Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
za školský rok 2011/2012
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy: Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,Topoľčany
2. Adresa školy: Ul.17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
3. Telefónne číslo: 038/ 5324747
faxové číslo: 038/5326447
4. Internetová adresa:www.gymtop.edupage.sk e-mailová adresa: [email protected]
5. Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
6. Vedúci zamestnanci školy
Meno a priezvisko
Mgr. Viera Dzurejová
Ing. Katarína Shánělová
Mgr. Ľubica Candráková
Terézia Porubská
Funkcie
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy
zástupkyňa riaditeľky školy
hospodárka školy
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
7.1) Rada školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Stručná informácia o činnosti rady školy v školskom roku 2011/2012
V školskom roku 2011/12 sa novou členkou rady školy za žiakov školy
stala
Dominika Kinčeková, pretože členka rady školy Dana Ondrušková ukončila štúdium na
gymnáziu. Rada školy v tomto zložení pracovala do 7. 3. 2012. Zasadnutie rady školy sa
uskutočnilo 3 krát. Rada školy sa vyjadrila k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti,
k informáciám
o pedagogicko-organizačnom
zabezpečení
a
materiálno-technickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
k organizačnému zabezpečeniu maturitných skúšok, k prijímacím skúškam a pod. Veľkú
pozornosť rada školy venovala školskému vzdelávaciemu programu. Vyjadrila sa k návrhom
na využitie voliteľných hodín, ku klasifikácii voliteľných predmetov. Rada školy schválila
kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka gymnázia so 4 - a 8 - ročnou dĺžkou štúdia.
V priebehu marca 2012 sa uskutočnili nové voľby do rady školy. Voľba členov do
rady školy za jednotlivé skupiny voliteľov sa uskutočnila v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
Ustanovujúce zasadnutie novej rady školy sa konalo 17. 04. 2012. Za predsedníčku
rady školy bola zvolená Mgr. Helena Kopecká. V novom zložení rada školy zasadala 2 krát.
Na zasadaní 03. 07. 2012 schválila Štatút Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180,
Topoľčany na nové funkčné obdobie. Ďalej sa vyjadrila k plánu výkonov pre školský rok
2013/14, k správe o výchovno--vzdelávacích výsledkoch za školský
rok 2011/12,
k výsledkom prijímacieho konania do 1.ročníka gymnázia so 4 - a 8 - ročnou dĺžkou štúdia
a prerokovala návrhy niektorých úprav školského vzdelávacieho programu.
.
Členovia rady školy sa opätovne zaujímali o začiatok realizácie projektu rekonštrukcie
školy a od februára 2012 už aj o priebeh rekonštrukčných prác.
Zloženie rady školy
Rada školy má v zmysle § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 11 členov.
Členmi rady školy sú:
a) zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
1. Mgr. Helena Kopecká
2. Mgr. Soňa Krajčíková
b) zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
1. Miroslava Bratráneková
c) zvolení zástupcovia rodičov:
1. Ing. Eleonóra Bobošíková
2. Ing. Štefan Bencko
3. MUDr. Dagmar Novosadová-Martinu
d) zvolený zástupca žiakov:
1. Dominika Kinčeková
e) delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Nitrianskeho samosprávneho kraja:
1. PaedDr. Pavol Goga
2. MUDr. Ján Paulík
3. Ing. Juraj Soboňa
4. Ing. Karol Zaťko.
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach
- poradných orgánoch riaditeľa školy
1.Predmetové komisie (PK): aj v školskom roku 2011/2012 pracovalo na škole 12
predmetových komisií: PK-SJL – Mgr. Zuzana Martišková, PK-ANJ/FRJ – Mgr. Andrea
Haninová, PK-NEJ/RUJ – PhDr. Darina Wiedermannová, PK-VÝCH – Mgr. Marián Kišac,
PK- DEJ/NAS/OBN/EKN/PSY... – Mgr. Helena Kopecká, PK-MAT – PaedDr. Ľubica
Bebjaková, PK-INF – Ing. Ida Valachová, PK-FYZ – Mgr. Igor Trepáč, PK-CHE – Ing.
Alena Diliková, PK-BIO/EKO – Mgr. Eva Kúdelová, PK- GEG – Mgr. Soňa Krajčíková, PKTSV- Mgr. Marián Pavlík.
Predmetové komisie sa v tomto školskom roku sústredili opäť najmä na pokračovanie
tvorby školského vzdelávacieho programu, na dopracovanie učebných osnov pre 4. ročník
gymnázia so 4- ročnou dĺžkou štúdia a 4. ročník gymnázia s 8- ročnou dĺžkou štúdia, na
koncepciu
kontinuálneho
vzdelávania.
Predmetové
komisie
vytvárali
priestor
pre
zabezpečenie odbornosti výučby každého predmetu, pre porovnanie a analýzu činnosti
každého člena s cieľom zdokonalenia jeho práce –
v odbornej a metodickej stránke.
V súvislosti s realizáciou štátneho vzdelávacieho programu v konkrétnych podmienkach školy
pracovali iniciatívne a odborne všetky predmetové komisie v priebehu celého školského roka.
Zodpovedajúca miera autonómnosti každej predmetovej komisie pri riešení
metodických a odborných otázok prináša pedagogickým zamestnancom nielen viac
zodpovednosti, ale aj väčšie príležitosti pre efektivitu a vlastnú kreativitu v realizácii
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Zasadnutia predmetových komisií sa uskutočnili 5 krát v priebehu školského roka.
Predsedovia PK sa podieľali aj na hodnotení pedagogických zamestnancov.
2. Pedagogické porady:
sa konali po každom klasifikačnom období – t.j. 4x ročne a aktuálne otázky a
problémy sme riešili pravidelne každý mesiac na pracovných poradách. Krátke pracovné
porady boli nevyhnutné v súvislosti so začiatkom a postupne priebehom rekonštrukcie
budovy. Podľa potreby sme sa stretávali operatívne najmä kvôli realizácii úloh zo Štátneho
vzdelávacieho programu pre gymnáziá ISCED 3A a ISCED 2A
Pedagogická porada sa vyjadrovala a zaujímala stanoviská tak, ako jej to vyplýva
z legislatívy – prediskutovanie plánu práce školy, školského poriadku, vyhodnocovacej
správy, plánu výkonov, školského vzdelávacieho programu, prediskutovanie rôznych
koncepčných
materiálov
súvisiacich
s výchovno-vzdelávacím
procesom,
materiálov
k pracovno-právnym vzťahom, materiálnych požiadaviek a pod.
Veľkú pozornosť
sme v tomto školskom roku venovali koncepcii kontinuálneho
vzdelávania predovšetkým v súvislosti so školským vzdelávacím programom, dopracovaniu
kritérií na hodnotenie pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 317/2009 Z.z., ktorý
nadobudol účinnosť 1. novembra 2009, otázkam bezpečnosti a pod.
3. Rada školy pri Gymnáziu, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany:
pracuje podľa príslušnej legislatívy – jej činnosť viď príslušnú časť.
4.Triedni učitelia
V tomto školskom roku veľká časť práce 23 triednych učiteľov spočívala práve
v organizačnej činnosti – zmeny v obsadení tried, zvýšený dohľad nad bezpečnosťou
v priestoroch budovy a pod. Metodické združenie sa s vedením školy stretávalo podľa
aktuálnej situácie.
5.Ročníkoví vedúci : spolupracovali s vedením školy pri formulovaní všeobecnejších
cieľov práce ročníka, koordinovali komunikáciu vedenia školy s triednymi učiteľmi najmä
pri zabezpečovaní naliehavých
úloh. V školskom roku 2011/2012 pracovalo opäť
5
ročníkových vedúcich.
6. Žiacka školská rada
Žiacka školská rada (ŽŠR)začala v školskom roku 2011/2012 pracovať v takomto
zložení: ( voľby sa konali 14. septembra 2009):
Predsedníčka žiackej školskej rady: Dominika Kinčeková - III.B (nahradila D.
Ondruškovú, ktorá ukončila štúdium);
Členovia žiackej školskej rady:
Tomáš Ondruš VIII.OG, Anežka Babalová IV.D, Miroslava Matejčíková VII.OG, Dominik
Boldiš I.D, Matúš Beko II.C, Marcela Kobidová III.B, Tomáš Hirkala III.D, Ivana Chrkavá
III.C.
Priebežne sme diskutovali aktuálne otázky školského života, školský poriadok. ŽŠR
podporovala
aktívne
charitatívne
zbierky,
pripravovala
organizačne
podujatia
mimovyučovacieho charakteru – športový turnaj, imatrikuláciu, mikulášsky program,
prezentácie pred vianočnými sviatkami – vianočná pohľadnica, adventný veniec, valentínska
fotografia a pod.
Stále chýba koncepčná odborná metodická pomoc žiackym školským radám
a absentuje aj možnosť výmeny skúseností z ich práce.
7. Pracovné komisie
V školskom roku 2011/ 2012 – najmä v druhom polroku - pracovala veľmi intenzívne
vyraďovacia komisia, ktorá posudzovala návrhy na vyradenie pomerne veľkého množstva
zastaraných učebných pomôcok, starého školského nábytku a pod.
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2011/2012
Gymnázium 4-ročné
Stav k 15. 09. 2011
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Spolu
Stav k 31. 08. 2012
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
4
113
1
4
113
1
4
120
1
4
120
1
4
111
0
4
111
0
4
124
0
4
124
0
0
0
0
0
0
0
16
468
2
16
468
2
Gymnázium 8 -ročné
Stav k 15. 9. 2011
Ročník
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
Spolu
Stav k 31. 8. 2012
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
1
15
0
1
15
0
1
22
0
1
22
0
0
0
0
0
0
0
1
33
0
1
33
0
1
29
1
1
29
1
1
35
0
1
35
0
1
30
0
1
30
0
1
29
0
1
29
0
7
193
1
7
193
1
d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počte
úspešnosti uchádzača na prijatie
d.1) Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých žiakov
do 1. ročníka strednej školy
Do ročníka
Počet
prihlásených
žiakov
4-ročné g.
8-ročné g.
1.ročníka SŠ
Počet žiakov,
ktorí
konali
prijímaciu
skúšku
210
19
0
0
229
0
Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
120
19
Počet
prijatých
žiakov
139
Z toho bez
prijímacej
skúšky
120
16
120
16
136
136
d.3) V školskom roku 2011/2012 bol záujem o štúdium na našej škole opäť vyšší,
ako bol určený počet možných prijatých uchádzačov podľa plánu výkonov pre gymnázium so
4-ročnou dĺžkou štúdia.
Uchádzači v tomto prijímacom konaní nekonali prijímaciu skúšku aj z dôvodu
rekonštrukcie budovy – nedostatok priestorov. Poradie všetkých uchádzačov bolo zostavené
podľa súčtu získaných bodov za výsledky zo základnej školy takto:
- za výsledky v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka
a literatúry a z matematiky;
-
za študijné výsledky na konci 2. polroka v ôsmom ročníku a v 1. polroku 9.
ročníka;
-
za študijné výsledky v profilových predmetoch;
-
za výsledky v predmetových olympiádach.
Situácia v prijímacom konaní bola opäť administratívne chaotická neurčením
jednotného dátumu
o konci možnosti zapísať sa na konkrétnu školu.
Udržať záujem
uchádzačov zostáva jednou z najdôležitejších priorít našej práce aj pre ďalšie obdobie. Zvlášť
aj v situácii ďalších možností štúdia na gymnáziách v meste Topoľčany.
Záujem o štúdium do prvého ročníka gymnázia s 8- ročnou dĺžkou štúdia prejavilo len
19 uchádzačov, zapísaných l6.
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2011/2012
Aj v tomto školskom roku sa naša škola študijným priemerom zaradila medzi najlepšie
v Nitrianskom samosprávnom kraji.
Porovnávacia tabuľka dochádzky a prospechu
Školský rok
2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012
Priemerný počet
vymeškaných hodín
na žiaka
Priemerný prospech
za školu
83,93
90,82
93,39
102,69
90,2
96,12
95,1
1,54
1,55
1,58
1,57
1,54
1,61
1,55
Prehľad o správaní žiakov spolu za školský rok 2011/2012
Znížená známka zo správania
2. stupeň
2
3. stupeň
0
4. stupeň
0
Vylúčenie
0
e5) Výsledky externých meraní – maturitné skúšky
Predmet
Slovenský jazyk a
literatúra
Anglický jazyk B 2
Nemecký jazyk B2
Ruský jazyk B2
Matematika
Počet žiakov Z toho
prihlásených písalo
na MS
EČMS
Priemer
školy
v%
150
149
69,7%
130
129
13
6
28
54,5%
48,1%
39,4%
64,6%
13
6
28
O uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka požiadal 1 žiak z anglického
jazyka.
f) Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
Gymnázium so 4-ročnou dĺžkou štúdia
Trieda
I.A
I.B
I.C
I.D
II.A
II.B
II.C
II.D
III.A
III.B
III.C
III.D
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
Študijný odbor, zameranie
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
76- telesná výchova
Gymnázium s 8-ročnou dĺžkou štúdia
Trieda
Študijný odbor, zameranie
I. OG
7902 5 gymnázium
II.OG
7902 5 gymnázium
IV.OG
V.OG
VI.OG
VII.OG
VIII.OG
7902 5 gymnázium
73 - cudzie jazyky
7902 5 gymnázium
10 - biológia a chémia
7902 5 gymnázium
10 - biológia a chémia
7902 5 gymnázium
10 - biológia a chémia
7902 5 gymnázium
10 - biológia a chémia
8- ročné gymnázium – 7902510 so zameraním na biológiu a chémiu
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Triedy: V.OG, VI. OG, VII.OG, VIII.OG
Bratislava, 3. augusta 1994
Číslo : 3 625 / 1994 - 212
Učebný plán pre osemročné gymnáziá
platný od 1. septembra 1994 začínajúc prímou
Por.
č.
PREDMET
Počet vyučovacích hodín
v 1. až 8. ročníku gymnázia
1.
Slovenský jazyk a literatúra
30
2.
Cudzí jazyk 1
24
3.
Cudzí jazyk 2
10
4.
Náuka o spoločnosti
4
5.
Dejepis
12
6.
Geografia
12
7.
Matematika
30
8.
Informatika
2
9.
Fyzika
15
10. Chémia
11
11. Biológia
15
12. Výtvarná výchova
6
13. Hudobná výchova
4
14. Estetická výchova
2
15. Etická / náboženská výchova
6
16. Telesná výchova
23
Rozširujúce hodiny
34
Spolu
240
Nepovinné predmety
32 / 48
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom
slovenským
platný od 01. septembra 2008
upravený od 01. septembra 2011
Vyššie sekundárne vzdelávanie (ISCED 3A)
Kód a názov študijného odboru
79025 gymnázium
Trieda I.D - zameranie študijného odboru 76 telesná výchova
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom slovenským
bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá (ISCED 3A) z 30. júna
2008 a upravený podľa Rámcového učebného plánu pre gymnáziá so štvorročným a osemročným
štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a
športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7915/18752:1-922 ako súčasť
štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom
slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
ISCED 3A
Kód a názov študijného odboru 79 02 5 gymnázium
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom slovenským
Školský vzdelávací program
Štátny vzdelávací program
od 01. septembra 2008
Školský vzdelávací program (ŠkVP) – povinná časť
Štátny vzdelávací program (ŠVP)
Vzdelávacia oblasť
Predmet
1.
Slovenský jazyk a literatúra
Ročník / Počet hodín
2.
3.
4.
3
3+1
3+1
Literárny a jazykový seminár
Jazyk a komunikácia
Prvý cudzí jazyk
3
Spolu
ŠVP ŠkVP
12
2
4
4
4
4
2
2
16
Konverzácia v CUJ B2
2
2
Seminár v CUJ B2
1
1
Druhý cudzí jazyk
2+1
2+1
2
Fyzika
2
2
1
Chémia
Biológia
2
2
2
3
1
1
Dejepis
2
2
2
1+1
2
1
2
1
1
2
8
36
5
2
9
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca s
informáciami
Geografia
Občianska náuka
Svet financií
Občan a právo
Etická výchova/Náboženská
výchova
Spoločenská výchova
Matematika
Informatika
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
Športová príprava
Spolu – povinná časť
Týždenne
Voliteľné hodiny
Spolu
1
5
6
16
6
1
4
3
13
2
1
1
4
1+1
3+1
1
3
1
1
1
1
1
1
2+1
3⃰
2+1
3⃰
2
3⃰
2+1
3⃰
27+4/
31
28+4/
32
24+7/
31
14+16/
30
4↑
4↑
↑4+3↓
↑6+10↓
2
11
3
14
4
4
8
1
1
1
3
1
1
1
1
2
3
12 ⃰
8
12 ⃰ +3
93
18+12 ⃰
31
↑18/13↓
124+
12 ⃰
ISCED 3A 79 02 5 gymnázium
Školský vzdelávací program – voliteľná časť - podľa vzdelávacích oblastí
od 01. septembra 2008
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
Vzdelávacia oblasť
Voliteľné predmety
1.roč.
4↑
Jazyk a komunikácia
2.roč.
3.roč.
4.roč.
4↑
↑4+3↓
↑6+10↓
Rozvoj kľúčových kompetencií
v anglickom jazyku – CUJ2
Rozvoj kľúčových kompetencií
v nemeckom jazyku – CUJ2
Rozvoj kľúčových kompetencií vo
francúzskom jazyku – CUJ2
Rozvoj kľúčových kompetencií
v ruskom jazyku – CUJ2
1
1
1
1
1
1
1
1
Konverzácia v anglickom jazyku – CUJ 1
Konverzácia v anglickom jazyku – CUJ 2
Konverzácia v nemeckom jazyku – CUJ 1
Konverzácia v nemeckom jazyku – CUJ 2
Konverzácia vo francúzskom jazyku – CUJ 1
Konverzácia vo francúzskom jazyku – CUJ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Konverzácia v ruskom jazyku – CUJ 1
Konverzácia v ruskom jazyku – CUJ 2
Cvičenia z CUJ - úroveň B1
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Matematika a práca s
informáciami
Spolu
31
2
Seminár z fyziky
Cvičenia z fyziky
Seminár z chémie
Cvičenia z chémie
Seminár z biológie
Cvičenia z biológie
Onkologická výchova
1
Seminár z dejepisu
Cvičenia z dejepisu
Seminár z geografie
Cvičenia z geografie
Regionálna výchova
Seminár z občianskej náuky
Cvičenia z občianskej náuky
Seminár z ekonomiky
Cvičenia z ekonomiky
Základy ekonómie
Umenie komunikovať
Seminár zo psychológie
Cvičenia zo psychológie
1
Seminár z matematiky
Cvičenia z matematiky
Seminár z informatiky
Cvičenia z informatiky
Seminár z z deskriptívnej geometrie
Cvičenia z z deskriptívnej geometrie
1
1
3
2
3
2
3
2
4
2
4
2
4
2
1
3
2
3
2
3
2
4
2
4
2
1
3
2
3
2
1
1
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
4
2
3
2
1
1
1
3
2
3
2
1
1
1
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
od 01. septembra 2008
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
1.roč.
2. roč.
Voliteľné predmety
4↑
Umenie komunikovať
Regionálna výchova
Onkologická výchova
Základy ekonómie
Rozvoj kľúčových kompetencií
v anglickom jazyku – CUJ2
Rozvoj kľúčových kompetencií
v nemeckom jazyku – CUJ2
Rozvoj kľúčových kompetencií vo
francúzskom jazyku – CUJ2
Rozvoj kľúčových kompetencií
v ruskom jazyku – CUJ2
Seminár z biológie
Seminár z fyziky
Seminár z chémie
Seminár z dejepisu
Seminár z geografie
Seminár z informatiky
Konverzácia v anglickom jazyku – CUJ 1
Konverzácia v anglickom jazyku – CUJ 2
Konverzácia v nemeckom jazyku – CUJ 1
Konverzácia v nemeckom jazyku – CUJ 2
Konverzácia vo francúzskom jazyku – CUJ
1
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí jeden ľubovoľný
predmet:
t.j. 1 x 1 hodina = 1 hodina
4↑
3. roč.
4. roč.
Spolu
↑4+3↓
↑6+10↓
31
1
1
1
1
1
1
1
Z tejto skupiny predmetov si žiak
volí jeden ľubovoľný predmet:
t.j. 1 x 1 hodina = 1 hodina
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí jeden ľubovoľný
predmet:
t.j. 1 x 1 hodina = 1 hodina
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Konverzácia vo francúzskom jazyku – CUJ
2
1
Konverzácia v ruskom jazyku – CUJ 1
1
1
Konverzácia v ruskom jazyku – CUJ 2
Seminár z dejepisu
Seminár z občianskej náuky
Seminár z geografie
Seminár z matematiky
Seminár z fyziky
Seminár z informatiky
Seminár z chémie
Seminár z biológie
Seminár zo psychológie
Seminár z ekonomiky
1
1
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí dva ľubovoľné
predmety:
t.j. 2 x po 3 hodiny = 6 hodín
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Seminár z z deskriptívnej geometrie
3
Cvičenia z dejepisu
2
Cvičenia z občianskej náuky
2
Cvičenia z geografie
2
Cvičenia z matematiky
2
Cvičenia z fyziky
Cvičenia z informatiky
Cvičenia z chémie
Cvičenia z biológie
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí dva ľubovoľné
predmety:
t.j. 2 x po 2 hodiny = 4 hodiny
6
2
2
2
2
Cvičenia zo psychológie
2
Cvičenia z ekonomiky
2
Cvičenia z deskriptívnej geometrie
2
Cvičenia z CUJ - úroveň B1
2
4
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom
slovenským
platný od 01. septembra 2009
upravený od 01. septembra 2011
Vyššie sekundárne vzdelávanie (ISCED 3A)
Kód a názov študijného odboru
79025 gymnázium
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom slovenským
bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá (ISCED 3A) z 30. júna
2008 a upravený podľa Rámcového učebného plánu pre gymnáziá so štvorročným a osemročným
štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a
športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7915/18752:1-922 ako súčasť
štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom
slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
ISCED 3A
Kód a názov študijného odboru 79 02 5 gymnázium
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom
slovenským
Školský vzdelávací program
Štátny vzdelávací program
od 01. septembra 2009
Školský vzdelávací program (ŠkVP) – povinná časť
Štátny vzdelávací program (ŠVP)
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
1.
3+1
Ročník / Počet hodín
2.
3.
4.
3+1
3+1
3
Literárny a jazykový seminár
Prvý cudzí jazyk
Jazyk a komunikácia
4
4
4
Konverzácia v CUJ B2
Seminár v CUJ B2
Druhý cudzí jazyk
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
2+1
2+1
2
Fyzika
Chémia
Biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
Dejepis
2
2
2
1+1
2
1
2
0,5
1
Geografia
Občianska náuka
Multikultúrna výchova
Svet financií
2
4
2
1
2
1
1
Matematika
Informatika
4
1
4
1
3
1
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra
1
1
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
Športová príprava
2+1
3⃰
2+1
3⃰
2+1
3⃰
2+1
3⃰
Matematika a práca s
informáciami
2
16
8
36
5
5
6
16
6
4
3
13
2
Etická výchova/Náboženská
výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Človek a hodnoty
Spolu
ŠVP ŠkVP
12
3
1
0,5
2
11
3
14
4
4
8
8
Spolu – povinná časť
Týždenne
Voliteľné hodiny
Spolu
27+4/
31
29+3/
32
24+8/
32
13+16
/29
93
4↑
3↑
↑4+4↓
↑6+10↓
31
124 +
12 ⃰
2
1
2
10
1
0,5
1
2,5
0,5
0,5
4
12 ⃰
4+12 ⃰
17
+12 ⃰
↑17/14↓
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
podľa vzdelávacích oblastí
od 01. septembra 2009
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
Vzdelávacia oblasť
Voliteľné predmety
1.roč.
4↑
Jazyk a komunikácia
Konverzácia v anglickom jazyku – B2
Konverzácia v anglickom jazyku – B1
Konverzácia v nemeckom jazyku – B2
Konverzácia v nemeckom jazyku – B1
Konverzácia vo francúzskom jazyku – B1
Konverzácia v ruskom jazyku – B2
Konverzácia v ruskom jazyku – B1
2.roč.
3.roč.
4.roč.
3↑
↑4+4↓
↑6+10↓
2
2
2
2
2
2
2
Cvičenia z CUJ - úroveň B1
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca s
informáciami
2
Spolu
31
2
2
2
2
2
2
2
2
Seminár z fyziky
Cvičenia z fyziky
Seminár z chémie
Cvičenia z chémie
Seminár z biológie
Cvičenia z biológie
Onkologická výchova
2
Seminár z dejepisu
Cvičenia z dejepisu
Seminár z geografie
Cvičenia z geografie
Regionálna výchova
Seminár z občianskej náuky
Cvičenia z občianskej náuky
Seminár z ekonomiky
Cvičenia z ekonomiky
Základy ekonómie
Psychológia
Seminár zo psychológie
Cvičenia zo psychológie
2
Spoločenská výchova
2
Seminár z matematiky
2
3
5
Cvičenia z matematiky
Seminár z informatiky
2
2
3
2
5
2
3
2
2
3
2
Cvičenia z informatiky
Seminár z z deskriptívnej geometrie
Cvičenia z z deskriptívnej geometrie
2
2
3
2
3
2
3
2
5
2
5
2
5
2
2
3
2
3
2
5
2
5
2
2
5
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
od 01. septembra 2009
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
1.roč.
Voliteľné predmety
Konverzácia v anglickom jazyku – B 2
Konverzácia v anglickom jazyku – B 1
Konverzácia vo francúzskom jazyku –
B1
Konverzácia v nemeckom jazyku –B 2
Konverzácia v nemeckom jazyku - B 1
Konverzácia v ruskom jazyku – B 2
Konverzácia v ruskom jazyku – B 1
Onkologická výchova
Psychológia
Regionálna výchova
Seminár z biológie
Seminár z fyziky
Seminár z chémie
Seminár z dejepisu
Seminár z geografie
Seminár z občianskej náuky
Seminár z matematiky
Seminár z informatiky
Spoločenská výchova
Základy ekonómie
Seminár z dejepisu
Seminár z občianskej náuky
Seminár z geografie
Seminár z matematiky
Seminár z fyziky
Seminár z informatiky
Seminár z chémie
Seminár z biológie
4↑
2. roč.
3↑
3. roč.
4. roč.
Spolu
↑4+4↓
↑6+10↓
31
2
2
2
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí dva ľubovoľné
predmety:
t.j. 2 x 2 hodiny = 4 hodiny
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí dva ľubovoľné
predmety:
t.j. 2 x po 3 hodiny = 6 hodín
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
3
3
3
Seminár zo psychológie
3
Seminár z ekonomiky
3
Seminár z z deskriptívnej geometrie
3
Cvičenia z dejepisu
2
Cvičenia z občianskej náuky
2
Cvičenia z geografie
2
Cvičenia z matematiky
2
Cvičenia z fyziky
Cvičenia z informatiky
Cvičenia z chémie
Cvičenia z biológie
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí dva ľubovoľné
predmety:
t.j. 2 x po 2 hodiny = 4 hodiny
6
2
2
2
2
Cvičenia zo psychológie
2
Cvičenia z ekonomiky
2
Cvičenia z deskriptívnej geometrie
2
Cvičenia z CUJ - B1
2
4
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom
slovenským
platný od 01. septembra 2010
upravený od 01. septembra 2011
Vyššie sekundárne vzdelávanie (ISCED 3A)
Kód a názov študijného odboru 79025 gymnázium
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom slovenským
bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá (ISCED 3A) z 30. júna
2008 a upravený podľa Rámcového učebného plánu pre gymnáziá so štvorročným a osemročným
štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a
športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7915/18752:1-922 ako súčasť
štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom
slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
ISCED 3A Kód a názov študijného odboru 79 02 5 gymnázium
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom slovenským
Školský vzdelávací program
Štátny vzdelávací program
od 01. septembra 2010
Školský vzdelávací program (ŠkVP) – povinná časť
Štátny vzdelávací program (ŠVP)
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Ročník / Počet hodín
1.
2.
3.
4.
3+1
3
3
3
Literárny a jazykový seminár
Prvý cudzí jazyk
Jazyk a komunikácia
4
4
4
Konverzácia v CUJ B2
Seminár v CUJ B2
Druhý cudzí jazyk
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca s
informáciami
2+1
2+1
2
Fyzika
Chémia
Biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
Dejepis
2
2
2
1+1
2
1
1
2
0,5
Geografia
Občianska náuka
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Svet financií
Matematika
Informatika
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
4
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
Spolu – povinná časť
Týždenne
Voliteľné hodiny
Spolu
8
36
5
5
6
16
6
4
3
1
1
Umenie a kultúra
2
16
0,5
Etická výchova/Náboženská
výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Umenie a kultúra
2
4
2
1
2
Spolu
ŠVP ŠkVP
12
1
13
2
1
0,5
4
1
2
11
3
3
1
0,5
2
1
2
8
1
0,5
0,5
1
3
0,5
0,5
0,5
14
4
4
8
0,5
1
2
1
2+1
2
2+1
2+1
8
3
27+4/
31
31+2/
33
24+8/
32
11+16
/27
93
17
4↑
3↑
↑4+4↓
↑6+10↓
31
124
↑17/14↓
3
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
podľa vzdelávacích oblastí
od 01. septembra 2010
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
Vzdelávacia oblasť
Voliteľné predmety
1.roč.
4↑
Konverzácia v anglickom jazyku – B2
Konverzácia v anglickom jazyku – B1
Konverzácia v nemeckom jazyku – B2
Jazyk a komunikácia
Konverzácia v nemeckom jazyku – B1
Konverzácia vo francúzskom jazyku – B1
Konverzácia v ruskom jazyku – B2
Konverzácia v ruskom jazyku – B1
2.roč.
3.roč.
4.roč.
3↑
↑4+4↓
↑6+10↓
2
2
2
2
2
2
2
Cvičenia z CUJ - úroveň B1
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca s
informáciami
2
Spolu
31
2
2
2
2
2
2
2
2
Seminár z fyziky
Cvičenia z fyziky
Seminár z chémie
Cvičenia z chémie
Seminár z biológie
Cvičenia z biológie
Onkologická výchova
2
Seminár z dejepisu
Cvičenia z dejepisu
Seminár z geografie
Cvičenia z geografie
Regionálna výchova
Seminár z občianskej náuky
Cvičenia z občianskej náuky
Seminár z ekonomiky
Cvičenia z ekonomiky
Základy ekonómie
Psychológia
Seminár zo psychológie
Cvičenia zo psychológie
2
Spoločenská výchova
2
Seminár z matematiky
2
3
5
Cvičenia z matematiky
Seminár z informatiky
2
2
3
2
5
2
3
2
2
3
2
Cvičenia z informatiky
Seminár z z deskriptívnej geometrie
Cvičenia z z deskriptívnej geometrie
2
2
3
2
3
2
3
2
5
2
5
2
5
2
2
3
2
3
2
5
2
5
2
2
5
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
od 01. septembra 2010
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
1.roč.
Voliteľné predmety
Konverzácia v anglickom jazyku – B 2
Konverzácia vo francúzskom jazyku –
B1
Konverzácia v nemeckom jazyku –B 2
Konverzácia v nemeckom jazyku - B 1
Konverzácia v ruskom jazyku – B 1
Onkologická výchova
Psychológia
Regionálna výchova
Seminár z biológie
Seminár z fyziky
Seminár z chémie
Seminár z dejepisu
Seminár z geografie
Seminár z občianskej náuky
Seminár z matematiky
Seminár z informatiky
Spoločenská výchova
Základy ekonómie
Seminár z dejepisu
Seminár z občianskej náuky
Seminár z geografie
Seminár z matematiky
Seminár z fyziky
Seminár z informatiky
Seminár z chémie
Seminár z biológie
3↑
3. roč.
4. roč.
Spolu
↑4+4↓
↑6+10↓
31
2
2
2
Konverzácia v anglickom jazyku – B 1
Konverzácia v ruskom jazyku – B 2
4↑
2. roč.
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí dva ľubovoľné
predmety:
t.j. 2 x 2 hodiny = 4 hodiny
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí dva ľubovoľné
predmety:
t.j. 2 x po 3 hodiny = 6 hodín
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
3
3
3
Seminár zo psychológie
3
Seminár z ekonomiky
3
Seminár z z deskriptívnej geometrie
3
Cvičenia z dejepisu
2
Cvičenia z občianskej náuky
2
Cvičenia z geografie
2
Cvičenia z matematiky
2
Cvičenia z fyziky
Cvičenia z informatiky
Cvičenia z chémie
Cvičenia z biológie
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí dva ľubovoľné
predmety:
t.j. 2 x po 2 hodiny = 4 hodiny
6
2
2
2
2
Cvičenia zo psychológie
2
Cvičenia z ekonomiky
2
Cvičenia z deskriptívnej geometrie
2
Cvičenia z CUJ - B1
2
4
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom
slovenským
platný od 01. septembra 2011
Vyššie sekundárne vzdelávanie (ISCED 3A)
Kód a názov študijného odboru
79025 gymnázium
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom slovenským
bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá (ISCED 3A) z 30. júna
2008 a upravený podľa Rámcového učebného plánu pre gymnáziá so štvorročným a osemročným
štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a
športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7915/18752:1-922 ako súčasť
štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom
slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Učebný plán pre gymnázium so 4- ročnou dĺžkou štúdia s vyučovacím jazykom slovenským
Školský vzdelávací program
Štátny vzdelávací program
od 01. septembra 2011
Školský vzdelávací program (ŠkVP) – povinná časť
Štátny vzdelávací program (ŠVP)
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
1.
3
Ročník / Počet hodín
2.
3.
4.
3
3
3
Literárny a jazykový seminár
Prvý cudzí jazyk
Jazyk a komunikácia
4
4
4
Konverzácia v CUJ B2
Seminár v CUJ B2
Druhý cudzí jazyk
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca s
informáciami
2+1
2+1
2
Fyzika
Chémia
Biológia
Environmentálna výchova
2
2
2
1
2
2
3
1
1
1
Dejepis
2
2
2
Geografia
Občianska náuka
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Svet financií
1
2
1
0,5
0,5
1
2
0,5
Etická výchova/Náboženská
výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Matematika
Informatika
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
Spolu – povinná časť
Týždenne
Voliteľné hodiny
Spolu
0,5
2
4
2
1
2
Spolu
ŠVP ŠkVP
12
2
16
8
36
5
5
6
1
16
6
4
3
1
1
2
1
2
7
13
2
1
1
2
11
3
4
1
0,5
4
1
3
1
0,5
2
1
1
2+1
2+1
2+1
2+1
28+5/
33
30+3/
33
24+7/
31
5↑
3↑
↑3+4↓
1
1
1
4
1
1
1
14
4
4
8
8
1
17+10
/27
93
17
↑6+10↓
31
124
↑17/14↓
4
4
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
podľa vzdelávacích oblastí
od 01. septembra 2011
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
Vzdelávacia oblasť
Voliteľné predmety
1.roč.
4↑
Konverzácia v anglickom jazyku – B2
Konverzácia v anglickom jazyku – B1
Konverzácia v nemeckom jazyku – B2
Jazyk a komunikácia
Konverzácia v nemeckom jazyku – B1
Konverzácia vo francúzskom jazyku – B1
Konverzácia v ruskom jazyku – B2
Konverzácia v ruskom jazyku – B1
2.roč.
3↑
3.roč.
4.roč.
↑4+4↓
↑6+10↓
2
2
2
2
2
2
2
Cvičenia z CUJ - úroveň B1
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca s
informáciami
2
Seminár z fyziky
Cvičenia z fyziky
Seminár z chémie
Cvičenia z chémie
Seminár z biológie
Cvičenia z biológie
Onkologická výchova
2
Seminár z dejepisu
Cvičenia z dejepisu
Seminár z geografie
Cvičenia z geografie
Regionálna výchova
Seminár z občianskej náuky
Cvičenia z občianskej náuky
Seminár z ekonomiky
Cvičenia z ekonomiky
Základy ekonómie
Psychológia
Seminár zo psychológie
Cvičenia zo psychológie
2
Spoločenská výchova
2
Seminár z matematiky
2
Cvičenia z matematiky
Seminár z informatiky
Cvičenia z informatiky
Seminár z z deskriptívnej geometrie
Cvičenia z z deskriptívnej geometrie
2
2
2
2
5
2
5
2
5
2
2
3
2
3
2
5
2
5
2
2
5
2
3
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
Spolu
31
2
3
5
2
3
2
5
2
3
2
2
3
2
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
od 01. septembra 2011
Školský vzdelávací program – voliteľná časť
1.roč.
Voliteľné predmety
Konverzácia v anglickom jazyku – B 2
Konverzácia vo francúzskom jazyku –
B1
Konverzácia v nemeckom jazyku –B 2
Konverzácia v nemeckom jazyku - B 1
Konverzácia v ruskom jazyku – B 1
Onkologická výchova
Psychológia
Regionálna výchova
Seminár z biológie
Seminár z fyziky
Seminár z chémie
Seminár z dejepisu
Seminár z geografie
Seminár z občianskej náuky
Seminár z matematiky
Seminár z informatiky
Spoločenská výchova
Základy ekonómie
Seminár z dejepisu
Seminár z občianskej náuky
Seminár z geografie
Seminár z matematiky
Seminár z fyziky
Seminár z informatiky
Seminár z chémie
Seminár z biológie
3↑
3. roč.
4. roč.
Spolu
↑4+4↓
↑6+10↓
31
2
2
2
Konverzácia v anglickom jazyku – B 1
Konverzácia v ruskom jazyku – B 2
4↑
2. roč.
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí dva ľubovoľné
predmety:
t.j. 2 x 2 hodiny = 4 hodiny
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí dva ľubovoľné
predmety:
t.j. 2 x po 3 hodiny = 6 hodín
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
3
3
3
Seminár zo psychológie
3
Seminár z ekonomiky
3
Seminár z z deskriptívnej geometrie
3
Cvičenia z dejepisu
2
Cvičenia z občianskej náuky
2
Cvičenia z geografie
2
Cvičenia z matematiky
2
Cvičenia z fyziky
Cvičenia z informatiky
Cvičenia z chémie
Cvičenia z biológie
Z tejto skupiny predmetov si
žiak volí dva ľubovoľné
predmety:
t.j. 2 x po 2 hodiny = 4 hodiny
6
2
2
2
2
Cvičenia zo psychológie
2
Cvičenia z ekonomiky
2
Cvičenia z deskriptívnej geometrie
2
Cvičenia z CUJ - B1
2
4
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie
Stredná škola
zamestnanci SŠ
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky
Z celkového počtu
zamestnancov školy
počet PZ
K 31. 8. 2012
Počet
59
48
48
48
0
2
11
11
5
53
g1) Zoznam učiteľov, ich aprobácia
P.č.
Meno, priezvisko, titul
1.
Marta Bajzíková, RNDr.
2.
Katarína Bakičová, Mgr.
Aprobácia
BIO-CHE
TSV-GEG
3.
Eva Kahanová Bašková, Mgr.
NAB/evanj./
4.
Ľubica Bebjaková, PaedDr.
MAT - INF
5.
6.
7.
Zuzana Bujnová,Mgr.
Ľubica Candráková,Mgr.
Helena Činčurová,Mgr.
SJL-VYV
ANJ-DEJ
SJL-NEJ
P.č.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Priezvisko, meno, titul
Igor Trepáč,Mgr.
Jarmila Trepáčová,RNDr.
Hana Urminská,Mgr.
Ida Valachová,Ing.
Helena Venclová
Zuzana Vilinová,Mgr.
Edita Voigtová,Mgr.
Aprobácia
MAT-FYZ
MAT-DEG
ANJ-RUJ
INF
SJL-NAS
SJL-NAS
SJL-DEJ-NEJ
8.
Anna Deviatková, Mgr.
RUJ-GEG-ANJ
52.
Darina Wiedermannová, PhDr.
NEJ-RUJ-ANJ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Alena Diliková,Ing.
Edita Doležajová,Mgr.
Viera Dzurejová,Mgr.
Andrea Gajdošová,Mgr.
Katarína Gajdošová,Mgr.
Janka Geršiová, PaedDr.
Jarmila Godálová,Mgr.
Zdenko Goga,Mgr.
Andrea Haninová,Mgr.
Miriam Harwood, Ing.
Hana Kostolníková,Mgr.
Mária Hrubá,Ing.
CHE
BIO-TSV
SJL-FRJ
53.
Štefan Zvala,Mgr.
SJL-DEJ
21.
Jana Jankechová,Ing. Mgr.
22.
23.
24.
25.
Marián Kišac,Mgr.
Helena Kopecká,Mgr.
Soňa Krajčíková,Mgr.
Rudolf Krošlák, Mgr.
EKN-NAB-FRJ
NAB-GEG-DEJ
26.
27.
Eva Kúdelová,Mgr.
Miriam Marková,Mgr.
SJL-HUV
28.
29.
Zuzana Martišková,Mgr.
SJL-VYV
Ľudmila Matejovičová,Mgr.
MAT-INF-DEG
30.
MartaMelicháreková,Mgr.
BIO-CHE
31.
Marta Milatová,Mgr.
SJL-HUV
32.
33.
34.
Marián Pavlík,Mgr.
Miroslava Pavlíková,Mgr.
Vladimír Peterka,Mgr.
TSV-GEG
TSV-RUJ
TSV-GEG
35.
Pavel Petrina,Mgr.
TSV-ETV-BV
36.
37.
Igor Rybanský,Mgr.
Peter Rybanský,Mgr.
TEV-BV
MAT-FYZ
38.
Alžbeta Rybnikárová,Mgr.
BIO-PSY-INF
39.
Zuzana Segešová,Mgr.
ANJ-NEJ
BIO-NAB-ETV
ANJ-NEJ
BIO-TSV
SJL-FRJ
TEV-NEJ
ANJ
ANJ-EKN
NEJ-ETV
EKN
DEJ-NAS
MAT-GEG
MAT-INF-FYZ
BIO-MAT
Pavol Goga ,PaedDr.
/verejná funkcia/
Nora Kleinová,Mgr./MD/
Bohuslava Margová,Mgr./MD/
40.
41.
42.
43.
44.
Katarína Shánělová,Ing.
Lucia Slivková, Mgr.
Katarína Svoradová, Mgr.
Alena Szabová,RNDr.
Ľubica Tkadlecová,RNDr.
ETV-STR
DEJ-NEJ
ANJ
MAT-BIO
CHE-GEO
g2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2011/2012
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
Predmet
Fyzika
Ekológia
1
1
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Forma vzdelávania Počet vzdelávaných
Adaptačné
vzdelávanie
Aktualizačné
Funkčné inovačné
Ostatné vzdelávanie
Individuálne vzdelávanie
1
prihlásení 45
prihlásení 1
všetci pedagogickí
zamestnanci
Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
1
0
0
21
0
0
0
0
0
pokračujú všetci
i)
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
September 2011
September 2011
Triedne schôdzky rodičovského združenia- 1. ročník
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu – Krušovce;
Kontinuálne vzdelávanie z NÁB – Nitra
Maturitné skúšky v náhradnom termíne – SZŠ Vincenta
de Paul TO, SOŠ Krušovská TO
Seminár z FRJ – Francúzsky Inštitút Bratislava
Pracovná porada KŠÚ Nitra
Športové stretnutie s Gymnáziom v Otrokoviciach
Triedne exkurzie a výlety v regiónoch SR
III. B, V. OG, II. D
Október 2011
Október 2011
Kontinuálne vzdelávanie z INF – Nitra
Kurz ochrany života a zdravia
I.OG, II.OG, IV.OG, V.OG, VI.OG (teória + prax)
Školenie koordinátorov študentských rád Nitra
I. A-D, II.A –D (prax)
Veľtrh VŠ Akadémia 2011 – 4.roč.+VIII.OG, +výber
školy – Bratislava
Triedne exkurzie a výlety v regiónoch SR
IV.OG, VI. OG, VII.OG, I.A, I.B, I. C, I.D, II.A, II.C, Krajské kolo v cezpoľnom behu – Krušovce
III. A, III. C, IV.A, IV. B
Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Škultétyho
rečňovanky Veľký Krtíš
Triedne schôdzky rodičovského združenia – ostatné Workshop k projektu Onkologická výchova na školách
triedy
Bratislava
Pilotné testovanie MAI IV. roč. + VIII.OG – výber Florbalová liga – Nitrianska Blatnica (predkolo)
študentov
Porada výchovných poradcov – OÚ Topoľčany
Okresné kolo v bedmintone – chlapci/dievčatá
Plavecká štafeta – Topoľčany
Stužková slávnosť VIII. OG
Súťaž Mladý moderátor Nitra
Otvorenie výstavy Anna Franková MsKS Topoľčany
Roadshow Moderný Učiteľ seminár z INF - Nitra
Kontinuálne vzdelávanie - Interaktívna tabuľa
v edukačnom procese Nitra
Okresné kolo v bedmintone – mladší žiaci a žiačky ZŠ
Tribečská Topoľčany
Okresné kolo v bedmintone – starší žiaci a žiačky ZŠ
Tribečská Topoľčany
5. medzinárodné fórum rusistov, školenie Bratislava
Konferencia o vyučovaní DEJ v 21. storočí, Levoča
Beseda s primátorom Topoľčian – mládež a jej voľný
čas (projekt KOMPRAX)
November 2011
November 2011
Odborná exkurzia z NBV, Nitra – výber študentov
Imatrikulácia v Dome kultúry v Topoľčanoch
(16. november)
Stužkové slávnosti IV. ročník
Okresné kolo vo florbale – starší žiaci a žiačky
Odborná exkurzia z INF – výber školy Bratislava
Krajské kolo vo florbale – chlapci a dievčatá
Triedna exkurzia II. B, III.D, VIII.OG
I Bobor – súťaž v INF
Pracovný workshop z INF Šoltésove dni, Bratislava
Študentské športové a kultúrne dni – XXII. ročník,
Topoľčany
Krajské kolo v bedmintone – chlapci a dievčatá, Šurany
Okresné kolo Beniakove Chynorany – TOS Topoľčany
Kričíme telom – projekt na tému poruchy príjmu
potravy, DAB Nitra
Burza informácií - Topoľčany
December 2011
December 2011
Odborná exkurzia z NEJ- Viedeň
Olympiáda zo SJL, ANJ, FRJ, RUJ, NEJ – školské kolá
Vianočný turnaj tried vo volejbale, florbale, stolnom
tenise a prehadzovanej
Bridžový a šachový turnaj
Mikuláš v patronátnej škole Topoľčany – darčeky +
divadelné predstavenie
Deň otvorených dverí pre rodičov a žiakov 5. a 9.
ročníka
Expert Geniality Show
Lyžiarsky a snowboardingový kurz Donovaly
(1. ročník + V. OG)
Mini futbal žiaci ZŠ
Exkurzia v regióne Slovenska I.OG, II. OG
Pytagoriáda- školské kolo
Informačné popoludnie pre rodičov
Prednáška - Minister vnútra JUDr. Daniel Lipšic
Vianočné posedenie s bývalými zamestnancami
Prednáška so zástupcami Fakulty zdravotníctva BA
Prednáška so zástupcami Fakulty chemickej
a potravinárskej technológie BA
Krajské kolo ZENIT – Levice
Konferencia o holokauste Bratislava
Futbal malých žiakov ZŠ Krušovce
Okresné majstrovstvá v stolnom tenise žiakov
FUTSAL žiakov SŠ
Mikulášsky florbalový turnaj, ZŠ Tríbečská Topoľčany
Školenie z geografie - Trnava
Január 2012
Január 2012
Olympiáda v ANJ – okresné kolo
Olympiáda v NEJ – okresné kolo
Prednáška – podpredseda NR SR – JUDr. Róbert Fico
Prednáška so zástupcami Stavebnej Fakulty STU v BA
Školské kolo olympiády z matematiky
Školenie pedagogických zamestnancov – interaktívna
tabuľa
Krajské kolo vo futbale SŠ Topoľčany
Okresné kolo v stolnom tenise SŠ, Topoľčany
Okresné kolo hádzaná chlapci, dievčatá, Topoľčany
Okresné kolo matematickej olympiády - porota,
Topoľčany
Február 2012
Február 2012
Obvodné kolo dejepisnej olympiády, ZŠ Gogoľova
Topoľčany
Školenie PISA - testovanie žiakov Bratislava
Obvodné kolo geografickej olympiády, Topoľčany
Krajské kolo v hádzanej chlapci – Nové Zámky
Krajské kolo - Olympiáda ľudských práv, Vráble
Krajské kolo v stolnom tenise, Nitra
Krajské kolo fyzikálnej olympiády Nitra
Okresné kolo v basketbale SŠ
Krajské kolo Olympiáda v anglickom jazyku, Vráble
Seminár z nemeckého jazyka Bratislava
Modernizácia vzdelávacieho procesu – školenie Nitra
Krajské kolo biologickej olympiády, Nitra
Súťaž – Trenčiansky robotický deň - Trenčín
Krajské kolo Olympiáda v nemeckom jazyku, Nitra
Krajské kolo Olympiáda v anglickom jazyku, Vráble
Pracovné stretnutie - vyhodnotenie šport. súťaží Nitra
Lyžiarsky a snowboardingový kurz Donovaly
(2. ročník)
Marec 2012
Marec 2012
Európa v škole - vyhodnotenie OK literárno-výtvarnej
Environmentálne aktivity – náhradný program pre
súťaže TOS Topoľčany
žiakov počas EČ a PFIČ MS
Florbalová liga pokračovanie
Obchodovanie s ľuďmi – prednáška pre žiakov
Francúzsky Chanson- súťaž v speve Francúzsky inštitút
Prevencia kriminality – prednáška pre žiakov
BA – celoslovenské kolo
Súdne pojednávanie, Okresný súd TO – III.A
Francúzsky Chanson- súťaž v speve Banská Bystrica –
UPSVR –poradenský servis pre žiakov IV. ročníka
celoslovenské kolo
Návšteva štátneho archívu Topoľčany
Okresné kolo vo volejbale chlapci/ dievčatá – OA
Preventívny protidrogový program – prednáška I.A,
Topoľčany
VI.OG
Hviezdoslavov Kubín – člen poroty TOS Topoľčany
Odborná exkurzia BA – divadelné predstavenie v ANJ – Pilotné testovanie zo SJL a MAT OGY 2012 – IV. OG
výber žiakov
EČ a PFIČ MS 2012 - SJL, ANJ, RUJ a NEJ - NÚCEM
Klokan – matematická súťaž – školské kolo
EČ MS 2012 z MAT
Triedne schôdzky RZ
Okresné kolo fyzikálnej olympiády ZŠ Škultétyho TO
Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
Orion Florbal Cup – okresné kolo – starší žiaci Prašice
Celoslovenské kolo v hádzanej – starší žiaci Košice
Krajské kolo olympiády vo FRJ – Komárno
Krajské kolo vo volejbale dievčat – Nitra
Krajské kolo vo volejbale chlapci – Zlaté Moravce
Celoslovenské kolo olympiády ľudských práv
Liptovský Ján
Krajské kolo olympiády v RUJ Nové Zámky
Apríl 2012
Informačné popoludnie
Olympijský odznak všestrannosti
Projekt CHIPS
Odborná exkurzia z MAT Levice
Deň narcisov
Atletika žiakov a žiačok SŠ
Testovanie PISA - žiaci I. ročník, V. OG, VI. OG
Odborná exkurzia z CHE – INCHEBA Bratislava
Odborná exkurzia Paríž
Apríl 2012
Krajské kolo SOČ – porota- Nitra
Krajské kolo Orion Florbal Cup Prašice
Obvodné kolo matematickej olympiády
Seminár Informačná bezpečnosť – Bratislava
Krajské kolo chemickej olympiády Nitra
Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Svätoplukovo
kráľovstvo ožíva Šintava
Futbal žiakov SŠ SOŠ drevárska Topoľčany
Krajské kolo olympiády z MAT Nitra
Regionálne kolo Mladý Európan Nitra
Bezpečnosť sociálnych sietí - prednáška pre študentov
ICM TO
Okresné kolo - veľký futbal mladších žiakov
Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo Topoľčany
Diecézne kolo biblickej olympiády Nitra
Mladý tvorca Nitra
Futbal žiačok SŠ SOŠ drevárska Topoľčany
Obvodné kolo biologickej olympiády Topoľčany
Celoslovenské kolo geografickej olympiády Bratislava
Krajské kolo Čo vieš o hviezdach - Nitra
Máj 2012
Odborná exkurzia zo SJL – Banská Bystrica
Maturitné skúšky 2012 – interná časť
Profesijné a kariérové poradenstvo – prednáška PhDr.
Mišútová
Mytológia a Islamská kultúra – beseda o umení Mgr.
Kršák – Nástupište 1-12 Topoľčany
Návšteva literárneho múzea A.S. Puškina v Brodzanoch
Projekt CHIPS – nácvik komunikačných zručností +
prevencia nežiaduceho správania
Herzog Herzog – živý koncert a diskusia s hudobníkom
a manažérom o hudobnej produkcii
Geografická vychádzka náučným chodníkom KulháňDuchonka
Prevencia porúch príjmu potravy- prednáška
Školské výlety v regiónoch SR
Máj 2012
KK futbal žiakov SŠ Zlaté Moravce
KK v atletike žiakov SŠ Nitra
Klub moderných učiteľov –seminár Nové Mesto nad
Váhom
Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo Topoľčany
KK futbal žiačok SŠ Nové Zámky
SMART – konferencia IKT – Bratislava
Súťaž v speve ľudovej piesni – Topoľčany
Súťaž Mladých záchranárov Topoľčany
Krajské kolo fyzikálnej olympiády Nitra
Súťaž Európa v škole – IUVENTA Bratislava
Krajské kolo chemickej olympiády Nitra
Krajské kolo biologickej olympiády Nitra
EDULAB – seminár digitalizácie Nitra
Jún 2012
Jún 2012
Samostatný kurz VII. OG – okolie TO
Školské výlety v regiónoch SR
Účelové cvičenia I. OG – VI. OG
Kurz OŽZ – 3. ročník Chorvátsko + okolie TO
Ústna forma MS 2012 – predsedovia/členovia
maturitných komisií na iné školy v rámci mesta
Florbalový turnaj – Topoľčany
Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Banská
Bystrica
Vyhodnotenie súťaže o cenu Zlaty Dvončovej Nitra
Odborná exkurzia PK ANJ – Londýn – Salisbury –
Stonehenge – Stratford
KALOKAGATIA – Mladý záchranár –Nitra
Majstrovstvá Slovenska vo futbale dievčat SŠ Nemšová
Astronomická olympiáda a ČVOV Stará Lesná
GAUDEAMUS - Olympiáda mládeže Trnava
Onkologická výchova na školách - workshop Bratislava
Literárna súťaž – Nové Zámky
Vydavateľstvo KLETT – prezentácia kníh Topoľčany
Vyhodnotenie olympiád z GEG a FYZ – KŠÚ Nitra
i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Výsledky v prílohe
j) Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila v školskom roku 2011/2012
Názov projektu
Termín začatia
realizácie projektu
Rekonštrukcia
budovy
gymnázia v Topoľčanoch–
z EÚ
Modernizácia
vzdelávacieho procesu na
stredných školách - ESF
Putovná výstava Anna
Franková
Onkologická výchova na
školách
február 2012
Cyklotrasy (NKÚ)
Termín ukončenia
realizácie projektu
Výsledky
september 2009
pokračuje
Projekt odovzdaný na
MV RR SR– máj 2009
Úspešne akceptovaný
Úspešne
september 2011
pokračuje
Úspešný
2010
pokračuje
Úspešne
máj 2012
pokračuje
pokračuje
Úspešne
Úspešne
2010
priebežne
pokračuje
Úspešne
MOST 2010
(kardiovaskulárne
choroby)
Červené stužky
(ochrana zdravia)
Zelená škola
Jeden svet na školách
(ľudské práva)
Modrý gombík
2010
pokračuje
Úspešne
2010
pokračuje
Úspešne
začatý
začatý
pokračuje
pokračuje
Úspešne
Úspešne
priebežne
pokračuje
Úspešne
Biela ceruzka
priebežne
pokračuje
Úspešne
S Tebou o Tebe
priebežne
pokračuje
Úspešne
Viacúčelové ihrisko
využíva sa na výučbu TSV a
mimovyučovacie Úspešne
aktivity
november 2013
Živá príroda a BISEL
Liga proti rakovine
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
V školskom roku 2011/2012 nebola na škole vykonaná inšpekcia.
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
Budova školy bola stavaná účelovo ako vzdelávacia inštitúcia. Riešenie vnútorných
priestorov je optimálne pre realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti. Je v nej 22 klasických
učební, 2 biologické laboratóriá, 2 laboratóriá pre fyziku, 2 pre chémiu, 2 odborné učebne pre
cudzie jazyky, 2 pre informatiku. Po 1 odbornej učebni majú k dispozícii aj vyučujúci
slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a etickej výchovy. Na výučbu telesnej výchovy
slúžia 2 telocvične, 1 posilňovňa, moderné viacúčelové ihrisko s umelým povrchom
a športový areál na školskom dvore.
V škole nie sú priestory pre školskú jedáleň. Určené stravovacie zariadenia je Stredná
odborná škola na Ul. T. Vansovej v Topoľčanoch.
Každá predmetová komisia má svoj vlastný kabinet. Dve miestnosti sú využívané
školskou
knižnicou.
Pre
pracovné
porady, stretnutia
pracovného
charakteru,
besedy, prednášky a podobné aktivity slúži zborovňa. V budove nie je miestnosť, napr. aula,
kde by sa mohli stretnúť všetci žiaci. Nedostatok priestorov, najmä v súvislosti s možnosťami
zariadiť modernou výpočtovou technikou a IT technológiami ďalšie učebne, sme riešili
návrhom na využitie priestorov v podkroví školy – navrhnuté v projekte.
Konečne, po takmer piatich rokoch od podania projektu, vo februári 2012 začala
rekonštrukcia budovy, ktorá stále prebieha. Niektoré zámery žiadané v projekte v roku 2008
neboli do projektovej dokumentácie zahrnuté, iné už nekorešpondujú so skutočným
aktuálnym stavom budovy. Tieto okolnosti spomaľujú postup prác.
Požiadavky na vybudovanie miestností v podkrovnej časti sú zakomponované do
projektu Rekonštrukcia budovy gymnázia v Topoľčanoch, ktorý bol podaný 28. mája 2009 na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR a ktorého realizácia sa aktuálne
uskutočňuje.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Správa o hospodárení za rok 2011
1) Dotácie zo štátneho rozpočtu
Gymnázium, Ul.17. novembra 1180,
Topoľčany
je rozpočtová organizácia.
K 01.09.2011 je v 23 triedach 661 žiakov - z toho 7 tried gymnázia s 8-ročnou dĺžkou
štúdia so 193 žiakmi a 16 tried gymnázia so 4-ročnou dĺžkou štúdia so 468 žiakmi.
Finančné prostriedky nám Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja zasielal na účet
v Štátnej pokladnici, Bratislava, prenesené kompetencie, do 31.12.2011 v celkovej sume
906.596,16 €:
z toho
mzdy
537.772,52 €
odvody
197.239,41 €
tovary a služby
165.850,73 €
bežné transfery
5.733,50 €
kapitálové výdavky
A/ Príjmy
236
212
0,00 €
Príjmy celkom
Z prenájmu
212002
212003
223
243
292
312
312
9.303,85 €
: z prenájmu pozemkov
5.628,92 €
z prenájmu budov
947,09 €
Z predaja - stratené učebnice, za zberné suroviny
553,20 €
Z finančnej hotovosti /úroky z účtov banke/
39,37 €
Z dobropisov /preplatky z min. roka /
178,30 €
Granty - súťaže
1.721,83 €
Granty - mimorozpočtové zdroje
235,14 €
z toho
Všetky príjmy boli odvedené na účet Nitrianskeho samosprávneho kraja.
B/ Výdavky
600
610
620
630
631
632
633
634
Bežné výdavky
Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Cestovné
Energie / plyn, voda, elektrina, poštové služby /
Materiálové výdavky
Dopravné
906.596,16€
537.772,52€
197.239,41€
165.850,73€
831,56€
71.936,00€
10.854,08€
1.050,24€
635
636
637
640
642
700
710
Opravy a údržba
Nájomné
Ostatné služby
Transfery
Transfery fyzickým osobám
24.782,12€
48,60€
50.234,64€
5.733,50€
Kapitálové výdavky
Obstarávania kapitálových aktív
Celkom
0,00 €
906.596,16€
V roku 2011 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov 61,56 , priemerná hrubá
mzda zamestnancov školy bola 727,97 €.
V roku 2011 bola priemerná hrubá mzda pedagogických zamestnancov 785,50 €,
priemerná hrubá mzda nepedagogických zamestnancov bola 460,27 €.
Štátna dotácia na 1 žiaka predstavovala 1.276,41 € /bez vzdelávacích poukazov
a kapitálových výdavkov/.
C/ Pohľadávky nemali sme žiadne.
D/ Neuhradené faktúry k 31.12.2011 sme nemali žiadne.
1) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
Žiadne.
2) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia
v členení podľa finančných aktivít
Počet vzdelávacích poukazov v roku 2011 bol 3.836 ks t.j. v priemere 393 ks mesačne.
Dotácia na vzdelávacie poukazy v roku 2011 bola 10.740,80 €.
Povolené vyčerpanie prostriedkov bolo 10.740,80 €
t.j. 2,8 za 1 vzdelávací poukaz.
Skutočné čerpanie na vzdelávacie poukazy:
Dohody vyplatené učiteľom 9.122,40 € podľa krúžkov /15 krúžkov/ a počtu získaných
poukazov.
Ostatná prevádzka 1.618,40 € použité na nákup učebných pomôcok a bežného materiálu
na prevádzku krúžkov.
3) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení
podľa
finančných aktivít:
Finančné prostriedky získané za výborné výsledky žiakov v športových súťažiach
1.200,00 € .
Vecné dary zakúpené z 2% zaplatenej dane od Rodičovskej rady pri Gymnáziu, Ul.
17. novembra 1180, Topoľčany v roku 2011 predstavovali čiastku 3.196,96 €:
23,80€ - testy pre ruský jazyk,
231,27€ - meradlá pre fyziku,
13,60€ - geografia a príroda,
2364,00€ - interaktívna tabuľa,
438,49€ - reproduktor, mikrofón,
125,80€ - rádiomagnetofón.
Finančné prostriedky z príspevkov rodičov boli použité na:
- knižné a finančné odmeny študentom za výborný prospech, športové súťaže, olympiády,
- úhradu nákladov za prenájmy priestorov pre imatrikuláciu, stužkové slávnosti a pod.
- čiastočnú úhradu nákladov lyžiarskeho kurzu - doprava, lístky na vleky,
- úhradu niektorých nákladov - cestovné žiakom, štartovné - spojených so súťažami
a reprezentáciou školy,
- činnosť žiackej školskej rady a pod.,
5/ Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
Žiadne
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Hlavné ciele pre školský rok 2011/2012:










realizácia a aplikácia reformných cieľov štátneho vzdelávacieho programu ISCED
3A pre štvrtý ročník gymnázia so 4-ročnou dĺžkou štúdia a ISCED 2A pre štvrtý
ročník gymnázia s 8-ročnou dĺžkou štúdia;
splnené
pokračovanie v tvorbe školského vzdelávacieho programu – dopracovanie koncepcie
voliteľných hodín pre štvrtý ročník, spôsobu prezentácie a spôsobu získania spätnej
informácie;
splnené
definovanie a vypracovanie interných kritérií na hodnotenie kvality výchovy
a vzdelávania ;
čiastočne splnené
tvorba plánu kontinuálneho vzdelávania v súlade so zámermi školského vzdelávacieho
programu;
splnené
prehodnotenie vnútorných kritérií hodnotenia výsledkov v jednotlivých predmetoch –
v súvislosti s výsledkom externej maturitnej skúšky a v porovnaní s výsledným
koncoročným študijným priemerom školy;
splnené
udržať záujem uchádzačov o štúdium na našej škole;
čiastočne splnené
dosiahnuť začiatok stavebných prác na budove školy
splnené
zvýšiť zapojenie žiakov do predmetových olympiád MAT, FYZ, INF, CHE
a dosiahnuť výraznejšiu úspešnosť;
čiastočne splnené
udržať záujem žiakov o mimoškolské aktivity v rámci vzdelávacích poukazov;
splnené
stanovenie kritérií spolupráce s novou Žiackou školskou radou;
čiastočne splnené.
Pretože s rekonštrukciou
školy sa začalo vo februári 2012 tento fakt ovplyvnil
negatívne viaceré kroky v celkovom zámere, pláne práce školy, plnení viacerých cieľov
v školskom roku 2011/2012. Na druhej strane však konečne približuje našu školu kritériám,
ktoré zodpovedajú tejto dobe.
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
Silné stránky:
** tradícia školy
** stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický kolektív
** skutočný záujem veľkej väčšiny zamestnancov o prácu a dobré meno školy
** široká ponuka aktivít a podujatí ako súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu - exkurzie,
odborné exkurzie zamerané na spoznávanie slovenských a európskych tradícií a súvislostí,
stretnutia s významnými osobnosťami a pod.
** ponuka širokej voľby voliteľných predmetov
** ústretovosť k špeciálnym potrebám žiakov - žiak so ŠVVP, individuálne učebné plány
** podpora športových aktivít, ktoré prispievajú k reprezentácii školy, mesta, regiónu, SR
** zakomponovanie regionálnych tradícií, charakteristík a potrieb do výchovnovzdelávacieho procesu
** efektívna spolupráca s rodičovskou verejnosťou
** 40 rokov trvajúca spolupráca s Gymnáziom v Otrokoviciach, pravidelné stretnutia
** tvorivé podmienky pre zapojenie žiakov do súťaží a olympiád
** vhodné podmienky pre mimoškolské aktivity žiakov – priestorové a personálne
** vhodné podmienky pre športové aktivity a ponuka netradičných šport
** výhodná geografická poloha školy, dopravná dostupnosť
** upravené prostredie.
Silné stránky vytvárajú tieto
príležitosti:
+ + garanciu kvality výchovno – vzdelávacieho procesu
+ + rozmanitosť, variabilitu výchovno-vzdelávacieho procesu
+ + trvalý veľký záujem uchádzačov o štúdium na škole
+ + vysoké percento prijatia absolventov na vysokoškolské štúdium
+ + úspešnosť v súťažiach
+ + záujem absolventov vysokých škôl o možnosť zamestnať sa na gymnáziu
+ + pracovné vzťahy založené na profesionálnej báze a na spoločnom záujme o dobré meno
školy.
Slabé stránky:
°° celkový zlý stav vnútorných priestorov, opotrebovanosť, zastaraný žiacky nábytok
°° nedostatočné normatívne financovanie – prenesené kompetencie
°° nedostatočné materiálne pokrytie potrieb pre realizáciu štátneho vzdelávacieho programu –
chýbajúce učebnice
°° trvalé nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov
°° zastaranosť niektorých učebných pomôcok
°° priestorové obmedzenia pre niektoré činnosti
°° neúmerné zvyšovanie administratívnej práce.
Slabé stránky môžu spôsobiť tieto
riziká:
- - zníženie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
- - pomalšie tempo modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu
- - zníženie záujmu uchádzačov o štúdium na našej škole
- - zníženie záujmu pedagogických zamestnancov o prácu v školstve.
Návrhy opatrení

vyvinúť maximálne úsilie, ktoré je z pozície riaditeľky školy možné, aby sa začala
celková rekonštrukcia budovy a zabezpečiť koordináciu stavebných prác s výchovnovzdelávacím procesom
zodp.: riaditeľka školy

dopracovať tvorbu školského vzdelávacieho programu na základe poznatkov z výučby
v štvrtom ročníku;
zodp.: predsedovia príslušných PK, riaditeľka školy

dopracovať tvorbu plánu kontinuálneho vzdelávania v súlade so zámermi školského
vzdelávacieho programu a ponukou vzdelávacích programov akreditovanými
inštitúciami;
zodp.: predsedovia príslušných PK, riaditeľka školy

prehodnotiť a vypracovať postup pre cieľovú skupinu žiakov 5. ročníka ZŠ s cieľom
zvýšiť ich záujem o štúdium na gymnáziu s 8-ročnou dĺžkou štúdia
zodp.: výchovná poradkyňa, riaditeľka školy

prehodnotiť niektoré kroky tvorby školského vzdelávacieho programu na základe
poznatkov z výučby v štvrtom ročníku;
zodp.: predsedovia príslušných PK, riaditeľka školy

prehodnotenie vnútorných kritérií hodnotenia výsledkov v jednotlivých predmetoch –
v súvislosti s výsledkom externej maturitnej skúšky a v porovnaní s výsledným
koncoročným študijným priemerom školy;
zodp.: predsedovia príslušných PK, vyučujúci, riaditeľka školy

venovať zvýšenú pozornosť príprave na maturitnú skúšku v triede s rozšíreným
vyučovaním športovej prípravy;
zodp.: vyučujúci , výchovná poradkyňa, riaditeľka školy

venovať zvýšenú pozornosť komunikácii s rodičovskou verejnosťou;
zodp.: vyučujúci , výchovná poradkyňa, riaditeľka školy

zapájať sa do projektov, ktorými môžeme získať materiálne vybavenie a ktoré môžu
obohatiť žiakov aj o vedomostný a znalostný rozmer;
zodp.: predsedovia PK, riaditeľka školy

zvýšiť zapojenie žiakov do predmetových olympiád MAT, FYZ, INF, CHE;
zodp.: predsedovia príslušných PK predložením konkrétnych návrhov

stanovenie kritérií spolupráce s novou Žiackou školskou radou;
zodp.: výchovná poradkyňa, riaditeľka školy

pravidelne aktualizovať internetovú stránku školy;
zodp.: Mgr. A. Rybnikárová, predsedovia PK, riaditeľka školy
p)Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Umiestnenie absolventov VIII.OG a IV. ročníka
v šk. r. 2011/2012
VŠ
VIII.OG
IV. A
IV. B
IV. C
IV. D
U Komenského
BA
Filozof.f.
Právnická f.
Lekárska f.
Farmaceut.f.
Pedagog.f.
Prírodovedecká f.
FTVŠ
1
1
3
2
1
1
1
2
3
1
3
2
2
1
1
1
2
Slov. techn. univ.
BA
F.chem. a potr.
techn.
F.elektr. a inf.
Stavebná f.
Fak.inf. a inf.techn.
Materiál.f.
1
1
2
3
1
2
1
1
Slov. poľn. univ.
NR
F.ekon.a manaž.
F.agrob. a potr.zdr.
F.eur.št.a reg.rozvoja
Techn.f.
F.záhr.a kraj.inž.
1
1
1
1
3
1
Ekonomická un.
BA
F.podnik.man.
Národohosp.f.
F. medzinár.vzť.
F. aplik. jazykov
5
1
3
1
2
1
1
1
1
Univ.Konšt.Fil.
NR
Filozofická f.
F.prír.vied
Fak. pedagogická
F.soc.vied a zdrav
F. soc.a ekon. vied
1
1
4
1
2
1
3
1
2
1
2
3
3
1
UCM Trnava
Fil.F
Inšt. soc. vied
F. masmediál.kom.
FPrV
4
1
1
1
1
U Trnava
Filozof. f.
F. zdrav. a soc. pr.
Právnická f.
Pedag. f.
1
1
1
1
1
1
UVL a F Košice
F. veterinárna
1
SVŠ Skalica
F. medzinár. vzť.
1
UMB B.Bystrica
F. hum.vied
1
U Žilina
F. prev. a ek. dop.a sp.
F. špec. inž.
Stav.f.
FRI
1
1
1
1
PANUER VS BA
F. psychológie
1
AU B.Bystrica
F. muz. umení
1
TU Zvolen
F.ekol.a environm.
Drevárska f.
UPJŠ Košice
Právnická f.
Prírodovedecká f.
SZU Bratislava
Lek.f.
F. zdrav. a ošetr.
U Trenčín
Zdrav. f.
APZ Bratislava
CITY U Trenčín
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
Bankovný institut
Banská Bystrica
1
Univerzity v ČR
Metropolitná
U Praha
-F.medzinár.teor.st.
1
VŠE Praha
-F.medzinár.vzt.
1
MU Brno
-Ekon.-správní f.
-Prírod. f.
1
3
1
HU Brno
VUT Brno
-FEI
THU Hág
-F.medzinár.vzť.
1
1
1
Počet žiakov
v triede
Trieda
VIII.OG
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
SPOLU
Počet žiakov, ktorí Počet žiakov
si podali prihlášku
prijatých
na VŠ
na VŠ
29
34
31
31
27
152
28
34
31
31
26
150
Počet žiakov
prijatých
na nadstavby
Iné
(zamestnanie,
práca v zahr.,
neprijatí,
nepodali
si
prihl. na VŠ)
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
4
10
28
32
29
29
22
140
Počet žiakov prijatých na VŠ v %: 93,33
Vyjadrenie k umiestneniu absolventov
Každý školský rok realizujeme aktivity, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti, ako sú
napr. konzultácie so žiakmi, resp. s rodičmi, účasť žiakov na odborných exkurziách (veľtrh
vzdelávania, fakulty VŠ), umožnenie prezentovať fakultám študijné programy priamo na
pôde školy spojené s besedami s akademickými funkcionármi fakúlt, spolupráca
s inštitúciami, ktoré sú pomocníkmi pre žiakov v procese orientácie sa na trhu práce (
CPPPaP, ÚPSVa R, vyd. INFOPRESS, SIV, Agentúra Inter Study, ... ).
Týmito aktivitami sme vytvárali priestor na rozvíjanie celkovej stratégie správania –
získať osobne dôležité ciele, zdravo sa presadiť, vedieť situačne konať a rozhodovať sa.
I v tomto šk. roku žiaci využili možnosť podať si prihlášky na viaceré fakulty VŠ (zo
152 absolventov si viac ako 6 prihlášok podali 3 žiaci, 1 prihlášku si dalo 6 žiakov, do ČR si
podalo 9 žiakov, ani jednu prihlášku si nepodali 2 žiaci, v priemere si podal každý žiak 4
prihlášky). Úspešnosť prijatia našich žiakov je 93,33% (nárast o 2,14% oproti šk. roku
2010/2011). Zistiť mieru splnenia ich plánov je v situácii, kedy si žiaci dávajú viacero
prihlášok, dosť komplikované.
Najviac žiakov bolo prijatých na UK Bratislava (28 žiakov = 18%, pokles o 1%) , na
UKF Nitra (26 žiakov = 17%, nárast o 3% ), SPU Nitra (13 žiakov = 9%, nárast o 2%), STU
Bratislava (12žiakov = 8%, pokles o 2%) a EU Bratislava (11 žiakov = 7%, pokles o 3%).
Na univerzity v ČR bolo prijatých 9 žiakov (=6%, pokles o 5% oproti šk. roku 2010/2011).
Na neštátne vysoké školy v SR boli prijatí 2 žiaci ( = 1,3%, pokles o 0,7%).
Z 10 žiakov (= 6,6%, nárast o 1,6%), ktorí v šk. roku 2012/2013 neštudujú na fakultách VŠ,
majú v budúcnosti záujem opäť sa zúčastniť prijímacieho konania na VŠ štúdium 5 žiaci.
Ing. Katarína Shánělová,
zást. riad. školy
II.
a) Mimoškolská činnosť
Vzdelávacie poukazy - prehľad
Počet vydaných
vzdelávacích
poukazov = počet
žiakov školy
Počet prijatých
vzdelávacích
poukazov
Percento z vydaných
vzdelávacích
poukazov = počet
žiakov, ktorí
navštevujú krúžky
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
760
770
767
772
735
697
433
488
456
438
405
418
2011/2012
661
332
56,97%
63,37%
59,45%
56,73%
55,10%
59,97%
50,22%
Školský rok
Aj v školskom roku 2011/2012
sme pre
žiakov,
ktorí odovzdali vzdelávacie
poukazy vytvorili podmienky pre to, aby mohli efektívne využívať voľný čas. Sú to najmä
športové krúžky. Telocvičné priestory - telocvične, viacúčelové ihrisko sú využité do
popoludňajších hodín.
Ďalší žiaci pracovali v krúžkoch mimo vzdelávacích poukazov, v ktorých sa
pripravovali na súťaže a predmetové olympiády.
V spolupráci s rodičovským združením, žiackou školskou radou sme tradične
zorganizovali imatrikuláciu, celoškolský volejbalový, stolnotenisový
vianočný turnaj
a viacero ďalších podujatí, ktoré obohacujú život školy a prispievajú tak k pocitu
spolupatričnosti, k uskutočňovaniu spoločných zámerov.
Krúžková činnosť v rámci vzdelávacích poukazov – od septembra 2011
Deň
Názov krúžku
Meno vyučujúceho
Miesto
Pondelok
1. Stolnotenisový krúžok
Mgr.V.Peterka
telocvičňa
2. Volejbalový krúžok –
d+ch
Mgr.K.Bakičová
telocvičňa
3. Umelecký krúžok
Mgr. Z. Martišková
V.OG
4. Chemický krúžok
RNDr. Ľ. Tkadlecová
lab. CHE
5.Biologický krúžok
Mgr.E.Kúdelová
OU -BIO
6. Spevácky krúžok
7. Fyzikálny a
astronomický krúžok
Mgr. M. Marková
II.C
Ing. I.Valachová
OU FYZ
8. Florbal
Mgr.I.Rybanský
telocvičňa
9. Šachový/bridžový
krúžok
Mgr.I.Trepáč
IV.B
10. Krúžok FRJ
Mgr. J.Godálová
VII.OG
11.Matematický krúžok
Mgr.Ľ.Matejovičová
II.B
12. Badminton ch + d
PaedDr. J. Geršiová
telocvičňa
13.Krúžok Zumba
14. Volejbalový krúžok
– d+ch
15. Florbal
Mgr. K.Svoradová
II.C
Mgr.K.Bakičová
telocvičňa
Mgr.I.Rybanský
telocvičňa
Utorok
Streda
Štvrtok
Spolupráca školy s rodičmi
Spoluprácu školy s rodičovskou verejnosťou hodnotíme aj v tomto školskom roku ako
korektnú a výbornú. Nemáme na mysli len zmienenú finančnú pomoc, ale aj spoločné
predstavy o výchovno - vzdelávacej činnosti a spoločný postup na splnenie týchto predstáv.
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005
o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení
2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcie rozvoja školy na roky 2009 - 2014
4. Plánu práce školy na školský rok 2011/2012
5. Vyhodnotenia
plnenia
plánov
práce
jednotlivých
metodických
združení
a predmetových komisií
6. Vyhodnocovacej správy ÚNSK OŠMŠK za školský rok 2011/2012
7. Ďalších podkladov od :
-Mgr. Ľ. Candrákovej, zástupkyne riaditeľky školy,
-Ing. K.Shánělovej, zástupkyne riaditeľky školy,
-Mgr. H.Kopeckej, predsedníčky Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra
1180, Topoľčany,
-Mgr. M. Kvasnicu, predsedu Rodičovského združenia pri Gymnáziu, Ul. 17.
novembra 1180, Topoľčany,
-Terézie Porubskej, hospodárky školy, Miroslavy Bratránekovej –účtovníčky.
Download

pdf - Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany