Laboratórna príručka
Prevádzka Bratislava
UNB akademika L. Dérera, Limbová 5, 831 01 Bratislava
Účinnosť:
01.04.2013
Vypracoval:
Dátum:
MUDr. Oto Ürge, odborný garant
29.3.2013
Podpis:
Schválil:
Dátum:
MUDr. Monika Drakulová, odborný garant
29.3.2013
Podpis:
Výtlačok:
neobmedzený počet výtlačkov
Vydanie č.:
1
Zmena/rok:
1/15.10.2013
Stupeň dôvernosti:
verejná
F-008-6/12
Obsah
Úvod .................................................................................................................................................................. 4
1 Informácia o laboratóriu............................................................................................................................ 5
2 Predanalytická fáza (PF)............................................................................................................................. 8
2.1
Všeobecná charakteristika predanalytickej fázy ............................................................................... 8
2.2
Faktory predanalytickej fázy .............................................................................................................. 8
2.2.1
Biologické faktory ...................................................................................................................... 8
3 Odber biologického materiálu ................................................................................................................... 9
3.1
Všeobecné zásady odberu biologického materiálu ........................................................................... 9
3.2
Časovanie odberov .......................................................................................................................... 10
3.3
Odber krvi ........................................................................................................................................ 10
3.3.1
Zásady odberu venóznej krvi ................................................................................................... 10
3.3.2
Zásady odberu kapilárnej krvi.................................................................................................. 11
3.3.3
Zásady odberu arteriálnej a arterializovanej krvi .................................................................... 11
3.4
Odber moču ..................................................................................................................................... 12
3.4.1
Kvalitatívne vyšetrenie moču .................................................................................................. 12
3.4.2
Kvantitatívne vyšetrenie moču ................................................................................................ 12
3.5
Iné špeciálne typy odberov.............................................................................................................. 13
3.5.1
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie .................................................................................. 13
3.5.2
Vyšetrenie stolice na zvyšky .................................................................................................... 13
3.5.3
Vyšetrenie resorpčnej krivky železa ........................................................................................ 13
3.6
Informovanie pacientov pred odberom .......................................................................................... 13
4
5
6
7
8
9
3.7
Príprava pacientov pred odberom .................................................................................................. 14
3.8
Všeobecné zásady a postupy odberu pre zdravotníckych pracovníkov .......................................... 14
Odporúčaný odberový materiál .............................................................................................................. 15
4.1
Typ a množstvo odobratého biologického materiálu...................................................................... 16
4.2
Manipulácia so vzorkami po odbere ............................................................................................... 18
4.3
Likvidácia použitého odberového materiálu ................................................................................... 18
Vypĺňanie žiadaniek a označenie primárnych vzoriek na vyšetrenia ...................................................... 19
5.1
Uvedenie dôležitých klinických informácií ...................................................................................... 19
5.2
Uvedenie informácií o pacientovi .................................................................................................... 19
5.3
Informovaný súhlas pacienta .......................................................................................................... 20
5.4
Identifikácia vzoriek biologického materiálu ................................................................................... 20
Transport, skladovanie a uchovávanie vzoriek........................................................................................ 20
6.1
Transport ......................................................................................................................................... 20
6.2
Skladovanie ...................................................................................................................................... 21
6.3
Uchovávanie .................................................................................................................................... 21
Dodatočné vyšetrenia a časové limity na ich dohlásenie ........................................................................ 21
Príprava vzoriek na analýzu ..................................................................................................................... 21
Opakované vyšetrenia ............................................................................................................................. 22
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 2 z 22
F-080-1/12
10 Žiadanky na vyšetrenia ............................................................................................................................ 22
11 Zoznam laboratórnych vyšetrení ............................................................................................................. 22
12 Informácie o medicínskych indikáciách laboratórnych vyšetrení ........................................................... 22
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 3 z 22
F-080-1/12
Úvod
Spoločnosť synlab slovakia patrí do skupiny synlab group, ktorá je lídrom na trhu Európskych laboratórií.
Poskytujeme laboratórnu diagnostiku v týchto štátoch Európy a Ázie:

Veľká Británia, štáty Beneluxu, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rakúsko,
Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, Macedónsko, Ukrajina a Bielorusko

Turecko, Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty (Dubaj),
Cieľom tohto spojenia je využitie synergií v odbornej oblasti laboratórnych technológií a postupov na špičkovej
modernej úrovni. Prinášame novú kvalitu v diagnostike pacienta s prihliadnutím na najnovší výskum v oblasti
zdravotníctva v súlade s akreditačnými normami uznávanými po celom svete, ekonomickými a etickými princípmi.
Naši klienti sú lekári, nemocnice, štátne a neštátne zariadenia, ako aj jednotlivci v humánnej a veterinárnej oblasti.
synlab slovakia – viac ako laboratórium
Prečo práve my?
Pretože namiesto bežného prístupu “automatu na dodávanie” sme si zvolili pozíciu aktívneho poradcu, ktorý je
pripravený poskytnúť klientovi nie len vyšetrenia, ale aj spoľahlivé konziliárne služby v oblasti laboratórnej
diagnostiky. V našej spoločnosti pracujú špičkoví odborníci, ktorí tvoria kvalitný tím s dlhoročnými skúsenosťami a
sú pripravení riešiť Vaše otázky a požiadavky v súlade s novými poznatkami medicíny a vedy. Sú k dispozícii práve
vtedy, keď to lekári a pacienti najviac potrebujú, 24 hodín denne 7 dní v týždni.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 4 z 22
F-080-1/12
1
Informácia o laboratóriu
Synergia laboratórií skupiny synlab je výrazne posilnená na úrovni regiónov. Spoločnosť synlab slovakia má na
Slovensku celkom šesť prevádzok, ktorých väčšina poskytuje služby v režime 24 hodinovej dostupnosti 7 dní
v týždni:
-
Bratislava, Limbová 5, PSČ 831 01
-
Košice
o
Rastislavova 43, PSČ 040 01
o
Malá Praha, spol. s.r.o. , Mäsiarska 27, PSČ 040 01
-
Prešov, Hollého 14, PSČ 081 81
-
Ilava, Štúrova 3, PSČ 019 01
-
Púchov, Pod Lachovcom 1727/55, PSČ 020 01
V našich laboratóriách poskytujeme laboratórnu diagnostiku v týchto medicínskych odboroch:
-
klinická biochémia
-
klinická hematológa
-
klinická imunológia a alergológia
-
klinická mikrobiológia
-
toxikológia
Kontakty:
synlab slovakia s.r.o.
Limbová 5
831 01 Bratislava
IČO: 35 878 151
DIČ: 2021822407
IČ DPH: SK2021822407
Sekretariát:
Tel.: +421 2 32 66 07 00
Fax: +421 2 32 66 07 77
E-mail: [email protected]
[email protected]
Obchodné oddelenie
Tel.:
+421 2 32 66 07 60
+421 2 32 66 07 05
+421 2 32 66 07 75
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 5 z 22
F-080-1/12
Bratislava - sídlo spoločnosti
24 hodinová prevádzka Bratislava poskytuje
- laboratórnu a špecializovanú laboratórnu diagnostiku:

v humánnej medicíne

vo veterinárnej medicíne
- ambulantné služby:
1.
klinická biochémia - metabolická ambulancia
2.
hematologická ambulancia
- konziliárne služby
Ambulancia klinickej biochémie (metabolická ambulancia):

sa úzko špecializuje na diagnostiku a liečbu porúch metabolizmu lipidov u dospelých a detí

s uvedenou problematikou má dlhoročné skúsenosti

v dispenzári má viac ako tisíc pacientov

zabezpečuje diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku dedičných metabolických porúch aminokyselín a cukrov

monitoruje pacientov – deti s autizmom

poskytuje diagnostiku, monitoring, konzultačná činnosť pre pacientov s fenylketonúriou v spolupráci
s Detskou klinikou SZU UNB Bratislava.
Hematologická ambulancia:

ambulancia je zameraná na diagnostiku porúch hemostázy – (vrodené a získané) hlavne u gravidných žien, po
opakovaných abortoch, pri užívaní antikoncepcie alebo hormonálnej substitúcie

zabezpečuje diagnostiku a následné sledovanie trombofilných stavov

vyšetrenie ELFO hemoglobínu a sledovanie pacientov s beta talasémiou poskytuje ako jediné pracovisko
v západoslovenskom kraji pre dospelých pacientov v rámci centra pre diagnostiku vrodených
hemoglobinopatií

ambulancia vytvára register týchto pacientov s cieľom ich dlhodobého sledovania
Spoločnosť poskytuje veľmi široké spektrum vyšetrení
Niektoré z nemocníc v rámci celej Slovenskej republiky nám cielene zasielajú materiály na špeciálne vyšetrenia
synlab slovakia s.r.o., prevádzka Bratislava, bolo prvé pracovisko v SR, ktoré bolo akreditované.
V odbore toxikológia ako jediní v Bratislave a západoslovenskom kraji poskytujeme 24 hodinovú prevádzku
a dostupnosť toxikologických vyšetrení
Pre potrebu orgánových transplantácií naša spoločnosť zabezpečuje pohotovostný tým pre okamžitú potrebu v rámci
spolupráce s UNB pri transplantačných zákrokoch
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 6 z 22
F-080-1/12
Poskytujeme odborné konzultácie vysoko kvalifikovanými odborníkmi a podieľame sa aj na postgraduálnom
vzdelávaní pri SZU.
Kontakty: Bratislava, Limbová 5, PSČ 831 01
Akútne laboratórium s 24-hodinovou prevádzkou:
Biochémia: +421 2 32 66 07 22
Hematológia: +421 2 32 66 07 24
Tel.:
+421 2 59 54 24 58
+421 2 59 54 24 42
Denná prevádzka (7:00-15:30):
Príjem biologického materiálu:
+421 2 32 66 07 16-19
Biochémia:
+421 2 32 66 07 16-19
Hematológia:
+421 2 32 66 07 24
Imunológia:
+421 2 32 66 07 26
Močové laboratórium:
+421 2 32 66 07 35
Sérológia:
+421 2 32 66 07 25
Hormonálna diagnostika:
+421 2 32 66 07 30
Toxikológia:
+421 2 32 66 07 27
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 7 z 22
F-080-1/12
2
Predanalytická fáza (PF)
Spoľahlivosť laboratórnych vyšetrení závisí nielen od kvality analýzy samotnej vzorky (tzv. analytická fáza), ale aj od
prípravy pacienta, odberu, transportu, spracovania a uchovávania vzoriek, tzv. predanalytickej fázy.
2.1
Všeobecná charakteristika predanalytickej fázy
Predanalytická fáza laboratórneho vyšetrenia priamo ovplyvňuje kvalitu výsledku laboratórneho vyšetrenia, realizuje
sa predovšetkým na klinických pracoviskách (oddeleniach a ambulanciách), je neoddeliteľnou súčasťou laboratórneho
vyšetrenia a často i samotnej analytickej metódy. Musí byť predmetom záujmu klinických pracovníkov, ako aj
pracovníkov laboratória (lekárov, analytikov a laborantov) s rôznou mierou priamej zodpovednosti. Jednotlivé zložky
predanalytickej fázy sú úzko späté, preto vyžaduje komplexný prístup a tímovú spoluprácu klinických pracovníkov
a pracovníkov laboratórií.
2.2
Faktory predanalytickej fázy
Vplývajú na správnosť výsledku a jeho hodnotenie.
Hlavné faktory predanalytickej fázy sú:
a)
biologické faktory - pacient
b) odber vzorky
c)
transport, skladovanie a uchovávanie vzoriek
d) príprava pre analýzu
2.2.1
Biologické faktory
Biologické faktory rozdeľujeme na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné. Pri hodnotení výsledku musíme na tieto faktory
myslieť a individuálne ich zohľadniť.
a/ neovplyvniteľné faktory:
- vek (zmeny bilirubínu a kyseliny močovej u novorodencov, štádiové zmeny alkalickej fosfatázy a jej vzostup do
puberty, lineárne zmeny vzostupu cholesterolu a LDL, pokles kreatínkinázy a mnohé iné).
- pohlavie (rozdiely v hodnotení výsledkov vzhľadom na pohlavie nastupujú s pubertou a ustupujú po 65. roku života).
- rasa (vplýva na hodnotenie výsledkov niektorých vyšetrení, napr. CK má černošská populácia asi o 40 % vyššiu ako
belosi, AMS u aziatov je o 100% vyššia než u belochov a pod.)
- tehotenstvo - referenčné hodnoty sa menia podľa gestačného týždňa, hemodilúcie, vzostupu hmotnosti, zvýšenej
spotreby niektorých látok napr. Fe, feritínu a pod.
b/ ovplyvniteľné faktory:
- potrava, diéta - vplyvy bezprostredné, ako aj dlhodobé, výrazná je interferencia lipémie, ale aj iných parametrov
- hladovka (ovplyvňuje vzostup ketolátok až 30-násobne, mastných kyselín, pyruvátu, laktátu, dlhodobá hladovka
zvyšuje AST o 40%, KM a kreatinín o 20%, znižuje GMT o 50%, TAG o 40%, urea o 20% a pod.)
- fyzická aktivita (závisí od jej intenzity, dĺžky, trénovanosti, napr. 45 minút po maratónskom behu stúpa CK 4násobne, AST, bilirubín o 50%, imobilizácia spôsobuje zvýšenie odpadu Ca až o 60-240% a pod)
- nadmorská výška (spôsobuje zmeny laboratórnych výsledkov, napr. CRP je vyšší o 65% pri 3600 m n.m., dochádza k
zmenám KM, klírensu kreatinínu, transferínu, adaptácia trvá týždne a návrat na pôvodné hodnoty niekoľko dní).
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 8 z 22
F-080-1/12
- káva (jej pravidelné užívanie ovplyvňuje voľné mastné kyseliny, renín, katecholamíny)
- fajčenie (spôsobuje akútne zmeny voľných mastných kyselín, adrenalínu, aldosterónu, kortizolu, CO-Hb sa zvyšuje 8násobne, chronické zmeny vidíme u onkomarkerov - CEA (+60%), Pb, Cd (+30%), Cu (+15%), Lp(a) (-40%), angiotenzín
konvertujúci enzým (-40%), prolaktín (-20%)
- alkohol (ich zmeny závisia od trvania alkoholizmu a množstva požitého alkoholu, akútne zmeny (2-4 hod.) ovplyvňujú
glukózu, laktát, KM, aldosterón (+150%), TG (+25%), osteokalcín, prolaktín (+50%), ADH, kortizol a iné, chronické
zmeny spôsobujú zvýšenie GMT 10-násobne, AST 2,5x, Na 1,5x, E2, ALT, kortizol o 70%, TAG, cholesterol a iné)
- lieky, návykové látky a stimulanciá (napr. amfetamín ovplyvňuje voľné mastné kyseliny, morfín AMS, lipázu, AST,
ALT, bilirubín, TSH, gastrín, prolaktín, inzulín, noradrenalín, heroín pCO2, T4, cholesterol, K, pO2, albumín, kanabis Na, K, Cl, ureu, kreatinín, glukózu, KM, inzulín a pod.)
- stres, operácie
3
Odber biologického materiálu
Pod biologickým materiálom rozumieme akýkoľvek materiál, ktorý odoberáme od vyšetrovanej osoby na rôzne druhy
laboratórnych vyšetrení. Dodržiavanie zásad odberu materiálu, správna organizácia práce a neustála kontrola
predchádza možným komplikáciám, zámene materiálu a chybám, ktoré sú následne zdrojom nedôvery voči získaným
výsledkom.
Biologický materiál, odosielaný na laboratórne vyšetrenia:
-
krv (arteriálna, venózna, kapilárna)
-
moč (na kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie)
-
likvor
-
stolica
-
spútum
-
sliny
-
punktáty (výpotky)
-
kostná dreň
-
žalúdočná a duodenálna šťava
-
plodová voda
-
tkanivá
-
iné
Odber biologického materiálu realizujú v zdravotníckych zariadeniach zdravotné sestry, lekári resp. iné poverené
a zaškolené osoby. Vykonáva sa výhradne v odberových miestnostiach (ambulancie, vyšetrovne) alebo priamo pri
lôžku pacienta.
Pri jednotlivých odberoch kladieme dôraz na prípravu pacienta, časovanie odberu, polohu pri odbere, špeciálne
požiadavky, odberové súpravy, aditíva, terapeutické a diagnostické výkony, operácie, infúzie a transfúzie.
3.1
Všeobecné zásady odberu biologického materiálu
-
biologický materiál sa odoberá do vhodne zvolených odberových súprav podľa požadovaných vyšetrení
-
odoberá sa potrebné množstvo biologického materiálu podľa druhu vyšetrenia a podľa počtu vyšetrení
-
odber biologického materiálu musí byť vykonaný správne, aby nedošlo k znehodnoteniu vzorky
-
biologický materiál a žiadanky musia byť správne a jednoznačne označené a vyplnené
-
biologický materiál a žiadanka od HIV, HBsAg a HBC pozitívnych pacientov musí byť zreteľne označená, najlepšie
červeným písmenom alebo plnou značkou HIV pozit. resp. HBsAg, HBC pozit.!
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 9 z 22
F-080-1/12
3.2
Časovanie odberov
odber na biochemické, hematologické, sérologické a imunologické vyšetrenie sa odoberá po nočnom pokoji
-
najčastejšie medzi 6. až 9. hodinou ráno
-
odber by mal byť vykonaný nalačno, po 10 -12 hodinovom lačnení
-
pred odberom by mal byť pacient 20 minút v pokoji
-
dôležité sú aj chronobiologické vplyvy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú výsledok vyšetrenia, delíme ich na
lineárne (vek pacienta), cyklické (cirkadiálny rytmus), kde koncentrácie niektorých hormónov môžu byť zvýšené
až o 400%, Fe o 50-70%, P o 30-40%, sezónny rytmus (T3v lete -20%) a menštruačný cyklus.
3.3
Odber krvi
3.3.1
-
Zásady odberu venóznej krvi
odber venóznej krvi sa vykonáva v odberovej miestnosti vhodne vybavenej proti možnému kolapsovému stavu
pacienta
-
u dospelých pacientov sa venózna krv odoberá zo žily lakťovej jamky, na predlaktí alebo zo zápästia ruky
-
u detí zo žily lakťovej jamky, zápästia ruky, prípadne nohy, u dojčiat aj zo spánkových žíl
-
rameno sa stiahne pomocou Esmarchovho gumového ovínadla a vyhľadá sa vhodná žila
-
na dezinfekciu miesta vpichu sa použije vhodný dezinfekčný prostriedok
-
žilu napichneme sterilnou ihlou pod vhodným uhlom, uvoľníme Esmarchovo ovínadlo a krv odoberáme priamo do
skúmavky
-
po odobratí dostatočného množstva krvi ihlu zo žily vytiahneme, miesto vpichu prekryjeme sterilným tampónom
alebo štvorčekom buničitej vaty s aplikovaným dezinfekčným prostriedkom a podľa potreby prelepíme
-
v prípade, že pacient udáva alergiu na leukoplast, vhodné je použiť nové druhy nealergizujúcich leukoplastov
-
pacient môže pred odberom vypiť menšie množstvo vody
-
odber krvi by mal byť vykonaný pred použitím liekov
Odporúčania pri odbere venóznej krvi:
-
odber z nezatiahnutého ramena (bez ovínadla) - u pacientov s dobre viditeľnými žilami
-
odber po krátkom zatiahnutí ramena - po vpichu ovínadlo uvoľniť
-
naberať voľne prúdiacu krv
-
necvičiť rukou pred odberom, inak vzniká venostáza
-
ak je odber sťažený, treba to vyznačiť na žiadanke
-
krv odoberáme priamo do skúmavky, sterilnej striekačky, naťahovať krv voľne, inak vzniká hemolýza
-
použiť vhodnú dezinfekciu
-
odber krvi vykonať najmenej 1 hodinu po infúzii, inak je to potrebné vyznačiť na žiadanke
Hemolýza je rozpad erytrocytov, ktorý vedie k uvoľneniu ich obsahu, vrátane červeného krvného farbiva do plazmy
(séra). K hemolýze dochádza pri odbere, transporte a základnom spracovaní krvi.
Vplyv hemolýzy na výsledky analýz:
- z uvoľneného obsahu erytrocytov sa zvyšuje v sére koncentrácia intracelulárne lokalizovaných komponentov, najmä
kália, AST, LDH, ACP a iných
- červená farba hemoglobínu ovplyvňuje fotometrické stanovenie väčšiny analytov
Príčiny hemolýzy:
1. vlhkosť (vlhké skúmavky, nesprávne skladovanie)
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 10 z 22
F-080-1/12
2. prudké trepanie krvi v skúmavke
3. odber stečenej krvi z povrchu kože
4. uloženie „plnej“ krvi do chladničky
5. uloženie vzorky na teple (slnko, vykurovacie teleso)
6. penenie krvi pri odbere
7. nesprávny pomer krv/antikoagulans
8. nesprávna centrifugácia
3.3.2
Zásady odberu kapilárnej krvi
-
odber sa robí z dobre prekrveného miesta
-
najčastejšie z bruška prsta, ušného lalôčika, u dojčiat a batoliat aj z päty
-
miesto vpichu možno pred odberom zahriať lokálnym teplom
-
ako bodný nástroj použiť jednorazový materiál
-
bodné nástroje môžu byť lancety, strunové perá, výnimočne možno použiť aj sterilnú injekčnú ihlu
-
koža sa pred vpichom dezinfikuje vhodným dezinfekčným prostriedkom
-
samotný vpich by mal byť hlboký asi 3 - 4 mm
-
prvú kvapku krvi je potrebné vždy zotrieť sterilným tampónom alebo štvorčekom buničitej vaty
-
ďalšie kvapky sa nasávajú do špeciálnej skúmavky na ober kapilárnej krvi alebo kapiláry pomocou kapilárneho
tlaku
-
po ukončení odberu treba prekryť bodnú ranku sterilným tampónom s vhodným dezinfekčným prostriedkom
Odporúčania pri odbere kapilárnej krvi:
-
u novorodenca viesť vpich nie do stredu päty, ale z oboch strán zboku, hrozí poškodenie pätovej kosti
-
vpich do bruška prsta viesť nie do stredu, ale zboku, kde je lepšie prekrvenie
-
po lokálnej dezinfekcii nechať miesto vpichu zaschnúť, inak hrozí hemolýza
-
prvú kvapku vždy otrieť tampónom, inak hrozí prítomnosť tkanivového moku a skreslenie výsledku
-
krv násilne nevytláčať, inak hrozí prítomnosť tkanivového moku
3.3.3
Zásady odberu arteriálnej a arterializovanej krvi
Arteriálna krv:
-
odoberá sa do heparinizovaných striekačiek alebo do striekačiek vypláchnutých heparínom
-
ak sa vzorka krvi získa z permanentného katétra, potrebné je najprv odobrať zmes krvi a infúznych preparátov, až
po vhodnej dobe je možný odber vzorky na vyšetrenie
Krv na vyšetrenie ABR a krvných plynov:
-
kapilárna krv sa odoberá do heparinizovanej kapiláry z dobre prekrveného miesta na periférii
-
v kapiláre nesmú byť vzduchové bubliny
-
odber je anaeróbny
-
konce kapiláry musia byť počas transportu vzduchotesne uzatvorené
-
materiál na vyšetrenie ABR má byť vyšetrený prakticky okamžite, aby nedošlo k poklesu pH, pO 2 a vzostupu pCO2
-
krv je potrebné doručiť na analýzu čo najrýchlejšie
-
v ostatných prípadoch krv je možné vyšetriť do 1 hodiny, ak je do laboratória transportovaná v chladenom boxe
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 11 z 22
F-080-1/12
3.4
Odber moču
Laboratórne vyšetrenie moču delíme na kvalitatívne a kvantitatívne. Vzorky moču rozdeľujeme na jednorazové
a zbierané.
3.4.1
-
Kvalitatívne vyšetrenie moču
na kvalitatívne vyšetrenie najčastejšie odoberáme prvý ranný moč, na laboratórne vyšetrenie musí byť moč
čerstvý
-
odporúčané množstvo moču na kvalitatívne vyšetrenie je asi 10 ml
-
prvý ranný moč sa používa na tzv. chemické vyšetrenie moču, vyšetrenie močového sedimentu, kultiváciu
a vyšetrenie HCG
-
na chemické vyšetrenie moču (pH, bielkovín, glukózy, ketolátok, urobilinogénu, krvi a hemoglobínu) sa používajú
diagnostické prúžky, ktoré sú vyhodnocované semikvantitatívne
-
vyšetrenie močového sedimentu z prvého ranného moču umožňuje dôkaz bunkových zložiek a kryštálov,
odporúča sa vyšetriť moč mikroskopicky do 1 hodiny od odberu
-
u malých detí sú najvhodnejšie na odber špeciálne jednorazové súpravy z polyetylénu
-
u dospelých je najvhodnejší stredný prúd moču po dôkladnej rannej hygiene (pacient musí byť poučený)
-
na odber sa odporúča použiť jednorazový odberový materiál, možno použiť aj čisté označené sklenené resp.
polyetylénové nádoby
-
na kultivačné vyšetrenie sa vždy používa sterilná odberová skúmavka
-
dôležité je odobratý moč pred odliatím na laboratórne vyšetrenie dostatočne premiešať, inak sa zvyšuje riziko
skreslenia výsledku u močového sedimentu resp. falošne znížený nález bielkoviny v moči
3.4.2
Kvantitatívne vyšetrenie moču
Zbieraný moč sa používa na vyšetrenie klírensu kreatinínu, odpadov látok v moči, frakčných exkrécií, kvantitatívnej
proteinúrie, typizácie proteinúrie, glykozúrie, Addisovho sedimentu, hormónov – aldosterón a kortizol.
-
na kvantitatívne vyšetrenie moču sa používa zbieraný moč za definované časové obdobie: 6, 12, 24 hod.
-
pacienti musia byť individuálne informovaní o technike a spôsobe odberu
-
dôležitá je príprava nádoby na zber moču, používajú sa čisté nádoby, vymyté horúcou vodou, opláchnuté
destilovanou vodou
-
podľa potreby sa môže pridať vhodný konzervačný prostriedok podľa druhu analýzy
-
počas zberu je potrebné nádobu prikryť a uložiť do chladu (do 5°C) a tmy
-
správnosť laboratórneho výsledku závisí od spoľahlivosti zberu, dokonalého premiešania a zmerania objemu
moču s presnosťou na 1 ml, ktorý sa meria len v odmernom valci
-
odporúča sa priniesť celé množstvo moču do laboratória
-
nedodržanie predpísanej diéty, doby močenia, telesná námaha a zlý zber moču (napr. straty pri stolici) sú
najčastejšími chybami pri odbere
-
na vyšetrenie Addisovho sedimentu sa odporúča 12 hodinový moč (zbieraný od 18,00 – do 6,00 hod)
-
na vyšetrenie klírensu kreatinínu a frakčných exkrécií sa odporúča 24 hodinový moč, do laboratória treba priniesť
celé množstvo moču
-
dôležité je označenie biologického materiálu, potrebné je uviesť údaje o pacientovi, predovšetkým výšku,
hmotnosť a zberné obdobie
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 12 z 22
F-080-1/12
Najčastejšie problémy pri odbere moču sú:
-
staré vzorky
-
kontaminované zberné nádoby
-
nehomogenita vzoriek
-
nesprávne odmeraný objem moču
3.5
Iné špeciálne typy odberov
3.5.1
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie
Na vyšetrenie stolice na okultné krvácanie sa používajú špeciálne testovacie súpravy, pričom je potrebné riadiť sa
odporúčaniami, ktoré uvádza výrobca.
Na vylúčenie možných falošne pozitívnych výsledkov sa odporúčajú diétne resp. iné opatrenia:
-
zamedziť príjem kakaa, čokolády a všetkých prípravkov s obsahom železa (najmä mäso, údeniny, listovú zeleninu)
-
zamedziť príjem potravín s obsahom chlorofylu
-
pred odberom sa neodporúča umývanie zubov (možnosť prítomnosti krvi v gastrointestinálnom trakte pri
krvácaní z ďasien)
3.5.2
Vyšetrenie stolice na zvyšky
Odber vzorky sa má vykonať po 3-dňovej diéte (Schmidtova diéta). Na vyšetrenie stačí zaslať do laboratória malé
3
množstvo stolice (asi 1 cm ) v jednorazovej odberovej nádobke z plastu. Vyšetrenie je vhodné na posúdenie exokrinnej
funkcie pankreasu. Pri jeho normálnej sekrécii všetkých tráviacich enzýmov by sa po dodržaní diéty nemali v stolici
nachádzať nestrávené zvyšky potravy.
3.5.3
Vyšetrenie resorpčnej krivky železa
Venózna krv pacienta sa odoberá do biochemickej skúmavky. Ráno o 7,00 hod (nalačno) sa odoberie krv prvýkrát.
Potom sa pacientovi podajú 2 tbl. Sorbifer-Durles alebo 6 tbl. Aktiferinu. Nasledujúci odber (druhý) je po 1 hodine od
podania tabliet (8,00 hod), tretí odber po ďalších 2 hodinách (10,00 hod). Môže sa robiť (nemusí) aj štvrtý odber po
ďalších 2 hodinách (12,00 hod)
Vyšetrenie je vhodné pri diferenciálnej diagnostike anémií so zníženým obsahom železa na potvrdenie, či sa
gastrointestinálny trakt zúčastňuje alebo nezúčastňuje na resorpcii železa.
3.6
-
Informovanie pacientov pred odberom
poskytnutie komplexných informácií pacientom pred odberom biologického materiálu je povinnosťou každého
zdravotníckeho zariadenia, ktoré vykonáva odber a vychádza z Charty práv pacienta
-
pacient má byť zrozumiteľným spôsobom informovaný o charaktere zdravotného výkonu - odbere biologického
materiálu, v prípade maloletých pacientov alebo pacientov pozbavených spôsobilosti na právne úkony sa
informuje vhodnou formou jeho zákonný zástupca
-
pred odberom biologického materiálu je pacient informovaný o spôsobe vyšetrenia, postupe odberu biologického
materiálu a rozsahu vyšetrenia
-
v prípade samoplatcov má pacient právo byť informovaný o nákladoch poskytnutých zdravotníckych služieb, cene
laboratórnych vyšetrení, resp. zdravotníckych pomôcok, ktoré uhrádza
-
pacient má právo nebyť informovaný v prípade, že o to požiada
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 13 z 22
F-080-1/12
-
pracovník, ktorý vykonáva odber biologického materiálu nie je povinný informovať pacienta o jednotlivých
požadovaných parametroch, túto informáciu pacientovi poskytuje lekár, ktorý vyšetrenia indikoval
3.7
Príprava pacientov pred odberom
Súčasťou odberu vzoriek biologického materiálu je príprava pacienta na odber.
Pacient má byť pripravený po somatickej aj psychickej stránke. Je mu vysvetlený dôvod, postup a dôležité základné
pozitívne i negatívne aspekty odberu, časovanie odberu, potreba lačnenia, telesného odpočinku pred odberom,
dodržanie intímnej hygieny, zákaz fajčenia, pitia kávy, sladených a alkoholických nápojov, vynechanie farmakoterapie
a iné dôležité upozornenia a postupy. Pacient by mal pred odberom sedieť v pokoji asi 20 minút.
3.8
Všeobecné zásady a postupy odberu pre zdravotníckych pracovníkov
Cieľom každého vyšetrenia je získať spoľahlivý výsledok.
-
pri odbere biologického materiálu zdravotnícky pracovník postupuje podľa harmonogramu, pokynov a
metodických postupov laboratória
-
pri odbere všetkých druhov biologických materiálov sa musia splniť základné podmienky ako správny odber,
označenie, uloženie a transport materiálu
-
na odber biologického materiálu zdravotnícky pracovník pripraví pacienta po somatopsychickej stránke
-
vysvetlí mu dôvod, postup a dôležité základné pozitívne i negatívne aspekty odberu
-
v niektorých prípadoch je potrebné dodržať intímnu hygienu (napr. bakteriologické vyšetrenie moču alebo
potreba vynechania dentálnej hygieny napr. výter tonzíl)
-
pred odberom pacient nesmie fajčiť, jesť, piť čiernu kávu, sladené a alkoholické nápoje, žuť žuvačku
-
v prípade potreby sa môže prijímať nesladený čaj
-
u detí sa odporúčajú ľahké raňajky a dostatok tekutín
-
ak je to možné, 24-72 hodín pred odberom sa vynechá farmakoterapia
-
odberu nesmie predchádzať fyzická námaha, záťažové diagnostické, terapeutické zákroky
-
u ambulantných klientov sa môže odber vykonať po 20 minútovom oddychu v čakárni
-
odber u hospitalizovaných pacientov pri pokoji na lôžku
-
pre odber biologického materiálu je vhodná poloha v sede alebo v ľahu
-
na odber biologického materiálu zdravotnícky pracovník pripraví kompletné nepoškodené pomôcky podľa typu
odberu
-
odberové pomôcky napr. striekačky, ihly musia byť sterilné a suché
-
skúmavky (sklenené, umelohmotné) najlepšie jednorazové alebo uzavreté systémy
-
zberné nádoby, Esmarchovo ovínadlo, emitná miska, podnos nesmú byť znečistené biologickým materiálom
-
zdravotnícky pracovník musí pracovať za prísnych aseptických podmienok
-
pred každým odberom a po ňom si umyje dôkladne ruky, pracuje v gumových rukaviciach, podľa potreby použije
ochranné okuliare, tvárovú masku alebo špeciálny ochranný odev
-
pred odberom materiálu zdravotnícky pracovník označí odberovú nádobu štítkom, ktorý obsahuje údaje ako
meno, priezvisko a rok narodenia pacienta, prípadne názov oddelenia, dátum odberu
-
ku každej vzorke biologického materiálu zdravotnícky pracovník dôkladne vypíše vhodnú žiadanku
-
na žiadanke musia byť uvedené údaje – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, číslo poisťovne a diagnózy pacienta,
názov oddelenia (ambulancie), kód oddelenia (ambulancie), kód idikujúceho lekára, pečiatka a jeho podpis, druh
materiálu, žiadané vyšetrenie, dátum a čas odberu, telefónne číslo oddelenia (ambulancie)
-
údaje na vzorke a na žiadanke musia byť kompletné, presné, čitateľné, navzájom v zhode (identické)
-
po odbere sa vložia skúmavky do stojana v kolmej polohe
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 14 z 22
F-080-1/12
-
krv sa nechá voľne koagulovať pri izbovej teplote asi 30 minút
-
po odbere zdravotnícky pracovník zabezpečí správne uskladnenie a transport materiálu
-
materiál sa odosiela do laboratória čo najskôr, približne do 60 min po odbere
-
pred odoslaním do laboratória sa musí vykonať opätovná kontrola zhodnosti informácií na štítku a na žiadanke
-
do druhého dňa je možné uchovať materiál len ako sérum alebo plazmu v chladničke alebo mrazničke
-
pri transporte skúmavky a odberové nádoby musia byť fixované v malých stojanoch a transportované v
prenosných chladničkách
-
pri znehodnotení vzorky biologického materiálu zdravotnícky pracovník musí zabrániť kontaminácii okolitého
prostredia, musí prísne dodržiavať aseptické postupy
-
krv alebo iné telové tekutiny je potrebné odstrániť papierovou vatou, plochu umyť horúcou vodou a saponátom,
následne dekontaminovať dezinfekčným prostriedkom
-
zdravotnícky pracovník monitoruje výsledky vyšetrení, dôsledne a priebežne ich vkladá do chorobopisu alebo
karty pacienta
-
výsledky vyšetrení laboratórium spracováva počítačovým spôsobom, odovzdáva ich písomne, elektronicky, v
naliehavých prípadoch telefonicky
-
zdravotnícky pracovník musí rozlišovať fyziologické a patologické hodnoty štandardných laboratórnych
parametrov a zodpovedá za správnosť a presnú interpretáciu údajov
-
každý biologický materiál zdravotnícky pracovník musí považovať za infekčný
-
zdravotnícky pracovník nikdy nesmie ohýnať, lámať ani baliť ihly, napr. spätné nasadzovanie krytov, určené do
odpadu, ale ich odhodí spolu so striekačkami do vhodnej nádoby na odpad
-
tieto odpadové nádoby musia byť umiestnené čo najbližšie k miestu používania, plné nádoby sa bezpečne zabalia
a z pracoviska odstránia podľa platných pravidiel
-
po skončení práce si zdravotnícky pracovník dôkladne umyje ruky v rukaviciach, ponorí ich do dezinfekčného
roztoku, potom rukavice odhodí a ruky si opäť umyje mydlom a vodou, prípadne opláchne určeným dezinfekčným
antiseptickým roztokom
-
zdravotnícky pracovník predchádza poraneniam, nepodceňuje nijaké poranenie, ktoré vznikne v súvislosti s
pracovným výkonom
-
4
o každom poranení musí urobiť vedúci oddelenia alebo ambulancie záznam
Odporúčaný odberový materiál
A. bežné biochemické vyšetrenie
Na základné biochemické vyšetrenie sa odporúča odber do skúmaviek so separačným gélom, tzv. gélových skúmaviek.
Vyšetrenie niektorých špeciálnych parametrov vyžadujú odber do špeciálnych typov skúmaviek podľa odporučenia
laboratória.
B. vyšetrenie krvného obrazu a diferenciálneho krvného obrazu
Krv sa odoberá do skúmaviek (tzv. skúmavky na krvný obraz) s prídavkom K3EDTA (draselná soľ kyseliny etyléndiamino-tetraoctovej). Úlohou K3EDTA je zabrániť zrazeniu krvi. Dôležité je naberať venóznu krv presne po vyznačenú
rysku na skúmavke. Po odbere sa skúmavka valivým spôsobom premieša, krv sa nesmie v skúmavke pretrepávať.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 15 z 22
F-080-1/12
Vzorky krvi s EDTA na vyšetrenie krvného obrazu sa uchovávajú pri laboratórnej teplote. Stabilita vzorky po odbere je
5 hodín.
C. hemokoagulačné vyšetrenie
Krv sa odoberá do skúmaviek (tzv. skúmavky na hemokoagulačné vyšetrenie) s citrátom sodným, ktorý viaže vápnik vo
forme soli. Krv odobratá do citrátu sodného nie je vhodná na cytometrické a morfologické vyšetrenia. Správny pomer
krvi k citrátu sodnému je 9:1. Dôležité je naberať venóznu krv presne po vyznačenú rysku na skúmavke. Po odbere sa
skúmavka valivým spôsobom premieša, krv sa nesmie v skúmavke trepať. Citrátová krv na vyšetrenie
hemokoagulačných parametrov sa uchováva pri laboratórnej teplote. Stabilita vzorky po odbere je 4 hodiny.
D. vyšetrenie krvnej skupiny a Rh – faktora
Odoberá sa venózna krv do skúmavky s označením „neutrál“, ktorá neobsahuje žiadne aditívum.
E. špeciálne imunologické vyšetrenia
Na vyšetrenie CD znakov sa odoberá venózna krv do skúmaviek s obsahom K3EDTA (ako na krvný obraz).
Dôležité je odobrať presné množstvo krvi, pretože zvýšená koncentrácia heparínu inhibuje fagocytózu.
Na kompletné vyšetrenie bunkovej imunity (FA – fagocytárna aktivita a FI – fagocytárny index) sa odoberá venózna krv
do skúmaviek s obsahom heparínu.
F. vyšetrenie hormónov
Na väčšinu vyšetrení hormónov sa odoberá venózna krv do bežných biochemických skúmaviek.
4.1
-
Typ a množstvo odobratého biologického materiálu
na biochemické vyšetrenia a ostatné vyšetrenia zo séra u dospelých pacientov sa má odobrať 10 ml krvi, u detí 5
ml krvi
-
na vyšetrenie krvného obrazu u dospelých zvyčajne 2,5 ml krvi, u menších detí 1 ml krvi
-
na hemokoagulačné vyšetrenie u dospelých pacientov sa odoberá 4,5 ml krvi (podľa typu skúmavky), u detí sa
odoberá 2,25 ml krvi (podľa typu skúmavky)
Všeobecne platí, že typ a množstvo biologického materiálu má byť dostatočný na požadované vyšetrenia.
Odporučené poradie odberov:
-
skúmavka na vyšetrenia zo séra (sérový separátor, gél, neutral)
-
skúmavka s citrátom na hemokoaguláciu
-
skúmavka s heparínom
-
skúmavka s EDTA
-
skúmavka s oxalátom/fluoridom
Ak sa odoberá krv len na hemokoagulačné vyšetrenie (citrátová skúmavka), malo by sa odobrať najskôr 5 ml krvi, ktorá
sa nepoužije. Zabráni sa kontaminácii vzorky tkanivovými zložkami z miesta odberu.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
1/15.10.2013
Strana 16 z 22
F-080-1/12
Iné špeciálne typy odberov biologického materiálu sú uvedené v tabuľke:
Acidobázická rovnováha:
odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár, anaeróbne zatvoriť, urýchlený
transport
Addisov sediment:
moč - hustota nad 1010, pH pod 7, zberné obdobie - 12 hod.
Adrenokortikotropný hormón
plazma - odber medzi 7,00-10,00 hod do K2EDTA do ľadového kúpeľa, dodať do 1
hod
Aldosterón
sérum bez aditív, plazma
Amoniak
plazma - odber do K2EDTA do ľadového kúpeľa, urýchlený transport
Anti Xa aktivita
plazma - citrát sodný, odber 3 hodiny po podaní LHWH
Antitrombin III
plazma - citrát sodný
Apo - A I
sérum - po 12 hod. lačnení
Apo - B
sérum - po 12 hod lačnení
APTT-Ratio
plazma - citrát sodný
Bence-Jonesova bielkovina
ranný moč
C peptid
sérum, plazma
D-Diméry kvantitatívne
plazma - citrát sodný
Doba krvácania (Duke)
kapilárna krv - štandardný vpich
Elektroforéza lipoproteínov
sérum - po 12 hod lačnení
Etanol
sérum, moč
Fagocytárna aktivita
heparín-Li
Fagocytárny index
heparín-Li
Glykovaný hemoglobín
odber do K2EDTA
Hamburgerov sediment:
moč - hustota nad 1010, pH pod 7, zberné obdobie - 3 hod., množstvo moču - min
100 ml
HDL-cholesterol
sérum - po 12 hod lačnení
Herbicídy (paraquat)
moč, žalúdočný obsah
Hodnotenie
punktátu
kostnej náter kostnej drene
drene
Homocysteín
plazma - odber do špeciálnej skúmavky s NaF a antikoagulantom
Cholesterol
sérum - po 12 hod. lačnení
Index voľného androgénu
sérum, pre výpočet potrebné stanoviť testosterón a SHBG
Inzulín
sérum - na lačno
Karbonylhemoglobín
citrát. krv: 2ml krvi + 8 ml 0,24% citrátu sodného (vzduchotesne zavoskovať)
Kortizol
sérum, uviesť čas odberu
Krv v stolici - okultné krvácanie
odber po určenej diéte a po príprave pacienta
Kryoglobulíny kvalitatívne
sérum, špeciálny odber, len po dohovore v našej ambulancii
Kryoglobulíny kvantitatívne
sérum, špeciálny odber, len po dohovore v našej ambulancii
Laktát
plazma -pred odberom min.3 hod pokoj na lôžku, odber do K 2EDTA ráno nalačno,
bez zatiahnutého ramena a bez cvičenia
LDL-cholesterol meraný
sérum - po 12 hod. lačnení
Leukocyty z kapilárnej krvi
kapilárna krv - štandardný vpich
Lupus antikoagulans:
plazma - citrát sodný
Meraný klírens – korigovaný
moč + udať výšku a hmotnosť pacienta
Merný odpad kreatinínu
moč + udať hmotnosť pacienta
Metadon
sérum, kvantitatívne
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 17 z 22
F-080-1/12
Methemoglobín
krv: 1 ml ven. krvi + 50 ml dest. vody, do 30 min. analýza (dodať na pracovisko)
Močový sediment automaticky:
ranný moč, spracovať do 1 hodiny
Močový sediment mikroskopicky:
ranný moč, spracovať do 1 hodiny
Nestrávené zvyšky v stolici:
odber po Schmidtovej diéte
NSE
sérum oddeliť do 1 hod od odberu
Parathormón
sérum, K2EDTA plazma
Renín
sérum, v stoji: odber po hodinovej aktivite vo vzpriamenej polohe, v ľahu: odber
po hodinovom ležaní na chrbte
T aktívne rozety
heparín-Li
T celkové rozety
heparín-Li
Ta absolútne počty
heparín-Li
Tc absolútne počty
heparín-Li
Toxikologický skríning na lieky
moč, žalúdočný obsah
Trombocyty z kapilárnej krvi
kapilárna krv - štandardný vpich
Vysokorizikové papilloma vírusy
výter z cervixu
Žlčové farbivá:
ranný moč
4.2
Manipulácia so vzorkami po odbere
Po odobratí vzorky je potrebné dodržať požiadavky správneho transportu:
1. Pred vložením vzoriek do transportných súprav je potrebné skontrolovať:
-
označenie skúmavky a žiadanky
-
celistvosť a uzavretie skúmaviek
-
skúmavky nesmú byť prasknuté alebo zle uzatvorené, inak dôjde nielen k zníženiu požadovaného množstva
materiálu, ale aj ku kontaminácii žiadaniek, ktoré sú pre laboratórium právnym dokladom
2. So vzorkami treba narábať tak, aby sme sa vyhli traseniu, a tým mechanickej hemolýze
3. Vzorky krvi sa nesmú vystavovať vplyvu faktorov, ktoré ich môžu znehodnotiť:
-
vysoká teplota (nad 37°C) napr. okolie vykurovacích telies
-
nízka teplota (pod 1°C) napr. chladnička, mraznička, vonkajšie prostredie
-
priame slnečné žiarenie napr. pri okne
-
silné magnetické alebo elektromagnetické polia
-
ultrafialové žiarenie napr. germicídne UV lampy
-
ionizujúce žiarenie alebo rádioaktivita napr. rtg. prístroje, rádioaktívne izotopy, monitory
-
mikrovlnné žiarenie napr. mikrovlnné rúry
-
ultrazvuk napr. ultrazvukové čističky
4.3
Likvidácia použitého odberového materiálu
Každý biologický materiál sa považuje za infekčný. Správna likvidácia použitého odberového materiálu je dôležitou
preveciou bezpečnosti práce. V odberovej miestnosti musia byť umiestnené špeciálne odpadové nádoby, kde sa
použitý odberový materiál ukladá.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 18 z 22
F-080-1/12
Požité striekačky, ihly a ostatný materiál určený na likvidáciu sa odstraňuje do odpadových kontajnerov, ktoré musia
byť umiestnené čo najbližšie k miestu používania. Plné nádoby sa bezpečne zabalia a z pracoviska odstránia podľa
platných pravidiel. Infekčný odpad sa zhromažďuje oddelene a denne odváža do kontajnerov, následne do spaľovne.
5
Vypĺňanie žiadaniek a označenie primárnych vzoriek na vyšetrenia
Na žiadanke musí byť uvedené:
-
rodné číslo v súlade s tým, ako je uvedené na karte poistenca (prípadne číslo poistenca tzv. ID)
-
meno a priezvisko pacienta
-
v prípade iných poistencov (napr. EÚ) priložiť kópiu karty poistenca k žiadanke
-
poisťovňa pacienta
-
kódy diagnóz pacienta podľa MKCH 10
-
názov oddelenia (ambulancie), prípadne telefonický kontakt
-
čitateľná pečiatka a podpis lekára (kód PZS a kód indikujúceho lekára)
-
dátum a čas odberu
-
druh materiálu
-
iné dôležité klinické informácie
-
jednoznačne uvedené požadované vyšetrenia
-
údaje musia byť kompletné, presné a čitateľné
Za správne a úplné vypísanie žiadaniek je zodpovedný indikujúci lekár.
Označenie primárnych vzoriek musí byť v súlade s údajmi na žiadanke.
Musí byť zabezpečené:
-
jednoznačné identifikovanie vzorky
-
na štítku označujúcom vzorku musí byť uvedené meno, priezvisko, rok narodenia
5.1
Uvedenie dôležitých klinických informácií
V osobitných prípadoch je potrebné uviesť významné klinické informácie:
-
liečba pacienta, užívanie liekov
-
požitie liekov alebo iných toxických látok pri podozrení na intoxikáciu priamo na žiadanke (hemokoagulačné,
toxikologické, imunologické vyšetrenie, stanovenie hladín liekov a podobne)
-
transfúzia
-
infúzia
-
ochorenia
-
iné
Pri vyšetrovaní ženských pohlavných hormónov je potrebné uviesť fázu menštruačného cyklu.
U gravidných pacientiek pri požiadavke na laboratórne vyšetrenie prenatálneho skríningu sa používa špeciálna
žiadanka „skríning II. trimestra“, „skríning I. trimestra“. Potrebné je dôsledné vyplnenie tejto žiadanky, nakoľko
vyhodnotenie rizika sa spracováva a hodnotí špeciálnym programom, ktorý vyžaduje všetky údaje zo žiadanky.
5.2
Uvedenie informácií o pacientovi
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 19 z 22
F-080-1/12
Zásady bezpečnosti práce v laboratóriu vyžadujú od pracovníkov, ktorí vykonávajú odber biologického materiálu,
jednoznačne informovať a uviesť na žiadanke dôležité informácie o pacientovi. Biologický materiál a žiadanka od HIV,
HBsAg, HCV, BWR alebo iných závažných infekčných pozitívnych pacientov musí byť zreteľne označená, najlepšie
červeným písmenom alebo plnou značkou HIV pozit., HBsAg pozit., HCV pozit.!!! a pod.
Všetci pracovníci laboratória sú povinní dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.
5.3
Informovaný súhlas pacienta
Informovaný súhlas pacienta je podmienkou každého vyšetrovacieho a liečebného výkonu. Pri odoberaní
a spracovávaní biologického materiálu od pacienta je potrebný informovaný súhlas pacienta a súhlas so spracovaním
jeho osobných údajov. V laboratóriu je určený len pre samoplatcov.
Laboratórium vyžaduje podpis informovaného súhlasu od pacienta samoplatcu. Formulár o informovanom súhlase je
k dispozícii na príjme biologického materiálu.
5.4
Identifikácia vzoriek biologického materiálu
Hlavným cieľom je identifikácia vzoriek a zabránenie zámene vzoriek.
Skúmavky alebo iné odberové nádoby musia byť ešte pred samotným odberom správne označené štítkom so
základnými identifikačnými údajmi.
Štítok na identifikáciu vzorky musí obsahovať:
-
meno a priezvisko pacienta
-
rok narodenia
Údaje musia byť presné, čitateľné, identické s údajmi na žiadanke. Ku každej vzorke biologického materiálu musí byť
vyplnená vhodná žiadanka.
6
6.1
Transport, skladovanie a uchovávanie vzoriek
Transport
-
transport vzoriek krvi do laboratória má byť čo najkratší – do 1-2 hodín od odberu
-
na transport sa používajú špeciálne odberové a transportné nádoby
-
transportovaný materiál nesmie ohrozovať pracovníkov, ktorí s ním pracujú
-
pre dlhší transport by mal byť materiál scentrifugovaný a malo by byť odobraté sérum (plazma)
Transport biologického materiálu z externých pracovísk zabezpečuje laboratórium svojimi prepravnými vozidlami
alebo po dohode iná dopravná služba. Pracovník poverený prepravou vzoriek biologického materiálu do laboratória je
zodpovedný po prevzatí vzoriek za ich správny transport počas dopravy do laboratória. Vzorky sú transportované v
prenosných chladničkách alebo termoboxoch vo fixovanej zvislej polohe. Vzorky z iných nemocníc môžu byť do
laboratória transportované aj dopravnou službou iných zdravotníckych zariadení.
Pre zabezpečenie kvality transportovaných vzoriek do laboratória má laboratórium zavedený systém, pri ktorom sa
zapisuje a kontroluje čas a teplota transportu. Informácie o transporte vzoriek a ich prevzatí v laboratóriu sú
zapisované do príslušnej dokumentácie.
Pre vzdialenejšie externé pracoviská, kde nie je možné zabezpečiť doručenie krvných vzoriek do 1-2 hodín od odberu,
je odporučené používať ako odberový systém skúmavky so separačným gélom a vzorky po 30 minútach
scentrifugovať. Takto pripravené vzorky sa transportujú do laboratória. Separačný gél po centrifugácii inertne oddelí
sérum od krvných elementov a zabráni tak ich vzájomnému nežiaducemu ovplyvňovaniu.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 20 z 22
F-080-1/12
6.2
Skladovanie
Pre skladovanie vzoriek v laboratóriu sú stanovené pravidlá, čím sa predchádza zmenám kvality vzoriek. Pravidlá pre
skladovanie:
-
odkladanie vzoriek v chladničke, v chladiacom boxe alebo pri laboratórnej teplote
-
uzatvorenie vzoriek
-
ochrana pred svetlom (Bi, CK)
-
úprava vzoriek moču na stanovenie Ca, Mg, P (okysliť) a KM (alkalizovať)
-
správne rozmrazovanie (dostatočný čas, premiešanie, rozmrazenie len 1x)
Vzorky sú skladované nasledovne:
-
sérum - 48 hod. pri teplote 2-8°C
-
moč - 48 hod. pri teplote 2-8 °C (výnimka: moč na vyšetrenie močového sedimentu sa neskladuje, po vykonaní
skúšok je likvidovaný)
-
krv - 24 hod., po dobu vyšetrovania a dobu dohlásenia dodatočných vyšetrení pri laboratórnej teplote, následne
pri teplote 2-8 °C
-
plazma - 24 hod., po dobu vyšetrovania a dobu dohlásenia dodatočných vyšetrení pri laboratórnej teplote,
následne pri teplote 2-8 °C
-
hemokultúra - po vykonaní vyšetrení je materiál likvidovaný
-
likvor - po vykonaní vyšetrení je materiál likvidovaný
6.3
Uchovávanie
Po ukončení analýzy sa krvné vzorky na väčšinu vyšetrení skladujú v primárnych skúmavkách v chladničke pri teplote 2
až 8°C po dobu 48 hodín. Do tejto doby je možné telefonicky požiadať o doplnenie biochemických vyšetrení.
Vzorky na špeciálne vyšetrenia, ktoré sa nevykonávajú denne a je potrebné ich uskladniť dlhší čas, sa uchovávajú
v mrazničke pri -20°C. Vzorky sa opakovane nerozmrazujú (len 1 krát).
7
Dodatočné vyšetrenia a časové limity na ich dohlásenie
Indikujúci lekár alebo ním poverený zdravotnícky pracovník môže telefonicky požiadať o doplnenie niektorých
laboratórnych vyšetrení zo vzoriek, ktoré sa uchovávajú v laboratóriu.
Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné:
-
zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok
-
pôvodný dátum odberu vzorky
-
dobu skladovania už vyšetrených vzoriek v laboratóriu
Časový limit pre dohlásenie dodatočných vyšetrení je:
-
sérum do 48 hod.
-
moč do 4 hod.
-
krv do 4 hod.
-
plazma do 2 hod.
8
Príprava vzoriek na analýzu
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 21 z 22
F-080-1/12
Príprava na analýzu pozostáva zo:
-
spracovania
-
centrifugácie
-
distribúcie
-
bezpečnostných aspektov
-
likvidácie biologického materiálu
Spracovanie vzoriek biologického materiálu sa riadi internými predpismi a odporučeniami jednotlivých laboratórií.
Centrifugácii vzoriek na biochemické vyšetrenia musí predchádzať dostatočný čas na zrážanie krvi asi 20 min.
Pri distribúcii sa uprednostňuje práca v uzavretých systémoch, maximálna automatizácia a robotizácia a konsolidácia.
Dôležitou zložkou prípravy vzoriek na analýzu je aj dodržiavanie bezpečnostných aspektov a likvidácia biologického
materiálu, ktoré sa riadia internými predpismi o zásadách bezpečnosti pri práci.
9
Opakované vyšetrenia
Opakované laboratórne vyšetrenia sa môžu indikovať v prípadoch nejasných alebo nejednoznačných výsledkov, ktoré
po stránke medicínskej alebo analytickej nie sú v súlade s očakávaným výsledkom (dynamika vyšetrení, diagnóza,
samotná analýza).
Za opakované vyšetrenia z primárnej vzorky je zodpovedný lekár, VŠ pracovník laboratória alebo ním poverená
laborantka. V prípade potvrdenia neadekvátneho výsledku sa výsledok zahlási indikujúcemu lekárovi, zistí sa možná
príčina tohto výsledku vzhľadom na klinický stav pacienta alebo jeho diagnózu, môže sa požiadať o nový odber
biologického materiálu.
10 Žiadanky na vyšetrenia
Žiadanky na laboratórne vyšetrenia všeobecne obsahujú skupiny ponúkaných vyšetrení pre jednotlivé typy
medicínskych odborov. Jednotlivé typy žiadaniek poskytuje laboratórium svojim klientom, vzory sú uvedené aj na web
stránke spoločnosti synlab slovakia s.r.o.
Kompletný zoznam ponúkaných vyšetrení je uvedený v dokumente Zoznam vyšetrení.
11 Zoznam laboratórnych vyšetrení
(príloha č.1)
„Zoznam vyšetrení“ je k dispozícii na web stránke spoločnosti synlab slovakia s.r.o. alebo na vyžiadanie.
12 Informácie o medicínskych indikáciách laboratórnych vyšetrení
(príloha č.2)
Informácie o medicínskych indikáciách a vhodnom výbere vyšetrení poskytujú pracovníci synlab slovakia s.r.o. (lekári,
VŠ pracovníci) v rámci poradenských služieb. Za správnu indikáciu laboratórnych vyšetrení je zodpovedný indikujúci
lekár.
Laboratórna príručka
Vydanie č.1
Neriadený výtlačok
Zmena/platnosť strany
0/1.4.2013
Strana 22 z 22
F-080-1/12
Download

Laboratórna príručka pre prevádzku Bratislava.