Rozpis vyučovacieho predmetu:CHÉMIA/KÉMIA,
Názov tematického
Hodi Medzipredmetové
celku
na
vzťahy
Tematikus egység és
óra
Tantárgyközi
tananyag
kapcsolatok
VII.ročník
Vzdelávacie
výstupy
Tartalmi
követelmények
Metódy
a prostriedky
hodnotenia Az
értékelés
módszerei és
eszközei
Kritériá
hodnotenia Az
értékelés
szempontjaiTeljesítménybeli
követelmények
Učebné
zdroje
Taneszkö
zök
Prierezové
témy
Fejlesztési
területek
1.téma Chemické reakcie
Kémiai reakciók
Fyzikálne a chemické
deje
Fyzikálne deje
Chemické deje
Skúmanie fyzikálnych
a chemických dejov
Otázky a odpovede
1:laboratórne cvičenie
Test
Chemické reakcie
Zákon zachovania
hmoty v chemických
reakciách
Otázky a odpovede
Test
Chemické zlučovanie
Chemický rozklad
Otázky a odpovede
Test
Horenie
Hasenie ohňa
Hasiace látky
1
2
3
4
Maďarský jazykpravopis ,VII.ročník
DejepisVII
Slovenský jazykVII



5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
DejepisVII
Slovenský jazykVII
Žiak má vedieť
rozlíšiť chemické
reakcie a fyzikálny
dej,
uviesť
príklady
chemických
reakcií,
zapísať
rovnice
chemických reakcií
na
základe
slovného
opisu
reakcie,
označiť
v chemickej
rovnici reaktanty
a produkty,
poznať príklady
reakcií chemického
rozkladu
a chemického
zlučovania

Ústne skúšanie

Praktické práce

Písomné
skúšanie
Cvičenie
samostatne
Písomné
skúšanie
raktické práce
Cvičenie
samostatne
Písomné
skúšanie

Žiak vedel
učebnica
rozlíšiť chemické
Pripojenie
reakcie
na Internet
a fyzikálny dej,
uviesť príklady
chemických
reakcií,
zapísal
rovnice
chemických
reakcií na základe
slovného
opisu
reakcie,
označil
v chemickej
rovnici reaktanty
a produkty,
poznal príklady
reakcií
chemického
rozkladu
a chemického
Ochrana
životného
prostredia
Multikulturál
na výchova
Test
2.laboratórne cvičenie
Otázky a odpovede
19
20
21

Fyzika VII
2.téma Zmeny v priebehu
chemických reakcií Változások
a kémiai reakciókban
Exotermické reakcie
Endotermické reakcie
Otázky a odpovede
Rýchlosť chemických
reakcií
Faktory ovplyvňujúce
rýchlosť chemických
reakcií
Vplyv množstva látok
Teplota látok
Plošný obsah látok
Katalizátory
Otázky a odpovede
3.laboratórne cvičenie
Test
Zhrnutie učiva
22
23
24
25
Spolu
34hod
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MatematikaVII

Žiak má vedieť
pomenovať reakcie,
pri
ktorých
sa
energia
uvoľňuje
a pri ktorých sa
energia spotrebuje
(exotermické
a
endotermické
reakcie),
uviesť
príklady
exotermických
a
endotermických
reakcií s dôrazom na
bežný život,
poznať
vplyv
teploty, koncentrácie
reaktantov,
plošného
obsahu
reaktantov
a
katalyzátora
na
rýchlosť chemických
reakcií sdôrazom na
bežný život.

Ústne skúšanie
Praktické práce
Písomné
skúšanie
Cvičenie
samostatne
Písomné
skúšanie


Praktické práce
Žiak vedel
pomenovať reakcie,
pri
ktorých
sa
energia uvoľňuje učebnica
a pri ktorých sa
energia spotrebuje
Pripojenie
(exotermické
a
na Internet
endotermické
reakcie),
uviedol
príklady
exotermických
a
endotermických
reakcií s dôrazom
na bežný život,
poznal
vplyv
teploty,
koncentrácie
reaktantov,
plošného
obsahu
reaktantov
a
katalyzátora
na
rýchlosť
chemických reakcií
sdôrazom na bežný
život.
Ochrana
životného
prostredia
Download

Rozpis vyučovacieho predmetu:CHÉMIA/KÉMIA, VII.ročník Názov