Publikačná činnosť PhDr. Mareka Lukáča, PhD.
Katedra andragogiky
Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
LUKÁČ, Marek – FRK, Vladimír – FRK, Branislav. 2004. Základy personálneho a sociálneho
riadenia v organizácii. Prešov : Akcent Print, 180 s. ISBN 80-969274-0-X (podiel - 33%)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
LUKÁČ, Marek – FRK, Vladimír – LUKÁČ, Eduard – PIROHOVÁ, Ivana – FRK, Branislav.
2010. Riadenie ľudských zdrojov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 283 s. ISBN 978-80555-0140-6 (podiel – 20 %)
AEC Vedecké práce v zahraničných vedeckých zborníkoch, monografiách
LUKÁČ, Marek. 2011. Vybrané problémy vo formálnom vzdelávaní Rómov. In CHODKOVSKA,
Eliza, UBERMAN, Marta (eds.). 2011. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole
ogólnodostępnej. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 91-97. ISBN 97883-7338-616-7
LUKÁČ, M. 2012. Vzdelávanie ako integrujúci činiteľ sociálne vylúčených skupín obyvateľstva. In
ŠERÁK, M. a kol. 2012. Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha :
Asociacie institucí vzdělávaní dospělých ČR, s. 180 – 188. ISBN 978-80-904531-3-5
LUKÁČ, M. 2013
. Social exclusion from Roma women’s point of view. Partial results from research – Bariers to
civic participation of Roma women. In CHODKOWSKA, E. – BYRA, S. (eds.). 2013. Sociopedagogical contexts of social marginalization. Lublin : Maria Curie-Skłodowska University
Press, p. 105-126. ISBN 978-83-7784-373-4
AED Vedecké práce v recenzovaných monografiách
LUKÁČ, M., LUKÁČ, E., GOGA, M. 2010. Prieskum poskytovania vzdelávacích aktivít pre
dospelých vo vybraných vzdelávacích inštitúciách Prešovského samosprávneho kraja. In
PRUSÁKOVÁ, V. a kol. 2010. Analýza vzdelávacích potrieb dospelých. Teoretické východiská.
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, s. 189-209. ISBN 978-80-5570086-1
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
LUKÁČ, Marek. 2009. Špecifiká socializácie Rómov. In ŠLOSÁR, Dušan. 2009. Zmena
a budúcnosť, či stagnácia a minulosť Rómov na Slovensku. Vysokoškolské učebné texty pre
študentov romológie a sociálnej práce s etnickými skupinami. Košice : Košický samosprávny
kraj a Katedra sociálnej práce FF UPJŠ, s. 64-68. ISBN 978-80-970137-7-6
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
LUKÁČ, Marek. 2013. Relation of Roma to education. In: Studia Edukacyjne, nr. 26, pp. 337-355.
Poznań: Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2658-1. ISSN 1233-6688
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
LUKÁČ, Marek. 2010. Vzťah Rómov k vzdelaniu. In Mládež a spoločnosť, ISSN 1335-1109, roč.
XVI, č. 3, s. 66-83
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
LUKÁČ, M., 2014. Vybrané teórie reprodukcie spoločnosti v aplikácii na sociálne vylúčené rómske
rodiny. In JELEŇOVÁ, I. a G. KRAVČÁKOVÁ, eds. Ľudský kapitál a spoločnosť 2014.
[online]. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: UPJŠ. s. 218-224.
ISBN 978-80-8152-211-6. Dostupné z: http://unibook.upjs.sk/index.php?route=product/product
&product_id =863
LUKÁČ, M. 2013. Špecifiká výchovy v rómskej rodine ako východisko pre sociálno-andragogickú
činnosť. In LUKÁČ, M. (ed.). 2013. Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11.12.2012 v Prešove. [online]. Prešov :
Prešovská univerzita v Prešove, s. 105-109. ISBN 978-80-555-0825-2. Dostupné na:
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1/subor/Lukac_2.pdf.
LUKÁČ, Marek. 2011. Príčiny nezamestnanosti z pohľadu rómskych žien. In MUŠINKA, A.,
BENČ, V. (eds.). 2011. Pokrízová obnova SR: Zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov.
Zborník z konferencie konanej dňa 10. 6. 2011 v Prešove. Prešov : Slovenská spoločnosť pre
zahraničnú politiku, Prešovská univerzita a Úrad vlády SR, s. 136-142. ISBN 978-80-89356-300
LUKÁČ, Marek. 2011. Možnosti sociálno-andragogického pôsobenia v rómskej rodine. In
KURINCOVÁ, V. et al. (eds.). 2011. Strategický význam inovácií v edukačnej teórii a praxi.
Zborník príspevkov z vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou. [CD-ROM]. Nitra :
Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, s. 116-122. ISBN 978-80-558-0019-6
AFA Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
LUKÁČ, Marek – FRK, Vladimír – FRK, Branislav. 2003. K príprave budúcich personálnych a
vzdelávacích manažérov na FF PU Prešov. In ŠIMEK, Dušan (Ed.). 2003. Kurikulum
andragogiky : sborník. Olomouc : Univerzita Palackého, s. 203-207. ISBN 80-244-0638-1.
(podiel - 33%)
LUKÁČ, Marek – FRK, Branislav. 2004. Základné východiská komunitnej práce s rómskou
menšinou. In BALVÍN, J. (Ed.) 2004. Výchova, vzdělávaní a kultura ve vztahu k národnostním
menšinám. Sborník z mezinárodní konference, 13-14. 11. 2003 v Praze. Praha : Komise Rady hl.
m. Prahy pro oblast národnostních menšin, s. 396-400. ISBN 80-902972-6-9 (podiel – 50 %)
LUKÁČ, Marek. 2009. Edukácia Rómov v dospelosti – problémy, kontexty a historické súvislosti.
In ŠVINGALOVÁ, Dana – KOTLÁR, Miroslav. (Eds.). 2009. Sborník příspěvků :
Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu. 1. mezinárodní konference, 27.-28. 11. 2008,
Liberec. Liberec : Liberecké romské sdružení, 314 s. s. 273-280. ISBN 978-80-903953-3-6
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
LUKÁČ, M., BOSÁ, M., BOSÝ, D., MORAVČÍKOVÁ, A., 2013. Identity of Slovak Roma
Women in the Context of Gender, Ethnicity and Civic Participation. In: The Gypsy Lore Society
Annual International Conference in Romani, Gypsy and Traveller Studies 12 and 13 September
2013 University of Strathclyde Glasgow. Book of abstracts [online]. University of Strathclyde, p.
47. [cit.2014-02-04]. Dostupné z: http://www.gypsyloresociety.org/the-latest-news/abstractsofthe
2013conferenceposted
DAI Dizertačné a habilitačné práce
LUKÁČ, Marek. 2009. Sociálno-andragogické kontexty edukácie Rómov. Bratislava : Filozofická
fakulta, Katedra andragogiky, 228 s. Školiteľ: doc. PhDr. Vladimír Frk, CSc. Obhajoba vo
februári 2010
BGG Štandardy, normy
LUKÁČ, Marek, BALOGOVÁ, Beáta, TOKÁROVÁ, Anna. 2005. Pokyny na vypracovanie
seminárnej, ročníkovej a diplomovej práce v študijných odboroch Sociálna práca
a Andragogika. Prešov : Akcent Print, 38 s. ISBN 80-969274-3-4 (33%)
LUKÁČ, Marek et al. 2008. Druhy písomných prác a ich funkcie. In BALOGOVÁ, Beáta et al.
(Ed.). 2008. Pokyny na vypracovanie seminárnej, ročníkovej, bakalárskej, diplomovej
a rigoróznej práce v študijných odboroch Sociálna práca a Andragogika. 3. doplnené vydanie.
Prešov : KSP a KA FF PU, s. 8-15. ISBN 978-80-89295-08-01
LUKÁČ, Marek et al. 2008. Práca s literatúrou. In BALOGOVÁ, Beáta et al. (Ed.). 2008. Pokyny
na vypracovanie seminárnej, ročníkovej, bakalárskej, diplomovej a rigoróznej práce v študijných
odboroch Sociálna práca a Andragogika. 3. doplnené vydanie. Prešov : KSP a KA FF PU, s. 1623. ISBN 978-80-89295-08-01
LUKÁČ, Marek et al. 2008. Formálna úprava textu. In BALOGOVÁ, Beáta et al. (Ed.). 2008.
Pokyny na vypracovanie seminárnej, ročníkovej, bakalárskej, diplomovej a rigoróznej práce
v študijných odboroch Sociálna práca a Andragogika. 3. doplnené vydanie. Prešov : KSP a KA
FF PU, s. 24-26. ISBN 978-80-89295-08-01
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
LUKÁČ, Marek. 2001. Možnosti a špecifiká zamestnávania absolventov rómskej národnosti. In
Sociológia, roč. 33, č. 5, s. 512-515
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
LUKÁČ, Marek. 2000. Negramotnosť a gramotnosť v meniacom sa svete. In Vzdelávanie
dospelých, 2001, roč. VI, č. 1, s. 20-41
LUKÁČ, Marek. 2000. K problémom výchovy a vzdelávania rómskych detí a mládeže. In Mládež a
spoločnosť, ISSN 1335-1109, roč. VI, č. 4, s. 19-26
LUKÁČ, Marek. 2001. K niektorým možnostiam a špecifikám zamestnávania absolventov rómskej
národnosti. In Mládež a spoločnosť, ISSN 1335-1109, roč. VII, č. 1, s. 17-21
LUKÁČ, Marek. 2003. Koncepčné, legislatívne a pedagogické aspekty zvyšovania vzdelanostnej
úrovne Rómov. In Mládež a spoločnosť, ISSN 1335-1109, roč. IX, č. 1 , s. 24-33.
LUKÁČ, Marek – LUKÁČOVÁ, Silvia. 2006. Rómovia a učiaca sa spoločnosť. In Vzdelávanie
dospelých, ISSN 1335-2350, roč. XI, č. 3, s. 12-18 (podiel – 50 %)
LUKÁČ, Marek. 2007. Príspevok Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU k riešeniu rómskej
problematiky. [online]. In Človek a spoločnosť, ISSN 1335-3608, roč. 10, č. 3. Dostupné na:
http://www.saske.sk/cas/3-2007/10-lukac.html
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
LUKÁČ, Marek. 2002. Niektoré súvislosti nízkej vzdelanostnej úrovne a chudoby rómskeho etnika.
In TOKÁROVÁ, Anna. (Ed.). 2002. Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce
a vzdelávania dospelých. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou,
2.-3. apríla 2001 v Prešove. Prešov : FF PU, s. 393-399. ISBN 80-8068-088-4
LUKÁČ, Marek. 2003. Sociálna marginalizácia a sociálna exklúzia v živote rómskeho etnika In
FRK, Vladimír (Ed.). 2003. Kvalita života v spektre andragogických a sociálno psychologických
disciplín. Medzinárodný zborník vedeckých štúdií grantovej úlohy VEGA č. 1/0457/02. Prešov :
Akcent Print, s. 120-131. ISBN 80-968367-7-3
LUKÁČ, Marek – FRK, Branislav. 2003. Základné východiská komunitnej práce s rómskou
menšinou. In KOLTHOF, Willem. H. – LUKÁČ, Marek. (Eds.). 2003. Zlepšenie podmienok pre
vstup mladých Rómov na trhu práce, SK 0002.01 a grantová úloha VEGA č. 1/0457/03 Kvalita
života – kvalitou sociálnej práce a vzdelávania dospelých : zborník príspevkov z teoretickopraktického seminára 3.-5. júna v Prešove. [CD ROM]. Prešov : Občianske združenie Potenciál,
s. 17-22. ISBN 80-969073-0-1
LUKÁČ, Marek. 2004. K niektorým otázkam nízkej vzdelanostnej úrovne Rómov. In
PRUSÁKOVÁ, Viera – MACHALOVÁ, Mária. (Eds.). 2004. Získavanie nových cieľových
skupín vo vzdelávaní dospelých : zborník z konferencie „Získavanie nových cieľových skupín
vo vzdelávaní dospelých, Bratislava 5.-6. apríla 2001. Bratislava : Katedra andragogiky FF UK,
Gerlach Print, s. 202-208. ISBN 80-89142-04-4
LUKÁČ, Marek. 2005. Marginalizácia Rómov a trh práce. In Hospodárska a sociálna politika SR
po vstupe do EÚ : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 19. - 20. mája 2005
vo Virte. Zostavovateľ Ing. Silvia Ošková. Bratislava : EKONÓM, s. 254-259. ISBN 80-2252043-8
LUKÁČ, Marek. 2005. Netradičný pohľad na dôsledky nezamestnanosti v živote jednotlivca. In
TOKÁROVÁ, Anna et al. (Eds.). 2005. Kvalita života a rovnosť príležitostí z aspektu
vzdelávania dospelých a sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou, 24. a 25. novembra 2004, Prešov. Prešov : FF PU, s. 614-622. ISBN
80-8068-425-1
LUKÁČ, Marek – LUKÁČOVÁ, Silvia. 2007. Rómovia a učiaca sa spoločnosť. In PIROHOVÁ,
Ivana. (Ed.). 2007. Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach. Prešov :
AFPUP, FF PU, s. 225-232. ISBN 978-80-8068-634-5 (podiel – 50 %)
LUKÁČ, Marek. 2008. Rómovia v procese povinnej školskej dochádzky. In ŠLOSÁR, Dušan.
(Ed.). 2008. Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným
skupinám : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 23. 5. 2008,
Prešov. Košice : Košický samosprávny kraj, s. 71-78. ISBN 978-80-969932-0-8.
LUKÁČ, Marek. 2008. Stručný vývoj vzdelanostnej úrovne rómskeho etnika na Slovensku. In
ŠLOSÁR, Dušan. 2008. (Ed.). Stratégie vo vzťahu k marginalizovaným skupinám : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 16. 5. 2008, Košice. Košice :
Košický samosprávny kraj, s. 101-106. ISBN 978-80-969932-1-5.
LUKÁČ, Marek. 2008. Stručná charakteristika stavu v stredoškolskom a vysokoškolskom
vzdelávaní Rómov. In ŠLOSÁR, Dušan. 2008. (Ed.). Marginalizované skupiny a cesty zvládania
marginalizácie. Zborník príspevkov zo záverečnej konferencie s medzinárodnou účasťou projektu
„Stratégia rozvoja marginalizovaných skupín Košického samosprávneho kraja, 20. 8. 2008,
Košice. Košice : Košický samosprávny kraj, s. 8-13. ISBN 978-80-970001-5-8.
LUKÁČ, Marek – NEMČÍK, Stanislav. 2008. Andragogická príprava pracovníkov väzenskej
a justičnej stráže. In TOKÁROVÁ, Anna – MATULAYOVÁ, Tatiana (Eds.). 2008. Sociálna
pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika. Aktuálne otázky teórie a praxe. Zborník
príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 1.– 2. X. 2007 v Spišskej Novej Vsi.
Prešov : FF PU, s. 204-207. ISBN 978-80-8068-927-8
LUKÁČ, Marek. 2010. Rómovia – špecifická cieľová skupina vzdelávania dospelých. In
PIROHOVÁ, Ivana – LUKÁČ, Eduard (eds.). 2010. Vzdelávanie dospelých v poznatkovo
orientovanej spoločnosti. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou,
ktorá sa konala 29. januára 2009 v Prešove. [CD-ROM]. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove, s. 269 – 276. ISBN 978-80-555-0152-9
LUKÁČ, Marek. 2010. Mechanizmy sociálneho vylúčenia Rómov. In LUKÁČ, Marek – FRK,
Branislav (eds.). 2010. Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti. Výzvy a trendy.
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 28. 9. 2010 v Prešove. [online]. Prešov :
Občianske združenie Potenciál, s. 38-40. ISBN 978-80-969073-1-1. Dostupné na:
http://andragogika.weebly.com/uploads/5/0/1/7/5017649/chudoba_2010_zbornik.pdf
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch
LUKÁČ, Marek. 2008. Sociálne problémy nezamestnaných v porovnaní so zamestnanými
a sociálne problémy spoločensky neprispôsobivých osôb. In MALATINEC, Eduard a kol. 2008.
Šanca na nový začiatok. Prešov : Gréckokatolícka diecézna charita, s. 84-87.
LUKÁČ, Marek – LUKÁČ, Eduard – GOGA, Milan. 2008. Analýza poskytovaného vzdelávania
v rámci Prešovského regiónu. In Stratégia učiaceho sa regiónu Prešovského kraja. Prešov :
Komunitná nadácia Prešov, s. 70-88. (podiel 33 %)
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí
LUKÁČ, Marek. 2001. Niektoré súvislosti nízkej vzdelanostnej úrovne a chudoby rómskeho etnika.
In TOKÁROVÁ, Anna. 2001. Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce
a vzdelávania dospelých. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou,
2.-3. apríla 2001 v Prešove. Prešov : FF PU.
LUKÁČ, Marek. 2004. Netradičný pohľad na dôsledky nezamestnanosti v živote jednotlivca. In
TOKÁROVÁ, Anna. 2004. Kvalita života a rovnosť príležitostí z aspektu vzdelávania dospelých
a sociálnej práce : zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 24. a
25. novembra 2004, Prešov. Prešov : FF PU, s. 25.
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
LUKÁČ, Marek. 2010. Možnosti sociálno-andragogického pôsobenia v rómskej rodine. In
DUCHOVIČOVÁ, J. et al. (eds.). 2010. Strategický význam inovácií v edukačnej teórii a praxi.
Zborník abstraktov z vedeckého sympózia. Nitra : Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, s. 18-19.
ISBN 978-80-8094-774-3
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
LUKÁČ, Marek. 2001. Sociálna patológia. In Mládež a spoločnosť, roč. VII, č. 1, s. 65-66.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru
TOKÁROVÁ, Anna a kol. 2002. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej
práce. Prešov : FF PU, s. 67–69. ISBN 80-80680-86-8
TOKÁROVÁ, Anna. 2000. Kapitoly zo sociálnej práce. Prešov : Akcent Print, 72 s. ISBN 80968367-1-4
LUKÁČ, Marek – KOLTHOF, Willem. H. (Eds.). 2003. Zlepšenie podmienok pre vstup mladých
Rómov na trhu práce, SK 0002.01 a grantová úloha VEGA č. 1/0457/03 Kvalita života – kvalitou
sociálnej práce a vzdelávania dospelých : zborník príspevkov z teoreticko-praktického seminára
3.-5. júna v Prešove. [CD ROM]. Prešov : Občianske združenie Potenciál, 51 s. ISBN 80969073-0-1
FRK, Vladimír. 2003. Systém a organizácia profesijného vzdelávania zamestnancov. Prešov : FF
PU, 179 s. ISBN 80-8068-168-4
PIROHOVÁ, Ivana – LUKÁČ, Eduard (eds.). 2010. Vzdelávanie dospelých v poznatkovo
orientovanej spoločnosti. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou,
ktorá sa konala 29. januára 2009 v Prešove. Výkonný red. Marek Lukáč. Prešov : Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 423 s. ISBN 978-80-555-0152-9
LUKÁČ, Marek – FRK, Branislav (eds.). 2010. Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém
súčasnosti. Výzvy a trendy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 28. 9. 2010
v Prešove. [online]. Prešov : Občianske združenie Potenciál, 71 s. ISBN 978-80-969073-1-1.
Dostupné na: http://andragogika.weebly.com/uploads/5/0/1/7/5017649/chudoba_2010_zbornik.
pdf
LUKÁČ, M. (ed.). 2013. Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie. Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11.12.2012 v Prešove. [online]. Prešov : Prešovská
univerzita v Prešove, 436 s. 105-109. ISBN 978-80-555-0825-2 Dostupné na:
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1
V Prešove, 21. 1. 2015
PhDr. Marek Lukáč, PhD.
Download

File - KATEDRA ANDRAGOGIKY