RNDr. Edita Novotná
www.statistics.sk
Fórum inžinierov a technikov Slovenska, 24. apríla 2014





www.statistics.sk
Úvod
Štatistické zisťovania
- o výskume a vývoji (VV)
- o inováciách
Celkové hodnotenie inovačnej výkonnosti
High-tech štatistika
Záver
2

Výskum, vývoj a inovácie - kľúčové faktory
hospodárskeho rastu

Stratégiou Európa 2020 vytýčené ciele sú ostro
sledované tak v EÚ ako aj na národnej úrovni

Monitorovanie stavu a vývoja tejto oblasti
umožňujú štatistické zisťovania, ktoré sú
harmonizované s medzinárodnou metodikou
www.statistics.sk
3

2 základné zisťovania pre získanie informácií pre plnenie povinností

Nariadenie určuje zoznam, triedenia a frekvenciu ukazovateľov,

Metodickým základom sú jednotlivé manuály
Frascati manuál pre štatistiku výskumu a vývoja (edícia z roku 2002)
Oslo manuál pre štatistiku inovácií (edícia z roku 2005)

Štatistické zisťovania ŠÚ SR vychádzajú z týchto manuálov
a spĺňajú požiadavky uvedeného nariadenia.
stanovených vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 995/2012, ktorým sa
stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede
a technike
ktoré majú členské štáty poskytnúť Eurostatu pre zostavenie európskej štatistiky a na
medzinárodné porovnanie
www.statistics.sk
4

Monitoruje vstupy do procesu výskumu a vývoja sledovaním
ľudského potenciálu a vynaložených prostriedkov

Metodika zisťovania VV 6-01 vychádza z medzinárodnej metodiky
Frascati manuálu, v SR zavedená v roku 1994

Zisťovanie je vyčerpávajúce, oslovujú sa všetky jednotky
vykonávajúce VV

Formulár a popis metodiky je k dispozícii
na web stránke ŠÚ SR

Výsledky zisťovania sa nachádzajú
vo verejnej databáze SLOVSTAT ako
aj v publikácii Ročenka vedy a techniky
www.statistics.sk
5

Intenzita výskumu a vývoja
- Vyjadrená podielom výdavkov na výskum a vývoj z HDP,
podľa Lisabonskej stratégie a pokračujúcej stratégie
Európa 2020 má byť 3%
- Vývoj v uplynulých 10 rokoch a porovnanie
s krajinami EÚ ukazujú nasledujúce grafy.
www.statistics.sk
6
www.statistics.sk
7
www.statistics.sk
8
www.statistics.sk
9

Prevaha vládnych (štátnych) zdrojov pred podnikateľskými
a ostatnými zdrojmi

Podnikateľské (súkromné) zdroje predstavujú len 37,7 %, o niečo
len viac ako 1/3 celkových výdavkov

Dosiahnutie stanoveného cieľa 2/3 výdavkov na VV zo súkromného
sektora zostáva naďalej veľkou výzvou pre Slovenskú republiku.
www.statistics.sk
10
www.statistics.sk
11
Z pohľadu jednotlivých činností výskumu a vývoja prevaha
prostriedkov v SR smeruje pre základný výskum
www.statistics.sk
12
V štruktúre výdavkov na VV podľa sektorov vykonávania
výskumu a vývoja najvyšší podiel má podnikateľský sektor
www.statistics.sk
13
Výdavky na výskum a vývoj sa triedia aj podľa vedných oblastí podľa
Číselníka odborov vedy a techniky (Príloha k smernici č. 27/2006-R
o sústave odborov vedy a techniky), ktorá zodpovedá medzinárodnej
klasifikácie Field of Science Classification.
www.statistics.sk
14
Zamestnanci výskumu a vývoja (VV)
Zamestnanci výskumu a vývoja sa sledujú jednak vo fyzických
osobách podľa stavu ku koncu sledovaného roka ako aj
v prepočte na ekvivalent plného pracovného času (full time
equivalent – FTE).
Vývoj počtu zamestnancov VV vo fyzických osobách k 31. 12.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20 928
22 217
22 294
23 120
23 437
23 641
25 388
28 128
28 596
28 880
9 300
9 650
9 662
10 175
10 468
10 467
11 220
12 303
12 464
12 441
16 108
17 354
17 526
18 816
19 375
19 814
21 832
24 049
24 711
25 069
Technici a ekvivalentný
personál
3 229
3 108
2 986
3 038
2 932
2 698
2 491
2 841
2 681
2 753
Pomocný personál
1 591
1 755
1 782
1 266
1 130
1 129
1 065
1 238
1 204
1 058
Zamestnanci výskumu a
vývoja spolu
z toho ženy
Výskumníci
www.statistics.sk
15

Pre porovnanie údajov s
krajinami EÚ vyhovujú
relatívne ukazovatele

V prípade počtu zamestnancov
výskumu a vývoja napríklad
podiel z ekonomicky aktívneho
obyvateľstva

Údaje v grafe uvedené za rok
2011, pretože v databáze
Eurostatu ešte nie sú
k dispozícii za rok 2012 za
všetky krajiny
www.statistics.sk
16
www.statistics.sk
17
www.statistics.sk
18
Najviac zamestnancov VV pracovalo v technických
a lekárskych vedách nielen v roku 2012 ale v celom
desaťročnom období.
www.statistics.sk
19

Monitoruje druhy inovačných aktivít podnikov, výdavky na
inovácie, zdroje informácií pre inovácie, spoluprácu pri
inováciách atď.

Metodika zisťovania Inov 1-92 vychádza z medzinárodnej
metodiky Oslo manuálu, v SR zavedená v roku 1999

Zisťovanie je výberové, oslovuje sa cca 40% z celkového
súboru

Formulár a popis metodiky je k dispozícii na web stránke
ŠÚ SR

Výsledky zisťovania sú k dispozícii vo verejnej databáze
SLOVSTAT a v publikácii „Inovačná aktivita podnikov SR“
www.statistics.sk
20
Inovačné aktivity
Technologické inovácie
 inovácie produktov
 inovácie procesov
 nedokončené a/alebo pozastavené inovačné aktivity
Netechnologické inovácie
 organizačné inovácie
 marketingové inovácie
www.statistics.sk
21
www.statistics.sk
22
Intenzita inovácie

Intenzita inovácie je vyjadrená
podielom výdavkov na inovácie
z celkových tržieb podniku

V roku 2010 v podnikoch
s technologickou inováciou to
predstavovalo 1,2 %,
v priemysle to činilo 1,4 %
a v službách 0,8 %

Intenzitu inovácie
v medzinárodnom porovnaní
ukazuje graf
www.statistics.sk
23
Vplyv inovačnej aktivity na hospodárske výsledky

Vyjadruje sa
podielom tržieb za
inovované produkty
z celkových tržieb.

V tomto ukazovateli
sa Slovenská
republika
v medzinárodnom
porovnaní v roku
2012 umiestnila na
prvom mieste.
www.statistics.sk
24
Zisťovanie sa zameriava aj na rôzne kvalitatívne
informácie, z nich sú prezentované tie, ktoré

do určitej miery poukazujú na úroveň prepojenia medzi
podnikateľskou sférou a inštitúciami výskumu a vývoja
a vysokoškolského vzdelávania
- štruktúra zdrojov informácií pre inovácie
- typ partnera pre spoluprácu pri inovačných
aktivitách
www.statistics.sk
25
Zdroje informácií pre inovácie
Štruktúra zdrojov informácií pre inovácie
Podiel podnikov s technologickou
inováciou, ktoré uviedli vysoký stupeň
dôležitosti zdroja v %
priemysel a
služby
priemysel
Služby
spolu
Vnútorné zdroje
V rámci podniku alebo skupiny podnikov
49,7
49,3
50,4
26,1
27,5
23,9
43,2
17,2
40,2
17,3
48,2
17,0
3,5
3,3
3,8
2,2
1,4
2,5
0,9
1,7
2,2
11,5
11,3
3,1
12,5
13,0
1,7
9,7
8,5
5,3
Trhové zdroje
Dodávatelia zariadení, materiálov, komponentov
alebo softvéru
Klienti alebo zákazníci
Konkurenti a ostatné podniky v rovnakom odvetví
Konzultanti, komerčné laboratóriá alebo súkromné
VV inštitúcie
Inštitucionálne zdroje
Univerzity a iné inštitúcie vyššieho vzdelávania
Vládne alebo verejné výskumné inštitúcie
Iné zdroje
Konferencie, veľtrhy, výstavy
Vedecké časopisy a obchodné/technické publikácie
Odborné a odvetvové združenia
www.statistics.sk
26
www.statistics.sk
27
Spolupráca pri inováciách

Spoluprácou pri inováciách sa v zmysle tohto
zisťovania rozumie aktívna účasť na spoločných
výskumno-vývojových projektoch a ostatných
inovačných projektoch

Viac ako 33 % podnikov s technologickou inováciou
spolupracovalo s inými podnikmi alebo
nekomerčnými inštitúciami
www.statistics.sk
28
www.statistics.sk
29
Celkové hodnotenie inovačnej výkonnosti
Európska komisia zostavuje kompozitný ukazovateľ „ súhrnný
inovačný index“, na základe ktorého sú krajiny rozdelené do
štyroch skupín:




Inovační lídri: Dánsko, Fínsko, Nemecko, Švédsko, ktorých
výkonnosť je výrazne vyššia ako priemer EU27.
Inovační nasledovníci: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko,
Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Slovinsko,
Anglicko, ktorých výkonnosť je blízko priemeru EU27
(nad alebo pod).
Mierni inovátori: Česká republika, Grécko, Maďarsko, Taliansko,
Litva, Malta, Portugalsko, Slovensko a Španielsko, ktorých
výkonnosť je nižšia ako priemer EU27.
Dobiehajúce krajiny: Bulharsko, Lotyšsko, Poľsko a Rumunsko
sú významne pod priemerom EU27.
www.statistics.sk
30
Súhrnný inovačný index v krajinách EÚ
publikovaný v „Innovation Union Scoreboard 2014“.
www.statistics.sk
31
High-tech štatistika
ŠÚ SR od roku 2008 zostavuje aj štatistiku odvetví
s vysokou technológiou
Definícia odvetví s vysokou technológiou (high-tech
odvetví resp. high-tech sektora) zahŕňa ekonomické
činnosti s vysokou intenzitou výskumu a vývoja, ktoré sú
vymedzené prostredníctvom klasifikácie SK NACE Rev.2
nasledovne:
High-tech odvetvia v spracovateľskom priemysle:
 21
- výroba základných farmaceutických výrobkov
a farmaceutických prípravkov
- výroba počítačových, elektronických a optických
výrobkov

26

30.3 - výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných
zariadení
www.statistics.sk
32
High-tech štatistika
High-tech odvetvia v službách (znalostne intenzívne služby
s vysokou technológiou):

59 - výroba filmov, videozáznamov a televíznych
programov, príprava a zverejňovanie zvukových
nahrávok

60 - činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie

61 - telekomunikácie

62 - počítačové programovanie, poradenstvo a
súvisiace služby

63 - informačné služby

72 - vedecký výskum a vývoj
www.statistics.sk
33
High-tech tovary
Definícia high-tech tovarov vytvorená na základe
Štandardnej medzinárodnej obchodnej klasifikácie SITC
Rev.4 a obsahuje technické produkty, ktorých výroba
zahŕňa vysokú intenzitu výskumu a vývoja.
Členia sa do 8 základných skupín:
 letecká technika
 výpočtová technika
 elektronika a telekomunikácie
 farmácia
 vedecké prístroje
 elektrotechnika
 chémia
 neelektrické stroje
www.statistics.sk
34
Vybrané makroekonomické ukazovatele
v odvetviach s vysokou technológiou
V roku 2012 bolo v odvetviach s vysokou technológiou SR








5,1 % z celkového počtu zamestnancov
7,1 % tržieb za vlastné výkony a tovar
8,2 % miezd a platov
3,8 % hrubých investícií do hmotného majetku
28,8 % z počtu zamestnancov výskumu a vývoja v FTE
35,2 % výdavkov na výskum a vývoj
7,3 % z inovujúcich podnikov
7,8 % z podnikov s technologickou inováciou
Podiel high–tech tovarov predstavoval na
 celkovom vývoze
8%
 celkovom dovoze 15 %
Treba poznamenať, že údaje za high-tech odvetvia ŠÚ SR zostavuje
z ročného štrukturálneho zisťovania podnikateľského sektoru a líšia
sa od údajov publikovaných Eurostatom z toho dôvodu, že Eurostat
používa pri zostavovaní tejto štatistiky aj iné zdroje údajov.
www.statistics.sk
35
Záver
Štatistické údaje SR ukazujú
• nízke investície do výskumu, vývoja a inovácií
• nedostatočnú spoluprácu medzi výskumnou,
akademickou a podnikateľskou sférou
• nízku inovačnú výkonnosť ekonomiky
www.statistics.sk
36
Záver
V príspevku bolo prezentovaných len niekoľko hlavných ukazovateľov,
ktoré má ŠÚ SR k dispozícii. Úplnú databázu ŠÚSR za oblasť vedy,
techniky a inovácií možno nájsť na internetovskej stránke:
http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/slovstat
ŠÚ SR vypracováva a vydáva každoročne publikáciu „Ročenka vedy
a techniky“, a každý druhý rok aj publikáciu „Inovačná aktivita podnikov
SR“, ktorých elektronická verzia je tiež k dispozícii na webovej stránke
ŠÚ SR:
http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/multi/sciencepublications
Pre medzinárodné porovnanie možno údaje za členské štáty EÚ nájsť
v databáze Eurostatu na adrese:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_inn
ovation/data/database
www.statistics.sk
37
Ďakujem za pozornosť!
www.statistics.sk
38
Download

A3 Novotná SUSR