Technická informácia
13 B 2.2.2- ISc
10/1997
Čisté kvasenie
SIHA-Aktiv-Hefe 3
(Saccharomyces cerevisiae, kmen WET 136)
SIHA-Aktivhefe 3 je čistý vysoko aktívny koncentrát
sušených prírodných vinárskych kvasiniek z nemeckých špičkových vinárskych polôh. Tieto suché čisté
kultúry kvasiniek spôsobujú rýchly rozkvas a bezpečné prekvasenie i v nepriaznivých podmienkach.
Preto sa hodí rovnako ku kvaseniu muštu, rmutu a
zpätne zriedených koncentrátov ovocnej šťavy, ako i
ku prekvaseniu a dokvaseniu vína zo zastavením
kvasením.
Špecifické výhody SIHA-Aktivhefe 3:

Veľmi rýchly rozkvas, spoľahlivé prekvasenie v širokom rozsahu teploty; veľmi dobré studené kvasenie.

Rýchlo vytlačuje divoké kvasinky a baktérie, zabráni
vzniku nežiaducich vedľajších produktov kvasenia.

Vznikajú vína s čistými odtieňmi a výrazným charakterom (jasný odrodový a polohový buket).

Dá sa ľahko rozpustiť zamiešaným = jednoduché
použitie.

Malá tvorba peny.
Použitie
Zásadne by sa mušt a rmut mali naočkovať kvasinkami
SIHA-Aktivhefe 3 čo najskôr. Dlhšia doba by podporovala
nekontrolované rozmnožovanie divokých kvasiniek a nežiaducich baktérií. Nasledujúce dávky spoľahlivo zabránia problémom s kvasením:
Účel použitia
Hroznový mušt červený
Hroznový mušt biely
Jablčný mušt
Ovocné mušty
Rmut
Dokvášanie vína zo zastaveným kvasením
Aplikované množstvo g/hl pri
bežných
obtiažnych
podmienkach kvasenia
10 – 15
10 - 20
10 – 15
10 - 20
10 – 15
10 - 20
10 – 15
15 - 20
10 – 20
15 - 25
30 - 60
Uvedené množstvá sú orientačné a mali by ste ich prispôsobiť individuálnym podmienkam (zdravotný stav
oberaného hrozna, teplota, prítomnosť zvyškov fungicídov, veľkosť nádoby atď.)
Teplota kvasenia sa pohybuje medzi 10 °C a 35 °C. Čím
vyšší je obsah alkoholu, tým nižšia musí byť teplota kvasenia. Optimálne kvasenie je pri 15 – 22 °C. Pri veľkých
nádobách odporúčame zaistiť dostatočné chladenie.
Odporúčame SIHA-Aktivhefe 3 zamiešať do 10-násobného množstva zmesi muštu a vody o teplote 20 - 30 °C
a pridať do rmutu asi po 10 minútach, po opätovnom
premiešaní. Miešanie pri pridaní nie je potrebné, ak je
mušt prečerpaný na pripravený roztok kvasiniek.
Dajú sa pridať aj suché kvasinky SIHA-Aktivhefe 3 bez
rozpustenia priamo do muštu. Doba rozkvasu sa tým
predĺži len o niekoľko málo hodín. Aby ste napriek tomu
zaistili spoľahlivé kvasenie, mali by ste zvýšiť množstvo
kvasiniek cca. o 20 %.
V prípade rmutu pridajte kvasinky pred plnením priamo
do nádoby, aby sa pri načerpaní rovnomerne rozložili.
Pridanie 600 mg/1000 litrov = 2 tablety SIHA-Vitamín B1
vytvára ešte lepšie podmienky pre rozmnožovanie, kvasenie a látkovú výmenu. Pri dokvasení vína zo zastaveným kvasením odporúčame pridať 15 g/hl výživnej soli
SIHA-Gärsalz.
K dokvaseniu vína zo zastaveným kvasením a ku spoľahlivému kvaseniu za tých najobtiažnejších podmienok
je výhodné zvykať kvasinky na podmienky kvasenia. Najjednoduchšie to spravíte tak, že množstvo kvasiniek potrebné pre celé množstvo vína pridáte asi k 10% vína a
necháte tam rozkvasiť, pokiaľ nebude spotrebovaná
zhruba polovica prítomného cukru. Potom tento prípravok pridáte ku zostávajúcim 90% ešte nedokvaseného
vína. Takto prispôsobené kvasinky spravidla rozkvasí
rýchlejšie a sú menej náchylné k odumieraniu ako dávka
pridaná priamo k celkovému množstvu.
Vlastnosti výrobku
Kmeň kvasiniek selektovaný pre SIHA-Aktiv-Hefe 3 dáva
obzvlášť ovocné a šťavnaté víno. Vyznačuje sa čistou
látkovou výmenou a nevznikajú takmer žiadne nežiaduce
vedľajšie produkty kvasenia, ako je SO2, H2S, acetaldehyd, pyruvát, kyselina α-ketoglutarová, nestála kyselina
alebo estery. Tým je vylúčené ovplyvnenie chuti cudzími
tónmi z kvasenia. Charakter vína jasne vystupuje v odrodovom a polohovom bukete s čistými tónmi.
Ďalšie ciele selekcie boli vysoká aktivita kvasenia a vitalita. SIHA-Aktiv-Hefe 3 vykazuje priaznivý priebeh kvasenia s vysokým stupňom konečného prekvasenia. Divoké
kvasinky a nežiaduce baktérie sú vytlačované.
Obsah SO2 do 80 mg/liter kvasinky ešte tolerujú. Obsah
SO2 v mušte sa pri kvasení spravidla znižuje. Víno kvasené pomocou SIHA-Aktiv-Hefe 3 vykazuje po kvasení
veľmi nízku potrebu SO2.
Tieto kvasinky dokážu vytvárať až 16 % obj. alkoholu.
Praktická alkoholová výťažnosť tvorí cca. 47 %
z prekvaseného cukru. Na každý kg premeneného cukru
sa uvoľňuje asi 546 kJ (130 kcal) tepla.
Podiel cudzích zárodkov je mimoriadne nízky. Mikroorganizmy pre nápoj škodlivé nie sú prítomné.
Druhy balenia
SIHA-Aktiv-Hefe 3 sa vo všetkých významných vinárskych štátoch sveta stále kontroluje, či sú dodržiavané
parametre šľachtenia. Svoje kladné vlastnosti sú priebežne zosilované a zaisťované ďalšie selekcie.
40 g viacvrstvová hliníková fólia
100 g viacvrstvová hliníková fólia
25x 100 g viacvrstvová hliníková fólia v kartóne
Bezpečnosť
Pre kvasinky SIHA-Aktiv-Hefe 3 nie sú potrebné žiadne
bezpečnostno-technické údaje, pretože tento výrobok
slúži priamo k výrobe potravín.
Pri skladovaní, manipulácii a preprave nehrozí žiadne
nebezpečenstvo pre človeka ani pre životné prostredie.
Ďalšie upozornenie: Trieda ohrozenia vôd (WGK) = 0
SIHA-Aktivhefe 3 má číslo tovaru 93.030 a dodáva sa
v týchto druhoch balenia:
500 g viacvrstvová hliníková fólia blockpack
20x 500 g viacvrstvová hliníková fólia blockpack v kartóne
1x 10 kg viacvrstvová hliníková fólia v kartóne
Hlavný kľúč colného sadzobníka: 2102 10 90
Overovaná akosť
U kvasiniek SIHA-Aktivhefe 3 sa behom procesu výroby
pravidelne kontroluje vysoká kvalita výrobku. Tieto skúšky zahŕňajú ako technické kritéria funkčnosti, tak aj potravinársku nezávadnosť. Prísne kontroly sa ďalej vykonávajú priamo pred a behom konečného balenia.
Skladovanie
SIHA-Aktivhefe 3 sú balené pod ochranným plynom do
vzduchotesnej viacvrstvovej hliníkovej fólie. Balenie je
vakuované a preto sa dá ľahko kontrolovať jeho neporušenosť.
Kvasinky SIHA-Aktivhefe 3 sa dajú v neporušenom balení skladovať pri 4 - 10 °C po dobu 3 rokov. Na krátku dobu sa dajú skladovať i pri teplote 20 °C. Otvorené balenia obratom spotrebujte.
Informujeme Vás a radíme Vám podľa najlepšieho vedomia. Majte ale pochopenie pre to, že tieto pokyny pri
rozmanitosti aplikácií, pracovných postupov, prevádzkových pomerov atď. nemôžu byť v každom prípade záväzné. Použitie v rozpore s určeným vylučuje akékoľvek ručenie. Kopírovanie, aj čiastočné, je dovolené len pri uvedení prameňa.
Download

Technická informácia