…spájame Vaše svety…
Cenník pripojenia do siete Internet platný od 1. januára 2011
Program:
Zriaďovací
poplatok
Zriaďovací poplatok pri Zriaďovací poplatok pri Mesačná
Polročná platba
12 mesačnej viazanosti 24 mesačnej viazanosti platba
Ročná platba:
CITY 5Mbps
30,00 €
20,00 €
0,00 €
10,00 €
55,00 €
CITY 35Mbps
30,00 €
20,00 €
0,00 €
10,00 €
55,00 €
110,00 €
110,00 €
CITY 70Mbps
30,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
110,00 €
220,00 €
Program CITY 35Mbps a CITY 70Mbps je poskytovaný v sieťach s prepojením do Metropolitnej optickej siete LIPTOVNET (sídlisko Podbreziny, sídlisko
Nábrežie a Staré mesto, Liptovský Hrádok Prekážka, Ružomberok sídlisko Roveň) Program CITY 5Mbps je poskytovaný v Liptovskom Hrádku v bytových
domoch v časti Belanská. Uvádzaná rýchlosť pripojenia je maximálna a je symetrická v oboch smeroch pripojenia (download aj upload). Agregácia je
stanovená dynamicky podľa celkového počtu súčasne pripojených užívateľov. Na sieti nie je uplatňované FUP. V prípade nadmerného využívania siete je
spoločnosť oprávnená znížiť maximálnu rýchlosť pripojenia na 1Mbps v oboch smeroch pripojenia (download/upload) a to pri všetkých typoch pripojenia.
Za nadmerné využívanie sa považuje vyťažovanie siete sťahovaním veľkých dátových obsahov (>4GB) v pracovných dňoch čase od 15.00 do 22.00 a cez
víkendy (>8GB) od 10.00 do 22.00.
Program:
Zriaďovací
poplatok
GROUP 3Mbps
30,00 €
Zriaďovací poplatok pri Zriaďovací poplatok pri Mesačná
Polročná platba
12 mesačnej viazanosti 24 mesačnej viazanosti platba
20,00 €
0,00 €
10,00 €
55,00 €
Ročná platba:
110,00 €
Program je určený pre bytové domy, kde nie je možné pripojenie k Metropolitnej optickej sieti LIPTOVNET a pripojenie je riešené vysokorýchlostným
mikrovlnným spojom. Uvádzaná rýchlosť pripojenia je smerom k užívateľovi (download) maximálna, odchodzia rýchlosť pripojenia (upload) je maximálne
1Mbps. Agregácia je stanovená dynamicky podľa celkového počtu súčasne pripojených užívateľov. Na sieti nie je uplatňované FUP. V prípade nadmerného
využívania siete je spoločnosť oprávnená znížiť maximálnu rýchlosť pripojenia na 512kbps v oboch smeroch pripojenia (download/upload) a to pri všetkých
typoch pripojenia. Za nadmerné využívanie sa považuje vyťažovanie siete sťahovaním veľkých dátových obsahov (>2GB) v pracovných dňoch čase od
15.00 do 22.00 a cez víkendy (>4GB) od 10.00 do 22.00.
Program:
Zriaďovací
poplatok
eqDSL Village 1Mbps
130,00 €
Zriaďovací poplatok pri Zriaďovací poplatok pri Mesačná
Polročná platba
12 mesačnej viazanosti 24 mesačnej viazanosti platba
115,00 €
100,00 €
13,00 €
72,00 €
Ročná platba:
144,00 €
Program je určený pre pripojenia v obciach. Nové pripojenia sú možné len v lokalitách, kde je viac ako 10 záujemcov. Zoznam lokalít je zobrazený na mape
pokrytia na stránke www.imafex.sk/kontakt.php. Agregácia je maximálne 1:30. Uvádzaná rýchlosť je maximálna. Maximálna rýchlosť pripojenia smerom od
zákazníka (upload) je 256kbps. Na sieti je uplatňované FUP. V prípade nadmerného využívania siete je spoločnosť oprávnená znížiť maximálnu rýchlosť
pripojenia na 128kbps v oboch smeroch pripojenia (download/upload) a to pri všetkých typoch pripojenia. Za nadmerné využívanie sa považuje
vyťažovanie siete sťahovaním veľkých dátových obsahov (>500MB) v pracovných dňoch čase od 15.00 do 22.00 a cez víkendy (>1GB) od 10.00 do 22.00
.
Program:
Zriaďovací
poplatok
Zriaďovací poplatok pri Zriaďovací poplatok pri Mesačná
Polročná platba
12 mesačnej viazanosti 24 mesačnej viazanosti platba
OFFICE 2Mbps
80,00 €
50,00 €
0,00 €
16,70 €
92,00 €
184,00 €
OFFICE 4Mbps
80,00 €
50,00 €
0,00 €
30,00 €
165,00 €
330,00 €
OFFICE 6Mbps
80,00 €
50,00 €
0,00 €
40,00 €
220,00 €
440,00 €
OFFICE 35Mbps**
80,00 €
50,00 €
0,00 €
16,70 €
92,00 €
184,00 €
Ročná platba:
Program OFFICE je určený pre firmy a organizácie, využívajúci pripojenie na bežnú komunikáciu a prístup k informáciám. Nie je určený pre subjekty, ktoré
používajú prístup k vzdialeným aplikačným serverom. Maximálna agregácia je 1:5 (s výnimkou programu OFFICE 35Mbps). Program je možné poskytnúť
len vo vybraných lokalitách.
** Program OFFICE 35Mbps je možné zriadiť len v mieste s možnosťou pripojenia optického kábla Metropolitnej optickej siete LIPTOVNET. Maximálna
agregácia je 1:25.
Program PROFI
Nezdieľaný program pripojenia pre subjekty s rozsiahlymi sieťami a vyšším počtom pripojených počítačov do siete Internet, prípadne
pre subjekty využívajúce vzdialené aplikačné servery. Cena programu je stanovená individuálne podľa konkrétnych požiadaviek
zákazníka.
IMAFEX® , spol. s r. o . , Be l o p o to c k é h o 4, 031 01 L i p t o v s k ý M i k u l á š ̶ IČO: 36 396 567 ̶ OR SR Ž i l i n a , oddiel
Sro, v l o ž k a č. 12684/L
tel . : +421 44 32 400 00 ̶ i nf o @i m a f ex .s k ̶ w w w. i m a f e x . s k
…spájame Vaše svety…
Cenník ďalších a servisných prác
Poplatok za znovupripojenie do siete LIPTOVNET po odpojení klienta z dôvodu
neuhradenia si záväzkov alebo iných poplatkov a pri odpojení podľa čl.11.9 Všeobecných
podmienok poskytovateľa elektronických komunikačných sietí a služieb spoločnosti
IMAFEX s r.o. :
Porušenie zmluvných podmienok uvedených v čl.7 Všeobecných podmienok poskytovateľa
elektronických komunikačných sietí a služieb spoločnosti IMAFEX s r.o. :
17,00 €
80,00 €
2,00 €
Poplatok za písomné zaslanie upomienky:
Paušálny poplatok za výjazd servisného vozidla ku klientovi v pracovných dňoch počas
pracovnej doby (Po – Pia, 8:00 – 16:30) :
5,00 €
Paušálny poplatok za výjazd servisného vozidla ku klientovi v pracovných dňoch po
pracovnej dobe (Po – Pia, 16:30 – 20:00) :
10,00 €
Paušálny poplatok za výjazd servisného vozidla ku klientovi počas víkendu, sviatku alebo
v deň pracovného pokoja :
15,00 €
Paušálny poplatok za prácu servisného pracovníka u klienta, za každú i začatú
polhodinu
6,00 €
10,00 €
Nastavenie WIFI – routra
20,00 €
Nastavenie WIFI – routra u zákazníka
0,40 €
1 m TP kábla
5,00 €
dvojzásuvka INTERNET/TV
0,15 €
konektor RJ 45
Všetky ceny sú uvedené s DPH 20% !
Cenníky je platný od 1.1.2011.
Spracoval dňa 15.decembra 2010
Jan Folwarczny, konateľ IMAFEX s.r.o.
IMAFEX® , spol. s r. o . , Be l o p o to c k é h o 4, 031 01 L i p t o v s k ý M i k u l á š ̶ IČO: 36 396 567 ̶ OR SR Ž i l i n a , oddiel
Sro, v l o ž k a č. 12684/L
tel . : +421 44 32 400 00 ̶ i nf o @i m a f ex .s k ̶ w w w. i m a f e x . s k
Download

Imafex - úradný list