VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby
1.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z.
Názov: Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
Ulica: Družby Číslo: 554/64
Obec (mesto): Podbrezová
PSČ: 976 81
IČO: 37 950 711
DIČ: 2021203107
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Pavlusová
Kontaktná osoba:
2.
Mgr. Jozef Zákalický
Telefón: 048/617 27 36
Elektronická pošta: [email protected]
Typ zmluvy
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov – Obchodný zákonník. Návrh zmluvy predloží
úspešný uchádzač bezodkladne po oznámení výsledku hodnotenia ponúk.
3.
Názov predmetu zákazky
„Pracovník pre verejné obstarávanie“
4.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný kód:
79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie
5.
Opis predmetu zákazky
Pracovník pre verejné obstarávanie zabezpečí kompletnú dokumentáciu k obstaraniu
tovarov a služieb v rámci projektu Vybudovanie MECHATRONICKEJ
MODULÁRNEJ STANICE a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania,
ITMS kód Projektu: 26110130588 na základe Zákona o verejnom obstarávaní
k položkám rozpočtu v súlade s aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa
nenávratného finančného príspevku a Zmluvou o poskytnutí NFP č.100/2014/1.1/OPV.
Jednotlivé procesy verejného obstarávania sa zabezpečujú v rôznych časových
horizontoch podľa Harmonogramu obstarania tovarov a služieb v projekte.
Pracovník pre verejné obstarávanie odpracuje v rámci projektu 180 osobohodín. (1
osobohodina=60 minút)
6.
Predpokladaná hodnota zákazky
Cena za poskytnuté služby musí byť stanovená v štruktúre cena za osobohodinu bez
DPH a cena za osobohodinu s DPH. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH uvedie iba
cenu bez DPH a na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena za poskytnutie služieb
musí obsahovať všetky náklady uchádzača.
Cena musí byť stanovená tak, že uchádzač uvedie jednotkovú cenu (za osobohodinu) a
tiež celkovú cenu, určenú ako násobok jednotkovej ceny a počtu osobohodín.
Predpokladaná cena/osobohodina: 17,00 EUR
Predpokladaná cena spolu: 3 060,00 EUR
7.
Možnosť rozdelenia predmetu obstarávania
Nie.
8.
Možnosť predloženia variantných riešení
Nie.
9.
Miesto dodania predmetu obstarávania
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
Družby 554/64
976 81 Podbrezová
10.
Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky
Počas trvania projektu od 03/2014 do 07/2015.
11.
Lehota viazanosti ponúk
Do 31.03.2014
12.
Podmienky účasti
Uchádzač musí predložiť nasledovné dokumenty:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 26 ods. 1 písmeno f) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2 písmeno e) alebo
ekvivalentnými dokladmi, resp. dokladmi podľa ods. 4 a ods. 5 zákona
č.25/2006 Z. z. v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu:
a) doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je
dlžníkom v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové
nedoplatky a súčasne o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili
dodaniu predmetu zákazky.
3. Cenovú ponuku na celý predmet zákazky vypracovanú na základe podrobného
opisu predmetu zákazky uvedeného v bode 5 tejto výzvy a podľa prílohy č. 1
tejto výzvy. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene
EUR. Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v
mene uchádzača.
V prípade, ak viacerí uchádzači predložia cenový ponuky s rovnakou ponúkanou
cenou, ktorá bude najnižšia, budú uchádzači vyzvaní k predloženiu dodatočného
zoznamu skúseností v predmete zákazky spolu s finančnou alokáciou verejných
obstarávaní. Vybraný bude uchádzač, ktorý zrealizoval verejné obstarávania s
väčšou alokáciou finančných prostriedkov.
13.
Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 24.02.2014 čas: do 12,00 hod.
V prípade doručenia poštou alebo osobného doručenia musí byť ponuka v stanovenej
lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.
Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať.
Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a
nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Ponuky žiadame zasielať elektronicky, osobne alebo prostredníctvom poštového
doručenia na nasledovné adresy:
Poštová adresa a adresa pre osobné doručenie:
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
Družby 554/64
976 81 Podbrezová
Označenie obálky: Obálka musí byť zreteľne označená nápisom OBSTARÁVANIE –
„Pracovník pre verejné obstarávanie“ NEOTVÁRAŤ!, ako aj obchodným menom
a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača.
E-mailová adresa:
[email protected]
Predmet mailu: OBSTARÁVANIE – „Pracovník pre verejné obstarávanie“
CENOVÁ PONUKA!
14.
Kritérium na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie služby v EUR.
15.
Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu,
štátneho rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov. Platba za plnenie sa bude
realizovať bezhotovostným platobným stykom, po poskytnutí služby na základe
predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako 21 dní odo dňa
doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. Cena, uvedená v podpísanej zmluve je
záväzná počas celého obdobia poskytovania služby.
16.
Dôležité informácie:
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9
ods.9 nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ poverí vyhodnotením verejného obstarávania zodpovednú osobu.
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený
výsledok vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako ďalší v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k
poskytnutiu služby úspešným uchádzačom.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezakúpiť jednotlivé položky zákazky alebo
neprijať žiadnu ponuku v prípade, že cena týchto položiek alebo celej ponuky prekročia
finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť hradené.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 46 zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní.
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.
Predmet zákazky bude z časti financovaný z prostriedkov poskytnutých verejnému
obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 100/2014/1.1/OPV. Z uvedeného dôvodu je:

podmienkou prijatia návrhu zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto obstarávania
jeho schválenie Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá je SORO Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľa
nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí NFP;

víťazný uchádzač povinný do návrhu zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto
obstarávania zaradiť ustanovenie, ktorým sa zaväzuje „strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č.
100/2014/1.1/OPV a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 všeobecných
zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť týmto osobám
všetku potrebnú súčinnosť“.
V Podbrezovej, dňa 18.02.2014
_____________________
Ing. Anna Pavlusová
riaditeľka školy
Príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky na predmet zákazky „Pracovník pre verejné
obstarávanie“
Návrh na plnenie kritérií
Verejný obstarávateľ: Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne
Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová
Názov predmetu zákazky: Pracovník pre verejné obstarávanie
Názov, alebo obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Názov položky
Jednotka
Počet
jednotiek
Pracovník pre verejné
obstarávanie
osobohodina
180
Jednotková
cena bez
DPH
Celková
cena bez
DPH
Celkom bez DPH
DPH
Celkom s DPH
1 osobohodina=60 minút
Cena za poskytnutie služieb obsahuje všetky náklady uchádzača.
Dňa: ..................................
............................................................
Podpis uchádzača
Download

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY