REAKCIA NA OHEŇ : A -NEHORĽAVÝ
MEDZNÉ ODCHÝLKY DĹŽKOVÝCH A ŠÍRKOVÝCH ROZMEROV PREFABRIKÁTOV V ZMYSLE PPč. 05-06 - ZABEZPEČUJE OMM č.d.1
POLOHOVÝ BOD VYZNAČIŤ VIDITELNOU ZNAČKOU NA DIELCI PRI VÝROBE (POLOHOVÁ ORIENTÁCIA PRVKU PRI MONTÁŽI)
POHĽAD A
POZ.
TA
GWH
OP6
ZABUDOVANÉ PRVKY
NÁZOV
TRANSPORTANKER 6000 - 4,0 - 0210
GWH M24 + TRN øEZ24 dl.245
P10x120x120
KS.
2
2
2
DĹŽKA L =
5,36
m
ŠÍRKA B =
0,30
m
VÝŠKA H =
2,00
m
FASÁDA
0,59
m³
NOS.ČASŤ
1,49
m³
OBJEM POLYSTYRÉNU
0,57
m³
HMOTNOSŤ
5,20
t
STUPEŇ VYSTUŽENIA
xxx
OBJEM BETÓNU
2,08
m³
30
2
POŽIARNA ODOLNOSŤ
POVRCH
VO FORME
2
OP6
1
OP6
REZ 2-2
STAHOVANÝ
POVRCH
REZ 1-1
kg/m³
POZ.
NÁZOV
HLADKÝ BETÓN
PRECÍZNE HLADKÝ BETÓN
VYMÝVANÝ BETÓN
DEZÉNOVÝ BETÓN
ZAHLADENÝ BETÓN
PRECÍZNE ZAHLADENÝ BETÓN
METLOBETÓN
SKOSENÁ HRANA
OSTRÁ HRANA
KS.
PODKLADANIE NA SKLADKE A MANIPULACIA
min 60°
0,85 m
0,85 m
PODKLADANIE PRI PREPRAVE
0,85 m
0,85 m
ZDRSNENÉ
min
POZNÁMKY:
DET. A
-VŠETKY HRANY SKOSENÉ
-MEMBRÁNA ODDELENÁ OD NOSNEJ VRSTVY PRVKOM PENEFOL
1
-TOLERANCIE PRVKOV: l=+5,-3mm
b=+0,-3mm
h=+0,-3mm
-VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ K VONKAJŠIEMU POVRCHU PRÚTA
-TEPELNÁ IZOLÁCIA PERIMETER hr.60mm
-VNÚTORNÝ PRIEMER ZAKRIVENIA VÝSTUŽE dbr=4Φds ak Φ<16mm; dbr=7Φds ak Φ>16mm
dbr=priemer zakrivenia, ds=priemer prúta
PÔDORYS
-Kóty sú udávané v mm
02
01
DETAIL A M 1:20
05/2012
00
Zmena:
Dátum:
Issue:
Date:
Generálny projektant/Gen.Project en.:
Bc. Koteš M.
Kreslil:
Drew:
TEL: +421 32 6513700
Mob: +421 911509411
WEB: www.hescon.sk
EMAIL: [email protected]
HESCON s. r. o.
OP6
GWH
TA
A
OP6
PROJEKČNO-STATICKÁ KANCELÁRIA
NÁMESTIE SV. ANNY 7269/20C, 911 01 TRENČÍN, SR
Zodpovedný projektant:
Responsible Designer:
Kontroloval:
Checked:
Vypracoval:
Designer:
Kraj/Region:
Stupeň:
Phase:
Archívne číslo:
Archive No:
2012_011_50
Ing. Hrnčiar E.
Ing. Šatka M.
Bc. Koteš M.
Okres/County:
Obec/Town:
DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA
Mierka:
Scale:
1 : 20
Opis zmeny:
Description:
Tvar/Výstuž:
Form/Staff:
Objednávatel/Order:
ZIPP Bratislava spol. s r. o.
Mlynské nivy 61/A
820 15 BRATISLAVA, SR
TEL: +421 2 326 211 11
WEB: www.strabag.sk
EMAIL: [email protected]
Zákazkové číslo:
Contract No.:
2012_011
Názov stavby:
Project Name:
ROZŠÍRENIE VÝROBNÉHO AREÁLU ZKW KRUŠOVCE, Areál ZKW
Investor:
Client:
ZKW Slovakia s.r.o., Bedzianska cesta 667, 956 31 Krušovce
Objekt:
Department:
SO 01 VÝROBNO - SKLADOVÝ OBJEKT S ADMINISTRATÍVOU
Časť:
Part:
Názov výkresu:
Drawing Name:
TVAR
BETÓN: STN EN 206-1- C 30/37 -XC4,XF1(SK) - CI 0,1- Dmax 16-S3
4xA4
SO 01.02 Statika
ZÁKLADOVÝ NOSNÍK - ZN36.0
Počet kusov/Pieces of No.:
Číslo výkr./Drawing No.:
1 ks
ZN 36 - T
KRYTIE: viď výkres výstuže daného prvku
OCEĽ: B 500 B
Rev.
00
Download

REZ 1-1 REZ 2-2 POHĽAD A PÔDORYS A DETAIL A M 1:20 DET