Corporate Governance Forum
19. – 20. september 2013
Hotel Arcadia, Františkánska 3, Bratislava
Program prvého dňa
Štvrtok
Aktivita
Prednášajúci
Charakteristika
12:30-13:00
Registrácia účastníkov
13:00-13:15
Otvorenie
Ing. Tibor Bôrik
Ing. Barbora Lazárová
Predstavenie programu a prednášajúcich
13:15-14:00
Orgány obchodných
spoločností
a postavenie ich členov
JUDr. Jana Pagáčová
partner/advokát
SQUIRE SANDRES, s.r.o.
14:00-14:45
Povinnosti vrcholových
manažérov vyplývajúce
z osobitných právnych
predpisov
JUDr. Radka SlávikováGeržová
partner
FUTEJ & PARTNERS, s.r.o.
Všeobecná charakteristika orgánov obchodných spoločností a ich
pôsobnosti
Porovnanie rozdielneho postavenia orgánov v akciovej spoločnosti a v
spoločnosti s ručením obmedzeným
Zodpovednostné vzťahy členov štatutárnych orgánov, členov
dozorných rád a vrcholových manažérov obchodných spoločností
Prehľad osobitných právnych predpisov týkajúcich sa zodpovednosti
vrcholových manažérov
Charakteristika povinností vrcholových manažérov vyplývajúca
z ochrany osobných údajov, BOZP, kolektívneho vyjednávania,
ochrany priemyselného a autorského práva, ekológie a verejného
obstarávania
14:45-15:45
Riziká spojené
s činnosťou členov
štatutárnych orgánov
a vrcholových
manažérov obchodných
spoločností
15:45-16:00
Coffee break
16:00-16:30
16:30-17:30
17:30-17:45
Ing. Tibor Bôrik
poradca
predstavenstva
UNION poisťovňa, a.s.,
predseda Správnej rady
CECGA
Pojem „dobre spravovaná spoločnosť“ vo svetle Corporate
Governance
Charakteristika základných rizík spojených s činnosťou členov
štatutárnych orgánov a vrcholových manažérov obchodných
spoločností
Interné procesy v spoločnosti znižujúce základné riziká z pohľadu
Corporate Governance
Kódex správy a riadenia
spoločností na
Slovensku
Ing. Barbora Lazárová
podpredsedníčka Správnej
rady a výkonná riaditeľka
CECGA
Dôvod kodifikácie princípov Corporate Governance
Previazanosť pôsobenia členov orgánov spoločnosti s princípmi
Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku
Úroveň dodržiavania princípov Corporate Governance na Slovensku
Výber a správne
fungovanie členov
orgánov a vrcholových
manažérov obchodných
spoločností
Mgr. Radomír Mako
Managing Partner
KINGFISHER Executive
Search, s.r.o.
podpredseda Správnej rady
CECGA
Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov za výber kľúčových ľudí,
rozloženie síl v ich tímoch, vzťah členov orgánov k vrcholovým
manažérom
Dôvody a spôsoby hodnotenia činnosti členov orgánov a vrcholových
manažérov
JUDr. Jana Pagáčová
partner/advokát
SQUIRE SANDERS, s.r.o.
„Manažérska zmluva“ vs. Zmluva o výkone funkcie člena orgánu
obchodnej spoločnosti
Zodpovednosť členov orgánov a vrcholových manažérov za škodu
spôsobenú spoločnosti, zákaz konkurencie
Záver
Ing. Barbora Lazárová
Poďakovanie účastníkom a prednášajúcim a pozvanie na čašu vína
2
Program druhého dňa
Prednášajúci
Charakteristika
Otvorenie
Ing. Barbora Lazárová
Zhrnutie predchádzajúceho dňa, predstavenie programu a prednášajúcich
Orgány akciovej
spoločnosti, ich
postavenie, kompetencie
a zodpovednosť
Ing. Elena Kohútiková, PhD
členka predstavenstva
a zástupkyňa generálneho
riaditeľa, VÚB, a.s.
Praktické skúsenosti z výkonu funkcie člena orgánu akciovej
spoločnosti
Ing. Zita Zemková
predsedníčka predstavenstva
a generálna riaditeľka,
OTP, a.s.
Osobitosti fungovania orgánov v akciovej spoločnosti so silným
postavením predstavenstva a dozornej rady
Informačné povinnosti
spoločností
obchodovaných na
burze
Ing. Mária Hurajová
generálna riaditeľka
BCPB, a.s.
Význam informačných povinností spoločnosti vo vzťahu k akcionárom
a investorom, úloha predstavenstva pri ich zabezpečovaní
Rozsah informačných povinností vo vzťahu k organizátorovi verejného
trhu a regulačnému orgánu
10:45-11:15
Rozhodovanie
správneho
orgánu
Prof. Ing. Štefan Slávik,
CSc.
vedúci katedry manažmentu
Ekonomická univerzita
v Bratislave
Správny orgán ako tím
Štýl rozhodovania správneho orgánu
Paradoxy a dynamika rozhodovania
Procesne orientované rozhodovanie správneho orgánu
11:15-11:30
Coffee break
Piatok
Aktivita
8:30 - 9:00
Registrácia
9:00 - 9:15
9:15 -10:45
3
11:30-12:00
Kontrolné nástroje
orgánov spoločnosti
a trestná činnosť v
spoločnosti
Mgr.Martin Peter
Compliance & Anti Money
Laundering
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Vnútorná kontrola a Výbor pre audit
Funkcia Compliance
Trestná činnosť v spoločnosti
Trestnoprávna zodpovednosť členov orgánov spoločnosti
12:00-12:45
Základné princípy
IT Governance
Lukáš Neduchal
riaditeľ
Poradenské služby
Ernst & Young
člen Správnej rady ISACA
Slovensko
Aké sú očakávané znalosti vedenia spoločnosti o IT Governance
Kto je zodpovedný za skĺbenie IT stratégie a hlavnej obchodnej
stratégie
Základné rámce a normy pre oblasť IT Governance
Ako pristupovať k IT Security v rámci IT Governance
Odporúčania pre implementáciu vhodného prístupu k IT Governance
12:45-13:15
Insolvencia z pohľadu
orgánov spoločnosti
JUDr. Peter Čavojský, PhD.
advokát
CLS Čavojský&Partners,
s.r.o.
Definovanie úpadku
Prevenčná povinnosť členov orgánov pri predchádzaní úpadku
Dôsledky porušenia povinnosti členov orgánov z pohľadu konkurzného
práva
Porušenie povinnosti konať s odbornou starostlivosťou v súdnej praxi
13:15-13:45
Zásady ochrany
hospodárskej súťaže
Ing. Jaroslav Košťálik
riaditeľ
Vzťahy k regulačnému
prostrediu
Slovnaft, a.s.
„Kódex konania“ pre dodržiavanie pravidiel
Predchádzanie porušovaniu zásad ochrany hospodárskej súťaže
Kartely a zneužitie dominantného postavenia
Program zhovievavosti
13:45-14:00
Záver a poďakovanie
Ing. Tibor Bôrik
Ing. Barbora Lazárová
Poďakovanie účastníkom a prednášajúcim a pozvanie na ľahký obed
4
Download

Corporate Governance Forum