2. TRIENÁLE
UMENIA
KNIHY
MARTIN 2013
Turčianska galéria
Daxnerova 2
036 01 Martin
tel.: +421434224448
+421905941176
www.turiecgallery.sk
Medzinárodná
nesúťažná výstava
Trienále umenia knihy predstavuje
medzinárodnú výstavu autorskej
knihy. Zámerom projektu je prezentovať formálne aj obsahovo rozmanitú
tvorbu knižných artefaktov. Projekt sa
snaží upriamiť pozornosť na súčasné
trendy fenoménu autorskej knihy.
Hlavný usporiadateľ:
Turčianska galéria Martin
Partneri projektu
a odborní garanti:
Szent István Királyi Múzeum,
Székesfehérvár,
Maďarsko – Mgr. Katalin Izinger
Muzeum umění Olomouc,
Česká republika – Gina Renoti`ere
Book Art museum Lodz,
Poľsko – Jadwiga Tryzno
Termín realizácie výstavy:
14. 11. 2013 – 10. 3. 2014
Kurátori výstavy:
PhDr. Jarmila Kováčová, Gina Renoti`ere
Miesto konania výstavy:
Turčianska galéria Martin
Technicko-organizačné podmienky:
Autori sa prihlasujú formou prihlášky.
Diela umelcov z krajín V4 budú sústredené v partnerských organizáciách do
času, kým ich Turčianska galéria
neprevezie do Martina, miesta ich
prezentácie. K výstave je plánovaný
katalóg. Súbežne s výstavou budú
v galérii prebiehať rôzne výchovnovzdelávacie aktivity a komentované
prehliadky.
Na výstavu budú zaradené diela
vytvorené v rokoch 2008 - 2013.
Autor môže na prehliadku zaslať
najviac 3 diela, u rozmernejších diel je
max. plocha 3 m3 pre jedného autora.
Autor dodá zároveň s prihláškou
fotodokumentáciu diel na CD, DVD
v reprodukovateľnej kvalite.
O kvalite autorského zázemia a samotných artefaktov budú rozhodovať
odborní garanti projektu z partnerských inštitúcií a kurátori výstavy.
Termín doručenia prihlášok:
15. 9. 2013
Termín doručenia diel:
30. september 2013
Olomouc
Muzeum umění, Denisova 47, 771 11
Olomouc, Mgr. Gina Renoti`ere, PhD.
Székesfehérvár
Szent István Királyi Múzeum,
Fó utca 6, Székesfehérvár,
Mgr. Izinger Katalin
Lodz
Book Art Museum, Tymienieckiego 24
st. 90 – 349 Lodz, Poľsko,
Jadwiga Tryzno
Termín doručenia diel do Martina:
31. október 2013
Vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom
(do predmetu uveďte vaše meno) na:
[email protected] do 15.9. 2013
Turčianska galéria
2nd ARTISTS’
BOOK
TRIENNIAL
MARTIN 2013
Daxnerova 2
036 01 Martin
tel.: +421434224448
+421905941176
www.turiecgallery.sk
An international
non-competitive show
Artists‘ Book Triennial is an international show and exhibition of authors’
books. The project is meant to present book artefacts in a variety of their
forms and contents. Presentation form
of the project is to select out and assess qualities of the authors in this
branch in the area of V4 countries.
The project aims to fasten attention on
current trends within the phenomenon
of artists’ books. A book becomes not
only a literary work, but also an artistic
one. The objective of the project is to
organise an international contest, an
exhibition, and to map the situation in
the area of authors’ book production in
the region of V4 countries.
Main organiser:
Turčianska galéria Martin /
Turiec Gallery Martin
Co-organisers
and special guarantors:
Muzeum umění Olomouc,
Czech Republic – Gina Renotiére
Book Art Museum Lodz,
Poland – Alicja Slowikovska
István Király Múzeum Székesfehérvár,
Hungary – Izinger Katalin)
Term of exhibition realisation:
November 14, 2013 –
March 10, 2014
Exhibition curators:
Jarmila Kováčová, Gina Renotiére
Venue of the exhibition:
Turiec Gallery Martin
Technical-organisational
conditions:
In the first part of the project, the partners of the project from V4 countries
will contact individual authors engaged in creating authors’ books. The
selected authors will confirm their interest to put their works on display by
filling in the application forms. The
works of the individual artists from
participating countries will be placed
in partners’ organisations until they
will be transported by the Turiec
Gallery to the Turiec Gallery in Martin.
The works brought to the gallery will
be used for the exhibition. There will
be a catalogue of the exhibition published. The works created during 2008
– 2013 are permitted to go on display.
An author can send a maximum of 3
works for the exhibition; the maximum dimension of works by one author is 3 m3.
Deadline for submitting
applications:
15/9/2013
Deadline for receipt
of the works:
30/9/2013
Deadline for works
delivery to Martin:
31/10/2013
Simultaneously with the application
form, an author is due to provide a
quality photodocumentation of the
works on CD or DVD that is printfriendly and suitable for printing a
catalogue.
V4 partners, or special guarantors of
the project, will decide about the
quality of authors’ backgrounds and
the very artefacts
Tučianska galéria,
Daxnerova 2
036 601 Martin
tel. +421434224448
+421905941176
www.turiecgallery.sk
Turčianska galéria
2nd ARTISTS’
BOOK
TRIENNIAL
MARTIN 2013
Daxnerova 2
036 01 Martin
tel.: +421434224448
+421905941176
www.turiecgallery.sk
An international
non-competitive show
Prihláška / Entry Form
Priezvisko / Surname (Mr, Mrs)
Meno / First Name(s)
Štát / Country
Adresa/Full Address
Telefón / Phone Number
Fax
E-mail
http
Dátum, miesto narodenia / Date, Place of Birth
Odborné štúdium / Art Education
Názov a druh exponátu / Title and Type of
Rok vzniku / Year of Origin
Akceptujeme/ 2008 – 2013 span accepted
Materiál, technika / Material, Technique
Výška v cm / Height in cm
Šírka v cm / Width in cm
akceptujeme max. 3 m2 / a maximum of 3 m2 accepted
I ask for returning of my works
Yes
No
Please, send the filled in entry application by an e-mail (use your name as the subject) to:
[email protected] or [email protected]
before 15/9/2013
Download

Prihláška / Entry Form (PDF)