Manuál pre používateľov
systému GS1
Úlohou
Manuálu pre používateľov
systému GS1
je napomôcť k správnemu
používaniu jedinečných
identifikačných čísel GTIN,
ktoré sú základom
efektívneho využívania
systému GS1.
1
Vhodné farebné kombinácie
2
ČIERNA/BIELA
MODRÁ/BIELA
ZELENÁ/BIELA
HNEDÁ/BIELA
ČIERNA/ŽLTÁ
MODRÁ/ŽLTÁ
ZELENÁ/ŽLTÁ
HNEDÁ/ŽLTÁ
ČIERNA/ORANŽOVÁ
MODRÁ/ORANŽOVÁ
ZELENÁ/ORANŽOVÁ
HNEDÁ/ORANŽOVÁ
ČIERNA/ČERVENÁ
MODRÁ/ČERVENÁ
ZELENÁ/ČERVENÁ
HNEDÁ/ČERVENÁ
Manuál pre používateľov
systému GS1
revidované 5. vydanie
Vytlačené na recyklovanom papieri.
Manuál pre používateľov systému GS1, revidované 5. vydanie, júl 2012
ISBN 80-967241-3-4
Preložené z anglického originálu „Global User Manual, Release 13, April 2012“,
ktorý vydala organizácia GS1
Grafická úprava, obálka, pre-press: Výtvarná agentúra A1 Žilina
4
OBSAH
Predslov
1. ÚVOD
2. ZÁKLADY A PRAVIDLÁ SYSTÉMU GS1
2.1 OBLASTI POUŽITIA
2.2 Identifikačné čísla GS1
2.2.1 GLOBÁLNE IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO OBCHODNEJ JEDNOTKY – GTIN (GTIN – Global Trade Item Number)
2.2.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PREPRAVNEJ JEDNOTKY – SSCC (SSCC – Serial Shipping Container Code)
2.2.3 GLOBÁLNE LOKALIZAČNÉ ČÍSLO – GLN (GLN – Global Location Number)
2.3 ČIAROVÉ KÓDY V SYSTÉME GS1
2.3.1 EAN/UPC
2.3.2 ITF-14
2.3.3 GS1-128
2.3.4 GS1 DataBar
2.3.5 GS1 DataMatrix
3. IDENTIFIKÁCIA OBCHODNÝCH JEDNOTIEK
3.1 ŠTRUKTÚRA ČÍSLA
3.1.1 GS1 PREFIX FIRMY
3.1.2 ČÍSLO VÝROBKU
3.1.3 KONTROLNÁ ČÍSLICA
3.1.4 INDIKÁTOR balenia
3.1.5 ŠTRUKTÚRA GS1 PREFIXU FIRMY v SR
3.2 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA ČÍSLOVANIE?
3.2.1 VŠEOBECNÉ PRAVIDLO
3.2.2 VÝNIMKY
3.3 ČO TREBA ZOHĽADNIŤ PRI PRIDEĽOVANÍ ČÍSLA VÝROBKU?
3.3.1 Používanie GTIN
3.3.2 Obchodné jednotky s vyznačenou cenou
3.4 ZMENA PRÁVNEHO POSTAVENIA SPOLOČNOSTI
3.4.1 Akvizícia alebo fúzia
3.4.2 Čiastočné odkúpenie
3.4.3 Rozdelenie
3.5 OPÄTOVNÉ POUŽITIE GTIN
4. MALÉ VÝROBKY
4.1 ČIAROVÉ KÓDY EAN-8 a UPC-E
4.2 MOŽNOSTI POUŽITIA GTIN-8
5. PRÁCA S ČÍSLAMI GTIN
5.1 GTIN V DATABÁZE
5.2 PRENOS INFORMÁCIÍ O VÝROBKU
5.3 AKO VYMIEŇAŤ INFORMÁCIE?
5.4 KEDY VYMIEŇAŤ INFORMÁCIE?
8
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
18
18
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
5
6. OZNAČOVANIE OBCHODNÝCH JEDNOTIEK ČIAROVÝM KÓDOM
6.1 VLASTNOSTI ČIAROVÉHO KÓDU
6.1.1 Veľkosť čiarového kódu
6.1.2 Svetlé okraje
6.1.3 Farby a kontrast
6.1.4 Kvalita tlače
6.1.5 Umiestnenie čiarového kódu
6.1.5.1 Umiestnenie čiarového kódu na maloobchodných jednotkách
6.2 ČIAROVÉ KÓDY V SYSTÉME GS1
6.2.1 Čiarové kódy EAN/UPC
6.2.1.1 ČiarovÝ kód EAN-8
6.2.1.2 ČiarovÝ kód EAN-13
6.2.1.3 ČiarovÝ kód UPC-A
6.2.1.4 ČiarovÝ kód UPC-E
6.2.2 čiarový kód ITF-14
6.2.3 čiarový kód GS1-128
6.2.4 ČIAROVÉ KÓDY GS1 DataBar
6.2.4.1 GS1 DataBar omnidirectional
6.2.4.2 GS1 DataBar stacked omnidirectional
6.2.4.3 GS1 DataBar expanded
6.2.4.4 GS1 DataBar expanded stacked
6.2.5 GS1 DataMatrix
6.3 kitériá pre VÝBER ČIAROVÉHO KÓDU
6.4 VÝBER ČIAROVÉHO KÓDU
7. APLIKAČNÉ IDENTIFIKÁTORY (AI)
8.SKUPINOVÉ BALENIA
8.1 Identifikácia
8.1.1 Prideľovanie čísel na skupinové balenia
8.1.2 Konfigurácia balenia
8.2 Umiestnenie čiarového kódu na skupinových baleniach
8.3 Najčastejšie chyby
8.3.1 Rovnaké GTIN na rôznych baleniach
8.3.2 Dve rôzne GTIN na jednom balení
8.3.3 Používanie aplikačných identifikátorov (02) a (37) bez (00)
8.3.4 Slabá kvalita tlače
9. LOGISTICKÉ JEDNOTKY
9.1 SSCC
9.1.1 ŠTRUKTÚRA KÓDU SSCC NA SLOVENSKU
9.2. PALETOVÁ ETIKETA GS1
9.2.1 Zobrazenie údajov
9.2.2 Dizajn etikety
9.2.2.1 sekcia dodávateľa
9.2.2.2 sekcia odberateľa
9.2.2.3 sekcia prepravcu
9.2.2.4 vzory etikiet
9.3. na paletách
6
23
23
23
23
23
24
24
24
27
27
27
27
27
27
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
33
35
35
36
37
38
39
39
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
42
42
43
10. PRODUKTY S PREMENLIVÝMI MERNÝMI JEDNOTKAMI
10.1 GTIN PRE MALOOBCHODNÉ JEDNOTKY S PREMENLIVÝMI MERNÝMI JEDNOTKAMI
10.2 MALOOBCHODNÉ JEDNOTKY S PREMENLIVÝMI MERNÝMI JEDNOTKAMI
10.3 VEĽKOOBCHODNÉ JEDNOTKY S PREMENLIVÝMI MERNÝMI JEDNOTKAMI
10.3.1 GS1 DataBar
11. ŠPECIÁLNE PRÍPADY
11.1 Knihy, seriálové publikácie a noty
11.1.1 Seriálové publikácie
11.1.2 Knihy
11.2 Interné čísla
11.3 Kupóny
11.3.1 Kupóny v SR
11.3.2 € KUPÓNY
11.3.3 Identifikačné rabatové karty
12. GLOBÁLNE LOKALIZAČNÉ ČÍSLA – GLN
13. eCom
14. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
15. SLOVNÍK
A. PRÍLOHY
A.1 PRÍLOHA – Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice GS1
A.2 PRÍLOHA – Identifikačné čísla GTIN-12 v symbole UPC-E
A.3 PRÍLOHA – Rozmery modulov a symbolov pri rôznych faktoroch zväčšenia
A.4 PRÍLOHA – Aplikačné identifikátory GS1
44
44
44
45
46
47
47
47
47
48
48
48
48
49
50
51
53
55
59
59
60
61
62
7
PREDSLOV
Úlohou Manuálu pre používateľov systému GS1 je poskytnúť základné a zrozumiteľné informácie o systéme GS1 zamerané predovšetkým na spôsob identifikácie a používania čiarových kódov GS1. Neobsahuje vyčerpávajúce informácie a
nenahrádza Špecifikácie GS1 (General GS1 Specifications), ktoré sú základným dokumentom.
UPOZORNENIE:
Čiarové kódy uvedené v tomto manuáli sú iba príkladmi a nie sú určené na snímanie, ani ako referencie.
Upozorňujeme čitateľov tohto manuálu, že pri právnych sporoch a podaniach sa musia odvolávať na oficiálne dokumenty GS1 a ISO, nie na jednotlivé články tohto manuálu.
Štandardy GS1 sa postupne modifikujú, aby zodpovedali vývoju technológií.
GS1 je chránená značka GS1 AISBL.
8
1. ÚVOD
Rýchla zmena v hierarchii hodnôt, nové spôsoby distribúcie, meniaci sa dopyt a zvýšené požiadavky na služby zvýšili
dôležitosť informačných technológií v obchodných procesoch.
Štandardy GS1 umožňujú národnú a medzinárodnú komunikáciu medzi všetkými obchodnými partnermi zúčastnenými
v dodávateľsko-odberateľskom reťazci, vrátane dodávateľov surovín, výrobcov, veľkoobchodníkov, distributérov, maloobchodníkov, nemocníc ale aj konečných spotrebiteľov.
Veľa spoločností preniká svojimi distribučnými kanálmi na trhy, ktoré pre nich nie sú obvyklé alebo musia spĺňať požiadavky na spätnú vysledovateľnosť. Spoločnosť, ktorá používa výhradne štandardy špecifické pre určité odvetvie a chce
predávať svoje výrobky, služby alebo jednoducho komunikovať mimo svojho „vnútorného sveta“, bude pravdepodobne
znášať vyššie náklady na prevádzkovanie niekoľkých komunikačných systémov.
Veľa operácií, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnosť obchodu a optimalizáciu distribučného reťazca, závisí od presnosti
identifikácie výrobkov, poskytovaných služieb a jednoznačnej identifikácie miesta - lokality, kde sa obchod uskutočňuje.
Systém GS1 je súbor štandardov umožňujúcich efektívne prevádzkovanie globálnych, multi-odvetvových sietí pomocou
jedinečnej identifikácie výrobkov, prepravných jednotiek, lokalít a služieb. Zjednodušuje procesy elektronického obchodu, vrátane komplexného sledovania pohybu tovaru.
Identifikačné čísla môžeme zobrazovať čiarovými kódmi a tak umožniť elektronické snímanie pri predaji, príjme do
skladu, alebo jednoducho tam, kde si to typ obchodnej transakcie vyžaduje. Systém GS1 je navrhnutý tak, aby vyhovoval
všetkým spoločnostiam, ktoré ho používajú a aby bolo obchodovanie efektívnejšie.
Identifikačné čísla sa používajú aj pri elektronickej výmene údajov (eCom) a globálnej dávovej sychronizácii. Zvyšuje sa
tak rýchlosť a presnosť komunikácie. Tento manuál poskytuje informácie iba o spôsobe číslovania, čiarových kódoch a
snímaní. Bližšie informácie o štandardoch eCom/EDI a GDSN sú uvedené na stránke www.gs1sk.org
Okrem jedinečných identifikačných čísel poskytuje systém GS1 taktiež možnosť zobrazovať vo forme čiarového kódu aj
dodatočné informácie, ako sú napríklad dátum spotreby, sériové číslo, rozmery, atď. Doplnkové informácie sú obzvlášť
dôležité pre zabezpečenie spätnej vysledovateľnosti.
Rešpektovanie pravidiel a koncepcie systému GS1 znamená, že používatelia môžu navrhovať aplikácie na automatické
spracovanie dát. Štruktúra systému GS1 zaručuje, že dáta zachytené z čiarových kódov tvoria jednoznačnú a zrozumiteľnú
elektronickú správu, ktorej spracovanie môže byť vopred naprogramované.
Systém je navrhnutý tak, aby sa mohol použiť v ktoromkoľvek priemyselnom odvetví, obchode alebo verejnom sektore.
Všetky zmeny systému sa robia tak, aby neovplyvnili existujúcich používateľov.
Použitie súboru štandardov GS1 môže viesť k značnému zdokonaleniu logistických operácií, zníženiu nákladov na kancelárske práce, kratšie objednávacie a dodacie lehoty, zvýšenie presnosti a lepšie riadenie celej distribučnej siete. Obrovské
úspory z nákladov majú firmy, ktoré prijali systém GS1, pretože aplikujú rovnaké riešenia pre komunikáciu so všetkými
svojimi obchodnými partnermi, pričom majú úplnú voľnosť pri používaní svojich interných aplikácií.
9
2. ZÁKLADY A PRAVIDLÁ SYSTÉMU GS1
2.1 OBLASTI POUŽITIA
Systém GS1 pokrýva rôzne oblasti použitia, napríklad označovanie obchodných a logistických jednotiek, majetku a lokalít.
Základom systému GS1 sú štandardné číselné štruktúry, pomocou ktorých sa identifikuje produkt ako aj údaje o ňom.
Čísla sú vlastne kľúčom k tomu ako vstupovať do databáz a ako jedinečne identifikovať produkt vo všetkých obchodných
transakciách. Číselné štruktúry majú zabezpečiť globálne jedinečnú identifikáciu a nemajú iný význam. Všetky informácie,
ktoré popisujú výrobok alebo službu, sú uložené v databázach. Dodávateľ ich poskytne svojmu odberateľovi pred prvou
transakciou v tvare štandardizovanej správy, prostredníctvom elektronického katalógu alebo iným spôsobom.
Čísla sa zobrazujú čiarovými kódmi preto, aby sa umožnilo automatické čítanie vždy, keď sa tovar expeduje alebo prijíma.
Čiarové kódy sa zvyčajne stávajú súčasťou produktu vo výrobnom procese; sú buď vytlačené na obale spolu s ďalšími
informáciami alebo sa etiketa s čiarovým kódom lepí na produkt priamo na výrobnej linke.
Rovnaké čísla sa používajú aj v EDI správach (štandard eCom), aby sa umožnil prenos všetkých informácií o tovare k obchodnému partnerovi. Štandardizované číselné štruktúry zaručujú celosvetovú jedinečnosť pre zvolenú oblasť.
2.2 Identifikačné čísla GS1
Systém GS1 je postavený na celosvetovo jedinečnej identifikácii, pričom pre každú aplikáciu je vhodný iný typ identifikačného čísla.
Identifikačné čísla v systéme GS1:
Globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky (GTIN)
Globálne lokalizačné číslo (GLN)
Identifikačné číslo prepravnej jednotky (SSCC)
Identifikačné číslo vratného majetku (GRAI)
Identifikačné číslo majetku (GIAI)
Identifikačné číslo služby (GSRN)
Identifikačné číslo typu dokumentu (GDTI)
Identifikačné číslo nákladu (GSIN)
Identifikačné číslo zásielky (GINC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Táto publikácia sa podrobne zaoberá len používaním najrozšírenejších identifikačných čísel a to: globálnym identifikačným číslom obchodnej jednotky (GTIN), globálnym lokalizačným číslom (GLN) a identifikačným číslom prepravnej jednotky (SSCC). Úplné informácie sú uvedené v Špecifikáciách GS1.
10
2.2.1 GLOBÁLNE IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO OBCHODNEJ JEDNOTKY – GTIN
(GTIN - Global Trade Item Number)
GTIN je číslo, ktoré sa používa na celosvetovo jedinečnú identifikáciu obchodných jednotiek.
Obchodná jednotka je akákoľvek jednotka (výrobok alebo služba), o ktorej je potrebné opätovne získavať
preddefinovanú informáciu. Takúto obchodnú jednotku možno pre účely obchodovania oceniť, objednať alebo
fakturovať v ktoromkoľvek článku distribučného reťazca.
Identifikácia a označenie obchodných jednotiek čiarovým kódom umožňuje automatizáciu predaja (pomocou tabuliek
na vyhľadávanie ceny - PLU), príjmu tovaru, riadenia stavu zásob, objednávania, ako aj analýzu predaja a množstva ďalších
obchodných činností.
Príklady použitia GTIN:
plechovka farby určená na predaj konečnému spotrebiteľovi,
škatuľa so šiestimi plechovkami farby,
debna s 24 škatuľami hnojiva na trávnik,
multi-pack – spolu zabalený 1 šampón a 1 kondicionér
•
•
•
•
2.2.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PREPRAVNEJ JEDNOTKY – SSCC
(SSCC - Serial Shipping Container Code)
SSCC je číslo, ktoré sa používa na jedinečnú identifikáciu logistických (prepravných alebo skladovacích) jednotiek.
Logistická jednotka je zoskupenie tovaru do celku, ktorý je určený na prepravu alebo uskladnenie.
SSCC sa zobrazuje čiarovým kódom GS1-128. Skenovanie kódu SSCC umožňuje sledovať fyzický pohyb jednotiek a
vytvára väzbu medzi fyzickým pohybom jednotky a s ním súvisiacim tokom informácií. Tiež umožňuje zavedenie širokého
spektra ďalších aplikácií, ako je skladovanie (napr. cross docking), smerovanie prepravy, automatický príjem atď.
Príklady použitia SSCC:
prepravka s 12 sukňami rôznych veľkostí a farieb a 20 sakami rôznych veľkostí a farieb
paleta so 40 škatuľami, každá s obsahom 12 plechoviek farby.
•
•
2.2.3 GLOBÁLNE LOKALIZAČNÉ ČÍSLO – GLN
(GLN - Global Location Number)
GLN je číslo, ktoré sa používa na identifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby. GLN sa tiež používa na identifikáciu konkrétneho miesta.
Globálne lokalizačné čísla sú nevyhnutnou súčasťou EDI komunikácie.
11
2.3 ČIAROVÉ KÓDY V SYSTÉME GS1
V systéme GS1 sa používajú tieto typy čiarových kódov:
EAN/UPC
ITF-14
GS1-128
GS1 DataBar
GS1 DataMatrix
•
•
•
•
•
V maloobchode, na úrovni predaja, kde konečný spotrebiteľ platí za nakúpený tovar, sa používajú len čiarové kódy
EAN/UPC. V istých prípadoch je možné na predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi použiť čiarový kód GS1 DataBar.
V ostatných aplikáciách, ako je príjem tovaru alebo skladovanie, možno použiť symboliky EAN/UPC, ITF-14 alebo GS1-128.
V kapitole 6.4. je uvedený rozhodovací strom, ktorý slúži na výber vhodného typu čiarového kódu pre príslušnú aplikáciu.
2.3.1 EAN/UPC
Čiarové kódy EAN a UPC sa používajú na všetkých obchodných jednotkách, ktoré sa predávajú cez maloobchodné pokladničné systémy. Kódy EAN-13 a UPC-A je možné použiť aj na identifikáciu skupinových (kartónových balení).
Kódy EAN-8 a UPC-E sa používajú len na označenie malých výrobkov. Vzhľad kódu upravuje medzinárodná norma
ISO/IEC 15420.
EAN-13
UPC-A
8 581234 123458 >
0
12345 68789
UPC-E
EAN-8
1
< 8581 2345 >
0 345678 1
2.3.2 ITF-14
Čiarový kód ITF-14 (prekladaný 2 z 5) je určený na zobrazenie identifikačných čísel tých obchodných jednotiek, ktoré
nie sú určené na predaj cez maloobchodné pokladničné systémy. Táto symbolika je vhodná aj na priamu tlač na vlnitú
lepenku. Vzhľad kódu upravuje medzinárodná norma ISO/IEC 16390.
4
3
18 5 81234567013
12
2.3.3 GS1-128
Čiarový kód GS1-128 (v minulosti označovaný aj ako UCC/EAN-128 alebo EAN-128) je variantom čiarového kódu
Code 128. Licenciu na symboliku GS1-128 vlastní organizácia GS1. Tento typ čiarového kódu sa používa na identifikáciu
prepravných jednotiek. Umožňuje zakódovať pomocou aplikačných identifikátorov identifikačné čísla ako aj doplnkové
informácie o prepravovanom tovare. Vzhľad kódu upravuje medzinárodná norma ISO/IEC 15417.
(
0 1 )
0 8 5 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 8 (
3 1 0 3 )
0 1 8 7 5 0
2.3.4 GS1 DataBar
GS1 DataBar je skupina lineárnych čiarových kódov, ktoré sú určené predovšetkým na označenie veľmi malých výrobkov a čerstvých potravín, ktoré sa skenujú pri maloobchodných pokladniach. GS1 DataBar Expanded umožňuje okrem
identifikačných čísel kódovať aj doplnkové informácie o výrobku (pomocou aplikačných identifikátorov) a tieto dokážu
spracovať všetky články v distribučnom reťazci. GS1 DataBar bude sprístupnený na používanie od roku 2014, dovtedy je
možné používať ho v pilotných prevádzkach. Vzhľad kódu upravuje medzinárodná norma ISO/IEC 24724. Viac informácií
na www.gs1sk.org
GS1 DataBar
GS1 DataBar Expanded
2.3.5 GS1 DataMatrix
GS1 DataMatrix je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý je variantom kódu DataMatrix ISO verzie ECC 200. Umožňuje pomocou aplikačných identifikátorov kódovať okrem identifikačných čísel aj doplnkové informácie o výrobku. Tento typ čiarového kódu umožňuje využívať štandardy GS1 v zdravotníctve. Vzhľad kódu upravuje medzinárodná norma ISO/IEC 16022.
GS1-DataMatrix
13
3. IDENTIFIKÁCIA OBCHODNÝCH JEDNOTIEK
Obchodná jednotka je akákoľvek jednotka (výrobok alebo služba), o ktorej je potrebné opätovne získavať preddefinovanú informáciu. Takúto obchodnú jednotku možno oceniť, objednať alebo fakturovať v ktoromkoľvek článku distribučného reťazca. Táto definícia zahŕňa suroviny, polotovary, výrobky a služby.
Obchodné jednotky sa identifikujú pomocou GTIN v číselnej štruktúre GTIN-8, GTIN 12, GTIN-13 alebo GTIN-14. Výber
štruktúry GTIN závisí od konkrétnej aplikácie. V časti 3.3 je uvedené, ako postupovať pri výbere GTIN.
Systém GS1 sa používa hlavne na identifikáciu maloobchodných jednotiek, ktoré sú tiež známe ako spotrebiteľské
jednotky. Tieto sa označujú číslom GTIN-13. Ak je spotrebiteľská jednotka veľmi malá, používa sa na jej označenie číslo
GTIN-8 (v Severnej Amerike GTIN-12 s potlačenými nulami).
USA a Kanada akceptujú identifikačné čísla v štruktúre GTIN-13 a čiarové kódy EAN 13 od januára 2005. Spoločnosti, ktoré
chceli predávať svoje výrobky v USA a Kanade v minulosti, museli na identifikáciu použiť štruktúru GTIN-12 s čiarovými
kódmi UPC-A alebo UPC-E. Čísla GTIN-12, ktoré už boli pridelené prostredníctvom členskej organizácie GS1, sa môžu
používať naďalej.
Obchodné jednotky, ktoré sa predávajú na základe merných jednotiek, sa označujú ako produkty s premenlivými mernými jednotkami. Napríklad balíčkované ovocie a zelenina alebo mäsové výrobky, ktoré sa predávajú na základe hmotnosti.
Označovaniu tohto typu obchodných jednotiek je venovaná kapitola 10.
Špecifické pravidlá existujú aj pre označenie kníh, novín, časopisov, hudobnín a produktov, ktoré sú určené na predaj
výhradne v rámci spoločnosti. Týmto špeciálnym prípadom je venovaná kapitola 11.
Obchodné jednotky, ktoré sa nepredávajú v maloobchode, existujú v rôznych formách ako napríklad kartón, paleta, tovar
na podložke stiahnutý fóliou, prepravka s fľašami atď. Takého obchodné jednotky môžeme identifikovať buď:
samostatným číslom GTIN-13 alebo GTIN-12
číslom GTIN-14. Toto číslo sa skladá z identifikačného čísla spotrebiteľskej jednotky vo vnútri balenia a indikátora balenia. Indikátor balenia je vždy prvou číslicou a môže mať hodnotu od 1 do 8. Tento spôsob identifikácie je možný
len pre homogénne balenia štandardných obchodných jednotiek.
•
•
Príklady použitia GTIN
• maloobchodná jednotka
E A N /GTIN-13:
U C C - 138581234500013
: 8 5 812 34 5 0 0 01 3
• veľkoobchodná jednotka
E A N / U C C - 14 : 1 8 5 812 34 5 0 0 01 0
buď GTIN-13: 8581234500020
E A N / U C C - 13 : 8 5 812 34 5 0 0 0 2 0
alebo GTIN-14: 18581234500010
V týchto príkladoch sú znázornené obidva spôsoby identifikácie.
14
• logistická jednotka
EAN/UCC-14:
28581234500017
buď GTIN-13: 8581234500037
EAN/UCC-13: 8581234500037
alebo GTIN-14: 28581234500017
3.1 ŠTRUKTÚRA ČÍSLA
GTIN môže nadobúdať rôzne číselné podoby. Poznáme štyri základné číselné štruktúry:
GS1 prefix firmy a číslo výrobku
Kontrolná
číslica
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
K
GS1 prefix firmy a číslo výrobku
Kontrolná
číslica
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11
K
Prefix krajiny a číslo výrobku
Kontrolná
číslica
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
K
Indikátor
balenia
GTIN jednotky vo vnútri balenia
(bez kontrolnej číslice)
Kontrolná
číslica
I
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
K
štruktúra
GTIN-13
štruktúra
GTIN-12
štruktúra
GTIN-8
štruktúra
GTIN-14
3.1.1 GS1 prefix firmy
Organizácia GS1 prideľuje členským organizáciám GS1 prvé dve alebo tri číslice (N1, N2, N3), tzv. GS1 prefix. GS1 prefix
nevyjadruje krajinu pôvodu, označuje členskú organizáciu, ktorá číslo pridelila.
Za GS1 prefixom nasleduje prefix firmy, ktorý prideľuje členská organizácia GS1. GS1 prefix a prefix firmy tvoria GS1 prefix
firmy. Zvyčajne sa skladá zo šiestich až desiatich číslic, v závislosti od potrieb spoločnosti. GS1 prefix firmy patrí tej firme,
ktorá ho má pridelený a táto ho nesmie predať, darovať ani požičať v celku ani z časti ďalšej osobe.
3.1.2 Číslo výrobku
Číslo výrobku sa skladá z 2 až 6 číslic. Jednotlivé číslice nie sú triediacimi znakmi a neposkytujú žiadne špecifické informácie o výrobku. Najjednoduchšie je prideľovať čísla výrobkom postupne. Napríklad 001, 002, 003 atď.
3.1.3 Kontrolná číslica
Kontrolná číslica je posledná číslica GTIN (prvá sprava). Vypočíta sa podľa definovaného algoritmu zo všetkých predchádzajúcich číslic a používa sa na kontrolu správnosti zloženia a snímania čiarového kódu. Algoritmus výpočtu je uvedený
v prílohe A.1.
3.1.4 Indikátor balenia
Používa sa iba v čísle GTIN-14. Pre ustálené veľkoobchodné balenia má hodnotu 1 až 8. Pre obchodné jednotky s premenlivými mernými jednotkami sa používa indikátor balenia 9. Najlepšie je prideľovať indikátor balenia postupne 1, 2, 3, atď.
každej úrovni skupinového balenia obchodnej jednotky.
15
3.1.5 Štruktúra GS1 prefixu firmy v SR
GS1 prefix firmy
GS1 prefix
Číslo výrobku
Prefix firmy
6-miestny GS1 prefix firmy
858
VVV
7-miestny GS1 prefix firmy
858
VVVV
8-miestny GS1 prefix firmy
858
VVVVV
9-miestny GS1 prefix firmy
858
VVVVVV
10-miestny GS1 prefix firmy
858
VVVVVVV
Kontrolná
číslica
XXXXXX
K
XXXXX
K
XXXX
K
XXX
K
XX
K
Upozornenie
Číslo sa musí vždy používať ako celok. Dáta sa nepoužívajú bez kontrolnej číslice.
3.2 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA ČÍSLOVANIE?
3.2.1 Všeobecné pravidlo
Za prideľovanie identifikačných čísel GTIN je zvyčajne zodpovedná spoločnosť, ktorá vlastní obchodnú značku produktu
bez ohľadu na to, kde a kým bol výrobok vyrobený.
Po zaregistrovaní v organizácii GS1 (EAN) obdrží spoločnosť vlastný GS1 prefix firmy, ktorý môže používať výhradne tá
spoločnosť, ktorej bol pridelený. Táto spoločnosť nesmie GS1 prefix firmy predať, prenajať ani darovať ako celok ani jeho
časť ďalšej spoločnosti.
Vlastníkom značky môže byť:
Výrobca alebo dodávateľ
Ak výrobca alebo dodávateľ výrobok vyrába alebo si ho dáva vyrábať a predáva ho pod obchodnou značkou, ktorá mu
patrí.
Dovozca alebo veľkoobchodník
Ak si dal dovozca alebo veľkoobchodník vyrobiť výrobok a predáva ho pod obchodnou značkou, ktorá mu patrí.
Ak dovozca alebo veľkoobchodník vykoná akúkoľvek zmenu na výrobku (napríklad upraví balenie).
Obchodník
Ak si obchodník dal vyrobiť výrobok a predáva ho pod obchodnou značkou, ktorá mu patrí.
•
•
•
3.2.2 Výnimky
• Ak výrobku nepridelí GTIN výrobca, potom môže GTIN prideliť dovozca alebo sprostredkovateľ, ak ho odberateľ vyžadu•
je. Vždy je však výhodnejšie, ak výrobca pridelí číslo výrobku. Maloobchodník môže prideliť interné číslo výrobku, ktorý
ešte nemá GTIN. Interné číslo je určené výhradne na použitie v rámci jednej maloobchodnej siete. Spôsob použitia
interných čísel je opísaný v kapitole 11.
Výrobkom bez obchodnej značky (sem nezaraďujeme privátne značky) prideľuje GTIN výrobca. Rôzni dodávatelia
môžu, z pohľadu spotrebiteľa, ponúkať na prvý pohľad rovnaké výrobky. Tieto však môžu mať pridelené odlišné GTIN.
Spoločnosti, ktoré obchodujú s takýmito výrobkami, musia tomu prispôsobiť aj informačný systém (napr. program na
doplňovanie zásob). Medzi takéto výrobky patrí napríklad chlieb alebo paradajky.
Upozornenie
Niektoré spoločnosti vyrábajú ten istý tovar vo viacerých krajinách alebo rôznych výrobných závodoch. V takomto prípade sa GTIN prideľuje spravidla centrálne z jedného miesta.
16
3.3 ČO TREBA ZOHĽADNIŤ PRI PRIDEĽOVANÍ ČÍSLA VÝROBKU?
Všeobecné pravidlo je, že každá obchodná jednotka musí mať pridelené samostatné jedinečné GTIN. Nové GTIN treba
prideliť vždy, keď sa zmenia základné znaky obchodnej jednotky, ktoré akýmkoľvek spôsobom ovplyvnia obchodné
transakcie. To znamená, že aj variant obchodnej jednotky musí mať pridelené iné číslo, pokiaľ sa od pôvodného líši do
takej miery, že zmena je zjavná každému obchodnému partnerovi, konečnému odberateľovi alebo samotnému spotrebiteľovi.
Čo sa rozumie pod variantom, môže byť pre každé priemyselné odvetvie iné. Kvôli tomu boli stanovené pravidlá, ktoré by
sa mali rešpektovať.
Základné znaky obchodnej jednotky sú:
názov výrobku, obchodná značka a popis výrobku
typ a druh
rozmery a druh balenia
čistý obsah
počet jednotiek obsiahnutých v skupinovom balení, ich delenie, druh obalu skupinového balenia (display, kartón,
paleta ...)
a iné
•
•
•
•
•
•
Pri výraznej zmene jedného zo základných charakteristických znakov obchodnej jednotky je potrebné zmeniť GTIN.
Spoločnosť, ktorá prideľuje čísla výrobkom, je zodpovedná za to, že každá obchodná jednotka má pridelené len jedno
jediné GTIN. GTIN obchodnej jednotky sa nesmie zmeniť, pokiaľ sa nezmenia základné znaky obchodnej jednotky.
Príklady:
čistý objem minerálnej vody sa zväčši z 0,25 l na 0,33 litra
nové GTIN
farba etikety na fľaši ovocného džúsu sa zmenila z bledo-ružovej na tmavo-ružovú
•
•
nezmenené GTIN
Produktom, pri ktorých je dôležitý aj dátum, sa prideľujú rôzne identifikačné čísla. Napríklad vína, mapy, ročenky alebo
diáre. Každý ročník je iná obchodná jednotka.
Ak sa výrobku pridelí nové GTIN, potom sa musí zmeniť aj GTIN každého skupinového balenia tohto výrobku.
• Cena nie je dôvodom pre zmenu GTIN okrem prípadov, keď je cena vytlačená priamo na výrobku.
• Národné, federálne alebo miestne nariadenia majú prednosť pred týmito pravidlami. Napríklad v zdravotníctve môže
byť nariadenie, ktoré prikazuje pri každej zmene prideliť nové GTIN.
Podrobné pravidlá o tom, v akých prípadoch prideliť nové GTIN a kedy ponechať pôvodné, sú uvedené na
www.gs1sk.org/GtinRules. V týchto pravidlách je tiež uvedené odôvodnenie a možné dôsledky pri nerešpektovaní pravidiel.
17
3.3.1 Používanie GTIN
GTIN platí v každej krajine. Je nezávislé na cene a spôsobe dodania.
GTIN číslo sa uvádza v katalógoch, cenníkoch, dokladoch alebo EDI správach, ktoré sa pri transakcii vymieňajú (objednávky, sprievodky, dodacie listy, faktúry ...).
GTIN sa môže prideliť aj službám, ktoré sa dajú fakturovať. Napríklad doprava alebo uskladnenie na účet odberateľa atď.
3.3.2 Obchodné jednotky s vyznačenou cenou
Cenu výrobku sa neodporúča uvádzať priamo na obale. Vzniká tým množstvo komplikácií pri aktualizácii údajov o obchodných jednotkách. Ak je cena vyznačená na výrobku, GTIN by sa malo zmeniť vždy, keď sa zmení cena uvedená na
obale (okrem tovarov s premenlivými mernými jednotkami, na ktoré sa vzťahujú iné pravidlá – opísané v kapitole 10).
3.4 ZMENA PRÁVNEHO POSTAVENIA SPOLOČNOSTI
V prípadoch fúzie, čiastočného odpredaja a rozdelenia sa odporúča dodržiavať ďalej uvedené pravidlá. Zákony a nariadenia krajiny majú prednosť pred týmito pravidlami, ak sú s nimi v rozpore.
Dôležité upozornenie:
Ak spoločnosť zmení právne postavenie alebo sa zmení vlastníctvo GS1 prefixu firmy v dôsledku akvizície alebo fúzie,
treba o tom bezodkladne upovedomiť aj príslušnú organizáciu GS1.
3.4.1 Akvizícia alebo fúzia
O akvizícii alebo fúzii treba bezodkladne upovedomiť príslušnú organizáciu GS1. Spravidla platí, že pri akvizícii alebo fúzii
si podnik ponecháva aj čísla pôvodného podniku.
Výrobky, ktoré pôvodný podnik označoval GS1 prefixom firmy, ich môže vyrábať naďalej s rovnakým prefixom aj po akvizícii, pretože prefix spravuje akvizitér. Ak akvizitér požaduje, môže označiť všetky výrobky pôvodného podniku svojim GS1
prefixom firmy. Dôležité je včas upozorniť všetkých obchodných partnerov o vykonaných zmenách a časový horizont
netreba podceňovať.
3.4.2 Čiastočné odkúpenie
Ak jeden podnik odkúpi divíziu iného podniku, ktorého prefix sa naďalej používa, potom nový majiteľ musí zmeniť GTIN
výrobkov a GLN odkúpenej divízie do jedného roka.
Používanie GTIN a ostatných identifikačných prvkov systému GS1 je potrebné ošetriť v kúpnopredajnej zmluve.
Pri najbližšej možnej príležitosti by mal kupujúci postupne prideľovať nové čísla z vlastného rozsahu pre tie výrobky, ktoré
získal akvizíciou. Vhodné je zmeniť čísla pri zmene grafiky alebo dotlači obalov.
18
3.4.3 Rozdelenie
Ak sa firma rozdelí na dve alebo viaceré samostatné spoločnosti, môže pôvodný GS1 prefix firmy používať len jedna
z týchto spoločností. Všetky ostatné spoločnosti, ktoré vznikli rozdelením, musia požiadať členskú organizáciu GS1 o pridelenie nového prefixu. O tom, ktorej spoločnosti ostanú pôvodné čísla, by sa malo rozhodnúť tak, aby sa zmenilo čo
najmenej GTIN. Rozhodnutie by malo byť súčasťou právnych dohôd medzi spoločnosťami.
Existujúce výrobky sa nemusia prečíslovať. Ak však ktorákoľvek z nových spoločností vyrába výrobky, ktoré boli pred
rozdelením označené a viac už nevlastní toto číslo, musí pri najbližšej príležitosti použiť nové GTIN. Odberateľov treba
o zmenách GTIN v dostatočnom predstihu informovať.
Spoločnosť, ktorá si ponecháva pôvodné GTIN, musí viesť evidenciu aj o číslach výrobkov, ktorých výrobu prevzala jedna
z nových spoločností. Tieto GTIN sa nesmú znovu použiť najmenej počas štyroch rokov, odkedy jedna z nových spoločností naposledy vyexpedovala tovar s týmto GTIN. Spoločnosť, ktorá prevzala výrobky, ale nevlastní ich pôvodné GTIN,
musí informovať spoločnosť, ktorej GTIN ostali, o termíne, kedy naposledy vyexpeduje výrobok s ich GTIN.
3.5 OPÄTOVNÉ POUŽITIE GTIN
GTIN výrobkov, ktoré sa prestali vyrábať, sa nesmú opätovne použiť na označenie inej obchodnej jednotky minimálne 48
mesiacov od
• uplynutia doby spotreby posledne vyrobeného výrobku s týmto číslom
•
alebo
doby, kedy bol tovar s týmto GTIN naposledy expedovaný
V prípade odevov sa táto doba znižuje na 30 mesiacov.
Výrobca (vlastník obchodnej značky) musí uvažovať o predĺžení tejto doby v závislosti od typu výrobku a prípadných záväzných nariadení. Napríklad oceľové prúty sa môžu skladovať aj niekoľko rokov, kým opätovne vstúpia do distribučného
reťazca, a preto je potrebné zabezpečiť, aby sa toto číslo opätovne nepoužilo na iný výrobok.
Môže sa však stať, že výrobok sa v distribučnom reťazci už nenachádza, ale údaje o ňom sú uložené v databázach obchodných partnerov. Všetkých obchodných partnerov je potrebné informovať o zmene názvu výrobku pri GTIN.
Upozornenie
Pred opätovným použitím GTIN kontaktujte GS1 Slovakia.
19
4. MALÉ VÝROBKY
4.1 ČIAROVÉ KÓDY EAN-8 a UPC-E
Identifikačné čísla GTIN-8 sa zobrazujú čiarovým kódom EAN-8 a sú určené len na také výrobky, na ktorých nie je dostatočný priestor pre čiarový kód EAN-13 alebo UPC-A.
Čísla GTIN-8 sa prideľujú jednotlivo na každý výrobok.
Skôr, než sa výrobca rozhodne pre identifikačné číslo GTIN-8, mal by spoločne s tlačiarom zvážiť všetky nasledovné možnosti pre použitie identifikačného čísla GTIN-13:
• Zmenšiť symbol. Vytlačiť napríklad symbol s inou šírkou modulu / iným faktorom zväčšenia, s prihliadnutím na požiadavky na kvalitu tlače symbolu čiarového kódu.
• Zmeniť štítok alebo obal tak, aby naň tlačiar mohol vytlačiť čiarový kód EAN/UPC v odporúčanej veľkosti. Napríklad
úpravou dizajnu štítku, zväčšením veľkosti štítku alebo pridaním ďalšej etikety. Jedná sa hlavne o výrobky, na ktorých
je v porovnaní s veľkosťou plochy obalu použitý malý štítok.
• Znížiť výšku čiarového kódu sa neodporúča. Znížený čiarový kód je taký, ktorý má nominálnu šírku, ale čiary sú nižšie. Prílišným znížením symbolu sa znižuje čitateľnosť čiarového kódu a v podstate neslúži účelu, na ktorý je určený.
POZNÁMKA: Znižovanie symbolu nie je v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 15420.
4.2 Možnosti použitia GTIN-8
Číslo GTIN-8 sa môže použiť len:
• ak symbol čiarového kódu EAN-13 v najmenšej dovolenej veľkosti (t. j. 80 %) zaberie viac ako 25 % najväčšej strany
obalu alebo 12,5 % celkovej plochy obalu.,
• ak je najväčšia strana obalu menšia ako 40 cm , alebo celková plocha obalu je menšia ako 80 cm ,
2
2
• na valcovité výrobky s priemerom menším ako 3 cm.
Na označenie malých výrobkov predávaných v Severnej Amerike sa používajú kódy UPC-E, ktoré sa začínajú nulou.
GTIN-8 sa prideľuje len v prípade nutnej potreby (napríklad pre výrobky, na ktorých nie je dostatok priestoru pre použitie
iného symbolu). Rozsah týchto čísel je limitovaný, a preto by sa s nimi malo rozumne hospodáriť.
Viac informácií o kóde UPC-E je uvedených v prílohe A.2. Podrobné informácie poskytuje organizácia GS1 US,
www.gs1us.org
20
5. PRÁCA S ČÍSLAMI GTIN
5.1 GTIN V DATABÁZE
GTIN je jedinečné identifikačné číslo obchodnej jednotky. GTIN je jedinečné pri použití ktorejkoľvek zo štyroch číselných
štruktúr, opísaných v kapitole 3.1.
GTIN je vstupný kľúč ku všetkým dátam súvisiacim s takto identifikovanou obchodnou jednotkou, ktoré sú uložené v databázach alebo v štruktúrovaných správach.
Medzi jednotlivými hierarchiami obchodnej jednotky musí existovať väzba. Napríklad väzba medzi plechovkou farby, kartónom desiatich plechoviek farby a paletou s 24 kartónmi farby. Toto umožní odberateľom kontrolovať množstvo tovaru
na sklade, spracovávať objednávky, porovnávať predaj s počtom jednotiek, ktoré práve prijali alebo majú na sklade.
5.2 PRENOS INFORMÁCIÍ O VÝROBKU
Prenos informácií o tovare medzi dodávateľom, odberateľom a všetkými tretími stranami je veľmi dôležitý.
Tieto informácie sa používajú pri rôznych činnostiach v distribučnom reťazci. Väčšinu procesov nie je možné vykonať, ak
v databázach nie sú uložené informácie o tovare. Napríklad pokladník zoskenuje čiarový kód na tovare, ale pokladnica
zobrazí správu „tovar neznámy“. Existuje ale ešte veľa ďalších procesov ako objednávanie, fakturácia, riadenie množstva
tovaru na sklade, pre ktoré sú správne informácie o výrobku nevyhnutné. Preto je medzi obchodnými partnermi okrem
pohybu tovaru dôležitý aj tok informácií.
Prenášať by sa mali nasledovné informácie:
• meno dodávateľa a GLN spoločnosti,
• dátum, od ktorého môžu obchodní partneri informáciu používať,
• GTIN výrobku,
• popis výrobku: úplný popis pre eCom (EDI správy) alebo pre doklady o transakcii, skrátený popis pre pokladničný
•
•
•
•
•
doklad (PLU),
fyzické vlastnosti obchodnej jednotky (rozmery, čistá hmotnosť …),
popis skupinových balení tejto obchodnej jednotky, vrátane počtu jednotlivých kusov vo väčšom balení,
GTIN čísla pridelené týmto obchodným jednotkám,
popis palety alebo spôsob paletizácie,
GTIN a počet jednotiek nižšej úrovne balenia (ak existuje).
5.3 AKO VYMIEŇAŤ INFORMÁCIE?
Uprednostňuje sa prenos údajov prostredníctvom eCom (EDI správy), ktorú zasiela dodávateľ všetkým svojim odberateľom alebo prostredníctvom centrálneho elektronického katalógu (dátová synchronizácia).
Pri obidvoch spôsoboch sú dáta zostavené do štandardných správ, ktoré sa posielajú automaticky.
21
Ak nie je dostupný ani jeden z týchto spôsobov, môže sa použiť aj papierový dokument, v ktorom sú uvedené vlastnosti
výrobku a podmienky jeho predaja.
5.4 KEDY VYMIEŇAŤ INFORMÁCIE?
Vždy je nevyhnutné urobiť niekoľko úkonov, ktorými sa zabezpečí, aby sa GTIN správne prenieslo do distribučného reťazca. Je dôležité, aby údaje priradené k čiarovému kódu boli správne a aktuálne. Obzvlášť dôležité je to v prípade maloobchodných jednotiek, ktoré sa predávajú cez maloobchodné pokladničné systémy, pretože nesprávne údaje môžu mať
nepriaznivé právne dôsledky.
Obchodní partneri by si mali dohodnúť časový horizont, v akom sa budú informácie zasielať.
Výmena informácií o GTIN je dôležitá v nižšie uvedených prípadoch. Vo všetkých prípadoch však musia byť informácie
zaslané vopred, aby mal obchodný partner dostatok času na ich spracovanie.
1.Nový obchodný vzťah. Pri novom obchodnom vzťahu je potrebné zaslať GTIN všetkých výrobkov, s ktorými sa
bude obchodovať spolu so všetkými údajmi, ktoré s nim súvisia.
2.Nový výrobok v ponúkanom sortimente. Samozrejmosťou by malo byť, že dodávateľ zašle GTIN odberateľovi
spolu s ponukou.
3.Pridelenie nového GTIN. Ak zmena výrobku vyžaduje pridelenie nového GTIN, je potrebné ihneď zaslať túto zmenu každému obchodnému partnerovi a to v dostatočnom predstihu pred dodaním tovaru.
4.Akciové výrobky s odlišným GTIN. Mnohí maloobchodníci si vo veľkom časovom predstihu plánujú akcie na podporu predaja. Akciám na podporu predaja často predchádza registrácia tovaru, preto je nevyhnutné oznámiť GTIN
vopred. Odporúča sa oznámiť nové GTIN hneď pri nadviazaní prvého kontaktu súvisiaceho s akciovou ponukou.
5.Dočasná náhrada tovaru. Ak výrobca dodá tovar, z akýchkoľvek príčin, s iným GTIN ako očakávajú obchodní partneri, je nevyhnutné, aby GTIN tohto tovaru dodal včas a odberateľ mal dostatok času zadať ho do svojho informačného systému.
6.Dopĺňanie regálov. Môže sa stať, že dokladač doloží do regálu výrobok s GTIN, ktoré ešte nie je uvedené v databáze. Dokladači tovaru by preto mali vždy skontrolovať, či je GTIN na tovare zhodné s GTIN na regáli. Ak sa nezhodujú,
potom musia informovať zodpovednú osobu.
22
6. OZNAČOVANIE OBCHODNÝCH JEDNOTIEK
ČIAROVÝM KÓDOM
6.1 VLASTNOSTI ČIAROVÉHO KÓDU
Existuje niekoľko spôsobov ako umiestniť čiarový kód na jednotku:
začleniť čiarový kód do návrhu obalu
on-line tlač na obal
nalepiť predtlačený štítok
•
•
•
6.1.1 Veľkosť čiarového kódu
Čiarové kódy sa môžu tlačiť v rôznych veľkostiach. Veľkosť čiarového kódu závisí od prostredia, v ktorom sa bude snímať,
ako aj od spôsobu tlače. Malý čiarový kód sa dá vytlačiť iba pri kvalitnej tlači na kvalitný materiál. Nie je možné najskôr si
zvoliť ľubovoľnú veľkosť čiarového kódu a potom sa ho snažiť vložiť do vopred vymedzeného priestoru.
Veľkosť každého typu čiarového kódu sa môže meniť v rozmedzí od minimálnej po maximálnu veľkosť. Pri priamej tlači
sa správna veľkosť určuje až po vykonaní testov. Zariadenie, ktoré vytvára čiary kódu z obrazových bodov, nie je schopné
vytvárať čiarové kódy vo všetkých veľkostiach.
Ďalší faktor, ktorý treba vždy zvážiť pri výbere veľkosti čiarového kódu, je prostredie, v ktorom sa bude kód skenovať. Symboly na maloobchodných jednotkách môžu byť najmenšej možnej veľkosti, ktorú dovoľuje kvalita tlače. Čiarové kódy pre
veľkoobchod a distribúciu by mali byť tak veľké, aby bolo možné skenovať čiarové kódy aj z väčšej vzdialenosti, napríklad
z manipulačného vozíka.
Pred rokom 1999 sa veľkosť čiarových kódov v systéme GS1 vyjadrovala pomocou faktora zväčšenia (násobky teoretickej,
nominálnej šírky a výšky). Počítalo sa s fixným pomerom medzi rozmerom X (najužší prvok symbolu) a výškou symbolu,
čo nebola pravda pre všetky symboliky. Z toho dôvodu bol termín „faktor zväčšenia“ odstránený zo Špecifikácií GS1.
Veľkosť čiarového kódu sa po novom určuje podľa šírky modulu (rozmeru X). Minimálny, nominálny a maximálny rozmer
X je daný pre každú symboliku, v závislosti od použitia danej symboliky. Minimálna výška čiarového kódu sa musí dodržať.
Vyššie čiarové kódy vykazujú aj väčšiu mieru úspešnosti pri skenovaní. Veľkosti všetkých symbolov, ktoré sa používajú
v systéme GS1, sú uvedené v Špecifikáciách GS1.
Množstvo tlačiarenských zariadení, ktorými sa tlačia symboly GS1, stále používajú na určenie veľkosti symbolu faktor
zväčšenia. Preto v prílohe A.3 uvádzame veľkosť každého čiarového kódu (vrátane minimálnej a maximálnej výšky) aj na
základe faktora zväčšenia.
6.1.2 Svetlé okraje
Všetky typy čiarových kódov musia mať pred prvou a za poslednou čiarou svetlý okraj. Svetlý okraj je nesmierne dôležitý
a musí sa dodržiavať. Veľkosť svetlého okraja závisí od veľkosti čiarového kódu a typu symbolu. Akákoľvek tlač v oblasti
svetlých okrajov môže znemožniť snímanie čiarového kódu. Užitočnou pomôckou, ktorá pomôže dodržať svetlé okraje,
sú znaky „menší než“ (<) a „väčší než“ (>), ktoré sa použijú v jednej rovine s človekom čitateľnou interpretáciou kódu. Špička znaku je zarovnaná s hranicou svetlého okraja. Tieto znaky sa nazývajú indikátory svetlých okrajov.
6.1.3 Farby a kontrast
Snímače fungujú na princípe merania odrazivosti. Medzi tmavými čiarami a svetlými medzerami musí byť dostatočný
kontrast. Farba musí mať dostatočnú hustotu, aby sa v čiarach netvorili svetlé škvrny.
23
Bežné snímače využívajú lúč červeného svetla. Kontrast, ktorý sa zdá byť dostatočný pre ľudské oko, nemusí byť dostatočný pre snímače.
Čiarové kódy sa môžu tlačiť rôznymi farbami. Všeobecné pravidlo je, že svetlé (teplé) farby vrátane červenej a oranžovej
sú vhodné ako podkladové farby (medzery). Tmavé (studené) farby vrátane čiernej, modrej a zelenej sú vhodné pre tlač
čiar. Miešané farby nie sú vhodné pre tlač čiarových kódov, najvhodnejšie sú základné farby.
Materiál s vysokým leskom môže mať inú odrazivosť, a preto je pred tlačou vhodné skontrolovať odrazivosť podkladu. Ak
je čiarový kód prekrytý priehľadnou fóliou, táto môže tiež znížiť kontrast, a preto je potrebné prekontrolovať čitateľnosť
čiarového kódu aj s fóliou.
6.1.4 Kvalita tlače
Nastavenie tlače sa musí kontrolovať priebežne, aby sa včas zistila odchýlka od pôvodného nastavenia. Existuje niekoľko
spôsobov ako hodnotiť kvalitu čiarového kódu. S týmto vám môže pomôcť organizácia GS1. Použiť sa môžu aj jednoduché vizuálne metódy, ako napríklad tlač značky „H“ pri tlači symbolu ITF-14.
Pri výbere orientácie tlače čiarového kódu treba vziať do úvahy aj spôsob tlače. Napríklad pri flexografii sa musí čiarový
kód tlačiť v smere tlače kvôli „rozlievaniu“ farby, ktoré sa vyskytuje pri tomto spôsobe tlače. Pri ofsetovej tlači je „rozlievanie“ farby zanedbateľné. V každom prípade je vhodné orientáciu symbolu konzultovať s tlačiarom.
Viac informácií o kvalite tlače nájdete na www.gs1sk.org
6.1.5 Umiestnenie čiarového kódu
Umiestnenie čiarového kódu má vplyv na rýchlosť a presnosť snímania. Dodržiavaním odporúčaného umiestnenia čiarového kódu sa dá dosiahnuť vysoká produktivita snímania.
6.1.5.1 Umiestnenie čiarového kódu na maloobchodných jednotkách
Čiarový kód, vrátane človekom čitateľných číslic pod ním (GTIN) musí byť viditeľný a bez akýchkoľvek prekážok, ktoré
bránia snímaniu.
Na jednom balení nesmú byť viditeľné dva čiarové kódy s rôznymi identifikačnými číslami GTIN. Toto sa týka predovšetkým skupinových balení (multipakov), ktoré sú obalené priehľadnou fóliou. Skupinové balenie musí mať samostatné
jedinečné číslo GTIN a všetky ostatné čiarové kódy musia byť zakryté.
Čiarový kód na skupinovom balení
n{pu¾¡£®ê¨¥¨¡¢£¤¥ªªª¢ª
24
Na niektoré druhy obalov sa tlačí viac rovnakých čiarových kódov. Týmto sa zaistí, že aspoň jeden čiarový kód bude vždy
čitateľný.
Viac čiarových kódov na jednom obale
Úspešnosť snímania je najlepšia vtedy, keď je čiarový kód vytlačený na dostatočne hladkom povrchu. Nie je vhodné tlačiť
ho v oblasti zhybov, záhybov, zvarov, ani na inú nerovnú plochu.
Nesprávne umiestnené čiarové kódy
Nepravidelné tvary balenia niekedy bránia kontaktu čiarového kódu s lúčom snímača, ako je to napríklad v prípade
blister packu.
zadná strana
predná strana
Ďalšie príklady umiestnenia
čiarového kódu na blisterpacku
odporúčané
umiestnenie
neodporúčané
umiestnenie
25
Na valcovitých výrobkoch, pokiaľ to dovoľuje smer tlače, sa zvyčajne čiary tlačia vodorovne (tzv. rebríková orientácia). Lúč
skeneru sa v takýchto prípadoch bude čiarového kódu dotýkať takmer na rovnom povrchu a predíde sa tak problémom
s krivkami na výrobkoch, ako sú sviečky a fľaše. Rebríková orientácia sa musí použiť v prípade okrúhlych predmetov s malým polomerom.
Symbol čiarového kódu by mal byť umiestnený v pravej dolnej časti zadnej strany obalu tak, aby bolo dodržané pravidlo
o okraji a ostal dostatočný priestor pre svetlé okraje. Alternatívou je dolná časť inej strany obalu.
zadná strana
Príklad použitia
čiarového kódu na
oválnych výrobkoch
Čiarový kód v pravom
dolnom kvadrante
Pravidlo o dodržaní okraja: Čiarový kód nesmie byť bližšie ako 8 mm a nie ďalej ako 100 mm od každého okraja obalu.
26
6.2 ČIAROVÉ KÓDY V SYSTÉME GS1
6.2.1. Čiarové kódy EAN/UPC
Obchodné jednotky, ktoré sa predávajú v maloobchode, sa môžu označiť čiarovým kódom EAN-13, UPC-A, EAN-8 alebo
UPC-E. Čiarové kódy EAN-13 a UPC-A sa môžu použiť aj na označenie veľkoobchodných balení, pričom najmenšia dovolená veľkosť pre takéto balenia je 150 % (rozmer X 0,495 mm a väčší).
Ak spôsob tlače alebo obalový materiál nie sú dostatočne kvalitné na tlač čiarového kódu priamo na obal výrobku, potom sa čiarový kód môže vytlačiť na štítok, ktorý sa pripevní na obchodnú jednotku.
Na obrázkoch sú zobrazené čiarové kódy vrátane svetlých okrajov v nominálnej veľkosti (faktor zväčšenia 100 %). Pre každý typ čiarového kódu sú uvedené minimálne a maximálne veľkosti. V prílohe A.3 je uvedená podrobná tabuľka s rozmermi čiarových kódov EAN/UPC.
šírka
výška
6.2.1.1 Čiarový kód EAN-8
Minimálna veľkosť: šírka 21,38 mm x výška 17,05 mm
Maximálna veľkosť: šírka 53,46 mm x výška 42,62 mm
Nominálna veľkosť: šírka 26,73 mm x výška 21,31 mm
Rozmer X v nominálnej veľkosti: 0,330 mm
ðê ¨ê¥ê¨ê¡ê ¢ê£ê¤ê¥ê ñê
6.2.1.3 Čiarový kód UPC-A
Minimálna veľkosť: šírka 29,83 mm x výška 20,73 mm
Maximálna veľkosť: šírka 74,58 mm x výška 51,82 mm
Nominálna veľkosť: šírka 37,29 mm x výška 25,91 mm
Rozmer X v nominálnej veľkosti: 0,330 mm
¨ê ¥ê¨ê¡ê¢ê£ê¤ê ¡ê¢ê£ê¤ê¥ê¨ê ñê
šírka
výška
6.2.1.2 Čiarový kód EAN-13
Minimálna veľkosť: šírka 29,83 mm x výška 20,73 mm
Maximálna veľkosť: šírka 74,58 mm x výška 51,82 mm
Nominálna veľkosť: šírka 37,29 mm x výška 25,91 mm
Rozmer X v nominálnej veľkosti: 0,330 mm
výška
šírka
ªê ¡ê¢ê£ê¤ê¥ê ¦ê¨ê§ê¨ê©ê
¡
6.2.1.4 Čiarový kód UPC-E
Minimálna veľkosť: šírka 17,69 mm x výška 21 mm
Maximálna veľkosť: šírka 44,22 mm x výška 52 mm
Nominálna veľkosť: šírka 22,11 mm x výška 26 mm
Rozmer X v nominálnej veľkosti: 0,330 mm
výška
šírka
ªê £ê¤¥
ê¦
ê§
ê¨
êê ¡
Rozmer X je šírka úzkeho prvku v čiarovom kóde. Táto šírka je pre každú symboliku iná.
Minimálne veľkosti kódov platia len pre maloobchodné výrobky určené na predaj konečnému spotrebiteľovi.
27
Čiarové kódy EAN/UPC sa môžu tlačiť v rozpätí od 80 % do 200 % nominálnej veľkosti. Ak sa má čiarový kód snímať na
páse, potom by sa mal použiť minimálny faktor zväčšenia 150 %.
Zníženie výšky čiarového kódu negatívne ovplyvňuje rýchlosť snímania. Zníženie výšky by malo byť posledným možným
riešením, ak nie je na obale dostatočný priestor pre čiarový kód.
6.2.2 Čiarový kód ITF-14
Pri tlači čiarového kódu priamo na kartón, najmä na vlnitú lepenku, je vhodné použiť čiarový kód ITF-14, pretože je menej
náročný na kvalitu tlače. Čiarové kódy ITF-14 sa môžu na kartón predtlačiť alebo je možné tlačiť ich priamo termotransferovou alebo atramentovou tlačiarňou.
Do tohto čiarového kódu sa kóduje len GTIN a používa sa vtedy, keď nie je potrebné z čiarového kódu získať doplnkové
informácie o výrobku ako napríklad dátum minimálnej trvanlivosti, čistú hmotnosť alebo sériové číslo. Tieto symboly
vznikli, aby bolo možné čiarovým kódom potláčať vlnitú lepenku, pretože sú väčšie ako kódy EAN/UPC a systém kódovania je pre skenery oveľa jednoduchší na dekódovanie.
Rozsah dovolených veľkostí rozmeru X na kartónové balenia je od 0,495 mm do 1,016 mm (zväčšenie od 48,7 % do
100 %). Najmenšia veľkosť sa môže použiť len pri tlači na štítky. Pre tlač priamo na vlnitú lepenku sa môže použiť až od
veľkosti 62,5 %. Bez ohľadu na veľkosť kódu je minimálna výška vždy 32 mm.
32 mm
41,6 mm
142,75 mm
POZNÁMKA: Rozmery obrázku nezodpovedajú skutočnej veľkosti.
Uvedené rozmery sú bez tmavého rámika.
Minimálna veľkosť (50 %): šírka 71,40 mm x výška 12,70 mm
Maximálna veľkosť (100 %): šírka 142,75 mm x výška 32,00 mm
Nominálna veľkosť: šírka 142,75 mm x výška 32,00 mm
Rozmer X v nominálnej veľkosti: 1,016 mm
Čiarové kódy ITF-14 sa majú tlačiť pri takmer 100 % zväčšení a nie menšie ako 50 %, aby bolo možné ich bez problémov
snímať v akýchkoľvek podmienkach vrátane snímania na páse.
28
6.2.3 Čiarový kód GS1-128
Čiarový kód GS1-128 vznikol, aby bolo možné zakódovať okrem GTIN aj doplnkové informácie o výrobku. Používa sa najmä na výrobky s krátkou dobou trvanlivosti alebo na takých, kde je potrebné sledovať sériové čísla. Kód GS1-128 sa musí
použiť na označenie výrobkov s premenlivou hmotnosťou, kde sa do čiarového kódu zakóduje GTIN výrobku a hmotnosť.
Tento typ čiarového kódu sa zvyčajne tlačí online a väčšinou na termotransferovej tlačiarni, ale použiť sa môžu aj iné
spôsoby tlače. Čiarový kód GS1-128 je veľmi podobný kódu EAN/UPC v tom, že nie je možné tlačiť ho priamo na hnedú
vlnitú lepenku. Zvyčajne sa tlačí na biele štítky.
Čiarový kód GS1-128 má variabilnú šírku, ktorá závisí od počtu zakódovaných znakov, druhu kódovaného znaku a rozmeru X (od ktorého závisí celková veľkosť symbolu). Pre daný počet znakov môže byť veľkosť symbolu rôzna v závislosti od
kvality tlače a použitej tlačiarenskej techniky. Z týchto dôvodov nie je možné presne určiť minimálnu a maximálnu veľkosť
symbolu. Symbol sa dá snímať v dvoch smeroch (zľava aj sprava) pevnými alebo prenosnými snímačmi.
( 01) 08581234123458( 3103) 018750
V závislosti od nominálnej veľkosti (rozmer X = 1 mm) sa symboly GS1-128 môžu tlačiť od 25 % do 100 % nominálnej
veľkosti. Na spoľahlivé snímanie v akomkoľvek prostredí, vrátane snímania na páse, by mal byť použitý minimálny faktor
zväčšenia 50 %.
Rozmer X pre čiarový kód GS1-128 je od 0,495 mm do 1,016 mm (zväčšenie od 48,7 % do 100 %). Výška čiar musí byť vždy
32 mm.
6.2.4 Čiarové kódy GS1 DataBar
Do čiarových kódov GS1 DataBar sa údaje kódujú pomocou aplikačných identifikátorov.
Veľkosť kódu závisí od množstva zakódovaných údajov a zvolenej šírky modulu (rozmeru X).
Minimálny rozmer X: 0,264 mm
Nominálny rozmer X: 0,33 mm
Maximálny rozmer X: 0,41 mm
6.2.4.1 GS1 DataBar Omnidirectional
Čiarový kód GS1 DataBar Omnidirectional je lineárny čiarový kód, do ktorého sa kóduje len GTIN. Veľkosť kódu je daná
šírkou modulu (rozmerom X). Tento čiarový kód má šírku 96X a výšku 33X.
29
6.2.4.2 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
Čiarový kód GS1 DataBar Stacked Omnidirectional je lineárny čiarový kód, do ktorého sa kóduje len GTIN. Veľkosť kódu je
daná šírkou modulu (rozmerom X). Tento čiarový kód má šírku 50X a výšku 69X. Riadky sú oddelené tzv. oddeľovačom,
ktorého veľkosť je 3X.
6.2.4.3 GS1 DataBar Expanded
Čiarový kód GS1 DataBar Expanded je lineárny čiarový kód, do ktorého sa dá zakódovať pomocou aplikačných identifikátorov GTIN a doplnkové informácie. Tento typ čiarového kódu má pohyblivú šírku v závislosti od množstva zakódovaných
údajov. Výška čiarového kódu je 34X.
6.2.4.4 GS1 DataBar Expanded Stacked
Čiarový kód GS1 DataBar Expanded Stacked je lineárny čiarový kód, do ktorého sa dá zakódovať pomocou aplikačných
identifikátorov GTIN a doplnkové informácie. Tento typ čiarového kódu má pohyblivú šírku v závislosti od množstva
zakódovaných údajov. Môže mať 2 – 11 riadkov, ktoré sú oddelené tzv. oddeľovačom, ktorý má veľkosť 3X. Výška každého
riadku je 34X.
6.2.5 GS1 DataMatrix
Čiarový kód GS1 DataMatrix je dvojrozmerný čiarový kód, do ktorého sa dá zakódovať pomocou aplikačných identifikátorov GTIN a doplnkové informácie. Veľkosť kódu závisí od množstva zakódovaných údajov a zvolenej šírky modulu
(rozmeru X).
Minimálny rozmer X: 0,396 mm
Nominálny rozmer X: 0,495 mm
Maximálny rozmer X: 0,990 mm
Tento typ čiarového kódu sa dá snímať len skenermi, ktoré fungujú ako fotoaparát (tzv. imager).
30
6.3 KRITÉRIÁ PRE VÝBER ČIAROVÉHO KÓDU
Čiarový kód GS1-128 sa používa vtedy, keď je potrebné okrem GTIN zakódovať aj doplnkové informácie o výrobku.
Ak je výrobok už označený identifikačným číslom GTIN v čiarovom kóde EAN-13, ITF-14 alebo GS1-128 s aplikačným identifikátorom (01), potom je možné doplnkové informácie:
vytlačiť na samostatný štítok v čiarovom kóde GS1-128 a umiestniť ho tak, aby boli všetky čiarové kódy v jednej rovine
vytlačiť štítok a prekryť existujúce symboly. GTIN z pôvodného kódu sa musí vytlačiť do nového spolu s ostatnými
údajmi v jednom zreťazenom kóde GS1-128.
•
•
6.4 VÝBER ČIAROVÉHO KÓDU
Prideľovanie GTIN výrobkom a fyzické umiestnenie čiarových kódov sú dve samostatné činnosti. Je celkom možné, že
ich vykonávajú rôzne firmy na rôznych miestach. Majiteľ obchodnej značky zvyčajne pridelí číslo obchodnej jednotke
a výrobca ho na ňu aplikuje.
Rovnako je možné jednotke prideliť GTIN bez toho, aby bol na nej umiestnený čiarový kód. Takýto prípad sa stáva najmä
pri výrobkoch, ktoré sú príliš malé na umiestnenie čiarového kódu. Napríklad veľmi malý kozmetický prípravok, jednotka
elektrickej energie, náklad piesku atď. Takéto číslo sa používa napríklad v eCom (EDI správach).
Pri výbere čiarového kódu by mali užívatelia zvážiť:
priestor na umiestnenie čiarového kódu,
druh informácie, ktorá má byť do čiarového kódu zakódovaná. Či bude v čiarovom kóde zakódované len identifikačné
číslo GTIN alebo GTIN a dodatočné informácie.
prostredie, v ktorom sa má čiarový kód snímať; či ide o maloobchodný predaj cez POS systémy alebo distribúciu
(napr. veľkoobchod).
•
•
•
Identifikačné čísla GS1 je možné zobraziť rôznymi čiarovými kódmi:
GTIN
Môžeme zobraziť čiarovými kódmi
GTIN-8
EAN-8, GS1 DataMatrix
GTIN-12
UPC-E, UPC-A, ITF-14, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix,
GTIN-13
EAN-13, ITF-14, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix
GTIN-14
ITF-14, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix
Určité čiarové kódy sa môžu použiť len na označenie niektorých typov obchodných jednotiek:
Malé maloobchodné jednotky
Maloobchodné jednotky
Distribučné jednotky
EAN-8
UPC-A
ITF-14
UPC-E
EAN-13
GS1-128
31
Diagram slúži ako pomôcka pri výbere vhodného typu čiarového kódu.
POSTUP PRI VÝBERE ČIAROVÉHO KÓDU
Tovar na
maloobchodný
predaj?
Veľmi malý
výrobok?
EAN-8
UPC-E
EAN-13
UPC-A
GS1 DataBar
Výrobok pre
zdravotníctvo?
Tovar určený
na distribúciu?
GS1-128
GS1 DataMatrix
Tovar určený
na distribúciu?
EAN-13
EAN-8
UPC-A
UPC-E
ITF-14
GS1 DataBar
GS1-128
32
Logistická
jednotka?
GS1-128
EAN-13
EAN-8
UPC-A
UPC-E
ITF-14
GS1-128
7. APLIKAČNÉ IDENTIFIKÁTORY (AI)
Aplikačný identifikátor (AI) sa skladá z dvoch alebo viacerých znakov, ktoré sú na začiatku dátového reťazca. AI sú prefixy,
ktoré jednoznačne identifikujú význam a formát dátového poľa, ktoré po nich nasleduje.
Údaje, ktoré nasledujú za AI, môžu obsahovať alfabetické alebo numerické znaky, ktorých dĺžka môže byť až tridsať znakov. Dátové polia majú buď pevnú alebo pohyblivú dĺžku, v závislosti od AI.
Doplnkové informácie sa týkajú vždy jednej obchodnej alebo prepravnej jednotky a nemajú žiadny význam, ak sa použijú
oddelene. Existuje niekoľko AI, prostredníctvom ktorých sa dajú zakódovať doplnkové informácie ako napríklad hmotnosť, plocha alebo objem. Údaje o parametroch obchodných jednotiek sa nazývajú parametre obchodných jednotiek
(vždy sa uvádzajú ako čisté) a údaje o parametroch logistických jednotiek sa nazývajú parametre logistických jednotiek
(vždy sa uvádzajú ako hrubé).
V nasledovnej tabuľke sú vybrané niektoré AI. Úplný zoznam aplikačných identifikátorov je v prílohe A.4.
AI
Obsah
Formát*
00
Identifikačné číslo prepravnej jednotky (SSCC)
n2+ n18
01
GTIN
n2+ n14
02
GTIN výrobku v prepravnej jednotke
n2+ n14
10
číslo dávky
n2+ an..20
11
dátum výroby
n2+ n6
15
dátum minimálnej trvanlivosti
n2+ n6
17
dátum exspirácie
n2+ n6
21
sériové číslo
n2+ an..20
310(n)**
čistá hmotnosť (kilogramy)
n4+ n6
37
počet kusov v logistickej jednotke
n2+ n..8
401
číslo zásielky
n3+ an..30
420
PSČ príjemcu
n3+ an..20
* formát:
n
an
n..8
an..20
n6
numerické znaky
alfanumerické znaky
maximálne 8 numerických znakov
maximálne 20 alfanumerických znakov
presne 6 numerických znakov
** (n) označuje pozíciu desatinnej čiarky
33
Identifikačné čísla a doplnkové informácie je možné zakódovať pomocou aplikačných identifikátorov do čiarových kódov
GS1-128, GS1DataBar Expanded a GS1 DataMatrix.
Pri použití AI je potrebné rešpektovať niekoľko pravidiel. Niektoré AI sa musia použiť vždy s inými (napríklad AI 02 sa musí
použiť spolu s AI 37). Niektoré AI sa zas nikdy nesmú použiť spolu (napríklad AI 01 sa nesmie použiť spolu s AI 02). Spoločnosti si nemôžu vyberať zo zoznamu AI podľa svojho želania, ale musia rešpektovať tieto základné pravidlá. Podrobné
informácie sú uvedené v Špecifikáciách GS1.
Príklad čiarového kódu GS1-128, v ktorom je zakódované GTIN, dátum minimálnej trvanlivosti a číslo dávky:
Príklad čiarového kódu GS1 DataBar Expanded, do ktorého je zakódované GTIN, dátum minimálnej trvanlivosti
a číslo dávky:
Príklad čiarového kódu GS1 DataMatrix, do ktorého je zakódované GTIN, dátum minimálnej trvanlivosti a číslo dávky:
34
8. SKUPINOVÉ BALENIA
Všetky typy predajných balení treba identifikovať jedinečne, aby ich bolo možné odlíšiť, pretože len vtedy dokážu systémy pracovať presne a efektívne.
Obchodné jednotky sú výrobky a štandardné skupinové balenia výrobkov, ktoré je možné oceniť, objednať alebo fakturovať v ktoromkoľvek článku distribučného reťazca. Môžu to byť výrobky určené na maloobchodný predaj alebo skupinové
balenia výrobkov určené na distribúciu.
Príkladom maloobchodného výrobku je čokoláda alebo chladnička. Skupinovým balením môže byť kartón, ktorý obsahuje 12 ks raňajkových cereálií alebo balenie šiestich olejových filtrov. Takéto balenia sa nebudú predávať v maloobchode,
ale až jednotlivé balenia vo vnútri budú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi.
Výrobcovia predávajú svoje výrobky maloobchodníkom v skupinových baleniach a tí zas predávajú jednotlivé výrobky
konečným spotrebiteľom. Každý typ balenia musí mať svoje vlastné identifikačné číslo zobrazené čiarovým kódom, aby
bolo možné po zoskenovaní jednotlivé balenia odlíšiť.
V nasledujúcich kapitolách sú opísané postupy prideľovania identifikačných čísel, ako vybrať správny typ čiarového kódu
a ako sa vyhnúť najčastejším chybám.
8.1 IDENTIFIKÁCIA
Skupinové balenia je možné identifikovať niekoľkými spôsobmi:
• Prideliť skupinovému baleniu nový trinásťmiestny kód GTIN-13 alebo GTIN-12.
GS1 Prefix firmy
Číslo výrobku
Kontrolná číslica
Úplné GTIN-13
Počet GTIN, ktoré
je možné vytvoriť
z GS1 prefixu firmy
95012345
1700
3
9501234517003
10,000
950987654
123
1
9509876541231
1,000
9503333333
01
8
9503333333018
100
• Prideliť skupinovému baleniu štrnásťmiestny kód GTIN-14. GTIN-14 sa skladá z indikátora balenia, GTIN-13 bez kontrolnej číslice a novej kontrolnej číslice. Indikátor balenia slúži len na vytvorenie nového identifikačného čísla. GTIN-14 sa
nesmie použiť na výrobok, ktorý sa bude predávať konečnému spotrebiteľovi v maloobchodnej sieti. Ak sa GTIN-14
použije na identifikáciu skupinového balenia, je možné ho zakódovať len do čiarového kódu ITF-14 alebo GS1-128.
35
Firmy by mali byť schopné pracovať so 14-miestnymi identifikačnými číslami, aj keď ich momentálne používajú.
GTIN-14
Indikátor balenia
GTIN-13 bez kontrolnej
číslice
Kontrolná číslica
Úplné GTIN-14
1
950123456700
3
19501234567003
2
950123456700
0
29501234567000
3
950123456700
7
39501234567007
4
950123456700
4
49501234567004
5
950123456700
1
59501234567001
6
950123456700
8
69501234567008
7
950123456700
5
79501234567005
8
950123456700
2
89501234567002
Indikátor balenia 9 sa používa na skupinové balenia výrobkov s premenlivou hmotnosťou.
8.1.1 PRIDEĽOVANIE ČÍSEL NA SKUPINOVÉ BALENIA
Každé balenie, ktoré treba z dôvodu ocenenia, objednania alebo fakturácie odlíšiť, musí mať vlastné identifikačné číslo.
Na výrobok, ktorý existuje v troch rôznych veľkostiach, siedmych príchutiach a balí sa do škatúľ po 12 a 24 kusov, bude
potrebných 63 rôznych čísel GTIN, aby mal každý druh vlastné identifikačné číslo.
Ak sa zmení produkt a táto zmena je dôležitá aj z pohľadu odberateľa alebo konečného spotrebiteľa, potom treba výrobku prideliť nové GTIN. Ak sa zmení GTIN spotrebiteľského balenia, potom sa musí zmeniť aj GTIN každej vyššej úrovne
balenia.
Základné pravidlá pre prideľovanie nových GTIN:
Treba prideliť nové GTIN
Nie je potrebné prideliť nové GTIN
√ Nový výrobok
X Drobná zmena popisu výrobku alebo zmena ingrediencií
√ Nový variant výrobku
X Zmena hmotnosti, ktorá nie je neuvedená na obale
√ Zmena názvu
X Akciová ponuka
√ Výrazná zmena popisu výrobku
X Kupón na zľavu pri ďalšom nákupe
√ Zmena uvedeného obsahu
X Zmena štítku alebo zmena grafiky obalu
√ Nový druh balenia
√ Zmena uvádzanej hmotnosti alebo objemu
√ K výrobku je pripevnený darček zdarma
√ Uvedená cena
Úplné pravidlá pre prideľovanie GTIN sú uvedené na www.gs1sk.org
36
8.1.2 KONFIGURÁCIA BALENIA
Jedna obchodná jednotka (spotrebiteľský výrobok) môže byť súčasťou ďalšej obchodnej jednotky (skupinového balenia).
Každá úroveň balenia musí mať vlastné GTIN. Pri prideľovaní GTIN treba mať vždy na zreteli celý distribučný kanál, cez
ktorý bude výrobok putovať, kde sa budú výrobky predávať. Pre výber správneho GTIN poslúži nasledujúci rozhodovací
strom.
GTIN-8
GTIN-12
GTIN-13
GTIN-12
GTIN-13
Výrobok
pre
zdravotníctvo?
GTIN-8
GTIN-12
GTIN-13
GTIN-14
GTIN-12
GTIN-13
GTIN-14
n{ p u ¾ ¡£ ® ê ¨ ¥ ¨¡¢ £¤ ¥ ª ª ª ¡ £
n{pu¾¡£®ê¨¥¨¡¢£¤¥ªªª¢ª
n{pu¾¡£®ê¨¥¨¡¢£¤¥ªªª£§
n{ p u ¾ ¡£ ® ê ¨ ¥ ¨¡¢ £¤ ¥ ª ¤ ¤
37
8.2 Umiestnenie čiarového kódu na skupinových baleniach
Na obchodných alebo logistických jednotkách má byť umiestnený minimálne jeden čiarový kód. Z praxe vyplýva, že na
prepravné jednotky je vhodné umiestniť etiketu s čiarovým kódom na dve susedné strany.
Na škatuliach
Spodný okraj čiar by mal byť 32 mm od spodného okraja škatule. Čiarový kód vrátane svetlých okrajov má byť od zvislej
hrany kartónu vzdialený minimálne 19 mm.
Rámik čiarového kódu ITF-14 sa má nachádzať minimálne 19 mm od zvislej hrany kartónu.
Na nízkych škatuliach
Ak je kartón nižší ako 50 mm a čiarový kód v úplnej výške spolu s človekom čitateľnou interpretáciou pod ním nie je možné vytlačiť, alebo ak je jednotka zostavená tak, že na ňu nie je možné umiestniť čiarový kód v úplnej výške, treba:
38
1. Interpretáciu čitateľnú človekom umiestniť vľavo od symbolu, pričom musia byť dodržané svetlé okraje.
2. Umiestniť symbol na vrch balenia, ak je jednotka nižšia ako 32 mm. Symbol má byť v takomto prípade
umiestnený tak, aby boli čiary kolmo na najkratšiu stranu a nie menej ako 19 mm od okraja.
8.3 NAJČASTEJŠIE CHYBY
8.3.1 Rovnaké GTIN na rôznych baleniach
Ak sa na označenie skupinového balenia používa GTIN výrobku vo vnútri balenia a čiarový kód ITF-14 alebo GS1-128,
potom indikátor balenia nesmie byť nula. Nevzniklo by nové identifikačné číslo.
Indikátor balenia „0“ sa môže použiť len vtedy, ak sa skupinovému baleniu pridelí vlastné trinásťmiestne GTIN.
8.3.2 Dve rôzne GTIN na jednom balení
Na skupinové balenie sa nesmú uviesť dva kódy s rôznymi GTIN. V praxi sú prípady, keď je na skupinovom balení vytlačený čiarový kód EAN-13 výrobku vo vnútri balenia aj kód ITF-14 so svojim vlastným 14-miestnym identifikačným číslom. Na
balení má byť viditeľný len jeden kód, ktorý jednotku identifikuje ako celok. Ak by na balení boli dva rôzne kódy, viedlo by
to k zmätkom a problémom.
8.3.3 Používanie aplikačných identifikátorov (02) a (37) bez (00)
Každé skupinové balenie má mať pridelené svoje vlastné GTIN. Nemá sa používať kód GS1-128 s aplikačnými identifikátormi, ktoré kódujú GTIN výrobku vo vnútri balenia (02) a množstvo (37). Jeden výrobok sa môže dodávať v škatuli po 6,
12 a 24 ks. Každé balenie má inú veľkosť a inú cenu. Ak si zákazník objedná 48 výrobkov, nie je zrejmé, či očakáva 8 balení
po 6 ks, 4 balenia po 12 ks alebo 2 balenia po 24 ks. Výrobca nepredáva jednotlivé výrobky ale skupinové balenia, preto aj
každé balenie má mať vlastné GTIN.
Aplikačné identifikátory (02) a (37) sa môžu použiť len v kombinácii s aplikačným identifikátorom (00).
8.3.4 Slabá kvalita tlače
Všetky čiarové kódy by mali byť podrobené kontrole kvality tlače, aby bola istota, že sa kódy budú dať vždy skenovať.
Obzvlášť dôležité je to v prípade, keď sa čiarové kódy tlačia online a proces tlače je potrebné pravidelne kontrolovať.
Základné pravidlá:
Tlačiar by mal garantovať minimálny stupeň kvality čiarových kódov používaním meracieho prístroja, ktorý je v súlade
s medzinárodnými normami ISO/IEC.
Čiarové kódy EAN/UPC a GS1-128 sa nemajú tlačiť priamo na hnedú vlnitú lepenku.
Čiarové kódy majú dosahovať aspoň minimálne rozmery.
Pri online tlači sa odporúča okrem verifikátorov používať aj online skenery, aby sa zaistilo, že na obaloch sú čitateľné
čiarové kódy.
•
•
•
•
39
9. LOGISTICKÉ JEDNOTKY
Logistická jednotka je zoskupenie tovaru do útvaru, ktorý je určený na prepravu alebo uskladnenie.
Sledovanie pohybu logistických jednotiek v distribučnom reťazci je významnou aplikáciou systému GS1. Na identifikáciu
logistickej jednotky sa používa identifikačné číslo prepravnej jednotky, tzv. kód SSCC - Serial Shipping Container Code.
Toto číslo jedinečne identifikuje príslušnú logistickú jednotku a môže sa použiť vo všetkých logistických činnostiach. Ak
výrobca pridelí logistickej jednotke vlastné GTIN a na paletovej etikete použije aj sériové číslo, potom toto sériové číslo
nenahrádza kód SSCC.
Ak všetci obchodní partneri, vrátane prepravcov a tretích spoločností používajú SSCC a vymieňajú si EDI správy, ktoré
plne popisujú logistické jednotky a pri snímaní SSCC majú on-line prístup k príslušným databázam s popisom, potom
okrem SSCC nepotrebujú žiadne iné informácie.
V praxi to takto funguje len zriedka, a preto je vhodné v podobe čiarového kódu pridať ku kódu SSCC aj doplnkové údaje
o logistickej jednotke.
Keďže každá logistická jednotka musí mať pridelené vlastné jednoznačné SSCC, nie je vhodné predtlačiť etikety pre logistické jednotky vopred. Etiketa sa musí vytvoriť vtedy, keď sa logistická jednotka zostavuje a až potom sa na ňu pripevní.
Logistická jednotka môže byť tiež obchodnou jednotkou, a preto sa na ňu môžu vzťahovať Špecifikácie GS1, časť „obchodné jednotky“. Ak nastane takýto prípad, potom je vhodné vytvoriť jeden štítok, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie vo forme čiarového kódu.
Organizácia GS1 spoločne so zástupcami výrobcov, maloobchodníkov, prepravcov a členskými organizáciami GS1 vytvorili dobrovoľný štandard, ktorý upravuje používanie etikety s čiarovými kódmi, tzv. paletová etiketa GS1. Najdôležitejším
prvkom paletovej etikety GS1 na prepravnej jednotke je kód SSCC.
9.1 SSCC
SSCC sa používa na identifikáciu prepravných jednotiek, či už sú homogénne (jeden druh výrobkov) alebo heterogénne
(viac druhov výrobkov).
Ak chce podnik rozlišovať jednotlivé výrobné závody (prevádzky) v rámci SSCC, môže to urobiť tak, že časť SSCC kódov
pridelí každej prevádzke.
Kód SSCC sa uvádza v sprievodke alebo na dodacom liste a vo všetkých dokumentoch spojených s prepravou.
Aplikačný
identifikátor
(0 0)
40
Identifikačné číslo prepravnej jednotky SSCC
Indikátor GS1 prefix firmy
balenia
N1
Sériové číslo prepravnej jednotky
N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17
Kontrolná
číslica
N18
Indikátor balenia rozširuje množstvo kombinácií pre tvorbu kódu SSCC. Prideľuje ho firma, ktorá prideľuje kódy SSCC. Má
hodnotu od 0 do 9.
GS1 prefix firmy prideľuje členská organizácia GS1 používateľovi systému GS1. Prideľuje sa zvyčajne spoločnosti, ktorá
zostavuje logistickú jednotku. Vďaka GS1 prefixu firmy je kód SSCC jednoznačný na celom svete. SSCC nemožno stotožniť
s termínom krajina pôvodu. Podrobnejšie informácie o GS1 Prefixe firmy sú v časti 3.1.
Sériové číslo prepravnej jednotky prideľuje spoločnosť, ktorej bol pridelený GS1 prefix firmy a to tak, že doplní reťazec
číslic N2 až N17. Najjednoduchšie je prideľovať sériové číslo prepravným jednotkám postupne od 000, 001, 002, 003...
Kontrolná číslica je poslednou číslicou vypočítanou podľa algoritmu uvedenom v prílohe A.1. Používa sa na kontrolu
zostavenia a snímania čiarového kódu.
9.1.1 Štruktúra kódu sscc na Slovensku
Štruktúra kódu SSCC sa odvíja od štruktúry GS1 prefixu firmy (viď 3.1 Štruktúra GS1 prefixu firmy v SR).
V tabuľke je znázornená štruktúra kódu SSCC pre jednotlivé dĺžky GS1 prefixu firmy, ktoré sa prideľujú v SR.
Aplikačný
identifikátor
Kód SSCC
Indikátor
balenia
GS1 prefix firmy
GS1 Prefix
(00)
1
858
VVV
(00)
1
858
VVVV
(00)
1
858
VVVVV
(00)
1
858
VVVVVV
(00)
1
858
VVVVVVV
Prefix firmy
Sériové číslo
prepravnej jednotky
Kontrolná
číslica
0000000000
K
000000000
K
00000000
K
0000000
K
000000
K
9.2 PALETOVÁ ETIKETA GS1
9.2.1 Zobrazenie údajov
Informácie zobrazené na paletovej etikete sa uvádzajú v dvoch formách; vo forme zrozumiteľnej človeku, t. j. text a grafika
a v strojom čitateľnej forme, t. j. čiarovými kódmi. Čiarové kódy, ako prístrojom čitateľné symboly, sú bezpečným a efektívnym spôsobom prenosu štruktúrovaných údajov. Rovnako ako človekom čitateľné znaky, čiarové kódy dokážu poskytnúť
základné informácie v ktoromkoľvek článku distribučného reťazca. Obe formy zobrazenia údajov majú v logistických činnostiach svoj význam a často sa nachádzajú na jednej etikete. Paletová etiketa GS1 sa skladá z troch častí. V hornej časti
sa nachádzajú ľubovoľné informácie. V prostrednej časti sú textové informácie, človekom čitateľná interpretácia čiarových
kódov. V spodnej časti sú čiarové kódy.
9.2.2 Dizajn etikety
Štruktúra prepravnej etikety je prispôsobená tak, aby boli do troch logických celkov zoskupené informácie potrebné pre
dodávateľa, odberateľa a prepravcu. Jednotlivé sekcie prepravnej etikety sa dopĺňajú až vtedy, keď sú dostupné potrebné
informácie. Čiarové kódy sú na etikete uvedené v inej časti ako textové informácie a to z toho dôvodu, aby mohli s údajmi
efektívne pracovať ľudia so snímačmi aj bez snímačov.
41
Spoločnosť poverená tlačou a aplikáciou etikety určuje jej obsah, formát a rozmery.
SSCC je jediný údaj, ktorý musí byť uvedený na všetkých logistických etiketách GS1. Všetky ostatné zobrazené informácie
musia byť v súlade so Špecifikáciami GS1.
Sekcia je logické zoskupenie informácií, ktoré sú spravidla známe v určitom momente. Etiketa má tri sekcie a každá predstavuje skupinu údajov. Zvyčajne sa sekcie na nálepke radia zhora nadol v nasledovnom poradí: prepravca, odberateľ, dodávateľ. Toto poradie sa môže meniť v závislosti od veľkosti logistickej jednotky a od uskutočňovanej obchodnej činnosti.
9.2.2.1 Sekcia dodávateľa
Informácie uvedené v tejto časti sú dostupné v čase balenia. Uvádza sa tu povinné identifikačné číslo prepravnej jednotky, kód SSCC a tiež sa môže uviesť GTIN.
Do tejto časti sa môžu uviesť aj informácie, ktoré sú potrebné pre dodávateľa, ale môžu byť užitočné aj pre odberateľov
a prepravcov. Môžu to byť informácie, ktoré sa vzťahujú na výrobok, napríklad: variant výrobku, dátum výroby, dátum
balenia, dátum exspirácie, číslo dávky (šarže), výrobné číslo, atď.
9.2.2.2 Sekcia odberateľa
Informácie uvedené v tejto časti sú dostupné v čase objednávky a spracovania objednávky. Typickou informáciou je
napríklad miesto určenia, číslo objednávky a môžu to byť aj špecifické požiadavky na prepravu a manipuláciu.
9.2.2.3 Sekcia prepravcu
Informácie uvedené v tejto časti sú dostupné v čase expedície. Typickou informáciou je napríklad PSČ príjemcu, číslo
zásielky a môžu to byť aj špecifické požiadavky na prepravu a manipuláciu.
Podrobné Informácie nájdete na našej stránke www.gs1sk.org/Publikácie - „Európska paletová etiketa„
9.2.2.4 Vzory etikiet
Základná etiketa s kódom SSCC
42
ODOSIELATEĽ
FROM
ODBERATEĽ
TO
PSČ PRÍJEMCU
SHIP TO POST
ČÍSLO DÁVKY
BATCH/LOT
GS1 SLOVAKIA
GREAT
8163 NEW
DAYTON
USA
ČÍSLO ZÁSIELKY
CONSIGNMENT
GLN PRÍJEMCU
Etiketa so sekciou dodávateľa, odberateľa a prepravcu
9.3 NA PALETÁCH
Na paletách majú byť etikety umiestnené
tak, aby všetky čiarové kódy boli vo výške od
400 mm do 800 mm od podlahy a minimálne
50 mm od zvislej hrany.
Čiarový kód na paletách
43
10. PRODUKTY S PREMENLIVÝMI MERNÝMI
JEDNOTKAMI
Pojem „produkty s premenlivými mernými jednotkami“ sa používa na označenie výrobkov, ktoré sa predávajú, objednávajú alebo vyrábajú v celkoch, ktoré nemožno vopred určiť ako napríklad hmotnosť rýb, mäsa, hydiny, syrov; dĺžka povrazov,
reťazí, látok, kobercov; počet klincov, ...
Výrobky s premenlivými mernými jednotkami je možné identifikovať pomocou GTIN v čiarovom kóde GS1 DataBar alebo
postupovať v súlade so špecifikáciou pre ten trh, na ktorom sa bude výrobok predávať.
10.1 GTIN pre maloobchodné jednotky s premenlivými mernými
jednotkami
Výrobky s premenlivými mernými jednotkami sa vyznačujú tým, že nie je možné predávať ich vždy v rovnakej podobe.
Premenlivá môže byť hmotnosť, dĺžka, počet kusov alebo objem. Ak sa na identifikáciu takéhoto druhu výrobku použije
GTIN, potom môže byť zakódované len do čiarového kódu GS1 DataBar Expanded alebo GS1 DataBar Expanded Stacked.
10.2 MALOOBCHODNÉ JEDNOTKY S PREMENLIVÝMI MERNÝMI JEDNOTKAMI
V takomto prípade musí čiarový kód, ktorý sa bude snímať pri pokladni, obsahovať údaj o hmotnosti, množstve alebo
cene. Čiarové kódy EAN/UPC nemajú dostatočnú kapacitu, aby mohli obsahovať aj GTIN, preto sa na identifikáciu takýchto výrobkov používa kratšie číslo.
Na uvedenie hmotnosti/počtu/ceny/dĺžky sa môže použiť 4 až 5 číslic. Závisí to od meny a vnútornej kontrolnej číslice.
Identifikačné číslo takémuto výrobku prideľuje:
maloobchodník z rozsahu čísel, ktorý mu pridelila organizácia GS1
výrobca z rozsahu čísel, ktorý mu pridelila organizácia GS1
organizácia GS1, ak pre daný druh výrobku existuje jednotný spôsob označenia
•
•
•
Prefix určí členská organizácia GS1 v rozpätí: 02, 20 až 29.
Pravidlá na Slovensku
Výrobky s premenlivou hmotnosťou
Prefix
Číslo
výrobku
Vnútorná
kontrolná číslica
Hmotnosť
v gramoch
Kontrolná
číslica
29, 27
XXXX
V
00000
K
Prefix: dvojmiestne číslo, ktoré určuje, aký druh informácie je v kóde obsiahnutý (29, 27 - hmotnosť). Neoznačuje však
krajinu, v ktorej bol pridelený.
Číslo výrobku: prideľuje GS1 SLOVAKIA jednotlivo na každý výrobok.
Vnútorná kontrolná číslica: automaticky ju vypočíta elektronická váha podľa presne definovaného algoritmu z hmotnosti.
Hmotnosť: uvádza sa v gramoch, zľava sa dopĺňa nulami.
Kontrolná číslica: je súčasťou kódu EAN-13 a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu z dvanástich predchádzajúcich číslic. Kontrolná číslica slúži na kontrolu správnosti čítania čiarového kódu. Softvér ju vypočíta automaticky pre
každý kód osobitne. Je povinná.
44
Výrobky s premenlivou hmotnosťou - interné použitie
Prefix
Číslo
výrobku
Vnútorná
kontrolná číslica
Hmotnosť
v gramoch
Kontrolná
číslica
28
XXXX
V
00000
K
Prefix: dvojmiestne číslo, ktoré určuje, aký druh informácie je v kóde obsiahnutý (28 - hmotnosť len pre interné použitie).
Číslo výrobku: prideľuje maloobchodník z rozsahu, ktorý mu pridelí GS1 Slovakia.
Vnútorná kontrolná číslica: automaticky ju vypočíta elektronická váha podľa presne definovaného algoritmu z hmotnosti.
Hmotnosť: uvádza sa v gramoch, zľava sa dopĺňa nulami.
Kontrolná číslica: je súčasťou kódu EAN-13 a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu z dvanástich predchádzajúcich číslic. Kontrolná číslica slúži ku kontrole správnosti čítania čiarového kódu. Softvér ju vypočíta automaticky pre
každý kód osobitne.
Označovanie výrobkov s premenlivými mernými jednotkami je regionálnym riešením spravidla v jednom štáte.
Spoločnosti, ktoré vyvážajú takto označované výrobky, musia prijať riešenia s platnosťou v krajine určenia. Podrobné
informácie sú dostupné v miestnych organizáciách GS1.
10.3 Veľkoobchodné jednotky s premenlivými mernými jednotkami
Medzi distribučné balenia výrobkov s premenlivou hmotnosťou patria:
• Výrobky predávané na objem vo veľkom (ako napríklad ovocie a zelenina predávané na kilá).
• Výrobky predávané na kusy, ako napríklad bochník syra alebo hovädzie štvrte.
• Skupinové balenia výrobkov s premenlivou hmotnosťou, ako napríklad kartón desiatich kureniec.
Na identifikáciu veľkoobchodných jednotiek s premenlivými mernými jednotkami sa používa identifikačné číslo GTIN-14
doplnené na prvom mieste zľava indikátorom „9“. Identifikáciu obchodnej jednotky treba doplniť údajom o príslušnej
mernej jednotke.
Ak sa takýto tovar predáva v rôznych merných jednotkách (kilogramy, kusy…), pre každý druh mernej jednotky musí byť
pridelené iné GTIN začínajúce číslom 9.
Úplné identifikačné číslo v čiarovom kóde sa zostaví nasledujúcim spôsobom, pričom v príklade je mernou jednotku
kilogram. AI pre ostatné merné jednotky sú uvedené v prílohe A.4 a v Špecifikáciách GS1.
AI
GTIN
AI
Merná jednotka
Hmotnosť
0 1
9 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 K
3 1 0 X
M1 M2 M3 M4 M5 M6
Príklad označenia výrobku s premenlivou hmotnosťou pomocou aplikačných identifikátorov
45
Identifikačné údaje o veľkoobchodnej jednotke s premenlivými mernými jednotkami je možné zakódovať do čiarového
kódu dvoma spôsobmi.
• Najvhodnejším je kód GS1-128, pretože do jedného čiarového kódu sa dá zakódovať identifikačné číslo a merná
•
jednotka s použitím AI (01) – GTIN a AI od (3100) do (8001) – údaj o množstve mernej jednotky (objeme, hmotnosti,
veľkosti, atď.).
Možné je použiť aj kód ITF-14, v ktorom bude zakódované GTIN a údaj o mernej jednotke by bol zakódovaný v kóde
GS1-128.
Údaj o množstve sa uvádza vždy šiestimi číslicami, samotná merná jednotka sa vyjadrí príslušným AI. Pozícia desatinnej
čiarky je poslednou číslicou (X) v aplikačnom identifikátore. Ak má hodnotu 0, znamená to, že desatinná čiarka sa neuvádza. Ak má hodnotu 2, potom je údaj uvedený na dve desatinné miesta.
Napríklad: AI (3103) 005250 znamená 5,250 kg
AI (3102) 000525 znamená 5,25 kg
10.3.1 GS1 DataBar
Kombináciou GS1 DataBar a aplikačných identifikátorov vzniká potenciál nového spôsobu identifikácie výrobkov s premenlivou hmotnosťou.
Výrobok sa identifikuje pomocou GTIN ako ktorýkoľvek iný spotrebný tovar a pomocou aplikačného identifikátora (310n)
sa doplní hmotnosť, prípadne ďalšie dôležité informácie (napr. dátum výroby).
GS1 DataBar Expanded Stacked
- zakódované GTIN, dátum výroby,
a hmotnosť v kilogramoch (0,45 kg)
46
11. ŠPECIÁLNE PRÍPADY
11.1 Knihy, seriálové publikácie a noty
Knihy, seriálové publikácie a noty sa líšia od ostatných bežných výrobkov:
• Pri identifikácii je potrebné vziať do úvahy fakt, že takéto výrobky sa vracajú späť k predajcovi alebo vydavateľovi a je
•
potrebné zabezpečiť ich triedenie a spočítavanie. To znamená, že je potrebné snímať doplnkové informácie, ktoré nie
sú na bežných výrobkoch.
Identifikačný systém pre tieto typy publikácií už existuje a je v správe medzinárodných organizácií ISSN, ISBN a ISMN.
11.1.1 Seriálové publikácie
Seriálové publikácie (napr. noviny a časopisy) je možné identifikovať ako bežný spotrebný tovar (viď Kapitola 3). Špecifikom je používanie dvojmiestneho prídavného symbolu, do ktorého je možné zakódovať poradové číslo týždňa a tento
údaj využiť pri spracovaní remitendy.
Druhý spôsob je využiť na označenie medzinárodné číslo seriálovej publikácie (ISSN), ktorá prideľuje Národná agentúra
ISSN. Organizácia GS1 vyhradila prefix 977 pre organizáciu ISSN.
Príklad čiarového kódu EAN
Príklad čiarového kódu EAN
s 5-miestnym prídavným symbolom
s 2-miestnym prídavným symbolom
Viac informácií nájdete na našej stránke www.gs1sk.org v časti publikácie - „Označovanie seriálových publikácií“.
11.1.2 Knihy
Knihy je možné identifikovať ako bežný spotrebný tovar (viď Kapitola 3). Odporúča sa však použiť medzinárodné číslo knihy ISBN, ktoré sa dá zakódovať do čiarového kódu EAN s prefixmi 978 a 979. ISBN čísla prideľuje Národná agentúra ISBN.
Dodatočné informácie o titule je možné uviesť v 2-miestnom alebo 5-miestnom prídavnom symbole, ktorý sa nachádza
vpravo od čiarového kódu EAN/UPC a rovnobežne s ním. Údaj zakódovaný do prídavného symbolu určuje vydavateľ a
používa sa napríklad pri remitende.
Knihy sa označujú čiarovými kódmi EAN-13, UPC-A alebo UPC-E v súlade s požiadavkami na kvalitu tlače.
Viac informácií nájdete na našej stránke www.gs1sk.org v časti publikácie - „Označovanie kníh“.
47
11.2 Interné čísla
Niektoré obchodné spoločnosti potrebujú označovať tovar pre svoje interné potreby. Na interné potreby sa prideľujú
napr. čísla s prefixom 28, do ktorých je zakódovaná hmotnosť výrobku. Tieto čísla sa nemôžu používať mimo danej spoločnosti. Nesmú sa používať v EDI správach, pretože pre obchodných partnerov to nie sú jednoznačné čísla. Interné čísla
môžu spôsobiť problémy v prípade fúzie spoločností.
11.3 Kupóny
Kupóny sa identifikujú len na regionálnej úrovni, spravidla v jednom štáte, čo znamená, že čísla kupónov nie sú jednoznačné na celom svete. Štruktúru kupónov si určujú členské organizácie GS1.
Kupóny sa označujú číslom v štruktúre GTIN-13 s prefixom 99. V Severnej Amerike sa na označenie kupónov používa kód
UPC s prefixom 05 a 99.
Prefixy 981, 982 a 983 sú určené na označenie kupónov v krajinách, kde sa používa spoločná mena (napr. EURO).
11.3.1 Kupóny v SR
Kupón je poukážka, ktorá sa v obchode vymieňa za peňažnú hodnotu alebo tovar. Pre využitie v obchode kupón identifikujeme 13-miestnym číslom zobrazeným formou čiarového kódu EAN-13. Výhodou čiarového kódu na kupóne je
zautomatizované a zrýchlené spracovanie, s čím súvisí aj zníženie nákladov na ich spracovanie.
V čísle kupónu môže byť uvedená hodnota zľavy a identifikačné číslo kupónu. Registračný systém v obchode bude obsahovať identifikačné číslo kupónu a informáciu o tom, či vydavateľ kupónu spoločne s obchodníkom poskytujú zákazníkovi zľavu, tovar zdarma, percentuálnu zľavu z nakúpeného tovaru alebo iné. Po zosnímaní čiarového kódu sa z informačného systému vyberie príslušná informácia a zákazníkovi sa z nákupu odpočíta príslušná suma.
Štruktúra kupónu
Prefix
Vydavateľ
Rok vydania
Číslo kupónu
Hodnota
Kontrolná číslica
9 9
Y1 Y2 Y3 Y4
V
R1 R2
H H H
K
Prefix pridelila organizácia GS1 pre kupóny každej členskej krajine.
Vydavateľ je identifikačné číslo, ktoré prideľuje GS1 Slovakia.
Rok vydania je posledná číslica roku (napr. rok 2005 sa uvedie ako 5).
Číslo kupónu je identifikačné číslo, ktoré prideľuje vydavateľ kupónov.
Hodnota kupónu v korunách alebo zľava v percentách prípadne zľava určená druhom kupónu.
Kontrolná číslica sa vypočíta z predchádzajúcich 12 číslic podľa definovaného algoritmu.
11.3.2 € KUPÓNY
Štruktúra € kupónu
48
Prefix
Vydavateľ
Číslo kupónu
Hodnota kupónu
Kontrolná číslica
9 8 1
Y1 Y2 Y3 Y4
R1 R2
E E,E
K
9 8 2
Y1 Y2 Y3 Y4
R1 R2
E,E E
K
9 8 3
Y1 Y2 Y3 Y4
R1 R2
E,E E
K
Prefix pridelila organizácia GS1 pre Euro kupóny
981 - kupóny do hodnoty € 99,9
982 a 983 - kupóny do hodnoty € 9,99
Vydavateľ je identifikačné číslo, ktoré prideľuje GS1 Belgium·Luxembourg prostredníctvom GS1 Slovakia.
Číslo kupónu je identifikačné číslo, ktoré prideľuje vydavateľ kupónov.
Hodnota kupónu sa uvádza v €. Ak je hodnota kupónu 000, potom vydavateľ kupónu poskytuje darček zdarma.
Kontrolná číslica sa vypočíta z predchádzajúcich 12 číslic podľa definovaného algoritmu.
11.3.3 Identifikačné rabatové karty
Na základe identifikačnej rabatovej karty obchodník môže poskytovať svojim zákazníkom isté výhody. Napríklad percentuálnu zľavu pri nákupe. Identifikačné číslo rabatovej karty je 13-miestne a zobrazuje sa formou čiarového kódu EAN-13.
Štruktúra identifikačnej rabatovej karty
Prefix
Vydavateľ
Rok vydania
Číslo zákazníka
Kontrolná číslica
9 9
Y1 Y2 Y3 Y4
V
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
K
Prefix pridelila organizácia GS1 každej členskej krajine GS1.
Vydavateľ identifikačné číslo, ktoré prideľuje GS1 Slovakia.
Rok vydania je posledná číslica roku (napr. rok 2005 sa uvedie ako 5).
Číslo zákazníka prideľuje vydavateľ svojim zákazníkom.
Kontrolná číslica sa vypočíta z predchádzajúcich 12 číslic podľa definovaného algoritmu.
49
12. GLOBÁLNE LOKALIZAČNÉ ČÍSLA - GLN
Globálne lokalizačné čísla (GLN) jedinečne identifikujú právnické osoby a fyzické umiestnenie.
Obchodný vzťah môže mať niekoľko účastníkov; dodávatelia, odberatelia a prípadne aj poskytovatelia logistických služieb. V každej spoločnosti sa obchodný vzťah môže týkať niekoľkých oddelení.
Obchodní partneri musia vo svojich interných databázach presne identifikovať všetky miesta a oddelenia, ktoré súvisia
s týmto obchodným vzťahom.
Lokalizačné čísla GLN majú štruktúru GTIN-13 a sú len identifikačné bez akéhokoľvek ďalšieho významu.
Každá spoločnosť, ktorá má pridelený GS1 prefix firmy, má pridelené minimálne jedno GLN. Každej lokalite, ktorú treba
odlíšiť, sa pridelí iné identifikačné číslo GLN.
Každá spoločnosť, ktorá používa GLN, je povinná informovať svojich obchodných partnerov o všetkých pridelených
číslach GLN a o údajoch, ktoré sa k nim vzťahujú.
GLN čísla sa používajú napríklad pri elektronickej komunikácii na smerovanie správ a identifikáciu jednotlivých miest,
ktoré sú relevantné pre daný obchodný styk.
GLN sa tiež používajú vo forme čiarových kódov GS1-128 s aplikačnými identifikátormi.
Aplikačné identifikátory boli definované pre:
lokalizačné číslo príjemcu (AI 410)
lokalizačné číslo fakturovaného príjemcu (AI 411)
lokalizačné číslo dodávateľa (AI 412)
lokalizačné číslo konečného príjemcu (AI 413)
lokalizačné číslo umiestnenia jednotky (AI 414)
lokalizačné číslo spoločnosti, ktorá vystaví faktúru (AI 415)
•
•
•
•
•
•
Na zobrazenie GLN formou čiarového kódu sa môže použiť len čiarový kód GS1-128.
GS1 Prefix Firmy
ID číslo lokality
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
50
Kontrolná číslica
N13
13. eCom
Obchodné spoločnosti každý deň vytvárajú a spracúvajú závratné množstvo papierových dokumentov. Objednávky,
faktúry, katalógy výrobkov a správy o predaji sú nosičmi dôležitých informácií, ktoré predchádzajú, sprevádzajú alebo
nasledujú fyzický tovar v obchodnej transakcii.
EDI - elektronická výmena údajov (Electronic Data Interchange) je nástroj, ktorý umožňuje obchodným partnerom automatický prenos obchodných informácií z jedného počítačového systému priamo do druhého. Všetky dokumenty, ktoré
sa používajú v obchodnom styku, v EDI komunikácii nahrádzajú štandardizované správy, ktoré umožňujú elektronickú
výmenu údajov medzi systémami.
POZNÁMKA: EDI je prenos štruktúrovaných dát vo forme štandardizovanej správy elektronickými prostriedkami z jedného počítačového systému do iného s minimálnym zásahom človeka.
Takáto výmena sa používa pri obchodných transakciách a všetkých komerčných, logistických a finančných operáciách,
ktoré s ňou súvisia. Úspešná implementácia EDI v spoločnosti znamená vysokú úroveň angažovanosti nielen vedenia
spoločnosti, ale aj širokého spektra výkonných manažérov zodpovedných za aktivity z rôznych oblastí. Zároveň je potrebné urobiť revíziu politiky a zaužívaných procesov a potom je možné začať s novými obchodnými vzťahmi. Základom
systému je lepšie používanie a zdieľanie informácie tak interne ako aj medzi obchodnými partnermi.
V systéme GS1 je EDI štandardizované v dvoch oblastiach: EANCOM® a XML.
EANCOM® je súbor štandardných správ, ktorý slúži na zavedenie štandardizovaných správ UN/EDIFACT. Obsahuje správy
(business messages) s jasnými definíciami a vysvetlením o používaní jednotlivých dátových polí. EANCOM® umožňuje
obchodným partnerom vymieňať obchodné doklady jednoduchým a presným spôsobom.
Existujú rôzne typy správ, ktoré uspokoja všetky obchodné požiadavky na rôznych stupňoch obchodného vzťahu:
• Správy o základných údajoch o spoločnosti a výrobku (tzv. Master data).
• Obchodné transakcie sa začínajú objednávkou a končia oznamom o zúčtovaní na ťarchu alebo v prospech účtu.
•
•
Všetky doklady sa zasielajú postupne, ako prebiehajú jednotlivé obchodné cykly.
Správy o výkazoch a plánoch sa používajú na informovanie obchodných partnerov o obchodnej činnosti alebo na
plánovanie budúcich požiadaviek. Takto možno zjednodušiť distribučný reťazec.
Všeobecné správy, ktoré sa posielajú na jednu alebo viac adries.
EANCOM® je súborom štandardných správ, ktorý používa identifikačné čísla systému GS1, predovšetkým GTIN a GLN.
Používaním čísel GTIN sa zjednoduší zavedenie EDI so všetkými obchodnými partnermi.
GTIN je jediné medzinárodné a multi-odvetvové identifikačné číslo, ktoré jednoznačne a jasne identifikuje každú obchodnú jednotku a jej varianty, bez ohľadu na krajinu pôvodu alebo miesto určenia. GTIN je zvlášť dôležité v EANCOM®
správach pri komunikácií s obchodnými partnermi. Vďaka GTIN spoločnosti nemusia viesť iné interné spôsoby číslovania
pre každého obchodného partnera osobitne.
51
Globálne lokalizačné čísla GLN umožňujú pohotovú výmenu informácií o lokáciách alebo identifikácii spoločnosti. Používajú sa v EANCOM® správach, ale môžu sa tiež použiť v komunikačných sieťach na smerovanie EDI správy, do určených
schránok, pracovných staníc alebo aplikácií.
EDI prostredníctvom EANCOM® správ vyžaduje zvláštny spôsob pripojenia v sieti VAN (Value Added Network). Sieť VAN je
spoľahlivá, ale môže byť nákladná a vyžaduje špeciálne služby. To je dôvodom toho, že investíciu do takejto infraštruktúry
si v minulosti mohli dovoliť len tie najväčšie spoločnosti. V dnešnej dobe už aj menšie spoločnosti využívajú služby VAN
sietí. Ich výhodou je nenáročnosť technickej implementácie na strane používateľa.
S prudkým rozširovaním internetu podniky prejavili záujem využívať aj toto médium na výmenu obchodných dokumentov. Odpoveďou na túto požiadavku bolo XML (eXtensible Mark-up Language), ktorý sa používa na automatickú výmenu
obchodných informácií medzi aplikáciami prostredníctvom internetu. Nevýhodou priameho spojenia obchodných partnerov pomocou internetu a standardných XML správ je technická náročnosť v IT systéme používateľa.
Organizácia GS1 vyvinula niekoľko štandardných XML správ, pričom všetky používajú štandardné čísla ako GTIN alebo
GLN. Viac informácií o týchto štandardoch môžete získať v členských organizáciách GS1.
52
14. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
(1) Dajú sa čiarové kódy UPC-A a UPC-E snímať mimo USA?
Áno. Systém GS1 bol vyvinutý z amerického systému U.P.C., takže americké čiarové kódy fungujú perfektne vo všetkých
systémoch GS1. Spoločnosti, ktoré majú pridelený prefix firmy v USA a Kanade, používajú na svojich výrobkoch kódy UPC.
(2) Dajú sa čiarové kódy EAN-13 snímať v Severnej Amerike?
Čiarové kódy EAN-13 majú byť plne akceptovateľné na celom svete od 1. januára 2005. GS1 US a GS1 Canada budú naďalej na svojich územiach informovať o tejto skutočnosti a očakávajú, že do konca roka 2005 budú všetci maloobchodníci
pripravení pracovať s kódmi EAN-13.
Väčšina obchodníkov v USA a Kanade je pripravená pracovať s kódmi EAN-13 od 1. januára 2005, ale menší maloobchodníci sú stále v štádiu prechodu. Podniky by mali kontaktovať obchodných partnerov v Severnej Amerike skôr, ako vymenia
UPC kódy za kódy EAN-13. USA aj Kanada si uvedomujú prínos, ktorým je celosvetové akceptovanie kódov EAN-13 a
veria, že s prechodom na jednotný systém bude plynulý s čo najmenším počtom problémov.
(3) Vyjadrujú prvé číslice kódu krajinu pôvodu výrobku?
Nie. Prvé číslice určujú krajinu, v ktorej je spoločnosť zaregistrovaná. Samotné výrobky sa môžu vyrábať hocikde na svete.
Napríklad, čísla GTIN začínajúce číslom 50 boli pridelené vo Veľkej Británii, ale výrobky sa nemusia vyrábať v UK. Toto sa
týka aj ostatných členských organizácií a ich prefixov.
(4) Je v čiarovom kóde zahrnutá aj cena a popis výrobku?
Spravidla nie. Čiarový kód obsahuje číslo GTIN uvedené pod ním, ktoré jednoznačne identifikuje výrobok. Všetky informácie o výrobku sú uložené v databáze počítača. Jedinou výnimkou sú čísla na označovanie výrobkov s premenlivými
mernými jednotkami a kupóny, ktoré obsahujú cenu alebo mernú jednotku výrobku alebo hodnotu kupónu.
(5) Je prvých sedem číslic GTIN identifikačným číslom výrobcu?
Nie. Členské organizácie GS1 prideľujú 6 – 10-miestny GS1 prefix firmy. Prvé dve alebo tri číslice vymedzujú krajinu, ktorá
GS1 prefix firmy pridelila. Prefix firmy nie vždy označuje výrobcu, ale môže označovať aj firmu, ktorá číslo pridelila (napríklad vlastníka obchodnej značky).
(6) Musia sa čiarové kódy tlačiť v nominálnej veľkosti?
Nie. Proces tlače a použité materiály určujú veľkosť čiarového kódu. Skener musí byť schopný jasne rozlíšiť čiary a medzery. Pri horšej kvalite tlače sa vyžadujú väčšie symboly.
(7) Používa sa na označovanie kartónov iný systém?
Nie. Systém GS1 umožňuje využívať na vonkajšie obaly, ktoré neprechádzajú POS systémami, tri rôzne symboliky - EAN/
UPC, ITF-14 a GS1-128. Číslovací systém je navrhnutý na používanie pre všetky druhy balenia. Rozdielne symboly sa
používajú na základe toho, aké informácie potrebujeme, v akých podmienkach a v akom prostredí sa bude skenovať a od
použitých materiálov.
53
(8) Môžem môj interný systém kódovania zakomponovať do čísla výrobku?
Interné čísla nemajú byť súčasťou GTIN. Systém GS1 je určený pre otvorený trh a často sa používa súbežne s interným
systémom (používa sa tzv. referenčná tabuľka). Niektoré firmy môžu nahradiť svoj interný systém, ale používanie systému
GS1 neznamená nevyhnutne vzdať sa interného systému.
(9) Musia sa čiarové kódy tlačiť čiernou farbou na biely podklad?
Nie. Čiary musia byť tmavé oproti svetlému podkladu, keď sa osvetlia červeným svetlom, ktoré používajú snímače.
Studené farby ako modrá, zelená alebo čierna sa môžu použiť na tlačenie čiar. Teplé farby ako červená, oranžová a žltá
rovnako ako aj biela sa používajú ako podklad. Je dôležité, aby kontrast medzi čiarami a medzerami bol dostatočný, preto
je vhodné farebné kombinácie konzultovať s tlačiarom.
(10) Sú čiarové kódy EAN/UPC vhodné iba pre maloobchodné POS systémy?
Nie. Systém GS1 je úplne neutrálny. Používa sa na identifikáciu čohokoľvek, čo sa vymieňa medzi spoločnosťami, ale aj na
identifikáciu jednotlivých spotrebiteľských jednotiek. Kódy na produktoch sa snímajú, keď výrobca expeduje tovar, keď
ho preberá distributér, keď sa prijíma do skladu, pri inventarizácii zásob, pri vystavovaní objednávok atď. Systém používajú
spoločnosti vo všetkých obchodných a priemyselných sektoroch.
(11) Sú všetky čiarové kódy rovnaké?
Nie. Čiarové kódy EAN, UPC, ITF-14 a GS1-128 majú štandardizovaný obsah dát a môžu ich používať všetky spoločnosti,
ktoré používajú systém GS1. Iné čiarové kódy, ako napríklad code 39, nie sú štandardizované a ich použitie je možné len
v regulovanom prostredí, kde nemôže dôjsť k problémom s chybnou interpretáciou údajov.
(12) Kde môžem získať viac informácií?
Podrobnejšie informácie sú uvedené na www.gs1sk.org.
Pravidlá o prideľovaní GTIN sú uvedené na:
www.gs1.org/gtinrules (anglická verzia)
www.gs1sk.org/GtinRules (slovenská verzia)
54
15. SLOVNÍK
Termín
Popis
AI
skratka pre aplikačný identifikátor
aplikačný identifikátor
pole pozostávajúce z dvoch alebo viacerých znakov na začiatku dátového
reťazca, ktoré jednoznačne definuje jeho formát a význam; aplikačné
identifikátory sa používajú na zakódovanie údajov do čiarového kódu GS1-128
atribút
informácia, ktorá vyjadruje vlastnosti priradené k identifikačnému číslu
(napr. GTIN)
okrajové čiary, tmavý rámik
čiary obkolesujúce čiarový kód. Ich úlohou je predísť chybnému snímaniu
a zlepšiť kvalitu tlače čiarového kódu
čiarový kód EAN-13
čiarový kód EAN/UPC, do ktorého je zakomponované GTIN-13
čiarový kód EAN-8
čiarový kód EAN/UPC, do ktorého je zakomponované GTIN-8
čiarový kód UPC-A
čiarový kód, ktorý obsahuje identifikačné číslo GTIN-12
čiarový kód UPC-E
čiarový kód, ktorý obsahuje identifikačné číslo GTIN-12 s potlačenými nulami
číslo firmy UCC
časť UCC-12 štandardnej číslovacej štruktúry
číslo výrobku
súčasť identifikačného čísla obchodnej jednotky, ktorú prideľuje používateľ
v rámci GS1 prefixu firmy ktorý vlastní
členská organizácia GS1
člen združenia s licenciou GS1 zodpovedný za správne používanie systému
GS1 v danom regióne
človekom čitateľná interpretácia
znaky, písmená a číslice čitateľné človekom ako opak znakov symbolu
čiarového kódu, ktoré sú čitateľné prístrojom
dátový reťazec
údaj, ktorý má zadefinovanú štruktúru a význam; skladá sa z identifikačnej
časti (prefix alebo aplikačný identifikátor) a dátovej časti; zobrazuje sa nosičmi
podporovaných systémom GS1
dodávateľ
strana, ktorá vyrába, dodáva alebo poskytuje tovary alebo služby
EANCOM®
medzinárodný štandard EDI, podmnožina štandardu UN/EDIFACT
EDI
elektronická výmena dát (Electronic Data Interchange)
elektronická správa
dátový reťazec získaný zo zoskenovaných údajov a prenos získaných údajov
na validáciu a jedinečné spracovanie v užívateľskej aplikácií
elektronický obchod
spôsob komunikácie s obchodnými partnermi a riadenie elektronickými
prostriedkami ako napríklad elektronická výmena údajov a systémy
na automatický zber dát
FNC1
skratka pre funkčné znamienko 1
formát GTIN
formát, ktorým sa musí zobraziť GTIN v 14-miestnom poli počítačového
súboru a zabezpečí sa tak jedinečnosť identifikačných čísel
funkčné znamienko 1
prvok symboliky, ktorý sa používa na vytvorenie dvojitého znaku štart
v symbolike GS1-128; používa sa aj na oddelenie niektorých reťazených dátových reťazcov v závislosti od ich umiestnenia v symbole
GLN
skratka pre globálne lokalizačné číslo; používa sa v štruktúre GTIN-13
na identifikáciu fyzických lokácií alebo právnych subjektov
55
56
GS1
organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá spolu s členskými organizáciami GS1
spravuje systém GS1
GS1 prefix
prvé dve alebo tri číslice GTIN, ktoré pridelil organizácia GS1 členskej
organizácii GS1
GS1 prefix firmy
časť medzinárodnej číselnej štruktúry; pozostáva z GS1 prefixu a čísla firmy,
ktoré pridelila členská organizácia GS1
GTIN
skratka pre globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky; používa sa
v štruktúre GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 alebo GTIN-14
GTIN-12
identifikačné číslo pozostávajúce z 12 číslic
GTIN-13
13-miestna štandardná číselná štruktúra, pozostávajúca z GS1 prefixu firmy;
čísla výrobku, čísla lokácie alebo typu majetku; a kontrolnej číslice
GTIN-8
8-miestna štandardná číselná štruktúra, pozostávajúca sa z prefixu,
čísla výrobku a kontrolnej číslice
Identifikačné číslo GTIN-13
identifikačné číslo GS1 pozostávajúce z 13 číslic, ktoré sa používa na
identifikáciu obchodných jednotiek, lokácií a v iných špeciálnych prípadoch
(napr. na identifikáciu kupónov)
identifikačné číslo GTIN-14
identifikačné číslo GS1 pozostávajúce zo 14 číslic, ktoré sa používa na
identifikáciu obchodných jednotiek
identifikačné číslo GTIN-8
identifikačné číslo GS1 pozostávajúce z 8 číslic, ktoré sa používa na
identifikáciu špeciálnych obchodných jednotiek
Identifikačné číslo prepravnej
jednotky
pozri SSCC
indikátor
doplnková číslica, ktorá definuje význam určitých údajov
indikátor balenia
číslo, ktoré si určí používateľ; úlohou indikátora balenia je zvýšiť kapacitu
sériových čísel v rámci kódu SSCC
indikátor svetlého okraja
znak „väčší než“ (>) alebo „menší než“ (<) pričom vrchol určuje hranicu svetlého
okraja.
ISO
Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu
ITF
symbolika čiarového kódu „Interleaved Two of Five - prekladaný 2 z 5“
ITF-14
symbol čiarového kódu v systéme GS1, ktorý sa používa na zakódovanie
GTIN-14
kontrast
rozdiel medzi odrazivosťou čiary a medzery pri snímaní čiarového kódu
kontrast symbolu
parameter v zmysle ISO 15416, ktorý meria rozdiel medzi bodmi najvyššej
a najnižšej odrazivosti alebo v profile odrazivosti
kontrolná číslica
číslica, ktorá sa vypočíta podľa definovaného algoritmu z predchádzajúcich
číslic; používa sa na kontrolu správnosti zostavenia a snímania čiarového kódu
kupón
poukaz, ktorý sa dá vymeniť za hotovosť alebo spotrebiteľskú jednotku
logistická jednotka
zoskupenie tovaru do útvaru, ktorý je určený na prepravu alebo uskladnenie
logistické parametre
vonkajšie rozmery logistickej jednotky, celková hmotnosť alebo objem vrátane
baliacich materiálov logistickej jednotky; uvádzajú sa ako hrubé
lokalizačné číslo
pozri GLN
nosič údajov
spôsob zobrazenia údajov v strojom čitateľnej podobe; umožní automatické
snímanie
obchodná jednotka
akákoľvek jednotka (výrobok alebo služba), o ktorej je potrebné opätovne
získavať preddefinovanú informáciu; takúto obchodnú jednotku možno
oceniť, objednať alebo faktúrovať medzi obchodnými partnermi
odberateľ
strana, ktorá prijíma, nakupuje alebo spotrebúva tovary alebo služby
parametre obchodnej jednotky
čisté údaje o produktoch s premenlivými mernými jednotkami, ktoré sa
použijú na fakturáciu
pevná dĺžka
termín, ktorý sa používa na opísanie dátové poľa v dátovém reťazci s presne
určeným počtom znakov
podkladový materiál
materiál, na ktorom je vytlačený čiarový kód
prekladaný 2 z 5
pozri ITF-14
prepravca
strana zabezpečujúca prepravné služby
priama tlač
postup, pri ktorom tlačiarenský stroj tlačí symbol fyzickým kontaktom
s podkladom, napríklad flexografia alebo striekaná tlač
prídavný symbol
symbol EAN/UPC, ktorý sa používa na zakódovanie doplnkových informácií
k základnému symbolu EAN/UPC
produkty s premenlivými mernými
jednotkami
výrobky, ktoré sa predávajú, objednávajú alebo vyrábajú v celkoch, ktoré
nemožno vopred určiť ako napríklad hmotnosť rýb, mäsa, hydiny, syrov; dĺžka
povrazov, reťazí, látok, kobercov; počet klincov, ...
reťazenie
zobrazenie niekoľkých dátových reťazcov do jedného symbolu čiarového kódu
rozmer X
presne určená šírka najužšieho prvku v symbole čiarového kódu
skener
elektronické zariadenie určené na snímanie čiarových kódov a konverziu optických informácií do elektrických signálov, ktoré sú zrozumiteľné počítačom
SSCC
jednoznačné identifikačné číslo prepravnej jednotke v 18-miestnej štruktúre
svetlý okraj
definovaný voľný priestor okolo čiarového kódu, do ktorého nesmie zasahovať
žiadna grafika
symbol
kombinácia znakov symbolu a prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre danú
symboliku vrátane svetlých okrajov, znakov štart a stop, dátových prvkov
a ostatných doplnkových znakov, ktoré tvoria úplnú skenovateľnú jednotku
symbolika
metóda zobrazovania numerických alebo alfabetických znakov v čiarovom
kóde (typ čiarového kódu)
Symboly EAN/UPC
Druh čiarových kódov, medzi ktoré patria EAN-8, EAN-13, UPC-A a UPC-E. Hoci
symboly UPC-E nemajú samostatný identifikátor symboliky, v softvéroch sa
správajú ako samostatná symbolika. Pozri aj EAN-8, EAN-13, UPC-A a UPC-E.
Systém GS1
špecifikácie, štandardy a smernice, ktoré vydala organizácia GS1
štruktúra GTIN-14
14-miestna štandardná číselná štruktúra, pozostávajúca z indikátora balenia;
GS1 prefixu firmy; čísla výrobku a kontrolnej číslice
57
58
štruktúra GTIN-12
12-miestna štandardná číselná štruktúra pozostávajúca z prefixu GS1, čísla
výrobcu, čísla výrobku a kontrolnej číslice
vlastník obchodnej značky
strana zodpovedná za prideľovanie GTIN a umiestnenie čiarového kódu na
obchodnú jednotku; správca GS1 prefixu firmy
výpočet kontrolnej číslice GS1
algoritmus na výpočet kontrolnej číslice, ktorým sa overuje správnosť
dekódovania údajov z čiarového kódu
znak symbolu
fyzické zobrazenie kódového slova tmavými a svetlými prvkami, pričom
nemusí jestvovať priame, vzájomne
zníženie
symbol čiarového kódu vytlačený s výškou menšou ako je doporučovaná
výška; znížené čiarové kódy sa dajú čítať len s problémami.
zväčšenie
rôzne rozmery čiarového kódu, ktoré sú odvodené od nominálnej veľkosti
a pevným pomerom strán; uvádza sa v percentách alebo príslušných
ekvivalentoch nominálnej veľkosti
A. PRÍLOHY
A.1 PRÍLOHA
Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice GS1
Pozícia čísla
Číslo
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
GTIN-8
GTIN-12
SSCC
N18
N17
N16
N15
N
P
N
P
N
P
Kontrolná
číslica
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
K1
N12
N11
N10
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
K1
N13
N12
N11
N10
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
K1
N14
N13
N12
N11
N10
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
K1
N14
N13
N12
N11
N10
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
K1
P
N
P
N
P
N
P
Kontrolná
číslica
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
K1
GTIN-13
GTIN-14
P
Vysvetlivky: P = párny, N = nepárny
1.Súčet všetkých číslic daného kódu na párnych miestach
2.Výsledok kroku 1 vynásobte 3
3.Súčet všetkých číslic daného kódu na nepárnych miestach
4.Súčet výsledkov kroku 2 a 3
5. Zaokrúhliť výslednú hodnotu kroku 4 na celé desiatky nahor
6.Odpočítať výslednú hodnotu kroku 4 od výslednej hodnoty kroku 5
7.Rozdiel je kontrolná číslica
Príklad:
Vypočítajte kontrolnú číslicu pre číslo 858123451234.
Pozícia čísla
Číslo
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
GTIN-8
GTIN-12
N12
N11
N10
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
K1
8
5
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
K1
N14
N13
N12
N11
N10
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
K1
N14
N13
N12
N11
N10
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
K1
GTIN-13
GTIN-14
SSCC
N18
N17
N16
N15
1. 5 + 1 + 3 + 5 + 2 + 4 = 20
2. 20 × 3 = 60
3. 8 + 8 + 2 + 4 + 1 + 3 = 26
4. 60 + 26 = 86
5. 86 zaokrúhlené nahor = 90
6. 90 - 86 = 4
7. kontrolná číslica K1 = 4
Úplné GTIN-13 s kontrolnou číslicou je 8581234512344.
POZNÁMKA: Na stránke www.gs1sk.org nájdete program na automatický výpočet kontrolnej číslice.
59
A.2 PRÍLOHA
Identifikačné čísla GTIN-12 v symbole UPC-E
Identifikačné čísla GTIN-12 začínajúce prefixom 0, sa môžu zobrazovať malým symbolom čiarového kódu nazývaným
UPC-E. Jednotkové číslo GTIN-12 je skrátené do symbolu čiarového kódu pozostávajúceho zo šiestich znakov. Pre aplikačné spracovanie sa jednotkové číslo musí previesť do svojej plnej dĺžky softvérom snímača čiarového kódu alebo aplikačným softvérom. Neexistuje 6 miestne číslo obchodnej jednotky.
POZNÁMKA: Algoritmus prevodu čísla GTIN-12 do kódu UPC-E je uvedený v Špecifikáciách GS1.
60
A.3 PRÍLOHA
Rozmery modulov a symbolov pri rôznych faktoroch zväčšenia.
Faktor
zväčšenia
v%
Šírka modulu
(rozmer X)
[mm]
80
85
Rozmery kódu
EAN-13/UPC-A
[mm]
Rozmery kódu
EAN-8
[mm]
Šírka
Výška
Šírka
Výška
0.264
29.83
20.73
21.38
17.05
0.281
31.70
22.02
22.72
18.11
90
0.297
33.56
23.32
24.06
19.18
95
0.313
35.43
24.61
25.39
20.24
100
0.330
37.29
25.91
26.73
21.31
105
0.346
39.15
27.21
28.07
22.38
110
0.363
41.02
28.50
29.40
23.44
115
0.379
42.88
29.80
30.74
24.51
120
0.396
44.75
31.09
32.08
25.57
125
0.412
46.61
32.39
33.41
26.64
130
0.429
48.48
33.68
34.75
27.70
135
0.445
50.34
34.98
36.09
28.77
140
0.462
52.21
36.27
37.42
29.83
145
0.478
54.07
37.57
38.76
30.90
150
0.495
55.94
38.87
40.10
31.97
155
0.511
57.80
40.16
41.43
33.03
160
0.528
59.66
41.46
42.77
34.10
165
0.544
61.53
42.75
44.10
35.16
170
0.561
63.39
44.05
45.44
36.23
175
0.577
65.26
45.34
46.78
37.29
180
0.594
67.12
46.64
48.11
38.36
185
0.610
68.99
47.93
49.45
39.42
190
0.627
70.85
49.23
50.79
40.49
195
0.643
72.72
50.52
52.12
41.55
200
0.660
74.58
51.82
53.46
42.62
POZNÁMKA: Hrubo vytlačeným písmom je uvedená nominálna veľkosť.
61
A.4 PRÍLOHA
Aplikačné identifikátory GS1
Zoznam všetkých aplikačných identifikátorov
AI
Úplný názov aplikačného identifikátora
Formát
Názov
00
Identifikačné číslo prepravnej jednotky
n2+n18
SSCC
01
Globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky (GTIN)
n2+n14
GTIN
02
GTIN výrobku v prepravnej jednotke
n2+n14
CONTENT
10
62
Číslo dávky
n2+an..20
BATCH/LOT
11
1
Dátum výroby (RRMMDD)
n2+n6
PROD DATE
12
1
Dátum splatnosti (RRMMDD)
n2+n6
DUE DATE
13
1
Dátum balenia (RRMMDD)
n2+n6
PACK DATE
15
1
Dátum minimálnej trvanlivosti (RRMMDD)
n2+n6
BEST BEFORE
alebo SELL BY
171
Dátum exspirácie (RRMMDD)
n2+n6
USE BY alebo EXPIRY
20
Variant výrobku
n2+n2
VARIANT
21
Sériové číslo výrobku
n2+an..20
SERIAL
22
Doplnkové informácie o zdravotníckych výrobkoch
n2+an..29
QTY/DATE/BATCH
240
Doplnkové informácie o výrobku
n3+an..30
ADDITIONAL ID
241
Číslo zákazníckej strany
n3+an..30
CUST. PART No.
242
Číslo variantu výroby na objednávku
n3+n..6
MTO VARIANT
2502
Sériové číslo časti výrobku
n3+an..30
SECONDARY SERIAL
251
Odkaz na pôvodný celok
n3+an..30
REF TO SOURCE
253
GS1 Globálny identifikátor typu dokumentu
n3+n13+n..17
DOC. ID
254
Komponent pre rozšírenie GLN
n3+an..20
GLN EXTENSION
30
Počet kusov výrobkov s premenlivými mernými jednotkami
n2+n..8
VAR. COUNT
310n
-369n
Parametre obchodných a logistických jednotiek
n4+n6
**Viď osobitné tabuľky.
Pre všetky AI platí
uvedený formát**
337n
Kilogram na meter štvorcový
n4+n6
KG PER m2
37
Počet kusov v prepravnej jednotke
n2+n..8
COUNT
390(n)
Suma k platbe – jednotná mena
n4+n..15
AMOUNT
391(n)
Suma k platbe – s ISO kódom meny
n4+n3+n..15
AMOUNT
392(n)
Suma k platbe – tovary s premenlivými mernými
jednotkami – jednotná mena
n4+n..15
PRICE
393(n)
Suma k platbe – tovary s premenlivými mernými
jednotkami – s ISO kódom meny
n4+n3+n..15
PRICE
400
Číslo objednávky
n3+an..30
ORDER NUMBER
401
Číslo zásielky
n3+an..30
CONSIGNMENT
2
402
Identifikačné číslo zásielky
n3+n17
SHIPMENT NO.
403
Kód trasy
n3+an..30
ROUTE
410
Lokalizačné číslo príjemcu
n3+n13
SHIP TO LOC
411
Lokalizačné číslo fakturovaného príjemcu
n3+n13
BILL TO
412
Lokalizačné číslo dodávateľa
n3+n13
PURCHASE FROM
413
Lokalizačné číslo konečného príjemcu
n3+n13
SHIP FOR LOC
414
Lokalizačné číslo umiestnenia jednotky
n3+n13
LOC No
415
Lokalizačné číslo spoločnosti, ktorá vystaví faktúru
n3+n13
PAY TO
420
PSČ príjemcu
n3+an..20
SHIP TO POST
421
PSČ príjemcu s ISO kódom krajiny
n3+n3+an..9
SHIP TO POST
422
Krajina pôvodu s ISO kódom krajiny
n3+n3
ORIGIN
423
Krajina prvotného spracovania
n3+n3+n..9
COUNTRY
– INITIAL PROCESS
424
Krajina spracovania
n3+n3
COUNTRY – PROCESS
425
Krajina demontáže (rozrábky, jatočnej úpravy, ...)
n3+n3
COUNTRY
– DISASSEMBLY
426
Krajina úplného spracovania
n3+n3
COUNTRY
– FULL PROCESS
7001
Skladové číslo NATO
n4+n13
NSN
7002
UN/ECE klasifikácia pre hovädzie, bravčové a iné polky
a štvrte
n4+an..30
MEAT CUT
7003
Dátum a čas exspirácie
n4+n10
–
Sila účinnej látky
n4+n..4
ACTIVE POTENCY
Schvaľovacie číslo rozrábkarne s ISO kódom krajiny
n4+n3+an..27
PROCESSOR # s
8001
Výrobky na rolke – šírka, dĺžka, vnútorný priemer, smer
vinutia a počet spojov
n4+n14
DIMENSIONS
8002
Elektronické sériové číslo pre celulárne mobilné telefóny
n4+an..20
CMT No
8003
Vratné položky
n4+n14+an..16
GRAI
8004
Identifikácia jednotky v prípade zapožičania
n4+an..30
GIAI
7004
703(s)
3
8005
Cena za mernú jednotku
n4+n6
PRICE PER UNIT
8006
Identifikácia časti obchodnej jednotky
n4+n14+n2+n2
GCTIN
8007
Číslo bankového účtu podľa ISO 13616
n4+an..30
IBAN
8008
Dátum a čas výroby
n4+n8+n..4
PROD TIME
8018
Popisné číslo služby
n4+n18
GSRN
8020
Referenčné číslo platobného ústrižku
n4+an..25
REF No
8100
Rozšírený kód kupónu GS1-128
n4+n1+n5
-
8101
Rozšírený kód kupónu GS1-128
n4+n1+n5+n4
-
63
8102
Rozšírený kód kupónu GS1-128
n4+n1+n1
-
8110
Identifikácia kupónov v Severnej Amerike
n2+an..30
INTERNAL
8200
URL virtuálneho obalu
n4+n..70
INTERNAL
90
Informácie dohodnuté medzi dvomi obchodnými
partnermi (vrátane FACT DIs)
n2+an..30
INTERNAL
Interné informácie
n2+an..30
INTERNAL
2
91-992
Ak sa uvádza len rok a mesiac, DD sa musí uviesť ako „00“
Skutočný názov si môže určiť samotný poskytovateľ údajov
3
Štvrtá číslica AI „s“ označuje poradie spracovateľov v reťazci
(n) Označuje pozíciu desatinnej čiarky
1
2
Metrické parametre obchodných jednotiek
AI
Úplný názov
Formát dát n6
Merná jednotka
Názov
310 (n)
Čistá hmotnosť
kg
NET WEIGHT (kg)
311 (n)
Dĺžka alebo prvý rozmer
m
LENGTH (m)
312 (n)
Šírka, priemer alebo druhý rozmer
m
WIDTH (m)
313 (n)
Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer
m
HEIGHT (m)
314 (n)
Plocha
m
AREA (m2)
315 (n)
Čistý objem
l
NET VOLUME (l)
316 (n)
Čistý objem
m
2
NET VOLUME (m3)
3
(n) Označuje pozíciu desatinnej čiarky sprava.
Metrické parametre logistických jednotiek
AI
Úplný názov
Formát dát n6
Merná jednotka
Názov
330 (n)
Celková hmotnosť
kg
GROSS WEIGHT (kg)
331 (n)
Dĺžka alebo prvý rozmer
m
LENGTH (m), log
332 (n)
Šírka, priemer alebo druhý rozmer
m
WIDTH (m), log
333 (n)
Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer
m
HEIGHT (m), log
334 (n)
Plocha
m
AREA (m2), log
335 (n)
Celkový objem
l
VOLUME (l), log
336 (n)
Celkový objem
m
(n) Označuje pozíciu desatinnej čiarky sprava.
64
2
3
VOLUME (m3), log
Parametre obchodných a logistických jednotiek v iných sústavách
AI
Úplný názov
Formát dát n6
Merná jednotka
Názov
320 (n)
Čistá hmotnosť
libry
NET WEIGHT (lb)
321 (n)
Dĺžka alebo prvý rozmer
palce
LENGTH (i)
322 (n)
Dĺžka alebo prvý rozmer
stopy
LENGTH (f )
323 (n)
Dĺžka alebo prvý rozmer
yardy
LENGTH (y)
324 (n)
Šírka, priemer alebo druhý rozmer
palce
WIDTH (i)
325 (n)
Šírka, priemer alebo druhý rozmer
stopy
WIDTH (f )
326 (n)
Šírka, priemer alebo druhý rozmer
yardy
WIDTH (y)
327 (n)
Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer
palce
HEIGHT (i)
328 (n)
Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer
stopy
HEIGHT (f )
329 (n)
Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer
yardy
HEIGHT (y)
340 (n)
Celková hmotnosť
libry
GROSS WEIGHT (lb)
341 (n)
Dĺžka alebo prvý rozmer
palce
LENGTH (i), log
342 (n)
Dĺžka alebo prvý rozmer
stopy
LENGTH (f ), log
343 (n)
Dĺžka alebo prvý rozmer
yardy
LENGTH (y), log
344 (n)
Šírka, priemer alebo druhý rozmer
palce
WIDTH (i), log
345 (n)
Šírka, priemer alebo druhý rozmer
stopy
WIDTH (f ), log
346 (n)
Šírka, priemer alebo druhý rozmer
yardy
WIDTH (y), log
347 (n)
Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer
palce
HEIGHT (i), log
348 (n)
Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer
stopy
HEIGHT (f ), log
349 (n)
Hĺbka, hrúbka, výška alebo tretí rozmer
yardy
HEIGHT (y), log
350 (n)
Plocha (produkty s premenlivými
mernými jednotkami)
palce štvorcové
AREA (i2)
351 (n)
Plocha (produkty s premenlivými
mernými jednotkami)
stopy štvorcové
AREA (f2)
352 (n)
Plocha (produkty s premenlivými
mernými jednotkami)
yardy štvorcové
AREA (y2)
353 (n)
Plocha
palce štvorcové
AREA (i2), log
354 (n)
Plocha
stopy štvorcové
AREA (f2), log
355 (n)
Plocha
yardy štvorcové
AREA (y2), log
356 (n)
Čistá hmotnosť (produkty
s premenlivými mernými jednotkami)
trójske unce
NET WEIGHT (t)
357 (n)
Čistá hmotnosť (produkty
s premenlivými mernými jednotkami)
unce
NET VOLUME (oz)
360 (n)
Čistý objem (produkty
s premenlivými mernými jednotkami)
štvrtina galónu
NET VOLUME (q)
65
361 (n)
Čistý objem (produkty
s premenlivými mernými jednotkami)
galóny (U.S.)
NET VOLUME (g)
362 (n)
Celkový objem
štvrtina galónu
VOLUME (q), log
363 (n)
Celkový objem
galóny (U.S.)
VOLUME (g), log
364 (n)
Čistý objem
palce kubické
NET VOLUME (i3)
365 (n)
Čistý objem
stopy kubické
NET VOLUME (f3)
366 (n)
Čistý objem
yardy kubické
NET VOLUME (y3)
367 (n)
Celkový objem
palce kubické
VOLUME (i3), log
368 (n)
Celkový objem
stopy kubické
VOLUME (f3), log
369 (n)
Celkový objem
yardy kubické
VOLUME (y3), log
(n) Označuje pozíciu desatinnej čiarky sprava.
66
Nevhodné farebné kombinácie
ŽLTÁ/BIELA
ORANŽOVÁ/BIELA
ČERVENÁ/BIELA
BLEDOHNEDÁ/BIELA
ČIERNA/ZELENÁ(1)
ČIERNA/ZELENÁ(2)
ČIERNA/MODRÁ
ČIERNA/HNEDÁ
ČERVENÁ/ZELENÁ(1)
MODRÁ/ZELENÁ(2)
ČERVENÁ/MODRÁ
ČERVENÁ/BLEDOHNEDÁ
BIELA/ČIERNA
ČIERNA/ZLATÁ
ORANŽOVÁ/ZLATÁ
ČERVENÁ/ZLATÁ
67
ISBN 80-967241-3-4
8 580000 000634 >
68
Nanterská 23
010 08 Žilina
T +421 41 565 11 85
F +421 41 565 11 86
E [email protected]
www.gs1sk.org
Download

Manuál pre používateľov systému GS1, 5. vydanie