STRABAG Property and Facility Services
KOMPLETNÁ SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ Z JEDNÉHO ZDROJA
www.strabag-pfs.sk
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
www.strabag-pfs.sk
www.strabag-pfs.sk
STRABAG v skratke



















Sever + Západ:
Juh + Východ:
Nemecko, Poľsko, Benelux,
Škandinávia
Rakúsko, Švajčiarsko, Česko,
Slovensko, Maďarsko, RSK, JVE
Bytová výstavba
Komerčné a priemyselné stavby
Verejná výstavba
Výroba prefabrikátov
Podzemná výstavba
Mosty
Elektrárne
Železničná výstavba
Cesty, zemné práce
Vodohospodárska výstavba
Územná výstavba
Asfaltovanie
Výstavba veľkých plôch
Športové a rekreačné stavby
Ochranné stavby
Kanalizačné systémy
Výroba stavebných materiálov
Špeciálne podzemné staviteľstvo
Pobrežné veterné zariadenia


















Bytová výstavba
Komerčné a priemyselné stavby
Verejná výstavba
Výroba prefabrikátov
Podzemná výstavba
Mosty
Elektrárne
Ochrana životného prostredia
Železničná výstavba
Cesty, zemné práce
Vodohospodárska výstavba
Územná výstavba
Asfaltovanie
Výstavba veľkých plôch
Športové a rekreačné stavby
Ochranné stavby
Kanalizačné systémy
Výroba stavebných materiálov
Medzinárodné +
Špeciálne divízie



















Bytová výstavba
Komerčné a priemyselné stavby
Verejná výstavba
Výroba prefabrikátov
Podzemná výstavba
Mosty
Elektrárne
Cesty, zemné práce
Výstavba veľkých plôch
Športové a rekreačné stavby
Ochranné stavby
Kanalizačné systémy
Výroba stavebných materiálov
Pobrežné veterné zariadenia
Výstavba tunelov
Development nehnuteľností
Infraštruktúrny development
Prevádzka, údržba, marketing PPP
projektov
Property & Facility služby
RSK = Rusko a susedné krajiny, JVE = Juhovýchodná Európa
2
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
www.strabag-pfs.sk
Medzinárodná sieť zaručujúca úspech
Stručný prehľad

Primárne trhy v Rakúsku, Slovinsku,
Chorvátsku, Maďarsku, Slovensku,
Čechách, Poľsku, Nemecku, Švajčiarsku,
Belgicku, Holandsku a Rusku

10 200 spolupracovníkov v 12 krajinách
Rozsiahla sieťová štruktúra garantujúca blízky
kontakt
22 mil. m² spravovanej plochy
v cca 52 000 objektoch


Trhy STRABAG Property and Facility Services
Primárne trhy
Rastúce trhy
Podiel trhu STRABAG SE
Ostatné krajiny sveta
6%
Ostatné
európske
krajiny
Nemecko
8%
41%
Krajiny
strednej a
východnej
Európy
30%
Rakúsko
15%
Zdroj: Deloitte stavebná správa, výročné správy
3
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
www.strabag-pfs.sk
STRABAG Property and Facility Services na Slovensku
Sme tu pre vás
Územné pokrytie
 Bratislava
 Západné Slovensko – 4 lokality
 Stredné Slovensko – 3 lokality
 Východné Slovensko – 3 lokality
Call cetrum a Help Desk
 24 hodinový dispečing
 Help Desk dostupný pre
všetkých zamestnancov
 Sledovanie stavu
a vyhodnocovanie
nahlásených incidentov
 Sledovanie nákladov na
odstránenie incidentov
Zameranie na kvalitu
 STRABAG PFS je držiteľom
certifikátov
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 ISO 27001:2005
 Rýchle reakčné časy
4
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
www.strabag-pfs.sk
Naše služby
TECHNICKÝ FACILITY MANAŽMENT







Prevádzka a obsluha zariadení
Odborné skúšky, prehliadky, revízie a servis zariadení
Oprava a údržba zariadení
Poruchový manažment
Energetický manažment a certifikácia
Ochrana pred požiarmi, civilná ochrana, BOZP, školenie
vodičov - e-learning
Plánovanie, výstavba a dozorovanie stavieb
INFRAŠTRUKTÚRNY FACILITY MANAŽMENT







5
Upratovacie a čistiace služby
Zimná a letná údržba
Recepčná a strážna služba
Služby podateľne a internej pošty
Služby registratúry a archívu
Sťahovacie služby
Ochrana životného prostredia - odpadový manažment,
vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, starostlivosť
o zeleň podľa zákona o ochrane prírody a krajiny
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
KOMERČNÝ FACILITY MANAŽMENT







Property manažment
Manažment nákladov
Správa zmlúv
Nákladové účtovníctvo budov
Manažment nehnuteľností
Manažment výkonnosti nehnuteľností
Reporting podľa požiadaviek klienta
MANAŽMENT NEHNUTEĽNOSTÍ







Nájom a prenájom
Optimalizácia priestorov
Koncepcie lokalít
Konzulting nehnuteľností
Relokačný manažment
Reprezentácia nájomníkov / prenajímateľov
Due Dilligence
www.strabag-pfs.sk
Komplexné služby okolo nehnuteľností
Komerčný Facility manažment
Správa nehnuteľností
Prevádzka
Upratovanie priestorov
Odborné prehliadky
a skúšky
Čistenie okien a fasád
Servis
Špeciálne upratovanie
Opravy
Letná údržba
Dokumentácia
Zimná údržba
Remeselné činnosti
Recepcia
Rekonštrukcie / opravy
Bezpečnosť
6
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
Manažment sťahovania
www.strabag-pfs.sk
Jeden kontaktný bod pre klienta
Objektový manažér
 Vždy jedna kontaktná osoba z našej strany
 Bez časového posunu medzi jednotlivými službami
 Stála dostupnosť a krátke reakčné časy vďaka
Upratovací personál
Uprat. kancelárií
Po-Pia
Uprat. kuchyne
24:00
23:00
22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
09:00
08:00
07:00
06:00
05:00
04:00
03:00
Príklad
02:00
01:00
rozdeleniu kompetencií
Večerné upratovanie
Upratovanie kancelárií
Uprat. kancelárií
Upratovanie kancelárií
Upratovanie skladov
Objektový manažér
Po-Pia
Objektový manažér, kontrola kvality, návrhy optimalizácií
Pracovník údržby 1
7
Pracovník údržby
Po-Pia
Servisný technik
Po-Pia
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
Pracovník údržby 2
Servis a revízie podľa plánov
www.strabag-pfs.sk
CAFM systém - stručný prehľad výhod
Facility manažment
 Evidencia nehnuteľností, technických zariadení, plôch a






inžinierskych sietí
Evidencia a vyhodnocovanie prevádzkových veličín
Rozúčtovanie energií a služieb
Automatizácia tvorby zmlúv a faktúr za správu a iné činnosti
Údržba technických zariadení
Sledovanie nákladov na správu a prevádzku
Sledovanie workflowu požiadavky
Help Desk
 Zadávanie požiadaviek na údržbu cez internetové rozhranie
 Prehľad o stave riešenia jednotlivých požiadaviek
 Generovanie pracovných príkazov (servisných listov)
 Sledovanie plánovaných aj skutočných nákladov
 Pripájanie dokumentov k požiadavkám.
 E-mailové notifikácie - voľne definovateľné.
 Sledovanie SLA (Service Level Agreement)
 Generovanie podkladov pre fakturáciu
8
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
www.strabag-pfs.sk
E-learning - povinné školenia
Typy e-learning školení
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
 Ochrana pred požiarmi (OPP)
 Civilná ochrana (CO)
 Prvá pomoc
 Školenie vodičov
 Špecializované odborné kurzy
Výhody
 Výrazná úspora nákladov
 Služba so systémom riadenia vzdelávania (LMS)
 Merateľnosť pridanej hodnoty vzdelávania
 Efektívnejšie konzultácie a aktualizačno-informačný
systém
 Vzdelávanie kedykoľvek a kdekoľvek
 Legislatívna aktuálnosť
 Užívateľská prívetivosť a interaktivita obsahu
9
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
www.strabag-pfs.sk
Referencie STRABAG Property and Facility Services
10
Kompletné FM služby
Kompletné FM služby
Technické FM služby
Technické FM služby,
manažment upratovania
Kompletné FM služby
Technické FM služby
Ochrana pred požiarmi,
civilná ochrana, podateľňa,
registratúra, ochrana ŹP
Technické FM služby
Technické FM služby
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
Kompletné FM služby
Manažment upratovania
Technické FM služby
www.strabag-pfs.sk
Kontakt
Martin Belan
Monika Kollerová
Generálny riaditeľ a konateľ
Obchodný manažér
Tel.: +421 903 401 821
Fax: +421 2 5292 5208
e-mail: [email protected]
Tel.: +421 911 697 818
Fax: +421 2 5292 5208
e-mail: [email protected]
Adresa
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
Tel./Fax: +421 2 5292 5208
e-mail: [email protected]
www.strabag-pfs.sk
11
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava
www.strabag-pfs.sk
Download

Firemná prezentacia - Strabag-PFS