VUJE, a.s.
Metodický pokyn
Používateľská príručka
k špecifickému aplikačnému programu jednotného
informačného systému hospodárskej mobilizácie
EPSIS® JISHM
Núdzové plánovanie zdrojov
EPSIS® JISHM verz. 2.0
Spoločné moduly pre Obce a SHM
Ev. č.:
Vydané dňa:
Účinnosť od:
Preskúmanie aktuálnosti:
Skartačný znak:
Kód utajenia:
Organizácia/Útvar
Meno a priezvisko
Vypracoval:
Spolupracoval:
Overil:
Schválil:
Výtlačok č.:
Pridelený:
Podpis
20.12.2011
VUJE, a.s.
OBSAH:
1
Úvod ......................................................................................................................................................4
2
Aplikačná časť Evidencia a prehľady ................................................................................................5
2.1
Adresár Organizácia .........................................................................................................................5
2.1.1
Modul Výber organizácie z registra ORG (organizácií) ...............................................................5
2.1.2
Modul Evidencia funkcií ORG (organizácie) ................................................................................8
2.1.3
Modul Evidencia objektov ......................................................................................................... 10
2.1.4
Modul Evidencia obce .............................................................................................................. 16
2.1.5
Modul Prehľad SHM a organizácií ............................................................................................ 24
2.2
Adresár Personálne zabezpečenie ................................................................................................ 25
2.2.1
Podadresár Osoby - Ľudské zdroje .......................................................................................... 25
2.2.1.1
Modul Evidencia osôb obce .............................................................................................. 25
2.2.1.2
Modul Osoby s vlastnosťami HM ...................................................................................... 33
2.2.1.3
Modul Prehľad kontaktov osôb ......................................................................................... 34
2.2.2
Podadresár Väzby (osoba - ORG - kontakty)........................................................................... 35
2.2.2.1
Modul Zaradenie osôb do org. štruk. (organizačnej štruktúry) ......................................... 35
2.2.2.2
Modul Prehľad org. štruk. + fun. + osoba ......................................................................... 38
2.2.2.3
Modul Prehľad org. štruk. + fun. + kont. ........................................................................... 38
2.2.2.4
Modul Evidencia KŠ ORG a OZ (krízového štábu organizácie a organizačných
zložiek) .............................................................................................................................. 39
2.2.2.5
Modul Prehľad KŠ ORG a OZ (krízového štábu organizácie a organizačných zložiek) .. 40
2.2.2.6
Modul Evidencia BPS organizácie a OZ (bilancie pracovných síl organizácie
a organizačných zložiek) .................................................................................................. 41
2.3
Adresár Kontakty ........................................................................................................................... 43
2.3.1
Podadresár Evidencia kontaktov .............................................................................................. 43
2.3.1.1
Modul Evidencia kontaktov organizácie ........................................................................... 43
2.3.1.2
Modul Evidencia kontaktov osôb ...................................................................................... 44
2.3.1.3
Modul Evidencia kontaktov objektov................................................................................. 45
2.3.2
Podadresár Prehľad kontaktov ORG ........................................................................................ 46
2.3.2.1
Prehľad vlastných kontaktov ............................................................................................. 46
2.3.2.2
Modul Prehľad oslob. a plánov. za ORG .......................................................................... 47
2.3.3
Podadresár Prehľad globálnych kontaktov v SR ...................................................................... 48
2.3.3.1
Glob. kontakty organizácií ................................................................................................ 48
2.3.3.2
Glob. kontakty osôb .......................................................................................................... 49
2.3.3.3
Globálne kontakty objektov ............................................................................................... 50
2.3.3.4
Modul Prehľad vybraných globálnych kontaktov v SR ..................................................... 50
2.3.3.5
Modul Prehľad kontaktov osôb HM v SR .......................................................................... 51
2.3.4
Podadresár Kontaktné skupiny ................................................................................................ 52
2.3.4.1
Modul Evidencia kont. skupín za ORG ............................................................................. 52
2.3.4.2
Modul Prehľad globál. kont. skupín za SR ....................................................................... 54
2.4
Adresár Materiálové zabezpečenie ............................................................................................... 56
2.4.1
Podadresár Vecné prostriedky ................................................................................................. 56
2.4.1.1
Modul Evidencia vozidiel (vedených na Dopravnom inšpektoráte) .................................. 56
2.4.1.2
Modul Evidencia vlastných zdrojov elektriny a vody......................................................... 59
2.4.1.3
Modul MPaPS (Mechanizačné prostriedky a pracovné stroje) ......................................... 61
2.4.1.3.1
Evidencia MPaPS – obec ................................................................................................. 61
2.4.1.3.2
Modul Prehľad MPaPS - obec .......................................................................................... 64
3
Aplikačná časť Hospodárska mobilizácia ...................................................................................... 66
3.1
Adresár Obec – HM ....................................................................................................................... 66
3.2
Adresár Štátne hmotné rezervy ..................................................................................................... 66
3.2.1
Podadresár Pohotovostné zásoby ........................................................................................... 66
3.2.1.1
Modul Prehľad PZ za SR (pohotovostných zásob za SR) ................................................ 66
3.3
Adresár Majetok HM ...................................................................................................................... 67
3.3.1
Modul Prehľad majetku SHM (majetku hospodárskej mobilizácie za organizáciu) ................. 67
3.4
Adresár Pohotovostné ČS (čerpacie stanice)................................................................................ 68
3.4.1
Modul Prehľad ČS .................................................................................................................... 68
4
Aplikačná časť Požiadavky ............................................................................................................. 70
4.1
Adresár Energetika ........................................................................................................................ 70
21_OBEC_SHM.doc
2/102
VUJE, a.s.
4.2
Podadresár SHM energie .............................................................................................................. 70
4.2.1.1
Modul Evidencia odberných miest .................................................................................... 70
4.2.1.2
Modul Prehľad odberných miest ....................................................................................... 71
4.2.2
Podadresár Evidencia energií SHM ......................................................................................... 72
4.2.2.1
Modul Evidencia energií automatom ................................................................................ 72
4.2.2.2
Modul Aktualizácia hlavičky .............................................................................................. 73
5
Aplikačná časť Krízové riadenie ..................................................................................................... 75
5.1
Adresár Opatrenia ......................................................................................................................... 75
5.1.1
Modul Prehľad opat. HM a stavy SHM v SR ............................................................................ 75
5.1.2
Modul Evidencia krokov opatrenia ........................................................................................... 77
5.1.3
Modul Zobrazenie a tlač krokov opat. HM ................................................................................ 81
5.2
Adresár Postupy ............................................................................................................................ 83
5.2.1
Modul Evidencia krokov postupu .............................................................................................. 83
5.2.2
Modul Zobrazenie a tlač krokov postupu .................................................................................. 83
6
Aplikačná časť Metodické pokyny a usmernenia ......................................................................... 85
6.1
Modul Prehľad metodických pokynov ............................................................................................ 85
7
Aplikačná časť Číselníky ................................................................................................................. 86
7.1
Adresár Globálne ........................................................................................................................... 86
7.1.1
Podadresár Aplikačné číselníky ............................................................................................... 86
7.1.1.1
Modul Prehľad aplikačného číselníka ............................................................................... 86
7.1.1.2
Modul Prehľad aplikačného číselníka – strom .................................................................. 86
7.1.2
Podadresár klasifikácie a registre ............................................................................................ 87
7.1.2.1
Modul Prehľad NACE ....................................................................................................... 87
7.1.2.2
Modul Prehľad CPA .......................................................................................................... 87
7.1.2.3
Modul Prehľad PRODSLOV ............................................................................................. 88
7.1.2.4
Modul Prehľad priestorových jednotiek ............................................................................ 88
7.1.2.5
Modul Prehľad územ. celkov a adries .............................................................................. 89
7.1.2.6
Modul Prehľad registra organizácií ................................................................................... 89
8
Aplikačná časť Export / Import ....................................................................................................... 90
8.1
Adresár Export ............................................................................................................................... 90
8.1.1
Modul Export údajov za SHM ................................................................................................... 90
8.2
Adresár Import ............................................................................................................................... 91
8.2.1
Modul Evidencia importných sád SHM ..................................................................................... 91
8.2.2
Modul Evidencia premapovania importov ................................................................................ 98
8.2.3
Modul Import osôb a číselníkov .............................................................................................. 100
9
Správa .............................................................................................................................................. 102
9.1
Adresár Územné celky................................................................................................................. 102
9.1.1
Modul Prehľad územných celkov ........................................................................................... 102
21_OBEC_SHM.doc
3/102
VUJE, a.s.
1
Úvod
V metodickej príručke je popísaná aplikačná časť Evidencia a prehľady, Požiadavky, Krízové
riadenie, Metodické pokyny a usmernenia, Číselníky, Export a Import a Správa. V jednotlivých
častiach je podrobne popísaný každý modul, jeho funkčnosť, význam jednotlivých položiek na
obrazovke, ako aj vzájomná logika medzi jednotlivými položkami alebo modulmi. Aplikačná časť
Hospodárska mobilizácia, Používateľské nastavenia a Info o systéme sú popísané v rámci iných
príručiek.
Slovo „obec“ sa viaže na všetky mestá a obce v rámci SR. Obec je v rámci programu
®
EPSIS JISHM chápaná ako organizácia, ktorá je subjektom hospodárskej mobilizácie (subjekt HM
alebo SHM) podľa zákona č. 179/2011 Z. z. a zároveň je aj orgánom krízového riadenia (OKR), ktorý
®
je v rámci programu EPSIS JISHM začlenený pod Ministerstvo hospodárstva SR. Všetky moduly,
ktoré bude obec využívať pri svojej práci je možné rozdeliť na dve skupiny:
1. moduly, ktoré sú spoločné pre obce a ostatné SHM
2. špecifické moduly obce
Prvá skupina je popísaná v tejto príručke - Spoločné moduly pre Obce a SHM a popisuje moduly
pre základnú evidenciu obce a zamestnancov obce, evidenciu vecných prostriedkov a kontaktov.
Druhá skupina modulov je popísaná v príručke Špecifické moduly pre obce a popisuje moduly,
v ktorých obec eviduje alebo prezerá objekty pre ubytovanie a stravovanie, školy, školské zariadenia,
výdajne odberných oprávnení, distribučné miesta vody, predajne, skládky odpadu a požiadavky na
pohotovostné zásoby.
Počet obcí, ku ktorým môžete evidovať a prezerať jednotlivé údaje je definovaný pridelenými
právami. Obvykle sa pre používateľa prideľujú práva na jednu obec. Ak je definované zdieľanie,
môžete
evidovať
a prezerať
viac
obcí.
21_OBEC_SHM.doc
4/102
VUJE, a.s.
2 Aplikačná časť Evidencia a prehľady
2.1 Adresár Organizácia
2.1.1 Modul Výber organizácie z registra ORG (organizácií)
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Tento modul využívajú subjekty HM na to, aby si preniesli požadované organizácie z registra
®
organizácií do EPSIS JISHM. Pred samotným výberom treba zistiť pomocou filtra, či sa už
organizácia nepreniesla. Do filtrovaných podmienok zvolíte časť názvu alebo IČO a v prípade, že sa
organizácia nenašla, je potrebné použiť ikonu plus
na pridanie nového záznamu. V tomto
prípade sa po stlačení ikony otvorí okno, v ktorom sa nachádzajú všetky organizácie z registra, ktoré
sa ešte nepreniesli.
Použitím filtra vyhľadáte potrebnú organizáciu a stlačením tlačidla Výber sa prenesie organizácia
z registra. O organizácii sa naplnia základné informácie, ktoré sa nachádzali v registri. Modul
neumožňuje žiadnu zmenu údajov, po prenesení organizácie je možné údaje iba prezerať. Uvedený
modul sa využíva vtedy, keď potrebujete vytvárať alebo vkladať organizácie rôzneho typu, napr.
®
objekty a organizácia sa nenachádza ešte v programe EPSIS JISHM.
21_OBEC_SHM.doc
5/102
VUJE, a.s.
1. blok – Výber organizácie
Popis položiek – Všetky organizácie, výber organizácie z registra organizácií
Položka
Popis položky
Hierarchia
Hierarchia určuje, či ide o organizáciu (1) alebo o zložky na rôznej úrovni
rozpadu (1.2, 1.3)
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky
Názov org. / zložky
Názov organizácie/zložky
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Typ org.
Typ organizácie ORG – organizácia alebo OZL – organizačná zložka
Kód NACE
Kód NACE – bližšie určenie činnosti organizácie
ÚOSS
Organizácia je ústredným orgánom
ÚO kód
Kód ústredného orgánu štátnej správy
ÚO názov
Názov ústredného orgánu štátnej správy
SHM
Organizácia je/nie je subjektom HM
ÚOSS
Organizácia je/nie je ústredným orgánom štátnej správy
OKR
Organizácia je/nie je orgánom krízového riadenia
OKR názov
Názov orgánu krízového riadenia
Okres
Skratka materskej organizácie pri organizačných zložkách
Kraj
Názov kraja
Názov NACE
Názov činnosti podľa číselníka NACE
Skratka rodič
Skratka materskej organizácie (v prípade organizačných zložiek)
V dolnej časti obrazovky sa nachádzajú doplňujúce informácie organizácie, ktoré je možné
prezerať bez možnosti zmeny. Informácie sú rozdelené na 3. záložky.
2. blok -1. záložka - Doplňujúce údaje
Obsahuje doplňujúce informácie organizácie – adresu, Geo súradnice a iné. Informácie je možne
prezerať, ale nie je možná aktualizácia.
21_OBEC_SHM.doc
6/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – záložka Doplňujúce údaje
Položka
Popis položky
Adresa
Zreťazená adresa organizácie - mesto, ulica, číslo domu, štát
IČ DPH
Identifikačné číslo DPH
DIČ
Daňové identifikačné číslo organizácie
Druh organizácie
Bližšie určenie zamerania organizácie
Porada
Zaradenie organizácie do cyklu na porady
Zemepisná šírka
Geo súradnice – zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Geo súradnice – zemepisná dĺžka
2. blok - 2. záložka – Registrácia/Bankové spojenie
Záložka obsahuje základné informácie o spôsobe registrácie organizácie a o bankovom spojení
organizácie.
Popis položiek – záložka Registrácia/Bankové spojenie
Položka
Popis položky
Právna forma
Právna forma organizácie podľa štatistického úradu
Druh vlastníctva
Druh vlastníctva podľa štatistického úradu
Kategória podľa počtu
Kategória organizácie podľa počtu zamestnancov
V obchodnom registri
Organizácia je zapísaná v obchodnom registri
Okresný súd
Informácia o okresnom súde
Oddiel
Oddelenie okresného súdu, v ktorom je organizácia zapísaná
Vložka
Číslo vložky v obchodnom registri
V živnostenskom
Organizácia je zapísaná v živnostenskom registri
registri
Zapísaný v živn. registri V ktorom živnostenskom registri obvodného úradu je organizácia
Obv. úradu
zapísaná
Číslo účtu
Číslo účtu organizácie
Kód banky
Kód banky, v ktorom má organizácia účet
Banka
Označenie banky
21_OBEC_SHM.doc
7/102
VUJE, a.s.
2. blok - 3. záložka – Kontakty
Záložka obsahuje kontakty organizácie – mobil, e-mail, fax, telefón
Popis položiek – záložka Kontakty
Položka
Popis položky
Prior.
Priorita kontaktu
®
Glob.
Kontakt je globálny (verejný) v EPSIS JISHM
Typ. Kont.
Typ kontaktu telefón, e-mail, mobil, fax
Druh kont.
Druh kontaktu – spresnenie, ku čomu sa viaže kontakt organizácie
Over.
Kontakt je overený, potvrdený – zadával ho používateľ s právom
evidencie
Kontakt
Hodnota kontaktu telefónne číslo, fax, ...
2.1.2 Modul Evidencia funkcií ORG (organizácie)
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul Evidencia funkcií ORG slúži na prvotné zadávanie funkcií zamestnancov subjektu HM,
ktoré sú používané v rámci organizačnej štruktúry a organizačného členenia, ako aj na definovanie
funkcií, ktoré sa viažu na členov krízového štábu. Číselník funkcií obsahuje základné typy funkcií,
ktoré sa viažu na organizačné členenie subjektu HM (organizácie) a na krízový štáb.
Funkcie – ich vytvorenie aj aktualizácia je v réžii subjektu HM (organizácie), ktorá si ich vytvára aj
aktualizuje podľa potreby. Funkcie sú vytvorené k organizácii a nie sú spoločné pre viac organizácií.
Ak by sa zhodovali, je potrebné, aby si každá organizácia vytvorila svoje funkcie. Funkcie sa zadávajú
formou typu obrazovky master - detail, pričom na hornej časti obrazovky sa zobrazujú organizácie
a v dolnej časti obrazovky sa vytvárajú funkcie. Organizácie sa využívajú iba na výber (ak máte
možnosť zdieľať údaje za viac organizácií) bez možnosti zmeny údajov o organizácii. Pred evidenciou
krízového štábu je potrebné definovať funkcie krízového štábu, nakoľko v krízovom štábe (KŠ) je typ
®
funkcie povinný údaj. Program EPSIS JISHM na začiatok vytvorí 3 štandardné funkcie pre krízový
štáb - predseda KŠ, podpredseda KŠ a člen KŠ. Ostatné funkcie si organizácia definuje sama.
®
Program EPSIS JISHM pri vytváraní KŠ umožňuje pridať do KŠ externých členov z iných organizácií,
a preto v prípade uvedenej potreby je dobré pre externých členov definovať taktiež funkcie.
21_OBEC_SHM.doc
8/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – Zoznam organizácií
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačnej zložky, ktorá nemá právnu
subjektivitu)
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačnej zložky, ktorá nemá právnu
subjektivitu)
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Typ org.
Typ organizácie:
ORG – organizácia
OZL – organizačná zložka
ÚOSS
Organizácia je/nie je ústredným orgánom štátnej správy
SHM
Organizácia je/nie je subjektom HM
ÚO kód
Kód ústredného orgánu štátnej správy
ÚO názov
Názov ústredného orgánu štátnej správy
Kraj
Názov kraja
Okres
Skratka materskej organizácie pri organizačných zložkách
Popis položiek – Evidencia funkcií
Položka
Popis položky
Typ funkcie
Výber typu funkcie (funkcia organizácie, funkcia krízového štábu)
Kód funkcie
Jednoznačne definovaný kód funkcie- povinný, ak nezadá používateľ,
vytvorí ho systém.
Názov funkcie
Vytvorený názov funkcie používateľom
Poznámka
Ľubovoľný textový popis
21_OBEC_SHM.doc
9/102
VUJE, a.s.
2.1.3 Modul Evidencia objektov
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Tento modul sa využíva na to, aby si organizácia alebo organizačná zložka evidovala stavebné
objekty. Pod stavebným objektom sa môže rozumieť ľubovoľný objekt, ku ktorému potrebujete
definovať kontakty alebo adresu. Definovať objekty môžete zvyčajne vtedy, keď majú odlišnú adresu
ako materská organizácia. Objekty sa môžu využiť aj v organizačnej štruktúre (organizačné členenie),
kde si spojíte objekt s konkrétnym organizačným miestom, napr. niektoré oddelenia v organizačnej
štruktúre (organizačné členenie) majú iné sídlo ako materská organizácia – definujte si najskôr objekty
odpovedajúce budovám, v ktorých sídlia oddelenia. Potom pri vytváraní organizačnej štruktúry
(organizačného členenia) spojte organizačné miesta oddelení s definovanými objektmi. Modul je
rozdelený na 3. bloky – organizácia, objekt a detaily objektu.
1. blok – Organizácia
Blok Organizácia sa využíva iba na to, aby ste si označili, pre ktorú organizáciu budete vytvárať
objekty. V tomto bloku nie je možné organizácie vytvárať ani aktualizovať. Množina organizácií, ktoré
máte zobrazené, závisí od pridelených prístupových práv. Môžete mať zobrazenú iba vlastnú
organizáciu alebo vlastnú organizáciu a organizačné zložky, alebo vlastnú organizáciu, organizačné
zložky a aj zdieľané organizácie. Treba si označiť organizáciu, pre ktorú budete evidovať objekty.
Popis položiek - Organizácia
Položka
Popis položky
Hierarchia
Hierarchia určuje, či ide o organizáciu (1) alebo o organizačné zložky na
rôznej úrovni rozpadu (1.2, 1.3)
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačnej zložky, ktorá nemá právnu
subjektivitu)
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačnej zložky, ktorá nemá právnu
subjektivitu)
21_OBEC_SHM.doc
10/102
VUJE, a.s.
2. blok – Evidencia objektov
Evidencia objektu sa robí v bloku Evidencia objektov, kde sa zadávajú základné údaje o objekte.
K zadanému objektu sa na záložkách zadávajú doplňujúce informácie k objektu. Obrazovka pre
vytvorenie objektu je na nasledujúcom obrázku. Ak objekt vytvoríte a potvrdíte zmeny, môžete si ho
označiť a zadať v dolnej časti obrazovky doplňujúce informácie.
Popis položiek - Evidencia objektu
Položka
Popis položky
Názov objektu
Zadávaná hodnota - názov objektu
Kód objektu
Kód objektu (vlastné označenie)
Obec
Adresa objektu sa zobrazuje v stĺpcoch obec, ulica, číslo domu, okres,
kraj. Ak nezadáte adresu objektu, zobrazí sa adresa organizácie, ktorej
objekt patrí
Ulica
Súčasť adresy
Číslo domu
Súčasť adresy
Okres
Súčasť adresy
Kraj
Súčasť adresy
Pripojený
Objekt je/nie je pripojený na policajnú stanicu
3. blok -1. záložka – Doplňujúce údaje
V doplňujúcich údajoch sa zadáva adresa objektu a Geo - súradnice objektu. Ak zadáte adresu
objektu odlišnú od adresy organizácie, po uložení adresy sa zmení aj zobrazená adresa v riadku 2.
bloku.
21_OBEC_SHM.doc
11/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – záložka Doplňujúce údaje
Položka
Popis položky
Adresa
Adresa objektu sa zobrazuje v stĺpcoch obec, ulica, číslo domu, okres,
kraj. Ak nezadáte adresu objektu, zobrazí sa adresa organizácie.
Obec
Súčasť adresy
Ulica
Súčasť adresy
Číslo domu
Súčasť adresy
PSČ
Súčasť adresy
Okres
Súčasť adresy
Kraj
Súčasť adresy
Geo súradnica šírka
Geo súradnica zemepisnej šírky - vo formáte stupne, minúty, sekundy
Geo súradnica dĺžka
Geo súradnica zemepisnej dĺžky - vo formáte stupne, minúty, sekundy
Úplnú adresu objektu - mesto, ulica, číslo domu si môžete vybrať z ponuky adries. Ak potrebná
adresa neexistuje v ponuke, je potrebné adresu vytvoriť. Systémový integrátor vytvára nové ulice,
ktoré neexistujú, číslo domu a PSČ vytvára používateľ sám. V prípade neexistujúcej ulice je nutné
kontaktovať systémového integrátora a e-mailom ho požiadať o vytvorenie ulice v meste. Systémový
integrátor pracuje na zmene zadávania adresy tak, aby si používateľ mohol sám vytvoriť alebo zmeniť
ulicu bez potrebnej účasti systémového integrátora.
Výber alebo vytvorenie adresy
1. Po stlačení ikony
sa zobrazí tabuľka adries. V uvedenej tabuľke pomocou zadávania filtra
hľadáte potrebnú adresu. Použitie filtra je veľmi praktické na rýchle vyhľadanie požadovanej
adresy.
2. Po zadaní filtra sa zobrazí tabuľka s menším počtom viet (riadkov, záznamov), napr. zadali ste
výber na mesto „Trnava“ a časť názvu ulice „veter“. Po uplatnení filtra sa Vám zobrazil zoznam
čísiel domu na „veternej ulici“. Ak sa nachádza v zozname aj hľadaná adresa, označením adresy
a stlačením tlačidla Výber sa táto adresa prenesie a presunie sa ako adresa objektu do poľa na
vyplnenie.
21_OBEC_SHM.doc
12/102
VUJE, a.s.
3. Ak sa nenájde hľadaná ulica, nie je ju možné zatiaľ ručne vytvoriť, ale je potrebné zatiaľ požiadať
SI o doplnenie registra priestorových jednotiek o požadovanú ulicu. Až keď prebehne pridanie
ulice, môžete v zadávaní adresy pokračovať. Doplnenie ulice je krátkodobá záležitosť a pri emailovej komunikácii so systémovým integrátorom (supportnou službou) je to vybavené
v priebehu hodiny od potvrdenia o prečítaní Vašej e-mailovej správy.
4. Ak sa ulica nájde, ale chýba Vám číslo domu, PSČ alebo P. O. box, môžete pokračovať vo
vytvorení adresy sami. Stlačíte tlačidlo Pridaj adresu a objaví sa obrazovka registra územných
celkov po úroveň ulice. Označíte si potrebnú ulicu a v dolnej časti obrazovky zadáte číslo domu,
PSČ a P. O. box. podľa potreby. Stlačením tlačidla Pridať sa vytvorí adresa so zadanými
atribútmi.
5. Po návrate na predchádzajúcu obrazovku, opakujete svoj výber adresy, a keďže ste si ju vytvorili
aj s číslom domu, bude sa už nachádzať vo výbere. Označením adresy a stlačením tlačidla Výber
adresu pridáte k objektu.
21_OBEC_SHM.doc
13/102
VUJE, a.s.
®
6. Rovnakým spôsobom sa tvoria adresy v celom programe EPSIS JISHM - adresa osoby,
adresa objektov a pod.
Zadávanie GEO súradníc
GEO súradnice sú spoločným názvom pre geografický systém zemepisnej šírky a zemepisnej
dĺžky na určenie polohy objektu na Zemi. Zadávanie obidvoch GEO súradníc má predpísané
a kontrolované hodnoty v rámci Slovenskej republiky. Formát obidvoch GEO súradníc je zadávaný
ručne v štruktúre 2 čísla pre stupne, 2 čísla pre minúty a 2 celé 4-desatinné čísla pre sekundy.
stupne (º)
XXº
minúty (‘)
XX‘
sekundy
XX,XXXX
V SR sú pre šírku možné hodnoty od 48 º do 49 º vrátane a pre dĺžku od 17 º do 22 º vrátane.
Minúty sú maximálne 59 a sekundy pred desatinnou čiarkou maximálne 59.
3. blok – 2. záložka – Kontakty na objekt
Na záložke sa vytvárajú potrebné kontakty na objekt – mobil, telefón, e-mail a fax.
Popis položiek – záložka Kontakty na objekt
Položka
Popis položky
Prior.
Priorita kontaktu; číslo 1 znamená najvyššiu prioritu. Ide o kontakt,
ktorý je najskôr dostupný pre iných používateľov.
®
Glob.
Kontakt je globálny (verejný) v programe EPSIS JISHM
Poznámka: Ak nezaškrtnete pole, tak Kontakt bude považovaný za
interný a nebude sa zverejňovať iným používateľom v rámci programu
®
EPSIS JISHM.
Označenie
Typ kontaktu (vyberá sa z číselníka):
1. telefón,
2. e-mail,
3. mobil,
4. fax
5. pager
6. e-mail SMS
Druh kont.
Druh kontaktu – spresnenie, k čomu sa viaže kontakt objektu (vyberá sa
z číselníka):
ústredňa
stála služba
Kontakt
Hodnota kontaktu - konkrétne telefónne číslo, číslo fax., ...
Poznámka
Textové spresnenie kontaktu
21_OBEC_SHM.doc
14/102
VUJE, a.s.
3. blok – 3. záložka – Serv. a bezp. org.
Na záložke sa definujú informácie o tom, ktorá organizácia zabezpečuje servisnú a bezpečnostnú
službu. Organizácie sa vyberajú zo zoznamu organizácií. Ak sa nenachádza potrebná organizácia
®
v zozname, je potrebné ju vybrať z registra a vložiť do programu EPSIS JISHM.
Nová veta (záznam, riadok) sa vytvára tak, že si zvolíte z ponuky servisnú alebo bezpečnostnú
službu a vyberiete organizáciu, ktorá zabezpečuje dané služby.
Výber organizácie sa vyvolá stlačením ikony
a po jej stlačení sa zobrazí tabuľka organizácií.
Pomocou filtra si vyberiete a označíte organizáciu a stlačením tlačidla Výber sa prenesie
organizácia do tabuľky ako servisná alebo bezpečnostná služba.
21_OBEC_SHM.doc
15/102
VUJE, a.s.
2.1.4 Modul Evidencia obce
Modul Evidencia obce umožňuje doplniť k obci potrebné informácie, ktoré sa nepreniesli
z registra organizácií.
1. blok – Evidencia obce
V 1. bloku sa nachádzajú základné informácie o obci, ktoré sa preniesli z registra alebo boli
doplnené Koordinátorom HM alebo OKR, napr. SHM, ústredný orgán štátnej správy (ÚOŠS), ÚO kód.
V 1. bloku nie je možná aktualizácia. Blok sa využíva iba na označenie obce, ku ktorej idete zadávať
alebo aktualizovať údaje.
Popis položiek – Evidencia obce
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka názvu obce
Kód obce
Kód obce (podľa ŠÚ SR)
IČO
Identifikačné číslo obce (obecného, miestneho alebo mestského úradu)
Názov org./zložky
Názov obce
Identifikátor pre obec
Číslo obce v územných jednotkách a pre ObÚ poradové číslo podľa
a obvodný úrad
zákona
Skratka ObÚ
Skratka Obvodného úradu, pod ktorý obec patrí
IČO ObÚ
IČO Obvodného úradu, pod ktorý obec patrí
Druh samosprávy
Druh samosprávy
Typ org.
Typ organizácie (ORG alebo OZL); obec je chápaná ako ORG
(organizácia) ani nie ako OZL (organizačná zložka)
ÚO kód
Kód ústredného orgánu štátnej správy, pod ktorý obec patrí v rámci
®
programu EPSIS JISHM
ÚO názov
Názov ústredného orgánu štátnej správy, pod ktorý obec patrí v rámci
®
programu EPSIS JISHM
SHM
Organizácia je/nie je subjektom HM
OKR
Organizácia je/nie je orgánom krízového riadenia
OKR názov
Názov orgánu krízového riadenia
2. blok - 1. záložka – Určenie za SHM
V module Evidencia obce je záložka Určenie za SHM, ktorá je pre organizáciu iba na prezeranie.
Obec je určená za subjekt HM zo zákona č. 179/2011 Z. z. a v programe , pod ktorý obec patrí v rámci
®
programu EPSIS JISHM ju zaradil ako SHM systémový integrátor. Systémový integrátor definoval
u obce či je SHM, aj pod ktorý ÚO patrí, a že je OKR. K obci sa definuje, akým spôsobom bola určená.
Obec má všetky uvedené informácie dostupné na prezeranie bez možnosti zmeny.
21_OBEC_SHM.doc
16/102
VUJE, a.s.
Popis položiek Informácie o vstupe do EPSIS
Položka
Popis položky
ÚO kód
Kód ústredného orgánu štátnej správy, pod ktorý obec patrí
ÚO názov
Názov ústredného orgánu štátnej správy, pod ktorý obec patrí
Popis rezortu
Popis rezortu
SHM
Organizácia je/nie je subjektom hospodárskej mobilizácie
OKR
Organizácia je/nie je orgánom krízového riadenia
OKR názov
Názov orgánu krízového riadenia
Určenie za SHM
Spôsob určenia
Spôsob určenia organizácie za subjekt HM
Označenie určenia
Označenie určenia
Trvanie
Dĺžka trvanie určenia
Dátum od
Dátum, od kedy bola organizácia určená za SHM
Dátum do
Dátum, do kedy bola organizácia určená za SHM
Správne konanie
Správne konanie
Poznámka
Spresnenie určenia
Správny orgán
Skratka OKR, ktorá určila organizáciu za SHM
2. blok - 2. záložka - Doplňujúce údaje
Záložka obsahuje doplňujúce informácie o obci – adresu, Geo súradnice a iné. Uvedené informácie
sa dajú aktualizovať. Skratka organizácie je povinný údaj.
Aktualizácia adresy urobíte tak, že stlačíte ikonu
na záložke Doplňujúce údaje. Zobrazí sa tabuľka
územných celkov, ktoré sú úrovne ulica (úroveň = U). Ak nepotrebujete presnosť na ulicu a postačuje
úroveň mesta, je možné zadať do filtra úroveň = M. V uvedenej tabuľke si vyberiete a označíte
potrebnú ulicu alebo mesto a použijete tlačidlo Výber. Ak sa tam nenachádza požadovaná ulica,
vyberte si ľubovoľnú ulicu a na záložke si rukou prepíšete názov ulice na požadovanú hodnotu.
Podobne rukou zadávate číslo domu, PSČ a P.O.Box.
Pre objekt je možné zadať Geo súradnice v definovanom formáte - severná šírka pre Slovensko je od
47º do 49º a východná dĺžka od 16 º do 22 º. Iné súradnice pre hodnoty stupňov sa neakceptujú.
21_OBEC_SHM.doc
17/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – záložka Doplňujúce údaje
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka názvu obce
Kód obce
Kód obce
Druh samosprávy
Druh samosprávy
Adresa
Zreťazená adresa organizácie - mesto, ulica, číslo domu, štát
Obec
Obec - samostatná položka adresy
Ulica
Ulica- samostatná položka adresy
Číslo domu
Číslo domu- samostatná položka adresy
PSČ
PSČ- samostatná položka adresy
IČ DPH
Identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty (DPH)
DIČ
Daňové identifikačné číslo
Zemepisná šírka
Geo súradnica zemepisnej šírky
Zemepisná dĺžka
Geo súradnica zemepisnej dĺžky
Číslo účtu
Číslo účtu
Kód banky
Kód banky
Banka
Banka
Kataster
Katastrálne územie v Hektároch a v kilometroch štvorcových
2. blok - 3. záložka –Organizačné členenie
Záložka Organizačné členenie umožňuje aktualizovať alebo vytvárať organizačné členenie
v rámci organizačnej štruktúry obce. Pod organizačným členením sa rozumie vytvorenie, tzv.
organizačného pavúka - divízie, odbory, oddelenia a pod. Organizačné členenie sa vytvára ako strom
úrovní a podúrovní s logikou vytvorenia novej vety - nového organizačného miesta pod to miesto,
21_OBEC_SHM.doc
18/102
VUJE, a.s.
ktoré máte označené. Vychádza sa z organizačnej štruktúry. Na začiatku sa v hornom bloku označí
organizácia (obec), ku ktorej idete vytvárať organizačnú štruktúru. Potom si na záložke organizačné
členenie vytvoríte základnú organizačnú štruktúru. V príklade máte uvedený príklad jednoduchej
stromovej štruktúry Sekcia Starostu, pod Sekciou starostu sekretariát a pod Sekretariátom dva úseky.
Pri každom zázname je definovaný nadradený prvok, okrem Sekcie Starostu. Ak potrebujete
informácie o adrese alebo kontaktoch organizačného miesta (ak je na inej adrese ako materská
organizácia), pripojte si k organizačnej štruktúre aj objekt. Objekt musí byť vytvorený skôr
v module Evidencia objektov!!! Ak si vytvoríte organizačnú štruktúru, môžete v dolnej časti
obrazovky pridať k organizačnému miestu všetky funkcie, ktoré sa tam nachádzajú.
Príklad
Kód prvku
2
1
12
11
Organizačný prvok
Sekcia Starostu
Sekretariát
Ekonomický úsek
Technický úsek
Nadradený prvok
Názov objektu
Sekcia Starostu
Sekretariát
Sekretariát
Popis položiek – záložka Organizačné členenie
Položka
Popis položky
Hierarchia
Definuje hĺbku vnorenia organizačného útvaru v strome organizačnej štruktúry
1 prvá úroveň členenia
1.2 druhá úroveň členenia
1.2.3 tretia úroveň členenia (nadradený záznam)
®
Kód prvku
Povinný kód prvku - ak sa nezadá, program EPSIS JISHM vytvorí vlastné číslovanie
Organizačný prvok
Názov organizačného prvku
Nadradený prvok
Informácia o tom, pod akým nadradeným prvkom je vytvorený nový záznam
Názov objektu
Výber existujúceho objektu organizácie, s ktorým spojíte organizačné miesto
Poznámka
Poznámka - doplnenie textového komentáru
3. blok - Funkcia k organizačnému členeniu obce
Po vytvorení organizačného členenia, resp. organizačných útvarov je možné v časti Funkcia
k organizačnému členeniu obce pridať k jednotlivým útvarom funkcie, ktoré v štruktúre na daných
útvaroch figurujú.
Po označení organizačného útvaru si v časti Funkcia k organizačnému členeniu obce kliknite na
tlačidlo vložiť riadok. Následne sa objaví okno výber funkcie organizácie a krízového štábu (viď
obrázok), kde sa zobrazí zoznam funkcií, ktoré ste si zadefinovali v časti Evidencia funkcií obce. Tu si
vyberte funkciu, ktorú chcete pridať a tlačidlom Výber sa funkcia priradí k požadovanému org. útvaru.
21_OBEC_SHM.doc
19/102
VUJE, a.s.
Popis položiek - Funkcie k organizačnému členeniu obce (výber z číselníka Funkcie)
Položka
Popis položky
Kód funkcie
Výber z číselníka funkcie; prenesený kód vybranej funkcie
Pracovná funkcia
Prenesie sa z číselníka funkcií po výbere funkcie
Poznámka
Prenesie sa z číselníka funkcií po výbere funkcie
Aktuál.
Položka o aktuálnosti funkcie
Ak potrebujete vymazať len jeden záznam v organizačnom členení, nastavíte sa na potrebný
riadok v bloku Organizačné členenie stlačíte ikonu „Zmazať riadok”
. Systém daný záznam
pomocou tohto tlačidla len vtedy, ak nemá prepojenia na funkcie v spodnom bloku Funkcie.
V tejto záložke je možné mazať kompletne členenie pomocou tlačidla „Mazanie org. členenia“, ktoré
vymaže celé organizačné členenie.
21_OBEC_SHM.doc
20/102
VUJE, a.s.
Tlačidlo Mazanie org. členenia
Mazanie org. členenia umožní úplne vymazať celé organizačné členenie spolu s priradením
funkcií k org. členeniu a osôb org. členenia. Pomocou tohto tlačidla nie je možné vymazať len
jeden záznam. Po ukončení mazania je možné vytvárať nové org. členenie v rámci org. štruktúry
subjektu HM. Mazanie neurobí zásah do evidencie osôb priradených do org. štruktúry ani do číselníka
funkcií v organizácii
2. blok - 4. záložka – Kontakty
Záložka umožňuje vytvárať alebo meniť kontakty viazané k organizácii (obci) – mobil, e-mail, fax
alebo telefón. V položke Druh kontaktu bližšie definujete, či je to kontakt na ústredňu alebo stálu
službu.
Popis položiek – záložka Kontakty
Položka
Popis položky
Glob.
Ak zaškrtnete toto pole, tak kontakt je globálny (verejný) pre všetkých používateľov
®
programu EPSIS JISHM
Typ. kont.
Typ kontaktu telefón, e-mail, mobil, fax, ... - výber z ponuky
Druh kont.
Druh kontaktu – spresnenie, kontaktu organizácie - výber z ponuky
Prior.
Priorita kontaktu (stanovuje sa podľa vlastného rozhodnutia, pričom priorita „1“
znamená, že tento kontakt na organizáciu (obec) je najlepší na kontaktovanie sa
s obcou. Podobne je to aj pre nasledovné priority „2“, „3“, ale tieto je vhodné použiť
až keď zlyhá kontakt vyššej priority. Odporúčame vytvárať najviac prioritu do úrovne
„3“).
Kontakt
Hodnota kontaktu – konkrétne telefónne číslo, číslo fax., ...
Poznámka
Textový popis ku kontaktu
21_OBEC_SHM.doc
21/102
VUJE, a.s.
2. blok - 5. záložka – Rozhodnutie o zriadení VOO (výdajňa odberných oprávnení)
Táto záložka je pre obec určená len na prezeranie. Konkrétne údaje zadáva príslušný obvodný úrad,
ktorý vydal rozhodnutie na zriadenie výdajní odberných oprávnení.
Popis položiek – záložka Rozhodnutie o zriadení VOO
Položka
Popis položky
Číslo rozhodnutia
Číslo rozhodnutia o zriadení VOO (zadáva príslušný ObÚ, ktorý
o zriadení VOO
rozhodnutie vydal)
Dátum vydania
Dátum vydania rozhodnutia
rozhodnutia
Poznámka k
Poznámka k rozhodnutiu o zriadení VOO
rozhodnutiu o VOO
2. blok - 6. záložka – Obyvateľstvo
Tento modul umožňuje vykonať evidenciu obyvateľstva obce, kde evidencia sa vykonáva hlavne
podľa vekových skupín obyvateľov v členení vo vzťahu k mimoriadnym regulačným opatreniam
a vydávaným odberným oprávneniam (prídelové lístky a nákupné preukazy).
D06 – obyvatelia vo veku do 6 rokov vrátane,
D1 – obyvatelia vo veku 1 roku vrátane,
D18 – obyvatelia vo veku 18 rokov vrátane,
A – obyvatelia vo veku nad 18 rokov.
Popis položiek – záložka Obyvateľstvo
Položka
Popis položky
Súčasný počet
Súčasný počet obyvateľov v obci
obyvateľov
Počet D06
Počet obyvateľov v obci vo veku do 6 rokov vrátane
Počet D1
Počet obyvateľov v obci vo veku do 1 rokov vrátane
Počet D18
Počet obyvateľov v obci vo veku do 18 rokov vrátane
Počet A
Počet obyvateľov v obci vo veku nad 18 rokov
Počet obyvateľov nad
Počet obyvateľov v obci vo veku nad 15 rokov vrátane
15 rokov
Poznámka
Poznámka
2. blok - 7. záložka – Infraštruktúra
Tento modul umožňuje vykonať evidenciu infraštruktúry obce. Eviduje sa, či sa v obci nachádzajú
jednotlivé elementy infraštruktúry a vodohospodárske spoločnosti v období stavu bezpečnosti alebo v
období krízovej situácie. Evidencia sa vykonáva prostredníctvom check-boxov (označovacie polia).
V prípade vodohospodárskych spoločnosti sa eviduje spoločnosť prostredníctvom tlačidla
dostanete z registra organizácií požadovanú spoločnosť, ktorú si označíte a vyberiete.
, ktorým
21_OBEC_SHM.doc
22/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – záložka Infraštruktúra
Položka
Popis položky
Vodovod v obci
Zaškrtnite, ak sa v obci nachádza vodovod - voľba áno/nie
Kanalizácia v obci
Zaškrtnite, ak sa v obci nachádza kanalizácia - voľba áno/nie
Čistička odpadových
Zaškrtnite, ak sa v obci nachádza čistička odpadových vôd - voľba
vôd
áno/nie
Plynofikácia
Zaškrtnite, ak je obec plynofikovaná - voľba áno/nie
Regulačná stanica
Zaškrtnite, ak sa v obci nachádza regulačná stanica plynu - voľba
plynu
áno/nie
Vodohosp. spol. (stav
Možnosť vybrať vodohospodársku spoločnosť z množiny organizácií, ak
bezpečnosti)
sa tam nachádza - po výbere sa prenesie aj IČO a názov organizácie.
Výber vodohospodárskej spoločnosti, ktorá v stave bezpečnosti
zabezpečuje dodávku vody.
IČO (stav bezpečnosti)
IČO vodohospodárskej spoločnosti, , ktorá v stave bezpečnosti
zabezpečuje dodávku vody
Vodohosp. spol.
Možnosť vybrať vodohospodársku spoločnosť z množiny organizácií, ak
(krízová situácia)
sa tam nachádza - po výbere sa prenesie aj IČO a názov organizácie.
Výber vodohospodárskej spoločnosti, ktorá v období krízovej situácie
bude zabezpečovať dodávku vody.
IČO (krízová situácia)
IČO vodohospodárskej spoločnosti, , ktorá v období krízovej situácie
bude zabezpečovať dodávku vody
21_OBEC_SHM.doc
23/102
VUJE, a.s.
2.1.5 Modul Prehľad SHM a organizácií
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Tento modul umožňuje len prehľad subjektov HM a organizácií a prezeranie hodnôt vybranej
organizácie alebo subjektov HM. V hornej časti obrazovky si zvolíte jednu z možností:
Podľa toho, čo ste si vybrali, sa Vám vyberú organizácie, ktoré vyhovujú výberu. Obrazovka aj
záložky sú zhodné s obrazovkami a záložkami popísanými v rámci modulu Výber organizácie
z registra ORG.
21_OBEC_SHM.doc
24/102
VUJE, a.s.
2.2 Adresár Personálne zabezpečenie
Adresár Personálne zabezpečenie umožňuje evidovať a aktualizovať personálne údaje osôb,
a taktiež umožňuje vytvoriť väzby medzi organizáciou a osobou. V rámci prehľadových tabuliek
umožňuje prezerať personálne údaje a vyhľadávať potrebné hodnoty. Pri väčšom počte zadávania
osôb za organizáciu alebo organizačnú zložku odporúčame využiť import údajov v rámci aplikačnej
časti Export / Import.
Celková evidencia osôb organizácie nie je prístupná ďalším používateľom programu
®
®
EPSIS JISHM, len spracovateľovi údajov. Systémový integrátor programu EPSIS JISHM nemá
®
priamy prístup k osobným údajom spracovaným používateľom v programe EPSIS JISHM, ale má
®
právo len k tým osobným údajom, ktoré zadal priamo do programu EPSIS JISHM v rámci správy
účtov. Používateľom sa sprístupňuje len vybraná množina osobných údajov o osobe na konkrétne
účely podľa § 7 ods. 10 zákona č. 179/2011 Z. z. Opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných
®
údajov spracovaných v programe EPSIS JISHM sú popísané v bezpečnostnom projekte (neprístupný
®
pre používateľov) a bezpečnostnej smernici, ktorá je prístupná v programe EPSIS JISHM v rámci
aplikačnej časti Metodické pokyny a usmernenia v module Prehľad metodických pokynov v bloku
s názvom „Právne predpisy, metodické usmernenia a pokyny“.
2.2.1
Podadresár Osoby - Ľudské zdroje
2.2.1.1
Modul Evidencia osôb obce
Tento modul umožňuje evidovať novú osobu za svoj subjekt HM (obec) a jej personálne údaje
alebo aktualizovať údaje k evidovaným osobám. Ak sa personálne údaje získajú importom
personálnych údajov, logika kontrol na povinnosť údajov a logické väzby je rovnaká ako pri ručnej
evidencii. Evidencia osôb je rozdelená na 2. bloky - master blok, v ktorom je zoznam osôb so
základnými údajmi a 2. blok obsahuje 7 záložiek, ktoré bližšie popisujú vlastnosti viažuce sa
k vybranej osobe. Obrazovka je typu master - detail, hodnoty v detaile bloku sa zobrazia a je ich
možné aktualizovať až vtedy, keď si označíte vetu (záznam, riadok), ktorú budete aktualizovať
v master bloku.
Tlačidlo Aktuálne, ktoré je umiestnené vpravo v rámci panelu ovládacích ikon umožňuje vybrať
zoznam aktuálnych, neaktuálnych alebo všetkých osôb. Stĺpec s názvom Aktuál. informuje, či je alebo
nie je osoba aktuálna. Osoby, ktoré vzniknú ako nové, majú nastavený príznak Aktuál. na áno. Ak
potrebujete osobu vymazať, môžete použiť ikonu na mazanie. V prípade, že osoba má vytvorené
®
väzby v programe EPSIS JISHM, mazanie sa nepodarí urobiť. Vtedy môžete použiť aktualizáciu vety
a zmeniť príznak Aktuál. na nie (prázdne políčko) a osoba sa stáva neaktuálnou. Nebude sa ponúkať
do výberov pri vytváraní nových viet (riadok, záznam), ktoré sa viažu na osobu. Ak si vyberiete
zobrazenie aktuálnych osôb, nebude v tabuľke zobrazená. Aby ste mohli osobu úplne vymazať,
musíte najskôr vymazať všetky väzby, t.j. v rámci iných modulov vymazať väzby viažuce sa k osobe,
®
ktorú chcete vymazať. Ak ide o osobu, ktorá bola priamo používateľom programu EPSIS JISHM, tak
®
táto osoba sa musí vzhľadom na vedenie evidencie používateľov programu EPSIS JISHM archivovať
a nedá sa úplne vymazať.
21_OBEC_SHM.doc
25/102
VUJE, a.s.
1. blok - Evidencia osôb za obec
Popis položiek – Evidencia osôb
Položka
Popis položky
Podpis - Osoba, titul
Zreťazená hodnota priezvisko, meno, tituly pred menom, tituly za menom.
V ponuke skrytých stĺpcov je aj reťazec tituly pred menom, priezvisko, meno
tituly za menom - použitie pri exporte zoznamu osôb do Excelu, ale stĺpec je
nastavený ako skrytý.
Priezvisko
Priezvisko evidovanej osoby
Meno
Meno evidovanej osoby
Osobné číslo
osobné číslo osoby - jednoznačný identifikátor osoby v organizácii, je to
povinný údaj a je kontaktným údajom pri opakovanom personálnom importe
Pohlavie
Pohlavie – je to povinný údaj vzhľadom na prepočty v rámci bilancie
pracovných síl a vyberá sa z ponuky aplikačného číselníka pohlaví
Zamestnanec
Atribút charakterizuje, či je osoba interným zamestnancom organizácie. Je
možné evidovať aj externé osoby, ktoré sa nezapočítajú do bilancie pracovných
síl.
Skratka org./zložky
Výber z ponuky - vyberáte organizáciu alebo organizačnú zložku, v ktorej
evidujete osoby. Ponuka závisí od nastavených práv používateľa, ktoré
stanovujú, či zadávateľ môže evidovať (editovať) údaje o osobe.
Názov org./zložky
Po výbere organizácie sa prenesie aj názov organizácie alebo organizačnej
zložky
Typ org.
Po výbere organizácie sa prenesie aj typ organizácie - cez typ rýchlo vyberiete
osoby patriace organizácii alebo organizačnej zložke
Aktuál.
Atribút aktuálnosti osoby
®
Ak je zaškrtnutý, znamená to, že sa osoba aktívne používa v EPSIS JISHM.
Rodinný stav
Rodinný stav - výber z ponuky aplikačného číselníka rodinný stav
Dátum narodenia
Zadáva sa ručne alebo vyberáte pomocou ikony kalendára konkrétny dátum
Rodné číslo
Rodné číslo je zadávané ručne, ale nie je to zatiaľ povinne vyplniteľný údaj
Vzdelanie
Najvyššie dosiahnuté vzdelane - vyberá sa z ponuky aplikačného číselníka
vzdelanie
Kód prvku
Organizačný prvok
Kód funkcie
Funkcia ORG a KŠ
Poznámka
Kód organizačného prvku(slúži len pre zobrazenie update/aktualizácie)
Názov organizačného prvku(slúži len pre zobrazenie update/aktualizácie)
Kód pracovnej funkcie(slúži len pre zobrazenie update/aktualizácie)
Názov funkcie organizácie a krízového štábu(slúži len pre zobrazenie
update/aktualizácie)
Poznámka
21_OBEC_SHM.doc
26/102
VUJE, a.s.
Evidencia a aktualizácia existujúcich hodnôt sa robí štandardným spôsobom pomocou ikony
Vlož riadok. Otvoria sa Vám políčka na zadávanie údajov - povinné údaje sú označené červeným
rámikom.
Kód prvku, organizačný prvok, kód funkcie a funkcia ORG a KŠ sa Vám sprístupní len pre
aktualizáciu zaevidovaných údajov.
Pomocou tlačidla
členenia.
sa dostanete do dialógového okna s možnosťou výberu organizačného
Cez ikonu „Nastavenie filtra“
zadáte do prázdneho políčka výberovú podmienku a následne
pomocou ikony „Vykonaj filter“
nájdete hľadané organizačné členenie. Zvolené členenie označíte
a pomocou tlačidla „Výber“ ho dotiahnete do bloku evidencie. Pokiaľ by ste chceli zrušiť členenie
vybranej osobe, stlačíte tlačidlo „Vyčisti“.
Aktualizácia existujúcich viet (záznamov, riadkov) sa robí pomocou ikony
Opraviť riadok, ale
najskôr si musíte označiť riadok, ktorý chcete opraviť. Ak zadáte základné údaje o osobe a označíte ju
v master bloku, môžete k nej evidovať doplňujúce údaje na záložkách v detail bloku. Aj pri zadávaní,
aj pri aktualizácii je potrebné potvrdiť zadané údaje ikonou
alebo zamietnuť
.
Ak potrebujete vymazať osobu, nastavíte sa na potrebný riadok v bloku Evidencia osôb obce
stlačíte ikonu „Zmazať riadok”
. Systém vymaže osobu pomocou tohto tlačidla len vtedy, ak
nemá prepojenia na iné moduly(napr. nie je zaradená v organizačnom členení, krízovom štábe atď.)
V tejto záložke je možné mazať osobu i pomocou tlačidla „Kaskádové mazanie osoby“, ktoré
vymaže osobu so všetkými jej prepojeniami.
21_OBEC_SHM.doc
27/102
VUJE, a.s.
Po kliknutí na tlačidlo „Kaskádové mazanie osoby“ systém zobrazí závislosť osoby na prepojeniach.
Po kliknutí na tlačidlo “kaskádovo zmazať“ v spodnej časti tabuľky, systém vymaže osobu so
všetkými prepojeniami.
Môžu existovať však i také závislosti, pri ktorých nie je možné osobu vymazať. Je to napr. vtedy, ak
má osoba pridelený token s prihlasovacími údajmi(osoba je resp. bola používateľom systému EPSIS).
2. blok - 1. záložka - Doplňujúce údaje osoby
Záložka Doplňujúce údaje osoby obsahuje informácie o pracovnom pomere zamestnanca.
21_OBEC_SHM.doc
28/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – záložka Doplňujúce údaje osoby
Položka
Popis položky
Pracovný pomer
Výber pracovného pomeru z ponuky:
služobný
zamestnanecký
štátnozamestnanecký
na dohodu
Zamestnaný od
Dátum zamestnania osoby v organizácii od
Zamestnaný do
Dátum zamestnania osoby v organizácii do
2. blok - 2. záložka - Tituly
Na záložke Tituly sa zadávajú tituly osoby pred menom ako aj za menom. Okrem výberu titulu
z ponuky titulov sa definuje poradie titulov, ktoré určuje zoradenie titulov pred menom a za menom. Ak
zadáte tituly a vrátite sa do 1. okna a chcete aktualizáciu titulov zobraziť, je potrebné urobiť obnovu
načítania obrazovky stlačením ikony
. Systém aktualizuje zobrazenie prvého stĺpca tabuľky.
Popis položiek – záložka Tituly
Položka
Popis položky
Titul
Výber titulu z ponuky aplikačného číselníka titulov
Popis titulu
Prenesený názov titulu po výbere titulu
Poradie
Definovanie poradia zobrazenia titulu
2. blok - 3. záložka - Bydlisko
Záložka Bydlisko obsahuje údaje o bydlisku osoby, ktoré môžete zadať ako jedno trvalé bydlisko
alebo viac prechodných. Adresu bydliska zadávate podobným spôsobom, ako zadávate adresu pri
evidencii obce. Spôsob výberu alebo vytvorenia adresy je podrobne popísaný v rámci popisu modulu
Evidencia obce.
Popis položiek – záložka Bydlisko
Položka
Popis položky
Bydlisko
Výber bydliska z ponuky
Obec
Výber alebo vytvorenie adresy cez výberovú tabuľku. Adresa sa
zobrazuje v stĺpcoch obec, ulica, číslo domu, PSČ, okres, kraj, reťazec
adresy.
Ulica
Súčasť adresy
Číslo domu
Súčasť adresy
Okres
Súčasť adresy
Kraj
Súčasť adresy
21_OBEC_SHM.doc
29/102
VUJE, a.s.
Adresa
Zreťazená adresa obec, ulica, číslo domu, PSČ, štát na základe výberu
vykonaného v stĺpci s názvom „Obec“
2. blok - 4. záložka - Špecifické vlastnosti
Záložka Špecifické vlastnosti je určená na zadávanie špecifických vlastností osoby, ktoré slúžia
na prípravu výpočtov bilancie pracovných síl ako aj na prípravu na riešenie pracovnej povinnosti, ako
aj na účely oslobodzovania od mimoriadnej služby. Po ukončení zadávania sa robí logická kontrola
zadaných vlastností a v prípade logicky chybnej kombinácie sa hodnoty neuložia a program
®
EPSIS JISHM zahlási chybu a je potrebné chybné zadanie opraviť. Logika zadávania je nasledovná:
Reálne pre KS je možné označiť iba vtedy, keď je označené Plánovaný,
nie je možné súčasne označiť Plánovaný aj Viazaný pre OS - je potrebné vybrať jedno
z nich,
ak zadáte Požiadavku na oslobodenie, systém automaticky urobí záznam do záložky
Vojenská evidencia - dôležité upozornenie. Je potrebné mať pre osobu definované trvalé
bydlisko, a až na základe trvalého bydliska sa definuje ÚVS (územná vojenská služba), ak nie
®
je zadané trvalé bydlisko, program EPSIS JISHM vyhlási chybu,
ak chcete zaevidovať plánovaný a reálne k dispozícii, musí mať osoba vyplnené rodné číslo.
Všetky zadané vlastnosti sa využívajú pri výpočte bilancie pracovných síl (BPS).
Popis položiek – záložka Špecifické vlastnosti
Položka
Popis položky
Plánovaný
Vlastnosť Plánovaný - voľba áno/nie
Zaškrtnite, ak je osoba plánovaná pre krízovú situáciu, t.j. do krízovej
organizačnej štruktúry organizácie.
Reálne pre KS
Vlastnosť Reálne pre krízovú situáciu - voľba áno/nie
Zaškrtnite, ak je osoba plánovaná pre krízovú situáciu a zároveň je
oslobodená od mimoriadnej služby, ak je to u danej osoby potrebné.
Viazaný pre OS
Vlastnosť Viazaný pre ozbrojené sily - voľba áno/nie
Zaškrtnite, ak je osoba viazaná prednostne pre ozbrojené sily a nie je
možné s ňou počítať pri vykonávaní opatrení HM v krízovej situácii, t.j.
do krízovej organizačnej štruktúry organizácie ju nezaradíte.
Prekážka prac.
Vlastnosť prekážka pracovnej povinnosti - voľba áno/nie
povinnosti
Zaškrtnite, ak nie je možné osobu použiť na pracovnú povinnosť, napr.
sa na ňu vzťahujú ustanovenie § 22 ods. 5 zákona č. 179/2011 Z. z., t.j.
nie je možné ju zaradiť do krízovej organizačnej štruktúry organizácie
a nezaškrtáva sa vlastnosť Plánovaný.
Dôvod prekážky
Ľubovoľný textový komentár, ktorým výstižne popíšete dôvody prekážky
pracovnej povinnosti u konkrétnej osoby
Dobrovoľné prevzatie
Vlastnosť dobrovoľné prevzatie pracovnej povinnosti - voľba áno nie
prac. povinnosti
Zaškrtnite, ak osoba aj napriek možnosti, že sa na ňu vzťahuje
ustanovenie § 22 ods. 5 zákona č. 179/2011 Z. z. je ochotná dobrovoľne
prevziať pracovnú povinnosť podľa § 22 ods. 8 zákona č. 179/2011 Z. z.,
t.j. je možné ju zaradiť do krízovej organizačnej štruktúry organizácie
21_OBEC_SHM.doc
30/102
VUJE, a.s.
Položka
Požiadavka na
oslobodenie
Vznik oslobodenia
Zánik oslobodenia
Štatutár
Zamestnanec HM
Právo podpisovať
zmluvy
Popis položky
a zaškrtáva sa vlastnosť Plánovaný.
Vlastnosť požiadavka na oslobodenie - voľba áno/nie
Zaškrtnite, ak osoba potrebuje od ÚVS oslobodenie od mimoriadnej
služby. Malo by ísť o osobu, ktorú plánujete zaradiť do krízovej
organizačnej štruktúry organizácie.
Dátum vzniku oslobodenia
Dátum zániku oslobodenia
Vlastnosť štatutár - voľba áno/nie
Zaškrtnite, ak ide o osobu, ktorá je štatutárom organizácie. Môžete
zaškrtnúť aj viac osôb.
Vlastnosť Zamestnanec HM - voľba áno/nie
Zaškrtnite, ak osoba je zamestnancom organizácie a zároveň vykonáva
úlohy v oblasti hospodárskej mobilizácie alebo je aj používateľom
®
programu EPSIS JISHM. Môže ísť o viac osôb.
Vlastnosť Právo podpisovať zmluvy - voľba áno/nie
Zaškrtnite, ak osoba má právo za organizáciu podpisovať zmluvy
v oblasti hospodárskej mobilizácie. Môžete zaškrtnúť aj viac osôb, závisí
to od rozhodnutia organizácie, koľko osôb musí podpisovať zmluvy.
2. blok - 5. záložka - Kontakty na osobu
Na záložke Kontakty na osobu je možné evidovať kontakty osôb, pričom si vyberiete typ kontaktu
(mobil, telefón a pod.). Dôležité upozornenie - ak budete vytvárať krízový štáb (KŠ) a vyberať osoby
do krízového štábu, bude sa Vám ponúkať iba zoznam osôb s globálnym kontaktom, tzn. že pre tie
osoby, ktoré budú zaradené v KŠ, je potrebné vytvoriť aspoň jeden globálny kontakt.
Popis položiek – záložka Kontakty na osobu
Položka
Popis položky
Glob.
Kontakt je globálny - verejne dostupný v programe EPSIS® JISHM áno/nie
Ak nezaškrtnete pre konkrétny kontakt, že tento je globálny, bude kontakt
viditeľný len pre používateľov konkrétnej organizácie, ale pre ostatných
používateľov bude nedostupný.
Typ kont.
Výber typu kontaktu z ponuky:
1. telefón,
2. e-mail,
3. mobil,
4. fax
Priorita
Priorita kontaktu - číselná hodnota
(stanovuje sa podľa vlastného rozhodnutia, pričom priorita „1“ znamená,
že v prípade, že sa ObÚ alebo ÚO (MH SR) rozhodne vyrozumievať subjekt
HM vo svojej pôsobnosti, resp. aj obec a stanoví si podmienku na prioritu,
bude ako prvé vyrozumievať osoby subjektu HM, ktoré majú prioritu „1“.
Podobne je to aj pre nasledovné priority „2“, „3“, a tak ďalej.
Odporúčame vytvárať prioritu najviac do úrovne „3“)
Pred.
Prednostné spojenie - voľba áno/nie (je skrytý stĺpec)
Zaškrtnite, ak budete chcieť v krízovej situácii, aby bol konkrétny kontakt
(len telefón alebo mobil) zaradený do zoznamu prednostných kontaktov,
21_OBEC_SHM.doc
31/102
VUJE, a.s.
Položka
Kontakt
Poznámka
Popis položky
ktoré by mali byť funkčné aj v krízovej situácii, ak nepríde k celkovému
výpadku telekomunikačného spojenia.
Hodnota kontaktu - konkrétne telefónne číslo, e-mail alebo iné
Textové spresnenie ku kontaktu
2. blok - 6. záložka - Vodičské preukazy
Na záložke Vodičské preukazy sa evidujú vodičské preukazy, ktoré sa ponúkajú zo zoznamu. Nie
je to povinne vyplniteľný údaj. Tento údaj môže byť dôležitý pre niektoré subjekty HM, ktorých činnosť
je priamo spojená s dopravným zabezpečením alebo daná osoba má v popise práce vykonávať
činnosti spojené s potrebou vodičského preukazu.
Popis položiek – záložka Vodičské preukazy
Položka
Popis položky
Typ preukazu
Výber z ponuky možných typov preukazov (interný číselník)
Popis vodičského
Presný popis typu preukazu (automaticky sa vyplní po výbere typu
preukazu
preukazu)
2. blok - 7. záložka - Vojenská evidencia
®
Vojenská evidencia sa vytvára programom EPSIS JISHM pri definovaní špecifickej vlastnosti
Požiadavka na oslobodenie (musí byť zadané trvalé bydlisko). Je možné jednotlivé položky (okres,
hodnosť a dátum vyradenia z evidencie) modifikovať.
Popis položiek – záložka Vojenská evidencia
Položka
Popis položky
Okres
Automatické doplnenie po zaškrtnutí vlastnosti Požiadavka na oslobodenie
a vyplnenia trvalého bydliska osoby, je možné túto položku zmeniť
Vojenská správa
Automatické doplnenie po zaškrtnutí vlastnosti Požiadavka na oslobodenie
a vyplnenia trvalého bydliska osoby
Hodnosť
Výber vojenskej hodnosti z ponuky vojenských hodností
Dátum vyradenia z
Dátum vyradenia z vojenskej evidencie
evidencie
Poznámka
Ľubovoľný text na spresnenie
21_OBEC_SHM.doc
32/102
VUJE, a.s.
2.2.1.2
Modul Osoby s vlastnosťami HM
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Tento modul je prehľadovou aj evidenčnou tabuľkou špecifických vlastností osôb vlastnej
organizácie. Umožňuje podľa pridelených práv prezerať a kontrolovať pridelené špecifické vlastnosti
osôb vlastnej organizácie a v prípade potreby vykonať zmeny u niektorej vlastnosti, kde je možná
aktualizácia (v rámci zaškrtávacích polí, ktoré nie sú šedé).
Na obrázku je otvorený aktualizačný riadok, ktorý umožňuje urobiť zmenu špecifických vlastností.
Kontrola logiky je rovnaká, ako pri zadávaní špecifických vlastností po jednej osobe. Pri zmene, ktorá
®
je v rozpore s logikou zadávania vlastností, program EPSIS JISHM vyhlási chybu. Modul sa využije
pri kontrole správnosti zadania vlastností u jednotlivých osôb a prípadne na export do excelovskej
tabuľky.
Popis položiek - Osoby s vlastnosťami HM vlastných a zdieľaných organizácií
Položka
Popis položky
Podpis - Osoba, titul
Zreťazená hodnota: priezvisko, meno, tituly pred menom, tituly za
menom. V ponuke skrytých stĺpcov je aj celkový reťazec: tituly pred
menom, priezvisko, meno tituly za menom - použitie pri exporte
zoznamu osôb do Excelu.
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce – záložka Tituly.
Osobné číslo
Osobné číslo - jednoznačný identifikátor osoby
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce
Zamestnanec
Atribút charakterizuje, či je/nie je osoba interným zamestnancom
organizácie alebo nejde o osobu, ktorá je/nie je zamestnancom
organizácie, napr. majiteľ organizácie.
Štat. orgán
Vlastnosť štatutárny orgán (štatutár) - voľba áno/nie
Bližší popis v rámci modulu Evidencia osôb obce- záložka Špecifické
vlastnosti.
Právo podpis. zmluvy
Vlastnosť Právo podpisovať zmluvy - voľba áno/nie
Bližší popis v rámci modulu Evidencia osôb obce- záložka Špecifické
vlastnosti.
Zamest. HM
Vlastnosť Zamestnanec HM - voľba áno/nie
Bližší popis v rámci modulu Evidencia osôb obce- záložka Špecifické
vlastnosti.
Zaradený do KŠ
Príznak, či je/nie je osoba členom KŠ
Plán.
Vlastnosť plánovaný - voľba áno/nie
Bližší popis v rámci modulu Evidencia osôb obce- záložka Špecifické
vlastnosti.
Reálne pre KS
vlastnosť reálne pre krízovú situáciu - voľba áno/nie
Bližší popis v rámci modulu Evidencia osôb obce- záložka Špecifické
vlastnosti.
21_OBEC_SHM.doc
33/102
VUJE, a.s.
Položka
Viazaný pre OS
Vznik oslobodenia
Zánik oslobodenia
Pracovná funkcia
Telefón
Mobil
E-mail
Fax
2.2.1.3
Popis položky
vlastnosť viazaný pre ozbrojené sily - voľba áno/nie
Bližší popis v rámci modulu Evidencia osôb obce- záložka Špecifické
vlastnosti.
Dátum vzniku oslobodenia
Bližší popis v rámci modulu Evidencia osôb obce- záložka Špecifické
vlastnosti.
Dátum zániku oslobodenia
Bližší popis v rámci modulu Evidencia osôb obce- záložka Špecifické
vlastnosti.
Pracovná funkcia v organizácii
Telefón - zreťazené hodnoty
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce– záložka Kontakty na
osobu.
Mobil - zreťazené hodnoty
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce– záložka Kontakty na
osobu.
E-mail - zreťazené hodnoty
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce– záložka Kontakty na
osobu.
Fax- zreťazené hodnoty
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce– záložka Kontakty na
osobu.
Modul Prehľad kontaktov osôb
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Tento modul slúži len na prehľad zadaných kontaktov osôb, ktoré ste vyplnili v rámci modulu
Evidencia osôb obce a zobrazuje kontakty osôb vlastnej organizácie, organizačných zložiek
a v prípade zdieľania aj kontaktov zdieľaných organizácií a na ne sa viažucich osôb. Tabuľka sa
využíva na vyhľadanie potrebného kontaktu, prípadne na export do excelovskej tabuľky.
Popis položiek - Prehľad kontaktov osôb vlastnej a zdieľaných organizácií
Položka
Popis položky
Podpis - Osoba, titul
Zreťazená hodnota priezvisko, meno, tituly pred menom, tituly za
menom. V ponuke skrytých stĺpcov je aj celkový reťazec: tituly pred
menom, priezvisko, meno tituly za menom - použitie pri exporte
zoznamu osôb do Excelu.
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce – záložka Tituly.
Priezvisko
Priezvisko evidovanej osoby (skrytý stĺpec)
Meno
Meno evidovanej osoby (skrytý stĺpec)
Zamestnanec
Atribút charakterizuje, či osoba je/nie je interným zamestnancom
organizácie alebo nejde o osobu, ktorá je/nie je zamestnancom
21_OBEC_SHM.doc
34/102
VUJE, a.s.
Položka
Skratka org./zložky
Názov org./zložky
IČO
Funkcia ORG a KŠ
Telefón
Mobil
E-mail
Popis položky
organizácie, napr. majiteľ organizácie. Je možné evidovať aj externé
osoby, ktoré sa nezapočítajú pri bilancii pracovných síl.
Skratka organizácie alebo organizačnej zložky, do ktorej osoby patria.
Po výbere organizácie sa prenesie aj názov organizácie alebo
organizačnej zložky (nemá právnu subjektivitu)
Po výbere organizácie sa prenesie aj IČO
Funkcia osoby v organizácii a v rámci krízového štábu
reťazec telefónov
reťazec mobilov
reťazec e-mailov
2.2.2 Podadresár Väzby (osoba - ORG - kontakty)
V nasledujúcich moduloch sa vytvárajú a prezerajú vzájomné väzby medzi organizáciou, osobou
a kontaktmi.
2.2.2.1
Modul Zaradenie osôb do org. štruk. (organizačnej štruktúry)
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul Zaradenie osôb do org. štruk. predpokladá, že je vytvorená organizačná štruktúra
organizácie (Modul Evidencia obce – záložka Organizačné členenie), sú evidované osoby (Modul
Evidencia osôb obce), ktoré budete zaraďovať a sú definované funkcie organizácie (modul Evidencia
funkcií ORG), ktoré sa spoja s osobou a organizačným miestom. V organizácii sa vytvorilo spojenie
organizačného útvaru s funkciou - vzniklo organizačné miesto. Modul obsahuje tri bloky:
1. blok - Výber organizácie,
2. blok – Organizačná štruktúra organizácie (výber organizačného miesta (spojenie organizačného
útvaru v organizačnom členení s funkciou)),
3. blok – Zaradenie osoby (priraďujú sa osoby na organizačné miesto).
21_OBEC_SHM.doc
35/102
VUJE, a.s.
1. blok - Výber organizácie
V prvom bloku sa podľa pridelených práv zobrazujú organizácie a organizačné zložky, ktoré má
používateľ právo aktualizovať. Označením jednej z nich si vyberáte, pre ktorú organizáciu idete robiť
zaradenie osoby na organizačnú štruktúru.
Popis položiek – Zaradenie osôb do organizačnej štruktúry vlastnej, zdieľaných organizácií
a organizačných zložiek
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu)
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu)
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Typ org.
Typ organizácie:
ORG – organizácia
OZL – organizačná zložka
Skratka rodič
Skratka materskej organizácie (v prípade organizačných zložiek)
Ak ste si organizáciu označili, odporúčame pre lepšiu prácu na obrazovke použiť možnosť
zväčšenia obrazovky prostredníctvom stlačenia klávesy (kľúč) F11 na klávesnici a zároveň
odporúčame využiť aj skrývanie okien cez lišty (
mini tlačidlál na zväčšenie, zmenšenie
obrazovky). Ak stlačíte na dolnej časti prvého bloku ľavý trojuholník, organizácia sa skryje a na
obrazovke zostanú bloky 2 a 3.
2. blok – Organizačná štruktúra s funkčným zaradením (výber organizačného miesta)
V 2. bloku sa zobrazujú všetky vytvorené organizačné miesta (organizačné miesto je spojenie
organizačného útvaru v org. členení (štruktúre) s funkciu). V tomto bloku nie je povolená aktualizácia,
uvedené spojenie sa vytvára v module Evidencia obce na záložke Organizačné členenie. V druhom
bloku označíte organizačné miesto, ku ktorému chcete priraďovať osoby.
Popis položiek - Organizačná štruktúra s funkčným zaradením
Položka
Popis položky
®
Kód útvaru
Povinný kód útvaru - ak nezadá používateľ, program EPSIS JISHM
vytvorí vlastné číslovanie
Organizačný útvar
Názov organizačného útvaru (podľa organizačnej schémy organizácie)
Kód funkcie
Výber z číselníka funkcie, prenesený kód vybranej funkcie
Pracovná funkcia
Prenesie sa z číselníka funkcií po výbere funkcie
Org. zložka
Organizačná zložka - možnosť spojiť organizačný útvar s organizačnou
zložkou
Názov objektu
Výber existujúceho objektu organizácie, s ktorým spojíte organizačné
miesto
Poznámka
Poznámka - doplnenie textového komentáru
21_OBEC_SHM.doc
36/102
VUJE, a.s.
3. blok - Zaradenie osoby
Zaradenie osoby na organizačné miesto sa robí tak, že sa vyberie jedna alebo viac osôb
v zozname osôb a presunie sa do tabuľky Zaradenie osôb. Po stlačení ikony plus
sa zobrazí
obrazovka pre Výber osôb. Ak si označíte potrebné osoby a použijete tlačidlo Výber, tak sa osoby
pridajú k organizačnému miestu.
Na obrazovke sa nám zobrazia vybrané osoby k organizačnému miestu.
Popis položiek – Výber osoby
Položka
Popis položky
Podpis - Osoba, titul
Zreťazená hodnota priezvisko, meno, tituly pred menom, tituly za
menom. V ponuke skrytých stĺpcov je aj celkový reťazec: tituly pred
menom, priezvisko, meno tituly za menom - použitie pri exporte
zoznamu osôb do Excelu.
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce – záložka Tituly.
Priezvisko
Priezvisko evidovanej osoby
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce.
Osobné číslo
Osobné číslo - jednoznačný identifikátor osoby v organizácii, je to
povinný údaj a je kontaktným údajom pri opakovanom personálnom
importe
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce.
Rodné číslo
Ročné číslo osoby (identifikátor osoby v rámci SR) – skrytý stĺpec
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce.
21_OBEC_SHM.doc
37/102
VUJE, a.s.
2.2.2.2
Modul Prehľad org. štruk. + fun. + osoba
(pozn.: využiteľné pre všetky SHM)
Modul Prehľad org. štruk. + fun. + osoba spája organizačné členenie, funkciu a osobu. Slúži len
na prezeranie informácií o prepojení osoby na funkciu v organizačnej štruktúre. Na zobrazenie
prepojenia je potrebné označiť vo vrchnom bloku organizáciu a v spodnom bloku použiť filter pre
nájdenie hľadanej osoby.
2.2.2.3
Modul Prehľad org. štruk. + fun. + kont.
(pozn.: využiteľné pre všetky SHM)
Modul Prehľad org. štruk. + fun. + kont. spája organizačné členenie, funkciu a kontakty na
funkciu. Slúži len na prezeranie informácií o prepojení kontaktu na funkciu v organizačnom členení.
Na zobrazenie prepojenia je potrebné označiť vo vrchnom bloku organizáciu a v spodnom bloku
použiť filter pre nájdenie hľadanej funkcie/kontaktu.
21_OBEC_SHM.doc
38/102
VUJE, a.s.
2.2.2.4
Modul Evidencia KŠ ORG a OZ (krízového štábu organizácie a organizačných
zložiek)
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul Evidencia KŠ ORG a OZ umožňuje priradiť k organizácii alebo zdieľanej organizácii
špecifickú skupinu osôb, ktoré sú zaradené v krízovom štábe. Dôležité upozornenie - výber osôb do
krízového štábu neponúka všetky osoby organizácie, ale ponúka iba tie osoby, ktoré majú vytvorené
globálne kontakty. Ďalšou podmienkou na vytvorenie krízového štábu je, že k organizácii máte
®
definované funkcie krízového štábu (Modul Evidencia funkcií ORG). Program EPSIS JISHM ku
každej organizácii vytvorí základné funkcie krízového štábu - predseda, podpredseda a člen KŠ. Ak
potrebujete aj iné funkcie v krízovom štábe, treba uvedené funkcie najprv vytvoriť v module Evidencia
funkcií ORG a až potom začať vytvárať KŠ.
Popis položiek – Výber organizácie
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu)
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu)
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Typ org.
Typ organizácie:
ORG – organizácia
OZL – organizačná zložka
Skratka rodič
Skratka materskej organizácie (v prípade organizačných zložiek)
Popis položiek – Členovia Krízového štábu
Položka
Popis položky
Podpis - Osoba, titul
Zreťazená hodnota priezvisko, meno, tituly pred menom, tituly za menom.
V ponuke skrytých stĺpcov je aj celkový reťazec: tituly pred menom, priezvisko,
meno tituly za menom - použitie pri exporte zoznamu osôb do Excelu.
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce – záložka Tituly.
Kód funkcie
Výber z číselníka funkcie KŠ , prenesený kód vybranej funkcie
Funkcia KŠ
Prenesie sa z číselníka funkcií po výbere funkcie
Telefón
reťazec telefónov
Mobil
reťazec mobilov
E-mail
reťazec e-mailov
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu)
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu) – skrytý
stĺpec
IČO
Identifikačné číslo organizácie, z ktorej je osoba zaradená do KŠ
21_OBEC_SHM.doc
39/102
VUJE, a.s.
Pri vytváraní novej vety (riadku, záznamu) si vyberiete z ponuky osôb s globálnymi kontaktmi
v rámci ponúkanej tabuľky. V hornej časti si vyberáte z ponuky vlastné alebo cudzie osoby. Pr výbere
Vlastná osoby ponúkne iba globálne kontakty organizácie, ku ktorej vytvárate KŠ. Pri výbere Cudzia
osoba sa ponúknu globálne kontakty všetkých SHM. Pomocou filtra si vyhľadáte potrebné osoby
a tlačidlom Výber si ich prenesiete do KŠ.
Pri výbere osôb do KŠ si môžete určiť, či je osoba vlastná (z vlastnej organizácie) alebo ide
o cudziu osobu z inej organizácie, ktorá bola zaradená do KŠ vlastnej organizácie, napr. ako poradca,
externý člen KŠ a pod.
2.2.2.5
Modul Prehľad KŠ ORG a OZ (krízového štábu organizácie a organizačných
zložiek)
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
V tomto module je možné len prezerať zoznam zaradených členov do KŠ organizácií, ktoré má
používateľ pridelené prístupovými právami. Prehľadová tabuľka neumožňuje aktualizáciu, ale je
možné robiť výbery a exporty do excelovskej tabuľky alebo pdf formátu.
Popis položiek – Krízový štáb za vlastnú organizáciu, organizačné zložky alebo zdieľané
organizácie
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu)
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu)
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Podpis - Osoba, titul
Zreťazená hodnota priezvisko, meno, tituly pred menom, tituly za
21_OBEC_SHM.doc
40/102
VUJE, a.s.
Položka
ORG ku osobe
Kód funkcie
Funkcia KŠ
Telefón
Mobil
E-mail
2.2.2.6
Popis položky
menom. V ponuke skrytých stĺpcov je aj celkový reťazec: tituly pred
menom, priezvisko, meno tituly za menom - použitie pri exporte
zoznamu osôb do Excelu.
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce – záložka Tituly.
Organizácia, z ktorej je osoba (aj pre organizačné zložky)
Výber z číselníka funkcie KŠ, prenesený kód vybranej funkcie
Prenesie sa z číselníka funkcií KŠ po výbere funkcie
reťazec telefónov
reťazec mobilov
reťazec e-mailov
Modul Evidencia BPS organizácie a OZ (bilancie pracovných síl organizácie
a organizačných zložiek)
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Ide o modul Evidencia BPS organizácie a OZ, v rámci ktorého sa vytvára tabuľka, ktorá sa
vypočíta podľa zadaných algoritmov a podľa evidovaných špecifických vlastností osôb (modul
Evidencia osôb obce). Jediný stĺpec, ktorý je možné aktualizovať, je stĺpec s názvom „Potreba pre
KS“. Všetky ostatné stĺpce sú vypočítané na základe zadaných vlastností v module Evidencia osôb
obce a matematických prepočtov. Modul pozostáva z dvoch blokov. V 1. bloku sa zobrazujú
organizácie, organizačné zložky alebo zdieľané organizácie, na ktoré má používateľ práva. 1. blok sa
využíva iba na označenie organizácie, pre ktorú budete aktualizovať bilanciu pracovných síl (BPS).
Popis položiek – Zoznam organizácií
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu)
Názov org./zložky
Názov organizácie / zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu)
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Typ org.
Typ organizácie:
ORG – organizácia
OZL – organizačná zložka
Skratka rodič
Skratka materskej organizácie (v prípade organizačných zložiek)
V 2. bloku sa po označení organizácie zobrazia vypočítané hodnoty BPS. Ak potrebujete zmeniť
hodnoty v stĺpci Potreba pre KS, nastavte sa na riadok, ktorý budete aktualizovať a použijete ikonu
Opraviť riadok.
21_OBEC_SHM.doc
41/102
VUJE, a.s.
Jedinú položku Potreba pre KS môžete aktualizovať podľa potreby. Ak potvrdíte aktualizáciu
hodnoty, urobí sa prepočet ostatných súvisiacich hodnôt automaticky po uložení zmeny.
Popis položiek – Bilancie pracovných síl
Položka
Popis položky
Pohlavie
pohlavie muži, ženy a riadok, v ktorom je súčet
Mierový stav
Súčet osôb mužov a žien - počítajú sa interné osoby z modulu Evidencia osôb
obce. Informatívny údaj na prepočet a porovnanie údajov s požadovaným stavom.
Viazaní pre OS
Súčet osôb, ktoré majú zaškrtnutú vlastnosť „Viazaný pre OS“ z modulu Evidencia
osôb obce – záložka Špecifické vlastnosti
Viazaní pre KS
Súčet osôb, ktoré majú zaškrtnutú vlastnosť „Plánovaný“ a súčasne „Reálne pre
KS“ z modulu Evidencia osôb obce – záložka Špecifické vlastnosti
Plánovaní
Súčet osôb, ktoré majú zaškrtnutú vlastnosť „Plánovaný“ z modulu Evidencia osôb
obce – záložka Špecifické vlastnosti
Reálne pre KS
Súčet osôb, ktoré majú zaškrtnutú vlastnosť „Reálne pre KS“ z modulu Evidencia
osôb obce – záložka Špecifické vlastnosti
Potreba pre KS
Ručne zadávaná hodnota „Potreby pre KS“
Oslobodenie
Súčet osôb s vlastnosťou „Požiadavka na oslobodenie“ a zadaným dátumom
„Vznik oslobodenia“ z modulu Evidencia osôb obce – záložka Špecifické vlastnosti
Neviazaní
Počítaná hodnota podľa vzorca: Mierový stav - (Viazaní pre OS + Plánovaní)
Potreba doplniť
Počítaná hodnota podľa vzorca: Potreba pre KS - Viazaní pre KS
21_OBEC_SHM.doc
42/102
VUJE, a.s.
2.3 Adresár Kontakty
Adresár Kontakty umožňuje evidovať kontakty aj kontaktné skupiny. Po evidencii je možné
prezerať kontakty z rôznych uhlov pohľadu a s rôznymi súvisiacimi informáciami. Prehľadové tabuľky
umožňujú vybrať z množiny kontaktov potrebné kontakty použitím vhodných výberových podmienok
a vytvoriť si prehľadové tabuľky kontaktov v excelovských tabuľkách alebo preniesť si údaje do pdf
formátu.
2.3.1 Podadresár Evidencia kontaktov
2.3.1.1
Modul Evidencia kontaktov organizácie
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Spôsob zadávania kontaktov je v tomto module prehľadnejší, ako keď zadávate kontakty na
organizáciu, osobu alebo objekt v module Evidencia obce – záložka Kontakty, v module Evidencia
osôb obce – záložka – Kontakty na osobu, v module Evidencia objektov – záložka Kontakty na
objekt. Jeden aj druhý spôsob zadávania kontaktov je možný. Ak kontakty vyplníte v rámci modulu
Evidencia kontaktov organizácie prenesú sa aj do vyššie vymenovaných modulov, podľa zadaného
typu kontaktu.
Na záložke je možné vybrať vlastnú, alebo zdieľanú organizáciu v master bloku a k nej evidovať
kontakty alebo aktualizovať existujúce kontakty.
Popis položiek - Evidencia kontaktov organizácií
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu),
ku ktorej sa viaže bilancia pracovných síl
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu),
ku ktorej sa viaže bilancia pracovných síl (skrytý stĺpec)
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Typ org.
Typ organizácie:
ORG – organizácia
OZL – organizačná zložka
ÚO kód
Kód ústredného orgánu štátnej správy
21_OBEC_SHM.doc
43/102
VUJE, a.s.
Položka
OKR kód
ÚOSS
SHM
OKR
Poč. kont.
Popis položky
Kód orgánu krízového riadenia
Organizácia je/nie je ústredným orgánom štátnej správy
Organizácia je/nie je subjektom HM
Organizácia je/nie je orgánom krízového riadenia
Celkový počet kontaktov - vypočíta sa po zadaní kontaktov
Popis položiek – Kontakty (organizácie)
Položka
Popis položky
Prior.
Priorita kontaktu (stanovuje sa podľa vlastného rozhodnutia, pričom
priorita „1“ znamená, že v prípade, že sa ÚO rozhodne kontaktovať
objekt, je tento kontakt prvý, ktorý má použiť. Podobne je to aj pre
nasledovné priority „2“, „3“ a tak ďalej. Odporúčame vytvárať prioritu
najviac do úrovne „3“)
®
Glob.
Kontakt je globálny (verejný) v EPSIS JISHM
Pred.
Prednostné spojenie - voľba áno/nie
Zaškrtnite, ak budete chcieť v krízovej situácii, aby bol konkrétny kontakt
(len telefón alebo mobil) zaradený do zoznamu prednostných kontaktov,
ktoré by mali byť funkčné aj v krízovej situácii, pokiaľ nepríde
k celkovému výpadku telekomunikačného spojenia.
Typ. kont.
Typ kontaktu telefón, e-mail, mobil, fax - výber z ponuky
Druh kont.
Druh kontaktu – spresnenie, kontaktu organizácie - výber z ponuky
Kontakt
Hodnota kontaktu - konkrétne telefónne číslo, číslo fax., ...
Poznámka
Textový popis kontaktu
2.3.1.2
Modul Evidencia kontaktov osôb
V tomto module je možné vybrať osobu a k nej evidovať kontakty a aktualizovať existujúce
kontakty. V záložke Kontakty na osobu sa zobrazia všetky zadané kontakty osôb, ktoré ste zadávali
jednotlivo pri osobách v module Evidencia osôb obce – záložka Kontakty na osobu.
Popis položiek – Evidencia kontaktov osôb
Položka
Popis položky
Podpis - Osoba, titul
Reťazec priezvisko, meno , tituly pred menom, tituly za menom.
V ponuke skrytých stĺpcov je aj reťazec tituly pred menom, priezvisko,
meno tituly za menom - použitie pri exporte zoznamu osôb do Excelu.
Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb vlast. ORG a OZ – záložka
Tituly.
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže osoba a kontakty
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
21_OBEC_SHM.doc
44/102
VUJE, a.s.
Položka
IČO
Typ org.
ÚO kód
OKR kód
ÚOSS
SHM
OKR
Poč. kont.
Popis položky
subjektivitu), ku ktorej sa viaže osoba a kontakty
Identifikačné číslo organizácie, z ktorej je osoba
Typ organizácie:
ORG – organizácia
OZL – organizačná zložka
Kód ústredného orgánu štátnej správy
Kód orgánu krízového riadenia
Organizácia je/nie je ústredným orgánom štátnej správy
Organizácia je/nie je subjektom HM
Organizácia je/nie je orgánom krízového riadenia
Celkový počet kontaktov - vypočíta sa po zadaní kontaktov
Popis položiek – Kontakty (osoby)
Položka
Popis položky
Prior.
Priorita kontaktu (stanovuje sa podľa vlastného rozhodnutia, pričom
priorita „1“ znamená, že v prípade, že sa ÚO rozhodne kontaktovať
objekt, je tento kontakt prvý, ktorý má použiť. Podobne je to aj pre
nasledovné priority „2“, „3“ a tak ďalej. Odporúčame vytvárať prioritu
najviac do úrovne „3“)
®
Glob.
Kontakt je globálny (verejný) v EPSIS JISHM
Typ. kont.
Typ kontaktu telefón, e-mail, mobil, fax a pod. - výber z ponuky
Kontakt
Hodnota kontaktu – konkrétne telefónne číslo, číslo. fax., ...
Poznámka
Textový popis kontaktu
2.3.1.3
Modul Evidencia kontaktov objektov
V tomto module je možné vybrať objekt a k nemu evidovať kontakty a aktualizovať existujúce
kontakty.
Popis položiek – Evidencia objektov
Položka
Popis položky
Názov objektu
Názov objektu ku organizácii
Adresa
Adresa objektu - zreťazená adresa obec, ulica, číslo domu, PSČ, štát
Skratka org./zložky
Skratka organizácie / zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže objekt a kontakty
Názov org./zložky
Názov organizácie / zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže objekt a kontakty
IČO
Identifikačné číslo organizácie, ku ktorej sa viaže objekt a kontakty
21_OBEC_SHM.doc
45/102
VUJE, a.s.
Položka
Typ org.
ÚO kód
OKR kód
ÚOSS
SHM
OKR
Poč. kont.
Popis položky
Typ organizácie:
ORG – organizácia
OZL – organizačná zložka
Kód ústredného orgánu štátnej správy
Kód orgánu krízového riadenia
Organizácia je/nie je ústredným orgánom štátnej správy
Organizácia je/nie je subjektom HM
Organizácia je/nie je orgánom krízového riadenia
Celkový počet kontaktov - vypočíta sa po zadaní kontaktov
Popis položiek – Kontakty (objekty)
Položka
Popis položky
Prior.
Priorita kontaktu (stanovuje sa podľa vlastného rozhodnutia, pričom
priorita „1“ znamená, že v prípade, že sa ÚO rozhodne kontaktovať
objekt, je tento kontakt prvý, ktorý má použiť. Podobne je to aj pre
nasledovné priority „2“, „3“ a tak ďalej. Odporúčame vytvárať prioritu
najviac do úrovne „3“)
®
Glob.
Kontakt je globálny (verejný) v EPSIS JISHM
Pred.
Prednostné spojenie - voľba áno/nie
Zaškrtnite, ak budete chcieť v krízovej situácii, aby bol konkrétny
kontakt (len telefón alebo mobil) zaradený do zoznamu prednostných
kontaktov, ktoré by mali byť funkčné aj v krízovej situácii, pokiaľ nepríde
k celkovému výpadku telekomunikačného spojenia.
Typ. kont.
Typ kontaktu telefón, e-mail, mobil, fax a pod. - výber z ponuky
Druh kont.
Druh kontaktu – spresnenie, kontaktu objektu - výber z ponuky
Kontakt
Hodnota kontaktu – konkrétne telefónne číslo, číslo. fax., ...
Poznámka
Textový popis kontaktu
2.3.2 Podadresár Prehľad kontaktov ORG
2.3.2.1
Prehľad vlastných kontaktov
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul umožňuje prezerať všetky typy kontaktov vlastnej organizácie a organizačných zložiek podľa
zvoleného výberu. Nie je možná aktualizácia ani pridávanie nových viet (záznamov, riadkov). Kontakty
si prezeráte tak, že najprv si zvolíte vo výbere jednu z ponúkaných možností a podľa toho sa zobrazí
množina kontaktov.
Odporúčame si urobiť pre každý výber vhodné zatriedenie údajov. Pre každý výber sa zoznam
ponúkaných stĺpcov mení. Nasledovný obrázok popisuje prehľadovú tabuľku pri výbere kontaktu na
osoby. Popis stĺpcov je urobený v rámci iných modulov, kde sa konkrétne údaja vypĺňajú.
21_OBEC_SHM.doc
46/102
VUJE, a.s.
2.3.2.2
Modul Prehľad oslob. a plánov. za ORG
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
V prehľadovej tabuľke sa spájajú informácie súvisiace so špecifickými vlastnosťami osoby v oblasti
oslobodzovania a plánovania a informácie o kontaktoch (telefón, mobil, fax a e-mail) na osobu.
Zobrazujú sa osoby, ktoré majú definované špecifické vlastnosti a nachádzajú sa v organizáciách, na
ktoré má prihlásený používateľ prístupové práva. Údaje je možné len prezerať, ale nie editovať.
Popis položiek- Oslobodzovanie a plánovanie
Položka
Popis položky
Podpis - Osoba, titul
Reťazec priezvisko, meno , tituly pred menom, tituly za menom.
V ponuke skrytých stĺpcov je aj reťazec tituly pred menom, priezvisko, meno tituly
za menom - použitie pri exporte zoznamu osôb do Excelu. Zadáva sa v rámci
modulu Evidencia osôb vlast. ORG a OZ – záložka Tituly.
Osobné číslo
Osobné číslo osoby
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu), ku ktorej
sa viaže osoba a kontakty
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu), ku ktorej
sa viaže osoba a kontakty)
Plán.
Špecifická vlastnosť „Plánovaný“ - voľba áno/nie
Reálne pre KS
Špecifická vlastnosť „Reálne pre krízovú situáciu“ - voľba áno/nie
Viazaný pre OS
Špecifická vlastnosť „Viazaný pre ozbrojené sily“ - voľba áno/nie
Požiad. na oslob.
Špecifická vlastnosť „Požiadavka na oslobodenie“ - voľba áno/nie
Zaradený do KŠ
Člen KŠ - voľba áno/nie (zaškrtne sa automaticky, ak je osoba zaradená
v organizácii v KŠ v rámci modulu Evidencia KŠ ORG a OZ
Vznik oslobodenia
Dátum vzniku oslobodenia konkrétnej osoby
Zánik oslobodenia
Dátum zániku oslobodenia konkrétnej osoby
Telefón
Hodnota kontaktu - telefónne číslo konkrétnej osoby
Mobil
Hodnota kontaktu - mobilné číslo konkrétnej osoby
E-mail
Hodnota kontaktu - E-mail konkrétnej osoby
Fax
Hodnota kontaktu - Fax konkrétnej osoby
21_OBEC_SHM.doc
47/102
VUJE, a.s.
2.3.3 Podadresár Prehľad globálnych kontaktov v SR
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
2.3.3.1
Glob. kontakty organizácií
Popis položiek – Prehľad globálnych kontaktov organizácií
Položka
Popis položky
Prior.
Priorita kontaktu Priorita kontaktu (stanovuje sa podľa vlastného
rozhodnutia, pričom priorita „1“ znamená, že v prípade, že sa niekto
rozhodne kontaktovať organizáciu, je tento kontakt prvý, ktorý má
použiť. Podobne je to aj pre nasledovné priority „2“, „3“ a tak ďalej.
Odporúčame vytvárať prioritu najviac do úrovne „3“)
Typ. kont.
Typ kontaktu telefón, e-mail, mobil, fax a pod. - výber z ponuky
Druh kont.
Druh kontaktu – spresnenie, kontaktu organizácie - výber z ponuky
Kontakt
Hodnota kontaktu – konkrétne telefónne číslo, číslo fax., ...
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže kontakt
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže kontakt
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Typ org.
Typ organizácie:
ORG – organizácia
OZL – organizačná zložka
ÚO názov
Názov ústredného orgánu štátnej správy
ÚOSS
Organizácia je/nie je ústredným orgánom
SHM
Organizácia je/nie je subjektom HM
21_OBEC_SHM.doc
48/102
VUJE, a.s.
2.3.3.2
Glob. kontakty osôb
Popis položiek – Prehľad globálnych kontaktov osôb
Položka
Popis položky
Prior.
Priorita kontaktu (stanovuje sa podľa vlastného rozhodnutia, pričom priorita „1“
znamená, že v prípade, že sa niekto rozhodne kontaktovať organizáciu cez
konkrétnu osobu, je tento kontakt prvý, ktorý má použiť. Podobne je to aj pre
nasledovné priority „2“, „3“ a tak ďalej. Odporúčame vytvárať prioritu najviac do
úrovne „3“)
Typ. kont.
Typ kontaktu telefón, e-mail, mobil, fax a pod. - výber z ponuky
Podpis - Osoba, titul
Reťazec priezvisko, meno, tituly pred menom, tituly za menom. V ponuke
skrytých stĺpcov je aj reťazec tituly pred menom, priezvisko, meno tituly za
menom - použitie pri exporte zoznamu osôb do Excelu. Zadáva sa v rámci
modulu Evidencia osôb vlast. ORG a OZ – záložka Tituly.
Kontakt
Hodnota kontaktu – konkrétne telefónne číslo, číslo fax., ...
Pracovná funkcia
Prenesie sa z číselníka funkcií po výbere funkcie
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu), ku
ktorej sa viaže osoba a kontakt
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu), ku
ktorej sa viaže osoba a kontakt
IČO
Identifikačné číslo organizácie, ku ktorej sa viaže osoba
OKR kód
Kód orgánu krízového riadenia
21_OBEC_SHM.doc
49/102
VUJE, a.s.
2.3.3.3
Globálne kontakty objektov
Popis položiek – Prehľad globálnych kontaktov objektov
Položka
Popis položky
Prior.
Priorita kontaktu (stanovuje sa podľa vlastného rozhodnutia, pričom priorita „1“
znamená, že v prípade, že sa niekto rozhodne kontaktovať organizáciu na
konkrétny objekt, je tento kontakt prvý, ktorý má použiť. Podobne je to aj pre
nasledovné priority „2“, „3“ a tak ďalej. Odporúčame vytvárať prioritu najviac do
úrovne „3“)
Typ. kont.
Typ kontaktu telefón, e-mail, mobil, fax a pod. - výber z ponuky
Kontakt
Hodnota kontaktu – konkrétne telefónne číslo, číslo fax., ...
Názov objektu
Názov objektu k organizácii
Adresa
Adresa objektu - zreťazená adresa obec, ulica, číslo domu, PSČ, štát
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu), ku
ktorej sa viaže objekt a kontakt
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu), ku ktorej
sa viaže objekt a kontakt
IČO
Identifikačné číslo organizácie, ku ktorej sa viaže objekt
OKR kód
Kód orgánu krízového riadenia
2.3.3.4
Modul Prehľad vybraných globálnych kontaktov v SR
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Tento modul ponúka len prehľadovú tabuľku vybraných globálnych kontaktov na organizácie v
rámci SR. Pod vybranými globálnymi kontaktmi sa rozumie konkrétne telefón, mobil, e-mail a fax,
ktoré sú globálne. V tabuľke môžete rýchlo vyhľadať kontakt na organizáciu, prípadne filtrom vybrané
kontakty uložiť do excelovskej tabuľky.
21_OBEC_SHM.doc
50/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – Vybrané globálne kontakty všetkých organizácií v SR
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže vybraný kontakt
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže vybraný kontakt
IČO
Identifikačné číslo organizácie, ku ktorej sa viažu vybrané kontakty
Druh kont.
Druh kontaktu – spresnenie, kontaktu organizácie - výber z ponuky
Telefón
Hodnota kontaktu - telefónne číslo viažuce sa k druhu kontaktu
Mobil
Hodnota kontaktu - mobilné číslo viažuce sa k druhu kontaktu
E-mail
Hodnota kontaktu - E-mail viažuce sa k druhu kontaktu
Fax
Hodnota kontaktu – Fax viažuce sa k druhu kontaktu
2.3.3.5
Modul Prehľad kontaktov osôb HM v SR
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Tento modul slúži na prehľad globálnych kontaktov osôb HM v SR. V prehľadovej tabuľke sa
vyberajú len tie osoby, ktoré majú v rámci špecifických vlastností zaškrtnuté Zamestnanec HM (modul
Evidencia osôb obce – záložka Špecifické vlastnosti). V tabuľke môžete rýchlo vyhľadať kontakt na
osobu, ktorá je zamestnancom, ktorý plní úlohy v oblasti HM, prípadne filtrom vybrané kontakty
môžete uložiť do excelovskej tabuľky.
21_OBEC_SHM.doc
51/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – Kontaktné osoby HM v SR
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu), ku ktorej
sa viaže osoba HM a kontakty
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu), ku ktorej
sa viaže osoba HM a kontakty
IČO
Identifikačné číslo organizácie, ku ktorej patrí osoba HM
Podpis - Osoba, titul
Reťazec priezvisko, meno , tituly pred menom, tituly za menom. V ponuke skrytých
stĺpcov je aj reťazec tituly pred menom, priezvisko, meno tituly za menom - použitie
pri exporte zoznamu osôb do Excelu. Zadáva sa v rámci modulu Evidencia osôb obce
– záložka Tituly.
Štat. orgán
Špecifická vlastnosť „Štatutár“ - voľba áno/nie
Právo podpis. zmluvy
Špecifická vlastnosť „Právo podpisovať zmluvy“ - voľba áno/nie
Zamest. HM
Špecifická vlastnosť „Zamestnanec HM“ - voľba áno/nie
Zaradený do KŠ
Člen KŠ - voľba áno/nie
Telefón
Hodnota kontaktu - telefónne číslo osoby HM
Mobil
Hodnota kontaktu - mobilné číslo osoby HM
E-mail
Hodnota kontaktu - E-mail osoby HM
Fax
Hodnota kontaktu - Fax osoby HM
2.3.4 Podadresár Kontaktné skupiny
2.3.4.1
Modul Evidencia kont. skupín za ORG
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul Evidencia kont. skupín za ORG slúži na vyváranie kontaktných skupín na účely
vyrozumenia, na vytváranie interných skupín a globálnych skupín. Kontaktné skupiny sa vytvárajú na
troch záložkách. Na záložke Vyrozumenia sa zadávajú dôležité kontakty na vyrozumenie organizácie
v pôsobnosti ÚO o nariadení opatrení HM alebo vyhlásení krízových stavov . Keďže v súčasnosti
®
obce vyrozumenie cez program EPSIS JISHM nevyužívajú, táto záložka nie je určená pre obce.
Interné kontaktné skupiny sa vytvárajú pre potreby vlastnej organizácie, sú viditeľné iba pre
zamestnancov vlastnej organizácie.
®
Globálne kontaktné skupiny sú viditeľné v celom programe EPSIS JISHM bez ohľadu na to, ktorá
organizácia kontaktnú skupinu vytvorila. Kontaktné skupiny sa na všetkých troch záložkách tvoria v
dvoch krokoch
vytvoríte hlavičku kontaktnej skupiny v master bloku,
označíte si hlavičku a v detail bloku si vyberiete z množiny existujúcich kontaktov.
Pri výbere kontaktov do kontaktnej skupiny sa odporúča využiť filtre pri výbere kontaktov, nakoľko
množina obsahuje rôzne typy a druhy kontaktov a z rôznych organizácií.
1. záložka 1. blok - Vyrozumenia
21_OBEC_SHM.doc
52/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – záložka Vyrozumenie – Hlavička kontaktnej skupiny na vyrozumenie
Položka
Popis položky
Rok
Rok - položku vygeneruje systém po uložení novej vety
Kľúč
Kľúč - položku vygeneruje systém po uložení novej vety
Kontaktná skupina
Názov kontaktnej skupiny
Popis kontaktnej
Podrobnejší textový popis kontaktnej skupiny na vyrozumenie
skupiny
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže kontaktná skupina na vyrozumenie
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže kontaktná skupina na vyrozumenie
IČO
Identifikačné číslo organizácie, ku ktorej patrí kontaktná skupina na
vyrozumenie
1. záložka 2. blok - Kontakty na kontaktnú skupinu na vyrozumenie organizácie
Kontakty sa v bloku nevytvárajú, kontakty sa len vyberajú z existujúcej množiny kontaktov osôb
organizácie, ku ktorej tvoríte kontaktnú skupinu na vyrozumenie (zobrazená v master bloku). Ponúkajú
sa zatiaľ nevybrané kontakty (aby ste nevybrali viackrát rovnaký kontakt). Po označení kontaktov
(možnosť označenia aj viacerých) a potvrdenia tlačidlom Výber, pridáte kontakty do kontaktnej
skupiny na vyrozumenie.
Popis položiek – záložka Vyrozumenie – Kontakty na kontaktnú skupinu na vyrozumenie
organizácie
Položka
Popis položky
Prior.
Priorita kontaktu (stanovuje sa podľa vlastného rozhodnutia, pričom
priorita „1“ znamená, že v prípade, že sa niekto rozhodne kontaktovať
konkrétnu osobu, je tento kontakt, tým kto ho zadal, odporúčaný ako
prvý v poradí, ktorý je vhodné použiť. Podobne je to aj pre nasledovné
priority „2“, „3“ a tak ďalej. Odporúčame vytvárať prioritu najviac do
úrovne „3“)
®
Glob.
Kontakt je/nie je globálny (verejný) v EPSIS JISHM
Typ. kont.
Typ kontaktu telefón, e-mail, mobil, fax a pod. - výber z ponuky
Druh kont.
Druh kontaktu – spresnenie, kontaktu organizácie - výber z ponuky
Podpis - Osoba, titul
Reťazec priezvisko, meno , tituly pred menom, tituly za menom. Zadáva
sa v rámci modulu Evidencia osôb vlast. ORG a OZ – záložka Tituly.
Kontakt
Hodnota kontaktu – konkrétne telefónne číslo, číslo fax., ...
Skratka org./zložky
Skratka organizácie zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže kontaktná skupina na vyrozumenie
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky kontaktu
kontaktu
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky kontaktu
IČO (kontakt)
Identifikačné číslo organizácie kontaktu
Kód útvaru
Prenesený povinný kód útvaru - ak nezadal používateľ, systém vytvoril
vlastné číslovanie (nie je možné upravovať na tomto mieste, vytvorené
v rámci modulu Evidencia vlastnej organizácie – záložka Organizačné
členenie)
Organizačný útvar
Názov organizačného útvaru, ku ktorému sa viaže kontakt v rámci
kontaktnej skupiny na vyrozumenie
Pracovná funkcia
Prenesie sa z číselníka funkcií automaticky po výbere
Názov objektu
Názov objektu, ku ktorej sa viaže kontakt v rámci kontaktnej skupiny na
vyrozumenie
21_OBEC_SHM.doc
53/102
VUJE, a.s.
2. záložka – 1. blok - Interné
Obrazovka na vytváranie interných kontaktných skupín má rovnakú obrazovku aj v master bloku aj
v detail bloku ako prvá záložka. Rozdiel pri vytváraní interných kontaktných skupín je len v tom, že sa
v hlavičke systémom nastaví príznak globálny na hodnotu - nie (prázdne políčko). Ďalší rozdiel je
v tom, že pri pridávaní kontaktov v detail bloku sa do výberu kontaktov ponúkajú aj interné aj globálne
kontakty osôb, organizácie, objektov a funkcií. Interná skupina sa zobrazuje iba zamestnancom
organizácie, pre ktorú bola vytvorená.
3. záložka - 1. blok - Globálne
Obrazovka na vytváranie globálnych kontaktných skupín má rovnakú obrazovku aj v master bloku
aj v detail bloku ako prvá záložka. Rozdiel pri vytváraní globálnych kontaktných skupín je len v tom, že
sa v hlavičke systémom nastaví príznak globálny na hodnotu - áno. Pri pridávaní kontaktov v detail
bloku sa do výberu kontaktov ponúkajú globálne kontakty osôb, organizácie, objektov a funkcií.
®
Globálna skupina sa zobrazuje v EPSIS JISHM pre všetkých používateľov.
2.3.4.2
Modul Prehľad globál. kont. skupín za SR
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul sa využíva na to, aby si používateľ prezeral všetky globálne kontaktné skupiny v rámci SR,
®
ktoré boli vytvorené v programe EPSIS JISHM ľubovoľným používateľom.
Popis položiek – Globálne kontaktné skupiny použité v rámci celého systému
Položka
Popis položky
Rok
Rok - položku vygeneruje systém po uložení novej vety
kľúč
kľúč - položku vygeneruje systém po uložení novej vety
Glob.
Kontaktná skupina je/nie je globálna, zobrazuje sa aj iným
zamestnancom
Kontaktná skupina
Názov kontaktnej skupiny
Popis kontaktnej
Podrobnejší textový popis kontaktnej skupiny
skupiny
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže kontaktná skupina
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže kontaktná skupina
IČO
Identifikačné číslo organizácie, ku ktorej patrí kontaktná skupina
21_OBEC_SHM.doc
54/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – Detail kontaktov vybranej globálnej kontaktnej skupiny
Položka
Popis položky
Prior.
Priorita kontaktu (stanovuje sa podľa vlastného rozhodnutia, pričom
priorita „1“ znamená, že v prípade, že sa niekto rozhodne použiť
konkrétny kontakt, a tento kontakt je tým kto ho zadal, odporúčaný ako
prvý v poradí, ktorý je vhodné použiť. Podobne je to aj pre nasledovné
priority „2“, „3“ a tak ďalej. Odporúčame vytvárať prioritu najviac do
úrovne „3“)
®
Glob.
Kontakt je globálny (verejný) v EPSIS JISHM
Typ. kont.
Typ kontaktu telefón, e-mail, mobil, fax a pod. - výber z ponuky
Druh kont.
Druh kontaktu – spresnenie, kontaktu organizácie - výber z ponuky
Podpis - Osoba, titul
Reťazec priezvisko, meno , tituly pred menom, tituly za menom
Kontakt
Hodnota kontaktu – konkrétne telefónne číslo, číslo fax., ...
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačná zložka nemá právnu
subjektivitu), ku ktorej sa viaže kontaktná skupina
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky kontaktu
kontaktu
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky kontaktu
IČO (kontakt)
Identifikačné číslo organizácie kontaktu
Kód útvaru
Prenesený povinný kód útvaru - ak nezadal používateľ, systém vytvoril
vlastné číslovanie (nie je možné upravovať na tomto mieste, vytvorené
v rámci modulu Evidencia vlastnej organizácie – záložka Organizačné
členenie)
Organizačný útvar
Názov organizačného útvaru, ku ktorému sa viaže kontaktná skupina
Pracovná funkcia
Prenesie sa z číselníka funkcií automaticky po výbere
21_OBEC_SHM.doc
55/102
VUJE, a.s.
2.4 Adresár Materiálové zabezpečenie
V materiálovom zabezpečení máte možnosť evidovať a prezerať vecné prostriedky a bežné
zásoby. Medzi vecné prostriedky sa zaraďujú vozidlá, náhradné zdroje elektriny a zdroje vody.
Evidenčné moduly sú definované právami. Evidovať je možné údaje za organizáciu, organizačné
zložky a zdieľané organizácie, na ktoré máte právo aktualizácie. V prípade obcí sa bežné zásoby
nesledujú.
2.4.1
Podadresár Vecné prostriedky
2.4.1.1
Modul Evidencia vozidiel (vedených na Dopravnom inšpektoráte)
Evidenčná obrazovka modulu je rozdelená na 3. bloky. V 1. bloku sa zobrazuje obec, pre ktorú sa
má vykonávať evidencia vozidiel vedených na dopravnom inšpektoráte. 2. blok obsahuje základné
atribúty evidovaného vozidla. Tento blok použijete na vytvorenie alebo aktualizáciu položiek vozidla.
3. blok obsahuje evidenciu podvozku a nadstavby vozidla. Treba si uvedomiť, že ak zaevidujete
vozidlo, potrebujete si ho označiť, aby ste mohli evidovať podvozok a nadstavbu v 3. bloku. Ak nemáte
označenú vetu (riadok, záznam) v master bloku, nemáte prístupné ikony na aktualizáciu v detailných
blokoch.
Pri obrazovkách, na ktorých sa nachádza viac blokov, je výhodné využiť možnosť roztiahnutia
obrazovky pomocou ikoniek
, alebo tlačidlo F11 na klávesnici, čím sa Vám vytvorí väčší
pracovný priestor.
1. blok - Evidencia vozidiel vedených na dopravnom inšpektoráte
V prvom bloku vyberiete organizáciu, pre ktorú budete evidovať (zadávať) alebo aktualizovať
vozidlá.
2. blok – Vozidlá vedené na dopravnom inšpektoráte
V 2. bloku evidujete nové vozidlá alebo aktualizujete položky existujúcich vozidiel.
21_OBEC_SHM.doc
56/102
VUJE, a.s.
Popis položiek - Vozidlá vedené na dopravnom inšpektoráte
Položka
Popis položky
Číslo vozidla VIN
Jednoznačné číslo vozidla podľa technického preukazu. Položka je
®
povinná, ak nezadáte sami, program EPSIS JISHM vloží vygenerované
číslo za Vás
Kategória
Výber z ponuky kategórií vozidiel - po výbere sa prenesie položka Druh
vozidla a Typ karosérie
Druh voz.
Prenesené po výbere vozidla
Typ karosérie
Prenesené po výbere vozidla
Výrobné označenie
Výrobné označenie vozidla
ŠPZ vozidla
Štátna poznávacia značka vozidla
Invent. číslo
Povinná položka – inventárne číslo vozidla
Rok výroby
Rok výroby vozidla
TV
Položka označuje, či vozidlo je/nie je terénne
KS
Položka označuje, či vozidlo je/nie je určené pre krízové situácie
CO
Položka označuje, či vozidlo je/nie je určené pre civilnú ochranu
OS
Položka označuje, či vozidlo je/nie je určené pre ozbrojené sily
Špeciálne vybavenie
Vlastný popis, ak má vozidlo špeciálne vybavenie
Priemer závesu
Hodnota priemeru závesu
Doplnkové údaje
Doplnkové údaje o vozidle
Skratka - Iná práv. os.
Skratka inej právnickej osoby, ktorá používa vozidlo - výber organizácie,
ktorá používa vozidlo
Názov iná práv. os.
Názov inej právnickej osoby ako organizácie, ktorá používa vozidlo
IČO - iná práv. os.
Identifikačné číslo inej právnickej osoby, ktorá používa vozidlo
Typ org.
Typ organizácie
Obec
Obec - výber adresy sídla , kde je umiestnené vozidlo – prenesené
s výberom adresy
Okres
Názov okresu
Kraj
Názov kraja(oblasti)
Názov ulice
Názov ulice
Číslo domu
Číslo domu
Súpisné číslo
Súpisné číslo
PSČ - Poštové
Poštové smerovacie čísla
smerovacie čísla
P.O.Box
P.O. Box
21_OBEC_SHM.doc
57/102
VUJE, a.s.
Výber typu vozidla z číselníka kategórie vozidiel
3. blok - Podvozok / nadstavba vozidla
V 3. bloku evidujete informácie o podvozku a nadstavbe vozidla. Pri zadávaní podvozku
a nadstavby vozidla je možné vložiť hodnoty priemernej spotreby (km alebo motohodín) a zadať
potrebu na 3. mesiace, a po uložení sa vypočíta hodnota potreby pohonných hmôt. Je možné
evidovať aj nadstavbu vozidla bez vlastného pohonu - tu sa prepočet potreby nerobí.
Popis položiek – Podvozok / nadstavba vozidla
Položka
Popis položky
Časť
Výber z číselníka (podvozok, nadstavba)
Označenie časti
Označenie podvozku a nadstavby vozidla
Druh paliva
Výber z číselníka druhov paliva
Priemerná spotreba
Priemerná spotreba k mernej jednotke
MJ
Predpokladané množstvo motohodín alebo km (podľa vybranej
jednotky)
Predpoklad (km alebo
Predpokladané množstvo km alebo motohodín za 3. mesiace
motoh.) za 3.mes.
Potreba PHM
Vypočítaná hodnota po zadaní priemernej spotreby a potreby v km
alebo motohodinách
21_OBEC_SHM.doc
58/102
VUJE, a.s.
2.4.1.2
Modul Evidencia vlastných zdrojov elektriny a vody
Modul sa využíva na evidenciu vlastných zdrojov elektriny a vlastných zdrojov vody.
V 1.bloku si vyberiete organizáciu, ku ktorej budete evidovať vlastný zdroj elektriny alebo zdroj
vody (vlastná studňa, vlastná nádrž a pod.). Tento blok nie je možné aktualizovať, slúži iba na výber.
K 1.bloku sú dva detail bloky na záložkách. 1. záložka sa využíva na evidenciu elektrických zdrojov
a 2. záložka na evidenciu zdrojov vody.3. blok slúži na evidenciu parametrov vlastných zdrojov vody
a elektriny.
1. blok – Výber organizácie
2. blok 1. záložka – Elektrické zdroje
Na 1. záložke 2. bloku sa evidujú alebo aktualizujú elektrické zdroje.
Popis položiek – Elektrické zdroje
Položka
Popis položky
Označenie zdroja
Označenie zdroja materiálového zabezpečenia (napr. generátor EM30)
materiálového
zabezpečenia
Celkový počet výskytov Celkový počet výskytov zdroja
zdroja
Poznámka pre
Poznámka pre doplnenie informácii
doplnenie informácií
21_OBEC_SHM.doc
59/102
VUJE, a.s.
3. blok – parametre elektrickej energie
V 3. bloku vyberáme parametre elektrickej energie z číselníka parametrov.
Popis položiek – Parametre el. energie
Položka
Popis položky
Skratka
Skratka parametra
Názov parametra
Názov parametra
MJ
Označenie mernej jednotky
Hodnota parametra
Hodnota parametra
Poznámka ku hodnote
Poznámka ku hodnote parametra
parametra
2. blok 2. záložka – Zdroje vody
Na 2. záložke v 2. bloku sa evidujú alebo aktualizujú informácie o vlastnom zdroji vody organizácie.
3. blok – parametre vody
V 3. bloku vyberáme parametre vody z číselníka parametrov.
Popis položiek – Parametre vody
Položka
Popis položky
Skratka
Skratka parametra
Názov parametra
Názov parametra
MJ
Označenie mernej jednotky
Hodnota parametra
Hodnota parametra
Poznámka ku hodnote
Poznámka ku hodnote parametra
parametra
21_OBEC_SHM.doc
60/102
VUJE, a.s.
2.4.1.3
Modul MPaPS (Mechanizačné prostriedky a pracovné stroje)
Modul slúži na evidenciu a prehľad mechanizačných prostriedkov a pracovných strojov za obec.
2.4.1.3.1
Evidencia MPaPS – obec
Evidenčná obrazovka modulu je rozdelená na 3. bloky. V 1. bloku sa zobrazuje obec, pre ktorú sa
má vykonávať evidencia mechanizačných prostriedkov a pracovných strojov. 2. blok obsahuje
základné atribúty mechanizačného prostriedku a pracovného stroja. Tento blok použijete na
vytvorenie alebo aktualizáciu položiek. 3. blok obsahuje evidenciu podvozku a nadstavby. Treba si
uvedomiť, že ak zaevidujete mechanizačný prostriedok a pracovný stroj, potrebujete si ho označiť, aby
ste mohli evidovať podvozok a nadstavbu v 3. bloku. Ak nemáte označenú vetu (riadok, záznam)
v master bloku, nemáte prístupné ikony na aktualizáciu v detailných blokoch.
Popis položiek – Evidencia mechanizačných prostriedkov a pracovných strojov
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačnej zložky, ktorá nemá právnu
subjektivitu)
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačnej zložky, ktorá nemá právnu
subjektivitu)
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Skratka ObÚ
Skratka obvodného úradu
IČO-ObÚ
Identifikačné číslo obvodného úradu
Typ org.
Typ organizácie
ÚOŠS
Ústredný orgán štátnej správy
SHM
Určený za SHM
OKR
Orgán krízového riadenia - príznak
Kraj
Kraj, v ktorom sídli organizácia
Okres
Okres, v ktorom sídli organizácia
2. blok – Mechanizačné prostriedky a pracovné stroje
V 2. bloku evidujete nové mechanizačné prostriedky a pracovné stroje alebo aktualizujete položky
existujúcich prostriedkov a strojov.
21_OBEC_SHM.doc
61/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – Mechanizačné prostriedky a pracovné stroje
Položka
Popis položky
Číslo vozidla VIN
Jednoznačné číslo vozidla podľa technického preukazu. Položka je
povinná, ak nezadáte sami, systém vloží vygenerované číslo za Vás
Kategória
Výber z ponuky kategórií vozidiel - po výbere sa prenesie položka Druh
vozidla a Typ karosérie
Druh voz.
Prenesené po výbere vozidla
Typ karosérie
Prenesené po výbere vozidla
Označenie vozidla
Označenie vozidla
Skratka kateg.
Skratka kategórie
Skratka druh
Skratka druhu
Skratka karos1
1. skratka karosérie
Skratka karos2
2. skratka karosérie
Označenie vozidla
Označenie vozidla
Terén.
Terénne vozidlo
Poč. miest
Počet miest vo vozidle
Objem (cm3)
Objem valcov v cm3
Nosnosť (t)
Nosnosť v tonách
ŠPZ vozidla
Evidenčné číslo – ŠPZ vozidla
Továrenská značka
Továrenská značka mechanizačného prostriedku
Inventárne číslo
Inventárne číslo
Rok výroby
Rok výroby
Priemer [mm]
Priemer závesu v mm
Špeciálne vybavenie
Špeciálne vybavenie
Doplnkové údaje
Doplnkové údaje
KS
Určené pre krízový stav
CO
Určené pre civilnú ochranu
OS
Určené pre ozbrojené sily
Stanovisko-mesto
Názov základnej územnej jednotky - obec
Stanovisko-okres
Názov okresu
Skratka majiteľa
Skratka majiteľa
IČO majiteľa
IČO majiteľa
Majiteľ-popis
Majiteľ – vlastný popis
Výrobné číslo
Výrobné označenie MPaPS
21_OBEC_SHM.doc
62/102
VUJE, a.s.
Výber typu vozidla z číselníka kategórie vozidiel
3. blok - Podvozok / Nadstavba
V 3. bloku evidujete informácie o podvozku a nadstavbe. Pri zadávaní podvozku a nadstavby
mechanizačného prostriedku a pracovného stroja je možné vložiť hodnoty priemernej spotreby (km
alebo motohodín) a zadať potrebu na 3. mesiace a po uložení sa vypočíta hodnota potreby pohonných
hmôt. Je možné evidovať aj nadstavbu bez vlastného pohonu - tu sa prepočet potreby nerobí.
21_OBEC_SHM.doc
63/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – Podvozok / Nadstavba
Položka
Popis položky
Poradie
Poradie podvozku a nadstavby
Časť MP a PS
Časť mechanizačného prostriedku resp. pracovného stroja
Označenie časti vozidla Označenie časti vozidla
Druh paliva
Výber z číselníka druhov paliva
Priemerná spotreba
Priemerná spotreba k mernej jednotke
MJ
Predpokladané množstvo motohodín alebo km (podľa vybranej
jednotky)
Predpoklad (3.mes.)
Predpokladané množstvo km alebo motohodín za 3. mesiace
Potreba PHM
Vypočítaná hodnota po zadaní priemernej spotreby a potreby v km
alebo motohodinách
2.4.1.3.2
Modul Prehľad MPaPS - obec
Tento modul sa používa ako prehľadová tabuľka mechanizačných prostriedkov a pracovných
strojov pre obec. Pomocou zadaných filtrov je možné vyhľadať mechanizačné prostriedky a pracovné
stroje definovanej kategórie v danom kraji alebo okrese. Je výhodné vybrať si potrebné stĺpce a svoj
výber uložiť.
Popis položiek – Prehľad mechanizačných prostriedkov a pracovných strojov pre obce
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačnej zložky, ktorá nemá právnu
®
subjektivitu), ktorá zadala vozidlo do EPSIS JISHM
®
IČO
Identifikačné číslo organizácie, ktorá zadala vozidlo do EPSIS JISHM
Skratka o ObÚ
Skratka organizácie - ObÚ
IČO - ObÚ
Identifikačné číslo organizácie - obvodný úrad
Okres
Okres
Kraj
Názov kraja
VIN
Identifikačné číslo vozidla
Kategória
Kategória vozidiel
Druh vozidla
Druh vozidla
Typ karosérie
Typ karosérie vozidla
Skratka kategórie
Skratka kategórie
Skratka druh
Skratka druhu
Skratka karos1
1. skratka karosérie
Skratka karos2
2. skratka karosérie
Označenie vozidla
Označenie vozidla
Terén.
Terénne vozidlo
Poč. miest
Počet miest vo vozidle
21_OBEC_SHM.doc
64/102
VUJE, a.s.
Položka
Objem (cm3)
Nosnosť (t)
ŠPZ vozidla
Továrenská značka
Inventárne číslo
Rok výroby
Priemer [mm]
KS
CO
OS
Stanovisko-mesto
Skratka majiteľa
IČO majiteľa
Výrobné číslo
Por.č.
Podvozok
Časť - podvozok
Druh paliva
Priemerná spotreba
MJ
Predpoklad (3mes.)
Potreba PHM
Por. č.
1. nadstavba
Časť – 1. nadstavba
Druh paliva
Priem spotreba
MJ
Popis položky
Objem valcov v cm3
Nosnosť v tonách
Evidenčné číslo – ŠPZ vozidla
Továrenská značka mechanizačného prostriedku
Inventárne číslo
Rok výroby
Priemer závesu v mm
Určené pre krízový stav
Určené pre civilnú ochranu
Určené pre ozbrojené sily
Názov základnej územnej jednotky - obec
Skratka majiteľa
IČO majiteľa
Výrobné číslo
Poradie podvozku a nadstavby
Podvozok
Časť - podvozok
Druh paliva
Priemerná spotreba
Merná jednotka
Predpokladané množstvo km alebo motohodín za 3. mesiace
Potreba PHM
Poradie podvozku a nadstavby
1. nadstavba
Časť – 1. nadstavba
Druh plaiva
Priemerná spotreba
Merná jednotka
Predpoklad[km(motoh)/3 mes]
Predpokladané km alebo motohodiny v závislosti od jednotky uvedenej
v spotrebe
Potreba PHM
Potreba PHM
21_OBEC_SHM.doc
65/102
VUJE, a.s.
3 Aplikačná časť Hospodárska mobilizácia
3.1 Adresár Obec – HM
Aplikačná časť Hospodárska mobilizácia – adresár Obec - HM je popísaná v príručke Špecifické
moduly obce. Popisuje moduly, v ktorých obec eviduje alebo prezerá objekty pre ubytovanie
a stravovanie, školy, školské zariadenia, výdajne regulačných oprávnení, distribučné miesta vody,
predajne, skládky odpadu a požiadavky na pohotovostné zásoby.
3.2 Adresár Štátne hmotné rezervy
V súčasnej verzii sa v rámci spracovania Štátnych hmotných rezerv nachádza len jedna oblasť
spracovania a to Pohotovostné zásoby.
3.2.1 Podadresár Pohotovostné zásoby
Pohotovostné zásoby (PZ) umožňujú evidovať PZ podľa práv prihláseného používateľa a prezerať
PZ v rámci SR. Pohotovostné zásoby môže zadávať len používateľ zo SŠHR SR.
3.2.1.1
Modul Prehľad PZ za SR (pohotovostných zásob za SR)
(pozn.: využiteľné len pre OKR a vybrané SHM v pôsobnosti OKR)
Modul umožňuje prezerať pohotovostné zásoby, pričom používateľ musí mať právo na uvedený
modul. Prezeranie neumožňuje urobiť zmeny, ale PZ je možné prezerať pomocou výberových
podmienok, exportovať do excelovskej tabuľky alebo tlačiť do pdf súboru.
Popis položiek – Prezeranie pohotovostných zásob
Položka
Popis položky
Rok
Skratka organizácie, ktorá je skladovateľom PZ
Kľúč
Kľúč generuje systém (jednoznačný identifikátor)
Kód PZ
Kód pohotovostnej zásoby
Označenie PZ
Označenie pohotovostnej zásoby
MJ
Merná jednotka na definované množstvo PZ, ktorá bola vybraná
z číselníka jednotiek
Aktuálny stav PZ
Aktuálny stav pohotovostnej zásoby
Cieľový stav PZ
Cieľový stav pohotovostnej zásoby
21_OBEC_SHM.doc
66/102
VUJE, a.s.
Položka
Cena za MJ
Suma požiadaviek
Kategória
Poznámka
Popis položky
Cena za mernú jednotku
Suma požiadaviek
Kategória PZ z číselníka
Poznámka
3.3 Adresár Majetok HM
Modul umožňuje prezerať majetok HM, ktorý je zapožičaný subjektu HM. Majetok HM sa prezerá
podľa pridelených práv používateľa. Ak máte právo aktualizovať viac zdieľaných organizácií, uvidíte aj
majetok HM za tieto organizácie. Modul je typu master - detail, pričom v master bloku sa zobrazuje
zapožičaný majetok HM a v detaile bloku, po označení majetku HM, je zobrazené príslušenstvo
k tomuto majetku HM.
3.3.1 Modul Prehľad majetku SHM (majetku hospodárskej mobilizácie za
organizáciu)
(pozn.: využiteľné len SHM v pôsobnosti ÚO/VÚC/ObÚ)
Modul umožňuje prezerať majetok HM, ktorý je zapožičaný subjektu HM (ÚO/VÚC/ObÚ). Majetok
HM sa prezerá podľa pridelených práv používateľa. Ak máte právo aktualizovať viac zdieľaných
organizácií, uvidíte aj majetok HM za tieto organizácie. Modul je typu master - detail, pričom v master
bloku sa zobrazuje zapožičaný majetok HM a v detaile bloku, po označení majetku HM, je zobrazené
príslušenstvo k tomuto majetku HM.
Popis položiek - Prehľad majetku SHM
Položka
Popis položky
Názov majetku
Názov majetku HM
Popis majetku
Bližší popis majetku HM
Súčasť celku
Majetok HM je súčasť celku áno/nie
Inventárne číslo
Inventárne číslo majetku HM
Výrobné číslo
Výrobné číslo majetku HM
Zaradenie
Zaradenie majetku HM - vyberá sa z číselníka
Správca - skratka
Skratka správcu majetku HM
Správca - IČO
IČO správcu majetku HM
Vypožičiavateľ - skratka Vypožičiavateľ (SHM) majetku HM
Vypož. - IČO
IČO vypožičiavateľa majetku HM
Typ org.
Typ organizácie
Skratka - iná práv. os.
Iná právnická osoba, ktorá je vypožičiavateľom majetku HM a nemusí byť
SHM
IČO - iná práv. os.
IČO inej právnickej osoby
Rok zakúpenia
Rok zakúpenia majetku HM
21_OBEC_SHM.doc
67/102
VUJE, a.s.
Položka
Číslo dokladu - zmluvy
Dátum od
Dátum do
Počet kusov
Cena za kus (€)
Celková cena (€)
Prostriedky z rozpoč.
(€)
Poznámka k majetku
Popis položky
Číslo zmluvy o výpožičke majetku HM
Dátum, od kedy je vypožičaný majetok HM
Dátum, do kedy je vypožičaný majetok HM
Počet kusov majetku HM
Jednotková cena za kus majetku HM
Vypočítaná cena majetku HM: počet kusov * cena za kus
Prostriedky hradené zo štátneho rozpočtu na nákup majetku HM
Poznámka k majetku HM
Popis položiek - Prehľad príslušenstva majetku SHM
Položka
Popis položky
Názov položky
Názov položky príslušenstva k majetku HM
Popis položky
Bližší popis položky príslušenstva k majetku HM
Inventárne číslo
Inventárne číslo príslušenstva k majetku HM
Výrobné číslo
Výrobné číslo príslušenstva k majetku HM
Množstvo
Počet kusov príslušenstva k majetku HM
Cena za kus (€)
Jednotková cena za kus príslušenstva
Celková cena (€)
Vypočítaná cena príslušenstva: počet kusov * cena za kus
Poznámka
Poznámka k príslušenstvu majetku HM
Aktuál.
Príslušenstvo k majetku HM je aktuálne
3.4 Adresár Pohotovostné ČS (čerpacie stanice)
V adresári Pohotovostné ČS (čerpacie stanice) sa nachádzajú moduly, ktoré umožňujú evidovať
siete ČS, prepravcov, zavážacie sklady a ČS. Evidencia sa robí podľa pridelených práv používateľa.
V adresári sa nachádza prehľad ČS bez možnosti evidencie ČS a je určený pre pridelený SHM aj
subjekt HM s príznakom OKR. Moduly určené na evidenciu môže editovať len vybraný SHM. OKR
majú prístup do modulov len na prezeranie.
3.4.1 Modul Prehľad ČS
(pozn.: využiteľné všetkými SHM, ktoré majú prístupové práva a OKR)
Modul umožňuje prezerať čerpacie stanice s možnosťou výberu podľa mesta, nájomcu a podobne.
Popis položiek – Prehľad o pohotovostných čerpacích staniciach PHM
Položka
Popis položky
Obchodný názov
Názov siete ČS
Názov objektu
Názov objektu
Kraj
Kraj z adresy ČS
Okres
Okres z adresy ČS
Obec
Obec z adresy ČS
Ulica
Ulica z adresy ČS
21_OBEC_SHM.doc
68/102
VUJE, a.s.
Položka
PSČ
Č. domu
PSČ
Poh. ČS
IČO
Skratka org./zložky
Názov org./zložky
Typ org.
Telefón
Fax
Č. zmluvy
Dát. zmluvy
Popis položky
PSČ z adresy ČS
Číslo domu
Poštové smerovacie číslo
ČS je pohotovostná áno/nie
Identifikačné číslo organizácie
Skratka organizácie/zložky
Názov organizácie/zložky
Typ organizácie nájomcu ČS
Telefón nájomcu ČS
Fax nájomcu ČS
Číslo zmluvy s nájomcom ČS
Dátum zmluvy s nájomcom ČS
21_OBEC_SHM.doc
69/102
VUJE, a.s.
4 Aplikačná časť Požiadavky
V aplikačnej časti Požiadavky sú definované moduly na zadanie potrieb energií pre SHM,
sledované sumárne hodnoty energií za OKR, sledované operatívne hodnoty a je realizovaná ich
archivácia.
4.1 Adresár Energetika
V aplikačnej časti je možné zadať alebo aktualizovať odberné miesta pre evidenciu energií SHM.
Odberné miesta sú potrebné vtedy, ak evidujete mesačné hodnoty elektriny alebo plynu. Ak evidujete
energie pre potreby KP, nie je potrebné vytvoriť odberné miesta
4.2 Podadresár SHM energie
Podadresár obsahuje moduly, ktoré využívajú SHM na definovanie odberných miest a na
definovanie potrieb energií. V podadresári sa nachádzajú moduly pre potreby OKR a Koordinátora
energetiky, definujú sa v nich moduly na sumárne hodnoty energií v pôsobnosti OKR alebo v rámci
SR v závislosti od nastavených prístupových práv.
4.2.1.1
Modul Evidencia odberných miest
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul Evidencia odberných miest sa využíva vtedy, keď budete definovať mesačné potreby
elektriny a plynu. Mesačné sledovanie energií sa viaže k odbernému miestu, ktoré si zistíte na
faktúrach energií. Fakturovanie sa viaže k odberným miestam a odberné miesta sa viažu k uzlovým
sústavám. Uzlová sústava je energetická distribučná sieť, ktorá zabezpečuje prenos energie od
výrobcu k odberateľovi. Pri výpadkoch energetických uzlov je potrebné zistiť množinu SHM, ktoré sú
výpadkom postihnuté a veľkosť potrebnej energie na zabezpečenie požiadaviek subjektov HM.
Popis položiek - Evidencia odberných miest
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Výber organizácie v combo boxe, pre ktorú vytvárate odberné miesto podľa prístupových práv používateľa
IČO
Prenesené po výbere organizácie
Odberné miesto
Číslo, označenie odberného miesta (podľa faktúr)
Typen
Výber typu energie c číselníka
Uzlsu
Číslo uzlovej sústavy Výber uzlovej sústavy z číselníka
Uzlová sústava
Výber uzlovej sústavy z číselníka uzlových sústav
Obec
Výber adresu odberného miesta
Ulica
Ulica adresy odberného miesta - prenesie sa po výbere adresy
Č. domu
Č. domu adresy odberného miesta - prenesie sa po výbere adresy
PSČ
PSČ adresy odberného miesta - prenesie sa po výbere adresy
21_OBEC_SHM.doc
70/102
VUJE, a.s.
Uzlové sústavy sa vyberajú po stlačení ikony
. Objaví sa tabuľka uzlových sústav, z ktorej si
vyberiete potrebnú uzlovú sústavy. Aby sa objavila správna uzlová sústava, treba zadať typ energie,
pretože uzlové sústavy sa viažu k typu energie.
Výber adresy sa robí rovnako ako pri zadaní objektu. Podrobný popis je uvedený pri zadávaní objektu
v rámci modulu Evidencia objektu.
4.2.1.2
Modul Prehľad odberných miest
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul umožňuje prezerať zadané odberné miesta bez možnosti zmeny. Odberné miesta sa
prezerajú podľa prístupových práv prihláseného používateľa.
Popis položiek - Prezeranie odberných miest
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Výber organizácie v combo boxe, pre ktorú vytvárate odberné miesto podľa prístupových práv používateľa
IČO
Prenesené po výbere organizácie
Odberné miesto
Číslo, označenie odberného miesta (podľa faktúr)
Typen
Výber typu energie c číselníka
Uzlsu
Číslo uzlovej sústavy Výber uzlovej sústavy z číselníka
Uzlová sústava
Výber uzlovej sústavy z číselníka uzlových sústav
21_OBEC_SHM.doc
71/102
VUJE, a.s.
Položka
Obec
Ulica
Č. domu
PSČ
Popis položky
Výber adresu odberného miesta
Ulica adresy odberného miesta - prenesie sa po výbere adresy
Č. domu adresy odberného miesta - prenesie sa po výbere adresy
PSČ adresy odberného miesta - prenesie sa po výbere adresy
4.2.2 Podadresár Evidencia energií SHM
Slúži na definovanie energií subjektov HM a ich úpravu pomocou aktualizácie hlavičky.
4.2.2.1
Modul Evidencia energií automatom
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul umožňuje definovať potreby energií subjektov HM na splnenie realizácie záväzkov alebo
vykonávania opatrení HM. Energie sa zadávajú podľa troch možných vybraných šablón. Šablóna je
predpis, v ktorom je určený zoznam zadávaných parametrov a ich časová frekvencia. Napr. pre
mesačnú šablónu elektriny sa definuje parameter mesačná spotreba energie a časový interval je
mesiac. Pre šablónu KP je definovaný zoznam viacerých parametrov a časový interval je štvrťrok. Pri
zadávaní energií SHM si vyberiete organizáciu a šablónu. Ak ste si vybrali mesačnú šablónu elektriny
alebo plynu, je potrebné vybrať aj odberné miesto (Musíte ho mať zadané už v predošlom module).
1. príklad - zadanie mesačných hodnôt elektrickej energie
V prvom príklade ste si vybrali organizáciu (podľa Vašich prístupových práv), typ šablóny
ELEKMES - ele mesačné hodnoty a pre uvedenú šablónu je potrebné vybrať odberné miesto - musí
byť zadané ešte pred zadávaním energií. Po vyplnení údajov sa vám vytvorí tabuľka s dvanástimi
oknami, do ktorých zadáte mesačné hodnoty spotreby elektriny. Ak sú všetky hodnoty v priebehu roka
rovnaké, môžete využiť možnosť zadať konštantu a po stlačení tlačidla Potvrď sa bude zadaný
údajov nachádzať vo všetkých oknách. Po definovaní hodnôt treba stlačiť tlačidlo Potvrď. Tlačidlom
Nulovať vynuluje všetky okná.
2. príklad - zadanie mesačných hodnôt plynu
21_OBEC_SHM.doc
72/102
VUJE, a.s.
V druhom príklade ste si vybrali organizáciu (podľa vašich prístupových práv), typ šablóny
PLYNMES - ply mesačné hodnoty a pre uvedenú šablónu je potrebné vybrať odberné miesto - musí
byť zadané ešte pred zadávaním energií. Po vyplnení údajov sa vám vytvorí tabuľka s dvomi riadkami
3
pre parametre - spotreba plynu v kWh a spotreba plynu v m a dvanástimi oknami, do ktorých zadáte
mesačné hodnoty parametrov. Ak sú všetky hodnoty v priebehu roka rovnaké, môžete využiť možnosť
zadať konštantu a po stlačení tlačidla Potvrď sa bude zadaný údaj nachádzať vo všetkých oknách. Po
definovaní hodnôt treba stlačiť tlačidlo Potvrď. Tlačidlom Nulovať vynuluje všetky okná.
3. príklad - zadanie parametrov KP
V treťom príklade ste si vybrali organizáciu (podľa vašich prístupových práv), typ šablóny
KP_ENER - KP štvrťročné hodnoty. Pre uvedenú šablónu nie je potrebné vybrať odberné miesto.
Po vyplnení údajov sa vám vytvorí tabuľka, kde v riadkoch je množina zadávaných parametrov
a v stĺpcoch sa zadávajú štvrťročné hodnoty parametrov. Po zadaní hodnôt stlačíte tlačidlo Uložiť na
potvrdenie zadania hodnôt. Uvedená šablóna sa po zadaní hodnôt stane súčasťou krízového plánu
(Poznámka pre obce: Obce nevyužívajú pre spracovanie krízového plánu túto šablónu, lebo
nespracovávajú krízový plán, ale je vhodné, aby obec mala aspoň túto šablónu použitú!!!).
4.2.2.2
Modul Aktualizácia hlavičky
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul umožňuje úpravu hlavičky. Po výbere organizácie je potrebné kliknúť na žlté tlačidlo
Opraviť riadok, pomocou ktorého sa sprístupní Názov hlavičky, KP a Platná. Vykonané zmeny
uložíte pomocou zeleného tlačidla Uložiť.
21_OBEC_SHM.doc
73/102
VUJE, a.s.
21_OBEC_SHM.doc
74/102
VUJE, a.s.
5 Aplikačná časť Krízové riadenie
5.1 Adresár Opatrenia
V adresári Opatrenia sa nachádzajú moduly na evidenciu opatrení, pridelenie opatrení pre OKR,
vytvorenie väzby medzi opatreniami a stavmi, pridelenie opatrení pre SHM a evidenciu krokov
opatrení. Opatrenia HM eviduje a aktualizuje Koordinátor HM a prideľuje ich pre OKR. K evidovaným
opatreniam HM Koordinátor HM priraďuje stavy. Subjekty HM majú možnosť zistiť v prehľade
opatrení, ktoré opatrenia a stavy má subjekt HM pridelené. SHM majú možnosť k prideleným
opatreniam HM definovať kroky opatrenia - zoznam činností, ktoré treba vykonať pre splnenie
opatrenia HM.
5.1.1 Modul Prehľad opat. HM a stavy SHM v SR
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul sa využíva na to, aby SHM (obec) zistil všetky opatrenia a stavy, ktoré jej pridelil Koordinátor
HM. Modul je na prezeranie, neumožňuje žiadnu zmenu. Informáciu o pridelených stavoch
a opatreniach subjekty HM využijú na to, aby si v module Evidencia vlastnej ORG a OZ - záložka
Priradenie kontaktných skupín na vyrozumenie pridelili k prideleným opatreniam a stavom
kontaktné skupiny. Modul je typu master - detail, kde v master bloku sa zobrazujú všetky organizácie.
Po zadaní filtra si vyberiete vlastnú organizáciu (obec), označíte si ju a v detail bloku sa zobrazia
opatrenia
a stavy,
ktoré
Vám
boli
pridelené.
Na jednotlivých záložkách sa zobrazujú pre vybranú organizáciu určené opatrenia a stavy.
Popis položiek - Prehľad opatrení a stavov k organizácii (opraviť obrázok)
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie, ku ktorej sú priradené opatrenia a stavy
Názov org./zložky
Názov organizácie
IČO
IČO organizácie
21_OBEC_SHM.doc
75/102
VUJE, a.s.
Položka
Typ org.
ÚO kód
ÚO názov
OKR kód
OKR názov
Číslo kraja
Číslo okresu
Popis položky
Typ organizácie
Kód ÚO organizácie
Názov ÚO organizácie
Kód OKR organizácie
Názov OKR organizácie
Číslo kraja
Číslo okresu
1. záložka - Opatrenia a stavy
Popis položiek – záložka Opatrenia a stavy organizácií
Položka
Popis položky
Kód stavu
Kód stavu
Vyhlásený stav
Vyhlásený stav - označenie stavu
Popis stavu
Popis stavu - podrobnejší popis stavu
Opat. kód
Kód opatrenia - unikátny kód opatrenia
Názov opatrenia
Názov opatrenia
Popis opatrenia
Popis opatrenia - bližšie definuje opatrenie
Vyroz.
Príznak informujúci, či má dané opatrenie vyrozumenie
2. záložka - Opatrenia
Na druhej záložke sa zobrazujú k vybranej organizácii priradené opatrenia.
Popis položiek – záložka Opatrenia
Položka
Popis položky
Opat. kód
Kód opatrenia - unikátny kód opatrenia
Názov opatrenia
Názov opatrenia
Popis opatrenia
Popis opatrenia - bližšie definuje opatrenie
Vyroz.
Príznak informujúci, či má dané opatrenie vyrozumenie
Poznámka
Ľubovoľné textové doplnenie k opatreniu
3. záložka - Stavy
Na tretej záložke sa zobrazujú k vybranej organizácii priradené stavy.
21_OBEC_SHM.doc
76/102
VUJE, a.s.
Popis položiek – záložka Stavy
Položka
Popis položky
Kód stavu
Kód stavu (z číselníka)
Vyhlásený stav
Vyhlásený stav - označenie stavu (z číselníka)
Popis stavu
Popis stavu - podrobnejší popis stavu (z číselníka)
5.1.2 Modul Evidencia krokov opatrenia
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul sa používa na to, aby sa k prideleným opatreniam HM definovali kroky - činnosti na splnenie
opatrenia HM. Kroky sa vytvárajú tak, že si vyberiete pridelené opatrenie HM a k nemu si vytvárate
kroky vykonávania opatrenia HM. Stromová štruktúra nemá pevne stanovené kapitoly a celú štruktúru
krokov vykonávania konkrétneho opatrenia HM si vytvára používateľ sám. Kroky opatrenia HM z tohto
modulu nie sú dostupné iným používateľom ako používateľom v rámci subjektu HM podľa
nastavených prístupových práv.
Popis položiek - Evidencia krokov opatrenia
Položka
Popis položky
Opat. kód
Kód opatrenia - unikátny kód opatrenia
Názov opatrenia
Názov opatrenia
Vyroz.
Príznak, ktorý označuje, či sa opatrenie vyrozumieva, resp. nariaďuje
v krízovom stave
- na vyrozumenie áno/nie
Skratka org./zložky
Skratka organizácie, ku ktorej sú priradené opatrenia a stavy
Názov org./zložky
Názov organizácie
IČO
IČO organizácie
Typ org.
Typ organizácie
Kópia z iného opatrenia - kópia vám umožňuje vybrať si opatrenie, ktoré použijete na kópiu.
Kópiu urobíte tak, že si označíte opatrenie, do ktorého chcete nakopírovať kroky opatrenia. Na
kopírovanie sa využíva tlačidlo „Do vybraného opatrenia prekopírovať obsah z:“
a tlačidlo zobrazí ponuku opatrení, ktoré je možné použiť na
kópiu. V ponuke sa nachádzajú opatrenia, ktoré sú pridelené organizácii. Ak si vyberiete opatrenie,
z ktorého budete kopírovať, tak po výbere prebehne kópia. Ak ste už kopírovali alebo doplnili do
opatrenia zmeny a stlačíte opakovane kopírovanie, systém sa opýta
.
Po potvrdení Vám systém prepíše pôvodné hodnoty novými. Po kópii sa zmení strom opatrenia, do
ktorého sa nakopírovali texty alebo tabuľky.
Kópia má význam až vtedy, keď už je nejaký postup u iného opatrenia spracovaný.
Ak sa nastavíte na opatrenie, v ktorom ste nevytvárali strom krokov, zobrazí sa prázdna štruktúra,
ktorá obsahuje názov a obsah. Ak sa nastavíte na názov a stlačíte PTM (pravé tlačidlo myši), zobrazí
sa panel možností:
21_OBEC_SHM.doc
77/102
VUJE, a.s.
1.1. Vložiť nadpis - Ide o textovú položku, ktorá sa hierarchicky čísluje systémom (K nadpisu
nezadávajte číslovanie!!!) podľa toho, kde ste nastavený. Ak sa nastavíte na nadpis 1.1,
nový nadpis očísluje systém ako 1.1.1, 1.1.2 atď. Preto si treba najprv vytvoriť štruktúru
nadpisov v krokoch opatrenia, a potom pod nadpisy vkladať ďalšie prvky. Ak stlačíte prvok
Vložiť nadpis, zobrazí sa:
Zvolíte si vlastný názov nadpisu a prepíšete text Nový prvok. Zmenu potvrdíte ikonou diskety
. Nový nadpis sa pridal ako posledný na miesto, kde ste stlačili PTM. Ak potrebujete
presunúť nadpis na iné miesto, nastavte sa na nadpis a stlačte PTM – vyberte Posunúť
o jeden hore (dole), prípadne môžete vykonať presun myšou (uchopíte prvok ĽTM). Ak si
vytvárate nadpisy, systém automaticky aktualizuje obsah. Obsah sa zobrazí iba v listinnej
podobe dokumentu. Do obsahu sa prenášajú iba nadpisy vytvorené postupom popísaným
v bode 1.1. Ak vkladáte číslovanie v textových poliach, tak toto číslovanie sa neprenáša do
obsahu kapitoly.
1.2. Vložiť textový blok - Vkladanie textového bloku obsahuje vloženie názvu textového
bloku a obsahu textového bloku. Názov textového bloku znamená prepísať Nový prvok na
vlastný text. Upozorňujeme, že text, ktorým nazvete textový blok sa nevkladá do listinnej
podoby, ale slúži len ako orientácia v strome krokov opatrenia. Ak vkladaný blok textu
potrebujete nazvať a vložiť do obsahu, je potrebné to urobiť nadpisom podľa bodu 1.1
alebo v rámci textu v textovom bloku. Obsah textového bloku využíva prostriedky Web
Editora, ktoré sú zobrazené ikonami. Pre prácu s textami odporúčame vkladať text
z externého súboru (napr. WORD) ako neformátovaný text cez možnosť Paste Plain Text
a upraviť formátovanie pomocou Web Editora.
Ak potrebujete vložiť vlastnú tabuľku, ktorá neobsahuje hodnoty databázy EPSIS, odporúčame
vytvoriť si tabuľku vo WORD-e, upraviť ju, a potom ako hotovú tabuľku ju vložiť do textového
poľa. Web Editor má obmedzené prostriedky na zmenu tabuliek. Ak vykonáte požadované
zmeny, je potrebné uložiť zmeny stlačením ikony
.
21_OBEC_SHM.doc
78/102
VUJE, a.s.
1.3. Vložiť dátovú tabuľku - Vkladanie dátovej tabuľky znamená vložiť reálne aktuálne
hodnoty do vybranej dátovej tabuľky. Vyberáte si z ponúkanej množiny tabuliek ku krokom
opatrenia vo výberovom zozname. Ak si chcete dátovú tabuľku prezerať, tak kliknutím na
konkrétny prvok dátovej tabuľky cez ĽTM sa Vám zobrazí pod názvom dátovej tabuľky
ikona
. Ak na ňu kliknete ĽTM, tak sa Vám zobrazí tabuľka s reálnymi hodnoty
vybranej tabuľky. Naplnená tabuľka sa vloží do listinnej podoby. Tabuľka sa naplní
aktuálnymi hodnotami v čase vloženia tabuľky. Nakoľko sa menia hodnoty v tabuľkách
a kroky opatrenia sa tvoria nejaký čas, aktuálnosť hodnôt tabuliek si zabezpečíte použitím
tlačidla
. Upozorňujeme, že dátové tabuľky v rámci tohto
modulu sú len vo vývoji a nie sú zatiaľ k dispozícii.
1.4. Vložiť obrázok - Ak zvolíte voľbu vložiť obrázok, vytvorí sa vám ponuka pre zadanie
názvu obrázka (prepíšete Nový prvok) a výber obrázka stlačením tlačidla Select.
Po vložení obrázka potvrdíte pomocou ikony
svoju voľbu. Obrázok sa vám zobrazí, ak sa
v strome nastavíte na obrázok a kliknete na prvok ĽTM. Je dohodnuté vkladanie obrázkov vo
formáte jpg, jpeg alebo bmp.
1.5. Vložiť prílohu - Vkladanie prílohy znamená vybrať si potrebnú prílohu v adresári
vlastného disku a uložiť ju do databázy. Treba si uvedomiť, že prílohy majú pri tvorbe
krokov opatrenia zvláštne postavenie v tom, že sa vložením prílohy nestávajú súčasťou
textového dokumentu. Ak ich potrebujete mať v listinnej podobe, treba si tlač individuálne
zabezpečiť a vložiť do vytlačenej verzie na potrebné miesto. Prílohu do databázy vkladáte
výberom cez PTM najprv zadaním názvu prílohy cez Vložiť prílohu. Nazvite ju vhodným
názvom a stlačíte ikonu
. Potom sa nastavte v strome na vytvorený prvok prílohy
a stlačením ĽTM sa zobrazí ikona
Po stlačení ikony
.
ĽTM sa ponúkne tabuľka na vytvorenie novej prílohy.
Konkrétnu prílohu pridáte cez ikonou
, zadáte názov prílohy a cez tlačidlo Select si
vyberiete prílohu na svojom disku. Svoj výber potvrdíte stlačením ikony
.
1.6. Úpravy dokumentu - Ak si stlačíte PTM, v ponuke sa okrem popísaných možností
vkladania jednotlivých základných prvkov nachádzajú možnosti na zmenu v strome.
Zmeny sa týkajú vizuálnej úpravy tlačeného dokumentu. Odporúčame najskôr urobiť
úplnú podobu krokov opatrenia vložením nadpisov, textových polí, obrázkov a tabuliek. Ak
21_OBEC_SHM.doc
79/102
VUJE, a.s.
máte úplný obsah, vytvoríte si listinnú podobu pomocou modulu Zobrazenie a tlač
osnovy krokov opat. HM. Vytvoríte si finálny tlačený dokument a v ňom dokážete
posúdiť potrebu vizuálnych zmien.
1.6.1.Vložiť zlom stránky - Sami si zabezpečíte zmysluplné stránkovanie, napr. ak sa vám
jedna tabuľka dát rozdelí na dve stránky, nadpis je na jednej stránke a textové pole
s tým súvisiace na druhej a pod.
1.6.2.Orientácia stránky na šírku (výšku) - Zmenu orientácie stránky odporúčame pri
dátových tabuľkách. Tabuľky obsahujú viac stĺpcov a pri orientácii na výšku sa niekedy
tabuľka vizuálne nezobrazí veľmi esteticky. Tabuľka je potom tlačená, riadky sa
zväčšujú s obsahom údajov v danom stĺpci a tabuľka sa môže nachádzať na viacerých
stránkach a stráca sa prehľadnosť. Treba si uvedomiť, že ak chcete zmenu orientácie
vykonať, je potrebné vložiť funkciu Orientácia stránky na šírku pred tabuľkou a po
tabuľke zase vložte funkciu Orientácia stránky: na výšku, ak chcete mať ďalší text
na výšku..
1.6.3.Upraviť - Ak potrebujete aktualizovať ľubovoľný prvok stromu, treba sa na prvok
nastaviť, stlačiť PTM a vybrať si možnosť
, čím sa vám prvok sprístupní
v pravej časti obrazovky na aktualizáciu. Ak sa iba nastavíte na prvok a kliknete ĽTM,
prvok sa na pravej obrazovke zobrazí, ale sa nedá priamo aktualizovať.
1.6.4.Zrušiť - Ak potrebujete zrušiť ľubovoľný prvok stromu, nastavíte sa na prvok a stlačíte
PTM a vyberiete si možnosť
nastavený. Táto operácia je nezvratná.
. Zruší sa jeden prvok, na ktorom ste
1.6.5.Zrušiť stromovo - Uzol stromu je nadpis, ktorý má pod sebou ďalšie členenie - strom
rozpadu. Ak potrebujete zrušiť nadpis aj celú štruktúru, ktorá sa nachádza pod
nadpisom, stlačíte PTM a vyberiete si možnosť
. Treba si dobre
zvážiť uvedenú operáciu, pretože sa môže omylom vymazať prácne vytvorená časť
dokumentu. Táto operácia je nezvratná.
1.6.6.Aktualizovať - Niekedy sa neuplatnia hneď zmeny, ktoré ste v dokumente urobili. Ak
stlačíte PTM a vyberiete si možnosť
zobrazia.
, tak sa upraví strom a zmeny sa
1.7. Zmeny v strome krokov opatrenia - Strom sa nachádza v ľavej časti obrazovky
a zobrazuje Vám strom všetkých krokov opatrenia. V strome ste robili pridávanie všetkých
prvkov (nadpisy, textové polia, dátové tabuľky, obrázky, prílohy). Každý nový prvok sa
pridáva pod nadpis ako posledný prvok.
1.7.1.Posun - Ak potrebujete presunúť prvok v rámci jedného nadpisu stromu, využijete PTM
a vyberiete si posuny hore alebo dole.
21_OBEC_SHM.doc
80/102
VUJE, a.s.
Posun je možné urobiť iba v rámci jedného nadpisu v strome, t.j. nedá sa presunúť
medzi nadpismi.. Ak potrebujete presun medzi nadpismi, treba využiť presun myšou.
Nastavíte sa na prvok, ktorý chcete presunúť, držíte ho myšou, presuniete a pustíte ho
tam, kde ho chcete umiestniť (pod iný prvok). Systém po presune zaktualizuje
číslovanie.
1.7.2.Kopírovať uzol z... - Ak potrebujete prekopírovať niektorý uzol stromu krokov do
vytváraného opatrenia, nastavíte sa v strome krokov na nadpis, do ktorého budete
kopírovať časť krokov postupu. Stlačíte PTM a vyberiete si
.
Otvorí sa Vám ponuka všetkých opatrení v master bloku a k opatreniam stromy krokov
postupu v detaile bloku. Vyberiete si v hornej časti opatrenie, z ktorého budete
kopírovať a v dolnej časti, ktorý uzol chcete prekopírovať. Ak stlačíte tlačidlo Výber,
prekopíruje sa označený uzol krokov postupu opatrenia na miesto, kde ste nastavený
v strome vášho opatrenia. Po prekopírovaní sa prečísluje novopridaný uzol stromu
podľa miesta, kam sa nakopíroval.
1.8. Kontrola krokov opatrenia - Ak ste doplnili všetky kroky postupu, odporúčame použiť
modul Zobrazenie a tlač krokov opat. HM a pozrieť si výslednú podobu, aká bude
v listinnej podobe po vytlačení. Ak je to potrebné, doplníte zlomy strán alebo zmeny
orientácie stránky podľa potreby.
5.1.3 Modul Zobrazenie a tlač krokov opat. HM
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul sa používa na zobrazenie a tlač krokov opatrení HM. Ak ste si vytvorili stromovú štruktúru
krokov opatrení, máte možnosť si zobraziť celú štruktúru v dokumente vybraného typu a vytlačiť ju.
21_OBEC_SHM.doc
81/102
VUJE, a.s.
Popis položiek - Zobrazenie a tlač krokov opat.
Položka
Popis položky
Opat. kód
Kód opatrenia - unikátny kód opatrenia
Názov opatrenia
Názov opatrenia
Vyroz.
Príznak, ktorý označuje, či sa opatrenie vyrozumieva, resp. nariaďuje
v krízovom stave
- na vyrozumenie áno/nie
Skratka org./zložky
Skratka organizácie, ku ktorej sú priradené ku opatrenia a stavy
Názov org./zložky
Názov organizácie
IČO
IČO organizácie
Typ org.
Typ organizácie
V dolnej časti obrazovky si vyberiete typ súboru pre tlač a stlačením tlačidla Zobraz opatrenie
sa vytvorí dokument definovaného typu, ktorý si môžete uložiť alebo zobraziť.
21_OBEC_SHM.doc
82/102
VUJE, a.s.
5.2 Adresár Postupy
5.2.1 Modul Evidencia krokov postupu
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul umožňuje vytvoriť alebo aktualizovať postup a k postupu pridať kroky postupu. Modul je typu
master – detail, pričom v master bloku sa vytvára postup a v detail bloku sa tvoria kroky postupu.
Spôsob vytvárania krokov postupu je rovnaký, ako krokov k opatreniam v stromovej štruktúre. Kroky
postupu z tohto modulu nie sú dostupné iným používateľom ako používateľom v rámci subjektu HM
podľa nastavených prístupových práv.
Popis položiek - Evidencia postupov a krokov postupu
Položka
Popis položky
®
Kľúč
Kľúč generuje program EPSIS JISHM pri vytvorení nového postupu jednoznačný kľúč + rok
®
Rok
Rok generuje program EPSIS JISHM pri vytvorení nového postupu jednoznačný kľúč + rok
Názov postupu
Názov postupu
Skratka org./zložky
Výber organizácie, pre ktorú sa vytvára postup
Názov org./zložky
Názov organizácie prenesený pri výbere organizácie
Typ org.
Typ organizácie, prenesený pri výbere organizácie
Dátum zmeny
Dátum, kedy sa urobila posledná zmena v rámci krokov postupu
5.2.2 Modul Zobrazenie a tlač krokov postupu
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul umožňuje zobraziť a vytlačiť kroky postupu podobne, ako pri krokoch opatrení.
Popis položiek – Postupy
Položka
Popis položky
®
Kľúč
Kľúč generuje program EPSIS JISHM pri vytvorení nového postupu - jednoznačný
kľúč + rok
®
Rok
Rok generuje program EPSIS JISHM pri vytvorení nového postupu - jednoznačný
kľúč + rok
Názov postupu
Názov postupu
Skratka org./zložky
Výber organizácie, pre ktorú sa vytvára postup
Názov org./zložky
Názov organizácie prenesený pri výbere organizácie
21_OBEC_SHM.doc
83/102
VUJE, a.s.
Položka
Typ org.
Popis položky
Typ organizácie, prenesený pri výbere organizácie
V dolnej časti obrazovky si vyberiete typ dokumentu a tlačidlo Zobraz postup.
Vytvorí sa dokument definovaného typu, ktorý si môžete uložiť alebo zobraziť.
21_OBEC_SHM.doc
84/102
VUJE, a.s.
6 Aplikačná časť Metodické pokyny a usmernenia
6.1 Modul Prehľad metodických pokynov
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
®
V module Prehľad metodických pokynov si používatelia programu EPSIS JISHM môžu stiahnuť
vzory kariet používateľov, právne predpisy a metodické usmernenia a pokyny, inštalačné súbory,
®
metodické príručky k programu EPSIS JISHM, zverejnené prezentácie a ďalšie dôležité informácie,
®
ktoré zverejňuje Koordinátor HM alebo systémový integrátor programu EPSIS JISHM.
Modul umožňuje prezerať metodické príručky a a pokyny, ktoré boli vytvorené v systéme.
Prezeraný dokument je možné vytlačiť. Modul je typu master - detail, v master bloku vyberáte
a označíte hlavičku dokumentu alebo skupiny dokumentov a v detail bloku si vybraný dokument
zobrazíte alebo vytlačíte.
Popis položiek - Metodické pokyny
Položka
Popis položky
Rok
Rok - vytvorí systém pri zápise novej vety súčasť jednoznačného kľúča
Kľúč
Kľúč- vytvorí systém pri zápise novej vety súčasť jednoznačného kľúča
Označenie metod. pokynu
Označenie metodického pokynu
Skratka org./zložky
Skratka org./zložky, ktorá vytvorila hlavičku metodického pokynu
IČO
IČO, ktorá vytvorila hlavičku metodického pokynu
Názov org./zložky
Názov org./zložky, ktorá vytvorila hlavičku metodického pokynu
OKR názov
Názov OKR, pod ktorý organizácia patrí
ÚO kód
Kód ÚO, pod ktorý organizácia patrí
ÚO názov
ÚO názov
Popis položiek - Prílohy
Položka
Názov prílohy
Názov súboru prílohy
Prípona súboru
Popis prílohy
Veľkosť v bytoch
Popis položky
Názov prílohy -ručne vytvorený
Výber pripojeného súboru z adresára
®
Prípona súboru - koncovka súboru (EPSIS JISHM priradí príponu
automaticky podľa výberu súboru)
Popis prílohy - bližšia definícia súboru
®
Veľkosť v bytoch doplní EPSIS JISHM po uložení prílohy
21_OBEC_SHM.doc
85/102
VUJE, a.s.
7 Aplikačná časť Číselníky
V aplikačnej časti Číselníky sa nachádzajú prehľady a evidencie používaných číselníkov
®
v programe EPSIS JISHM. Práva na aktualizáciu má správca číselníkov, používatelia majú len právo
prezerania.
7.1 Adresár Globálne
7.1.1 Podadresár Aplikačné číselníky
®
Aplikačné číselníky sú najčastejšie používané číselníky v programe EPSIS JISHM, ktoré sa
používajú v ponuke menších počtov možností výberu, napr. rodinný stav, druh kontaktu a podobne.
Odporúčame zoznámiť sa s aplikačnými číselníkmi osoby - pri importe osôb je očakávaná hodnota
podľa aplikačného číselníka, napr. označenie vzdelania, pohlavia, titulov. Ak by sa vo Vašich
importných tabuľkách nachádzali iné hodnoty ako sa očakáva, je potrebné použiť možnosti
mapovania, ktoré sú vysvetlené v rámci aplikačnej časti Export / Import.
7.1.1.1
Modul Prehľad aplikačného číselníka
Aplikačný číselník je určený na prezeranie pre používateľov bez možnosti zmeny. V module sa
zobrazujú všetky hodnoty.
7.1.1.2
Modul Prehľad aplikačného číselníka – strom
Modul slúži na prezeranie pre používateľov bez možnosti zmeny. V module sa zobrazujú všetky
hodnoty zoradené v stromovej štruktúre.
21_OBEC_SHM.doc
86/102
VUJE, a.s.
7.1.2 Podadresár klasifikácie a registre
7.1.2.1
Modul Prehľad NACE
Modul umožňuje prezerať číselník klasifikácie ekonomických činností.
Popis položiek - Klasifikácia ekonomických činností
Položka
Popis položky
Kód NACE
Kód ekonomickej činnosti v NACE
Názov NACE
Názov ekonomickej činnosti v NACE
Divízia
Rozdelenie členenia ekonomickej činnosti v strome 1. úroveň
Skupina
Rozdelenie členenia ekonomickej činnosti v strome 2. úroveň
Trieda
Rozdelenie členenia ekonomickej činnosti v strome 3. úroveň
Podtrieda
Rozdelenie členenia ekonomickej činnosti v strome 4. úroveň
7.1.2.2
Modul Prehľad CPA
Modul umožňuje prezerať číselník klasifikácie produktov podľa činnosti. Je doplňujúcim číselníkom
NACE číselníka.
Popis položiek – Klasifikácie produktov podľa činností
Položka
Popis položky
Kód
Kód produktu podľa činnosti
Názov
Názov produktu podľa činnosti
Divízia
Rozdelenie členenia produktov podľa činnosti v strome 1.úroveň
Skupina
Rozdelenie členenia produktov podľa činnosti v strome 2.úroveň
Trieda
Rozdelenie členenia produktov podľa činnosti v strome 3.úroveň
Podtrieda
Rozdelenie členenia produktov podľa činnosti v strome 4.úroveň
Subkateg.
Rozdelenie členenia produktov podľa činnosti v strome 5.úroveň
21_OBEC_SHM.doc
87/102
VUJE, a.s.
7.1.2.3
Modul Prehľad PRODSLOV
Modul umožňuje prezerať číselník slovenskej verzie vybraných priemyselných výrobkov a služieb.
Je doplňujúcim číselníkom NACE a CPA číselníka.
Popis položiek – Vybrané priemyselné výrobky a služby
Položka
Popis položky
Kód
Kód vybraných priemyselných výrobkov a služieb
Názov
Názov vybraných priemyselných výrobkov a služieb
Kód CPA
Kód CPA
Kód 1
Rozdelenie priemyselných výrobkov a služieb v strome 1.úroveň
Kód 2
Rozdelenie priemyselných výrobkov a služieb v strome 2.úroveň
Kód 3
Rozdelenie priemyselných výrobkov a služieb v strome 3.úroveň
HS_CN
Harmonizovaný systém kombinovanej nomenklatúry
MJ
Merná jednotka
Y
Kódy pre výpočet priemyselnej produkcie
7.1.2.4
Modul Prehľad priestorových jednotiek
Modul umožňuje prezerať číselník priestorových jednotiek, ktoré obsahujú územné členenie
Slovenskej republiky po úroveň ulice.
Popis položiek - Priestorové jednotky (územné celky)
Položka
Popis položky
Územná jednotka kraja Kód územnej jednotky kraja
Číslo kraja
Číslo kraja
Kraj
Názov kraja
Okres
Názov okresu
Obec
Názov obce
Časť mesta
Názov mestskej časti vo veľkých mestách
Kód ulice
Kód ulice
Ulica
Názov ulice
PSČ
Poštové smerové číslo
Ručne
Záznam bol vytvorený mimo import zo Štatistického úradu SR
21_OBEC_SHM.doc
88/102
VUJE, a.s.
7.1.2.5
Modul Prehľad územ. celkov a adries
Modul umožňuje prezerať číselník územných celkov, ktoré obsahujú územné členenie SR.
Popis položiek Prehľad územných celkov a adries
Položka
Popis položky
Kód štátu
Kód štátu
Kraj
Názov kraja
Okres
Názov okresu
Obec
Názov obce
Pošta
Pošta
Skratka obce
Skratka obce
Ulica
Názov ulice
Č. domu
Číslo domu
PSČ
Poštové smerové číslo
P.O.BOX
P.O.BOX
7.1.2.6
Modul Prehľad registra organizácií
Modul umožňuje prezerať register organizácií Slovenskej republiky.
Popis položiek - Prezeranie registra organizácií
Položka
Popis položky
Kód ekonomických
Kód ekonomických činností
činností
Názov organizácie
Plný názov organizácie
IČO
Identifikátor organizácie
Obec
Názov obce
Pošta
Pošta
Skratka obce
Skratka obce
Ulica
Názov ulice
Č. domu
Číslo domu
PSČ
Poštové smerové číslo
P.O.BOX
P.O.BOX
21_OBEC_SHM.doc
89/102
VUJE, a.s.
8 Aplikačná časť Export / Import
V aplikačnej časti Export / Import sa nachádzajú moduly, ktoré umožňujú exportovať hodnoty
tabuliek do excelovských tabuliek po výbere oblastí a moduly, ktoré umožňujú importovať vybrané
hodnoty z excelovských tabuliek do systému.
8.1 Adresár Export
8.1.1 Modul Export údajov za SHM
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul sa využíva na exportovanie vybraných hodnôt databázových tabuliek zadaných v systéme
do excelovských tabuliek. Základná logika exportov je robená tak, že si vyberiete z ponuky oblastí
v combo boxe. Podľa výberu oblasti sa zobrazí množina stĺpcov v tabuľke. V réžii používateľa je výber
stĺpcov z ponuky a obmedzenie množiny dát nastavením filtrov. Ponuka oblastí sa bude rozširovať
podľa riešených aplikačných častí (aj podľa zváženia sa budú na podnet používateľov a dohode s MH
SR dopĺňať oblasti). Zobrazenie viet (riadkov, záznamov) je definované právami prihláseného
používateľa, napr. ak máte práva na organizáciu, organizačné zložky aj zdieľané organizácie, pri
personálnych údajoch sa zobrazia všetky osoby z daných organizácií.
V tabuľke sa zobrazujú hodnoty bez možnosti zmeny. Máte možnosť použiť ikony na filter, priamy
export do Excelu alebo uloženie do pdf súboru, môžete hodnoty triediť a vybrať si stĺpce na export.
Popis položiek - Personálne údaje
Položka
Popis položky
Podpis - Osoba, titul
Zreťazená hodnota priezvisko, meno, tituly pred menom, tituly za
menom. V ponuke skrytých stĺpcov je aj reťazec tituly pred menom,
priezvisko, meno tituly za menom - použitie pri exporte zoznamu osôb
do Excelu
Priezvisko
Priezvisko evidovanej osoby
Meno
Meno evidovanej osoby
Osobné číslo
Osobné číslo - jednoznačný identifikátor osoby v organizácii
Pohlavie
Pohlavie osoby (číselníkové označenie pre muža alebo ženu)
Zamestnanec
Atribút charakterizuje, či je osoba interným zamestnancom organizácie.
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/organizačnej zložky, z ktorej je osoba - význam pri
organizačných zložkách
Názov org./zložky
Názov organizácie/organizačnej zložky
Typ org.
Typ organizácie – ORG (hlavná materská organizácia), OZL (organizačná
zložka)
Rodinný stav
Rodinný stav osoby (podľa číselníka bol pridelený rodinný stav)
Dátum narodenia
Dátum narodenia osoby
Rodné číslo
Rodné číslo osoby
Vzdelanie
Najvyššie dosiahnuté vzdelane osoby
21_OBEC_SHM.doc
90/102
VUJE, a.s.
8.2 Adresár Import
V adresári Import sa nachádzajú moduly, ktoré umožňujú používateľovi pred samotným importom
údajov nastaviť importné sady podľa vlastných excelovských tabuliek. Variabilita a rôznorodosť
excelovských tabuliek jednotlivých subjektov si vyžaduje vytvorenie popisu = importnej sady pre
konkrétny typ importu. Systém umožňuje použiť aj prednastavené systémové importné sady, tie sa ale
nedajú zmeniť a v takom prípade musíte rešpektovať presnú štruktúru excelovskej tabuľky. Ak
využijete import, tak pri väčšom počte osôb a častých organizačných zmenách Vám to v budúcnosti
uľahčí prácu s aktualizáciou evidencie ľudských zdrojov. Je na Vás, aby ste sa rozhodli, či využijete
importovanie personálnych dát zo svojho personálneho programu do nášho systému alebo budete
údaje nahadzovať ručne. Pri počte 100 a viac osôb sa ale oplatí dať si námahu pripraviť si importné
sady, lebo tie si vytvoríte len raz vo väzbe na Váš konkrétny personálny program a potom už len
opakujete vykonanie importu podľa potreby.
8.2.1 Modul Evidencia importných sád SHM
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Importnú sadu si môžete vytvoriť sami alebo môžete použiť systémové importné sady. Importná
sada sa tvorí zadaním hlavičky importnej sady a definovaním stĺpcov k importnej sade. Myšlienka
vytvorenia sady je v tom, že vy máte excelovskú tabuľku, ktorú ste si sami vytvorili alebo ste ju získali
z personálneho systému, napr. personálne údaje zamestnanca. Zvyčajne neviete ovplyvniť tabuľku,
čo sa týka poradia a množiny stĺpcov, ktorú dostanete z iného programu.
Neviete ovplyvniť, napr. že pohlavie sa u jedného SHM v rámci personálneho programu zobrazí
ako „M“ a „Z“ v inom SHM ako „muž“ a „žena“. Vlastná importná sada dáva možnosť popísať,
v ktorých stĺpcoch vašej exportnej excelovskej tabuľky sa nachádzajú aké hodnoty (meno, priezvisko,
osobné číslo, atď.) a prípadne, ak sa hodnoty vo vašich stĺpcoch líšia od tých, ktoré očakáva import
nášho systému. V tomto prípade je možné použiť mapovanie stĺpcov, kde spojíte hodnoty sledované
v našom systéme a vaše hodnoty, ktoré sú sledované v inom programe, a tým sa zabezpečí, že pri
importe sa nevyhlási chyba. Popis premapovania importov je popísaný v bode 1.2.2 v rámci modulu
Evidencia premapovania importov.
Výber importnej oblasti je v hornej časti obrazovky:
Poradie oblastí je zvolené tak, aby ste urobili personálny import čo možno s najmenšími chybami.
Najskôr sa odporúča aspoň pri prvom importe personálnych údajov vykonať len import –funkcií.
Následne vykonajte import organizačného členenia, potom import adresy a nakoniec import osoby.
Importnú sadu vytvárame tak, že cez ikonou
pridávame vetu (riadok, záznam).
Keď sa rozhodnete prvýkrát využiť import, zatiaľ len personálnych údajov (postupne sa môžu podľa
dohody doplniť aj ďalšie importné oblasti), uvidíte len importné sady spracované systémovým
integrátorom (rozdiel po vytvorení vlastných importných sád bude zreteľný v rámci stĺpca „Skratka
21_OBEC_SHM.doc
91/102
VUJE, a.s.
org./zložky“, kde pri importnej sade vytvorenej systémovým integrátorom nebude uvedená žiadna
organizácia).
Popis položiek – Importovacie sady pre import údajov definovaných k oblasti importu pre SHM
Položka
Popis položky
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/organizačnej zložky, výber organizácie podľa
prihláseného používateľa a jeho práv
Rok
Systém vygeneruje po uložení vety
Kľúč
Unikátny identifikátor - spolu s rokom generuje systém
Názov sady
Vlastný názov importnej sady
Ulož ch.
Príznak určuje, či sa ukladajú dáta, aj keď sa nájde chyba:
--áno -ukladajú sa správne dáta
- nie - dáta sa neuložia , keď sa nájde chyba
Úroveň logov
Príznak určuje ako sa popíše proces importu:
- áno - zapíše podrobný log (popis) importu o každej činnosti,
- nie- zapíše iba základnú informáciu o importe
Verejná sada
Atribút charakterizuje, či je sada verejná. Verejné sady sú vytvorené SI
a nemajú vybranú žiadnu organizáciu a každý SHM ju uvidí. Používateľ
môže vytvoriť iba vlastnú sadu a príznak verejná sada je nie.
Odd.des.
Definuje sa, aký je v hodnotách použitý oddeľovač desatinných čísiel;
štandardne je to čiarka
Odd.tis.
Definuje, aký je v hodnotách použitý oddeľovač tisícov
Kvalifikátor
Definuje, aký je použitý kvalifikátor v súbore na ohraničenie bunky
v textovom súbore, napr. to môžu byť úvodzovky
Oddeľovač v texte
Definuje, aký je použitý oddeľovač v textovom súbore, ktorý vytvoríte
z Excelu; zvyčajne je to bodkočiarka ; pri súboroch csv
Popis importnej sady
Bližšie popísanie importnej sady
Riadok od
Číslo riadku od - číslo riadku, ktoré chceme ignorovať pri importe, napr.
ak máme hlavičku, tak ignorujeme pri importe riadok od 1 do 1
Riadok do
Číslo riadku do - číslo riadku, ktoré chceme ignorovať pri importe
Zachovaj TMP
Ak by ste mali problém s importom a označíte zachovanie tmp zápisu, SI
vie podľa zápisu lepšie zistiť problém
Ak ste uložili vetu (riadok, záznam) o importnej sade, v dolnej časti obrazovky popíšete stĺpce,
z ktorých budete importovať.
1. príklad - import funkcií organizácie. Excel, v ktorom sa nachádza číselník funkcií, z ktorého idete
importovať vyzerá napríklad nasledovne:
kod
1000
1100
2000
3000
3100
3200
3300
nazov
generálny riaditeľ akciovej spoločnosti
asistent generálneho riaditeľa
riaditeľ divízie
vedúci oddelenia
sekretárka
odborný pracovník špecialista
odborný pracovník
21_OBEC_SHM.doc
92/102
VUJE, a.s.
Z excelovského súboru vytvoríte textový súbor typu csv - súbor uložiť ako
Vznikol vám súbor csv - textový súbor a má tvar:
V súbore vám zostala aj hlavička v prvom riadku, treba nastaviť v hlavičke importnej sady Riadok
od hodnotu 1, Riadok do hodnotu 1 (bude sa ignorovať 1. riadok) alebo vymazať prvý riadok,
ktorý nebudete importovať. V dolnej časti obrazovky si určíte popis importovaných stĺpcov tak, že
definujete, v ktorom stĺpci sa nachádza aká hodnota. V našom príklade v 1. stĺpci je kód funkcie
a v 2.stĺpci názov funkcie. Použijeme ikonu
na pridanie novej vety (riadku, záznamu).
Popis položiek - Mapovacie bunky importu pre SHM k importnej sade s naviazaním na
logický stĺpec
Položka
Popis položky
Stĺpec
Poradie stĺpca vo vstupnom súbore
Logický stĺpec
Výber logického stĺpca - logický stĺpec je databázový stĺpec tabuľky
v systéme a je určený programátorom. Výber je z ponuky logických
stĺpcov (zobrazená tabuľka Výber logického stĺpca)
Popis logického stĺpca
Vlastný popis logického stĺpca
Výber premapovania
Ak je potrebné použiť premapovanie
Vždy použiť
Povinný stĺpec, pomocou ktorého sa importuje, pri každom importe
musí byť vybraný, je kľúčovou položkou, podľa ktorej sa vytvára nová
veta alebo aktualizuje existujúca
Formát.maska
Použitie formátovacej masky je potrebné, napr. pri dátumoch
Ignoruj ľavé
Počet znakov v bunke, ktoré sa ignorujú zľava
Ignoruj pravé
Počet znakov v bunke, ktoré sa ignorujú sprava
Orež ľavé
Odstraňuje prázdne znaky zľava
Orež pravé
Odstraňuje prázdne znaky sprava
Vnút.oddeľ.
Vnútorný oddeľovač v políčku, napr. zreťazené tituly v jednom políčku
s oddeľovačom | kolmá čiara alebo iným - nepoužiť rovnaký oddeľovač
ako medzi bunkami (;) ani desatinný oddeľovač
Nahraď bunku
Nahradí prázdnu bunku v textovom súbore zadanou hodnotou
Určenie 1 až 3
Bližšie definujeme bunku, napr. bydlisko trvalé alebo prechodné
vyberáte z ponuky
21_OBEC_SHM.doc
93/102
VUJE, a.s.
Pre výber logických stĺpcov stlačením ikony
sa využíva tabuľka, v ktorej je zoznam stĺpcov
databázovej tabuľky a z neho si vyberáte tie, do ktorých budete importovať. Zoznam stĺpcov je
vytvorený programátorom, vyberáte si stĺpce, ktoré máte reálne vo svojej excelovskej tabuľke.
Dôležitý je stĺpec „Vždy použiť“, ktorý upozorňuje na to, že tieto stĺpce sa musia v excelovskej
tabuľke nachádzať, nakoľko sú kontaktnými kľúčovými položkami pri importe (povinné údaje).
Výsledok možného výberu stĺpcov je vidieť v nasledujúcej tabuľke:
Pre príklad s importom funkcií bolo definovanie stĺpcov jednoduché a odpovedá vytvorenému csv
súboru, z ktorého budete robiť reálny import funkcií.
2.
príklad - import organizačného členenia. Nachádza sa v ňom aj odkaz na nadradený záznam.
Výsledkom je štruktúra typu strom, kde je rodič a k nemu sú priradené podriadené záznamy do
ľubovoľnej hĺbky rozpadu. Možná excelovská tabuľka je nasledovná:
kod
0000
1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
nazov
firma xy
Sekretariat GR
oddelenie 1100
oddelenie 1200
divizia 2000
oddelenie 2100
oddelenie 2200
oddelenie 2300
nadradeny
0000
1000
1000
0000
2000
2000
2000
Pri importe organizačného členenia je možné vyplniť aj názov organizačnej zložky, ak budete
importovať členenie aj pre zložky alebo názov objektu, ak potrebujete spresniť organizačnú
štruktúru miestom (objektom), kde sa nachádza. Podobne si z nej vytvoríte csv súbor, z ktorého
budete importovať. Výsledkom výberu logických stĺpcov je napríklad nasledovná tabuľka:
21_OBEC_SHM.doc
94/102
VUJE, a.s.
3.
príklad import adresy. Pred importom osoby je lepšie vykonať import adresy osôb samostatne,
pretože pri adresách môže vzniknúť najviac problémov. Ak sa v systéme nenachádza ulica,
import vyhlási chybu a je potrebné požiadať SI o doplnenie ulice. Ak sa ulica nájde a nenachádza
sa číslo domu, systém vytvorí novú adresu a nevyhlási chybu. Na import adresy je potrebné
minimálne mať zadané v excelovskej tabuľke mesto a číslo domu. Ak sa nachádzajú v systéme
dve mestá s rovnakým názvom, systém vyhlási chybu. Preto sa odporúča pri importe mať
vyplnené stĺpce Kód okresu alebo Názov okresu, Mesto, Ulicu a Číslo domu. Importná sada pre
adresu je popísaná v tabuľke:
Príkladom excelovskej tabuľky pre import adresy je nasledovná tabuľka:
kod
KRAJ
názov kraja
kod
OKRES
nazov okresu
obec
ulica
PSC
cislo
7 Prešovský
703 Kežmarok
Kežmarok Michalská
7 Prešovský
703 Kežmarok
Kežmarok Michalská
2 Trnavský
202 Galanta
Sereď
Družstevná
92601 1732/5
2 Trnavský
202 Galanta
Sereď
Družstevná
92601 1732/5
1
V troch príkladoch ste si pripravili sady na import funkcie, organizačného členenia a adresy.
Všetky tri sady sú prípravou na importnú sadu osoby. Okrem základných údajov osoby môžete
importovať funkciu k osobe, organizačné členenie k osobe, adresu k osobe.
4.
príklad - import osoby. Robí sa vždy cez osobné číslo osoby, ktoré je jednoznačné v rámci
organizácie. V importnej sade je použité Určenie 1, ktoré definuje, že adresa sa týka trvalého
bydliska. Vnútorný oddeľovač v tituloch pred menom a za menom definuje, že sa v bunke zreťazí
viac hodnôt, viac titulov, ktoré sú pred menom alebo za menom.
21_OBEC_SHM.doc
95/102
VUJE, a.s.
Excelovská tabuľka pre importnú sadu je nasledovná:
osob.čís. titul pred
meno
okres
nazov
priezvisko titul za
kraj nazov
10556 Doc.|RNDr. Ján
Hadzima
Prešovský Kežmarok
Kežmarok Michalská
10689 Ing.
Peter
Král
Prešovský Kežmarok
Kežmarok Michalská
10711 Bc.
Oliver
Magál
Trnavský
Galanta
Sereď
Družstevná
1732/5
10888 RNDr.|Ing.
Anna
Belová
Trnavský
Galanta
Sereď
Družstevná
1732/5
CSc.
PhD.
mesto
ulica
čislo
8
1
5.
príklad - import osoby. Zobrazuje použitie mapovania stĺpca. Mapovanie sa využíva vtedy, keď
máte v stĺpcoch vlastného importu označenie, ktoré nepozná náš systém, napr. pre vzdelanie
máte použité kódy interného podnikového číselníka a náš systém predpokladá názov z číselníka
vzdelania, ktorý je v našom systéme iný. Problém sa dá riešiť dvoma spôsobmi - vlastné názvy je
nutné upraviť v celom Exceli na názvy, ktoré sú používané v našom systéme alebo použiť
mapovanie. Mapovanie je vysvetlené v nasledovnom module v rámci bodu 1.2.2. Na
nasledujúcom obrázku je použité mapovanie v stĺpci titulov a v stĺpci pohlavie. V dátume
narodenia je použitá formátovacia maska dátumu, ktorý je v excelovskej tabuľke. Formát dátumu
môže byť aj iný v jednotlivých SHM, napr. DD-MM-RRRR, DD/MM/RRRR alebo DD.MM.RRRR.
6.
príklad – import organizačného členenia k funkcii
Robí sa vždy cez kód organizačného členenia a kód funkcie, ktoré sú jednoznačné v rámci
organizácie. Pri importe organizačného členenia k funkcii je možné vyplniť aj názov organizačnej
zložky, ak budete importovať členenie aj pre zložky.
21_OBEC_SHM.doc
96/102
VUJE, a.s.
Príkladom excelovskej tabuľky pre import organizačného členenia k funkcii je nasledovná
tabuľka:
Kód členenia
1100
1200
2000
1100
7.
Kód funkcie
20
30
40
50
príklad - import priradenia osoba – org. členenie+funkcia
Robí sa vždy cez osobné číslo osoby, cez kód organizačného členenia a kód funkcie, ktoré sú
jednoznačné v rámci organizácie Pri importe priradenia osoby k organizačnému členeniu
a k funkcii je možné vyplniť aj názov organizačnej zložky, ak budete importovať členenie aj pre
zložky.
Príkladom excelovskej tabuľky pre import priradenia osoba – org. členenie+funkcia:
Osobné číslo
10556
10689
10711
10888
8.
Kód členenia
Kód funkcie
1100
1200
2000
1100
20
30
40
50
príklad - import vlastností osoby
Robí sa vždy cez osobné číslo osoby, ktoré je jednoznačné v rámci organizácie Pri importe
vlastností osoby sa vypĺňajú údaje súvisiace s vojenskou evidenciou osôb.
21_OBEC_SHM.doc
97/102
VUJE, a.s.
8.2.2 Modul Evidencia premapovania importov
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Premapovanie importov bolo už popísané aj v predchádzajúcom bode 1.2.1. Dôvod, kedy je
potrebné použiť premapovanie, je ten, že vo Vašich stĺpcoch v rámci Vašej excelovskej tabuľky sa
nachádzajú iné hodnoty ako očakáva náš systém. V predchádzajúcom príklade boli vymenované ako
príklady na premapovanie pohlavie a tituly. Aké hodnoty očakáva systém si zistíte v aplikačnej časti
Číselníky – adresár Globálne – podadresár Aplikačné číselníky - modul Prehľad aplikačného
číselníka. Modul je rozdelený do 3. blokov. V 1. bloku sa zobrazujú organizácie, ktoré má používateľ
pridelené právami. 1. blok využijete iba na označenie organizácie, pre ktorú budete tvoriť mapovanie.
2. blok sa využije na vytvorenie hlavičky premapovania. Uvedená hlavička sa ponúka pri vytvorení
stĺpcov importnej sady (predchádzajúci modul) v stĺpci „Výber premapovania“. Ak ste vytvorili
hlavičku, treba si ju označiť, a potom k nej pridať v 3. bloku hodnoty, ktoré potrebujete premapovať.
21_OBEC_SHM.doc
98/102
VUJE, a.s.
1. blok - Organizácia pre ktorú možno uskutočniť premapovanie
V zozname organizácií, ktoré mate pridelené právami si vyberte a označte jednu, pre ktorú budete
robiť mapovanie.
Popis položiek – Organizácia pre ktorú možno uskutočniť premapovanie
Položka
Popis položky
Hierarchia
Hierarchia určuje, či ide o organizáciu (1) alebo o organizačné zložky na
rôznej úrovni rozpadu (1.2, 1.3)
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky (organizačnej zložky, ktorá nemá právnu
subjektivitu)
Názov org./zložky
Názov organizácie/zložky (organizačnej zložky, ktorá nemá právnu
subjektivitu)
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Typ org.
Typ organizácie:
ORG – organizácia
OZL – organizačná zložka
Skratka rodič
Skratka materskej organizácie (v prípade organizačných zložiek)
2. blok - Evidencia premapovania importov v rámci organizácie
Novú vetu (riadok, záznam) vytvoríte tak, že ikonou
vytvoríte prázdny riadok a položku
mapovacia oblasť si vyberiete z ponuky možností mapovania. V stĺpci „Výber premapovania“ si
vytvoríte vlastný názov, ktorý sa vám bude ponúkať pri importných sadách v stĺpci „Výber
premapovania“.
Popis položiek - Evidencia premapovania importov v rámci organizácie
Položka
Popis položky
Map.oblasť
Výber z ponuky oblastí, ktoré je možné mapovať
Výber premapovania
Vlastný názov mapovania
Aktuál.
Mapovanie je aktuálne
3. blok - Evidencia premapovaných hodnôt importov v rámci organizácie
K označenej hlavičke premapovania pridávate možné hodnoty, ktoré sa vám budú nachádzať
v excelovských tabuľkách. Na nasledovnom obrázku je príklad premapovania titulov, pričom v prvom
stĺpci sú tituly, ktoré očakáva náš systém a v druhom stĺpci sú tituly, ktoré máte vo svojej tabuľke.
21_OBEC_SHM.doc
99/102
VUJE, a.s.
Popis položiek - Evidencia premapovaných hodnôt importov v rámci organizácie
Položka
Popis položky
Hodnota z databázy
Výber z ponuky hodnôt, ktoré sú v EPSIS očakávané
Hodnota z importu (zo
Vlastná hodnota, ktorú máte v excelovskej tabuľke
zdroja imp. dát)
Aktuál.
Mapovanie je aktuálne
Premapovanie hodnôt je potrebné urobiť vtedy, ak import osôb vyhlási chybu neznámej hodnoty.
Potrebu mapovania je možné zistiť tak, že si pred importom zistíte, aké očakáva systém hodnoty
v stĺpcoch, ktoré sú číselníkové. Je pravdepodobné, že personálne oddelenie vo svojich evidenciách
používa iné číselníky, a vtedy je potrebné vykonať mapovanie.
8.2.3 Modul Import osôb a číselníkov
(pozn.: využiteľné všetkými SHM)
Modul pre realizáciu importu umožní na základe vlastných alebo systémových importných sád
zrealizovať reálne import do databázových tabuliek systému. Import osôb odporúčame robiť
v postupných krokoch:
import funkcií
import organizačného členenia
import adresy
import personálnych údajov
Ak vám personálne oddelenie vytvorilo jednu dávku osôb so všetkými potrebnými údajmi, je možné
použiť jeden excelovský súbor na import funkcií, adries aj personálnych údajov. Potrebujete urobiť
importné dávky pre jednotlivé prípady a vo výbere stĺpcov presne určiť, v ktorom stĺpci sa nachádzajú
funkcie, adresy a personálne údaje. Problémom je organizačné členenie, ak chceme zachovať
stromovú štruktúru nadradeného a podradeného záznamu v organizačnej štruktúre. Je potrebné si
pripraviť excelovskú tabuľku podobného tvaru, ako bola v predchádzajúcom príklade.
Realizácia importu prebieha v nasledovných krokoch:
1.
V 1. bloku modulu si vyberiete importnú sadu, ktorú použijete pri importe. Ikonou
vytvoríte
nový záznam o importe. Vyberiete importnú sadu, ktorú ste si sami vytvorili alebo použijete
verejnú sadu.
2.
Stlačením tlačidla Select si vyberiete textový súbor (napr. csv), ktorý ste vytvorili podľa
popísaného postupu.
3.
Uložíte si vytvorenú vetu (riadok, záznam).
Popis položiek – Prehľad importovacej sady pre SHM v čase importu údajov
Položka
Popis položky
Rok/Kľúč
Výber z vytvorených importných sád verejných alebo vlastných cez
ikonu zelenej šípky, rok a kľúč sa doplní automaticky
Názov sady
Pri výbere sa prenesie názov sady
Skratka org./zložky
Skratka organizácie/zložky - výber organizácie, pre ktorú robíte import
21_OBEC_SHM.doc
100/102
VUJE, a.s.
Položka
Súbor
Rok hlavič.
Kľúč hlavič.
Názov hlavičky
Prebieha
Ukonč.
Počet Delete
Počet Error
Počet Insert
Poč. S
Počet ZS
Stanica
Popis položky
Výber textového súboru, ktorý ste pripravili z Excelu
Systém vytvorí rok k unikátnemu kľúču
Generuje systém unikátny kľúč
Názov hlavičky importu - prenesie sa názov sady, ak sa zmení názov sady
zostane zachované, podľa akej sady sa importovalo
Systém nastaví áno, ak prebieha import
Systém nastaví áno, ak sa import ukončí
Počet zmazaných záznamov
Počet chybných záznamov
Počet vložených záznamov
Počet spracovaných záznamov
Počet všetkých riadkov v zdrojovom súbore
Názov stanice, z ktorej bol realizovaný import
4.
Označíte vytvorenú vetu (riadok, záznam), rozsvieti sa tlačidlo Spustiť import. Po stlačení sa
realizuje import zo vstupného súboru do databázy.
5.
Po ukončení importu si treba pozrieť výsledok importu v popísaných logoch v dolnej časti importu
a aj štatistiku počtov spracovaných viet v 1.bloku.
V 2. bloku je tabuľka logov, ktorá obsahuje úplnú množinu popisov importu alebo skrátenú množinu
podľa toho, ako ste nastavili zobrazovanie logov v importnej sade.
Na nasledujúcom obrázku je zobrazený úplný log importu funkcií, ktorý sme popísali v importných
sadách. Logika importu je rovnaká aj pri organizačnom členení a osobách. Ak nastanú chyby pri
importe, treba zistiť dôvod chyby a upraviť excelovskú tabuľku, prípadne doplniť register adries pri
importe adresy.
21_OBEC_SHM.doc
101/102
VUJE, a.s.
9 Správa
9.1 Adresár Územné celky
9.1.1 Modul Prehľad územných celkov
V prehľadovej tabuľke si pomocou filtra môžete vyhľadať vybranú obec
Po jej označení sa Vám v 2. bloku zobrazia ďalšie údaje o vybranom územnom celku.
21_OBEC_SHM.doc
102/102
Download

jishm