PROGRAM
!
Streda!7.!11.!2012!
!
!
Psychiatrické!vyšetření!pacientů!s!
Parkinsonovou!nemocí!před!hlubokou!
mozkovou!stimulací!(12!+!3!min)!
Uhrová!T,!Jech!R,!Růžička!E,!Urgošík!D!
Praha!
!
!
10.00!–!10.15!Prestávka!
!
!
10.15!–!11.45!
DEGENERATÍVNE!OCHORENIA!–!BLOK!2!!
Predsedníctvo:!Benetin!J,!Růžička!E!
!
Festinace!chůze!a!freezing!u!Parkinsonovy!
nemoci!(12!+!3!min)!
Růžička!E!
Praha!
!
Management!motorických!fluktuácií!pri!
Parkinsonovej!chorobe!(12!+!3!min)!
Cibulčík!F!
Bratislava! !
!
Camptocormia!pri!Parkinsonovej!chorobe!(12!
+!3!min)!
Kračunová!K,!Cibulčík!F,!Kračunová!K,!Benetin!
J!
Bratislava!
!
Bolesť!a!iné!nemotorické!príznaky!
Parkinsonovej!choroby:!pilotná!štúdia!(12!+!3!
min)!
Valkovič!P,!Haršány!J,!Hanáková!M!!
Bratislava!
!
Depresia!pri!Parkinsonovej!chorobe!o!výsledky!
štúdie!realizovanej!na!Slovensku!(12!+!3!min)!
Turčáni!P,!Benetin!J,!Cibulčík!F!
Bratislava!
!
Neuropsychiatrické!príznaky!Parkinsonovej!
choroby!o!výsledky!štúdie!PROMOTORS!!
(12!+!3!min)!
Benetin!J!,!Martinková!J,!Kračunová!K!
Bratislava!
!
(Blok!prednášok!podporený!edukačným!
grantom!spoločnosti!Lundbeck)!
!
!
!
!
19.00!BUDOVA!DIVADLA!–!SLÁVNOSTNÉ!
OTVORENIE!ZJAZDU!
!
Divadlo – Národný dom
!
Štvrtok!8.!11.!2012!!
!
!
8.30!–!10.00!
DEGENERATÍVNE!OCHORENIA!–!BLOK!1!!
Predsedníctvo:!Brožová!H,!Cibulčík!F!
!
Skúsenosti!s!liečbou!Parkinsonovej!choroby!
intestinálnym!gélom!levodopy!na!Slovensku!!
(12!+!3!min)!
Benetin!J,!Gmitterová!K,!Škorvánek!M,!Grofik!
M!
Bratislava,!Košice,!!Martin!
!
Indikace,!komplikace!a!specifika!při!léčbě!
pokročilé!Parkinsonovy!nemoci!Duodopou!!
(12!+!3!min)!
Bareš!M,!Baláž!M,!Rektorová!I!
Brno!
!
Kontinuálna!intestinálna!liečba!pokročilých!
štádií!Parkinsonovej!choroby!(12!+!3!min)!
Gmitterová!K,!Minár!M,!Martinková!J,!Valkovič!
P,!Benetin!J!
Bratislava!
!
Hodnocení!spolehlivosti!dotazníku!na!poruchy!
chůze!u!Parkinsonovy!nemoci!(12!+!3!min)!
Brožová!H,!Hoskovcová!M,!Dušek!P,!Zárubová!
K,!Jech!R,!Roth!J,!Rusz!J,!Růžička!E!
Praha!
!
Kompliancia!pri!liečbe!Parkinsonovej!choroby!
v!Slovenskej!republike!(12!+!3!min)!
Cibulčík!F,!Hergottová!A,!Benetin!J,!!
Bratislava!
!
!
!
Strana:!1!
!
!
11.45!–!12.00!
Krst!knihy!z!edície!„Kapitoly!modernej!neurológie“!
Lexová!Kolejáková!K:!Molekulárneogenetická!
diagnostika!Alzheimerovej!choroby!
!
!
12.00!–!13.30!!Obed!
!
!
13.30!–!14.40!
Satelitné!sympózium!spoločnosti!Novartis!
„Multidisciplinárny!pohľad!na!fingolimod!v!liečbe!
RRSM“!!
!
Prezentácia!modelového!pacienta!so!zlyhaním!
prvolíniovej!liečby!a!následnou!argumentáciou!
v!prospech!ďalšej!liečby!natalizumabom!resp.!
fingolimodom:!!
!
Prof.!Dr.!Med.!
!
Prof.!Dr.!Med.!Bernd!C.!Kieseier!
!
MUDr.!Gabriela!Kaliská,!CSc.,!FESC.:!
Fingolimod!a!kardiovaskulárne!riziko!
!
MUDr.!Luděk!Hochmuth,!PhD.:!Ako!fingolimod!
ovplyvňuje!imunitu!
!
!
14.40!–!14.55!!Prestávka!
!
!
14.55!–!16.26!
SCLEROSIS!MULTIPLEX!–!BLOK!1!!
Predsedníctvo:!Szilasiová!J,!Michalik!J!
!
„Brain!is!time“!(aj)!vo!vzťahu!k!liečbe!SM!(10!+!
3!min)!
Donáth!V,!Novotná!K!
Banská!Bystrica!
!
Diferenciálna!diagnostika!akútnej!optickej!
neuritídy!pri!roztrúsenej!skleróze!(10!+!3!min)!
Kantorová!E,!Žiak!P,!Sedláková!A,!Michalik!J,!
Nosáľ!V,!Zeleňáková!J,!Krátky!M,!Sivák!Š,!!
Kurča!E!
Martin!
!
!
!
!
!
Klinicky!izolovaný!syndróm:!prierezová!štúdia!
pacientov!východného!Slovenska!!
(10!+!3!min)!
Szilasiová!J,!Klímová!E,!Gaško!R!
Košice,!Prešov!
!
Niektoré!otázky!kvantitatívneho!hodnotenia!
pri!postihnutí!SM!(10!+!3!min)!
Donáth!V!
Banská!Bystrica!
!
Nové!MR!kritéria!v!diagnostike!sclerosis!
multiplex.!Analýza!súboru!pacientov!SM!
centra!!
(10!+!3!min)!
Brozman!M!
Nitra!
!
Commonly!available!CSF!examination!and!
multiple!sclerosis!course!prediction!(10!+!3!
min)!
Přikrylová!Vranová!H,!Sladková!V,!Doláková!J,!
Klosová!J,!Matejčíková!Z,!Mareš!J,!Kaňovský!P!!
Olomouc!
!
Niektoré!biologické!!markery!sclerosis!
multiplex!(10!+!3!min)!
Michalik!J,!Kantorová!E,!Nosáľ!V,!Grossmann!J,!
Šimšíková!V,!Krátka!A,!Kurča!E,!!
Čierny!D,!Lehotský!J,!Dobrota!D,!Nováková!E,!
Pullmann!R,!Ondrkalová!M,!!
Krkoška!A,!Zimová!Z,!Petrisková!J,!Mäčková!N!
Martin!!
!
!
16.26!–!16.40!!Prestávka!
!
!
16.40!–!18.10!
VARIA!–!BLOK!1!(90!MIN)!
Predsedníctvo:!Lisý!Ľ,!Kadaňka!Z!
!
Wernickeova!encefalopatie!v!graviditě!–!
kazuistika!(12!+!3!min)!
Škorňa!M,!Mitášová!A,!Mičánková!Adamová!B!
Brno!
!
Nezvyklý!průběh!meningitidyokazuistika!(12!+!
3!min)!
Franc!D,!Kaňovský!P!
Olomouc!
!
!
Strana:!2!
!
!
!
!
!
Konverzná!porucha!ako!zriedkavá!príčina!
poruchy!močenia!–!kazuistika!(12!+!3!min)!
Jankovičová!N,!Nosáľ!V,!Grossmann!J,!Michalik!
J,!Kurča!E!
Martin!
!
Test!3F!dysartrický!profil:!Normativní!hodnoty!
řeči!(12!+!3!min)!
Košťálová!M!,!,!Mračková!M,!Mareček!R,!
Beránková!D,!Eliášová!I,!Roubíčková!J,!
Bednařík!J,!Rektorová!I,!!
Brno,!Praha!
!
Vývoj!pacientů!s!lumbální!spinální!stenózou!po!
12!letech!(12!+!3!min)!
Mičánková!Adamová!B,!Voháňka!S,!Dušek!L,!
Jarkovský!J!
Brno!
!
Chirurgická!léčba!spondylodiscitidy!–!5!leté!
výsledky!(12!+!3!min)!
Potičný!S,!Mrůzek!M!
Ostrava!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Strana:!3!
!
Sú!prejavy!dopaminového!dysregulačného!
syndrómu!príčinou!významného!zníženia!
kvality!života!pacientov!s!Parkinsonovou!
chorobou!?!
Áno!–!Růžička!E!
Nie!–!Benetin!J!
!
Je!myoclonus!extrapyramidovým!príznakom!?!
Nie!o!Rektor!I!
Áno!–!Kurča!E!
!
11.45!o12.00!
Krst!knihy!z!edície!„Kapitoly!modernej!neurológie“!
Martiníková!M:!Status!epilepticus!
!
!
12.00!!–!13.30!!Obed!
!
!
13.30!–!14.30!
Sympózium!BIOGEN!IDEC!„Poruchy!chôdze!–!
ovplyvniteľná!komponenta!funkčného!
zneschopnenia“!
!
1. Prof.!MUDr.!Peter!Turčáni,!PhD.:!
Hodnotenie!aktivity!a!progresie!
ochorenia!pri!SM!
!
2. Prof.!MUDr.!Zuzana!Gdovinová,!CSc.:!!
Porucha!mobility!pri!sclerosis!
multiplex!!ako!závažný!faktor!
ovplyvňujúci!kvalitu!života!pacientov!
!
3. MUDr.!Jana!Lízrová!Preiningerová:!
Nové!možnosti!ovplyvnenia!porúch!
chôdze!u!pacientov!so!SM!
Divadlo – Národný dom
!
Piatok!9.!11.!2012!!
!
8.30!–!10.00!
Sympózium!„Poruchy!chôdze“!!
Predsedníctvo:!Růžička!E,!Valkovič!P!
!
Freezing!o!porucha!chůze!u!odlišných!diagnóz!
(15!+!3!min)!
Brožová!H!
Praha!
!
Anticipačné!posturálne!reakcie!a!retropulzný!
test!v!rôznych!štádiách!Parkinsonovej!choroby!
(15!+!3!min)!
Košutzká!Z,!Pelykh!L,!Valkovič!P,!Bötzel!K!
Bratislava,!Mníchov!
!
Vztah!motoriky!končetin,!kognitivního!výkonu!
a!poruchy!chůze!u!Parkinsonovy!nemoci!!
(15!+!3)!
Bezdíček!O!
Praha!
!
Analýza!poruch!chůze!u!pacientů!
s!roztroušenou!sklerózou!(15!+!3!min)!
Lízrová!Preiningerová!J!
Praha!
!
Psychogenní!poruchy!chůze!(15!+!3!min)!
Růžička!E!
Praha!
!
!
10.00!–!10.15!!Prestávka!
!
!
10.15!–!11.45!
EXTRAPYRAMÍDOVÉ!KONTROVERZIE!!
Predsedníctvo:!Bareš!M,!Kurča!E!
!
Je!UZ!vyšetrenie!substantia!nigra!prínosom!v!
diagnostike!Parkinsonovej!choroby!?!
Áno!–!Školoudík!D!
Nie!–!Valkovič!P!
!
!
!
14.30!–!14.45!!Prestávka!
!
!
14.45!–!16.29!
SCLEROSIS!MULTIPLEX!–!BLOK!2!!
Predsedníctvo:!Klímová!E,!Procházková!Ľ!
!
Autonomní!dysfunkce!a!únava!v!počátečních!
stadiích!roztroušené!sklerózy!(10!+!3!min)!
Okáčová!I,!Vlčková!E,!Hnojčíková!M,!
Mičánková!B,!Praksová!P,!Benešová!Y,!Štourač!
P,!Bednařík!J!
Brno!!
!
!
!
Strana:!4!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
16.45!–!18.15!
BLOK!SPASTICITA!!
Predsedníctvo:!Bareš!M,!Jech!R,!Kaňovský!P!
!
Patofyziologie!spasticity:!současný!pohled!(12!
+!3!min)!
Kaňovský!P!
Olomouc!
!
Klinické!aspekty!spasticity!(12!+!3!min)!
Jech!R!
Praha!!
!
Spasticita!po!CMP!(12!+!3!min)!
Ehler!E!
Pardubice!
!
Standardy!léčby!a!koncepce!center!spasticity!v!
České!republice!(12!+!3!min)!
Bareš!M,!Kaňovský!P,!Jech!R!
Brno,!Olomouc,!Praha!
!
Vzniká!tolerance!u!dlouhodobé!léčby!těžké!
spasticity!baclofenovou!pumpou?!(12!+!3!min)!
Štětkářová!I!
Praha!!
!
Změny!kortikální!aktivity!při!terapii!spasticity!
botulotoxinem!A!(12!+!3!min)!
Veverka!T,!Hluštík!P,!Tomášová!Z,!Hok!P,!
Otruba!P,!Král!M,!Tüdös!Z,!Zapletalová!J,!
Herzig!R,!Krobot!A,!Kaňovský!P!
Olomouc!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Niektoré!zistenia!neuropsychologického!
vyšetrenia!pri!sclerosis!multiplex!(10!+!3!min)!
Grossmann!J,!Michalik!J,!Kantorová!E,!Nosáľ!V,!
Kurča!E!
Martin!
!
Gravidita!a!RS,!vliv!laktace!a!opakovaného!
těhotenství!(10!+!3!min)!
Meluzínová!E,!Houžvičková!E,!Hynčicová!E,!
Libertínová!J,!!Lišková!P,!Binder!T,!Hanulíková!
P,!Lisý!J,!!
Praha!
!
Chronická!cerebrovaskulární!venózni!
insuficience!u!pacientů!s!MS!o!realita?!(10!+!3!
min)!
Gaťková!A,!Kalita!Z!
Zlín,!Brno!
!
Adherencia!k!liečbe!–!dôležitý!predpoklad!
optimalizácie!liečby!sclerosis!multiplex!!
(10!+!3!min)!
Procházková!Ľ!
Bratislava!
!
Účinok!dvoch!dávkovacích!režimov!IFNoβ!po!
prvej!demyelinizačnej!príhode!(10!+!3!min)!
Klímová!E!
Prešov!
!
Fampridine:!prvé!skúsenosti!s!liečbou!v!
Slovenskej!republike!(10!+!3!min)!
Procházková!Ľ!
Bratislava!
!
Význam!novej!titrácie!a!aplikačnej!formy!INF!β!
1a!i.m.!pre!adherenciu!a!vyššiu!účinnosť!liečby!
(10!+!3!min)!
Mareš!J!
Olomouc!
!
(Prednáškový!blok!podporený!edukačným!
grantom!spoločnosti!Biogen!Idec)!
!
!
16.29!–!16.45!!Prestávka!
!
!
!
!
!
Strana:!5!
!
!
Huntingtonské!fenokopie!a!jejich!záchyt!v!
České!republice!(12!+!3!min)!
Roth!J,!Klempíř!J,!Havránková!P,!Klempířová!O,!!
Židovská!J!
Praha!
!
Príčiny!ukončenia!terapie!botulotoxínom!u!
pacientov!s!grafospazmom!(12!+!3!min)!
Baláž!M,!Bareš!M!
Brno!
!
!
10.30!–!10.45!!Prestávka!
!
!
10.45!–!11.45!
Minisympózium!"Klinickoopatologické!korelace!
atypického!parkinsonismu"!
Predsedníctvo:!Bareš!M,!Plank!L.!(60!min)!
!
1. Typický!a!atypický!parkinsonismus!
Petr!Kaňovský,!Neurologická!klinika!
LF!UP!a!FN,!Olomouc!
!
2. Patologické!substráty!atypického!
parkinsonismu!
Lucie!Tučková,!Ústav!klinické!a!
molekulární!patologie!LF!UP!a!FN,!
Olomouc!
!
3. Staré!a!nové!masky!atypického!
parkinsonismu!
Kateřina!Menšíková,!Neurologická!
klinika!LF!UP!a!FN,!Olomouc!
!
Divadlo – Národný dom
!
!
Sobota!10.11.!2012!!
!
9.00!–!10.30!
DEGENERATÍVNE!OCHORENIA!–!BLOK!3!
Predsedníctvo:!Seeman!P,!Roth!J!
!
Preklad!a!validizácia!oficiálnej!slovenskej!
verzie!Movement!Disorder!Society!o!Unified!
Parkinson's!Disease!Rating!Scale!(MDSoUPDRS)!
o!prezentácia!škály!(12!+!3!min)!
Škorvánek!M,!Košutzká!Z,!Valkovič!P,!
Gdovinová!Z!
Košice,!Bratislava!
!
Prevalence!neurodegenerativního!
parkinsonismu!v!izolované!populaci!
jihovýchodní!Moravy!–!regionální!
epidemiologická!studie!(12!+!3!min)!
Menšíková!K,!Kaiserová!M,!Mikulicová!L,!
Bartoníková!T,!Vaštík!M,!Jugas!P,!Ovečka!J,!
Šáchová!L,!Dvorský!F,!Krša!J,!Janout!V,!
Kaňovský!P!
Olomouc,!Veselí!nad!Moravou,!Lipov,!Velká!
nad!Veličkou,!Blatnice!pod!Svatým!
Antonínkem!
!
Epidemiológia!syndrómu!nepokojných!nôh!u!
vysokoškolských!študentov!(12!+!3!min)!
Minár!M,!Valková!P,!Valkovič!P!
Bratislava!
!
Hereditární!spastická!paraparesa–diagnostika!
SPG4,!SPG3A,!SPG31,!SPG2,!SPG11,!SPG17!(12!
+!3!min)!
Seeman!P,!!Mazanec!R,!Haberlová!J,!
Doležalová!K,!Vávrová!D,!Čermáková!M,!
Smetanová!I,!Sabová!J,!Lisoňová!J,!Krůtová!M,!
Machalová!E,!Putzová!M,!Brázdilová!M,!
Stejskal!D!!
Praha!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Strana:!6!
Léčba!akutního!uzávěru!mozkové!tepny!
samoexpandibilním!stentem!Solitaire!(10!+!5!
min)!
Šaňák!D,!Veverka!T,!Kocher!M,!Král!M,!Černá!
M,!Buřval!S,!Školoudík!D,!Dorňák!T,!Herzig!R,!
Kaňovský!P!!
Olomouc!
!
Rádiologickooklinický!mismatch!pacientov!
liečených!trombektómiou!–!faktory!
ovplyvňujúce!outcome!(10!+!5!min)!
Voško!MR!!
Linz!
AULA MAGNA!
!
Štvrtok!8.!11.!2012!!
!
!
8.30!–!9.00!
ÚVOD!DO!PROBLEMATIKY!CMP!!!
Predsedníctvo:!Brozman!M,!Školoudík!D!
!
Aktuální!situace!v!léčbě!a!prevenci!
cerebrovaskulárních!nemocí!v!České!republice!!
(10!+!5!min)!
Školoudík!D!!!
Olomouc!
!
Aktuálna!situácia!v!liečbe!a!prevencii!
cerebrovaskulárnych!ochorení!na!Slovensku.!!
Návrhy!novej!logistiky!a!úprava!metodických!
pokynov!(10!+!5!min)!
Brozman!M!!!(za!sekciu!pre!CVO!SNeS)!
Nitra!!
!
!
9.00!–!9.05!Prestávka!
!
!
9.05!–!10.35!
AKÚTNA!LIEČBA!ISCHEMICKEJ!CMP!o!BLOK!2!!
Predsedníctvo:!Brozman!M,!Voško!MR!
!
Stačí!u!pacienta!indikovaného!k!trombolýze!
natívne!CT!mozgu?!!Áno!(10!+!5!min)!
Brozman!M!!
Nitra!
!
Stačí!u!pacienta!indikovaného!k!trombolýze!
natívne!CT!mozgu?!!Nie!(10!+!5!min)!
Nosáľ!V!!
Martin!
!
Bezpečnost,!účinnost!IVT!u!pacientů!s!iCMP!
starších!80!let!(10!+!5!min)!
Herzig!R!!
Olomouc!
!
Doorotooneedle!time!v!Iktovém!centru!ON!
Kladno!(10!+!5!min)!
Šrámek!M,!Růžičková!T!
Kladno!
!
!
!
10.35!–!10.50!Prestávka!
!
!
10.50!–!11.50!
Satelitné!sympózium!spoločnosti!Boehringer!
Ingelheim!„Revolúcia!v!manažmente!prevencie!
kardioembolických!CMP“!!
Predsedníctvo:!Kurča!E,!Turčáni!P!
!
Turčáni!P:!!Epidemiológia!kardioembolickej!
CMP!a!aktuálne!odporúčania!prevencie!!
!
Gdovinová!Z:!!Dabigatranetexilát!–!vedúca!
pozícia!v!antikoagulačnej!revolúcii!!
!
Brozman!M:!!Prelom!v!prevencii!a!naše!
skúsenosti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
11.50!–!13.30!Obed!
!
!
13.30!–!15.00!
SEKUNDÁRNA!PREVENCIA!CMP!o!BLOK!3!!
Predsedníctvo:!Gdovinová!Z,!Tomek!A!
!
V!prevenci!iktu!u!pacientů!s!fibrilací!síní!mají!
být!používány!přímé!inhibitory!trombinu!a!
faktoru!Xa!
Áno!(10!+!5!min)!
Voško!MR!!
Linz!
!
V!prevenci!iktu!u!pacientů!s!fibrilací!síní!mají!
být!používány!přímé!inhibitory!trombinu!a!
faktoru!Xa!
Nie!(10!+!5!min)!
Tomek!A!
Praha!
!
!
!
Strana:!7!
Výskyt!recentních!infarktů!mozku!u!pacientů!
po!CEA!a!CS!(10!+!5!min)!
Hurtíková!E,!Kuliha!M,!Roubec!M,!Školoudík!D,!
Herzig!R,!Goldírová!A,!Jonszta!T,!Czerný!D,!
Krajča!J,!Procházka!V,!Hrbáč!T,!Otáhal!D,!
Langová!K!
Ostrava!
!
Účinná!antikoagulačná!liečba!u!pacientov!s!
fibriláciou!predsiení!(10!+!5!min)!
Kothaj!J,!Kanát!D,!Donáth!V,!Okapec!S!
Banská!Bystrica!
!
Sekundárna!prevencia!iCMP!u!pacientov!s!FP!
(10!+!5!min)!
Gdovinová!Z,!Haň!V,!Leško!N,!Brodňanská!S!!
Košice!
!
Chromatografické!stanovení!minimální!
plazmatické!koncentrace!dabigatranu!(10!+!5!
min)!
Tomek!A,!Maťoška!V,!Šarbochová!I,!Ptáček!P,!
Macek!J,!Klíma!!J!
Praha!
!
Variabilita!srdcovej!frekvencie!u!pacientov!s!
CI,ICHS!a!AH.Existujú!diferencie?!(10!+!5!min)!
Gombošová!Z,!Bartko!D,!Drobná!E,!Danihel!L,!
Fabčin!J,!Filip!I,!Valach!M!!
Ružomberok!
!
Aterosklerotické!zmeny!karotického!riečiska!
rizikový!faktor!LIM!pri!SSA!(10!+!5!min)!
Wágnerová!H,!Šiarnik!P,!Klobučniková!K,!
ŠkultétyoSzárazová!A,!Mucska!I,!Turčáni!P!
Bratislava!
!
Does!it!Arrive!New!Era!in!Understanding!the!
Mechanisms!of!Atherosclerosis!?!From!
Cholesterol!to!Specific!Vascular!Inflammatory!!
Marker!LPoPLA2!(10!+!5!min)!
Bartko!D,!Blažíček!P,!Čombor!I,!Rusnák!F,!
Gombošová!Z,!!!Danihel!L!,!Fabčin!J,!Kodaj!J,!
Zeleňák!!K,!Kurča!E,!Nosáľ!V!!
Ružomberok,!Bratislava,!Martin!
!
Význam!vitamínu!D!a!vitamínu!K2!nielen!pri!
vzniku!osteoporózy,!ale!aj!aterosklerózy!a!jej!
komplikácií!(10!+!5!min)!
Blažíček!P,!Bartko!D!!
Bratislava,!Ružomberok!
!
Neurorehabilitace!po!mozkové!mrtvici!(10!+!5!
min)!
LippertováoGrünerová!M!!
Bonn!
!
!
15.00!–!15.15!Prestávka!
!
!
15.15!–!16.00!
Minisympózium!spoločnosti!Pfizer!!
!
1. Rudolf!Uhliar:!Statíny!v!liečbe!
aterosklerózy!–!kométa!alebo!stálica!?!
!
2. Zuzana!Gdovinová:!Statíny!v!sekundárnej!
prevencii!NCMP!–!čo!sme!doteraz!
nevedeli!?!
!
!
16.00!–!16.15!Prestávka!
!
16.15!–!17.45!
RIZIKOVÉ!FAKTORY!CMP!A!NEUROREHABILITÁCIA!o!
BLOK!5!
Predsedníctvo:!Šiarnik!P,!LippertováoGrünerová!M!!
!
Syndróm!spánkového!apnoe!a!kardioembolické!
ložiskové!ischémie!mozguo!pilotná!štúdia!(10!+!
5!min)!
Šiarnik!P,!Čarnická!Z,!Krížová!L,!Wágnerová!H,!
Klobučníková!K,!Kollár!B,!Sýkora!M,!Turčáni!P!
Bratislava!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Strana:!8!
!
!
10.30!–!10.45!Prestávka!
!
10.45!–!11.45!
Satelitné!sympózium!spoločnosti!Bayer!!
!
1. Prof.!MUDr.!Róbert!Hatala,!CSc.!–!Nové!
antikoagulanciá!u!pacientov!s!FP.!
!
2. Prof.!MUDr.Peter!Turčáni,!PhD.!–!
Antikoagulačná!liečba!v!neurológii!so!
zameraním!na!sekundárnu!prevenciu,!t.j.!
kedy!a!ako!začať!liečbu!po!CMP!tak!
ischemickej!ako!aj!hemoragickej.!
!
AULA MAGNA!
!
Piatok!9.!11.!2012!!!!
!
!
9.00!–!10.30!
INTRACEREBRÁLNE!HEMORAGIE!o!BLOK!6!!
Predsedníctvo:!Zeleňák!K,!!Vaverka!M!
!
Endovaskulárna!liečba!intrakraniálnych!
aneuryziem!–!state!of!the!art!(15!+!5!min)!
Zeleňák!K,!DeRiggo!J,!Kurča!E,!Kantorová!E,!
Zeleňáková!J!!
Martin!
!
Časná!chirurgická!léčba!spontánního!
intracerebrálního!krvácení!–!výsledky!
prospektivní!studie!(15!+!5!min)!
Vaverka!M,!Krahulík!D,!Hrabálek!L!
Olomouc!
!
ICH!skóre!v!praxi!–!naše!zkušenosti!(7+!3!min)!
Šarbochová!I,!Tomek!A,!Magerová!H,!Chudomel!
O!
Praha!
!
Duretovo!krvácení,!etiologie,!klinika,!
diagnostika,!léčba!(7+!3!min)!
Potičný!S,!Krejčí!T!
Ostrava!!
!
Aneuryzmatická!malformácia!v.!Galeni!–!prvé!
endovaskulárne!ošetrenie!na!Slovensku!!
(7!+!3!min)!
Zeleňák!K,!Nosáľ!S,!Ľuptáková!A,!Kurča!E,!
Zeleňáková!J,!DeRiggo!J!!
Martin!
!
Rizikové!faktory!a!periprocedurálne!
komplikácie!endovaskulárnej!liečby!
intrakraniálnych!aneuryziem!(7!+!3!min)!
Kolarovszki!B,!Richterová!R,!Benčo!M,!De!Riggo!
J,!Zeleňák!K!!
Martin!
!
Periferní!aneurysmata!mozečkových!tepen:!
chirurgická!léčba!a!přehled!literatury!!
(7!+!!3!min)!
Vaverka!M,!Krahulík!D!!
Olomouc!
3.
MUDr.Ľubica!Procházková,!CSc.!–!Dopady!
liečby!interferónmi!beta!na!očakávanú!
dĺžku!života!pacientov!so!SM:!Výsledky!21!
ročnej!LTF!štúdie.!
!
!
11.45!–!13.30!Obed!
!
!
13.30!–!14.45!
AKTUÁLNE!TRENDY!V!NEUROSONOLÓGII!(XII.!
NEUROSONOLOGICKÉ!DNI)!o!BLOK!1!
Predsedníctvo:!Školoudík!D,!Nosáľ!V!
!
Srovnání!TCS!automatického!a!manuálního!
měření!echogenity!substantia!nigra!(10!+!5!
min)!
Školoudík!D,!Jelínková!M,!Blahuta!J,!Soukup!T,!
Langová!K!
Olomouc!
!
Snížení!rizika!vzniku!CMP!během!CEA!a!CS!
pomocí!sonotrombolýzy!(10!+!5!min)!
Kuliha!M,!Školoudík!D,!Roubec!M,!Hurtíková!E,!
Goldírová!A,!Herzig!R,!Jonszta!T,!Czerný!D,!
Krajča!J,!Procházka!V,!Hrbáč!T,!Otáhal!D!
Ostrava!
!
Diagnostika!predklinických!štádií!aterosklerózy!
aplanačnou!tonometriou!a!UZ!meraním!intimoo
mediálnej!hrúbky!(10!+!5!min)!
Danihel!L,!Bartko!D,!Blažiček!P,!Gombošová!Z,!
Bubelková!L,!Fabčin!J,!Čombor!I,!Kubala!J!
Ružomberok!
!
!
!
!
!
Strana:!9!
Nové!možnosti!sledovania!globálneho!
cerebrálneho!cirkulačného!času!a!jeho!zmien!
pomocou!ultrazvuku!(10!+!5!min)!
Nosáľ!V,!Sivák!Š,!Dluhá!J,!Michalik!J,!Kurča!E!
Martin!
!
Clotbuster!–!alternatívna!akútna!!liečba!
proximálnych!cievnych!uzáverov!(10!+!5!min)!
Voško!MR!(za!Clotbuster!Steering!Commitee)!
Linz!
!
!
14.45!–!15.00!Prestávka!
!
!
15.00!–!16.00!
Satelitné!sympózium!spoločnosti!Pfizer!
„Radikulárny!syndróm!a!neuropatická!bolesť“!!
!!
!
Prof.!MUDr.!Peter!!Turčáni,!PhD.!–!!Vnímame!
správne!radikulárny!syndróm?!
!
Prof.!MUDr.!Zuzana!Gdovinová,!CSc.!!–!Vieme!
pre!pacienta!urobiť!viac?!
!
MUDr.!Denis!Richter,!PhD.!–!Sú!agonisti!
alfa2delta!podjednotny!Caokanálov!rovnaké?!
!
!
16.00!–!16.15!Prestávka!
!
!
16.15!–!17.46!
AKÚTNA!ISCHEMICKÁ!CMP!o!BLOK!4!!
Predsedníctvo:!Herzig!R,!Virágová!M!
!
Okluze!mozkové!tepny!má!být!léčena!
kombinovaným!intravenóznímointraarteriálním!
přístupem!(10!+!3!min)!
Herzig!R!
Olomouc!
!
Absolutní!a!relatitivní!kontraindikace!
systémové!trombolýzy!(10!+!3!min)!
Školoudík!D!!
Olomouc!
!
Epidemiologie!cévních!mozkových!příhod!
v!České!republice!(10!+!3!min)!
Kalita!Z!
Brno!
!
Negativita!DWI!váženia!magnetickej!rezonancie!
u!akútneho!mozgového!infarktu!!
(10!+!3!min)!
Virágová!M,!Viszlayová!D,!Kročková!K,!Hajaš!G,!
Brozman!M!
Nitra!
!
Prediktory!symptomatického!intracerebrálního!
krvácení!po!systémové!trombolýze!
ischemického!iktu!(10!+!3!min)!
Václavík!D,!Kadlecová!P,!Bar!M,!Mikulík!R!
Brno!
!
Akutní!okluze!bazilární!tepny!(10!+!3!min)!
Dorňák!T,!Herzig!R,!Školoudík!D,!Šaňák!D,!
Veverka!T,!Král!M,!Bártková!A,!Roubec!M,!
Kuliha!M,!Heřman!M,!Kocher!M!!
Olomouc!
!
Vyšetření!troponinuoT!u!pacientů!s!akutní!iCMP!
(10!+!3!min)!
Král!M,!Školoudík!D,!Šaňák!D,!Hutyra!M,!
Veverka!T,!Bártková!A,!Dorňák!T,!Kunčarová!A,!
Herzig!R,!Táborský!M,!Kaňovský!P!
Olomouc!
!
!
16.15!–!18.15!
POSTEROVÁ!!SEKCIA!
Predsedníctvo:!Bartko!D!
!
IVT! u! pacienta! s! ischemickým! iktem! po!
implantaci!elektrod!DBS!
Franc!D,!Nevrlý!M,!Šaňák!D,!Veverka!T,!Krahulík!
D,!Otruba!P,!Kaňovský!P!!
Olomouc!!
!
Trombóza!mozgových!vén!a!splavov!(CVST).!
Timárová! G,! Andrisová! J,! Dudášová! K,! Lisá! I,!
Kuchar!M,!Pakosová!E!!
Bratislava!
!
Hladina! CgA! v! likvoru! u! pacientů! v! časných!
fázích!PN!
Kaiserová!M,!Přikrylová!Vranová!H,!,!Stejskal!D,!
Menšíková!K,!Kaňovský!P!
Prostějov!
!
Parametry!vstupních!dat!pro!analýzu!metodou!
DCM!
Slavíček!T,!Mikl!M,!Jan!J!
Brno!
!
!
!
Strana:!10!
Môžu! zápalové! markery! z! likvoru! pomôcť! v!
diagnostikovaní!roztrúsenej!sklerózy?!
Matejčíková! Z,! Přikrylová! Vranová! H,! Sládková!
V,!Doláková!J,!Klosová!!J,!Mareš!J,!Kaňovský!P!!
Olomouc!
!
Naše!zkušenosti!s!léčbou!SAK!a!komplikací!
Zákravská!H,!Chutný!R!
Ostrava!!
!
Analýza! variability! zrakových! evokovaných!
potenciálů! pacientů! se! zánětem! zrakového!
nervu!
Chutná! M,! Kremláček! ! J,! Kuba! M,! Langrová! ! J,!
Szanyi!J,!Kubová!Z!
Praha!
!
Zmeny! retiny! a! zrakových! funkcií! u!
demyelinizačných!ochorení!CNS!
Lehká!V,!Kremláček!!J,!Taláb!R!
Hradec!Králové!!
!
Korelace!hoTau,!poTau,!betaoamyloidu,!14o3o3!a!
PARo2!u!CreutzfeldtovyoJakobovy!nemoci!
Rohan!Z,!Smětáková!M,!Nováková!J,!Matěj!R!
Praha!!
!
Hodnocení! algické! percepce! a! její! centrální!
modulace!u!roztroušené!sklerózy!!
Hnojčíková! M,! Vlčková! E,! Okáčová! I,! Praksová!
P,!Buršová!Š,!Bednařík!J!!
Brno!!
!
Změny!aktivace!motorické!kůry!po!léčbě!BTX!u!
nemocných!s!RS!
Klosová!!J,!Hluštík!P,!Hok!P,!Sládková!V,!Mareš!
J,!Otruba!P,!Herzig!R,!Kaňovský!P!
Olomouc!
!
Extrakraniálně!metastazující!meningeomy!
Krejčí!T,!Potičný!S,!Hrbáč!T,!!Lipina!R,!,!!Večeřa!
Z,!Dvořáčková!J,!Paleček!T!!
Ostrava!
!
Spinocerebelární! ataxie! typu! 8,12,! 17! a!
dentatorubroopallidoluysianská!atrofie!
Mušová! Z,! Sedláček! Z,! Mazanec! R,! Klempíř! J,!!
Roth! J,! Plevová! P,! Vyhnálek! M,! Kopečková! M,!
Apltová!L,!Křepelová!A,!Zumrová!A!
Praha!
!
Vliv! demografických! proměnných! na! výkon! v!
Montrealském!kognitivním!testu!
Bezdíček! O,! Nikolai! T,! Štěpánková! H,!
Panenková!E,!Michalec!!J,!Harsa!P,!Kopeček!M,!!
Růžička!E!
Praha!
!
Interorater! reliabilita! Škály! Bradenové! u!
pacientů!s!neurologickým!onemocněním!
Mandysová! P,! Pechová! J,! Ehler! E,! Frydrychová!
K!
Pardubice!
!
Kvantitativní! testování! senzitivity! u! lumbální!
spinální!stenózy:!pilotní!studie!
Kopáčik!R,!!Mičánková!Adamová!B,!Hnojčíková!
M,!Vlčková!E!
Brno!
!
Karotický!stump!syndróm!–!kazuistika!
Mako! M,! Krastev! G,! Beňová! Ľ,! ! Zajičková! I,!
Maková!V!
Trnava!
!
Efekt! analgetické! infuzní! terapie! u! pacientů! s!
lumboischiadickým!syndrome!
Zákopčanová! Srovnalová! H,! Bar! M,! Doleželová!
H,!Černý!D!
Ostrava!!
!
Dropped! head! při! koincidenci! Parkinsonovy!
nemoci!a!myastenia!gravis!
Brabcová! L,! Horáček! O,! Kolářová! M,! Roth! J,!
Brožová!H!
Beroun,!Praha!
!
Inzulární!epilepsie!–!kazuistika!
Weiss!V,!Mařák!R,!Herzig!R,!Kaňovský!P!
Olomouc!
!
Rassmusenova! encefalitída! vs.Rassmusenov!
syndróm?!
Tóth!J,!Beňová!Ľ,!!Krastev!G!
Trnava!
!
Test! hodin! a! odlišení! přirozeného! stárnutí! od!
patologického!kognitivního!poklesu!
Marková!H,!Literáková!E,!Šiffelová!K,!Nikolai!T,!
Vyhnálek!M,!Hort!!J!!
Praha,!Brno!
!
EEG! signál! v! průběhu! mentální! rotace! u!
adolescentů!s!IQ>13!
Štěpánová!K,!Vavrečka!M,!Lhotská!L!
Praha!!
!
!
Strana:!11!
!
!
!
!
!
Neuropsychologická!diagnostika!mírné!
kognitivní!poruchy:!jak!poznáme!kognitivní!
deficit?!(15!+!3!min)!
Nikolai!T,!Literáková!E,!Marková!H,!Hort!J,!
Vyhnálek!M!
Praha,!Brno!
!
Efektivní!neuropsychologické!vyšetření!
mozečkového!kognitivněoafektivního!
syndrome!!
(15!+!3!min)!
Bolceková!E,!Rusina!R,!Fiala!J,!Kukal!J,!Kulišťák!
P!
Praha!
!
Sledování!efektu!kognitivní!rehabilitace!u!
pacientů!po!cévní!mozkové!příhodě!(15!+!3!
min)!
Nilius!P,!Ressner!P,!Beránková!D,!,!Krulová!P,!
Holuschová!L,!Bar!M!
Ostrava,!Olomouc!!
AULA MAGNA!
!
Sobota!10.!11.!2012!!!!
!
!
8.30!–!9.50!
KOGNITÍVNA!NEUROLÓGIA!–!BLOK!2!!
Predsedníctvo:!Rektorová!I,!Vališ!M!
!
Novinky!v!neuropatologické!klasifikaci!
Alzheimerovy!nemoci!a!frontotemporálních!
lobárních!degenerací.!(17!+!3!min)!
Rohan!Z,!Matěj!R,!Koukolík!F,!Rusina!R!
Praha!
!
GerstmannůvoSträusslerůvoScheinkerův!
syndrom!v!ČR!–!obraz!4!případů!(17!+!3!min)!
Rektorová!I,!Rusina!R,!Matějčková!M,!Matěj!R!
Brno,!Praha!
!
Familiárne!formy!Alzheimerovej!choroby!a!ich!
klinická!prezentácia!(17!+!3!min)!
!Šutovský!S,!Rolková!G,!Chandoga!J,!Novák!M,!!
Turčáni!P!
Bratislava!
!
Demenceovideokazuistiky!(17!+!3!min)!
Vališ!M,!Masopust!J!
Hradec!Králové!!
!
!
9.50!–!10.05!Prestávka!
!
!
10.05!–!11.35!
KOGNITÍVNA!NEUROLÓGIA!–!BLOK!3!!
Predsedníctvo:!Rektorová!I,!Šutovský!S!
!
Úskalí!diagnostiky!a!léčby!demencí!u!starších!
institucionalizovaných!senior!(15!+!3!min)!
Hudeček!D,!Sheardová!K,!Urbanová!M,!
Marciniak!R!
Brno!
!
Vliv!fyziologického!stárnutí!na!prostorovou!
orientaci!(15!+!3!min)!
Gažová!I,!Hynčicová!E,!Mokrišová!I,!Laczó!J,!!
Hort!J!
Praha,!Brno!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Strana:!12!
!
!
!
10.15!–!11.45!
ZJAZD!KLINICKEJ!NEUROFYZIOLÓGIE!–!BLOK!2!
Predsedníctvo:!Štětkářová!I,!Ehler!E!
!
Brindleyho!technika!sakrálnej!deaferentácie!a!
neurostimulácie!po!transverzálnej!lézii!miechy!
(12!+!3!min)!
Benčo!M,!Doležel!J,!De!Riggo!J,!Švihra!J,!
Vertfeinová!D,!Šutovský!J,!Opšenák!R,!
Kolarovszki!B,!Srnková!K,!Ľupták!J,!Richterová!
R!!
Martin,!Brno!!
!
Dysfunkce!periferního!nervového!systému!u!
multisystémové!atrofie:!neurofyziologické!
nálezy!(12!+!3!min)!
Štětkářová!I,!Majerová!V,!Roth!J,!Růžička!E!!
Praha!
!
Nervus!ulnaris!v!oblasti!lokte!u!zdravých!osob!
(12!+!3!min)!
Ehler!E,!Ridzoň!P,!Urban!P,!Mazanec!R!
Pardubice,!Praha!
!
Sympatická!kožní!odpověď!u!periferní!a!
centrální!autonomní!dysfunkce!(12!+!3!min)!
Vlčková!E,!Okáčová!I,!Hnojčíková!M,!Praksová!
P,!Benešová!Y,!Bednařík!J!
Brno!
!
Elektrofyziologické!vyšetrenie!v!diagnostike!
fekálnej!inkontinencie!(12!+!3!min)!
Grofik!M,!Adamik!M,!Turčanová!Koprušáková!
M,!Janík!J,!Kurča!E!
Martin!
!
Neobvyklé!situace!v!intraoperační!monitoraci!
(12!+!3!min)!
Ostrý!S,!Stejskal!L!
Praha!
!
!
11.45!–!13.30!!Obed!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Divadlo – Štúdio
!
Štvrtok!8.!11.!2012!!
!
!
!
8.30!–!10.00!
ZJAZD!KLINICKEJ!NEUROFYZIOLÓGIE!–!BLOK!1!!
Predsedníctvo:!Kukumberg!P,!Rektor!I!
!
Hudba!v!mozku!(12!+!3!min)!
Rektor!I!
Brno!
!
Hudba!a!mozog!o!poznatky!a!osoh!(12!+!3!min)!
Kukumberg!P,!Štenclová!Ľ!
Bratislava!
!
Ľudské!vedomie!a!celková!anestézia!(12!+!3!
min)!
Sániová!B,!Drobný!M!
Martin!
!
Poodhalené!tajemství!fenoménu!déjà!vu!(12!+!
3!min)!
Brázdil!M,!Mareček!R,!Urbánek!T,!Kašpárek!T,!
Mikl!M,!Rektor!I,!Zeman!A!
Brno!
!
Změna!navigačních!strategií!během!orientace!
v!prostoru!(12!+!3!min)!
Vavrečka!M,!Lhotská!L!
Praha!
!
Uplatnění!STS!během!percepce!dopravněo
bezpečnostní!kampaně!u!různých!typů!řidičů!!
(12!+!3!min)!
Zelinková!J,!Mareček!R,!Mikl!M,!Urbánek!T,!
Peterková!L,!Brázdil!M!
Brno!
!
!
10.00!–!10.15!Prestávka!
!
!
!
!
!
!
!
!
Strana:!13!
!
!
13.30!–!14.56!
HEREDITÁRNE!NEUROMUSKULÁRNE!OCHORENIA!–!
BLOK!1!
Predsedníctvo:!Kučera!P,!Voháňka!S!
!
Familiárna!amyloidná!polyneuropatia!o!
aktuálne!trendy!v!diagnostike!a!liečbe!(15!+!5!
min)!
Špalek!P!,!Chandoga!J,!Cibulčík!F,!Skladaný!Ľ!
Bratislava,!Banská!Bystrica!
!
Pletencová!svalová!dystrofie!způsobená!
mutací!genu!pro!Anoctamin!5!(LGMD2L)!!
(10!+!3!min)!
Voháňka!S,!Fajkusová!L,!Stehlíková!K!
Brno!!
!
Nové!možnosti!genetického!potvrzení!CMT!o!
mutace!v!genu!FBLN5!(10!+!3!min)!
Haberlová!J,!Brožková!D,!Laššuthová!P,!
Lisoňová!J,!Krůtová!M,!Seeman!P!
Praha!
!
Fabryho!choroba:!neurologické!príznaky,!
úloha!neurológa!v!jej!diagnostike!(15!+!5!min)!
Kučera!P,!Nový!M!
Bratislava!
!
Adultná!forma!Pompeho!choroby!o!diagnostika!
a!liečba!v!SR!(15!+!5!min)!
Špalek!P,!Chandoga!J,!Hlavatá!A!!
Bratislava!!
!
!
14.56!–!15.10!!Prestávka!
!
!
15.10!–!16.20!
BLOK!VERTIGO!
Predsedníctvo:!Jeřábek!J,!Šaling!M!
!
Algoritmy!diagnostiky!a!léčby!závratí!(20!+!5!
min)!
Jeřábek!J!
Praha!
!
Problematika!vertiga!a!instability!postoja!u!
starších!ľudí!(12!+!3!min)!
Šaling!M,!Kuchárik!M!
Bratislava!
!
!
!
Současné!metody!selektivního!vyšetření!
otolitové!funkce!(12!+!3!min)!
Černý!R,!Jeřábek!J!
Praha!
!
Rehabilitace!elektrotaktilní!stimulací!jazyka!
ovlivňuje!posturální!třes!u!mozečkové!ataxie!
(12!+!3!min)!
Čakrt!O,!Černý!R,!Jeřábek!J!!
Praha!
!
(Blok!prednášok!podporený!edukačným!
grantom!spoločnosti!Abbott)!
!
!
16.20!–!16.35!Prestávka!
!
!
16.35!–!18.05!
KOGNITÍVNA!NEUROLÓGIA!–!BLOK!1!!
Predsedníctvo:!Rusina!R,!Šutovský!S!
!
Sekce!kognitivní!neurologie!a!její!aktivity!(7!
min)!
Rusina!R!
Praha!
!
Európsky!project!“Biomarkers!in!Alzheimer's!
and!Parkinson's!disease”!a!účasť!SR!(7!min)!
Žilka!N!
Bratislava!
!
Kurz!“Kognitivní!poruchy!a!demence”!a!
zapojení!ČR!do!projektu!BIOMARKADP!(7!min)!
Rektorová!I!
Brno!
!
Preklinické!štádiá!Alzheimerovej!choroby!–!
význam!diagnostiky!(20!+!3!min)!
Šutovský!S!
Bratislava!
!
Zobrazování!u!demencí!–!praktické!aspekty!(20!
+!3!min)!
Rusina!R,!Keller!J!
Praha!
!
Extrapyramidové!projevy!frontotemporální!
lobární!degenerace!(20!+!3!min)!
Rektorová!I!
Brno!
!
!
Strana:!14!
!
10.15!–!11.45!
ZJAZD!KLINICKEJ!NEUROFYZIOLÓGIE!–!BLOK!4!!
Predsedníctvo:!Ježek!P,!Sivák!Š!
!
Vplyv!EEG!biofeedbacku!na!vôľové!a!
mimovoľné!pohyby!(12!+!3!min)!
Žiaková!E,!Bartko!D,!Klobucká!S!!
Bratislava,!Ružomberok!
!
Automatizovaná!analýza!dlouhodobých!EEG!
záznamů!(12!+!3!min)!
Gerla!V,!Djordjevic!Radisavljevic!V,!Macaš!M,!
Lhotská!L,!Krajča!V!
Praha!
!
Tvorba!doménové!ontologie!pro!popis!
EEG/ERP!experiment!(12!+!3!min)!
Ježek!P!
Plzeň!!
!
Functional!Magnetic!Resonance!Imaging!as!a!
preoperative!diagnose!method!(12!+!3!min)!
Soluch!P,!Marchel!A,!Kunert!P,!Nowak!A,!
Prokopienko!M,!Orzechowski!M!
Warsaw!
!
Protónová!MR!spektroskopia!ľahkého!
mozgového!poranenia!a!jej!klinický!korelát!!
(12!+!3!min)!
Sivák!Š,!Bittšanský!M,!Grossmann!J,!!Nosáľ!V,!
Kantorová!E,!Dluhá!J,!Dobrota!D,!Poláček!H,!
Kurča!E!
Martin!
!
Porovnání!metod!dynamického!kauzálního!
modelování!a!Grangerova!kauzálního!
modelování!(12!+!3!min)!
Gajdoš!M,!Mikl!M,!Havlíček!M!
Brno,!Maastricht!
!
!
11.45!–!13.30!Obed!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Divadlo – Štúdio
Piatok!9.!11.!2012!!
!
8.30!–!10.00!
ZJAZD!KLINICKEJ!NEUROFYZIOLÓGIE!–!BLOK!3!!
Predsedníctvo:!Hluštík!P,!Kremláček!J!
!
Hodnocení!habituace!prostřednictvím!
zrakových!evokovaných!potenciálů!ve!třech!
minutách!(12!+!3!min)!
Bednář!M,!Kremláček!J!
Hradec!Králové!
!
Limitace!konceptu!zrakové!„mismatch!
negativity“!(12!+!3!min)!
Kremláček!J,!Kuba!M,!Kubová!Z,!Langrová!J,!
Szanyi!J,!Vít!F,!Chutná!M!
Hradec!Králové!
!
Mechanismy!kontroly!pohybu!a!odhadu!času!u!
cervikální!dystonie!(12!+!3!min)!
Bareš!M,!Husárová!I,!Filip!P!!
Brno!
!
Modulace!cerebrálních!senzomotorických!
okruhů!při!léčbě!cervikální!dystonie!
botulotoxinem!(12!+!3!min)!
Hluštík!P,!Nevrlý!M,!Otruba!P,!Opavský!R,!Hok!
P,!Tüdös!Z,!Kaňovský!P!
Olomouc!
!
Role!pravého!DLPFC!v!řešení!testu!TOL:!rTMS!
studie!u!PN!(12!+!3!min)!
Zákopčanová!Srovnalová!H,!Rektorová!I,!
Mareček!R,!Kubíková!R!
Brno!
!
Hodnocení!efektu!rTMS!na!paraklinické!
aspekty!řeči!pacientů!s!IPD!(12!+!3!min)!
Eliášová!I,!Mekyska!J,!Košťálová!M,!Smékal!Z,!
Rektorová!I!
Brno!
!
!
10.00!–!10.15!!Prestávka!
!
!
!
!
Strana:!15!
13.30!–!14.15!
SATELITNÉ!SYMPÓZIUM!SPOLOČNOSTI!UCB!
„MNOHO!ASPEKTŮ!PARKINSONOVY!NEMOCI“!!
Předsedající:!prof.!MUDr.!Martin!Bareš,!Ph.!D.!
!
Přednášející:!
!
doc.!MUDr.!Peter!Valkovič,!Ph.!D.:!!Motorické!
symptomy!u!PN!o!diagnostika!a!léčba!
!
doc.!MUDr.!Irena!Rektorová,!Ph.!D.:!!Nono
motorické!symptomy!!u!PN!o!diagnostika!a!
léčba!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
14.15!–!14.30!Prestávka!
!
14.30!–!16.00!
BLOK!EPILEPSIA!!
Predsedníctvo:!Donáth!V,!Marusič!P!
!
Antiepileptická!liečba!–!od!štúdií!ku!klinickej!
praxi!(12!+!3!min)!
Donáth!V!
Banská!Bystrica!
!
Juvenilná!myoklonická!epilepsia!o!stály!
problém!v!spektre!nekontrolovaných!epilepsií!!
(12!+!3!min)!
Timárová!G,!Pristašová!E,!Pakosová!E!!
Bratislava!
!
Retigabin!v!liečbe!parciálnych!epileptických!
záchvatov!(12!+!3!min)!
Lipovský!Ľ!
Bratislava!
!
Rozpoznání!emocí!a!sociální!kognice!u!
pacientů!s!temporální!epilepsií!(12!+!3!min)!
Marusič!P,!Amlerová!J,!Cavanna!EA,!Bradáč!O,!
Javůrková!A!
Praha!
!
Skúsenosti!s!novými!antiepileptikami!(12!+!3!
min)!
Mehešová!S!
Bratislava!
!
Vliv!lacosamidu!na!kost!(12!+!3!min)!
Šimko!J,!Hubená!S,!Kremláček!J!
Hradec!Králové!
!
(Blok!prednášok!podporený!edukačným!
grantom!spoločnosti!GlaxoSmithKline)!
!
!
16.00!–!16.15!Prestávka!
!
!
16.15!–!17.45!
AUTOIMUNITNÉ!NEUROMUSKULÁRNE!
OCHORENIA!–!BLOK!2!!
Predsedníctvo:!Bednařík!J,!Špalek!P!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
První!údaje!z!registru!případů!Guillainovao
Barréova!syndromu!(10!+!3!min)!
Škorňa!M,!Bednařík!J,!Suchý!M,!Pátá!M,!Ehler!
E,!Haberlová!J,!Junkerová!J,!Mazanec!R,!Ridzoň!
P,!Strmisková!L,!Vávra!A!
Brno,!Ostrava,!Pardubice,!Praha,!Hradec!
Králové!
!
Naše!skúsenosti!s!diagnostikou!a!liečbou!
multifokálnej!motorickej!neuropatie!(13!+!3!
min)!
Špalek!P,!Kurča!E,!Vyletelka!J,!Hajaš!G,!Cibulčík!
F,!Kučera!P!!
Bratislava,!Martin,!Žilina,!Nitra!
!
Thymektomie!u!pacientů!s!myasthenia!gravis.!
Longitudinální!studie,!pilotní!data!!
(13!+!3!min)!
Jakubíková!M,!Piťha!J,!Týblová!M,!Nováková!I!
Praha!
!
Myasténia!gravis,!gravidita,!puerpérium,!
tranzitórna!neonatálna!myasténia!!
a!arthrogryposis!congenita!(13!+!3!min)!
Sosková!M,!Benetin!J,!Sitárová!K,!Otrubová!V,!
Pisoňová!K,!Oros!M,!Urminská!I,!Martinka!I,!
Špalek!P!
Bratislava!!
!
POEMS!syndrom!–!kazuistika!(10!+!3!min)!
Okáčová!I,!Mičánková!B,!,!Adam!Z,!Pour!L,!
Keřkovský!M,!Skutilová!S,!Voháňka!S,!Bednařík!
J,!Hnojčíková!M!
Brno!!
!
Senzitívne!neuronopatie,!literárny!prehľad!a!
kazuistiky!(13!+!3!min)!
Hajaš!G!
Nitra!
!
!
!
!
!
!
Strana:!16!
!
!
10.15!–!11.45!
ZJAZD!KLINICKEJ!NEUROFYZIOLÓGIE!–!BLOK!5!!
Predsedníctvo:!Brázdil!M,!Kučera!P!
!
EEG!Regressor!Builder!o!nástroj!pro!EEG/fMRI!
analyze!(12!+!3!min)!
Labounek!R,!Jan!J,!Lamoš!M,!Mareček!R!!
Brno!
!
Porovnání!metod!pro!analýzu!EEGofMRI!dat!s!
využitím!označených!výbojů!(12!+!3!min)!
Mikl!M,!Mareček!R,!Brázdil!M!!
Brno!
!
Potlačení!gradientních!artefaktů!u!
simultánního!fMRI/EEG!(12!+!3!min)!
Lamoš!M,!Jan!J!
Brno!!
!
Vliv!filtrace!fyziologických!artefaktů!na!
výsledky!analýz!dat!fMRI!(12!+!3!min)!
Bartoň!M,!Mikl!M,!Mareček!R!
Brno!!
!
Korelace!výkonu!frekvenčních!pásem!EEG!
signálu!s!BOLD!signálem!(12!+!3!min)!
Mareček!R,!Mikl!M,!Bartoň!M,!Brázdil!M!
Brno!
!
Simulace!fMRI!dat!jako!nástroj!k!porovnání!a!
validaci!metod!(12!+!3!min)!
Mikl!M,!Bartoň!M,!Mareček!R,!Gajdoš!M!
Brno!
Divadlo – Štúdio
!
Sobota!10.!11.!2012!!!!
!
8.30!–!10.02!
NEUROMUSKULÁRNE!OCHORENIA!–!VARIA!–!
BLOK!3!!
Predsedníctvo:!Benetin!J,!Minks!E!!
!
Polyneuropatie!asociovaná!s!
prediabetem/časným!diabetem!mellitem!2.!
typu!(15!+!5!min)!
Bednařík!J,!Divišová!Š,!Vlčková!E,!Hnojčíková!
M,!Němec!M,!Dušek!L!
Brno!!
!
Patogenetická!liečba!diabetickej!
polyneuropatie!(15!+!5!min)!
Lisý!Ľ!
Bratislava!
!
Efekt!kyseliny!alfalipoovej!na!senzitívne!
symptómy!pri!diabetickej!polyneuropatii!!
(10!+!3!min)!
Benetin!J,!Lietava!J,!Horecký!P!
Bratislava!!
!
Rhabdomyolýza!pri!liečbe!statínmi!–!klinický!a!
EMG!obraz!(10!+!3!min)!
Drobný!M,!Odaloš!I,!Skerenová!M,!Pullmann!R!!
Martin!!
!
Srovnání!dotazníku!na!neuropatii!nervus!
ulnaris!v!lokti!s!neurografií!(10!+!3!min)!
Minks!E,!Pochmonová!J,!Doležalová!I,!
Husárová!I,!Konečný!L,!Kopíčková!M,!Bareš!M!!
Brno!!
!
Výhody!operácie!syndrómu!karpálneho!tunela!
metódou!dvoch!miniincízií!(10!+!3!min)!
Cigaňák!J,!Gajdoš!E,!Mihál!A,!Magdin!D,!
Cigaňák!T!
Prievidza,!Bojnice!!
!
!
10.02!–!10.15!Prestávka!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Strana:!17!
Download

PROGRAM DEFINITIVNY 2