Displej 9 - LCD dotykový termostat s týždenným programom
Displej 9 – termostat s týždenným programom a s LCD
podsvietenou dotykovou obrazovkou
Inštalačný návod
Symboly na displeji:
Umožňuje nastavenie 6 cyklov pod názvom udalosti. Každý deň
s príslušnými prednastavenými teplotami. Môžete zvoliť „automatický
režim “ alebo „manuálny režim“ podľa vašich osobitných požiadaviek.
Termostat je vhodný pre reguláciu vykurovacích systémov.
Manuálny režim
Tabuľka výberu:
Model
Prúd
2 Odchod (ráno), udalosť 2
Displej 9
16A
Automatický režim ovládaný hodinami
1 Budík, udalosť 1
Aplikácie: Regulácia vykurovacích systémov.
Možnosť voľby: Priestorový a podlahový senzor,
alebo len podlahový, alebo len priestorový senzor.
3 Príchod (na obed), udalosť 3
4 Odchod (po obede), udalosť 4
5 Návrat (popoludní), udalosť 5
6 Spánok, (večer) udalosť 6
Technické údaje:
Zapnuté (plamienok) vykurovanie
Schválenie:
Max. zaťaženie / Napätie:
Max. zaťaženie:
Spotreba energie:
Rozsah nastavenia:
Obmedzenie tep. podlahy:
Presnosť merania teploty:
Teplota okolia:
Ochranný kryt:
Materiál krytu:
16 A / AC 230V 50~60Hz
10 A pre samoregulačné káble
2VA
5°C ~ 90°C
5°C ~ 60°C (výrobné nastavenie: 35°C)
0,5 ~ 10°C Nastaviteľné, Nastavené ±1°C
-5 ~ 50°C
IP20
nehorľavý PC
Užívateľské ovládanie
Pokročilé nastavenie (pre zaučenú / kvalifikovanú osobu)
Keď je termostat vypnutý, stlačte naraz MENU
a
POTVRDIŤ po dobu 5 sekúnd, čím vstúpite do režimu pokročilého
nastavenia. Po stlačení MENU je možné nastaviť nižšie uvedené funkcie.
Na ďalšiu funkciu sa posuniete opätovným stlačením MENU.
Ak chcete opustiť programovanie funkcií, stlačte tlačidlo POTVRDIŤ.
Nastavenie
Symbol
Vyberte ▲ alebo ▼
1
1AdJ
Kalibrácia teploty
2
2SEN
Voľba senzoru
3
3LiT
Max. teplota
podlahy.
4
4diF
Hysterézia °C
5
5LTP
Funkcia proti
zamŕzaniu
6
6PrG
Programovací
režim pre týždeň.
4) Uzamykanie a odomykanie
Keď naraz stlačíte ▲ a ▼ a podržíte po dobu 5 sekúnd, termostat sa
uzamkne /odomkne. Keď je uzamknutý, nie je možné vykonať žiadnu
operáciu, pokiaľ sa znovu neodomkne.
7
7rLE
8
8dLY
5) Na displeji je veľkými číslami zobrazená teplota a pod ňou malými sa
strieda nastavená teplota v danom čase – udalosti a čas.
9
9HiT
1) Tlačidlo ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ, alebo POTVRDIŤ.
Termostat môžete zapínať/vypínať stlačením tohto tlačidla. Tiež môžete
potvrdiť a vystúpiť z MENU stlačením tlačidla POTVRDIŤ po dokončení
nastavenia každého parametra.
2) Tlačidlo nahor alebo zvýšiť ▲ a tlačidlo nadol alebo znížiť ▼.
Zvýšite alebo znížite teplotu. V automatickom režime dočasne znížite
alebo zvýšite teplotu. Bez vykonania ďalšej operácie sa po 3 sekundách sa
displej vracia k základnej obrazovke.
3) Tlačidlo nastavenia ČAS
Podržte tlačidlo ČAS na 5 sekúnd - vstúpite do nastavenia času. Zmeňte
blikajúcu nastavovanú hodnotu tlačidlom ▲, ▼ , minúty, hodiny a deň 17. Nastavovanú hodnotu potvrďte tlačidlom ČAS.
6) Tlačidlo výberu režimu MENU
Stlačením tlačidla MENU zvolíte automatický alebo manuálny režim.
Nefunkčné
(Bez potenciálu.)
Nefunkčné
(Oneskorenie)
Maximálna
teplota
Týždenné programovanie: 6 časových udalostí a teploty
Vysvetlenie symbolov
Stlačte MENU
a podržte po dobu 5 sekúnd, vstúpite do
programovacieho režimu, kde si nastavíte čas a teplotu pre udalosti dňa.
Tlačidlo
Udalosť
Symbol
Čas
1
08:00
2
23:00
Nastavená
hodnota
20°C
15°C
15°C
15°C
22°C
15°C
22°C
15°C
▲
▼
Nastaviť °C podľa priania
Deň 6-7
06:00
08:00
11:30
12:30
17:00
22:00
Nastaviť začiatok / koniec
Deň 1-5
1
2
3
4
5
6
▲
▼
Reset:
podržte 5s
a▲
AFAC
Nastavenie teploty podľa
Vášho teplomeru.
IN: priestorový senzor
OUT: podlahový senzor
ALL: obidva senzory
(podlahový senzor limituje
max. teplotu podlahy)
Nastaviť hodnotu
obmedzenia: 5°C~90°C
Výrobne = 35 °C
Presnosť 0,5 – 10 °C
Nastavené ±1°C
Ak je zapnutá ON a termostat
OFF tak udržuje min. 5 °C.
Pracovný týždeň: 5/2
Pracovný týždeň: 6/1
Denný Režim: 7
Bez časových udalostí: OFF
(00: rovnakým spôsobom)
(01: odlišným spôsobom)
(Nastavenie času
oneskorenia)
Nastavenie max. teploty na
termostate 35- 95°C
Programové parametre sa
prestavia na výrobné
nastavenie, keď sa objaví
symbol „---“
Udalosť 1- 6
Menu
Hodiny
Tlačidlo
nahor/plus
Displej 9
Manuálny
režim
Týždenný
režim
Dni v týždni
Tlačidlo
nadol/mínus
Nastavená
teplota / čas
Zapnuté
kúrenie
SENZOR
Teplota
ZAP / VYP
Potvrď
Displej 9 - LCD dotykový termostat s týždenným programom
Postup pri montáži:
Inštalačný návod
Schéma zapojenia:
Termostat musí byť trvale pod napätím, aby platila
záruka!
Podlahový
senzor
Vyhlásenie o zhode
1.
Uvoľnite predný kryt zasunutím skrutkovača do
spodnej mriežky
vydané podľa § 13 odst. 1 zákona č. 264/99 Z.z. a nariadení
vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007
Z.z a č. 308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády 449/2007
Z.z. Názov: elektronický termostat Displej 9 na regulovanie
teploty. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa: nariadenia
vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007
Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite zariadení a
nariadenia vlády č. 308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády
449/2007 Z.z. o elektrických zariadeniach. Pri posudzovaní
zhody na výrobok boli použité smernice EU a splnené
normy: EN 60730-1:2011,EN 60730-2-9:2010, EN 610003-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, Smernica
o nízkom napätí 2006/95/EC, Príloha 4, Smernica EMC
2004/108/EC, Príloha II.
Predĺžená záruka 3 roky – Termostat Displej 9
2.
3.
Rozoberte zadnú stenu podľa nasledujúcej schémy
Upevnite krytku skrutkami do bežnej inšt. krabice
Termostat musí byť trvale pod napätím.
Záruka je platná so správne dodanými dokumentmi:
1. Keď je správne vyplnený Záručný kupón, viď nižšie;
2. Dokument o kúpe: faktúra, alebo nákupný doklad;
3. Povinnosťou dodávateľa bude bezplatne opraviť alebo
dodať novú jednotku zákazníkovi bez ďalších bočných
nákladov spojených s opravou, alebo výmenou jednotky.
Záruka neplatí, ak inštalácia nebola prevedená odborne
spôsobilou osobou alebo chybou spôsobenou nesprávnym
návrhom, poškodením, nesprávnou inštaláciou, alebo iným
neskorším poškodením. Ak budeme požiadaní opraviť
alebo vymeniť takúto jednotku, všetky náklady budú
účtované.
Záručný kupón
4.
Namontujte ochranný kryt a zaistite vonkajší rám
Dátum predaja / Pečiatka:
Dátum inštalácie:
Elektroinštalatér / Predajca:
Meno a Priezvisko:
Podpis:
Pečiatka:
Technické poradenstvo Tel: 0948 550 440
[email protected] , www.TeplaPodlaha.com
Download

Displej 9 - LCD dotykový termostat s týždenným programom