výročná správa
2010
1
OBSAH
ÚVOD ...................................................................................................... 3
Vízia
Poslanie
Naša zákaznícka filozofia
Vzťahy a záväzky voči spoločníkom a klientom
Úvodné slovo výkonného riaditeľa
VŠEOBECNÁ ČASŤ ................................................................................... 4
Základné údaje o spoločnosti
Dôležité míľniky
Predmet činnosti
OBLASŤ KVALITY ..................................................................................... 6
ĽUDSKÉ ZDROJE – ICH ŠTRUKTÚRA A RIADENIE ....................................... 7
Zamestnanecká politika
ŠTATISTIKY PREDAJA ............................................................................... 9
PREDAJ PEUGEOT
PREDAJ NISSAN
FINANČNÁ ČASŤ .................................................................................... 13
Komentár vedúcej ekonomického oddelenia
ZÁMERY A CIELE .................................................................................... 17
STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ ................................................................. 18
KONTAKTY ZAMESTNANCOV ................................................................. 19
PRÍLOHY
Správa nezávislého audítora
Poznámky k účtovnej závierke
Prehľad peňažných tokov
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
2
2
ÚVOD
Vízia
» LION CAR – bezpečnosť, spoľahlivosť, korektnosť a odbornosť!
Poslanie
» Poskytovať naše produkty v rámci dohodnutých termínov,
bez závad alebo porúch; zabezpečovať servisné opravy zodpovedajúce
očakávaniam klienta, čo najefektívnejšie a v dohodnutých termínoch.
» Urobiť z profesionálneho prístupu Peugeotu a Nissanu základný kameň
našich každodenných vzťahov s klientmi, a to prostredníctvom kvality nášho
prístupu, našej pozornosti voči klientom, vďaka chápaniu ich požiadaviek
a taktiež prostredníctvom poskytovania relevantných informácií a rád.
Naša zákaznícka filozofia:
» Pochopením a napĺňaním požiadaviek zákazníkov budujeme
korektné partnerské vzťahy.
» Naša ústretovosť a úcta k zákazníkom je súčasťou upevňovania
silnej vzájomnej dôvery.
Vzťahy a záväzky voči spoločníkom a klientom:
» Naše podnikanie smerujeme a riadime tak, aby bol zabezpečený trvalý
rozvoj spoločnosti a spokojnosť klientov.
» Zisk je pre nás významný ukazovateľ výkonnosti, nie je to však jediný cieľ,
ktorý je pre nás dôležitý, je však nevyhnutný pre zabezpečenie
dlhodobého fungovania spoločnosti.
3
3
ÚVODNÉ SLOVO VÝKONNÉHO RIADITEĽA
Vážení obchodní partneri, klienti a spolupracovníci!
Na nasledujúcich stranách Vám predkladáme výročnú správu za rok 2010.
Dosiahnuté výsledky našej spoločnosti hodnotíme v súvislosti s celosvetovým ekonomickým vývojom po globálnej hospodárskej kríze. Výsledky dokazujú, že za posledné dva roky
sme úspešne vydržali nápory krízy, čo našu pozíciu na trhu posilnilo. Vďaka včasnému rozpoznaniu poklesu a z toho vyplývajúceho prispôsobeniu nákladov, sme krízu prekonali bez
väčších strát.
Rok 2009 bol v predaji veľmi úspešný, ale výkonové údaje môžu byť trochu skreslené, pretože v tomto roku vláda na podporu upadajúcej ekonomiky zaviedla nástroj „šrotovné“, ktorý sa stretol s úspechom a vďaka nemu bolo predaných o vyše 30% viac vozidiel ako
v roku 2008. V roku 2010 sa predaj oproti roku 2009 znížil o 32 %, oproti roku 2008 to bolo
o 10 %. Zmena nastala aj v štruktúre predaja. Podarilo sa nám realizovať viacero obchodov
s ojazdenými vozidlami. Preto je jednou z priorít naďalej rozvíjať a rozširovať centrum certifikovaných ojazdených vozidiel.
Je však veľmi ťažké porovnávať obdobie predkrízové a pokrízové. Preto sa aj naša
spoločnosť snaží sústrediť na budúcnosť a robiť také strategické rozhodnutia, ktoré budú
postupne napomáhať neustálemu rastu výkonov v budúcnosti.
Kľúčovým zdrojom na dosiahnutie strategických cieľov sú naši zamestnanci. Ku koncu roku 2010 pracovalo v našej spoločnosti 37 ľudí. Na tomto mieste by som sa im rád
poďakoval za úsilie, ktoré do svojich činností vkladajú a vďaka nim dosahujeme priaznivé
výsledky.
Aj v nasledujúcom roku budeme sledovať naše ciele za pomoci všetkých dostupných nástrojov. Rok 2011 bude prioritne venovaný rozvoju zamestnancov, pretože si uvedomujeme, že práve oni môžu priniesť najvyššiu pridanú hodnotu.
Verím, že v budúcoročnej správe budem môcť konštatovať, že sme zaznamenali rast a
v nastolenom trende budeme pokračovať naďalej.
Na záver ďakujem všetkým obchodným partnerom, klientom, zákazníkom, dodávateľom, ešte raz zamestnancom a všetkým dôležitým článkom, bez ktorých by sme dnes
neboli tam, kde sme.
Veľa ďalších úspechov Vám želá
Jozef Litavský
výkonný riaditeľ
4
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo spoločnosti:
Prevádzka:
Zaregistrované:
Dátum zápisu do OR:
Oddiel:
IČO:
DIČ:
Lion car, s. r. o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
Námestie Ľudovíta Štúra 31, 974 04 B. Bystrica
Partizánska cesta 83, 974 01 B. Bystrica
Obchodným registrom Okresného súdu B. Bystrica
22. 04. 2002
Sro Vložka číslo: 7685/S
36 053 961
2020089929
Výročnú správu vypracovala: Ing. Denisa Búziková ...........................
Výročnú správu schválil: Jozef Lukáč ...........................
Mílniky
22.04.2002 založenie spoločnosti LION CAR, s. r. o. zakladateľskou listinou vyhotovenou
vo forme notárskej zápisnice č. NZ 274/2002, zo dňa 15.03.2002
01.07.2003 oficiálne otvorenie autosalónu a servisu osobných a úžitkových vozidiel
značky Peugeot
Júl 2003 spoločnosť vykúpila prvé ojazdené vozidlo na protihodnotu a tým rozšírila
svoju činnosť aj o predaj ojazdených automobilov
01.06.2005 oficiálne otvorenie autosalónu a servisu vozidiel značky Nissan
29.09.2006 úspešné zavedenie systému manažérstva kvality ISO 9001:2000
v sekcii peugeot
2007 vytvorenie centra úžitkových vozidiel Peugeot
16.12.2008 otvorenie jednej z najväčších a najmodernejších lakovní
na Slovensku priamo v areáli spoločnosti
29.09.2009 úspešne prebehla recertifikácia noriem kvality ISO 9001:2000
v časti Peugeot
2010 vytvorenie centra certifikovaných ojazdených vozidiel
Predmet činnosti
Predmet činnosti firmy podľa výpisu z obchodného registra je nasledovný:
» oprava cestných motorových vozidiel,
» oprava karosérií,
» kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
» kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
» sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
» reklamná činnosť,
» propagačná činnosť,
» prenájom nehnuteľností,
» prenájom hnuteľných vecí.
Nosnou činnosťou spoločnosti je predaj a servis nových vozidiel
značky Peugeot a Nissan.
5
OBLASŤ KVALITY
Systém manažérstva kvality
Spoločnosť Lion Car, s. r. o. si zakladá na kvalite poskytovaných služieb, preto sa v roku
2006 stala majiteľom certifikátu ISO 9001:2000 a v roku 2009 úspešne prebehla jeho
recertifikácia.
Čo znamená zavádzanie systému manažmentu kvality ISO 9001:2000 ?
Budovanie systému manažmentu kvality sa stáva neoddeliteľnou súčasťou riadenia každej
organizácie. Cieľom normy ISO je schopnosť riadiť organizáciu ako vzájomne prepojené
procesy a vzájomne komunikujúce procesy. Zavedením systému manažmentu kvality sa dosiahne nielen efektívna vnútorná organizácia, ale predovšetkým plnenie požiadaviek občanov - klientov, aby dostali také služby, ktoré vyhovujú ich požiadavkám a potrebám.
Zavedenie systému manažérstva kvality je:
» zvýšenie spokojnosti klientov
» záruka kvality poskytovaných služieb
» zdokonaľovanie kultúry v organizácií
» efektívnejšia komunikácia so zamestnancami, klientmi a záujmovými partnermi
» získanie dôvery klientov, zamestnancov i záujmových partnerov
» efektívnejšie využívanie dostupných zdrojov (materiálnych, personálnych
i finančných)
Politika kvality
Cieľom spoločnosti Lion Car, s.r.o. je zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj
v rámci celého spektra podnikateľských aktivít a umožniť, aby celá organizácia Peugeot,
t.j. Peugeot Slovakia a jeho sieť koncesionárov bola prezentovaná ako spoločnosť, ktorá
venuje trvalú pozornosť kvalite služieb a dodávok a zabezpečuje popri vysokej efektívnosti služieb i pokrytie neustále sa zvyšujúcich kvalitatívnych požiadaviek svojich zákazníkov.
Táto politika vychádza z aktuálnej Politiky kvality Značky, ktorá je založená na nasledovných
prioritách:
» Prvoradou úlohou je uspokojenie požiadaviek, očakávaní a prianí našich zákazníkov.
» Kvalita našich služieb musí upokojiť potreby našich zákazníkov lepšie ako
porovnateľné služby konkurencie. Túto úlohu považujeme za neustály proces
potrebný na vytváranie a udržovanie imidžu spoločnosti a značky ako
dôveryhodného a spoľahlivého partnera.
» Úlohou vrcholového manažmentu je osobným príkladom, kooperatívnym
vedením, dobrou informovanosťou a zrozumiteľnou formou zabezpečiť
účasť všetkých zamestnancov na politike kvality.
» Zabezpečenie kvality a jej neustále zlepšovanie je základnou
povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti Lion Car s.r.o., ktorý
zodpovedá predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce.
» Uprednostňujeme zdvorilosť, solídnosť a korektnosť.
Preferujeme kvalitu, ochotu, flexibilitu, dodržiavanie termínov
a objemov požiadaviek.
» Pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality celej produkcie sú potrebné
neustále školenia všetkých zamestnancov spoločnosti, zmeny
prístupov a metód organizácie pracovných činností.
» Pre zlepšenie kvality našich služieb je potrebné zdôrazniť význam
vnútorných previerok systému kvality a dôsledné využitie ich výsledkov.
6
ĽUDSKÉ ZDROJE - ICH ŠTRUKTÚRA A RIADENIE
Zamestnanci sú základným stavebným kameňom aj v našej spoločnosti. Preto je
dôležité, aby mali také pracovné podmienky, ktoré im umožňujú byť vo svojej pracovnej
oblasti dobrí a aby mali možnosť odborne a profesne rásť. O to sa z celých síl snažíme a veríme, že sa nám to darí. Naznačujú to aj údaje, ktoré uvádzame nižšie v časti zamestnanecká
politika.
Zamestnanecká politika
Rok 2010 bol pre spoločnosť v oblasti ľudských zdrojov úspešný. Podarilo sa nám zastabilizovať tím a zabezpečiť, aby mal každý zamestnanec spoločnosti presne vymedzenú svoju
úlohu, poznal svoju náplň práce a kompetencie. O tejto skutočnosti svedčia štatistiky, ktoré
každý rok vytvárame. Fluktuácia dosiahla v roku 2010 úroveň 11,9 %, čo je oproti minuloročnej 25 % fluktuácií pokles o 13,1 %. Rovnako zaujímavý je ukazovateľ stability. V spoločnosti pracuje až 84,62 % zamestnancov dlhšie ako rok.
Pre lepšiu ilustráciu uvádzame tieto informácie aj graficky.
Fluktuácia
Fluktuácia
40
30
20
10
0
Stabilita
Stabilita
90
28,85
80
25
11,9
2008 2009vek
2010
Priemerný
našich
Fluktuácia
70
84,62
84,09
71,05
Stabilita
60
2010
zamestnancov2008
bol v2009
roku
37,64 rokov. Ich vekové rozde
intervaloch po 10 rokov prezentuje nižšie uvedený graf.
Priemerný vek našich zamestnancov bol v roku 2010 37,64 rokov. Ich vekové rozdelenie
v intervaloch po 10 rokov prezentuje nižšie uvedený graf.
Zamestnanci podľa veku
Pozmenila sa aj kvalifikačná štruktúra našich zamestnancov, ktorú približujem
v nasledujúcom grafe.
7
ĽUDSKÉ ZDROJE - ICH ŠTRUKTÚRA A RIADENIE
Pozmenila sa aj kvalifikačná štruktúra našich zamestnancov, ktorú približuj
v nasledujúcom
Pozmenila sa grafe.
aj kvalifikačná štruktúra našich zamestnancov, ktorú približujeme
v nasledujúcom
Pozmenila sa ajgrafe.
kvalifikačná štruktúra našich zamestnancov, ktorú približujeme
v nasledujúcom grafe.
Zamestnanci podľa vzdelania
S výsledkami sme spokojní, pretože nasvedčujú tomu, že vývoj aj v oblasti ľudský
zdrojov napreduje a spoločnosť nadobúda stabilitu, ktorá bola v roku 2009 otras
S výsledkami
spokojní,
pretože
nasvedčujú
vývojzdrojov
aj v máme
oblasti
sme
spokojní,
pretože
nasvedčujú
tomu,
že vývojtomu,
aj v oblasti
ľudských
RokS výsledkami
2011 sme
by mal
byť venovaný
rozvoju
zamestnancov.
Naže
začiatok
roka
napreduje a spoločnosť
nadobúdaCentrum
stabilitu,
ktorá
bolastabilitu,
v roku 2009
otrasená.
naplánované
Developement
na posúdenie
silných
stránok
zdrojov
napreduje
a spoločnosť
nadobúda
ktorá
bola av potenciálu
roku 200
našichby
zamestnancov,
nasledujúce
obdobie
by malo byť venované
školeniam
Rok 2011
mal
byť
venovaný
rozvoju
zamestnancov.
Na
začiatok
roka m
Rok
2011
by
mal
byť
venovaný
rozvoju
zamestnancov.
Na
začiatok
roka
máme
a kurzom, ktoré by mali pomôcť pracovníkom byť ešte výkonnejšími ana-úspešnejš
naplánované
Developement
Centrum
na silných
posúdenie
plánované
Developement Centrum
na posúdenie
stránok asilných
potenciálustránok
našich za- a pote
svojich
pozíciách.
mestnancov, na základe
jeho výsledkov máme
zámer vypracovať
vzdelá-školenia
našich zamestnancov,
nasledujúce
obdobie
by malosystém
byť trvalého
venované
vania
formou
účasti
na
externých
školeniach
a
kurzoch,
ktoré
by
mali
pomôcť
pracovníkom
a kurzom, ktoré by mali pomôcť pracovníkom byť ešte výkonnejšími a úsp
byť ešte výkonnejšími a úspešnejšími na svojich pozíciách a zároveň im umožnia stabilizosvojich pozíciách.
vať ich silné stránky a slabé oblasti a posilniť ich pracovné a odborné kompetencie.
8
ŠTATISTIKY PREDAJA
V predaji vozidiel sme zaznamenali oproti roku 2009 pokles. Dôvodom bolo to, že v roku
ŠTATISTIKY
PREDAJA
2009 bol zo strany vlády zavedený nástroj na podporu, resp. udržanie predaja „šrotovné“,
V ktorý
predaji
vozidiel
smev sekcii
zaznamenali
oproti
roku
2009dopokles.
zabezpečil,
že najmä
Peugeot bol veľký
záujem
o vozidlá
25.000 €. Dôvodom bolo to, že
v roku 2009 bol zo strany vlády zavedený nástroj na podporu, resp. udržanie pred
Konkrétne počty
predaných
vozidiel uvádzame
v tabuľke
aj v grafe:
„šrotovné“,
ktorý
zabezpečil,
že najmä
v sekcii
Peugeot bol veľký záujem o vozidl
25.000 €. V roku 2010 predaj vozidiel oproti roku 2011 klesol, napriek tomu bol vš
plán predaja vozidiel
Peugeot prekročený
o 23 %,NISSAN
v prípade Nissanu sme dosiahl
ROK
PEUGEOT
plnenie plánu 2008
97 %.
287
134
Konkrétne počty
aj v grafe:
373 uvádzame v tabuľke
93
2009predaných vozidiel
267
84
2010 Nissan
Rok Peugeot
2008
287
134
2009
373
93 roku 2009 klesol, napriek tomu bol však plán predaja
V roku 2010 predaj
vozidiel oproti
vozidiel Peugeot prekročený
o 23
%, v prípade Nissanu sme dosiahli plnenie plánu 97 %.
2010
267
84
Vývoj predaja jednotlivých značiek
Produktové portfólio Peugeot
107
206+
207
207SW
308
308SW
308CC
407
407SW
3008
5008
4007
807
9
ŠTATISTIKY PREDAJA
Produktové portfólio Peugeot
Predaj podľa mesiacov - Peugeot
Predaj107
značky Peugeot v 206+
Lion Care bol typický
Po slabšom úvode308
207sw
207 poklesmi a pádmi.
roka sa predaj začal zvyšovať, v lete došlo k zníženiu predaja a jeseň bola opäť
úspešná. Najdôležitejším faktorom je, že predajný plán bol splnený.
308sw
4007
5008
Partner Origin
Partner Origin Furgon
RCZ
807
Partner2 Tepee
Partner2 Furgon
3008
407sw
407
308cc
Expert Tepee
Expert Furgon
Predaj podľa modelov - Peugeot
Bipper Tepee
Bipper Furgon
Boxer
Predaj podľa modelov - Peugeot
2010
značku
Peugeot
pomerne
úspešný.
rodiny
pribudol
nový
člen, športoRokRok
2010
bolbol
prepre
značku
Peugeot
pomerne
úspešný.
DoDo
rodiny
pribudol
nový
člen,
vý
model
RCZ
(prvý
model
značky
Peugeot
v
histórií,
ktorý
nie
je
označený
číslami),
ktorý
športový model RCZ (prvý model značky Peugeot v histórií, ktorý nie je označený
však regionálnych
zákazníkov zákazníkov
priveľmi nezaujal.
z roku
2009
– Peugeot
číslami),
ktorý však regionálnych
priveľmiNaopak,
nezaujal.novinka
Naopak,
novinka
z roku
2009
–
Peugeot
3008
zožal
mimoriadny
úspech
a
v
predaji
osobných
vozidiel
sa
3008 zožal mimoriadny úspech a v predaji osobných vozidiel sa vyšplhal na prvé miesto.
vyšplhal
na prvéúžitkových
miesto. V vozidiel
segmente
vozidiel
bol veľký
záujemBoxer,
o tradičný
V segmente
bolúžitkových
veľký záujem
o tradičný
Peugeot
ktorý sa stal
Peugeot Boxer, ktorý sa stal najpredávanejším modelom v Lion Care celkovo.
najpredávanejším modelom v Lion Car, s.r.o. celkovo. Veľkému úspechu sa naďalej tešia aj
Veľkému úspechu sa naďalej tešia aj menšia 207 a 206+.
menšia 207 a 206+.
Počet predaných vozidiel Peugeot podľa modelov
0
11
0
Produktové portfólio Nissan
Micra
Note
Juke
ŠTATISTIKY PREDAJA
Produktové portfólio Nissan
Micra
Note
Juke
Qashqai
Qashqai+2
Murano
X-Trail
Pathfinder
Navara
NP300
NV200
Cabstar
370Z coupe
370Z roadster
GTR
Predaj podľa modelov – Nissan
V roku 2010 vybehla aj automobilka Nissan s novinkou – malým crossoverom Juke. Tento
model sa začal predávať od septembra a stal sa tretím najúspešnejším po „staršom“ bratovi
Qashqai a terénnej Navare.
Počet predaných vozidiel Nissan podľa modelov
ŠTATISTIKY SERVISU
V časti štatistiky servisu sme sa zamerali na celé obdobie fungovania servisu v Lion
Care. V prípade servisu je to obdobie od roku 2003, Nissan servis od roku 2005. Na
nasledujúcich grafoch v krátkosti približujeme tri základné sledované ukazovatele
a to: predaná práca, počet vyfakturovaných normohodín a hodnota predaných
náhradných dielov. Všetky sumy sú uvedené v eurách.
Predaná práca
Hodnota predanej práce dosiahla najvyššiu hranicu v roku 2008 (685.042 € bez DPH)
a do roku 2010 mierne klesala (618.645 € bez DPH). Priemerná mesačná hodnota
predanej práce bola 51.554 € bez DPH. Priemerná ročná hodnota predanej práce za
celé obdobie bola 465.855,25 € bez DPH.
11
ŠTATISTIKY SERVISU
ŠTATISTIKY SERVISU
V časti štatistiky servisu sme sa zamerali na celé obdobie fungovania servisu v Lion
Care. V prípade servisu je to obdobie od roku 2003, Nissan servis od roku 2005. Na
nasledujúcich grafoch v krátkosti približujeme tri základné sledované ukazovatele
a to: predaná práca, počet vyfakturovaných normohodín a hodnota predaných
náhradných dielov. Všetky sumy sú uvedené v eurách.
V časti štatistiky servisu sme sa zamerali na celé obdobie fungovania servisu v Lion Car,
Predaná
s.r.o.. V prípade servisu je to obdobie
odpráca
roku 2003, Nissan servis od roku 2005. Na nasleHodnota predanej práce dosiahla najvyššiu hranicu v roku 2008 (685.042 € bez DP
dujúcich grafoch v krátkosti približujeme
tri
základné sledované ukazovatele a to: predaná
a do roku 2010 mierne klesala (618.645 € bez DPH). Priemerná mesačná hodnota
práca, počet vyfakturovaných normohodín
a hodnota
predaných
náhradných
dielov.
Všetky
predanej práce
bola 51.554
€ bez DPH.
Priemerná ročná
hodnota
predanej práce za
celé obdobie bola 465.855,25 € bez DPH.
sumy sú uvedené v eurách.
Predaná práca
Hodnota predanej práce dosiahla najvyššiu hranicu v roku
2008 (685.042 € bez DPH) a
do roku 2010 mierne klesala
(618.645 € bez DPH). Priemerná mesačná hodnota predanej
práce bola 51.554 € bez DPH.
Priemerná ročná hodnota predanej práce za celé obdobie
bola 465.855,25 € bez DPH.
Normohodiny
Počet vyfakturovaných normohodín (Nh) za jednotlivé
roky zobrazujeme v nižšie uvedenom grafe. Priemerná hodnota za obdobie 2003 – 2010
bola 13.277 Nh, v roku 2010
celkovo 16.915 Nh.
Hodnota práce v € bez DPH
Normohodiny
Počet vyfakturovaných normohodín (Nh) za jednotlivé roky zobrazujeme v nižšie
uvedenom grafe. Priemerná hodnota za obdobie 2003 – 2010 bola 13.277 Nh, v ro
normohodín
2010 celkovoPočet
16.915vyfakturovaných
Nh.
Náhradné diely
Priemerná hodnota predaných náhradných dielov (ND) za obe značky počas
Náhradné diely
diely € bez DPH. Rok 2010 patril k najlepším,
fungovania spoločnostiNáhradné
bola 1.116.818
Priemerná
hodnota
predaných
dielov (ND) za obe značky počas
Priemerná hodnota
predaných
náhradných
dielov
(ND)585.704
zanáhradných
obe€ značky
Peugeot predal ND v hodnote 795.749
€ a Nissan
bez DPH.počas fungovania
fungovania spoločnosti bola 1.116.818 € bez DPH. Rok 2010 patril k najlepším,
spoločnosti bola 1.116.818 € bez
DPH.predal
Rok ND
2010
patril k795.749
najlepším,
Peugeot
predal
Peugeot
v hodnote
€ a Nissan
585.704
€ bezND
DPH.
v hodnote 795.749 € a Nissan 585.704 € bez DPH.
Hodnota predaných náhradných dielov v € bez DPH
EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE ČINNOSTI
2
11
2
EKONOMICKÉ
ZHODNOTENIE
ČINNOSTI
Rok 2010 bol ovplyvnený
svetovou krízou,
ktorá so sebou priniesla
v prvých
mesiacoch prepad na automobilovom trhu, čo výrazne poznačilo aj spoločnosť LION
CAR, s.r.o.
Rok 2010 bol ovplyvnený svetovou krízou, ktorá so sebou priniesla v pr
Vývoj v mesiacoch
január ažprepad
júl 2010
mínusový oproti
mesiacoch
na bol
automobilovom
trhu,rovnakému
čo výrazneobdobiu
poznačilo aj spoločnosť L
roka 2009. Značný podiel
tomto medziročnom poklese malo „šrotovné“ zavedené
CAR,na
s.r.o.
EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE ČINNOSTI
EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE ČINNOSTI
Rok
2010 bol ovplyvnený svetovou krízou, ktorá zo sebou priniesla v prvých mesiacoch prepad na
automobilovom
trhu,
čo výrazne
poznačilo
spoločnosť
CAR,prepad
s.r.o.
Rok
2010 bol ovplyvnený
svetovou
krízou, ktorá
zo sebou aj
priniesla
v prvýchLION
mesiacoch
na automobilovom
trhu,
čo výrazne
poznačilo
spoločnosť
LION
CAR, s.r.o.
Vývoj
v mesiacoch
január
až júl
2010 ajbol
mínusový
oproti
rovnakému obdobiu roka
ZHODNOTENIE
ČINNOSTI
Vývoj EKONOMICKÉ
v mesiacoch január
až júl 2010 bol
mínusový oproti rovnakému obdobiu roka 2009.
2009. Značný
podiel
na tomto medziročnom
poklese
malo „šrotovné“ zavedené v roku 2009.
Značný podiel na tomto medziročnom poklese malo „šrotovné“ zavedené v roku 2009.
Rok
2010
bol
ovplyvnený
svetovou
krízou,
ktorá
zotržieb
sebou
v prvých
prepad
Od augusta,
no
výrazne
v
decembri
2010,
bol
priaznivý
primesiacoch
porovnaní
Od augusta, no výrazne v decembri 2010, bolvývoj
vývoj
tržiebpriniesla
priaznivý
pri
porovnaní
na automobilovom trhu, čo výrazne poznačilo aj spoločnosť LION CAR, s.r.o.
s
predchádzajúcim
rokom.
Postupný
rast
tržieb
v
druhej
polovici
roka
súvisí
s
nárastom
obchodných
s predchádzajúcim rokom.
v druhej
polovici
súvisíobdobiu
s nárastom
VývojPostupný
v mesiacoch rast
januártržieb
až júl 2010
bol mínusový
oprotiroka
rovnakému
roka 2009.
aktivít spoločnosti.
Značný
podiel
na
tomto
medziročnom
poklese
malo
„šrotovné“
zavedené
v
roku
2009.
obchodných aktivít spoločnosti.
Od augusta, no výrazne v decembri 2010, bol vývoj tržieb priaznivý pri porovnaní
s predchádzajúcim rokom. Postupný rast tržieb v druhej polovici roka súvisí s nárastom obchodných
Porovnanie
vývoja
tržieb v jednotlivých mesiacoch rokov 2009 a 2010
aktivít
spoločnosti.
Napriek negatívnemu vývoju v prvej polovici roka sme vďaka úspore nákladov a
Napriek negatívnemu vývoju v prvej polovici roka sme vďaka úspore nákladov a hľadaniu
hľadaniu vnútorných
vnútorných
rezerv
spoločnosti
dosiahli
v roku 2010
nárast
rezerv
spoločnosti
dosiahli v roku
2010 medziročný
nárastmedziročný
pridanej hodnoty
o 3,58 pridanej
%.
Napriek
negatívnemu
vývoju
v
prvej
polovici
roka
sme
vďaka
úspore
a hľadaniu
roku 2010 sa zvýšil priemerný počet zamestnancov oproti roku 2009 na 36nákladov
pri miernom
hodnoty o 3,58V%.
vnútorných rezerv spoločnosti dosiahli v roku 2010 medziročný nárast pridanej hodnoty o 3,58 %.
zvýšení pridanej hodnoty na zamestnanca o 0,71 %.
V roku 2010 sa zvýšil
zamestnancov
oproti
roku2009
2009
napri36
pri
V roku priemerný
2010 sa zvýšil počet
priemerný
počet zamestnancov
oproti roku
na 36
miernom
zvýšení pridanej
hodnoty
zamestnanca o 0,71o%.
miernom zvýšení pridanej
hodnoty
nanazamestnanca
0,71 %.
Vývoj tržieb pridanej hodnoty v rokoch 2003-2010
13
EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE ČINNOSTI
Vybrané finančné ukazovatele
Spoločnosť
pri hodnotení ekonomickej činnosti v roku 2010 prikladá vysoký význam
VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATEĽE
Spoločnosť pri
hodnotení a
ekonomickej
činnosti
v roku
2010 prikladá
vysoký význam
na
na ukazovatele
zadlženosti
rentability,
pričom
sledujeme
ich medziročný
vývoj.
ukazovatele zadlženosti
a rentability,
pričom sledujeme
ich medziročný
vývoj.
Spoločnosť
pri
hodnotení
ekonomickej
činnosti
v
roku
2010
prikladá
vysoký
na
V roku
2010nasakrytí
na krytí
majetku
v spoločnosti
podieľali
cudzie
zdroje vo význam
výške 75,60
V roku
2010 sa zadlženosti
majetku
v spoločnosti
podieľaliich
cudzie
zdroje vývoj.
vo výške 75,60 %
ukazovatele
a rentability,
pričom sledujeme
medziročný
a vlastné
vo2010
výške
24,40
%.majetku
Podiel
krytizdrojov
a z cudzích
zdrojov
sa v roku
2010
znížil o
a%
vlastné
zdroje zdroje
vo V
výške
%.
Podiel
z cudzích
sa v roku
2010 znížil
4,42
%
roku 24,40
sa na
krytíkrytia
v spoločnosti
podieľali
cudzie
zdrojeovo
výške
75,60 %
oproti
roku
o 8,3624,40
% oproti
roku
krytia
z vlastných
zdrojov
vzrástol
4,42 predchádzajúcemu
% oproti
predchádzajúcemu
roku
a o 2008.
8,36
%zoproti
roku
2008.
Podiel
kryti
a zovlastných
a vlastné
zdroje
voavýške
%. Podiel
krytiaPodiel
cudzích
zdrojov
sa v roku
2010
znížil
4,42 %
medziročne ooproti
16,75predchádzajúcemu
% a oproti roku 2008
oa39,43
%.
roku
o
8,36
%
oproti
roku
2008.
Podiel
krytia
z
vlastných
zdrojov
vzrástol
zdrojov
vzrástol
medziročne
okapitálu
16,75 spoločnosti
% a oproti roku 2008
o 39,43 %.
Zvýšenie
podielu
vlastného
zníženie jej zadlženosti a tým
medziročne
o 16,75
% a oproti
roku 2008 o 39,43znamená
%.
Zvýšenie
podielu
vlastného
kapitálu
spoločnosti
znamená
zníženie
jej zadlženosti
predpoklady pre finančnú
samostatnosť
a stabilitukapitálu
podniku.spoločnosti
Napriek tomu
je podľa
výsledkov
podiel
Zvýšenie
podielu vlastného
znamená
zníženie
jej zadlženosti
a tým
krytia
cudzími
zdrojmi
značne
vysoký,
preto
je
cieľom
spoločnosti
do
budúcnosti
jeho
neustále
a tým predpoklady
prefinančnú
finančnú
samostatnosť
stabilitu
podniku.
tomu je
podľa
predpoklady pre
samostatnosť
a stabilituapodniku.
Napriek
tomu jeNapriek
podľa výsledkov
podiel
znižovanie. krytia cudzími zdrojmi značne vysoký, preto je cieľom spoločnosti do budúcnosti jeho neustále
výsledkov podiel krytia cudzími zdrojmi značne vysoký, preto je cieľom spoločnosti do
znižovanie.
budúcnosti jeho neustále znižovanie.
VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATEĽE
Ukazovatele zadĺženosti
Pri pohľade
na ziskovosťvytvorilo
vytvorilo 11 €€výnosov
ziskzisk
v hodnote
2,307 centov,
predstavuje
Pri pohľade
na Pri
ziskovosť
výnosov
v hodnote
2,307 čo
centov,
čo predstavuje
pohľade
ziskovosť
vytvorilo
1 € výnosov
v hodnote
nárast oproti roku 2009,
kedy 1 €navýnosov
prinieslo
len 1,471
centov zisk
čistého
zisku. 2,307 centov, čo predstavuje
nárast
oproti
2009,
1 1€€výnosov
prinieslo
len 1,471
centovzisku.
čistého zisku.
nárast roku
oproti
roku 2009,
kedy
len 1,471
centov čistého
Vývoj
ukazovateľov
rentability
jekedy
zobrazený
vvýnosov
grafe: prinieslo
Vývoj
ukazovateľov
rentability
je
zobrazený
v
grafe:
Vývoj ukazovateľov rentability je zobrazený v grafe:
Ukazovatele rentability
4
11
4
EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE ČINNOSTI
Rozdelenie zisku spoločnosti
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli prerokované a schválené navrhované skutočnosti
o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2010 nasledovne:
» výška rezervného fondu tvorí 10 % základného imania spoločnosti,
t.j. nebudeme ho dopĺňať (v zmysle Zakladateľskej listiny čl.20),
» čistý zisk zostáva ako nerozdelený v spoločnosti.
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia,
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
Po 31. decembri 2010 nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné zverejniť, prípadne komentovať.
Organizačná zložka v zahraničí
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
Vplyv na životné prostredie
Spoločnosti LION CAR, s.r.o. bol vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom
v mieste prevádzky Okresným úradom Banská Bystrica – odbor životného prostredia. Organizácia skladuje jednotlivé druhy odpadov na osobitných miestach, zvlášť na to určených,
v označených nádobách. Záznamy o odpadoch pre spoločnosť vedie na základe Zmluvy
o poskytovaní komplexných služieb odpadového hospodárstva externá firma RNDr. Jana
Hauerová, ktorá zabezpečuje aj odvoz odpadov.
SÚVAHA
Súvaha v €
Spolu majetok (aktíva)
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých
rokov
2010
5 671 997 €
3 764 249 €
0€
3 764 249 €
0€
1 862 422 €
1 149 303 €
0€
708 867 €
4 252 €
45 326 €
5 671 997 €
1 386 590 €
200 000 €
0€
20 000 €
935 837 €
2009
5 536 929 €
3 523 551 €
209 €
3 523 342 €
0€
1 944 816 €
992 660 €
0€
949 272 €
2 884 €
68 562 €
5 536 929 €
1 156 937 €
200 000 €
0€
20 000 €
784 034 €
15
EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE ČINNOSTI
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bežné bankové úvery
Bankové úvery dlhodobé
Ostatné finančné výpomoci
Časové rozlíšenie
6
11
6
230 753 €
152 903 €
4 224 743 €
52 765 €
735 762 €
1 335 607 €
1 110 817 €
955 361 €
34 431 €
60 664 €
4 357 651 €
47 280 €
601 562 €
1 133 749 €
1 242 500 €
1 244 590 €
87 970 €
22 341 €
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Výkaz ziskov a strát v €
2010
Tržby za predaj tovaru
7 930 794 €
Tržby z predaja služieb
1 653 002 €
Predaný tovar
7 255 136 €
Výrobná spotreba
1 432 429 €
Pridaná hodnota
873 969 €
Osobné náklady
371 961 €
Dane a poplatky
25 661 €
Odpisy a OP
305 699 €
Tržby z predaja DM a materiálu
145 620 €
ZC predaného DM a materiálu
146 218 €
Ostatné výnosy
290 736 €
Ostatné náklady
124 799 €
Výsledok hospodárenia z HČ
335 987 €
Výnosové úroky
5 976 €
Nákladové úroky
49 008 €
Kurzové zisky
5€
Kurzové straty
24 €
Ostatné fin.výnosy
0€
Ostatné fin.náklady
8 631 €
Výsledok hospodárenia z FČ
-51 682 €
Daň z príjmov z BČ
53 552 €
- Splatná
39 798 €
- Odložená
13 754 €
Mimoriadne výnosy
0€
Mimoriadne náklady
0€
Daň z príjmov z MČ
0€
Výsledok hospodárenia
230 753 €
za účtovné obdobie
2009
7 482 697 €
1 743 441 €
6 885 102 €
1 491 548 €
843 693 €
374 924 €
23 909 €
330 452 €
1 098 519 €
963 476 €
67 486 €
64 426 €
252 511 €
5 977 €
60 737 €
20 €
24 €
0€
8 286 €
-63 050 €
36 558 €
36 370 €
188 €
0€
0€
0€
152 903 €
SPRÁVA AUDITORA
17
ZÁMERY A CIELE
Zámery na rok 2010, ktoré sme definovali vo výročnej správe za minulý rok sa nám do veľkej miery podarilo naplniť. Stojíme však pred ďalšími výzvami a prekážkami, ktoré musíme
prekonať, aby mohla spoločnosť, rovnako ako aj jej zamestnanci napredovať a aby sme
uspokojili našich zákazníkov a obchodných partnerov.
V roku 2011 by sme chceli:
» naďalej zviditeľňovať značku Lion Car, s. r. o. a posilňovať jej dobré meno,
» venovať pozornosť zamestnancom, zvyšovaniu ich kvalifikácie a zručností
potrebných na plnohodnotný výkon funkcie,
» úspešne uviesť do predaja modely Peugeot 508 a 508 SW, facelift modelu 308
a nový Nissan Micra,
» pokračovať v trende neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných
služieb a činností
» zvyšovať objem predaja certifikovaných ojazdených vozidiel ,
» naplniť servisy vozidlami, ktoré ku nám doteraz neprichádzali
(získavať nových zákazníkov),
» zabezpečiť systematické riadenie chodu spoločnosti s presne
definovanými úlohami a kompetenciami
» materiálne dobudovať a rozvíjať technické vybavenie servisu
» rozšíriť kapacity vybraných činností (umývanie a údržba klientských vozidiel)
» zabezpečiť parkovacie priestory pre zamestnancov spoločnosti
8
11
8
STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ
Našimi najvýznamnejšími partnermi naďalej zostávajú spoločnosti:
» finančná spoločnosť VÚB, a. s., dcérska spol. VÚB Leasing so sídlom v Bratislave
» poisťovňa Kooperativa, a. s. so sídlom v Bratislave
» spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. so sídlom v Bratislave
» finančná spoločnosť Tatra Banka, a. s. so sídlom v Bratislave
» spoločnosť Generali, a. s. so sídlom v Bratislave
Na tomto mieste však ďakujeme všetkým partnerom,
ktorí svojou časťou taktiež prispievajú
k tomu, aby spoločnosť Lion Car prosperovala.
19
KONTAKTY NA VYBRANÝCH ZAMESTNANCOV
0
22
0
Meno
Litavský Jozef
Pohánka Ján, Ing.
Mobil
0 908 966 995
0 905 882 050
Glonek Roman,
Ing.
Hlaváčová Barbora,
Ing.
Búziková Denisa,
Ing.
Páv Erik
0 907 344 991
0 905 882 049
Pozícia
Výkonný riaditeľ
Vedúci predaja nových
vozidiel
[email protected]
Vedúci servisu Lion Car/
Garancie Peugeot
[email protected] Vedúca ekonomického
oddelenia
[email protected] Ľudské zdroje/marketing
0 908 966 994
[email protected]
Mazúch Peter
0 915 818 212
[email protected]
Tichá Mária, Mgr.
0 915 847 377
[email protected]
0 915 858 333
E-mail
[email protected]
[email protected]
Predajca ojazdených
vozidiel
Technik klampiarskej
dielne
Asistentka predaja
21
22
Download

Výročná správa 2010