NÁVRH
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
súvisiacich s aplikáciou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov č. 1/2011
uzatvorená
podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov – Obchodný
zákonník a podľa § 3 ods. 1 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Štatutárny zástupca:
E&L Consulting, s.r.o.
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
46 275 118
2023306538
SK2023306538
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 74637/B
Ing. Hilda Gajdošová, konateľ
E-mail: [email protected]
(ďalej len „poskytovateľ“)
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.
Opátska 18, 040 18 Košice
355 82405
2022445491
JUDr. Marek Kažimír, riaditeľ
E-mail: [email protected]
(ďalej len „objednávateľ“)
Preambula
Objednávateľ - Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o., Opátska č. 18, 040 18 Košice je žiadateľom
o nenávratný finančný prostriedkov z Regionálneho operačného programu, prioritná os - Európske
hlavné mesto kultúry – Košice 2013 na rekonštrukciu Kaštieľa v Krásnej nad Hornádom. Cieľom
projektu je obnova národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej prostredníctvom rekonštrukcie,
dobudovania a modernizácie zariadenia kultúrnej infraštruktúry. Keďže sa predpokladá intenzita
pomoci z nenávratného finančného príspevku vo výške 95 %, objednávateľ aj ako nezisková
organizácia je povinný, podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“ alebo „zákon o verejnom
obstarávaní“), postupovať pri výbere dodávateľa na stavebné práce a stavebný dozor ako verejný
obstarávateľ podľa uvedeného zákona.
Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby poskytovateľom objednávateľovi formou
zabezpečenia činností spojených s procesom verejného obstarávania, podľa ZVO, pri dvoch
zákazkách:
Strana 1 z
5
- pre výber dodávateľa na stavebné práce;
- pre výber dodávateľa, ktorý bude zabezpečovať stavebný dozor.
Predmetom realizácie týchto zákaziek je obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej
pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ÚZPF SR) pod číslom 424/0 –
nehnuteľnej pamiatky
- kaštieľa v Krásnej prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania
a modernizácie zariadenia kultúrnej infraštruktúry a posilnenie vybavenosti verejných
priestranstiev v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013.
Súčasťou obnovy je rekonštrukcia, reštaurátorské práce, deponizácia všetkých pôvodných
stavebných materiálov pre ich ďalšie použitie, rozširovanie (prístavba) a modernizácia stavebného
objektu - kaštieľa v Krásnej v súvislosti s projektom Európske hlavné mesto kultúry – Košice
2013.
2. Medzi činnosti podľa ods. 1 spojené s procesom verejného obstarávania patria najmä:
preštudovanie základných podkladov pre realizáciu procesu verejného obstarávania ako
projektová dokumentácia, žiadosť o nenávratný finančný príspevok, zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku ako aj ďalších podkladov, resp. riadiacich aktov
predložených objednávateľom,
voľba postupu verejného obstarávania v závislosti od predmetu zákazky a predpokladanej
hodnoty zákazky,
spracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov,
spracovanie korešpondencie pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi v procese
verejného obstarávania, zápisníc a dokumentácie súvisiacej s jednotlivými úkonmi v procese
verejného obstarávania,
riešenie revíznych postupov,
spracovanie návrhu obchodných podmienok,
spolupráca pri vyhodnocovaní súťažných ponúk,
- spolupráca pri riešení a zohľadnení ďalších vopred nepredvídaných okolností súvisiacich
s agendou verejného obstarávania.
3. Poskytovateľ zabezpečí ochranu osobných údajov a ochranu údajových štruktúr a všetkých
informácií týkajúcich sa procesu verejného obstarávania minimálne v rozsahu určenom ZVO
a inými právnymi predpismi SR.
Článok II
Povinnosti zmluvných strán
1.
Poskytovateľ sa pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy bude riadiť pokynmi od
objednávateľa.
2.
Poskytovateľ bude poskytovať služby podľa článku I tejto zmluvy prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie – Ing. Hildy Gajdošovej reg. č. I0007-141-2001
v spolupráci so zamestnancami a spolupracovníkmi objednávateľa.
3.
V prípade, že bude poskytovateľ vykonávať niektoré činnosti podľa tejto zmluvy
prostredníctvom tretích osôb, resp. formou konzultácie s tretími osobami, zodpovedá za výkony
tretích osôb v plnom rozsahu tak, akoby predmetné výkony a činnosti uskutočňoval sám.
Poskytovateľ oboznámi tretie osoby s informáciami a podkladmi poskytnutými od objednávateľa
len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom pre odbornú súčinnosť tretej osoby.
4.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby riadne a včas, s odbornou starostlivosťou,
s využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí, v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade
s touto zmluvou.
5.
Objednávateľ sa zaväzuje, že bude poskytovať poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri
zabezpečovaní činností vo verejnom obstarávaní, najmä predložením projektu pre stavebné
povolenie, realizačného projektu, predkladaním potrebných dokladov a podkladov, pri opise
predmetu zákazky, pri určení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, pri návrhu členov
komisií, pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a súťažných ponúk.
Strana 2 z
5
6.
Objednávateľ zabezpečí, aby boli poskytovateľovi včas poskytnuté všetky dokumenty a riadiace
akty, ktoré sú potrebné na výkon jeho činnosti a aby boli úplné, aktuálne a pravdivé.
7.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu budú poskytnuté
objednávateľom nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a tieto informácie
nepoužije pre iné účely než pre plnenie predmetu tejto zmluvy.
8.
Služby sa považujú za riadne splnené zo strany poskytovateľa po ich osobnom vykonaní alebo
po dodaní písomných dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy a po odsúhlasení zo strany
objednávateľa.
9.
Poskytovateľ sa zaväzuje, po ukončení verejného obstarávania v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní (t.j. po uzavretí zmluvy podľa § 45 ZVO), protokolárne odovzdať
dokumentáciu (všetky doklady a dokumenty z použitých postupov verejného obstarávania)
objednávateľovi, ktorý je povinný podľa § 21 ZVO túto dokumentáciu uchovávať po dobu päť
rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
10.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytovanú službu poskytovateľovi cenu podľa článku III.
a IV. tejto zmluvy.
Článok IV
Cena za poskytovanie služieb a platobné podmienky
1. Cena za poskytovanie služieb podľa článku I tejto zmluvy je stanovená ako paušálna suma, na
základe realizovaného prieskumu trhu vo výške 1 000 EUR bez DPH (slovom tisíc EUR). K tejto
sume bude prirátaná 20 % sadzba DPH, pričom celková suma s DPH predstavuje 1 200 EUR.
2. Poskytovateľ vystaví zálohovú faktúru vo výške 300 EUR po publikovaní oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania na zákazku pre stavebné práce. Konečnú faktúru za poskytnuté služby
vystaví po ukončení verejného obstarávania podľa článku I tejto zmluvy a po protokolárnom
odovzdaní a prevzatí dokumentácie z verejného obstarávania objednávateľovi.
3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné
údaje, resp. nebude obsahovať protokol podľa bodu 2 tohto článku, je objednávateľ oprávnený
túto faktúru v lehote jej splatnosti vrátiť poskytovateľovi. Poskytovateľ túto faktúru podľa
charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú faktúru. V novej (opravenej) faktúre vyznačí
novú lehotu splatnosti a doručí ju objednávateľovi.
4. Poskytovateľ je platiteľom DPH.
5. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to na účet vedený v Tatra
banke Bratislava, číslo účtu 2927860072/1100.
.
Článok V
Sankcie
1.
Ak poskytovateľ poruší svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z čl. II tejto zmluvy, je objednávateľ
oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR (slovom: dvadsať EUR) za každé porušenie
povinnosti. Ide predovšetkým o nedodržiavanie termínov, ktoré vyplývajú z procesu verejného
obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ďalej ide o porušovanie povinností vo
vzťahu ku kvalite spracovávaných a predkladaných podkladov pre účely verejného obstarávania.
Poskytovateľ je povinný uhradiť takto vyúčtovanú zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia
faktúry poskytovateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa
požadovať od poskytovateľa náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa
Strana 3 z
5
zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvné pokuty zo strany objednávateľa sa nebudú uplatňovať
v prípade, že poskytovateľovi nebude preukázateľne zo strany objednávateľa poskytnutá
súčinnosť v zmysle čl. II alebo objednávateľ poskytol poskytovateľovi nepravdivé, neúplné,
nepresné informácie, podklady alebo ich neposkytol alebo vôbec.
2.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má poskytovateľ právo vyúčtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň
omeškania, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní. Objednávateľ je povinný uhradiť takto
vyúčtovaný úrok z omeškania do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania objednávateľovi.
Článok III
Vyššia moc
1.
Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane
porušením povinností podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná
zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti
nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok
energií, materiálov.
2.
Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom
bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré
nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú,
bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude
pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy.
Článok VI
Miesto plnenia, dohodnutý čas poskytovania služieb a ukončenie zmluvy
1.
Miestom plnenia zmluvy je Bratislava a Košice, tak ako to určí objednávateľ alebo podľa
aktuálnej potreby.
2.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu zabezpečovania činností spojených s
procesom verejného obstarávania na predmet zákaziek podľa článku I tejto zmluvy až do
ukončenia procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
uzavretím zmluvy podľa § 45 ZVO.
3.
Zmluva zaniká dňom splnenia predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho bodu.
4.
Zmluvu je možné ukončiť :
-
Odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy
Dohodou
5.
Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná
strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (§ 344 Obchodného
zákonníka) ani v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté
plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
6.
Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú
ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.
7.
Po skončení zmluvy sú strany povinné vykonať finančné vysporiadanie svojich záväzkov.
8.
Ukončenie zmluvy nebude mať vplyv na trvanie iných práv alebo nárokov ktorejkoľvek zo
zmluvných strán, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.
Strana 4 z
5
9.
V prípade ukončenia tejto zmluvy dohodou sa zmluvné strany vzájomne upozornia na to, aké
opatrenia sú potrebné k odvráteniu škody, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku ukončenia
zmluvy.
Článok VII
Urovnávanie sporov
1.
Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy riešiť prednostne
vzájomným rokovaním a dohodou.
2.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak riadia sa právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy
Obchodným zákonníkom.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1.
Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.
2.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3.
Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k
zmluve. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4.
V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť
ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne
dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
5.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a
jedno vyhotovenie poskytovateľ.
V Bratislave dňa :....................................
....................................................
Ing. Hilda Gajdošová
za poskytovateľa
Strana 5 z
5
V Košiciach dňa:..........................................
.........................................................
JUDr. Marek Kažimír
za objednávateľa
Download

N Á V R H