Všeobecné podmienky spoločnosti KABEL TELEKOM, s.r.o.
na poskytovanie verejných služieb
vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z.elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“)
KABEL TELEKOM, s.r.o. so sídlom Mateja Bela 2, 984 03 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 36043834 za
účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností Zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzatváranej
medzi KABEL TELEKOM, s.r.o., ako Poskytovateľom, a právnickou alebo fyzickou osobou, ako Užívateľom,
týkajúcich sa poskytovania verejných služby , vydáva tieto Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej
služby .
Čl. 1
1.1
Úvodné ustanovenia a definície pojmov
Čl. 2
2.2 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak zo Zákona alebo týchto Podmienok nevyplýva
niečo iné, ak:
KABEL TELEKOM, s.r.o. je oprávneným Poskytovateľom verejných služieb.
1.2 Podmienky spolu so všetkými ostatnými Zmluvnými dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu
medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je založený uzavretím príslušnej Zmluvy o poskytovaní verejných
služieb medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
1.3
Podmienky na uzavretie Zmluvy a vymedzenie územia poskytovania Služby
2.1 Poskytovateľ uzavrie Zmluvu s každým záujemcom, ktorý splní podmienky stanovené v týchto
Podmienkach, ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa Zákona alebo podľa týchto
Podmienok.
2.2.1
jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky
neuskutočniteľné alebo
2.2.2
záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je dlžníkom Poskytovateľa alebo
iného podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby a/alebo elektronické
komunikačné siete (ďalej len „podnik elektronickej komunikácie“) alebo Poskytovateľ alebo iný
podnik elektronickej komunikácie už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo zmluvu z tohto
dôvodu vypovedal alebo
2.2.3
jej uzavretie by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi
alebo by to nebolo spravodlivé od Poskytovateľa požadovať, alebo
2.2.4
záujemca nesúhlasí s Podmienkami.
Pre účely Zmluvy sa vytvárajú nasledovné definície:
1.3.1
„Adresa elektronickej pošty“ je adresa elektronickej pošty Užívateľa, ktorú si zvolí Užívateľ
podľa možností poskytovateľa.
1.3.2
„Aktivácia“ je proces sprístupnenia objednanej Služby Užívateľovi.
1.3.3
„Cena“ a/alebo „poplatok“ je úhrada za Službu poskytovanú Poskytovateľom podľa Zmluvy,
ktorú sa Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť . Cena a/alebo poplatky ako aj iné platby sú
uvedené v Tarife.
1.3.4
„Dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia
v rámci ich zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, a ktoré sú označené ako dôverné alebo je
na základe iných okolností rozpoznateľné, že sú dôverné alebo sú označené ako obchodné
tajomstvo.
1.3.5
„Formulár“ je tlačivo označené ako „Zmluva o poskytovaní verejných služieb“.
1.3.6
“Káblový modem“ je spolu s príslušenstvom, ktoré tvorí najmä TP kábel, napájací zdroj,USB
kábel a adaptér, jedným zo Zariadení Poskytovateľa a pripája sa medzi Počítač a Koncový bod.
1.3.7
„Koncový bod“ je rozhranie Siete umiestnené vo vnútri nehnuteľnosti na adrese uvedenej vo
Formulári ako Miesto inštalácie. Koncový bod:
- na poskytovanie služby retransmisie umožňuje fyzické pripojenie Prijímača alebo Zariadení
Poskytovateľa k Sieti
- na poskytovanie služby prístupu do siete internet umožňuje fyzické pripojenie Počítača alebo
Zariadení Poskytovateľa k Sieti
1.3.8
„Obdobie“ je časové obdobie vymedzené vo Formulári, na ktoré je Užívateľ povinný platiť
Cenu. Začiatok Obdobia pri poskytovaní Služby sa neurčuje podľa kalendárneho mesiaca.
Začiatok Obdobia určí každému Užívateľovi Poskytovateľ podľa svojich zúčtovacích cyklov.
Odo dňa Pripojenia do začiatku Obdobia sa vypočíta pomerná časť Ceny.
1.3.9
„PIN kód“ je číselný údaj slúžiaci na identifikáciu Užívateľa v komunikácii s Poskytovateľom,
stanovený podľa postupu určeného Poskytovateľom.
1.3.10
„Počítačom“ sa rozumie hardwarové a softwarové vybavenie, vstupu a výstupu zariadenia.
1.3.11
„Prijímač“ je koncové zariadenie Užívateľa spôsobilé prijímať signál rozhlasových alebo
televíznych programov, vyhovujúce platnej technickej norme, najmä televízny prijímač
a rozhlasový prijímač.
1.3.12
„Podmienky“ sú tieto "Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb".
1.3.13
„Porucha“ je úplné prerušenie poskytovania Služby, pričom na obnovenie poskytovania Služby
je nutné Poruchu odstrániť.
1.3.14
„Pripojením“ sa rozumie prispôsobenie Siete umožňujúce konkrétne fyzické pripojenie
Prijímača/Počítača za účelom poskytovania Služby.
1.3.15
„Sieť“ je verejná elektronická komunikačná sieť Poskytovateľa a funkčne prepojená sústava
prenosových systémov a v prípade potreby prepájacích a smerovacích zariadení ako aj iných
prostriedkov, ktoré umožňujú prenos signálu prostredníctvom vedení, optickými, rádiovými,
alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, ako aj pridružených prostriedkov. Sieť je
vymedzená koncovými odovzdávacími bodmi, rozhraniami, v ktorých je definovaný signál pre
prepojenie do iných elektronických komunikačných sietí zriaďovaných, resp. prevádzkovaných
inými prevádzkovateľmi na jednej strane a pre pripojenie Počítača na druhej strane. Súčasťou
Siete sú Zariadenia Poskytovateľa.
1.3.16
„Sieť internet“ je medzinárodná verejná elektronická komunikačná sieť na prenos dát.
1.3.17
„Služba“ je verejná elektronická komunikačná Služba prístupu do siete internet a ďalšie služby
s ňou súvisiace poskytované prostredníctvom Siete internet alebo v súvislosti s ňou.
1.3.18
„Služba retransmisie“ je služba prenosu nezmenených televíznych, prípadne aj rozhlasových,
programov a zahŕňa rôzne programové ponuky Poskytovateľa.
1.3.19
„Tarifa“ je sadzobník platných Cien a/alebo poplatkov a iných platieb za Služby jednorazové
služby, servisné a iné služby Poskytovateľa, vydaný poskytovateľom. Tarifa je dostupná na ZS.
Pod pojmom Tarifa sa v Zmluve rozumie platná a účinná Tarifa.
1.3.20
1.3.21
2.4 Podmienky platia pre celé územie SR, ale Poskytovateľ poskytuje Službu len v tých lokalitách, v ktorých
to Sieť umožňuje a Poskytovateľ začal poskytovať Službu v takejto lokalite.
2.5 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy podľa čl. 2.2.1 Podmienok najmä v týchto
prípadoch:
„Zmluva“ je Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená medzi Poskytovateľom a
Užívateľom a pozostáva zo všetkých takých Zmluvných dokumentov, ktoré sú označené
totožným číslom Zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden
zmluvný celok.
„Zmluvné dokumenty“ sú Podmienky, Formulár, ako aj všetky písomné dohody, dodatky a
dokumenty, ktorými sa mení alebo dopĺňa Zmluva.
1.3.23
„Zúčtovacie obdobie“ je pridelené Užívateľovi Prevádzkovateľom a nepresiahne 31 za sebou
nasledujúcich kalendárnych dní. Začiatok Zúčtovacieho obdobia pri poskytovaní Služby sa
neurčuje podľa kalendárneho mesiaca. Začiatok Zúčtovacieho obdobia určí každému
Užívateľovi Poskytovateľ podľa svojich zúčtovacích cyklov. Odo dňa Pripojenia do začiatku
Zúčtovacieho obdobia sa vypočíta pomerná časť Ceny.
„ZS“ je zákaznícke stredisko Poskytovateľa.
1.4 Všetky pojmy definované v tomto článku Podmienok sa v rovnakom význame používajú vo všetkých
Zmluvných dokumentoch, ak nie je výslovne ustanovené inak.
VP KT 1/2013
2.5.1
v Mieste inštalácie nie je vybudovaný Koncový bod alebo
2.5.2
v danej lokalite to neumožňuje Sieť alebo Poskytovateľ nezačal poskytovať danú Službu v tejto
lokalite.
2.5.3
Počítač neumožňuje alebo obmedzuje poskytovanie Služby.
2.6 Poskytovateľ nie je povinný prispôsobovať vybavenie Počítača stanoveným kritériám, ak Počítač nespĺňa
stanovené kritéria.
Čl. 3
3.1
Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy v časti týkajúcej sa poskytovania Služby je:
3.1.1
záväzok Poskytovateľa zriadiť Pripojenie a poskytovať Užívateľovi počas trvania Zmluvy
Službu a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú výslovne uvedené v Zmluve,
3.1.2
záväzok Poskytovateľa poskytnúť Užívateľovi na dobu trvania Zmluvného vzťahu Zariadenia
Poskytovateľa umožňujúce prístup k Službe, a to za depozit resp. nájomné podľa Tarify,
záväzok Užívateľa platí Poskytovateľovi za zriadenie Pripojenia a za poskytovanie Služby
Cenu podľa Tarify a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v Zmluve alebo ako
zo Zmluvy vyplývajú.
3.2 Ak Poskytovateľ zapožičia Užívateľovi len časť zariadenia, vzťahuje sa zmluvné ustanovenia len na túto
časť zariadenia.
3.3 Poskytovateľ pri poskytovaní Služby nezriaďuje konkrétne fyzické pripojenie Počítača do Siete internet
a nezabezpečuje jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť. Poskytovateľ nie je zodpovedný za odstraňovanie a ani
obstarávanie odstraňovania prípadných porúch a výpadkov v činnosti takéhoto pripojenia a nezodpovedá ani za
škodu takto spôsobenú Užívateľovi.
3.4 Ustanovenie bodu 3.3 Podmienok platí rovnako aj vo vzťahu ku všetkým telekomunikačným zariadeniam,
systémom a sieťam, ktoré nie sú súčasťou Siete.
Čl. 4
Obsah Služby
4.1 Aktuálne informácie o rozsahu Služby sú uvedené v Tarife alebo iných Zmluvných dokumentoch a sú
verejne prístupné na ZS.
4.2
Poskytovateľ poskytuje Službu ako časovo neobmedzenú službu.
4.3 Súčasťou produktov nie je zabudovaná ochrana pred potenciálnymi hrozbami proti Užívateľovi, ktoré
vyplývajú s charakteru Siete internet, najmä jej otvorenosti voči ostatným používateľom prístupu do Siete
internet kdekoľvek na svete.
Čl. 5
Mimosúdne riešenie sporov
5.1 Užívateľ môže predložiť Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky spor s Poskytovateľom až po
reklamačnom konaní, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.
5.2
„Zariadenia Poskytovateľa“ sú zariadenia, prostredníctvom ktorých sú poskytované verejné
elektronické komunikačné služby (napr. sieť, účastnícky rozvod, Káblový modem Koncový
bod, vedenia, ich príslušenstvo a pridružené prostriedky). Zariadenia Poskytovateľa patria
medzi telekomunikačné zariadenia a sú chránené príslušnými ustanoveniami právneho poriadku,
vrátane Trestného zákona.
1.3.22
1.3.24
2.3 Podmienkou na uzavretie Zmluvy je, že záujemca požiada o jej uzavretie a predloží doklady, ktoré
preukazujú totožnosť záujemcu, jeho kontaktnú adresu, právo užívať Miesto inštalácie a ďalšie doklady a
Podmienky požadované Poskytovateľom. Podrobná informácia o požadovaných dokladoch a ďalších
podmienkach je k dispozícii na ZS.
Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje
-
Meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu Užívateľa
-
Názov a sídlo poskytovateľa
-
Predmet sporu
-
Odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie
-
Návrh riešenia sporu
5.3 Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží Užívateľ bezodkladne, najneskôr do 45 dní od
doručenia vybavenia reklamácie.
5.4 Užívateľ a Poskytovateľ môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné
posúdenie sporu. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho
urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu , v zložitých
prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
5.5
Čl. 6
Výsledok úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany.
Práva a povinnosti Užívateľa
6.1 Užívateľ je povinný umožniť plnenie všetkých povinností a práv Poskytovateľa, vrátane poskytnutia
súčinnosti požadovanej zo strany Poskytovateľa.
6.2 Užívateľ má právo písomne požiadať Poskytovateľa o zmenu Miesta inštalácie v rámci lokality, v ktorej
Poskytovateľ poskytuje Službu. Užívateľ je povinný pred zmenou Miesta inštalácie zaplatiť cenu za zmenu
Miesta inštalácie podľa Tarify a, ak v novom Mieste inštalácie nie je zriadený Koncový bod, aj cenu za zriadenie
Koncového bodu. Ak je navrhovaná zmena z technických a ekonomických dôvodov pre Poskytovateľa
neprijateľná, informuje Užívateľa, že môže zotrvať na doterajšom Mieste inštalácie alebo môže Zmluvu
vypovedať.
6.3 Ak je realizáciou poskytovania Služby nutná odborná spolupráca s dodávateľom Počítača zabezpečiť.
Užívateľ sa zaväzuje zoznámiť sa so zásadami obsluhy sieťových služieb a operačných systémov, ktorých
znalosť je potrebná k užívaniu Služby.
zašle Užívateľovi oznámenie, v ktorom sú definované právne následky. Ak Užívateľ dosiahne 100% povoleného
objemu za určenú dobu, Poskytovateľ služby má nárok obmedziť poskytovanie Služby prostredníctvom zníženej
rýchlosti prenosu dát.
6.4 Užívateľ týmto dáva Poskytovateľovi súhlas s vykonaním prác súvisiacich s poskytovaním Služby, najmä
odstraňovaním Porúch, opravou, úpravou, montážou, údržbou, nastavením, doplnením, zmenou, premiestnením,
revíziou, meraním alebo demontážou Zariadení Poskytovateľa v priestoroch Miesta inštalácie, a pokiaľ to bude
nutné pre plnenie predmetu Zmluvy i v ostatných priestoroch nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza Koncový bod,
a to za prítomnosti Užívateľa alebo jeho zástupcu. Za účelom plnenia Zmluvy sa Užívateľ zaväzuje umožniť na
požiadanie Poskytovateľovi prístup a vstup do priestoru Miesta inštalácie a ostatných nevyhnutných priestorov
nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza Koncový bod, po celú dobu trvania Zmluvy, ako i v súvislosti s jej zánikom a
po jej zániku. Ak je pre účel a plnenie tohto odseku potrebný súhlas tretej osoby, Užívateľ sa zaväzuje
zabezpečiť tento súhlas. Do činností Poskytovateľa uvedených v tomto odseku patrí aj právo kontrolovať plnenie
povinnosti Užívateľa najmä podľa čl. 7 Podmienok.
7.10 Pri poslaní a prijímaní správ elektronickou poštou (e-mailom), bude najmä nasledovné správanie Užívateľa
považované za konanie v zlom úmysle:
- Vyhrážať sa, urážať alebo obťažovať ostatných užívateľov internetu prostredníctvom nevhodného slovníka
alebo frekvenciou alebo veľkosťou e-mailových správ
- Posielať ďalej reťazové listy (chain latters) a/alebo nabádať posielanie takýchto listov, bez ohľadu na to či
adresát má záujem ich prijať
- Odoslať správu, v adrese odosielateľa v ktorej je adresa elektronickej pošty tretej osobe, bez súhlasu
oprávneného užívateľa účtu elektronickej pošty s touto adresou
- Posielanie hromadných alebo komerčných správ spôsobom, ktorý je všeobecne známy pod názvom
„spamming“. Toto zahŕňa okrem iného: hromadné správy s obchodným obsahom, oznámenia, žiadosti
o charitatívne príspevky, podpisové petície a správy s náboženským obsahom
6.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo pred inštaláciou softwaru Poskytovateľa do Počítača previesť na Počítači
antivírovú kontrolu. Prevedením antivírovej kontroly Poskytovateľ v žiadnom prípade nezaručuje, že antivírová
kontrola zistí a odstráni všetky víry na Počítači. Poskytovateľ nie je povinný vykonať takúto antivírovú kontrolu.
- Posielanie e-mailových bômb. E-mailová bomba je e-mailová správa, ktorá je zasielaná obeti vo veľkom
počte
6.6 Užívateľ berie na vedomie, že inštalácia, používanie, kontrola, údržba, opravy a odstránenie Zariadení
Poskytovateľa môže viesť k výpadku poskytovania Služby, prípadne viesť k strate dát na Počítači. Užívateľ je
výlučne zodpovedný za zálohovanie dát na Počítači a Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, či
Užívateľ takéto zálohovanie previedol alebo nie. Užívateľ je výlučne zodpovedný za uvedenie svojich údajov
v Sieti internet a ich možné následné zneužitie. Ak v dôsledku uvedených činností Poskytovateľa vznikne
Užívateľovi akákoľvek škoda, nie je Poskytovateľ za túto škodu zodpovedný a nie je teda povinný takúto škodu
Užívateľovi ani čiastočne uhradiť.
- Posielať veľké/objemné správy a súbory s úmyslom narušenia servera alebo e-mailového účtu
- Preťaženie Siete internet alebo Siete, ktoré má za následok alebo ktoré vedie k zníženiu rýchlosti alebo
čiastočnému alebo úplnému výpadku Siete.
7.11 Pri používaní Služby je Užívateľ povinný (I) riadnym spôsobom používať všetky technické, hardwarové
a softwarové prostriedky a zariadenia, najmä Zariadenia Poskytovateľa, (II) brať ohľad na práva a záujmy
ostatných užívateľov a (III) dodržiavať dobré mravy. V tejto súvislosti sú zakázané najmä nasledovné aktivity:
6.7 Užívateľ nesie zodpovednosť za všetky materiály, informácie a údaje umiestnené na domovskej stránke
Užívateľa, ako i za informácie a údaje použité Užívateľom v súvislosti s užívaním Služby. Užívateľ berie na
vedomie, že komunikácia prostredníctvom Siete internet nie je bezpečná a prenášané údaje môžu byť napadnuté
alebo stratené. Užívateľ berie na vedomie že, pri užívaní Služby alebo iných služieb on-line, existuje alebo môžu
existovať určité aplikácie prostredníctvom ktorých môžu tretie osoby získať neoprávnený prístup k Počítaču.
Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce alebo inak sa vzťahujúce
k takémuto prístupu tretích osôb do Počítača alebo k akejkoľvek strate dát Užívateľa umiestnených na Počítači
ani za prípadné užívanie takých aplikácií Užívateľom.
- získavanie prístupu do počítačových systémov, sietí, údajov a softwaru bez príslušného povolenia alebo
súhlasu („hacking“), vrátane akéhokoľvek pokusu o preskúšanie, preverenie alebo otestovanie zraniteľnosti
akéhokoľvek systému alebo Siete, alebo o porušenie bezpečnostných opatrení alebo opatrení na kontrolu
prístupových práv bez výslovného povolenia vlastníka systému alebo siete
- porušovať etické pravidlá správania na Sieti internet
7.12 V prípade, že Užívateľ porušuje pravidlá uvedené v čl. 7.4,7.10 a 7.11 Podmienok, je Poskytovateľ
oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie Služby za účelom ochrany ostatných užívateľov a Siete, a následne
informovať Užívateľa o dôvodoch, ktoré viedli k pozastaveniu poskytovania Služby. Poskytovateľ je tiež
oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, znovupripojí takéhoto
Užívateľa, len ak Užívateľ dostatočne preukáže, že nebude v uvedenej činnosti pokračovať, a zaplatí cenu za
znovupripojenie.
6.10 Užívateľ je povinný zabezpečiť utajenie PIN kódu a neposkytovať ho tretej osobe. Užívateľ je povinný
požiadať písomne o zmenu PIN kódu pri podozrení, že sa s ním oboznámila neoprávnená osoba. Poskytovateľ
nezodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím PIN kódu neoprávnenou osobou.
7.13 Užívateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Zariadenia Poskytovateľa, najmä
upravovať ich technické parametre a/alebo programové vlastnosti a pripájať k nim iné zariadenie, než pre ktoré
sú Zariadenia Poskytovateľa určené. Zásahy do Zariadenia Poskytovateľa smú vykonať len osoby poverené
Poskytovateľom.
Zásady správneho užívania
7.1 Cieľom povinností Užívateľa, ktoré sú uvedené v čl. 7 Podmienok je najmä zabránenie používania Služby
spôsobmi, ktoré sú protizákonné, v rozpore s dobrými mravmi alebo pri ktorých porušenie Zmluvy by malo za
následok zníženú kvalitu užívania Služby pre ostatných užívateľov.
7.14 V prípade, že Poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a podmienok uvedených v čl.7 Podmienok, je
Poskytovateľ oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie Služby za účelom ochrany svojich zmluvných
záujmov, ako aj Zariadení Poskytovateľa, a následne informovať Užívateľa o dôvodoch, ktoré viedli
k pozastaveniu poskytovania Služby. Poskytovateľ je na zabezpečenie svojich oprávnených nárokov oprávnený
požadovať od Užívateľa zloženie finančnej zábezpeky, prípadne odstúpiť od Zmluvy. Ak Poskytovateľ
neodstúpil od Zmluvy takémuto Užívateľovi opätovne sprístupní Službu ak Užívateľ uhradí cenu za opätovnú
Aktiváciu podľa Tarify a akékoľvek záväzky Užívateľa vzniknuté pri poskytovaní iných služieb ako Služby.
7.2 Konanie Užívateľa, ktoré je v rozpore s ustanoveniami čl. 7 Podmienok sa považuje za zneužívanie Služby.
Ak nie je ďalej ustanovené inak, v takom prípade má Poskytovateľ právo vyzvať Užívateľa, aby upustil od
porušovania Zmluvy. Ak nenastane náprava do 15 dní od zaslania výzvy alebo ak po obdržaní výzvy Užívateľ
naďalej porušuje čl. 7 Podmienok, má Poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy a súčasne môže využiť aj ostatné
ustanovenia Zmluvy, napríklad domáhať sa náhrady spôsobenej škody. Vymenovanie zásad a nepovolených
konaní v čl. 7 Podmienok je demonštratívne, za zneužitie Služby s rovnakými právnymi následkami bude
považované aj iné konanie, ktoré je možné odôvodnene považovať za zneužívanie Služby.
7.15 Newsgroups sú diskusné skupiny, kde si ľudia vymieňajú názory na témy spoločného záujmu. Najmä
nasledovné aktivity nie sú povolené alebo sú považované za porušenie zmluvy:
7.3 Ak Poskytovateľ zistí takéto zneužívanie má právo vyzvať Užívateľa, aby od zneužívania služby upustil.
Poskytovateľ služby je taktiež oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby a to až do
odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie. Ak nenastane
náprava ani v lehote do 15 dní od zaslania výzvy alebo ak po obdržaní výzvy Užívateľ naďalej porušuje čl.7
Podmienok, má poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy a súčasne môže využiť aj ostatné ustanovenia Zmluvy,
napríklad domáhať sa náhrady spôsobenej škody. Vymenovanie zásad a nepovolených konaní v čl.7 Podmienok
je demonštratívne, za zneužitie Služby s rovnakým právnymi následkami budú považované aj iné konania, ktoré
je možné odôvodnene považovať za zneužívanie Služby.
- Falšovanie informácie v záhlaví skupiny
- Umiestňovanie správ pod menom niekoho iného za účelom zabrániť niekomu používanie Siete internet
7.16 Pri používaní chatu servera je Užívateľ povinný sa zdržať najmä nasledovných konaní
- nadávanie
- porušovanie práv duševného vlastníctva tretích strán
- šírenie protiprávnych informácií
- obťažovanie, vyhrážanie alebo úmyselné vnucovanie sa ostatným užívateľom
- „scrolling“(opakovanie kopírovanie textu do „chat room"
- vytváranie chat rooms s urážlivými názvami
- používanie urážlivých prezývok
- robiť reklamu alebo propagáciu
Pripojenia.
7.5.2 Užívateľ nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku neoprávneného užívania Služby
treťou osobou. V prípade porušenia povinností ustanovených v Podmienkach vrátane tohto odseku je
Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi zmluvnú pokutu vo výške podľa Tarify za každé také porušenie a
Užívateľ je povinný ju zaplatiť. Ustanovenia o náhrade škody aj vo výške presahujúcej túto zmluvnú pokutu tým
nie sú dotknuté.
7.17 Pri umiestňovaní informácií na domovské stránky (homepage) je Užívateľ povinný konať v súlade najmä
s nasledovnými obmedzeniami
- Neporušovať práva duševného vlastníctva tretích strán
- Neumiestňovať protiprávny materiál ako napríklad rasistické informácie alebo detskú pornografiu
- Komerčne využívať domovské stránky nie je povolené
7.6 Pri používaní Služby je Užívateľ povinný (I) riadnym spôsobom používať všetky technické prostriedky a
zariadenia, najmä Zariadenia Poskytovateľa, (II) brať ohľad na práva a oprávnené záujmy ostatných užívateľov
a (III) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a dobré mravy. V tejto súvislosti je zakázané najmä
7.7
Umiestňovanie správ, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva tretích strán, ako napríklad autorské
práva na software, hudbu a fotografie
- Umiestňovanie správ do diskusných skupín, ktoré sa netýkajú témy danej skupiny
7.5.1 Poskytovanie internetového prístupu do Siete tretím osobám prostredníctvom užívateľovho
zasahovať do Siete a Zariadení Poskytovateľa, najmä pripájať iné zariadenia, než pre ktoré je
Koncový bod zriadený, prekladať Koncový bod, resp. Koncové body, ak ich bolo
Poskytovateľom zriadených viac, a zvyšovať ich počet.
Zámerná distribúcia reklamných alebo propagačných materiálov
-
- Umiestňovanie reťazových listov
7.5 Užívateľ sa zaväzuje užívať Službu výhradne pre svoju potrebu a nie je oprávnený k akémukoľvek inému
využitiu Služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Užívateľ nie je oprávnený najmä
zdieľať Službu s treťou osobou, umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Služby tretej osobe. Užívateľ je
oprávnený umožniť blízkym osobám v mieste zriadeného koncového bodu (§ 116 Občianskeho zákonníka)
bezplatné využívanie Služby. Užívateľ ďalej nesmie vykonávať najmä nasledovné aktivity, lebo sú považované
za obchodné aktivity:
úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodiť Sieť alebo jej časť
-
- Umiestňovanie veľkého počtu tej istej správy do rôznych diskusných skupín
7.4 Užívateľ sa zaväzuje neodoberať/neužívať taký rozsah Služby, ktorý si s Poskytovateľom zmluvne
nedohodol a za poskytovanie ktorého neplatí v zmysle čl. 10.1 Podmienok, a nevykonať ani nikomu neumožniť
vykonať neoprávnené zásahy do Siete, ktoré by mu umožnili využívanie takého rozsahu Služby. Ak
Poskytovateľ pri technickom audite Siete alebo iným spôsobom zistí sprístupnenie rozsahu Služby, na užívanie
ktorého Užívateľ nie je oprávnený, je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa čl. 7.12 Podmienok.
•
rozširovať vírusy
- monitorovať, skenovať alebo kopírovať dáta na počítačoch iných užívateľov alebo počítačových portoch
6.9 Užívateľ nesie zodpovednosť za zabezpečenie Počítača tak, aby bol chránený pred napadnutím
počítačovými vírusmi a aby nemohlo dôjsť k ich šíreniu napríklad prostredníctvom elektronickej pošty alebo do
iných sietí.
•
modifikovať alebo zničiť dáta iných užívateľov
-
- používať a šíriť akékoľvek nástroje alebo prostriedky ohrozujúce bezpečnosť dátovej siete alebo
umožňujúce jej narušovanie
6.8 Užívateľ je povinný využívať Služby len spôsobom, ktorý je v súlade so Zmluvou a písomnými návodmi
a pokynmi Poskytovateľa (napr. technické podmienky, zásady správneho užívania elektronickej pošty a pod.), ak
ich Poskytovateľ poskytne Užívateľovi, najmä sa zaväzuje dodržiavať Zásady správneho užívania podľa čl.7
Podmienok.
Čl. 7
-
- Nešíriť žiadne informácie, ktoré by mohli škodiť Poskytovateľovi
Čl. 8
Spracúvanie osobných údajov Užívateľa
8.1 Poskytovateľ je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje Užívateľa v súlade s príslušnými právnymi
predpismi o ochrane osobných údajov, najmä zákon č. 428/2002 Z. z. a Zákon.
8.2 Užívateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o každej zmene povinných osobných údajov
uvedených v Zmluve najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa takejto zmeny. Táto povinnosť sa primerane
vzťahuje aj na Užívateľa, ktorý je právnickou osobou, ohľadom jeho základných identifikačných údajov
uvedených v Zmluve.
Zásahy do Siete a Zariadení Poskytovateľa smú vykonávať len osoby poverené Poskytovateľom.
7.8 Užívateľ sa zaväzuje nepripájať ku Koncovému bodu viac ako jeden Káblový modem a ku Káblovému
modemu viac ako jeden Počítač , ak nie je pre Užívateľom odoberanú Službu v Tarife stanovené inak.
7.9 Poskytovateľ je povinný poskytovať riadnu dostupnosť k Službe a táto povinnosť nemôže byť splnená, ak
je sieť preťažená. V tejto súvislosti sú Užívatelia oprávnení využívať Službu len v rámci povolenej kapacity.
Poskytovateľ môže stanoviť povolený objem prenesených dát pre jednotlivé rozsahy Služby. Prekročenie
povoleného objemu nastane, keď počas doby určenej Poskytovateľom bol vyčerpaný objem prenesených dát
povolený pre daný rozsah Služby. Ak Užívateľ dosiahne 90% povoleného objemu za určenú dobu, Poskytovateľ
8.3 Ak Užívateľ nesplní svoju povinnosť podľa čl. 8.2 Podmienok, Poskytovateľ nenesie v tomto rozsahu
zodpovednosť za plnenie svojich povinností pri spracúvaní osobných údajov ani za akúkoľvek ujmu, ktorá
vznikne v tejto súvislosti Užívateľovi.
2
VP KT 1/2013
8.4 Užívateľ podpisom Zmluvy na Formulári udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov
spôsobom uvedeným v Podmienkach.
nákladov na upomienky. Toto ustanovenie sa použije aj v prípadoch, v ktorých k oneskoreniu s vykonaním
úhrady dôjde v dôsledku Užívateľom nesprávne alebo neúplne uvedených údajov nevyhnutných na označenie
(identifikáciu) ním vykonanej platby a tiež ak k oneskoreniu úhrady dôjde v dôsledku okolností na strane banky
alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého Užívateľ platbu realizoval.
8.5 Užívateľ súhlasí s používaním osobných údajov za účelom informovania na plnenie Užívateľa
o službách Poskytovateľa, vykonávania prieskumov spokojnosti so Službou, pričom uvedené činnosti môže
Poskytovateľ vykonávať aj prostredníctvom tretej osoby. Tento súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať.
8.6
10.13 Cenu uhradenú Užívateľom na Obdobie, počas ktorého Užívateľ po zániku Zmluvy už Službu nevyužíval,
je Poskytovateľ oprávnený si ponechať len v prípade zániku Zmluvy odstúpením zo strany Poskytovateľa.
V ostatných prípadoch bude Užívateľovi vrátená pomerná časť uhradenej Ceny na základe jeho písomnej
žiadosti v rovnakej lehote ako depozit.
Prevádzkovateľ informačného systému obsahujúceho osobné údaje Užívateľa je Poskytovateľ.
8.7 Na základe § 13 ods. 3 zák. č. 428/2002 Z. z Poskytovateľ nie je oprávnený po zániku Zmluvy až do
uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje Užívateľa, aj keď o to Užívateľ
písomne požiada.
Čl. 9
10.14 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zániku Zmluvy sú cena za zriadenie a aktiváciu Pripojenia, cena
za zriadenie Koncového bodu a iné jednorazové platby nevratné.
Práva a povinnosti Poskytovateľa
10.15 Zánik Zmluvy nemá vplyv na právo Poskytovateľa na zaplatenie jeho pohľadávok voči Užívateľovi
vzniknutých v súvislosti so Zmluvou.
9.1 Poskytovateľ je povinný, pokiaľ možno vopred a včas oznámiť Užívateľovi vhodným spôsobom
obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní Služby.
10.16 Poskytovateľ má právo na úhradu Ceny podľa Zmluvy bez ohľadu na to, či Užívateľ skutočne využíval
Službu.
9.2 Poskytovateľ je tiež oprávnený zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, pokiaľ je to potrebné z dôvodu
ochrany Užívateľa alebo Siete a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné neprimerané náklady zo
strany Užívateľa.
Čl. 11
9.4 Poskytovateľ je z dôvodu ochrany Siete a Služby oprávnený vykonávať antivírovú a antispamovú kontrolu
elektronickej pošty Užívateľa. V prípade, ak príslušný software identifikuje v správe elektronickej pošty vírus
alebo ju označí za spam, je Poskytovateľ oprávnený takúto správu odstrániť. Poskytovateľ má právo vložiť do
správy elektronickej pošty oznam o vykonaní kontroly.
9.5 Poskytovateľ má taktiež právo požadovať od Užívateľa čiastkovú úhradu Ceny ešte pred ukončením
Zúčtovacieho obdobia minimálne vo výške Ceny stanovenej v Tarife za používanie Služby a to na základe
čiastkovej faktúry, najmä ak Užívateľ:
11.2 Akékoľvek porušenie čl. 7 Podmienok Užívateľom je považované za zneužívanie Služby a za podstatné
porušenie Zmluvy a Poskytovateľ je z tohto dôvodu, ako aj v z dôvodu iného zneužitia Služby, oprávnený
okamžite pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby Užívateľovi, a to i bez predchádzajúceho upozornenia,
ak v čl. 7 Podmienok nie je uvedené inak. Poskytovateľ je povinný o takomto pozastavení alebo obmedzení
Služby následne informovať Užívateľa najneskôr do 7 pracovných dní od pozastavenia alebo obmedzenia
Služby. Ak Užívateľ zabezpečí nápravu a zaplatí cenu za znovupripojenie podľa Tarify, Poskytovateľ na základe
písomnej žiadosti Užívateľa v primeranej lehote obnoví poskytovanie Služby v pôvodnom rozsahu.
9.6.1 má dlh voči Poskytovateľovi alebo
9.6.2 podľa uváženia Poskytovateľa nebude v budúcnosti schopný riadne hradiť svoje finančné záväzky
9.6 Poskytovateľ má právo podmieniť poskytnutie služby zložením Zábezpeky v prípadoch označených
v Podmienkach ako dôvody na dočasné prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služby alebo v prípadoch ak
Užívateľ neposkytuje záruku, že si bude riadne a v čas plniť budúce záväzky vyplývajúce zo Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, alebo v prípadoch osobitne dohodnutých s Užívateľom.
11.3 Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to
považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, v potrebnom rozsahu z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo iného
verejného záujmu, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre
prevádzku, revízie, údržbu alebo zvýšenie kapacity Siete alebo v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti. Dočasné
pozastavenie alebo obmedzenie poskytovania Služby podľa tohto odseku oznámi Poskytovateľ Užívateľovi
pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, buď priamo alebo iným vhodným spôsobom, a zároveň oznámi
aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia alebo obmedzenia poskytovania Služby.
9.7 Pokiaľ Užívateľ neuhradí cenu za poskytnuté Služby ani do 45 kalendárnych dní odo dňa splatnosti, je
Poskytovateľ oprávnený uspokojiť svoje splatné pohľadávky voči Užívateľovi zo zloženej zábezpeky.
9.8 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže
uskutočnených operácií v rámci Siete i mimo nej. Užívateľ týmto dáva súhlas
meraním objemu prenášaných dát technickými prostriedkami Poskytovateľa,
obdobného charakteru výlučne za účelom súvisiacim s poskytovaním Služby.
získané údaje za dôverné.
viesť databázu Užívateľom
Poskytovateľovi s prípadným
prípadne inými činnosťami
Poskytovateľ považuje takto
11.4 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo
za akékoľvek porušenie Zmluvy, ak Užívateľ riadne nezaplatí splatnú Cenu alebo iný splatný záväzok voči
Poskytovateľovi, vrátane akýchkoľvek záväzkov Užívateľa vzniknutých pri poskytovaní iných služieb ako
Služby, ani do 15 dní odo dňa splatnosti Ceny alebo iného záväzku, a to(I) až do času úplného uspokojenia celej
dlžnej sumy Užívateľa, vrátane jej príslušenstva, a zaplatenia ceny za znovupripojenie podľa Tarify alebo (II)
do zániku Zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený pripojiť Užívateľa po zaplatení dlžnej sumy.
9.9 Po úhrade všetkých záväzkov Užívateľa, vráti Poskytovateľ bez zbytočného odkladu Zábezpeku, resp., jej
zostatok, najneskôr však do 3 mesiacov odo dňa skončenia platnosti Zloženú zábezpeku, resp. jej zostatok vráti
Poskytovateľ Užívateľovi pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet označený Užívateľom alebo
prostredníctvom poštového peňažného poukazu. V súvislosti s poskytnutím zábezpeky nevzniká Užívateľovi
nárok na akékoľvek úroky, alebo iné formy zhodnotenia poskytnutých peňažných prostriedkov.
11.5 Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to
považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, z dôvodu porušenia zmluvných podmienok zo strany Užívateľa.
9.10 Poskytovateľ je oprávnený zriaďovať a prevádzkovať Sieť a stavať jej vedenia na nehnuteľnosti Užívateľa,
vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť Užívateľa,
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, to všetko aj v súvislosti s výkonom práv a povinností
vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb , údržbou, technickým auditom Siete alebo výkonom
činností podľa čl. 11 Podmienok.
11.6 Poskytovateľ je oprávnený si ponechať Cenu v celom rozsahu aj v prípade, že Poskytovateľ pozastaví
alebo obmedzí poskytovanie Služby podľa čl. 7, čl. 11.2 až 11.4 Podmienok, a to po celý čas kedy bude
poskytovanie Služby pozastavené alebo obmedzené.
Čl. 12
9.11 Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť vo svojej programovej ponuke ponúkané televízne a rozhlasové
programy, ako aj trvale alebo prechodne znížiť ich celkový počet. Tieto zmeny nie je povinný osobitne
oznamovať Užívateľovi.
Čl. 10
Pozastavenie poskytovania Služby
11.1 Ak nie je dohodnuté inak, Užívateľ má právo mesiac vopred písomne požiadať o pozastavenie
poskytovania Služby maximálne dvakrát v priebehu jedného kalendárneho roku v trvaní spolu maximálne tri
mesiace, pričom medzi takýmito dvomi pozastaveniami musí uplynúť minimálne jeden mesiac. V žiadosti
o pozastavenie poskytovania Služby je Užívateľ povinný tiež uviesť dátum žiadaného znovupripojenia, inak nie
je Poskytovateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť. Po znovupripojení je Užívateľ povinný zaplatiť cenu za
znovupripojenie podľa Tarify. Užívateľ nemá právo požiadať o pozastavenie poskytovania Služby, ak by mala
byť Služba pozastavená počas plynutia výpovednej lehoty.
9.3 Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť akékoľvek softwarová alebo hardwarové zmeny v Sieti, ak takéto
zmeny nemajú za následok trvalé podstatné zníženie kvality Služby.
Zodpovednosť za škodu
12.1 Poskytovateľ je zodpovedný za súlad Služby so Zmluvou a technickými požiadavkami vyplývajúcimi z
príslušných právnych predpisov, avšak len po rozhrania Siete. Poskytovateľ je zodpovedný za škodu len v
prípadoch, keď bola spôsobená úmyselným porušením povinností Poskytovateľa zo Zmluvy, v rozsahu a
spôsobom vyplývajúcim z týchto Podmienok. Poskytovateľ za škodu nezodpovedá, ak preukáže, že za daných
okolností vykonal všetky potrebné úkony v záujme predídenia alebo odstránenia škody.
Cena
10.1 Užívateľ je povinný zaplatiť (I) Cenu v pravidelných opakovaných platbách na každé Obdobie vopred,
ktorá zahŕňa používanie Pripojenia na Sieť, poskytovanie Služby a poskytnutie Káblového modemu, (II) cenu za
jednorazové služby, a (III) iné platby, napríklad depozit. Užívateľ je povinný pri každej platbe uviesť aj
variabilný symbol. Sadzby cien a jednorazových platieb sú uvedené v Tarife.
12.2 Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a využitie Služby, alebo za
informácie, údaje a dáta dostupné v Sieti internet, napriek tomu, že sú tieto informácie prístupné a používané
prostredníctvom Služby, ani za prenos údajov a dát prostredníctvom Siete internet.
12.3 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú pripojením a/alebo používaním
telekomunikačného zariadenia a nezodpovedá ani za jeho funkčnosť a/alebo prevádzku.
10.2 Vyúčtovanie cien za poskytnuté služby sa uskutočňuje v pravidelných Zúčtovacích obdobiach. Pre určenie
výšky cien vo vyúčtovaní za Zúčtovacie obdobie sú rozhodujúce údaje podľa evidencie Poskytovateľa.
koncového
12.4 Poskytovateľ nezodpovedá za škody a iné ujmy, ktoré vznikli Užívateľovi a súvisia s obsahom
a bezpečnosťou prepravovaných správ. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu ktorá vznikla odstránením správy
elektronickej pošty, v ktorej príslušný software identifikoval vírus alebo ju označil za spam, Poskytovateľ
nezodpovedá ani v prípade ak software vyhodnotí správu elektronickej pošty nesprávne.
10.3 Užívateľ ma právo zvoliť si spôsob platby a Obdobie vyznačením vo Formulári. Spôsob platby a Obdobie
môžu byť menené dohodou zmluvných strán podľa čl. 17.2 Podmienok. Vo výnimočných prípadoch, napr. pri
zmene zúčtovacích cyklov, je Poskytovateľ oprávnený zmeniť Obdobie aj jednostranne.
10.4 Posledným dňom splatnosti Ceny je pätnásty deň po začiatku aktuálneho zúčtovacieho obdobia, ak nie je
v Podmienkach, v Zmluve alebo na faktúre uvedené inak. Pokiaľ Poskytovateľ vystaví čiastkovú faktúru
v zmysle čl.9.5 Podmienok je posledným dňom splatnosti siedmy kalendárny deň po vystavení čiastkovej faktúry
Užívateľovi.
12.5 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú pripojením technicky nevyhovujúceho Prijímača
a nezodpovedá ani za jeho funkčnosť alebo prevádzku. Poskytovateľ nezodpovedá za odstraňovanie porúch
a výpadkov v činnosti Prijímača, nezodpovedá ani za škodu spôsobenú v ich dôsledku.
10.5 Cena sa platí vopred na Obdobie, v ktorom bude poskytovaná Služba. Posledným dňom splatnosti Ceny je
15. (pätnásty) deň po začiatku Obdobia, ak nie je v Zmluve alebo na faktúre uvedené inak.
12.6 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nevhodnosťou Počítača a nezodpovedá ani za jeho
funkčnosť alebo prevádzku.
10.6 Všetky platby uvedené v Zmluve je Užívateľ povinný riadne a včas uhrádzať na bankový účet
Poskytovateľa uvedený vo Formulári, pokiaľ Poskytovateľ neoznámi iný bankový účet alebo inkasantovi
v stanovenom inkasnom termíne alebo v zákazníckom stredisku Poskytovateľa v lehote podľa bodu 10.3..
Zaplatením riadne a včas sa rozumie deň pripísania úhrady v plnej výške na tento bankový účet Poskytovateľa
najneskôr v posledný deň splatnosti. Ak je Užívateľovi posielaná faktúra, v prípade pochybností sa táto faktúra
považuje za doručenú 5. (piaty) pracovný deň po jej odoslaní. Odoslaním sa rozumie odovzdanie zásielky
adresovanej na poslednú známu Kontaktnú adresu Užívateľa na poštovú prepravu alebo zaslanie elektronickou
poštou na adresu elektronickej pošty.
12.7 Užívateľ je povinný dbať na to, aby na Zariadeniach Poskytovateľa nevznikla žiadna škoda, a to ani v
dôsledku náhodnej udalosti. Užívateľ týmto preberá zodpovednosť za vznik akejkoľvek, t.j. aj náhodnej škody na
Zariadeniach Poskytovateľa, ktoré budú umiestnené v Mieste inštalácie alebo v priestoroch Užívateľa, a to od
okamihu ich umiestnenia až do ich odovzdania Poskytovateľovi.
12.8 Poskytovateľ je povinný v prípade vzniku škody, za ktorú zodpovedá, nahradiť Užívateľovi škodu v
rozsahu určenom v tomto článku Podmienok, nie však ušlý zisk. Rozsah zodpovednosti Poskytovateľa za škodu
je vo všetkých prípadoch obmedzený do výšky rovnajúcej sa Cene Užívateľom odoberanej Služby na jeden
mesiac uvedenej v Tarife.
10.7 Užívateľ je povinný pri úhrade Ceny uviesť na platobnom doklade úplne a správne všetky údaje týkajúce
sa jeho osoby a právnej subjektivity, vrátane uvedenia variabilného symbolu. Ak v dôsledku nesplnenia
povinnosti ustanovenej v tomto odseku nebude možné priradiť Užívateľom vykonanú úhradu Ceny v systéme
zúčtovania platieb Poskytovateľa k účtu Užívateľa, bude sa táto skutočnosť považovať za omeškanie Užívateľa
s úhradou Ceny.
12.9 Užívateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností Poskytovateľa bolo spôsobené konaním
Užívateľa, porušením jeho povinností alebo nedostatkom jeho súčinnosti. Užívateľ nemá nárok ani na náhradu
tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej právnymi predpismi upravujúcimi
predchádzanie vzniku škody alebo obmedzenie jej rozsahu.
12.10 Povinnosti Poskytovateľa sa budú považovať za splnené a Poskytovateľ nebude zodpovedný aj vtedy, ak:
10.8 Poskytovateľ nie je povinný začať poskytovať Službu skôr, ako Užívateľ zaplatí Cenu na príslušné
Obdobie, cenu za zriadenie Koncového bodu, ak sa zriaďuje, prípadne cenu za Pripojenie alebo znovupripojenie.
10.9 Poskytovateľ je oprávnený požadovať zaplatenie Ceny aj v súvislosti so zmenou zúčtovacích cyklov,
zmenou rozsahu Služby, zmenou Tarify, z administratívnych príčin alebo v iných odôvodnených prípadoch
(napr. fakturácia zmluvnej pokuty) bez predchádzajúceho písomného vyrozumenia.
10.10 Užívateľ nemá právo robiť akékoľvek zrážky alebo zmeny cien alebo platieb.
10.11 Poskytovateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy voči pohľadávkam
Užívateľa, a to jednostranným započítaním.
12.7.1
škoda bola spôsobená Káblovým modemom alebo zariadením, ktoré nedodal Užívateľovi
Poskytovateľ;
12.7.1
škoda bola spôsobená nesprávnym používaním Káblového modemu;
12.7.1
Užívateľ nedostatočne poskytol súčinnosť pri odstraňovaní Poruchy, najmä ak ju nenahlásil
alebo neumožnil vstup;
12.7.1
Porucha bola odstránená v lehote neprekračujúcej lehotu uvedenú v čl. 14.4 Podmienok; alebo
12.7.1
bolo pozastavené alebo obmedzené poskytovanie Služby v súlade s Podmienkami.
12.11 Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené zneužitím Užívateľovho prístupového hesla.
Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek neautorizované pripojenie sa do Siete, ak svoje heslo nedostatočne
utajoval alebo s ním nenakladal ako s Dôvernou informáciou.
10.12 V prípade neuhradenia akéhokoľvek splatného peňažného záväzku je Poskytovateľ oprávnený účtovať
Užívateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania a Užívateľ je
povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady vynaložené na vymoženie takejto dlžnej čiastky, vrátane
3
VP KT 1/2013
12.12 Poskytovateľ je podľa vlastného výberu oprávnený nahradiť užívateľovi škodu, za zodpovedá, buď
v peniazoch alebo uvedením do pôvodného stavu, ak je to možné.
využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale
dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.
12.13 Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil porušením svojich povinností podľa Zmluvy, najmä za
škodu vzniknutú poškodením Siete (I) použitím zariadenia, ktoré nebolo vlastnené a prevádzkované
Poskytovateľom, (II) pripojením neautorizovaného Počítača na Sieť alebo(III) nedostatočnou súčinnosťou pri
odstraňovaní Porúch.
14.12 V prípade, ak Poskytovateľ reklamáciu uzná za opodstatnenú a určí spôsob jej vybavenia peňažnou
formou, zúčtuje ju Užívateľovi v nasledujúcom Období alebo iným spôsobom podľa dohody Užívateľa
a Poskytovateľa.
Čl. 15
12.14 Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne Poskytovateľovi v dôsledku zneužitia poskytovanej
Služby podľa čl. 7 Podmienok.
12.15 Užívateľ ani Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci.
12.16 Za vyššiu moc sa pre účely Zmluvy považuje najmä vojna, sabotáž, rebélia, explózia alebo jej hrozba,
prírodná katastrofa, oheň, štrajk, konanie na príkaz štátnych orgánov na obranu štátu, polície alebo iných orgánov
oprávnených zákonom, rozhodnutia alebo konania orgánov verejnej správy.
Čl. 13
15.2 Ostatné zákonné povinnosti mlčanlivosti ostávajú nedotknuté.
Odstraňovanie Porúch
Čl. 16
13.1 Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi každú Poruchu ihneď po jej zistení a poskytnúť súčinnosť
pri odstraňovaní Poruchy podľa čl. 6.3 Podmienok.
Doručovanie písomností
16.1 Ak nie je v Podmienkach ustanovené inak, povinnosť informovať, oznámiť alebo oboznámiť Užívateľa sa
považuje za splnenú, ak Poskytovateľ postupuje ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov podľa vlastného
uváženia: (I) sprístupní príslušnú informáciu (I) na ZS, (II) prostredníctvom elektronickej pošty, (III) písomne,
(IV) telefonicky, (V) osobne alebo (VI) iným vhodným spôsobom, napr. prostredníctvom internetovej stránky,
zaslaním SMS a pod..
13.2 Poskytovateľ je zodpovedný za Poruchu len v prípadoch, keď bola Porucha spôsobená zavineným
porušením povinností Poskytovateľa zo Zmluvy. Poskytovateľ za Poruchu nezodpovedá, ak preukáže, že za
daných okolností vykonal všetky predpokladateľné úkony v záujme predídenia alebo odstránenia Poruchy.
13.3 Užívateľ je zodpovedný za Poruchu, (I) ktorú spôsobil porušením svojich povinností podľa Zmluvy alebo
(II) ktorá vznikla v dôsledku zneužitia poskytovanej Služby Užívateľom podľa čl. 7 Podmienok alebo (III) ktorá
vznikla mimo Siete na strane Užívateľa, vrátane Poruchy v Počítači.
16.2 Ak má podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov Poskytovateľ doručiť písomnosti Užívateľovi,
za rovnocenné doručovaniu prostredníctvom poštovej prepravy sa považuje aj doručovanie elektronickou poštou
na poslednú známu Kontaktnú adresu Užívateľa. Týmto spôsobom je možné doručovať aj faktúru, upomienky,
Podmienky, Tarifu a iné dokumenty. Týmto spôsobom nie je možné doručovať výpoveď a odstúpenie od
Zmluvy. Pri doručovaní elektronickou poštou sa písomnosť považuje za doručenú dňom odoslania správy
elektronickej pošty, a to aj v prípade, že správa nebude doručená v dôsledku obmedzení alebo dôvodov na strane
Užívateľa.
13.4 V prípade, že nastane Porucha, za ktorej vznik je zodpovedný Poskytovateľ podľa čl. 13.2 Podmienok, je
Poskytovateľ povinný odstrániť takúto Poruchu v najkratšom možnom čase na základe oznámenia Užívateľa o
Poruche. Táto povinnosť platí však len vtedy, ak odstránenie Poruchy spočíva výlučne na technických a
personálnych kapacitách Poskytovateľa s tým, že v ostatných prípadoch určí Poskytovateľ primeranú lehotu
podľa povahy danej Poruchy. Uvedená povinnosť neplatí napríklad vtedy, keď Porucha súvisí s poskytovaním
služieb inými poskytovateľmi alebo so sieťou či zariadeniami mimo Siete.
16.3 Pri doručovaní prostredníctvom poštovej prepravy, Užívateľ je povinný adresovať zásielku na poštovú
adresu Poskytovateľa a Poskytovateľ na Kontaktnú adresu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 16.2 Podmienok.
13.5 V prípade, že Porucha vznikla v Sieti a Užívateľ za ňu nie je zodpovedný, Poskytovateľ Poruchu odstráni
bezplatne a na svoje náklady. V prípade, že za Poruchu je zodpovedný Užívateľ, Poskytovateľ Poruchu odstráni
na základe žiadosti Užívateľa a Užívateľ je povinný zaplatiť cenu výjazdu podľa Tarify a skutočné náklady.
Užívateľ je povinný zaplatiť cenu výjazdu podľa Tarify aj vtedy, ak (I) Užívateľ nesplnil svoju povinnosť podľa
čl. 6.3 Podmienok a Poskytovateľ nemohol vstúpiť na Miesto inštalácie alebo do ostatných priestorov
nehnuteľnosti v súlade s čl. 6.4 Podmienok, alebo (II) ide o plané alebo klamlivé oznámenie Poruchy alebo (III)
Poskytovateľ vykonal zásahy do Počítača, najmä vykonal jeho nastavenie, na požiadanie Užívateľa.
16.4 Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene Kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na
doručovanie posledná známa Kontaktná adresa a písomnosti doručované na túto adresu sa považujú za doručené
siedmy deň po odoslaní na poslednú známu Kontaktnú adresu Užívateľa, ak nedošlo k doručeniu skôr.
Nesplnenie povinnosti Užívateľa nahlásiť zmenu Kontaktnej adresy podľa čl. 8.2 Podmienok (I) zbavuje
Poskytovateľa zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť, napr. použitím nesprávnej Kontaktnej adresy a (II)
v prípade doručenia faktúry na poslednú známu Kontaktnú adresu je Užívateľ povinný ju zaplatiť aj s
prípadnými úrokmi z omeškania. V prípade dlhodobej neprítomnosti Užívateľa na Kontaktnej adrese (viac ako 1
mesiac), je Užívateľ povinný písomne Poskytovateľovi túto skutočnosť oznámiť a splnomocniť tretiu osobu,
ktorej má byť doručované s účinkom doručenia pre Užívateľa.
13.6 Ak nie je Porucha odstránená kvôli prekážke na strane Užívateľa, Poskytovateľ nie je v omeškaní so
svojimi povinnosťami, kým nebude prekážka odstránená.
13.7 Ak Užívateľ protiprávne znemožňuje odstraňovanie Poruchy, ktorá sa týka viacerých užívateľov, Užívateľ
je zodpovedný za všetky škody spôsobené Poskytovateľovi v tejto súvislosti.
16.5 V prípade, že Užívateľ splnomocní pre doručovanie tretiu osobu, nastávajú účinky doručenia Užívateľovi
okamihom ich doručenia na určenú adresu splnomocnenej osobe. Každá zmena v súvislosti s odvolaním alebo
zmenou plnej moci splnomocnenej osoby sa stáva voči Poskytovateľovi účinnou ku dňu, kedy bolo
Poskytovateľovi doručené oznámenie o takomto odvolaní alebo zmene.
13.8 Odstraňovanie Porúch je oprávnený vykonávať iba Poskytovateľ. Ak Poskytovateľ zistí, že do Siete bol
vykonaný neoprávnený zásah a v jeho dôsledku bola spôsobená škoda Poskytovateľovi, Užívateľ je povinný
nahradiť túto škodu ako aj všetky náklady spojené s odstraňovaním Poruchy.
16.6 Za písomnosti riadne doručené Užívateľovi, resp. splnomocnenej osobe sa považujú aj písomnosti
doručené náhradnému prijímateľovi v zmysle Poštových podmienok.
13.9 V súlade s čl. 6.6 Podmienok Poskytovateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek ujmu alebo škodu súvisiacu
s poškodením alebo stratou dát Užívateľa, ktorá vznikne počas odstraňovania Poruchy alebo zásahov
Poskytovateľa do Zariadení Poskytovateľa uskutočnených na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
Čl. 14
Mlčanlivosť
15.1 V súvislosti s Dôvernými informáciami sprístupnenými druhej strane, každá zmluvná strana bude: (I) počas
trvania Zmluvy, ako aj po jej zániku, uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a – pokiaľ
to nie je pre účely Zmluvy – nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich
iným spôsobom využívať a (II) sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám iba na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
Čl. 17
Zmena Zmluvy
17.1 Zmluvné strany môžu dohodou zmeniť rozsah Služby, spôsob platby a Obdobie.
Reklamačný poriadok
17.2 Užívateľ je oprávnený písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou zo svojej adresy elektronickej
pošty požiadať o zmenu spôsobu platby, o zmenu rozsahu Služby alebo Obdobia podľa aktuálnych možností
Poskytovateľa. Poskytovateľ tejto žiadosti vyhovie najneskôr do 30 dní od jej prijatia. V prípade telefonickej
žiadosti alebo žiadosti prostredníctvom elektronickej pošty môže Poskytovateľ stanoviť povinnosť a podmienky
identifikácie PIN kódom a variabilným symbolom.
14.1 Reklamačné konanie podľa tohto článku Podmienok upravuje postup Poskytovateľa a Užívateľa a
rozhoduje sa v ňom o vybavení reklamácie Užívateľa podľa platných právnych predpisov a tohto reklamačného
poriadku.
14.2 Užívateľ je oprávnený písomne reklamovať správnosť účtovania Ceny (súlad účtovanej ceny s Tarifou) v
lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie, alebo zistenia závady
poskytnutej verejnej služby alebo zariadenia. Reklamácia vo veci prešetrenia správnosti účtovania nemá v
zmysle Zákona odkladný účinok na povinnosť Užívateľa zaplatiť príslušnú platbu podľa Zmluvy.
17.3 Poskytovateľ je oprávnený písomne alebo na adresu elektronickej pošty oznámiť návrh na zmenu rozsahu
Služby, doterajšieho spôsobu platby alebo Obdobia najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny
a zároveň je povinný poskytnúť Užívateľovi možnosť voľby v rámci rozsahov poskytovanej Služby, spôsobov
platby a/alebo Období. Užívateľ má právo (I) z tohoto dôvodu vypovedať Zmluvu, ak s navrhovanou zmenou
nesúhlasí, najneskôr však doručením písomnej výpovede 10 dní pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny,
alebo (II) zvoliť si inú Službu, spôsob a/alebo Obdobie v rovnakej lehote. Výpovedná lehota v takomto prípade
uplynie nadobudnutím účinnosti takejto zmeny. Ak si Užívateľ v lehote 10 dní pred nadobudnutím účinnosti
takejto zmeny nezvolil iný rozsah Služby, spôsob platby a/alebo Obdobie a ani nevypovedal Zmluvu,
Poskytovateľ má právo písomne na Kontaktnú adresu vypovedať Zmluvu ku dňu nadobudnutia účinnosti takejto
zmeny; ak toto právo nevyužije Zmluva sa zmení nadobudnutím účinnosti takejto zmeny.
14.3 Užívateľ je oprávnený písomne reklamovať vadnosť (kvalitu) poskytnutej Služby v lehote do 30 dní odo
dňa poskytnutia vadnej (nekvalitnej) Služby, inak toto právo zaniká. Takáto reklamácia nemá odkladný účinok
na povinnosť Užívateľa zaplatiť príslušnú platbu podľa Zmluvy.
14.4 Ak sa v niektorom Období počas trvania Zmluvy vyskytne Porucha trvajúca nepretržite dlhšie ako 5 dní, za
ktorú zodpovedá Poskytovateľ podľa čl. 13 Podmienok, má Užívateľ nárok na vrátenie pomernej časti Ceny
alebo jej pomerné zníženie, pričom pomernou časťou Ceny a jej pomerným znížením sa rozumie cena
pripadajúca na jeden deň za každých dokončených 24 hodín trvania Poruchy. Podmienkou je, že Užívateľ včas
ohlási takúto Poruchu Poskytovateľovi na príslušnom telefónnom čísle alebo adrese elektronickej pošty, alebo sa
Poskytovateľ o takejto Poruche dozvie inak, a Užívateľ si takto uplatní svoje právo najneskôr do 3 mesiacov odo
dňa odstránenia Poruchy, inak toto právo zaniká. Doba Poruchy sa počíta odo dňa, kedy bola Porucha ohlásená a
overená Poskytovateľom a za začiatok Poruchy sa považuje hodina ohlásenia Poruchy Užívateľom, pokiaľ nie je
známy skutočný čas začiatku Poruchy.
17.4 Zmluva sa mení aj zmenou Podmienok a Tarify podľa čl. 18 Podmienok. Zmluva sa považuje za zmenenú
nadobudnutím účinnosti nových alebo zmenených Podmienok a/alebo Tarify.
17.5 Na zmenu Zmluvy podľa čl. 17.2 až 17.4 Podmienok sa nevyžaduje písomná forma s podpismi obidvoch
zmluvných strán.
17.6 Užívateľ týmto udeľuje súhlas s prevodom a postúpením práv a povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi
zo Zmluvy na tretiu osobu.
14.5 Služba je poskytnutá vadne (nekvalitne), ak čo do rozsahu alebo kvality nezodpovedá podmienkam podľa
Zmluvy.
17.7 Ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu možno meniť len na základe písomných zmien a
dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
14.6 Ak Užívateľ neuplatní reklamáciu v lehotách uvedených v čl. 14.2 a 14.3 Podmienok, Poskytovateľ nie je
povinný reklamáciu prešetrovať.
Čl. 18
14.7 Ak Užívateľ zmešká zo závažných dôvodov lehotu pre uplatnenie reklamácie, môže písomne požiadať o
odpustenie zmeškania lehoty. Poskytovateľ môže zmeškanie lehoty odpustiť, ak Užívateľ preukáže, že lehotu
zmeškal zo závažných dôvodov, a ak uplatní zmeškanú reklamáciu do 10 dní po zániku týchto dôvodov.
Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, ak uplynuli viac ako 3 mesiace odo dňa, kedy mohla byť reklamácia
prvýkrát uplatnená.
Zmena Podmienok a Tarify
18.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Podmienky a/alebo Tarifu vydaním nových
Podmienok a/alebo Tarify.
18.2 Ak Poskytovateľ vydá nové Podmienky a/alebo Tarifu, je povinný najneskôr jeden mesiac pred dňom
nadobudnutia účinnosti nových Podmienok a/alebo Tarify písomne, na adresu elektronickej pošty alebo iným
vhodným spôsobom (napr. na internetovej stránke, zaslaním SMS) o tom upovedomiť Užívateľa a nové znenie
Podmienok a/alebo Tarify sprístupniť na ZS. Ak zmenou Tarify nedôjde k zvýšeniu Ceny, stačí, ak Poskytovateľ
zverejní Tarifu najneskôr v deň jej účinnosti; o takejto zmene nie je Poskytovateľ povinný upovedomiť
Užívateľa.
14.8 Poskytovateľ oznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie zásadne v lehote do 30 dní odo dňa jej
doručenia.
14.9 Ak Užívateľom podaná druhá reklamácia v tej istej veci nebude obsahovať žiadne nové skutočnosti oproti
jeho predchádzajúcej reklamácii, je Poskytovateľ oprávnený túto reklamáciu odložiť bez povinnosti jej ďalšieho
prešetrovania, o čom Užívateľa písomne upovedomí. Na akékoľvek ďalšie neopodstatnené reklamácie Užívateľa
v tej istej veci nie je Poskytovateľ povinný odpovedať a tieto založí do svojej evidencie ako neopodstatnené bez
povinnosti ich opätovne prešetriť a odpovedať na ne.
18.3 Ak Užívateľ nesúhlasí s novými Podmienkami a/alebo Tarifou, má právo z tohoto dôvodu vypovedať
Zmluvu, najneskôr však doručením písomnej výpovede Poskytovateľovi 10 dní pred dňom nadobudnutia
účinnosti nových Podmienok a/alebo Tarify. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia
účinnosti nových Podmienok a/alebo Tarify. Ak Užívateľ nevypovie Zmluvu v uvedenej lehote a uvedeným
spôsobom, Zmluva sa zmení nadobudnutím účinnosti nových Podmienok a/alebo Tarify a Poskytovateľ má
právo na úhradu Ceny podľa novej Tarify počnúc dňom nadobudnutia účinnosti novej Tarify. Nová Tarifa sa
netýka Ceny uhradenej riadne a včas na Obdobie, ktoré začalo pred nadobudnutím účinnosti novej Tarify.
14.10 Reklamácia vo veci prešetrenia Ceny nemá odkladný účinok na zaplatenie ceny za poskytnutú Službu. Ak
cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služby za predchádzajúcich 6 mesiacov, je
Poskytovateľ povinný umožniť užívateľovi odklad zaplatenia časti Ceny presahujúcej Cenu za priemerný
mesačný rozsah využívania Služby počas predchádzajúcich 6 mesiacov, a to najneskôr do skončenia
prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo umožniť užívateľovi zaplatenie časti ceny presahujúcej
trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najviac troch mesačných splátkach. AK je využívanie Služby
kratšie ako 6 mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé
obdobie využívania Služby.
Čl. 19
Trvanie a zánik Zmluvy
19.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
19.2 Zmluva zaniká (I) dohodou Užívateľa s Poskytovateľom ku dňu určenému v dohode, (II) výpoveďou podľa
čl. 19.3 Podmienok, (III) odstúpením podľa Zákona alebo Podmienok, (IV) uzatvorením Zmluvy s novým
užívateľom s rovnakým Miestom inštalácie, ak má byť Služba poskytovaná novému užívateľovi prostredníctvom
toho istého Koncového bodu, (V) spôsobom dohodnutým v Podmienkach alebo (VI) iným spôsobom, ktorý
14.11 Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktoré sa mohlo prejaviť
v neprospech Užívateľa, ale rozsah poskytnutej Služby ani Cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne
zistiť, Užívateľ alebo koncový Užívateľ zaplatí Cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah
4
VP KT 1/2013
vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky. Zánikom Zmluvy sa rozumie zánik všetkých práv
a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy okrem tých, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku
Zmluvy.
19.3 Užívateľ aj Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu alebo jej časť aj bez udania dôvodov.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, ak v Podmienkach nie je uvedené inak. Ak Užívateľ
vypovie Zmluvu počas pozastavenia poskytovania Služby podľa čl. 11 Podmienok, takéto pozastavenie skončí
ku dňu začiatku plynutia výpovednej lehoty určenému podľa predchádzajúcej vety. Po dobu plynutia výpovednej
lehoty je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi Cenu a iné ceny a platby podľa Zmluvy a Užívateľ je
povinný ich riadne a včas platiť.
19.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v iných článkoch Podmienok a v
týchto prípadoch: (a) ak sa osobné údaje Užívateľa uvedené v Zmluve dodatočne preukážu ako nepravdivé, (b) v
prípade podstatného alebo opakovaného porušenia povinností Užívateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, (c) ak
Poskytovateľ stratí oprávnenie k poskytovaniu Služieb, ktoré tvorí predmet Zmluvy, (d) ak dôjde k ukončeniu
zmluvy medzi Poskytovateľom a vlastníkom prípadne správcom príslušnej nehnuteľnosti, (e) ak Užívateľ
odmieta poskytnúť Poskytovateľovi primeranú súčinnosť alebo (f) ak technické dôvody na strane Poskytovateľa
znemožňujú Poskytovateľovi poskytovať Službu po dobu dlhšiu ako 30 dní, a ak nedôjde k inej dohode
zmluvných strán.
19.5 Užívateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Poskytovateľ neposkytuje Službu po dobu dlhšiu
ako 30 dní.
19.6 Odstúpenie od Zmluvy je platné doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od
Zmluvy sa považuje za doručené druhej zmluvnej strane siedmy deň po odoslaní na poslednú známu Kontaktnú
adresu Užívateľa resp. na korešpondenčnú adresu Poskytovateľa, ak nedošlo k doručeniu skôr.
19.7 Užívateľ je oprávnený so súhlasom Poskytovateľa odvolať už podanú výpoveď, a to aj telefonicky. Ak ju
však odvolá telefonicky a nezaplatí Cenu na ďalšie Obdobie v lehote splatnosti, takéto odvolanie výpovede je
neplatné. Na povinnosť a podmienky identifikácie Užívateľa pri odvolaní výpovede telefonicky sa primerane
vzťahuje čl. 17.2 Podmienok.
19.8 Užívateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak využije pri uzatváraní Zmluvy akciové ceny (kampaň), nepožiada
počas doby uvedenej v kampani o ukončenie Zmluvy, alebo o pozastavenie poskytovania Služby, ani sa
nedopustí takého konania ani neumožní také konanie, na základe ktorého by Poskytovateľovi vzniklo právo
pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby, odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov
porušenia povinnosti zo strany Užívateľa. Za žiadosť o ukončenie Zmluvy sa považuje najmä výpoveď Zmluvy
zo strany Užívateľa, odstúpenie Užívateľa od Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinností na strane
Poskytovateľa. To sa vzťahuje aj na prípady uzatvorenia dodatku k Zmluve. V prípade, ak sa kampaň vzťahuje
len na určitý rozsah Služby, použijú sa tieto ustanovenia len na túto časť Zmluvy, ak je to možné.
19.9 V prípade porušenia záväzku Užívateľa stanoveného v čl. 19.8 Podmienok sa Užívateľ zaväzuje zaplatiť
Poskytovateľovi sumu zľavy z Ceny poskytnutej na základe kampane resp. zmluvnú pokutu vo výške uvedenej
v kampani.
19.10 Zmluva zaniká tiež smrťou Užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo jeho právoplatným vyhlásením za
mŕtveho, alebo zánikom Užívateľa, ktorý je právnickou osobou, bez právneho nástupcu.
Čl. 20
Komplexnosť Zmluvy
20.1 Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom nahrádza
všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
Čl. 21
Spoločné a záverečné ustanovenia
21.1 Každá zo zmluvných strán bezodkladne poskytne druhej strane také informácie a súčinnosť, ktoré môže
druhá strana v primeranej miere požadovať, aby mohla plniť svoje záväzky podľa Zmluvy. Každá zmluvná
strana zabezpečí, aby informácie poskytnuté druhej strane v súlade a v súvislosti so Zmluvou boli podľa jej
najlepších vedomostí správne v čase poskytnutia druhej strane.
21.2 Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, že Užívateľ je cudzincom.
21.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
21.4 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých Poskytovateľ obdrží jeden originál a Užívateľ jeden
originál.
21.5 Užívateľ svojim podpisom potvrdzuje, že si Podmienky, Tarifu a ostatné Zmluvné dokumenty pozorne
prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto v celom rozsahu porozumel, a na znak
súhlasu Zmluvu na Formulári slobodne, vážne a dobrovoľne podpísal. Zároveň potvrdzuje, že bol tiež najmä
oboznámený s nárokmi na požadované technické parametre Počítača, so spôsobom užívania Služby, úhradou
platieb, odstraňovaním Porúch, komunikáciou Poskytovateľa a Užívateľa prostredníctvom Adresy elektronickej
pošty Užívateľa a so všetkým súhlasí.
21.6 Tieto Podmienky boli vydané Poskytovateľom dňa 1. decembra 2012 a nadobúdajú účinnosť 1. januára
2013.
5
VP KT 1/2013
Download

Všeobecné podmienky