Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Základná škola
Sídlo: Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený: Ing. Gabriela Bothová, riaditeľka školy
IČO: 36081086
Bankové spojenie: ČSOB,a.s., pobočka Dunajská Streda
Číslo účtu: 26564373/7500
Kontaktná osoba/tel. č. Ing. Gabriela Bothová, riaditeľka školy
Mailová adresa: [email protected]
2. Názov zákazky: Nákup šatňových skriniek pre žiakov školy
3. Špecifikácia predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je nákup a dodanie šatňových skriniek pre Základnú školu
Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda .
Požiadavky na šatňové skrinky:
20 kusov šesťdverových farebných skriniek s vnútornou policou a soklom
Rozmery: 185x90x50
5 kusov dvojdverových skriniek s vnútornou policou a soklom
Rozmery: 185x30x50
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
5 150 EUR bez DPH
5. Miesto dodania tovaru:
Základná škola Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda.
6. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Do 25. 2. 2014
7. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: nie
8. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie do dokumentu „Cenová ponuka“ na
základe vlastných výpočtov, pričom vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na
úplné a riadne plnenie predmetu zákazky. Cena musí zahŕňať všetky náklady
spojené s požadovaným predmetom zákazky (napr. doprava, dodávka, manipulačné
náklady a ostatné náklady súvisiace s predmetom zákazky).
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, pričom v cenovej
ponuke upozorní na túto skutočnosť.
Všetky ceny uvádza uchádzač zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Do ceny je
možné započítať len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a 3
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmena ceny nie je
prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani
zálohové platby. Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov
verejného obstarávateľa. Cenu za predmet zákazky sa verejný obstarávateľ zaväzuje
zaplatiť dodávateľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej
doručenia. Faktúra vystavená dodávateľom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade
je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru dodávateľovi vrátiť na opravu. Lehota
splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia
opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti.
10. Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva
11. Požadované doklady:
11.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou ponuky bol uchádzačom
predložený doklad preukazujúci podmienku, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar
podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky –
aktuálne: živnostenské oprávnenie/výpis zo živnostenského registra/výpis
z obchodného registra/iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov, príp. platné potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov podľa § 128
zákona o verejnom obstarávaní – skenované vo formáte .pdf alebo .jpg.
Víťazný uchádzač bude vyzvaný verejným obstarávateľom
originálneho dokladu alebo úradne osvedčenej kópie.
na predloženie
12. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je dňa 31. 12. 2013 do 8.00 h
Po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania
ponúk pre účely výberu dodávateľa.
13. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) presný názov, adresu/sídlo spoločnosti a identifikačné údaje uchádzača,
b) kópiu dokladu uvedeného v bode 11.1 tejto výzvy – skenovaný doklad vo
formáte .pdf alebo .jpg
c) dokument „Cenová ponuka“ podpísaný oprávnenou osobou uchádzača skenovaný dokument vo formáte .pdf alebo .jpg
d) dokument „Vyhlásenie uchádzača“ podpísaný oprávnenou osobou uchádzača skenovaný dokument vo formáte .pdf alebo .jpg
e) dokument „Technická špecifikácia“ - skenovaný dokument vo formáte .pdf alebo
.jpg
- víťazný uchádzač bude vyzvaný verejným obstarávateľom na predloženie časti
„Presná špecifikácia predmetu kúpy“ z dokumentu „Technická špecifikácia“ v
elektronickej podobe ako samostatný dokument vo formátoch .doc a .pdf/.jpg.
14. Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou na adresu: [email protected] alebo
písomnou formou-listom
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Cena za predmet
zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené riadnym a kvalitným plnením
predmetu zákazky. Víťazným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží
celkovú najnižšiu cenu za predmet zákazky podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa.
16. Jazyk ponuky:
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do
slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
17. Ďalšie informácie:
Zaslanie cenovej ponuky tvorí podklad pre výber zmluvného partnera na uvedený
predmet obstarávania a nezakladá pre predkladateľa ponuky žiadne nároky na
uzatvorenie zmluvného vzťahu na predmet zákazky.
V Dunajskej Strede, dňa 18.12.2013
Download

Výzva na predloženie ponuky šatnových skriniek 18.12.2013