Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
www.eures.sk • www.eures.europa.eu
OBSAH
OBSAH
1. Príhovor EURES manažéra
4
2. Sieť EURES na Slovensku
6
3. Pracovné skupiny siete EURES na Slovensku
8
Informačná skupina
Komunikačná skupina
Skupina zameraná na spoluprácu so zamestnávateľmi a študentmi
8
10
12
4. Aktivity siete EURES v období 2009 – 2010
14
EURES zamestnávateľom
Panelová diskusia
Raňajky s médiami
Veľtrh práce Job Expo 2010 Nitra
Veľtrh Profesia Days
Veľtrh VAPAC&AKADÉMIA
Česko – slovenský seminár
Výročné stretnutie EURES líniových manažérov
Národné a regionálne pracovné stretnutia členov siete EURES
Spolupráca so strednými a vysokými školami na Slovensku
14
16
18
20
22
22
24
24
26
28
5. Spolupráca na medzinárodnej úrovni
30
„Návrat slovenských občanov z Írska domov“
Spolupráca so španielskymi zamestnávateľmi
Spolupráca s talianskymi zamestnávateľmi
30
32
32
6. Cezhraničné partnerstvá a spolupráca
v rámci siete EURES Slovensko
34
EURES – T Danubius
EURES – T Beskydy
Slovensko-poľská cezhraničná spolupráca v regióne Zamagurie
Slovensko-česko-rakúska cezhraničná spolupráca
34
36
38
40
7. Financovanie siete EURES v období 2009 – 2010
42
2
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
CONTENT
CONTENT
5
1. EURES manager’s speech
7
2. EURES network in Slovakia
9
3. Working groups of EURES network in Slovakia
9
11
13
Information group
Communication group
The group focused on cooperation with employers and students
15
4. Activities of EURES network in the period 2009 – 2010
15
17
19
21
23
23
25
25
27
29
EURES to employers
Panel discussion
Breakfast with the media
Job Fair Expo 2010 Nitra
Profession Days Fair
VAPAC&ACADEMY Fair
Czech - Slovak seminar
Annual meeting of EURES line managers
National and regional workshops of EURES network members
Cooperation with secondary schools and Universities in Slovakia
31
5. Cooperation at international level
31
33
33
„Return of Slovak citizens from Ireland“
Cooperation with Spanish employers
Cooperation with Italian employers
35
6. Cross-border partnerships and cooperation within
the network EURES Slovakia
35
37
39
41
EURES – T Danubius
EURES – T Beskydy
Slovak-Polish cooperation in the region Zamagurie
Slovak-Czech-Austrian cross-border cooperation
43
7. Financing of the EURES network in the 2009 – 2010 period
3
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
1.
PRÍHOVOR
Príhovor EURES manažéra
Vážení partneri a klienti!
Rok 2009 - 2010 sa pre sieť EURES niesol v znamení viacerých zmien, ktoré boli poznačené jednak
celkovou situáciou v národnom hospodárstve, ale
aj zmenou pravidiel fungovania Európskych služieb zamestnanosti z pohľadu Európskej komisie.
Tá prvá zmena znamenala presun ťažiska aktivít
smerom od služieb pre zamestnávateľov k službám
poskytovaným nezamestnaným, resp. hľadajúcim si
prácu. Reflektovali sme tým na realitu značného nárastu dopytu po práci zo strany rastúceho zástupu nezamestnaných a prudkého poklesu ponuky v podobe
voľných pracovných miest v národnom hospodárstve.
Druhým faktom, ktorým bol posun rozpočtového
roka EURES zo strany Európskej komisie, sa koniec
hospodárskeho roka EURES posunul k 31. máju
2010, čo nám umožnilo významne sa podieľať na
zorganizovaní najväčšieho veľtrhu pracovných príležitostí v dejinách Slovenska, májového Job Expo
2010, na ktorom sa nám podarilo do zahraničia zamestnať viac ako 300 klientov a privítali sme na
ňom kolegov a vystavovateľov zo 16 krajín EÚ/EHP.
Celkovo sa nám v rozpočtovom roku 2009 – 2010
aj napriek výraznému prepadu ponuky pracovných
miest na európskom trhu práce podarilo v tomto
rozpočtovom roku do krajín EÚ a Európskeho
hospodárskeho priestoru umiestniť celkovo 3 863
klientov.
Sieť EURES SR, ktorá dostala od Európskej komisie zmluvný prísľub financovania na roky 2010-2013, bude aj naďalej pokračovať v skvalitňovaní a obohacovaní svojich
služieb pre klientov a bude tým aj v nasledujúcich troch
rokoch prispievať k napĺňaniu cieľov nielen Európskej
stratégie zamestnanosti, ale aj národných cieľov a politík
trhu práce Slovenskej republiky.
Ing. Boris Katuščák
EURES manažér pre SR
4
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
EURES manager’s speech
Dear partners and clients!
The year 2009 - 2010 of the EURES network was
characterised by several changes, marked by the overall situation in the national economy on one hand and by changes
in the rules of functioning of the European employment services from the aspect of the European Commission on the
other hand.
The first of these changes meant that the point of gravity
of activities shifted from services to employers toward services provided to the unemployed and/or persons seeking
employment. This reflected the reality of the considerable
growth of the demand for work on the side of the increasing
numbers of unemployed persons, along with the steep drop
of labour offers in the form of job vacancies in the national
economy.
The second fact, representing the advancing of the
EURES budget year by the European Commission to the
31 May 2010 deadline of the EURES fiscal year, enabled us
to significantly participate in the organisation of the largest fair of job opportunities in the history of Slovakia –
the Job Expo 2010, held in May, whereby we succeeded in
employing more than 300 clients abroad and in welcoming
our colleagues and exhibitors from 16 EU/EEA countries.
Summarily, in spite of a substantial drop in the offer of job positions in the European labour market, we were successful in
placing, in the 2009 – 2010 fiscal year, a total of 3 863 clients
in positions in the EU and in the European Economic Area.
The network EURES SR, having obtained a contractual promise of financing from the European Commission for the years
2010 - 2013, will continue in the improvement and enrichment
of its services to clients, and thereby contribute in the next
three years to the fulfilment of objectives, both of the European
employment strategy and of the national objectives and labour market policies of the Slovak Republic.
Boris Katuščák
EURES manager for the SR
5
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
2.
Sieť
EURES
Sieť EURES na Slovensku
Sieť EURES je organizačne na Slovensku zaradená pod
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, kde
podieha kompetenciám generálneho riaditeľa. Personálne obsadenie siete sa na centrálnej úrovni skladá
z EURES manažéra, národného koordinátora, koordinátora
pre rozvoj prihraničnej spolupráce a experta pre rozpočet. Na všetkých 46. úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny nájdete zastúpenie siete EURES poradcami, ktorých je momentálne 19 (+11 poradkýň si čerpá materskú dovolenku) alebo EURES asistentmi,
ktorých celkový počet je momentálne 41.
Členovia siete EURES poskytujú svoje služby zamerané na
pracovnú mobilitu vo forme každodenného kontaktu so
záujemcami o zamestnanie a so zamestnávateľmi. Každému EURES poradcovi je pridelená niektorá z členských
krajín EÚ/EHP, vo vzťahu ku ktorej je zodpovedný za aktualizáciu životných a pracovných podmienok, spracovanie
administratívnych a iných postupov v danej krajine a ich
publikovanie na národnej webovej stránke www.eures.sk,
za nadväzovanie a rozvíjanie spolupráce a osobných kontaktov s EURES poradcami z danej krajiny, zisťovanie nadbytku a nedostatku pracovných miest v rôznych odvetviach
a následné špecifické poradenstvo týkajúce sa danej krajiny
vo vzťahu k ostatným členom národnej siete EURES.
Popri týchto aktivitách plnia EURES poradcovia aj úlohy
vo vzťahu k Európskej komisii, ktoré spočívajú najmä
v aktualizácii životných a pracovných podmienok na Slovensku, zasielaní mesačných štatistických správ a informácií o situácii na trhu práce na Slovensku. Všetci členovia
siete EURES sa každoročne aktívne podieľajú aj na príprave a realizácii Plánu aktivít na dané rozpočtové obdobie.
Vzhľadom na informačnú a komunikačnú stratégiu siete
EURES sme sa rozhodli vytvoriť tri pracovné skupiny, v ktorých EURES poradcovia participujú na riešení daných úloh
podľa ich špecifikácie.
Pracovné skupiny:
• Informačná pracovná skupina
• Komunikačná pracovná skupina
• Pracovná skupina zameraná na spoluprácu
so zamestnávateľmi a študentmi
6
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
EURES network in Slovakia
The EURES network in Slovakia is organised within the Central Office of Labour, Social Affairs and Family where it is directly subordinated to the Managing Director. At central level, the structure of EURES network personnel comprises the
EURES manager, the national coordinator, the coordinator of
the development of cross-border cooperation, and an expert
in EURES network budget.
The EURES network is represented at all 46 Offices of Labour,
Social Affairs and Family, by EURES trained advisors numbering currently 19 persons (plus 11 women advisors on maternity leave) or by EURES assistants, currently numbering
41 persons.
EURES provides its services aimed at labour mobility in the
form of everyday contact with applicants for employment and
with employers. Each EURES advisor is assigned to one EU/EEA
Member State in respect to which he/she is made responsible
for the updating of the living and working conditions, processing of administrative and other procedures in the country concerned and for their publication on the national web
site www.eures.sk, for making and developing cooperation
and personal contacts with EURES advisors from the country
concerned, for determining the redundancy and deficit of job
vacancies in various industries and for the follow-up specific
consultancy regarding the country concerned with respect to
other members of the national EURES network.
Along with such activities, EURES advisors perform also tasks
with regard to the European Commission, consisting in particular of updating the living and working conditions in Slovakia, forwarding monthly statistical reports and information
concerning the situation on the labour market in Slovakia.
Every year, all members of EURES network actively participate
also in the preparation and implementation of Action Plans
for the respective fiscal period.
Considering the EURES network information and communication strategy, we decided on the creation of three working
groups, with EURES advisors participating in the resolution of
given tasks according to their specification.
Working groups:
• Information group
• Communication group
• The group focused on cooperation with employers
and students
7
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
3.
Pracovné
skupiny
Pracovné skupiny siete EURES
na Slovensku
Informačná pracovná skupina
Pracovná skupina je zodpovedná za obsah informač
informačných materiálov, ktorých tvorbu sme mali naplánovanú pre rozpočtový rok 2009 – 2010. Členovia
skupiny sa zúčastňujú pracovných stretnutí, ktoré
sú organizované koordinátorom, ktorý potom zabezpečuje grafickú úpravu a tlač externými dodávateľmi.
Informačné materiály sú distribuované na všetkých
46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
V rozpočtovom roku 2009 – 2010 sme tlačili nasledujúce informačné materiály:
1.
Na čo nezabudnúť pri návrate na Slovensko
– z letáka získa slovenský občan informácie,
na čo by nemal zabudnúť pri odchode zo zahraničia, kedy, kde a ako požiadať o zaradenie
do evidencie na úrade práce na Slovensku, ako
postupovať pri exporte dávky v nezamestnanosti z inej členskej krajiny EÚ/EHP, čo je potrebné pre vybavenie si rodinných prídavkov
a pod.
2.
Záložky siete EURES – malý formát letáčika
obsahujúci v skratke základ našej siete a webové odkazy na národný a európsky portál
3.
EURES News IV – časopis obsahujúci úspešné
príbehy našich klientov, ktorí využili služby našej siete. Obsah je tvorený priamo nimi a v príbehoch nájdete ich pracovné skúsenosti, rady
a zážitky z iných kútov sveta.
4.
Výročná správa siete EURES 2009 – 2010
– ktorá Vás prevedie celým naším rozpočtovým
rokom prostredníctvom našich zrealizovaných
aktivít.
8
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Working groups of the EURES network
in Slovakia
Information Group
The Information Group is responsible for the contents
of information materials scheduled for creation in the
fiscal year 2009 – 2010. Members of the Group participate in workshops organised by the coordinator, who
then forwards the resulting materials to the external
graphic designer and to the printing services supplier.
These information materials are distributed through all
46 Offices of Labour, Social Affairs and Family.
The following information materials have been printed
in the 2009 – 2010 fiscal year:
1.
Do Not Forget when Returning to Slovakia
– leaflet, informing the Slovak citizen what not
to forget when he/she is going to return to Slovakia from abroad; when, where and how to apply for registration at the Office of Labour, Social
Affairs and Family in Slovakia, how to proceed in
the export of unemployment benefits from another EU/EEA member country; what is necessary
for the acquisition of family benefits, etc.
2.
Leaflets on the EURES network
– small-format leaflets, containing brief information about the basis of our network and web references to the national and European portal.
3.
EURES News IV
– journal, comprising successful case stories of
our clients having utilised the services of our network. They have directly created the contents
of this journal in the form of stories mediating
their working experience, advices and encounters from other parts of the globe.
4.
Annual report of the EURES network
in 2009 – 2010
– taking you across our complete fiscal year
through our implemented activities.
9
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
3.
Pracovné
skupiny
Pracovné skupiny siete EURES
na Slovensku
Komunikačná skupina
DVD o životných a pracovných podmienkach
Komunikačná skupina je tvorcom kvalitnej a efek-
na Slovensku
tívnej komunikačnej stratégie našej siete. Pozostáva zo siedmich EURES poradcov a koordinátora.
DVD bolo vyhotovené v štyroch jazykových mutáciách –
anglickej, slovenskej, poľskej a nemeckej. Je určené pre
cieľovú skupinu uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú
Stretáva sa raz do roka na dvojdňovom stretnutí
záujem pracovať v našej krajine a taktiež v neposlednom
a rieši úlohy, ktoré spadajú do jej kompetencie.
rade zahraničným partnerom, ktorí by chceli spolupraco-
Činnosť komunikačnej skupiny v roku 2009/2010
vať s EURES Slovensko a uskutočniť tu výberové pohovory.
bola zameraná najmä na realizáciu nasledovných
Propaguje našu krajinu a služby EURES Slovensko pri pre-
aktivít:
zentáciách na zahraničných burzách práce, na seminároch
so zahraničnými zamestnávateľmi a partnermi.
Webová stránka www.eures.sk
Na webovej stránke boli aktualizované informácie
Tvorba článkov do SK Magazínu
o zamestnávaní cudzincov, bol doplnený formu-
SK Magazín sa nám ukázal ako jedna z účinných a efek-
lár nahlášky voľného pracovného miesta v anglic-
tívnych ciest ako predstaviť našu sieť, jej fungovanie slo-
kom jazyku a taktiež boli uchádzačom sprístupne-
venským migrantom a zároveň im priniesť množstvo uži-
né informácie o zmene zamestnávania s Ukrajinou.
točných a zaujímavých informácií potrebných pri hľadaní
Za účelom jednoznačného poskytovania informácií
práce a o našich službách. Časopis bol distribuovaný hlav-
bol spracovaný stručný prehľad o možnosti prístu-
ne v UK, Írsku a v Českej republike pre slovenskú komunitu,
pu na trh práce v jednotlivých krajinách EÚ/EHP.
ktorá žije v týchto krajinách.
Na stránke bolo pre uchádzačov vytvorené diskusné fórum, kde si môžu klienti vymieňať svoje skúsenosti s prácou v zahraničí. Na konci rozpočtového obdobia bola spustená mobilná verzia stránky
www.m.eures.sk, ktorú si môžu klienti prezerať prostredníctvom svojich mobilných telefónov.
Propagačné predmety
V tomto roku sa suma finančných prostriedkov
určených na propagáciu a reklamu využila na nákup
predmetov s logom EURES a kontaktným linkom
na slovenský a národný portál EURES.
Na propagáciu siete EURES boli zakúpené papierové
tašky, antistresové lietadlá, gélové podložky pod myš,
perá a bannerová plachta s potlačou našej krajiny
za účelom propagácie našich služieb a krajiny.
10
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Working groups of the EURES network
in Slovakia
Communication group
ging clients´ working experience abroad. The mobile
The Communication Group is the creator of the high-
version of the page www.m.eures.sk, activated to the
quality and efficient communication strategy of our
network. It consists of seven EURES advisors and one
end of the fiscal period, supports browsing by means
of our clients´ mobile phones.
coordinator. The Group meets annually for a two-day
Promotional items
workshop, aiming to resolve tasks within its competen-
The sum of financial means available in this year for
ce. In the 2009/2010 period the Communication Group
promotional and advertising activities was used to
activities were targeted mainly in the implementation of
purchase items showing the EURES logo, along with
the following activities:
the contact link to the Slovak and national EURES portal. Promotion of the EURES network was advanced by
The web page www.eures.sk
purchasing paper bags, anti-stress planes, gel mouse
Our web page shows updated information about employing
pads, ballpoint pens and banner sheets printed with
aliens, the supplemented form for reporting job vacancies
a picture of Slovak landscape in order to promote our
in the English language, and information made available
services and country.
to applicants about change of employment with Ukraine.
Access chances to the labour market in individual EU/EEA
DVD on the living and working conditions
countries are briefly reviewed in order to provide clear and
in Slovakia
explicit information. The discussion forum created for ap-
This DVD was prepared in four language variants –
plicants on the web page offers the possibility of exchan-
English, Slovak, Polish ands German. They are designed
for the target group of applicants for employment interested in working in our country and, not lastly, for
our partners abroad wishing to cooperate with EURES
Slovakia and to hold job selection interviews. The DVD
promotes our country and the services of EURES Slovakia in the framework of presentations at foreign labour exchanges, seminars with foreign employers and
partners.
Creation of articles for SK Magazine
SK Magazine was proven as one of the most efficient
and most productive methods presenting our network
and its functions to Slovak migrants, offering them
a multitude of useful and interesting information about
seeking jobs, and about our services. The Magazine has
been distributed mainly in the UK, Ireland and in the
Czech Republic, designed for the Slovak communities
living in these countries.
11
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
3.
Pracovné
skupiny
Pracovné skupiny siete EURES
na Slovensku
Skupina zameraná na spoluprácu
so zamestnávateľmi
t á t ľ i a št
študentmi
d t i
Dôležitou cieľovou skupinou siete EURES sú slovenskí zamestnávatelia. Preto jedna z hlavných úloh
siete je osloviť a poskytovať informačné a poradenské služby pre túto cieľovú skupinu.
Pracovná skupina zameraná na spoluprácu so zamestnávateľmi a študentmi vznikla s cieľom pripraviť aktivity plánované pre zamestnávateľské
subjekty a naplánovať ďalšie aktivity v súlade s požiadavkami zamestnávateľov na ďalšie rozpočtové
obdobie.
V rozpočtovom období 2009/2010 bola hlavnou
úlohou pracovnej skupiny predovšetkým príprava
stretnutia „EURES zamestnávateľom“, ktoré bolo
zamerané na sprostredkovanie informácií zamestnávateľom
z oblasti sociálneho zabezpečenia,
zdravotného poistenia, zamestnania cudzincov,
daňového systému a pracovnoprávnych vzťahov
za účasti inštitúcií zaoberajúcimi sa otázkami mobility pracovných síl v EÚ/EHP.
Ďalšou dôležitou úlohou pracovnej skupiny bola
aktualizácia informácií pre slovenských a zahraničných zamestnávateľov na webovej stránke siete
EURES a taktiež aktualizácia prezentácie pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl.
12
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Working groups of the EURES network
in Slovakia
The group focused on cooperation
with employers and students
Slovak employers constitute in important target
group of the EURES network. Therefore the addressing of, and providing information and advisory
services to this target group is one of the principal
objectives of the network. The Group focused on
cooperation with employers and students was established in order to prepare activities designed
for employers, as well as to plan further activities in
compliance with the requirements of employers in
the next fiscal period.
The main task of this Group in the fiscal year
2009/2010 comprised mainly the preparation of
„EURES to employers“ meetings, focusing in the
mediation of information to employers in the field
of social security, health insurance, employment of
aliens, tax system and labour law relationships, participated in by institutions engaged in labour force
mobility issues in the EU/EEA.
Updating information for the Slovak and foreign
employers on the EURES network web page was
another important task of the Group, along with an
update of the presentation designed for secondary
school and university students and graduates.
13
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
4.
Aktivity
siete
Aktivity siete EURES
v období 2009 - 2010
EURES zamestnávateľom
V súvislosti s napĺňaním smerníc a odporúčaní
pobyt, ako aj na kontrolné zistenia Inšpektorátu práce.
Európskej komisie o poskytovaní informácií a bu-
V priebehu neformálnej diskusie si prítomní hostia vy-
dovaní systematických kontaktov s osobitnými
menili informácie, dobré skúsenosti a kontakty, získali
skupinami, sieť EURES sa rozhodla, v rozpočtovom
informačné a propagačné materiály.
období 2009/2010, zorganizovať pracovné stret-
Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Zamestnáva-
nutie „EURES zamestnávateľom“. Toto podujatie sa
telia ocenili záujem úradu práce, ktorý promptne reaguje
uskutočnilo na všetkých 46 úradoch práce, sociál-
na aktuálne zmeny na trhu práce a organizuje pracovné
nych vecí a rodiny a zúčastnilo sa ho 605 zamestná-
stretnutia neformálneho charakteru, na ktorých môžu
vateľov z celého Slovenska.
predložiť svoje požiadavky a návrhy.
Cieľom tejto aktivity bolo poskytnutie informácií
zamestnávateľom sieťou EURES a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti mobility pracovnej sily v EÚ/
EHP.
Zamestnávatelia sa často obracajú na našu sieť
s otázkami týkajúcimi sa zamestnávania občanov
EÚ/EHP a tretích krajín. Keďže odpovedať na všetky
otázky týkajúce sa tejto problematiky nie je vždy
jednoduché, rozhodli sme sa tento rok prizvať aj
inštitúcie pôsobiace v oblasti mobility pracovnej
sily. Pozvanie prijali zástupcovia Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne, Daňového úradu, Inšpektorátu práce, Cudzineckej polície, Obvodného úradu a Centra prvého kontaktu, ktorí radi a ochotne
prezentovali služby a informácie, ktoré poskytujú.
Zástupcovia úradov práce predstavili zúčastneným
hosťom súčasnú situáciu na trhu práce, služby siete EURES zamerané na zamestnávateľov a zamestnávateľsky orientované služby úradu. Počas pracovného stretnutia zamestnávatelia konkrétnymi
otázkami z praxe reagovali na problémy týkajúce
sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, vybavovania povolení na zamestnanie a povolenia na
14
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Activities of the EURES network
in the period 2009 - 2010
EURES to employers
With reference to the fulfilment of European Commissi-
invite, in this year, also the institutions carrying out
on directives and recommendations on the provision of
activities in the field of work force mobility. Repre-
information and on the construction of systematic con-
sentatives of the Social Insurance Institution, Health
tacts with selected groups, the EURES network decided
Insurance Company, tax offices, Labour Inspectora-
to organise, in the fiscal period 2009/2010, a workshop
te, the Alien Affairs police department, district of-
titled “EURES to Employers”. This event, held at all 46 La-
fices and the Centre of First Contact accepted the
bour Offices, was attended by 605 employers from all
invitation, and readily outlined the services and in-
over the country.
formation provided by them. Representatives of La-
The objective of this activity was to provide information
bour Offices presented the current labour market si-
to employers through the EURES network and institu-
tuation to the participating guests, and familiarised
tions engaging in work force mobility issues in the EU/
them with services of the EURES network focused on
EEA.
employers, along with the Offices´ services provided
Employers have been frequently accessing our network
to the employers.
with questions related to employment of EU/EEA and
Employers in the course of workshop responded
third-country citizens. Since responding to all questions
with specific and practice-based questions to pro-
in this field is not always a simple matter, we decided to
blems linked to social insurance, health insurance,
issues involving employment permits and residential permits, and discussed the results of controlling
activities of the Labour Inspectorate.
Guests also held informal discussions, enabling them
to exchange information, good experience and contacts, and acquired informational and promotional
materials.
The event was positively evaluated by employers,
who have appreciated the interest expressed by
the Office of Labour, Social Affairs and Family and
its prompt response to current changes in the labour market, as well as its effort to organise informal
workshops that offer them the possibility to put forward requirements and proposals.
15
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
4.
Aktivity
siete
Aktivity siete EURES
v období 2009 - 2010
Panelová diskusia
V dňoch od 27. októbra 2009 do 13. novembra 2009 sa
Úlohou predstaviteľov a odborníkov zúčastnených
postupne na pôde Úradov práce, sociálnych vecí a rodi-
inštitúcií bolo stručne predstaviť aktivity spojené s vy-
ny v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Rimavskej Sobote,
konávanou agendou na úrovni EÚ/EHP, ako aj cudzincov
Liptovskom Mikuláši, Kežmarku a Michalovciach usku-
a zodpovedať vybrané otázky prípadových štúdií
točnila „Panelová diskusia“ - inovatívny zdroj získavania
klientov.
nových informácií pre sieť EURES.
Cieľom diskusie bolo dosiahnuť vzájomnú koordináciu
Cieľom pracovného stretnutia bolo posilniť vzájomnú
informácií medzi inštitúciami, aby sme tak za pomoci
výmenu informácií medzi inštitúciami zaoberajúcimi sa
získaných informácií mohli skvalitniť naše služby v pros-
otázkami medzinárodnej mobility pracovnej sily. Snažili
pech klientov.
sme sa vytvoriť tvorivý priestor k vzájomnému zdieľaniu užitočných informácií v oblasti koordinácie mobility
a s tým súvisiacich povinností našich klientov na úrovni
Európskej únie, aby sme týmto spôsobom zvýšili kvalitu
informovania klientov o aktuálnych zmenách týkajúcich
sa uvedenej oblasti.
Stretnutie bolo zamerané na riešenie konkrétnych praktických otázok a problémov mobility občanov v rámci
krajín EÚ/EHP ako aj mobility cudzincov z tretích krajín.
Naše pozvanie prijali zástupcovia Sociálnej poisťovne,
Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., Inštitúcie AIESEC
Poprad, zástupcovia Obvodných úradov – odboru Živnostenského podnikania, Slovenského živnostenského
zväzu, Oddelení cudzineckej polície PZ, Krajského riaditeľstva cudzineckej polície, Inšpektorátov práce, ako
aj odborníci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - oddelení kontroly a sťažností, oddelení štátnych sociálnych
dávok. Pozvanie prijali aj zástupcovia Medzinárodnej
organizácie pre migráciu – IOM (International Organization for migration) Bratislava, ako aj zástupcovia projektu Pracovná banka pre migrantov (Labour Pool for Migrants), pôsobiacom pri Ústave verejnej politiky FSEV UK
v Bratislave.
16
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Activities of the EURES network
in the period 2009 - 2010
Panel discussion
An innovative source for acquiring new information for
lated obligations of our clients at European Union level,
the EURES network, titled “Panel discussion”, was gradu-
enabling to improve on their information about current
ally held between 27 October 2009 and 13 November
changes applicable to this field.
2009 at the Offices of Labour, Social Affairs and Family in
The meetings addressed solutions of concrete practical
Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Rimavská Sobota, Lip-
issues and problems in the mobility of citizens within the
tovský Mikuláš, Kežmarok and Michalovce.
framework of EU/EEA countries, as well as those applying
The objective of the Panel discussion was to reinforce
to the mobility of third-country aliens.
mutual exchange of information between the instituti-
Our invitation was accepted by representatives of the
ons engaged in issues applying to the field of internati-
Social Insurance Institution, the General Health Insuran-
onal mobility of the work force. We aimed to establish a
ce Company a.s., the AIESEC Institution Poprad, of Dis-
creative framework for mutual familiarisation with useful
trict offices –Departments of Trades, Slovak Trade Asso-
information in the mobility coordination field and in re-
ciation of Trades, of the Alien Affairs department of the
police force, Regional police directorate of alien affairs,
Labour inspectorates, as well as experts of the Offices
of Labour, Social Affairs and Family - their departments
of inspection and complaints, and of state social benefit
departments. The invitation was accepted also by representatives of the International Organization for Migration (IOM) Bratislava, and of the Labour Pool for Migrants
project executing activities at the Public Policy Institute,
FSEV Faculty, Comenius University in Bratislava.
The representatives and experts of the participating
institutions were tasked to briefly present the activities
linked to their agenda executed at the EU/EEA and thirdcountry alien levels, and to respond to selected client
case-study questions. The following discussion was focused on mutual coordination of information between
the institutions enabling us to improve, based on the
acquired information, on our services for the benefit of
our clients.
17
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
4.
Aktivity
siete
Aktivity siete EURES
v období 2009 - 2010
Raňajky s médiami
Sieť EURES na Slovensku organizuje dvakrát ročne
Stretnutie s novinármi potvrdilo záujem médií o tému
regionálne pracovné stretnutie všetkých jej členov
pracovnej mobility a potrebu systematického zvyšova-
vo vybraných mestách v priestoroch úradov práce,
nia povedomia o sieti EURES a jej aktivitách v regiónoch.
sociálnych vecí a rodiny.
Bolo tiež jedinečnou možnosťou na nadviazanie úzkej
V rozpočtovom období 2009/2010 sme sa rozhodli
spolupráce s viacerými regionálnymi médiami.
pozvať na takéto pracovné stretnutia aj zástupcov
médií daného regiónu. Spoluprácu s médiami sme
začali budovať prostredníctvom významných aktivít našej siete, akými sú napríklad medzinárodné
burzy práce, a týmto neformálnym spôsobom sme
chceli nadviazať užšiu spoluprácu a prezentovať
agendu siete EURES aj zástupcom regionálnych
médií.
Pilotné stretnutia s médiami sme zorganizovali
na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši (19.11.2009) a v Humennom
(20.11.2009). Zástupcovia regionálnych televízií
a týždenníkov mali na nich možnosť získať balík informácií o sieti EURES, o jej službách a aktivitách,
realizovaných a plánovaných náboroch, ako aj
o národnom a európskom portáli.
Členovia siete EURES poskytli tiež informácie o stave mobility v príslušnom regióne, najmä o počte
pracujúcich v zahraničí a ich návrate domov z krajín
EÚ/EHP. Výstupom zo stretnutia boli niekoľkominútové televízne šoty, ktoré boli odvysielané v troch
regionálnych televíziách a štyri týždenníky zverejnili články propagujúce služby siete EURES.
18
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Activities of the EURES network
in the period 2009 - 2010
Breakfast with the Media
Twice in each year, the EURES network in Slovakia orga-
We commenced constructing our cooperation with
nises regional workshops for all of its members in the
the media in the framework of several significant ac-
premises of Offices of Labour, Social Affairs and Family
tivities - for example, international labour exchanges
in selected cities. We decided to invite, in the 2009/2010
- of our network, and to use this informal method
fiscal year, representatives of the media in the given re-
to establish closer cooperation, and to present the
gion to such workshops.
EURES network agenda also to regional media representatives.
Pilot meetings with the media were organised at
the Offices of Labour, Social Affairs and Family in the
cities Liptovský Mikuláš (19.11.2009) and Humenné
(20.11.2009). Representatives of regional televisions
and weeklies were provided information packages
about the EURES network, its services and activities,
recruiting events executed and planned, and about
its national and European portal. EURES network
members offered information about the mobility situation in the respective regions, mainly about the
number of workers working abroad and their return
home from the EU/EEA countries.
The outputs of these meetings represented television shots of several minutes´ duration, broadcasted
by three regional televisions. In addition, four weekly magazines printed articles promoting the EURES
network services.
The meeting with journalists confirmed the interest of the media in the labour mobility theme and
in the need for a systematic increase of awareness
of the EURES network and its regional activities. At
the same time it presented a unique opportunity for
establishing close cooperation with several regional
media.
19
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
4.
Aktivity
siete
Aktivity siete EURES
v období 2009 - 2010
Veľtrh práce Job Expo 2010 Nitra
Veľtrh práce, ktorý sa konal v Nitre v dňoch 29.-30.
kalo 278 klientov. Všetky pracovné ponuky s podrobný-
apríla 2010, počtom zúčastnených zamestnáva-
mi informáciami o mieste a spôsobe výberových poho-
teľov, personálnych agentúr, sprostredkovateľských
vorov boli zverejnené na slovenskom portáli siete EURES
agentúr a ďalších odborných partnerov ako aj poč-
www.eures.sk
tom návštevníkov patril medzi najväčšie podujatia
www.jobexpo.sk - zameranom na organizovaný pracov-
s takýmto zameraním na Slovensku.
ný veľtrh.
a
zároveň
na
portáli
Job
Expo
Na Agrokomplexe v Nitre poskytlo 149 slovenských
ako aj zahraničných vystavovateľov približne 1 800
Partneri našej siete prezentovali informácie z oblasti
pracovných miest. Úrady práce sociálnych vecí
životných a pracovných podmienok a poskytovali po-
a rodiny rozšírili pracovné ponuky o ďalších 6 000
radenské služby o svojich krajinách ako aj pracovné po-
pracovných miest. V hale so slovenskými zamest-
nuky z ich národných portálov. EURES poradcov osobne
návateľmi bolo zrealizovaných 53 200 informač-
kontaktovalo 5 688 záujemcov, ktorí mali záujem najmä
ných pohovorov a počet predbežných pracovných
o prácu v gastronómii, hotelových, reštauračných a opa-
prísľubov obdržalo 1 078 návštevníkov.
trovateľských službách, stavebníctve, o sezónne práce,
Pre medzinárodnú sieť EURES to bola v poradí už
študenti sa zaujímali o pracovné brigády.
XII. burza práce, na ktorej participovala. V hale „EURES dedinka“ bolo zastúpených 19 krajín EÚ/EHP,
Na základe prieskumu, ktorý sa uskutočnil po skonče-
prostredníctvom zamestnávateľov a partnerov na-
ní podujatia sa burzy práce zúčastnilo približne 20 600
šej siete z Holandska, Talianska, Švajčiarska, Sever-
návštevníkov a pavilón s medzinárodným zastúpením
ného Írska, Fínska, Malty, Veľkej Británie, Švédska,
navštívilo približne 11 490 návštevníkov.
Nórska, Dánska, Talianska, Francúzska, Rakúska, Írska, Slovinska, Bulharska, Maďarska, Poľska a Českej
republiky. Ponúkali 400 pracovných miest z oblasti
zdravotníctva, poľnohospodárstva, stavebníctva,
strojárstva. V ponúkaných profesiách záujemcovia
o prácu mohli nájsť hydinárov, stolárov, tesárov,
lešenárov, maliarov, betonárov, zváračov, viazačov
armatúr, CNC operátorov, brusičov a pod. Záujem
bol aj o zdravotnícky personál, pomocnice do domácnosti, animátorov, zberačov ovocia a zeleniny
a upratovacie a čistiace služby. Zahraniční zamestnávatelia vykonali so záujemcami o prácu približne
3 222 pracovných pohovorov, pracovný prísľub zís-
20
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Activities of the EURES network
in the period 2009 - 2010
Job Fair Expo 2010 Nitra
The Job Fair, held in Nitra on 29 – 30 April 2010, was one
France, Austria, Ireland, Slovenia, Bulgaria, Hungary,
of the grandest events in this field in Slovakia in terms
Poland and the Czech Republic. They offered 400
of numbers of the participating employers, personnel
job positions in the fields of health care, agriculture,
agencies, mediating agencies and other professional
building industry and machine industry. Interested
partners, as well as of visitors.
applicants could choose from among the offers such
Approximately 1 800 jobs were on offer by 149 Slovak as
jobs as poultry caretakers, carpenters, joiners, scaf-
well as foreign exhibitors in the premises of Agrokom-
folders, painters, concreters, welders, rebar fixers,
plex Nitra. This offer was expanded by Offices of Labour,
CNC operators, grinders, etc. Vacancies in the field of
Social Affairs and Family with 6 000 additional job positi-
health care personnel, domestic helpers, animators,
ons. As much as 53 200 tentative interviews were held in
fruit pickers, vegetables harvesters, charwomen
the hall hosting the Slovak employers, and 1 078 visitors
service and cleaning service personnel were also
were provisionally offered jobs.
presented. Foreign employers interviewed 3 222 ap-
This was already the 12th job fair with participation of
plicants, of whom 278 clients were offered jobs. All
the international EURES network. Nineteen EU/EAA
job offers, specifying detailed information about the
countries were represented in the „EURES Village“ hall,
interviewing place and method were published on
through our network´s employers and partners from
the Slovak EURES network portal www.eures.sk and
the Netherlands, Italy, Switzerland, Northern Ireland,
on the Job Expo portal - www.jobexpo.sk, focused
Finland, Malta, Great Britain, Sweden, Norway, Denmark,
upon this job fair.
Partners of our network presented information reflecting the living and working conditions, and provided advisory services about their respective countries, as well as job offers from their national portals.
Personal contacts with EURES advisors were made
by 5 688 applicants, interested mainly in work in the
field of gastronomy, hotel and restaurant services,
personal assistance services, building industry and
seasonal works, while students mainly expressed interest in vacation jobs.
Feedback available after conclusion of the event
showed that the Fair has been attended by approximately 20 600 visitors, and the pavilion with international representation had about 11 490 visitors.
21
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
4.
Aktivity
siete
Aktivity siete EURES
v období 2009 - 2010
Veľtrh Profesia days
Veľtrh Vapac & Akadémia
V dňoch 16. - 17. februára 2010 sa v Sibamac Aréne
Veľtrh Vapac & Akadémia sa uskutočnil v dňoch od 6. – 8.
v Bratislave uskutočnil veľtrh Profesia days, ktorý bol
októbra 2009 v Bratislave. Prezentovalo sa na ňom 230
určený všetkým nezamestnaným, študentom, absol-
inštitúcií ponúkajúcich vzdelanie a prácu z 11 európs-
ventom stredných a vysokých škôl, ako aj pracujú-
kych krajín.
cim z celého Slovenska, ktorí si hľadali inú prácu.
Cieľovou skupinou veľtrhu boli študenti a absolventi
Veľtrh bol jedinečným miestom, kde sa mohli stretnúť
stredných a vysokých škôl. Veľtrhy Vapac & Akadémia po-
zamestnávatelia, personálne a vzdelávacie agentúry,
čas svojej existencie získali medzi študentmi veľkú popu-
štátne organizácie a iné špecializované spoločnosti
laritu a ročník 2009 prekročil hranicu doterajšej návštev-
zamerané na trh práce s návštevníkmi, ktorí si hľadajú
nosti, navštívilo ho 11 983 návštevníkov – študentov
prácu. Súbežne s veľtrhom práce bol pre návštevníkov
zo všetkých 8 regiónov Slovenskej republiky.
pripravený bohatý sprievodný program.
Tento veľtrh patrí medzi najväčšie veľtrhy určené pre
V rámci veľtrhu prebiehali odborné semináre a konzul-
mladých ľudí na Slovensku. Svoju veľkú návštevnosť si
tácie, ukážky assessment centier, testovanie jazykových
získal predovšetkým kvalitnými vystavovateľmi – reno-
znalostí.
movanými univerzitami a inštitúciami ponúkajúcimi
Návštevníci sa mohli zapojiť do„Cesty úspechu“, ktorá ich
vhodné programy pre študentov.
naučila ako si správne hľadať prácu – od napísania životopisu až po úspešné absolvovanie pohovoru. Členovia našej
Stánok siete EURES počas výstavy navštívilo okolo 500
siete tu ponúkali služby, voľné pracovné miesta a prezen-
študentov, ktorých zaujímali predovšetkým informácie
tovali životné a pracovné podmienky v krajinách EÚ/EHP.
ohľadom štúdia v zahraničí – granty, stáže. Zaujímali sa
aj o životné podmienky v krajinách, v ktorých by radi
študovali.
EURES poradcovia prezentovali životné a pracovné
podmienky a ponúkali možnosti a kontakty na štúdium
v krajinách EÚ/EHP.
22
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Activities of the EURES network
in the period 2009 - 2010
The Profession Days Fair
The Vapac & Academy Fair
On 16 - 17 February 2010 the Sibamac Arena in Bratislava
The Vapac & Academy Fair was held in Bratislava between
hosted the Profession Days fair, designed for all persons
6 and 8 October 2009. It presented 230 institutions from
unemployed, students, secondary school and university
11 European countries, offering education and work.
graduates, but also workers from all over Slovakia who
The target group of the Fair comprised students and
were seeking different jobs.
graduates of secondary schools and universities. During
This fair was a unique opportunity for meetings of
their existence, the Vapac & Academy fairs have become
employers, personnel and training agencies, state orga-
exceedingly popular among students, and the event of
nisations and other specialised companies focusing on
2009, with 11 983 visitors – students coming from all
the labour market, with job-seeking visitors.
8 regions of the Slovak Republic, improved on all past
attendance records.
The fair was accompanied with an extensive simultaneously held programme, including professional seminars,
The Fair is one of the largest, designed for young people
consulting, language skills testing and assessment cen-
in Slovakia. It earned enormous popularity mainly by the
tre presentations.
high quality of exhibitors – reputable universities and in-
Visitors had the chance to partake in the „Road to
stitutions offering suitable student programmes.
Success“, showing them how to look for work in a proper way – from writing the résumé to successful working
About 500 students visiting the EURES network´s stand
interview. Members of our network offered services, job
during the fair primarily inquired about study opportu-
vacancies, and presentations of living and working con-
nities abroad – grants and study visits, and sought infor-
ditions in EU/EEA countries.
mation of the living and working conditions in the countries they would prefer to study in.
EURES advisors presented the living and working conditions, and offered study opportunities and contacts in
EU/EEA countries.
23
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
4.
Aktivity
siete
Aktivity siete EURES
v období 2009 - 2010
Česko-slovenský seminár
Výročné stretnutie EURES líniových manažérov
Česká republika je jednou z najväčších „destinácií“
pre našich uchádzačov o zamestnanie kvôli podobnej
Stretnutia organizované pre líniových manažérov priná-
kultúre, rovnakej histórií a vzdelávaciemu systému a naj-
šajú zabezpečenie a zvýšenie kvality informácií medzi
mä pre takmer žiadnu jazykovú bariéru. Preto je potreb-
sieťou EURES a predstaviteľmi úradov práce.
ná efektívna komunikácia medzi slovenskými a českými
EURES poradcami, ktorá podporuje spoluprácu a výme-
Účastníci, pre ktorých je táto aktivita organizovaná, sa
nu aktuálnych informácií o pracovnej mobilite. Z dôvo-
počas stretnutia aktívne zapájajú do diskusií a sami na-
du skvalitnenia tejto komunikácie a spolupráce medzi
vrhli, aby sa takéto stretnutie uskutočňovalo pravidelne
slovenskými a českými EURES poradcami sa uskutočnil
každý rok.
3 dňový česko-slovenský seminár siete EURES v dňoch
Trojdňové stretnutie sa v roku 2009 uskutočnilo koncom
od 12. - 14. novembra 2009 vo Veľkých Karloviciach v Čes-
augusta, zúčastnilo sa ho 46 líniových manažérov a čle-
kej republike. Účastníci siete EURES v ČR a na Slovensku
novia slovenskej siete EURES. Hosťom stretnutia bola
sa od začiatku fungovania tejto siete v oboch krajinách
EURES manažérka z ČR, ktorá prezentovala fungovanie
stretli už po piatykrát.
siete v ich krajine.
Každoročné stretnutie siete EURES Slovensko a EURES
Česká republika je pracovne nabité prezentáciami účast-
Na stretnutiach je pravidelne predstavovaný Národ-
níkov obidvoch zúčastnených krajín. Pri prezentujúcich
ný plán aktivít siete pre nové rozpočtové obdobie.
aktivitách sa inšpirujeme nápadmi a priebehom organi-
EURES poradcovia ďalej prezentovali projekty spoluprá-
zovania jednotlivých akcií. Počas stretnutia sa venujeme
ce s partnermi zo zahraničia, koordinátori cezhraničných
prezentáciám ohľadom plánov aktivít na momentálne
partnerstiev Danubius a Beskydy informovali účastníkov
rozpočtové obdobie, cezhraničným iniciatívam a part-
o fungovaní a pláne činnosti cezhraničnej spolupráce.
nerstvám, náborovým projektom, národným webovým
Prítomní boli oboznámení o novom vzhľade a dokona-
stránkam v každej krajine a situácii na trhu práce v SR
lejšej funkčnosti národnej webovej stránky, ako i európ-
a ČR.
skeho portálu EURES.
Pre obe siete EURES sú tieto naše spoločné stretnutia prínosom, pretože sa často stretávame s rovnakými situáciami, prekážkami pri svojej práci, a preto diskusia o rôznych nápadoch pri ich riešení je pre obe strany obohacujúcou. Navzájom získavame informácie o aktuálnom
stave záležitostí týkajúcich sa pracovnej mobility, trhu
práce – voľných pracovných miest, príchodu a odchodu
občanov z krajín EÚ/EHP alebo cudzincov z iných krajín.
24
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Activities of the EURES network
in the period 2009 - 2010
Czech-Slovak Seminar
Annual meeting of EURES line managers
Thanks to the similarity of cultures, identical historical
These meetings are organised for line managers in or-
background and educating system, and mainly to the vir-
der to ensure and enhance the quality of information
tual absence of any language barriers, the Czech Repub-
between the EURES network and representatives of the
lic is one of the largest „destinations“ for our applicants
Offices of Labour.
for employment. Efficient communication between Slovak and Czech EURES advisors to support cooperation
and exchange of topical information on labour mobility
is therefore necessary. In order to improve on the quality
of this communication and cooperation between Slovak
and Czech EURES advisors, a three-day Czech – Slovak
seminar of the EURES network was held from 12 to 14
November 2009 in Velké Karlovice in the Czech Republic.
The participants have been actively contributing to discussions, and suggested that this meeting should be
regularly held each year.
The three-day meeting in 2009 took place at the end
of August, with 46 line managers and EURES Slovakia
network members participating. The meeting hosted
The EURES network participants from the Czech Republic
a EURES manager from the Czech Republic who presen-
and Slovakia participated in this event for the fifth year
ted the run of the network in her country.
in a row since the network commenced its functions.
Annual meetings of the EURES Slovakia and EURES Czech
The meetings feature regular presentations of the Nati-
Republic networks are tightly packed with presentati-
onal Network Activities Plan, applying to the next fiscal
ons of work of the participants from both countries. The
period. EURES advisers presented projects of cooperati-
accompanying activities are sources of inspirational
on with partners from abroad, and coordinators of the
ideas and organisational concepts of individual actions.
Danubius and Beskydy cross-border partnerships provi-
Presentations in the meetings are focused to plans of
ded information about the functions and activity plans
activities within the current fiscal period, cross-border
of this trans-national cooperation. Participants were ac-
initiatives and partnerships, recruitment projects, natio-
quainted with the new design and improved functiona-
nal web pages in each country, and the labour market
situation in the SR and CzR.
These joint meetings are contributory events to both EU-
lity of the national web page and of the European EURES
portal.
RES networks since we frequently face similar situations
- obstacles in our work, therefore discussions of the various ways of their resolution brings rewarding results to
both parties. We acquire mutual information about the
current state of affairs in such fields as labour mobility,
labour market – job vacancies, arrivals and departures of
citizens from EU/EEA states, or migration of third-country aliens.
25
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
4.
Aktivity
siete
Aktivity siete EURES
v období 2009 - 2010
Národné a regionálne pracovné
stretnutia členov siete EURES
Predpokladom úspešného fungovania siete na národ-
Pravidelné jednodňové pracovné stretnutia EURES po-
nej úrovni je vzájomná komunikácia a informovanosť
radcov a EURES asistentov na regionálnej úrovni sa usku-
od centrálnej úrovne EURES manažéra na EURES po-
točnili dvakrát v mesiacoch apríl a november. Aprílové
radcov a EURES asistentov na regionálnej úrovni. Pra-
stretnutia boli na úradoch v Poprade, Košiciach, Považ-
covné stretnutia členov siete na národnej a regionál-
skej Bystrici, Trnave a Prievidzi, novembrové na úradoch
nej úrovni pri osobnom kontakte kolegov, ich aktívnou
v Liptovskom Mikuláši, Topoľčanoch, Humennom, Zvo-
účasťou, vzájomnou diskusiou a podnetmi sú efek-
lene a Žiline. Na stretnutiach boli prezentované informá-
tívnymi nástrojmi na dosiahnutie spoločných cieľov.
cie o činnosti siete v nadväznosti na národné stretnutia,
nové schválené aktivity pre ďalšie obdobie a diskusie
Počas rozpočtového obdobia 2009/2010 sa uskutočnili
o pracovných záležitostiach.
3 národné stretnutia EURES poradcov a zástupcov siete
na centrálnej úrovni – manažér, koordinátor, finančný
expert, koordinátor cezhraničných partnerstiev. Každé
stretnutie bolo zamerané na iné pracovné záležitosti
a prebiehalo počas troch dní. Na prvom júlovom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo Vadičove za účasti 22 členov,
boli nové národné aktivity rozpracované a prerozdelené
medzi členov so stanoveným časovým harmonogramom. Decembrové stretnutie sa uskutočnilo v Žiline za
účasti 23 členov, kde boli prezentované nové finančné
pravidlá komisie a zmeny pri žiadosti o grant a tvorili sa
aktivity na ďalšie rozpočtové obdobie. Cieľom posledného májového stretnutia bolo oboznámenie účastníkov
o schválených aktivitách na nové rozpočtové obdobie
a vytvorenie časového harmonogramu, ako i určenie
miest realizácie. Stretnutie sa uskutočnilo v Čadci s celkovým počtom 26 osôb, hosťami boli koordinátori cezhraničných partnerov Danubius a Beskydy.
Okrem uvedených pracovných záležitostí sa účastníci
zaoberali fungovaním siete, službami poskytovanými
klientom, dennými pracovnými úlohami a riešením konkrétnych situácií.
26
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Activities of the EURES network
in the period 2009 - 2010
National and regional workshops
of EURES network members
Successful functioning of the network at national level
The first workshop that took place in July in Vadičov in
requires communication and provision of information
the presence of 22 members was designed to the de-
flow from the central EURES managerial level to EURES
velopment of new national activities and their subdivi-
advisors and EURES assistants at regional levels. Work-
sion among members, with specific time schedules set
shops attended by network members at national and
for their implementation. The second workshop, held in
regional levels represent an efficient tool toward accom-
December in Žilina, was attended by 23 members, fo-
plishing common goals through active participation, di-
cusing on the presentation of new financial rules of the
scussion and exchange of stimuli by colleagues in mutu-
Commission, changes in grant applications, and on the
al personal contact.
elaboration of activities for the next fiscal period.
During the fiscal period 2009/2010 three national work-
The objective of the last workshop in May was to fami-
shops took place, attended by EURES advisors and ne-
liarise participants with the approved activities in the
twork representatives at central level - manager, coordi-
new fiscal period, to establish a new time frame of these
nator, financial expert, and coordinator of cross-border
activities, and to determine the places of their implemen-
partnerships. Each three-day meetings was focused on
tation. This meeting was held in Čadca with 26 persons
different work themes.
participating, and in addition, hosting the Danubius and
Beskydy cross-border partnership coordinators.
Apart from the above programme, the participants were
dealing with issues involved in the run of the network,
services provided to clients, everyday business affairs
and resolution of concrete situations.
Two regular one-day workshops of EURES advisors and
EURES assistants were held at regional level, one in April
and one in November. The April workshop took place at
the Offices of Labour in Poprad, Považská Bystrica, Trnava and Prievidza, and the November workshop in Liptovský Mikuláš, Topoľčany, Humenné, Zvolen and Žilina.
The meetings informed about network activities in link
to the national workshops and new activities approved
for the following period, and discussed issues involved
in our work.
27
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
4.
Aktivity
siete
Aktivity siete EURES
v období 2009 - 2010
Spolupráca so strednými a vysokými
školami na Slovensku
Slovenská sieť EURES sa snaží dostať do povedomia mla-
Zaujímalo nás aj to, či študenti niekedy počuli o sieti
dej verejnosti ešte pred jej vstupom na trh práce. Pro-
EURES. Až 27% z nich už o našej sieti malo nejakú infor-
stredníctvom svojich poradcov a asistentov sa pravidelne
máciu.
zúčastňuje stretnutí so študentmi stredných a vysokých
škôl v rámci svojich regiónov za účelom poskytovania
Zistili sme tiež, že dnešní mladí ľudia sa v dostatočnej
informácií o jej aktivitách a fungovaní spoločného trhu
miere zaujímajú o medzinárodnú mobilitu a plánujú vy-
práce krajín EÚ/EHP.
užiť jej možnosti. K tomu im pomáha aj vyučovanie cudzích jazykov na školách. Najviac sa vyučuje anglický
V mnohých prípadoch sú tieto stretnutia uskutočňované
a nemecký jazyk. Ostatné jazyky, ako ruština, francúz-
spoločne s preventívnym poradenstvom, ktoré je posky-
ština, taliančina, španielčina a iné sa vyučujú v menšej
tované ďalšími oddeleniami úradov práce, a to oddele-
miere.
ním informačných a sprostredkovateľských služieb a oddelením poradenstva a vzdelávania. Mladý človek pred
Spolupráca so strednými a vysokými školami sa pre slo-
ukončením svojho vzdelávania tak má možnosť získať
venskú sieť EURES stáva pravidelnou aktivitou, o ktorú
kompletné informácie o tom, ako sa účinne správať a vy-
riaditelia a výchovní poradcovia jednotlivých škôl preja-
užívať možnosti na trhu práce doma a v zahraničí.
vujú každý rok väčší záujem.
Týmto spoločným poradenstvom sa tiež posilňuje úloha siete EURES v rámci národných verejných služieb
zamestnanosti.
Pracovníci siete EURES v období 2009/2010 navštívili
223 stredných a vysokých škôl a poskytli poradenstvo
pre 10169 študentov. V rámci tohto poradenstva sa zaujímali aj o názory študentov týkajúce sa medzinárodnej
mobility. V priemere 16,5% študentov má záujem po
skončení školy o ďalšie štúdium v zahraničí. Dokonca až
53% študentov uvažuje o tom, že po ukončení vzdelania
odíde pracovať do zahraničia. Najväčší záujem je o prácu
vo Veľkej Británii, Rakúsku, Nemecku, Českej republike,
Írsku, Taliansku, Holandsku a Španielsku.
28
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Activities of the EURES network
in the period 2009 - 2010
Cooperation with secondary schools
and universities in Slovakia
The EURES Slovakia network aims at the creation of awa-
In addition, this joint counselling reinforces the tasks of
reness in the young public before it enters the labour
the EURES network within the framework of national pu-
market. Its advisors and assistants regularly participate in
blic employment services.
meetings, within their respective regions, with seconda-
In the 2009/2010 period, EURES network workers visited
ry school and university students in order to disseminate
223 secondary schools and universities, and provided
information on the EURES network activities and functi-
counselling to 10 169 students. Within this counselling,
ons of the common labour market of EU/EEA countries.
the students´ opinions on international mobility issues
were investigated. It was found that, in average, 16.5% of
These meetings are frequently combined with preven-
the students were interested in post-graduation studies
tive counselling, provided by various departments of
abroad. As much as 53% of students considered wor-
the Offices of Labour – information and mediation ser-
king abroad after graduation, specifying Great Britain,
vices departments, and counselling and education de-
Austria, Germany, the Czech Republic, Ireland, Italy, the
partments. As the result, young people completing their
Netherlands and Spain as the most attractive countries
education acquire complete information about efficient
to work in.
conduct and utilisation of chances in the labour market,
both home and abroad.
We were interested to note whether or not the students
ever heard of the EURES network, and found that as
much as 27% already had a certain amount of relevant
information.
We have also found that modern youth is rather interested in international mobility and plans to utilise its opportunities. In this, they are helped by tuition of foreign
language at schools. English and German are the most
frequently taught languages, while Russian, French,
Italian, Spanish and others are taught to a lesser extent.
Cooperation with secondary schools and universities
has been turning into a regular EURES network activity,
increasingly attracting the interest of school principals
and education counsellors at individual schools.
29
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
5.
Spolupráca
Spolupráca na medzinárodnej úrovni
„Návrat slovenských občanov z Írska
domov““
d
Ekonomická kríza v roku 2008 mala značný vplyv na trh
kov (61 občanov) a tí, ktorí v Írsku odpracovali 3 a viac
práce v Írsku, a tým aj občanov Slovenska, ktorí tam pra-
rokov (95 občanov). Práca v hoteloch a gastronómii ((42
covali a stále pracujú. Veľa z nich stratilo po rokoch prácu
občanov) a v stavebníctve (28) patrili medzi najčastejšie
a stali sa poberateľmi sociálnych dávok. Niektorí sa roz-
sa objavujúce oblasti, v ktorých boli, resp. sú zamestnaní
hodli ostať, iní premýšľajú nad návratom domov. V sna-
občania SR. O návrate na Slovensko uvažovalo 91 opý-
he pomôcť im zorientovať sa v systéme rôznych doku-
taných.
mentov a nárokov, EURES Slovensko v spolupráci s FÁS
Írsko zriadilo na jeden týždeň na FÁS úrade v Dubline
Poradenstvo bolo hodnotené ako veľmi prínosné
poradenské centrum, v ktorom slovenský EURES porad-
a v budúcnosti chceme zorganizovať viac podobných
ca poskytoval informácie o tom, čo je potrebné vybaviť
aktivít.
a aké dokumenty sú nevyhnutné pri návrate späť na Slovensko. Propagácia tejto aktivity bola zabezpečená na
portáloch:
www.irsko.exil.sk
www.slovakinireland.ie
www.slovakcentre.ie
v letákovej forme na všetkých FÁS úradoch v Írsku a taktiež prostredníctvom SMS správy všetkým občanom SR,
ktorí sú zaregistrovaní v systéme inštitúcie Social Welfare
v Írsku. O tejto aktivite bola informovaná i slovenská ambasáda v Dubline.
Z dotazníkového prieskumu i osobných rozhovorov vyplynulo, že len malá časť občanov SR v Írsku má prehľad
o sociálnom, pracovnoprávnom či daňovom systéme
Írska i Slovenska, kde bolo zodpovedaných i najviac
otázok.
Z celkového počtu 118 občanov SR, ktorí využili služby
EURES poradcu, bolo 76 zamestnaných a 42 nezamestnaných. Najpočetnejšia bola skupina vo veku 26-35 ro-
30
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Cooperation at international level
„Return of Slovak citizens from Ireland“
The economic crisis in 2008 considerably affected the
This activity was published on several portals:
Irish labour market, and thereby also Slovakia´s citizens
www.irsko.exil.sk
having worked and still working there. Many of them
www.slovakinireland.ie
have lost, after several years, their jobs and became re-
www.slovakcentre.ie
cipients of social benefits. Some of these decided to stay
in the form of leaflets available at all FÁS offices in Ire-
while others started to think about returning home.
land, and in addition, by SMS messages sent to all SR citi-
Within its efforts to provide assistance in their orienta-
zens registered in the Social Welfare institutional system
tion in a system of various documents and claims, EU-
in Ireland. Also, Slovakia´s embassy to Ireland in Dublin
RES Slovakia in cooperation with FÁS Ireland opened
was kept informed about this activity.
up a consultancy centre at the Dublin FÁS Office for the
duration of one week where a Slovak EURES advisor pro-
A review held in the form of a questionnaire and personal
vided information about the agenda to be handled and
contacts showed that only a small proportion of Slovak
documents to be acquired, when returning to Slovakia.
citizens in Ireland had a clear view of the social, labour
law and tax systems in Ireland as well as in Slovakia, and
these were the fields wherein the majority of questions
was responded to.
Of the total number (118) of SR citizens having utilised
the EURES advisor’s services, 76 were employed and 42
unemployed. The age group 26 - 35 was most represented (61 persons) and the number of those having worked 3 and more years in Ireland prevailed (95 persons).
Hotel and astronomy work (42 persons) and work in the
building industry (28) appeared most frequently in the
employment of SR citizens. Of all contacted persons,
91 considered returning to Slovakia.
This consultancy was evaluated as exceedingly contributory, and more similar activities are planned in the
future.
31
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
5.
Spolupráca
Spolupráca na medzinárodnej úrovni
Spolupráca so španielskymi
zamestnávateľmi
t á t ľ i
Spolupráca s talianskymi
zamestnávateľmi
Náborové aktivity do turistického priemyslu pre oblasť
Náborový projekt zameraný na zamestnanie diplomova-
Baleárskych ostrovov sa začali v roku 2008 umiestnením
ných zdravotných sestier v Taliansku bol reakciou na ne-
prvých Slovákov v hotelovej sieti Fiesta Hotels Group
dostatok kvalifikovanej pracovnej sily v zdravotníckom
na Ibize. Úspešný štart poznačila nastupujúca kríza v sep-
sektore v tejto krajine. V spolupráci s EURESom v Miláne
tembri 2008, ktorej dôsledky sa prejavili aj v letnej sezó-
sme v rámci prvej fázy náboru v roku 2009 začali s pro-
ne 2009 – menším dopytom turistov po prímorských do-
pagáciou pracovných ponúk a selekciou uchádzačov.
volenkách a následne znížením počtu pracovných miest
Vzhľadom na to, že jedným z kľúčových cieľov aktivity
v rezorte turistického ruchu.
bolo tiež asistovať kandidátkam pri vybavovaní uzna-
V záujme zachovania kontaktov a kontinuálne budova-
nia odbornej kvalifikácie zdravotnej sestry v Taliansku,
nej spolupráce so zamestnávateľmi, hľadáme možnosti
pripravili sme pre kandidátov spĺňajúcich podmienky
letných stáží pre študentov hotelových škôl, ktorí pracu-
elektronický balík špecifických informácií o postupoch
jú za odmenu, ktorá nie je mzdou, ale formou štipendia.
pri žiadaní o uznanie odbornej kvalifikácie. V rozpočto-
Rozvíjame spoluprácu s hotelovými akadémiami v rámci
vom roku 2009/2010 sa nám podarilo naplniť pôvodný
celej SR.
zámer asistovať 20 diplomovaným zdravotným sestrám
Študentov akadémií pozývame na naše aktivity – pra-
pri uznávaní kvalifikácie a umiestnení na talianskom trhu
covné stretnutia, aby predviedli svoju odbornú pripra-
práce na 45%. Polovici z nich sme zároveň aktívne po-
venosť v servírovaní a príprave pohostenia. Študentkám
máhali v procese uznania kvalifikácie a momentálne sú
sprostredkúvame možnosť uplatniť sa ako hostesky pri
zaradené do bezplatného jazykového kurzu talianskeho
víkendových dostihových podujatiach v Bratislave.
jazyka, ktorého by sa mali zúčastniť v septembri 2010
v Miláne.
V prázdninových mesiacoch 2009 sa nám podarilo úspešne umiestniť na Mallorke, v rezorte Cala Viňas, prvé študentky a študentov z hotelových škôl z Dolného Kubína
a Šale. Oddelenie ľudských zdrojov hotelovej siete HiHotels prejavilo veľkú spokojnosť s prvými stážistami,
ako aj budúci záujem o priamy nábor študentov na slovenských odborných školách začiatkom roku 2010 pre
pozície záhradník, aranžér, kuchár a čašník, s perspektívou praxe v lete v hotelovej sieti Hi-Hotels na Mallorke,
Menorke a Málage.
32
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Cooperation at international level
Cooperation with Italian employers
Cooperation with Spanish employers
Our recruitment project focusing on the employment of
Recruitment activities in the tourist industry have begun
qualified nurses in Italy responded to the lack of specia-
in 2008 for the Balearic Islands, by placing the first Slovaks
list personnel in this country’s health care sector. Within
in jobs in the Fiesta Hotels Group on Ibiza. This successful
the first stage of this recruitment in 2009, we entered
start was affected by the onset of the economic crisis in
into cooperation with EURES in Milan, and started pro-
September 2008, the consequences of which have beco-
moting jobs and select applicants. One of the key objectives of this activity was to assist female candidates in
administrative proceedings for recognition, in Italy, of
the registered nurses´ professional qualification; therefore we prepared an electronic package of specific information about the required procedures for the applicants
me manifest in the 2009 summer season in the form of
less demand for seaside vacations by tourists, resulting
in decreasing numbers of jobs in the tourist industry.
In order to maintain contacts and continuity in the cooperation with employers, we are seeking summer-stay
meeting the selection criteria.
opportunities for hotel school students who would work
Our initial objective - of rendering assistance to 20 regis-
for a fee that represents a form of stipend rather than
tered nurses in the proceedings for recognition of their
wages. We are also developing cooperation with hotel
diplomas and finding job positions in the Italian labour
academies in the Slovak Republic. Their students are in-
market - was attained to 45% in the 2009/2010 fiscal
vited to join in our activities - workshops, enabling them
year. One half of these applicants were actively assisted
to demonstrate their professional skills in serving meals
by us in the diploma recognition process; currently they
and preparing snacks. We mediate hostess jobs to female
ore going to participate, in September 2010, in a free-of-
students at weekend horse-racing events in Bratislava.
charge Italian language course in Milan.
During the summer vacation months of 2009 we succeeded in placing the first students from Dolný Kubín and
Šala hotel schools in educational stays in the Cala Viňas
resort on Mallorca. The human resources department of
Hi-Hotels network expressed considerable satisfaction
with these students, and showed, early in 2010, interest
in direct recruitment of students at Slovak professional
schools, specifically for gardener, window-dresser, cook
and waiter positions, practising in the summer months
in the Hi-Hotels network on Mallorca, Menorca and in
Malaga.
33
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
6.
Partnerstvá
Cezhraničné partnerstvá a spolupráca
v rámci siete EURES Slovensko
EURES – T Danubius
Počas troch rokov činnosti malo cezhraničné partnerstvo
v prvom roku, zamestnávateľov v druhom roku, v treťom
EURES – T Danubius zámer osloviť všetky cieľové skupi-
roku si vybralo za hlavnú cieľovú skupinu mladých ľudí –
ny z pohľadu zamestnávania a regionálneho trhu práce –
žiakov, študentov a absolventov škôl.
uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov, študentov
Pre túto skupinu klientov partnerstvo zabezpečilo mož-
– a v spolupráci s ďalšími inštitúciami verejného sektora
nosť priameho kontaktu s pracovnou praxou formou
vstupujúcimi do pracovného života pozitívne ovplyvniť
exkurzií pre študentov stredných škôl so zameraním na
proces pracovnej mobility v prihraničnom regióne part-
strojársky, elektrotechnický a automobilový priemysel,
nerstva. V roku 2009-2010 partnerstvo aktívne plnilo svoj
počas ktorej si overili pracovné podmienky priamo u za-
pôvodný zámer, aby mohlo vstúpiť do nového obdobia
mestnávateľov, možnosti trhu práce a zorientovali sa vo
s jasnými predstavami o svojom pôsobení v službách
výbere zamestnania.
siete EURES.
V období Európskych dní pracovných príležitostí 2009
Bilancia aktivít posledného roka je nasledujúca:
– koncom septembra a začiatkom októbra, aby partner-
Prostredníctvom odborných publikácií s obsahom in-
stvo oslovilo čo najrôznorodejšiu a najširšiu verejnosť,
formácií prevažne právneho charakteru, potrebných
zorganizovalo Burzu informácií a Burzu práce a vzdelá-
pre každodenný pracovný život, partnerstvo oslovilo
vania, každú v inom regióne partnerstva.
jednotlivé cieľové skupiny so zameraním brožúr na pracovné právo, sociálne zabezpečenie a poistenie ako na
Slovensku, tak i v Maďarsku, ako aj podmienky podnikania v oboch susedných štátoch.
V treťom roku činnosti partnerstvo zorganizovalo
dve konferencie v dvoch mikroregiónoch partnerstva
pre zamestnávateľov o aktuálnej legislatíve v oblasti
cezhraničného zamestnávania a podnikania, s účasťou
zástupcov všetkých relevantných inštitúcií verejnej správy zo Slovenskej i Maďarskej republiky, akými sú daňový
úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa.
Pokiaľ v predchádzajúcich rokoch zapájalo partnerstvo
do svojich aktivít prevažne uchádzačov o zamestnanie
34
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Cross-border partnerships and cooperation
within the EURES Slovakia network
EURES – T Danubius
The first three years of activities of the cross-border part-
They represented brochures on such themes as labour
nership titled EURES – T Danubius have been aiming at
law, social security and insurance both in Slovakia and
addressing all target groups from employment and re-
in Hungary, elucidating the conditions of entrepreneur-
gional labour market aspects – applicants for employ-
ship in both neighbouring countries.
ment, employers and students entering the labour pro-
In the third year of its activities the partnership organi-
cess – and at exerting, in cooperation with other public
sed two conferences aimed at employers in two of its
institutions, positive influence upon the process of la-
micro-regions, in order to review current legislation in
bour mobility in the near-border region of this partner-
the field of trans-national employment and business.
ship. This initial intent has been actively pursued by the
The conferences were attended also by representatives
partnership in the year 2009 – 2010 to enable entry into
of all relevant public-administration institutions, e.g. tax
the next period with clear ideas of its role in the EURES
offices, social insurance institutions and health insuran-
network services.
ce companies, of Slovakia and Hungary.
While, during the preceding years, the partnership incor-
Last year’s activities are summed up as follows:
porated into its activities mainly applicants for employ-
The partnership addressed the individual target groups
ment in the first year and employers in the second year,
by means of professional publications containing infor-
it focused in the third year young people – pupils, stu-
mation primarily of legal nature, required in everyday
dents and school graduates – as its main target group.
working life.
The partnership’s support of this group provided clients
with direct possibilities to enter into contacts with practical work, by organising excursions for secondary school
students specialising in mechanical engineering, electrical engineering and in the auto industry, enabling them
to verify the conditions of this work and labour market
chances directly at the respective employers, and to
broaden their minds while selecting an employment.
During the European days of work opportunities 2009,
held at end of September and in early October, the partnership organised the Information Exchange and the
Work and Education Exchange events, each of them
in a different partnership region, in order to attract the
presence of the most diverse and widest public.
35
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
6.
Partnerstvá
Cezhraničné partnerstvá a spolupráca
v rámci siete EURES Slovensko
EURES – T Beskydy
Rok 2009/2010 bol pre partnerstvo EURES-T Beskydy ro-
livých zamestnancov úradov práce zlepšiť kvalitu ich
kom, kedy bola ukončená konsolidácia partnerstva, boli
poradenských služieb klientom. Toto školenie bolo zá-
vyriešené otázky vnútorného štatútu a zadefinované po-
kladom pre ďalšie aktivíty podobného charakteru, ktoré
stupy pri realizovaní jednotlivých aktivít, a tak sa činnosť
však budú v budúcnosti otvorené širšej verejnosti.
partnerstva mohla ešte viac zamerať na napĺňanie svo-
Súčasťou spolupráce v rámci EURES-T Beskydy boli
jich strategických cieľov smerom ku klientom.
stretnutia viacerých pracovných skupín, ktoré okrem
V roku 2009/2010 to boli z cieľovej skupiny predovšet-
iného vypracovali propagačné a informačné materiály
kým ľudia hľadajúci si prácu, študenti končiaci prípravu
pre rôzne cieľové skupiny klientov, začali práce na nasta-
na povolanie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré
vení systému vzájomného zdieľania informácii o cezhra-
si hľadali spôsob, ako sa etablovať v inej krajine prihra-
ničnej mobilite (ako napr. počet migrujúcich pracovní-
ničného regiónu.
kov, nedostatkové profesie v regióne, voľné pracovné
Z aktivít zameraných na túto cieľovú skupinu to boli, ok-
miesta v regióne Beskýd) a poskytovaní sociálnej pod-
rem iného, dva rozsiahle cezhraničné veľtrhy práce zor-
pory jednotlivým klientom v oblasti.
ganizované v rámci Európskych dní práce v Čadci a Prud-
Partneri združení v EURES-T Beskydy vyjadrili svoju ocho-
niku, na ktorých sa počet návštevníkov priblížil k počtu
tu podieľať sa na ďalšej spolupráci v rokoch 2010 - 2013,
4 600 - 5 000.
nakoľko vidia prínos v otvorenom pracovnom trhu v pri-
Okrem toho sa zorganizovali informačné dni o cezhra-
hraničnom regióne. V ďalšom období by chcelo partner-
ničnej pracovnej mobilite a EURES-T spolupráci na via-
stvo smerovať svoje aktivity ešte viac smerom ku klien-
cerých miestach partnerstva, ktoré boli spojené s väč-
tom a zamerať sa najmä na aktívnejšiu pomoc pre malé
šou aktivitou ohľadom rozvoja pracovného trhu (trhy
a stredné podniky a drobných živnostníkom pri výbere
práce, vzdelávania a podnikania dvakrát v Bielsku-Bialej,
vhodných kandidátov na voľné miesta.
Vsetíne, Katowiciach, Szczyrku, Cieszyne, atď.) Treba vyzdvihnúť aj deň otvorených dverí OHP určený pre mládež bez formálneho vzdelania, ktorý im mal pomôcť
pri umiestnení sa na trhu práce, prípadne poradiť pri výbere kurzu na ďalší profesijný rast. Po tomto veľtrhu začala spolupráca medzi partnermi, ktorej cieľom by malo
byť otvorenie možnosti mladým stráviť istý čas na praxi u zamestnávateľov v inej krajine prihraničnej spolupráce.
Pod záštitou partnerstva bolo zorganizované školenie
o pracovnom práve v jednotlivých krajinách partnerstva,
ktorého cieľom bolo zvýšením informovanosti jednot-
36
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Cross-border partnerships and cooperation
within the EURES Slovakia network
EURES – T Beskydy
The period 2009/2010 of EURES-T Beskydy represented
cation could obtain help, at the Open Doors Day (OHP), in
the year of completed consolidation of this partnership,
finding jobs in the labour market and/or advices toward
resolution of issues applying to its internal charter and
selection of a training course within which they would
definition of procedures in the execution of individual
continue developing their professional growth. This fair
activities, whereby the partnership could more intensely
was immediately followed by cooperation between the
channel its activities to the fulfilment of its strategic go-
partners in order to open up options for young people
als toward its clients.
to find practical work at employers in a different country
The target group in that period comprised primarily
within the frontier-region cooperation.
applicants for employment, students approaching gra-
The training course organised within the partnership
duation, and self-employed persons looking for ways to
was focused on labour law in the individual countries of
establish their business in another region in the national
the partnership, with the objective to improve, by incre-
border’s vicinity.
asing the level of information, the quality of client advi-
Activities addressing this target group included, among
sory services by individual Labour Office employees. This
others, two extensive trans-national job fairs organised
training represented the basis of further similar activities
within the European Days of Work in Čadca and Prudnik,
which, however, will be available to the general public in
attended by up to 4 600 and 5 000 visitors, respectively.
the future.
In addition, information days about cross-border labour
Furthermore, cooperation within the scope of EURES-T
mobility were organised at several partnership locations
Beskydy included meetings of various work groups resul-
which, within the cooperation with EURES-T, were chara-
ting, among others, in the elaboration of promotion and
cterised by sizeable activities toward development of the
information materials for various client target groups;
labour market (labour, education and business exchan-
work was commenced toward setting up a mutual in-
ges, held two times in Bielsko-Biala, Vsetín, Katowice,
formation-sharing system about trans-national mobi-
Szczyrk, Cieszyno, etc.). Young people lacking formal edu-
lity (e.g. numbers of migrant workers, most-demanded
professions in the region, job vacancies in the Beskydy
region) and about the provision of social support to individual clients in the area.
The partners associated within EURES-T Beskydy, aware
of the favourably developing open labour market in the
frontier region, expressed preparedness to participate
in their continuing cooperation in the years 2010-2013.
The partnership intends to orient its next activities more
intensely toward clients, emphasizing the provision of
active assistance to small and medium-sized enterprises
and tradespeople in selecting suitable candidates for vacant job positions.
37
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
6.
Partnerstvá
Cezhraničné partnerstvá a spolupráca
v rámci siete EURES Slovensko
Slovensko-poľská cezhraničná spolupráió Zamagurie
Z
i
ca v regióne
Slovensko-poľská cezhraničná spolupráca v regióne
cie aj o podnikaní v poľskom prihraničnom regióne.
Zamagurie má dlhoročnú tradíciu. Výrazný rozvoj spolu-
Posledný súbor aktivít bol zameraný na konkrétne oži-
práce nastal najmä vďaka sieti EURES, ktoré prispieva k oži-
venie a rozvoj trhu práce v prihraničnom regióne Za-
veniu pracovnej mobility na prihraničnom trhu práce.
magurie, konkrétne v oblasti Kežmarok – Nowy Targ.
V uplynulom období 2009/2010 sme v rámci grantu
Prínosom uvedeného súboru aktivít bola kontinuálna vý-
siete EURES prispeli k rozvoju cezhraničnej mobility
mena informácií o voľných pracovných miestach v prihra-
najmä
aktivít,
ničnej oblasti a odprezentovanie testovacej verzie interne-
ktoré boli podporným pilierom mobility v regióne.
tovej stránky „Zamagurie-Net“, ktorej účelom je skvalitniť
Pri príležitosti 5. výročia siete EURES na Slovensku sme
informačno-poradenské služby na elektronickej báze
zorganizovali vo Vyšných Ružbachoch cezhraničné stret-
pre cezhranične migrujúcich klientov.
za
pomoci
štyroch
súborových
nutie zástupcov siete EURES a predstaviteľov verejných
služieb zamestnanosti, ktorého cieľom bola vzájomná výmena informácií o situácii na trhu práce a o legislatívnych zmenách v Slovenskej i Poľskej republike.
Obdobné stretnutie bolo realizované aj v Poľskej republike v Nowom Saczi so slovenskou účasťou našich
predstaviteľov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
a pracovníkov siete EURES z regiónu Zamagurie.
Nadväzujúcim
súborom
aktivít
boli
pracovné
stretnutia pracovníkov siete EURES, v rámci ktorých prebiehali spoločné plánovania a koordinácia realizačných postupov cezhraničnej spolupráce.
Nosnou aktivitou boli „Prihraničné pracovné raňajky
so zamestnávateľmi“, ktoré sme organizovali v Belanských kúpeľoch v okrese Kežmarok. Stretnutie bolo
prednostne zamerané na zamestnávateľov, ktorým boli
poskytnuté informácie z oblasti zamestnávania cezhranične mobilných klientov a zároveň obdržali informá-
38
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Cross-border partnerships and cooperation
within the EURES Slovakia network
Slovak-Polish cross-border cooperation
in the region Zamagurie
The long years of tradition, in the region Zamagurie, of
At Vyšné Ružbachy we organised, under the auspices of
the Slovak – Polish cross-border cooperation culmina-
the 5th anniversary of the EURES network in Slovakia,
ted in the substantial development of this cooperation,
a cross-border meeting of EURES network representati-
primarily thanks to the EURES network that contribu-
ves with public employment services´ representatives,
ted to the vitalisation of labour mobility in the frontier
with the objective of mutual exchange of information
region.
about the labour market situation and about legislative
amendments in the Slovak Republic and in Poland.
In the 2009/2010 period we were able to contribute
within a grant from the EURES network, to the develo-
A similar meeting was held in the Republic of Poland in
pment of trans-national labour mobility, considerably
Nowy Sacz, with participation of Slovak representatives
assisted by four sets of activities representing the sup-
of the Offices of Labour, Social Affairs and Family and
portive pillars of mobility in the region.
EURES network workers in the region Zamagurie. Linked
to these events, the second set of activities comprised
workshops within the EURES network, engaging in joint
planning and coordination of procedures toward implementation of the trans-national cooperation.
The main event in this set was the “Frontier breakfast with
employers”, organised in the Belanské Spa in Kežmarok
district. It was preferentially aimed at employers who
were provided information about employing clients manifesting cross-border mobility, and information about
business opportunities in the Polish frontier region.
The last set of activities was specifically oriented to the
labour market vitalisation and development in the frontier region Zamagurie, concretely in the Kežmarok – Nowy
Targ area.
The contribution of this set of activities represented
a continuous exchange of information about job vacancies in the near-border area, along with the presentation
of the test version of the web page „Zamagurie-Net“, focusing on improvement of the electronic information advisory services for the cross-border migrating clients.
39
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
6.
Partnerstvá
Cezhraničné partnerstvá a spolupráca
v rámci siete EURES Slovensko
Slovensko-česko-rakúska cezhraničná
l
á
spolupráca
Súčasnou prihraničnou iniciatívou siete EURES Slovensko je rozvíjať cezhraničnú spoluprácu so susedným
Rakúskom a Českou republikou. S cieľom budovania
a prehĺbenia cezhraničnej spolupráce medzi troma krajinami sa vo Viedni uskutočnilo stretnutie predstaviteľov
siete EURES, verejných služieb zamestnanosti a sociálnych partnerov zo všetkých troch zainteresovaných štátov.
Na stretnutí sa všetky strany dohodli, že sa budú aktívne
podieľať na rozvoji nového cezhraničného partnerstva.
Na základe výstupov zo stretnutia bola vypracovaná
Štúdia uskutočniteľnosti, ktorá obsahuje základné štatistické, makroekonomické a geografické údaje cezhraničného regiónu ako aj identifikuje potreby vytvárania
EURES – T partnerstva v danom regióne.
Nadväzujúcou aktivitou bolo ďalšie stretnutie predstaviteľov siete EURES, verejných služieb zamestnanosti
a sociálnych partnerov zo Slovenska, Českej republiky
a Rakúska, kde medzi inými boli odprezentované aj nové
pravidlá Európskej komisie týkajúce sa EURES – T partnerstiev, strategické zameranie budovaného partnerstva
a navrhované aktivity ďalšej spolupráce všetkých troch
krajín.
40
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Cross-border partnerships and cooperation
within the EURES Slovakia network
Slovak – Czech – Austrian cross-border
cooperation
The present cross-border initiative of the network EURES
Slovensko is aimed at the development of trans-national cooperation with our neighbour countries - Austria
and the Czech Republic. A workshop of representatives
of the EURES network, public employment services and
social partners of all three countries was held in Vienna
with the objective to build up and deepen the cross-border cooperation between the interested countries.
All parties present at the workshop have agreed to actively participate in developing the new cross-border
cooperation. The outputs of the meeting were used to
elaborate a Feasibility study, containing the essential
statistical, macro-economical and geographical data of
the frontier region, and identifying the need to establish
a EURES – T partnership in the given region.
The next meeting, directly linked up to the above activity, was held in the form of a workshop of representatives of the EURES network, public employment services
and social partners from Slovakia, the Czech Republic
and Austria, comprising among others a presentation of
the new rules of the European Commission applying to
EURES – T partnerships, of the ongoing partnership’s
strategic orientation and of the proposed activities within the cooperation of all three countries.
41
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
7.
Financovanie
Financovanie siete EURES
v období 2009 – 2010
Financovanie jednotlivých aktivít siete EURES sa usku-
V súlade s VADEMECUM a grantovou zmluvou nám bol
čň j z d
h zdrojov.
d j
točňuje
dvoch
na rozpočtové obdobie 2009/2010 poskytnutý Európ-
Hlavným zdrojom je grant EURES, v rámci ktorého je
skou komisiou grant v celkovej výške 304.717,93 EUR.
finančná spoluúčasť slovenskej strany na úrovni mini-
Participácia komisie je vo výške 95% z celkovej sumy
málne 5% a druhým zdrojom financovania činnosti siete
grantu, teda finančná pomoc komisie činní 289.482,03
EURES na Slovensku je štátny rozpočet.
EUR a 5% je spoluúčasť slovenskej strany (15.235,90
EUR).
Pri použití finančných prostriedkov naplánovaných
na jednotlivé aktivity v tomto rozpočtovom obdo-
Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých
bí sme sa riadili na jednej strane finančnou príručkou
nákladových položiek – personálne náklady, cestovné
VADEMECUM, ktorá je vydávaná EURES Koordinačným
náklady, služby a administratívne náklady – znázorňuje
úradom a slovenskou legislatívou na strane druhej (Zákon
tabuľka.
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Ústredia práce,
soc. vecí a rodiny (Interná norma č. IN - 038/2007), Zákon
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a pod.).
Tabuľka: Plánovaný rozpočet a aktuálne výdavky podľa nákladových druhov
Nákladový druh
Plánovaný
rozpočet
Aktuálne
výdavky
Personálne náklady
Cestovné náklady
Služby
Administratívne náklady
0,00 €
59.622,48 €
187.530,50 €
43.054,57 €
0,00 €
30.871,60 €
171.475,51 €
41.084,80 €
0,00%
51,78%
91,44%
95,42%
14.510,38 €
10.096,42 €
69,58%
304.717,93 €
253.528,33 €
83,20%
Nepriame náklady
Spolu
42
Výročná správa siete EURES Slovensko za obdobie 2009 - 2010
Percento
čerpania
Financing of the EURES network
in the 2009 – 2010 period
Individual activities of the EURES network are financed
In compliance with the VADEMECUM and the Grant
from two sources. The first source is the EURES grant wi-
Agreement we obtained a grant from the European
thin which the co-financing by the Slovak party repre-
Commission for the 2009/2010 fiscal period in the total
sents minimally 5%. The second source of financing of
sum 304,717.93 EUR. Since the Commission participates
the activity of EURES network is the State budget.
in the financing with 95% of the total grant, its assistance represents the sum 289,482.03 EUR, while the Slovak
When using financial resources planned for individual
party contributes 5%, i.e. the sum 15,235.90 EUR.
activities in this fiscal period, we have been governed,
on one hand, by the financial manual VADEMECUM,
The drawing of financial means by the individual costs
issued by EURES Coordination Office and, on the other
items – personnel costs, travel expenses, services and
hand, by Slovak legislation (Act No 25/2006 Coll. on pu-
administrative costs - is shown in Table below.
blic procurement and on amending and supplementing
certain Acts, in the conditions of the Central Office of
Labour, Social Affairs and Family (Internal regulation No
IN - 038/2007), Act No. 283/2002 Coll. on travel expenses
reimbursement, etc.)
Table: Planned budget and actual expenditure according to cost types
Type of costs
Personnel costs
Travel expenses
Services
Administrative costs
Indirect costs
Total
Planned budget
Actual
expenditure
Percentage of
drawing
0.00 €
59,622.48 €
187,530.50 €
43,054.57 €
0.00 €
30,871.60 €
171,475.51 €
41,084.80 €
0.00%
51.78%
91.44%
95.42%
14,510.38 €
10,096.42 €
69.58%
304,717.93 €
253,528.33 €
83.20%
43
Annual Report of EURES Slovakia in 2009 - 2010
Výročná správa je spolufinancovaná z grantu EURES 2009-2010
Annual report is financed from the EURES grant 2009-2010
Download

4. Aktivity siete