RÔZNE
SPRÁVA O ČINNOSTI SEKCIE PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA
ZA ROK 2014
Neurológia 2014; 9 (3): 171-173
1. Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia (Sekcia pre
NMO) zorganizovala odborné sympózium Pokroky v diagnostike a liečbe neuromuskulárnych ochorení, ktoré sa konalo v Novom Smokovci, hotel Atrium, 7. – 8. 2. 2014. Sympózium organizačne podporila MEDA Pharma. Program
podujatia bol rozdelený do 3 prednáškových blokov. Prvý
blok prednášok bol venovaný ochoreniam nervovosvalového
prenosu (I. Martinka et al. Register a epidemiológia myasténie gravis v SR; P. Špalek Klinická diagnostika myasténie
gravis; F. Cibulčík Elektrofyziologická diagnostika myasténie
gravis; P. Špalek Liečba myasténie gravis; F. Cibulčík a P.
Špalek Akvirovaná neuromyotónia; P. Špalek a F. Cibulčík
Lambertov-Eatonov myastenický syndróm. Druhý blok prednášok bol zameraný na patofyziologické a klinické aspekty
bolesti (Ľ. Nemčíková Prelomová bolesť; P. Kučera Polyneuropatia tenkých nervových vlákien). Diabetická polyneuropatia bola témou tretieho bloku prednášok (G. Hajaš Diabetická polyneuropatia u detí a mladých dospelých – prospektívna
10-ročná štúdia; E. Kurča Diagnostika diabetickej neuropatie – rutina alebo hlavolam?). K jednotlivým prednáškam
sa rozprúdila bohatá diskusia. Na sympóziu sa zúčastnilo
192 neurológov. Mnohí z nich spolupracujú so Sekciou pre
NMO, zúčastňujú sa na jej odborných podujatiach a projektoch.
2. MUDr. I. Urminská (Centrum pre neuromuskulárne
ochorenia, Bratislava) sa zúčastnila na ARIA III Symposium – Advances and research in TTR Amyloidosis. Improving diagnosis, improving outcomes, ktoré sa konalo
v Lisabone, 7. – 8. 2. 2014. Pracovníci Centra pre NMO sú
pravidelnými účastníkmi ARIA sympózií, ktoré sa zaoberajú patogenézou, diagnostikou a najnovšími trendmi v liečbe
transtyretínovej amyloidnej polyneuropatie.
3. Sekcia pre NMO zorganizovala odborné sympózium
Imunogénne neuropatie, ktoré sa konalo 21. 2. 2014 v Ružomberku (F. Cibulčík Akútna polyradikuloneuritída Guillain-Barré; P. Špalek Multifokálna motorická neuropatia;
J. Rohaľová et al. Bickerstaffova encefalitída – kazuistika).
4. Sekcia pre NMO zorganizovala odborné sympózium Kortikoterapia v neurológii, ktoré sa konalo v hoteli
Kaskády, Sielnica, 21. – 22. 3. 2014. Podujatie organizačne
podporila spoločnosť MSD. V prvý deň sympózia boli
prednášky zamerané na základné princípy liečby kortikosteroidmi (P. Špalek), na kortikoterapiu pri skleróze multiplex
(V. Donáth), na kortikosteroidy v liečbe autoimunitných neuromuskulárnych ochorení (P. Špalek) a na kortikosteroidy
v liečbe intrakraniálnych expanzívnych procesov (P. Kalina).
Na druhý deň podujatia odzneli prednášky Nežiadúce účinky kortikoterapie a ich profylaxia (P. Špalek), Betametazón
3/2014
v liečbe neuromuskulárnych a muskuloskeletálnych ochorení
(P. Špalek), Lokálna aplikácia kortikosteroidov v neurológii
(M. Dvorák), Radikulárny/pseudoradikulárny syndróm: indikácie pre intervenčné spinálne zákroky (J. Vyletelka). Záver
sympózia tvorila 60-minútová moderovaná panelová diskusia s viacerými vstupmi účastníkov z auditória. Na podujatí sa zúčastnilo 155 neurológov z lôžkových pracovísk
a z neurologických ambulancií.
5. Sekcia pre NMO v spolupráci s českou neuromuskulárnou sekciou spoluorganizovala VII. český a slovenský
neuromuskulárny kongres, ktorý sa konal v Brne v hoteli
Voroněž 15. – 16. mája 2014. Hlavné témy kongresu boli
Traumatické lézie periférnych nervov a svalov, Mononeuropatie
a radikulopatie a Bolesť. Na kongrese sa zúčastnila početná
skupina neurológov zo Slovenska. Slovenskí autori predniesli na kongrese 10 prednášok (6 – Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, NK SZU, Bratislava; 3 – Neurologická klinika JLF UK a UN, Martin, 1 – Neurologická
klinika Nitra).
6. Odborné sympózium Imunogénne neuropatie sa konalo v Trnave, 4. 6. 2014 (F. Cibulčík Akútna polyradikuloneuritída Guillain-Barré; P. Špalek MMN – klinický obraz, diagnostika a liečba; V. Serdahely Varianty Guillainovho-Barrého
syndrómu – kazuistika a literárny prehľad).
7. XI. symposium praktické neurologie. Brno, hotel International, 5. – 6. 6. 2014. Členovia sekcie pre NMO zabezpečili blok prednášok Metabolické ochorenia nervového
systému. F. Cibulčík (odborný garant bloku) Akvirovaná
neuromyotónia, I. Martinka Neuropsychiatrické poruchy pri
deficite vitamínu B12 , P. Špalek Familiárna amyloidná polyneuropatia.
8. III. Pompeho deň zorganizovala sekcia pre NMO v Rajeckých Tepliciach, hotel Diplomat, 12. – 13. 6. 2014. Toto
podujatie sa uskutočňuje v dvojročných intervaloch. Prvý
blok prednášok bol venovaný laboratórnej diagnostike Pompeho choroby: J. Chandoga et al. Algoritmus laboratórnej diagnostiky Pompeho choroby; V. Kramarová et al. Skúsenosti
s diagnostikou Pompeho choroby na Slovensku – skríningové
vyšetrenie aktivít alfa-glukozidázy z DBS. Druhý blok prednášok bol zameraný na klinické aspekty Pompeho choroby: P. Špalek Pletencová svalová slabosť – diferenciálna diagnostika; P. Špalek HyperCKémia – diferenciálna diagnostika.
Tretí blok prednášok bol venovaný liečbe. A. Hlavatá
Skúsenosti s liečbou Pompeho choroby v SR (2009 – 2013);
M. Koprušáková-Turčanová Skúsenosti s rekombinantnou
alfa-glukozidázou v liečbe Pompeho choroby – prehľad prác.
Štvrtý blok 5 prednášok bol zameraný na zaujímavé kazuistiky pacientov s adultnou aj infantilnou formou Pompeho
Neurológia
171
RÔZNE
choroby v SR aj v ČR. V. Malinová (Centrum pre metabolické ochorenia, Praha) vo svojej prednáške referovala
o vybratých kazuistikách pacientov s Pompeho chorobou
v ČR. III. Pompeho deň mal multidisciplinárny charakter,
väčšina prítomných sa zúčastnila aj na predchádzajúcich
Pompeho dňoch v r. 2010 a v r. 2012. Vytvorila sa komunita intenzívne spolupracujúcich odborníkov, čo vedie ku
kontinuálnemu zlepšovaniu diagnostiky, liečby a komplexnej starostlivosti o pacientov s Pompeho chorobou v SR.
9. 1st MMN Master Class Alumni Meeting, sa uskutočnil v Utrechte 19. – 20. 6. 2014. Na podujatie boli pozvaní
niektorí z účastníkov, ktorí v predchádzajúcich rokoch absolvovali v Utrechte základný Multifocal Motor Neuropathy
Master Class. Facilitátormi 1st MMN Master Class Alumni Meeting boli H. Franssen, L. van den Bergh, L. van der
Pol (všetci Utrecht), P. Špalek (Bratislava) a G. Siciliano
(Pisa). Účastníkmi podujatia boli 9 vybraní neurológovia
z Nemecka, zo Švajčiarska, z Poľska, Českej republiky, Estónska a zo Slovenska (F. Cibulčík), ktorí prezentovali diferenciálnodiagnosticky komplikované kazuistiky pacientov
s neobvyklými klinickými a elektrofyziologickými nálezmi
alebo určitými zvláštnosťami v reakciách na liečbu intravenóznym imunoglobulínom. Výstupom z 1st MMN Master Class Alumni Meeting je článok Challenges in diagnosis and treatment of multifocal motor neuropathy (MMN):
practical insights from a series of patient-cases from the first
MMN master class alumni meeting. Článok bude uverejnený v časopise Practical Neurology v r. 2015.
10. K. Sitárová, I. Lisá, Ľ. Lisý, P. Špalek sa zúčastnili
na 13th International Congress on Neuromuscular Disease.
Nice, France, 5. – 10. 7. 2014.
11. Sekcia pre NMO po Bratislave, 14. – 15. 3. 2013,
a Košiciach, 13. 11. 2013, pokračovala v realizácii odborných sympózií Multifokálna motorická neuropatia Masterclass v Martine dňa 24. 9. 2014. Tieto podujatia, podporované spoločnosťou Baxter, sú zamerané na zlepšenie
informovanosti o MMN s cieľom diagnostikovať pacientov
vo včasných štádiách MMN a uplatňovať v liečbe intravenóznym imunoglobulínom, okrem všeobecných odporúčaní aj personalizovaný prístup. E. Kurča mal úvodnú prednášku Imunogénne neuropatie, P. Špalek MMN – klinický
obraz a diagnostické kritériá, F. Cibulčík MMN – elektrofyziologická diagnostika, P. Špalek MMN – liečba intravenóznym imunoglubulínom.
12. XXV. Izakovičov memoriál – celoslovenská konferencia lekárskej genetiky s medzinárodnou účasťou – sa konal
1. – 3. októbra 2014 v Trenčianskych Tepliciach. P. Špalek
na požiadanie organizátorov predniesol prednášku Neuromuskulárne ochorenia – súčasné možnosti diagnostiky a aktuálne trendy v liečbe. V ďalšom programe boli prezentované 3 prednášky, ktoré sú spoločným výsledkom spolupráce
genetikov a Centra pre NMO v oblasti myotonickej dystrofie, facio-skapulo-humorálnej muskulárnej dystrofie
a Pompeho choroby.
13. 3. balneologický deň s medzinárodnou účasťou sa
konal v Piešťanoch, 3. 10. 2014. Členovia sekcie pre NMO
boli pozvaní, aby zabezpečili blok postgraduálnych pred-
172
Neurológia
nášok s neuromuskulárnou a myoskeletálnou problematikou: M. Dvorák Lumboischiadický syndróm z hľadiska nových poznatkov v diagnostike a liečbe, I. Buran Vertebrogénne
syndrómy v hrudnej oblasti, P. Špalek Myasténia gravis – imunopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a liečba.
14. Na 8. sympóziu praktickej neurológie, Vysoké Tatry,
Grandhotel Praha, 17. – 18. októbra 2014, sekcia pre NMO
garantovala blok prednášok Neuromuskulárne ochorenia
(P. Špalek Akútna svalová slabosť v neurologickej ambulancii;
I. Martinka Neuromuskulárne komplikácie ochorení štítnej
žľazy; P. Špalek Betametazón i. m. v neurologickej praxi – indikácie, účinnosť a bezpečnostný profil), blok prednášok Diabetická polyneuropatia (G. Hajaš Diabetická polyneuropatia
u detí a mladých dospelých – 10-ročná prospektívna štúdia;
F. Cibulčík Diagnostika a liečba neuropatie pri diabetes mellitus) a blok prednášok Polyneuropatie (T. Göbö Neuropatická bolesť a možnosti jej ovplyvnenia; J. Martinková Kyselina
alfa-lipoová a jej využitie v liečbe neuropatie).
15. Klinika reumatológie SZU, NÚRCH Piešťany, organizovala Tematický kurz o nových poznatkoch v biologickej
liečbe zápalových reumatických chorôb, Demänovská dolina,
Jasná 24. – 25. 10. 2014. P. Špalek prednášal na tému Diferenciálna diagnostika chorôb priečne pruhovaného svalstva
z pohľadu neurológa.
16. III. spinální kongres, Mikulov, 6. – 7. 11. 2014. Na
pozvanie sa na kongrese zúčastnili: P. Špalek, M. Satko
Akútna transverzálna myelitída; J. Vyletelka Kortikosteroidy
verzus ozónoterapia v terapii diskogénnych vertebrogénnych
syndrómov; I. Martinka et al. Pseudoaneuryzma aorty manifestujúca sa radikulárnym syndrómom v lumbálnej oblasti.
17. P. Špalek sa zúčastnil na 3. slovenskej konferencii
o zriedkavých chorobách, ktorá sa konala v Bratislave 7. 11.
2014. V spoluautorstve s J. Chandogom (Ústav lekárskej
biológie, genetiky a klinickej genetiky, Bratislava) a s Ľ.
Skladaným (II. interná klinika SZU, Transplantačné centrum, Banská Bystrica) prezentoval prednášku Transtyretínová amyloidná polyneuropatia – aktuálne trendy v liečbe.
18. Slovenská myoskeletálna spoločnosť organizovala
v Bratislave 20. 11. 2014 konferenciu Bolesti chrbta známe
– neznáme. O prednášku boli požiadaní členovia sekcie pre
NMO: P. Špalek Betametazón v liečbe vertebrogénnych ochorení – indikácie, účinnosť a bezpečnostný profil a I. Buran
Korelácia rtg nálezu s klinickým nálezom.
19. Členovia sekcie pre NMO I. Urminská (Bratislava),
M. Sč (Michalovce), E. Daňková (Prešov) sa zúčastnili
v Turíne 21. – 22. 11. 2014 na 7th European Symposium
„Step Forward on Pompe Disease“. Na podujatí bola prezentovaná práca pracovníkov Centra pre neuromuskulárne
ochorenia (Bratislava) v spolupráci s pracovníkmi Ústavu
lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky (Bratislava) – Urminska I, Mattosova S, Meciarova I, Chandoga J,
Spalek P. Clinical and laboratory findings imitating myotonic
dystrophy in the patient with late-onset Pompe disease.
20. S Centrom pre neuromuskulárne ochorenia a s Centrom pre ALS v Utrechte, riaditeľom oboch je prof. Leonard van den Berg, má naša Sekcia pre NMO a Centrum
pre NMO dlhodobé recipročné kontakty. Prof. L. van den
3/2014
RÔZNE
Berg a doc. Hessel Franssen zrealizovali 20. a 21. novembra
2014 ďalšiu postgraduálnu vzdelávaciu akciu „Multifocal
Motor Neuropathy Master Class“ určenú pre vybraných
európskych neurológov so zameraním na elektromyografiu
a problematiku neuromuskulárnych ochorení. Na podujatí
sa zúčastnili ďalší dvaja slovenskí neurológovia – prim.
MUDr. L. Gurčík, PhD. (Levoča) a MUDr. P. Zimmerman
(Košice).
21. Od roku 2012 je sprístupnená internetová stránka
sekcie pre neuromuskulárne ochorenia – www.snmo.sk,
ktorá prináša aktuálne správy o činnosti sekcie, o odborných kongresoch, konferenciách, sympóziách, seminároch
a stretnutiach špecializovaných pracovných skupín v SR
a v zahraničí. Na internetovej stránke sú umiestnené odborné články s odporúčaniami pre diagnostiku a liečbu
nervovosvalových ochorení, pôvodné a prehľadové práce
zamerané na postgraduálne vzdelávanie v problematike
etiopatogenézy, klinickej symptomatológie, diagnostiky
a liečby neuromuskulárnych ochorení vrátane raritných
a výučbových kazuistík. Súčasťou internetovej stránky je
archív neuromuskulárnych konferencií sekcie pre neuromuskulárne ochorenia, ktoré sa konali od r. 1991 do r. 2007
v dvojročných intervaloch v Rajeckých Tepliciach, a archív spoločných slovenských a českých neuromuskulárnych
kongresov, ktoré sa od r. 2008 konajú každoročne striedavo
v Bratislave a v Brne.
22. Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia SNeS spolupracuje so Slovenskou lekárskou komorou na tvorbe
e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov.
23. V spolupráci so spoločnosťou Genzyme sa sekcia
pre NMO spolupodieľa na prevádzkovaní internetovej
stránky www.pompe.sk, ktorá je svojím zameraním a náplňou určená lekárom, pacientom, ich príbuzným a laickej
verejnosti.
2. ARIA IV Symposium. Advances and research in TTR
Amyloidosis. Improving diagnosis, improving outcomes,
Praha, 7. – 8. 3. 2015.
3. XII. symposium praktické neurologie. Brno, hotel International, 4. – 5. 6. 2015.
4. 1st Congress of the European Academy of Neurology. Berlin, 20. – 23. 6. 2015.
5. World Meeting of the Peripheral Nerve Society. Quebec
City, 27. 6. – 1. 7. 2015.
6. Sympózium praktickej neurológie, 9. ročník. stredné Slovensko, 18. – 19. 9. 2015. Sekcia zabezpečí blok prednášok Neuromuskulárne ochorenia.
7. 20th International World Muscle Society Congress. Brighton, 30. 9. – 4. 10. 2015.
Hlavné témy:
1. Muscle metabolism and exercise in health and disease
2. Immune mediated peripheral nerve, neuromuscular
junction and muscle disorders
3. Advances in therapy for neuromuscular disorders
Kontakt: www.wms2015.com
8. 29. slovenský a český neurologický zjazd. Košice, 21. – 24.
10. 2015.
9. Spolupráca s Organizáciou muskulárnych dystrofikov.
10. V roku 2015 sa bude pokračovať v projekte skríningového vyhľadávania chorých s Pompeho chorobou.
11. V roku 2015 sa bude kontinuálne pokračovať v evidovaní pacientov s myasténiou gravis v celoslovenskom elektronickom registri myasténie gravis.
12. V roku 2015 budeme pokračovať vo vytváraní celoslovenských databáz pacientov s CIDP, multifokálnou
motorickou neuropatiou, myotonickou dystrofiou, facio-skapulo-humerálnou muskulárnou dystrofiou a familiárnou amyloidnou polyneuropatiou.
Plán aktivít sekcie pre neuromuskulárne ochorenia na rok
2015
1. Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia organizuje VIII.
slovenský a český neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý sa bude konať v Bratislave, hotel
Holiday Inn, 16. – 17. 4. 2015.
Hlavné témy:
1. Autoimunitné neuromuskulárne ochorenia
2. Metabolické neuromuskulárne ochorenia
3. Variá
Kontakt: www.solen.sk; [email protected]
12. 12. 2014
3/2014
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
Slovenská neurologická spoločnosť
Neurológia
173
Download

správa o činnosti sekcie pre neuromuskulárne ochorenia