Dôvody prečo zavreli baňu v
Banskej Štiavnici
Niečo z histórie bane
• Pamätníkmi uplynulých období sú zachované
objekty - štôlne, šachty, ťažné veže, haldy, tajchy,
priemyselné a účelové objekty suúvisiace s
baníctvom.
• Medzi najvýznamnejšie technické pamiatky sa
zaraďuje 33 štôlní a šácht, 5 dobývok, 24 vodných
nádrží - tajchov a 8 iných banských objektov.
•
Štôlne v banskej Štiavnici
• Bane, ktoré sú sprístupnené verejnosti a prístupné turistom v meste
Banská Štiavnica a v dedine Hodruša-Hámre:
•
Šachta Ondrej a štôlňa Bartolomej
• Šachta Ondrej leží v doline tiahnucej sa od bývalej tabakovej továrne k
vodnej nádrži Klinger. Nachádza sa 656 m n.m. a je hlboká 433 m.
Východne od šachty Ondrej je ústie štôlne Bartolomej. Dnes je štôlňa
hlavným dopravným, vetracím a odvodňovacím banským dielom
podzemného skanzenu. Prehliadková trasa zahŕňa banské diela zo 17.19.stor. a staré banské nástroje a zariadenia. Najcennejším exponátom je
podzemný konský ťažný gápeľ z 2.pol. 19.stor., jediné zachránené
zariadenie svojho druhu na Slovensku. Expozícia Banského múzea v
prírode okrem fárania do bane a jej prehliadky ponúka aj zaujímavú
povrchovú expozíciu histórie baníctva na Slovensku.
Štôlne
•
•
•
•
•
•
Dedičná štôlňa Glanzenberg
Ústie štôlne sa nachádza priamo v meste pri cestnej komunikácii na ulici
Kammerhofská. Štôlňa prebieha pozdĺž komunikácie v pomerne malej hĺbke pod
povrchom. Preslávili ju návštevy viacerých panovníkov a významných osobností,
na počesť ktorých boli v štôlni osadené pamätné tabule. Zaujímavosťou štôlne
sú do kameňa vytesané cisárske schody.
Štôlňa Michal
Štôlňu Michal založili na žile Špitaler. Na nádvorí budovy Berggericht na námestí
Sv. Trojice, kde sídli Informačné centrum Banská Štiavnica je návštevníkom
sprístupnená jej 75 m dlhá časť.
Štôlňa Prostredná bane Všech svätých
Baňa, ktorá sa nachádza v dedine Hodruša-Hámre, jej zrekonštruovaný
podzemný areál tvorí jedinečný skanzen hodrušského baníctva. Tu boli
zaznamenané prvé banícke práce v Hodrušskej doline a dobývalo sa až do roku
1950. Uvidíte tu ručne kresané chodby, komíny a dobývky, Jedinečný labyrint,
najzachovalejší banský komplex v revíri je učebnicou razenia banských diel, ich
vystužovania a dobývania rúd.
Niečo z našej prehliatky
• Banícky znak obsahuje kladivo a majzlík.
Prvým pomocníkom v bani sa stal sa stal oheň. Na vyčlenenom mieste sa
založila vatra. Na skalu sa naliala voda, dôsledkom tepelnej inverzie sa
skale sama odlúpila. Problémy 20 storočia z ktorými sa stretávali baníci
:zabezpečiť dolovaný priestor ,voda . Na jej odčerpávanie využívali
čerpadlá. Ďalším problémom bolo znečistený vzduch. riešením bolo
drevený odstredivý ventilátor. Vzduch sa nasával z medzi podlažia. Na
vytiahnutie vozíkov z bane slúžil výťah na konský pohon. Prví
obyvatelia boli permoníci. Je to iba legenda. Baníci museli jesť v bani.
Ako nápoj používali mlieko ktoré zabraňovalo chorobe silikóze. Bagre
sú na stlačený vzduch. Čiže je to pneumatické zariadenie. Výstuže boli
najprv :žiadne, drevo a nakoniec bola železobetónová.
Dôvody prečo zavreli baňu
• Je to nefektívna ťažba . V súčasnosti ja to 23 grami zlata na 1tonu vyťaženej horniny. V
minulosti to bolo 8-9 gramov na 1 tonu.
Matúš Ficel
Download

Dôvody prečo zavreli baňu v Banskej Štiavnici