EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA
VÁS POZÝVA NA MEDINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU
AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2014
15. máj 2014
Bratislava
CIELE VEDECKEJ KONFERENCIE
 prezentácia výsledkov výskumu učiteľov a doktorandov Katedry
podnikovohospodárskej
 prezentácia výsledkov výskumu partnerských univerzít a iných
vedeckých pracovísk
 výmena poznatkov z výskumu a praxe zúčastnených strán
 hľadanie námetov na nové výskumné projekty a spoluprácu
s partnerskými univerzitami a hospodárskou praxou
 vytvorenie priestoru pre nadviazanie nových pracovných a osobných
kontaktov pre spoluprácu v budúcnosti
VEDECKÝ VÝBOR
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., vedúci Katedry podnikovohospodárskej, Fakulta
podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave - predseda
vedeckého výboru
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., dekan Fakulty podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., vedúci Katedry podnikového hospodářství,
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Dr Grzegorz Głód, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych, Wydział Ekonomii,
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach
Ing. Josef Kašík, Ph.D., vedúci Katedry podnikohospodářské, Ekonomická
fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedúca Katedry podnikové ekonomiky, Fakulta
podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická Praha
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava, vedúci
Katedry podnikání a managementu
doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc., prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
KONTAKTMÁ ADRESA
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Katedra podnikovohospodárska
Sekretariát
Dolnozemská 1/b
852 35 Bratislava 5
Telefón: + 421 2 672 95 570
Fax:
+ 421 2 624 12 205
Zasielanie prihlášok a príspevkov
Ing. Denisa Gajdová, PhD.; e-mail:
[email protected]
Administrácia účastníckeho poplatku
Ing. Peter Šinský; e-mail:
[email protected]
ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCIE
15. 5. 2014
08,30 – 09,00
09,00 – 10,30
10,30 – 10,45
10,45 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 14,45
14,45 – 15,00
15,00 – 17,00
17,15 hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
Prezentácia účastníkov konferencie
Plenárne rokovanie
Prestávka (občerstvenie)
Pokračovanie plenárneho rokovania
Obed
Rokovanie podľa tematických okruhov
Prestávka (občerstvenie)
Pokračovanie rokovaní podľa tematických okruhov
Raut
TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE
 Podnikanie v súčasných ekonomických podmienkach
 Stav a trendy vývoja podnikateľského prostredia
 Controlling a hodnotové procesy v podniku
 Etika podnikania a spoločenská zodpovednosť firiem
 Špecifické formy podnikania
INFORMÁCIE O KONFERENCII
Termín konania
15. 5. 2014
Miesto konania
Ekonomická Univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a,
Spoločenská miestnosť (stará budova FNH a OF).
Mestská hromadná doprava zo železničnej stanice Bratislava – Hlavná
stanica trolejbusom č. 210 na zastávku autobusová stanica Mlynské
Nivy (6 zastávok). Z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č.88
(smer Nový most cez Petržalku) zastávka Ekonomická univerzita (4
zastávky). Odchody autobusov aj s možnosťou plánovania cesty je
možné zistiť na www.imhd.sk
Slovenský, český, poľský, anglický
Rokovací jazyk
Zborník
Prihláška
Príspevky účastníkov konferencie budú publikované v recenzovanom
zborníku vedeckých prác na CD nosiči. Zborník bude prihlásený na
zaradenie do databázy Conference Proceedings Citation Index - Web of
Science. Príspevky zasielajte elektronicky do 15. 4. 2014 na e-mailovú
adresu [email protected] .
Formát príspevku je v prílohe tejto pozvánky.
Prihlášku Vám zasielame ako prílohu pozvánky, informácie o vedeckej
konferencii sú zverejnené aj na
http://fpm.euba.sk/index.php/katedry/katedrapodnikovohospod%C3%A1rska
Vyplnenú prihlášku odošlite elektronicky najneskôr do 15. 4. 2014 na
adresu [email protected] .
Účastnícky poplatok
A) pre účastníkov konferencie vrátane publikovania príspevku v
zborníku:
95 €, ktorý zahŕňa náklady na vydanie zborníka, stravu, občerstvenie a
na organizačno-technické zabezpečenie konferencie
B) pre účastníkov konferencie bez publikovania príspevku v zborníku:
60 €, ktorý zahŕňa náklady na stravu, občerstvenie a náklady na
organizačno-technické zabezpečenie konferencie
C) uverejnenie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii:
35 €, ktorý zahŕňa náklady na vydanie a distribúciu zborníka.
Spôsob úhrady
účastníckeho
poplatku
Vložné prosíme uhradiť do 15. 4. 2014 na účet:
Nadácia Manažér, Dolnozemská cesta 1/b,
852 35 Bratislava 5, Slovenská republika
Tatrabanka, a. s. Bratislava
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2883 2098
Variabilný symbol: 2014
BIC (SWIFT) TATRSKBX.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka.
Ubytovanie
Ostatné
V prípade neúčasti vložné nevraciame, môže sa zúčastniť náhradník!
Administráciu vložného vykonáva Nadácia Manažér. Pre prípadné
otázky ohľadne Vášho vložného kontaktujte priamo správcu nadácie:
Ing. Peter Šinský, e-mail: [email protected]
Nadácia nie je platiteľom DPH. Žiadosť ohľadne potvrdenia
účastníckeho poplatku adresujte do 15. 4. 2014 priamo na e-mail:
[email protected] . Potvrdenie dostanete pri prezentácii účastníka v deň
konania konferencie.
Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje a hradí sám na vlastné
náklady. Informácie o ubytovaní nájdete aj
na web stránke
http://www.bratislavahotels.sk/
Podrobný program dostane každý účastník pri prezentácii. Organizátor
konferencie si vyhradzuje právo odmietnuť príspevky, ktoré nesúvisia
s témou konferencie.
Download

aktuálne problémy podnikovej sféry 2014