,
,
OKRESNY URAD NITRA
ODBOR
CESTNEJ DOPRAVY
A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
Číslo spisu: OU-NR-OCDPK-2014/001823
(OU-NR-OCDPK-2013/06830)
(A/20 13/06954)
v Nitre dňa 10.02.2014
Verejná vyhláška
STAVEBNÉ
POVOLENIE
Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán podľa
ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 2,
v súvislosti s § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon), v znení
neskorších predpisov, (ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb.") v nadväznosti na ustanovenie §120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon č. 50/1976 Zb."), a podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka Slovenskej správy ciest,
Investičnej výstavby a správy ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, zo dňa 20.09.2013, po vykonanom
stavebnom konaní podľa ustanovení § 60, § 61 a § 62 zákona č. 50/1976 Zb. vyd á va toto
rozhodnutie,
ktorým podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona,
stavebníkovi:
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,
Miletičova 19,82005 Bratislava
povoľuje
líniovú stavbu:
"
Cesta 1/64 a 11/580 Šurany - križovatka"
v nasledovnom rozsahu pre stavebné objekty povoľovanej stavby:
030-00 Vegetačné úpravy
101-00 Okružná križovatka - cesta 1/64
102-00 Okružná križovatka - cesta 1I/580
103-00 Okružná križovatka - chodník
310-00 Protihluková stena
511-00 Ochrana jestvujúceho vodovodu DN 800
512-00 Ochrana jestvujúceho vodovodu DN 100
651-00 Preložka a ochrana telekomunikačných káblov a zariadení
652-00 Ochrana káblov Orange
-2Stavebné objekty sa budú realizovať na pozemkoch KN-C parc. č. 4277 (KN-E parc. č. 2893/3; 289/2;
289311); KN-C parc. č. 3958 (KN-E parc. č. 3245; 3228; 26501101); KN-C parc. č. 3956/1 (KN-E parc.
č.2652; 2651); KN-C parc. č. 3956/5 KN-C parc. č. 3956/7 KN-C parc. č. 3414/3 (KN-E parc. č. 2649/200;
2683/200); KN-C parc. Č. 3417/1
KN-E parc. Č. 868; KN-C parc. Č. 3418 (KN-E parc. Č. 2919)
v katastrálnom území Šurany.
Dočasný záber pozemkov bude na pozemkoch KN-C parc. Č. 4277 (KN-E parc. Č. 2893/3; 28912; 289311);
KN-C parc. Č. 4268/2; KN-C parc. Č. 3956/1 (KN-E parc. č.2652; 2651); KN-C parc. Č. 3956/5; KN-C parc.
č.3417/1 KN-E parc. Č. 868; KN-C parc. Č. 3418 (KN-E parc. Č. 2919).
Termín ukončenia stavby:
31.12.2016
Križovatka ciest 1/64 a Il/580
sa nachádza v extraviláne
pri meste Šurany. V súčasnosti je križovanie
spominaných ciest riešené priesečnou neusmernenou a neriadenou križovatkou. Toto riešenie je vzhľadom
k relatívne vel'kej intenzite vozidiel v smere Nitra - Nové Zámky a opačne ako aj v smere Nitra - Šurany a
opačne nevhodné, keďže na ceste 1/64 nie sú zrealizované samostatné odbočovacie pruhy. Z tohoto dôvodu
dochádza na riešenej križovatke k častým dopravným nehodám a nie je zabezpečená plynulosť dopravy.
Ďalším problémom riešenej križovatky je nerešpektovanie prednosti v jazde (značky "Stop") na ceste Il/580,
v dôsledku čoho dochádza v križovatke k vážnym dopravným nehodám, často so smrteľnými následkami. Pri
jazde v smere Palárikovo - Šurany, resp. Palárikovo - Nitra nie je taktiež zabezpečený dostatočný rozhl'ad
na cestu 1/64, ked'že cesta Il/580 je v smere od Palárikova napojená na cestu 1164 pod nevhodným uhlom
(napojenie nevyhovuje ani podl'a STN 736101 Projektovanie ciest a dial'nic).
Neďaleko riešenej križovatky (cca 100m) v smere na Nové Zámky sa v súčasnosti nachádza priechod pre
chodcov vedúci z autobusových zastávok, resp. od chodníka z mesta Šurany do areálu SOŠ. Cez chodník
pre chodcov prejde denne cca 400 chodcov, prevažne detí, a aj napriek dostatočnému dopravnému značeniu
dochádza na danom priechode pre chodcov pomerne často ku kolíziám s chodcami, ktoré pri veľkej rýchlosti
vozidiel v danom úseku cesty (dopravným značením znížená rýchlosť na 80 kmih) majú tragické následky.
Taktiež je v existujúcom stave nevhodne umiestnená autobusová zastávka na ceste lI64, pred priechodom pre
chodcov. Podľa STN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky má byť zastávka umiestnená
za priechodom pre chodcov. Z uvedených dôvodov vyplýva, že je nevyhnutné existujúcu križovatku spolu
s priechodom pre chodcov prebudovať tak, aby bolo dosiahnuté hlavne zvýšenie bezpečnosti dopravy.
"o
030-00 Vegetačné úpravy
Objekt rieši návrh vegetačných úprav v stredovom ostrovčeku okružnej križovatky na ceste l/64 a Il/580
Šurany. Vegetačné úpravy riešia výsadbu nízkymi (pokryvnými) kríkmi v stredovom ostrovčeku uvedenej
križovatky. Vegetačné úpravy je potrebné urobiť bezprostredne
po ukončení výstavby technickej
časti,
prípadne ešte počas jej výstavby, ale v zodpovedajúcom (vhodnom) agrotechnickom termíne.
V prípade ak budú zistené akékoľvek zmeny pri výstavbe okružnej križovatky, napr. nedostatok zeminy na
zahumusovanie, zistené zhoršené pôdne podmienky pri chemickom rozbore zemín, zmeny vo výstavbe oproti
PD a pod., ktoré nemohli byť známe pri vypracovaní projektovej dokumentácie, je potrebné bezodkladne
informovať projektanta objektu vegetačných úprav. Po zhodnotení nových skutočností bude následne navrhnutá
nová alebo upravená technológia výsadby drevín.
Na základe posúdenia pôdnych, klimatických podmienok stanovišťa a dendrologického prieskumu boli
navrhnuté druhy drevín, ktoré spÍňajú požiadavku aby tu boli vysadené druhy prípadne odrody nízke, a ktoré
nebudú náročné na následnú údržbu.
Výber druhov, ktoré budú vysadené a ich výsadbový spon:
Euonymus fortunei Emeralden Gold (bršlen Fortuneov cv.)
0,7 x 0,7 m
Juniperus sabina Andorra Compact (borievka netatová cv.)
0,7 x 0,7 m
Stephanandra incisa Crispa (korunovec cv.)
0,7 x 0,7 m
Výsadba bude realizovaná
v stredovom
ostrovčeku
okružnej
križovatky,
ktorý bude vopred
zazernnený(zahumusovanie
20 cm) - navážka zeminy nesmie obsahovať zvyšky stavebných materiálov,
kamene, konáre a pod. a taktiež v spodných vrstvách ostrovčeka musia byť odstránené všetky stavebné
materiály apod.
Zahumusovanie musí byť urobené 8 cm pod úrovňou
obrubníka, nakol'ko sa celá plocha
namulčuje vymývaným štrkom frakcie 16/32 mm o hrúbke vrstvy 8 cm.
Kry budú vysádzané najmenej 0,5 m od obrubníka - nutné z toho dôvodu, aby ich nebolo potrebné strihať,
a aby nezasahovali do plochy, ktorá je potrebná na prípadné obchádzanie
vozidiel, ktoré uviazli (havárie
a pod.) v okružnej križovatke.
101-00 OJ
Vrámci o
cesty 1164
za posunul
Existujúca
Napojenie
Všetky ve
(ZÚ) vetie
ciest). Skl
Smerové,
Smerové'
pri minim
Vetva "A'
je 76,28 n
0,020) sn
úprava sr
Základný
Šírkové u
Vetva "B
osi vetvy
Na ZÚ (~
KÚ staví
Základn)
Šírkové t
Vetva .,1<.
vozovky:
R=14,50
Základnj
pripája n
Šírkové 1
krajnica
9,50m.
Šírkové í
Prstenec
spevnen:
do voľru
Na kruh
prstenca
Šírkové
Prstenec
Konštru
asfaltov
betón J
infiltrač
-240m
Na ceste
krytu v
sa v mie
k netkar
úseku
obrusne
spevner
15 cm l
Navrhn
kamenn
400 mn
p
-39/2;
are.
OO;
19)
II);
e.
m
re
ík
li
101-00 OkruŽná kriŽovatka - cesta //64
Vrámci objektu 101 - OO sa na ceste 1/64 vybuduje kruhový objazd (vetva "K"), upravia s a priľahlé úseky
cesty I/64 (vetva "A" - smer Nitra; vetva "B" - smer Nové Zámky) a vybuduje sa nová autobusová zastávka
za posunutým priechodom pre chodcov (na vetve "B").
Existujúca cesta I/64 má šírkové usporiadanie zodpovedajúce kategórii cesty C 9,5/70.
Napojenie na existujúce komunikácie
Všetky vetvy križovatky budú na konci úseku (KÚ) napojené na existujúce komunikácie. Začiatok úseku
(ZÚ) vetiev križovatky je v strede stredového ostrovčeka navrhovanej okružnej križovatky (kvôli pasportizácii
ciest). Skutočný začiatok (stavebnej úpravy) vetiev je v km 0,020 každej vetvy pracovného staničenia.
Smerové a výškové vedenie:
Smerové vedenie rozšírenia cesty I/64 je navrhnuté tak, aby sa dodržali požadované parametre komunikácie
pri minimalizácii záberov poľnohospodárskej pôdy.
Vetva "A" (cesta I/64 smer Nitra) rešpektuje kategóriu existujúcej komunikácie, tj. C 9,5/70. Dlžka osi vetvy
je 76,28 m (vrátane kruhového objazdu), skutočná dlžka stavebnej úpravy vetvy "A" je 56,28 m. Na ZÚ (km
0,020) smerovo aj výškovo nadväzuje vetva "A" na navrhovaný kruhový objazd (vetva "K"); na KÚ stavebná
úprava smerovo aj výškovo nadväzuje na úroveň existujúcej cesty I/64.
Základný priečny sklon je strechovitý 2 %.
Šírkové usporiadanie na vjazde až 3,5 - 4,65, šírka na výjazde 3,5 - 4,70 m.
Vetva "BU (cesta I/64 smer Nové Zámky) rešpektuje kategóriu existujúcej komunikácie, t.j. C 9,5/70. DÍžka
osi vetvy je 148,29 m (vrátane kruhového objazdu), skutočná dÍžka stavebnej úpravy vetvy "B" je 128,29 m.
Na ZÚ (km 0,020) smerovo aj výškovo nadväzuje vetva "B" na navrhovaný kruhový objazd (vetva "K"); na
KÚ stavebná úprava smerovo aj výškovo nadväzuje na úroveň existujúcej cesty l/64.
Základný priečny sklon je strechovitý 2,5 %.
Šírkové usporiadanie na vjazde až 3,5 - 4,00m, šírka na výjazde 3,5 - 4,50 m.
Vetva "KU predstavuje os kruhového objazdu. Dlžka osi vetvy na vonkajšom obvode kruhového objazdu (kraj
vozovky) je 125,65 m. Vonkajší priemer kruhového objazdu je D=40 m. Polomer stredového ostrovčeka je
R=14,50 m. Polomery na výjazdoch z kruhového objazdu sú R=19,50 m resp. R=17,50 m.
Základný priečny sklon je 2%. V mieste križovania s existujúcou cesto I/64 sa niveleta kruhového objazdu
pripája na výškové vedenie existujúcej cesty I/64.
Šírkové usporiadanie vetiev "A u "BU: šírka jazdného pruhu 2 x 3,50 m, vodiaci prúžok 2 x 0,25m, spevnená
krajnica 2 x 0,50 m, časť nespevnenej krajnice započítaná do voľnej šírky 2 x 0,50 m. Spolu voľná šírka je
9,50m.
Šírkové usporiadanie vetry" KU:
Prstenec pre nákladné vozidlá l x 2,50 m, šírka jazdného pruhu l x 5,50 m, vodiaci prúžok l x 0,25 m,
spevnená krajnica l x 0,25 m, časť nepevnenej krajnice resp. prstenca pre nadrozmerné náklady započítavaná
do voľnej šírky 2 x 0,50 m. Spolu voľná šírka je 9,50 m.
Na kruhovom objazde bude vybudovaný aj spevnený prstenec šírky 2,50 m, ktorý bude fyzicky prevýšený od
prstenca pre nákladné vozidlá a bude slúžiť pre prejazd nadrozmerných nákladov.
Šírkové usporiadanie vetvy "KU spolu s prstencom pre nadrozmerné náklady:
Prstenec pre nadrozmerné náklady l x 2,50 m, voľná šírka l x 9,50 m. Spolu voľná šírka je 12,00 m.
Konštrukcia vozoviek:
asfaltový koberec mastixový
SMA 11-1 hr. 50 mm, asfaltový spojovací postrek PS, A 0,5 kg/nr', asfaltový
betón ACL 22-1 hr. 70 mm, asfaltový spojovací po strek PS, A 0,5 kg/nr', asfaltový betón ACp 22-1 hr. 70 mm,
infiltračný po strek PI, A 0,8 kg/m", kamenivo spevnené cementom KSC I hr. 190 mm, štrkodrvina ŠD hr. 220
- 240 mm. Celá hrúbka konštrukcie je 600 - 620 mm.
Na ceste I/64 sa na úsekoch mimo stavebnej úpravy v dÍžke 285,0 m ( 135 + 150 m) vyfrézuje obrusná vrstva
krytu vozovka v hrúbke 50 mm a nahradí sa altovým kobercom mastixovým v hrúbke 50 mm. Asfaltové vrstvy
sa v mieste styku starej a novej vozovky spevnia výstužným kompozitom zo sklenených vlákien pritkaných
k netkanej geotextílii s presahom 0,75 m na obe strany. Výškové napojenie rekonštruovanej vozovky na konci
úseku sa vykoná odfrézovaním vrstvy existujúcej vozovky v hrúbke 50 mm a položením novej živičnej
obrusnej vrstvy. V mieste napojenia vetiev križovatky na navrhovaný kruhový objazd budú vybudované
spevnené deliace ostrovčeky so sklopenými betónovými cestnými obrubníkmi vysokými 30 cm so skosením
15 cm uloženými šikmo do spevneného lôžka s prevýšením 12 cm voči vozovke.
Navrhnutá konštrukcia deliacich ostrovčekov:
betónová zámková dlažba - červená farba D hr. 100 mm,
kamenná drvina fr. 4-8 L hr. 40 mm, podkladový betón PB II hr. 260 mm. Celá hrúbka konštrukcie je
400 mm.
r
-4Konštrukcia asfaltovej vozovky na kruhovom odjazde bude od konštrukcie
spevneného prstenca
pre
nákladné vozidlá oddelená betónovým cestným nájazdovým obrubníkom
výšky 10/15 cm uloženým
vodorovne do spevneného lôžka v úrovni vozovky.
Konštrukcia spevneného prstene a pre nákladné
vozidlá bude od konštrukcie spevneného prstene a pre
nadrozmerné náklady oddelená betónovým cestným obrubníkom
vysokým 30 cm
so skosením 12 cm
uloženým zvislo so spevneného lôžka s prevýšením 10 cm voči prstencu pre nákladné vozidlá.
Konštrukcia spevnenej plochy pre nadrozmerné náklady bude od zelene v stredovom ostrovčeku kruhového
objazdu oddelená betónovým cestným obrubníkom vysokým 30 cm so skosením 15 cm uloženým zvislo do
spevneného lôžka s prevýšením 15 cm.
Navrhnutá konštrukcia spevneného prstenca pre nákladné vozidlá:
kamenná dlažba - žulové kocky
15 x IS x 15 - sivá farba D hr. 150 mm, kamenná drvina fr.4-8
L hr. 40 mm, podkladový betón PB II
hr. 190 mm, štrkodrvina fr. 0-63 ŠD 220 mm. Celá hrúbka konštrukcie je 600 mm.
Navrhnutá konštrukcia spevneného prstenca pre nadrozmerné náklady:
betónová zámková dlažba - červená
farba D hr. 100 mm, kamenná drvina fr. 4-8 L hr. 40 mm, podkladový betón PB II hr. 190 mm, štrkodrvina
fr. 0-63 ŠD 160 mm, štrkodrvina fr. 0-63 ŠD 220 mm. Celá hrúbka konštrukcie je 710 mm.
Odvodnenie:
Odvodnenie komunikácií je riešené
pozdlžnym a priečnym sklonom
vozoviek
do vsakovacích
resp.
odparovacích priekop vybudovaných pozdlž komunikácií. V úseku pri priechode pre chodcov (vetva "B")kde
bude vrámci objektu 103-00 vybudovaný pozdÍž cesty I/64 nový chodník, bude pri obrubníku umiestnený
líniový žl'ab šírky 200 mm, na konci ktorého bude vpust. Následne z vpustu
bude voda odvedená
odvodňovacím potrubím DN 200 do kontrolnej a čistiacej šachty, z ktorej bude voda odvedená do vsakovacieho
systému, t.j potrubia potrebnej dÍžky vzhl'adom k odvodňovanej ploche (2 x 12 m). Vsakovací systém bude
pozostávať z PE rúry DN 355 so špeciálnou perforáciou (vo vrchnej časti a v spodnej časti s plným dnom).
Ďalej sa bude voda rozvádzať do štrkového telesa, ktoré bude obalené geotextíliou, ktorá funguje ako filtračná
geotextília a zabezpečuje funkčnosť telesa. Štrkové teleso má v priečnom reze rozmer 0,80 x 0,80 m. Spodná
hrana systému je navrhnutá min. 1,5 m pod terénom, kde je podľa geológie vhodné podložie na vsakovanie.
V úseku pozdÍž nástupišťa autobusovej zastávky bude umiestnený líniový žl'ab šírky 200 mm, na konci ktorého
bude vpust. Následne z vpustu bude voda odvedená odvodňovacím
potrubím DN 200 do vsakovacej
a odparovacej priekopy.
Cestná pláň bude odvodnená priečnym sklonom 3% s vyvedením na svah cestného telesa resp. do priekop.
V úsekoch kde sa bude pri vozovke nachádzať chodník (nástupište na autobusovej zastávke) bude cestná pláň
odvodnená priečnym sklonom 3 % do pozdÍžneho trativodu z perforovanej rúry priemeru DN 160, ktorý bude
zaústený do navrhovanej vpuste.
Celá stavba vrátane objektu 101-00 bude vybavená vodorovným a zvislým dopravným značením v zmysle
zákona Č. 8/2009 Z.z. a vyhlášky Č. 912009 Z.z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách.
102- OO OkruŽná kriŽovatka - cesta II/580
Rekonštrukciou križovatky
ciest I/64 a II/580 na okružnú križovatku je nutné odkloniť a napojiť resp.
rozšíriť existujúcu
cestu 1I/580 na navrhovaný kruhový objazd (objekt 101 - OO - vetva "K"). Vetva
križovatky v smere na Palárikovo (vetva "C") bude odklonená a napojená na kruhový objazd, vetva križovatky
v smere na Šurany (vetva "D") bude rozšírená vrámci napojenia na kruhový objazd. Vrámci objektu 102 - OO
sa v dôsledku odklonenia vety "C" bude musieť vybudovať hospodársky zjazd po pravej strane komunikácie
a vjazd do areálu Strednej odbornej školy (SOŠ) v miestach existujúceho vjazdu, resp. hospodárskeho zjazdu.
Časť vozovky existujúcej cesty Il/580 bude ponechaná od spomínaného vjazdu do SOŠ po existujúcu bránu
slúžiacu ako núdzový výjazd z areálu školy. Zbytok cesty II/580, ktorý už nebude slúžiť doprave, sa vybúra
v celej hrúbke vozovky, zahumusuje sa a zatrávni vrámci objektu 102 - OO.
Úprava cesty I/64, resp. výstavba samotného kruhového objazdu je predmetom objektu 101 - OO Okružná
križovatka - cesta I/64. Všetky chodníky sú riešené vrámci objektu 103 - OO Okružná križovatka - chodníky.
Existujúca cesta Il/580 má šírkové usporiadanie zodpovedajúce kategórii cesty C 7,5/60, má však rozdielne
šírkové usporiadanie v smeroch na Paláríkovo, resp. v smere na Šurany.
Napojenie na existujúce komunikácie
Všetky vetvy križovatky budú na KÚ napojené na existujúce komuníkácie. ZÚ vetiev križovatky je v strede
stredového ostrovčeka
navrhovanej okružnej križovatky
(kvôli pasportizácii ciest). Skutočný
začiatok
(stavebnej úpravy) vetiev je v km 0,020 každej vetvy pracovného staničenia.
Smerové a výškové vedenie:
Smerové vedenie rozšírenia cesty Il/580 je navrhnuté tak, aby sa dodržali požadované parametre komunikácie
pri minimalizácii záberov pol'nohospodárskej pôdy.
Vetv,
osi VI
NaZ
KÚ:
kruht
Zákl.
Šírko
Vkm
do ar
vjazd
bude
komu
Šírko
2 x O,
Vetv,
(cesta
75,48
0,020
úprav;
objaz,
Záklai
Šírkoi
Šírka,
2xO,:
Konšn
bude 2
V mie:
vybuct
so sko;
Navrh
kamen
360 rm
Odvod
Odvod
odparo
priečnj
Celá sl
zákona
103-00
Rekonš
Stredne
tiež noi
pre cho
spevní 1
Súčasťc
a vybud
školy (s
Šírka e
Napoje/
Všetky I
Smerov!
Smerov!
komunil
konfigur
a chodní
Šírkové
šírky 2
e
k
e
F
1
-5-
•
Vetva" C" (cesta Il/580 smer Palárikovo) rešpektuje kategóriu existujúcej komunikácie, t.j. C 7,5/60 Dlžka
osi vetvy je 196,85 m (vrátane kruhového objazdu), skutočná dlžka stavebnej úpravy vetvy "C" je 176,85 m.
Na ZÚ (km 0,020) smerovo aj výškovo nadväzuje vetva "C" na navrhovaný kruhový objazd (vetva "K"), na
KÚ stavebná úprava smerovo aj výškovo nadväzuje na úroveň existujúcej cesty Il/580. Polomer na vjazde na
kruhový objazd z vetvy "C" je R=12,50m. Polomer na výjazde z kruhového objazdu je R= 24,50m.
Základný priečny sklon je strechovitý 2 %.
Šírkové usporiadanie na vjazde až 3,00 - 3,65, šírka na výjazde 3,00 - 4,55 m.
V km 0,90 vetvy "C" sa bude po ľavej strane komunikácie v smere staničenia nachádzať vjazd, resp. výjazd
do areálu SOŠ, ktorý v podstate rešpektuje existujúci vjazd do areálu. Šírka vjazdu bude 12,25 m. Na tento
vjazd bude umožnený aj výjazd z ponechanej časti existujúcej vozovky cesty 1I/580 v šírke 3,50 m, ktorá
bude slúžiť pre núdzový výjazd
z areálu školy.
Ďalej bude v km O,I30 vetvy "C" po pravej starne
komunikácie vybudovaný hospodársky zjazd dlžky 5,Om. Šírka zjazdu bude premenlivá od 6,00 do 3,25 m.
Šírkové usporiadanie:
šírka jazdného pruhu 2 x 3, OOm, vodiaci prúžok
2 x 0,25m, spevnená krajnica
2 x 0,25 m, časť nespevnenej krajnice započítaná do voľnej šírky 2 x 0,25m. Spolu vol'ná šírka je 7,50 m.
Vetva "D"
(cesta II/580 smer Šurany) rešpektuje kategóriu existujúcej komunikácie, tj. C 7,5/60 DÍžka osi vetvy je
75,48 m (vrátane kruhového objazdu), skutočná dlžka stavebnej úpravy vetvy "D" je 55,48 m. Na ZÚ (km
0,020) smerovo aj výškovo nadväzuje vetva "D" na navrhovaný kruhový objazd (vetva "K"); na KÚ stavebná
úprava smerovo aj výškovo nadväzuje
na úroveň existujúcej cesty 1I/580. Polomer na vjazde na kruhový
objazd z vetvy "D" je R=14,50m. Polomer na výjazde z kruhového objazdu je R= 19,50m.
Základný priečny sklon je strechovitý 2 %.
Šírkové usporiadanie na vjazde až 3,00 - 3,55, šírka na výjazde 3,00 - 4,45 m.
Šírkové usporiadanie:
šírka jazdného pruhu 2 x 3, OO m, vodiaci prúžok 2 x 0,25m, spevnená krajnica
2 x 0,25 m, časť nespevnenej krajnice započítaná do voľnej šírky 2 x O, 50m. Spolu voľná šírka je 7,50 m.
Konštrukcia vozovky je zhodná ako na vetvách "A" a "B", a tiež spôsob napojenia starej a novej vozovky
bude zhodný ako na vetve "A" a "B".
V mieste napojenia vetiev križovatky na navrhovaný kruhový objazd budú taktiež ako u vetvy "A" a "B"
vybudované spevnené deliace ostrovčeky so sklopenými betónovými cestnými obrubníkmi vysokými 30 cm
so skosením 15 cm uloženými šikmo do spevneného lôžka s prevýšením
12 cm voči vozovke.
Navrhnutá konštrukcia deliacich ostrovčekov:
betónová zámková dlažba - červená farba D hr. 100 mm,
kamenná drvina fr. 4-8 L hr. 40 mm, podkladový betón PB II hr. 220 mm. Celá hrúbka konštrukcie je
360 mm.
Odvodnenie:
Odvodnenie komunikácií je nesené
pozdlžnym a priečnym sklonom vozoviek
do vsakovacích, resp.
odparovacích priekop vybudovaných
pozdlž komunikácií, resp. do terénu. Cestná pláň bude odvodnená
priečnym sklonom 3% s vyvedením na svah cestného telesa resp. do priekop.
Celá stavba vrátane objektu 102-00 bude vybavená vodorovným a zvislým dopravným značením v zmysle
zákona Č. 8/2009 Z.z. a vyhlášky Č. 9/2009 Z.z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách.
103-00 Okružná kriŽovatka - chodllík
Rekonštrukciou križovatky ciest 1/64 a II/580 je nutné odkloniť a napojiť existujúci chodník vedúci zo
Strednej odbornej školy SOŠ na autobusové zastávky, resp. do mesta Šurany. Súčasťou objektu 103 - OO je
tiež nový chodník pri SOŠ, ktorý bude potrebné vybudovať vzhľadom ku skutočnosti, že existujúci priechod
pre chodcov sa vrámci objektu 101 - OO posunie bližšie ku križovatke. Vrámci objektu 103 - OOsa taktiež
spevní terén pozdlž autobusovej zastávka pri SOŠ aby chodci nemuseli prechádzať po zastávkovom pruhu.
Súčasťou objektu 103 - OO bude aj odstránenie
existujúcich prístreškov
na autobusových zastávkach
a vybudovanie nového prístrešku na novej autobusovej zastávke (smer Nitra). Prístrešok na zastávke pri areáli
školy (smer Nové Zámky) sa vybuduje vrámmci konštrukcie protihlukovej steny (objekt 310 - OO).
Šírka existujúceho chodníka pozdÍž ciest 1/64 a II/580 je cca 1,50 m.
Napojenie na existujúce komunikácie:
Všetky chodníky budú smerovo aj výškovo napojené na existujúce chodníky, resp. komunikácie.
Smerové a výškové vedenie:
Smerové vedenie odklonenia chodníka pozdlž ciest 1/64 a II/580 kopíruje smerové vedenie navrhovaných
komunikácií, aby bol minimalizovaný rozsah záberu poľnohospodárskej pôdy. Výškové vedenie kopíruje
konfiguráciu terénu, resp. je prispôsobené výškovému vedeniu navrhovaných, resp. existujúcich
komunikácií
a chodníkov.
Šírkové usporiadanie:
šírka pruhu pre chodcov
šírky 2 x 0,25 m. Spolu voľná šírka je 2,00 m.
2 x 0,75, časť nespevnenej krajnice započítavaná do voI'nej
l~
-6Šírkové usporiadanie chodníka v mieste autobusovej zastávkv:
šírka chodníka l x 2,50 m, časť chodníka
započítavaná do voľnej šírky komunikácie l x 0,50 m. Spolu voľná šírka je 3,00 m
Chodník v mieste autobusovej zastávky bude na dlžke 6,20 m rozšírený o 2,20 m. Tento výklenok bude slúžiť
na umiestnenie prístrešku.
Konštrukcie chodníkov:
betónová zámková dlažba - sivá farba D hr. 60 mm, kamenná drvina fr.4-8 L
hr. 40 mm, podkladový betón C 16/20 PB II hr. 100 mm, štrkodrvina fr. 0-32 ŠD hr. lOOmm . Celá hrúbka
konštrukcie je 300 mm.
Priechod pre chodcov je navrhnutý v šírke 4,00 m ako bezbariérový s prevýšením
voči vozovke 2 cm.
Dlažba v mieste priechodov pre chodcov bude sivej farby, dlažba pre nevidiacich bude červenej farby
(varovný, resp. signálny pás). Na autobusových zastávkach
bude 0,50 m od okraja vozovky dlažba pre
nevidiacich - varovný pás červenej farby šírky 0,40 m. Na začiatku autobusovej zastávky (pri označníku) bude
signálny pás šírky 0,80 m červenej farby.
V mieste autobusovej zastávky pri SOŠ bude terén pozdÍž komunikácie spevnený polovegetačnými tvárnicami
vyplnenými kamennou drvinou fr. 4-8 mm (kvôli odvodneniu komunikácie).
Táto spevnená plocha bude mať nasledovnú konštrukciu: polo vegetačné tvárnice 100 x 500 x 500 hr. 100 mm,
kamenná drvina fr. 4-8
L hr. 40 mm, štrkodrvina fr. 0-16 ŠD hr. lOO mm, štrkodrvina fr. 0-32 ŠD
hr. 100 mm. Hrúbka konštrukcie je 340 mm.
Odvodnenie: Odvodnenie chodníkov je riešené priečnym sklonom chodníkov do terénu, resp. do vsakovacích
a odparovacích priekop vybudovaných pozdÍž komunikácií.
Celá stavba vrátane objektu
102-00
bude vybavená vodorovným
a zvislým dopravným značením
v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhlášky č. 9/2009 Z.z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách.
-.
310-00 Protihluková stella
Potreba protihlukovej
steny je určená
v hlukovej štúdii, ktorá je spracovaná
na základe podkladov
a prieskumov PD pre stavebné povolenie, a účinnosť protihlukovej steny je v nej preukázaná výpočtom.
Protihluková stena bude chrániť od účinkov hluku areál
Strednej poľnohospodárskej školy a Strednej
odbornej školy v Šuranoch. Stena je navrhnutá pozdÍž cesty l/64 a lI/580. Začiatok steny je v km 0,05200
vetvy i.C" koniec steny je v staničení 0,142632 vetvy "B", je prerušená vjazdom do areálu školy. Časť steny
(v dlžke 24 M) pozdlž cesty Il/580 bude v majetkovej správe a údržbe Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Ostatná časť steny pozdlž cesty l/64 bude v majetkovej správe a údržbe SSC Bratislava. Stena sa vybuduje
namiesto existujúceho oplotenia
areálu školy s tým, že škola umožní Slovenskej správe ciest prístup
k protihlukovej stene zo strany školy pre potreby vykonávania údržby. V prípade porušenia PHS si škola
zabezpečí dočasným oplotením ochranu majetku.
Skutočná dÍžka protihlukovej steny je 145,00 m. Požadované parametre protihlukovej steny vychádzajúce
z hlukovej štúdie - vzduchová nepriezvučnosť - kategória B2- 15-24 dB, - zvuková pohltivosť - kategória
AO- neurčité, - výška steny od pôvodného terénu - 2,5 m.
Návrh riešenia pozostáva z pohltivej výplne steny osadenej na železobetónových parapetných paneloch.
Konštrukcia protihlukovej steny pozostáva:
zo zvukovopohltivých panelov z drevocementových tvaroviek výšky 750 mm a lOOOmm, dlžky podľa
modulu, hrúbky 300 mm. Materiál tvarovky je z betónu s drevoštiepkovou
prímesou, majú vďaka
členitému a pórovitému povrchu dobré zvukovo-pohltivé vlastnosti kategórie A2 - zvuková pohltivosť =
5,8dB, B3 - vzduchová nepriezvučnosť = 35 dB.
StÍpov - oceľových HEA 180 výšky podľa potreby dosiahnutia účinnej výšky steny - znázornené na
rozvinutých pohľadoch. Oceľové stlpy budú ukotvené do základových pilót a oporných múrov pomocou
oceľových platní a vŕtaných lepených kotiev. Matice budú ochránené platovými krytkami. Oceľ S 235.
Veľkopriemerových pilót 0 630 mm, dlžky 1,5 m. Vrty pilót budú zapažené ocel'ovou výpažnicou, ktorá
bude vyberateľná počas betonáže. Pilóty budú vystužené armokošmi. Vzdialenosť pilót je 4,05 m. Beton
C 30/37, XC2,XFI, XAl.
Parapetných železobetónových prefabrikovaných panelov zasúvaných do stÍpov tvaru H hrúbky 140 mm,
výšky 750 mm a dÍžky podľa modulu - 4000 mm, kategórie Al- zvuková pohltivosť 0,09 dB , B2 vzduchová nepriezvučnosť 15 -24 dB. Betón C 30/37, XC4,XD3,XF4. Výšky sú znázornené vo výkrese
rozvinutých pohľadov.
Parapetných železobetónových prefabrikovaných hranolov zasúvaných do stÍpov tvaru H hrúbky 140 mm,
výšky 750 mm a lOOOmm, dlžky 150 mm, kategórie Al- zvuková pohltivosť 0,09 dB, B2 - vzduchová
nepriezvučnosť 15 -24 dB. Betón C 30/37, XC4,XD3,XF4.
Parapetných železobetónových monolitických oporných múrov hrúbky 450 mm a výšky 750 a 1000 mm,
založených na základových pásoch šírky lOOOmm a hÍbky 900 mm. Kategórie A1- zvuková pohltivosť
~ __
~~
c
z
2
2
o
Vytýi
potrel
Osadl
Požia
hluku
protih
Povrc
Oceľo
nátero
Parap
akrylá
bledoš
Budú
dokurr
Demo!
Vrámc
145,21
511-00
V súča
križuje
DN 121
rozšírei
svahov
Chránič
výkope
(vystre:
stranácJ
poklopi
chránič]
Ochran,
príložnj
blokoch
obsypu
512-00
V súčas]
križuje
v chránil
Z dôvod
predlžen
Technid
Súčasťoi
existujúc
DN 100,
Materiák
V mieste
cestou je
predlžená
bude v cl
bude osa,
vodovodu
bude zrea
_
F
I
-7-
•
0,09 dB, B2 - vzduchová nepriezvučnosť 15 - 24 dB. Betón C 30/37, XC4, XD3, XF4. Výšky sú
znázornené vo výkrese rozvinutých pohľadov.
Z oceľovej brány a bránky. Rozmery sú zrejmé z výkresových príloh objektu.
Z oceľovej konštrukcie prestrešenia zastávky ARRIV A (SAD). Rozmery sú zrejmé z výkresových príloh
objektu.
Vytýčenie stÍpov je súčasťou technickej správy. Stena v celom svojom rozsahu tvorí lomenicu, preto je
potrebné pri osadzovaní stÍpov sledovať smer predchádzajúceho a nasledujúceho stÍpa.
Osadenie v priečnom reze cestného telesa:
Požiadavka na osadenie protihlukovej steny bola stanovená v určenom staničení, čo najbližšie ku zdroju
hluku. Protihluková stena je osadená v pôvodnom
teréne za odvodňovacím žľabom cesty. Osadenie
protihlukovej steny v priečnom reze komunikácie je zrejmé z výkresovej časti objektu.
Povrchové úpravv steny:
Oceľové stÍpy budú upravené otryskaním a metalizáciou ponorom a natreté I x základným epoxydovým
náterom a 2x vrchným polyuretánovým náterom.
Parapetnýé železobetónové prefabrikované panely budú po celom povrchu natreté zjednocujúcim ochranným
akrylátovo živičným
dvojnásobným náterom proti poveternostným vplyvom
a soliam.
Farebný odtieň
bledošedý.
Panely z drevocementových tvaroviek budú na stavbu dodané v požadovanom farebnom odtieni.
Budú použité viaceré farby tvaroviek. Návrh farebného riešenia - bude predmetom
ďalšieho stupňa
dokumentácie. Zohľadní celkové farebné riešenie stavby a návrh architekta mesta Šurany.
Demolácie:
Vrámci objektu dôjde k demolácii existujúceho oceľového rámového oplotenia na betónovom sokli dlžky
145,2 m, výšky 2.0 m a brány 5,5 x 2,0 m.
511-00 Ochrana jestvujúceho vodovodu DN 800
V súčasnosti je popri plánovanej križovatke vedený diaľkový vodovod DN 800 z tvárnej liatiny, ktorého trasa
križuje cestu II/580 smerom na Šurany. Pod komunikáciou je potrubie vodovodu uložené v chráničke z ocele
DN 1200, dÍžky 18,9 m. Z tohto dôvodu je potrebné predÍženie existujúcej chráničky za pätu novonavrhovaného
rozšírenia cesty na obe strany v celkovej dÍžke 8,0 m. Chránička musí presahovať minimálne o 1,0 m päty
svahov rozširovanej komunikácie.
Chránička bude vyhotovená z oceľovej polenej rúry DN 1200 mm, ktorej montáž sa zrealizuje v otvorenom
výkope s uložením na betónových blokoch.
Potrubie vodovodu bude v chráničke osadené na kÍznych
(vystreďovacích ) objímkach. Voľné konce novej chráničky sa ukončia tesniacimi manžetami po oboch
stranách komunikácie. Na nižšie položenom konci chráničky bude osadený kontrolný vývod vyvedený do
poklopu s označením "VODA". Polená chránička bude pozdÍžne zváraná a aj zvarom napojená na existujúcu
chráničku. Nové časti chráničky budú prepojené na existujúcu katodickú ochranu vodovodu.
Ochrana existujúceho vodovodného potrubia sa zrealizuje v otvorenej ryhe so zvislými stenami opatrenými
príložným pažením. Minimálna šírka ryhy je 2,6 m. Konce predÍženej chráničky budú uložené na betónových
blokoch o rozmeroch 800x500x200 mm. Chránička bude zasypaná štrkopiskom frakcie do 8 mm. V zóne
obsypu nad chráničkou nezhutňovať!
e
l,
á
l,
ť
512-00 Ochrana jestvujúceho vodovodu DN 100
V súčasnosti je pre objekt Strednej poľnohospodárskej školy vybudovaný vodovod D 110, ktorý svojou trasou
križuje existujúcu cestu I/64
smer na Nové Zámky. Pod komunikáciou je potrubie vodovodu uložené
v chráničke, ktorej materiál a dimenzia nie je známa, rovnako ani to, či je potrubie uložené v chráničke.
Z dôvodu rozšírenia pôvodnej komunikácie je potrebné ochrániť existujúce
vodovodné potrubie
a to
predlženfrn existujúcej chráničky za pätu novonavrhovaného rozšírenia cesty.
Technické riešenie:
Súčasťou výstavby
okružnej križovatky
a rozmenia
cesty je nesený
návrh
na ochranu -výmenu
existujúceho vodovodu DN 100 (D IIO) v pôvodnej trase. Vodovodné potrubie je navrnuté z materiálu HDPEDN 100, PN lOv dÍžke 30 m. Existujúce potrubie bude s navrhovaným spojené prechodovými spojkami.
Materiálové vyhotovenie chráničky je navrhnuté z polyetylénových rúr HDPE -DN 200, v dÍžke 28,0 m.
V mieste pod existujúcou cestou I/64 bude chránička pretláčaná v dÍžke 11,0 m. V prípade že pod pôvodnou
cestou je existujúce potrubie uložené v chráničke, nové rozvodné potrubie bude do nej zatiahnuté a chránička
predÍžená o rozšírenie cesty. Konce chráničky budú ukončené tesniacimi manžetami. Potrubie vodovodu
bude v chráničke osadené na kÍznych (vystreďovacích) objímkach. Na nižšie položenom konci chráničky
bude osadený kontrolný vývod ukončený v poklope s označením "VODA". Na rekonštruovanom úseku
vodovodu musí byť uložený vyhľadávací vodič s prepojením na existujúci rozvod. Výmena a ochrana potrubia
bude zrealizovaná mimo vyučovacieho procesu školy.
-8Ochrana vodovodného potrubia bude zrealizovaná v otvorenom výkope so zvislými stenami opatrenými
príložným pažením. Minimálna šírka ryhy je 1,2 m. Chránička bude zasypaná štrkopieskom frakcie do 8 mm.
V zóne obsypu nad chráničkou nezhutňovať!
V prípade pretláčania pod pôvodnou cestou musí byť
zrealizovaná štartovacia jama pretlaku rozmerov 3 x 5 m a čakacia jama rozmerov 2 x 3 m.
f
a
651-00 PreloŽka a ochrana telekomunikačných
káblov a zariadení
V dotknutom území stavby sa nachádzajú káble a zariadenia v správe Slovak Telekom a.s. (ST a.s.), ktoré
musia byť preložené mimo územia stavby. Jedná sa o nasledovné káble a zariadenia:
Existujúci sieťový rozvádzač SR:000539 Šurany, škola PTŠ, Rozvádzač SR bude polohovo preložený
mimo územia budúceho oporného múru o cca 2m. Vybavenie SR zostane.
Diaľkový metalický kábel DK Nitra - Nové Zámky typu 16 x 4 x 0,9. Kábel bude preložený novou
dlžkou 220,Om, káblom typu TCEPKPFLE 25XN 0,8. Pre spojkovanie káblov budú požité 2 kusy
káblových spojok NITTO lCSA 200 (4,5).
lv
ce:
Uv
bet
pol,
v ce
prís
fyzíl
Pred
zakn
ínžín
Diaľkový metalický kábel DK Šurany - Kopec typu 27 DM 0,8. Kábel bude preložený novou dÍžkou
70,Om, káblom typu TCEPKPFLE 50XN 0,8. Pre spoj kovanie káblov budú požité 2 kusy káblových
spojok NITTO lCSA 300 (7,8).
Kábel typu TCKOPV 25 XN 0,8 ktorý prichádza do SR v smere od Šurian. Kábel bude preložený novou
káblovou dlžkou 85,Om, káblom typu TCEPKPFLE 25XN 0,8. Pre spojkovanie káblov bude použitá
káblová spojka NITTO lC SA 200 (2).
Kábel typu TCKOPV 15 XN 0,8 ktorý prichádza do SR v smere od Palárikova. Kábel bude preložený
novou káblovou dlžkou 125,0 m, káblom typu TCEPKPFLE 25XN 0,8. Pre spojkovanie káblov bude
použitá káblová spojka NITTO lCSA 200 (3).
vyca:
Všetk
kábla
Po rea
trasy I
káblov
Kábel typu lOp 0,8 ktorý vychádza zo SR v smere Nové Zámky. Kábel bude preložený novou káblovou
dlžkou 100,0 m, káblom typu TCEPKPFLE
5XN 0,8. Pre spoj kovanie káblov bude použitá káblová
spojka NITTO lCSA 140 (1).
Kábel typu 20p 0,8 ktorý vychádza zo SR v smere Nový Svet. Kábel bude preložený novou káblovou
dÍžkou 50,0 m, káblom typu TCEPKPFLE
lOXN 0,8. Pre spojkovanie káblov bude použitá káblová
spojka NITTO lC SA 140 (6).
",
Telefónny stÍp a vzdušné vedenie ako tf prípojka pre PTŠ Šurany . TF stÍp a vzdušné vedenie bude
zrušené a nahradené zemnou prípojkou v dÍžke cca 35,0 m., káblom typu TCEPKPFLE
10XN 0,6.
Kábel bude ukončený v káblovej skrini tapu MUR 032.1 zasekanej do muriva vo výške cca 1500 mm od
zeme. Skriňa bude vybavená 2 ks pásikmi LSA PLUS 2110.
Pred začatím zemných prác a po ich skončení bude na prekladaných kábloch urobené príslušné meranie.
Zápis a protokol o meraní bude odovzdaný správcovi siete. Dodávateľ prác musí zabezpečiť fyzickú kontrolu
káblov od správcu siete pri odkopaní a pred uložením káblov do výkopu.
Prekladané káble a zariadenia budú uložené vo voľnom teréne do výkopu 350X600 mm do pieskového lôžka,
kryté betónovou doskou pozdÍž a výstražnou fóliou a zasypané štrkopieskom
v celom profile.
Pod
komunikáciami bude urobené pretláčanie riadeným pretlakom v hÍbke cca 800 mm.
Pred zahájením výkopových prác budú všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v trase budúceho výkopu
zakreslené a zamerané. Toto zameranie sietí si zabezpečí investor. V prípade súbehu a križovaní s inými
inžinierskymi sieťami musí byť dodržaná norma STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického
vybavenia. Zakreslenie sietí a potvrdenie správcu sa nachádza u objednávatel'a PD.
Všetky práce robené v ochrannom pásme káblov a zariadení musia byť uskutočnené ručne. Pred prekládkou
káblov a zariadení bude nutné vykonať kontrolné sondy a overiť skutočnú polohu existujúcich káblov.
Po realizácii prekládky káblov a zariadení musí investor zabezpečiť geodetické zameranie skutkového stavu
trasy prekládkya ochrany a zabezpečiť opravu a výmenu dotknutých výkresov v "knihe plánov" uvedených
káblov. Tieto dokumenty budú odovzdané správcovi sietí Slovak Telekom a.s.
Investor si legislatívne zabezpečí prevod budúcich podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) do správy
Slovak Telekom a.s. na základe Zmluvy
o pripojení
v zmysle § 43 Z.z. zákona č. 195/2000(Zákon
o trelekomunikáciách).
Napäťová sústava:
Napäťová sústava 2= ,48 V, L+uzemnený. Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom podI'a STN 33 2000-4 _
41: malým napätím PELV, Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Vyhl. MPSVR SR č. 718/2000 Z.z. Patrí do
elektrického zriadenia skupiny "C".
Starostlivosť o bezpečnosť práce: Pri uskutočňovaní prác musia byť dodržané platné predpisy BOP. Pri práci
na cestných komunikáciách sa musí dodržiavať bezpečnosť cestnej premávky
v zmysle platnej vyhlášky
o pravidlách cestnej premávky.
.!{apijfl
Napäťc
4-41: II
elektric,
StaroeJ1
na cesm
o pravid
Realizác
firma, kt,
bude urol
realizácie
káblov
a
siete MI,
zohľadnen
Stavebník'!OJ
/!!i povolen
•
Stavba
dOkumeJ
septembl
uskutočn
• Stavební]
• Stavba ne
číslo 71/;
právoplatr
Stavba bu
výberom"
po podpis(
Stavebníkj
15 dnípoJ
Stavebné p
právoplatno
-9Realizáciu prekládky telekomunikačných káblov a zriadení môže robiť iba firma, ktorá má oprávnenie na
práce umožňujúce vstup do týchto zariadení.
Prekládka káblov
a zariadení bude urobená pod!'a platných
smerníc ST a.s., o pokládke a ochrane káblov a zariadení v dobe jej realizácie. Musia byť dodržané príslušné
predpisy a normy STN. Navrhované technické riešenie ochrany káblov a zriadení ST a.s. bolo konzultované
a dohodnuté so zodpovedným pracovníkom správcu siete Slovak Telekom, a.s., v Nových Zámkoch s pánom
Mrázom. V predloženej PD sú všetky požiadavky správcu siete zoh!'adnené a rešpektované.
ými
mm.
byť
652-00 Ochrana káblov Orange
V dotknutom území stavby sa nachádza optický kábel a zariadenia spoločnosti ORANGE SLOVENSKO a.s.,
ktoré spravuje firma MICHLOVSKÝ s.r.o, Piešťany. Tento kábel a zariadenia križujú existujúcu komunikáciu,
cestu II/580, pod!'a PD. Jedná sa o optický kábel v rúrke HDPE 40/33 a rezervnú rúrku HDPE 40/33.
Uvedený optický kábel a zariadenia budú v miestach ochrany zamerané, ručne odkopané a uložené do
betónových ž!'abov TK2 s vekom. Káble a zriadenia budú uložené do výkopu 850x400 mm. Ž!'aby budú
položené na betónové lôžko, kryté betónovou doskou pozdÍž a výstražnou fóliou a zasypaný štrkopieskom
v celom profile. Pred začatím zemných prác a po ich skončení bude na chránenom optickom kábli urobené
príslušné meranie. Zápis a protokol o meraní bude odovzdaný správcovi siete. Dodávate!' prác musí zabezpečiť
fyzickú kontrolu káblov od správcu siete pri odkopaní a pred uložením káblov do výkopu.
Pred zahájením výkopových prác budú všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v trase budúceho výkopu
zakreslené a zamerané. Toto zameranie sietí si zabezpečí investor. V prípade súbehu a križovaní s inými
inžinierskymi sieťami musí byť dodržaná norma STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického
vybavenia. Zakreslenie sietí a potvrdenie správcu sa nachádza u objednávate!'a PD.
Všetky práce robené v ochrannom pásme káblov a zariadení musia byť uskutočnené ručne. Pred prekládkou
káblov a zariadení bude nutné vykonať kontrolné sondy a overiť skutočnú polohu existujúcich káblov.
Po realizácii prekládky káblov a zariadení musí investor zabezpečiť geodetické zameranie skutkového stavu
trasy prekládkya ochrany a zabezpečiť opravu a výmenu dotknutých výkresov v "knihe plánov" uvedených
káblov. Tieto dokumenty budú odovzdané správcovi sietí MICHLOVSKÝ s.r.o, Piešťany.
Napäťová sústava:
Napäťová sústava 2= , 48 V, L+uzemnený. Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom podl'a STN 33 20004-41: malým napätím PELV, Vyhl. MŽP SR Č. 453/2000 Z.z. Vyhl. MPSVR SR Č. 718/2000 Z.z. Patrí do
elektrického zriadenia skupiny "C".
Starostlivosť o bezpečnosť práce: Pri uskutočňovaní prác musia byť dodržané platné predpisy BOP. Pri práci
na cestných komunikáciách
sa musí dodržiavať bezpečnosť cestnej premávky v zmysle platnej vyhlášky
o pravidlách cestnej premávky.
Realizáciu prekládky telekomunikačných káblov a zriadení ORANGE SLOVENSKO a.s., môže robiť iba
firma, ktorá má oprávnenie na práce umožňujúce vstup do týchto zariadení.
Prekládka káblov
a zariadení
bude urobená podl'a platných smerníc ORANGE, a.s. o pokládke a ochrane káblov a zariadení v dobe jej
realizácie. Musia byť dodržané príslušné predpisy a normy STN.
Navrhované technické riešenie ochrany
káblov a zriadení ORANGE, a.s. bolo konzultované a dohodnuté so zodpovedným pracovníkom správcu
siete MICHLOVSKÝ
s.r.o, pánom Krošlákom. V predloženej PD sú všetky požiadavky
správcu siete
zohl'adnené a rešpektované.
vou
lová
žka,
Pod
opu
ými
ého
~ou
tavu
iých
rávy
kon
~4i do
ráci
šky
~
Stavebník je povinný pri povolenej stavbe dodržat' tieto Z á v ä Z n é pod mie n k V : Stavebník je povinný
pri povolenej stavbe dodrŽať tieto Z á v ä Z n é pod mie n k V :
• Stavba bude uskutočňovaná podl'a predloženej a tunajším stavebným úradom overenej projektovej
dokumentácie (spracovate!': Dopravoprojekt a.s., Komuinárska 2,4, 832 03 Bratislava, Divízia Bratislava l,
september 2009), ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nie je možné
uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
• Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou.
• Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 zákona
číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní). Stavebník je povinný si vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o
právoplatnosti stavebného povolenia.
• Stavba bude realizovaná dodávatel'sky, odbornou stavebnou organizáciou - dodávatel' stavby bude určený
výberom - stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu meno vybratého dodávatel'a stavby do 15 dní
po podpise zmluvyodielo.
• Stavebník je povinný oznámit' stavebnému úradu meno zodpovedného stavbyvedúceho a stavebný dozor do
15 dní po podpise zmluvy o dielo.
• Stavebné povolenie stráca platnost', ked' stavba nebude zahájená do 2 rokov, odo diía kedy nadobudlo
právoplatnosť.
I
- 10 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podmit
sietí:
V prípade nutnej zmeny lehoty výstavby je stavebník povinný požiadať tunajší stavebný úrad pred
uplynutím platnosti stavebného povolenia o predlženie lehoty výstavby.
Stavebník je povinný stavebnému úradu písomnou formou oznámit' termín zahájenia stavebných prác.
Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a
dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodržiaval podmienky
ochrany akosti povrchových a podzemných vôd.
Počas realizácie stavby dodržať všetky STN, vzťahujúce sa na realizované práce.
Stavebné materiály použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností. Overenie
vlastností výrobkov je nutné preukázať na požiadanie pri kolaudácii stavby.
Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne
a zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí, na ktoré sú napojené susediace nehnuteľnosti.
Zhotoviteľ stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom
vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon
dohľadu. Ďalej je povinný stavebnému úradu bezodkladne oznámiť závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej
bezpečnosť, životy, či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný a montážny denník, v ktorom zaznamenáva aj mená osôb
vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe.
Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje.
Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré spôsobí
počas realizácie stavby, podľa platných právnych predpisov.
Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s týmito údajmi:
Obvod
č.20U
Zh
dok
•
Ku
pro
UVI
od~
004
•
•
Vp
jq
Z.z.
Upc
činn
zák,
stav
•
Odp
mve
pÔV(
zodp
v sú]
Obvodnj
č.2013/0
• ZhI'.
stave
vyjac
Obvodu}
č.2010/0
•
Stavl
proje
•
-,
•
•
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie zhotoviteľa stavby,
d) označenie stavebného dozora stavby,
e) kto a kedy stavbu povolil,
f) termín začatia a ukončenia stavby,
g) meno zodpovedného stavbyvedúceho
Stavebník je povinný zabezpečiť osadenie trvalého dopravného značenia po jej ukončení, v súlade
s určením trvalého dopravného značenia vydaného Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Nitre, pod číslom spisu: A/20l3/04759 zo dňa 25.06.2013.
• Stavebník je povinný zabezpečiť osadenie dočasného
dopravného počas realizácie stavby, v súlade
s určením dočasného dopravného značenia, vydaného Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Nitre, pod číslom spisu: A/2013/04759 zo dňa 25.06.2013
• Stavebník je povinný zabezpečiť osadenie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby, v súlade
s určením dočasného dopravného značenia, vydaného Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Nových Zámkoch, pod číslom spisu: 2013/01932 zo dňa 27.08.2013.
• Stavebník je povinný zabezpečiť osadenie trvalého dopravného značenia po jej ukončení, v súlade s určením
trvalého dopravného značenia, vydaného Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Nových Zámkoch, pod číslom spisu: 2013/01932 zo dňa 27.08.2013
• Stavebník je povinný pred uvedením stavby do užívania požiadať špeciálny stavebný úrad, o vydanie
kolaudačného rozhodnutia.
Súčasťou žiadosti o kolaudačné konanie musí byť súpis všetkých drobných
zmien stavby, ktoré nevyžadujú samostatné rozhodnutie stavebného úradu, súpis vydaných dokladov
o výsledkoch predpísaných skúšok, geometrický plán zrealizovanej stavby a musí byť stručne zdokladované
splnenie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
• Ku konaniu o uvedení stavby do užívania je stavebník ďalej povinný pripraviť všetky doklady (zápis
o odovzdaní a prevzatí stavby, certifikáty, plán skutočného vyhotovenia stavby a dokladovať splnenie
podmienok dotknutých orgánov štátnej správy ako aj správcov podzemných vedení inž, sietí).
Stavebník ku kolaudačnému
konaniu predloží podpísanú zmluvu medzi investorom a správcom cesty o
prevode stavby, resp. pozemkov - objektov
týkajúcich sa cesty 11/580, ktorou
uvedenú stavbu
Nitriansky samosprávny
kraj
preberá do majetku, a jeho zástupca pre údržbu Regionálna správa
a údržba ciest a.s., Nitra, Štúrova 147,94901 Nitra resp. Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky,
a.s, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky, preberá do správy údržby.
I
•
Nako
(vyhl
§ 28:
na CI
•
V ton
v min
Zhľa.
stavel
Zárov
a kraj
•
•
Uvede
a kraji
•
Realiz
biotop
•
•
•
Podľa
dôvod
ich koi
Na VÝJ
pod m
vyžadi
prírod)
Výrub
p
-II Podmienky vvplývajúce
sietí:
Obvodný úrad
č.2013/699-02-Š
Z
poŽiadaviek dotknutÝch orgánov štátnej správy. organizácií a správcov inŽinierskych
životného prostredia
zo dňa 15.04.23013:
Nové
•
•
životného
prostredia,
•
Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť
produkovanými počas realizácie stavby.
•
Uvedené doklady musia byt' od subjektu
oprávneného
na nakladanie
s predmetnými druhmi
odpadov, resp. musia preukázat' také naloženie
s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom
o odpadoch.
•
V prípade nakladania
s viac ako 100 kg nebezpečných odpadov produkovaných
počas výstavby
je potrebný súhlas orgánu odpadového hospodárstva pod!'a § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 22312001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Upozorňujeme, že pôvodcom odpadov pri výstavbe je dodávateľ stavby, pretože vznikajú pri jeho
činnosti. V zmysle §40c) zákona č. 22312001 Z.z. o odpadoch
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je dodávate!' povinný zabezpečit' materiálové
zhodnotenie
stavebných odpadov z predmetnej stavby.
doklady o množstve
a spôsobe nakladania
s odpadmi
Odpad vznikajúci opri výstavbe
nemôže dodávate!' stavby prenechať investorovi
stavby, pretože
investor nie je oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli dodáva dodávateľovi stavby ako
pôvodcovi
odpadov. Teda za nakladanie
s odpadmi
vzniknutými
počas výstavby v plnej miere
zodpovedá dodávateľ stavby a doklady o spôsobe naloženia s nimi, preukazujúce nakladanie s odpadmi
v súlade so zákonom o odpadoch, predloží investorovi.
Zámky,
odbor
ochrany
zložiek
životného
prostredia,
Z h!'adiska záujmov ochrany prírody a krajiny zo strany tunajšieho úradu nie sú námietky k vydaniu
stavebného povolenia na stavbu "Cesta V64 a II/580 Šurany - križovatka" za podmienok uvedených vo
vyjadrení OÚ ŽP Nové Zámky Č. 2010/01 845-02-Se zo dňa 26.08.2010.
Obvodný úrad životného prostredia
č.2010/01845-02-Se zo dňa 26.08.2010:
•
zložiek
zo strany tunajšieho úradu niet námietok k predloženej projektovej
Obvodný úrad životného prostredia
Nové
č.2013/00698-02-Se
zo dňa 03.04.23013:
•
ochrany
Z hľadiska odpadového hospodárstva
dokumentácii stavby.
•
•
odbor
•
•
•
Zámky,
Nové
Zámky,
odbor
ochrany
zložiek
životného
prostredia,
Stavba sa bude realizovať
na pozemkoch, ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. Podľa
projektu vegetačných úprav uvažuje sa s výrubom 19 drevín a krovín na ploche 266 ml.
Nakoľko na parc. Č. 4277 v k.ú. Šurany spadá do vyhláseného Chráneného vtáčieho územia Dolné Považie
(vyhláška MŽP SR č.593/2006 Z.z.) k uvedenej stavbe bolo vydané odborné stanovisko KUŽP Nitra pod!'a
§ 28 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého navrhovaná činnosť nebude mať samostatný vplyv
na CHVU Dolné Ponitrie.
V tomto odbornom
stanovisku
bola určená podmienka,
že výrub drevín bude uskutočnený
v mimo vegetačnom období tzn. od 1.10. do 31.3 bežného roka.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny zo strany tunajšieho úradu nie sú námietky k vydaniu
stavebného povolenia na stavbu "Cesta I/64 a II/580 Šurany - križovatka"
Zároveň Vás upozorňujeme na záujmy ochrany prírody a krajiny stanovené zákonom o ochrane prírody
a krajiny v dotknutom území stavby" Cesta I/64 a II/580 Šurany - križovatka ":
Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom v zmysle ust. § 12 zákona o ochrane prírody
a krajiny platí prvý stupeň ochrany.
•
Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom
biotopov podľa § 34 a§ 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.
vrátane ich
•
Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z tohto
dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu
ich koreňových systémov a nadzemných častí.
•
Na výrub stromov s obvodom kmeňa nad
pod miestom rozkonárenia, ak túto výšku
vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona
prírody na vydanie súhlasu na výrub drevín
•
Výrub drevín bude uskutočnený v momovegetačnom
40 cm, meraným vo výške 130 cm, nad zemou (alebo tesne
nedosahuje) a krovitých porastov s výmerou nad 10 ml sa
o ochrane prírody a krajiny, príslušným orgánom ochrany
je Mesto Šurany.
období tzn. od 1.10. do 31.3 bežného roka.
- 12 •
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu je potrebné predložiť právoplatné
rozhodnutie Mesta Šurany na výrub drevín podl'a § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Výrub
drevín sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
Obvodný úrad životného prostredia
Nové Zámky, odbor ochrany zložiek životného prostredia,
č. 2013/697-02-HI. zo dňa 28.03.2013:
Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, ako orgán starostlivosti
o životné prostredie súhlasí so
stavbou: " Cesta I/64 a 1I/580
Šurany - križovatka"
katastrálne územie Šurany. Súhlas sa udel'uje pre
investora stavby Slovenskú správu ciest Bratislava za nasledovných podmienok:
•
Počas realizácie
a užívania stavby budú dodržané príslušné ustanovenia
vodného zákona, právnych
predpisov vydaných na jeho základe a príslušné technické predpisy.
•
Stavba bude realizovaná v súlade spredloženou projektovou dokumentáciou.
•
Stavebník zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov a podmienok tohto rozhodnutia. Stavebník
zodpovedá aj za prípadné škody, ktoré vzniknú
v súvislosti
s vykonávaním
stavebných prác
a prevádzkovaním stavby.
•
Všetky zmeny majú byť vopred predložené orgánu štátnej vodnej správy na odsúhlasenie.
•
Tento súhlas, ktorý je podkladom pre začatie konania podl'a osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto
konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
3.
c)
d)
e)
Krajský pamiatkový
úrad v Nitre, rozhodnutie
č. spisu: KPUNR 20 13/3525-5/43311 !Pat. zo dňa
04.07.2013 :
Krajský pamiatkový úrad v Nitre v zmysle § 37 ods.3 pamiatkového zákona z vlastného podnetu
a v nadväznosti na oznámenie č. KPUNR-13/3525-3/34707/Pat.
zo dňa 29.05.2013 rozhodol, že je nevyhnutné
vykonať záchranný
archeologický výskum podľa § 37 ods. 2 pamiatkového zákona za účelom záchrany
archeologických
nálezov predpokladaných
v zemi na území stavby " Cesta 1/64 a 11/580
Šuranykrižovatka ", parc. č. 3414/7 -ll, 3418/2,3,5-8, 3956/20-24,27,28, 3958/2,4-9,4268/12-14,4277/4-9,4286/15,
kat. územie Šurany okres Nové Zámky.
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, podl'a § 39 ods. 3 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR
č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, určuje nasledujúce podmienky
vykonávania záchranného archeologického výskumu:
1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:
a) pred začatím hrubých stavebno-zenmných
prác bude vykonaný zisťovací sondážny výskum pri
okrajoch rozširovania cesty tak, aby bol dostatočne vyhodnotený archeologický potenciál dotknutého
územia,
b)
c)
d)
-.
e)
2.
Pri
a)
b)
c)
d)
v prípade výskytu nehnuteľných archeologických nálezov zistených v etape a) výskum pokračuje
z plošného archeologického
výskumu na mieste zistených
archeologických
nálezov. Plošný
archeologický výskum musí odhaliť všetky miesta, kde by stavbou došlo k poškodeniu a zničeniu
archeologických nálezov a nálezových situácií,
v prípade negatívnej nálezov ej situácie
sa archeologický
výskum
zredukuje
na príležitostné
monitorovanie zemných prác, aby nedošlo k poškodeniu náhodných nálezov,
v prípade, že archeologickým výskumom
príde k odkrytiu nehnuteľného archeologického nálezu
mimoriadnej hodnoty, bude nevyhnutné postupovať v zmysle ustanovenia § 127 ods. 3 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V prípade
zistenia
nehnutel'ných
archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr, bude stavebník a oprávnená soba vykonávajúca
výskum postupovať podl'a pokynov Krajského pamiatkového úradu Nitra.
Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy
archeologických nálezov stanovuje § 40, odseky 5,7,8 a 9, pamiatkového zákona.
zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
podľa § 38 ods. I pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
podľa
§ 36 ods. 2 pamiatkového zákona
zabezpečiť
vykonanie
archeologického výskumu
právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou uzatvorí pred začatím
výskumu podl'a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona dohodu, o čom písomne upovedomia Krajský
pamiatkový úrad Nitra,
doručiť kópiu tohto rozhodnutia
po nadobudnutí právoplatnosti
oprávnenej osobe, ktorá bude
vykonávať archeologický výskum,
odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou
podl'a § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR
F
f)
Podl'a §
vydania,
Krajský
04.04.20]
Krajskýp
1. Na PI
zächn
apod]
pamia
Podl'a § ~
vydania, a
Regionáln:
zn. 429/201
Regionálna
predloženej
navrhované.
nemápripor
Nitriansky l
Súhlasíme s
•
102-00
•
3 IO-OO 1
Z hľadiska v
•
•
Investor
bezodpla
stena (ÚSt
Zmluvu
kolaudáci
stavebnýc
p
- 13 -
I,
O
e
h
k
IC
to
•
la
tu
~
ry
5,
;R
ky
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, záväzné stanovisko č. spisu: KPUNR 2013/676-212800/Pat. zo dňa
04.04.2013 :
Krajský pamiatkový úrad v Nitre určuje nasledovné podmienky:
l. Na predmetnej stavbe je potrebné vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na
záchranu archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad Nitra o záchrane archeologickom výskume
a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 37 ods. 3 a § 39 ods. 3
pamiatkového zákona.
Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie stratí platnost' po uplynutí
troch rokov odo dňa
vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
m
ho
lje
ný
liu
né
:zu
č.
ich
ica
ivy
mu
tím
ský
~de
bou
č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu Krajskému pamiatkovému
úradu Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra,
e) odovzdať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona do 90 dní od skončenia
terénnej časti výskumu,
f) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického
výskumu je k dispozícií
na internetovej
adrese:
http://www.culture.gov.sk/posobnostministerstva/kulturne-dedictvo-/ochrana
pamiatok/pamiatky -vyskum-a-restaurovanie-eO.html
3. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná:
a) oznámiť začatie a ukončenie terénnej časti výskumu do 5 dní na Krajský pamiatkový úrad Nitra,
b) v prípade pozitívneho výsledku archeologického výskumu zvolať záverečnú komisiu za účasti
Krajského pamiatkového úradu,
c) postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami,
d) vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu. Výskum
nemožno vykonať, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov. Alebo odstránenie nepriaznivých
následkov výskumu.
e) spracovať výskumnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať náležitosti vyhlášky Ministerstva kultúry
SR č. 253/2010 Z.z. ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon. Výskumná dokumentácia bude okrem
iného obsahovať:
výškopisný
a poloh opisný
geodetický
priem et nálezových situácií
do katastrálnej mapy
(súradnicový systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnaní),
geodetické polohopisné
a výškopisné zameranie nehnuteľných
archeologických
nálezov
a podstatných hnuteľných archeologických nálezov,
schvaľujúce stanovisko Pamiatkového úradu SR k výsledkom archeologického výskumu,
písomný doklad o doklad o odovzdaní výskumnej dokumentácie schválenej Pamiatkovým
úradom SR Archeologického ústavu SAV,
f) držať a chrániť hnuteľné archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 10 pamiatkového zákona, až do
prevodu vlastníckeho práva alebo správy, podľa § 40 ods. 8 a 9 pamiatkového zákona.
Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie stratí platnost' po uplynutí
troch rokov odo dňa
vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
~,
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., stredisko správy a údržby Nové Zámky, stanovisko
zn.429/2013 zo dňa 17.06.2013:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., stredisko správy a údržby Nové Zámky po náležitom posúdení
predloženej projektovej dokumentácie okružnej križovatky situovanej v extraviláne mesta Šurany, z hl'adiska
navrhovaného technického riešenia stavby ako i bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky naša spoločnosť
nemá pripomienky a súhlasí s dokumentáciou pre stavebné konanie.
Nitriansky samosprávny kraj, stanovisko č. CS 2616/2013 CZ 10629 zo dňa 18. 08.2013:
Súhlasíme s technickým riešením stavebných objektov:
•
102-00 Okružná križovatka - cesta II1580
• 310-00 Protíhluková stena
Z hl'adiska vlastníckych vzťahov požadujeme:
• Investor pred vydaním stavebného povolenia
predloží
NSK návrh zmluvy
o budúcej zmluve
na
bezodplatný prevod stavebných objektov 102-000kružná križovatka - cesta 1I/580, 310-00 Protíhluková
stena (úsek pozdlž cesty II1580) a pozemkov pod nimi.
• Zmluvu o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov investor predloží do 90 dní po
kolaudácii spolu s kolaudačným
rozhodnutím stavby, geometrickým plánom porealizačného zamerania
stavebných objektov spracovaným v zmysle Technického predpisu SSC 03/2004 Usporadúvanie cestnej
r----
- 14 siete (časť 5 - Stanovenie hraníc majetkovej správy pozemných komunikácií) schváleného MDPT SR
sekciou cestnej infraštruktúry v septembri 2004 a projekt skutočného vyhotovenia stavby vrátane atestov
a skúšok zabudovaných materiálov a prác.
Z hľadiska majetkoprávneho vysporiadania je potrebné zo strany investora stavby predložiť návrh kúpnej
zmluvy na pozemky pod stavbou vo vlastníctve NSK na Odbor majetku a investícií Úradu NSK
•
•
Spp - distribúcia a.s., č.307/STR.DPPRnr/2013
zo dňa 10.04.2013:
V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia, ktoré sme orientačne zakreslili do predloženej výkresovej
časti projektovej dokumentácie: "STL plynovody y prípojky".
V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadeni pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne
hodinu a dÍžku 100m.
S navrhovanou stavbou súhlasíme
za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok
Všeobecné podmienky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma ( ďalej len "OP" a "BP" ) jestvujúcich plynárenských zariadení ( d'alej
len PZ) a pre stavbu navrhovaných distribučných PZ ( § 79 a § 80 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z.),
Realizácia musí byť vykonaná v súlade: Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. v mení neskorších dodatkov,
súvisiacimi normami a technickými pravidlami STN 386413, STN 38 6415, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP
90601, TPP 700 02,
Dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými i podzemnými
objektmi a inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005
Zemné práce (napr. úprava podložia, ukladanie a zhutňovanie sypanín, použitie vibračnej techniky) vrámci
stavby navrhovanej prístupovej komunikácie žiadame realizovať v súlade s STN 73 3050
Z dôvodu údržby a opráv plynárenských zariadeni musia byť naše zariadenia počas realizácie stavebných prác
vždy prístupné.
Vstup na stavenisko za účelom kontroly a údržby plynárenských zariadení bude pracovníkom SPP distribúcia, a. s. Bratislava umožnený v zmysle Zákona NR SR Č. 251/2012 Z.z. bez obmedzenia,
Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí cestou príslušných prevádzkovateľov - správcov presné
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
Vytýčenie plynárenských zariadení v teréne vykonávajú pracovníci SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, LC Nitra
Mgr. Cingelová Č. tel. 037/6265683 na základe písomnej požiadavky,
Práce v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení
je možné vykonať len za
účasti zodpovedného pracovníka SPP - distribúcia a.s., Nitra Ing. Július Maráz č.tel. 035 16265 153,
Realizácia predmetnej stavby sa musí vykonať tak, aby nevznikla možnosť poškodenia plynárenského
zariadenia a aby pri prevádzkovaní nemohlo nastať vzájomné ovplyvňovanie, prípadne poškodenie.
Práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení žiadame omámiť
ich prevádzkovatel'ovi
SPPdistribúcia, a.s., LC Nitra 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
Zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení
žiadame
realizovať po predchádzajúcom vytýčení
plynárenských zariadení výhradne ručne vo vzdialenosti min. 2,0 m na každú stranu od plynovodu
a prípojky tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení,
Nad trasou plynového vedenia nie je možné realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hÍbku uloženia, taktiež nesmie byť znemožnený alebo obmedzený prístup k existujúcim
plynárenským zariadeniam,
•
-,
Kpl
Nad trasou plynového vedenia a v ich ochrannom pásme (zákon Č. 251/2012 Z.z. o energetike § 79 a §
80) nie je možné umiestniť žiadne časti stavby,
•
Pri križovaní (súbehu) navrhovaných
inžinierskych
sietí s plynárenskými
zariadeniami
žiadame
jednoznačne dodržať min. odstupové vzdialenosti podl'a STN 73 6005 a súvisiacich predpisov,
•
Pri obnažení, križovaní zariadení v našej správe žiadame pred zásypom prizvať pracovníka prevádzky
SPP-distribúcia, a.s., odd. prevádzky LC Nitra ku kontrole prác či nedošlo k poškodeniu plynárenských
sietí, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka investora stavby.
Toto vyjadrenie nenahrádza
podmienky
pripojenia
budúceho OPZ na plynovodnú distribučnú siet'
v správe SPP - distribúcia, a.s., v zmysle Zákona NR SR Č. 251/2012 Z.z.
Vyjadrenie stráca platnost', ak sa realizácia nezačne do 10.04.2015.
Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s., Nitra, Č. 9289/2013/SpS_UPD_AMa zo dňa 25.03.2013:
Listom zo dňa 15.03.2013 ste nám predložili projektovú dokumentáciu hore uvedenej stavby so žiadosťou
o vyjadrenie.
Zápl
04.0'
Listo
vodo'
•
J
r
Výme
HDP}
Chrán
Vprf
a chrá
Kpre:
• K
•
PI
Vť
•
•
Pr
Pr
Západ
05.10.1
Listom
Bratisla
•
Pn
pol
•
Pre
al
K predn
•
•
Pre,
ved
VO(
peVi
•
•
Pri I
Opri
Západos
Na zákla
situovaní
DOPRA'
rezervova
a.s., súh
povolenia
spoločnos
p
- 15 R
•
IV
ej
Existujúcu cestu I1/580 smerom na Šurany popri plánovanej
okružnej križovatke križuje dial'kový
vodovod DN 800 z tvárnej liatiny. Pod komunikáciou je potrubie vodovodu uložené v chráničke z ocele
DN 1200, dlžky 18,9m. Z tohto dôvodu je potrebné
predÍženie
existujúcej
chráničky
za pätu
novonavrhovaného rozšírenia cesty.
•
V rámci výstavby okružnej križovatky a úpravy pôvodnej cesty II/580 sa zrealizuje ochrana existujúceho
dial'kového vodovodu predlžením
chráničky na obe strany komunikácie v celkovej dlžke 8,0 m.
Chránička musí presahovať min. o 1,0 m pätu svahov rozširovanej komunikácie l! !
K projektovej dokumentácii" Cesta I/64 a Il/580 Šurany-križovatka" máme nasledovné pripomienky:
• Žiadame zapracovat' presný postup výstavby chráničky, tento odsúhlasit' s pracovníkmi prevádzky
vzhl'adom k tomu, že predlženie chráničiek sa musí realizovat' počas prevádzky potrubia a pri príprave
úseku V dlžke 5,0 m bude prakticky nepodložené potrubie DN 800 v dlžke jednej rúry, ktoré je potrebné
zastabilizovat' tak, aby nedošlo k jej deštrukcii.
'ej
ne
•
lej
IV,
K časti projektu 512-00 "Ochrana
Zámky.
Západoslovenská
04.04.2013:
)p
vodárenská
jestvujúceho
spoločnost',
vodovodu DN 100" sa vyjadrí odštepný závod Nové
a.s., Nitra,
Listom zo dňa 15.03.2013 ste nám ako investor, predložili
vodovodu DN 100 na vyjadrenie,
ll!
OZ Nové Zámky
čast' projektu
č.
1144512013/174
zo dňa
stavený objekt ochrana jestvujúceho
•
ici
ác
né
:ra
za
Projekt rieši ochranu
jestvujúcej vodovodnej prípojky potrubia DN 100, slúžiacu pre Strednú
pol'nohospodársku školu v Šuranoch, v mieste jej križovania s cestou 1/64 smer na Nové Zámky.
Výmena jestvujúceho
potrubia PVC DN 100 v mieste križovania cesty I/64 je navrhovaná z materiálu
HDPE DN 100 dlžky 30m.
Chránička je navrhovaná z polyetylénových rúr HDPE DN 200 dlžky 28 m.
V prípade, že justujúce vodovodné potrubie je uložené v chráničke, navrhované potrubie bude do nej zatiahnuté
a chránička bude predlžená o rozšírenie cesty.
K predmetné mu projektu stavby dávame nasledovné vyjadrenie:
• K pôvodnej PD sme sa vyjadrili listom č.j. 3145/211/2009 zo dňa 05.10.2009.
• Pred započatím výkopových zemných prác žiadame prizvat' pracovníka HS Šurany, tlf. 035 792 2400
vedúceho HS Ing. Flirnela, majstra p. Holubeka, ktorý Vám naše podzemné inžinierske siete vytýči.
• Pri realizácii prác žiadame dodržat' súvisiace STN a zákon Č. 44212002 Z.z.
• Predložený projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.
ho
'Pmí
du
ho
im
Západoslovenská
05.10.2009:
•
ne
•
ky
•
•
'ch
et'
'ou
spoločnost',
a.s., Nitra,
OZ Nové Zámky
č. 3145/211/2009
zo dňa
Listom č.j. 6610/09-22/7668-00
zo dňa 11.09.2009 ste nám v zastúpení investora, Slovenskej správy ciest
Bratislava, predložili časť projektu stavený objekt ochrana jestvujúceho vodovodu DN 100 na vyjadrenie.
• Projekt rieši ochranu jestvujúcej
vodovodnej prípojky
potrubia DN 100, slúžiacu pre Strednú
pol'nohospodársku školu v Šuranoch, v mieste jej križovania s cestou I/64 smer na Nové Zámky.
• PredÍženie chráničky je navrhované za pätu rozšírenia cesty, z potrubia HDPE DN 200 v dÍžkach 3,Om
a 11,0 m na obe strany komunikácie.
K predmetnému projektu stavby dávame nasledovné vyjadrenie:
§
l
vodárenská
Pred započatím výkopových zemných prác žiadame prizvať pracovníka HS Šurany tlf. 035 792 2400
vedúceho HS Ing. Flirnela, majstra p. Holubeka, ktorý Vám naše podzemné inžinierske siete vytýči.
Vodovodné potrubie v navrhovanom predÍžení chráničky žiadame vymeniť, nakol'ko na ňom nie sú
pevné spoje vhodné do uloženia potrubia v chráničke.
Pri realizácii prác žiadame dodržať súvisiace STN a zákon Č. 442/2002 Z.z.
Opravený projekt uvedenej stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.
Západoslovenská energetika a.s., zo dňa 24.09.2009:
Na základe Vašej žiadosti zo dňa 14.09.2009 o vyjadrenie sa k horeuvedenej projektovej dokumentácii, so
situovaním
na adrese
Cesta
1/64 a 11/580 Šurany-križovatka,
pre žiadate!'
(invetor):
DOPRAVOPROJEKT,
a.s., Kominárska
2,4 Bratislava Vám oznamujeme, že s pripojením
maximálnej
rezervovanej kapacity 3x25 A do distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská energetika Distribúcia
a.s., súhlasíme.
Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre vydanie stavebného
povolenia a slúži výlučne na stavebné účely. Neslúži pre pripojenie odberate!'a do distribučnej sústavy
spoločnosti Západoslovenská energetika Distribúcia a.s.
- 16 Napojenie odberateľa do distribučnej sústavy bude možné až po uzatvorení" Zmluvy o pripojení" odberného
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE, Distribúcia a.s., v zmysle zákona Č. 665/2004 Z.z.
V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti uveďte značku :CZ 96002/09, a kontaktujte Peter Stancz, tel.
+ 421-(0)35-64 53 56 8, fax: + 421-(0)35-64 OO 78 8, [email protected]
-.
Slovak Telekom a.s., č. 13-22696015-NZ,
zo dňa 03.06.2013:
Počas realizácie
stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných
(vrátane
rádiových) zariadení:
•
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( §68 zákona Č. 351/2011 Z.z. ) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
•
V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
•
Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní.
Vyzývam Vás preto, aby si poverený zástupca dostavil (podľa stránkových dní na www.telekom.sk) na
zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto
vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP).
•
V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
•
Žiadatel' je pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia,
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
•
pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
•
preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou
polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
•
upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
±
30 cm od
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
•
upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na
každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti
akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
•
zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
•
bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
•
overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
•
v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať
žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
•
v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu.
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne (www.telekom.sk).
•
podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme
objednat' na č. tel:
Pavol Kollár
0903 722 329
•
v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýš it', alebo znížit' krytie tel. káblov je toto možné vykonať
len so súhlasom správcu siete.
•
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných
telekomunikačných
vedení
a zariadení.
•
•
•
•
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podl'a § 68
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách
v platnom
znení. Vytýčenie polohy
telekomunikačných
zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do
troch týždňov od jej doručenia.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku
zašlite na adresu: Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O.Box 4, 974 08 Banská Bystrica 8, alebo odovzdajte
technikovi pri vytyčovaní trasy káblov.
Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie
alebo vymedzených v predmete žiadosti.
stavby a pre rozsah prác vyznačených
V prípade,
že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnost'ou
z akýchkol'vek
dôvodov
pokračovať
po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' zemné práce
a požiadat' o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať
ov:
pre'
TeJ
pre'
Pod mie
•
Žia(
pož:
•
Zan
dohl
uzai
•
Prec
•
•
•
Vo,
komi
Záro
alebc
telek
časo,
Pred
prizv
•
Po n
zame
Doku
prekli
v obil
Upozorne
V prípade
ktorá je v
proti pošl
príp. odst
Karadžičr
Michlovs~
Pri realizá
Orange SIl
V káblovej
Údaje o tee
Pri projekt
komuníkác
nových ko
žľabovanín
odsúhlaserr
Mechaníclo
prekládky
podľa schvŕ
Zahájenie sl
Upozorňuje
l. Vo Vaj
prevádi
2. Rádioki
Ďalej pri a
všetky obje
r
r
- 17 mého
,Z.Z.
~,tel.
o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy televízne káblové rozvody, Slovak
Telekom, a.s. týmto upozorňuje
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
Podmienky prekládky telekomunikačných
zariadení:
• Žiadame vypracovať projekt prekládky alebo ochrany telekomunikačných vedení na náklady investora, ktorý
požadujeme zaslať na pripomienkovanie a následné schválenie technického riešenia.
• Zároveň upozorňujeme investora, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s .. Bez
uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s ..
• Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných dokladov:
- Meracie protokoly nového káblového úseku
- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdenú dohodu o prekládke káblov
- Definitívnu technickú dokumentáciu
- Toto vyjadrenie
• Vo veci uzavretia dohody kontaktujte: Slovák Telekom, a.s. Divízia nákupu Oddelenie nákupu sieťových
komodít p. Tibor Hollosy tel. +421 2 5882 1032, fax +421 2 556 40729 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
• Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia,
alebo ochrany telekomunikačného
zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom
telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup. (Defmovanie postupnosti s
časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.)
• Pred zahájením prác, pri pripájaní prekladaných káblov ST na existujúcu sieť ST a pred zásypom káblovej ryhy
prizvať zástupcu Slovák Telekom a.s.,
• Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného
zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326.
Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy
prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme. V danej lokalite odborné práce
v oblasti sieťovej infraštruktúry pre Slovák Telekom a.s. realizuje:
Upozornenie:
V prípade ak na Vami definovanom
území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza telekomunikačná
siet',
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a .s, je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečit' nadzemnú siet'
proti poškodeniu, alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie,
resp. preloženie,
príp. odstránenie dotknutého vedenia (zariadenia) je potrebné zaslat' na adresu Slovak Telekom a.s.,
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava.
átane
~ň je
Ivaní.
~) na
l toto
musí
l
~nia,
~nou
l
lTI
od
lčšou
mna
proti
neny
iodat'
áciu,
tel:
onať
sahu,
ikaze
icich
sdení
§ 68
Johy
y do
ávku
dajte
ných
idov
ráce
~.
Michlovský spol. s.r.o., č. BA-0676/2013 zo dňa 21.03.2013:
Pri realizácii stavebnej akcie: Cesta I/64 a 111580 Šurany- križovatka dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa
Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom.
V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky ,optické káble a spojky rôznej funkčnosti.
Údaje o technickom stave poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických
komunikáciách č. 610/2003 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní
nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť
žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky riešiť samostatným projektom
odsúhlaseným Orange Slovensko,a.s.
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciou
prekládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo ním poverená servisná organizácia
podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange.
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že
l. Vo Vašom záujmovom území resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných
prevádzkovateľov
2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto vyjadrenia
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- 18 •
•
pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu (vyznačenie
podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi)
preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou
polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±
30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach
výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné
náradie (napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,0 m ( v ochrannom pásme 1,5m) na každú
stranu od vyznačenej polohy PTZ,
•
dodržanie zákazu
poškodeniu
•
nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania
PTZ
•
•
súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu
osobou
•
pred záhrnom previesť zhutnenie
fólia, markery)
•
•
aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907721 378
overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, nezodpovedáme za
zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis
o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:
dodržať podmienky vyjadrenia č. BA-2064/2009
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti
podľa § 66 zákona č. 610/2003 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie
a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť
dole uvedeným dátumom.(30.09.2013)
•
•
•
•
prechádzanie ťažkými
vozidlami, kým
sa nevykoná
ochrana
proti mechanickému
zariadení, ktoré by znemožňovali
a poškodeniu
prístup k
nepovolanou
Západos
K predlo:
osvetlení
Vzhľado:
podmienl
267/1999
a zaslanie
Z uveden
K projekt
technický
o pripojer
Rozhodm
Podmieni
povolenia
zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky,
•
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s.,
na základe objednávky do troch týždňov od jej doručenia. Na objednávke uved'te číslo vyjadrenia
o existencii PTZ
•
•
Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: Husák Vladislav 0907747923
PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne.
Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do
projektovej dokumentácie však podľa § 69 ods.7 zákona Č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
zodpovedá projektant.
Michlovský spol. s.r.o., č. BA-2062/2009 zo dňa 23.09.2009:
Podmienky také isté ako vo vyjadrení č. BA-0676/2013 zo dňa 21.03.2013, ale s uvedenými nasledovnými
podmienkami pre prevádzkovateľa a správcu PTZ:
•
súhlasím s navrhnutým riešením ochrany optickej trasy podľa PD
•
aktuálna obsadenosť opt. Trasy 3x HD PE 40 mm, l x OK Alcatel 24 vl. a Ix OK Alcatel 48 vl.
•
previesť porealizačné zameranie, opravu knihy plánov, dig, dokumentácie a meranie vlákien OTDR
•
pred realizáciou optickú trasu vytýčiť 0908 945 130
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku č. ASM-25-79/2013
zo dňa 20.03.2013:
S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie
súhlasím pri splnení nižšie uvedených podmienok.
Investor (projektant)je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske
siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby
evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie,
zvýšenie objektov, rozsah a pod.)Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre
všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné
povolenie.
Podmienky: V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách I/64 a II/580 postupovať v zmysle § 7 a
§ 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FDM č. 35/1984, § 10 ods. 6 písmeno b). Začiatok a koniec
plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť priamo na Centrum vojenskej dopravy,
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, fax: 0960321 115, e-mail: [email protected]
Žiadateľ.
č.145/199
poplatku.
Odôvot
Na základ:
05 Bratisla
stavbu: "
Okružná l
- chodník
jestvujúce
OOPreloží
Stavebné c
2893/1);
č.2652; 26:
2683/200);
v katastráln
Dočasný 'li
KN-C parc
č.3417/1 I
Špeciálny s
61 zákona (
povolenia, (
zmysle usta
dňa 14.10
náležitosťan
Nakoľko z'
ktorá sa týk
Západoslovi
k distribučm
Na základe
Miletičova l
úrad dňa 29
č.OU-NR-OI
Slovenská S
zdôvodnila
Západoslove
potrebných
I
r
- 19 nie
lOU
Il±
ach
iné
1dú
mu
pk
lOU
Západoslovenská distribučná
a.s., zo dňa 08.04.2013:
K predloženej PD vyššie uvedenej stavby, nachádzajúcej sa v k.ú. Šurany, ktorej súčasťou je napojenie
osvetlenia na elektrickú energiu, Vám oznamujeme nasledovné:
Vzhľadom k tomu, že na uvedenú stavbu neboli zo strany Západoslovenská distribučná, a.s. stanovené
podmienky pripojenia formou Zmluvy o pripojení, v zmysle zákona
251/2012 Zb. zákonov a vyhlášky
267/1999, žiadame Vás o doplnenie priloženej Žiadosti
o pripojenie zariadenia
k distribučnej sústave
a zaslanie na adresu Západoslovenská distribučná, a. s, ul. Čulenova 6 Bratislava 816 47.
Z uvedeného dôvodu sa k projektovej dokumentácii nevyjadrujeme.
K projektovej dokumentácii sa vyjadríme až po jej opätovnom doložení, vypracovanej v zmysle určených
technických
podmienok, ktoré Vám budú vypracované
a zaslané na základe predloženej Žiadosti
o pripojenie k distribučnej sústave.
Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
Podmienky Z vyjadrení jednotlivých účastníkov konania
boli zapracované
do podmienok
stavebného
povolenia. Účastníci stavebného konania nevzniesli v uskutočnenom stavebnom konani žiadne námietky,
ky,
za
.pis
isti
cie
DSť
..s.,
Ria
do
ich
mi
by
ie,
ue
né
ra
ry,
Žiadateľ je na základe ustanovenia § 4 odst. l písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR
č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od zaplatenia správneho
poplatku.
Odôvodllenie:
Na základe žiadosti stavebníka Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest, Miletičova 19, 820
05 Bratislava, podanej dňa 20.09.2013, na tunajší úrad, v ktorej požiadal o vydanie stavebného povolenia pre
stavbu:"
Cesta 1/64 a I1/580
Šurany - križovatka"
pre objekty: 030-00 Vegetačné úpravy;
101-00
Okružná križovatka - cesta 1/64; 102-00 Okružná križovatka - cesta 11/580; 103-00 Okružná križovatka
- chodník; 310-00 Protihluková stena; 511-00 Ochrana jestvujúceho vodovodu DN 800; 512-00 Ochrana
jestvujúceho vodovodu DN 100; 601-00 Prípojka NN pre VO; 610-00 Verejné osvetlenie križovatky; 651OO Preložka a ochrana telekomunikačných
káblov a zariadení; 652-00 Ochrana káblov Orange .
Stavebné objekty sa budú realizovať na pozemkoch KN-C parc. č. 4277 (KN-E parc. č. 2893/3; 289/2;
2893/1); KN-C parc. č. 3958 (KN-E parc. č. 3245; 3228; 2650/101); KN-C parc. č. 3956/1 (KN-E parc.
č.2652; 2651); KN-C parc. Č. 3956/5 KN-C parc. č. 3956/7 KN-C parc. č. 3414/3 (KN-E parc. č. 2649/200;
2683/200); KN-C parc. Č. 3417/1
KN-E
parc. Č. 868; KN-C parc. Č. 3418 (KN-E
parc. Č. 2919)
v katastrálnom území Šurany.
Dočasný záber pozemkov bude na pozemkoch KN-C parc. Č. 4277 (KN-E parc. Č. 2893/3; 289/2; 2893/1);
KN-C parc. Č. 426812; KN-C parc. Č. 3956/1 (KN-E parc. č.2652; 2651); KN-C parc. Č. 3956/5; KN-C parc.
č.3417/1 KN-E parc. Č. 868; KN-C parc. Č. 3418 (KN-E parc. Č. 2919).
Špeciálny stavebný úrad, preskúmal podanie stavebníka a zahájil stavebné konanie podľa ustanovenia § 60 a §
61 zákona Č. 50/1976 Zb.
Nakoľko stavebník nepredložil potrebné doklady potrebné pre vydanie stavebného
povolenia, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, ako špeciálny stavebný úrad, v
zmysle ustanovenia § 29 zákona Č. 71/1967 Zb., listom č OU-NR-OCDPK -2013/06830 (A/2013/06954) zo
dňa 14.10.2013, prerušil svoje stavebné konanie a vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti potrebnými
náležitosťami.
Nakoľko z vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej Bratislava, zo dňa 08.04.2013, vyplynula požiadavka,
ktorá sa týka stavebných objektov 601-00 Prípoj ka NN pre VO
a 610-00 Verejné osvetlenie, v ktorej
Západoslovenskej distribučnej Bratislava uviedla, že sa k PD vyjadrí až po podpísaní Zmluvy o pripojení
k distribučnej sieti, a preto bolo nutné uvedené riešiť ešte pred vydaním stavebného povolenia.
Na základe uvedených skutočností žiadateľ
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba
a správa ciest
Miletičova 19, 82005 Bratislava, listom č.5935/2013/6150/4229
zo dňa 25.11.2013 - doručeného na tunajší
úrad dňa 29.11.2013, požiadalo predÍženie termínu na doplnenie podania uvedeného vo výzve stavebníkovi
č.OU-NR-OCDPK-2013/06830 (A/2013/06954) zo dňa 14.10.2013 o ďalších 60 dní.
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava,
svoju žiadosť
zdôvodnila predošlými osobnými rokovaniami, na základe doplneného vyžiadaného dokladu - vyjadrenia
Západoslovenskej distribučnej Bratislava. Z predloženého dokladu vyplynula požiadavka
na
doplnenie
potrebných ďalších dokladov v ňom uvedených.
Nakoľko Zmluva o pripojení nebola do uvedeného termínu
- 20 uzatvorená, preto ani neboli určené ani podmienky k PD, stavebný úrad preto nemohol uvedené podmienky
vyhodnotiť v stavebnom konaní, a tiež ich nemohol zapracovať do stavebného povolenia.
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, na základe uvedeného prehodnotila aj nutnosť
doriešiť realizáciu VO v povoľovanej križovatke s tým, že uvedené prerokuje
s Mestom Šurany.
V prípade, že realizácia stavebných objektov 601-00 Prípojka NN pre VO a 610-00 Verejné osvetlenie bude
realizovaná
povoľovať ich bude stavebný úrad Mesto Šurany. Z uvedeného vyplynula nutnosť doriešiť
povoľovanie
stavebných objektov jednotlivými špeciálnymi stavebnými úradmi
v zmysle § 120 zákona
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov.
l
l
I
I
1
F
2
o
Nakoľko doriešenie problematiky bolo tak závažné, ktoré zároveň potrebovalo časovú rezervu pre jej vyriešenie,
Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad, vyhovel
požiadavke na doplnenie podania
listom Č. OU-NR-OCDPK-20 13/06830 zo dňa 02.12.2013, a predÍžil
dobu na doplnenie podania do termínu 01.02.2014,
Na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, bolo pôvodne doložené územné
rozhodnutie číslo spisu 20 l 0/8390-06- T, zo dňa 31.08.20 l O, ktoré vydalo Mesto Šurany, ako príslušný stavebný
úrad. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa
14.10.2010. V pôvodnom podaní stavebnému úradu bolo
doložené aj stanovisko Mesta Šurany, ako príslušného stavebného úradu, ktorým vydalo listom číslo spisu
2013/291-02-T, zo dňa 18.03.2013 súhlas podľa § 120 zákona Č. 50/1976 Zb., na vydanie stavebného povolenia
pre špeciálny stavebný úrad.
Po doplnení vydanej opravy nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia vydaného Mestom Šurany, dňa
22.10.2013 dňa 14.10.2013, ako aj po doriešení
problematiky týkajúcej vyjadrenia Západoslovenskej
distribučnej Bratislava, a tým aj povoľovania
stavebných objektov, a doplnením všetkých
potrebných
dokladov vyplývajúcich z doriešenia vyššie uvedeného problému, a to doplnením opraveného záväzného
stanoviska v zmysle § 140b a § 120 ods.2
zákona Č. 50/1976 Zb. stavebný zákon - súhlas pre vydanie
stavebného povolenia pre špeciálny stavebný úrad, v ktorom bolo opravené vymedzenie
povoľovaných
objektov, vydané Mestom Šurany pod Č. 2013/291-02-T zo dňa 18.03.2013, ako aj po oprave v záväznom
stanovisku podľa § 16 zákona Č. 135/1961 Zb. cestný zákon, ktoré taktiež vydalo Mesto Šurany pod
Č. 20 13/2911-03-T zo dňa 18.03.2013,
špeciálny stavebný úrad bezodkladne pokračoval v prerušenom konaní
a oznámil o začatie stavebného konania listom pod Č. sp. OU-NR-OCDPK-2014/001823
(OU-NR-OCDPK2013/06830) (A/2013/06954)
zo dňa 13.01.2014, a zároveň upustil od miestneho zisťovania.
S
2
O
2
č
~
Dočas
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
No
Rc
Sť
Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad,
v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia z hľadísk
uvedených v ustanovení § 62 zákona Č. 50/1976 Zb, posúdil stanoviská účastníkov konania a zistil, že
uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania.
Projektová dokumentácia splňa obecné technické požiadavky na výstavbu.
Ú;
pr;
Sú
úr;
Zá
R<
na
Sú
Ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli predložené:
3x projektová dokumentácia stavby,
dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie:
Kópia katastrálnej mapy Č. z. K2-l902113 zo dňa 04.09.2013
Geometrický plán č.38/2009,
vypracovaný Ing. Milicou Vaškovou, zo dňa 22.09.2009
Geometrický plán č.38/200918
vypracovaný Ing. Milicou Vaškovou, zo dňa 12.10.2009
Trvalý záber:
Výpis z listu vlastníctva Č. 1286 Výpis z listu vlastníctva Č. 4785 Výpis z listu vlastníctva Č. 6852
Výpis z listu vlastníctva Č. 4611 Výpis z listu vlastníctva Č. 3002 Výpis z listu vlastníctva Č. 3033 Výpis z listu vlastníctva Č. 2203 Výpis z listu vlastníctva Č. 6853
Výpis z listu vlastníctva Č. 2402 Zoznam dotknutých parciel- trvalý
čiastočný
čiastočný
stav KNC
stav KNC
stav KNC
čiastočný
stav KNC
čiastočný
stav KNC
čiastočný
stav KNC
čiastočný
stav KNC
stav KNC
čiastočný
stav KNC
záber - príloha č.8.1
sta
Zá
Ro
dň,
Ro
20
ll.
Ro
30.
SúI
Žia
ZOl
Vy;
odp
Vyj
och
SúlJ
Č.
ľ
- 21 enky
mné
ebný
bolo
spisu
lenia
anie
ných
om
l pod
~naní
(K-
i
lúrad,
~dísk
ll, že
~va a
Prehľad pozemkov podľa vlastníkov - trvalý záber- príloha č.8.2
Register vlastníkov - príloha č. 8.3
Potvrdenie o bonitovanej pôdno- ekologickej jednotke -BPEJ
Kúpne zmluvy s vlastníkmi pozemkov - pre trvalý záber
Nájomné zmluvy - pre trvalý záber
Rozhodnutia o vyvlastnení - pre trvalý záber
Súhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. DE/2012/007262 zo dňa 10.02.2012
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, č. budúceho
odovzdávajúceho: 1504/6132/2013, č. budúceho preberajúceho: ZoBZ 1/2013 medzi
stavebníkom
Slovenskou republikou - SSC Bratislava a Mestom Šurany
Zaslanie návrhu zmluvy - s Nitrianskym samosprávnym krajom č. 5323/2013/6132/19813
zo dňa
05.06.2013.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií,
č. 1228/6132/2013, zo dňa 27.09.2013 medzi stavebníkom Slovenskou republikou - SSC Bratislava a
Nitrianskym samosprávnym krajom
Dočasný záber:
Výpis z listu vlastníctva č. 2785 - čiastočný stav KNE
Výpis z listu vlastníctva č. 2159 - čiastočný stav KNE
Výpis z listu vlastníctva č. 1919
stav KNE
Výpis z listu vlastníctva č. 4611 - čiastočný stav KNE
Výpis z listu vlastníctva č. l
- čiastočný stavKNE
Výpis z listu vlastníctva č. 2452 stav KNC
Výpis z listu vlastníctva č. 2944 stav KNE
Výpis z listu vlastníctva č. 6852 stav KNC
Výpis z listu vlastníctva č. 3002 - čiastočný stav KNE
Výpis z listu vlastníctva č. 3033 - čiastočný stavKNC
Výpis z listu vlastníctva č. 6897 stav KNC
Výpis z listu vlastníctva č. 6905 stav KNC
Nájomné zmluvy - pre dočasný záber
Rozhodnutia o vyvlastnení - pre dočasný záber
Súhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. DE/2012/007262 zo dňa 10.02.2012
Územné rozhodnutie - Mesto Šurany, č. 2010/8390-06- T, zo dňa 31.08.20 l O. Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 14.10.2010.
Súhlas Mesto Šurany, pod č. sp. 2013/291-02-T, zo dňa 18.03.2013, podľa § 120, pre špeciálne stavebné
úrady
Záväzné stanovisko Mesto Šurany, list č. 2013/291-03-T, zo dňa 18.03.2013
Rozhodnutie Mesto Šurany, č. EB -2-5/436/2013 zo dňa 25.06.2013, na výrub stromov. Rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť dňa 12.07.2013.
Súhlas Mesto Šurany, (oprava) pod č. sp. 2013/291-02-T, zo dňa 18.03.2013, podľa § 120, pre špeciálne
stavebné úrady
Záväzné stanovisko Mesto Šurany, (oprava) list č. 2013/291-03-T, zo dňa 18.03.2013
Rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, č. A/2013/04758 zo
dňa 22.07.2013 - na výrub cestnej zelene. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.08.2013.
Rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nových Zámkoch, č.
2013/01948 zo dňa 25.06.2013, na výrub cestnej zelene. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa
11.10.2013.
Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Nových Zámkoch, č. ObPÚ-438-13/5783/LG
zo dňa
30.07.2013. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2013.
Súhlas Krajského pozemkového úradu v Nitre, č. 2010 zo dňa 09.03.2010.
Žiadosť Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest, Bratislava č. 5935/2013/6150/4229
zo dňa 25.11.2013 o predlženie termínu na doplnenie podania
Vyjadrenie OÚ životného prostredia v Nových Zámkoch, odboru ochrany zložiek životného prostredia,
odpady, č. 2013/699-02-Š zo dňa 15.04.2013
Vyjadrenie OÚ životného prostredia v Nových Zámkoch, odboru ochrany zložiek životného prostredia,
ochrana prírody, č.2013/0698-02-Se
zo dňa 03.04.2013
Súhlas OÚ životného prostredia v Nových Zámkoch, odboru ochrany zložiek životného prostredia, ŠVS,
č. 2013/697-02-Hl zo dňa 28.04.2013
- 22Odborné stanovisko Krajský úrad životného prostredia, Č. A/2010/00369 zo dňa 20.05.2010.
Rozhodnutie Krajského pamiatkového
úradu v Nitre, Č. KPUNR-20 13/3525-5/43311!Pat,zo
dňa
04.07.2013. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2013
Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Nitre, Č. KPUNR-2013/676-2/2800!Pat,
zo dňa
04.04.2013.
Stanovisko správcu cesty I/64 Slovenskej správy ciest Č. 5935/20 l3/6150/31883 zo dňa 10.09.2013.
Vyjadrenie Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, a.s, Strediska správy a údržby Nové Zámky, Č.
429/2013 zo dňa 17.06.2013.
Stanovisko Nitrianskeho samosprávneho kraja, Č. CS 2616/2013, CZ 10629/20l3 zo dňa 18.08.2013
Záväzné stanovisko Mesta Šurany, Č. ŽP, V, Úp a SMM/201311566 zo dňa 18.03.2013
Vyjadrenie SPP-distribúcia a.s., Bratislava, Č. 307/Str.DPPRnr/2013 zo dňa 10.04.2013.
Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Nitra č. 9289/20 l3/SpS _ UPD _AMa zo dňa
25.03.2013
Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Nitra, OZ Nové Zámky, Č. 11445/2013/174 zo
dňa 04.04.20l3
Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Nitra, OZ Nové Zámky, Č. 3145/21112009 zo
dňa 05.10.2009.
Stanovisko SSC zo dňa 10.09.2013 k vyjadreniu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Nitra, OZ
Nové Zámky, č. 9289/20 13/SpS_UPD_AMa zo dňa 25.03.2013,
Vyjadrenie Západoslovenskej energetiky ,a.s., Bratislava zo dňa 24.09.2009
Vyjadrenie Slovak Telecom a.s., č. 13-22696015-NZ, zo dňa 03.06.2013
Vyjadrenie Michlovský, S.r.o., Č. BA-0676/2013 zo dňa 2l.03.20l3
Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku Bratislava, Č. ASM-25-79120 13 zo dňa
06.03.2013
Vyjadrenie Obvodného úradu Nové Zámky, Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia, Č. ObÚ-NZA/2013/00802-20 zo dňa 11.03.2013
Stanovisko SATRO s.r.o., Bratislava, Č. 58/2013P zo dňa 14.04.2013
Vyjadrenie UPC broadband slovakia s.r.o., Bratislava, zn. UPC/028/20 13/BG zo dňa 21.03 .20 13
Vyjadrenie spoločnosti Slovnaft
a.s., člena skupiny MOL, Bratislava, Č. 62340/20131714 zo dňa
05.06.2013
Vyjadrenie spoločnosti Transpetrol, a.s., Bratislava, prevádzka Šahy,
zn. 2145113-BUIKu zo dňa
23.05.2013
Okresný
verejnú v
č. 71/196
vyvesenie
komuniké
Zároveň
v miestne
Potvrdeni
Mesto Šl
dátum vy
odtlačok
Okresný
dátum v)
Stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru, Nové Zámky, č.ORHZ-NZl-198/2013
zo dňa 15.03.2013
Vyjadrenie spoločnosti Hydromeliorácie š.p., Bratislava, Č. l l 99-2/l 10/2013 zo dňa 03.06.2013
odtlačok
Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavebné povolenie stráca platnost', ked' stavba nebude zahájená do 2 rokov, odo diía kedy nadobudlo
právoplatnost'.
Poučellie:
Doručí sl
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Krajský úrad
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, ktorý rozhodnutie vydal, podl'a § 54 zákona číslo 71/1967
Zb. o správnom konaní, (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie je možné preskúmať
súdom po vyčerpaní opravných prostriedkov.
'\; \)\M~~~
:Ing. Miroslav M i k u l á š i k
.
vedúci odboru
.,....
Účastníci
1. Slov
2. Slov
3. MeS1
4. Slov
5. Úra(
6. Micl
7. Slov
8. zápt
9. Dop
- 23 Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada Mesto Šurany, aby predmetnú
verejnú vyhlášku bezodkladne vyvesilo na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní podľa § 26 ods. 2 zákona
Č. 71/1967 Zb. a podľa § 69 ods.2, zákona Č. 50/1976 Zb. stavebný zákon. Po uplynutí lehoty určenej na
vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým napr. v rozhlase, prípadne
v miestnej tlači a na internete.
zo dňa
zo dňa
ky, č.
zo dňa
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Mesto Šurany
/174 zo
009 zo
dátum vyvesenia:
»:..:.~gf1....
itra,OZ
dátum zvesenia: ..
g.~...!-..~.l..::P..('i..
~0u~
odtlačok pečiatky, podpi"
~<;~
r;'tO ~Uk4 ":'-
~
'j.
odtlačok počiatky, POdPi~ ~
\
zo dňa
\
Ú-NZ-
Okresný úrad Nitra, Odbor ~ej
~~.
'--. do~a
.
pozemných
komunikácií
~~J.
~
\...,w,.
\~
B-
----
zo dňa
dátum vyvesenia:
zo dňa
.
dátum zvesenia:
3.2013
odtlačok pečiatky, podpis:
odtlačok pečiatky, podpis:
obudlo
Doručí sa:
, úrad
1/1967
kúmať
Účastníci konania:
~,
I
'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 82005 Bratislava (stavebník)
Mesto Šurany, Mestský úrad Šurany, Námestie hrdinov 1,94201 Šurany
Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbo majetkovej správy, Rázusova2/A, 949 Ol Nitra
Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 O l Piešťany
Slovak Tel ecom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nové Zámky, Ľanová 17,94064 Nové Zámky
Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava (projektant)
.
- 24-
Na vedomie:
10.
ll.
12.
13.
Mesto Šurany,
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Mestský úrad
Nové Zámky,
Nitra, Odbor
Nové Zámky,
Šurany, odd. stav. poriadku, Námestie hrdinov 1,942 Ol Šurany
Odbor pozemkový, Svätoplukova l, 940 24 Nové Zámky
pozemkový, Štefánikova trieda 69, 949 Ol Nitra
Odbor zložiek životného prostredia, odd. odpadového hospodárstva,
Svätoplukova 1,940 Ol Nové Zámky
14. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor životného prostredia, odbor zložiek životného prostredia, odd. štátnej
vodnej správy, Svätoplukova 1,940 Ol Nové Zámky
15. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor životného prostredia, odd. ochrany prírody a krajiny, Svätoplukova 1,
16.
17.
18.
19.
20.
940 Ol Nové Zámky
Regionálna správa a údržba ciest a.s., Nitra, Štúrova 147,94901 Nitra
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbo dopravy, Rázusova 2/ A, 949 Ol Nitra
Okresný úrad Nové Zámky, Odbor CO a krízového riadenia, Podzámska 25,94075 Nové Zámky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenská 13,940 30 Nové Zámky
Ministerstvo vnútra, Okresné riaditel'stvo PZ v Nových Zámkoch, Ul.Bratov Baldigárovcov 7, 94091
Nové Zámky
21. Ministerstvo vnútra, Krajské riaditel'stvo PZ, Pieskova 32, 949 Ol Nitra
Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta č. 15,940 Ol Nové Zámky
22.
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla ll. 8,949 Ol Nitra
23.
24. SPP, a.s., -distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, P.O. BOX 292, 810 OOBratislava l
25.
26. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava
Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8,83247 Bratislava
27.
Okresný úrad Nitra, odd. Obrany štátu, Štefánikova tr. 69, 949 Ol Nitra, Rázusova 7,
28.
\
29. SATRO s.r.o., Polianky 9,84437 Bratislava
UPC broadband slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216,850 OOBratislava 5
30.
31. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
32. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
33 . Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 825 63 Bratislava
.,
Download

OKRESNY URAD NITRA rozhodnutie,