Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť Tatra Leasing, s. r. o.,
so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 2992/B (ďalej len „Tatra Leasing“) .
Sprostredkovateľmi sú spoločnosti:
-Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
za účelom vedenia a spravovania klientskych databáz.
-Tatra billing, s. r. o., Hodžovo námestie. 3, 811 06 Bratislava,
za účelom zabezpečenia činnosti tlače, hromadnej korešpondencie, prípravy zásielok (ich
obálkovania), evidencie zásielok, odovzdania zásielok do distribúcie.
- Tatra Banka, a. s., Hodžovo nánámestie. 3, 811 06 Bratislava
- Iron Mountain Slovakia, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava,
- Tatra Office, s. r. o., Hodžovo nánámestie. 3, 811 06 Bratislava,
za účelom výkonu správy registratúrnych záznamov Tatra Leasing podľa osobitného predpisu.
- EVOL, s.r.o., Kubínska 39, 851 01 Bratislava
- MABORO, s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
- LUBRA, s.r.o., Havanská 2570/20, 040 13 Košice
- IC-consult, s.r.o., Mišíkova 28/A, 811 06 Bratislava
- AVS Informácie, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
za účelom spolupráce pi správe pohľadávok Tatra Leasing.
- AK WERNER&ANGER, s.r.o., Stromová 54/A, 831 01 Bratislava
- AK JUDr. Margita Lonská, s.r.o., Medveďovej 32, 851 04 Bratislava
- AK Sedlačko & Partners, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
za účelom zabezpečenia správy pohľadávok Tatra Leasing.
- Ness Slovensko, a. s., Galvaniho 15/C, 821 04Bratislava
za účelom IT správy a IT podpory.
Účelom spracúvania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi klientom a Tatra
Leasingom v súlade s ustanoveniami zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch
a o iných úveroch a pôžičkách ako aj v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, a účely
dohodnuté v zmluvnej dokumentácii alebo v dokumentoch upravujúcich predzmluvné vzťahy
medzi klientom a Tatra Leasingom.
Zoznam resp. rozsah osobných údajov spracúvaných Tatra Leasingom určujú právne predpisy,
zoznam resp. rozsah osobných údajov môže byť tiež určený priamo vykonateľným právne
záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika
viazaná. V prípade, že sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu klienta zoznam resp.
rozsah údajov určuje klient priamo v súhlase.
Osobné údaje je klient povinný poskytnúť Tatra Leasingu, ak tak stanovuje osobitný zákon.
Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä tieto zákony:
a) zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
b) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov, ak túto povinnosť ukladá zákon, je Tatra
Leasing oprávnený odmietnuť uzavrieť s klientom obchod.
Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje môže byť uložená aj priamo vykonateľným
právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská
republika viazaná.
Príslušné právne predpisy určujú aj rozsah poskytnutých osobných údajov, osobné údaje
poskytnuté
nad rozsah stanovený príslušným zákonom sú spracúvané na základe súhlasu klienta.
V prípade, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje Tatra Leasingu nie je stanovená príslušným
zákonom, resp. priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná poskytuje osobné údaje klient
Tatra Leasingu dobrovoľne. Pokiaľ sú osobné údaje poskytované dobrovoľne, sú poskytované
dobrovoľne nad rámec príslušných právnych predpisov, tieto sú spracúvané na základe zmluvy
medzi klientom a Tatra Leasingom alebo na základe úkonov, ktorými sa zavádzajú predzmluvné
vzťahy alebo opatrenia medzi klientom a Tatra Leasingom.
Na základe písomného súhlasu klienta sú osobné údaje poskytované spoločnosti Raiffeisen Leasing International Gesellschaft m.b.H., Am Stadtpark 3, 1030 Viedeň, Rakúsko a Tatra
banke, a. s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, a to za účelom jednoznačnej identifikácie
klienta, poskytovania, zabezpečovania a vykonávania finančných a s nimi súvisiacich služieb.
Osobné údaje klienta nebudú sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám - okrem
prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je sprístupnenie alebo poskytnutie zmluvne
dohodnuté medzi Tatra Leasingom a klientom.
Osobné údaje svojich klientov Tatra Leasing nezverejňuje.
Oprávnenie získavať osobné údaje v mene Tatra Leasingu vyplýva oprávneným osobám
z pracovnoprávnych predpisov alebo zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.
Potvrdenie o tom, že ide o oprávnenú osobu, ktorá získava osobné údaje v mene Tatra
Leasingu môže klient žiadať od Tatra Leasingu písomnou formou na adrese:
Tatra Leasing, s. r. o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle citovaného ustanovenia zákona má dotknutá osoba najmä právo vyžadovať informácie
o spracúvaní jej osobných údajov, zoznam osobných údajov, informácie o zdroji z ktorého boli
osobné údaje získané, tiež právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych,
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ako aj ďalšie
práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
Download

Sprostredkovatelia TL nove