Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
Uznesenie č. 11
z 10. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2012
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach prerokovalo nasledovné body programu
1. Návrh na schválenie pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a volebnej komisie
2. Návrh primátora mesta na vymenovanie náčelníka MsPo Levice
3. Návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Levice
4. Návrh na určenie platu hlavnému kontrolórovi mesta Levice
5. Návrh na odvolanie p. Agáty Došekovej, bytom Levice, Malý Kiar 56 z funkcie člena komisie MsZ
pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Malý Kiar
6. Návrh na voľbu člena komisie MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Malý Kiar p. Márie Molnárovej, bytom Levice, Malý Kiar 94
7. a) Žiadosť spoločnosti VaV INVEST s.r.o., Na Troskách 26, Banská Bystrica na zmenu uznesenia
MsZ č. 24/XLV/2010 zo dňa 11.02.2010
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti VaV INVEST s.r.o., Na Troskách 26, Banská Bystrica
na zmenu uznesenia MsZ č. 24/XLV/2010 zo dňa 11.02.2010
c) Zverejnený zámer mesta Levice č. 29/2012 na priamy odpredaj nehnuteľného majetku v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
8. Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Leviciach
9. Návrh na poskytnutie dotácií podľa VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice
10. Návrh rozpočtového opatrenia na povolené prekročenie rozpočtových výdavkov
11. Návrh rozpočtového opatrenia na presun rozpočtových výdavkov
12. Návrh rozpočtového opatrenia na povolené prekročenie rozpočtových výdavkov
13. Informatívnu správu o rozpočtových opatreniach schválených primátorom mesta Levice za obdobie
apríl – máj 2012
14. Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Levice č. 94 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
15. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ v Leviciach
16. a) Oznam p. Mgr. Laury Hanckovej, Študijné centrum BASIC, Ul. slobody 5, Levice o zmene
právnej formy podnikania z fyzickej osoby na neziskovú organizáciu ako nájomníčky
v nebytovom priestore CK Junior Levice, kde má oznamovateľka v nájme nebytový priestor na
účel kancelárie
b) Stanovisko MsKS k oznamu p. Mgr. Laury Hanckovej, Študijné centrum BASIC, Ul. slobody 5,
Levice o zmene právnej formy podnikania z fyzickej osoby na neziskovú organizáciu ako
nájomníčky v nebytovom priestore CK Junior Levice, kde má oznamovateľka v nájme nebytový
priestor na účel kancelárie
17. a) Oznam p. Ing. Zuzany Bielikovej, Pri tehelni 10, Levice o zmene právnej formy podnikania
z fyzickej osoby na založenú spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom DMU, s. r. o. so
sídlom Ul. A. Sládkoviča 2, Levice
b) Stanovisko MsKS k oznamu p. Ing. Zuzany Bielikovej, Pri tehelni 10, Levice o zmene právnej
formy podnikania z fyzickej osoby na založenú spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom
DMU, s. r. o. so sídlom Ul. A. Sládkoviča 2, Levice
18. a) Žiadosť p. Miriam Hochsteigerovej, konateľky spoločnosti EuroCredit spol. s r. o., Ul. A.
Sládkoviča 2, Levice o zmenu Čl. I. nájomnej zmluvy uzavretej medzi Mestom Levice,
správcom objektu t. j. Mestským kultúrnym strediskom Levice a spol. EuroCredit s. r. o. Levice
zo dňa 27.06.2001 na kancelárske priestory v CK Junior Levice
b) Stanovisko MsKS k žiadosti p. Miriam Hochsteigerovej, konateľky spoločnosti EuroCredit spol.
s r. o., Ul. A. Sládkoviča 2, Levice o zmenu Čl. I. nájomnej zmluvy uzavretej medzi Mestom
Levice, správcom objektu t. j. Mestským kultúrnym strediskom Levice a spol. EuroCredit s. r. o.
Levice zo dňa 27.06.2001 na kancelárske priestory v CK Junior Levice
19. a) Žiadosť p. Emila Muchu, Bajkalská ul. 25, Bratislava, ústredného tajomníka KDH o ukončenie
prenájmu nebytového priestoru v objekte CK Junior, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice ku dňu
31.04.2012 a zároveň žiada o vyhotovenie nájomnej zmluvy pre p. Ing. Pavla Abrhana, poslanca
NR SR, Ul. Podzámska 29, Nové Zámky v tom istom priestore
b) Stanovisko MsKS k žiadosti p. Emila Muchu, Bajkalská ul. 25, Bratislava, ústredného tajomníka
KDH o ukončenie prenájmu nebytového priestoru v objekte CK Junior, Ul. A. Sládkoviča 2,
Levice ku dňu 31.04.2012 a zároveň žiada o vyhotovenie nájomnej zmluvy pre p. Ing. Pavla
Abrhana, poslanca NR SR, Ul. Podzámska 29, Nové Zámky v tom istom priestore
20. Interpeláciu poslanca MsZ p. Miloša Zaujeca
– ako sa bude postupovať voči projektantovi fontán na Nám. hrdinov
– kedy je stanovený termín na inštaláciu svetiel do dvora bytového domu na Rybníkoch V
21. Odpoveď na interpeláciu – poslancovi MsZ, p. Milošovi Zaujecovi sa zašle písomná odpoveď
22. Žiadosť p. Ing. Slavomíra Kelemena, SK DESIG, Michalovce o zmenu uznesenia MsZ č.
9/XII/3/2012 zo dňa 26.04.2012, k žiadosti spol. MERKURY MARKET s r.o., Duklianska 11,
Prešov o zmenu územného plánu mesta Levice
23. a) Žiadosť spoločnosti FRISIANA SK s.r.o., Okružná ul. 25, Levice o prenájom pozemku v k.ú.
Levice
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti FRISIANA SK s.r.o., Okružná ul. 25, Levice o prenájom
pozemku v k.ú. Levice
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 21/2012 prenajať majetok mesta – pozemok v k.ú. Levice,
časť parc. KNC č. 391 o výmere 9,36 m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
24. a) Návrh MsÚ na zámenu pozemkov v k.ú. Levice v súvislosti so stavbou „Cesta I/51 Levice križovatka s Tabakovou ulicou"
b) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 30/2012 na zámenu majetku mesta Levice v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov
25. a) Žiadosť p. Martina Fojtíka, bytom Levice, Hlboká ul. 18 o prenájom nebytového priestoru v
objekte Hronská ul. 8, Levice za účelom zriadenia skúšobne hudobnej kapely
b) Stanovisko MsÚ žiadosti p. Martina Fojtíka, bytom Levice, Hlboká ul. 18 o prenájom
nebytového priestoru v objekte Hronská ul. 8, Levice za účelom zriadenia skúšobne hudobnej
kapely
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 22/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
26. a) Žiadosť p. Martiny Sásovej, bytom Drženice č. 43 o rozšírenie prenájmu nebytového priestoru v
objekte Poľná ul. 6, Levice o garáž
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Martiny Sásovej, bytom Drženice č. 43 o rozšírenie prenájmu
nebytového priestoru v objekte Poľná ul. 6, Levice o garáž
c) Zverejnený zámer mesta Levice č. 23/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
27. a) Žiadosť Mestskej únie malého futbalu v Leviciach, Ľanová ul. 1, Levice o prenájom
viacúčelových ihrísk v priestoroch Základnej školy Pri Podlužianke 6, Levice a Základnej školy
s vyuč. jazykom maďarským na Ul. J. Jesenského 41 Levice, za účelom športového využitia na
dobu určitú 5 rokov
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti Mestskej únie malého futbalu v Leviciach o prenájom viacúčelových
ihrísk v priestoroch Základnej školy Pri Podlužianke 6, Levice a Základnej školy s vyuč.
jazykom maďarským na Ul. J. Jesenského 41, Levice, za účelom športového využitia na dobu
určitú 5 rokov
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 24/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
28. a) Žiadosť p. RNDr. Jolany Belaňovej – LEKÁREŇ BELLIS, Nám. hrdinov 15, Levice o
prenájom časti nebytových priestorov v objekte Materskej školy na Hlbokej ul. 1, Levice, za
účelom zriadenia filiálky lekárne
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. RNDr. Jolany Belaňovej – LEKÁREŇ BELLIS, Nám. hrdinov 15,
Levice o prenájom časti nebytových priestorov v objekte Materskej školy na Hlbokej ul. 1,
Levice, za účelom zriadenia filiálky lekárne
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 25 /2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
29. a) Žiadosť Občianskeho združenia RMD Dance group Levice, Ul. Svätý Ján 1A, Levice o
prenájom časti nebytových priestorov v objekte Materskej školy na Hlbokej ul. 1, Levice
b) Žiadosť Občianskeho združenia RMD Dance group Levice, Ul. Svätý Ján 1A, Levice o zníženie
nájmu na 8,00 €/m2/rok
c) Stanovisko MsÚ k žiadosti Občianskeho združenia RMD Dance group Levice, Ul. Svätý Ján
1A, Levice o prenájom časti nebytových priestorov v objekte Materskej školy na Hlbokej ul. 1,
Levice
d) Zverejnený zámer mesta Levice č. 26 /2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
30. a) Žiadosť p. Zuzany Hoare, bytom Levice, Tekovská ul. 4 o prenájom časti nebytových priestorov
v objekte Poľná ul. 6, Levice za účelom zriadenia jazykovej školy
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Zuzany Hoare, bytom Levice, Tekovská ul. 4 o prenájom časti
nebytových priestorov v objekte Poľná ul. 6, Levice za účelom zriadenia jazykovej školy
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 27/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
31. a) Žiadosť p. MVDr. Alexandra Nagya, Petőfiho 81, Štúrovo o zvýšenie nájomného vyplývajúceho
z NZ č. 47/2004/OSEM na prenájom pozemkov v k.ú Levice, ktoré má od žiadateľa mesto
Levice v prenájme ako súčasť športovísk
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. MVDr. Alexandra Nagya, Petőfiho 81, Štúrovo o zvýšenie
nájomného vyplývajúceho z NZ č. 47/2004/OSEM na prenájom pozemkov v k. ú. Levice, ktoré
má od žiadateľa mesto Levice v prenájme ako súčasť športovísk
32. a) Návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o správe majetku mesta uzatvorenej medzi mestom Levice
a spoločnosťou Službyt Levice, spol. s r.o., predložený spoločnosťou Službyt Levice, spol.
s r.o., so sídlom Levice, Poľná ul. 8
b) Stanovisko MsÚ k návrhu Dodatku č. 7 ku Zmluve o správe majetku mesta uzatvorenej medzi
mestom Levice a spoločnosťou Službyt Levice, spol. s r.o., predložený spoločnosťou Službyt
Levice, spol. s r.o., so sídlom Levice, Poľná ul. 8
33. a) Žiadosť spoločnosti ARPA s.r.o., so sídlom Liptovský Mikuláš, Priebežná 4 o prenájom 1 ks
káblovej chráničky v plnom profile celého kábelovodu v Priemyselnej zóne Levice JUH
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti ARPA s.r.o., so sídlom Liptovský Mikuláš, Priebežná 4
o prenájom 1 ks káblovej chráničky v plnom profile celého kábelovodu v Priemyselnej zóne
Levice JUH
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 31/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
34. a) Žiadosť spoločnosti LK real, s.r.o., Nám. hrdinov 7-8, Levice o uzavretie zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecných bremien na výstavbu NN rozvodov, ako súčasť projektu výstavby:
„Novostavba radových rodinných domov na Vinohradníckej ul. v Leviciach“ na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Levice
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti LK real, s.r.o., Nám. hrdinov 7-8, Levice o uzavretie
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien na výstavbu NN rozvodov, ako súčasť
projektu výstavby: „Novostavba radových rodinných domov na Vinohradníckej ul. v Leviciach“
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levice
35. Návrh MsÚ na vyradenie závlahového vodovodu umiestneného v areáli Základnej školy, Ul. sv.
Michala 42, Levice z majetku mesta Levice
36. Návrh MsÚ na prevzatie stavebnej úpravy predstaničného priestoru železničnej stanice Levice od
spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, so sídlom Bratislava, Klemensova 8
37. a) Žiadosť p. Zdenka Červeného, miesto podnikania Levice, Súkennícka ul. 9 na zmenu uznesenia
MsZ č. 8/XXII/2012 zo dňa 16.02.2012
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Zdenka Červeného, miesto podnikania Levice, Súkennícka ul. 9
na zmenu uznesenia MsZ č. 8/XXII/2012 zo dňa 16.02.2012
38. a) Žiadosť spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava o zriadenie
vecných bremien a doplnenie uznesenia MsZ č. 4/XX/2011 zo dňa 28.06.2011
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava
o zriadenie vecných bremien a doplnenie uznesenia MsZ č. 4/XX/2011 zo dňa 28.06.2011
39. a) Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov, Základnej organizácie „pri Topoľoch“ v Leviciach
o zmenu termínu plnenia uznesenia MsZ č. 16/XXVIII/2008 zo dňa 17.12.2008
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti Slovenského zväzu záhradkárov, Základnej organizácie „pri
Topoľoch“ v Leviciach o zmenu termínu plnenia uznesenia MsZ č. 16/XXVIII/2008 zo dňa
17.12.2008
40. a) Žiadosť p. Jozefa Krenčana, záhradná kaviareň DRINK, Ul. Slobody 33, Levice o prehodnotenie
uznesenia MsZ č. 9/XXX/2012 zo dňa 26.04.2012
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Jozefa Krenčana, záhradná kaviareň DRINK, Ul. Slobody 33,
Levice o prehodnotenie uznesenia MsZ č. 9/XXX/2012 zo dňa 26.04.2012
41. a) Žiadosť p. Emílie Varmuzekovej, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku 49 o oslobodenie a vrátenie
poplatku za porušenie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Emílie Varmuzekovej o oslobodenie a vrátenie poplatku za
porušenie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu
42. a) Žiadosť p. Jaroslavy Mrázovej-HERRYS, so sídlom Levice, Ul. M. R. Štefánika 1 o prenájom
časti nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 1, Levice o výmere 30,70 m2 za účelom
zriadenia predajne
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Jaroslavy Mrázovej-HERRYS, so sídlom Levice, Ul. M. R.
Štefánika 1 o prenájom časti nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 1, Levice o výmere
30,70 m2 za účelom zriadenia predajne
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 20/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
43. a) Žiadosť p. Zdenka Červeného, bytom Levice, Súkennícka ul. 9 o rozšírenie prenájmu
nebytového priestoru o garáž v areáli Mestského majeru, Levice
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Zdenka Červeného, bytom Levice, Súkennícka ul. 9 o rozšírenie
prenájmu nebytového priestoru o garáž v areáli Mestského majeru, Levice
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 35/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu
v zmysle zákony č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
44. a) Žiadosť p. Pavla Panka ALEX, bytom Zlaté Moravce, Tajovského 22 o zmenu preambuly
v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2006/NZ/OSEM zo dňa 02.01.2006, objekt na Ul.
M. R. Štefánika 1, Levice na p. Annu Pankovú ALEX, bytom Zlaté Moravce, Tajovského 22.
Dôvodom je odchod žiadateľa do starobného dôchodku
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Pavla Panka ALEX, bytom Zlaté Moravce, Tajovského 22
o zmenu preambuly v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2006/NZ/OSEM zo dňa
02.01.2006, objekt na Ul. M. R. Štefánika 1, Levice na p. Annu Pankovú ALEX, bytom Zlaté
Moravce, Tajovského 22. Dôvodom je odchod žiadateľa do starobného dôchodku
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 36/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
45. Návrh MsÚ na zmenu uznesenia MsZ č. 9/XXXVI/2012 zo dňa 26.04.2012
46. Návrh Odbornej komisie na prípravu a vyhodnotenie podmienok verejnej súťaže na prenájom
budovy školy v k.ú. Levice, na Pereckej ul. 40, menovanej primátorom mesta
47. Žiadosti nájomcov mestských bytov na prevod z vlastníctva mesta do vlastníctva fyzických osôb
48. Informáciu o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Levice
49. Správu hlavného kontrolóra mesta Levice o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 1/1 A/2012
a 1/3 A/2012
50. Návrh Plánu kontrolnej činnosti ÚHK mesta Levice na 2. polrok 2012
51. Správu o plnení opatrení na nápravu nedostatkov z následnej finančnej kontroly č. 1/3 A/2012
52. Návrh na určenie platu primátora mesta p. Ing. Štefana Mišáka
53. Návrh na schválenie odmeny pre zástupcu primátora mesta p. Mgr. Beátu Vrábelovú
54. Návrh schválenie odmeny pre p. Ing. Alexandra Bačíka, ktorý sa ku dňu 17.05.2012 vzdal funkcie
hlavného kontrolóra mesta Levice
55. Správu o výsledkoch Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2012 konanej dňa 04.06.2012
56. Správu o výsledkoch Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2012 konanej dňa 05.06.2012
57. a) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 32/2012 na prenájom nebytových priestorov v objekte na
Poľnej ul. 6, Levice
b) Správu z vyhodnotenia Zámeru mesta Levice č. 32/2012 na prenájom nebytových priestorov v
objekte na Poľnej ul. 6, Levice
58. a) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 33/2012 na prenájom nebytových priestorov - dielne v areáli
Mestského majera, Levice
b) Správu z vyhodnotenia Zámeru mesta Levice č. 33/2012 na prenájom nebytových priestorov dielne v areáli Mestského majera, Levice
59. a) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 34/2012 na prenájom nebytových priestorov v objekte
Materskej školy na Vojenskej ul. 114, Levice
b) Správu z vyhodnotenia Zámeru mesta Levice č. 34/2012 na prenájom nebytových v objekte
Materskej školy na Vojenskej ul. 114, Levice
60. Návrh nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Levice na vyhlásenie za pamätihodnosti mesta Levice
61. Diskusiu, ktorú vzniesli poslanci MsZ pp. MUDr. Alena Frtúsová, Daniela Bognárová, Ing. Ivan
Murín, RNDr. Ján Krtík, MUDr. Ján Medovarský, Ing. Anton Očenáš, Ladislav Lutovský, MUDr.
Gabriel Földi, PhDr. Roman Salinka
I.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach schvaľuje
a) 3 členné pracovné predsedníctvo v zložení
p. Ing. Richard Strákoš
p. Ing. Igor Varga
p. Mgr. Beáta Vrábelová
b) 3 člennú návrhovú komisiu v zložení
p. RNDr. Ján Krtík
p. Mgr. Mária Kuriačková
p. Ladislav Lutovský
c) 3 člennú volebnú komisiu v zložení
p. MUDr. Alena Frtúsová
p. Ing. Erika Sulinová
p. Miloš Zaujec
II.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
menuje
na návrh primátora mesta v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov do funkcie náčelníka Mestskej polície
Levice dňom 01.07.2012 p. Mgr. Jána Marcineka, bytom Levice, Ul. K. Marxa 28
III.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Voľbu nasledovných kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Levice
1. p. Ing. Lívia Nagyová, PhD.
2. p. Michal Lehocký
3. p. Ing. Tomáš Flídr
4. p. Ing. Lenka Valachyová
5. p. Ing. Štefan Jurák
6. p. Mgr. Peter Novoveský
7. p. Ivica Csomorová
8. p. JUDr. Ondrej Šallai
9. p. Ing. Jozef Polka
10. p. Ing. Richard Fusko
11. p. Ing. Július Ševčík
12. p. Ing. Kvetoslava Trenčianska
13. p. Mgr. Juraj Kováč
14. p. Ing. Erik Keller
15. p. Mgr. Martin Behul
16. p. Mgr. Veronika Boháčová
17. p. Ing. Bernard Slobodník
18. p. Ing. Jaroslav Gajdoš
19. p. Ing. Ladislav Kisely
20. p. Mgr. Štefan Švolík
21. p. Ing. Katarína Zahoranová
2. schvaľuje
voľbu hlavného kontrolóra mesta Levice tajným hlasovaním poslancov MsZ prostredníctvom
hlasovacieho lístka
3. volí
p. Ing. Bernarda Slobodníka za hlavného kontrolóra mesta Levice s účinnosťou od 01.07.2012
IV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh na určenie platu hlavnému kontrolórovi mesta Levice p. Ing. Bernardovi Slobodníkovi
2. schvaľuje
hlavnému kontrolórovi mesta p. Ing. Bernardovi Slobodníkovi podľa § 18c ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a v súlade s priemernou mesačnou
mzdou zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011 zverejnenou Štatistickým úradom SR plat vo
výške 1761 € s účinnosťou od 01.07.2012
V.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh na odvolanie p. Agáty Došekovej, bytom Levice, Malý Kiar 56 z funkcie člena komisie MsZ
pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Malý Kiar
2. odvoláva
p. Agátu Došekovú, bytom Levice, Malý Kiar 56 z funkcie člena komisie MsZ pre zabezpečovanie
požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Malý Kiar s účinnosťou od 30. 06. 2012
3. mení
uznesenie MsZ č. 2/XXVIII/2/b/2011 zo dňa 24. 02. 2011 s účinnosťou od 30. 06. 2012
VI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh na voľbu člena komisie MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Malý Kiar p. Márie Molnárovej, bytom Levice, Malý Kiar 94
2. volí
p. Máriu Molnárovú, bytom Levice, Malý Kiar 94 za člena komisie MsZ pre zabezpečovanie
požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Malý Kiar s účinnosťou od 01. 07. 2012
3. mení
uznesenie MsZ č. 2/XXVIII/2/b/2011 zo dňa 24. 02. 2011 s účinnosťou od 01. 07. 2012
VII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť spoločnosti VaV INVEST s.r.o., Na Troskách 26, Banská Bystrica na zmenu
uznesenia č. 24/XLV/2010 zo dňa 11.02.2010
b) Stanovisko MsÚ v Leviciach k žiadosti spoločnosti VaV INVEST s.r.o.,
Na Troskách 26, Banská Bystrica na zmenu uznesenia č. 24/XLV/2010 zo dňa 11.02.2010
c) Zverejnený zámer mesta Levice č. 29/2012 na priamy odpredaj nehnuteľného majetku
2. schvaľuje
Zmenu a doplnenie uznesenia MsZ č. 24/XLV/2010 zo dňa 11.02.2010 nasledovne:
a) Vyradenie nehnuteľného majetku v k.ú. Levice – DK Družba na parc. KNC č. 5700, súpisné číslo
7 a pozemok – parc. KNC č. 5700 vo výmere 4869 m2 z majetku mesta pre jeho prebytočnosť
b) Odpredaj nehnuteľností v k. ú. Levice - DK Družba na parc. KNC č. 5700 súp. č. 7 a parc. KNC č.
5700 o výmere 4869 m2 zast. plocha a nádvorie pre EUROPA SC LV a.s. so sídlom Na Troskách
26, Banská Bystrica, IČO: 43 924 581 za cenu 1 198 442 € za objekt (cena na základe
Znaleckého posudku č. 362/2009 zo dňa 26.11.2009 vypracovaného Žilinskou univerzitou v
Žiline, Ústav súdneho inžinierstva, Ul. 1. mája č. 32, 010 26 Žilina) a 100 €/m2 pozemku s tým,
že na stavbu a pozemok bude uzatvorená Kúpna zmluva a k prevodu dôjde po nadobudnutí
právoplatnosti stavebného povolenia. Tento prevod sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa §-u 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov MsZ a to z toho dôvodu, že dochádza k zmene v osobe kupujúceho.
MsZ v Leviciach schválilo predaj majetku pre spoločnosť VAV invest, s.r.o. a táto na základe
požiadaviek financujúcej banky previedla práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o budúcich
zmluvách zo dňa 13.05.2010 na spoločnosť EUROPA SC LV, a.s.. Spolu s prevodom
nehnuteľnosti sa v prospech predávajúceho zriaďuje predkupné právo v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta, § 8 bodu 5 a), v trvaní 5 rokov od nadobudnutia účinnosti
povolenia vkladu ku kúpnej zmluvy. Predkupné právo sa uzatvorí ako vecné právo so zápisom do
katastra nehnuteľností. Predkupné právo sa uzatvorí tak, že ak počas trvania predkupného práva
bude chcieť kupujúci, ako povinný z predkupného práva previesť akýmkoľvek spôsobom predmet
tejto zmluvy bez ďalšieho zhodnotenia nehnuteľností, musí ho ponúknuť za tú istú cenu, za ktorú
nehnuteľnosť nadobudol podľa tejto kúpnej zmluvy predávajúcemu, ako oprávnenému z
predkupného práva. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Mesto zároveň
súhlasí s tým, aby financujúca banka mala zriadené záložné právo ako prvá v poradí
c) čiastočné odstúpenie od Zmluvy o budúcich zmluvách a to od čl. VI. Nájomná zmluva s tým, že
ani jedna zo zmluvných strán nevyužije právo na náhradu škody, ani právo na náhradu
vynaložených nákladov tak, ako sú uvedené v čl. VII Spoločné ustanovenia Zmluvy o budúcich
zmluvách
d) Znenie Predložených zmlúv:
1) Kúpna zmluva A – o prevode vlastníckych práv ku stavbe – DK Družba, súpisné č. 7
postavenej na pozemku parc. KNC č. 5700 o výmere 4869 m2, zastavané plochy a nádvoria
2) Kúpna zmluva B – o prevode vlastníckych práv k pozemku a Zmluva o zriadení predkupného
práva k pozemku – parc. KNC č. 5700 o výmere 4869 m2, zastavané plochy a nádvoria
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať schválené znenia zmlúv uvedených v bode 2. písm. d)
Z: v texte
T : do 60 dní od schválenia v MsZ
VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Leviciach
2. schvaľuje
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Leviciach
IX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh na poskytnutie dotácií podľa VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice
2. schvaľuje
poskytnutie dotácií podľa VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice nasledovne:
A) oblasť kultúry
P.č. žiadateľ
požad.suma v €
schválená dotácia v €
1. Súkr.hudobná akadémia
1 500
0
2. Súkr.hudobná akadémia
1 500
100
3. Tekovské múzeum
3 000
500
4. Dom Matice slovenskej
1 000
400
5. Združ.vinohradníkov - Krížny vrch
660
0
6. Tanečno-šport.klub JUNILEV
8 000
2 710
7. Kontakt – Mládežnícke centrum
1 150
500
8. Liga levických maďarských žien
500
0
9. Literárny klub Dúha
1 200
0
10. Regionálne osvetové stredisko
1 300
1 000
11. Regionálne osvetové stredisko
1 100
0
12. Regionálne osvetové stredisko
1 600
0
13. Regionálne osvetové stredisko
2 000
650
14. Reform.kresť.cirkev na Slovensku
3 100
300
15. Združenie maďarských rodičov na Slovensku
800
240
16. Združenie Reviczky Társulás
2 110
0
17. Združenie Škola budúcnosti
2 000
400
18. Život na vlnách
600
0
19. Tekovská knižnica
5 800
500
20. Gergely Juraj
2 100
1 000
21. Združenie maďarských rodičov na Slovensku
2 700
200
spolu
43 720
8 500
B) oblasť športu
P.č. žiadateľ
1. BOX CLUB Levice
2. TJ Lokomotíva ATOM
požad.suma v €
4 400
400
schválená dotácia v €
1 250
400
3. FK Slovan Levice
4. FK Slovan Levice
5. Aikido Dojo Levice
6. PALAS-Volejbalový klub Levice
7. Basketbalový klub žien Levice
8. Rodičovské združenie pri II.ZŠ
9. Hokejový klub Levice
10. Stolnotenisový klub Levice
11. Basketbal Levice, s.r.o.
12. Basketbal Levice s.r.o.
13. Miestny klub Slovenského ORLA
14. ŠK Aquasport Levice
15. Šachový klub Levice
16. Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ sv. Vincenta
17. ŠK Atóm Levice /triatlon/
18. Život na vlnách
19. Život na vlnách
20. Futbalový klub 1.FC Kalinčiakovo
spolu
C) oblasť ŽP, výstavby a územného plánu
P.č. žiadateľ
1. Slovenský zväz chovateľov
Oblastné výstavy zvierat všetkého druhu
2. Slovenský zväz záhradkárov
Okresná výstava ovocia a zeleniny
3. OZ PATRIONUM SERVANDI
Ul. sv. Michala 43, Levice
Revitalizácia levickej kalvárie
spolu
36 421
34 000
1 500
6 500
15 000
1 800
10 000
2 000
1 500
3 000
1 100
6 700
1 950
1 300
6 000
4 900
10 500
2 000
150 971
požad.suma v €
1 200
4 250
0
0
2 500
3 250
0
2 750
800
0
0
600
2 050
400
0
2 500
0
0
500
21 250
schválená dotácia v €
600
500
250
4 000
2 125
5 700
2 975
D) oblasť školstva a vzdelávania
P.č. žiadateľ
požad.suma v €
1. Súkromná Hudobná Akadémia, n.o.,
3 000
2. Súkromná Hudobná Akadémia, n.o.,
5 000
3. Združenie vinohradníkov Krížny vrch, Levice
1 650
4. Rodičovské združ. pri MŠ Konopná ul. 8, Levice 410
5. Rodičovské združ. pri MŠ Perecká ul. 41, Levice 1 500
6. RZ pri MŠ Ul. P. O. Hviezdoslava 20, Levice
822,40
7. Pomoc deťom, Horša 26, Levice
1 996
8. Informačné centrum mladých, Levice
1 500
9. Rodičovské združenie pri MŠ Hlboká
1 770
10. Materské centrum Medulienka
4 046
11. Šťastný Domov – Happy House
2 700
12. Stredná odborná škola, Levice
300
13. Rodičovské združenie pri II ZŠ, Levice
1 800
spolu
26 494,40
schválená dotácia v €
0
0
0
410
750
600
300
500
890
0
0
300
500
4 250
E) oblasť sociálna a zdravotná
P.č. žiadateľ
1. Zväz diabetikov Slovenska
schválená dotácia v €
450
požad.suma v €
777
2. TJ Lokomotiva Atom
3. Klub Abstinentov
4. Jednota dôchodcov na Slov.
5. Asociácia Nepočujúcich Slovenska
6. Svojpomocný ILKO klub pri NsP
7. Z.o. rodičov zdrav.postihn.detí
8. Slov.zväz postihn.,z.o.č.68
9. Slov.zväz telesne postihn., z.o.č.12
10. Ostrov
11. Pomožme si o.z.
12. Miestne zdr. YMCA Levice
13. Klub Sclerosis Multiplex
spolu
335
750
900
165
700
500
1 200
900
2 700
1 800
3 400
1 500
15 627
335
350
400
165
400
450
550
450
500
400
550
525
5 525
X.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh rozpočtového opatrenia na povolené prekročenie rozpočtových výdavkov nasledovne :
1.
Program 11.1. Materské školy
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
716 Prípravná a projektová dokumentácia
+ 160 €
717001 Realizácia nových stavieb
+ 5 000 €
výdavky budú kryté z prostriedkov rezervného fondu
454 001 zdroj 46
+ 5 160 €
2.
Program 11.2 Základné školy
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
717002 Rekonštrukcie a modernizácie – VI.ZŠ modernizácia a zmena fasády na telocvični
/výmenou okien a stavebnými úpravami na fasáde/
+ 50 000 €
výdavky budú kryté z prostriedkov rezervného fondu
454 001 zdroj 46
+ 50 000 €
2. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie na povolené prekročenie rozpočtových výdavkov nasledovne :
1.
Program 11.1. Materské školy
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
716 Prípravná a projektová dokumentácia
+ 160 €
717001 Realizácia nových stavieb
+ 5 000 €
výdavky budú kryté z prostriedkov rezervného fondu
454 001 zdroj 46
+ 5 160 €
2.
Program 11.2 Základné školy
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
717002 Rekonštrukcie a modernizácie – VI.ZŠ modernizácia a zmena fasády na telocvični
/výmenou okien a stavebnými úpravami na fasáde/
+ 50 000 €
výdavky budú kryté z prostriedkov rezervného fondu
454 001 zdroj 46
+ 50 000 €
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať rozpočtové opatrenie na povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v zmysle bodu 2.
tohto uznesenia
XI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh rozpočtového opatrenia na presun rozpočtových výdavkov nasledovne :
Program 9.9 Údržba závlahového systému a mestských fontán
06.2.0 Rozvoj obcí
35006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov
+ 26 262 €
Program 15.3 Príspevky neštátnym subjektom
0.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb
- 26 262 €
2.
Program 13.6 Mestská časť Malý Kiar
08.2.0 Kultúrne služby 635006 Rutinná a štandardná údržba
- 400 €
633004 Prevádzkové stroje
+ 400 €
3.
Program 15.3 Príspevky neštátnym subjektom
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb
- 10 000 €
640 - Bežné výdavky Základnej školy, Školská 14, Levice
+ 10 000 €
2. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie na presun rozpočtových výdavkov nasledovne :
1.
Program 9.9 Údržba závlahového systému a mestských fontán
06.2.0 Rozvoj obcí
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov
+ 26 262 €
Program 15.3 Príspevky neštátnym subjektom
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb
- 26 262 €
2.
Program 13.6 Mestská časť Malý Kiar
08.2.0 Kultúrne služby 635006 Rutinná a štandardná údržba
- 400 €
633004 Prevádzkové stroje
+ 400 €
3.
Program 15.3 Príspevky neštátnym subjektom
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb
- 10 000 €
640 - Bežné výdavky Základnej školy, Školská 14, Levice
+ 10 000 €
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať rozpočtové opatrenie na presun rozpočtových výdavkov v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
XII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh rozpočtového opatrenia na povolené prekročenie rozpočtových výdavkov nasledovne :
1.
Zvýšenie bežných príjmov
292012 príjmy z dobropisov, akcia 06 00 00
+ 9 600 €
292027 príjmy iné, akcia 08 00 00
+ 5 400 €
Zvýšenie bežných výdavkov :
Program 3.5 Prevádzka a údržba nehnuteľného majetku
01.1.1.6 Obce 637018 Vrátenie príjmov z minulých období
+ 15 000 €
2.
Zvýšenie bežných príjmov nasledovne:
292027 Iné príjmy
+ 3 738 €
Zvýšenie bežných výdavkov nasledovne:
Program 9.9 Údržba závlahového systému a mestských fontán
06.2.0 Rozvoj obcí
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov
+ 3 738 €
2. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie na povolené prekročenie rozpočtových výdavkov nasledovne :
1.
Zvýšenie bežných príjmov
292012 príjmy z dobropisov, akcia 06 00 00
+ 9 600 €
292027 príjmy iné, akcia 08 00 00
+ 5 400 €
Zvýšenie bežných výdavkov :
Program 3.5 Prevádzka a údržba nehnuteľného majetku
01.1.1.6 Obce 637018 Vrátenie príjmov z minulých období
+ 15 000 €
2.
Zvýšenie bežných príjmov nasledovne:
292027 Iné príjmy
+ 3 738 €
Zvýšenie bežných výdavkov nasledovne:
Program 9.9 Údržba závlahového systému a mestských fontán
06.2.0 Rozvoj obcí
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov
+ 3 738 €
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať rozpočtové opatrenie na povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v zmysle bodu 2.
tohto uznesenia
XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
berie na vedomie
Informatívnu správu o rozpočtových opatreniach schválených primátorom mesta Levice za obdobie
apríl - máj 2012
XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ v Leviciach
2. schvaľuje
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ v Leviciach
Materská škola,
p. Mgr. Jana Studená, učiteľka ZŠ
Dopravná ul. 60, Levice
p. MUDr. Eugen Schweier, lekár
p. Daniela Bognárová, poslankyňa MsZ
p. Mgr. Miroslava Mészárosová, zamestnankyňa MsÚ
Materská škola,
p. JUDr. Ján Janáč, poslanec MsZ
Hlboká ul. 1, Levice
p. Mgr. Ján Koštrna, poslanec MsZ
Materská škola,
p. Mgr. Martina Gašparová, poslankyňa MsZ
Konopná ul. 8, Levice
p. Ing. Zuzana Lukáčová, učiteľka MŠ
p. Mgr. Ľubomíra Karaffová, učiteľka ZŠ
p. PhDr. Iveta Žilková, učiteľka ZŠ
Materská škola,
p. MUDr. Gabriel Mančík, poslanec MsZ
Okružná ul. 23, Levice
p. PhDr. Roman Salinka, poslanec MsZ
Materská škola,
p. Eva Lukáčiková, vedúca Detských jasieľ
Perecká ul. 41, Levice
p. Mgr. Ján Koštrna, poslanec MsZ
Materská škola,
Tekovská ul. 28, Levice
Materská škola,
Ul. T. Vansovej 2, Levice
Materská škola,
Vojenská ul. 114, Levice
Materská škola,
Levice, m. č. Kalinčiakovo 44
Základná škola Andreja Kmeťa,
Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Základná škola,
Ul. sv. Michala 42, Levice
Základná škola,
Pri Podlužianke 6, Levice
Základná škola,
Saratovská ul. 43, Levice
Základná škola,
Saratovská ul. 85, Levice
Základná škola,
Školská ul. 14, Levice
Základná škola s VJM Gyulu Juhásza,
Juhász Gyula Alapiskola,
Ul. J. Jesenského 41, Levice
Základná umelecká škola,
Ul. F. Engelsa 2, Levice
Centrum voľného času,
Ul. A. Sládkoviča 2, Levice
p. MUDr. Gabriel Földi, poslanec MsZ
p. Mgr. Ervín Szalma, učiteľ ZŠ
p. MUDr. Gabriel Földi, poslanec MsZ
p. MUDr. Alena Frtúsová, poslankyňa MsZ
p. PhDr. Iveta Žilková, učiteľka ZŠ
p. PhDr. Roman Salinka, poslanec MsZ
p. Ing. Erika Sulinová, poslankyňa MsZ
p. RNDr. Ján Krtík, poslanec MsZ
p. Ing. Roman Karaffa, PhD, učiteľ SPŠ
p. Eva Gregorová, zamestnankyňa banky
p. Ing. Richard Strákoš, poslanec MsZ
p. Ing. Ivan Murín, poslanec MsZ
p. Ladislav Lutovský, poslanec MsZ
p. Miloš Zaujec, poslanec MsZ
p. Ing. Alica Holeksová, zamestnankyňa MsÚ
p. JUDr. Daniela Süssová, zamestnankyňa MsÚ
p. Ing. Igor Varga, poslanec MsZ
p. RNDr. Ján Krtík, poslanec MsZ
p. MUDr. Alena Frtúsová, poslankyňa MsZ
p. Ing. Igor Varga, poslanec MsZ
p. MUDr. Ján Medovarský, poslanec MsZ
p. Ing. Ružena Lúpalová, zamestnankyňa MsÚ
p. Ing. Ivan Dobrovolný, tréner BK Levice
p. MUDr. Gabriel Földi, poslanec MsZ
p. PaedDr. Štefan Kalocsay, poslanec MsZ
p. Helena Brániková, riaditeľka MŠ
p. Mgr. Monika Matusová, riaditeľka MŠ
p. Mariana Brunclíková, riaditeľka MŠ
p. RNDr. Ján Krtík, poslanec MsZ
p. JUDr. Ján Janáč, poslanec MsZ
p. JUDr. Július Grébner, OZ Škola budúcnosti
p. Ing. Lívia Jančoková, riaditeľka SUŠ
p. Ing. Ernest Dálnoky, učiteľ gymnázia s VJM
p. PaedDr. Lenka Kluchová, učiteľka SOŠ
p. Ing. Igor Varga, poslanec MsZ
p. Mgr. Peter Kriška, riaditeľ IV ZVJS
p. Ing. Štefan Evin, kazateľ
p. Mgr. Juraj Ďurík, učiteľ ZŠ
p. PaedDr. Juraj Precechtel, kronikár mesta
XV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Oznam p. Mgr. Laury Hanckovej, Študijné centrum BASIC, Ul. slobody 5, Levice o zmene
právnej formy podnikania z fyzickej osoby na neziskovú organizáciu ako nájomníčky
v nebytovom priestore CK Junior Levice, kde má oznamovateľka v nájme nebytový priestor na
účel kancelárie
b) Stanovisko MsKS k oznamu p. Mgr. Laury Hanckovej, Študijné centrum BASIC, Ul. slobody 5,
Levice o zmene právnej formy podnikania z fyzickej osoby na neziskovú organizáciu ako
nájomníčky v nebytovom priestore CK Junior Levice, kde má oznamovateľka v nájme nebytový
priestor na účel kancelárie
2. schvaľuje
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na nebytový priestor v objekte CK Junior Levice zo dňa 15.05.2009
nájomníčky p. Mgr. Laury Hanckovej, Študijné centrum BASIC, Ul. slobody 5, Levice pre
neziskovú organizáciu Študijné centrum BASIC Levice, n. o.
XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Oznam p. Ing. Zuzany Bielikovej, Pri tehelni 10, Levice o zmene právnej formy podnikania
z fyzickej osoby na založenú spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom DMU, s. r. o. so
sídlom Ul. A. Sládkoviča 2, Levice
b) Stanovisko MsKS k oznamu p. Ing. Zuzany Bielikovej, Pri tehelni 10, Levice o zmene právnej
formy podnikania z fyzickej osoby na založenú spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom
DMU, s. r. o. so sídlom Ul. A. Sládkoviča 2, Levice
2. schvaľuje
Dodatok k nájomnej zmluve na nebytový priestor v objekte CK Junior Levice platnej od 31.08.2000
so zmenou Čl. I. takto :p. Ing. Zuzana Bieliková, Pri tehelni 10, Levice, IČO 34 691 430 na DMU s.
r. o., Ul. A. Sládkoviča 2, Levice, IČO 46 209 701
XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Miriam Hochsteigerovej, konateľky spoločnosti EuroCredit spol. s r. o., Ul. A.
Sládkoviča 2, Levice o zmenu Čl. I. nájomnej zmluvy uzavretej medzi mestom Levice, správcom
objektu t. j. Mestským kultúrnym strediskom Levice a spol. EuroCredit s. r. o. Levice zo dňa
27.06.2001 na kancelárske priestory v CK Junior Levice
b) Stanovisko MsKS k žiadosti p. Miriam Hochsteigerovej, konateľky spoločnosti EuroCredit spol.
s r. o., Ul. A. Sládkoviča 2, Levice o zmenu Čl. I. nájomnej zmluvy uzavretej medzi mestom
Levice, správcom objektu t. j. Mestským kultúrnym strediskom Levice a spol. EuroCredit s. r. o.
Levice zo dňa 27.06.2001 na kancelárske priestory v CK Junior Levice
2. schvaľuje
Zmenu Čl. I. nájomnej zmluvy na nebytový priestor v objekte CK Junior Levice uzavretej medzi
mestom Levice, správcom objektu t.j. Mestským kultúrnym strediskom Levice a nájomníčkou – p.
Miriam Hochsteigerovou, konateľkou spoločnosti EuroCredit spol. s r. o. Levice kde nájomníkom
bude manžel nájomníčky p. Ing. František Hochsteiger – IRA, IČO 34 278 508 za rovnakých
podmienok ako mala manželka – nájomníčka
XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Emila Muchu, Bajkalská ul. 25, Bratislava ústredného tajomníka KDH o ukončenie
prenájmu nebytového priestoru v objekte CK Junior, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice ku dňu
31.04.2012 a zároveň žiada o vyhotovenie nájomnej zmluvy pre p. Ing. Pavla Abrhana, poslanca
NR SR, Ul. Podzámska 29, Nové Zámky v tom istom priestore
b) Stanovisko MsKS k žiadosti p. Emila Muchu, Bajkalská ul. 25, Bratislava, ústredného tajomníka
KDH o ukončenie prenájmu nebytového priestoru v objekte CK Junior, Ul. A. Sládkoviča 2,
Levice ku dňu 31.04.2012 a zároveň žiada o vyhotovenie nájomnej zmluvy pre p. Ing. Pavla
Abrhana, poslanca NR SR, Ul. Podzámska 29, Nové Zámky v tom istom priestore
2. ruší
Zmluvu o nájme nebytových priestorov v CK Junior Levice pre Kresťanskodemokratické hnutie, p.
Emil Mucha, Ul. Bajkalská 25, Bratislava a
3. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov v CK Junior Levice pre poslanca Národnej rady SR p. Ing. Pavla
Abrhana, Ul. Podzámska 29, Nové Zámky trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ, ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Ing. Slavomíra Kelemena SK DESIG, Michalovce o zmenu uznesenia MsZ č.
9/XII/3/2012 zo dňa 26.04.2012, k žiadosti MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.,
Duklianska č.11, Prešov o zmenu územného plánu mesta Levice
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Ing. Slavomíra Kelemena SK DESIG, Michalovce o zmenu
uznesenia MsZ č. 9/XII/3/2012 zo dňa 26.04.2012, k žiadosti MERKURY MARKET
SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska č.11, Prešov o zmenu územného plánu mesta Levice
2. neschvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 9/XII/3/2012 zo dňa 26.04.2012
XX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť spoločnosti FRISIANA SK, s r.o., Okružná ul. 25, Levice o prenájom pozemku v k.ú.
Levice
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti FRISIANA SK, s r.o., Okružná ul. 25, Levice o prenájom
pozemku v k.ú. Levice
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 21/2012 prenajať majetok mesta – pozemok v k.ú. Levice,
časť parc. KNC č. 391 o výmere 9,36 m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
2. schvaľuje
prenájom pozemku v k.ú. Levice, časť parc. č. 391 o výmere 9,36 m2, pred prevádzkou predajne
točenej zmrzliny na Ul. Ľ. Štúra, na dobu neurčitú, s dobou nájmu od 01.08.2012 za cenu 10,40
€/m2/rok, pre spoločnosť FRISIANA SK, s r.o., Okružná ul. 25, Levice, podľa zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9 a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného
zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ, nakoľko ide o prenájom pozemku, pre
účely letnej terasy k prevádzke predajne točenej zmrzliny, ktorú prevádzkuje spoločnosť FRISIANA
SK, s r.o., Okružná ul. 25, Levice
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať nájomnú zmluvu na prenájom pozemku v k.ú. Levice, časť parc. č. 391 o výmere 9,36 m2,
pred prevádzkou predajne točenej zmrzliny na Ul. Ľ. Štúra, na dobu neurčitú, s dobou nájmu od
01.08.2012 za cenu 10,40 €/m2/rok, so spoločnosťou FRISIANA SK, s r.o., Okružná ul. 25, Levice
T: do 60 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Návrh MsÚ na zámenu pozemkov v k.ú. Levice v súvislosti so stavbou „Cesta I/51 Levice križovatka s Tabakovou ulicou"
b) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 30/2012 na zámenu majetku mesta Levice v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
1. vyradenie pozemku v k.ú. Levice, časti parc. KNC č. 1790/7 – zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere cca 276 m2 (výmera bude upresnená geometrickým plánom)
2. prevod vlastníctva pozemku formou zámeny pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ z dôvodu, že ide o doriešenie vjazdu a výjazdu
plánovanej „ Cesty I/51 – križovatka s Tabakovou ulicou“ nasledovne:
- časť pozemku v k.ú. Levice, z parc. KNC č. 1790/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca
276 m2 (výmera bude upresnená geometrickým plánom), evidovaného na LV 1 vo vlastníctve
mesta Levice
- za pozemky v k.ú. Levice parc. KNC č. 1812/11- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 271 m2
a parc. KNC č. 1812/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, evidované na LV 8518 vo
vlastníctve OSMAN, s.r.o., so sídlom Banícka 33, Veľký Krtíš bez ďalšieho finančného
vyrovnania. Zároveň v tejto zmluve bude riešený nájomný vzťah mesta Levice k pozemkom vo
vlastníctve spoločnosti OSMAN, s.r.o. za symbolickú sumu 1€ za celú dobu nájmu, na dobu
určitú – do doby kolaudácie stavby: „ Cesty I/51 – križovatka s Tabakovou ulicou“ a súhlas
vlastníka pozemkov na uzatvorenie podnájomnej zmluvy medzi mestom Levice a Slovenskou
správou ciest, Miletičova 19, Bratislava počas tejto doby.
3. odporúča primátorovi mesta
1. uzatvoriť zmluvu o budúcej zámennej zmluve nasledovne:
- časť pozemku v k.ú. Levice, z parc. KNC č. 1790/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca
276 m2 (výmera bude upresnená geometrickým plánom), evidovaného na LV 1 vo vlastníctve
mesta Levice
- za pozemky v k.ú. Levice parc. KNC č. 1812/11- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 271 m2
a parc. KNC č. 1812/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, evidované na LV 8518 vo
vlastníctve OSMAN, s.r.o., so sídlom Banícka 33, Veľký Krtíš bez ďalšieho finančného
vyrovnania. Zároveň v tejto zmluve bude riešený nájomný vzťah mesta Levice k pozemkom vo
vlastníctve spoločnosti OSMAN, s.r.o. za symbolickú sumu 1€ za celú dobu nájmu, na dobu
určitú – do doby kolaudácie stavby: „ Cesty I/51 – križovatka s Tabakovou ulicou“ a súhlas
vlastníka pozemkov na uzatvorenie podnájomnej zmluvy medzi mestom Levice a Slovenskou
správou ciest, Miletičova 19, Bratislava počas tejto doby
2. uzatvoriť podnájomnú zmluvu na pozemky v k.ú. Levice, Levice parc. KNC č. 1812/11zastavaná plocha a nádvorie o výmere 271 m2 a parc. KNC č. 1812/5 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 5 m2, evidované na LV 8518 vo vlastníctve OSMAN, s.r.o., so sídlom
Banícka 33, Veľký Krtíš medzi mestom Levice a Slovenskou správou ciest, Miletičova 19,
Bratislava na dobu určitú do doby kolaudácie stavby: „ Cesty I/51 – križovatka s Tabakovou
ulicou“, za symbolickú sumu 1€ za celú dobu nájmu
3. uzatvoriť zámennú zmluvu nasledovne:
- časť pozemku v k.ú. Levice, z parc. KNC č. 1790/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca
276 m2 (výmera bude upresnená geometrickým plánom), evidovaného na LV 1 vo vlastníctve
mesta Levice
- za pozemky v k.ú. Levice parc. KNC č. 1812/11- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 271 m2
a parc. KNC č. 1812/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, evidované na LV 8518 vo
vlastníctve OSMAN, s.r.o., so sídlom Banícka 33, Veľký Krtíš bez ďalšieho finančného
vyrovnania
T: v texte
Z: v texte
XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Martina Fojtíka, bytom Levice, Hlboká ul. 18 o prenájom nebytového priestoru v
objekte Hronská ul. 8, Levice za účelom zriadenia skúšobne hudobnej kapely
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Martina Fojtíka, bytom Levice, Hlboká ul. 18 o prenájom
nebytového priestoru v objekte Hronská ul. 8, Levice za účelom zriadenia skúšobne hudobnej
kapely
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 22/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
prenájom nebytového priestoru v objekte Hronská ul. 8 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
MsZ, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o dlhodobo neobsadený nebytový priestor) pre p.
Martina Fojtíka, bytom Levice, Hlboká ul. 18 za účelom zriadenia skúšobne hudobnej kapely o
výmere 20,00 m2 za cenu nájmu 7 €/m2/rok
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o nájme v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Martiny Sásovej, bytom Drženice 43 o rozšírenie prenájmu nebytového priestoru v
objekte Poľná ul. 6, Levice o garáž
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Martiny Sásovej, bytom Drženice 43 o rozšírenie prenájmu
nebytového priestoru v objekte Poľná ul.6, Levice o garáž
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 23/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
rozšírenie prenájmu o nebytový priestor (garáž) v objekte Poľná ul. 6 trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov MsZ, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí (ide o dlhodobo neobsadený nebytový priestor) pre p. Martinu Sásovú,
bytom Drženice 43 o výmere 18,00 m2 za cenu nájmu 36 €/m2/rok
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť Dodatok k zmluve o nájme v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť Mestskej únie malého futbalu v Leviciach, Ľanová ul. 1, Levice o prenájom
viacúčelových ihrísk v priestoroch Základnej školy, Pri Podlužianke 6, Levice a Základnej školy
s vyuč. jazykom maďarským na Ul. J. Jesenského 41, Levice za účelom športového využitia na
dobu určitú 5 rokov
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti Mestskej únie malého futbalu v Leviciach o prenájom viacúčelových
ihrísk v priestoroch Základnej školy Pri Podlužianke 6, Levice a Základnej školy s vyuč. jazykom
maďarským na Ul. J. Jesenského č.41 v Leviciach, za účelom športového využitia na dobu určitú
5 rokov
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 24/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
prenájom viacúčelových ihrísk trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, (ide o ihriská,
ktoré sú mimo vyučovacieho času nevyužité) v priestoroch Základnej školy, Pri Podlužianke 6,
Levice a Základnej školy s vyuč. jazykom maďarským na Ul. J. Jesenského 41, Levice za účelom
športového využitia pre Mestskú úniu malého futbalu v Leviciach, Ľanová ul. 1, Levice za týchto
podmienok:
- na dobu určitú 5 rokov,
- za cenu nájmu 3,5 €/ihrisko/hod.
3. odporúča primátorovi mesta a riaditeľkám dotknutých ZŠ
uzatvoriť zmluvu o nájme v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. RNDr. Jolany Belaňovej – LEKÁREŇ BELLIS, Nám. hrdinov 15, Levice o prenájom
časti nebytových priestorov v objekte Materskej školy na Hlbokej ul. 1, Levice, za účelom
zriadenia filiálky lekárne
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. RNDr. Jolany Belaňovej – LEKÁREŇ BELLIS, Nám. hrdinov 15,
Levice o prenájom časti nebytových priestorov v objekte Materskej školy na Hlbokej ul. 1,
Levice, za účelom zriadenia filiálky lekárne
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 25/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
prenájom časti nebytových priestorov v objekte Materskej školy na Hlbokej ul. 1, Levice
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a,
ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ( ide o dlhodobo neobsadený nebytový priestor)
pre p. RNDr. Jolanu Belaňovú – LEKÁREŇ BELLIS, Nám. hrdinov 15, Levice za účelom zriadenia
filiálky lekárne o výmere 58,00 m2 za cenu nájmu 17 €/m2/rok.
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o nájme v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť Občianskeho združenia RMD Dance group Levice, Ul. Svätý Ján 1A, Levice o prenájom
časti nebytových priestorov v objekte Materskej školy na Hlbokej ul. 1, Levice
b) Žiadosť Občianskeho združenia RMD Dance group Levice o zníženie nájmu na 8,00 €/m2/rok
c) Stanovisko MsÚ k žiadosti Občianskeho združenia RMD Dance group Levice o prenájom časti
nebytových priestorov v objekte Materskej školy na Hlbokej ul. 1, Levice
d) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 26/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
prenájom časti nebytových priestorov v objekte Materskej školy na Hlbokej ul. 1, Levice
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a,
ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, (ide o dlhodobo neobsadený priestor) pre
Občianske združenie RMD Dance group Levice, Ul. Svätý Ján 1A, Levice za účelom
prevádzkovania tanečného klubu o výmere 232,00 m2 za cenu nájmu 10 €/m2/rok.
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o nájme v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Zuzany Hoare, bytom Levice, Tekovská ul. 4 o prenájom časti nebytových priestorov v
objekte Poľná ul. 6, Levice za účelom zriadenia jazykovej školy
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Zuzany Hoare, bytom Levice, Tekovská ul. 4 o prenájom časti
nebytových priestorov v objekte Poľná ul. 6, Levice za účelom zriadenia jazykovej školy
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 27/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
prenájom časti nebytových priestorov v objekte Poľná ul. 6, Levice trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov MsZ, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, (ide o dlhodobo neobsadený nebytový priestor) pre p. Zuzanu Hoare, bytom
Levice, Tekovská ul. 4 za účelom zriadenia jazykovej školy o výmere 80,00 m2 za cenu nájmu 30
€/m2/rok a ostatné priestory o výmere 12,00 m2 za cenu nájmu 10 €/m2/rok
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o nájme v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. MVDr. Alexandra Nagya, Petőfiho 81, Štúrovo o zvýšenie nájomného vyplývajúceho
z NZ č. 47/2004/OSEM na prenájom pozemkov v k.ú Levice, ktoré má od žiadateľa mesto Levice
v prenájme ako súčasť športovísk
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. MVDr. Alexandra Nagya, Petőfiho 81, Štúrovo o zvýšenie
nájomného vyplývajúceho z NZ č. 47/2004/OSEM na prenájom pozemkov v k. ú. Levice, ktoré
má od žiadateľa mesto Levice v prenájme ako súčasť športovísk
2. schvaľuje
zvýšenie nájomného pre p. MVDr. Alexandra Nagya, Petőfiho 81, Štúrovo vyplývajúceho z NZ č.
47/2004/OSEM na prenájom pozemku v k. ú. Levice, par. KNE č. 5182/1 o výmere 159,75 m2,
ktorý je súčasťou tréningového ihriska v areáli športovísk a ktorý má mesto Levice v prenájme
nasledovne:
- pozemok v k. ú. Levice, par. KNE č. 5182/1 o výmere 159,75 m2 za 0,17 €/m2/rok od
01.08.2012
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať Dodatok č. 1 k NZ č. 47/2004/OSEM na zvýšenie nájomného za prenájom pozemku v k. ú.
Levice, ktorý je súčasťou tréningového ihriska v areáli športovísk pre p. MVDr. Alexandra Nagya,
Petőfiho 81, Štúrovo v zmysle bodu 2. tohto uznesenia so splatnosťou nájomného za rok 2012 do
30.10.2012
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o správe majetku mesta uzatvorenej medzi mestom Levice
a spoločnosťou Službyt Levice, spol. s r.o., predložený spoločnosťou Službyt Levice, spol. s r.o.,
so sídlom Levice, Poľná ul. 8
b) Stanovisko MsÚ k návrhu Dodatku č. 7 ku Zmluve o správe majetku mesta uzatvorenej medzi
mestom Levice a spoločnosťou Službyt Levice, spol. s r.o., predložený spoločnosťou Službyt
Levice, spol. s r.o., so sídlom Levice, Poľná ul. 8
2. schvaľuje
Dodatok č. 7 ku Zmluve o správe majetku mesta uzatvorenej medzi mestom Levice a spoločnosťou
Službyt Levice, spol. s r.o.
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať Dodatok č. 7 ku Zmluve o správe majetku mesta uzatvorenej medzi mestom Levice a
spoločnosťou Službyt Levice, spol. s r.o.
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
4. odporúča MsÚ
spracovať analýzu možnej správy majetku mesta v oblasti bytov neurčených na odpredaj za účelom
možnosti správy MsÚ
XXX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť spoločnosti ARPA s.r.o., so sídlom Priebežná 4, Liptovský Mikuláš o prenájom 1 ks
káblovej chráničky v plnom profile celého kábelovodu v Priemyselnej zóne Levice JUH
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti ARPA s.r.o., so sídlom Priebežná 4, Liptovský Mikuláš o
prenájom 1 ks káblovej chráničky v plnom profile celého kábelovodu v Priemyselnej zóne Levice
JUH
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 31/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
prenájom 1 ks káblovej chráničky v plnom profile celého kábelovodu v Priemyselnej zóne Levice
JUH trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, pre spoločnosť ARPA s.r.o., so sídlom
Priebežná 4, Liptovský Mikuláš za účelom vybudovania slaboprúdových rozvodov, za cenu nájmu
1000 €/rok
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o nájme na 1 ks káblovej chráničky v plnom profile celého kábelovodu v
Priemyselnej zóne Levice JUH, pre spoločnosť ARPA s.r.o., so sídlom Priebežná 4, Liptovský
Mikuláš za účelom vybudovania slaboprúdových rozvodov, za cenu nájmu 1000 €/rok.
T: do 60 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
XXXI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť spoločnosti LK real, s.r.o., Nám. hrdinov 7-8, Levice o uzavretie zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecných bremien na výstavbu NN rozvodov, ako súčasť projektu výstavby
"Novostavba radových rodinných domov na Vinohradníckej ul. v Leviciach" na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Levice
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti LK real, s.r.o., Nám. hrdinov 7-8, Levice o uzavretie
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien na výstavbu NN rozvodov, ako súčasť
projektu výstavby "Novostavba radových rodinných domov na Vinohradníckej ul. v Leviciach" na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Levice
2. schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien na výstavbu NN rozvodov, ako
súčasť projektu výstavby "Novostavba radových rodinných domov na Vinohradníckej ul. v
Leviciach" na pozemky v k.ú. Levice, parc. KNE č. 9686/3 ostatná plocha o výmere 134 m2 a parc.
KNC č. 3823/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, ktoré budú spočívať v povinnosti
budúceho povinného strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne ( ktorý bude vyhotovený k tomuto účelu k zmluve o zriadení vecných bremien a daný na pre
schválenie do MsZ ):
a) zriadenie a uloženie plánovanej stavby
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy plánovanej výstavby a jej odstránenie
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností v bode a) a b)
v prospech ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, Bratislava.
Zmluva o zriadení vecných bremien bude opäť predložená na schválenie do MsZ na základe
geometrického plánu, bude zriadená na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu 1000 €. Náklady
spojené so zriadením vecných bremien bude znášať oprávnený z vecných bremien.
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien na výstavbu NN rozvodov, ako
súčasť projektu výstavby "Novostavba radových rodinných domov na Vinohradníckej ul. v
Leviciach" na pozemky v k.ú. Levice, parc. KNE č. 9686/3 ostatná plocha o výmere 134 m2 a parc.
KNC č. 3823/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, ktoré budú spočívať v povinnosti
budúceho povinného strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne :
a) zriadenie a uloženie plánovanej stavby
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy plánovanej výstavby a jej odstránenie
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností v bode a) a b)
so ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, Bratislava, v zastúpení so spoločnosťou LK real, s.r.o. Nám.
hrdinov 7-8, Levice na základe plnomocenstva zo dňa 21.05.2012
T: do 60 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
XXXII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh MsÚ na vyradenie závlahového vodovodu umiestneného v areáli Základnej školy, Ul. sv.
Michala 42 v Leviciach z majetku mesta Levice
2. schvaľuje
vyradenie závlahového vodovodu umiestneného v areáli Základnej školy, Ul. sv. Michala 42
v Leviciach ako neupotrebiteľný majetok
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať zápis o vyradení dlhodobého majetku - závlahového vodovodu umiestneného v areáli
Základnej školy, Ul. sv. Michala 42 v Leviciach
XXXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh MsÚ na prevzatie stavebnej úpravy predstaničného priestoru železničnej stanice Levice od
spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, so sídlom Bratislava, Klemensova 8 do správy mesta
Levice
2. schvaľuje
prevzatie stavebnej úpravy predstaničného priestoru železničnej stanice Levice od spoločnosti
Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8 do správy mesta Levice za podmienok, že
mesto bude zabezpečovať len zjazdnosť a prejazdnosť predmetného predstaničného priestoru. Do
zmluvy zapracovať, aby investície po technickej stránke znášal vlastník.
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať Zmluvu o odovzdaní a prevzatí úpravy predstaničného priestoru železničnej stanice Levice
do správy mesta Levice v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
T: do 60 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
XXXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Zdenka Červeného, miesto podnikania Levice, Súkennícka ul. 9 na zmenu uznesenia
MsZ č. 8/XXII/2012 zo dňa 16.02.2012
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Zdenka Červeného, miesto podnikania Levice, Súkennícka ul. 9 na
zmenu uznesenia MsZ č. 8/XXII/2012 zo dňa 16.02.2012
2. mení
uznesenie MsZ č. 8/XXII/2012 zo dňa 16.02.2012 tak, že prenajímaná výmera sa znižuje zo 180 m2
na 64,67 m2 a cena nájmu sa znižuje z 10€/m2/rok na 2€/m2/rok
XXXV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava o zriadenie vecných
bremien a doplnenie uznesenia MsZ č. 4/XX/2011 zo dňa 28.06.2011
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava
o zriadenie vecných bremien a doplnenie uznesenia MsZ č. 4/XX/2011 zo dňa 28.06.2011
2. dopĺňa
uznesenia MsZ č. 4/XX/2011 zo dňa 28.06.2011 v bodoch 2. a 3. o nasledovný text: „Vecné
bremeno sa zriaďuje v zmysle geometrického plánu č. 32/2012 úradne overeného Správou katastra
Levice dňa 30.03.2012 pod č. 279/2012, ktorého zhotoviteľom je GEODETI p. Ing. Miroslav Kováč,
Priehradná ul.1, Nitra“
XXXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov, Základnej organizácie „pri Topoľoch“ v Leviciach
o zmenu termínu plnenia uznesenia MsZ č. 16/XXVIII/2008 zo dňa 17.12.2008
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti Slovenského zväzu záhradkárov, Základnej organizácie „pri
Topoľoch“ v Leviciach o zmenu termínu plnenia uznesenia MsZ č. 16/XXVIII/2008 zo dňa
17.12.2008
2. mení
termín plnenia uznesenia MsZ č. 16/XXVIII/2008 zo dňa 17.12.2008, ktorý sa stanovuje na
31.10.2014
XXXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Jozefa Krenčana, záhradná kaviareň DRINK, Ul. slobody 33, Levice o prehodnotenie
uznesenia MsZ č. 9/XXX/2012 zo dňa 26.04.2012
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Jozefa Krenčana, záhradná kaviareň DRINK, Ul. slobody 33,
Levice o prehodnotenie uznesenia MsZ č. 9/XXX/2012 zo dňa 26.04.2012
2. mení
uznesenie MsZ č. 9/XXX/2012 zo dňa 26.04.2012 v bode 2. a 3. vo výmere a cene a to z výmery
164 m2 na výmeru 125 m2 a z ceny 8,00 €/m2 pozemku na cenu 5,80 €/m2 pozemku
XXXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Emílie Varmuzekovej, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku 49 o oslobodenie a vrátenie
poplatku za porušenie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Emílie Varmuzekovej, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku 49 o
oslobodenie a vrátenie poplatku za porušenie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu
2. schvaľuje
oslobodenie od poplatku vo výške 214,90 € (1/2 dlžnej sumy) za porušenie Zmluvy o prevode
vlastníctva bytu, p. Emílii Varmuzekovej, bytom Levice, Ul. kpt. J. Nálepku 49 a súhlasí
s odpísaním pohľadávky voči žiadateľke
T: do 31.07.2012
XXXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Jaroslavy Mrázovej - HERRYS, so sídlom Levice, Ul. M. R. Štefánika 1 o
presťahovanie prevádzky do menších priestorov v rámci objektu na Ul. M. R. Štefánika 1, Levice
o výmere 30,70 m2 za účelom zriadenia predajne
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Jaroslavy Mrázovej – HERRYS, so sídlom Levice, Ul. M. R.
Štefánika 1 o presťahovanie prevádzky do menších priestorov v rámci objektu na Ul. M. R.
Štefánika 1, Levice o výmere 30,70 m2 za účelom zriadenia predajne
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 20/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
prenájom časti nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 1, trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov MsZ, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí ( ide o dlhodobo neobsadený nebytový priestor ) pre p. Jaroslavu Mrázovú HERRYS, so sídlom Levice, Ul. M. R. Štefánika 1 za účelom zriadenia predajne o výmere 30,70 m2
za cenu nájmu 38 €/m2/rok, spoločné priestory o výmere 10,00 m2 za cenu nájmu 12€/m2/rok, na
dobu neurčitú. Náklady spojené so sťahovaním a úpravou priestorov hradí nájomca.
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť Zmluvu o nájme s p. Jaroslavou Mrázovou-HERRYS v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
Z: v texte
T: do 31.07.2012
XL.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Zdenka Červeného, bytom Levice, Súkennícka ul. 9 o rozšírenie prenájmu nebytového
priestoru o garáž č. 1 v areáli Mestského majeru
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Zdenka Červeného, bytom Levice, Súkennícka ul. 9 o rozšírenie
prenájmu nebytového priestoru o garáž č. 1 v areáli Mestského majeru, Levice
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 35/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
rozšírenie prenájmu nebytového priestoru – garáž č. 1 v areáli Mestského majeru, Levice o výmere
17,50 m2 za cenu nájmu 10 €/m2/rok trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ, ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ide o
dlhodobo neobsadený nebytový priestor) pre p. Zdenka Červeného, bytom Levice, Súkennícka ul. 9
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť Dodatok k zmluve o nájme v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
XLI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Žiadosť p. Pavla Panka ALEX, bytom Zlaté Moravce, Tajovského22 o zmenu preambuly v
Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2006/NZ/OSEM zo dňa 02.01.2006, objekt na Ul. M.
R. Štefánika 1, Levice na p. Annu Pankovú ALEX, bytom Zlaté Moravce, Tajovského 22.
Dôvodom je odchod žiadateľa do starobného dôchodku
b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Pavla Panka ALEX, bytom Zlaté Moravce, Tajovského 22 o zmenu
preambuly v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2006/NZ/OSEM zo dňa 02.01.2006,
objekt na Ul. M. R. Štefánika 1, Levice na p. Annu Pankovú ALEX, bytom Zlaté Moravce,
Tajovského 22. Dôvodom je odchod žiadateľa do starobného dôchodku
c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 36/2012 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
nájom p. Anne Pankovej ALEX, bytom Zlaté Moravce, Tajovského 22 na dobu neurčitú, s
platnosťou od 01.07.2012 v zmysle Smernice o prenajímaní nebytových priestorov v majetku mesta
Levice čl. 6, bodu 1 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ, ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
3. odporúča primátorovi mesta
podpísať Dodatok k Zmluve o nájme v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
T: do 31.07.2012
Z: v texte
XLII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh MsÚ na zmenu uznesenia MsZ č. 9/XXXVI/2012 zo dňa 26.04.2012
2. mení
uznesenie MsZ č. 9/XXXVI/2012 zo dňa 15.12.2011 nasledovne :
- v bode 2. a 3. za textom „o výmere 3092 m2 orná pôda“ vymazať text: „s p. Ondrejom
Pokoraczkým, bytom Levice, Dopravná ul. 5“ a nahradiť ho textom: „parc. KNC č. 9395/122
záhrada o výmere 262 m2 s p. Zuzanou Šalingovou, rod. Pokoraczkou, bytom Levice, Vojenská ul.
112 v podiele 1/3, p. Martou Šajbenovou, rod. Pokoraczkou, bytom Levice, Ul. S. Chalupku 3 v
podiele 1/3 a p. Petrom Pokoraczkým, bytom Levice, Saratovská ul. 29 v podiele 1/3“ a za textom:
„o výmere 642 m2 záhrada“ vymazať text: „a parc. KNC č. 9395/122 o výmere 644 m2 záhrada s p.
Zuzanou Šalingovou, rod. Pokoraczkou, bytom Levice, Vojenská ul. 112 v podiele 1/3, p. Martou
Šajbenovou, rod. Pokoraczkou, bytom Levice, Ul. S. Chalupku 3 v podiele 1/3 a p. Petrom
Pokoraczkým, bytom Levice, Saratovská ul. 29 v podiele 1/3 " a nahradiť ho textom: „s p.
Ondrejom Pokoraczkým, bytom Levice, Dopravná ul. 5“, ostatný text ostáva nezmenený
XLIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh Odbornej komisie na prípravu a vyhodnotenie podmienok verejnej súťaže na prenájom
budovy školy v k.ú. Levice, na Pereckej ul. 40, menovanej primátorom mesta
2. schvaľuje
vyhlásenie Verejnej súťaže č. 1/2012 na prenájom budovy školy v k.ú. Levice na Pereckej ul. 40 postavenej na parc.č.3657/21 s podmienkami:
1/ Verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba - podnikateľ, staršia ako 18 rokov alebo
právnická osoba.
2/ Predmetom verejnej súťaže je:
Objekt, ktorý sa nachádza v južnej časti mesta Levice, na sídlisku Rybníky III. Projekčne bol
3/
4/
5/
6/
7/
8/
navrhnutý a spočiatku aj slúžil ako materská škola, neskôr bol používaný ako školský pavilón pre
ročníky 1 až 4 Základnej školy na Saratovskej ul. 85.
Objekt sa skladá z troch navzájom prepojených častí :
1. Učebný pavilón má 2 nadzemné podlažia, zastavaná plocha 572 m2, obostavaný priestor 3520
m3. Pavilón obsahuje chodbu so schodišťom, učebne, spálne a hygienické miestnosti
pozostávajúce z umyvárok a záchodov.
2. Hospodársky pavilón je prízemný, zastavaná plocha 579 m2, obostavaný priestor je 1853 m3.
V hospodárskom pavilóne sú hlavné miestnosti kuchyňa a jedáleň. Ďalej je tam kancelársky
priestor, sklady a šatňa pre personál kuchyne.
3. Učebný pavilón má 2 nadzemné podlažia, zastavaná plocha 343 m2, obostavaný priestor 2230
m3. Pavilón obsahuje chodbu so schodišťom, učebne, spálne a hygienické miestnosti
pozostávajúce z umyvárok a záchodov. Spolu zastavaná plocha je 1494 m2.
Objekt bol daný do užívania v roku 1985, je nepodpivničený, hlavnú zvislú a vodorovnú
konštrukciu tvorí železobetónový skelet, obvodový plášť je zo siporexových panelov. Stropy sú
vykladané zo železobetónových stropných panelov. Strecha je plochá. so živičnou krytinou.
Objekt je vykurovaný rozvodom ústredného kúrenia, ktorý je napojený na centrálny tepelný zdroj.
Ďalej je objekt napojený na verejnú kanalizáciu a elektrickú energiu. Teplá úžitková voda je tiež z
centrálneho tepelného zdroja.
Uchádzač verejnej súťaže predloží v zalepenej obálke s označením "VS č. 1/2012"
Návrh ceny na prenájom "budovy školy v k.ú. Levice na Pereckej ul. 40" s funkčným využitím na
výchovno vzdelávací proces - školstvo, vzdelávanie, kultúra, sociálna starostlivosť a sociálne
služby, zdravotnícke služby za vyvolávaciu cenu min. 12 000 €/rok na dobu určitú, vzhľadom na
vynaložené investičné náklady budúceho nájomcu sa nájomná zmluva uzatvorí na dobu určitú v
trvaní 10 rokov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy
Uchádzač k návrhu v zalepenej obálke ďalej priloží:
1. Overený výpis zo živnostenského registra, resp. výpis z obchodného registra nie starší ako
jeden mesiac, kde predmetom podnikania je činnosť súvisiaca s účelom prenájmu objektu
2. Potvrdenia od Mesta Levice, Nám. hrdinov 1, Službytu spol. s r.o. Levice, Poľná ul. 8, Správy
športových zariadení Levice, Ul. Ľ. Podjavorinskej 3, Mestského kultúrneho strediska, Ul. A.
Sládkovičova 2, Levice o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom týchto inštitúcií.
Po vyhodnotení súťaže je víťaz povinný zaplatiť cenu za prenájom (jeho alikvotnú časť) do 30 dní
a uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom "budovy školy v k.ú. Levice na Pereckej ul. 40" s
Mestom Levice najneskôr do 60 dní od vyhodnotenia.
Ak v uvedených termínoch nebude cena za prenájom uhradená a nebude podpísaná nájomná
zmluva, zanikajú práva víťaza súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
V zmysle v súčasnosti platnej územnoplánovacej dokumentácie, t.j. územného plánu mesta
Levice, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 17/IV/2 dňa 10.03.2005 a
jeho neskorších zmien a doplnkov, je predmetný pozemok súčasťou územia, ktoré je funkčne
určené pre plochy sociálneho občianskeho vybavenia, na ktorých je možné umiestniť zariadenia
predškolskej výchovy, zariadenia základného školstva, zariadenia stredného školstva, zariadenia
pre sociálnu starostlivosť a sociálne služby a zriadenia zdravotníctva, s čím musí byť funkčné
využitie súčasnej budovy.
Písomný súťažný návrh je potrebné predložiť v slovenskom jazyku a odovzdať v zalepenej obálke
s označením "VS č. 1/2012, neotvárať!" v kancelárii prvého kontaktu vyhlasovateľa alebo na
adresu:
Mestský úrad Levice
Nám. hrdinov 1
934 32 Levice
s lehotou prijatia ponuky na MsÚ najneskôr do 08.08.2012 do 11.00 h. Za doručenú sa považuje
ponuka, ktorá bola doručená v stanovenom termíne na MsÚ Levice (nie podacia pečiatka pošty)
Termín otvárania súťažných návrhov je dňa 08.08.2012 o 13.00 h na MsÚ v Leviciach, I.
poschodie č. dv. 39
9/ Výsledok súťaže bude oznámený účastníkom do 10 dní od vyhodnotenia súťaže.
10/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podané súťažné návrhy zamietnuť, súťaž zopakovať, resp.
súťaž zrušiť.
11/ Vyhlasovateľ nehradí náklady spojené s účasťou na súťažnom konaní.
Obhliadka objektu sa uskutoční dňa 25.07.2012 v čase od 9,00 do 10,00 h.
3. odporúča primátorovi mesta
vyhlásiť Verejnú súťaž č. 1/2012 na prenájom budovy školy v k.ú. Levice na Pereckej ul. 40 postavenej na parc.č.3657/21 za vyvolávaciu cenu 12000 €/rok na dobu určitú 10 rokov od
podpísania nájomnej zmluvy vzhľadom na vynaložené investičné náklady budúceho nájomcu
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
XLIV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Žiadosti nájomcov mestských bytov na prevod bytu z vlastníctva mesta do vlastníctva fyzických
osôb
2. schvaľuje prevod vlastníctva bytov pre
P.č. meno
ulica
vch. č.b. p.
cena v zmysle § 18 nedopl.
z.č.182/93 Z. z. v
znení nesk. predp.
bytu
pozemku
1. Ladislav Kaszás Kyjevská ul.
15 4
I. 372,36 €
30,00 €
2. Ján Potocký
Ul. P. O. Hviezdoslava 6 50
I. 161,97€
16,50 €
a manž. Anna
3. Eva Biróová
Mochovská ul.
22 16 V. 249,23 €
28,75 €
4. Mária Kováčová Dopravná ul.
24 10 II. 346,79 €
153,16 €
5. Dagmar Csehová Ul. P. O. Hviezdoslava 2
4
I. 167,03 €
17,03 €
3. neschvaľuje prevod vlastníctva bytu pre
Peter Mészároš
Ľanová ul.
1
3
I. 697,87 €
52,21 €
XLV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
berie na vedomie
Informáciu o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Levice
XLVI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra mesta Levice o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 1/1 A/2012
a 1/3 A/2012
XLVII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh Plánu kontrolnej činnosti ÚHK mesta Levice na 2. polrok 2012
2. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti ÚHK mesta Levice na 2. polrok 2012
XLVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Správu o plnení opatrení na nápravu nedostatkov z následnej finančnej kontroly č. 1/3 A/2012
2. schvaľuje
Správu o plnení opatrení na nápravu nedostatkov z následnej finančnej kontroly č. 1/3 A/2012
XLIX.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh na určenie platu primátora mesta p. Ing. Štefana Mišáka
2. schvaľuje
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení jeho zmien a doplnkov plat primátora mesta p. Ing. Štefana Mišáka vo
výške 3 181 € mesačne
L.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh na schválenie odmeny pre zástupcu primátora mesta p. Mgr. Beátu Vrábelovú
2. schvaľuje
odmenu pre zástupcu primátora mesta, p. Mgr. Beátu Vrábelovú v zmysle Zásad odmeňovania
poslancov MsZ v Leviciach vo výške 2500 € s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie.
LI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh na schválenie odmeny pre p. Ing. Alexandra Bačíka, ktorý sa ku dňu 17.05.2012 vzdal funkcie
hlavného kontrolóra mesta Levice
2. schvaľuje
odmenu pre p. Ing. Alexandra Bačíka v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 958 € s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu
výkonu funkcie, ktorý sa ku dňu 17.05.2012 vzdal funkcie hlavného kontrolóra mesta Levice
LII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Správu o výsledkoch Obchodnej verejnej súťaže č.2/2012 konanej dňa 04.06.2012
2. ruší
OVS č. 2/2012 na prevod nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Levice - bývalé kino Slovan stavba s
pozemkami za vyvolávaciu cenu 314 000 €, z toho:
pozemky:
parc.KNC č. 5613/1 o výmere 700 m2 zast.pl. a nádv.
parc.KNC č. 5613/2 o výmere 43 m2 zast.pl. a nádv.
za najnižšiu vyvolávaciu cenu :15 632,50 €
a stavby :
na parc.KNC č. 5613/1 so súp.č. 4954 - bývalé kino Slovan
za najnižšiu vyvolávaciu cenu : 298 367,50 €
3. schvaľuje
vyhlásenie novej OVS na prevod prebytočného nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Levice - bývalé
kino Slovan stavba s pozemkami za vyvolávaciu cenu 314 000 €, z toho:
pozemky :
parc.KNC č. 5613/1 o výmere 700 m2 zast.pl. a nádv.
parc.KNC č. 5613/2 o výmere 43 m2 zast.pl. a nádv.
za najnižšiu vyvolávaciu cenu :15 632,50 €
a stavby :
na parc.KNC č. 5613/1 so súp.č. 4954 - bývalé kino Slovan
za najnižšiu vyvolávaciu cenu : 298 367,50 €
a podmienky OVS č. 4/2012 na prevod prebytočného nehnuteľného majetku mesta takto:
1/ Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov a právnická
osoba.
2/ Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú pozemky a budova bývalého kina Slovan v k.ú. Levice :
parc.KNC č. 5613/1 o výmere 700 m2 zast.pl. a nádv.
parc.KNC č. 5613/2 o výmere 43 m2 zast.pl. a nádv.
a stavba :
na parc.KNC č. 5613/1 so súp.č. 4954 - bývalé kino Slovan
3/ Uchádzač obchodnej verejnej súťaže predloží v zalepenej obálke s označením "OVS č. 2/2012" :
Návrh ceny za pozemok, ktorý je uchádzač ochotný uhradiť, minimálne však hodnotu určenú MsZ
uzn. č.11/LII/2012 zo dňa 28.06.2012
za vyvolávaciu cenu: 314 000 €, z toho 15 632,50 € za pozemky a 298 367,50 € za stavbu
4/ Uchádzač k návrhu v zalepenej obálke priloží:
4.1. podnikateľský zámer na využitie predmetu súťaže, aj s časovým harmonogramom realizácie,
ktorý bude v súlade s platným ÚPN mesta Levice
4.2. súhlas, že podnikateľský zámer spojený s prestavbou, resp. s rekonštrukciou objektu sa začne
realizovať najneskôr do 1 roka a bude ukončený najneskôr do 3 rokov od nadobudnutia
vlastníctva nehnuteľností
4.3. písomný súhlas s úhradou kúpnej ceny pred podpisom kúpnej zmluvy / uviesť spôsob
úhrady/
4.4. možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak nehnuteľnosti budú využívané na iné účely, ako
je v zmysle platného ÚPN mesta Levice
4.5. súhlas s uvedením predkupného práva v kúpnej zmluve v prospech predávajúceho na päť
rokov v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta Levice § 8 bodu 7a/
4.6. potvrdenia od Mesta Levice, Nám. hrdinov 1, Službytu, spol. s.r.o. Levice, Poľná ul. 8,
Správy športových zariadení Levice, Ul. Ľ. Podjavorinskej 3, Mestského kultúrneho
strediska, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice o tom, že uchádzač nie je dlžníkom týchto inštitúcií
4.7. doklad o solventnosti /výpis z účtu nie starší ako 3 dni pred podaním súťažného návrhu, resp.
iný doklad potvrdzujúci finančnú hotovosť na krytie úhrady za pozemok/
4.8. overený výpis zo živnostenského registra, resp. výpis z obchodného registra nie starší ako
jeden mesiac.
5/ Uchádzač je povinný spolu so súťažným návrhom v zalepenej obálke predložiť doklad o zložení
finančnej zábezpeky na účet mesta vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Levice, č.ú.
2200121009/5600, VS 4/2012 vo výške 10% z vyvolávacej ceny, t.j. 31 400 €. Finančná
zábezpeka bude v prípade úspešnosti započítaná do kúpnej ceny odpredávaného nehnuteľného
majetku, neúspešným účastníkom súťaže bude zábezpeka vrátená. V súťažnom návrhu súťažiaci
uvedie spôsob vrátenia zábezpeky /na účet v banke - bankové spojenie, číslo účtu, alebo šekovou
poukážkou na adresu uchádzača/.
6/ Na základe výsledkov OVS primátor mesta uzatvorí kúpnu zmluvu o prevode majetku s víťazom
súťaže, ktorý je povinný zaplatiť kúpnu cenu a uzatvoriť kúpnu zmluvu s Mestom Levice do 30
dní od vyhodnotenia výsledkov OVS. Ak v tomto termíne nebude kúpna cena uhradená a nebude
podpísaná kúpna zmluva o predaji tohoto majetku, kúpnu zmluvu možno uzatvoriť s druhým
účastníkom v poradí.
7/ V prípade, že uchádzač bude víťazom OVS a od kúpy pozemkov odstúpi, je povinný uhradiť
pokutu, ktorá predstavuje 30 % zo zloženej zábezpeky.
8/ V zmysle platného ÚPN mesta Levice je lokalita, v ktorej sa budova bývalého kina Slovan
nachádza, navrhovaná ako mestská pamiatková zóna. Územie je funkčne určené pre plochy s
prevažujúco zmiešanou alebo polyfunkčnou zástavbou, t.j. :
- obchodné a administratívne budovy, zariadenia pre maloobchod, osobné služby, verejné
stravovanie a ubytovanie, správu a záujmovú činnosť, kultúrne, sociálne, školské a zdravotné
zariadenia, zábavné strediská a služby, obytné budovy nájomné, obvykle kombinované s
komerčnou verejnou vybavenosťou v parteri, zariadenia pre prechodné ubytovanie.
9/ Písomný súťažný návrh je potrebné predložiť v slovenskom jazyku a odovzdať v zalepenej obálke
s označením "OVS č.2/2012" najneskôr do 24.09. 2012 do 11,00 h na adresu:
Mestský úrad Levice
Nám. hrdinov 1
934 32 Levice
10/ Termín otvárania súťažných návrhov je 24.09. 2012 o 13.00 h na MsÚ v Leviciach, I. poschodie
č. dv. 39
11/ Výsledok súťaže bude oznámený účastníkom do 10 dní od vyhodnotenia výsledkov komisiou
OVS.
12/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podané súťažné návrhy zamietnuť, súťaž zopakovať, resp.
súťaž zrušiť.
13/ V prípade že víťaz súťaže neukončí prestavbu, resp. rekonštrukciu objektu max. do 3 rokov od
nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnostiam, odstúpiť od kúpnej zmluvy.
14/ Vyhlasovateľ nehradí náklady spojené s účasťou na súťažnom konaní.
Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční dňa 10.09.2012 o 9,00 h ( zraz pred budovou MsÚ v
Leviciach, Nám. hrdinov 1 ).
4. odporúča primátorovi mesta
vyhlásiť Obchodnú verejnú súťaž č. 4/2012 na prevod prebytočného nehnuteľného majetku mesta v
k.ú. Levice - odpredaj bývalého kina Slovan stavba s pozemkami za vyvolávaciu cenu 314 000 eur,
z toho:
pozemky :
parc.KNC č. 5613/1 o výmere 700 m2 zast.pl. a nádv.
parc.KNC č. 5613/2 o výmere 43 m2 zast.pl. a nádv.
za najnižšiu vyvolávaciu cenu :15 632,50 €
a stavby :
na parc.KNC č. 5613/1 so súp.č. 4954 - bývalé kino Slovan
za najnižšiu vyvolávaciu cenu : 298 367,50 €
podľa schválených podmienok
T : do 30 dní od schválenia v MsZ
Z : v texte
LIII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Správu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže č. 3/2012 konanej dňa 05.06.2012
2. ruší
OVS č. 3/2012 na prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta - osobného motorového vozidla
Škoda Fabia Combi 6Y, EČ LV 870 AT, r.v.2001, za vyvolávaciu cenu 2190,33 €
3. schvaľuje
vyhlásenie novej OVS na prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta - osobného motorového
vozidla Škoda Fabia Combi 6Y , EČ LV 870 AT, r.v.2001 za novú vyvolávaciu cenu: 1460,22 € a
podmienky OVS č. 5/2012 na prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta takto:
1/ Obchodnej verejnej súťaže č. 5/2012 sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo
právnická osoba.
2/ Predmet obchodnej verejnej súťaže je prebytočný hnuteľný majetok mesta :
osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi 6Y , EČ LV 870 AT, r.v. 2001
Predmetom predaja je osobné motorové vozidlo , ktoré bolo využívané ako referentské vozidlo.
Technický stav je zodpovedajúci veku a dobe používania, bližšie informácie o technickom stave
vozidla Vám budú poskytnuté na MsÚ v Leviciach, alebo pri obhliadke vozidla.
3/ Uchádzač obchodnej verejnej súťaže predloží v zalepenej obálke s označením "OVS č. 5/2012“
presné označenie majetku – motorového vozidla, o ktoré má uchádzač záujem a návrh kúpnej
ceny, ktorú je ochotný uhradiť, minimálne však za cenu: 1460,22 €
4/ Uchádzač k návrhu v zalepenej obálke priloží:
4.1. písomný súhlas s úhradou ceny za znalecký posudok ( 80 € za Škoda Fabia Combi 6Y, EČ
LV 870 AT a kúpnej ceny najneskôr v deň podpísania kúpnej zmluvy (uviesť spôsob úhrady
– zloženkou na adresu, v hotovosti do pokladne MsÚ, prevodným príkazom)
4.2. doklad o tom, že uchádzač nie je dlžníkom Mesta Levice, Nám. hrdinov 1, Službytu spol.
s.r.o. Levice, Poľná ul. 8, Správy športových zariadení Levice, Ul. Ľ. Podjavorinskej 3,
Mestského kultúrneho strediska, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice
4.3. doklad o solventnosti (výpis z účtu nie starší ako tri dni pred podaním súťažného návrhu,
resp. iný doklad potvrdzujúci finančnú hotovosť na krytie úhrady ponúknutej ceny za
motorové vozidlo).
4.4. v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra nie
starší ako 1 mesiac.
4.5. Uchádzač je povinný spolu so súťažným návrhom v zalepenej obálke predložiť doklad o
zložení finančnej zábezpeky - 10 % z vyvolávacej ceny motorového vozidla o ktoré
uchádzač prejaví záujem, na účet mesta vedený v Prima banke Slovensko a.s., číslo účtu
2200121009/5600, VS 52012 vo výške: 146,02 € za osobné motorové vozidlo Škoda Fabia
Combi 6Y , EČ LV 870 AT / v zmysle Prílohy č. 2 k zásadám hospodárenia s majetkom
mesta, Smernice o uskutočňovaní OVS na prevod majetku mesta Čl. 5 bodu 11/.
Finančná zábezpeka bude v prípade úspešnosti započítaná do kúpnej ceny odpredávaného
majetku, neúspešným účastníkom súťaže bude zábezpeka vrátená. V súťažnom návrhu
súťažiaci uvedie spôsob vrátenia zábezpeky /na účet v peňažnom ústave - bankové spojenie,
číslo účtu, alebo šekovou poukážkou na adresu uchádzača/.
5/ Na základe výsledkov OVS primátor mesta uzatvorí kúpnu zmluvu o prevode majetku s víťazom
súťaže, ktorý je povinný zaplatiť kúpnu cenu a uzatvoriť kúpnu zmluvu s Mestom Levice do 30
dní od vyhodnotenia výsledkov OVS. Ak v tomto termíne nebude kúpna cena uhradená a nebude
podpísaná kúpna zmluva o predaji tohto majetku, kúpnu zmluvu možno uzatvoriť s druhým
účastníkom v poradí.
6/ Písomný súťažný návrh je potrebné predložiť v slovenskom jazyku a odovzdať v zalepenej obálke
s označením "OVS č.5/2012" najneskôr do 27.9.2012 do 11,00 h na adresu:
Mestský úrad Levice
Nám. hrdinov 1
934 32 Levice
7/ Termín otvárania súťažných návrhov je 27.9.2012 o 13.00 h na MsÚ v Leviciach, I. poschodie č.
dv. 39.
8/ V prípade, že uchádzač bude víťazom OVS a od kúpy hnuteľného majetku odstúpi, je povinný
uhradiť pokutu, ktorá predstavuje 30 % zo zloženej zábezpeky.
9/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podané súťažné návrhy zamietnuť, súťaž zopakovať, resp.
súťaž zrušiť.
10/ Vyhlasovateľ nehradí náklady spojené s účasťou na súťažnom konaní. Obhliadka motorového
vozidla sa uskutoční dňa 11.9.2012 o 8.00 h (zraz pred budovou MsÚ).
4. odporúča primátorovi mesta
vyhlásiť Obchodnú verejnú súťaž č. 5/2012 na prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta –
osobného motorového vozidla Škoda Fabia Combi 6Y , EČ LV 870 AT, r.v.2001 za vyvolávaciu
cenu 1460,22 €
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
LIV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 32/2012 na prenájom nebytových priestorov v objekte na
Poľnej ul. 6, Levice
b) Správu z vyhodnotenia Zámeru mesta Levice č. 32/2012 na prenájom nebytových priestorov v
objekte na Poľnej ul. 6, Levice
2. schvaľuje
nájom nebytových priestorov v objekte na Poľnej ul. 6, Levice pre p. Tomáša Titurusa, bytom
Tlmače, Kotlárska ul. 62/10, na základe vyhodnotenia Zámeru mesta Levice č. 32/2012 o výmere
miestnosti pre služby 60,40 m2 za cenu 30,00 €/m2/rok spoločná chodba a soc. zariadenie o výmere
19,50 m2 za cenu 10,00 €/m2/rok
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o nájme v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
LV.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 33/2012 na prenájom nebytových priestorov - dielne v areáli
Mestského majera, Levice
b) Správu z vyhodnotenia Zámeru mesta Levice č. 33/2012 na prenájom nebytových priestorov dielne v areáli Mestského majera, Levice
2. schvaľuje
nájom nebytových priestorov - dielne v areáli Mestského majera, Levice pre p. Bibiánu
Rosenbergerovú, bytom Levice, Okružna ul. 3, na základe vyhodnotenia Zámeru mesta Levice č.
33/2012 o výmere dielne 210,00 m2 za cenu 16,60 €/m2/rok
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o nájme v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
LVI.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
a) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 34/2012 na prenájom nebytových priestorov v objekte
Materskej školy na Vojenskej ul. 114, Levice
b) Správu z vyhodnotenia Zámeru mesta Levice č. 34/2012 na prenájom nebytových v objekte
Materskej školy na Vojenskej ul. 114, Levice
2. schvaľuje
nájom nebytových priestorov v objekte v objekte Materskej školy na Vojenskej ul. 114, Levice, pre
p. Jaroslava Kosáka bytom Levice, Hlboká ul. 16 na základe vyhodnotenia Zámeru mesta Levice č.
34/2012 o prenájom nebytového priestoru v objekte Materskej školy na Vojenskej ul. 114,
v Leviciach za cenu 17,00 €/m2/rok
3. odporúča primátorovi mesta
uzatvoriť zmluvu o nájme v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
T: do 30 dní od schválenia v MsZ
Z: v texte
LVII.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
1. berie na vedomie
Návrh nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Levice na vyhlásenie za pamätihodnosti mesta Levice
2. schvaľuje
nasledovné nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Levice za pamätihodnosti mesta Levice
Pamätihodnosť
katastrálne územie, adresné údaje (aj
adresa popisom )
1
2
Národné kultúrne pamiatky
Počet 24
Budova Cirkevného reformovaného
gymnázia s VMJ Pétera Czeglédiho
Levice,
Ul. sv. Michala 38
3
Budova Obchodnej akadémie v
Leviciach
Levice,
Ul. K. Kittenbergera 2
4
Budova Gymnázia Andreja Vrábla
v Leviciach
Levice,
Mierová 5
5
Budova Strednej odbornej školy
v Leviciach
Levice,
Ul. sv. Michala 36
6
Budova bývalej židovskej ľudovej
školy v Leviciach
Levice,
Ul. Holubyho 1
7
Budova Špeciálnej materskej školy
v Leviciach
Levice,
Ul. 29. augusta 2A
8
Budova súkromnej školy T. Smaragd
Levice,
Ul. SNP 26
9
Budova hlavnej pošty v Leviciach
Levice,
Námestie hrdinov 8/10
10
Budova Okresného súdu v Leviciach
Levice,
Kalvínske námestie 7
11
Budova bývalej detskej nemocnice
v Leviciach
Levice,
Ul. M.R.Štefánika 65
12
Areál kasární
Levice,
Šafárikova ulica 9
13
Areál levického mlyna
Levice,
Mlynská ulica
14
Dom športu
Levice,
Ul. Ľ. Podjavorinskej 3
15
Budova Mestského oddelenia
Policajného zboru SR v Leviciach
Levice,
Ul. sv. Michala 35
16
Zborový dom Cirkvi bratskej
v Leviciach
Levice,
Ul.Sama Chalupku 7
17
Nový evanjelický kostol a zborové
centrum
Levice,
Ul. čs. armády 18/A
18
Kostol Ducha Svätého na sídlisku
Rybníky
Levice,
Perecká 43
19
Areál levického mestského cintorína
a vojenský cintorín
Levice,
Ul. SNP 54
20
Areál židovského cintorína
Levice,
Pod Krížnym vrchom
21
Areál tabakovej továrne
Levice,
Kálnická cesta
22
Budova bývalého kina Slovan
Levice,
Kasárenská ulica 2A
23
Areál levickej nemocnice
Levice,
Ul. 29. augusta 2
24
Areál mestského parku
25
26
Areál levickej Kalvárie
Budova penziónu Tilia
Levice,
Záhradná ulica 2
27
Budova levickej pobočky Tatrabanky
Levice,
Ing. Marián Sokol
prednosta MsÚ
Levice,
Ul. Ľ. Štúra
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta
Download

Uznesenie č. 11 z 10. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa