eGovernment
komunikace občana s eGovernmentem
Mikulov 2014
Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
09-09-2014
Vznik Atos
▶ Roční tržby ve výši €8,6 miliard za 2013
▶ Více než 76 300 business technologists v oblasti
podnikových řešení v 52 zemích na celém světě
▶ Hlavní sídlo v Bezons / Paříž, Francie
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
Atos za posledních 5 let
in 2008
in 2013
Δ
€5.6bn
€8.6bn
+55%
Operating
margin
4.7%
7.5%
+280bps
Headcount
51,000
76,300
+50%
Revenue
3 | 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
Atos - partner Olympijských her
Dlouhodobá práce na IT zajištění Olympijských
her od Barcelony 1992
4
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
Cíle Smart Administration pro Českou republiku
Vize strategie SA pro rok 2015
▶ Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy
dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně.
▶ Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně
reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně.
▶ Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti
české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.
Globální cíl Strategie
▶ Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb
podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.
5
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
Ministerstvo vnitra – 18.července 2014
▶ Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky
pro období 2014-2020
– Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu
dobudování architektury eGovernmentu
tvorba koncepčně-strategického materiálu – Strategie řízení investic do ICT
prosazování principu open data
dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a
zajištění standardů kybernetické bezpečnosti
• novelizace relevantní legislativy vztahující se k eGovernmentu
•
•
•
•
6
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
Reference a technologie Atos
Bezpečná identifikace občana
•
Projekt elektronických identifikačních dokladů v ČR
e-pasy, eOP, ...
•
Projekty elektronických dokladů v dalších státech
Francie, Bulharsko, Slovensko,…
•
Vedení mezinárodního projektu přeshraniční identifikace
STORK 2.0
•
Vlastní biometrická řešení pro komerční i veřejný sektor.
Plošné nasazení v několika zemích světa.
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
Elektronické občanské průkazy v ČR
od 1. ledna 2012 podle zákona č. 328/199 Sb.
▶ Rozšíření systému pro biometrické pasy a povolení k pobytu
–
–
–
–
jednotný systém pro všechny elektronické doklady
využití stávající infrastruktury
využití centrálních evidencí MV
univerzálnost přepážek obecních úřadů
▶ Možná vstupenka pro přístup občana k eGovernmentu a ISZR od 1. července 2012
▶ Různé úrovně autentizace pro různé agendy:
▶ Standardní základní čitelné tištěné údaje – přístupné každému
▶ MRZ kód a/nebo 2D kód – přístupné pro načtení do čteček, automatů,…
▶ Číslo eOP + zadání BOKu (PINu občana) – silnější ověření pravosti držitele
(prokázání znalosti)
▶ dostupné zdarma pro každou OP (staré, nové, s čipem, bez čipu)
▶ Osobní certifikát na čipu – silná autentizace
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
eOP jako univerzální autentizační klíč
univerzální služba ztotožnění občana
osobní certifikát, BOK
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
Jednotné pracoviská MV SR - eID
Systém na vydávanie osobných dokladov
Problematika
Zjednotenie procesov na vydávanie “všetkých” osobných dokladov na jednom mieste.
▶
Postupná implementácia procesov vydávania vodičských preukazov,
cestovných pasov a občianskych preukazov na jednom mieste (od 2004)
▶
implementácia procesov na vydávanie elektronického občianskeho
preukazu a podporná infraštruktúra (inšpekčný systém, implementácia RA
do procesov)
Ambícia MV SR:
▶
▶
Maximálne zjednodušiť
občanovi interakciu s
úradom a zabezpečiť
vydávanie všetkých dokladov
na jednom mieste.
Řešení
Prechod na elektronický
multifunkčný doklad
▶
Plne we based aplikácia vrátane riadenia špeciálnych periférií – kamera,
snímače odtlačkov prstov a pod
▶
Integrácia s podpornou infraštruktúrou
▶
Zákazkový HW pre mobilné zariadenia
▶
Centralizovaná správa, diaľkový management špeciálnych periférií – kiosky,
mobilné pracoviská
Výhody
▶
IS v modernej prezentačnej vrstve
▶
ZEP priamo pri výdaji dokladu
▶
dlhodobá spolupráca s MV SR na systéme JP (od roku 2004) a s tým súvisiace
know-how v oblasti dokladov
▶
Integrácia na prostredie Slovenskej pošty
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
ITMS2014+
IS na monitorovanie fondov EŠIF
Problematika
Úprava monitorovacieho systému ITMS programového obdobia 2007-2013 na
požiadavky programového obdobia 2014-2020:
▶
implementácia princípov eCohesion policy definovaných nariadeniami EK
(eSubmission, Only once encoding, eStorage, eSignature, Interoperability,
eAudit)
▶
implementácia princípov Slovenského zákona o elektronickom výkone
verejnej moci (zákon o e-Governmente SR)
Ambícia Úradu vlády SR:
▶
zabezpečiť jeden z
najlepších informačných
systémov v rámci celej
Európskej únie v oblasti
monitorovania EŠIF
Řešení
▶
prezentačná vrstva modernizovaná do komponentového responzívneho
webového frameworku Wicket
▶
DB postavená na OpenSource technológii PostgreSQL
▶
modernizované možnosti reportovania, workflow managementu,
eMessagingu, IAM, dátového úložiska, auditovania a monitorovania v súlade s
požiadavkami eCohesion policy
Výhody
▶
IS v modernej prezentačnej vrstve
▶
integrácie na IS verejnej správy za účelom zníženia byrokratického zaťaženia žiadateľa
▶
príprava na prechod na plne elektronickú výmenu dát so žiadateľom od 1.1.2016
▶
všetky EŠIF fondy a programy cezhraničnej spolupráce v jednom IS
▶
dlhodobá spolupráca s Úradom vlády SR na systéme ITMS (od roku 2003) a s tým
súvisiace know-how v oblasti fondov
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
STORK, pan-EU Framework
Interoperability Solutions
Business challenge
▶
Strong need to enable open-border working across the EU
▶
Allowing companies to open for business fast in all EU countries
▶
Making access to public services easier for individuals
▶
Fostering better options for studying abroad.
Solutions
▶
The key enabler in IT for the
European Commission
eGovernment action plan,
2011 to 2015
▶
Helping to make the single
European market a reality
▶
Fostering a growing
community of citizens
across the EU
▶
Strategically vital to secure
mobility within Europe.
▶
STORK is a pan-European framework for eID and authentication
▶
Enables people and companies to validate their identity in other countries
using the eID systems on their own
▶
Currently includes 16 countries, with more than 110 different identity
systems used for authentication
▶
Atos provides innovation and project management
▶
Heads 32-member consortium, including governments, academic institutions,
and companies
▶
Close and trusted partner to the European Commission.
Benefits
▶
Based on Open Standards, with stakeholder access to source code and specifications
▶
Six pilots currently underway, covering eGovernment, student mobility and safer use
of the Internet by children.
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
Virtuální rehabilitace
Austrian general accident insurance (AUVA)
▶ Projekt Virtuální rehabilitace je založen na technologii Microsoft
XBOX Kinect.
▶ Jednoduché a intuitivní ovládání během celého cvičení.
▶ Pacienti cvičí dle předem připraveného plánu v bezpečí domova.
▶ Možná online kontrola a individuální nastavení plánu přímo lékařem
▶ Lékař je v přímém kontaktu s pacientem prostřednictvím telefonu
nebo Skype přímo na obrazovce televizoru a v případě potřeby
vede pacienta.
▶ Zkušenost z Dánské nemocnice Skanderborg, pacienti již po 3-6
týdnech rehabilitace nabývají nové fyzické aktivity.
▶ Video
• Virtual Rehabilitation of a knee patient
http://www.youtube.com/watch?v=YfqwQwzXqEg
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
if link is broken please visit:
Virtuální rehabilitace v praxi
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
Virtual Rehabilitation® – funkce
Cvičení před obrazovkou s úsměvem na tváři – zelený úsměv, cvičení je prováděno správně
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
UK Government
transformace do Cloudu
▶ Před 18 měsíci vláda Spojeného království rozhodla o
adopci Cloud služeb
▶ Projekt Exemplars – definice 25ti klíčových aktivit mezi
občanem a státem
– https://www.gov.uk/transformation
▶ Klasifikace bezpečnosti
– https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploa
ds/attachment_data/file/251480/Government-SecurityClassifications-April-2014.pdf
16 | 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
UK Government
transformace do Cloudu
▶ UK Government připravil prostředí pro nakupování cloud služeb.
▶ UK Goverment Cloud Store
– http://govstore.service.gov.uk/cloudstore/
17 | 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
Děkuji za pozornost
Oldřich Kalina
ATOS IT Solutions and Services, s.r.o.
Adresa: Doudlebská 1699/5
150 00 Praha 5
Česká republika
Mob:
Email:
www:
+420 602 239 764
oldrich.kalina@atos.net
http://cz.atos.net
| 09-09-2014 | Oldřich Kalina
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Public | PHT
Download

Atos - Egovernment