SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice
Súkromná základná škola
Súkromné gymnázium
Školský vzdelávací program
Súkromnej spojenej školy
ISCED 1
- primárne vzdelávanie
ISCED 2
- niţšie sekundárne vzdelávanie
Schválila:
........................................
Mgr. Eva Bednáriková
riaditeľka školy
Košice
Pečiatka školy:
Dátum
schválenia:
Dátum
účinnosti:
30.08.2013
01.09.2013
september 2013
ORGANIZAČNÁ ZLOŢKA : SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
PRE 1. A 2. STUPEŇ ZŠ
HUMAN
Humánnosť Uvedomelosť Múdrosť Asertívnosť Netradičnosť
KOŠICE
SEPTEMBER 2013
2
Názov ŠVP
Štátny vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň základnej
školy v Slovenskej republike
Názov ŠkVP
Školský vzdelávací program HUMAN
Stupeň vzdelania
Dĺţka štúdia
ISCED 1 - primárne vzdelávanie
ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie
4 roky - primárne
5 rokov – niţšie sekundárne
Vyučovací jazyk
slovenský
Študijná forma
denná
Druh školy
súkromná
Predkladateľ
Mgr. Eva Bednáriková
Názov školy
Súkromná spojená škola
Adresa školy
Starozagorská 8, 040 23 Košice
IČO
42322855
Riaditeľka školy
Mgr. Eva Bednáriková
Koordinátorka pre tvorbu ŠkVP
Mgr. Martina Gergeľová
- školský rok 2013/2014 (ISCED 1)
Mgr. Eva Bednáriková
- školský rok 2013/2014 (ISCED 2)
Mgr. Kornélia Vojtaníková
- školský rok 2013/2014 (ISCED 2)
Zriaďovateľka
Mgr. Eva Bednáriková
Adresa zriaďovateľa
Ruţínska 5,040 11 Košice
0903 743 137
Kontakty
[email protected]
www. schoolhuman.eu
Dátum schválenia
30.08.2013
Platnosť dokumentu do
30.06.2013
Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
ISCED 1:primárne vzdelanie získa ţiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou.
ISCED 2:niţšie sekundárne vzdelanie získa ţiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej
časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou.
3
Prehľad o stupňoch vzdelania, dĺţke štúdia
Dĺţka štúdia
Primárne vzdelávanie
4 roky
Vek ţiaka:
6-10 rokov
Niţšie sekundárne
vzdelanie
5 rokov
Vek ţiaka
11- 12 rokov
Povinná šk. dochádzka
10 rokov
Forma štúdia
denná, individuálna,
osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky
Nevyhnutné vstupné poţiadavky na Dosiahnutie školskej spôsobilosti vo veku 6 rokov, výnimočne aj
štúdium
menej, najneskôr však vo veku 8 rokov
Spôsob ukončenia štúdia
ISCED 1:primárne vzdelanie získa ţiak úspešným absolvovaním
posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu
ISCED 2: niţšie stredné vzdelanie, alebo sekundárne vzdelanie
získa ţiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej
časti vzdelávacieho programu
Stupeň vzdelania
doklad
Doklad o dosiahnutom vzdelaní
ISCED 1
Primárne vzdelanie
Vysvedčenie s doloţkou
ISCED 2
Niţšie sekundárne vzdelanie
Podmienky prijatia
Moţnosti ďalšieho štúdia
Vysvedčenie s doloţkou
Súhlas s podmienkami štúdia v Súkromnej spojenej škole –
organizačná zloţka Súkromná základná škola v zmysle Zmluvy
o výučbe ţiaka
Štúdium v Súkromnej spojenej škole – organizačná zloţka
Súkromné gymnázium ( 8-ročné bilingválne štúdium) po skončení
5.ročníka povinnej školskej dochádzky
Mgr. Eva Bednáriková
riaditeľka školy
4
1. Všeobecná charakteristika školy
1.1 Veľkosť školy
Po zaradení Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice rozhodnutím Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2013-6155/26195:2-916 zo dňa
10. 06. 2013 do siete škôl a školských zariadení je Súkromná základná škola, Starozagorská
8,Košice
organizačnou zloţkou Súkromnej spojenej školy( ďalej „SSŠ“), Starozagorská 8,
Košice so začiatkom činnosti od 1.septembra 2013. Budova školy sa nachádza v sídliskovej časti
Košického vládneho programu. Súkromná základná škola svoju činnosť začala 04. 09. 2006 v priestoroch
štátnej základnej školy ako samostatný právny subjekt.
V školskom roku 2013/2014 sa ţiaci školy vzdelávajú v 9 triedach s rozšíreným vyučovaním AJ.
Súčasťami školy sú:
- Súkromný školský klub detí, Starozagorská 8, Košice
- Súkromné centrum voľného času, Starozagorská 8,Košice
1.2 Ţiaci a ich vzdelávanie
Ţiaci školy sa vzdelávajú v tvorivo-humanistickom prostredí. Hoci vyučovacím jazykom je slovenský
jazyk, vzdelávanie ţiakov vo vyučovacích predmetoch (matematika, prírodoveda, vlastiveda)v 1.4.ročníku, vo vyučovacích predmetoch (matematika, dejepis, geografia, biológia) v 5.ročníku sa
uskutočňuje v anglickom jazyku uplatňovaním metódy CLIL. Škola venuje zvýšenú pozornosť
vzdelávaniu intelektovo nadaných ţiakov, ktorí sa vzdelávajú podľa individuálneho výchovno –
vzdelávacieho programu . Pri začleňovaní intelektovo nadaných ţiakov pedagogickí zamestnanci školy
úzko spolupracujú s odbornou inštitúciou ,a to Centrum PPP a P, Zuzkin park 10 v Košiciach. V škole
pracuje Detský parlament a Ţiacka rada školy, prostredníctvom ktorých ţiaci môţu predkladať návrhy
a pripomienky k organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a mimovyučovacích aktivít.
1.3 Pedagogickí zamestnanci školy - charakteristika
Pedagogický kolektív tvoria interní pedagogickí zamestnanci - učitelia, vychovávateľky, zahraniční lektori
a externí zamestnanci – učitelia, vychovávateľky koordinátorky projektov a IKT. Vyučovanie všetkých
predmetov je zabezpečené kvalifikovanými učiteľmi. Kvalita vzdelávania a výchovy značne závisí od
klímy školy. Sme škola, v ktorej zamestnanci vyjadrujú svoje pocity i emócie. Otvorene hovoríme o
kladoch i nedostatkoch, čím si tvoríme vzťah ku škole a k sebe navzájom. V kolektíve máme nadšencov,
ktorí pracujú s radosťou, nasadením, zavádzajú a overujú vo vyučovaní nové metódy a formy práce,
snaţia sa, aby škola mala dobré meno na verejnosti i pred rodičmi.
Výučbu predmetov v anglickom jazyku realizujú kvalifikovaní učitelia aktívne ovládajúci anglický jazyk.
Vedenie školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagógov, a to najmä v týchto oblastiach:
 práca s intelektovo nadanými ţiakmi,
 inovačné trendy vo vyučovaní,
 metodika vyučovania cudzích jazykov,
 výchovná činnosť Európskeho klubu,
5
 implementácia IKT do vzdelávania.
Výchovu a vzdelávanie v špecifických oblastiach usmerňujú koordinátori:
- koordinátor protidrogovej prevencie,
- koordinátor výchovy k manţelstvu a rodičovstvu,
- koordinátor environmentálnej výchovy,
- koordinátor výchovy k ľudským právam,
- koordinátor CLIL metódy,
- koordinátori súťaţí (literárnych, matematických, hudobných, výtvarných, prírodovedných,
kultúrno-spoločenských aktivít školy),
- koordinátor kutúrno - spoločenských akcií,
- koordinátori dopravnej výchovy, didaktických hier a účelového cvičenia,
- koordinátori školského vzdelávacieho programu, koordinátor pre projektové aktivity školy.
1.4 Poţiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Pri dodrţaní zásady organizačného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu majú pedagogickí
a odborní zamestnanci školy moţnosť vzdelávať sa vo vzdelávacích inštitúciách a absolvovať
akreditované i neakreditované vzdelávanie. Vedenie školy má vypracovaný plán kontinuálneho
vzdelávania, ktorý sa kaţdoročne aktualizuje a podľa stanovených kritérií a potrieb školy vyberie
zamestnancov, ktorým umoţní vzdelávať sa. Všetci pedagogickí zamestnanci sa priebeţne vzdelávajú
a absolvujú rôzne druhy kontinuálneho vzdelávania: špecializačné, funkčné, aktualizačné, inovačné,
kvalifikačné.
Hlavné priority vzdelávania zamestnancov:
 uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe,
 udrţiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť) efektívne vychovávať a vzdelávať ţiakov,
 motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie vzdelávanie,
 zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,
 zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu,
jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako efektívnych vzťahov, riešenie
konfliktov, komunikáciu,
 sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky
vyučovania odboru,
 pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny
učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, koordinátor atď.
 pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami,
 pripravovať pedagogických zamestnancov v uplatňovaní metódy CLIL na vyučovaní a v aktívnej
znalosti ANJ,
 pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.
1.5 Prijímanie na štúdium
Zápis detí do 1. ročníka sa pre budúcich prvákov pripravuje kaţdoročne v čase od 15. januára
do 15. februára netradične - formou rozprávok (Dlhý, široký a bystrozraký, Šípková Ruţenka,
Snehulienka, Červená čiapočka, Medovníkový domček, Ako išlo vajce na vandrovku a iné). Hravou
formou sa preverí pripravenosť dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Dieťa absolvuje
individuálny test pozostávajúci:
 zo všeobecnej časti,
 analýzy prejavov správania sa dieťaťa počas riešenia úloh,
6
 z overovania predpokladov dieťaťa na vzdelávanie sa v cudzom jazyku zisťovaním úrovne
posluchu.
Testy sú vyhodnocované v percentách. Prijímacieho konania sa zúčastňujú deti absolvujúce anglické
materské škôlky, deti prichádzajúce zo zahraničia s aktívnou znalosťou anglického jazyka a deti, ktoré
nemali kontakt s cudzím jazykom v predškolskom zariadení. S cieľom optimálne zabezpečiť ich
vzdelávanie sú deti zaraďované do tried podľa úrovne ovládania anglického jazyka. Okrem rodičov,
ţiakov a učiteľov sa zápisu zúčastňuje školská psychologička z Centra PPP a P, Zuzkin park v Košiciach .
Ak rodičia prejavia pri zápise záujem o začlenenú formu vzdelávania ich dieťaťa ako intelektovo
nadaného ţiaka, psychológ s ich súhlasom dieťa vyšetrí v dohodnutom termíne za prítomnosti rodičov.
Zároveň psychológ Centra ŠPPP na poţiadanie školy a so súhlasom rodičov niektorých ţiakov vyšetrí za
účelom posúdenia školskej zrelosti. Riaditeľka školy kaţdému rodičovi zašle po zápise rozhodnutie
o prijatí ţiaka, prípadne rozhodnutie o neprijatí alebo odklade povinnej školskej dochádzky ţiaka.
Zákonný „zástupca ţiaka po prijatí jeho dieťaťa do školy podpíše so školou na jeden rok „Zmluvu
o výučbe ţiaka“, ktorá sa v prípade splnenia určitých podmienok kaţdoročne aktualizuje.
1.6 Projekty a programy školy
Škola v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti dbá predovšetkým na rozvoj osobnostných kvalít svojich
ţiakov v oblasti intelektuálnej a emocionálnej inteligencie. Prispieva k tomu aj mnoţstvo plánovaných
aktivít organizovaných pre ţiakov vo vyučovacom i mimo vyučovacom čase. Zároveň silnou stránkou
školy budú aj aktivity školy na národnej a medzinárodnej úrovni, vlastný školský program Globálnej
výchovy a činnosť Európskeho klubu na šírenie proeurópskej kultúry.
I. Netradičné aktivity školy :
 Týţdeň boja proti drogám – počas jedného týţdňa koordinátor prevencie pripravuje pre ţiakov
školy súťaţe a besedy s protidrogovou tematikou, ţiaci I. stupňa sa oboznámia s knihou C.
Raynerovej „Nenič svoje múdre telo!“, prípadne absolvujú preventívny program.
 Týţdeň slovenských kniţníc – návšteva kniţnice, beseda o prečítaných knihách, súťaţ
v literárnom kvíze.
 Európsky deň rodičov a škôl - deň plný zábavy pripravený v spolupráci s rodičmi ţiakov školy,
počas ktorého triedne kolektívy predstavia svojim spoluţiakom a rodičom jednotlivé ročné
obdobia, domáce, lesné, exotické či vodné zvieratká, zavedú nás do ríše rozprávok ...
 Vianocelandia - Vianočná akadémia, pečenie medovníkov – ţiaci sa predstavia s pásmom
vianočných vinšov a kolied, so scénkami, modernými i ľudovými tancami a spolu s rodičmi
v školskej jedálni pečú tradičné medovníky.
 Valentínske spievajúce srdce HUMAN hľadá talent – priestor poskytuje hudobne a pohybovo
nadaným ţiakom, aby učiteľom, rodičom a svojim spoluţiakom ukázali, čo dokáţu, čo sa uţ
naučili.
 Deň detí spojený s nocou v škole – akcia školy, počas ktorej majú moţnosť prezentovať
nadobudnuté zručnosti v oblasti športu, hudby alebo umenia v rôznych súťaţiach, v netradičných
športoch, na diskotéke a na módnej prehliadke. Vyvrcholením celého dňa je nočná „Strašiškola“,
kde všetci ţiaci ukáţu odvahu, pohotovosť, šikovnosť pri získavaní indícií, ktoré im pomôţu
riešiť zadané úlohy.
Iné zaujímavé aktivity školy:




Týţdeň zdravia
Tekviciáda
Šarkaniáda
Vyučovanie v maskách
7










Týţdeň anglického jazyka pod vedením anglických lektorov
Škola v prírode pod vedením anglických lektorov
Týţdeň rodného jazyka
Týţdeň matematiky
Týţdeň prírodovedného poznania
Týţdeň inovačného učiteľa
Prezentácia ročníkových prác
Sobotňajšie učebné dopoludnie pre budúcich prvákov
Škola v prírode s jazykovým vzdelávaním pod vedením zahraničných lektorov
Stretnutie s hercom ŠD a iné.
Iné netradičnosti v podmienkach školy:
 Ranné stretnutie formou ranných komunít
 Týţdenné funkcie v triede(stráţca času, distribútor, pán čistoty a poriadku)
 Zavedieme si pravidlá (pre prácu v kruhu, pri skupinovej práci, počas prestávky, v školskej
jedálni, počas vyučovacej hodiny...)
 Učíme ţiakov ţivotné zručnosti, symboly rozmiestnime na viditeľné miesto
 Vytvárame portfóliá kaţdého ţiaka
II. Projektové aktivity a programy školy
Škola sa aktívne zapájala i zapája do projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Sú to predovšetkým
a) školské projekty zamerané na
♣ inováciu vyučovacích postupov zavedením projektového vyučovania záţitkových techník
- Tajomstvá lesa
- Mliečna cesta
- Hudobná rozprávka ( s podporou Konto Orange)
b) jazykové medzinárodné teleprojekty zamerané na
♣ podporu jazykového vzdelávania , integrácie cudzích jazykov do mimoškolských aktivít a interakciu
detí s rovesníkmi
- Side By Side
- Christmas Celebrations Around The World Exchange
- Christmas Calendar
c) metodické a koncepčné projekty zamerané na
♣ rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov
- Hosťujúca Comenius asistentka
d) projekt experimentálneho overovania metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning)
zameraný na
♣ integrovanie AJ do prírodovedných a výchovných predmetov
Didaktická efektívnosť vo výučbe cudzích jazykov( pod odbornou garanciou ŠPÚ)
e) projekt experimentálneho overovania metodiky CLIL na 2.stupni základných škôl( pod
odbornou garanciou ŠPÚ)
f) Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet
8
Súkromná základná škola ako organizačná zloţka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 ,Košice ako
nástupnícka organizácia pokračuje kontinuálne v tradíciách od 1.septembra 2013.
1.7 Spolupráca s rodičmi a inými subjektami
Spolupráca s rodičmi
je mimoriadne významná a v našich podmienkach veľmi dobrá. Rodičov ţiakov školy vo vzťahu
k škole reprezentuje Rodičovská rada zloţená z volených zástupcov rodičov úzko spolupracuje
s vedením školy a podieľa sa na organizovaní mimovyučovacích aktivít zahrnutých v Plán práce
školy.
Formy spolupráce s rodičmi:
-
Informačné dni o škole
Informačné dni o učebných výkonoch ţiakov
Konzultačné hodiny pre rodičov
Rodinné súťaţe
Dni otvorených vyučovacích hodín
Tvorivé dielne
Sobotňajšie učebné dopoludnie
Besedy v rámci významných dní a mesiacov ( napr. Besedy vnúčat so starými rodičmi)
Prezentácie ročníkových prác pred rodičmi
spoločensko-kultúrne aktivity školy- akadémie a iné.
Spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva
- v škole sme vytvorili výborné podmienky pre začlenených ţiakov s intelektovým nadaním, ktoré
sú zahrnuté v IVVP začlenených ţiakov. Pedagogickí pracovníci, ktorí pracujú s s intelektovým
nadanými ţiakmi, úzko spolupracujú s odborníkmi z Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva v Košiciach.
Spolupráca s materskými školami
- spolupráca sa orientuje, najmä na anglické materské školy sídliace v Košiciach a blízkom okolí.
Máme vypracovaný plán spolupráce 1. ročníka a najstaršieho oddelenia MŠ. Pre rodičov detí
z MŠ organizujeme otvorené vyučovacie hodiny s cieľom oboznámiť ich s výchovou
a vzdelávaním v súkromnej základnej škole. Zaujímavé sú aj vyučovacie hodiny matematiky,
prírodovedy, vlastivedy s uplatňovaním metódy CLIL vo vyučovaní,slovenského jazyka
a anglického jazyka pre deti, ktoré pripravili učitelia základnej školy.
Spolupráca s Miestnym úradom – sídlisko KVP
- je obojstranná. MÚ– sídlisko KVP podporuje školu formou prezentácií ţiakov školy v oblasti
spoločensko –kultúrnych akcií (slávnostné otvorenie školského roku, otvorenie mobilnej ľadovej
plochy a detského ihriska na KVP, Mikuláš a Vianoce na KVP). Jeho predstavitelia oceňujú
výsledky dosahované školou a organizuje prijatie intelektovo nadaných ţiakov, prijatie ocenených
učiteľov pri príleţitosti Dňa učiteľov starostkou KVP.
Spolupráca s občianskym zdruţením HUMAN
- OZ HUMAN vzniklo v roku 2008 ako dobrovoľná nezisková organizácia rodičov
a dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní venovať sa ţiakom školy vo svojom voľnom čase a organizovať
pre nich športové a spoločenské aktivity, finančne podporovať školu v oblasti medzinárodnej
9
spolupráce a ocenení úspešných ţiakov. Stanovy OZ sú zverejnené na www.zssukromnahuman.sk.
Spolupráca s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity
- škola spolupracuje s PdF PU v Prešove v oblasti personálnej politiky školy a pedagogickej
prípravy budúcich učiteľov formou praxe študentov fakulty a vzdelávania učiteľov školy s cieľom
skvalitnenia vyučovania cudzích jazykov a uplatňovania metódy CLIL.
Spolupráca so Štátnym pedagogickým ústavom
- inštitúcie sú odborným garantom pri realizácii projektu Didaktická efektívnosť metódy CLIL
vo výučbe cudzích jazykov a v overovaní metodiky na 2.stupni základných škôl.
Spolupráca s Filozofickou fakultou a prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach
Spoluprácu sa realizuje formou Zmluvy o spolupráci, v súlade s ktorou študenti Filozofickej
fakulty a prírodovedeckej fakulty vykonávajú jednak súvislú pedagogickú prax v súkromnej
základnej škole a zároveň sa skupiny študentov zúčastňujú vyučovacích hodín s cieľom pozorovať
alternatívne prvky vo vyučovaní – získané informácie spracúvajú formou seminárnych prác
Ďalšie inštitúcie, s ktorými škola spolupracuje pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu:
- SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice
- TENISKOPMPLEX, Wupertálska, Košice
- CVČ DOMINO, Popradská, Košice
- ÚVRZ
- Liga proti rakovine, SČK
1.8 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola vyuţíva priestory štátnej školy, ktoré má v dlhodobom prenájme:
9 tried vybavených školským nábytkom, odpočinkovým kútikom, úloţnými priestormi, pracovným
stolom, šachovým stolíkom, počítačom a CD prehrávačom. Triedy sa vyuţívajú na vyučovanie,
klubovú činnosť SŠKD a záujmového vzdelávania SCVČ, hromadné stretnutia s rodičmi,
- 1 PC odbornú učebňu vybavenú 16 počítačmi s pripojením na internet, dataprojektorom,
kopírovacím strojom, interaktívnou tabuľou,
- mobilné jazykové laboratórium zloţené zo 16 ţiackych notebookov, 1 notebook pre učiteľa, Wifi routerom, dataprojektorom, interaktívnou tabuľou, kolekciou originálnych multimediálnych
produktov v anglickom jazyku,
- 1 telocvičňu,
- 2 ihriská v areáli školy (futbalové a hádzanárske),
- 1 odbornú triedu vybavenú klavírom, premietacím plátnom a rytmickými hudobnými nástrojmi
- učiteľskú a ţiacku kniţnicu s bohatým kniţným fondom,
- školskú jedáleň, v ktorej je zabezpečené stravovanie pre všetkých ţiakov a zamestnancov školy,
- moderne zariadená zborovňa je vybavená notebookmi, počítačmi, kopírovacím zariadením pre
učiteľov,
- sklad na učebnicový fond a pre upratovačku
Pedagogickí zamestnanci majú k dispozícii 3 kabinety umiestnené v pavilóne F a 1 kabinet v pavilóne A,
ktoré sú vybavené odbornými učebnými pomôckami s finančnou podporou OZ HUMAN.
Zapájaním sa do projektov škola získala ďalšie finančné zdroje na nákup moderných učebných pomôcok,
čo umoţňuje v našich podmienkach realizovať tvorivejšie, efektívnejšie vyučovanie a skvalitňovať
vzdelávanie ţiakov školy.
-
10
1.9 Škola ako ţivotný priestor
Priestory školy vymaľované v pastelových farebných tónoch navodzujú príjemnú atmosféru a vytvárajú
prostredie podporujúce aktívne učenie sa ţiakov. Učebne sú zariadené účelne a moderne. Estetizáciu tried
ako i aktualizáciu násteniek zabezpečujú ţiaci pod vedením triednych učiteľov. V triedach sa postupne
budujú úloţné priestory, kde si ţiaci odkladajú učebné pomôcky. Na chodbách sú rozmiestnené nástenky,
kde sa zverejňujú aktuálne oznamy pre ţiakov a informácie o dianí v škole, študijné výsledky a úspechy
ţiakov školy určené ich rodičom. V prenajatej časti budovy sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia
a úprava interiéru a sociálnych zariadení. V priestoroch chodieb sú umiestnené šatňové lavice, ktoré ţiaci
vyuţívajú na odkladanie odevov, obuvi a telocvičného úboru.
1.10 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Škola podľa moţností vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie
i mimoškolskú činnosť. Pedagogické dozory sú prevenciou pred vznikom školského úrazu ţiakov počas
vyučovania i prestávok ţiakov. Vedenie školy garantuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky
v priestoroch školy. Na prvých vyučovacích hodinách školského roku sú ţiaci poučení o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v škole, čo ţiaci potvrdia vlastnoručným podpisom. V odborných učebniach sa
dodrţiavajú osobitné predpisy - prevádzkové poriadky, ktoré sú vypracované ako príloh školského
poriadku a ţiaci sú s nimi oboznámení vţdy na začiatku školského roka. Poučenie o bezpečnosti a ochrane
zdravia počas jednotlivých školských aktivít organizovaných mimo školy robia organizátori aktivít
pred jej konaním a je zapísané v triednych knihách a na záznamoch o hromadnej akcii školy.
V podmienkach školy v tejto oblasti boli spracované nasledovné metodické materiály:
- Starostlivosť o zdravie ţiaka a zabezpečenie optimálnych psycho- hygienických predpisov
- Starostlivosť o ochranu zdravia ţiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách
- Prevádzkový poriadok v odbornej PC učebni
- Zásady bezpečnej práce s počítačom
- Prevádzkový poriadok telocvične
- Obsahová náplň a časový rozvrh školenia o BOZP pre ţiakov
2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
Školský vzdelávací program HUMAN pre všetky triedy s povinným vyučovaním anglického jazyka
od 1.ročníka sa vo vzdelávaní riadi zásadami:.
H- humanism (humánnosť)
U- unity (uvedomelosť)
M –moral (múdrosť)
A- attainments (asertívnosť)
N- nessity (netradičnosť).
Školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. a 2. stupeň základnej
školy a zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán a jeho rámcové učebné osnovy. Základné
vzdelávanie je jedinou etapou vzdelávania, ktorú povinne absolvuje celá populácia ţiakov v dvoch
obsahovo, organizačne a didakticky nadväzujúcich stupňoch. Vyţaduje si podnetné a tvorivé školské
prostredie, ktoré stimuluje ţiakov a zabezpečí , aby sa kaţdé dieťa prostredníctvom výučby prispôsobenej
individuálnym potrebám a schopnostiam rozvíjalo v súlade s vlastnými predpokladmi pre vzdelávanie
s moţnosťou pokračovania po absolvovaní niţšieho sekundárneho vzdelávania kontinuálne
11
v gymnaziálnej forme štúdia.. Hodnotenie výkonov a pracovných výsledkov ţiakov je postavené
na plnení konkrétnych úloh, na posudzovaní individuálnych zmien ţiaka a pozitívnych hodnoteniach.
Dôleţitým prvkom je dôraz na otvorenosť školy deťom, rodičom a verejnosti, ktorí prejavujú záujem
o kvalitu výchovy a vzdelávania,
prihliadajúc na slušné správanie, vzájomnú úctu, toleranciu
a pochopenie. Snahou všetkých pracovníkov školy je informovanosť rodičov o práci a výsledkoch ich detí,
o zapojenie rodičov do mimoškolských aktivít, športových akcií, exkurzií, výletov a pobytov.
Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu rozvíjame schopnosti detí v oblasti učenia, riešenia
problémov, v oblasti spolupráce, komunikácie, sebahodnotenia. Školský vzdelávací program podporuje
vzájomnú spoluprácu pedagogických zamestnancov s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a efektivitu
vo vzdelávaní ţiakov školy.
Ciele primárneho a niţšieho sekundárneho vzdelávania







umoţniť ţiakom osvojiť si stratégie učenia a motivovať ich pre celoţivotné učenie
podnecovať ţiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvaţovaniu a k riešeniu problémov
viesť ţiakov k všestrannej , účinnej a otvorenej komunikácii
rozvíjať u ţiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy nielen svoje, ale aj iných
rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, prostrediu ak prírode
učiť ţiakov aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie, byť za ne zodpovední
viesť ţiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom , ich kultúre a duchovným hodnotám, učiť ich
ţiť spoločne s ostatnými ľuďmi
Školský vzdelávací program svojím obsahom zabezpečuje:
-
-
-
kvalitatívne zvýšenú úroveň vyučovania povinného anglického jazyka uţ od 1. ročníka
a rozvíjania jazykových zručností od raného veku,
integrovanie povinného anglického jazyka do vyučovacích predmetov matematika,
prírodoveda, vlastiveda v rámci primárneho vzdelávania a dejepis, matematika, biológia,
geografia v rámci niţšieho sekundárneho vzdelávania uplatňovaním metódy CLIL,
rozvíjanie kompetencie ţiakov komunikovať v anglickom jazyku v rámci záujmových útvarov
Klub čitateľov v AJ, Konverzácia v AJ a English school club pod vedením zahraničných
lektorov, DRAMA CLUB,
výber druhého povinného cudzieho jazyka od 5. ročníka (nemecký jazyk, francúzsky jazyk,
španielsky jazyk, ruský jazyk).
2.1 Princípy vzdelávania
Školský vzdelávací program HUMAN je postavený na tvorivo – humánnej výchove a vzdelávaní ţiakov.
Základné princípy vzdelávania sú :
 získanie všeobecného vzdelania
 príprava na štúdium na bilingválnom gymnáziu a pre prax
 výchova adaptabilných a rozhľadených ľudí.
ZÁKLADNÉ POSLANIE:
Poslaním základnej školy je poskytnúť ţiakom kvalitné základné vzdelanie v rámci primárneho
vzdelávania a niţšieho sekundárneho vzdelávania s kontinuálnym pokračovaním na osemročnom
bilingválnom gymnáziu.
12
Naplnením poslania ţiak nadobudne vedomosti, zručnosti, schopnosti získané v jednotlivých
vzdelávacích oblastiach učebného plánu, medzipredmetový prístup pri ich osvojovaní, kritické, analytické
a tvorivé myslenie, schopnosť prepojiť teóriu s praxou a pritom uplatňovať princíp spolupráce,
vzájomného porozumenia a tolerancie, humanizmu a demokratickosti vo vzťahu učiteľ – ţiak.
ABSOLVENT:
Vzdelávaním na súkromnej základnej škole sa ţiak stáva flexibilným, samostatne kriticky mysliacim,
autonómne konajúcim.
Uznávané hodnoty:
Uznávanými hodnotami v našej škole sú:
 Sloboda
 Ľudskosť
 Vzdelanie
Vzájomne sa podmieňujú. Kaţdá z nich predstavuje určitý súbor práv a povinností.
Sloboda pre nás znamená ţe:
 Kaţdý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky
 Kaţdý má právo na vlastný názor a jeho prejavenie v primeranej podobe
 Nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých
 Kaţdý musí rešpektovať ostatných ľudí, správať sa k nim úctivo
 Kaţdý má právo podieľať sa na tvorbe pravidiel školy
 Všetci sme povinní rešpektovať pravidlá stanovené školou
Vzdelanie pre nás znamená ţe:
 Kaţdý má právo zvoliť si vlastnú vzdelávaciu cestu podľa moţností školy
 Ţiak spoluzodpovedá za vlastné vzdelávanie, pristupuje k nemu aktívne
 Kaţdý má právo na kvalitný vzdelávací proces
Ľudskosť pre nás znamená ţe:
 Máme úctu ku všetkým formám ţivota ( človeku i prírode)
 Kaţdý má právo byť akceptovaný, nezáleţí na rase, náboţenstve, pohlaví, pôvode
 Kaţdý má právo na omyl, kaţdý sa snaţí svoje chyby naprávať
 Spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie v škole
 Kaţdý má právo cítiť sa v škole bezpečne
Vízia školy
Škola je tu pre ľudí :




Pre ţiaka je základným pilierom osobného rastu
Pre rodiča partnerom pri výchove detí
Pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie
Pre región a mesto je centrom celoţivotného vzdelávania, športu, kultúry, spoločenského ţivota
v mieste svojho sídla.
Pedagogický prístup
Ţiak sa v škole učí aktívne, je vedený k poznávaniu sveta nielen rozumom, ale aj srdcom.
13
2.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania
Priority výchovno – vzdelávacieho procesu, ktoré ŠkVP podporuje a rozvíja :
 Rozširovanie vedomostí základného učiva o nové a hlbšie poznatky vo všetkých vzdelávacích
oblastiach v rámci starostlivosti o intelektovo nadaných ţiakov.
 Aktívnu znalosť cudzích jazykov podporuje zavedením výučby anglického jazyka uţ
od 1. ročníka a druhého povinného cudzieho jazyka od 5.ročníka. Umoţňuje rozvíjať
a zdokonaľovať uţ osvojené jazykové zručnosti v oblasti komunikácie v rámci aktivít
v záujmových útvaroch.
 Vytváranie individuálnych a podporných programov pre zvládnutie učiva v celom rozsahu ţiakmi
so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami integrovaným do tried základnej školy.
 Vyuţívanie informačných technológií nielen v čase školského vyučovania, ale i mimo vyučovania
v rámci činnosti školského klubu detí a záujmového vzdelávania.
 Rozvoj zdravého ţivotného štýlu ţiakov organizovaním športových aktivít v rámci záujmových
útvarov. Zavádzanie netradičných športov v mimoškolskej činnosti s cieľom oslovenia čo
najväčšieho počtu ţiakov.
 Osvojovanie základov verbálnej a neverbálnej komunikácie, rozvoj fantázie a intuície, chápanie
základných estetických pojmov, rozvíjanie tvorivého myslenia, samostatnosti, schopnosti
sebahodnotenia a kritického myslenia u ţiakov.
2.3 Profil absolventa
Stupeň vzdelania ISCED 1
Absolvent primárneho vzdelávania získa základné vedomosti zo všetkých povinných vyučovacích
predmetov. Mal by byť samostatný a zodpovedný, formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory
v logickom slede, kultivovane sa vyjadruje v písomnom aj ústnom prejave. Veku primerane rieši kritické
situácie a poskytuje účinnú pomoc v situáciách ohrozujúcich ţivot a zdravie človeka. Činnosť školy sa
odvíja od súhrnu vedomostí, zručností, spôsobilostí, ktoré má absolvent školy získať.
Stupeň vzdelania ISCED 2
Absolvent školy by mal byť samostatný a zodpovedný. Mal by vyjadrovať svoje myšlienky a názory
výstiţne, súvisle a kultivovane v písomnom a ústnom prejave. Pri učení vyuţívať rôzne zdroje informácií
a vedieť ich spracovať. Poznať dejiny nášho národa a krajinu, v ktorej ţijeme, vo vzájomnom prepojení
s vedomosťami celosvetových dejín. Ovládať dva svetové jazyky, esteticky cítiť, byť si vedomý svojich
kvalít a získať šancu na uplatnenie sa v zamestnaní. Mal by byť hrdý na školu v ktorej študoval a svojím
vystupovaním a vedomosťami by mal šíriť jej dobré meno.
Absolvent školského vzdelávacieho programu HUMAN má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:
a) sociálne komunikačné spôsobilosti
- vyjadruje sa súvisle, výstiţne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu
stupňu vzdelávania,
14
-
dokáţe určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné argumenty a vyjadriť
svoj názor,
uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spoluţiakmi, učiteľmi,
rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
rozumie rôznym typom doterajších textov a beţne pouţívaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáţe na ne adekvátne reagovať,
na základnej úrovni vyuţíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie,
v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa
v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa beţných ţivotných situácií,
b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
- ţiak pouţíva základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov
v kaţdodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) pouţívať matematické modely
logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii
poznatkov,
c) spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
- ţiak vie pouţívať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie pouţívať kreslenie, písanie na počítači
a vie vytvoriť jednoduché prezentácie v PowerPointe
- dokáţe komunikovať pomocou elektronických médií,
- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
- rozumie príleţitostiam a moţným rizikám, ktoré sú spojené s vyuţívaním internetu a mobilných
telefónov,
d) spôsobilosť učiť sa učiť sa
- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
- na základe poskytovaných moţností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si
osvojuje poznatky a študijné návyky,
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a vyuţíva vo svojom učení a v iných
činnostiach,
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje
si svoje rozvojové moţnosti,
e) spôsobilosť riešiť problémy
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbliţšom okolí, vie rozoznať ozajstný
problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností
z danej oblasti,
- pri riešení problémov hľadá a vyuţíva rôzne informácie, skúša viaceré moţnosti riešenia
problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových
problémoch,
- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcich)
spôsobom,
f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
- vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje ţiacku sebadôveru a sebarozvoj,
- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne vyuţíva svoje moţnosti,
- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové moţnosti,
15
-
sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje
fyzické a duševné zdravie,
kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť
dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,
účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je
zodpovedný a dodrţiava dohody,
ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje
o nich, prispieva k spoločnej práci,
podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých
medziľudských vzťahov,
g) spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- dokáţe sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých
a iných vyjadrovacích prostriedkov,
- dokáţe pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni
primárneho vzdelávania),
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote,
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáţe vyjadriť svoj názor a postoj,
- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)
- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám a rolovým
funkciám,
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
2.4 Pedagogické stratégie
Aktívnym vyuţívaním didaktickej techniky, odbornej učebne výpočtovej techniky a mobilného
jazykového laboratória umoţniť ţiakom získať a rozvíjať poţadované vedomosti a kompetencie.
V rámci dopravnej výchovy zaujímavými formami ako napr. organizovaním dopravnej olympiády
na detskom dopravnom ihrisku pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke (ako chodcov,
korčuliarov, cyklistov a cestujúcich).
Dôsledne dbať na osvojenie si zdravého ţivotného štýlu, viesť ţiakov k ochrane vlastného fyzického
i psychického zdravia, zvýšenú pozornosť venovať prevencii drogových závislostí nielen besedami
s odborníkmi, športovými aktivitami či prácou s odbornou literatúrou, ale aj blokovým a projektovým
vyučovaním.
Projektovým vyučovaním, vyuţívaním IKT, nenásilnou zábavnou formou s vyuţitím prvkov dramatickej
výchovy a didaktických hier vzbudzovať u ţiakov I. stupňa záujem o cudzí jazyk a kultúru, tradície a
zvyky iných národov. Podporovať ţiakovo emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti aj
prostredníctvom vzdelávania v cudzom jazyku.
V rámci vzdelávania v škole a aj v mimoškolskej záujmovej činnosti rozvíjať talent ţiakov v jednotlivých
oblastiach do maximálnej moţnej miery zapájaním sa do rôznych súťaţí.
Motivovať ţiakov I. stupňa, aby sa tieţ aktívne zapájali do tvorby školského časopisu HUMANKO.
V oblasti rozumovej výchovy rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, schopnosť
komunikovať, argumentovať, pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať
v skupine.
Vo vyučovaní vyuţívať rozmanité metódy a formy práce, ktoré sú podrobne rozpracované v učebných
osnovách jednotlivých predmetov.
16
2.5 Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi potrebami
Sme škola otvorená pre všetkých ţiakov. Ţiaci so ŠVVP sa vzdelávajú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích plánov, ktoré vypracúvajú vyučujúci jednotlivých predmetov podľa odporúčaní centier
pedagogicko-psychologického poradenstva a centier špeciálno-pedagogického poradenstva. Škola vytvára
podmienky najmä pre vzdelávanie ţiakov, ktorí sú výnimoční v určitej intelektovej oblasti, ich
začleňovaním do tried. Pritom veľmi intenzívne spolupracuje s centrami pedagogicko-psychologického
poradenstva a centrami špeciálno-pedagogického poradenstva. Ich výchovu a vzdelávanie sleduje
a koordinuje výchovný poradca v spolupráci s vyučujúcimi, triednym učiteľom a rodičmi. Vzdelávanie
takéhoto ţiaka, individuálne výchovno-vzdelávacie plány a vedenie príslušnej dokumentácie je v súlade
s právnymi predpismi a školou vypracovanými vnútornými dokumentmi Starostlivosť o intelektovo
nadaných ţiakov a Koncepcia školy v oblasti starostlivosti o nadaného ţiaka. Ţiaci tak získavajú
podnety, moţnosti a príleţitosti na rozvoj ich talentu (súťaţe, olympiády, internetové preverovanie
vedomostí, školská webová stránka, akadémie, výstavky).
2.6 Začlenenie prierezových tém
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
MEDIÁLNA VÝCHOVA
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
Všetky prierezové témy sú začlenené do jednotlivých vyučovacích predmetov podľa aktuálnosti
a vhodnosti obsahu vyučovacích predmetov.
Prierezová téma
Ročník začlenenia
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana ţivota a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
1.-5 ročník
5.ročník
1.- 5.ročník
1.-5 ročník
1. – 4. ročník
1.-5 ročník
1.-5 ročník
1.-5 ročník
Charakteristika prierezových tém
Multikultúrna výchova
Ţiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom ţivote vystavení rôznym
kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr.
Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať
a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova
je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových
kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu
a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na
17
to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci ţiaci rovnakú
príleţitosť rozvíjať svoj potenciál. Ţiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície
ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáţe s ich príslušníkmi konštruktívne
komunikovať a spolupracovať.
Mediálna výchova
Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť:
- schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich
produktmi,
- spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne vyuţívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť
ţiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne
sa v ňom orientovali a selektovane vyuţívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia
svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),
- schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií.
- schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné,
pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tieţ ich schopnosť uvedomovať si
negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich zodpovedným prístupom
eliminovať.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál ţiakov, poskytuje ţiakom
základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot. Cieľom je rozvíjať u ţiakov sebareflexiu (rozmýšľať
o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie,
osobný ţivot a sebavzdelávanie, naučiť ţiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby
a práva ostatných, pomáhať ţiakom získavať a udrţať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné
medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre ţivot a spoluprácu, podporovať svojím
obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, uţívania
návykových látok).
Environmentálna výchova
Problém zachovania ţivota na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto prierezovej témy je
prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne
schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím na základe
poznania zákonov, ktorými sa riadi ţivot na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej
populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi
a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;
- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre kaţdodenné konanie a postoje človeka
k ţivotnému prostrediu,
- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe ţivotného prostredia na miestnej, regionálnej
a medzinárodnej úrovni,
- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie
individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,
- vedieť hodnotiť objektívnosť a závaţnosť informácií o stave ţivotného prostredia a komunikovať
o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,
- vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní
informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.
V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:
- vnímať ţivot ako najvyššiu hodnotu,
- pochopiť význam udrţateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej
spoločnosti,
18
-
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich prostrediu,
podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane ţivotného prostredia prostredníctvom praktickej
výučby,
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k vnímaniu estetických
hodnôt prostredia,
schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,
prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k ţivotnému
prostrediu,
rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.
Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov základných škôl. Úlohou
dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako
chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov
motorových vozidiel.
Ciele dopravnej výchovy sú zostavené v zmysle týchto kritérií :
- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
- formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi
a jazde v cestnej premávke,
- osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),
- naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať
návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom ţivote,
- zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
- zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
- pochopiť význam technického stavu a údrţby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke
a prakticky zvládnuť základné úlohy údrţby bicykla,
- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť
cestnej premávky.
Ochrana ţivota a zdravia
Ochrana ţivota človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti ţiakov zamerané
na ochranu ţivota a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré
môţu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
-
Snahou je pripraviť kaţdého jednotlivca na ţivot v prostredí, v ktorom sa nachádza.
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu
a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom
priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, ţivelnými pohromami
a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách
vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U ţiakov by sa mal
formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ zdravia a ţivota iných ľudí.
K tomu je potrebné poskytnúť ţiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im
osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným
v prípade ohrozenia zdravia a ţivota.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Prierezová téma rozvíja u ţiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, pouţívať
informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj
prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých predmetov.
19
Hlavným cieľom je, aby sa ţiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím,
vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj
problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.
Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných a komunikačných
technológií.
Výsledkom vzdelávania bude, ţe ţiak vhodným spôsobom dokáţe zareagovať v rôznych kontextových
situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu
úpravu a vie ju aplikovať, vyuţiť nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať
rôzne typy informácií, zhromaţďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty,
názory, vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky
a vie ich vyuţiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu
výsledkov svojho výskumu.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou
Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá ţivým a hodnotným hmotným
a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.
Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu tradičnej kultúry
a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený: Dohovor o ochrane nehmotného
kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, odporúča sa
táto prierezová téma vhodne začleniť do vyučovacích predmetov prostredníctvom ich obsahov, ale aj
formou projektov, exkurzií a pod.
Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u ţiakov predpoklady na pestovanie
a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie
kultúrneho dedičstva našich predkov.
Edukačná činnosť je zameraná na to, aby ţiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru
vlastnej obce – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska.
Pre vybudovanie kladného vzťahu k téme je nevyhnutné vyuţívať záţitkové formy učenia sa ţiakov
(výlety, exkurzie, besedy, tvorba zbierok, výstav ...).
Aktivity, formy a spôsoby realizácie
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
Názov: Na detskom dopravnom ihrisku, Dopravná olympiáda
Termín: 1x počas školského roku podľa dohody s detským dopravným ihriskom
Forma: dopravná olympiáda
Spôsob realizácie: po dohode s detským dopravným ihriskom zrealizujeme kurz dopravnej výchovy
pre chodcov, cyklistov, korčuliarov a cestujúcich. Ţiakov na miesto realizácie dopravíme autobusom.
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
Názov: Európsky deň rodičov a škôl
Termín: október
Forma: týţdňový projekt s vyvrcholením v jeden deň – deň otvorených dverí pre rodičov a verejnosť
formou projektového vyučovania a prezentácie školy
Spôsob realizácie: ţiaci kaţdej triedy si pod vedením triednych učiteľov vyberú jednu tému, ktorú
projektovo spracujú a vo vybraný deň – Európsky deň rodičov a škôl – prezentujú pred ţiakmi a učiteľmi
školy. Pozvaní budú aj rodičia a verejnosť. Témy pre jednotlivé triedy pripraví metodické zdruţenie.
20
OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA
Názov: Účelové cvičenia v prírode a Didaktické hry
Termín: jeseň a jar
Forma: didaktické hry a účelové cvičenie
Spôsob realizácie: odbornú zloţku učiva budú napĺňať tematické celky s uvedeným obsahom:
- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana,
- zdravotná príprava,
- pohyb a pobyt v prírode
Obsah učiva prierezovej témy Ochrana ţivota a zdravia bude na 1. stupni ZŠ realizovaný prostredníctvom
kurzu Didaktických hier v rozsahu 2-krát 4 hodiny (teoretická a praktická časť)a formou kurzu Zdravý
úsmev(v kaţdom ročníku po 6 hod).
Na 2. stupni sa kurz Účelových cvičení uskutoční 2-krát ročne v jarných a jesenných mesiacoch vţdy
v rozsahu 10 hodín.
(Plány kurzov tvoria samostatnú prílohu ŠkVP).
Doplnia ich aj kurzy sezónnych činností: korčuľovanie, plávanie, Lyţovanie a Škola v prírode, ktoré
sú plánované v konkrétnych ročníkoch a budú realizované v súlade s metodickými pokynmi a BOZP.
Zároveň bude rozhodovať aj záujem rodičov a prírodné podmienky.
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Názov: Týţdeň zdravej školy, Deň Zeme
Termín: počas celého školského roku
Forma: projektové a záţitkové vyučovanie
Spôsob realizácie: táto prierezová téma sa prelína všetkými predmetmi. Koordinátor pre environmentálnu
výchovu je zodpovedný za spracovanie plánu pre školský rok. Cieľom je, aby ţiaci získali vedomosti, ale
aj zručnosti, ktorými môţu pomáhať ţivotnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú pre nich
vhodné a im primerané – chrániť rastliny, zvieratá, mať k nim kladný vzťah, chrániť ţivotné prostredie.
Nadobudnuté vedomosti a zručnosti preukáţu ţiaci počas školských akcií - Týţdeň zdravej školy a Deň
Zeme, Dni zdravia a iné.
MEDIÁLNA VÝCHOVA
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
Názov: podľa zvolenej témy
Termín: počas celého školského roku
Forma: projektové vyučovanie, ročníková práca
Spôsob realizácie: tieto prierezové témy budú súčasťou celoročného projektu, v ktorom ţiaci prakticky,
prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier, na základe vlastných záţitkov
a pozorovania blízkeho okolia aj vplyvom médií a rôznych časopisov počas celého školského roka nielen
vytvoria
tento projekt,
ale najlepšie projekty budú prezentované na konci školského roka
pred rodičovskou verejnosťou.
21
Prierezová
tematika
Predmet
Dopravná
výchova
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
všetky
predmety
všetky
predmety
Ciele prierezovej tematiky podľa ŠVP
- pochopiť funkcie dopravy
- formovať mravné vedomie a správanie sa
pri chôdzi a jazde v cestnej premávke
- osvojiť si zásady bezpečného správania
sa v cestnej premávke
- naučiť deti pozorovať okolie,
vyhodnocovať situáciu z hľadiska
bezpečnosti
- zvládnuť techniku chôdze a jazdy na
bicykli
- dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako
prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do
úvahy ich historické a sociálne súvislosti a
ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania
- vytvárať zdravé vzťahy v škole, medzi
ţiakmi a učiteľmi navzájom, medzi školou
a rodinou
- rozvíjať u ţiakov sebareflexiu,
sebapoznávanie a sebaúctu, vedieť prevziať
zodpovednosť za svoje konanie, osobný
ţivot a sebavzdelávanie
- -naučiť ţiakov uplatňovať svoje práva, ale
aj rešpektovať názory a potreby iných,
- podporovať prevenciu
sociálnopatologických javov v škole
22
Metódy
a formy
Rozhovor,
výklad,
cvičenia,
modelové
situácie, hry
Práca
v skupinách,
rozhovor,
diskusia, projekt
Interaktívne
metódy:
cvičenia,
modelové
situácie,
diskusie, hry ,
projektové
vyučovanie
Termín
Podľa dohody
s organizátorom
z detského
dopravného
ihriska
Organizačná
forma
vyučovania
Olympiáda
„Na detskom
dopravnom
ihrisku“
Október
Projekt
„Európsky deň
rodičov a škôl“
Počas celého
školského roku
Ročníková práca
Téma podľa
výberu
Enviromentálna
výchova
všetky
predmety
Mediálna
výchova
všetky
predmety
Ochrana ţivota
a zdravia
civilná ochrana,
zdravotná
príprava, pohyb
a pobyt
v prírode
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
všetky
predmety
- rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné
ku kaţdodennému konaniu a postojom
k ţivotnému prostrediu
- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe
ţivotného prostredia na kaţdej úrovni
- vnímať ţivot ako najvyššiu hodnotu
- pochopiť význam udrţateľného rozvoja
- rozvíjať schopnosť spolupracovať
v skupine, deliť si úlohy, niesť
zodpovednosť
- spôsobilosť zmysluplne, kriticky a
selektívne vyuţívať médiá a ich produkty
- schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný
názor na médiá na základe prijímaných
informácií
- formovať názory, postoje, vedomosti
a zručnosti ţiakov zamerané na ochranu
ţivota a zdravia v mimoriadnych situáciách
- naučiť ţiakov zvládnuť situácie vzniknuté
vplyvom priemyselných a ekologických
havárií, dopravných nehôd, ţivelných
pohrôm a prírodných katastrof
- naučiť ţiakov postupnosť jednotlivých
krokov a metodológiu tvorby projektu
- viesť ţiakov k tomu, aby dokázali verejne
prezentovať svoju prácu
23
Projektové
a záţitkové
vyučovanie
Počas celého
školského roku
Projekt
„Týţdeň zdravej
školy“
„Deň Zeme“
Rozhovor,
modelové
situácie, hranie
roly, cvičenia,
projekt
Cvičenia,
modelové
situácie, práca
v skupine,
dvojiciach,
didaktické hry
Rozhovor,
pozorovanie,
práca
s počítačom,
vyhľadávanie
informácií,
ţiacka
prezentácia,
projekt
Počas celého
školského roku
Ročníková práca
Jeseň
Didaktické hry
„Cvičenia
v prírode“
Počas celého
školského roka
Ročníková práca
3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia sa zameriava na:
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov ţiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
3.1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov ţiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov je poskytnúť ţiakovi a jeho zákonnému zástupcovi spätnú väzbu o tom, ako
ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, rezervy, aké sú jeho pokroky v nadobúdaní vedomostí a rozvoji zručností
a spôsobilostí. Pri hodnotení ţiakov budeme dbať na to, aby sme ţiakov nerozdeľovali na úspešných a neúspešných, ale
podporovali ich individuálny rozvoj podľa ich schopností a moţností. Budeme sledovať a pozitívne hodnotiť, či ide o vzostupnú
tendenciu v ich vyučovacích výsledkoch. Pri hodnotení budeme prihliadať aj na vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho
školský výkon. Rozlíšime hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. V kaţdom predmete sme vytvorili hodnotiace
portfólio, podľa ktorého si ţiak môţe koordinovať a budovať svoje výsledné hodnotenie. O priebeţnom hodnotení ţiaka bude
zákonný zástupca informovaný formou ţiackej kniţky a výsledky svojho dieťaťa môţe konzultovať podľa potreby
s vyučujúcimi. Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Hodnotenie ţiakov sa realizuje v súlade s právnymi predpismi a metodickými pokynmi pre hodnotenie a klasifikáciu ţiakov
základných škôl.
Všeobecné pravidlá hodnotenia ţiakov školy:




Hodnotenie má viesť k pozitívnemu vyjadreniu a má byť pre ţiakov motivujúce.
Na celkové hodnotenie učebných výkonov a správania ţiakov sa pouţíva slovné hodnotenie.
Pri priebeţnom hodnotení pouţívame rôzne formy slovného hodnotenia - slovný komentár, hodnotiace listy, bodové
hodnotenie, hodnotenie v % aţ po sebahodnotenie ţiakov.
Systém slovného hodnotenia ţiakov 1.-3. ročníka je podrobne rozpracovaný vo vnútornom predpise Metodika na
slovné hodnotenie (kritériá na hodnotenie, formy overovania vedomostí, testy emocionálnej inteligencie, testy
všeobecného nadania ţiakov, ukáţky hodnotiacich listov, slovných komentárov, systém pochvál a ocenení a iné),
Kritériá a systém klasifikácie ţiakov v 4.-5. ročníku je rozpracovaný v Internom metodickom usmernení
k hodnoteniu a klasifikácii.
Systém hodnotenia správania ţiakov je rozpracovaný v internej Metodiky pre udeľovanie výchovných opatrení.
24

Formy hodnotenia:
-
-
-
-
písomné
- testy (vstupné, priebeţné, tematické, výstupné, riaditeľské)
- diktáty (nácvičné, kontrolné)
- slohové práce, prepisy textov ,doplňovacie texty
verbálne
- ústne odpovede
- aktivita na hodine
- originálne riešenie úloh
grafické:
- projekty
- referáty
- ilustrácie
symboly, pečiatky
Stupne slovného hodnotenia prospechu v predmetoch:
veľmi dobré výsledky
Tvorivosť
Na vysokej úrovni, uplatňuje vlastné nápady
Pojmy a poznatky
Ovláda samostatne podľa učebných osnov
Informácie
Vie vyhľadať samostatne a pouţiť v praxi
Organizácia práce
Samostatne pracuje po návode učiteľa
Logické operácie
Na vysokej úrovni
Čítanie
Samostatne s porozumením a bez chýb
Aplikácia poznatkov
Dokáţe samostatne vyuţiť v praxi
Ústny prejav
Samostatný, správny a výstiţný
Grafický prejav
Estetický, bez väčších odchýlok
Motivácia
Vysoká miera vnútornej motivácie
25
dobré výsledky
Snaha o tvorivosť a uplatnenie vlastných nápadov
Tvorivosť
Pojmy a poznatky
Ovláda podľa učebných osnov s miernou podporou
Informácie
Vie vyhľadať a pouţiť v praxi
Organizácia práce
Pracuje s malou pomocou učiteľa
Logické operácie
Na niţšej úrovni
Čítanie
S porozumením, s menším počtom chýb
Aplikácia poznatkov
Dokáţe vyuţiť v praxi s usmernením učiteľa
Ústny prejav
Menej presný, správny a výstiţný
Grafický prejav
Estetický, bez väčších nepresností
Motivácia
Niţšia miera vnútornej motivácie, prevaha vonkajšej
uspokojivé výsledky
Tvorivosť
Malá snaha o tvorivosť a iniciatívnosť
Pojmy a poznatky
Priemerné osvojenie podľa učebných osnov
Informácie
Vie s pomocou učiteľa vyhľadať a pouţiť v praxi
Organizácia práce
Pracuje s veľkou pomocou učiteľa
Logické operácie
Uplatňuje s pomocou učiteľa
Čítanie
S porozumením, s pomocou učiteľa
26
Aplikácia poznatkov
Malé nedostatky pri aplikácii v praxi
Ústny prejav
Nedostatky v presnosti a správnosti
Grafický prejav
Menej estetický, nepresný
Motivácia
Bez vnútornej motivácie, iba vonkajšia motivácia
neuspokojivé výsledky
Tvorivosť
Na nízkej úrovni, neuplatňuje vlastné nápady
Pojmy a poznatky
Neovláda podľa učebných osnov
Informácie
Nevie vyhľadať samostatne a pouţiť v praxi
Organizácia práce
Pracuje iba s veľkou pomocou učiteľa
Logické operácie
Na veľmi nízkej úrovni
Čítanie
Iba s pomocou učiteľa, s väčším počtom chýb
Aplikácia poznatkov
Nedokáţe samostatne vyuţiť v praxi
Ústny prejav
S pomocou učiteľa, s výraznými nedostatkami
Grafický prejav
Málo estetický, s veľkými odchýlkami
Motivácia
Bez vnútornej aj vonkajšej motivácie
• Ukážka slovného komentáru a Informačného listu pre rodičov je v prílohovej časti Školského vzdelávacieho programu.
Práce v hodnotiacom portfóliu
1. Povinné práce v hodnotiacom portfóliu
- odpis textu
- prepis textu
- podpísanie obrázkov
27
-
pomenovanie obrázkov
maľované čítanie
čítanie s porozumením
2. Voliteľné – vychádzame z toho, čo je obsahom vzdelávania
- záujem o návštevu detského dopravného ihriska
- hranie rolí (SJL)
- práca s PC a internetom
- zapojenie sa do ročníkovej práce
- výzdoba a čistota triedy
- návrh triedneho poriadku
- ochrana zdravia – hygienické vrecúška a prezuvky
- výsledky zo súťaţí
- príspevky do školského časopisu HUMANKO
3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Pri hodnotení zamestnancov budeme prihliadať na preferované aktivity podľa ŠkVP a výsledky pedagogickej činnosti učiteľov:
 inovačné metódy a formy vyučovania (kooperatívne, projektové, problémové vyučovanie, pouţívanie IKT)
 výsledky ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje alebo vedie (prospech, didaktické testy v paralelných triedach, celoplošné
testovanie ţiakov, výsledky a zapojenie ţiakov do predmetových súťaţí)
 výsledky v ďalšom vzdelávaní učiteľov (tvorba učebných pomôcok, mimovyučovacia činnosť, aktívna znalosť ANJ)
 hodnotenie manaţmentom školy (vedenie pedagogickej dokumentácie, kreatívni manaţéri – vedúci PK, koordinátori
projektov, tvorcovia projektov, vedúci kabinetov, vedenie a členstvo v komisiách, dodrţiavanie pravidiel)
 hodnotenie učiteľov ţiakmi (ankety, dotazníky)
 vzájomné hodnotenie učiteľov (zdravé sebavedomie, otvorená komunikácia, tímová práca)
Systém a formy kontroly:
 pozorovanie (hospitácie)
 rozhovor
 výsledky ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje – prospech, ţiacke práce, súťaţe, didaktické testy zadané naraz vo všetkých
paralelných triedach
 pokrok ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
 ďalšie vzdelávanie, tvorba učebných pomôcok, mimoškolská činnosť
 vzájomné hodnotenie učiteľov (vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)
 kontrola pedagogickej dokumentácie
28



hodnotenie učiteľov ţiakmi, príp. rodičmi (dotazníky)
kontrola dodrţiavania organizačného, pracovného a školského poriadku
ďalšie vzdelávanie, tvorba učebných pomôcok, otvorené hodiny
Raz ročne bude vykonaný osobný rozhovor zamestnanca s nadriadeným. Zamestnanec si pripraví stručné sebahodnotenie a
predstavy o svojom ďalšom pracovnom smerovaní prostredníctvom odpovedí na pripravené otázky. Nadriadený predstaví
svoje hodnotenie zamestnanca podľa kritérií a dohodnutej hodnotiacej škály: základné kompetencie pracovného výkonu,
významné kvantitatívne ukazovatele pracovného výkonu, významné kompetencie prejavené vo výchovno-vzdelávacom
procese, významné kompetencie prejavené v mimo vyučovacích činnostiach. Záverečné hodnotenie je určené z
aritmetického priemeru jednotlivých koeficientov. Pedagogický zamestnanec môţe dosiahnuť hodnotenie:
 podštandardný pracovný výkon (nevyhovujúci, čiastočne vyhovujúci)
 štandardný pracovný výkon
 nadštandardný pracovný výkon (veľmi dobrý, mimoriadne dobrý).
3.3 Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je:
- aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú poţiadavky na ne
kladené
- aby aj škola alebo verejnosť vedela ako dosahuje ciele, ktoré sú na ţiakov kladené v ŠVP.
V rámci hodnotenia sa pravidelne monitoruje:












podmienky na vzdelanie
spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
prostredie – klímu školy, triedy
priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
výsledky vzdelávania
riadenie školy
úroveň výsledkov práce školy
sebahodnotenie učiteľov
začínajúcich učiteľov
emocionálnu inteligenciu ţiakov
činnosť metodických orgánov a záujmových útvarov
29




prácu učiteľa s intelektovo nadanými ţiakmi
environmentálnu výchovu, preventívny program školy, zapojenosť ţiakov do súťaţí, výchovu ţiakov k manţelstvu
a rodičovstvu
úroveň aktívnej slovnej zásoby v AJ z uplatňovania metódy CLIL
vedomostnú úroveň ţiakov v oblasti vyučovacích predmetov
Kritériom pre nás je:


spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov
kvalita výsledkov
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:






dotazníky pre ţiakov a rodičov
dotazníky pre absolventov školy
analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach
analýza výsledkov celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka
SWOT analýza
výchovnovzdelávacie výsledky ţiakov
• Ukážka dotazníkov je v prílohovej časti Školského vzdelávacieho programu.
30
4. Učebný plán
Učebný plán pre 1.-5.ročník
Učebný plán pre primárne a niţšie sekundárne vzdelávanie vychádza z rámcových učebných plánov Štátneho
vzdelávacieho programu 1. A 2. stupňa základnej školy ISCED 1 a ISCED 2.
V učebnom pláne školy sa hodinové dotácie rešpektovali, posilnili sa predmety podľa zamerania vzdelávacieho programu.
VZDELÁVACIA
OBLASŤ
1.ročník
Počet hodín
2.ročník
Počet hodín
3.ročník
Počet hodín
4.ročník
Počet hodín
9
8
8
8
Cudzí jazyk
3
3
3
3
Matematika
4
4
5
4
Informatická výchova
-
1
1
1
Prírodoveda
1
1
2
2
Vlastiveda
-
1
1
2
Človek a hodnoty
Náboţenská výchova/
Etická výchova
1
1
1
1
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
-
-
-
1
Hudobná výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
1
1
1
Telesná výchova
2
2
2
2
22
23
25
26
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
PREDMETY
Slovenský jazyk a literatúra
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
SPOLU
31
Učebný plán pre 5.ročník
VZDELÁVACIA
OBLASŤ
Jazyk a komunikácia
PREDMETY
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Cudzí jazyk
5.ročník
Počet hodín
5
5
2
Matematika a práca
s informáciami
Matematika
4
Informatika
Dejepis
1
1
Človek a spoločnosť
Geografia
Občianska náuka
Náboţenská výchova/Etická
výchova
Biológia
1
1
Svet práce
0
Technika
0
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
2
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
SPOLU
1
2
27
Kurzy v 1. - 5. ročníku:
- Dopravná olympiáda (4 hodiny)
- Zdravý úsmev (projekt starostlivosti o ústnu hygienu – 2 hodiny)
- Plávanie v 3.ročníku (20 hodín počas 2 týţdňov)
- Lyţiarsky výcvik v 4.ročníku (16 lekcií počas 5 dní)
32
Poznámky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vyučovacia hodina má 45 minút.
Cudzí jazyk sa vyučuje v skupine s najvyšším počtom ţiakov 16.
Informatika sa vyučuje v skupine s najvyšším počtom ţiakov 16..
Náboţenská a etická výchova sa vyučuje s počtom ţiakov 12 – 16 a moţno v skupine spájať ţiakov rôznych tried alebo
v prípade poklesu ţiakov pod 12 v skupine moţno v skupine spájať ţiakov aj rôznych ročníkov.
Telesná výchova sa vyučuje s najvyšším počtom ţiakov 16 a delí sa na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého
ročníka.
Svet práce sa vyučuje v skupine s najvyšším počtom ţiakov 16. a moţno spájať ţiakov rôznych tried toho istého ročníka.
Svet práce, výtvarnú výchovu a informatiku moţno vyučovať v dvojhodinových celkoch kaţdý druhý týţdeň.
Počet skupín a počet ţiakov v skupine sa určí spravidla po zohľadnení priestorových, personálnych podmienok školy,
charakteru činnosti ţiakov, náročnosti predmetu a poţiadaviek na BOZP.
Charakteristika vzdelávacích oblastí Školského vzdelávacieho programu (podľa ŠVP)
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
ISCED1
ISCED1
ISCED1
––––––
––––––
ISCED1
ISCED1
ISCED1
ISCED1
ISCED2
ISCED2
––––––
ISCED2
ISCED2
ISCED2
ISCED2
ISCED2
ISCED2
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia
Zdôrazňuje chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť
do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich
ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Najväčší akcent sa pritom kladie
na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať.
Obsah predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov
zameraných na príjem umeleckého textu, jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Dôraz sa kladie na čítanie, a to nielen
na zvládnutie techniky čítania, ale aj pochopenie obsahu – vnímanie čítania s porozumením.
33
Dobré zvládnutie jazykového učiva vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce
a v súkromnom ţivote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej
realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov.
Cudzie jazyky poskytujú ţivý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov v rámci Európskej únie.Umoţňujú
poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí
a vzájomného medzinárodného porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Počúvanie
Komunikácia (hovorenie)
s porozumením
Čítanie
Písanie
Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický
jazyk (povinný od 1.ročníka,) nemecký jazyk ,francúzsky jazyk, španielsky jazyk (povinný od 5.ročníka).
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami
Matematika rozvíja u ţiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v kaţdodenných
situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom základe, čo zaručuje vysokú mieru schopnosti aplikácie matematických
poznatkov v praxi.
Informatická výchova a informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť hľadať riešenia
problémových úloh ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov
a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch,
ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a vyuţitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príleţitosť všetkým ţiakom
získať základnú digitálnu gramotnosť.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník pouţívaných pri práci
s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu
vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií
a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných
technológií vo vyučovaní aj iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematika, informatika, informatická výchova a šach (v rámci
voľnočasvých aktivít počas pobytu v SŠKD).
34
Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť
Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho ţivota, ktoré zaujímajú ţiakov uţ od predškolského veku. Ţiaci si
uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, kultúru a to všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce.
V mladšom veku sú ţiaci prirodzene zvedaví, zaujímajú sa o svet okolo seba a o jeho fungovanie, hľadajú príčiny fungovania,
skúšajú a učia sa pri tom. Postupné oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade
s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním je umoţnené v primárnom stupni vzdelávania takým spôsobom, ktorý u ţiaka
rozvíja aj procesuálnu stránku samotného poznávacieho procesu. Dôleţité je, aby ţiak vnímal zmeny vo svojom okolí, rozumel
a snaţil sa ich vysvetliť. Vzdelávacie činnosti sú zamerané na skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným
ţivotným prostredím. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie
čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť
a úroveň ich kognitívnych schopností.
Prebudenie záujmu o krásy prírody a zaujímavé ľudské výtvory v blízkom ale aj vzdialenom okolí je podoprené zaujímavým
spôsobom učenia sa o vlasti vo vlastivědě.
Dôleţitým cieľom je dosiahnuť takú úroveň, aby dieťa bolo schopné samostatne sa orientovať v informáciách a vedieť ich
spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň, viesť ţiakov k pochopeniu potreby
ochrany prírodného a kultúrneho prostredia. Rozvíjať emotívne (dobrodruţné) poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov
z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska) ale aj širšieho okolia svojho regiónu a celej krajiny, podporovať schopnosť ţiakov
rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia), pričom vyuţívajú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností.
Dieťa nezískava v procese učenia sa len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným. Postupné objavovanie sveta
ţiakmi je predmetom dvoch učebných predmetov prírodovedy a vlastivedy.
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním prírody. V tejto oblasti ţiaci
dostávajú príleţitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny, pôsobia na seba a ovplyvňujú sa
navzájom. Na takomto poznaní je zaloţené aj pochopenie dôleţitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu ţivých sústav, vrátane
človeka. Prírodovedné predmety svojim činnostným a bádateľským charakterom vyučovania umoţňujú ţiakom hlbšie
porozumieť zákonitostiam prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj uţitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu
v praktickom ţivote.
Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu v tejto oblasti je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na ţivot človeka
a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej
zloţkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, čím
si rozvíjajú aj zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi.
Podstatné je poznanie základných princípov ochrany krajiny a ţivotného prostredia; a osvojeniu si základných princípov
zdravého ţivotného štýlu. Dôleţité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov
a javov, ktoré nás obklopujú v kaţdodennom ţivote a porozumenie ich podstate, čo si vyţaduje interdisciplinárny prístup,
35
a preto aj úzku spoluprácu s predmetmi napríklad fyzika, chémia, biológia, geografia a matematika. Okrem rozvíjania
pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť
kultúry ľudstva.
V procese vzdelávania sa má ţiakom sprostredkovať poznanie, ţe neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie
prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je moţné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov
s vyuţitím prostriedkov IKT.
Ciele vzdelávacej oblasti človek a príroda sa napĺňajú prostredníctvom predmetov biológia, chémia, fyzika.
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť
Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaţí uchovať kontinuitu tradičných hodnôt našej spoločnosti v súlade
s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva
a multikulturalizmu.
Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť ţiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími spoločenskými javmi
a procesmi, ktoré sa premietajú do kaţdodenného ţivota a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou
a spoločnosťou. Poznanie minulosti svojho národa ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so zemepisnými
charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania
občianskych kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní. Ţiaci cez poznanie najbliţšieho prostredia (rodina, škola),
ktorého sú súčasťou, získavajú základné vedomosti o svojom najbliţšom spoločenskom prostredí, o miestnej obci, regióne
a o ostatných regiónoch Slovenska. Oboznamujú sa s územím, obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, so svetom detí i dospelých,
osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti,. Učia sa orientovať v čase, časových údajoch, histórii
vlastnej rodiny, svojej vlasti i ľudskej spoločnosti. Vedú sa k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločnosti, ako aj k tomu,
aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu
a celej spoločnosti. Vychováva ţiakov k láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu
civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť otvára priestor pre kultivovanie individuálnych a spoločenských spôsobilostí
(kompetencií), učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok
dôleţitých pre vzdelanostnú spoločnosť. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity ţiaka.
Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia a občianska náuka, aj keď témy sa
nachádzajú aj v ďalších predmetoch v iných oblastiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a sociálneho rozmeru mladých ľudí.
Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské
spoločenstvo.
36
Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku
a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba
s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale záţitkovým učením účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre ţivot v tom zmysle,
aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými
skupinami, v národe a medzi národmi.
Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných vzdelávacích predmetoch etická výchova /
náboženská výchova.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce
Oblasť Človek a svet práce zahŕňa návrhy pracovných činností a technológií, ktoré by mali viesť ţiakov k získaniu základných
zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispievať k úcte k práci .
Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom je pripraviť ţiakov na ţivot v praxi
a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce (napr. aby dokázali dodrţiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby
sa vedeli adaptovať na zmenené pracovné podmienky). Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby ţiaci dokázali pristupovať
k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že vedie žiakov k:
- pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
- osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu
práce a k pouţívaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v beţnom ţivote,
- vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti
a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku,
- autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a hodnotám
vo vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému prostrediu,
- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu podnikateľského
myslenia,
- orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov
a zručností významných pre moţnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú
a profesijnú orientáciu,
- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov.
Uvedené kompetencie ţiaci získavajú v predmetoch pracovné vyučovanie, svet práce a technika.
37
Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra
Vzdelávacia oblasť sa stará o rozvíjanie kreatívnych vyjadrovacích schopností ţiaka prostredníctvom vybraných vyjadrovacích
prostriedkov výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry, filmu, elektronických médií. Toto vyjadrovanie je chápané
vo vzťahoch k dramatickým aj literárnym vyjadrovacím prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v rámci spoločných tém
a medzipredmetových väzieb aj s predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí.
Dôleţitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta súčasného umenia v ţivote človeka
a aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie schopnosti porozumieť iným kultúram.
Vzdelávacia oblasť formuje postoje ţiaka k estetickým hodnotám a vkusu, formuje kultúrno-historické vedomie, rozvíja
schopnosť rešpektovať a tolerovať uznávané hodnoty iných ľudí a iných kultúr.
Ţiak sa učí vyuţívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda,
náboţenstvo, šport), rozumieť ich súvislostiam a úlohe vo svojom ţivote a v ţivote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné
umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné tendencie a štýly, vyjadrovacie prostriedky, základné kompozičné princípy; opisovať
svoje estetické záţitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v kaţdodennom
ţivote, chápať význam umenia v ţivote jednotlivca a spoločnosti.
Učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok a učí sa chápať súčasnú umeleckú tvorbu a prejavy kultúry. Ţiak
spoznáva typické umelecké a kultúrne prejavy ťaţiskových epoch vývoja kultúry, vybrané typické diela a autorov svetového
a slovenského umenia.
Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde, masovej
kultúre, subkultúram, poklesnutým formám vyjadrovania; rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k mediálnej produkcii a k iným
súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa ţiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi
iných kultúr.
Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova a výchova umením.
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoţivotnej starostlivosti o svoje zdravie,
ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz v tejto vzdelávacej oblasti je kladený na základné informácie súvisiace
so zdravým spôsobom ţivota. Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti a praktické skúsenosti vedúce
k rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti ţiaka, k získaniu základov športov a ich vyuţívaniu
s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre vlastného pohybového reţimu. Najdôleţitejším poslaním je vytváranie vzťahu
k pravidelnej pohybovej činnosti ako nevyhnutného základu zdravého ţivotného štýlu. Vzdelávacia oblasť je výrazne spojená
so zdravím, zdravým ţivotným štýlom, pohybovou a športovou činnosťou nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.
38
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umoţniť ţiakom osvojiť si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové
návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné
schopnosti, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity
pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy
ţiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého ţivotného štýlu a predpokladu schopnosti celoţivotnej
starostlivosti o vlastné zdravie. Vzdelávaciu oblasť zastrešuje predmet telesná výchova a telesná a športová výchova.
39
Download

Školský vzdelávací program