Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
II. Interná klinika SZU FNsP FDR Banská Bystrica
Vydavate3⁄4stvo SAMEDI
Vás týmto srdeène pozývajú na
s ústrednou témou
Komplexná zdravotná starostlivos o pacienta s vnútornými chorobami
ktorá sa koná z príležitosti
10. výroèia založenia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
pod záštitou rektorky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc.
15. - 16. november 2012
Hotel LUX BB Banská Bystrica
POZVÁNKA S PROGRAMOM
PREZIDENT KONFERENCIE:
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
VEDECKÝ VÝBOR:
MUDr. 1⁄4ubomír Skladaný, PhD. - predseda
prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
doc. PhDr. Beáta Frèová, PhD., MPH
MUDr. Pavol Dlhopolèek, PhD.
MUDr. Jozef Hudec, PhD.
MUDr. Oliver Petrík
SEKRETARIÁT KONFERENCIE:
Ing. Danica Paulenová
Vydavate3⁄4stvo Samedi, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
tel./fax: +421 2 55 64 72 46
mobil: +421 903 778 670
e-mail: [email protected]
www.samedi.sk
ORGANIZAÈNÝ VÝBOR:
doc. PhDr. Beáta Frèová, PhD., MPH
PhDr. Tatiana Rapèíková, PhD.
PhDr. Mária Šupínová, PhD.
PhDr. Jana Virgulová
PhDr. Elena Janiczeková
PhDr. Dana Sihelská
PhDr. Jarmila Bramušková
PhDr. Danica Janíková
Mgr. Helena Jacková
PhDr. Anna Butorová
PhDr. Daniel Gurín
p. Slávka Valková
Slávka Valková
tel.: +421 483 24 80 15
fax: +421 483 24 80 59
e-mail: [email protected]
TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:
Poruchy vedomia
Akútne krvácanie
Boles na hrudníku a dýchavica
Varia
(prednášky sú zamerané na lekársku, urgentnú prednemocniènú starostlivos,
ošetrovate3⁄4skú starostlivos a fyzioterapiu)
PROGRAM – štvrtok 15. november 2012
9:00 - 9:45
Slávnostné otvorenie III. celoštátnej konferencie
s medzinárodnou úèasou
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., prezident konferencie, hostia,
krátky kultúrny program
10:00 - 12:00 BLOK VYŽIADANÝCH PREDNÁŠOK
Predsedníctvo: prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS
10:00 - 10:15 prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS
Icterus
10:15 - 10:30 PhDr. Monika Trnovcová
Aplikaèná prax legislatívnych predpisov v ošetrovate3⁄4stve
– naše skúsenosti
10:30 - 10:45 MUDr. Martin Demeš, PhD.
Artériová hypertenzia
10:45 - 11:00 MUDr. 1⁄4udmila Lysinová, MPH
Povinnosti poskytovate3⁄4a zdravotnej starostlivosti
11:00 - 11:15 MUDr. Pavol Dlhopolèek, CSc.
Dýchavica
11:15 - 11:30 PhDr. Anna Macková
Najèastejšie nedostatky pri výkone dozoru na úseku ošetrovate3⁄4stva
v Banskobystrickom kraji
11:30 - 12:00 Diskusia
12:00 - 13:00 Obed v Hoteli LUX BB
13:00 - 14:30 I. BLOK PREDNÁŠOK
Predsedníctvo: MUDr. Pavol Dlhopolèek, CSc., PhDr. Jana Virgulová
13:00 - 13:10 MUDr. Iveta Hochmútová
Akútne koronárne syndrómy
13:10 - 13:20 PhDr. Daniel Gurín
Tréning pacientov po infarkte myokardu
13:20 - 13:30 MUDr. Silvia Babothyová
Embolizácia do artéria pulmonalis – preh3⁄4ad
13:30 - 13:40 MUDr. Jozef Chovanec
Embolia do arteria pulmonalis – vlastné skúsenosti
13:40 - 13:50 1⁄4uboslava Bocková, dipl. sestra
Edukácia v ošetrovaní pacienta s tromboembolickou chorobou
13:50 - 14:00 MUDr. Dušan Kapusta
Porucha vedomia pri intoxikáciách
14:00 - 14:10 Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Bc. Kristína Ïuriníková
Návrh súboru vybraných ošetrovate3⁄4ských diagnóz pre kardiologické
ošetrovate3⁄4stvo
14:15 - 14:30 Diskusia
14:30 - 15:00 Prestávka
15:00 - 16:30 II. BLOK PREDNÁŠOK
Predsedníctvo: MUDr. Martin Demeš, PhD., PhDr. Mária Šupínová, PhD.
15:00 - 15:10 MUDr. Ludìk Hochmút
Anafylaktický šok
15:10 - 15:20 MUDr. Juraj Šváè, PhD.
Synkopa
15:20 - 15:30 MUDr. Jarmila Okapcová, CSc.
Porucha vedomia pri diabetes mellitus
15:30 - 15:40 MUDr. Iveta Wildová
Zriedkavé príèiny poruchy vedomia vo vnútornom lekárstve
15:40 - 15:50 MUDr. Svetlana Adamcová
Hepatálna kóma
15:50 - 16:00 Bc. Iveta Lukáèová, PhDr. Tatiana Rapèíková, PhD.
Ošetrovate3⁄4ská starostlivos o pacienta s perkutánnou transhepatálnou
drenážou
16:00 - 16:10 PhDr. Eva Balogová, J. Bramušková
Malnutrícia u hospitalizovaných pacientov
16:10 - 16:20 PhDr. Jana Virgulová, PhDr. Mária Šupínová, PhD.
Význam respitnej starostlivosti o èlena rodiny s Alzheimerovou chorobou
16:20 - 16:30 Diskusia
16:45 - 17:30 PREHLIADKA POSTEROV – DISKUSIA
Vedenie posterovej sekcie: prof. MUDr. Karol Králinský, MUDr. Milan Kme, CSc.
MUDr. Ladislav Bratský
Diagnóza F 30. Èo to v praxi znamená
MUDr. Ladislav Bratský
Tuberkulózna skleróza z poh3⁄4adu neurológa. Je tu nieèo nové?
Phdr. Tatiana Rapèíková, PhD., PhDr. Elena Janiczeková
Špecifiká ošetrovate3⁄4skej starostlivosti v internom ošetrovate3⁄4stve
PhDr. Elena Janiczeková, PhDr. Tatiana Rapèíková, PhD.
Úlohy mentora na interných pracoviskách
MUDr. Kvìtuše Zikmundová, CSc.
Názory studentek ošetøovatelství na etické problémy v zdravotnictví
Jarmila Bramušková
Zavádzanie centrálneho venózneho katétra v praxi
19:00
Spoloèenský veèer v Hoteli LUX BB
PROGRAM – piatok 16. november 2012
9:00 - 10:15 III. BLOK PREDNÁŠOK
Predsedníctvo: MUDr. Jozef Baláž, PhDr. Tatiana Rapèíková, PhD.
MUDr. Jozef Baláž
Krvácanie do hornej èasti tráviaceho traktu u pacientov s portálnou
hypertenziou (varikózne krvácanie)
9:10 - 9:20
MUDr. Michal Brunèák
Nevarikózne krvácanie do hornej èasti tráviaceho traktu
9:20 - 9:30
Mgr. Marianna Cabanová
Krvácanie u pacienta s aortálnou disekciou typu A
9:30 - 9:40
Martina Horváthová, Jana Kováèová
Úloha sestry pri podávaní biologickej lieèby v reumatológii
9:40 - 9:50
Andrea Šajgalíková, Stanislava Èiefová
Karcinóm štítnej ž3⁄4azy – kazuistika
9:50 - 10:00 PhDr. Mária Šupínová, PhD., PhDr. Jana Virgulová
Centrálna obezita – estetický alebo zdravotný problém?
10:00 - 10:15 Diskusia
9:00 - 9:10
10:15 - 10:45 Prestávka
10:45 - 11:30 IV BLOK PREDNÁŠOK
Predsedníctvo: MUDr. Juraj Šváè, PhD., doc. PhDr. Beáta Frèová, PhD., MPH
10:45 - 10:50 PhDr. Dana Sihelská
Psychická pracovná záaž v práci zdravotníckeho záchranára
10:50 - 11:00 PhDr. Anna Butorová
Umenie zdravo starnú
11:00 - 11:15 PhDr. Jana Virgulová, PhDr. Mária Šupínová, PhD.
Uplatnenie absolventov denného štúdia odboru ošetrovate3⁄4stvo
na trhu práce
11:15 - 11:30 Diskusia
11:30 - 12:00 Záver konferencie
REGISTRÁCIA:
15. - 16. 11. 2012 – 7:30 - 9:00 hod. Hotel LUX BB Banská Bystrica
KONFERENÈNÝ POPLATOK:
• 20 € – zahàòa registráciu, úèas na prednáškach, konferenèné materiály,
obèerstvenie v prestávkach, spoloèenský veèer
• 30 €– konferenèný poplatok uhradený v deò konania konferencie
Obedy si bude možné zakúpi pred reštauráciou v hoteli LUX BB (v èase obeda).
SPÔSOB PLATBY:
• v hotovosti pri registrácii
• poštovou zloženkou
• prevodom na úèet
(prosíme uhradi do 31. 10. 2012)
majite3⁄4 úètu: Vydavate3⁄4stvo SAMEDI
Banka: ÈSOB
Èíslo úètu: 4002236664/7500
Variabilný symbol: 151112
Poznámka: meno úèastníka
V poznámke je potrebné uvies meno a priezvisko úèastníka na úèely identifikácie platite3⁄4a.
POTVRDENIE O ÚÈASTI:
Podujatie je zaradené do kreditového systému SACCME
Pasívna úèas: 15. 11. 2012 ................................................................................................................................. 5 kreditov
16. 11. 2012 ................................................................................................................................. 2 kredity
15. - 16. 11. 2012 ...................................................................................................................... 7 kreditov
Aktívna úèas: zahranièný autor prednášky ....................................................................................... 15 kreditov
zahranièný spoluautor prednášky (prví dvaja) ............................................. 10 kreditov
domáci autor prednášky ................................................................................................ 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja) ........................................................ 5 kreditov
DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
• 30. 9. 2012 Prihláška k aktívnej úèasti spolu s abstraktom
v slovenskom a v anglickom jazyku
• 31. 10. 2012 Prihlášku k pasívnej úèasti
Prihlášku k aktívnej, pasívnej úèasti a on-line prihlášku nájdete na www.samedi.sk
Prihlášku k aktívnej úèasti spolu s abstraktom zašlite prosím
na e-mail: [email protected] alebo www.samedi.sk
FORMA PREZENTÁCIE: prednáška, poster
Prednáška: dåžka trvania max. 10 minút
Prezentácia: laptop + dataprojektor
Poster: Lekári: poster rozmeru (š × v) 116 cm × 86 cm (na šírku)
Sestry: poster rozmeru (š × v) 86 cm × 116 cm (na výšku)
Podmienkou prijatia prezentácie je zaslanie abstraktu.
Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo na posúdenie zaslaných abstraktov
prednášok a posterov. Prijatie, resp. neprijatie Vám bude oznámené na Vašu e- mailovú
adresu. Bez zaslania abstraktu nebude prednáška / poster prijatý.
Prihlášku k aktívnej úèasti a abstrakt posielajte výluène v elektronickej forme Microsoft Office
Word na sekretariát konferencie s hlavièkou:
1. forma: prednáška / poster (oznaèi požiadavku)
2. názov
3. autor, spoluautori
4. pracovisko
Abstrakt má obsahova 5 k3⁄4úèových slov a nemá presahova 500 slov.
Môžete použiť aj kópiu prihlášky
PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE
III. celoštátna konferencia s medzinárodnou úèasou v Banskej Bystrici
#
15.-16. 11. 2012
Titul, meno a priezvisko: ______________________________________________________________________
ID v SLK / SKSaPA [povinné]: __________________________________________________________________
Ulica: ___________________________________________________________________________________
PSÈ, mesto: _______________________________________________________________________________
Pracovisko: _______________________________________________________________________________
tel.: _________________________________________ fax: ________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________
Prihlasujem sa k úèasti:
o aktívnej
o pasívnej
Download

Pozvánka_s_programom