VÍNO VRÁBLE 2015
ŠTATÚT SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY VÍN
Organizačný výbor výstavy zostavený z členov Združenia vrábeľských vinohradníkov, ZO
Slovenského zväzu záhradkárov vo Vrábľoch a mesta Vráble usporiadajú 24. ročník súťažnej
výstavy vín VÍNO VRÁBLE 2015, s nasledovným štatútom, ktorý je záväzný pre všetkých
zúčastnených účastníkov.
Termíny a miesta konania :
Odborná degustácia: 12.apríla 2015 v KD Horný Ohaj od 8:00 hod
Výstava vín: 25. apríla 2015 v Archíve vín vo Vrábľoch od 13:00 hod
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien o 18:00 hod
Podmienky účasti v súťaži :
Súťažnej degustácie sa môžu zúčastniť všetky hroznové vína vyrobené v súlade so zákonom
o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z.z. zaradené do kategórií:
1.
2.
3.
4.
5.
Vína biele tiché suché ( zvyškový cukor do 4g/l )
Vína biele tiché ostatné ( zvyškový cukor viac ako 4g/l )
Vína tiché ružové
Vína tiché červené suché ( zvyškový cukor do 4g/l )
Vína tiché červené ostatné ( zvyškový cukor viac ako 4g/l )
Výrobca vína musí mať k dispozícii v čase výstavy dostatočné množstvo vína vystavovanej
vzorky. Do súťaže odovzdané vzorky sa stávajú majetkom usporiadateľa výstavy. Prihlásenie
vzoriek do súťaže je spoplatnené sumou 1€ za jednu prihlásenú vzorku. Organizátori si
vyhradzujú právo zakúpiť z najvyššie ocenených vín za nasledovné ceny:
Šampión výstavy – 10 litrov cena dohodou, a ľadové víno – cena dohodou, víťazi
jednotlivých kategórii 5 litrov po 4€, a vybrané vína ocenené zlatými medailami po 2 litre po
3 € za liter.
Z každej vzorky prihlásenej do súťaže je potrebné na vlastné náklady dodať 3 fľaše (min.
objem 0,75 l ), pri vínach s prívlastkom ľadový zber a slamové víno 3fľaše (min. objem
0,375l) označené nasledovnými údajmi:
- odroda (názov, kupáž)
- prívlastok
- ročník výroby
- meno a adresa vystavovateľa
- kategória
- lokalita dopestovaného hrozna
Hodnotenie :
Vína budú hodnotené 100 bodovým systémom medzinárodnej únie enológov O.I.V./UIV .
Členovia komisií budú hodnotiť vína anonymne, podľa všeobecných zásad senzorického
hodnotenia vína.
Bodovanie :
Veľká zlatá medaila 92 – 100 bodov
Zlatá medaila
86 – 91,99 bodov
Strieborná medaila 80 – 85,99 bodov
Bronzová medaila
75 – 79,99 bodov
Podľa pravidiel O.I.V. bude udelených maximálne 30% medailí z celkového počtu
súťažiacich vín.
Vínam ocenených veľkou zlatou medailou bude udelený diplom a zlatá plaketa, vínam
ocenených zlatou a striebornou medailou bude udelený diplom. Diplomy za bronzové medaily
udelené nebudú.
Ocenenia :
Šampión výstavy bielych, Šampión výstavy červených a Šampión výstavy ružových vín
VV 2015
Najvyššie ohodnotené víno z komisií príslušných kategórií, postupuje do finále, kde šampióna
výstavy určí finálová komisia zostavená z predsedov degustačných komisií, do komisie
nemôže byť zaradené víno, ktoré bolo v predchádzajúcich ročníkoch ohodnotené Šampiónom
výstavy vín vo Vrábľoch.
Víťaz kategórie
Najvyššie ohodnotené víno z súťažnej kategórie 1 a 2 získa cenu víťaz kategórie.
Cena bude udelená len v prípade, že v danej kategórii sa súťaže zúčastní viac ako 15 vzoriek
vín a ocenené víno musí dosiahnuť minimálne 85 bodov.
Cena primátora mesta Vráble
Za najvyššie ohodnotené víno odrody Rizling vlašský vyrobené vo Vrábľoch z hrozna z viníc
z k.ú. Vráble, Dyčka, Horný Ohaj
Cena prednostky MsÚ Vráble
Za najvyššie ohodnotené víno odrody Veltlínske zelené vyrobené vo Vrábľoch z hrozna
z viníc z k.ú. Vráble, Dyčka, Horný Ohaj
Cena výstavného výboru Víno Vráble 2015
Za najlepšie ohodnotenú kolekciu vín. Najvyšší priemer bodov všetkých vystavovaných vín
od jedného vystavovateľa (minimálne 4 súťažné vzorky)
Cena priateľov dobrého vína
Cenu určí laická komisia zostavená zo sponzorov a hostí Výstavy vín 25.4.2015 v Archíve
vín.
Vína ocenené zlatou, striebornou medailou a šampión výstavy budú mať právo používať
samolepiace známky s logom súťaže „Víno Vráble 2015“. Podmienky používania týchto
známok spresní organizačný výbor v katalógu výstavy. Cena za jednu nálepku je
stanovená v katalógu výstavy.
Jedno víno môže získať len jedno hlavné ocenenie
Registrácia a odber vzoriek : 7. apríla – 10. apríla 2015
 Archív vín , Pod vinicami 630 Vráble, v čase 8:00 – 13:00 hod. Kontakt: p. Ján
Bujalko, tel. 0915 770 475, 0917 711 418
 MsÚ Vráble, 10.apríla 2014 v čase od 16:00 - 20:30 hod.
Kontakt: Ing. Pavol Macák, tel. 0908 094 544, 0910 674 453
 KD Horný Ohaj, 10.apríla 2014 v čase od 16:00 - 21:00 hod.
Kontakt: p. Dušan Bafrnec, tel. 0903 261 612
Vzorky vín, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v záväznom štatúte, ako aj vzorky prinesené
po uvedenom termíne, nebudú zaradené do súťaže.
Prázdne fľaše je možné vyzdvihnúť v archíve vín u p. Bujalka od 30.3.2015, po telefonickom
dohovore .
Ponuka inzercie v katalógu súťažnej výstavy vín VÍNO VRÁBLE 2015
Ponuky na inzerciu v katalógu výstavy je možné zaslať na členov organizačného výboru
výstavy v elektronickej podobe do 8. 4. 2015.
Organizačný výbor :
Predseda organizačného výboru :
MVDr. Vladimír Hrušovský 0948 018 560, [email protected]
Za ZVV: Mário Chren , tel. 0911 990 091, [email protected]
Ivan Trubíni, tel. 0903 471 363, [email protected]
Za ZO SZZ : Dušan Bafrnec , tel. 0903 261 612, [email protected]
Za AV : Ján Bujalko , tel. 0915 770 475, 0917 711 418, [email protected]
Partneri výstavy Víno Vráble 2015
Odborný partner: Ing. Peter Porubský
Mediálny partner: www.vinovrable.sk
Výsledky odbornej degustácie budú spracované v katalógu ku dňu konania výstavy
25.4.2015 a zverejnené na webových stránkach mediálnych partnerov do 17.4.2015.
Download

víno vráble 2015