MI
EKO podnik verejnoprospegmich sluiieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava
ICO: 491 870
Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IC DPH: SK2020887022
'cod banky: 5600
Cislo tittu: 1805707008
ViPOtTOV`i. LIST
k zmluve t'islo:
tkel najmu:
predmet podnikania:
4/0D/06
preyadzka bufetu
-
predaj na priamu konzumaciu
pohostinska 6innost
Obchodne meno:
MC Jeder s.r.o.
Adresa:
Kopbanska 65, 851 01 Bratislava
ICO:
36 353 817
Predmet najmu:
east obecneho pozemku
Predmet najmu
jednotkova
cena
11,85
zaujatie priestoru (januar-december)
zaujatie priestoru (maj-september)
umiestnenie prenosneho WC
DPH:
plocha:
SK2022174407
193,00
rr 2
jednotka
mnoistvo
jednotka
C
141,00
m2
platba
rone v C
1670,67
11,80
C
50,00
m2
245,83
0,83
C
2,00
m2
1,67
1918,17
Celkom za predmet najmu:
Sluiby
1.Elektricka energia priama
0,0000
C/kWh
0,00
kWh
0,00
2.Elektricka energia rajna
0,0000
C/m2/rok
0,00
m2/rok
0,00
3.Vodne a stone
0,0000
C/m3
0,00
m3
0,00
4.Zraikova voda
0,0000
C/m2/rok
0,00
m2/rok
0,00
5.Tepla uiitkova voda
0,0000
C/m3
0,00
m3
0,00
6. Vzduchotechnika
0,0000
C/m2/rok
0,00
m2/rok
0,00
7. Chladenie
0,0000
C/m2/rok
0,00
m2/rok
0,00
8. Kurenie
0,0000
C/m2/rok
0,00
m2/rok
0,00
9. Deratizacia
0,0000
C/m2/rok
0,00
m2/rok
0,00
10. Straina sluiba
0,0000
C/m2/rok
0,00
m2/rok
0,00
11. Odpad zakladnY
99,5800
C/prev./rok
1,00
previrok
99,58
12. Odpad zvY'SenY
0,0000
C/previrok
0,00
previrok
0,00
13. odpad zniieni/
0,0000
C/prev./rok
0,00
prev./rok
0,00
14. Upratovanie
0,0000
C/m2/rok
0,00
m2/rok
0,00
99,58
Celkom sluiby:
Ceny sii uyedene bez DPH.
__ JEN
podnik
;114018ffiliptinich Mead,
„ t! &1St's 20
t* sla•a
i32
V Bratislave diria
23.04.2013
Vystavil:
Prevzal:
EKO podnik verejnoprospesnych sluiieb, Halasova 20, 832 90 Bratislava
Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
ISO: 491 870
^islo uctu: 1805707008
I DPH: SK2020887022
kod banky: 5600
SPLATKOVY KALENDAR - DANOVY DOKLAD
k zmluve cislo: 4/OD/06
ucel najmu: prevadzka bufetu - predaj na priamu konzumaciu
predmet podnikania: pohostinska cinnosf
Jbchodne meno:
MC Jeder s.r.o.
^ dresa:
Kopcianska 65, 851 01 Bratislava
^ 0:
36 353 817
'redmet najmu:
najom
1
1918,17
SK2022174407
as obecneho pozemku
Ceny su uvedene v €
DPH 20%
1
pol.c. bez DPH
IC DPH:
2
3
4
najom
najom
sluzby
sluzby
sluzby
spolu
DPH 20 %
s DPH
bez DPH
DPH 20 %
s DPH
pol. 3+6
99,58
19,92
119,50
2421,30
383,63
2301,80
5
6
7
8
9
uhradit do
datum dodania
najmu a slu2ieb
15.05.2013
Vypoctovy list a splatkovy kalendar - danovy doklad su neoddelitel'nou sucas1ou najomnej zmluvy.
Ich nepodpisanie bude prenajimatei' povaiovat' za odstupenie od zmluvy.
31.12.2013
Download

výpočtový list, splátkový kalendár