Z3
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ŽSR
Z3
Predpis
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA ŽSR
Gestorský útvar
Odbor 510 GR ŽSR
Číslo
Označenie
200024/2010/O510
P-26-O510-2010
Účinnosť od
01.01.2011
Schválil
Ing. Vladimír Ľupták, v.r.
generálny riaditeľ ŽSR
Dňa
15.12.2010
Predmet
Ľudské zdroje
1
ŽSR Z 3
OBSAH
Záznam o zmenách ............................................................................... 3
Rozsah znalostí ...................................................................................... 4
Zoznam použitých značiek a skratiek .................................................... 7
Vysvetlenie odkazov texte a v prílohách .................................................9
I. Kapitola - Úvodné ustanovenia........................................................ 17
II. Kapitola - Podmienky pre zaradenie zamestnancov ŽSR do pracovnej
činnosti ............................................................................................ 19
III. Kapitola - Ustanovenia o výcviku a zácviku .................................... 22
IV. Kapitola - Skúšky ............................................................................. 25
V. Kapitola - Organizácia a výkon skúšok............................................ 30
VI. Kapitola - Hodnotenie výsledku skúšok ......................................... .35
VII. Kapitola - Administratíva skúšok ..................................................... 36
VIII. Kapitola – Výchovno - vzdelávacie aktivity ..................................... 42
IX. Kapitola - Prechodné a záverečné ustanovenia ............................. 46
Zoznam príloh ....................................................................................... 52
2
ŽSR Z 3
Záznam o zmenách 1)
Zmena
Číslo
Účinnosť od
Predpis
Opravil
Dňa
Podpis
3
ŽSR Z 3
ROZSAH ZNALOSTÍ
Odborná
skúška číslo
Úplná znalosť
3, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,
18
19, 20
3-6,8,10-13,23,32,33,37,38,42,
49,53,56,57,64-66,70,71,74,76,
78, Príloha 8
3-6,8,10-13,22-24,32,33,37,38,
42,49,53,56,57,64-66,70,71,
74,76, 78, Príloha 8
3-6,8,10-12,23,32,33,37,38,
42,49,53,56,57,64-66,70,71,
74,76, 78, Príloha 8
3-6,8,10-12,16,23,24,32,33,37,
38,42,49,53,56,57,64-66,70,71,
74,76, 78, Príloha 8
3-6,8,10-12,16,23,24,32,33,37,
38,42,49,53,56,57,64-66,70,71,
74,76, 78, Príloha 8
3-6,8,10-12,22-24,32,33,37,
38,42,49,53,56,57,64-66,70,71,
74,76, 78, Príloha 8
4-6,32,33,37,38,42,49,53,56,
57,64-66,74,76
3-6,8,10-12,23,32,33,37,38,42,
49,53,56,57,64-66,70,71,74,76,
78, Príloha 8
3-6,8,10-12,16, 22-24,32,33,37,
38,42,49,53,56,57,64-66,70,71,
74,76,78, Príloha 8
30A, 30B, 30C,
30D, 33
34, 35, 36, 37,
38
40, 41, 42, 45
43, 44, 46, 47
50, 51, 51-1,
51-2
60, 61, 63
64, 65, 66
4
Informatívna znalosť
9,19-21,48,54,67
9,19-21,48,54,67
9,19-21,48,54,67
9,19-21,48,54,67
9,19-21,48,54,67
9,19-21,48,54,67
9,19-21,48,54,67
9,19-21,48,54,67
ŽSR Z 3
Organizačný
Funkcia
útvar
(pracovná činnosť)
Generálne
Riaditeľ odboru, Zástupca riaditeľa
riaditeľstvo ŽSR odboru, Vedúci oddelenia2)
Hlavný kontrolór dopravy2)
Vedúci oddelenia personálneho
riadenia a vzdelávania2)
Zamestnanec poverený vedením
agendy školenia a skúšok2)
Vnútorné
organizačné
jednotky ŽSR
2,9,14,
Príloha 2, 3,
4, 5, 6, 7, 13
Informatívna
Riaditeľ, Námestník riaditeľa,
2)
Prednosta sekcie , Vedúci
2)
oddelenia , Vedúci SIP
1,3-6,8,10-13,15,1721,25,31,32,34, 41, 67,
72, 73, 75, 85,8789,91,92, 95-97, 99-104,
Príloha 1, Príloha 2
textová časť úplná,
Príloha 8, 9, 10, 11, 12
2,9,14,
Príloha 2, 3,
4, 5, 6, 7, 13
1, 3-6, 8, 10-13, 15, 1721, 25, 31, 32, 34, 41, 67,
72, 73, 75, 85, 87-89, 91,
92, 95-97,99-104,
Príloha 1, Príloha 2
textová časť úplná,
Príloha 8,9,10,11,12
2,9,14,
Príloha
2,3,4,5,6,7,13
2)
Vedúci atrakčného obvodu ,
2)
Odvetvový správca , Vedúci
2)
2)
strediska , Koordinátor SMS ,
2)
Prednosta ŽST , Námestník
prednostu ŽST, Vedúci úseku VOJ,
Vedúci oddelenia
2)
Námestník riaditeľa , Vedúci
2)
oddelenia vzdelávania a marketingu ,
Vedúci referent, referent vzdelávania
2)
ÚIVP , Zamestnanec na úseku
2)
marketingu , Manažér vzdelávania
2)
SIP , Manažér pre e-learning a PMA
2)
ÚIVP
2)
2)
Prednosta , Vedúci oddelenia ,
Inšpektor školenia inštitútu
2)
vzdelávania , zamestnanec na
2)
úseku marketingu
Prevádzkovateľ
dopravy na
železničnej
dráhe
Informatívna
2,9,14,
Príloha 2, 3,
4, 5, 6, 7, 13
Ostatní zamestnanci
Vedúci oddelenia ľudských zdrojov2)
Vedúci oddelenia personálneho a
starostlivosti o zamestnancov2)
Zamestnanec poverený vedením
agendy školenia a skúšok2)
2)
Vedúci kontrolór dopravy , Kontrolór
2)
2)
dopravy , Kontrolór ŽI
VOJ, ktoré
vlastnia ŽKV
Znalosť
Úplná
1,3-6,8-10,89, 90, 93, 94,
Príloha 1,
Príloha 2 textová časť
úplná, Príloha 8, 9
1,3-6,8-10,89, 90, 93, 94,
Príloha 1,
Príloha 2 textová časť
úplná, Príloha 8, 9, 10,
11, 12
Ostatní zamestnanci
Riaditeľ2, Námestník riaditeľa2,
Prednosta sekcie2, Zamestnanec
poverený vedením agendy školenia a
skúšok2), Vedúci SMÚ2
Člen štatutárneho orgánu, ktorý bol
uvedený ako odborne spôsobilý pri
udeľovaní licencie
1,3-6,8-10, 89, 90, 93, 94, 2, 9, 14,
Príloha 1, Príloha 2
Príloha 2, 3,
textová časť úplná,
4, 5, 6, 7, 13
Príloha 8,9,10,11,12
Úplná znalosť predpisu
Informatívna
3-6,8,10-13,16,23,32,33,
37,38,42,49,53,54,56,57,
64-66,70,71,74,76,78,8082,84,Príloha 8,10,11,12
Informatívna
9,19-21,48,67
Zamestnanec poverený vedením
agendy školenia a skúšok
5
ŽSR Z 3
ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK
6
AO
- Atrakčný obvod
BOZP
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BŽD
- Bezpečnosť železničnej dopravy
CO
- Civilná ochrana
EE
- Energetika a elektrotechnika
GR ŽSR
- Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky
GVD
- Grafikon vlakovej dopravy
HŽV
- Hnacie železničné vozidlo
IS
- Informačný systém
IŠ
- Inšpektor pre školenie
ĽZ
- Ľudské zdroje
MO
- Mostný obvod
MS
- Mimoriadna skúška
MDPT
- Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii
MDVRR
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
N
- Nehoda
NaSpS
- Napájacia a spínacia stanica
NZZ
- Napájanie zabezpečovacích zariadení
ONČ
- Oprávnenie na činnosť
OR
- Oblastné riaditeľstvo
OS
- Odborná skúška
OSI
- Odborná skúška interná
OSZ
- Odborná skúška zo zákona
OZT
- Oznamovacia a zabezpečovacia technika
OÚ 3) - Organizačný útvar
POS
- Periodická odborná skúška
PŠ
- Pravidelné školenie
PVZ
- Poverené vzdelávacie zariadenie
SMS
- Stredisko miestnej správy
SMÚ
- Stredisko miestnej údržby
SSP
- Skúška spôsobilosti
STN
- Slovenská technická norma
ŽSR Z 3
SZ
- Silnoprúdové zariadenie
ŠS
- Školiace stredisko
ŠpZ
- Špeciálne zariadenie
TNS
- Trakčná napájacia stanica
TNŽ
- Technická norma železníc
TTP
- Tabuľky traťových pomerov
TV
- Trakčné vedenie
ÚIVP
- Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
ÚS
- Účelové stredisko
ÚŽI
- Údržba železničnej infraštruktúry
UTZ
- Určené technické zariadenie
VO
- Vedúci oddelenia
VOJ
- Vnútorná organizačná jednotka
VP
- Výkonné pracovisko
VT
- Výpočtová technika
VÚ
- Vedúci úseku
VVÚŽ
-
VZ
- Vlakový zabezpečovač
VŽÚ
- Vozidlá železničnej údržby
ŽI
- Železničná infraštruktúra
ŽE
- Železničná energetika
ŽKV
- Železničné koľajové vozidlo
ŽSR
- Železnice Slovenskej republiky
ŽST
- Železničná stanica
ŽT
- Železničné telekomunikácie
ŽTS
- Železničné trate a stavby
Výskumný a vývojový ústav železníc
VYSVETLENIE ODKAZOV V TEXTE A V PRÍLOHÁCH
7
ŽSR Z 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
8
Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamu o
zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.
Zamestnancom sa predpis zapožičia do osobného používania.
V zmysle tohto predpisu sa rozumie uzatvorený stupeň riadenia – VOJ,
výkonné pracovisko.
Vyhláška MPSVaR SR č. 356/2007 Z. z.
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhacha o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Vyhláška MDPT SR č. 245/2010
Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej
spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe.
Pozri Prílohu 13.
Pri organizovaní školenia s overením je PVZ povinné zabezpečiť, aby
školení a overovaní zamestnanci tvorili homogénnu skupinu podľa
požadovaného overenia.
Skúška sa môže vykonať len v spojení s niektorou z týchto základných
skúšok (podľa odvetvia) BPD, BPI, BPR.
Výkonom činnosti „vedúci pracovník pracovnej skupiny“ môže byť poverený
len zamestnanec s predpísanou odbornou skúškou. Súčasťou prípravy na
odbornú skúšku je aj technologická časť T 5. Overenie vykoná súčasne
s požadovanou odbornou skúškou. Ak zamestnancovi nie je predpísaná
odborná skúška môže technologickú časť skúšky vykonať až po
jednomesačnej praxi na pracoviskách ŽSR.
Zaradí sa do školenia s overením pri vykonávaných činnostiach na základe
požiadavky uvedenej v Prihláške na skúšku.
Len pri obsluhe (údržbe) príslušného druhu zariadenia.
Len pri výkone služby na tratiach so samovratnými výhybkami.
Do vydania predpisu ZS 1 platí T 100.
Predpis dodaný ZS Slovensko ako nevyhnutný pre túto OS.
Do vydania predpisu SR 1031 platí V 65.
Pri vykonávaní činností podľa RIC.
Do vydanie predpisu VM 1 platí predpis V 1002.
Pre zamestnancov ŽSR a subjekt, ktorý o zaradenie predmetného predpisu
požiada.
Pre zamestnancov ZS Slovensko a zamestnancov ŽSR pre objednané
výkony za tohto dopravcu.
Predpis dodaný ZS Cargo ako nevyhnutný pre túto OS.
Pre zamestnancov ZS Cargo a zamestnancov ŽSR pre objednané výkony
za tohto dopravcu.
Po teoretickej príprave sa musí vykonať praktické vyskúšanie činnosti na
zariadení alebo makete zariadenia.
Školenie sa vykonáva podľa Prílohy 5.
V zariadení, kde je prístup k trenažéru zabezpečovacieho zariadenia.
ŽSR Z 3
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Pre získanie OS U-19 (OS U-20, U-24/B, U-33E, U-38, U-47, U-51, U-63,
U-66) platí rozsah stanovený pre OS 19 (OS 20, 24/B, 33E, 38, 47, 51, 63,
66). Pracovné činnosti pre ktoré je v Prílohe 2 predpísaná OS U-19 (OS U20, U-24/B, U-33E, U-38, U-47, U-51, U-63, U-66) nepodliehajú
periodickému overovaniu odbornej spôsobilosti (môžu s touto skúškou
vykonávať len činnosti, pre ktoré je táto skúška predpísaná, bez priamej
kontrolnej činnosti). Návrat do kmeňovej skúšky sa obnovuje vykonaním
periodickej odbornej skúšky.
U pracovnej činnosti, ktorá dodáva podklady na spracovanie tabuliek
traťových pomerov.
Počet hodín sa môže skrátiť o polovicu rušňovodičom, ktorí majú
absolvovaný blok 4, alebo niektorý z bloku 3-E, 3-S, 3-ES.
Počet hodín sa môže skrátiť o polovicu rušňovodičom, ktorí majú
absolvovaný niektorý z bloku 3-E, 3-S, 3-ES.
Koľajové (nehodové) žeriavy.
Len v spojení s blokom 6.
Do vydania predpisu Z 8 platí predpis V 1001.
Len pre vodičov železničnej údržby.
Len pre činnosť defektoskopista.
Do vydania predpisu Op 4 platí predpis T 260.
Výcvik sa vykonáva v pracovnom zapojení pod dozorom zamestnanca
s OS č. 43 alebo OS č. 44 na pracoviskách kde sa prevádzkuje takýto druh
zariadenia.
Výcvik sa vykonáva v pracovnom zapojení pod dozorom zamestnanca
s OS č. 46 na pracoviskách kde sa prevádzkuje takýto druh zariadenia.
Výcvik sa vykonáva v pracovnom zapojení pod dozorom zamestnanca
s OS č. 43 na pracoviskách kde sa prevádzkuje takýto druh zariadenia.
Pokiaľ projektuje, alebo spolupracuje pri skúšaní, zapínaní alebo uvádzaní
zabezpečovacieho zariadenia do prevádzky.
Rozsah v uvedených predpisoch je rovnaký ako pre OS 17 a prípravu je
možné realizovať kurzom, alebo interaktívnym školením.
Po ukončení činnosti vyžadujúcej OS 70 sa táto skúška transformuje na
pôvodnú OS.
Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), dodatok C –
Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
(RID) – oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
15/2001 Z. z. v znení oznámenia č. 598/2005 Z. z. a v znení oznámenia č.
40/2007 Z. z.
STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických
inštaláciách.
§ 9 Zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky
a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
9
ŽSR Z 3
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
10
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizovaní pracovného času v doprave
a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z. Zákon
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre všetky ostatné kombinácie rozsah prípravy stanoví PVZ ako rozdiel
medzi získanou a požadovanou odbornou spôsobilosťou. Forma prípravy
pre tieto skupiny: „internátny kurz“.
Po teoretickej príprave sa musí vykonať praktické vyskúšanie činnosti na
zariadení.
Vykonajú len zamestnanci, ktorí nespĺňajú podmienky elektrotechnickej
spôsobilosti na dráhach.
Stanovuje sa len pri príprave na OS č. 50.
Vrátane predpisov dopravcu, ak nepožiada o zvýšenie.
Vrátane technického školenia.
PŠ sa zvyšuje v zmysle poriadku RID jeden krát za dva roky v rozsahu 2
hodín.
Technické školenie sa zabezpečuje v rozsahu hodín D 8, TS-3, OZT-2,
EE- 1, Vozne-2, (z rozsahu skúšky 20, 34, 46, 64, 51).
PŠ sa doplňuje raz za dva roky o školenie v zmysle poriadku RID.
Školenie sa vykonáva podľa prílohy 5.
PŠ sa zvyšuje raz za tri roky v zmysle Vyhlášky č. 358/2010Z. z. o prvej
pomoci o 2 hodiny.
Správa železničnej infraštruktúry a technický zamestnanec na SMS EE TV
a NaSpS – E 3, E 7, E 8, E 10, E 11, E 12.
Správca železničnej infraštruktúry a technický zamestnanecna SMS SZ
a ŠpZ – E 2, E 4, E 7, E 8, E 11, E 12.
U PS č.50 sa zvyšuje o 2 hodiny zamerané na súpis vlaku a posun a ďalšie
požadované predpisy dopravcu.
Oprávňuje vykonávať vedúceho prác za predpokladu, že má vykonanú OS
č.18 a § 26 Vyhlášky MDPT č. 205/2010 Z. z.
Neoprávňuje vykonávať zodpovedného zástupcu objednávateľa výluk
a vedúceho prác.
Len pre zamestnancov Železničnej energetiky.
Ak zamestnanci predmetnú činnosť vykonávajú.
Do vydania predpisu TS 6 platí S 6 a SR 106 (S).
Vyžaduje sa predchádzajúca odborná skúška podľa prílohy 3 podľa
zamerania
ŽSR Z 3
Zoznam použitých pojmov
Aktualizačná príprava z UTZ (bez alebo s požadovaným
overením vedomostí) –príprava na udržanie a doplnenie
vedomostí v oblasti určených technických zariadení v stanovenom
cykle.
Dopravný okruh – súbor predpisov zaradených do teoretickej
prípravy, zameraný na dopravnú prevádzku.
Elektronické vzdelávanie (e-learning) - systematicky organizovaná
forma výučby na diaľku prostredníctvom telekomunikačných médií
zabezpečovaná prostredníctvom špeciálne pripravených učebných
materiálov pre vybraný okruh účastníkov.
Harmonizované doplnkové osvedčenie – doklad o odbornej
spôsobilosti vydaný zamestnávateľom po splnení stanovených
podmienok rušňovodičom s medzinárodným preukazom.
Charakteristické označenie – označenie osôb manažéra
infraštruktúry, ktoré sú oprávnené dávať iným osobám pokyny
súvisiace s prevádzkovaním infraštruktúry alebo s dopravou na
infraštruktúre.
Interaktívne školenie - odborná príprava s vecne a časovo
upraveným cyklom lekcií so zohľadnením individuálnych potrieb
žiadateľa.
Internátny kurz - odborná príprava s kompletne stanoveným
cyklom lekcií podľa schváleného rozvrhu hodín a učebnej osnovy,
spravidla končiaci odbornou skúškou a realizovaný s poskytovaním
ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb.
Iné požadované znalosti – znalosti, ktoré sú pre vykonávanie
činnosti stanovené inou všeobecnou legislatívou a internými
11
ŽSR Z 3
predpismi. Za splnenie týchto požiadaviek je zodpovedný príslušný
riadiaci zamestnanec OÚ.
Kurz – odborná príprava s kompletne stanoveným cyklom lekcií
podľa schváleného rozvrhu hodín a učebnej osnovy, spravidla
končiaci odbornou skúškou.
Odborná skúška zo zákona (OSZ) – skúška vyplývajúca z §-u 32
Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Odborná skúška interná (OSI) – skúška, stanovená predpisom Z
3, požadovaná zamestnávateľom pre výkon konkrétnej činnosti.
Odborná spôsobilosť - odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor
vzdelania, odborných vedomostí o stavbe a prevádzke dráhy,
o určených technických zariadeniach, o pravidlách prevádzkovania
dráhy a dopravy na dráhe a praktických zručnostiach a postupoch
potrebných na prevádzkovanie dráhy a jej súčastí alebo na pohyb
dráhových vozidiel.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – doklad
odbornej spôsobilosti zamestnanca vydávaný PVZ.
o trojročnej
Poverené vzdelávacie zariadenie (PVZ) – vzdelávacie zariadenie
vykonávajúce činnosti na základe poverení vydaných oprávneným
subjektom.
Preukaz rušňovodiča – doklad o odbornej spôsobilosti
rušňovodiča vydávaný bezpečnostným orgánom:
- podľa Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;
- podľa Zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
12
ŽSR Z 3
Rušňovodič – osoba oprávnená obsluhovať rušne, iné hnacie
železničné vozidlá a riadiace vozne na železničných tratiach.
Necertifikovaný rušňovodič – rušňovodič, ktorý musí mať
„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ na vedenie hnacích
železničných vozidiel a „Preukaz rušňovodiča“ v zmysle Zákona č.
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Certifikovaný rušňovodič – rušňovodič, ktorý musí mať
„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ na vedenie hnacích
železničných vozidiel, musí byť držiteľom medzinárodného
preukazu
rušňovodiča
a najmenej
jedného
platného
harmonizovaného doplnkového osvedčenia v zmysle Zákona NR
SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
Skúsený zamestnanec – zamestnanec, ktorý vzhľadom na
doterajší výkon práce, dĺžku praxe, zodpovedné plnenie pracovných
úloh, znalosť miestnych pomerov, komunikačné, povahové
a osobnostné vlastnosti má predpoklady riadne oboznámiť
zamestnanca vo výcviku alebo v zácviku s výkonom práce, ktorú
bude daný zamestnanec v budúcnosti vykonávať a tým ho úspešne
pripraviť na riadny výkon práce.
Technický okruh - súbor predpisov zaradených do teoretickej
prípravy, zameraný na infraštruktúru alebo prevádzku železničných
koľajových vozidiel.
Určené technické zariadenia – dopravné zariadenia, plynové
zariadenia, tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické
zariadenia, zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej
a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami
spätných trakčných prúdov, kontajnery a vymeniteľné nadstavby,
ktoré sa vyrábajú a sú určené alebo slúžia na zabezpečenie
prevádzkovania dráhy alebo dopravy na dráhe alebo sú súčasťou
dráh.
13
ŽSR Z 3
Vážne odborné pochybenie – vedomé aj nevedomé porušenie
interných predpisov, ktoré má alebo môže mať za následok vznik
nehody, mimoriadnej udalosti alebo iné ohrozenie bezpečnosti
a plynulosti prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe.
Školenie s overením z BOZP - základnéalebo opakované školenie
o bezpečnosti pri práci vyplývajúce zo všeobecne platnej legislatívy
a interných predpisov v stanovenom rozsahu.
Výcvik - praktická príprava na vykonanie časti odbornej skúšky na
získanie určitých zručností potrebných na výkon pracovnej činnosti.
Zácvik - praktická činnosť, pri ktorej sa zamestnanec s odbornou
skúškou oboznamuje s prevádzkovými pomermi na príslušnom
pracovisku, príslušnej trati (poznanie trate).
14
ŽSR Z 3
I. KAPITOLA
Úvodné ustanovenia
1. Predpis Z 3 ŽSR stanovuje podmienky:
a) pre získanie,
b) udržiavanie,
c) overovanie
odbornej spôsobilosti zamestnancov ŽSR vykonávajúcich činnosti,
ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy
a dopravy na dráhe a zamestnancov prevádzkovateľov dopravy na
železničných dráhach a zamestnancov právnických a fyzických
osôb pôsobiacich na dráhach v správe ŽSR, ktorým odborná
spôsobilosť vyplýva zo Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predpis ďalej stanovuje:
• zoznam pracovných činností vyžadujúcich odbornú
spôsobilosť,
• kvalifikačné predpoklady na určenú odbornú spôsobilosť,
• rozsah a obsah zamerania odbornej prípravy,
• podmienky získania, udržiavania, overovania a odňatia
osvedčenia o odbornej spôsobilosti, spôsobilosti z BOZP,
spôsobilosti z UTZ a ostatných druhov spôsobilostí,
• rozsah potrebných odborných vedomostí na pracovné
činnosti
zabezpečujúce
prevádzkovanie
dráhy
a prevádzkovanie dopravy na dráhe,
• spôsob overovania odbornej spôsobilosti.
Je záväzný pre zamestnancov ŽSR v predpísanom rozsahu
znalostí.
Ak vykonávajú zamestnanci externých subjektov rovnaké činnosti
ako sú uvedené v Zozname činností vydaných ŽSR, musia
stanovené podmienky odbornej spôsobilosti pre zamestnancov ŽSR
spĺňať aj zamestnanci týchto subjektov.
Záväznosť predpisu pre tieto osoby sú povinné stanoviť OÚ ŽSR
v uzatváranej zmluve.
15
ŽSR Z 3
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu sa ruší:
= Predpis ŽSR Ok 2 Výcvikový a skúšobný poriadok ŽSR,
účinný od 01.02.2008, schválený generálnym riaditeľom ŽSR
dňa 21.01.2008 (číslo 157/2008-O 510);
= Vykonávacie pokyny k predpisu ŽSR Ok 2 (číslo 954/2008-O
510 zo dňa 24.06.2008);
= Nariadenie GR ŽSR č. 47/2004, Príloha č. 4;
= Nariadenie GR ŽSR č.1/2010 o odbornej spôsobilosti
zamestnancov ŽSR, schválené GR ŽSR dňa 04.01.2010
(č.13471/2009/O 510).
16
ŽSR Z 3
II. KAPITOLA
Podmienky pre zaradenie zamestnancov ŽSR do pracovnej
činnosti
3. Pred zaradením do pracovnej činnosti na ŽSR sa od
zamestnanca požaduje splnenie stanovených kvalifikačných
predpokladov, predpísanej odbornej spôsobilosti a spôsobilosti
z BOZP.
Kvalifikácia sa získava školským vzdelaním a odbornou praxou.
Kvalifikačné predpoklady pre robotnícke povolania a technickohospodárske funkcie v tomto predpise neuvedené sú stanovené
všeobecne záväznými predpismi, prípadne internými predpismi.
4. Každá osoba (zamestnanci ŽSR, zamestnanci externých
subjektov a študenti alebo žiaci škôl pred nástupom na prax), ktorá
má prvýkrát vstúpiť do obvodu ŽSR, musí byť preukázateľne
poučená a overená z predpisov o BOZP (musí vykonať
v stanovenom rozsahu príslušné overenie vedomostí podľa Prílohy
1) v PVZ, okrem osôb, ktoré môžu školenie a overenie vedomostí o
bezpečnosti
a
ochrane
zdravia
pri
práci
dokladovať
s neprekročenou dobou platnosti v stanovenej periodicite.
Overenie vedomostí z BOZP z predmetnej náplne podľa členenia
skúšok vykoná PVZ u osôb (zamestnanci ŽSR, zamestnanci
externých subjektov a študenti alebo žiaci škôl pred nástupom na
prax), ktoré majú prvýkrát vstúpiť do obvodu ŽSR, najskôr po dvoch
dňoch po realizovanom školení.
Školenie a overenie vedomostí zamestnancov vykonáva PVZ na
základe prihlášky (resp. objednávky).
Pred overením vedomostí na PVZ vykoná určený zamestnanec OÚ
poučenie a overenie vedomostí z BOZP vzhľadom na miestne
podmienky a riziká.
17
ŽSR Z 3
Pri externých subjektoch, ktorých zamestnanci budú vstupovať do
obvodu ŽSR, zodpovednosť za poučenie a overenie vedomostí
každého zamestnanca o miestnych podmienkach a rizikách je na
strane zamestnávateľa.
U zamestnancov ŽSR poverený zamestnanec OÚ zaznamená
poučenie a overenie do časti „A“ Výkazu o vzdelávaní zamestnanca
(pre študentov a žiakov škôl na prezenčnú listinu).
5. Každá osoba (zamestnanci ŽSR, zamestnanci externých
subjektov a študenti alebo žiaci škôl pred nástupom na prax), ktorá
absolvovala základné školenie z BOZP s overením podľa Prílohy 1
a vstupuje do obvodu ŽSR, musí byť najmenej raz za dva roky
preukázateľne poučená a overená z predpisov o BOZP (musí
vykonať v stanovenom rozsahu príslušnú skúšku podľa Prílohy 1) v
PVZ.
Zamestnancom ŽSR (vrátane študentov alebo žiakov škôl pred
nástupom na prax v objektoch ŽSR) pri vstupe na nové pracovisko,
pri zmene pracovnej činnosti alebo zmene pracoviska a opakovane
najmenej raz za dva roky vykoná určený zamestnanec OÚ poučenie
a overenie vedomostí z BOZP vzhľadom na miestne podmienky
a riziká.
Zamestnancom ŽSR zaznamená poučenie a overenie vzhľadom na
miestne podmienky a riziká do časti „A“ Výkazu o vzdelávaní
zamestnanca (študentom alebo žiakom škôl do prezenčnej listiny).
Zodpovednosť za poučenie a overenie vedomostí zamestnancov
externých subjektov vykonávajúcich činnosť v priestoroch ŽSR
o miestnych podmienkach a rizikách je na strane zamestnávateľa.
Zápis o vykonanom poučení a overení vedomostí o miestnych
podmienkach a rizikách je pre zamestnanca ŽSR (vrátane
študentov, žiakov škôl pred nástupom na prax v objektoch ŽSR)
podmienkou na prihlásenie zamestnanca na opakované školenie a
overenie vedomostí z BOZP v zmysle platných právnych predpisov.
18
ŽSR Z 3
Opakované školenie a overenie vedomostí z BOZP pre
zamestnancov ŽSR, externých subjektov, študentov a žiakov škôl
vykonáva PVZ na základe prihlášky (resp. objednávky) v rozsahu
uvedenom v Prílohe 1.
6. Každý novoprijatý zamestnanec ŽSR a zamestnanec inej
právnickej alebo fyzickej osoby pôsobiacej na dráhach v správe
ŽSR s jej vedomím (vrátane študentov, žiakov škôl pred nástupom
na prax v objektoch ŽSR) musí byť preukázateľne preškolený
z predpisov o ochrane pred požiarmi.
Školenie o ochrane pred požiarmi sa zrealizuje na PVZ v rozsahu
uvedenom v Prílohe 1 a vykoná ho technik požiarnej ochrany.
7. Neobsadené
19
ŽSR Z 3
III. KAPITOLA
Ustanovenia o výcviku a zácviku
8. Každý zamestnanec, ktorý má vykonávať pracovnú činnosť
s predpísanou odbornou spôsobilosťou, je povinný podrobiť sa
príprave stanovenej v prislúchajúcich prílohách.
9. Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti pozostáva z teoretickej prípravy zabezpečovanej PVZ
a výcviku zabezpečovanom OÚ v súlade s Plánom výcviku.
Teoretická príprava je zameraná na získanie odborných vedomostí
potrebných na výkon práce určeného druhu, najmä na znalosť
a)
všeobecne
záväzných
právnych
predpisov
z oblasti
prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe,
b) všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci,
c) všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní prvej
pomoci,
d) vnútorných predpisov prevádzkovateľa dráhy a železničného
podniku z oblasti dopravnej prevádzky, prepravnej prevádzky,
technickej prevádzky a technologickej prevádzky,
e) technických predpisov a technických noriem.
10. Za činnosť zamestnanca počas výcviku alebo zácviku
zodpovedá odborne spôsobilý a skúsený zamestnanec na výkon
príslušnej činnosti podľa tohto predpisu určený vedúcim pracoviska.
Na samostatný výkon môže byť zamestnanec zaradený až po
vykonaní zácviku v stanovenej dĺžke. Dĺžku stanoví prevádzkový
predpis, prevádzkový poriadok, prípadne vedúci OÚ.
Jazdný výcvik na vedenie HŽV sa vykonáva v železničnom podniku
na HŽV.
11. Za organizovanie a riadne vykonávanie výcviku a zácviku
novoprijatých alebo preraďovaných zamestnancov na iné pracovné
20
ŽSR Z 3
činnosti a za pridelenie určených predpisov zamestnancom
zaradeným do výcviku zodpovedá vedúci OÚ alebo ním určený
zamestnanec.
12. Podľa podmienok výcviku stanovených osnovami odborných
skúšok vedúci OÚ alebo ním určený zamestnanec vypracuje a
kontroluje Plán výcviku. Pridelí zamestnanca na pracovisko
s činnosťou, ktorú bude vykonávať, a zverí ho odborne spôsobilému
a skúsenému zamestnancovi. Po vykonaní odbornej skúšky originál
Plánu výcviku zakladá OÚ do osobného spisu zamestnanca.
Zamestnanec pripravujúci sa na pracovnú činnosť, pre ktorú je
predpísaná praktická skúška, môže vykonávať počas praktického
výcviku všetky úkony súvisiace s jazdou vlaku, so zaistením
bezpečnosti dopravy a jej riadením len po úspešne vykonanej
príslušnej teoretickej skúške.
Zamestnanec vo výcviku alebo v zácviku nesmie bez vedomia
zamestnanca, ktorému je zverený, vykonať svojvoľne akýkoľvek
úkon. Keď poruší toto ustanovenie, je za vykonaný úkon sám plne
zodpovedný.
Zamestnanci, ktorým sú zverení zamestnanci vo výcviku alebo
v zácviku na výcvik alebo zácvik, sú povinní ich pracovné úkony
sústavne sledovať a ich telefonické služobné hovory vždy spolu
počúvať s využitím odpočúvacieho zariadenia (telefón alebo hlasité
zariadenie).
Každý zamestnanec vo výcviku alebo zácviku musí byť označený
nad lakťom ruky žltou páskou. Pri pracovných činnostiach, pre ktoré
je predpísané charakteristické označenie, musí byť zamestnanec vo
výcviku alebo v zácviku označený i týmto predpísaným označením
(napr. výpravca červenou čiapkou, vedúci posunu červeným
pruhom na ochrannej prilbe).
Zamestnanci, ktorí sledujú a kontrolujú činnosť zamestnancov vo
výcviku alebo v zácviku zverených im na výcvik alebo zácvik, musia
mať modrú služobnú čiapku alebo ochrannú prilbu (ak sú im
pridelené) a musia byť vždy osobne prítomní pri služobnom styku
zvereného zamestnanca s inými prevádzkovými zamestnancami.
21
ŽSR Z 3
13. Zamestnanec vo výcviku alebo zácviku sa musí pri všetkých
hláseniach a príkazoch vyplývajúcich z predpisov hlásiť vždy
vlastným menom.
Ak zamestnanec vo výcviku alebo zácviku píše písomné rozkazy,
záznamy o výlukách a pod., musia byť tieto písomnosti podpisované
vždy zamestnancom, ktorému bol zamestnanec zverený na výcvik
alebo zácvik. Rovnaký postup musí byť zachovaný i pri preberaní
písomností.
Výpravca (vedúci zmeny) pri nástupe do služby musí príslušným
zamestnancom (v stanici, na trati, v susedných železničných
staniciach a vlakovému dispečerovi) zúčastneným na výkone
dopravnej služby oznámiť mená výpravcov vo výcviku alebo zácviku
a meno zamestnanca zodpovedného za ich výcvik alebo zácvik.
14. Celková doba a spôsob výcviku sú stanovené v Prílohách 3, 4.
15. Stanovenú dobu výcviku môže vedúci OÚ alebo ním určený
zamestnanec u zamestnancov, ktorí sú preradení na inú pracovnú
činnosť, skrátiť s prihliadnutím na druh a rozsah predchádzajúcej
činnosti a praxe. Krátenie výcviku sa musí uviesť v Pláne výcviku.
16. Na železničných tratiach môže viesť HŽV s vlastným pohonom
len držiteľ preukazu na vedenie HŽV. Bez preukazu na vedenie
HŽV môže viesť HŽV len uchádzač o získanie preukazu na vedenie
HŽV a v rámci výcviku vodičov v prítomnosti vodiča (inštruktora) so
spôsobilosťou na vedenie HŽV a pri praktickej skúške za účasti
skúšobného komisára.
Na tratiach špeciálnych dráh a na častiach tratí, ktoré sú pre
obvyklú dopravu dočasne uzavreté z dôvodu údržby, obnovy alebo
modernizácie, môže viesť dráhové vozidlo s vlastným pohonom
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti a Preukazu rušňovodiča
v zmysle §-u 25 zákona o dráhach.
22
ŽSR Z 3
IV. KAPITOLA
Skúšky
17. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska
bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len
odborne spôsobilí zamestnanci.
18. Zoznam pracovných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť
s uvedením kvalifikačných predpokladov a obsahového zamerania
odbornej prípravy podľa bodu 19 je uvedený v Prílohách 2, 3, 4.
19. Predpoklady odbornej spôsobilosti musia spĺňať zamestnanci,
ktorí:
a) zabezpečujú prevádzkyschopnosť dráhy,
b) zabezpečujú a riadia pohyb dráhových vozidiel na dráhe,
c) vedú hnacie dráhové vozidlá,
d) posudzujú technický stav dráhy, dráhových vozidiel a ich
prevádzkyschopnosť,
e) vykonávajú činnosti, ktoré majú bezprostredný vplyv na
bezpečnosť dopravy na dráhe,
f) organizujú, riadia a kontrolujú činnosti uvedené v písmenách
a) až d),
g) vykonávajú technicko-bezpečnostnú skúšku dráhových
vozidiel,
h) vykonávajú praktické skúšky spôsobilosti na vedenie
dráhových vozidiel,
i) ktorým to tento predpis stanoví v Prílohe 2.
Zamestnanec je povinný podrobiť sa skúške na získanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti.
Odbornou skúškou sa pri teoretickej časti skúšky zisťuje znalosť
príslušných predpisov a pri praktickej časti skúšky schopnosť
samostatne vykonávať príslušnú pracovnú činnosť.
20. Ak pracovná činnosť, pre ktorú sa požaduje vykonanie odbornej
skúšky, nie je konkrétne obsiahnutá v tomto predpise, zamestnanec
23
ŽSR Z 3
vykoná odbornú skúšku podľa ustanovení niektorej z príloh
k predpisu Z 3, v ktorej je obsiahnutá rovnaká alebo úzko príbuzná
činnosť. O odbornom zameraní skúšky rozhodne vedúci OÚ.
21. Pre určené pracovné činnosti sa požadujú aj praktické skúšky.
22. Zamestnanci nadriadených OÚ, ktorí zamestnancov riadia,
kontrolujú prevádzkovú činnosť, stav bezpečnosti železničnej
dopravy, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zamestnanci
PVZ, ktorí zabezpečujú prípravu a skúšky zamestnancov, musia
mať vykonanú jednu z najvyšších odborných skúšok predpísaných
pre nimi riadených zamestnancov.
Odbornú skúšku musia zamestnanci vykonať ešte pred
ustanovením do funkcie.
23. Rozsah znalostí z predpisov je pre príslušnú odbornú skúšku
(pracovnú činnosť) stanovený priamo v predpisoch. Znalosť
predpisu môže byť úplná alebo informatívna (Predpis Op 10).
Predmetom overovania odbornej spôsobilosti je úplná znalosť
ustanovení predpisu. Vzorce a konštantné hodnoty zamestnanec
nemusí vedieť naspamäť, ale musí ich vedieť používať.
Predmetom overovania odbornej spôsobilosti nie sú predpisy
označené indexom a špecifické predpisy platné len pre určité
pracoviská (napr. T 124, D 110/T 110 ...).
Požiadavka na vyskúšanie z takýchto predpisov musí byť uvedená v
Prihláške na skúšku v časti ”Poznámka”.
V prípade preloženia (preradenia) zamestnanca na pracovisko, kde
sa činnosť vykonáva podľa predpisov označených indexom alebo
špecifických predpisov, musísazamestnanec podrobiť mimoriadnej
skúške z príslušného predpisu.
Overenie spôsobilosti z predpisov označených indexom je viazané
na dobu platnosti konkrétnej vykonanej odbornej skúšky pre danú
pracovnú činnosť na príslušnom pracovisku.
24. Ak technické normy alebo iné predpisy vyžadujú na preukázanie
odbornej spôsobilosti pre určitú špecializovanú činnosť odlišný
24
ŽSR Z 3
výcvik, školenie a skúšky ako predpisuje Predpis Z 3,platia
ustanovenia týchto noriem a predpisov nezávisle na tomto predpise
(napr. skúšky vodičov motorových vozíkov, skúšky pre obsluhu
stavebných strojov, skúšky nastreľovačov, skúšky podľa banských
predpisov, skúšky pre zamestnancov investorských a projektových
organizácií, útvarov a pod.).
Odborné školenie a skúšky zamestnancov špecializovaných
činností, odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, zamestnancov
obsluhy, údržby, opráv a skúšky zamestnancov určených
technických zariadení (ďalej len UTZ) realizuje PVZ.
Za dodržanie stanovených lehôt periodických skúšok zamestnancov
obsluhujúcich UTZ uvedených v Prílohe 5 k Predpisu Z 3
zodpovedá prevádzkovateľ zariadenia.
25. Predpis Z 3 stanovuje overovanie odbornej spôsobilosti týmito
druhmi skúšok a školení:
a) školenie s overením z BOZP,
b) odborná skúška (časť teoretická, časť praktická),
c) periodická odborná skúška,
d) mimoriadna skúška,
e) skúška z UTZ (v zmysle Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.
z.),
f) skúška spôsobilosti,
g) aktualizačná príprava s overením (v zmysle Vyhlášky MDPT
SR č. 205/2010 Z. z.),
h) oprávnenie na činnosť.
Školenie s overením z BOZP
• overuje sa spôsobilosť zamestnanca zaisťovať náležitú
bezpečnosť sebe, iným zamestnancom, pracovne a funkčne
podriadeným zamestnancom, resp. zvereným osobám
v podmienkach a priestoroch ŽSR.
Odborná skúška (ďalej len OS)
• teoretická časť skúšky sa môže deliť na okruhy podľa
zamerania - teoretickou OS sa overuje odborná spôsobilosť
25
ŽSR Z 3
zamestnanca. Skúška oprávňuje zamestnanca na výkon
príslušnej pracovnej činnosti, keď sa nevyžaduje vykonanie
praktickej skúšky.
• praktická časť skúšky - praktickou skúškou preukazuje
zamestnanec schopnosť samostatne vykonávať príslušnú
pracovnú činnosť, pre ktorú úspešne vykonal teoretickú OS.
Periodická odborná skúška (ďalej len POS)
• oprávňuje zamestnanca po opätovnom overení odbornej
spôsobilosti na ďalší výkon práce.
Mimoriadna skúška (ďalej len MS)
• oprávňuje zamestnanca po overení vedomostí na ďalší výkon
práce v požadovanom rozsahu.
Skúška spôsobilosti (ďalej len SSP)
• oprávňuje zamestnancov na samostatné vykonávanie činností
za podmienok stanovených v Prílohe 4,
• SSP je nekomisionálna a nepodlieha periodickému overovaniu.
Pri zmene podmienok sa vykoná nová SSP.
Oprávnenie na činnosť (ďalej len ONČ)
• oprávňuje zamestnancov na vykonávanie čiastkových úkonov
z pracovných činností, za podmienok stanovených písomne
vedúcim OÚ,
• za realizáciu a evidenciu ONČ zodpovedá vedúci OÚ.
Stanovené ONČ eviduje vo Výkaze o vzdelávaní zamestnanca
v časti „B“,
• nepodlieha školeniu, ani periodickému overovaniu. Pri zmene
podmienok sa vykoná nové ONČ. Overenie vedomostí na
získanie ONČ je nekomisionálne.
Skúška a aktualizačná príprava z UTZ – oprávňuje zamestnancov na
výkon činností stanovených v Prílohe 5.
26. až 30.
26
Neobsadené.
ŽSR Z 3
V. KAPITOLA
Organizácia a výkon skúšok
31. Skúškami sa zisťuje spôsobilosť zamestnanca na samostatné
vykonávanie pracovnej činnosti. Základnou podmienkou pre
zaradenie zamestnanca na vykonávanie pracovnej činnosti je
úspešné vykonanie predpísaných skúšok.
32. Odborná spôsobilosť sa získava v PVZ odbornou prípravou,
overuje sa skúškou a osvedčuje dokladom o odbornej spôsobilosti.
33. Zamestnanec je povinný dostaviť sa na skúšku v stanovenom
termíne.
34. Odborná skúška, periodická odborná skúška, mimoriadna
skúška a vyhodnotenie overenia vedomostí z BOZP sú
komisionálne a vykonávajú sa pred skúšobnou komisiou, ktorá má
najmenej troch členov.
Náplň skúšky vychádza z osnovy skúšky a z rozsahu znalostí
stanoveného predpisom.
35. Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva
štatutárny orgán PVZ.
36. Skúšok sa môžu so súhlasom predsedu skúšobnej komisie
zúčastniť aj iní zamestnanci. Títo nie sú členmi skúšobnej komisie,
nezasahujú do organizácie a priebehu skúšok a nerozhodujú o
výsledku skúšok.
37. Forma OS, POS, MS a SSP je písomná a ústna, overenie
vedomostí z BOZP je písomné alebo ústne. Písomná forma skúšky
musí vždy predchádzať ústnej forme skúšky. Overenie vedomostí
pre získanie ONČ je len písomné.
27
ŽSR Z 3
Písomná forma skúšky môže byť realizovaná aj VT. Zamestnanec
musí byť pred realizáciou skúšky poučený z obsluhy VT.
Písomnej formy skúšky sa môže zúčastniť najviac 35 účastníkov,
ústnej formy skúšky najviac 7 účastníkov v jednej skupine.
38. Písomná a ústna skúška v jednom kalendárnom dni nesmie
trvať dlhšie ako 8 hodín (vrátane prestávok).
39 - 40.
Neobsadené.
Odborná skúška
41. Vedúci OÚ zodpovedá za prihlásenie zamestnanca na odbornú
skúšku tak, aby jej vykonanie nasledovalo po skončení výcviku.
Termín odbornej skúšky dohodne s príslušným PVZ. Po doručení
prihlášky na odbornú skúšku PVZ zabezpečí vykonanie skúšky
najneskôr do troch týždňov.
Ak bude PVZ doručená prihláška pred ukončením výcviku, skúška
sa vykoná najneskôr do dvoch týždňov po stanovenej lehote
ukončenia výcviku.
42. Teoretická časť skúšky má spravidla tieto okruhy:
• Dopravný (znalosť infraštruktúry, riadenie dopravy)... D,
• Technický (technológia, technické normy)...T.
Podmienkou na zaradenie zamestnanca na samostatný výkon
pracovnej činnosti je úspešné vykonanie celej skúšky, t. z. všetkých
jej okruhov a častí.
43. až 47.
Neobsadené.
Periodická odborná skúška
48. POS sa rozumie opätovné overenie úrovne odborných
teoretických vedomostí zamestnanca, ktorý vykonáva pracovné
činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť v rozsahu určenom pre
28
ŽSR Z 3
teoretickú časť odbornej skúšky. Bližšie podmienky sú stanovené
v Prílohe 8.
49. Keď skúšaný zamestnanec nepreukáže pri POS dostatočné
vedomosti, stráca odbornú spôsobilosť na doterajšiu pracovnú
činnosť dovtedy, kým opravnou skúškou nepreukáže požadované
vedomosti.
V prípade preradenia zamestnanca na pracovnú činnosť, pre ktorú
sa vyžaduje iná odborná skúška, musí si ju pre túto činnosť
vykonať.
50. až 52.
Neobsadené.
Mimoriadna skúška
53. Mimoriadne skúšky sa nariaďujú:
a) ak došlo k podstatnej zmene bezpečnostných predpisov,
b) pri zavedení novej technológie ovplyvňujúcej bezpečnosť,
c) pri dopĺňaní znalostí z indexovaných predpisov,
d) pri premiestnení na pracovisko s takým druhom techniky a
technológie, pre ktorú nie je predpisom Z 3 stanovený rozsah
znalostí pri OS určenej pre pracovnú činnosť zamestnancov.
Mimoriadna skúška podľa písm. a) a písm. b) sa vykoná až po
mimoriadnom školení, ktoré organizuje a vykonáva PVZ.
O realizáciu mimoriadneho školenia (skúšky) žiada gestorský útvar
Odbor riadenia ľudských zdrojov GR ŽSR. Organizáciu, spôsob
školenia a skúšok stanoví Odbor riadenia ľudských zdrojov GR
ŽSR.
Určení zamestnanci sú povinní zúčastniť sa mimoriadneho školenia
a podrobiť sa mimoriadnej skúške na základe predloženého
zoznamu s údajmi uvedenými na vzore prihlášky na skúšku (resp.
predloženej objednávky).
29
ŽSR Z 3
Overenie vedomostí z BOZP
54. Overenie sa realizuje v zákonom stanovenej periodicite
uvedenej v článku 5. Členenie spôsobilosti z BOZP je uvedené
v Prílohe 1.
55. Neobsadené.
Strata odbornej spôsobilosti
56. Osoba poverená výkonom kontroly podľa Prílohy 9 je
oprávnená
odobrať
osvedčenie
o odbornej
spôsobilosti
zamestnancovi, ktorý:
a) sa nepodrobil pravidelnému školeniu, mimoriadnemu školeniu
alebo periodickej odbornej skúške,
b) sa dopustil pri výkone práce vážneho odborného pochybenia,
ktoré ohrozilo bezpečnosť a plynulosť prevádzky dráhy alebo
dopravy na dráhe, najmä porušením alebo zanedbaním
bezpečnostných alebo prevádzkových predpisov a pravidiel,
c) zavinil alebo spoluzavinil nehodu, ak jej príčinou bola
neodbornosť.
Zamestnanci, ktorí sa nezúčastnia pravidelného školenia alebo
náhradného školenia, strácajú odbornú spôsobilosť pri stanovenej
periodicite:
- raz ročne k 31.12.
Pre týchto zamestnancov organizuje PVZ náhradné školenie
v mesiaci december.
- dvakrát ročne k 30.06. a k 31.12.
Pre týchto zamestnancov organizuje PVZ náhradné školenie
v mesiaci jún a december.
Obsahom náhradného školenia sú témy daného polroka podľa
druhu odbornej skúšky. Náhradné školenie sa realizuje v jednom zo
ŠS v rámci celej ŽSR.
30
ŽSR Z 3
Odobraté osvedčenie o odbornej spôsobilosti možno získať späť po
absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu 14 hodín interaktívnym
školením a po úspešnom vykonaní skúšky.
Odobraté osvedčenie spôsobilosti z BOZP možno získať späť po
školení a úspešnom overení vedomostí podľa Prílohy 1.
Vykonaná odborná skúška nahradzuje zamestnancovi pre získanú
OS účasť na pravidelnom školení v príslušnom polroku.
57. V oblasti BOZP stráca spôsobilosť zamestnanec, ktorý zaisťuje
bezpečnosť sebe alebo ďalšej osobe v podmienkach a priestore
ŽSR:
• ak zavinil, prípadne spoluzavinil úraz sebe alebo inej osobe,
• ak nepreukázal pri skúškach a výkone činnosti počas kontroly
oprávnenou osobou dostatok teoretických vedomostí a
praktických zručností,
• ak závažne alebo opakovane porušil predpisy v oblasti BOZP.
58. Oprávnená osoba odobrané osvedčenie zašle PVZ, ktoré ho
skartuje po troch rokoch.
59. až 63.
Neobsadené.
31
ŽSR Z 3
VI. KAPITOLA
Hodnotenie výsledku skúšok
64. Za úspešne vykonanú skúšku sa považuje skúška, pri ktorej
zamestnanec preukázal potrebné vedomosti predpisov a používania
pomôcok, praktickú zručnosť požadovanú pre pracovnú činnosť,
ktorú má vykonávať. Na úspešné overenie vedomostí písomnou
formou je potrebných najmenej 75% správnych odpovedí.
Stupne hodnotenia pre: OS, POS, MS, SSP a ONČ sú:
•
prospel,
•
neprospel.
Stupne hodnotenia pri overovaní vedomostí z BOZP a z UTZ sú:
•
vyhovel,
•
nevyhovel.
65. Opravnú skúšku je možné vykonať najviac dvakrát, pričom
každá opravná skúška sa môže vykonať najskôr po 5 pracovných
dňoch a najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa neúspešne
vykonanej skúšky.
Opravná skúška sa vykoná len z okruhu, z ktorého zamestnanec
nepreukázal požadované odborné vedomosti.
Keď je zamestnanec aj pri druhej opravnej skúške hodnotený
stupňom „neprospel“, „nevyhovel“, OÚ postupuje podľa platných
právnych predpisov.
Do úspešného vykonania opravnej skúšky nesmie byť zamestnanec
zaradený na samostatný výkon pracovnej činnosti, pre ktorú
vykonáva skúšku.
Do úspešného vykonania školenia s overením vedomostí z BOZP
nesmie byť zamestnanec zaradený na žiadny výkon pracovnej
činnosti.
66. Náklady na odbornú prípravu, pravidelné školenie, nariadené
mimoriadne školenie a skúšku uhrádza zamestnávateľ.
32
ŽSR Z 3
Ak zamestnanec stratil odbornú spôsobilosť alebo spôsobilosť
z BOZP, získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo
osvedčenie o spôsobilosti z BOZPpodľa článku 56, môže iba po
opätovnom absolvovaní odbornej prípravy v stanovenom rozsahu.
V tomto prípade si zamestnanec náklady na prípravu a skúšku hradí
sám. V prípadoch hodných osobitného zreteľa (dlhodobá nemoc,
materská dovolenka, rodičovská dovolenka, ošetrovanie člena
rodiny, dlhodobá prekážka v práci z dôvodov všeobecného záujmu)
zamestnávateľ upustí od tejto podmienky.
67. Ak zamestnanec dobrovoľne zmenil zamestnávateľa, nový
zamestnávateľ je povinný zohľadniť absolvované školenia, získanú
kvalifikáciu
a nadobudnutéskúsenosti
u predchádzajúcichzamestnávateľov,
a
ak
zamestnanca
zamestnáva na pracovnej pozícii alebo na výkone činnosti, ktoré
vyžadujú získanú odbornú spôsobilosť, je povinný uhradiť
doterajšiemu zamestnávateľovi na jeho žiadosť pomernú časť
nákladov, ktoré vynaložil na odbornú prípravu a skúšku.
Zamestnávatelia sú povinní vydať odchádzajúcim zamestnancom
na ich žiadosť doklady potvrdzujúce absolvované školenia, získanú
odbornú spôsobilosť a prax.
68. až 69. Neobsadené.
VII. KAPITOLA
Administratíva skúšok
70. Na OS, POS, MS, SSP (mimo prípadu mimoriadnej skúšky
nariadenej gestorským útvarom z dôvodu zmeny bezpečnostného
predpisu) sa prihlasuje ”Prihláškou na skúšku” priamo na PVZ, ktoré
zabezpečuje vykonávanie príslušných skúšok a overení.
Zamestnanec musí ešte pred začiatkom skúšky predložiť skúšobnej
komisii:
33
ŽSR Z 3
1. „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ alebo „Osvedčenie
o spôsobilosti z BOZP“, ak ich má už vydané,
2. „Výkaz o vzdelávaní zamestnanca“ (u zamestnancov ŽSR),
3. „Preukaz totožnosti“,
4. splnený „Plán výcviku“ (len pri OS)
inak nebude skúšaný.
71. Žiadateľ, ktorý prihlasuje zamestnanca na príslušnú skúšku,
zodpovedá:
• za splnenie podmienok prípravy a výcviku predpísaného pre
príslušnú skúšku (Plán výcviku),
• za správnosť a úplnosť údajov uvedených v prihláške,
• za prihlásenie zamestnanca na skúšku včas, aby vykonanie
skúšky nasledovalo bezprostredne po splnení Plánu výcviku.
Podpísaním prihlášky na skúšku berie zamestnanec na vedomie, že
bude na skúšku pozvaný.
72. PVZ, ktoré skúšku organizuje, musí písomne (napr. poštou,
elektronickou formou) oznámiť termín a miesto skúšky žiadateľovi.
73. PVZ, ktoré skúšku organizuje:
a) spíše „Protokol o skúške“ 4),5);
b) zaeviduje vykonanie príslušnej skúšky v „Záznamníku
o vykonaných skúškach“;
c) vydá ”Osvedčenie o odbornej spôsobilosti” po úspešnom
vykonaní OS, ak sa nevyžaduje praktická časť skúšky, inak
až po vykonaní praktickej časti skúšky;
d) vydá „Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP“;
e) vydá „Zápisnicu o spôsobilosti“;
f) u zamestnancov ŽSR zapíše výsledok skúšky do ”Výkazu
o vzdelávaní zamestnanca”.
74. Zamestnanec sa pri výkone práce musí na výzvu osoby
poverenej výkonom kontroly alebo štátneho odborného dozoru,
príslušníkovi Železničnej polície alebo príslušníkovi Policajného
zboru preukázať:
• „Osvedčením o odbornej spôsobilosti“,
34
• „Osvedčením o spôsobilosti z BOZP“,
• „Preukazom totožnosti“,
• pri vedení HŽV podľa Prílohy 10
- „Preukazom rušňovodiča“,
- „Harmonizovaným doplnkovým osvedčením“.
ŽSR Z 3
75. Plán výcviku6) pre zamestnanca, ktorý sa musí podrobiť výcviku
na vykonanie odbornej skúšky a skúšky spôsobilosti podľa Príloh
3,4, vyhotovuje OÚ.
76. Prihlášku na skúšku6) (objednávku na odbornú prípravu)
vystavuje žiadateľ (OÚ, právnická osoba, fyzická osoba), ktorý bude
znášať náklady za realizáciu odbornej prípravy, školenia s overením
alebo skúšky.
77. Protokol o skúške4) podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie.
Protokol o skúške sa archivuje tri roky od dátumu posledného
konania príslušnej skúšky.
78. „Výkaz o vzdelávaní zamestnanca“6) musí obsahovať časť „A“
a časť „B“. V prípade potreby sa do základného výkazu doloží
vložka. Vložka musí byť v pravom hornom rohu označená
priezviskom, menom a dátumom narodenia zamestnanca.
Vo „Výkaze o vzdelávaní zamestnanca“ sa uvádzajú v časti:
„A“ skúšky, poučenia vzhľadom na miestne podmienky a riziká,
školenia s overením s dobou platnosti.
Pri technických
skúškach sa uvedie aj prenos výkonov a typy (skupiny VŽÚ)
HŽV, ktoré boli predmetom teoretickej prípravy;
„B“ všetky ostatné záznamy (napr. školenia o požiarnej ochrane,
poučenia z prevádzkového poriadku a pod.).
79. „Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP“ obsahuje logo a obchodný
názov ŽSR, evidenčné číslo osvedčenia, dátum vydania
osvedčenia,
priezvisko,
meno,
titul
a dátum
narodenia
zamestnanca, ktorému sa osvedčenie vydáva; označenie skúšky,
dobu platnosti, názov, pečiatku PVZ, podpis oprávnenej osoby,
ktorá osvedčenie vydala.
35
ŽSR Z 3
„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ na prednej strane obsahuje
priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, označenie skúšky, dobu
platnosti, evidenčné číslo, iné záznamy, dátum vydania, názov,
pečiatku PVZ, podpis oprávnenej osoby, ktorá osvedčenie vydala.
Na zadnej strane „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ sa eviduje
účasť na pravidelnom školení a záznamy o ďalšom školení.
„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ a „Osvedčenie o spôsobilosti
z BOZP“ vydáva PVZ na obdobie platnosti skúšky. Realizácia
ostatných skúšok sa zaznamenáva do časti „Iné záznamy“.
80. Preukaz na vedenie HŽV vydáva bezpečnostný orgán.
Žiadosť o vydanie preukazu rušňovodiča (vzor je uvedený
v Prílohe 13), jeho aktualizáciu, obnovenie alebo vyhotovenie
duplikátu môže podať bezpečnostnému orgánu rušňovodič, alebo
v jeho mene zamestnávateľ. Prílohou žiadosti je doklad
o ukončenom
vzdelaní,
platné
„Osvedčenie
o odbornej
spôsobilosti“, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, posudok
o psychickej spôsobilosti.
„Preukaz rušňovodiča“ platí 10 rokov, nestráca platnosť
skončením pracovného pomeru ani zmenou zamestnávateľa.
Príslušný OÚ je povinný bezodkladne informovať bezpečnostný
orgán o uzatvorení a skončení pracovného pomeru s rušňovodičom,
ktorý je držiteľom preukazu.
„Preukaz rušňovodiča“ vydaný v inom členskom štáte platí aj na
ŽSR. Ak to ustanovuje dvojstranná medzinárodná zmluva s tretím
štátom, platia na ŽSR aj certifikačné dokumenty vydané tretím
štátom rušňovodičovi, ktorý obsluhuje rušeň na cezhraničnom
úseku železničnej siete.
Bezpečnostný orgán rozhodne o odňatí preukazu na vedenie
HŽV pred uplynutím jeho platnosti, ak jeho držiteľ prestal byť
bezúhonný, stratil zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú
36
ŽSR Z 3
spôsobilosť alebo jeho doklad o odbornej spôsobilosti stratil
platnosť.
81. „Harmonizované doplnkové osvedčenie“ (ďalej len doplnkové
osvedčenie) je doklad, v ktorom sa uvádza železničná
infraštruktúra, na ktorej je jeho držiteľ oprávnený viesť vlak a HŽV.
„Doplnkové osvedčenie“ vydáva pre vlastných zamestnancov
príslušný OÚ ŽSR. Originál doplnkového osvedčenia patrí OÚ, ktorý
vydal doplnkové osvedčenie a zapožičia ho rušňovodičovi na čas
trvania pracovného pomeru. Doplnkové osvedčenie platí len pre
železničné trate a HŽV, ktoré sú v doplnkovom osvedčení uvedené.
Doplnkové osvedčenie oprávňuje na vedenie HŽV pre kategóriu
A alebo kategóriu B alebo pre obidve kategórie.
„Doplnkové osvedčenie“ stráca platnosť skončením pracovného
pomeru u príslušného OÚ, ktorý doplnkové osvedčenie vydal, alebo
skončením výkonu práce rušňovodiča bez zmeny OÚ. Príslušný OÚ
je povinný pri skončení pracovného pomeru vydať rušňovodičovi
overenú kópiu „Doplnkového osvedčenia“ a všetky písomnosti
týkajúce sa jeho spôsobilosti na výkon práce. Tieto písomnosti
slúžia ako doklad o odbornej príprave, získanej kvalifikácii,
odborných skúsenostiach a odbornej spôsobilosti pre nového
zamestnávateľa. Nový zamestnávateľ (OÚ) je povinný prihliadať na
tieto doklady.
82. Ďalšie ustanovenia pre získanie odbornej spôsobilosti na
vedenie HŽV certifikovaným rušňovodičom sú uvedené v Prílohe
10, necertifikovaným rušňovodičom v Prílohe 11.
83. Záznamník o vykonaných skúškach vedie PVZ a archivuje sa
po dobu 50 rokov od jeho ukončenia. Ostatné záznamy sa archivujú
v zmysle Registratúrneho poriadku.
84.
Odbor riadenia ĽZ GR ŽSR vytvorí register doplnkových
osvedčení podľa Prílohy 12 najneskôr do 30.06.2011. Registráciu
37
ŽSR Z 3
a vystavenie doplnkových osvedčení realizuje počnúc dňom
01.07.2011 pre rušňovodičov ŽSR v kategórii A, A 1-A 5, B, B 1-B 2.
OÚ dodá odboru riadenia ĽZ GR ŽSR všetky potrebné vstupné
údaje doplnkového osvedčenia podľa Prílohy 10.
Odbor riadenia ĽZ GR ŽSR vystaví „Doplnkové osvedčenie“ po
vykonaní vecnej kontroly úplnosti údajov do 5 pracovných dní
a zašle ho príslušnému OÚ.
Odbor riadenia ĽZ GR ŽSR vedie centrálnu evidenciu o všetkých
vydaných,
aktualizovaných,
zmenených,
doplnených,
pozastavených
a odňatých
doplnkových
osvedčeniach
a o doplnkových osvedčeniach, ktorých platnosť uplynula alebo
ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené.
Jednotlivé OÚ a rušňovodiči musia mať prístup k údajom
v centrálnej evidencii, ktoré sa ich týkajú a majú právo na vydanie
opisu alebo kópie údajov.
Odbor riadenia ĽZ GR ŽSR vydá bližšie pokyny týkajúce sa
registrácie a vystavenia doplnkových osvedčení.
VIII. KAPITOLA
Výchovno - vzdelávacie aktivity
85.
Výchovno - vzdelávacej aktivity sa súčasne môže zúčastniť
najviac 35 účastníkov.
A. PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV
86. Na udržiavanie odbornej spôsobilosti pri skúškach zo zákona je
zamestnanec povinnýzúčastňovať sa najmenej dvakrát ročne
pravidelných školení organizovaných PVZ s rozložením jedenkrát
polročne v súlade s Prílohou 7.
38
ŽSR Z 3
Pravidelným školením sa u zamestnancov doplňujú a udržujú
potrebné odborné vedomosti.
PVZ vypracuje a zverejní ročný plán rozpisu pravidelných školení
podľa jednotlivých školiacich stredísk.
PVZ je povinné umožniť ostatným železničným podnikom
a manažérom infraštruktúry prístup k pravidelnému školeniu za
primeranú a nediskriminačnú cenu založenú na skutočných
nákladoch a primeranom zisku.
87. Pravidelné školenie spravidla delíme na bloky.
Pravidelného školenia sa zúčastňujú zamestnanci vykonávajúci
pracovné činnosti uvedené v Prílohe 7.
Stanovený rozsah
pravidelného školenia je záväzný pre všetky OÚ ŽSR, keď
vykonávajú činnosti, ktorých predmetom je prevádzkovanie dráhy
a prevádzkovanie dopravy na dráhe, alebo vykonávajú zmluvou
dohodnuté práce na dopravnej ceste. Pre cudzie subjekty platí tento
rozsah vtedy, ak vykonávajú činnosti podľa čl. 20, alebo ak o to
požiadajú.
Inšpektori pre školenie si udržiavajú odbornú spôsobilosť
absolvovaním predpísaného elektronického vzdelávania v rozsahu
jedenkrát polročne. Pre inšpektorov školenia organizuje PVZ
minimálne jedenkrát polročne pravidelné školenie, ktoré lektorsky
zabezpečujú príslušní garanti predpisov.
88. Vedúci OÚ zabezpečujú poučenie a overenie vedomostí
zamestnancov, ktoré vyplýva zo Zákonníka práce, z predpisov
o bezpečnosti pri práci, o ochrane pred požiarmi, civilnej ochrane,
prípadne z ďalších všeobecne platných právnych predpisov.
Evidenciu účasti zamestnancov na výchovno - vzdelávacích
aktivitách zabezpečí organizátor v záznamovej knihe4).
Záznamová kniha sa vedie pre každú výchovno - vzdelávaciu
aktivitu. Záznamovú knihu archivuje OÚ, ktorý knihu vedie:
• u výchovno – vzdelávacích aktivít, ktoré majú ohraničenú
periodicitu, do skončenia platnej periodicity,
• u ostatných výchovno - vzdelávacích aktivít desať rokov po
jej skončení.
39
ŽSR Z 3
89. Pravidelné školenie:
• riadi Odbor riadenia ľudských zdrojov GR ŽSR,
• zabezpečuje a realizuje PVZ komplexne pre všetkých
zamestnancov, ktorí majú týmto predpisom stanovenú účasť
na PŠ.
PVZ zabezpečí školenie zamestnancov z predpisov, zmien do
predpisov, nariadení, ktoré majú charakter zmeny vydaných a
došlých na PVZ.
Gestorský útvar predpisu, z ktorého je nutné zabezpečiť školenie
zamestnancov, je povinný zabezpečiť distribúciu predpisu, zmien do
predpisu s dostatočným časovým predstihom pred jeho účinnosťou.
Rámcovú náplň pravidelného školenia navrhne riaditeľ PVZ a
schvaľuje riaditeľ Odboru riadenia ľudských zdrojov GR ŽSR. Náplň
môže byť doplnená podľa požiadaviek objednávateľa.
90. S došlými správami o nehodách, úrazoch, s obežníkmi
operatívneho charakteru preukázateľne oboznamujú zamestnancov
vedúci OÚ.
Rozhodnutia z uzatvorených nehôd a závažných pracovných úrazov
zasiela OÚ, ktorý nehodu alebo úraz uzatvoril, PVZ k využitiu pri
pravidelnom školení.
91. Pravidelné školenie v zmysle čl. 86, školenie s overením z
BOZP, o UTZ a ďalšie špecializované školenia zabezpečuje PVZ.
92. Účasť na pravidelnom školení nariadenom podľa VIII. kapitoly je
povinná a započítava sa do pracovného času. Zamestnanci sú
povinní zúčastňovať sa školenia v určených školiacich strediskách
alebo formou elektronického vzdelávania.
PVZ pre každú kategóriu turnusových zamestnancov organizuje PŠ
v takom rozsahu, aby sa mohli títo zamestnanci zúčastniť školenia v
rámci turnusového voľna, t. z. podľa počtu zamestnancov v danom
školiacom stredisku.
Keď zamestnanec vykonáva niekoľko pracovných činností, musí sa
pre udržanie odbornej spôsobilosti zúčastňovať PŠ v stanovenom
rozsahu pre každú vykonanú skúšku. Rozsah hodín v takomto
40
ŽSR Z 3
prípade stanoví PVZ ako prienik rozsahu znalostí udržiavaných
skúšok.
Vedúci OÚ zodpovedá za účasť svojich zamestnancov na
pravidelnom školení, môže stanoviť povinnosť účasti na
pravidelnom školení aj pre pracovné činnosti neuvedené
v prílohách.
Ďalšie školenia stanovené všeobecne záväznými právnymi
predpismi nie sú započítané v počtoch hodín určených týmto
predpisom.
93. Školiace strediská zriaďuje a ruší na návrh Odboru riadenia
ľudských zdrojov GR ŽSR generálny riaditeľ ŽSR.
94. Školenie a skúšky kontrolujú zamestnanci Odboru riadenia
ľudských zdrojov GR ŽSR a riadiaci zamestnanci PVZ.
PVZ je povinné vytvárať podmienky pre využívanie vhodných
učebných pomôcok a didaktickej techniky.
95. Pre zamestnancov s odbornou skúškou podľa Prílohy 3 tohto
predpisu organizuje PVZ školenie v rozsahu podľa Prílohy 7.
Predmetom prípravy a pravidelného školenia sú aj predpisy
označené indexom.
Povinnosť získania a udržiavania odbornej spôsobilosti
a spôsobilosti z BOZP pre zamestnancov externých subjektov
vykonávajúcich činnosti v priestoroch ŽSR musí objednávateľ prác
zapracovať do zmluvy o vykonávaných prácach uzatváranej s týmto
subjektom s uvedením konkrétneho druhu požadovanej odbornej
spôsobilosti.
41
ŽSR Z 3
B. INTERAKTÍVNE ŠKOLENIE, KURZY
96. Interaktívne školenie
sa uskutočňuje pre zabezpečenie
teoretickej prípravy zamestnancov, ktoré organizuje a vykonáva
PVZ na základe požiadaviek OÚ.
97. Kurzy musia byť realizované podľa stanovenej osnovy
internátnou formou alebo na dochádzku. Svojim zameraním sú
určené na získanie, prehĺbenie alebo zvýšenie kvalifikácie, prípadne
rekvalifikáciu.
Ak nie je osnova stanovená právnou normou, vyhláškou,
akreditáciou alebo predpisom Z 3, stanoví ju objednávateľ
v spolupráci s PVZ.
98. Prípravu zamestnancov cudzích subjektov zabezpečuje PVZ na
základe objednávky v plnom rozsahu, vrátane výcviku a praktického
overenia odbornej spôsobilosti. Výcvik pre konkrétneho uchádzača
dohodne na vhodnom OÚ s vedúcim tohto útvaru. Náklady na
výcvik si uplatní príslušný útvar na PVZ podľa podmienok
stanovených pre vnútroorganizačnú fakturáciu.
IX. KAPITOLA
Prechodné a záverečné ustanovenia
99. Skúšky, ktoré boli vykonané podľa doterajších skúšobných a
výcvikových poriadkov, sa uznávajú v plnom rozsahu. V sporných
prípadoch rozhodne riaditeľ Odboru riadenia ľudských zdrojov GR
ŽSR.
Ak nemožno preukázať, aké skúšky zamestnanec vykonal, musí sa
znovu podrobiť predpísanej príprave a skúškam.
100. Pri strate alebo zničení dokladov o skúškach je možné
vyhotoviť za stanovený poplatok ich duplikát na základe evidencie
42
ŽSR Z 3
vedenej útvarom, ktorý skúšku organizoval, alebo na základe
doloženého osvedčenia (prípadne podľa dostupných dokladov).
101. Zamestnanci, ktorým príslušný riaditeľ (vedúci) stanovil
v zmysle Prílohy 2 povinnosť (na základe vykonávanej pracovnej
činnosti) podrobiť sa overovaniu a udržiavaniu odbornej spôsobilosti
a podľa doterajších skúšobných a výcvikových poriadkov túto
povinnosť nemali, musia byť zaradení do vzdelávacieho procesu
bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto predpisu. Príslušnú
odbornú, periodickú odbornú skúšku musia vykonať najneskôr do
30.06.2011. Po tomto termíne sa budú považovať vo vzťahu
k vykonávanej činnosti za zamestnancov, ktorí nespĺňajú stanovené
podmienky odbornej spôsobilosti.
102. Výnimky z ustanovení predpisu vrátane príloh je
v odôvodnených prípadoch oprávnený udeliť gestorský útvar
predpisu. Príloha 2 a zaraďovanie nových, vyraďovanie zrušených
predpisov do osnov odborných skúšok uvedených v Prílohe 4
nepodlieha pripomienkovému konaniu v zmysle predpisu Op 10.
103. Príloha 2 slúži ako návod (vzor), musí sa vždy operatívne
aktualizovať v súlade so schválenou zmenou Katalógu typových
pozícií.
Riadiaci zamestnanci útvaru, ktorého sa zmena týka v prípade, že
sa u novozavedenej pracovnej činnosti požaduje odborná
spôsobilosť, uvedú zmenu do im prideleného predpisu Z 3 Prílohy 2
do riadkov určených na doplnky a písomne oznámia požiadavku na
odbornú spôsobilosť pre príslušnú pracovnú činnosť na Odbor
riadenia ľudských zdrojov GR ŽSR a PVZ.
104. Po dobu pol roka od začatia účinnosti predpisu je možné
postupovať podľa doterajších predpisov okrem ustanovení
uvedených v Prílohe 6 a 7 tohto predpisu.
Odborné skúšky, osvedčenia o odbornej spôsobilosti zostávajú
v platnosti do doby ich transformácie. PVZ na základe požiadavky
43
ŽSR Z 3
OÚ ŽSR alebo príslušného externého subjektu v termíne do
30.06.2011 realizuje transformáciu uvedených skúšok takto:
OS podľa predpisu Ok 2,
platného od 01.02.2008
OS č.19
OS č.20
OS č.21
OS č.24
OS č.25
OS č.111
OS č.30C
OS č.30D
OS č.30E
OS č.31
OS č.40A
OS č.40B
OS č.40C
OS č.41A
OS č.41B
OS č.41C
OS č.42A
OS č.42B
OS č.42C
OS č.43A
OS č.43B
OS č.44
OS č.52
OS č.53
OS č.60
OS č.60A
OS č.61A
OS č.61B
OS č.61C
OS č.61D
OS č.62
OS č.63
OS č.64
OS č.64
OS podľa predpisu Z 3
na OS č.20 (prípadne OS č.11,12,13, 14, 15,16,17,18);
na OS č.21/A-5;
na OS č.21/A 1; 21/A 4;
na OS č.24/B,24/B-1,24/B-2;(prípadne OS č.21/A,A1-A 5;);
na OS č.24/B-2; OS č.21/A, A 1-A 5; 22, 23 (prípadne OS
č.17,18,);
na OS č.21/A-4;
na OS č.30B;
na OS č.30C;
na OS č.30D;
na SSP 31;
na OS č.40;
na OS č.40; 42;
na OS č.40;
na OS č.41;
na OS č.42;
na OS č.42;
na OS č.44;
na OS č.43;
na OS č.45;
na OS č.46;
na OS č.46;
na OS č.47;
na OS č.51/1;
na OS č.51/2;
na SSP 60;
na SSP 60;
na OS č.60;
na OS č.61;
na OS č.62;
na OS č.62;
0
na OS č.64;
na OS č.65;
na OS č.66;
Od 01.07.2011 musí každý zamestnanec u ktorého sa požaduje
odborná spôsobilosť podľa tohto predpisu spĺňať podmienky
stanovené týmto predpisom.
44
ŽSR Z 3
PREHĽAD SÚVISIACICH ZÁKONOV, VYHLÁŠOK, NORIEM,
PREDPISOV A SMERNÍC
Celoštátne
- Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
- Zákon NR SR č. 433/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z.z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony.
- Zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Vyhláška MPSVaR SR č.356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a
vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí
účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.
- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.
- Vyhláška MDPT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy
na dráhe.
- Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh.
- Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh.
- Vyhláška MZ č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej
pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.
- Smernica Európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o
uznávaní odborných kvalifikácií.
- Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o
certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme
v Spoločenstve.
45
ŽSR Z 3
- Nariadenie komisie (EÚ) č. 36/2010 z 3. decembra 2009 o vzoroch
Spoločenstva pre preukazy rušňovodičov, doplnkové osvedčenia, overené
kópie doplnkových osvedčení a formuláre žiadosti o preukaz rušňovodiča podľa
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES.
- Rozhodnutie komisie z 29. októbra 2009 o prijatí základných parametrov
registrov preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení ustanovených v
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES.
- Rozhodnutie komisie z 21. októbra 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú
rozhodnutia 2006/920/ES a 2008/231/ES o technických špecifikáciách
interoperability týkajúcich sa subsystému Prevádzka a riadenie dopravy
systémov transeurópskych konvenčných a vysokorýchlostných železníc.
Vnútropodnikové
- Vnútropodnikové predpisy zverejnené na Intranete ŽSR.
Predpisy, smernice a iné dokumenty
- STN a TNŽ zverejnené na Intranete ŽSR.
46
ŽSR Z 3
ZOZNAM PRÍLOH
Číslo
Počet
Názov prílohy
strán
prílohy
Členenie školení s overením v oblasti BOZP
1-7
1
1-7
2
Okruh činností pre ktoré sa preukazuje odborná spôsobilosť
Členenie a osnovy odborných skúšok v zmysle Zákona
1-71
3
o dráhach, Zákona o doprave na dráhach a ďalších skúšok na
ŽSR
1-7
4
Členenie a osnovy skúšok spôsobilosti
5
5a
Určené činnosti a odborná spôsobilosť na vykonávanie
činností na určených technických zariadeniach
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. z 29. apríla 2010 o
určených technických zariadeniach a určených činnostiach a
činnostiach na určených technických zariadeniach
1-5
1-35
6
Osnovy internátnych kurzov
1-29
Zoznam zamestnancov ŽSR a prevádzkovateľa dopravy na
železničnej dráhe, pre ktorých je predpísaná účasť na
pravidelnom školení podľa OS
1-3
7
8
Periodické odborné skúšky
1-1
Podmienky pre odobratie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
a osvedčenia o spôsobilosti z BOZP pri výkone kontrolnej
činnosti a zoznam oprávnených osôb
Spôsobilosť na vedenie hnacích železničných vozidiel
certifikovaným rušňovodičom
Spôsobilosť na vedenie hnacích železničných vozidiel
rušňovodičom bez certifikácie
Základné parametre registrov doplnkových osvedčení
rušňovodičov
1-3
9
10
11
12
13
Zoznam a vzory tlačív
14
Rozsahy znalostí zavedených odborných a interných skúšok
a skúšok spôsobilostí (Dočasná samostatná príloha)
1-4
1-1
1-4
1-17
47
ŽSR Z 3
Vypracoval:
Odbor riadenia ĽZ GR ŽSR
Oddelenie personálneho riadenia a vzdelávania
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Gestorský útvar:
Odbor riadenia ĽZ GR ŽSR
Vydaný: v tlačovej aj elektronickej podobe
Umiestnený: IP ŽSR
Rok vydania: 2010
© GR ŽSR
48
ŽSR Z 3
Príloha 1
I. Členenie školení s overením v oblasti BOZP
Označenie
spôsobilosti
Popis
Oprávnenie pre činnosť
Ďalšie
oprávnenie
Dĺžka
školenia
v hod.
Základné školenie s overením oprávňujúce zamestnanca na pobyt a výkon činnosti mimo
7)
prevádzkový priestor
BMA
Zamestnanec mimo Zamestnanci, ktorí za žiadnych okolnosNemá
3
prevádzkový priestor tí nebudú vstupovať do prevádzkového
priestoru ŽSR;
BMA
3
BMV
Vedúci zamestnanec Bezprostredne nadriadení a vedúci
mimo prevádzkový zamestnanci zamestnancom, ktorí za
priestor
žiadnych okolností nebudú vstupovať
do prevádzkového priestoru ŽSR;
Základné školenie s overením oprávňujúce zamestnanca na pobyt a výkon činnosti
7)
v prevádzkovom priestore pod dozorom zodpovedného zamestnanca
BPC
Zamestnanec v
Zamestnanci s oprávnením prechádzať
BMA
4
prevádzkovom priecez prevádzkový priestor a priestor
store
možného ohrozenia;
7)
Školenie s overením oprávňujúce zamestnanca na výkon činnosti v prevádzkovom priestore
BMA
5
BPO
Obslužná
Zamestnanci na úseku dopravnej
a prepravnej prevádzky s OS č. 3, 11,
BPC
činnosť
12, 17, 18, SSP 17/1, SSP 17/2 a všetci
ďalší zamestnanci, ktorí
v prevádzkovom priestore vykonávajú
obslužnú činnosť pre potreby dopravnej
a prepravnej prevádzky;
5
BMA
BPD
Dopravný
Zamestnanci na úseku dopravnej prevádzky s OS č. 15 a 19 oprávnení riadiť
BPC
pracovník
dopravu na dráhe vrátane činností
BPO
osamelý pracovník, zabezpečujúci
pracovník, čistič výhybiek, bezpečnostná hliadka, zabezpečovaný pracovník;
5
BMA
BPI
Zamestnanec infra- Všetci zamestnanci v prevádzke infraštruktúry
štruktúry vrátane činností osamelý
BPC
pracovník, zabezpečujúci pracovník,
bezpečnostná hliadka, zabezpečovaný
pracovník;
5
BMA
BPR
Koľajové
Vodič HŽV a zamestnanci vykonávajúci
v prevádzkovom priestore opravu,
BPC
vozidlá
údržbu, technickú prehliadku, čistenie
koľajových vozidiel a ďalšie činnosti
súvisiace s uvedenými činnosťami;
1-1
Z3
Príloha 1
Označenie
BPK
64)
Názov skúšky
Oprávnenie pre činnosť
Koordinácia, riadenie Vedúci zamestnanci zamestnancom,
*ktorí vykonávajú pracovné činnosti
a inšpekcia
v dvoch a viac úsekoch prevádzky;
*vedúci prác, ktorý organizuje a riadi
práce pre dva a viac úsekov prevádzky;
*zamestnanci vykonávajúci inšpekciu,
kontrolu, vyšetrovanie, oboznamovanie
a vzdelávanie v oblasti BOZP;
*zamestnanci vykonávajúci koordináciu
projektovej dokumentácie, ktorá sa týka
dvoch a viac úsekov prevádzky;
*zamestnanci koordinujúci BOZP na
dvoch a viac úsekoch prevádzky;
Ďalšie
oprávnenie
Dĺžka
školenia
v hod.
Všetky
školenia
s
overením
7
Podľa
základnej
skúšky
1
Predchádzajúce
školenie s
overením
BPI
Predchádzajúce
školenie s
overením
BPI
Predchádzajúce
školenie s
overením
BPI
1
Nadstavbové skúšky
BPV
8)
Vedúci zamestnanec Vedúci a bezprostredne nadriadení
v prevádzkovom
zamestnanci
priestore
*zamestnancom, ktorí vykonávajú pracovné činnosti iba na jednom úseku
prevádzky;
*vedúci prác, ktorý organizuje a riadi
práce iba jedného úseku prevádzky;
*vedúci stroja,
*vedúci pracoviska stroja,
*vedúci vozidla,
*zamestnanci vykonávajúci kontrolnú
činnosť iba na jednom úseku prevádzky;
*zamestnanci vykonávajúci koordináciu
projektovej dokumentácie, ktorá sa týka
iba jedného úseku prevádzky;
*zamestnanci koordinujúci BOZP iba na
jednom úseku prevádzky;
zástupca zamestnancov pre BOZP
v rámci jedného úseku prevádzky;
Technologické skúšky
T1
TS
Trate a stavby
T2
EE
Elektrotechnika a
energetika
Technologické špecifiká v oblasti elektrotechniky a energetiky;
T3
OZT
Oznamovacia
a zabezpečovacia technika
Technologické špecifiká v oblasti
oznamovacej, zabezpečovacej techniky
a telekomunikácií;
1-2
Technologické špecifiká v oblasti tratí
a stavieb;
1
1
ŽSR Z 3
Príloha 1
T4
VŽÚ
Vozidlá železničnej
údržby
T5
VPS
Vedúci pracovnej
skupiny
PredcháTraťový strojník a zamestnanci vykonávajúci v prevádzkovom priestore opravu, dzajúce
školenie s
údržbu, technickú prehliadku, čistenie
overením
traťových strojov a ďalšie činnosti súviBPR
siace s uvedenými činnosťami;
PredcháZamestnanec poverený činnosťou
9)
dzajúce
vedúci pracovnej skupiny ;
školenie s
overením
BPD
BPI
1
1
(7, 8, 9, 64)
Odkazy:
7)
Pri organizovaní školenia s overením je PVZ povinné zabezpečiť, aby školení a
overovaní zamestnanci tvorili homogénnu skupinu podľa požadovaného overenia.
8)
Skúška sa môže vykonať len v spojení s niektorou z týchto základných skúšok (podľa
odvetvia): BPD, BPI, BPR.
9)
Výkonom činnosti „vedúci pracovník pracovnej skupiny“ môže byť poverený spravidla len
zamestnanec s predpísanou odbornou skúškou. Súčasťou prípravy na odbornú skúšku je
aj technologická časť T 5. Overenie môže byť vykonané súčasne s požadovanou odbornou
skúškou. Ak zamestnancovi nie je predpísaná odborná skúška môže technologickú časť
skúšky vykonať až po jednomesačnej praxi na pracoviskách ŽSR.
64)
Vyžaduje sa predchádzajúca odborná skúška podľa prílohy 3
1-3
Z3
Príloha 1
II. Základné a opakované školenie s overením pre zamestnancov ŽSR
(podľa Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. §§ 7, 27)
Školenie o ochrane pred požiarmi*)
(podľa Zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi)
Náplň školenia
Rozsah školenia 1 hod
Všeobecná legislatíva v oblasti ochrany pred požiarmi. Všeobecné požiadavky ochrany pred požiarmi a nebezpečenstvo vzniku požiaru v objektoch a priestoroch ŽSR, vyhlasovanie požiarneho
poplachu, povinnosti po vzniku požiaru, spôsob použitia hasiacich zariadení a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
*) len pri základnom školení
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Náplň školenia
Rozsah školenia podľa členenia skúšok z BOZP
Všeobecná legislatíva
podľa charakteru vykonávanej práce
Špeciálne smernice
Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a ďalšie predpisy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzťahujúce sa na vykonávané činnosti;
Interné predpisy
Technické normy železníc pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci vzťahujúce sa na vykonávané činnosti;
Predpis Bz 1 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR;
Op 16/41 - Smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných
10)
vplyvov silových vedení ;
Smernica pre určenie postupov pri vzniku úrazu, nebezpečnej udalosti
a choroby z povolania;
Z 10 - Pravidlá technickej prevádzky infraštruktúry;
Predpis Ž 1 - Pravidlá železničnej prevádzky: základná terminológia
(stanica, výhybňa, zastávka, GVD, koľaj (dopravná koľaj až zhlavie),
oprávnený zamestnanec, HDV, vlak, výhybka); čl. 5, 6, 9, 20, 24, 26,
139, 143, 144, 147, 152, 303 (prvý odstavec), 369, 370, 12421244,1264;
Predpis Z 17 – Nehody a mimoriadne udalosti: základná terminológia
(mimoriadna udalosť, nehoda, požiar, priecestie, životné prostredie); čl.
35, 81, 82, 104, 121 – 122, 123, 124, 127, 131, 146, 196 – 198, 263,
283, Príloha 1.
Poznámka:
Pri opakovanom školení sa zamerať na zmeny a nové právne predpisy v oblasti BOZP a uvádzať aj
poznatky o pracovnej úrazovosti za uplynulé obdobie podľa charakteru vykonávanej práce.
1-4
ŽSR Z 3
Príloha 1
Prevádzkové minimum
Náplň školenia
Rozsah školenia 2 hod.
Organizačný poriadok ŽSR
Pracovný poriadok ŽSR
Etický kódex zamestnanca ŽSR
O 20
Ochrana obchodného tajomstva ŽSR
Oo 21
Zabezpečovanie ochrany majetku v podmienkach ŽSR
Z4
Psychická spôsobilosť na ŽSR
Z3
Odborná spôsobilosť na ŽSR
Ok 3
Z5
Vystrojovanie rovnošatou a upravenosť zamestnancov ŽSR
Zdravotná spôsobilosť na ŽSR
Ok 6
Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom
ŽSR
ZSSK Ok 10
Zamestnanecké cestovné výhody poskytované Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. (predpis ZSSK platný na ŽSR)
Ok 12
Predpis o priznávaní cestovných výhod zamestnancom ŽSR pri ich súkromných
cestách do zahraničia
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach a ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok
Prevádzkové minimum je určené len pre zamestnancov ŽSR, a to aj v prípade, že externý
subjekt požiada o školenie a overenie v rozsahu stanovenom pre zamestnancov ŽSR.
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike na dráhach sa realizuje podľa Prílohy 5
a Prílohy 5a.
1-5
Z3
Príloha 1
III. Základné a opakované školenie s overením pre zamestnancov externých
subjektov zamerané na požadovaný rozsah znalostí
(podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov §§ 7, 27)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
A: Všeobecná časť
Náplň školenia
Všeobecná legislatíva
podľa charakteru vykonávanej práce
Rozsah školenia 2 hod.
Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a ďalšie predpisy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzťahujúce sa na vykonávané činnosti
Pre vlastných zamestnancov, ktorí budú vykonávať činnosti v priestoroch ŽSR, môže školenie zo všeobecnej časti, realizovať aj príslušný externý subjekt. Ak je školenie realizované externým subjektom, musí tento subjekt na prihláške (v objednávke, na zozname
a pod.) uviesť, že nepožaduje zaradiť do predmetného školenia všeobecnú časť. V tomto
prípade PVZ urobí v Osvedčení o odbornej spôsobilosti z BOZP záznam „Osvedčenie je
platné len s vykonanou všeobecnou časťou realizovanou u zamestnávateľa v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z. z“.
Prihlášku (objednávku, zoznam a pod.) o oboznámení zamestnanca dodanú externým
subjektom priloží PVZ k ostatným dokumentom, zabezpečí odbornú časť školenia, overí
znalosti v stanovenom rozsahu požadovaného overenia, vydá potrebné doklady a dobu
platnosti stanoví podľa dátumu školenia a overenia znalostí realizovaného na PVZ.
B: Odborná časť
Náplň školenia
Rozsah školenia:
Od rozsahu školenia príslušných skúšok sa odpočítajú 2
hodiny realizované vo všeobecnej časti.
Špeciálne smernice
Technické normy železníc pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vzťahujúce sa na vykonávané činnosti;
Interné predpisy
Predpis Bz 1 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR; Op 16/41 Smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamo10)
vacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení ;
Smernica pre určenie postupov pri vzniku úrazu, nebezpečnej udalosti
a choroby z povolania;
Z 10 - Pravidlá technickej prevádzky infraštruktúry
Predpis Ž 1 - Pravidlá železničnej prevádzky: základná terminológia (stanica,
výhybňa, zastávka, GVD, koľaj (dopravná koľaj až zhlavie), oprávnený zamestnanec, HDV, vlak, výhybka); čl. 5, 6, 9, 20, 24, 26, 139, 143, 144, 147, 152, 303
(prvý odstavec), 369, 370, 1242-1244,1264;
Predpis Z 17 – Nehody a mimoriadne udalosti: základná terminológia (mimoriadna udalosť, nehoda, požiar, priecestie, životné prostredie); čl. 35, 81, 82,
104, 121 – 122, 123, 124, 127, 131, 146, 196 – 198, 263, 283, Príloha 1.
Školenie s overením organizuje PVZ podľa zamerania pracovnej činnosti v súlade
s členením odbornej spôsobilosti z BOZP.
1-6
ŽSR Z 3
Príloha 1
Pri opakovanom školení v ten istý deň po ukončení školenia v rámci rozsahu hodín stanovenom pre školenie sa vykoná aj písomné overenie vedomostí.
Hrubo uvedené články pri predpisoch Ž 1 a Z 17 majú charakter úplnej znalosti (overujú
sa), ostatné články majú charakter informatívnej znalosti (sú len predmetom školenia).
Hrubo uvedené články predpisov Ž 1 a Z 17 nie sú predmetom overovania pri odbornej
skúške (overujú sa v rámci vedomostí z BOZP).
Vedúci všetkých OÚ ŽSR určia nimi riadeným zamestnancom spôsobilosti z BOZP
podľa tejto prílohy s prihliadnutím na vykonávanú činnosť (mimo alebo
v prevádzkovom priestore).
Ak bola zamestnancovi, u ktorého sa vyžaduje odborná spôsobilosť z prevádzky predpísaná v Prílohách 3, 4, 6 predchádzajúca znalosť z BOZP a tento zamestnanec nevstupuje do
prevádzkového priestoru, považuje sa za zamestnanca vykonávajúceho činnosti mimo
prevádzkový priestor.
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike na dráhach sa realizuje podľa Prílohy 5
a Prílohy 5a.
Poznámka:
Pri opakovanom školení sa zamerať na zmeny a nové právne predpisy v oblasti BOZP a uvádzať aj poznatky
o pracovnej úrazovosti za uplynulé obdobie podľa charakteru vykonávanej práce.
1-7
ŽSR Z 3
Príloha 2
Okruh činností, pre ktoré sa preukazuje odborná spôsobilosť
(Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. §32 ods. 2)
Odbornú spôsobilosť musia preukazovať zamestnanci, ktorí svojou činnosťou:
I. zabezpečujú prevádzkyschopnosť dráhy
Dozorca prevádzky
Dozorca oznamovacia technika
Elektromechanik zabezpečovacia technika
Elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových
zariadení, prevádzkový elektrikár
Hlavný majster
Inžinier železničnej dopravy
Inžinier železničnej dopravy pre výstavbu
Koordinátor SMS
Majster EE
Majster OZT
Majster ŽTS
Manažér elektrotechniky GR
Manažér hlavného produktu GR
Manažér investorskej činnosti GR
Manažér investorskej činnosti
Manažér oznamovacej a zabezpeč. techniky GR
Montér oceľových konštrukcií (čatár)
Montér oznamovacia technika
Montér železničného oznamovacieho vedenia
Manažér železničných tratí a stavieb GR
Námestník riaditeľa VOJ (OR,RR ÚŽI,...)
Návestný majster
Návestný a oznamovací dozorca
Odborný technický zamestnanec
Niektorá z OSZ číslo
30D
40
42
60, 61, 62
34, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 64
34, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 63, 64, 66
34, 36, 37, 43, 44, 46, 66
34, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 63, 66
60, 62, 64
43, 44, 46
34, 35, 36, 37
6061), 63, 66
20, 24/B, 38, 47, 51, 63, 66
38, 47, 51, 63, 66
38, 47, 51, 63, 66
47
30D
40
40
38
38, 47, 66
43, 44, 46
40, 42
34, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 60 61), 63,
64
Odvetvový správca
34, 35, 36, 37, 38, (44+46), 47, 63,
66
Prednosta sekcie VOJ
38, 47, 66
Prevádzkový zámočník – zabezpečovacia technika 41
Procesný líder
38, 47, 63, 66
2-1
Z3
Príloha 2
Riaditeľ odboru GR
Riaditeľ VOJ (OR,RR ÚŽI...)
Referent
Revízny technik EE,
Revízny technik
Robotník oznam. a zabezpečovacích zariadení
Správca železničnej infraštruktúry
Samostatný správny zamestnanec
Stavbyvedúci
Systémový špecialista
Technik
Technológ
Traťový robotník (čatár)
Tunelár (čatár)
Vedúci atrakčného obvodu
Vedúci oddelenia GR
Vedúci oddelenia VOJ (OR,RR ÚŽI...)
Vedúci pracovnej skupiny VOJ
Vedúci prevádzky železničnej údržby
Vedúci referent GR
Vedúci referent
Vedúci referent vzdelávania
Vedúci referent špecialista GR
Vedúci referent elektrotechniky GR
Vedúci referent elektrotechniky
Vedúci referent investorský GR
Vedúci referent investorský
Vedúci referent železničných tratí a stavieb GR
Vedúci referent železničných tratí a stavieb
Vedúci skupiny OR
Vedúci skupiny, strediska VVÚŽ
Vedúci strediska miestnej údržby
Vedúci technológ
Vedúci úseku VOJ
2-2
38, 47, 66
20, 38, 47, 66
43
63
41
34, 38, 43, 44, 46, 47, 63
34
34, 36, 37, 46, 64
34, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 6061), 63,
64, 66
43, 64
34, 35, 36, 37,43, 44, 46, 64
30B
30C
38, 47, 63, 66
38, 47, 63, 66
38, 47, 6061), 63, 66
34, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 63
34, 35, 36, 37,43, 44, 46, 64
34, 35, 36, 37, 43, 46, 63, 66
34, 35, 36, 37, 43, 46, 63, 66
20, 24/B, 34, 35, 36, 37, 46, 51, 66
34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47,
63, 66
63, 66
63, 66
38, 47, 63, 66
38, 47, 63, 66
34, 35, 36, 37
34, 35, 36, 37
34, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 47, 63,
66
34, 35, 36, 37, 44, 46,47, 63
34, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 47, 64
34, 35, 36, 37, 43, 44, 46,47, 64
38, 43, 47, 63, 66
ŽSR Z 3
Príloha 2
Zámočník koľajových konštrukcií
Zámočník koľajových konštrukcií (čatár)
Zástupca riaditeľa VOJ
Na doplnky:
30B
30B
38, 47, 66
II. zabezpečujú pohyb dráhových vozidiel na dráhe
Hlásničiar
Hradlár
Dozorca výhybiek
Signalista
Výhybkár
Výpravca
Výpravca na diaľkovo ovládanej trati
Na doplnky:
Niektorá z OS číslo
14
14
15
15
15
19
19
III. riadia pohyb dráhových vozidiel na dráhe
Dozorca dopravne na diaľkovo ovládanej trati
Dozorca spádoviska
Nádražný
Posunovač
Sprievodca nákladných vlakov
Sprievodca osobnej dopravy
Vedúci posunu
Vlakvedúci nákladných vlakov
Vlakvedúci osobnej dopravy
Na doplnky:
Niektorá z OS číslo
15
17
17
17
17
3
17
18
3
2-3
Z3
Príloha 2
IV. vedú hnacie dráhové vozidlá (vrátane traťového
stroja s vlastným pohonom)
Rušňovodič (vodič železničných koľajových vozidiel,
traťový strojník, vodič stroja pre prácu na žel.
zvršku)
Rušňovodič (vodič železničných koľajových vozidiel
na špeciálnej dráhe s oprávnením pre posun)
Rušňovodič (vodič železničných koľajových vozidiel
na špeciálnej dráhe s oprávnením pre vlaky
a posun)
Rušňovodič (vodič železničných koľajových vozidiel
pre osobné a nákladné vlaky)
Rušňovodič (vodič železničných koľajových vozidiel
pre osobné vlaky)
Rušňovodič (vodič železničných koľajových vozidiel
pre nákladné vlaky)
Niektorá z OS číslo
21/A, 21/A 1, 21/A 2, 21/A 3, 21/A 4,
21/A 5, 22/N, 23/N, 24/B, 24/B 2
22/N
23/N
24/B
24/B 1
24/B 2
V. vykonávajú činnosti, ktoré majú bezprostredný
vplyv na bezpečnosť dopravy na dráhe
Niektorá z OS číslo
Dozorca prevádzky
Elektrodispečer
Hlavný dispečer
Inšpektor pre školenie
Inžinier železničnej dopravy
Manažér pre e-learning a projekty MA
Manažér hlavného produktu GR
Manažér dopravy
Manažér vzdelávania
Námestník prednostu ŽST - dopravný
Námestník prednostu ŽST - KRaO
Námestník prednostu ŽST - technický
Námestník riaditeľa VOJ (OR, ÚIVP...)
Odborný referent dopravy
Vedúci referent GR
Prednosta inštitútu vzdelávania
Prednosta sekcie VOJ
Prednosta ŽST
Prevádzkový dispečer
Procesný líder OR
19
65
19
20, 24/B, 38, 47, 51, 66
20
20, 24/B, 38, 47, 51, 66
20, 24/B, 38, 47, 51, 66
19
20, 24/B, 38, 47, 51, 66
20
20
20
20, 24/B, 38, 47, 51, 66
19
19
20, 24/B, 38, 47, 51, 66
20
20
19
19
Riaditeľ odboru GR
20
2-4
ŽSR Z 3
Príloha 2
Riaditeľ VOJ
Staničný dispečer
Systémový špecialista
Technológ
Tranzitér
Vedúci oddelenia GR
Vedúci oddelenia ÚS
Vedúci oddelenia VOJ
Vedúci pracovnej skupiny VOJ
Vedúci referent špecialista GR
Vedúci referent dopravy GR
Vedúci referent dopravy
Vedúci referent krízového riadenia a ochrany GR
Vedúci referent krízového riadenia a ochrany
Vedúci skupiny OR
Vedúci technológ
Vedúci účelového strediska
Vedúci úseku VOJ
Vedúci VPK
Vlakový dispečer
Zástupca riaditeľa odboru
Zástupca riaditeľa VOJ
Zástupca vedúceho VPK
Závorár
Na doplnky:
20
19
19
20
12
20
70
20
19
20
20
20, 65
19
19
19
20
70
20
12
19
20
20
12
13
2-5
Z3
Príloha 2
VI. posudzujú technický stav dráhy, dráhových vozidiel
a ich prevádzkyschopnosť
Kontrolór (trate, defektoskopia)
Kontrolór ŽI
Prednosta sekcie VVÚŽ
Revízny technik
Systémový špecialista
Vedúci oddelenia VVÚŽ
Vedúci skupiny, strediska VVÚŽ
Vozmajster pre osobné, nákladné vlaky a posun
Vozmajster pre osobné a nákladné vlaky
Vozmajster pre osobné vlaky
Vozmajster pre nákladné vlaky
Výskumný a vývojový zamestnanec
Na doplnky:
VII. vykonávajú technicko-bezpečnostnú skúšku
dráhových vozidiel a praktické skúšky spôsobilosti na
vedenie dráhových vozidiel
Preberač dráhových vozidiel
Skúšobný komisár
Na doplnky:
2-6
Niektorá z OS číslo
30A
38, 47, 66
47
44, 46, 47
44, 46
44, 46
44, 46, 47
50
51
51/1
51/2
44, 46
Niektorá z OSZ číslo a osobitná skúška
vykonaná na MDVRR
24/B, 51
24/B
ŽSR Z 3
Príloha 2
VIII. organizujú, riadia, kontrolujú zamestnancov
vykonávajúcich činnosti uvedené v I. – VI.
Generálny inšpektor
Bezpečnostný technik
Hlavný inšpektor BOZP
Hlavný inšpektor BŽD
Hlavný kontrolór dopravy
Inšpektor BOZP
Inšpektor BŽD
Inšpektor GI
Kontrolný dispečer
Kontrolór dopravy
Manažér GR
Manažér železničných tratí a stavieb GR
Riaditeľ odboru GR
Ústredný dispečer
Vedúci kontrolór dopravy
Vedúci oddelenia GR
Vedúci referent GR
Vedúci referent špecialista GR
Zástupca riaditeľa GR
Na doplnky:
Niektorá z OSZ číslo
20, 24/B, 38, 47, 51, 66
20, 24/B, 34, 46, 64
20, 24/B, 38, 47, 51, 66
70
20
20, 24/B, 38, 47, 51, 66
70
20, 24/B, 38, 47, 51, 66
19
20
20, 24/B 2, 34, 38, 46, 47, 51, 63,
66, 70
38
70
19
20
20, 24/B 2, 38, 47, 51, 63, 66, 70
20, 24/B 2, 34, 38, 46, 47, 51, 63,
66
20, 24/B 2, 34, 38, 46, 47, 51, 63,
66
38, 47, 66
2-7
Z3
Príloha 2
Okruh činností pre ktoré sa preukazuje odborná spôsobilosť- interného charakteru
Pracovná činnosť (funkcia)
Hlavný majster
Inžinier železničnej dopravy
Majster ŽTS – pozemné stavby
Manažér hlavného produktu GR (garant predpisu)
Niektorá z OSI číslo
33E
33, 33E
33E
U-20, U-24/B, U-38, U-47,U-51, U63, U-66
Odborný referent GR
U-20, U-24/B, U-33E, U-38, U47,U-51, U-63, U-66
Odborný technický zamestnanec
33, 33E
Operátor
11
Procesný líder
33E
Referent, odborný referent
33, 33E
Riaditeľ odboru GR
U-20, U-24/B, U-38, U-47,U-51, U66
Riaditeľ VOJ (OR,RR ÚŽI...)
U-20, U-24/B, U-38, U-47,U-51, U66
Samostatný správny zamestnanec
33E
Správca železničnej infraštruktúry - pozemné stavby 33E
Stavbyvedúci
33E
Systémový špecialista
33, 33E
Technik
33, 33E
Technik telekomunikačných zariadení
45
Vedúci oddelenia GR
33, 33E
Vedúci oddelenia GR (nadriadený garantovi predpisu) U-20, U-24/B, U-33E, U-38, U47,U-51, U-63, U-66
Vedúci oddelenia VOJ
33, 33E
Vedúci pobočky ŽT
45
Vedúci prevádzky ŽT
45
Vedúci prevádzky ŽÚ – pozemné stavby
33E
Vedúci pracovnej skupiny VOJ
33, 33E
Vedúci referent
33, 33E
Vedúci referent GR
U-20, U-24/B, U-33E, U-38, U47,U-51, U-63, U-66
Vedúci referent špecialista GR
U-20, U-24/B, U-33E, U-38, U47,U-51, U-63, U-66
Vedúci skupiny OR
33, 33E
Vedúci SMÚ – pozemné stavby
33E
Vedúci úseku VOJ
33, 33E
2-8
ŽSR Z 3
Príloha 2
Vedúci skupiny ŽT
Zástupca riaditeľa odboru GR
45
U-20, U-24/B, U-33E, U-38, U47,U-51, U-63, U-66
Riaditeľ odboru GR, riaditeľ VOJ, vedúci ÚS, vedúci výkonných pracovísk (ďalej
len vedúci OU) je zodpovedný za to, že každý zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti pre
ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť, je na výkon tejto činnosti odborne spôsobilý.
Spôsobilosť sa udržiava pravidelným školením a periodickým overovaním5),.
Vedúci OÚ (ním poverený zamestnanec) každému zamestnancovi, ktorý
musí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti, pridelí podľa vykonávanej činnosti
konkrétnu odbornú skúšku podľa vyššie uvedeného okruhu.
Aktuálny zoznam zamestnancov, ktorí musia spĺňať podmienku odbornej
spôsobilosti (pre príslušný kalendárny rok) vedú personálne útvary zvlášť pre každú
organizačnú zložku v členení podľa činností, pre ktoré sa odborná spôsobilosť vyžaduje
(skupina I-VIII), s uvedením konkrétnej skúšky, ktorá sa požaduje. Predmetný zoznam
zamestnancov pre nasledujúci kalendárny rok musí byť spracovaný a zaslaný
v elektronickej forme PVZ a Odboru riadenia ĽZ GR ŽSR najneskôr do 15.11.
predchádzajúceho kalendárneho roka. OÚ oznámia zmeny elektronickou formou najneskôr
do 8 kalendárnych dní za predchádzajúci štvrťrok.
Bezpečnostný orgán (orgán verejnej správy) môže uložiť pokutu
prevádzkovateľovi dráhy, ktorý umožní pri prevádzkovaní dráhy výkon činnosti fyzickej
5)
osobe, ktorá nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti .
Pre pracovné činnosti uvedené v skupinách I-VIII sa odborná spôsobilosť
vyžaduje, ale nepodlieha periodickému overovaniu a pravidelnému školeniu
u zamestnancov na pozíciách zamestnanci ÚIVP, garant predpisu na úrovni GR,
bezprostredne nadriadený garanta predpisu, riaditeľ odboru, zástupca riaditeľa odboru,
riaditeľ VOJ, majú pridelenú niektorú zo skúšok „U“ ak nevykonávajú priamu kontrolnú
činnosť.
2-9
ŽSR Z 3
Príloha 3
Členenie a osnovy odborných skúšok v zmysle Zákona o dráhach,
Zákona o doprave na dráhach a ďalších skúšok na ŽSR
Názov odbornej skúšky
Osobná doprava
Operátor
Vozňová služba
Dopravný zamestnanec na trati
Dopravný zamestnanec na trati
Malá dopravná
EDD
Posun
Nákladná doprava
Veľká dopravná
Inšpektor železničnej dopravy
Rušňovodič kategória A
Rušňovodič kategória A 1
Rušňovodič kategória A 2
Rušňovodič kategória A 3
Rušňovodič kategória A 4
Rušňovodič kategória A 5
Rušňovodič – bez certifikácie
Rušňovodič – bez certifikácie
Rušňovodič kategória B
Rušňovodič kategória B 1
Rušňovodič kategória B 2
Kontrola železničného zvršku
Kontrola a údržba železničného zvršku
Kontrola a údržba železničných tunelov
Kontrola a údržba železničných mostov
Charakter skúšky,
číslo skúšky
OSZ
OSI
3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21-A
21-A1
21-A2
21-A3
21-A4
21-A5
22-N
23-N
24-B
24-B1
24-B2
30 A
30 B
30 C
30 D
33
Technik železničných tratí a stavieb
Správa a údržba budov
Špecialista železničných tratí a stavieb
Špecialista železničných tratí a stavieb
Špecialista železničných tratí a stavieb
Špecialista železničných tratí a stavieb
Inšpektor železničných tratí a stavieb
Kontrola a údržba oznamovacej techniky
U-19
U-20
33 E, U-33E
34
35
36
37
38
40
U-38
3-1
Z3
Príloha 3
Názov odbornej skúšky
Zámočník zabezpečovacej techniky
Kontrola a údržba zabezpečovacej techniky
Špecialista oznamovacích a zabezpečovacích vedení
Špecialista oznamovacej techniky
Špecialista telekomunikačnej techniky
Špecialista zabezpečovacej techniky
Inšpektor zabezpečovacej, oznamovacej a telekomunikačnej techniky
Vozmajster
Vozmajster
Vozmajster
Vozmajster
Elektromontér silnoprúdových zariadení
Elektromontér trakčného vedenia
Elektromontér trakčných napájacích staníc a špeciálnych zariadení
Technik železničnej infraštruktúry
Špecialista železničnej elektrotechniky
Elektrodispečer
Inšpektor železničnej elektrotechniky
Vyšetrovanie
3-2
Charakter skúšky,
číslo skúšky
OSZ
OSI
41
42
43
44
45
46
47
U-47
50
51
51-1
51-2
60
61
62
63
U-63
64
65
66
U-66
70
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 3
Osobná doprava
Pre činnosť:
Vlakvedúci osobnej dopravy
Sprievodca osobnej dopravy
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: vykonávať vedúceho posunu pri
posune, pri ktorom nesmie vozidlá odrážať, spúšťať ani vykonávať posun trhnutím
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 3, B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok
1:
Blok
2:
Blok
3:
D 101/T 10111), Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach
ŽSR11), Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú
12)
činnosť výmen (samovratné výhybky) č. 2392/1993-441 , E7, Pomôcky GVD,
Poskytovanie prvej pomoci, SR 1003, SR 1004, SR 112(T)11), SR 1012, SR
1013, Tabuľky traťových pomerov, TNŽ 28 0389, TNŽ 28 0399, Vyhláška
MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Vyhláška MV SR č.
719/2002 Z. z., Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, Z 3, Z 10, Z 17, ZS 113), Ž 1
Predpisy dopravcu:
14)
17),18)
V 15 - ZS Slovensko VM 1
Ďalšie predpisy podľa § 32 (2) Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dodá PVZ dopravca
Psychológia práce, Kurz prvej pomoci
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Teoretická príprava v trvaní
52 hodín
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní
dopravca u PVZ ako nadstavbu
Blok 3
20 hodín
CELKOM
72 hodín + Blok 2
Výcvik pred OS OS + skúška z poskytovania prvej pomoci
Blok 1
Blok 2
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz, kurz
3-3
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 11
Operátor
Pre činnosť:
Operátor (v doprave)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
E 11, Pomôcky GVD, SR 1012, SR 1028, SR 103115),11), Z 3, Ž 1, Základy
o poskytovaní prvej pomoci
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
14 hodín
14 hodín
60 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Interaktívne školenie
3-4
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 12
Vozňová služba
Pre činnosť:
Zamestnanec vykonávajúci súpis vlaku a výpočty brzdiacich hodnôt
(Tranzitér, Tranzitér - prípravár)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
D33, D 33 Príloha 1, E 11, Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku
v podmienkach ŽSR Pomôcky GVD, SR 1012, SR 1013 , Z 3, Z 6, Ž 1,
Základy o poskytovaní prvej pomoci
Predpisy dopravcu:
RIC16), VM117),18), V 15 - ZS Slovensko14),19), V 15-ZS Cargo20),21), Vybrané
ustanovenia zo služobných predpisov ZSSK CARGO pre zamestnancov ŽSR
s OS č. 12
Ďalšie predpisy podľa § 32 (2) Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov dodá PVZ dopravca
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
RID – kapitola 1.3
Odborná príprava:
Blok 1
Blok 2
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
72 hodín
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách)
uplatní dopravca u PVZ ako nadstavbu
72 hodín + Blok 2
72 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz
3-5
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 13
Dopravný zamestnanec na trati
Pre činnosť:
Závorár
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
D 101/T 101, D 106/T 106, E 4, E 8, E 11, Oo 23, Pomôcky GVD, SR
112(T), ZS 113), Z 3, Ž 1, Základy o poskytovaní prvej pomoci
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
RID – kapitola 1.3
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
14 hodín
14 hodín
36 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Interaktívne školenie
3-6
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 14
Dopravný zamestnanec na trati
Pre činnosť:
Hradlár
Hlásničiar
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšky č. 13
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
D 101/T 101, D 102/T 102, D 106/T 10611), E 4, E 8, E 11, Oo 23, Pomôcky
11)
13)
GVD, SR 112(T), SR 1028 , ZS 1 , Z 3, , Základy o poskytovaní prvej
pomoci, Ž 1
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
RID – kapitola 1.3
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
35 hodín
35 hodín
Spolu 108 hodín, z toho:
36 hodín na pracovisku hlásničiara
72 hodín na pracovisku hradlára
OS
Forma teoretickej prípravy: Interaktívne školenie
3-7
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 15
Malá dopravná
Pre činnosť: Výhybkár
Dozorca výhybiek (Dozorca dopravne na diaľkovo ovládanej trati)
Signalista
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšky č. 13;
je oprávnený vykonávať vedúceho posunu pri nesprevádzanom posune.
Odborná skúška č. 15 T – časť teoretická
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 2, B 1, B 3, B 4
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2 :
D 101/T 101, SR 112(T), D 102/T 102, D 106/T 106, D 110/T 11011),
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR, Doplňujúce
ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť výmen
(samovratné výhybky) č. 2392/1993-44112), E 2, E 4, E 8, E 11, Oo 23,
Pomôcky GVD, ZS 113), Z 3, Základy o poskytovaní prvej pomoci, Ž 1
Psychológia práce
Blok 3:
Obsluha úsekových odpájačov22),23)
Blok 4:
Praktická skúška
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
RID – kapitola 1.3
Odborná príprava:
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz24), Kurz
Blok 1
Blok 2
Blok 3
CELKOM
Výcvik pred OS
Blok 4
3-8
Teoretická príprava v trvaní
115 hodín
12 hodín
5 hodín
132 hodín
40 hodín
OS 15 T
Výcvik pred OS 15 P
ŽSR Z 3
Príloha 3
12 striedavých denných a nočných zmien
OS 15 P
Odborná skúška č. 15 P – časť praktická
Predpoklady pre vykonanie skúšky: Predchádzajúca skúška č. 15 T
Realizácia skúšky:
Odborná skúška č. 15 P sa koná len v denných zmenách, nesmie trvať dlhšie ako 8 hodín.
Skúšobnú komisiu menuje PVZ. Skúšobnú komisiu tvoria: zamestnanec PVZ, prednosta
ŽST (ním určený zástupca), ďalším členom je zamestnanec v službe s OS č. 15. PVZ
požiada OR o zabezpečenie účasti udržujúceho zamestnanca zabezpečovacieho
zariadenia na praktickej skúške.
Postup pri praktickej skúške:
•
•
•
•
•
•
začiatok praktickej skúšky zapíše červeno predseda skúšobnej komisie do telefónneho
zápisníka na najbližší voľný riadok ”Praktická skúška č.15 P začatá o ... ” (časový údaj)
a podpis;
zamestnanec vykonávajúci praktickú skúšku nemusí byť označený žltou páskou a pri
telefonických hovoroch sa hlási svojim priezviskom;
výhybkár v službe vykoná fiktívne odovzdanie služby ústne;
výhybkár zostáva v službe, je plne zodpovedný za priebeh služby a hovory v zmysle čl.
12 predpisu Z 3 musí spolu počúvať (telefón, hlasité zariadenie) a sledovať správnosť
obsluhy zariadení, vykonávaných úkonov, vedenie evidencie v Zápisníku voľnosti
a správneho postavenia vlakovej cesty a telefónnom zápisníku;
komisia sleduje výkon praktickej skúšky a je povinná presvedčovať sa navodzovaním
mimoriadnych dopravných situácií (napr. obsluhu zabezpečovacieho zariadenia pri
mimoriadnostiach a aj z toho vyplývajúcich telefonických hlásení, znalosť z miestnych
pomerov a pod.) o spôsobilosti zamestnanca na samostatný výkon služby;
ukončenie praktickej skúšky zapíše červeno predseda skúšobnej komisie do
telefónneho zápisníka na najbližší voľný riadok ”Praktická skúška č.15 P ukončená o
...hod. .” (časový údaj), podpis.
Počas praktickej skúšky pri umelo vyvolaných poruchách na oznamovacom alebo
zabezpečovacom zariadení sa postupuje nasledovne:
y umelo vyvolané poruchy sa zapisujú do Záznamníka porúch na oznamovacom a
zabezpečovacom zariadení na ľavú stranu, odstránenie poruchy na pravú stranu
v zmysle predpisu ZS 1;
• po ukončení praktickej skúšky predseda komisie prečiarkne červeno poradové čísla
umelo vyvolaných porúch;
• pod poslednú poruchu napíše červeno text cez obidve strany napr. ”Poruchy č.2, a 3
boli umelo vyvolané počas praktickej skúšky č. 15 P. Najbližšia porucha bude mať
poradové číslo 2”, Vyvolanie umelých porúch ohlási výpravca vlakovému dispečerovi.;
3-9
Z3
Príloha 3
• predseda komisie tento zápis podpíše;
• v staniciach s reléovým zabezpečovacím zariadením alebo diaľkovo ovládanými
výhybkami sa praktická časť skúšky vykonáva so zohľadnením odchylností
vyplývajúcich z obsluhy zariadenia a vedenia evidencie pri príprave vlakovej cesty.
Po tomto zápise vykonáva ďalej dopravnú službu výhybkár v službe.
Praktická skúška sa vykonáva v stanici, v ktorej skúšaný zamestnanec bude vykonávať
dopravnú službu, po úspešnom vykonaní teoretickej skúšky.
Náplňou praktickej skúšky nie je overovanie teoretických vedomostí, ale posúdenie,
či skúšaný zamestnanec dokáže získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.
Ak má uchádzač vykonať OS č.15 v stanici, v ktorej sa činnosť s touto odbornou skúškou
nevykonáva (stanica neobsadená výhybkárom), vykoná sa výcvik a praktická skúška v inej
vhodnej stanici.
3-10
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 16
Elektronický dopravný denník
Pre činnosť:
Systémový špecialista zabezpečujúci správu EDD
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Pomôcky GVD, SR 1012, Z 3, Základy o poskytovaní prvej pomoci, Ž 1
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
28 hodín
28 hodín
72 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Interaktívne školenie
3-11
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 17
Posun
Pre činnosť:
Vedúci posunu v stanici (na vlečke), Dozorca spádoviska, Nádražný
Posunovač v stanici (na vlečke), Sprievodca nákladných vlakov
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: k výkonu činností v stanici a na
vlečke len na koľajach určených Zmluvou o styku dráh alebo Prílohou 1 k Zmluve o styku
dráh s príslušnou vlečkou; do tohto úseku prináležia aj príslušné výhybky; na ďalších
koľajach vlečky len za predpokladu, že doprava na príslušnej vlečke je organizovaná podľa
podmienok ŽSR.
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
11)
11)
11)
11)
D 101/T 101 , SR 112(T) , D 106/ T 106 , D 110/T 110 , Dočasné
smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR, Doplňujúce
ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť výmen
12)
(samovratné výhybky) č.2392/1993-441 , D 33, D 33 Príloha 1, (E 2, E 4, E
11)
13)
8, E 11) , Oo 23, Pomôcky GVD, SR 1013, Z 17, ZS 1 , Z 3, Ž 1, Základy
o poskytovaní prvej pomoci, Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010
Z. z. (Dopravný poriadok dráh)
Predpisy dopravcu:
VM 117),18), V 15-ZS Slovensko14), V 15-ZS Cargo20)
Ďalšie predpisy podľa § 32 (2) zákona NR SR č.513/2009 Z. z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov dodá PVZ dopravca
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
RID – kapitola 1.3
Odborná príprava:
Blok 1
Blok 2
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
35 hodín
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní
dopravca u PVZ ako nadstavbu
35 hodín + Blok 2
144 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-12
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 18
Nákladná doprava
Pre činnosť:
Vlakvedúci nákladnej dopravy (vlakvedúci iných odvetví)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností:
- uvedených u skúšky č. 17,
- k výkonu posunu v stanici a na vlečke len na koľajach určených pre odovzdávanie
vozňov; na ďalších koľajach vlečky len za predpokladu, že doprava na príslušnej vlečke
je organizovaná podľa podmienok ŽSR.
- vykonávať posun medzi dopravňami
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 3, B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
11)
11)
D 2/81, D 33, D 33 Príloha 1, D 101/T 101 , SR 112(T) , Dočasné
smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR, Doplňujúce
ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť výmen
12)
11
(samovratné výhybky) č.2392/1993-441 , (E 2, E 4, E 8, E 11) , Oo 23,
Pomôcky GVD, Príloha ll RIV – Nakladacie smernice, SR 1013, SR 1003,
SR 1004, SR 1012, Tabuľky traťových pomerov, TNŽ 28 0389, TNŽ 28
0399, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), ZS
113), Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., Z 3, Z 10, Z 17, Zákon NR SR č.
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ž 1
Predpisy dopravcu:
VM 117),18), V 15 - ZS Slovensko14),V 15-ZS Cargo20)
Ďalšie predpisy podľa § 32 (2) Zákona NR SR č.513/2009 Z. z. dodá PVZ
dopravca
Psychológia práce, Kurz prvej pomoci
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
RID – kapitola 1.3
3-13
Z3
Príloha 3
Odborná príprava:
Blok 1
Blok 2
Blok 3
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
96 hodín
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní
dopravca u PVZ ako nadstavbu
20
116 hodín + Blok 2
40 hodín
OS + skúška z poskytovania prvej pomoci
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz, Kurz
3-14
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 19 (U-19)25)
Veľká dopravná
Pre činnosť:
Výpravca
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 11, 13, 14,
15, 16;
je oprávnený vykonávať vedúceho posunu pri posune, pri ktorom nesmie vozidlá odrážať,
spúšťať ani vykonávať posun trhnutím
Odborná skúška č. 19 T – časť teoretická
Predpoklady pre vykonanie skúšky: predchádzajúca skúška č. 15 a spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 2, B 1, B 3, B 4
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
Blok 4:
D 2/81, D 33, D 33 Príloha 1, D 101/T 101, Prílohy D 101/T 101 (8a, 8b, 8c,
11)
9 časť 1– 4) ,D 102/T 102, D 106/T 106, D 110/T 110, Dočasné smernice
pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR, Doplňujúce ustanovenia pre
obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť výmen (samovratné výhybky)
12)
11)
11)
č.2392/1993-441 , EDD, ETCS , E 2, E 4, E 6, E 7, E 8, E 11, GSM-R ,
Oo 23, Pomôcky GVD, SR 1003, SR 1004,SR 1012, SR 1013, SR 102326),
15),11)
, SR 1028, Tabuľky traťových pomerov, TNŽ 28
SR 112(T), SR 1031
0389 , TNŽ 28 0399, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný
poriadok dráh), Z 3, Z 6, Z 10, Z 17, ZS 113) Zákon NR SR č. 513/2009, Z. z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon NR SR č.
514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Ž 1
Kurz prvej pomoci
22),23)
, Obsluha EPS22),23), Obsluha
Obsluha úsekových odpájačov
22),23)
elektrických zdrojových sústrojenstiev
Praktická skúška
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
RID – kapitola 1.3
3-15
Z3
Príloha 3
Odborná príprava:
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
224 hodín
Blok 2
8 hodín
Blok 3
8 hodín
CELKOM
240 hodín
Výcvik pred OS 64 hodín
OS 19 T + skúška z poskytovania prvej pomoci
Blok 4
Výcvik pred OS 19 P
14 striedavých denných a nočných zmien
OS 19 P
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
Odborná skúška č. 19 P – časť praktická
Predpoklady pre vykonanie skúšky: Predchádzajúca skúška č.19 T
Realizácia skúšky:
Odborná skúška č. 19 P sa koná len v denných zmenách, nesmie trvať dlhšie ako 12
hodín.
Skúšobnú komisiu menuje PVZ. Skúšobnú komisiu tvoria: predseda skúšobnej komisie
kontrolór dopravy, zamestnanec PVZ (spravidla IŠ OZT), prednosta ŽST (ním určený
zástupca).
PVZ požiada OR o zabezpečenie účasti udržujúceho zamestnanca zabezpečovacieho
zariadenia na praktickej skúške.
Postup pri praktickej skúške:
• začiatok praktickej skúšky zapíše červeno predseda skúšobnej komisie do telefónneho
zápisníka na najbližší voľný riadok ”Praktická skúška č.19 P začatá o ... ” (časový údaj)
a podpis,
• po začatí skúšky nariadi predseda skúšobnej komisie výpravcovi v službe spísanie
fiktívneho odovzdania služby,
• po spísaní fiktívneho odovzdania služby sa rubrika ”službu odovzdal” prečiarkne,
rubriku
• ”službu prevzal” podpíše zamestnanec vykonávajúci praktickú skúšku,
• zamestnanec vykonávajúci praktickú skúšku nemusí byť označený žltou páskou a pri
telefonických hovoroch sa hlási svojim priezviskom,
• výpravca i naďalej zostáva v službe, je plne zodpovedný za priebeh služby a hovory
v zmysle čl. 12 predpisu Z 3 musí spolu počúvať (telefón, hlasité zariadenie) a sledovať
správnosť obsluhy a vykonávaných úkonov v evidencii elektronického dopravného
3-16
ŽSR Z 3
Príloha 3
denníka,
komisia sleduje výkon praktickej skúšky a je povinná presvedčovať sa navodzovaním
mimoriadnych dopravných situácií (napr. pri prechode na telefonické dorozumievanie,
obsluhu zabezpečovacieho zariadenia pri mimoriadnostiach, znalosť z miestnych
pomerov a pod.) o spôsobilosti zamestnanca na samostatný výkon služby,
• pred ukončením praktickej skúšky nariadi predseda skúšobnej komisie skúšanému
spísanie fiktívnej odovzdávky služby,
• po spísaní odovzdávky sa v rubrike ”službu odovzdal” podpíše zamestnanec
vykonávajúci praktickú skúšku, rubrika ”službu prevzal” sa prečiarkne,
• ukončenie praktickej skúšky zapíše červeno predseda skúšobnej komisie do
telefónneho zápisníka na najbližší voľný riadok ”Praktická skúška č.19P ukončená o .”
(časový údaj), podpis.
•
Počas praktickej skúšky pri umelo vyvolaných poruchách na oznamovacom alebo
zabezpečovacom zariadení sa postupuje nasledovne:
• umelo vyvolané poruchy sa zapisujú do Záznamníka porúch na oznamovacom a
zabezpečovacom zariadení na ľavú stranu, odstránenie poruchy na pravú stranu
v zmysle predpisu ZS 1,
• po ukončení praktickej skúšky predseda komisie prečiarkne červeno poradové čísla
umelo vyvolaných porúch,
• pod poslednú poruchu napíše červeno text cez obidve strany napr. ”Poruchy č.7, 8 a 9
boli umelo vyvolané počas praktickej skúšky č. 19 P. Najbližšia porucha bude mať
poradové číslo 7”, Vyvolanie umelých porúch ohlási predseda komisie vlakovému
dispečerovi.;
• predseda komisie tento zápis podpíše.
Po tomto zápise vykonáva ďalej dopravnú službu výpravca v službe a skúšobná komisia
postupuje podľa kapitoly VI a VII predpisu Z 3.
Náplňou praktickej skúšky nie je overovanie teoretických vedomostí, ale posúdenie,
či skúšaný zamestnanec dokáže získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.
3-17
Odborná skúška č. 20 (U-20)25)
Z3
Príloha 3
Inšpektor železničnej dopravy
Pre činnosť:
Kontrolór dopravy
Prednosta žst
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: Táto skúška je najvyššou skúškou
pre oblasť dopravnej prevádzky, nahradzuje po dopravnej stránke odbornú spôsobilosť
pre všetky odvetvia a oprávňuje po dopravnej stránke overovať a kontrolovať znalosti pri
všetkých skúškach stanovených týmto predpisom.
Predpoklady pre vykonanie skúšky: predchádzajúca skúška č. 19 a spôsobilosť
z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
D 2/81, D 33, D 33 Príloha 1, D 101/T 101, Prílohy D 101/T 101 (8a, 8b,
8c, 9 časť 1– 4), D 102/T 102, D 106/T 106, Dočasné smernice pre rádiovú
prevádzku v podmienkach ŽSR, Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu
zariadenia pre samovratnú činnosť výmen (samovratné výhybky)
č.2392/1993-441, EDD, ETCS, E 2, E 4, E 6, E 7, E 8, E 11, GSM-R, Oo
23, Pomôcky GVD, SR 1003, SR 1004, SR 1012, SR 1013, SR 102326),
SR 112(T), SR 103115),11), SR 1028, Tabuľky traťových pomerov, Vyhláška
MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Z 3, Z 6, Z 10,
Z 12, Z 17, ZS 113), Zákon NR SR č. 513/2009, Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, Zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave
na dráhach, Základy o poskytovaní prvej pomoci, Ž 1
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Teoretická príprava v trvaní
21 hodín
21 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-18
ŽSR Z 3
Príloha 3
CERTIFIKOVANÍ RUŠŇOVODIČI
OS č. 21-A, 21-A1 až A5
(kategória A zahŕňa rušne, ktoré sa používajú na posun a ako vozidlá železničnej údržby)
Odborná skúška č. 21-A
Rušňovodič - Kategória A
Pre činnosť: Vodič železničných koľajových vozidiel – rušňovodič s oprávnením pre
posun medzi dopravňami a posun vo všetkých staniciach, na vlečke, na ktorej sa
vykonáva posun podľa podmienok ŽSR a na vlečkách s osobitným režimom (režim
dopravy stanoví príslušný vlečkár)
Blok 1, 7, 8 - dopravný okruh
Blok 3-E, 3-S, 3-ES (4-M, 5-P, 6-VŽÚ) - technický okruh (elektrická trakcia –
jednosmerná, striedavá, viac systémová, motorová trakcia, parná trakcia, vozidlá
železničnej údržby)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 21-A1 až
21-A5, 22-N
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky je uvedená v blokoch: B 1 –
B9
Odborná príprava: pozostáva z teoretickej prípravy, výcviku u dopravcu a jazdného
výcviku
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
31 hodín
91 hodín vrátane overenia, ak uchádzač nemá elektrotechnické vzdelanie
27)
72 +30 hodín na každý rad HŽV príslušnej trakcie 3-E, 3-S, 3-ES
28)
110
+ 8 hodín na každý rad HŽV s mechanickým prenosom výkonu,
technický
okruh + 12 hodín na každý rad HŽV s hydraulickým prenosom výkonu a
+ 15 hodín na každý rad HŽV s elektrickým prenosom výkonu
80
82
+ 16 hodín na každú skupinu strojov
OS z technického okruhu
100 hodín
dopravný okruh
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní dopravca u PVZ ako
nadstavbu
OS z B 1 + B 7 + B 8
0 hodín
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-19
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 21-A1
Rušňovodič - Kategória A 1
Pre činnosť: Vodič železničných koľajových vozidiel – rušňovodič s oprávnením pre
posun vo všetkých staniciach, na vlečke, na ktorej sa vykonáva posun podľa
podmienok ŽSR a na vlečkách s osobitným režimom (režim dopravy stanoví príslušný
vlečkár)
Blok 1, 7, 8 - dopravný okruh
Blok 3-E, 3-S, 3-ES, 4-M - technický okruh (elektrická trakcia – jednosmerná,
striedavá, viac systémová, motorová trakcia)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č.: 21-A4, 22-N
Predpoklady pre vykonanie skúšky: predchádzajúca skúška z BOZP v rozsahu BPR
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky je uvedená v blokoch: B 1 –
B9
Odborná príprava: pozostáva z teoretickej prípravy, výcviku u dopravcu a jazdného
výcviku
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
31 hodín
91 hodín vrátane overenia, ak uchádzač nemá elektrotechnické vzdelanie
27)
52 +30 hodín na každý rad HŽV príslušnej trakcie 3-E, 3-S, 3-ES
28)
86
+ 8 hodín na každý rad HŽV s mechanickým prenosom výkonu,
+ 12 hodín na každý rad HŽV s hydraulickým prenosom výkonu a
technický
okruh
+ 15 hodín na každý rad HŽV s elektrickým prenosom výkonu
0 hodín
0 hodín
OS z technického okruhu
90 hodín
dopravný okruh
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní dopravca u PVZ ako
nadstavbu
OS z B 1 + B 7 + B 8
0 hodín
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-20
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 21-A2
Rušňovodič - Kategória A 2
Pre činnosť:
Vodič železničných koľajových vozidiel – rušňovodič s oprávnením
len na posun na vylúčenú koľaj (jazda v slede)
Blok 1, 7, 8 - dopravný okruh
Blok 4-M - technický okruh (motorová trakcia)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšky č. 22-N
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky je uvedená v blokoch: B 1 –
B9
Odborná príprava: pozostáva z teoretickej prípravy, výcviku u dopravcu a jazdného
výcviku
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
31 hodín
91 hodín vrátane overenia, ak uchádzač nemá elektrotechnické vzdelanie
0
technický
86 hodín
okruh
+ 8 hodín na každý rad HŽV s mechanickým prenosom výkonu,
+ 12 hodín na každý rad HŽV s hydraulickým prenosom výkonu a
+ 15 hodín na každý rad HŽV s elektrickým prenosom výkonu
0 hodín
0 hodín
OS z technického okruhu
59 hodín
dopravný okruh
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní dopravca u PVZ ako
nadstavbu
OS z B 1 + B 7 + B 8
0 hodín
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-21
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 21-A3
Rušňovodič - Kategória A 3
Pre činnosť: Vodič železničných koľajových vozidiel - rušňovodič s oprávnením na
vedenie vozidiel železničnej údržby, posun medzi dopravňami
Blok 1, 7, 8 - dopravný okruh
Blok 6-VŽÚ - technický okruh
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 21-A2, 22-N
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky je uvedená v blokoch: B 1 –
B9
Odborná príprava: pozostáva z teoretickej prípravy, výcviku u dopravcu a jazdného
výcviku
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
30 hodín
0 hodín
0 hodín
technický okruh
0 hodín
0 hodín
82 hodín + 16 hodín na každú skupinu strojov
OS z technického okruhu
59 hodín
dopravný okruh
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní dopravca u PVZ ako
nadstavbu
OS z B 1 + B 7 + B 8
8 hodín
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
Zaradenie vozidiel železničnej údržby (traťových strojov) do skupín
Skupina
Označenie (reprezentujúce traťové stroje)
1
Strojové čističky štrkového lôžka, SČP 200, DELČ 800, SČH 150, SČH 150.1, SČ 600, SČ 600.S, RM 74,
RM 76, RM 80, SZP 750
2
Montážne vozne pre kontrolu a údržbu trakčného vedenia, MVTV, Motorové vozíky, MV 80, MV 90, DGKu
5, Stroje na zváranie koľajníc, PRSM 3, PRSM 4
3
Automatické strojové podbíjačky, ASP 400, ASP 400.1, ASP 07-16, ASP 07-32, ASPV 07-275, ASPV 08275, ASP 08-16, ASP 09-16
4
Motorové vozíky a špeciálne traťové stroje, Motorový vozík, MUV 69, Stroje na odstraňovanie snehu a
práce v zimných podmienkach s vlastným pohonom pojazdu a koľajové snehové frézy, KSF 70, Pluhy na
úpravu štrkového lôžka, PUŠL, USP 3000 C, Uťahovačky svorkových skrutiek, DZ 500, Novovyvinuté a
novozavádzané stroje a stroje na koľajovom i cestnom podvozku súčasne, (obojživelné traťové stroje)
5
Stroje na trhanie a kladenie koľajových polí, UK 25/18, PKP 25/20, PK 20/25
3-22
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 21-A4
Rušňovodič - Kategória A 4
Pre činnosť:
Vodič železničných koľajových vozidiel – rušňovodič vlečky (depa)
s oprávnením vykonávať posun na koľajach ŽSR (pri ktorom nesmie
vozidlá odrážať, spúšťať ani vykonávať posun trhnutím t.j. len
zvesovanie a rozvesovanie vozidiel, odstavenie /pristavenie/ vozidla
z vlaku a na vlak, prestavenie vozidiel z koľaje na koľaj vrátane
posunu za označník).
Blok 1, 7, 8 - dopravný okruh
Blok 3-E, 3-S, 3-ES, 4-M - technický okruh (elektrická trakcia – jednosmerná,
striedavá, viac systémová, motorová trakcia)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky je uvedená v blokoch: B 1 –
B9
Odborná príprava: pozostáva z teoretickej prípravy, výcviku u dopravcu a jazdného
výcviku
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
Teoretická príprava v trvaní
31 hodín
91 hodín vrátane overenia, ak uchádzač nemá elektrotechnické vzdelanie
27)
52 +30 hodín na každý rad HŽV príslušnej trakcie 3-E, 3-S, 3-ES
28)
technický
86
okruh
+ 8 hodín na každý rad HŽV s mechanickým prenosom výkonu,
+ 12 hodín na každý rad HŽV s hydraulickým prenosom výkonu a
+ 15 hodín na každý rad HŽV s elektrickým prenosom výkonu
0 hodín
0 hodín
OS z technického okruhu
46 hodín
dopravný okruh
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní dopravca u PVZ ako
nadstavbu
OS z B 1 + B 7 + B 8
0 hodín
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-23
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 21-A5
Rušňovodič - Kategória A 5
Pre činnosť: Vodič železničných koľajových vozidiel – rušňovodič s oprávnením
obsluhovať špeciálne koľajové29) a dvojcestné vozidlá so samostatným
pohonom a oprávnením len na zvesovanie a rozvesovanie
vozidiel, ťahanie, tlačenie, prestavenie vozidiel z koľaje na koľaj
s nehodovými pomocnými prostriedkami.
Blok 1, 7, 8 - dopravný okruh
Blok 6-VŽÚ - technický okruh (vozidlá železničnej údržby špeciálneho zamerania)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie niektorej skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky je uvedená v blokoch: B 1 –
B9
Obsah ako u skúšky 24. Rozdiel v príprave je uvedený v Prílohe 6.
Odborná príprava: pozostáva z teoretickej prípravy, výcviku u dopravcu a jazdného
výcviku
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
30 hodín
0 hodín
0 hodín
technický
0 hodín
okruh
0 hodín
82 hodín
+ 16 hodín na každú skupinu strojov
OS z technického okruhu
28 hodín
dopravný okruh
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní dopravca u PVZ
ako nadstavbu
OS z B 1 + B 7 + B 8
0 hodín
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-24
ŽSR Z 3
Príloha 3
RUŠŇOVODIČI BEZ CERTIFIKÁCIE
OS č. 22-N (len pre posun v stanici, na špeciálnej trati napr. TEŽ a OŽ)
OS č. 23-N (viesť vlaky a vykonávať posun v stanici, na špeciálnej trati napr. TEŽ a OŽ)
Odborná skúška č. 22-N
Pre činnosť:
Vodič železničných koľajových vozidiel – rušňovodič s oprávnením pre
posun v stanici na špeciálnej trati /TEŽ; OŽ; Trenčianska Teplá Trenčianske Teplice; Detská železnica Košice/
Blok 1, 7, 8 - dopravný okruh
Blok 3-E, 4-M, 5-P, 6-VŽÚ - technický okruh (elektrická trakcia – jednosmerná,
motorová trakcia, parná trakcia, vozidlá železničnej údržby)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky je uvedená v blokoch: B 1 –
B9
Odborná príprava: pozostáva z teoretickej prípravy, výcviku u dopravcu a jazdného
výcviku
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
30 hodín
91 hodín vrátane overenia, ak uchádzač nemá elektrotechnické vzdelanie
27)
44 +30 hodín na každý rad HŽV príslušnej trakcie 3-E
technický okruh
28)
86 hodín
+ 8 hodín na každý rad HŽV s mechanickým prenosom výkonu,
+ 12 hodín na každý rad HŽV s hydraulickým prenosom výkonu a
+ 15 hodín na každý rad HŽV s elektrickým prenosom výkonu
80 hodín
82 hodín
+ 16 hodín na každú skupinu strojov
OS z technického okruhu
31 hodín
dopravný okruh
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní dopravca u PVZ ako
nadstavbu
OS z B 1 + B 7 + B 8
8 hodín – len v spojitosti s blokom 6
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-25
Z3
Príloha 3
3-26
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 23-N
Pre činnosť:
Vodič železničných koľajových vozidiel – rušňovodič s oprávnením
viesť vlaky a vykonávať posun na špeciálnej trati /TEŽ; OŽ;
Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice; Detská železnica Košice;/
Blok 1, 7, 8 - dopravný okruh
Blok 3-E, 4-M, 5-P, 6-VŽÚ - technický okruh (elektrická trakcia – jednosmerná,
motorová trakcia, parná trakcia, vozidlá železničnej údržby)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšky č. 22-N
Predpoklady pre vykonanie niektorej skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky je uvedená v blokoch: B 1 –
B9
Obsah ako u skúšky 24. Rozdiel v príprave je uvedený v Prílohe 6.
Odborná príprava: pozostáva z teoretickej prípravy, výcviku u dopravcu a jazdného
výcviku
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
30 hodín
91 hodín vrátane overenia, ak uchádzač nemá elektrotechnické vzdelanie
27)
64 hodín
+30 hodín na každý rad HŽV príslušnej trakcie 3-E
technický
28)
okruh
102 hodín
+ 8 hodín na každý rad HŽV s mechanickým prenosom výkonu,
+ 12 hodín na každý rad HŽV s hydraulickým prenosom výkonu a
+ 15 hodín na každý rad HŽV s elektrickým prenosom výkonu
80 hodín
82 hodín
+ 16 hodín na každú skupinu strojov
OS z technického okruhu
65 hodín
dopravný okruh
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní dopravca u PVZ ako
nadstavbu
OS z B 1 + B 7 1 B 8
8 hodín – len v spojitosti s blokom 6
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-27
Z3
Príloha 3
CERTIFIKOVANÍ RUŠŇOVODIČI
OS č. 24-B, 24-B1, 24-B2
(kategória B zahŕňa rušne používané ako vlaky osobnej dopravy a nákladnej dopravy na
železničných tratiach)
Odborná skúška č. 24-B(U-24-B)25)
Rušňovodič - Kategória B
Pre činnosť: Vodič železničných koľajových vozidiel – rušňovodič pre osobné
a nákladné vlaky
Blok 1, 7, 8 - dopravný okruh
Blok 3-E, 3-S, 3-ES, 4-M, 5-P - technický okruh (elektrická trakcia – jednosmerná,
striedavá, viac systémová, motorová trakcia, parná trakcia, vozidlá železničnej
údržby)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 21-A, 22-N,
23-N, 24-B1, 24-B2
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky je uvedená v blokoch: B 1 –
B9
Odborná príprava: pozostáva z teoretickej prípravy, výcviku u dopravcu a jazdného
výcviku
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
32 hodín
91 hodín vrátane overenia, ak uchádzač nemá elektrotechnické vzdelanie
27)
72 hodín
+30 hodín na každý rad HŽV príslušnej trakcie 3-E, 3-S, 3-ES
technický
28)
okruh
110 hodín
+ 8 hodín na každý rad HŽV s mechanickým prenosom výkonu,
+ 12 hodín na každý rad HŽV s hydraulickým prenosom výkonu a
+ 15 hodín na každý rad HŽV s elektrickým prenosom výkonu
80 hodín
0 hodín
OS z technického okruhu
178 hodín
dopravný okruh
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní dopravca u PVZ ako
nadstavbu
OS z B 1 + B 7 + B 8
0 hodín
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-28
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 24-B1
Rušňovodič - Kategória B 1
Pre činnosť:
Vodič železničných koľajových vozidiel – rušňovodič pre osobné vlaky
Blok 1, 7, 8 - dopravný okruh
Blok 3-E, 3-S, 3-ES, 4-M, 5-P - technický okruh (elektrická trakcia – jednosmerná,
striedavá, viac systémová, motorová trakcia, parná trakcia)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: vykonávať posun, pri ktorom nesmie
vozidlá odrážať, spúšťať ani vykonávať posun trhnutím; uvedených u skúšky č. 23-N
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky je uvedená v blokoch: B 1 –
B9
Odborná príprava: pozostáva z teoretickej prípravy, výcviku u dopravcu a jazdného
výcviku
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
32 hodín
91 hodín vrátane overenia, ak uchádzač nemá elektrotechnické vzdelanie
27)
72 hodín
+30 hodín na každý rad HŽV príslušnej trakcie 3-E, 3-S, 3-ES
technický
28)
okruh
110 hodín
+ 8 hodín na každý rad HŽV s mechanickým prenosom výkonu,
+ 12 hodín na každý rad HŽV s hydraulickým prenosom výkonu a
+ 15 hodín na každý rad HŽV s elektrickým prenosom výkonu
80 hodín
0 hodín
OS z technického okruhu
150 hodín
dopravný okruh
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní dopravca u PVZ ako
nadstavbu
OS z B 1 + B 7 + B 8
0 hodín
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-29
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 24-B2
Rušňovodič - Kategória B 2
Pre činnosť:
vlaky
Vodič železničných koľajových vozidiel – rušňovodič pre nákladné
Blok 1, 7, 8 - dopravný okruh
Blok 3-E, 3-S, 3-ES,4-M, 5-P, 6-VŽÚ - technický okruh (elektrická trakcia jednosmerná, striedavá, viac systémová, motorová trakcia, parná trakcia, vozidlá
železničnej údržby)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 21-A, 22-N,
23-N;
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky je uvedená v blokoch: B 1 –
B9
Odborná príprava: pozostáva z teoretickej prípravy, výcviku u dopravcu a jazdného
výcviku
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9
32 hodín
91 hodín vrátane overenia, ak uchádzač nemá elektrotechnické vzdelanie
27)
64 hodín
+30 hodín na každý rad HŽV príslušnej trakcie 3-E, 3-S, 3-ES
technický
28)
okruh
102 hodín
+ 8 hodín na každý rad HŽV s mechanickým prenosom výkonu,
+ 12 hodín na každý rad HŽV s hydraulickým prenosom výkonu a
+ 15 hodín na každý rad HŽV s elektrickým prenosom výkonu
80 hodín
82 hodín
OS z technického okruhu
165 hodín
dopravný okruh
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní dopravca u PVZ ako
nadstavbu
OS z B 1 + B 7 + B 8
8 hodín – len v spojitosti s blokom 6
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-30
ŽSR Z 3
Príloha 3
Príprava na skúšku v poradí:
Blok
2
1
7
8
9
30)
3-6
Obsah
Elektrotechnika (pre uchádzačov bez elektrotechnického
vzdelania)
Všeobecné právne predpisy + skúška z poskytovania prvej
pomoci
Znalosti železničná infraštruktúra (dopravný okruh)
Predpisy dopravcu
Poznámka
Podľa požiadavky dopravcu
(predpisy + časová dotácia)
Odborná príprava v oblasti uvádzania prípravkov na
ochranu rastlín, alebo iných prípravkov na trh a ich
aplikácií, resp. ničenie nežiaducej vegetácie na ŽSR
OS z blokov 1 + 7 + 8
Konštrukcia a obsluhu hnacieho dráhového vozidla
Niektorý z blokov č.3 až č.6
(technický okruh)
podľa požiadavky
OS z niektorého z blokov 3 - 6
Výcvik u dopravcu
Jazdný výcvik
Praktická skúška z obsluhy a riadenia HŽV
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa
Vydáva PVZ
absolvovanej prípravy a príslušného overenia vedomostí
Žiadosť absolventa kurzu, príp. v jeho mene
Vydáva bezpečnostný orgán
zamestnávateľa o vydanie preukazu
Zácvik
Poznanie trate
Vydanie Harmonizovaného doplnkového osvedčenia
Vydáva železničný podnik
Požadovaná znalosť z predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1: Všeobecné právne predpisy
Zákon o dráhach; Zákon o doprave na dráhach; Dopravný poriadok dráh; Ž 1 ŽSR Pravidlá železničnej prevádzky: Základné pojmy, Kapitola I; Rádio - telefónna
prevádzka; Turnusy; Psychológia práce; Ochrana pred požiarmi; Základy
poskytovania prvej pomoci; Rozdelenie koľajových vozidiel a železničných
prevádzkových režimov: Základné pojmy, druhy koľajových vozidiel; Technická
špecifikácia interoperability, subsystém prevádzka a riadenie dopravy;
Blok 2: Elektrotechnika
Základné zásady elektrotechniky a elektrotechnológie pre uchádzačov bez
elektrotechnického vzdelania: Definície a princípy v elektrotechnike, prvky elektrických
obvodov, elektrické stroje a prístroje v elektrotechnike, elektrotechnické normy;
Blok 3: Konštrukcia a obsluha železničného vozidla – elektrická trakcia (technický okruh)
Trakčná mechanika, technológia jazdy: Usporiadanie pojazdu hnacích vozidiel, odpory
vlaku, teória a technológia vedenia vlaku; Základy elektrickej trakcie: Základné pojmy,
sústava trakčného vedenia, napájaní; Elektronika hnacieho železničného vozidla: Popis
prvkov, zapojenia, princíp činnosti; Brzdové a tlakovzdušné zariadenia elektrických
hnacích dráhových vozidiel: Popis konštrukcie jednotlivých prístrojov, princíp činnosti, so
zameraním na príslušné rady { SR15(V)}; Konštrukcia vykurovania dráhových vozidiel:
Popis konštrukcie sústav vykurovania a klimatizácie, spôsoby obsluhy ovládacích prvkov
3-31
Z3
Príloha 3
vozňov; Prevádzka, údržba a diagnostika elektrických hnacích dráhových vozidiel:
Základné zásady prevádzky a údržby, popis, lokalizácia a odstraňovanie porúch; Popis
konštrukcie a obsluhy elektrického železničného dráhového vozidla na každý rad
hnacieho železničného vozidla: Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a spôsob
obsluhy;
HŽV elektrické
Trakcia
• Jednosmerná prúdová sústava
• Striedavá prúdová sústava
Rady
110, 121, 125, 131, 140, 150, 151, 162, 163, 182,
183, 405, 420, 425, 460
210, 230, 240, 242, 263, 560
• Viac systémová prúdová sústava 350, 363
Blok 4: Konštrukcia a obsluha železničného vozidla – motorová trakcia (technický okruh)
Trakčná mechanika, technológia jazdy: Usporiadanie pojazdu hnacích vozidiel, odpory
vlaku, teória a technológia vedenia vlaku; Konštrukcia a príslušenstvo spaľovacích
motorov hnacích dráhových vozidiel: Princíp činnosti spaľovacích motorov, popis
konštrukcie funkčných celkov a okruhov, popis regulácie, popis závad; Mechanický
prenos výkonu: Popis konštrukčných celkov, princíp činnosti; Hydraulické prenosy
výkonu: Popis konštrukčných celkov, princíp činnosti; Elektrický prenos výkonu: Popis
konštrukčných celkov, princíp činnosti; Stroje a prístroje motorových hnacích
železničných vozidiel: Popis a funkcia elektrických strojov a prístrojov dráhových vozidiel;
Brzdové a tlakovzdušné zariadenia hnacích železničných vozidiel: Popis konštrukcie
jednotlivých prístrojov, princíp činnosti, so zameraním na príslušné rady { SR15(V)};
Prevádzka, údržba a diagnostika hnacích železničných vozidiel: Základné zásady
prevádzky a údržby, popis, lokalizácia a odstraňovanie porúch; Palivo, mazivo a chladiace
kvapaliny spaľovacích motorov hnacích železničných vozidiel: Rozdelenie palív
a mazív, vlastnosti a určenie, spôsob použitia a druhy chladiacich kvapalín; Konštrukcia
riadiacich a prípojných vozňov: Popis konštrukcie riadiacich a prípojných vozňov;
Konštrukcia vykurovania dráhových vozidiel: Popis konštrukcie sústav vykurovania a
klimatizácie, spôsoby obsluhy ovládacích prvkov vozňov; Popis konštrukcie motorového
hnacieho železničného vozidla s mechanickým prenosom výkonu na každý rad
hnacieho dráhového vozidla: Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a spôsob
obsluhy; Popis konštrukcie
motorového
hnacieho
železničného
vozidla
s hydraulickým prenosom výkonu na každý rad hnacieho dráhového vozidla: Popis
konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a spôsob obsluhy; Popis konštrukcie
motorového hnacieho železničného vozidla s elektrickým prenosom výkonu na
každý rad hnacieho železničného vozidla: Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov
a spôsob obsluhy;
HŽV motorové
Trakcia
Motorové HŽV
3-32
Rady
199, 701 (T211), 702 (T212), 703, 704, 704.5 (T238),
710 (T334), 711, 720 (T435),721 (T458), 725 (T444),
726 (T444), 731 (T457), 735, 736, 740 (T448), 742
(T466), 743, 746, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756,
ŽSR Z 3
Príloha 3
757, 770 (T 669), 771 (T669), 773, 810, 811, 812, 813913, 840
Blok: 5 Konštrukcia a obsluha železničného vozidla – parná trakcia (technický okruh)
Vývoj parnej trakcie: Historický vývoj parnej trakcie; Mechanika vozby v parnej trakcii:
Usporiadanie pojazdu hnacích vozidiel, odpory vlaku, teória a technológia vedenia vlaku
v parnej trakcii; Parný stroj: Druhy rozvodov, typy a usporiadanie parných strojov,
rozvodový diagram; Podvozok parného železničného vozidla: Konštrukcia pojazdu,
podvozkov, zákonitá armatúra a parný kotol; Brzdové zariadenie železničného vozidla:
Popis brzdového zariadenia parných rušňov, zdroje stlačeného vzduchu; Ostatné
zariadenia parného železničného vozidla: Popis brzdového zariadenia parných rušňov,
zdroje stlačeného vzduchu; Prevádzka a údržba dráhového vozidla: Popis prevádzky
v muzeálnych podmienkach;
Blok 6:
Konštrukcia a obsluha vozidiel železničnej údržby (technický okruh)
Spaľovacie motory: Princíp činnosti spaľovacích motorov, popis konštrukcie funkčných
celkov a okruhov, popis regulácie, popis závad; Mechanické časti strojov: Popis
mechanických častí, mechanický prenos výkonu; Hydraulické časti strojov: Popis
hydraulických častí a ich zapojenie hydraulický prenos výkonu; Elektrické časti strojov,
určené technické zariadenia: Popis elektrických častí a ich zapojenie, elektrický prenos
výkonu; Brzdy – všeobecne, špeciálne k brzdovému systému skupiny strojov: Popis
konštrukcie jednotlivých prístrojov, princíp činnosti, so zameraním na príslušné skupiny
strojov { SR15(V)}, princíp automobilových bŕzd; Smernice pre prevádzku, údržbu
a opravy traťových strojov: Predpis S8 - Smernice špeciálne k popisu obsluhy strojov;
Doplnenie o ďalšiu skupinu strojov: Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov
a spôsob obsluhy charakteristický pre príslušnú skupinu strojov;
Blok 7: Znalosti železničnej infraštruktúry (dopravný okruh)
Súčasti infraštruktúry, Pravidlá prevádzkovania dopravy na dráhe, Riadenie dopravy
na dráhe, Ž 1;
Blok 8: Vedenie a riadenie hnacích železničných vozidiel
31)
17)
Z 8 , VM 1 , SR 1013, Z 17, Z 6, D 2/81
Blok 9: Odborná príprava v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na
˙32)
trh a ich aplikácii, resp. ničenie nežiaducej vegetácie na ŽSR
Blok 10: Praktická skúška
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Znalosť obsluhy registračného rýchlomera,
RID – kapitola 1.3
3-33
Z3
Príloha 3
Praktická skúška z obsluhy a riadenia HŽV
Predpoklady pre vykonanie skúšky:
- vykonanie teoretickej skúšky z dopravného okruhu pre niektorú z OS 21-A-D, 21-A1-D
až 21-A5-D, 22-N-D, 23-N-D, 24-B-D, 24-B1-D, 24-B2-D,
*)
- vykonanie teoretickej skúšky z technického okruhu pre niektorú z OS 21-A -, 21-A1- až
*)
21-A5-, 22-N-, 23-N-, 24-B-, 24-B1-, 24-B2- (M, E, S, ES, P, VŽÚ )
Podmienky realizácie praktickej skúšky:
I. Splnené požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie HŽV elektrickej alebo
motorovej trakcie.
Kategória A
a) nespôsobilá osoba:
1. odborná spôsobilosť v elektrotechnike „osoba poučená“ podľa Prílohy 5.
2. absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti skúšky podľa
Prílohy 6 pre kategóriu A
3. výcvik na pracovisku dopravcu na hnacom železničnom vozidle motorovej alebo príslušnej
elektrickej trakčnej prúdovej sústavy zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní
minimálne 160 hod.
4. jazdný výcvik na vedenie a obsluhu hnacieho železničného vozidla motorovej alebo
príslušnej elektrickej trakčnej prúdovej sústavy pod dohľadom odborne spôsobilej osoby
v trvaní minimálne 360 hod.
5. absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie
b) odborne spôsobilá osoba:
Ak je už osoba odborne spôsobilá ne vedenie HŽV motorovej alebo elektrickej trakcie inej trakčnej
prúdovej sústavy:
1. absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie požadovaného technického okruhu
teoretickej časti skúšky podľa Prílohy 6
2. výcvik na pracovisku dopravcu na elektrickom HŽV príslušnej trakčnej prúdovej sústavy
zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 40 hod.
3. jazdný výcvik na vedenie a obsluhu elektrického HŽV príslušnej trakčnej prúdovej sústavy
pod dohľadom odborne spôsobilej osoby v trvaní minimálne 288 hod.
4. absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie
II. Splnené požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie HŽV na špeciálnej
dráhe.
Bez certifikácie N
a) nespôsobilá osoba:
1. odborná spôsobilosť v elektrotechnike „osoba poučená“ podľa Prílohy 5.
2. absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti skúšky podľa
Prílohy 6 pre OS č.22 alebo OS č.23
3. výcvik na pracovisku dopravcu na motorovom alebo elektrickom hnacom vozidle príslušnej
trakčnej prúdovej sústavy zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 40
hod.
4. jazdný výcvik na vedenie a obsluhu HŽV motorovej, parnej alebo elektrickej príslušnej
3-34
ŽSR Z 3
Príloha 3
5.
trakčnej prúdovej sústavy pod dohľadom odborne spôsobilej osoby v trvaní minimálne 288
hod.
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie
b) odborne spôsobilá osoba:
Ak je už osoba odborne spôsobilá ne vedenie HŽV
1. absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie požadovaného technického okruhu
teoretickej časti skúšky podľa Prílohy 6
2. výcvik na pracovisku dopravcu na elektrickom HŽV príslušnej trakčnej prúdovej sústavy
zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 40 hod.
3. jazdný výcvik na vedenie a obsluhu motorového alebo elektrického HŽV príslušnej trakčnej
prúdovej sústavy pod dohľadom odborne spôsobilej osoby v trvaní minimálne 40 hod.
4. absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie
III. Splnené požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho
železničného vozidla elektrickej alebo motorovej trakcie.
Kategória B
a) nespôsobilá osoba:
1. odborná spôsobilosť v elektrotechnike „osoba poučená“ podľa Prílohy 5.
2. absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti skúšky podľa
Prílohy 6 pre kategóriu B
3. výcvik na pracovisku dopravcu na HŽV motorovej alebo príslušnej elektrickej trakčnej
prúdovej sústavy zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 160 hod.
4. jazdný výcvik na vedenie a obsluhu HŽV motorovej alebo príslušnej elektrickej trakčnej
prúdovej sústavy pod dohľadom odborne spôsobilej osoby v trvaní minimálne 720 hod.
5. absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie
b) odborne spôsobilá osoba:
Ak je už osoba odborne spôsobilá ne vedenie HŽV motorovej alebo elektrickej trakcie inej trakčnej
prúdovej sústavy:
1. absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie požadovaného technického okruhu
teoretickej časti skúšky podľa Prílohy 6
2. výcvik na pracovisku dopravcu na elektrickom HŽV príslušnej trakčnej prúdovej sústavy
zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 40 hod.
3. jazdný výcvik na vedenie a obsluhu motorového alebo elektrického HŽV príslušnej trakčnej
prúdovej sústavy pod dohľadom odborne spôsobilej osoby v trvaní minimálne 288 hod.
4. absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie
IV. Splnené požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho
železničného vozidla elektrickej alebo motorovej trakcie pre „Kategóriu B“, ak je
osoba odborne spôsobilá pre „Kategóriu A“.
1.
2.
absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu hodín, ktoré tvoria rozdiel medzi požiadavkami
pre „Kategóriu A“ a „Kategóriu B“, a úspešné vykonanie teoretickej časti skúšky podľa
Prílohy 6
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu HŽV pod dohľadom odborne spôsobilej osoby v trvaní
minimálne 360 hod.
V. Splnené požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie HŽV parnej trakcie na
3-35
Z3
Príloha 3
železničnej alebo špeciálnej dráhe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
odborná spôsobilosť v elektrotechnike „osoba poučená“ podľa Prílohy 5 (pri výkone na
elektrifikovaných tratiach)
prax najmenej 2 roky vo vedení HŽV motorovej alebo elektrickej trakcie
doklad o odbornej spôsobilosti obsluhy parného kotla podľa Prílohy 5
absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti skúšky podľa
Prílohy 6 pre kategóriu B (N)
výcvik na pracovisku dopravcu na HŽV parnej trakcie zameraný na znalosť konštrukcie
vozidla v trvaní minimálne 160 hod.
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu HŽV parnej trakcie pod dohľadom odborne spôsobilej
osoby v trvaní minimálne 144 hod.
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie
VI. Splnené požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie vozidla železničnej
údržby príslušnej skupiny na železničnej dráhe
1.
2.
3.
4.
5.
odborná spôsobilosť v elektrotechnike „osoba poučená“ podľa Prílohy 5 (pri výkone na
elektrifikovaných tratiach),
absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti skúšky podľa
Prílohy 6 pre kategóriu B (N),
výcvik na pracovisku príslušnej VOJ na vozidle železničnej údržby príslušnej skupiny
zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 160 hod.,
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu vozidla železničnej údržby príslušnej skupiny pod
dohľadom odborne spôsobilej osoby v trvaní minimálne 144 hod.,
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
VII. Splnené požiadavky na doplnenie odbornej spôsobilosti na vedenie HŽV
elektrickej trakcie inej trakčnej prúdovej sústavy (typu) alebo motorovej trakcie
s iným prenosom výkonu alebo vozidla železničnej údržby inej skupiny
1.
2.
absolvovanie teoretickej prípravy z konštrukcie príslušného železničného vozidla v rozsahu
podľa Prílohy 6 a úspešné vykonanie technického okruhu teoretickej časti odbornej skúšky,
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
Realizácia praktickej skúšky:
Skúšobnú komisiu menuje štatutárny orgán PVZ. Predsedom skúšobnej komisie musí byť osoba s
odbornou spôsobilosťou, poverená MDVRR SR – skúšobný komisár, ďalším členom je zamestnanec
PVZ IŠ-HŽV (IŠ-ŽTS) a rušňovodič (inštruktor), vodič vozidla železničnej údržby zodpovedný za
vedenie HŽV (vozidlá železničnej údržby) pri praktickej skúške.
Skúška sa vykonáva na HŽV príslušnej trakcie, vozidle železničnej údržby príslušnej skupiny
a praktická jazda sa vykonáva na železničnej dráhe, na ktorej bude skúšaný zamestnanec vykonávať
činnosť vodiča HŽV.
Pri skúške (praktickej jazde) vodič HŽV zodpovedá za vedenie vlaku v zmysle predpisových
ustanovení. Pri praktickej jazde je na stanovišti okrem vodiča HŽV prítomná skúšobná komisia a
skúšaný zamestnanec. Ostatné osoby sa môžu zdržiavať so súhlasom predsedu skúšobnej komisie
iba na druhom stanovišti HŽV, vozidla železničnej údržby ak ho má. Počet skúšaných v jednom dni
nesmie byť väčší ako 6.
3-36
ŽSR Z 3
Príloha 3
Postup pri praktickej skúške:
Prebratie a vykonanie funkčnej skúšky HŽV, vozidla železničnej údržby pred jeho prístavbou na
hranicu rušňového depa, hranicu odovzdávanej koľaje.
Praktická jazda na HŽV, vozidle železničnej údržby.
Odstavenie HŽV, vozidla železničnej údržby a jeho odovzdanie nastupujúcemu vodičovi ŽKV.
Po realizácii praktickej skúšky vykoná PVZ zápis o praktickej skúške do Protokolu o praktickej časti
skúšky, Výkazu o vzdelávaní zamestnanca a vydá vodičovi Osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
v ktorom uvedie aj prenos výkonu, na ktorý získal oprávnenie.
Doplnenie odbornej spôsobilosti zapíše PVZ do Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v časti
„Iné záznamy“. U zamestnancov ŽSR aj do časti 7 Harmonizovaného doplnkového osvedčenia.
3-37
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 30 A
Kontrola železničného zvršku
Pre činnosť:
Kontrolór (trate)
Kontrolór (defektoskopista)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
E 2, E 7, Op 1333), Pomôcky GVD, , S 3, S 3-2, S 3-3, S 3-4, S 4, SR
103/2 (S), SR 103/3 (S), SR 103-7 (S), STN 73 6360, TNŽ 73 6360, ZS
113), Z 3, Z 12, Ž 1, Základy o poskytovaní prvej pomoci
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach
podľa Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred
OS
Teoretická príprava v trvaní
28 hodín
28 hodín
80 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-38
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 30 B
Kontrola a údržba železničného zvršku
Pre činnosť:
- Traťový robotník
- zámočník koľajových konštrukcií
- poverený vedením čaty pre udržiavacie a obnovovacie práce koľají
a výhybiek
Odborná skúška č. 30 BT - teoretická skúška
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 30 A
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
E 2, E 7, Op 13, Pomôcky GVD, S 3, TS 3-1, S 3-2, S 3-3, S 3-4, S 3-5, S
4, SR 103/2(S), SR 103/3(S), SR 103-7(S), STN 05 0601, STN 05 0610,
STN 05 0630, STN 05 0650, STN 07 8304, STN 73 6360, TNŽ 73 6360,
Z 3, Z 10, Z 12, ZS 113), Ž 1, Základy o poskytovaní prvej pomoci
Praktická skúška
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Blok 2
Teoretická príprava v trvaní
56 hodín
56 hodín
60 hodín
OS 30 BT
Výcvik pred OS 30 BP
100 hodín po vykonaní OS 30 BT
OS 30 BP
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-39
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 30 BP – časť praktická
Predpoklady pre vykonanie skúšky: Predchádzajúca skúška č. 30 BT
Realizácia skúšky:
PVZ vydá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti až po vykonaní oboch odborných skúšok.
Praktická skúška sa vykonáva spravidla na pracovisku OÚ skúšaného zamestnanca po
úspešnom vykonaní teoretickej skúšky na PVZ.
Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec PVZ s príslušnou odbornou skúškou,
ďalších členov určí OÚ skúšaného zamestnanca.
Rozsah skúšky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Montáž a demontáž prestavovacieho zariadenia vo výhybke.
Nastavenie hákového záveru.
Nastavenie spojovacej a prestavnej tyče.
Vyregulovanie zdvihu vo výhybke.
Nastavenie rozvoru vo výhybke.
Predbežná oprava čeľuste vo výhybke pri prekročení medzery medzi jazykom a
opornicou v mieste prvého uzáveru (nevyhovujúca západková skúška).
Nastavenie žliabku na prídržnici (typ KN a T).
Nastavenie jazykových opierok.
Meranie rozchodu a výšky v jednoduchej a križovatkovej výhybke a na dvojitej
koľajovej spojke.
Meranie vzopätia vo výhybke.
Meranie zdvihu výhybky, rozvoru vo výhybke, hákového záklesu, meranie medzery
medzi jazykom a opornicou v mieste prvého uzáveru (západková skúška).
Meranie veličín zabezpečujúcich bezpečný prechod kolesa cez srdcovku
s prerušenou pojazdnou hranou podľa STN 73 6360 a TNŽ 73 6360.
Meranie žliabkov na prídržnici a srdcovke, meranie výškového opotrebenia srdcovky,
meranie zníženia jazyka voči opornici.
Vyhodnotenie nameraných veličín.
3-40
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 30 C
Kontrola a údržba železničných tunelov
Pre činnosť:
Tunelár – poverený vedením čaty
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
S 3, S 4, STN 73 6360, TNŽ 73 7508, TS 663)
o poskytovaní prvej pomoci
Z 3, Ž 1, Základy
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
28 hodín
28 hodín
40 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-41
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 30 D
Kontrola a údržba železničných mostov
Pre činnosť:
Montér oceľových konštrukcií – poverený vedením čaty
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
S 3, S 4, S 5, STN 73 6360, STN 73 6200, STN 73 6201, TNŽ 73 6261,
Z 3, Základy o poskytovaní prvej pomoci, Ž 1
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
28 hodín
28 hodín
40 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-42
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 33
Technik železničných tratí a stavieb
Pre činnosť:
Technik
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
E 2, E 7, Op 13, Pomôcky GVD, S 3, TS 3-1, S 3-2, S 3-3, S 3-4, S 3-5, S
4, S 5, SR 103/2(S), SR 103/3(S), SR 103/4(S), SR 103/6(S), SR 1037(S), STN 28 0315, STN 73 6360, STN 73 6380, TS 663), TNŽ 73 6360,
13)
ZS1 , Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh),
Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. (Stavebný poriadok dráh), Zákon
NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, Z 3, Z 6, Z 10, Z 12, Základy o poskytovaní prvej pomoci, Ž 1
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
56 hodín
56 hodín
40 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-43
Odborná skúška č. 33 E, (U-33E)25)
Z3
Príloha 3
Správa a údržba budov
Pre činnosť:
Majster ŽTS – pozemné stavby
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
E 3, S 7, STN 05 0610, STN 05 0630, STN 05 0650, STN 05 0601, STN
07 8304, STN 27 0143, STN 69 0012, STN 73 4055, Vyhláška SÚBP a
SBÚ č. 208/1991 Zb., Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. (Stavebný
poriadok dráh),
Vyhláška č.
374/1990 Zb., Z 3, Z 10, Základy
o poskytovaní prvej pomoci
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
35 hodín
35 hodín
80 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-44
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 34
Špecialista železničných tratí a stavieb
Pre činnosť:
Majster železničných tratí a stavieb
Odborná skúška č. 34 T - teoretická skúška
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 30 A, 30 B, 30 C, 30 D,
30 E, 33
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 2, B 1, B 3, B 4
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
Blok 4:
D 2/81, D 33 Príloha 1, E 2, E 3, E 7, Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu
zariadenia pre samovratnú činnosť výmen (samovratné výhybky) č.
2392/1993-441, Oo 23, Pomôcky GVD, PMR1/96, S 3, TS 3-1, S 3-2, S 33, S 3-4, S 3-5, S 4, S 5, S 7, S 8, S 9/11, S 24-2, SR 1004 (D), SR
102326), SR 79(Sei), SR 103/2(S),
SR 103/3(S), SR 103/4(S), SR
103/6(S), SR 103/7(S), JN 1/S-7/S, STN 050601, STN 05 0610, STN 05
0630, STN 05 0650, STN 07 8304, STN 27 0143, STN 28 0315, STN 69
0012, STN 73 6200, STN 73 6201, STN P ENV 1991-2 (STN 73 6203),
STN 73 6360, STN 73 6380, TS 663), TNŽ 73 6360, TNŽ 73 6361, TNŽ 73
6312, TNŽ 34 2605, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný
poriadok dráh), Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. (Stavebný poriadok
13)
dráh), Z 3, Z 6, Z 10, Z 12, Z 17, ZS 1 , Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ž 1
Psychológia práce, Kurz prvej pomoci
Odborné vzdelávanie z oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín
alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii, resp. ničenie nežiaducej
vegetácie na ŽSR
Praktická skúška
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
Blok 2
Teoretická príprava v trvaní
307 hodín
20 hodín
3-45
Z3
Príloha 3
Blok 3
CELKOM
Výcvik pred OS
Blok 4
8 hodín
335 hodín
120 hodín, z toho:
= 80 hodín u tunelového obvodu, mechanizačno-dopravného
strediska a strediska železničných mostov
= 40 hodín u traťového obvodu
OS 34 T + skúška z poskytovania prvej pomoci
Výcvik pred OS 34 P
200 hodín u traťového obvodu
OS 34 P
Forma teoretickej prípravy: internátny kurz
Odborná skúška č. 34 P – časť praktická
Predpoklady pre vykonanie skúšky: Predchádzajúca skúška č. 34 T
Realizácia skúšky:
PVZ vydá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti až po vykonaní oboch odborných skúšok.
Praktická skúška sa vykonáva spravidla na pracovisku OÚ skúšaného zamestnanca po
úspešnom vykonaní teoretickej skúšky na PVZ.
Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec PVZ s príslušnou odbornou skúškou,
ďalších členov určí OÚ skúšaného zamestnanca.
Rozsah skúšky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Meranie rozchodu výšky v jednoduchej, križovatkovej výhybke a na dvojitej koľajovej
spojke.
Meranie vzopätia vo výhybke.
Meranie zdvihu výhybky, rozvoru vo výhybke, hákového záklesu, meranie medzery
medzi jazykom a opornicou v mieste prvého uzáveru (západková skúška).
Meranie veličín zabezpečujúcich bezpečný prechod kolesa cez srdcovku
s prerušenou pojazdnou hranou podľa STN 73 6360 a TNŽ 73 6360.
Meranie žliabkov na prídržnici a srdcovke, meranie výškového opotrebenia srdcovky,
meranie zníženia jazyka voči opornici.
Vyhodnotenie nameraných veličín.
3-46
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 35
Špecialista traťových mechanizmov
Pre činnosť:
stredisko)
Majster železničných tratí a stavieb (mechanizačno dopravné
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
D 2/81, Pomôcky GVD, S 3, S 3-5, S 4, S 8, S 8-2, SR 79(Sei), SR
103/2(S), SR 103/3(S), SR 1004 (D), STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05
0630, STN 05 0650, STN 07 8304, STN 27 0143, STN 28 0315, STN 69
0012, STN 73 6360, TNŽ 73 6360, TNŽ 28 0086, Vyhláška MDPT SR č.
351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Z 3, Z 6, Z 10, Z 17, Zákon NR
SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Základy o poskytovaní prvej pomoci, Ž 1
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb.
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
140 hodín
140 hodín
360 hodín, z toho:
80 hodín u traťového obvodu,
40 hodín u mostného obvodu, príp. tunelového obvodu
240 hodín u mechanizačno-dopravného strediska
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-47
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 36
Špecialista železničných tunelov
Pre činnosť:
Majster železničných tratí a stavieb (tunely)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedenej u skúšky č. 30 C
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
D 2/81, Op 13, Pomôcky GVD, S 3, S 4, S 8, SR 79(Sei), SR103/2(S),
SR 103/3(S), SR 1004 (D), SR 102326), STN 05 0601, STN 05 0610, STN
05 0630, STN 05 0650, STN 07 8304, STN 27 0143, STN 28 0315, STN
69 0012, STN 73 6360, TS 663) , TNŽ 73 6360, TNŽ 73 7508, Vyhláška
MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Vyhláška MDPT
SR č. 350/2010 Z. z. (Stavebný poriadok dráh), Zákon NR SR č. 513/2009
Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z 3, Z 6, Z 10, Z
17, Základy o poskytovaní prvej pomoci, Ž 1
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb.
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
126 hodín
126 hodín
360 hodín, z toho:
48 hodín u traťového obvodu,
40 hodín na mechanizačno-dopravnom stredisku
240 hodín u tunelového obvodu
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-48
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 37
Špecialista železničných mostov
Pre činnosť:
Majster železničných tratí a stavieb (mosty)
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšky č. 30 D,
zamestnanec poverený vedením čaty – mosty
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
D 2/81, Op 13, Pomôcky GVD, S 3, S 4, S 5, S 7, S 8, Z 6, SR 79(Sei),
26)
SR 103/2(S), SR 103/3(S), SR 1004 (D), SR 1023 , STN 05 0601, STN
05 0610, STN 05 0630, STN 07 8304, STN 27 0143, STN 28 0315, STN
49 1404, STN 69 0012, STN 73 6200, STN 73 6201, STN P ENV 1991-2
(STN 73 6203), STN 73 6205, STN 73 6209, STN 73 6360, TNŽ 73 6260,
TNŽ 73 6261, TNŽ 73 6232, TNŽ 73 6360, Vyhláška MDPT SR č.
351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Vyhláška MDPT SR č. 350/2010
Z. z. (Stavebný poriadok dráh), Zákon NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z 3, Z 10, Z 17, Základy
o poskytovaní prvej pomoci, Ž 1
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
140 hodín
140 hodín
360 hodín, z toho:
48 hodín u traťového obvodu,
40 hodín na mechanizačno-dopravnom stredisku
240 hodín u mostného obvodu
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-49
Odborná skúška č. 38 (U-38)25)
Z3
Príloha 3
Inšpektor železničných tratí a stavieb
Pre činnosť:
Kontrolór železničnej infraštruktúry
Správca železničnej infraštruktúry
Inšpektor pre školenie ŽTS
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok 33E, 34, 35,
36, 37
Predpoklady pre vykonanie skúšky: predchádzajúca skúška č. 34 a spôsobilosť BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
D 2/81, D 33 Príloha 1, Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre
samovratnú činnosť výmen (samovratné výhybky) č. 2392/1993-441, E 2, E 3,
E 7, M 20, M 20-1, M 20-3, M 20-4, M 20-5, Oo 23, Pomôcky GVD, PMR 1/96,
S 3, TS 3-1, S 3-2, S 3-3, S 3-4, S 3-5, S 4, S 5, S 7, S 8, S 9/11, S 24-2, Z 6,
13)
SR 79(Sei), SR 103-2(S), SR 103-3(S), SR 103-4(S), SR 103-6(S), ZS 1 , SR
26)
103-7(S), SR 1004 (D), SR 1023 , JN 1/S -7/S, STN 05 0601, STN 05 0610,
STN 05 0630, STN 05 0650, STN 07 8304, STN 27 0143, STN 28 0315, STN
49 1401, STN 49 1404, STN EN 13145, STN 49 1408, STN 49 0616, STN 69
0012, STN 73 6200, STN 73 6201, STN P ENV 1991-2 (STN 73 6203), STN 73
6205, STN 73 6209, STN 73 6360, TS 663), TNŽ 73 6260, TNŽ 73 6261, TNŽ
01 3412, TNŽ 01 3412-1 až 4, TNŽ 28 0086, TNŽ 34 2605, TNŽ 73 6232, TNŽ
73 7508, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh),
Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. (Stavebný poriadok dráh), Zákon NR SR
č.513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška
SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb, Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., Z 3, Z
10, Z 12, Z 17, Základy o poskytovaní prvej pomoci, Ž 1
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Teoretická príprava v trvaní
56 hodín
56 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-50
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 40
Kontrola a údržba oznamovacej techniky
Pre činnosť:
Montér oznamovacia technika
Elektromechanik oznamovacia technika
Dozorca oznamovacia technika
Odborná skúška č. 40 T - teoretická skúška
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR, E 4, E 8, E
34)
11)
11)
13)
12, Op 4 , T 31, T 34 , T 35, T 36, T 37 , T 81, T 84, ZS 1 , T 119,
Z 3, Z 10, Základy o poskytovaní prvej pomoci
Praktická skúška
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Blok 2
Teoretická príprava v trvaní
42 hodín
42 hodín
24 hodín
OS 40 T
Výcvik pred OS 40 P
96 hodín
OS 40 P
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-51
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 40 P – časť praktická35);
Predpoklady pre vykonanie skúšky: Predchádzajúca skúška č. 40 T
Realizácia skúšky:
PVZ vydá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti až po vykonaní oboch odborných skúšok.
Praktická skúška sa vykonáva spravidla na pracovisku OÚ skúšaného zamestnanca po
úspešnom vykonaní teoretickej skúšky na PVZ.
Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec PVZ s príslušnou odbornou skúškou,
ďalších členov určí OÚ skúšaného zamestnanca.
Rozsah skúšky:
1.
2.
Lokalizácia porúch oznamovacích systémov vrátane káblových vedení.
Kontrola funkcie trasy diaľkových káblov a nastavenie správnej funkcie
polarizovaných drenáží.
3. Zaisťovanie technickej prevádzky a lokalizácia porúch pasívnych prvkov
telekomunikačných a informačných systémov (napr. rozhlas, hodiny, telefón a
pod.).
4. Kontrola funkcie, odstraňovanie porúch, údržba a opravy rádiových anténnych
systémov a napájacích systémov.
5. Komplexná údržba a opravy železničných elektricky nevyrovnávaných káblových a
nadzemných vedení počas prevádzky železničnej dopravy.
6. Zaisťovanie technickej prevádzky ovládacích pracovísk rádiových a
rádiodispečerských zariadení.
7. Zaisťovanie technickej prevádzky funkčných celkov - snímačov horúcobežnosti
ložísk.
8. Komplexná údržba a opravy železničných elektricky vyrovnávaných káblových
vedení počas prevádzky železničnej dopravy.
9. Komplexná údržba a opravy železničných optických káblových vedení počas
prevádzky železničnej dopravy.
10. Kontrola funkcie a odstraňovanie porúch systémov oznamovacej techniky,
vybavených počítačovou technikou, lokalizácia porúch a výmena poruchových
blokov zariadení, vrátane preskúšania ich funkcie.
3-52
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 41
Zámočník zabezpečovacej techniky
Pre činnosť:
Prevádzkový zámočník – zabezpečovacia technika
Odborná skúška č. 41T - teoretická skúška
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR, D 101/T
34)
11)
101, SR 112(T), D 106/T 106, E 4, E 8, Op 4 , PMR 1/96, T 60/5 , T
13)
120, T 121, T 122, T 130, ZS 1 , Z 3, Z 10, Základy o poskytovaní prvej
pomoci
Praktická skúška
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Blok 2
Teoretická príprava v trvaní
21 hodín
21 hodín
24 hodín
OS 41 T
Výcvik pred OS 41 P
96 hodín
OS 41 P
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-53
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 41 P – časť praktická36)
Predpoklady pre vykonanie skúšky: Predchádzajúca skúška č. 41 T
Realizácia skúšky:
PVZ vydá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti až po vykonaní oboch odborných skúšok.
Praktická skúška sa vykonáva spravidla na pracovisku OÚ skúšaného zamestnanca po
úspešnom vykonaní teoretickej skúšky na PVZ.
Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec PVZ s príslušnou odbornou skúškou,
ďalších členov určí OÚ skúšaného zamestnanca.
Rozsah skúšky:
1.
2.
3.
4.
5.
3-54
Údržba a opravy žľabov, šácht (vrátane poklopov) a stĺpikov pre drôtovodné
vedenie zabezpečovacieho zariadenia v koľajisku.
Nastavovanie mechanických návestidiel, predzvestí, prestavníkov a závorníkov,
súčinnosť pri vykonávaní západkových skúšok, skúšok rozvesenia mechanických
návestidiel, skúšok rozrezu stavacích pák a pri odstraňovaní porúch s vplyvom na
vonkajšie mechanické prvky zabezpečovacích zariadení.
Opravy a montáže mechanických častí prvkov zabezpečovacích zariadení
všetkých kategórií, vrátane ich nastavenia.
Regulovanie, nastavenie mechanických častí prvkov zabezpečovacích zariadení
všetkých kategórií.
Zriadenie mechanických závislostí medzi jednotlivými prvkami zabezpečovacích
zariadení. Montáž a regulovanie samovratných zariadení.
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 42
Kontrola a údržba zabezpečovacej techniky
Pre činnosť Elektromechanik zabezpečovacia technika
Návestný dozorca zabezpečovacia technika
Odborná skúška č. 42T - teoretická skúška
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšky č. 41
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 2, B 1, B 3
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
11)
D 101/T 101, SR 112(T), D 102/T 102, D 106/T 106, D 110/T 110 ,
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR,
Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť
34)
výmen (samovratné výhybky) č. 2392/1993-441, E 4, E 8, Op 4 , Op 16/
41, Oo 23, PMR 1/300/94, PMR 1/9611), T 31, T 3411), T 60/511), T 81, T
11)
11)
84, T 115, T 119, T 120, T 121, T 122, T 123, T 126, T 128 , T 130 , T
260, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Z 3,
Z 10, Z 12, Z 17, ZS 113), Ž 1
Psychológia práce, Kurz prvej pomoci
Praktická skúška
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
74 hodín
Blok 2
20 hodín
CELKOM
94 hodín
Výcvik pred OS
40 hodín
OS 42 T + skúška z poskytovania prvej pomoci
Blok 3
Výcvik pred OS 42 P
80 hodín
OS 42 P
Elektrotechnická kvalifikácia § 24
16 hodín vrátane skúšky
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz, Kurz
3-55
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 42 P – časť praktická36)
Predpoklady pre vykonanie skúšky: Predchádzajúca skúška č. 42 T
Realizácia skúšky:
PVZ vydá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti až po vykonaní oboch odborných skúšok.
Praktická skúška sa vykonáva spravidla na pracovisku OÚ skúšaného zamestnanca po
úspešnom vykonaní teoretickej skúšky na PVZ.
Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec PVZ s príslušnou odbornou skúškou,
ďalších členov určí OÚ skúšaného zamestnanca.
Rozsah skúšky:
1.
Kontrola funkcií a odstraňovanie porúch mechanických, elektromechanických,
elektrodynamických a releových systémov,
2. Lokalizácia porúch oznamovacích a zabezpečovacích systémov vrátane
príslušných vedení.
3. Kontrola, meranie a nastavovanie koľajových obvodov s fázovo nezávislým
prijímačom.
4. Kontrola a meranie doby výstrahy a anulácie svetelných priecestných
zabezpečovacích zariadení.
5. Kontrola funkcie, údržba, odstraňovanie porúch a opravy mechanických
prestavníkov, závorníkov a ústredne stavaných výkoľajok.
6. Kontrola funkcie, údržba, odstraňovanie porúch a opravy návestidiel všetkých
druhov s príslušenstvom a závisiacimi väzbami za prevádzky.
7. Kontrola funkcie, údržba, odstraňovanie porúch a opravy mechanických
závislostných častí hradlových a riadiacich prístrojov mechanických,
elektromechanických a elektrodynamických zariadení.
8. Zaisťovanie technickej prevádzky funkčných celkov vonkajších zariadení
(elektromotorické prestavníky, samovratné zariadenia na výhybkách a
elektromagnetické zámky).
9. Zaisťovanie technickej prevádzky funkčných celkov pohonov priecestných
zabezpečovacích zariadení.
10. Zaisťovanie technickej prevádzky funkčných celkov vonkajších prvkov triediacej
techniky.
11. Komplexná realizácia technických prác pri zabezpečovaní prevádzky, údržby,
opráv, výroby a montáže
Zabezpečovacej a triediacej techniky a súvisiacich vedení. Kontrola funkcie
a odstraňovanie porúch systémov elektronických zabezpečovacích zariadení,
lokalizácia porúch a výmena poruchových blokov
zariadení, vrátane
preskúšania ich funkcie.
12. Riadenie prác pri montáži a opravách zabezpečovacích zariadení 1. a 2.
kategórie.
3-56
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 43
Špecialista oznamovacích a zabezpečovacích vedení
Pre činnosť:
Majster
Návestný majster
Technik oznamovacia technika
Odborná skúška č. 43 T - teoretická skúška
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšky č. 40
Predpoklady pre vykonanie skúšky: predchádzajúca skúška č. 40 a spôsobilosť
z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 3, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR, E 4, E 8, E
12, Op 434), T 31, T 32, T 3411), T 3511), T 81, T 84, ZS 113), T 119,
Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Zákon
NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, Z 3, Z 10, Základy o poskytovaní prvej pomoci
Praktická skúška
Odborné vzdelávanie z oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín
alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii, resp. ničenie nežiaducej
vegetácie na ŽSR
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
Blok 3
CELKOM
Výcvik pred OS
Blok 2
Teoretická príprava v trvaní
16 hodín
8 hodín
24 hodín
16 hodín
OS 43 T
Výcvik pred OS 43 T
40 hodín
OS 43 P
3-57
Z3
Príloha 3
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
Odborná skúška č. 43 P – časť praktická37)
Predpoklady pre vykonanie skúšky: Predchádzajúca skúška č. 43
Realizácia skúšky:
PVZ vydá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti až po vykonaní oboch odborných skúšok.
Praktická skúška sa vykonáva spravidla na pracovisku OÚ skúšaného zamestnanca po
úspešnom vykonaní teoretickej skúšky na PVZ.
Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec PVZ s príslušnou odbornou skúškou,
ďalších členov určí OÚ skúšaného zamestnanca.
Rozsah skúšky:
1.
Montáž a opravy elektricky nevyrovnaných káblov, nadzemných vedení
a pasívnych protikoróznych ochrán vrátane ich meraní.
2. Montáž spojok a záverov elektricky nevyrovnávaných káblov vrátane preverenia
podľa zapájacieho plánu.
3. Výstavba, komplexná rekonštrukcia znesenia stĺpcových trás (vrátane výstroja)
a montáž vodičov a závesných káblov na železničnom telese, medzi živými
vedeniami pre oznamovacie a zabezpečovacie zariadenie počas železničnej
prevádzky.
4. Montáž a opravy zariadení pasívnej protikoróznej ochrany káblov (kontrolných
vývodov, kontrolných meracích objektov a anód) vrátane uvedenia do prevádzky
a vykonanie stanovených meraní.
5. Montáž elektricky vyrovnávaných káblov a ich káblových súborov.
6. Spojovanie celoplastových káblových súborov.
7. Montáž a opravy zariadenia aktívnej protikoróznej ochrany káblov.
8. Montáž koaxiálnych alebo optických káblov.
9. Riadenie a vykonávanie zložitých odborných prác pri komplexnom
zabezpečovaní technickej údržby, opráv a montáže zariadení oznamovacej
techniky vyššej technickej zložitosti i za prevádzky.
10. Zložitá koordinačná činnosť a výkon technických činností na špecializovaných
meraniach pri opravách, pokládke a montáži metalických a optických kábelových
vedení vrátane realizácie príslušnej dokumentácie.
11. Zabezpečovanie a kontrola plnenia plánu výkonov, vedenie prvotnej evidencie,
dokumentácie a predpísaných písomností na pridelenom pracovisku.
12. Koordinovanie a dohliadanie na správne uloženie, zabezpečenie a ošetrovanie
materiálu, zásob, náradia, meracej techniky a pomôcok využívaných pri práci.
3-58
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 44
Špecialista oznamovacej techniky
Pre činnosť:
Hlavný majster
Majster
Návestný majster
Odborná skúška č. 44 T - teoretická skúška
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 40
Predpoklady pre vykonanie skúšky: predchádzajúca skúška č. 40 a spôsobilosť
z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR, E 4, E 8, E
34)
11)
11)
11)
11)
11)
12, Op 4 , T 23 , T 25 , T 27 , T 31, T 32, T 33, T 34 , T 35 , T
36, T 3711), T 81, T 84, ZS 113), T 119, T 12438), T 20011), SR 103115),11),
Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Zákon
NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, Z 3, Z 10, Základy o poskytovaní prvej pomoci
Praktická skúška
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Blok 2
Teoretická príprava v trvaní
24 hodín
24 hodín
16 hodín
OS 44 T
Výcvik pred OS 44 P
40 hodín
OS 44 P
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-59
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 44 P – časť praktická38)
Predpoklady pre vykonanie skúšky: Predchádzajúca skúška č. 44 T
Realizácia skúšky:
PVZ vydá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti až po vykonaní oboch odborných skúšok.
Praktická skúška sa vykonáva spravidla na pracovisku OÚ skúšaného zamestnanca po
úspešnom vykonaní teoretickej skúšky na PVZ.
Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec PVZ s príslušnou odbornou skúškou,
ďalších členov určí OÚ skúšaného zamestnanca.
Rozsah skúšky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3-60
Lokalizácia porúch oznamovacích systémov vrátane káblových vedení.
Kontrola funkcie trasy diaľkových káblov a nastavenie správnej funkcie
polarizovaných drenáží.
Zaisťovanie technickej prevádzky a lokalizácia porúch pasívnych prvkov
telekomunikačných a informačných systémov (napr. rozhlas, hodiny, telefón a
pod.).
Kontrola funkcie, odstraňovanie porúch, údržba a opravy rádiových anténnych
systémov a napájacích systémov.
Komplexná údržba a opravy železničných elektricky nevyrovnávaných káblových
a nadzemných vedení počas prevádzky železničnej dopravy.
Zaisťovanie technickej prevádzky ovládacích pracovísk rádiových a
rádiodispečerských zariadení.
Zaisťovanie technickej prevádzky funkčných celkov - snímačov horúcobežnosti
ložísk.
Komplexná údržba a opravy železničných elektricky vyrovnávaných káblových
vedení počas prevádzky železničnej dopravy.
Komplexná údržba a opravy železničných optických káblových vedení počas
prevádzky železničnej dopravy.
Kontrola funkcie a odstraňovanie porúch systémov oznamovacej techniky,
vybavených počítačovou technikou, lokalizácia porúch a výmena poruchových
blokov zariadení, vrátane preskúšania ich funkcie.
Riadenie a vykonávanie zložitých odborných prác pri komplexnom
zabezpečovaní technickej údržby, opráv a montáže zariadení oznamovacej
techniky vyššej technickej zložitosti i za prevádzky.
Zložitá koordinačná činnosť a výkon technických činností na elektronických
celkoch, podsystémoch zariadení oznamovacej techniky.
Zabezpečovanie a kontrola plnenia plánu výkonov, vedenie prvotnej evidencie,
dokumentácie a predpísaných písomností na pridelenom pracovisku.
Koordinovanie a dohliadanie na správne uloženie, zabezpečenie a ošetrovanie
materiálu, zásob, náradia, meracej techniky a pomôcok využívaných pri práci.
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 45
Špecialista telekomunikačnej techniky
Pre činnosť:
Technik telekomunikačných zariadení
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR, E 4, Op
434), T 32, T 33, T 36, T 81, T 84, T 119, T 2511), T 2711), Vyhláška MDPT
SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Zákon NR SR č. 513/2009
Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z 3, Z 10,
Základy o poskytovaní prvej pomoci
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
40 hodín
40 hodín
80 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-61
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 46
Špecialista zabezpečovacej techniky
Pre činnosť Hlavný majster, Majster
Návestný majster, Majster opráv
Odborná skúška č. 46 T - teoretická skúška
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 41, č. 42
Predpoklady pre vykonanie skúšky: predchádzajúca skúška č. 42 a spôsobilosť
z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
D 101/T 101, SR 112 (T), D 102/T 102, D 106/T 106, D 110/T 11011),
Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť
výmen (samovratné výhybky) č. 2392/1993-441, Dočasné smernice pre
34)
rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR, E 2, E 4, E 8, Op 4 , Oo 23,
11)
26)
PMR 1/300/94, PMR 1/96 , Pomôcky GVD, SR 1004(D), SR 1023 , T
11)
11),
11),
11)
11)
13)
31, T 34 , T 35 T 36 T 37 , T 60/5 , T 81, T 84, ZS 1 ,, T 115, T
11)
11)
38)
119, T 120, T 121, T 122, T 123, T 126, T 128 , T 130 , T 200 , T
38)
38)
38)
38)
200/1 , T 200/2 , T 200/3 , T 200/4 , Vyhláška MDPT SR č.
351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z 3, Z 10, Z 12,
Z 17, Základy o poskytovaní prvej pomoci, Ž 1
Praktická skúška
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Blok 2
Teoretická príprava v trvaní
40 hodín
40 hodín
40 hodín
OS 46 T
Výcvik pred OS 46 P
40 hodín
OS 46 P
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-62
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 46 P – časť praktická36)
Predpoklady pre vykonanie skúšky: Predchádzajúca skúška č. 46 T
Realizácia skúšky:
PVZ vydá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti až po vykonaní oboch odborných skúšok.
Praktická skúška sa vykonáva spravidla na pracovisku OÚ skúšaného zamestnanca po
úspešnom vykonaní teoretickej skúšky na PVZ.
Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec PVZ s príslušnou odbornou skúškou,
ďalších členov určí OÚ skúšaného zamestnanca.
Rozsah skúšky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kontrola funkcií a odstraňovanie porúch mechanických, elektromechanických,
elektrodynamických a reléových systémov,
Lokalizácia porúch zabezpečovacích systémov vrátane príslušných vedení.
Kontrola, meranie a nastavovanie koľajových obvodov s fázovo nezávislým prijímačom.
Kontrola a meranie doby výstrahy a anulácie svetelných priecestných zabezpečovacích
zariadení.
Kontrola funkcie, údržba, odstraňovanie porúch a opravy mechanických prestavníkov,
závorníkov a ústredne stavaných výkoľajok.
Kontrola funkcie, údržba, odstraňovanie porúch a opravy návestidiel všetkých druhov s
príslušenstvom a závisiacimi väzbami za prevádzky.
Kontrola funkcie, údržba, odstraňovanie porúch a opravy mechanických závislostných častí
hradlových a riadiacich prístrojov mechanických, elektromechanických a elektrodynamických
zariadení.
Zaisťovanie technickej prevádzky funkčných celkov vonkajších zariadení (elektromotorické
prestavníky, samovratné zariadenia na výhybkách a elektromagnetické zámky).
Zaisťovanie technickej prevádzky funkčných celkov pohonov priecestných zabezpečovacích
zariadení.
Zaisťovanie technickej prevádzky funkčných celkov vonkajších prvkov triediacej techniky.
Komplexná realizácia technických prác pri zabezpečovaní prevádzky, údržby, opráv, výroby a
montáže zabezpečovacej a triediacej techniky a súvisiacich vedení.
Kontrola funkcie a odstraňovanie porúch systémov elektronických zabezpečovacích zariadení,
lokalizácia porúch a výmena poruchových blokov zariadení, vrátane preskúšania ich funkcie.
Riadenie činností pridelených zamestnancov, zodpovednosť za dodržiavanie pracovnej a
technologickej disciplíny pri údržbe a opravách zariadení železničnej dopravnej cesty,
realizácia hospodárneho využitia materiálov.
Zabezpečovanie a kontrola plnenia plánu výkonov, vedenie prvotnej evidencie, dokumentácie a
predpísaných písomností na pridelenom pracovisku.
Koordinovanie a dohliadanie na správne uloženie, zabezpečenie a ošetrovanie materiálu,
zásob, náradia, meracej techniky a pomôcok využívaných pri práci.
Riadenie a koordinácia prác pri realizácii investičných zámerov, stavebných prác, zodpovednosť
za dodržiavanie technologických noriem a noriem spotreby práce.
3-63
Odborná skúška č. 47 (U-47)25)
Z3
Príloha 3
Inšpektor zabezpečovacej, oznamovacej a telekomunikačnej techniky
Pre činnosť:
Kontrolór železničnej infraštruktúry – OZT
Správca železničnej infraštruktúry
Inšpektor pre školenie OZT
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 43, č. 44, č.
45, č. 46
Predpoklady pre vykonanie skúšky: predchádzajúca skúška č. 46 a spôsobilosť
z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
D 101/T 101, SR 112 (T), D 102/T 102, D 106/T 106, D 110/T 110,
Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť
výmen (samovratné výhybky) č. 2392/1993-441, Dočasné smernice pre
rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR, E 2, E 4, E 8, E 12, M 20, Oo 23,
34)
Op 4 , Pomôcky GVD, PMR 1/300/94, PMR 1/96, SR 1004(D), SR
26)
1023 , SR 103115),11), T 23, T 25, T 27, T 31, T 32, T 33, T 34, T 35, T
13)
36, T 37, T 60/5, T 81, T 84, ZS 1 , T 115, T 119, T 120, T 121, T 122, T
123, T 124, T 126, T 128, T 130 , T 200, T 200/1, T 200/2, T 200/3, T
200/4, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh),
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Z 3, Z 10, Z 12, Z 17, Základy o poskytovaní prvej
pomoci, Ž 1
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Teoretická príprava v trvaní
40 hodín
40 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Interaktívne školenie
3-64
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 50
Vozmajster
Pre činnosť:
Vozmajster pre osobné a nákladné vlaky, činnosti posunu a súpis vlakov
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 51, č. 51/1, 51/2
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 3, B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
Blok 4 :39)
AVV+Prílohy 1,2,4,9,10,11, D 33, D 33 Príloha 1,E 7, Konštrukcia ŽKV, Oo
23, PGV, Poskytovanie prvej pomoci, Príloha II k RIV - Nakladacie
smernice, RIC, RID, SR 26, SR 15(V), TNŽ 28 0004, TNŽ 28 0007, TNŽ
28 2100, TNŽ 28 0083, Z 831), Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z.
(Dopravný poriadok dráh), Z 3, Z 6, Z 10, Z 17, Ž 1
Predpisy dopravcu:
VM 117), V 15 - ZS Slovensko14),V 15-ZS Cargo20),
Ďalšie predpisy podľa § 32 (2) Zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov dodá PVZ dopravca
Psychológia práce, Kurz prvej pomoci
D 101/T 10111), SR 112(T)11), D 106/ T 10611), D 110/T 11011),
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR,
Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť
výmen (samovratné výhybky) č.2392/1993-44112), D 33, D 33 Príloha 1, E
2, E 4, E 8, E 11, Oo 23, Pomôcky GVD, SR 1013, Z 17, ZS 113), Z 3, Ž 1
Odborná príprava:
Teoretická príprava v trvaní
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
CELKOM
Výcvik pred OS
149 hodín
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách) uplatní
dopravca u PVZ ako nadstavbu
20 hodín
počet hodín stanoví PVZ ako nadstavbu na blok 1
169 hodín + Blok 2 + Blok 4
80 hodín
OS + skúška z poskytovania prvej pomoci
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-65
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 51 (U-51)25)
Vozmajster
Pre činnosť:
Vozmajster pre osobné a nákladné vlaky
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 51/1, 51/2
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 3, B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
AVV+Prílohy 1,2,4,9,10,11, D 33, D 33 Príloha 1, E 7, Konštrukcia ŽKV,
Oo 23, PGV, Poskytovanie prvej pomoci, Príloha II k RIV - Nakladacie
smernice, RIC, RID, SR 26, SR 15(V), TNŽ 28 0004, TNŽ 28 0007, TNŽ
31)
28 2100, TNŽ 28 0083, Z 8 , Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z.
(Dopravný poriadok dráh), Z 3, Z 6, Z 10, Z 17, Ž 1
Predpisy dopravcu:
17)
14)
20)
VM 1 , V 15 - ZS Slovensko ,V 15-ZS Cargo ,
Ďalšie predpisy podľa § 32 (2) Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov dodá PVZ dopravca
Psychológia práce, Kurz prvej pomoci
Odborná príprava:
Teoretická príprava v trvaní
149 hodín
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách)
uplatní dopravca u PVZ ako nadstavbu
Blok 3
20 hodín
CELKOM
169 hodín + Blok 2
Výcvik pred OS 80 hodín
OS + skúška z poskytovania prvej pomoci
Blok 1
Blok 2
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-66
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 51/ 1
Vozmajster
Pre činnosť:
Vozmajster pre osobné vlaky
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 3, B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
E 7, Konštrukcia ŽKV, Poskytovanie prvej pomoci, RIC, SR 26, SR 15(V),
31)
TNŽ 28 0004, TNŽ 28 0007, TNŽ 28 2100, TNŽ 28 0083, Z 8 , Vyhláška
MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Z 3, Z 6, Z 10,
Z 17, Ž 1
Predpisy dopravcu:
17)
14)
VM 1 , V 15 - ZS Slovensko ,
Ďalšie predpisy podľa § 32 (2) Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov dodá PVZ dopravca
Psychológia práce, Kurz prvej pomoci
Odborná príprava:
Teoretická príprava v trvaní
80 hodín
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách)
uplatní dopravca u PVZ ako nadstavbu
Blok 3
20 hodín
CELKOM
100 hodín + Blok 2
Výcvik pred OS 80 hodín
OS + skúška z poskytovania prvej pomoci
Blok 1
Blok 2
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-67
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 51/ 2
Vozmajster
Pre činnosť:
Vozmajster pre nákladné vlaky
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 3, B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
AVV+Prílohy 1,2,4,9,10,11, D 33, D 33 Príloha 1, Konštrukcia ŽKV, Oo 23,
PGV, Poskytovanie prvej pomoci, Príloha II k RIV - Nakladacie smernice,
RID, SR 15(V), TNŽ 28 0004, TNŽ 28 0007, TNŽ 28 2100, TNŽ 28 0083,
31)
Z 8 , Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh),
Z 3, Z 6, Z 10, Z 17, Ž 1
Predpisy dopravcu:
VM 117), V 15-ZS Cargo20),
Ďalšie predpisy podľa § 32 (2) zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov dodá PVZ dopravca
Psychológia práce, Kurz prvej pomoci
Odborná príprava:
Teoretická príprava v trvaní
108 hodín
Požiadavku (predpisy a časovú dotáciu v hodinách)
uplatní dopravca u PVZ ako nadstavbu
Blok 3
20 hodín
CELKOM
128 hodín + Blok 2
Výcvik pred OS 80 hodín
OS + skúška z poskytovania prvej pomoci
Blok 1
Blok 2
Iné požadované znalosti:
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Forma teoretickej prípravy: Internátny kurz
3-68
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 60
Elektromontér silnoprúdových zariadení
Pre činnosť:
Elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadení
Prevádzkový elektrikár silnoprúd
Majster
Systémový špecialista Železničnej energetiky
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
E 2, E 4, E 6, E 7, E 8, E 11, E 12, Elektrotechnické schémy elektrických
inštalácií, Z 3, Z 12, Základy o poskytovaní prvej pomoci
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
SR 13(E), SR 14(E),
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach
61)
Zákon NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike
61)
Zákon NR SR č. 142/2000 Z. z. o metrológii
Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z.
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
14 hodín
14 hodín
160 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-69
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 61
Elektromontér trakčného vedenia
Pre činnosť:
Elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadení
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 059)
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
E 2, E 4, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11, E 12, Schémy napájania a delenia TV,
Z 3, Základy o poskytovaní prvej pomoci, Z 12, Ž 1
Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín
alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácia, resp. ničenie nežiaducej
vegetácie na ŽSR
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
SR 18(E)
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach
Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z.
Odborná príprava:
Blok 1
Blok 2
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
14 hodín
8 hodín
22 hodín
160 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-70
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 62
Elektromontér trakčných napájacích staníc a špeciálnych zariadení
Pre činnosť:
Elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadení
Majster
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok
262):
E2, E 3, E 4, E 6, E 7, E 8, E 11, E 12, Elektrotechnické schémy
elektrických inštalácií a TNS, Z 3, Základy o poskytovaní prvej pomoci
Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín
alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácia, resp. ničenie nežiaducej
vegetácie na ŽSR
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Meracie a ochranné prístroje
SR 13(E), SR 14(E), SR 18(E), SR 19(E)
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach
Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z.
Odborná príprava:
Blok 1
Blok 262)
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
14 hodín
8 hodín
22 hodín
160 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-71
Odborná skúška č. 63 (U-63)25)
Z3
Príloha 3
Technik železničnej infraštruktúry
Pre činnosť:
Správca železničnej infraštruktúry
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 060)
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
(E 2, E 3, E 4, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11, E 12)56), 57) , Elektrotechnické
schémy elektrických inštalácií, Elektrické inštalácie trakčných napájacích a
spínacích staníc, Meracie a ochranné prístroje, Oo 23, SR 1004 (D), SR
102326), Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh),
Z 3, Z 10, Z 12, Z 17, Základy o poskytovaní prvej pomoci, Zákon NR SR
č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zostavy, schémy napájania a delenia trakčného vedenia, Ž 1
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5*
SR 13(E), SR 14(E), SR 18(E), SR 19 (E), SR 34(E)
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
21 hodín
21 hodín
160 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-72
ŽSR Z 3
Príloha 3
Odborná skúška č. 64
Špecialista železničnej elektrotechniky
Pre činnosť:
Hlavný majster
Majster EE
Technológ
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 60, 61, 62,
63
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok
262):
E 2, E 3, E 4, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11, E 12, Elektrické inštalácie
trakčných napájacích a spínacích staníc, Elektrotechnické schémy
elektrických inštalácií, Meracie a ochranné prístroje, Oo 23, SR 1004
(D),SR 102326), Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok
dráh), Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov Zostavy, schémy napájania a delenia trakčného
13)
vedenia, Z 3, Z 10, Z 12, ZS 1 , Základy o poskytovaní prvej pomoci, Ž 1
Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín
alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácia, resp. ničenie nežiaducej
vegetácie na ŽSR
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
SR 13(E), SR 14(E), SR 18(E), SR 34(E)
Odborná príprava:
Blok 1
Blok 262)
CELKOM
Výcvik pred OS
Teoretická príprava v trvaní
35 hodín
8 hodín
43 hodín
160 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-73
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 65
Elektrodispečer
Pre činnosť:
Elektrodispečer
Odborná skúška č. 65 T - teoretická skúška
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1, B 2
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
Blok 2:
E 2, E 3, E 4, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11, E 12, Elektrotechnické schémy
elektrických inštalácií, Elektrické inštalácie trakčných napájacích a
spínacích staníc, Meracie a ochranné prístroje, Oo 23, Pomôcky GVD, SR
1004 (D),SR 1003, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný
poriadok dráh), Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, Zostavy, schémy napájania a delenia
trakčného vedenia, Z 3, Z 12, Z 17, Základy o poskytovaní prvej pomoci, Ž
1
Praktická skúška
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
SR 13(E), SR 14(E), SR 18(E), SR 34(E)
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred OS
Blok 2
Teoretická príprava v trvaní
7 hodín
7 hodín
16 hodín
OS 65 T
Výcvik pred OS 65 P
320 hodín, t.j. 40 dní v denných 8 hodinových zmenách
OS 65 P
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-74
ŽSR Z 3
Príloha 3
3-75
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 65 P - praktická skúška
Predpoklady pre vykonanie skúšky: Predchádzajúca skúška č. 65 T
Realizácia skúšky:
PVZ vydá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti až po vykonaní oboch odborných skúšok.
Praktická skúška sa vykonáva spravidla na pracovisku OÚ skúšaného zamestnanca po
úspešnom vykonaní teoretickej skúšky na PVZ.
Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec PVZ s príslušnou odbornou skúškou,
ďalších členov určí OÚ skúšaného zamestnanca.
Rozsah skúšky: určí prednosta sekcie EE OR
3-76
Odborná skúška č. 66 (U-66)25)
ŽSR Z 3
Príloha 3
Inšpektor železničnej elektrotechniky
Pre činnosť:
Vedúci referent EE
Manažér elektrotechniky GR
Odvetvový správca
Vedúci prevádzky železničnej údržby
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: uvedených u skúšok č. 63, 64, č . 65
T
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
E 2, E 3, E 4, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11, E 12, Elektrotechnické schémy
elektrických inštalácií, Elektrické inštalácie trakčných napájacích a
spínacích staníc, Meracie a ochranné prístroje, Oo 23, Pomôcky GVD, SR
26)
1004 (D),SR 1003, SR 1023 , Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z.
(Dopravný poriadok dráh), Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zostavy, schémy napájania a
delenia trakčného vedenia, Z 3, Z 10, Z 12, Z 17, Základy o poskytovaní
prvej pomoci, Ž 1
Iné požadované znalosti: Ukončené odborné elektrotechnické vzdelanie
Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
SR 13(E), SR 14(E), SR 18(E), SR 34(E)
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Teoretická príprava v trvaní
7 hodín
7 hodín
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz, Interaktívne školenie
3-77
Z3
Príloha 3
Odborná skúška č. 70
Pre činnosť:
Vyšetrovanie40)
Hlavný inšpektor BŽD
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: podľa predchádzajúcej skúšky
Predpoklady pre vykonanie skúšky: niektorá zo skúšok 20, 24-B, 38, 47, 51, 65
a spôsobilosť z BOZP
Príprava na skúšku v poradí: B 1
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z blokov:
Blok 1:
D
ŽTS
OZT
DV
EE
D 2/81, EDD, ETCS, GSM-R, Oo 23, Pomôcky GVD, SR 1003, SR 1004, SR
1012, SR 1013, Tabuľky traťových pomerov, Vyhláška MDPT SR č.
351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon NR SR č.
514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Z 3, Z 17, Ž 1
Opatrenie riaditeľa odboru infraštruktúry č. 2/2004 ku kontrole stavu
železničného zvršku a spodku, S 3, STN 73 6360, TNŽ 73 6360, Z 10
E 8, Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR,
Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť
výmen (samovratné výhybky) č. 2392/1993-441, D 101/T 101, SR 112(T), D
34)
102/T 102, D 106/T 106, D 110/T 110 , Op 4 , PMR 1/96, T 115, T 120, T
13)
121, T 122, T 123, T 126,T 128, T 130 , Z 12, ZS 1
AVV + Prílohy, Konštrukcia ŽKV, PGV, RIC, RID, RIV, Smernice pre
prevádzkovú údržbu kotúčovej brzdy osobných vozňov, SR 15(V), TNŽ 28
0004, TNŽ 28 0007, TNŽ 28 2100, V 1001
E 7, E 10, Z 10
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach podľa
Prílohy 5
Odborná príprava:
Blok 1
CELKOM
Výcvik pred
OS
Teoretická príprava v trvaní
60 hodín
60 hodín
2 dni OS č.34 na pracovisku majstra ŽTS
2 dni OS č.46 na pracovisku majstra OZT
2 dni OS č.63 na pracovisku majstra EE
3 dni (1+1+1) exkurzia v ŽOS (Vrútky, Trnava, Zvolen)
OS
Forma teoretickej prípravy: Kurz
3-78
ŽSR Z 3
Príloha 4
Členenie a osnovy skúšok spôsobilosti
Skúška spôsobilosti pre činnosť
Zamestnanec obsluhujúci rádiostanicu
Zamestnanec ručne obsluhujúci výhybky v stanici s reléovým
zabezpečovacím zariadením a TEST
Zamestnanec nehodových pomocných prostriedkov
Zamestnanec oprávnený vykonávať ručný posun, posun
cestným vozidlom a posun mechanizačným zariadením
Zamestnanec poverený vedením čaty SZM
Geodet
Preberač materiálu, kategorizátor
Prevádzkový zamestnanec OZT
Prevádzkový zamestnanec EE
SSP
11/1
15/1
17/1
17/2
30/2
31/1
38/1
40/1
60/1
4– 1
Z3
Príloha 4
Skúška spôsobilosti - 11/1
Pre činnosť:
Zamestnanec obsluhujúci rádiostanicu
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z bloku:
Blok 1: Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR
Príprava na skúšku spôsobilosti:
Dĺžku prípravy určí vedúci OÚ alebo ním poverený zamestnanec.
Skúšku realizuje PVZ.
Forma teoretickej prípravy: Interaktívne školenie
4– 2
ŽSR Z 3
Príloha 4
Skúška spôsobilosti - 15/1
Pre činnosť:
Zamestnanec ručne obsluhujúci výhybky v stanici
s reléovým zabezpečovacím zariadením, elektronickým
stavadlom a TEST
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z bloku:
Blok 1: Ž 1, D 101/T 101, Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku
v podmienkach ŽSR, ZS 1
Príprava na skúšku spôsobilosti:
Dĺžku prípravy určí vedúci OÚ alebo ním poverený zamestnanec.
Skúšku realizuje PVZ.
Forma teoretickej prípravy: Interaktívne školenie
4– 3
Z3
Príloha 4
Skúška spôsobilosti - 17/1
Pre činnosť:
Zamestnanec nehodových pomocných prostriedkov
Táto skúška oprávňuje na výkon ďalších činností:
- zamestnanec oprávnený riadiť posun, pri ktorom nesmie vozidlá
odrážať, spúšťať ani vykonávať posun trhnutím t. z. len zvesenie,
rozvesenie, ťahanie, tlačenie, prestavenie z koľaje na koľaj
s nehodovými pomocnými prostriedkami a vykonať jednoduchú skúšku
brzdy.
Táto skúška neoprávňuje:
- obsluhovať výhybky, výkoľajky a koľajové zábrany,
- meniť zostavu pristaveného nehodového vlaku
neoprávňuje vykonávať posun v dopravni na trati so zjednodušenou
dopravou
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z bloku:
Blok 1: Ž 1
Príprava na skúšku spôsobilosti:
Doba výcviku:
teoretická príprava v trvaní 32 hodín,
výcvik v trvaní 16 hodín.
Forma teoretickej prípravy:
4– 4
Interaktívne školenie
ŽSR Z 3
Príloha 4
Skúška spôsobilosti - 17/2
Pre činnosť:
Zamestnanec oprávnený vykonávať ručný posun, posun
cestným vozidlom a posun mechanizačným zariadením
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky spôsobilosti z bloku:
Blok
Ž1
1:
Príprava na skúšku spôsobilosti:
Doba výcviku:
teoretická príprava v trvaní 4 hodín,
výcvik v trvaní 2 hodín
Forma teoretickej prípravy:
Interaktívne školenie
4– 5
Z3
Príloha 4
Skúška spôsobilosti – 30/2
Pre činnosť:
Zamestnanec poverený vedením čaty SZM
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z bloku:
Blok 1:
S 3, SR 103/3, SR 103/6, STN 49 1401, Z 10
Príprava na skúšku spôsobilosti:
Dĺžku prípravy určí vedúci OÚ alebo ním poverený zamestnanec.
Skúšku realizuje PVZ.
Forma teoretickej prípravy: Interaktívne školenie
4– 6
ŽSR Z 3
Príloha 4
Skúška spôsobilosti – 31/1
Geodet
Pre činnosť:
Geodet
Autorizovaný geodet
Táto skúška oprávňuje k výkonu ďalších činností: 0
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z bloku:
Blok 1: M 20, M 20/1, M 20/2, M 20/3, M 20/4, M 20/5, Z 10, S 3, S 4, S 6,
STN 73 6360, STN 73 6380, T 1, TNŽ 01 3412, TNŽ 01 3412-1 až 4,
Z 6, Ž 1
Iné požadované znalosti: Odborná spôsobilosť na elektrických zariadeniach
v zmysle platnej vyhlášky
Príprava na skúšku:
Doba výcviku:
teoretická príprava v trvaní 40 hodín,
výcvik v trvaní:
- 40 hodín – železničný kataster nehnuteľností,
- 40 hodín - technická dokumentácia,
- 40 hodín – geodetické základy a mapovanie,
- 40 hodín – projektovanie a inžinierska geodézia
Interaktívne školenie
Forma teoretickej prípravy:
4– 7
Z3
Príloha 4
Skúška spôsobilosti – 38/1
Pre činnosť:
Preberač materiálu, kategorizátor
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z bloku:
Blok
1:
S 3, S 3-2, S 3-3, S 3-4, S 3-5, SR 103/3(S), SR 103/6(S),
STN 49 1401, STN 49 1404, STN EN 13145, STN 49 1408, STN 49
0616, Z 10
Príprava na skúšku spôsobilosti:
Dĺžku prípravy určí vedúci OÚ alebo ním poverený zamestnanec.
Skúšku realizuje PVZ
Forma teoretickej prípravy: Interaktívne školenie
4– 8
ŽSR Z 3
Príloha 4
Skúška spôsobilosti – 40/1
Pre činnosť:
Prevádzkový zamestnanec OZT
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z bloku:
Blok
1:
Hm1, Hm1/II, Hm2, Hm4, SR 74 ( Sei ), SR 79 ( Sei)
Príprava na skúšku spôsobilosti:
Dĺžku prípravy určí vedúci OÚ alebo ním poverený zamestnanec.
Skúšku realizuje PVZ.
Forma teoretickej prípravy: Interaktívne školenie
4– 9
Z3
Príloha 4
Skúška spôsobilosti – 60/1
Pre činnosť:
Prevádzkový zamestnanec EE
Predpoklady pre vykonanie skúšky: spôsobilosť z BOZP
Požadovaná znalosť predpisov pre vykonanie skúšky z bloku:
Blok 1:
E 2, E 3, E 4, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11, STN 34 3085, STN 34
3100, STN 34 3108, STN 34 3109, STN 01 8012-1,2, Ž 1
Príprava na skúšku spôsobilosti:
Dĺžku prípravy určí vedúci OÚ alebo ním poverený zamestnanec.
Skúšku realizuje PVZ
Forma teoretickej prípravy: Interaktívne školenie
4– 10
ŽSR Z 3
Príloha 5
Určené činnosti a odborná spôsobilosť na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach
(Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. – Príloha 5a)
I. Určené činnosti
Určenými činnosťami sú:
a) montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti
určených technických zariadení,
b) inšpekcie, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel,
koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových
konštrukcií,
c) plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi,
d) plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných
nadstavieb plynmi a inými nebezpečnými látkami.
II. Odborná spôsobilosť
Odborná spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických
zariadeniach
(1)
Revízie, inšpekcie, skúšky, obsluhu určených technických zariadení v
prevádzke, overovanie spôsobilosti určených technických zariadení, činnosti na
určených
technických
zariadeniach
elektrických,
ich
projektovanie
a konštruovanie, kontrolu činnosti vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní môžu
vykonávať len fyzické osoby s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na
vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.
Obsluhovať určené technické zariadenie môže len odborne spôsobilá fyzická
osoba v rozsahu vydaného oprávnenia pre
a) zdvíhacie zariadenia podľa Vyhlášky MDPT SR č.205/2010 Z. z. o UTZ
(ďalej len vyhláška) uvedenej v Prílohe 5a tohto predpisu, Prílohy 1
vyhlášky, časti 4 položiek Z.1.1 až Z.1.6, Z.1.11, Z.2.1 a Z.2.2,
b) plynové zariadenia podľa Prílohy 1 vyhlášky, časti 2 položiek P3, P5, P8
a P9,
c) plniace zariadenia nádob na plyny a nebezpečné látky podľa osobitného
predpisu4[1]),
d) tlakové zariadenia podľa Prílohy 1 vyhlášky, časti 3 položiek K1 až K4.
Obsluhovať určené technické zariadenia elektrické môžu odborne spôsobilé
fyzické osoby podľa technickej normy42).
(2)
Overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie dokladov o odbornej
spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
5-1
Z3
Príloha 5
vykonáva bezpečnostný orgán (Úrad pre reguláciu železničnej dopravy) alebo
ním poverená právnická osoba – poverené vzdelávacie zariadenie (ďalej len
PVZ).
Dokladom o ukončení prípravy a overení znalostí pre poučenú osobu je
Zápisnica, dokladom pre všetky ostatné činnosti je Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti (ďalej tiež doklad o odbornej spôsobilosti).
(3)
Odborná spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických
zariadeniach pre činnosti uvedené v Prílohe 5, časti 2 písmena a) bodu 1a
písmena b) bodu 1, § 24 až 27 a § 30 vyhlášky formou
a) odbornej skúšky,
b) periodickej odbornej skúšky, pre spôsobilosti podľa Prílohy 5, časti 2 písm. a)
bodu 1, § 24 až 27 alebo aktualizačnej prípravy pre spôsobilosti podľa Prílohy
5, časti 2 písm. b) bodu 1 a § 30 vyhlášky.
Pre skúšky podľa Prílohy 5 vyhlášky, časti 2 písm. b) bodu 1 a § 30 vyhlášky
musia mať predseda a členovia komisie odbornú spôsobilosť zodpovedajúcu
predmetu skúšky.
Pre skúšky podľa § 24 až 27 vyhlášky musí byť predseda komisie odborne
spôsobilý v rozsahu elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie
prevádzky alebo v rozsahu revízneho technika na revízie elektrických zariadení
pre činnosti na elektrických zariadeniach a musí byť držiteľom osvedčenia
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti predsedu skúšobných komisií
vydaného MDPT SR. Členovia komisie musia mať odbornú spôsobilosť
minimálne na úrovni overovanej odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť
predsedu a jedného člena komisie musí zodpovedať druhu a napätiu elektrického
zariadenia.
(4)
Overenie odbornej spôsobilosti vykoná PVZ na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby alebo zamestnávateľa. Fyzická osoba (zamestnanec) prihlásená
na skúšku musí mať odborné vzdelanie a odbornú prax podľa Prílohy 5 vyhlášky.
Pri elektrických zariadeniach do doby požadovanej odbornej praxe sa
započítava doba vykonávania činnosti na elektrickom zariadení príslušného druhu
a napätia. Doba praxe na elektrickom zariadení iného druhu alebo napätia sa
započítava do doby požadovanej odbornej praxe v polovičnej dĺžke. Do doby
požadovanej odbornej praxe na odbornú spôsobilosť elektrotechnik špecialista na
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení sa započítava doba
odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia. Do doby
požadovanej odbornej praxe na inú odbornú spôsobilosť sa môže započítať doba
odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia v polovičnej
dĺžke. Z celkovej doby požadovanej odbornej praxe musí byť v období
5-2
ŽSR Z 3
Príloha 5
posledných troch rokov vykonávaná odborná prax najmenej jeden rok na
elektrických zariadeniach príslušného druhu a napätia.
Pre činnosť „Revízny technik“ na základe písomnej žiadosti môže PVZ na
účel nadobudnutia odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených
technických zariadeniach uznať odbornú prax fyzickým osobám získanú na
technických zariadeniach podľa osobitných predpisov43), ak bola vykonávaná na
zariadení rovnakého druhu a technických parametrov.
(5)
Písomná žiadosť na overenie formou odbornej skúšky musí obsahovať
a) priezvisko, meno, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska,
b) kópiu dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní elektrotechnického smeru
na spôsobilosť podľa § 24 až 27 vyhlášky,
c) potvrdenie zamestnávateľa (príslušného OÚ ŽSR) o dĺžke praxe na
jednotlivých druhoch zariadení,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) doklad o absolvovaní vstupnej odbornej prípravy v PVZ,
f) doklad o zdravotnej spôsobilosti, alebo potvrdenie zamestnávateľa
(príslušného OÚ ŽSR) o zdravotnej spôsobilosti.
Písomná žiadosť na overenie formou periodickej skúšky musí obsahovať doklady
uvedené v predchádzajúcom odseku pod písmenami a), c), f).
Písomná žiadosť pre poučenú osobu § 23 vyhlášky sa môže uplatniť formou
súpisu (zoznam skupiny zamestnancov) pri prvom poučení s uvedením údajov
a dokladov podľa písm. a), d), f) a pri opätovnom poučení podľa písmena a), e), f)
vyššie uvedeného odseku.
(6)
Pred začatím odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky skúšaný
preukáže členom komisie svoju totožnosť. O skúške komisia vyhotoví zápisnicu
v dvoch vyhotoveniach, ktorú podpíšu predseda, členovia komisie a skúšaný.
Zápisnica obsahuje hodnotenie skúšky „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ a údaje
o obsahu skúšky. Jedno vyhotovenie zápisnice sa vydá žiadateľovi, druhé
archivuje PVZ v súlade s registratúrnym poriadkom.
PVZ ktoré organizuje skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 26 a 27 vyhlášky
oznámi bezpečnostnému orgánu termín a miesto konania skúšky najmenej 21 dní
pred termínom konania skúšky.
(7)
Overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie revíznych činnosti
vykonáva bezpečnostný orgán na základe žiadosti. Písomná žiadosť obsahuje
náležitosti uvedené v odseku (5). Ak sa jedná o spôsobilosť pre elektrické
zariadenia musí žiadosť obsahovať aj cvičnú revíznu správu pre každý druh
zariadenia, ktoré je obsahom skúšky.
5-3
Z3
Príloha 5
(8)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených
technických zariadeniach sa vydá tomu, kto
a) dosiahol vek 18 rokov,
b) je plne spôsobilý na právne úkony,
c) je bezúhonný,
d) má ukončené odborné vzdelanie v učebnom alebo študijnom odbore, ktorého
súčasťou je
vyučovací predmet, ktorý obsahuje aspoň opis konštrukcie a
funkcie určeného technického zariadenia; požadované odborné vzdelanie pre
činnosť na určenom technickom zariadení elektrickom je uvedené v Prílohe 5
časti 3 vyhlášky.
e) absolvoval vstupnú odbornú prípravu v poverenom vzdelávacom zariadení
(PVZ) a vykonal odbornú skúšku,
f)
je zdravotne spôsobilý na výkon činností na určených technických
zariadeniach.
(9) PVZ osobe, ktorá úspešne vykonala odbornú skúšku vydá Osvedčenie
o odbornej spôsobilosti
a) s platnosťou osvedčenia najviac päť rokov; vydať nové osvedčenie je možné
na základe úspešne vykonanej periodickej odbornej skúšky, alebo
b)
s platnosťou osvedčenia bez časového obmedzenia, pričom je potrebné
v lehote najviac päť rokov absolvovať aktualizačnú prípravu vo vzdelávacom
zariadení. Vzdelávacie zariadenie potvrdí absolvovanie aktualizačnej prípravy
v osvedčení o odbornej spôsobilosti. Obsah aktualizačnej prípravy je
stanovený v Prílohe 6 vyhlášky.
(10)
Odborne spôsobilý zamestnanec na vykonávanie činností na určených
technických zariadeniach je povinný
a) zúčastňovať sa na doplnkových školeniach organizovaných PVZ o stave
techniky týkajúcej sa určených technických zariadení, o vykonávaní činností na
nich a o organizačných a prevádzkových opatreniach v súlade s právnymi
predpismi, prevádzkovými predpismi a s technickými špecifikáciami,
b) absolvovať každých päť rokov aktualizačnú prípravu alebo vykonať periodickú
odbornú skúšku v PVZ ako predpoklad na predĺženie platnosti dokladu o
odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických
zariadeniach podľa podmienok stanovených v Prílohe 6 vyhlášky,
c) PVZ potvrdí absolvovanie aktualizačnej prípravy v doklade o odbornej
spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
alebo vydá doklad o vykonaní skúšky.
(11)
Bezpečnostný orgán zakáže vykonávanie činností a odníme osvedčenie
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických
zariadeniach, ak zistí, že jeho držiteľ
5-4
ŽSR Z 3
Príloha 5
a) nezúčastnil sa bez závažného dôvodu na doplnkovom školení, neabsolvoval
aktualizačnú prípravu,
alebo nevykonal úspešne periodickú odbornú skúšku. Na predmetnú skutočnosť
upovedomí príslušný OÚ bezpečnostný orgán a PVZ realizujúce prípravu alebo
periodickú skúšku.
b) závažným spôsobom porušil svoje povinnosti pri výkone činnosti na určenom
technickom
zariadení
alebo opakovane napriek predchádzajúcemu
upozorneniu osoby poverenej výkonom štátneho dozoru vykazuje nedostatky vo
vykonávanej činnosti,
c) činnosti na určených technických zariadeniach vykonáva v rozpore s právnymi
predpismi, s prevádzkovými predpismi alebo s technickými špecifikáciami, ktoré
upravujú postup pri ich vykonávaní, alebo
d) prestal spĺňať požiadavky podľa odseku (8) písm. b), c) a f).
(12) Bezpečnostný orgán o zákaze vykonávania činností upovedomí ŽSR.
Do právoplatnosti
rozhodnutia bezpečnostného orgánu o odňatí osvedčenia (zápisnice) o odbornej
spôsobilosti je pozastavená platnosť osvedčenia (zápisnice) o odbornej
spôsobilosti. V rozhodnutí o odňatí osvedčenia (zápisnice) o odbornej
spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach určí
podmienky na jeho opätovné získanie v závislosti od dôvodu, pre ktorý bolo
osvedčenie (zápisnica) o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na
určených technických zariadeniach odňaté.
(13) Odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osvedčenia (zápisnice) o
odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických
zariadeniach je osvedčenie (zápisnica) neplatné a jeho držiteľ je povinný vrátiť ho
bezpečnostnému orgánu do piatich pracovných dní.
III. Minimálne požiadavky na vstupnú odbornú prípravu a aktualizačnú
prípravu na vykonávanie činností na UTZ
Rozsah prípravy Poučenej osoby uvedenej v Prílohe 6 vyhlášky, časti 5
odseku 1 špecifikujeme takto:
1. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá vykonávať činnosť na elektrickom
zariadení podľa technickej normy42)
•
obsluhu zariadení mn a nn
a)
Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 3
hodiny
b)
Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 2 hodiny
5-5
Z3
Príloha 5
•
činnosti v blízkosti trakčného vedenia
a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodiny
b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodiny
kontrolovať elektrické ručné náradie a elektrické spotrebiče počas
používania
a)
Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodiny
b)
Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodiny
vykonávať údržbu stacionárnych akumulátorových batérií
a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodiny
b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodiny
obsluhovať vonkajšie osvetlenie železničných priestranstiev
a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodiny
b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodiny
obsluhovať elektrický ohrev výhybiek
a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodiny
b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodiny
•
•
•
•
Téma
A
B
C
D
E
•
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo
miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
obsluhovať elektrickú požiarnu signalizáciu
a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodiny
b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodiny
obsluhovať elektrické zdrojové sústrojenstvá
a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodiny
b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodiny
•
Téma
A
B
C
D
E
G
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo
miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
Po organizačnej stránke odbornú spôsobilosť zabezpečuje a realizuje PVZ (ÚIVP)
v súlade s udelenými povereniami MDPT SR a URŽD Bratislava.
Bližšie informácie a potrebné tlačivá sú zverejnené na stránke www.uivp.eu .
5-6
ŽSR Z 3
Príloha 5a
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
č. 205/2010 Z. z. z 29. apríla 2010
o určených technických zariadeniach a určených činnostiach
a činnostiach na určených technických zariadeniach
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm.
c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Táto vyhláška ustanovuje
a) špecifikáciu určených technických zariadení,
b) podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti určených technických zariadení na
prevádzku na dráhe,
c) podrobnosti o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti prevádzky a obsluhy určených
technických zariadení,
d) podrobnosti o vykonávaní určených činností,
e) podrobnosti o získavaní odbornej spôsobilosti na činnosti na určených technických
zariadeniach.
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami
podľa osobitného predpisu,1) do ich uvedenia na trh alebo do prevádzky.
Určené technické zariadenia
§2
Špecifikácia určených technických zariadení.
Špecifikácia určených technických zariadení je uvedená v prílohe č. 1.
§3
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti prevádzky a obsluhy určených technických zariadení
(1) Na zaistenie bezpečnej, spoľahlivej a ekologickej prevádzky sa určené technické
zariadenia vyrábajú,
montujú, rekonštruujú a opravujú tak, aby
a)
pri správnom namontovaní, údržbe a prevádzke za predpokladaných podmienok
nespôsobili ohrozenie bezpečnosti a zdravia osôb alebo majetku,
b) bol voľný prístup k miestu obsluhy a k miestam údržby bez možnosti vzniku ujmy na
živote a zdraví osôb,
c) bola zamedzená možnosť vzniku nebezpečných situácií v prevádzke pri prerušení a
následnom obnovení dodávky energie,
d) bola zabezpečená účinná ochrana úložných zariadení v blízkosti trakčného vedenia
dráh pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov,
5a-1
Z3
Príloha 5a
e) bolo umožnené označenie zariadenia bezpečnostnými značkami a nápismi na zaistenie
bezpečnej prevádzky,obsluhy a údržby,
f) bolo zamedzené úniku zvyškových pár vznikajúcich pri plnení a vyprázdňovaní tlakových
nádob železničných cisterien, nádržkových kontajnerov a nádržkových výmenných
nadstavieb kvapalnými uhľovodíkmi a ďalšími látkami.
(2) Zváranie určených technických zariadení tlakových, nosných častí určených
technických zariadení dopravných a zdvíhacích, častí určených technických zariadení
plynových, ktoré prichádzajú do priameho styku s plynom, a oceľových konštrukcií
určených ako nosné konštrukcie určených technických zariadení môžu vykonávať zvárači
s platnou kvalifikáciou.
(3) Dodržanie bezpečnostnotechnických požiadaviek, ktoré upravujú technické riešenie a
spôsob prevádzky a kontroly určeného technického zariadenia a sú ustanovené právnymi
predpismi, sa považuje za splnenie podmienok na zaistenie bezpečnosti pri prevádzke
určeného technického zariadenia.
1) § 9 Zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.
2) Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§4
Technická dokumentácia
(1) Požiadavky na zaistenie bezpečnosti určeného technického zariadenia určuje technická
dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická
dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“) a sprievodná technická
dokumentácia (ďalej len „sprievodná dokumentácia“).
(2) Súčasťou konštrukčnej dokumentácie a technologických postupov je vyhodnotenie
neodstrániteľných nebezpečenstiev2) a ohrození v určených prevádzkových a
užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a
ohrozeniam.
(3) Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ určeného technického zariadenia v
súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami. Obsah konštrukčnej dokumentácie
určených technických zariadení je uvedený v prílohe č. 2.
(4) Ak ide o určené technické zariadenie, ktoré je zmontované z určených výrobkov do
funkčného technologického celku v mieste jeho inštalácie a budúcej prevádzky,
predmetom posúdenia podľa odseku 3 je konštrukčná dokumentácia celkového zariadenia.
(5) Na posúdenie sa predkladá konštrukčná dokumentácia v rozsahu podľa prílohy č. 2.
5a-2
ŽSR Z 3
Príloha 5a
(6) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia aj pre dokumentáciu zvárania a nedeštruktívneho
skúšania dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom,
koľajníc a dráhových vozidiel.
(7) O posúdení dokumentácie určeného technického zariadenia vydá bezpečnostný orgán
žiadateľovi odborné stanovisko; ak ide o posúdenie dokumentácie typu určeného
technického zariadenia na opakovanú výrobu, doklad o posúdení dokumentácie má
platnosť najviac 5 rokov odo dňa jeho vydania.
(8) Sprievodnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ určeného technického zariadenia a
odovzdá ju odberateľovi. Zodpovedá skutočnému stavu zariadenia a požiadavkám
technických predpisov, obsahuje i návod na bezpečné používanie zariadenia alebo jeho
častí, údržbu a obsluhu. Obsah sprievodnej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 3.
(9) Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia technickú dokumentáciu archivuje po
dobu životnosti určeného technického zariadenia.
§5
Podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti určených technických zariadení na
prevádzku a v prevádzke
(1)
Do prevádzky je možné uviesť určené technické zariadenie, na ktorom bola
overená spôsobilosť na prevádzku. Overovaním spôsobilosti určených technických
zariadení na prevádzku sa zisťuje splnenie podmienok na ich použitie podľa technickej
dokumentácie a technická a prevádzková spôsobilosť na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej
prevádzky.
(2) Overenie spôsobilosti určených technických zariadení sa vykonáva úradnými skúškami
alebo revíziami a revíznymi skúškami
a) pred prvým uvedením do prevádzky vmieste inštalácie alebo v mieste prevádzky s
výnimkou určených technických zariadení prenosných, prevozných alebo určených na
prepravu,
b) pred opakovaným uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky:
1. ak bolo vyradené z prevádzky dlhšie ako jeden rok,
2. po demontáži a opätovnej montáži okrem určených technických zariadení
prenosných, prevozných alebo určených na prepravu,
3. po rekonštrukcii, pri určených technických zariadeniach elektrických v prípadoch
podľa osobitných predpisov,3)
4. ak bolo zariadenie vyradené z prevádzky rozhodnutím poverenej osoby podľa §
107 zákona,
c) v prevádzke v ustanovených lehotách podľa prílohy č. 4.
3) Napríklad STN 33 1500 Revízie elektrických zariadení. STN 33 2000-6 Elektrické
inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.
5a-3
Z3
Príloha 5a
5a-4
ŽSR Z 3
Príloha 5a
§6
Úradné skúšky určených technických zariadení
(1) Úradná skúška je súhrn úkonov, ktorými sa overuje spôsobilosť určeného technického
zariadenia na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zhoda s posúdenou
konštrukčnou dokumentáciou.
(2)
Úradná skúška sa vykonáva na žiadosť výrobcu, dodávateľa alebo
prevádzkovateľa určeného technického zariadenia (ďalej len „žiadateľ“).
(3) Priebeh úradnej skúšky riadi a vyhodnocuje poverený zamestnanec bezpečnostného
orgánu alebo zamestnanec poverenej právnickej osoby. Vykonávanie požadovaných
úkonov v priebehu úradnej skúšky zabezpečuje žiadateľ na svoje náklady v súčinnosti
s dodávateľom zariadenia.
(4) O výsledku úradnej skúšky a o schválení spôsobilosti určeného technického zariadenia
na prevádzku vyhotoví poverený zamestnanec bezpečnostného orgánu alebo
zamestnanec poverenej právnickej osoby písomný doklad.
§7
Dopravné zariadenia a zdvíhacie zariadenia
(1) Pred vykonaním úradnej skúšky dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia
žiadateľ predloží sprievodnú dokumentáciu, doklad o vykonaní montážnej skúšky a kópiu
dokladu o zhode dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia s vyskúšaným a
schváleným typom.
(2) Po ukončení montáže určeného technického dopravného alebo zdvíhacieho zariadenia
na mieste budúcej prevádzky zabezpečí výrobca alebo dodávateľ vykonanie montážnej
skúšky na overenie správnej montáže a funkčnej činnosti zariadenia v rozsahu podľa
sprievodnej dokumentácie.
(3) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky počas prevádzky predloží
a) sprievodnú dokumentáciu,
b) doklad o vykonaní pravidelnej revízie, revíznej skúšky zariadenia,
c) doklad o vykonaní pravidelných kontrol zariadenia.
§8
Plynové zariadenia
(1) Pri úradnej skúške určeného technického zariadenia plynového sa vykoná vizuálna
kontrola zariadenia a jeho armatúr, kontrola prevádzkovej dokumentácie zariadenia,
kontrola vybavenia bezpečnostnými značkami, tabuľkami a protipožiarnou technikou.
(2) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky plynového zariadenia predloží
a) správu o revízii plynového zariadenia,
5a-5
Z3
Príloha 5a
b) technickú dokumentáciu zariadenia; ak ide o úradnú skúšku počas prevádzky, aj
prevádzkovú
dokumentáciu.
§9
Tlakové zariadenia
(1) Pri úradnej skúške určeného technického zariadenia tlakového sa vykoná
a) vizuálna kontrola celkového stavu tlakového zariadenia a jeho armatúr so zameraním
na stav vonkajšieho a vnútorného povrchu stien a zvarových spojov a vizuálna kontrola
stavu jeho bezpečnostného zariadenia, meracieho zariadenia a kontrolného
signalizačného zariadenia,
b) skúška tesnosti, ktorou je skúška tlakového zariadenia s výstrojom pri najvyššom
pracovnom tlaku skúšobnou látkou, ktorá slúži na kontrolu tesnosti tlakového celku,
c) tlaková skúška tlakového zariadenia kvapalinou pri skúšobnom tlaku, ktorá slúži na
kontrolu tesnosti a pevnosti tlakového celku,
d) preberacia skúška pred uvedením tlakového zariadenia do prevádzky, ktorou je
kontrola úplnosti zariadenia a jeho výstroja podľa sprievodnej dokumentácie, a skúška
bezpečnostného zariadenia; to neplatí, ak ide o úradnú skúšku v prevádzke.
(2) Stavebná a prvá tlaková skúška zahŕňa úkony podľa odseku 1 písm. a) až c). Táto
skúška sa vykoná pred zaizolovaním alebo pred povrchovou úpravou zariadenia.
(3) Vykonanie tlakovej skúšky na nádobe cisternového vozňa alebo cisternového
kontajnera, alebo vymeniteľnej nadstavby podľa odseku 1 písm. c) vyznačí zamestnanec
bezpečnostného orgánu alebo zamestnanec poverenej právnickej osoby razidlom na
výrobnom štítku nádoby a na nádobe a jej výsledok zaznamená do pasportu zariadenia.
§ 10
Elektrické zariadenia
(1) Úradná skúška určeného technického zariadenia elektrického (ďalej len „elektrické
zariadenie“) sa vykonáva vizuálnou kontrolou celkového stavu a vybavenia elektrického
zariadenia, kontrolou hlavných parametrov elektrického zariadenia, meraniami na
elektrickom zariadení a funkčnými skúškami elektrického zariadenia.
(2) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky elektrického zariadenia pred jeho uvedením do
prevádzky predloží spolu so žiadosťou
a) správu o východiskovej revízii elektrického zariadenia,
b)
technickú dokumentáciu potvrdenú zhotoviteľom, že dokumentácia zodpovedá
skutočnému vyhotoveniu elektrického zariadenia; ak sú v dokumentácii vykonané zmeny a
záznamy, musia byť schválené oprávnenou osobou.
(3) Ak je potrebné z prevádzkových dôvodov uviesť elektrické zariadenie do prevádzky
bezprostredne po ukončení prác na ňom, napríklad po rekonštrukcii trolejového vedenia,
možno ho uviesť do prevádzky na nevyhnutný čas bez vykonania úradnej skúšky;
spôsobilosť zariadenia musí byť overená revíziou podľa § 12. Najmenej 14 dní pred
plánovaným ukončením prác žiadateľ požiada o dodatočné vykonanie úradnej skúšky.
5a-6
ŽSR Z 3
Príloha 5a
(4) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky v prevádzke predloží
a) správu o pravidelnej revízii elektrického zariadenia,
b) dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
c) záznamy o údržbe a opravách elektrického zariadenia.
§ 11
Kontajnery a vymeniteľné nadstavby
(1) Úradná skúška je zameraná na overenie celkového stavu kontajnerov, vymeniteľných
nadstavieb, nádob nádržkových kontajnerov a nádob vymeniteľných nadstavieb.
(2) Úradné skúšky nádob nádržkových kontajnerov a nádob vymeniteľných nadstavieb v
prevádzke vykonáva zamestnanec bezpečnostného orgánu alebo zamestnanec poverenej
právnickej osoby v lehotách podľa prílohy č. 4, úradné skúšky kontajnerov a vymeniteľných
nadstavieb v prevádzke metódou náhodného výberu.
(3) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky predloží technickú dokumentáciu, v prevádzke
predloží i správu o pravidelnej revízii kontajnera alebo vymeniteľnej nadstavby.
§ 12
Revízie a revízne skúšky
(1) Revízia a revízna skúška je celkové posúdenie spôsobilosti určeného technického
zariadenia na prevádzku, pri ktorom sa prehliadkou, vyskúšaním alebo meraním zisťuje
splnenie podmienok ustanovených v § 3 a v sprievodnej dokumentácii.
(2) Revíziu a revíznu skúšku vykonáva odborne spôsobilý revízny technik v lehotách
ustanovených v prílohe č. 4.
(3) O vykonaní revízie a revíznej skúšky vyhotoví revízny technik písomný doklad, ktorý
obsahuje najmä
a) dátum a miesto vykonania revízie, meno a priezvisko revízneho technika, ako aj číslo
osvedčenia o jeho odbornej spôsobilosti,
b) presné označenie určeného technického zariadenia a presné vymedzenie rozsahu
tohto zariadenia, ktoré bolo revidované,
c) rozsah vykonaných prehliadok , skúšok a údaje o vykonanom meraní,
d) chyby a nedostatky zistené revíziou určeného technického zariadenia, ktoré sú v
rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti, údaje o
tom, či boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej revízii,
e) vyjadrenie o spôsobilosti určeného technického zariadenia na ďalšiu prevádzku,
f) podpis revízneho technika,
g) ďalšie údaje, ak to vyžaduje príslušná technická norma.
5a-7
Z3
Príloha 5a
(4) Ak poverená osoba podľa § 107 zákona zistí, že sa revízny technik pri výkone revízie a
revíznej skúšky dopustil závažných chýb, nariadi opätovné vykonanie revízie a revíznej
skúšky iným revíznym technikom.
5a-8
ŽSR Z 3
Príloha 5a
§ 13
Dopravné zariadenia a zdvíhacie zariadenia
(1) Pri revízii dopravného zariadenia a zdvíhacieho zariadenia sa vykoná vizuálna
prehliadka, overenie funkcie zariadenia vrátane správnej funkcie ovládacích zariadení,
bezpečnostných zariadení a signalizačných zariadení.
(2) Pri revíznej skúške dopravného zariadenia a zdvíhacieho zariadenia je rozsah revízie
podľa odseku 1 rozšírený o overenie stavu tohto zariadenia alebo jeho častí pri zaťažení
skúšobným bremenom.
(3) Prehliadkou oceľovej konštrukcie4) zdvíhacieho zariadenia sa zisťuje celkový fyzický
stav konštrukcie, spojov, stykov, opotrebovania koľajníc, kotevných skrutiek, stav systému
ochrany proti korózii, mimoriadne deformácie a trhliny. Smerové a výškové rozdiely
žeriavových dráh a lanových dráh sa zisťujú geodetickými prístrojmi.
(4) Prehliadku oceľovej konštrukcie zdvíhacích zariadení, lanových dráh a nedeštruktívne
skúšanie technologických uzlov a lán lanových dráh môžu vykonávať len oprávnené
právnické osoby podľa § 20.
(5) O vykonanej prehliadke oceľovej konštrukcie zdvíhacieho zariadenia a lanovej dráhy sa
vyhotoví písomný doklad.
§ 14
Plynové zariadenia
(1) Pri revízii plynových zariadení sa overuje stav bezpečnosti plynových zariadení po
montáži, inštalácii na mieste budúcej prevádzky, po rekonštrukciách a počas ich prevádzky
podľa príslušných technických noriem a podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia.
(2) Overovanie plynových zariadení sa vykonáva vizuálnou prehliadkou a overovaním
funkcie meracích, ovládacích, zabezpečovacích, signalizačných a protipožiarnych
zariadení.
§ 15
Tlakové zariadenia
Pri revízii tlakového zariadenia sa vykoná
a) prevádzková revízia, ktorou je kontrola tlakového zariadenia v prevádzke zameraná na
stav a funkčnosť kontrolovaného celku a zvarových spojov vrátane bezpečnostného
zariadenia,
b) vnútorná revízia, ktorou je vizuálna kontrola tlakového zariadenia a jeho armatúr so
zameraním na stav vnútorného a vonkajšieho povrchu stien a zvarových spojov vrátane
skúšky tesnosti tlakového zariadenia najvyšším prevádzkovým tlakom,
c) revízia výstelky, ktorou je vizuálna kontrola stavu obloženia a kontrola elektrickým
výbojom medzi elektródou induktora a stenou zariadenia s gumovým obložením.
5a-9
Z3
Príloha 5a
5a-10
ŽSR Z 3
Príloha 5a
§ 16
Elektrické zariadenia
Revíziou elektrického zariadenia sa overuje splnenie požiadaviek na bezpečnosť podľa
príslušných technických noriem a podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia. Podľa
požiadaviek na vykonávanie revízií elektrických zariadení sa elektrické zariadenia členia
na
a) triedu A – v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu,
b) triedu B – v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
4) STN EN 1090-2 Zhotovenie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2. Technické
požiadavky na oceľové konštrukcie.
§ 17
Kontajnery a vymeniteľné nadstavby
(1) Pri revízii kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb sa vykoná
a) prehliadka vonkajška a vnútrajška kontajnera so zabezpečením prístupu, otvorenia
alebo demontáže,
b) kontrola základných parametrov, menovitých rozmerov na uchopenie pri manipulácii,
fixácii a stohovaní kontajnerov, kontrola štítkov a označenia,
c) skúška odolnosti proti poveternostným vplyvom,
d) pri termických kontajneroch a termických vymeniteľných nadstavbách okrem úkonov
uvedených v písmenách a) až c) aj malá revízia obsahujúca previerku stavu tepelnej
izolácie tepelne izolovaných kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb, kontrola agregátov v
chode, ich vonkajšia prehliadka a na chladiacich alebo vyhrievacích kontajneroch
a vymeniteľných nadstavbách aj iné potrebné skúšky (napr. tepelnotechnické, hydraulické,
elektrické),
e) na nádržkových kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách okrem úkonov uvedených
v písmenách a) až c) aj prehliadka nádržky vrátane plniacich a vypúšťacích otvorov a
ventilov, poistného zariadenia,kontrolného zariadenia a meracieho zariadenia, kontrola
opier a upevnenia nádržky k rámu,
f) na kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách na sypké materiály okrem úkonov
uvedených v písmenách a) až c) aj prehliadka poistného zariadenia, kontrolného
zariadenia a meracieho zariadenia a prehliadka otvorov a ich uzáverov.
(2) Po nakládke na palubu lode a po preprave loďou vykoná poverený zamestnanec
prevádzkovateľa kontajnera alebo vymeniteľnej nadstavby alebo poverený zamestnanec
dopravcu mimoriadnu prehliadku chladiacich kontajnerov a vyhrievacích kontajnerov a
chladiacich vymeniteľných nadstavieb a vyhrievacích vymeniteľných nadstavieb v tomto
rozsahu:
5a-11
Z3
Príloha 5a
a) kontrolu kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb, či nie sú poškodené, a kontrolu ich
uzavretia a tesnosti otvorov,
b) kontrolu činnosti chladiaceho zariadenia alebo vykurovacieho zariadenia,
c) kontrolu správnosti umiestnenia a upevnenia kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb
na palube lode.
(3) Revíziu kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb možno nahradiť vykonaním skúšky
podľa schváleného
programu priebežných skúšok podľa osobitného predpisu.5)
§ 18
Inšpekcie a odborné prehliadky vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní
(1) Inšpekcia vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní je súhrn úkonov, ktorými poverený
zamestnanec bezpečnostného orgánu zisťuje účinnosť a vhodnosť systému zabezpečenia
kvality vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní u poverených právnických osôb, ktoré
vykonávajú zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných
konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel.
(2) Odborná prehliadka zvárania je súhrn úkonov, ktorými kontrolór činnosti vo zváraní
zisťuje technické zabezpečenie zvárania, odbornú spôsobilosť zváračov a ostatných
pracovníkov vykonávajúcich činnosti vo zváraní, spracovanie a dodržiavanie
technologických postupov zvárania a dokumentov systému kvality vo zváraní u poverených
právnických osôb.
(3) Odborná prehliadka nedeštruktívneho skúšania je súhrn úkonov, ktorými kontrolór
činnosti v nedeštruktívnom skúšaní zisťuje technické zabezpečenie nedeštruktívneho
skúšania, odbornú spôsobilosť pracovníkov nedeštruktívneho skúšania, spracovanie a
dodržiavanie technologických postupov nedeštruktívneho skúšania a dokumentov systému
kvality na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania u poverených právnických osôb.
§ 19
Prevádzka určených technických zariadení
(1) V prevádzke sa môžu používať len určené technické zariadenia, ktoré nepredstavujú v
určených prevádzkových a užívateľských podmienkach podľa sprievodnej dokumentácie a
požiadaviek príslušných technických predpisov nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia
a majetku osôb alebo životného prostredia.
(2) Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia zabezpečí
a) vedenie evidencie určených technických zariadení, úradných skúšok, revízií revíznych
skúšok, prehliadok a skúšok určených technických zariadení, predpísaných dokladov a
sprievodnej dokumentácie určených technických zariadení zodpovedajúcej
skutočnému vyhotoveniu po celú dobu životnosti určeného technického zariadenia,
b) vypracovanie prevádzkových predpisov podľa požiadaviek všeobecne záväzných
právnych predpisov,sprievodnej dokumentácie a technických noriem,
5a-12
ŽSR Z 3
Príloha 5a
c) vykonávanie predpísanej údržby, opráv, odstraňovanie zistených chýb a nedostatkov v
súlade so sprievodnou dokumentáciou a pokynmi výrobcu,
d) aby obsluhu určených technických zariadení v prevádzke alebo činnosti na určených
technických zariadeniach vykonávali len odborne spôsobilé osoby,
e) overenie spôsobilosti určených technických zariadení v prevádzke podľa prílohy č. 4.
(3) V prevádzke sa môže používať kontajner schváleného typu, ak zodpovedá
požiadavkám technickej normy,6) s vyznačením údajov ustanovených technickou
normou.7)
Vykonávanie určených činností
§ 20
(1) Bezpečnostný orgán alebo ním poverená právnická osoba preskúma odbornú
spôsobilosť a podmienky právnickej osoby na vykonávanie určených činností na základe
jej písomnej žiadosti.
(2) Žiadosť o preskúmanie odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia na vykonávanie
určených činností obsahuje
a) údaje o žiadateľovi:
1. obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,
2. výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
3. identifikačné číslo,
4. adresu prevádzky (pracoviska), kde sa bude určená činnosť vykonávať,
5. osobu zodpovednú za organizačno-technické zabezpečenie preskúmania
odbornej spôsobilosti,
b) rozsah určených činností, na ktoré sa vyžaduje oprávnenie, a špecifikáciu určených
technických zariadení, na ktorých má byť určená činnosť vykonávaná,
c) identifikáciu dokumentácie systému zabezpečenia kvality týkajúcej sa určených
činností.
(3) Dokumentácia systému zabezpečenia kvality obsahuje všetky prvky, požiadavky a
opatrenia, ktoré sú súčasťou systému zabezpečenia kvality uplatňované žiadateľom a sú
systematicky a riadne zdokumentované formou písomných opatrení, postupov a pokynov.
Dokumentácia systému zabezpečovania kvality umožňuje jednotný výklad programov
kvality, príručiek kvality a dokladov o kvalite.
(4) Oprávnenie na vykonávanie určených činností udelí bezpečnostný orgán najviac na
dobu troch rokov. Oprávnenie stráca platnosť uplynutím doby, na ktorú bolo vydané, alebo
zánikom právnickej osoby.
(5) Držiteľ oprávnenia oznámi bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli
rozhodujúce na vydanie oprávnenia do 15 dní odo dňa, keď k zmenám došlo.
Odborná spôsobilosť fyzických osôb na vykonávanie činností
na určených technických zariadeniach
5a-13
Z3
Príloha 5a
§ 21
Činnosti na určených technických zariadeniach môžu vykonávať fyzické osoby, ktoré
spĺňajú požiadavky odborného vzdelania a odbornej praxe podľa prílohy č. 5 a ich
spôsobilosť bola overená.
5) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1986 Zb. o medzinárodnom dohovore o
bezpečnosti kontejnerov.
6) STN 26 9340. Kontajnery ISO rad 1. Technické požiadavky a skúšanie. Spoločné
ustanovenia.
7) STN EN 6346. Kontajnery. Kódovanie, identifikácia a označovanie.
Činnosti na určených technických zariadeniach elektrických
§ 22
Osoby, ktoré vykonávajú činnosti na určených technických zariadeniach elektrických sa
podľa odbornej spôsobilosti zaraďujú do týchto skupín:
a) poučená osoba,
b) elektrotechnik,
c) samostatný elektrotechnik,
d) elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,
e) elektrotechnik špecialista,
f) revízny technik.
§ 23
Poučená osoba
(1) Poučená osoba je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže
a) vykonávať činnosti na elektrickom zariadení podľa technickej normy,8)
b) viesť elektrické dráhové vozidlo, dráhové vozidlo s elektrickým prenosom výkonu alebo
dráhové vozidlo s iným pohonom na elektrifikovanej trati podľa § 25 zákona,
c) samostatne pracovať alebo riadiť práce na železničnom zvršku a spodku a na
ukoľajnení na elektrifikovaných tratiach a na spätnom koľajnicovom vedení na
koľajniciach, ktoré sú súčasťou obvodov elektrického vykurovania vlakov,
d) manipulovať s elektrickým predkurovacím zariadením vrátane manipulácie so spojkami
na zásobovanie dráhových vozidiel elektrickou energiou,
e) manipulovať s úsekovými odpájačmi trakčného vedenia.
(2) Poučená osoba je osoba preukázateľne poučená o činnosti na príslušnom elektrickom
zariadení podľa prílohy č. 6 časti 5 bodov 1 až 5 podľa druhu činnosti. Poučenie, ktorého
súčasťou v stanovených prípadoch je aj praktické zacvičenie na prácu a manipuláciu na
zariadení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia, môže vykonať len osoba s
5a-14
ŽSR Z 3
Príloha 5a
odbornou spôsobilosťou najmenej elektrotechnik. Na iných elektrických zariadeniach môže
toto poučenie vykonávať osoba poučená na príslušnú činnosť.
(3) Obsahom poučenia sú bezpečnostné predpisy na činnosť na elektrických zariadeniach,
zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, elektrotechnické predpisy
týkajúce sa činnosti, ktorú bude fyzická osoba vykonávať, a miestne pracovné
a bezpečnostné predpisy. Rozsah poučenia určí zamestnávateľ osoby, ktorá je
poučovaná.
(4) O poučení vyhotoví poučujúca osoba zápisnicu, ktorá obsahuje predmet poučenia.
Poučenie zabezpečuje zamestnávateľ poučovanej osoby, ktorý o tom vedie evidenciu a
archiváciu zápisnice o poučení. Lehotu aktualizačnej prípravy určí zamestnávateľ; nesmie
byť dlhšia ako päť rokov.
§ 24
Elektrotechnik
Elektrotechnik je odborne spôsobilá osoba,9) ktorá vykonáva činnosť na elektrických
zariadeniach v rozsahu uvedenom v zápisnici o skúške, má ukončené vysokoškolské
elektrotechnické vzdelanie alebo stredoškolské elektrotechnické vzdelanie a úspešne
vykonal skúšku.
§ 25
Samostatný elektrotechnik
Samostatný elektrotechnik je odborne spôsobilá osoba s vyššou kvalifikáciou,10) ktorá
samostatne vykonáva činnosť na elektrických zariadeniach v rozsahu uvedenom v
zápisnici o skúške. Môže riadiť činnosť najviac dvoch osôb s odbornou spôsobilosťou
elektrotechnik a činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu. Spĺňa požiadavky
odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax a úspešne vykonal skúšku.
8) STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických
inštaláciách.
9) Časť 4 článok 4.3 STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na
elektrických inštaláciách.
10) Časť 4 článok 4.4 STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na
elektrických inštaláciách.
§ 26
Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
5a-15
Z3
Príloha 5a
Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky je odborne spôsobilá
osoba s vyššou kvalifikáciou, ktorá môže riadiť činnosť ďalších osôb s odbornou
spôsobilosťou podľa § 23 až 26 bez obmedzenia ich počtu a riadiť prevádzku elektrických
zariadení v rozsahu uvedenom v zápisnici o skúške. Spĺňa požiadavky odbornej
spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax a úspešne vykonal skúšku.
§ 27
Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení je
odborne spôsobilá osoba, ktorá samostatne projektuje a konštruuje druhy elektrických
zariadení uvedené v zápisnici o skúške alebo riadi osoby, ktoré projektujú a konštruujú
tieto elektrické zariadenia. Spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť elektrotechnika, má
odbornú prax a úspešne vykonal skúšku.
§ 28
Elektrotechnik špecialista na vykonávanie činnosti elektrodispečera
Elektrotechnik špecialista na vykonávanie činnosti elektrodispečera je odborne spôsobilá
osoba, ktorá spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť elektrotechnika na riadenie činností
alebo na riadenie prevádzky a úspešne vykonala skúšku.
Revízie, prehliadky, skúšky a obsluha určených technických zariadení
§ 29
Revízny technik
Revízny technik je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá na určených technických
zariadeniach v rozsahu vydaného osvedčenia vykonáva
a) revízne alebo montážne skúšky dopravných a zdvíhacích zariadení,
b) revízie, prehliadky a skúšky plynových zariadení,
c) revízie, prehliadky a skúšky tlakových zriadení,
d) revízie elektrických zariadení, činnosti na elektrických zariadeniach podľa § 26,
e) revízie kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb.
§ 30
Obsluha určených technických zariadení
(1) Obsluhovať určené technické zariadenie môže len odborne spôsobilá fyzická osoba v
rozsahu vydaného osvedčenia pre
a) zdvíhacie zariadenia podľa prílohy č. 1 časti 4 položky Z 1.1 až Z 1.6, Z 1.11, Z 2.1 a Z
2.2,
b) plynové zariadenia podľa prílohy č. 1 časti 2 položky P3, P5, P8 a P9,
c) plniace zariadenia nádob na plyny a nebezpečné látky podľa osobitného predpisu,11)
d) tlakové zariadenia podľa prílohy č. 1 časti 3 položky K1 až K4.
5a-16
ŽSR Z 3
Príloha 5a
(2)
Obsluhovať určené technické zariadenia elektrické môžu odborne spôsobilé
fyzické osoby podľa technickej normy.8)
5a-17
Z3
Príloha 5a
Overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie
činností na určených technických zariadeniach
§ 31
Revízie
(1) Overenie odbornej spôsobilosti vykoná bezpečnostný orgán formou odbornej skúšky
alebo periodickej odbornej skúšky na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo
zamestnávateľa. Fyzická osoba prihlásená na skúšku musí mať odborné vzdelanie a
odbornú prax podľa prílohy č. 5 časti 1.
11) Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), dodatok C – Poriadok pre
medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) (oznámenie č. 15/2001 Z.
z. v znení oznámenia č. 598/2005 Z. z. a v znení oznámenia č. 40/2007 Z. z.).
(2) Písomná žiadosť na overenie formou odbornej skúšky obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska,
b) kópiu dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní strojníckeho smeru pre spôsobilosť
podľa § 29
písm. a), b), c) a e), elektrotechnického smeru podľa § 29 písm. d),
c) potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe na jednotlivých druhoch zariadení,
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
e) doklad o absolvovaní vstupnej odbornej prípravy v poverenom vzdelávacom zariadení,
ak ide o spôsobilosť pre elektrické zariadenia i cvičnú revíznu správu pre každý druh
zariadenia, ktoré je obsahom skúšky,
f) doklad o zdravotnej spôsobilosti alebo potvrdenie zamestnávateľa o zdravotnej
spôsobilosti.
(3) Písomná žiadosť na overenie formou periodickej odbornej skúšky obsahuje doklady
podľa odseku 2 písm. a), c) a f).
(4) Overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie revízií na elektrických
zariadeniach uvedených v prílohe č. 1 časti 5 možno vykonať súčasne s kombináciou
položiek E2, E11, najviac s kombináciou dvoch druhov ďalších uvedených zariadení.
(5) Pred začatím odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky žiadateľ preukáže
komisii svoju totožnosť. O skúške komisia vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda,
členovia komisie a skúšaný. Zápis obsahuje hodnotenie skúšky „vyhovel“ alebo
„nevyhovel“ a údaje o obsahu skúšky.
(6) Osobe, ktorá úspešne absolvovala odbornú skúšku, bezpečnostný orgán vydá
osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Platnosť osvedčenia je najviac päť rokov.
(7) Ustanovenia tohto paragrafu s výnimkou odseku 4 sa vzťahujú aj na overenie odbornej
spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. d) bodu 1 a 2 a § 28.
5a-18
ŽSR Z 3
Príloha 5a
§ 32
Činnosti na určených technických zariadeniach
(1) Odborná spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1 a písm. b) bodu 1, § 24 až 27 a 30 sa overuje
formou
a) odbornej skúšky,
b) periodickej odbornej skúšky, pre spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1,
§ 24 až 27 alebo aktualizačnej prípravy pre spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. b)
bodu 1 a § 30.
(2) Pre skúšky podľa prílohy č. 5 druhej časti písm. b) bodu 1 a § 30musímať predseda a
členovia komisie odborné vedomosti zodpovedajúce predmetu skúšky.
(3) Pre skúšky podľa § 24 až 27 je predseda komisie odborne spôsobilý podľa § 26 alebo §
29 písm. d) a je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v)
zákona. Členovia komisie musia mať odbornú spôsobilosť minimálne na úrovni
vykonávanej skúšky odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť predsedu a jedného člena
komisie musí zodpovedať druhu a napätiu elektrického zariadenia.
(4) Pre skúšky podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1 je predseda komisie držiteľom
dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v) zákona, členmi komisie sú
revízny technik dopravných zariadení a zástupca poverenej právnickej osoby
vykonávajúcej praktickú časť skúšky.
(5) Overenie odbornej spôsobilosti vykoná právnická osoba poverená overovaním
odbornej spôsobilosti na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo zamestnávateľa.
Fyzická osoba prihlásená na skúšku musí mať odborné vzdelanie a odbornú prax podľa
prílohy č. 5 časti 2, pre činnosti na elektrických zariadeniach podľa prílohy č. 5 časti 3.
Písomná žiadosť na overenie formou odbornej skúšky obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska,
b) kópiu dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní na spôsobilosť podľa § 24 až 27
elektrotechnického smeru,
c) potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe na jednotlivých druhoch zariadení,
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
e) doklad o absolvovaní vstupnej odbornej prípravy v poverenom vzdelávacom zariadení,
f) doklad o zdravotnej spôsobilosti alebo potvrdenie zamestnávateľa o zdravotnej
spôsobilosti.
(6) Písomná žiadosť na overenie formou periodickej odbornej skúšky obsahuje doklady
uvedené v odseku 5 písm. a), c) a f).
(7) Do doby požadovanej odbornej praxe sa započítava doba vykonávania činnosti na
elektrickom zariadení príslušného druhu a napätia. Doba praxe na elektrickom zariadení
iného druhu alebo napätia sa započítava do doby požadovanej odbornej praxe v polovičnej
dĺžke. Do doby požadovanej odbornej praxe na odbornú spôsobilosť elektrotechnik
5a-19
Z3
Príloha 5a
špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení sa započítava doba
odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia. Do doby
požadovanej odbornej praxe na inú odbornú spôsobilosť sa môže započítať doba
odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia v polovičnej dĺžke.
Z celkovej doby požadovanej odbornej praxe musí byť v období posledných troch rokov
vykonávaná odborná prax najmenej jeden rok na elektrických zariadeniach príslušného
druhu a napätia.
(8) Na základe písomnej žiadosti môže úrad alebo vzdelávacie zariadenie na účel
nadobudnutia odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických
zariadeniach uznať odbornú prax fyzickým osobám získanú na technických zariadeniach
podľa osobitných predpisov,1) ak bola vykonávaná na zariadení rovnakého druhu a
technických parametrov. Toto ustanovenie je možné použiť i na preukázanie praxe pre
nadobudnutie odbornej spôsobilosti podľa § 29.
(9) Pred začatím odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky žiadateľ preukáže
členom komisie svoju totožnosť. O skúške komisia vyhotoví zápisnicu v dvoch
vyhotoveniach, ktorú podpíše predseda, členovia komisie a skúšaný. Zápisnica obsahuje
hodnotenie skúšky „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ a údaje o obsahu skúšky. Jedno
vyhotovenie zápisnice sa vydá žiadateľovi, druhé archivuje právnická osoba poverená na
overovanie odbornej spôsobilosti.
10) Právnická osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti, ktorá organizuje skúšku
odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1, § 26 a 27, oznámi
bezpečnostnému orgánu termín a miesto konania skúšky najmenej 21 dní pred termínom
konania skúšky.
(11) Osobe, ktorá úspešne vykonala odbornú skúšku, právnická osoba poverená
overovaním odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti
a) s platnosťou osvedčenia najviac päť rokov; vydať nové osvedčenie je možné na
základe úspešne vykonanej periodickej odbornej skúšky, alebo
b) s platnosťou osvedčenia bez časového obmedzenia, pričom je potrebné v lehote
najviac piatich rokov
absolvovať aktualizačnú prípravu vo vzdelávacom zariadení. Vzdelávacie zariadenie
potvrdí absolvovanie aktualizačnej prípravy v doklade odbornej spôsobilosti. Obsah
aktualizačnej prípravy stanovuje príloha č. 6.
Prechodné ustanovenia
§ 33
(1) Určené technické zariadenia uvedené do prevádzky pred 15. májom 2010 sa považujú
za spôsobilé na prevádzku podľa tejto vyhlášky do uplynutia lehôt na vykonanie úradných
skúšok, revízií a skúšok podľa doterajších predpisov.
(2) Dokumentáciu, podľa ktorej sa vyrába určené technické zariadenie a na ktorú sa podľa
prílohy č. 2 vzťahuje posúdenie dokumentácie a bezpečnostný orgán nevydal na ňu doklad
5a-20
ŽSR Z 3
Príloha 5a
o posúdení dokumentácie podľa doterajších predpisov, predloží výrobca zariadenia
bezpečnostnému orgánu na posúdenie najneskôr do 31. decembra 2010.
§ 34
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.
v z. Milan Mojš v. r.
5a-21
Z3
Príloha 5a
Príloha č. 1
k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
ŠPECIFIKÁCIA URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
Časť 1
Označenie
zariadenia
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Časť 2
Označenie
zariadenia
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Časť 3
Označenie
zariadenia
K1
K2
K3
5a-22
Určené technické zariadenie dopravné
Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh
Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
Osobné výťahy
Nákladné výťahy
Pohyblivé plošiny pre dopravu osôb so zníženou mobilitou
Vrátky s motorovým pohonom pre posun dráhových vozidiel
Regálové zakladače
Určené technické zariadenie plynové
Plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50
kW, tlakové stanice na skvapalnený vykurovací plyn v budovách
Zariadenie na skladovanie a prepravu plynov, plynojemy
Zariadenie na plnenie a vyprázdňovanie nádob plynov vrátane železničných
cisterien a tlakové stanice plynov (batériové, so zásobníkmi) (nad 10m3/h)
Zariadenie na skvapalňovanie alebo odparovanie plynov a tlakové stanice
plynov (do 10m3/hod) a zariadenia pracujúce s inými technickými a
nebezpečnými plynmi
Zariadenia na znižovanie alebo zvyšovanie tlaku plynov
Strednotlakové a nízkotlakové plynovody, priemyselné plynovody,
acetylénovody, kyslíkovody, plynovody s medicínskymi plynmi
Plynovody a zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s jednotlivým
výkonom nižším ako 50 kW a veľkokuchynské spotrebiče
Plynové kotolne a zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním so súčtom
výkonov kotlov väčším ako 50 kW a priemyselné plynové zariadenia na
spotrebu plynov spaľovaním s výkonom väčším ako 50 kW
Tlakové stanice na skvapalnené vykurovacie plyny na železničných
koľajových vozidlách
Určené technické zariadenie tlakové
Parné kotly rušňové na dráhových vozidlách, zásobníky pary akumulačných
rušňov
Parné kotly rušňové vykurovacie – kotly „K“, kotly snehometov, parných
žeriavov a drapákov
Tlakové celky parných a horúcovodných kotlov stabilných
ŽSR Z 3
Príloha 5a
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K 10
K 11
K 12
K 13
K 14
K 15
K 16
Časť 4
Označenie
zariadenia
Z 1.1
Z 1.2
Z 1.3
Z 1.4
Z 1.5
Z 1.6
Z 1.7
Z 1.8
Z 1.9
Parné generátory na koľajových vozidlách alebo stabilné slúžiace na
predkurovanie vlakových súprav
Tlakové celky teplovodných a nízkotlakových parných kotolní
Vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov
Vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel
Tlakové nádoby stabilné
Tlakové nádoby batériových koľajových vozňov určené na dopravu plynov
okrem jedovatých plynov a acetylénu
Tlakové nádoby hasiacich prístrojov na dráhových vozidlách
Nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných
nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných
látok a sypkých hmôt
Nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9
podľa predpisu RID okrem látok v p. č. 15, 16 a brómu
Nádoby na dopravu obzvlášť nebezpečných plynov (fluorid boritý, svietiplyn,
chlór, bromovodík,fosgén, oxid siričitý, oxid dusičitý, sírovodík, chlórovodík),
jedovatých látok č. 31 a podľa predpisu RID (organické zlúčeniny olova) a
anhydridu kyseliny sírovej a pod.
Nádoby na dopravu hlboko schladených skvapalnených plynov (napr. oxid
uhličitý)
Nádoby s vnútornou gumovou výstelkou
Nádoby s vnútornou olovenou výstelkou a obdobnou výstelkou
Určené technické zariadenie zdvíhacie
Z 1 Žeriavy a zdvíhadlá
Žeriavy a zdvíhadlá na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1 a na účely
kombinovanej dopravy (na pneumatikách, koľajové na žeriavovej dráhe,
respektíve na špeciálnych podvozkoch)
Nakladače a prekladače na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1 a na
kombinovanú dopravu
Zdvižné vozne čelné a bočné s prostriedkami na zavesenie a uchopenie
kontajnerov ISO r.1 a na kombinovanú dopravu
Mechanizmy na manipuláciu s bremenami na kombinovanú dopravu
Žeriavy železničné koľajové
Žeriavy koľajové špeciálne (na nehodové udalosti, na údržbu a modernizáciu
dráh)
Žeriavy, zdvíhacie mechanizmy a špeciálne zdvíhacie mechanizmy na
dráhových vozidlách alebo dráhových podvozkoch (okrem zariadení
uvedených pod poradovým číslom Z 1.1, Z 1.2, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6)
Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom (okrem poradového čísla Z 1.1, Z
1.2, Z 1.3)
Žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami
5a-23
Z3
Príloha 5a
Z 1.10
Z 1.11
Z 1.12
Z 1.13
Z 1.14
Z 1.15
Z 2.1
Z 2.2
Z 2.3
Z 2.4
Časť 5
Označenie
zariadenia
E1
E2
E3
E4
E 4a
E5
E6
E 6a
E7
E8
E9
E 10
E 11
E 12
E 13
5a-24
Žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo s výložníkom (okrem
žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1)
Prístavné žeriavy umiestnené na hrane bazénu (slúžiace na manipuláciu s
tovarom aj pre dráhové vozidlá)
Zdviháky s motorickým pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich
súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel
Žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové
Špeciálne prostriedky a ústrojenstvá na uchopenie a zavesenie kontajnerov
a na manipuláciu s bremenami pri kombinovanej doprave používané na
zariadeniach uvedených pod poradovým číslom Z 1.2 a Z 1.3
Zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným
zdvihom a pojazdom, alebo ich kombinácia (okrem poradového čísla Z 1.8 a
Z 1.13)
Z 2 Plošiny
Pohyblivé pracovné plošiny na dráhových vozidlách a na dráhových
podvozkoch
Pohyblivé pracovné plošiny na cestných, železničných alebo špeciálnych
podvozkoch určené na činnosť na trakčnom vedení dráh pod napätím
Pohyblivé pracovné plošiny inštalované na dráhových vozidlách osobnej
dopravy
Pohyblivé pracovné plošiny neprenosné
Určené technické zariadenie elektrické
Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez
obmedzenia napätia
Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC
vrátane
Trakčné napájacie a spínacie stanice
Trakčné vedenie železničných dráh
Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica
metra
Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia
Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov
Elektrické zariadenia dráhových vozidiel – traťových mechanizmov
Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
Elektrické zariadenia lanových dráh
Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy
Skúšobne elektrických zariadení dráh
Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných
prúdov
Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných
plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pre účinkami
ŽSR Z 3
Príloha 5a
atmosférickej a statickej elektriny
Časť 6
Označenie
zariadenia
C1
C2
Kontajnery
Kontajnery ISO alebo vymeniteľné nadstavby podľa medzinárodnej dohody
KBK
Termický kontajner alebo vymeniteľná nadstavba
Rozdelenie kontajnerov a výmenných nadstavieb
2) Kontajnery sú
a) odvaľovacie kontajnery na horizontálnu prekládku vybavené v prednej časti okom pre
hák nakladača, v zadnej časti cestnými a železničnými rolnami a v spodku poistkou
na upevnenie na vozni. Tieto kontajnery môžu byť:
1. skriňové uzavreté alebo s otvoreným vrchom,
2. termické,
3. nádržkové,
4. uzavreté s tlakovým vyprázdňovaním,
5. špeciálne (napr. silá s vnútornou prístavbou),
b) ostatné špeciálne kontajnery s vnútorným objemom väčším než 14 m3, ktoré nie sú
určené pre námornú
alebo leteckú prepravu a na ktoré sa nevzťahuje osobitný
predpis.
(2) Výmenné nadstavby sú
a) prepravné jednotky určené na kombinovanú dopravu cesta – železnica, ktoré sú pre
manipuláciu a fixáciu na dopravnom prostriedku vybavené upevňovacími prvkami
vloženými v spodnej časti spevnenými miestami na zdvíhanie bočnými chápadlami a
dolnými bočnými otvormi na zdvíhanie.
Výmenné nadstavby môžu byť:
1. skriňové,
2. valníkové s plachtou,
3. s plachtovými bokmi,
4. nádržkové,
5. termické,
6. špeciálne.
5a-25
Z3
Príloha 5a
Príloha č. 2
k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
1. Konštrukčná dokumentácia určených technických zariadení alebo ich častí obsahuje
a) meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie výrobcu, ak ide o
fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu,
ak ide o právnickú osobu,
b) názov a označenie zariadenia, resp. typ,
c) charakteristiku a technický opis zariadenia, opis funkcií jednotlivých častí, technické
parametre a technické podmienky prevádzky, prípadné technické správy,
d) zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich
základné
požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, týkajúcich sa
technického zariadenia a podľa potreby s výpisom odlišností a opisom spôsobu
riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,
e) požiadavky na skúšanie alebo technologické postupy skúšok, ak sú skúšky predpísané,
f) výkresy zostáv a hlavných celkov určeného technického zariadenia doplnené výpočtami
dôležitých konštrukčných častí,
g) schémy elektrického zapojenia, hydraulických rozvodov, pneumatických rozvodov,
pohonov, ovládania,
h)
dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, opis
použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na
zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich
s technickým zariadením.
2. Konštrukčná dokumentácia dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia okrem
údajov uvedených v bode 1 obsahuje
a) výpočty dôležitých konštrukčných častí, zaťažení, mechanizmov, pohonu, stability atď.,
b) rozsah a metodiku skúšok a kritériá ich vyhodnotenia,
c) zoznam použitých prvkov, ktoré boli predmetom posudzovania zhody podľa osobitných
predpisov,2)
d)
informácie o použitých predpisoch, normách, výpočtových postupoch a iných
podkladoch.
3. Konštrukčná dokumentácia žeriavovej dráhy musí obsahovať
a) meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie výrobcu, ak ide o
fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu,
ak ide o právnickú osobu,
b) výkresy zostáv a podzostáv,
c) výpočet žeriavovej dráhy,
d)
identifikačné údaje o spracovateľovi dokumentácie (názov firmy a meno jej
spracovateľa), dátum jej vypracovania,
e) pokyny na montáž, prevádzku, údržbu, prehliadky žeriavovej dráhy.
5a-26
ŽSR Z 3
Príloha 5a
4. Dokumentácia elektrického zariadenia musí okrem údajov uvedených v bode 1
obsahovať textovú a výkresovú časť v rozsahu účelu, na ktorý bola vyhotovená. Táto
textová a výkresová časť dokumentácie musí obsahovať informácie o
a) rozvode elektrickej energie,
b) skratových pomeroch, skratovej odolnosti,
c) ochrane pred úrazom elektrickým prúdom (uvedú sa všetky použité elektrické siete s
údajmi o ich napätí, kmitočte, údaj, či je sústava uzemnená alebo izolovaná, použité
ochrany pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke a pri poruche),
d) ak ide o siete s ochranou malým napätím SELV a PELV, údaje o zdroji, ak je tento zdroj
napájaný zo siete, ktorá nie je s ochranou malým napätím SELV a PELV. Musia byť
uvedené všetky stykové miesta s inými sieťami, napr. budenie, snímače a ako je
zabránené prieniku napätia z inej siete do siete s ochranou malým napätím SELV
alebo PELV,
e) spôsobe oddelenia vedení rôznych elektrických sústav, ktoré sú v spoločnom obložení,
f) údajoch o nastavení istiacich prvkov, údajoch o použitých nadprúdových ochranách
zariadení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia s hodnotami minimálnych
skratových prúdov,
g) protokole o určení vonkajších vplyvov, horľavosti podkladov, na ktorých sú umiestnené
elektrické zariadenia,
h) ochrane pred bleskom.
5. Dokumentácia plynového zariadenia musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať
a) technickú správu, v ktorej musí byť uvedené:
1. opis účelu a funkcie zariadenia,
2. technické parametre zariadenia,
3. opis funkcie zabezpečovacích a poistných zariadení,
4. opis rozvodu plynu a použitých materiálov, dielov, armatúr,
5. riešenie výmeny vzduchu alebo výfukových plôch,
6. riešenie odvodu spalín,
7. riešenie ochrany proti korózii, statickej elektrine, bludným prúdom atď.,
8. riešenie výstražných prvkov a označení,
9. riešenie únikových ciest, dverí, okien,
10. riešenie tlakových a funkčných skúšok,
11. riešenie merania a regulácie,
12. riešenie sklonu, pripojenia a krytia plynovodu,
13. požiadavky na obsluhu,
14. požiadavky na montáž,
15. podmienky zvárania plynovodu a požiadavky na skúšanie zvarov,
b) výpočty
1. výmeny vzduchu,
2. svetlosti potrubí vrátane akumulačného potrubia,
3. objemu potrubí,
4. kubatúry miestností pri spotrebičoch,
5. prietokového množstva plynu,
5a-27
Z3
Príloha 5a
6. spotreby plynu,
7. rýchlosti prúdenia plynu atď.,
c) výkresovú časť
1. situačnú schému zariadenia s označením hlavného uzáveru plynu,
2. funkčnú schému zariadenia so zakreslením všetkých uzáverov, armatúr atď.,
3. pôdorys alebo nutné rezy a pohľady,
4. axonometrickú schému,
5. výkresy stavebnej časti objektu, ktorého súčasťou je plynové zariadenie,
6. výkresy dôležitých detailov,
7. pozdĺžny profil plynovodu v zemi,
8. ďalšie výkresy dôležité na posúdenie zariadenia.
Všetky predložené výkresy musia mať riadne vyplnené údaje v rohovej pečiatke a
kompletnú legendu. Podľa druhu plynového zariadenia sa môže rozsah predkladanej
dokumentácie zmenšiť alebo rozšíriť.
6. Dokumentácia tlakových zariadení musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať
a) druh pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti,
b) výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke s údajmi potrebnými na
pevnostný výpočet,
c) pevnostné a iné výpočty,
d) údaje o spôsobe výroby,
e) schému zapojenia zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky
vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov účelné,
f) schému umiestnenia zariadenia z hľadiska prístupnosti a demontovateľnosti pri
vykonávaní skúšok pri tých tlakových zariadeniach, ktorých charakter to vyžaduje,
g) údaje o vystrojení tlakového zariadenia,
h) návrh pasportu.
OBSAH DOKUMENTÁCIE PRE ZVÁRANIE A NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠANIE
1. Dokumentácia pre zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a ich častí
predkladaná na posúdenie:
Pre nové konštrukcie, zmeny a opravy dráhových vozidiel a ich častí pre certifikačnú
úroveň CL 1 podľa technickej normy12)
a) podvozky,
b) hlavné rámy,
c) skrine vozidiel,
d) ťažné a narážacie ústrojenstvá,
12) STN EN 15085-2 Železnice. Zváranie železničných vozidiel a súčastí. Časť 2:
Požiadavky na kvalitu a certifikáciu zhotoviteľov zvarov.
e) nosné rámy pre vonkajšie vybavenie,
f) nosné rámy ťažkých nákladných vozidiel,
g) zvárané súčasti pre prenos ťažných síl z podvozku na rám alebo skriňu,
h) tlakové nádrže pre cisterny, kontajnerové nádrže a pod.
5a-28
ŽSR Z 3
Príloha 5a
2. Dokumentácia pre zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných
konštrukcií a konštrukcií podobných mostom predkladaná na posúdenie:
Pre nové konštrukcie, zmeny a opravy dráhových oceľových mostných konštrukcií a
konštrukcií podobných mostom, napr.
a) mostné oceľové konštrukcie,
b) konštrukcie podobné mostom (točne, presuvne, lávky),
c) konštrukcie pre osobné lanové dráhy,
d) ďalšie nosné konštrukcie funkčne a charakterovo podobné.
3. Dokumentácia pre zváranie, naváranie a nedeštruktívne skúšanie koľajníc predkladaná
na posúdenie:
a) technologické postupy zvárania a nedeštruktívneho skúšania koľajníc.
5a-29
Z3
Príloha 5a
Príloha č. 3
k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE
URČENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA
1. Sprievodná dokumentácia určeného technického zariadenia musí obsahovať najmä
a) doklad o posúdení dokumentácie určeného zariadenia technického bezpečnostným
orgánom, ak je posúdenie uvedené v prílohe č. 1,
b) požiadavky na prepravu, manipuláciu a skladovanie určeného technického zariadenia,
c) návod na montáž, inštaláciu a vyskúšanie určeného technického zariadenia,
d) návod na uvedenie určeného technického zariadenia do prevádzky, požiadavky na
prevádzkovanie určeného technického zariadenia vrátane návodu na obsluhu,
prevádzku, údržbu, čistenie a konzerváciu, ktorý musí obsahovať prípustné, ako aj
zakázané spôsoby použitia a manipulácie,
e) požiadavky a pokyny na overenie bezpečného stavu určeného technického zariadenia
v prevádzke,
f) osobitné požiadavky na odbornú spôsobilosť obsluhy zariadenia a osôb vykonávajúcich
údržbu a skúšky v prevádzke,
g) osobitné požiadavky na vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov a
vykonávanie záznamov z prevádzky,
h) dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ak je potrebná.
2. Sprievodná dokumentácia dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia musí
okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať
a) pasport zariadenia alebo revíznu knihu v rozsahu ustanovenom technickými normami,
b) doklad o typovej skúške určeného technického zariadenia alebo jeho časti (ak bola
realizovaná),
c) pri opakovanej výrobe schváleného typu doklady o vykonaných skúškach po výrobe
potvrdené skúšobným technikom výrobcu,
d) potvrdenie výrobcu o zhode určeného technického zariadenia so schváleným
typom, s posúdenou dokumentáciou typu alebo inými ustanovenými požiadavkami,
e) ostatné doklady o predpísaných skúškach, opisy výnimiek atď.
3. Sprievodná dokumentácia elektrického zariadenia okrem údajov uvedených v bode 1
musí obsahovať
a) doklady o vykonaných skúškach a meraniach,
b) údaje dostatočné na prevádzku, údržbu a revízie elektrického zariadenia.
4. Sprievodná dokumentácia plynového zariadenia okrem údajov uvedených v bode 1
musí obsahovať najmä miestny prevádzkový poriadok.
5. Sprievodná dokumentácia tlakového zariadenia musí okrem údajov uvedených v bode 1
obsahovať pasport tlakového zariadenia.
5a-30
ŽSR Z 3
Príloha 5a
Príloha č. 4
k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
Časť 1. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
DOPRAVNÝCH A ZDVÍHACÍCH
Druh
zariadenia
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Z.1.1
Z.1.2
Z.1.3
Z.1.4
Z.1.5
Z.1.6
Z.1.7
Z.1.8
Z.1.9
Z.1.10
Z.1.11
Z.1.12
Z.1.13
Z.1.14
Z.1.15
Z.2.1
Z.2.2
Z.2.3
Z.2.4
Pred uvedením do prevádzky
PD
MS
ÚS
vykonáva
AO
X
ŠOTD
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
AO
RT
ŠOTD/PPO
AO
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD
RT
ŠOTD/PPO
Overenie spôsobilosti
V prevádzke
ÚS
RS 3)
R 3)
vykonáva / lehoty vykonávania
ŠOTD/3 r
RT/12 m
2)
ŠOTD/PPO /5 r
RT/3 r
UP/3 m
ŠOTD/PPO /3 r
RT/3 r
RT/3 m
ŠOTD/PPO /6 r
RT/6 r
RT/6 m
1)
2)
2)
1)
RT/2 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /6 r
RT/2 r
RT/2 r
ŠOTD/PPO /5 r
RT/2 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /5 r
RT/2 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /5 r
RT/2 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /5 r
RT/2 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /5 r
RT/2 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /5 r
RT/2 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /6 r
RT/3 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /6 r
RT/3 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /6 r
RT/3 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /6 r
RT/3 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /5 r
RT/2 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /6 r
RT/3 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /9 r
RT/3 r
RT/1 r
1)
2)
2)
1)
2)
2)
ŠOTD/PPO /5 r
RT/2 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /4 r
RT/2 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /6 r
RT/2 r
RT/6 m
ŠOTD/6 r
2)
2)
OK 3)
PPO 2)
X
X
X
X
X
X
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
UP/5 r
X
X
X
X
X
Vysvetlivky:
AO – akreditovaná osoba,
MS – montážna skúška,
ÚS – úradná skúška,
PD – projektová dokumentácia,
UP – určený pracovník právnickej osoby, ktorá vlastní oprávnenie podľa § 20,
OK – prehliadka oceľovej konštrukcie dopravných a zdvíhacích zariadení,
5a-31
Z3
Príloha 5a
RS – revízna skúška,
R – revízia,
X – nevykonáva sa.
Poznámky:
1) Len skúška prvého kusa typu.
2) Lehoty určí výrobca v sprievodnej dokumentácii.
3) Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.
Časť 2. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
PLYNOVÝCH
Druh
zariadenia
Overenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzky
PD
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
ŠOTD
ŠOTD
ŠOTD
X
ŠOTD
ŠOTD
ŠOTD
ŠOTD
ŠOTD
VR
vykonáva
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
ÚS
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
V prevádzke
KZ
PR
ÚS
vykonáva / lehota vykonávania
UP/1 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /6 r
UP/1 r
RT/2 r
ŠOTD/PPO /6 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /3 r
UP/1 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /6 r
UP/6 m
RT/3 r
ŠOTD/PPO /6 r
UP/1 r
RT/3 r
ŠOTD/PPO /6 r
UP/1 r
RT/3 r
ŠOTD/PPO /6 r
UP/1 r
RT/3 r
ŠOTD/PPO /6 r
UP/1 r
RT/1 r
ŠOTD/PPO /3 r
Vysvetlivky:
PD – posúdenie dokumentácie,
VR – východisková revízia,
ÚS – úradná skúška,
KZ – kontrola zariadenia,
PR – prevádzková revízia,
RT – revízny technik,
UP – pracovník určený organizáciou musí spĺňať požiadavky na obsluhu podľa prílohy č. 5
časti 2 bodu 2 písm. b).
Poznámky:
1. Za nebezpečné plyny sa považujú vykurovacie plyny a plyny obsahujúce oxid uhoľnatý
(svietiplyn, generátorový plyn), koksárenský plyn, vysokopecný plyn, vodný plyn, metán
(zemný plyn, bioplyn, kalový plyn), skvapalnené vykurovacie plyny a plyny získané
5a-32
ŽSR Z 3
Príloha 5a
štiepením uhľovodíkov, plyny ochranných atmosfér, vodík, acetylén, oxid uhoľnatý, oxid
uhličitý, chlór, dusík, čpavok, kyslík a iné horľavé, jedovaté alebo žieravé plyny alebo ich
zmesi v takých množstvách a koncentráciách, ktorými môžu pri úniku zo zariadenia
spôsobiť akútne ohrozenie života alebo zdravia osôb.
2. Plynom sa rozumejú látky alebo ich zmesi, ktoré sú v plynnom stave pri teplote 15 °C a
pri tlaku 0,1 MPa (1 bar).
Časť 3. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
TLAKOVÝCH
Druh
zariad
enia
a)
Kotly
K1
Overenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzky
PD
ÚS/TS1
ÚS/PS
vykonáva
X
K2
ŠOTD
K3
ŠOTD
K4
K5
ŠOTD
ŠOTD
1) 2)
b) Tlakové nádoby
K6
K7
K8
K9
K10
ŠOTD
1),13)
X
ŠOTD
1)
ŠOTD
ŠOTD
PD
ŠOTD/PP
O
ŠOTD/PP
O
ŠOTD/PP
O1)
X
X
PR
V prevádzke
RV + S
TS
RTS
vykonáva / lehoty vykonávania
X
RT/1 r
X
ŠOTD/PPO
RT/3 m
ŠOTD/PPO 1)
RT/3 m
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
X
RT/1 r
ŠOTD/PPO
/3 r
ŠOTD/PPO
/3 r RT/1 r
X
RT/1 r
ŠOTD/PPO
RT/1 r
RT/5 r
ŠOTD/PPO / 10 r 11),13) 6 r
14)
X
RT
ŠOTD/PP
ŠOTD/PPO
O1)
X
ŠOTD/PPO
X
ŠOTD/PPO
ÚS/TS1
ÚS/PS
vykonáva
ŠOTD/PP
ŠOTD/PPO 3)
O
X
RT/1 r
X
RT/5 r 10)
ŠOTD/PPO /6 r 11)
ŠOTD/PPO /10 r 12),15), 9)
ŠOTD/PP
O 1), 13)
ŠOTD/P
PO /10 r
ŠOTD/P
PO /6 r
ŠOTD/P
PO /9 r
RT /2 r
X
ŠOTD/PPO /5 r
X
X
X
X
X
X
ŠOTD/PPO /8 r
X
X
RT/5 r
KBA
L
P
vykonáva/lehota vykonávania
K11
ŠOTD
ŠOTD/PP
ŠOTD/PPO,
ŠOTD/PPO 8 r 4) 5 r 5)
O2 r
4/r 4) 2,5 r
5), 6)
c) Nádržkové vozne, nádržkové kontajnery a vymeniteľné nadstavby pre nebezpečné látky
PD
ÚS/TS1
ÚS/PS
PR
L
P
vykonáva
vykonáva / lehota vykonávania 16)
K12
ŠOTD/
ŠOTD/AO
ŠOTD/AO3)
X
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO 8 r 4) 5/r 5)
AO
4 r 4) 2,5 r
5), 6)
K13
ŠOTD/
ŠOTD/AO
ŠOTD/AO3)
X
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO 4 r 4) 2,5 r5)
AO
2/r 4), 6)
K14
ŠOTD/
ŠOTD/AO
ŠOTD/AO3)
ŠOTD/PP
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO 12 r 4),7)10 r
AO
O 3 r 4)
6 r 6)
5), 8)
2,5 r 5)
K15
ŠOTD/
ŠOTD/AO
ŠOTD/AO3)
X
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO 8 r 4) 5 r 5)
AO
4 r 4) 2,5 r
5), 6)
K16
ŠOTD/
ŠOTD/AO
ŠOTD/AO 3)
X
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO 8 r 4) 5 r 5)
AO
4 r 4) 2,5 r
5), 6)
5a-33
Z3
Príloha 5a
Vysvetlivky:
ŠOTD – štátny odborný technický dozor,
AO – autorizovaná osoba,
PPO – poverená právnická osoba,
PD – posúdenie dokumentácie,
PS – preberacia skúška,
13) STN EN 12972 Cisterny na prepravu nebezpečných vecí. Skúšanie, kontrola a
označovanie kovových cisterien.
S – skúška tesnosti,
TS1 – stavebná a prvá tlaková skúška,
RTS – redukovaná tlaková skúška,
TS – tlaková skúška,
RV – vnútorná revízia,
PR – prevádzková revízia,
ÚS – úradná skúška,
P – periodická kontrola podľa technickej normy,13)
L – medzikontrola podľa technickej normy,13)
KBA – kontrola bezpečnostnej armatúry.
Poznámky:
1) Pri rekonštrukcii a opravách tlakového celku.
2) Ak súčet výkonov kotlov v jednom priestore je viac ako 50 kW pri nízkotlakových
parných kotloch a nad 1 MW pri teplovodných kotloch.
3) Po montáži.
4) Nádržkový vozeň.
5) Nádržkový kontajner alebo vymeniteľná nadstavba.
6) Medzikontrola môže byť vykonaná s toleranciou ± 3 mesiace.
7) Po zaradení nádržkového vozňa do prevádzky sa vykoná prvá periodická skúška po 8
rokoch.
8) Po zaradení nádržkového kontajnera do prevádzky sa vykoná prvá periodická skúška
po 7,5 roku.
9) Pri neprielezných tlakových nádobách stabilných sa 1 x za 5 rokov vykoná tlaková
skúška; tlakovú skúšku vykonáva ŠOTD/PPO okrem expanzných nádob s membránou
alebo vakom, kde ju môže vykonať revízny technik.
10) Po oprave vykoná ŠOTD/PPO.
11) Vzduchojemy na dráhových vozidlách s pracovným tlakom vyšším ako 0,07 MPa a
objemom väčším ako 10 litrov alebo vzduchojemy s objemom menším ako 10 litrov,
ktoré majú bezpečnostný súčin z pracovného tlaku v MPa a objemu v litroch väčší ako
5.
5a-34
ŽSR Z 3
Príloha 5a
12) Tlakové nádoby stabilné s pracovným tlakom vyšším ako 0,07 MPa a objemom väčším
ako 10 litrov alebo tlakové nádoby, stabilné s objemom menším ako 10 litrov, ktoré
majú bezpečnostný súčin z pracovného tlaku v MPa a objemu v litroch väčší ako 10.
13) Vzduchojemy vyrobené pred účinnosťou technickej normy.14)
14) Vzduchojemy vyrobené podľa technickej normy.14)
15) Tlakové nádoby s médiom vzduch vrátane nádob samočinných vodární nad 200 l,
štartovacích fliaš, tlakových, nádob tvoriacich súčasť technologických zariadení
lanových dráh, tlakové nádoby na skvapalnený plyn (napr. stabilné zásobníky),
pojazdné kompresory, prenosné nádoby striekacích a rozprašovacích zariadení,
stabilné štartovacie fľaše a podobne.
16) Po bežnej oprave vykonať mimoriadne preskúšanie.15)
Časť 4. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
ELEKTRICKÝCH
Druh
zariadenia
Overenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzky
PD
E1
ŠOTD
E2
E3
E4
E4a
E5
E6
E6a
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
X
ŠOTD
ŠOTD
ŠOTD
ŠOTD
ŠOTD
ŠOTD
ŠOTD
AO
ŠOTD
ŠOTD
X
ŠOTD
ŠOTD
VR
ÚS
vykonáva
RT
ŠOTD/PPO
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
X
X
X
ŠOTD
X
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
ŠOTD/PPO
V prevádzke
PR
ÚS
NK
vykonáva / lehota vykonávania
RT/P1
ŠOTD/PPO ŠOTD/n
/8 r
RT/P1
X
ŠOTD/n
RT/5 r
X
ŠOTD/n
RT/6 r
X
ŠOTD/n
RT/3 r
X
ŠOTD/n
RT/5 r
X
ŠOTD/n
RT/5 r
X
ŠOTD/n
RT/3 r
X
ŠOTD/n
RT/5 r
X
ŠOTD/n
RT/12 m
ŠOTD /3 r
ŠOTD/n
RT/5 r
X
ŠOTD/n
RT/5 r
X
ŠOTD/n
RT/P1
X
ŠOTD/n
RT/6 r
X
ŠOTD/n
RT/2 r
X
ŠOTD/n
Vysvetlivky:
VR – východisková revízia,
ÚS – úradná skúška,
RT – revízny technik elektrických zariadení,
PD – projektová dokumentácia,
n – náhodný termín,
PR – pravidelná revízia,
5a-35
Z3
Príloha 5a
NK – náhodná kontrola,
AO – autorizovaná osoba,
P1 – lehoty stanovené príslušnou právnou a technickou normou,
r – kalendárny rok,
m – mesiac.
Časť 5. KONTAJNERY A VYMENITEĽNÉ NADSTAVBY
Druh
zariadenia
Overenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzky
PD
C1
C2
ŠOTD/ 2), 4)
ŠOTD/ 2), 4)
ÚS
vykonáva
ŠOTD/PPO 4)
ŠOTD/PPO 4)
V prevádzke
R
MR
vykonáva / lehota vykonávania1)
RT 2,5 r 3), 5)
X
RT 2,5 r 3), 5)
RT 1 r 6)
Vysvetlivky:
ÚS – úradná skúška,
R – revízia,
MR – malá revízia.
14) STN EN 286-3 Jednoduché nevyhrievané tlakové nádoby na vzduch alebo dusík. Časť
3: Oceľové tlakové nádoby na vzduchotlakové brzdové sústavy a pomocné pneumatické
zariadenia koľajových vozidiel.
15) Tab. F 1 STN EN 12972 Cisterny na prepravu nebezpečných vecí. Skúšanie, kontrola
a označovanie kovových cisterien.
Poznámky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Lehoty platia len pre prvky (rám, rohové prvky, nosné prvky) kontajnera alebo
vymeniteľnej nadstavby, nie pre iné určené technické zariadenia, nie pre iné technické
zariadenia; lehoty ustanovené inými predpismi sa týmto ustanovením nemenia, napr.
pre termické zariadenia, ktoré sú súčasťou kontajnera; neplatí pre kontajnery určené na
leteckú prepravu.
Pri nových kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách sa vykonáva klasifikačná
organizácia pre stavbu lodí.
Prvá revízia sa vykonáva revíznym technikom po piatich rokoch.
Pri opravách po ťažkom poškodení.
Pri schválenom programe ACEP pre majiteľov kontajnerov sa vykonávajú podľa
podkladov v schválenom programe ACEP podľa osobitného predpisu.5)
Po naložení na loď a po preprave loďou sa vykoná mimoriadna prehliadka.
5a-36
ŽSR Z 3
Príloha 5a
Časť 6. INŠPEKCIE A PREHLIADKY V OBLASTI ZVÁRANIA A NEDEŠTRUKTÍVNEHO
SKÚŠANIA
Druh
zariadenia
Zv1
Zv2
Zv3
D1
Overenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzky
V prevádzke
OP
IZ, resp. ID
OP
vykonáva
vykonáva / lehota vykonávania1)
KZ
X
KZ/1 r
ŠOTD/6 r
KZ
ŠOTD
KZ/1 r
ŠOTD/6 r
KZ
ŠOTD
KZ/1 r
ŠOTD/6 r
KD
ŠOTD
KD/1 r
ŠOTD/6 r
Vysvetlivky:
Zv1 – právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávajúce zváranie určených technických
zariadení, zváranie koľajníc, dráhových vozidiel, dráhových oceľových mostných
konštrukcií a konštrukcií podobných mostom,
Zv2 – procesy a komponenty na zváranie koľajníc,
Zv3 – zváračské školy v doprave,
D1 – právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávajúce nedeštruktívne skúšanie
určených technických
zariadení, nedeštruktívne skúšanie koľajníc, dráhových vozidiel, dráhových
oceľových mostných
konštrukcií a konštrukcií podobných mostom,
OP – odborná prehliadka,
IZ – inšpekcia vo zváraní,
ID – inšpekcia v nedeštruktívnom skúšaní,
KZ – kontrolór činností vo zváraní,
KD – kontrolór činností na nedeštruktívne skúšanie.
5a-37
Z3
Príloha 5a
Príloha č. 5
k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
POŽIADAVKY NA ODBORNÉ VZDELANIE A ODBORNÚ PRAX NA VYKONÁVANIE
ČINNOSTÍ NA URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENIACH
Časť 1. Vykonávanie revízii na určených technických zariadeniach
Odborná spôsobilosť, činnosť
odborné vzdelanie
odborná prax na zariadení
a) Revízny technik na revízie, montážne skúšky
ÚSO
5r
dopravných, zdvíhacích zariadení, prehliadky a skúšky
VŠ
2r
plynových a tlakových zariadení
SO
3r
b) Revízny technik na revízie kontajnerov
a vymeniteľných nadstavieb
USO
1r
c) Revízny technik určených technických zariadení elektrických na revízie elektrických zariadení, činností na
elektrických zariadeniach v rozsahu činnosti elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
odborná prax na elektrických zariadeniach
do 1000 V AC vrátane a do
bez obmedzenia napätia
1500 V DC vrátane
ÚSO
5r
6r
1. pri činnosti vykonávanej na určenom technickom
zariadení elektrickom v objekte triedy A
VŠ
3r
4r
ÚSO
6r
7r
2. pri činnosti vykonávanej na určenom technickom
zariadení elektrickom v objekte triedy B
VŠ
4r
5r
v objektoch triedy 1)
A
B
ÚSO
2r
3r
3. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvode
VŠ
1r
2r
Poznámka:
1) triedy A – s prostredím bez nebezpečenstva výbuchu
triedy B – s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu
Časť 2 . Vykonávanie činností na určených technických zariadeniach dopravných,
zdvíhacích, plynových, tlakových, vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní
Odborná spôsobilosť Činnosť
odb. vzdelanie
odborná prax na zariadení
a) Spôsobilosť na činnosť na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích
1. pre samostatné vykonávanie a riadenie práce pri
SO,
2r
opravách a spletaní lán a zalievaní koncoviek a spojok
ÚSO,VŠ
oceľových lán lanových dráh
SO,
2. obsluha zdvíhacích zariadení podľa kapitoly III,
3m
ÚSO VŠ
položky Z 1.1 až Z 1.6, Z 1.11, Z 2.1, Z 2.2.
5a-38
ŽSR Z 3
Príloha 5a
b) Spôsobilosť na činnosť na UTZ plynových
1. pre montáž a opravy odberných plynových
zariadení
SO,
ÚSO,VŠ
s tlakom do
5
kPa vrátane
s tlakom nad
5 kPa vrátane
1r
2r
s výkonom nad 50 kW vrátane
SO,
2. pre obsluhu plynových zariadení a zariadení bez
rozdielu druhu paliva podľa kapitoly III, položky P 3, ÚSO, VŠ
P 5, P 8, P 9.
c) Spôsobilosť na činnosť na určených technických zariadeniach tlakových
SO,
1. pre obsluhu plniacich zariadení nádob na plyny a
ÚSO,VŠ
nebezpečné látky podľa osobitného predpisu1)
3m
6m
parné kotly triedy 1, 2, 3, 4,
2. pre obsluhu stabilných parných kotlov podľa
SO
kapitoly III, položky K 1 až K 4.
ÚSO
d) Spôsobilosť na kontrolu činnosti vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní
ÚSO,VŠ +
1. pri zváraní koľajových vozidiel, koľajníc , koľajových
certifikát IWE/
konštrukcií, dráhových oceľových mostných
EWE, IWT/
konštrukcií a konštrukcií mostom podobným
IWE
2. pri nedeštruktívnom skúšaní koľajových vozidiel,
ÚSO,VŠ +
koľajníc , koľajových konštrukcií, dráhových
certifikát podľa
oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií
technickej normy1
mostom podobným, lán a technologických uzlov na
osobných lanových dráhach
6m
1r
1r
Časť 3. Vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických
Odborná spôsobilosť a činnosť
a) Elektrotechnik podľa § 24 Vyhlášky o UTZ
1. pri činnosti vykonanej na určenom technickom
zariadení elektrickom
2. pri činnosti vykonanej len na bleskozvode
odb. vzdelanie
SO,
ÚSO,VŠ
odborná prax na zariadení
do 1000 V AC
vrátane a do 1500
V DC vrátane
bez obmedzenia
napätia
–
–
SO,
ÚSO, VŠ
–
b) Samostatný elektrotechnik podľa § 25 Vyhlášky o UTZ
do 1000 V AC
vrátane a do 1500
V DC vrátane
1
bez obmedzenia
napätia
STN EN 473 Kvalifikácia a certifikácia personálu na nedeštruktívne skúšanie
5a-39
Z3
Príloha 5a
1. pri činnosti vykonanej na určenom technickom
zariadení elektrickom
2. pri činnosti vykonanej len na bleskozvode
SO,
ÚSO,VŠ
SO,
ÚSO, VŠ
1r
2r
6m
c) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 26 Vyhlášky o UTZ
do 1000 V AC
bez obmedzenia
vrátane a do 1500
napätia
V DC vrátane
SO
4r
5r
1. pri činnosti vykonávanej na určenom technickom
ÚSO
3r
4r
zariadení elektrickom
VŠ
2r
3r
SO
3 roky
2. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvode
ÚSO, VŠ
2 roky
d) Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie podľa § 27 Vyhlášky o UTZ
do 1000 V AC
bez obmedzenia
vrátane a do 1500
napätia
V DC vrátane
ÚSO,
1. pre projektovanie a konštruovanie určených
1r
2r
VŠ
technických zariadení elektrických
2. pri činnosti vykonanej len na bleskozvode
ÚSO,
VŠ
6 mesiacov
e) Elektrotechnik špecialista na výkon elektrodispečera podľa § 28 Vyhlášky o UTZ
1. pre činnosť elektrodispečera pevných trakčných
zariadení
Vysvetlivky:
5a-40
USO
VŠ
r – rok ; m – mesiac;
bez obmedzenia napätia
6r
5r
ŽSR Z 3
Príloha 5a
Príloha č. 6
k vyhláške č. 205/2010 Z. z.
MINIMÁLNE
POŽIADAVKY
NA
VSTUPNÚ
ODBORNÚ
PRÍPRAVU
A AKTUALIZAČNÚ
PRÍPRAVU NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ NA URČENÝCH
TECHNICKÝCH ZARIADENIACH
Časť 1: určené technické zariadenia dopravné
1. Osoba odborne spôsobilá samostatné vykonávať a riadiť práce pri spletaní a opravách
oceľových lán na lanových dráhach.
a) Vstupná odborná príprava s praktickým zacvičením v rozsahu 16 hodín
b) Odborná skúška
c) Odborná príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín
d) Periodická odborná skúška
Téma
A
B
C
D
E
F
Obsah témy
Všeobecné požiadavky na laná používané na lanových dráhach
Konštrukcia lán
Bezpečnostné požiadavky na laná
Postup pri spletaní lán
Kontrola lán a spojov
Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
2. Osoba odborne spôsobilá samostatné vykonávať a riadiť práce pri zalievaní koncoviek
a spojok oceľových lán lanových dráh
a) Vstupná odborná príprava s praktickým zacvičením v rozsahu
hodín
b) Odborná skúška
c) Odborná príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu
hodín
d) Periodická odborná skúška
Téma
A
B
C
D
E
8
8
Obsah témy
Všeobecné požiadavky na laná používané na lanových dráhach
Bezpečnostné požiadavky na koncovky lán
Postup pri koncoviek a spojok lán
Kontrola koncoviek a spojok
Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
Časť 2: určené technické zariadenia plynové
5a-41
Z3
Príloha 5a
1. Osoba odborne spôsobilá obsluhovať plynové zariadenia
a)
b)
c)
d)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním
vstupnej odbornej skúšky v rozsahu 40 hodín
Odborná skúška
Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov 5 hodín
Téma
A
Obsah témy
Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu
plynových zariadení
B
1) OBP
- základné požiadavky pri prevádzkovaní plynových zariadení,
nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
C
Vlastnosti a rozdelenie plynov. Fyzikálne veličiny, jednotky, meranie a meracie
prístroje.
D
1) Plynové zariadenia, tlakové nádoby na prepravu plynov, sklady plynov,
plynovody, odberné plynové zariadenia a spotrebiče, návody na obsluhu
plynových zariadení, povinnosti obsluhy
Poznámka: 1) podľa druhu obsluhovaného zariadenia
2. Osoba odborne spôsobilá vykonávať montáže, údržbu a opravy odberných plynových
zariadení
a)
b)
c)
d)
Téma
A
Vstupná odborná príprava rozsahu 7 hodín
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu
40 hodín
Odborná skúška
Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov 5 hodín
Obsah témy
Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku plynových
zariadení
B
1) OBP - základné požiadavky pri prevádzkovaní plynových zariadení,
nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
C
Vlastnosti a rozdelenie plynov. Fyzikálne veličiny, jednotky, meranie a meracie
prístroje.
D
1) Plynové zariadenia; plynovody a prípojky – rozdelenie, vedenie, potrubie,
materiál, armatúry, príslušenstvo, ochrana, tesnenia a tlakové skúšky
plynovodov; odberné plynové zariadenia a spotrebiče, zariadenia na úpravu
tlaku plynov, zariadenia pre spotrebu plynov spaľovaním, zariadenia na
skladovanie plynov, zabezpečovacie,
poistné,
meracie a regulačné
zariadenia , činnosti na plynárenskom zariadení
Poznámka: 1) podľa druhu obsluhovaného zariadenia
5a-42
ŽSR Z 3
Príloha 5a
Časť 3: určené technické zariadenia tlakové
1. Osoba odborne spôsobilá obsluhovať tlakové zariadenia
a)
b)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním
odbornej skúšky v rozsahu 40 hodín
c) Odborná skúška
d) Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov 5 hodín
Téma
A
B
C
Obsah témy
Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu
tlakových nádob stabilných (TNS)
OBP - základné požiadavky pri prevádzkovaní TNS, nebezpečné postupy,
havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
Tlakové nádoby stabilné – rozdelenie, konštrukcia, výroba, bezpečnostný
výstroj, dokumentácia, prevádzka, obsluha. Tlakové nádoby na železnici.
Vzduchojemy a tlakové zariadenia návody na obsluhu tlakových zariadení,
obsluha tlakových zariadení - povinnosti
2. Osoba odborne spôsobilá obsluhovať nízkotlakové parné a teplovodné kotolne na
plynné palivo,
kvapalné palivo pevné palivo a elektrickú energiu:
a)
b)
c)
d)
Téma
A
B
1)
C
D
E
F
G
1)
Vstupná odborná príprava v rozsahu 14 hodín
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu
prípravy 40 hodín
Odborná skúška
Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov 6 hodín
Obsah témy
Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu
nízkotlakových kotolní
OBP – základné požiadavky pre prevádzkovanie kotolní. Nebezpečné
postupy, havárie a úrazy, Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch,
popáleninách a otrave CO
Fyzikálne veličiny a ich jednotky, meranie a meracie prístroje
Konštrukcia kotlov, popis činnosti nízkotlakových kotlov, druhy kotlov,
Palivá a ich spaľovanie, vedenie tepla, skladovanie a doprava palív,
Vlastnosti vody a vodnej pary, požiadavky na kvalitu vody
Nízkotlakové kotolne a vykurovacie systémy, zabezpečovacie zariadenia NTL
kotolní, tlakové nádoby stabilné – meracie, regulačné, ukazovacie a poistné
5a-43
Z3
Príloha 5a
zariadenia,
Plynové zariadenia, priemyselné a domové plynovody, plynové kotolne
zabezpečovacie, poistné, meracie zariadenia a regulačné zariadenia pre
plynové kotolne.
I
Zásady bezpečnej prevádzky NTL kotolní, prevádzkový denník, prevádzkový
poriadok, povinnosti obsluhy NTL kotolní plynových
Poznámka: 1) podľa druhu obsluhovaného zariadenia
H
1)
Časť 4: určené technické zariadenia zdvíhacie.
1.
Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie zariadenia (žeriavnik)
a)
b)
c)
d)
Téma
A
B
C
D
E
F
G
I
J
5a-44
Vstupná odborná príprava v rozsahu 70 hodín
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej
skúšky v rozsahu 80 hodín
Odborná skúška teoretická/praktická
Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov 6 hodín
Obsah témy
Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu
zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní
zdvíhacích zariadení,
Predpisy výrobcov zdvíhacích zariadení, pokyny pre obsluhu, údržbu a
mazanie zdvíhacích zariadení, technická dokumentácia zdvíhacích zariadení,
prevádzkové doklady zdvíhacích zariadení vedené žeriavnikom
Názvoslovie zdvíhacích zariadení, základné parametre žeriavov, rozdelenie a
základné konštrukčné časti žeriavov
Projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a skúšky
zdvíhacích zariadení,
Prevádzka, obsluha a údržba zdvíhacích zariadení
Elektrické časti zdvíhacích zariadení, revízie elektrických častí
Laná, reťaze a háky – konštrukcia, výroba, rozdelenie, použitie, kontrola
a vyraďovanie, viazacie prostriedky – laná, popruhy, reťaze, prostriedky pre
uchopenie bremena,
Základné fyzikálne pojmy, základy elektrotechniky, základy mechaniky,
hydraulika
Technické podmienky a návody na obsluhu žeriavov, technológia práce,
technologické postupy, diagramy nosnosti, organizácia práce, práce v blízkosti
elektrických zariadení a zariadení vysokého napätia, nebezpečné postupy,
havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
ŽSR Z 3
Príloha 5a
2.
Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie zariadenia, viazať bremená (viazač
bremien)
a)
b)
c)
d)
Téma
A
B
C
D
E
F
G
H
3.
c)
d)
Téma
A
C
Obsah témy
Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu zdvíhacích
zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní zdvíhacích zariadení
Projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a skúšky zdvíhacích
zariadení,
Prevádzka, obsluha a údržba a skúšky zdvíhacích zariadení
Elektrické časti zdvíhacích zariadení, revízie elektrických častí
Viazacie prostriedky - laná, popruhy, reťaze, háky, konštrukcia, výroba, rozdelenie,
použitie, kontrola a vyraďovanie, prostriedky pre uchopenie bremena,
Názvoslovie zdvíhacích zariadení, základné parametre žeriavov, rozdelenie a základné
konštrukčné časti žeriavov
Technológia práce, určenie hmotnosti a ťažiska, základné spôsoby viazania bremien,
manipulácia s bremenami a preprava bremien, práce v blízkosti elektrických zariadení
a zariadení vysokého napätia, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej
pomoci pri úrazoch
Nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie zariadenia (obsluhovateľ zdvíhacích
zariadení)
a)
b)
B
Vstupná odborná príprava v rozsahu 35 hodín
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu
60 hodín
Odborná skúška
Aktualizačná príprava raz za 5 rokov v rozsahu 5 hodín
Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu
60 hodín
Odborná skúška
Aktualizačná príprava raz za 5 rokov v rozsahu 4 hodiny
Obsah témy
Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu
zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní
zdvíhacích zariadení,
Predpisy výrobcov zdvíhacích zariadení, pokyny pre obsluhu, údržbu a
mazanie zdvíhacích zariadení, technická dokumentácia zdvíhacích zariadení,
prevádzkové doklady zdvíhacích zariadení, vedené obsluhou, základné
parametre žeriavov, rozdelenie a základné konštrukčné časti žeriavov
Názvoslovie zdvíhacích zariadení, projektovanie, konštrukcia, výroba,
bezpečnostné vybavenie a rozdelenie zdvíhacích zariadení, žeriavové dráhy,
5a-45
Z3
Príloha 5a
elektrické časti zdvíhacích zariadení a revízie
Prevádzka, obsluha, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení, rozdelenie
zdvíhacích zariadení, žeriavový typ, plošiny, stojanové zdviháky , povinnosti
obsluhy a zakázané manipulácie
E
Viazacie prostriedky - laná, popruhy, reťaze, háky, konštrukcia, výroba,
rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, prostriedky pre uchopenie
bremena
Poznámka: 1) podľa druhu obsluhovaného zariadenia
D1)
4.
Osoba odborne spôsobilá pre činnosť prevádzkový technik zdvíhacích zariadení
a)
b)
c)
d)
Téma
A
B
C
D
E
F
G
Vstupná odborná príprava v rozsahu 21 hodín
Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu
40 hodín
Odborná skúška
Aktualizačná príprava raz za 5 rokov v rozsahu 6 hodín
Obsah témy
Zákony, vyhlášky, predpisy, interné predpisy platné pre prevádzku a obsluhu
zdvíhacích zariadení, BOZP– základné požiadavky pri prevádzkovaní
zdvíhacích zariadení,
Názvoslovie zdvíhacích zariadení, základné parametre žeriavov, rozdelenie a
základné konštrukčné časti žeriavov
Názvoslovie zdvíhacích zariadení, projektovanie, konštrukcia, výroba,
bezpečnostné vybavenie a rozdelenie zdvíhacích zariadení, žeriavové dráhy,
Prevádzka, obsluha, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení, rozdelenie
zdvíhacích zariadení , povinnosti obsluhy a zakázané manipulácie
Elektrické časti zdvíhacích zariadení, revízie elektrických častí
Viazacie prostriedky - laná, popruhy, reťaze a háky – konštrukcia, výroba,
rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, prostriedky pre uchopenie
bremena
Technické podmienky a návody na obsluhu zdvíhacích zariadení, technológia
práce, práce v blízkosti elektrických zariadení a zariadení vysokého napätia,
nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
Časť 5: určené technické zariadenia elektrické.
1. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá vykonávať činnosť na elektrickom zariadení
podľa technickej normy8)
a)
Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodiny
a) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 2 hodiny
Téma
A
B
5a-46
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
ŽSR Z 3
Príloha 5a
C
D
E
Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom
a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
2. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá viesť elektrické dráhové vozidlo, dráhové
vozidlo s elektrickým prenosom výkonu alebo dráhové vozidlo s iným pohonom na
elektrifikovanej trati okrem vozidiel s elektrickým zariadením napäťového pásma I
a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 8 hodín
b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodiny
Téma
A
B
C
D
E
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom
a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
3. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá samostatne pracovať alebo riadiť práce na
železničnom zvršku a spodku a na ukoľajnení na elektrifikovaných tratiach a na spätnom
koľajnicovom vedení na koľajniciach, ktoré sú súčasťou obvodov elektrického vykurovania
vlakov
a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 37 hodín
b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 6 hodín
Téma
A
B
C
D
E
F
G
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Základy elektrotechniky vo vzťahu k vykonávanej práci
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom
a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
4. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá manipulovať s elektrickým predkurovacím
zariadením vrátane manipulácie so spojkami na zásobovanie dráhových vozidiel
elektrickou energiou
5a-47
Z3
Príloha 5a
a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 5 hodín
b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodín
Téma
A
B
C
D
E
F
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom
a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
5. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá manipulovať s úsekovými odpojovačmi
trakčného vedenia a s elektrickým zariadením dráhových vozidiel
a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 5 hodín
b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodín
Téma
A
B
C
D
E
F
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom
a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
6. Elektrotechnik – osoba odborne spôsobilá vykonávať činnosť na elektrických
zariadeniach
a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 12 hodín
b) Odborná skúška
c) Príprava pred vykonaním periodickej odbornej skúšky v rozsahu 7 hodín
d) Periodická odborná skúška
Téma
A
B
C
D
E
1)
5a-48
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5 elektrické
zariadenia rozsahu E1
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5 elektrické
zariadenia rozsahu E2 až E13.
ŽSR Z 3
Príloha 5a
Poznámka: 1) rozsah odbornej prípravy sa zvyšuje o 1 hodinu na každý druh zariadenia
7. Elektrotechnik pre samostatnú činnosť – osoba odborne spôsobilá s vyššou
kvalifikáciou, ktorá
- samostatne vykonáva činnosť na elektrických zariadeniach v požadovanom rozsahu
- spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika
- môže riadiť činnosť najviac dvoch osôb s odbornou spôsobilosťou elektrotechnik
a činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu.
a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b) Odborná skúška
c) Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín
d) Periodická odborná skúška
Téma
A
B
C
E
F
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5 elektrické
zariadenia rozsahu E1
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5; elektrické
zariadenia rozsahu E2 až E13
8. Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky – je osoba odborne
spôsobilá s vyššou kvalifikáciou, ktorá:
- môže riadiť činnosť ďalších osôb bez obmedzenia ich počtu, s odbornou spôsobilosťou
uvedenou v bodoch 6 – 8,
- spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax,
a) Vstupná odborná príprava v rozsahu7 hodín
b) Odborná skúška
c) Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín
d) Periodická odborná skúška
Téma
A
B
C
E
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5; elektrické
zariadenia rozsahu E1
5a-49
Z3
Príloha 5a
F
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5; elektrické
zariadenia rozsahu E2 až E13
9. Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení – je
odborne spôsobilá osoba, ktorá:
- samostatne projektuje a konštruuje druhy elektrických zariadení
- riadi osoby, ktoré projektujú a konštruujú elektrické zariadenia
- spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť elektrotechnika, má odbornú prax
a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b) Odborná skúška
c) Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín
d) Periodická skúška
Téma
A
B
C
E
F
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5; elektrické
zariadenia rozsahu E1
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5; elektrické
zariadenia rozsahu E2 až E13
10. Elektrotechnik špecialista na vykonávanie činností elektrodispečera – je odborne
spôsobilá osoba, ktorá
- spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť elektrotechnika na riadenie činností alebo na
riadenie prevádzky,
- osoba odborne spôsobilá vykonávať dispečerské činnosti v prevádzke dráh
a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b) Odborná skúška
c) Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín
d) Periodická odborná skúška
Téma
A
B
C
E
F
5a-50
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5; elektrické
zariadenia rozsahu E1
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5; elektrické
ŽSR Z 3
Príloha 5a
zariadenia rozsahu E2 až E13
11. Revízny technik – osoba odborne spôsobilá vykonávať revízie elektrických zariadení,
riadiť činnosť ďalších poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných
elektrotechnikov a riadiť prevádzku elektrických zariadení
a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín
b) Odborná skúška
c) Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín
d) Periodická odborná skúška
Téma
A
B
C
E
F
Obsah témy
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5; elektrické
zariadenia rozsahu E1
Osobitné požiadavky pre elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených
technických zariadení elektrických podľa kapitoly III, časti 5; elektrické
zariadenia rozsahu E2 až E13
5a-51
ŽSR Z 3
Príloha 6
Osnovy internátnych kurzov
6–1
Z3
Príloha 6
Teoretická príprava k čiastkovej OS č. 19
Dopravná skúška v členení
•
Malá dopravná skúška OS č. 15
•
nadstavba Veľká dopravná skúška OS č. 19
Náplň
Počet hodín
OS č. 15
Počet hodín
OS č. 19
Počet hodín
spolu
Blok 1
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z.
(Dopravný poriadok dráh),
TNŽ 28 0389, TNŽ 28 0399,
Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z.
Ž 1, Z 3, Základy prvej pomoci
SR 1003, SR 1004,
Elektronický dopravný denník
Praktické cvičenie obsluhy EDD
Európsky systém riadenia železničnej dopravy,
Európsky systém riadenia chodu vlaku, Železničný
európsky rádiový systém GSM-R
SR 1023, Tabuľky traťových pomerov
D 2/81, SR 1013
Z 17
Oo 23
Z 10, Z 6
Používanie pridelených pomôcok GVD
D 33, D 33 Príloha 1
SR 1012
RID
T1, Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku
v podmienkach ŽSR
Praktické cvičenie na zabezpečovacom zariadení
13)
ZS 1
D 101/T 101, SR 112 (T)
D 102/T 102, D 106/T 106, D 110/T 110
E 2, E 4, E 6, E 7, E 8, E 11
Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre
samovratnú činnosť výmen (samovratné výhybky)
č.2392/1993-441
SR 1031
SR 1028
Spolu blok 1
6–2
-
2
2
59
-
96
4
4
14
3
155
4
4
14
3
2
1
2
2
6
4
6
2
2
8
1
3
2
6
4
6
4
2
9
1
3
2
4
14
6
20
6
1
2
28
10
12
12
2
-
42
16
32
18
3
2
115
1
2
224
1
2
339
ŽSR Z 3
Príloha 6
Blok 2
Psychologické aspekty teoretickej prípravy a učenia
2
sa
Analýza pracovnej činnosti výpravcu a ďalších
2
dopravných profesií
Faktory ovplyvňujúce pracovný výkon: únava, režim
2
práce a odpočinku, organizácia práce, vek
Bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy:
2
príčiny nehôd a mimoriadnych udalostí a pracovných úrazov, rizikové jednanie, porušovanie predpisov, zvládnutie problémov a mimoriadnych situácií
Záťaž, zaťaženie, stres, zvládanie stresu, zásady
2
psychohygieny
Psychická spôsobilosť na prácu
2
Kurz prvej pomoci vrátane skúšky
Spolu blok 2
12
Blok 3
Obsluha úsekových odpájačov vrátane overenia
5
22)
vedomostí
22)
Obsluha EPS
22)
Obsluha elektrických zdrojových sústrojenstiev
Spolu blok 3
5
Celkom
132
Výcvik na OÚ pred vykonaním odbornej skúšky v
40
trvaní
Odborná skúška
Blok 4
Výcvik na OÚ pred vykonaním praktickej skúšky v
144
trvaní
Praktická skúška
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
8
8
2
8
20
-
5
4
4
8
240
64
4
4
13
372
104
168
312
6–3
Z3
Príloha 6
Teoretická príprava k čiastkovej OS č. 3
Osobná doprava
Náplň
Počet hodín
OS č. 3
Blok 1
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDPT SR
č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), TNŽ 28 0389, TNŽ 28 0399,
Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., Z 3
Z 1, Z 3, SR 1003, SR 1004, SR 1013,
Pomôcky GVD, Tabuľky traťových pomerov
Z 17
Z 10
SR 1012
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR
13)
ZS 1 , D 101/T 101, SR 112 (T) , E 7
Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť výmen
(samovratné výhybky) č. 2392/1993-441
Spolu blok 1
Blok 2
Predpisy podľa § 32 (2) Zákona č. 513/2009 Z. z. dodá PVZ dopravca
14)
V 15 ZS Slovensko
17),18)
VM 1
Blok 3
Psychologické aspekty teoretickej prípravy a učenia sa
Analýza pracovnej činnosti výpravcu a ďalších dopravných profesií
Faktory ovplyvňujúce pracovný výkon: únava, režim práce a odpočinku, organizácia
práce, vek
Bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy: príčiny nehodových udalostí a
pracovných úrazov, rizikové jednanie, porušovanie predpisov, zvládnutie problémov
a mimoriadnych situácií
Záťaž, zaťaženie, stres, zvládanie stresu, zásady psychohygieny
Psychická spôsobilosť na prácu
Kurz prvej pomoci vrátane skúšky
Spolu blok 2
Celkom
Odborná skúška
6–4
2
38
3
2
1
2
1
2
1
52
2
2
2
2
2
2
8
20
72+B 2
ŽSR Z 3
Príloha 6
Teoretická príprava k čiastkovej č. 18
Nákladná doprava
Náplň
Počet hodín
OS č. 18
Blok 1
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDPT SR
č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), TNŽ 28 0389, TNŽ 28 0399, Vyhláška
MV SR č. 719/2002 Z. z., Z 3
Z 1, Z 3, SR 1003, SR 1004
Pomôcky GVD, Tabuľky traťových pomerov
D 2/81 , SR 1013
Z 17
Oo 23
Z 10
D 33, D 33 Príloha 1
SR 1012
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR
13)
ZS 1 , D 101/T 101, SR 112 (T)
E 2, E 4. E 8, E 11
Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť výmen
(samovratné výhybky) č. 2392/1993-441
Spolu blok 1
Blok 2
Predpisy podľa § 32 (2) Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. dodá PVZ dopravca
RID, Príloha ll RIV – Nakladacie smernice
17),18)
VM 1
20)
V 15-ZS Cargo
Blok 3
Psychologické aspekty teoretickej prípravy a učenia sa
Analýza pracovnej činnosti výpravcu a ďalších dopravných profesií
Faktory ovplyvňujúce pracovný výkon: únava, režim práce a odpočinku, organizácia
práce, vek
Bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy: príčiny nehodových udalostí a
pracovných úrazov, rizikové jednanie, porušovanie predpisov, zvládnutie problémov
a mimoriadnych situácií
Záťaž, zaťaženie, stres, zvládanie stresu, zásady psychohygieny
Psychická spôsobilosť na prácu
Kurz prvej pomoci vrátane skúšky
Spolu blok 2
Celkom
Výcvik na OÚ pred vykonaním odbornej skúšky v trvaní
Odborná skúška
2
67
4
3
2
2
1
1
2
1
3
1
1
96
2
2
2
2
2
2
8
20
116+B 2
40
6–5
Z3
Príloha 6
Teoretická príprava k odbornej skúške "Rušňovodič"
BLOK 1
Všeobecné právne predpisy
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pre kategóriu A, B, N (necertifikovaný) / OS č.
21/A
21/A 1
21/A 2
21/A 3
21/A 4
21/A 5
24/B
24/B 1
24/B 2
22/N
23/N
1.1.
Zákon o dráhach, Zákon o doprave
na dráhach, organizácia času v
doprave podľa osobitného predpi44)
su
4
4
4
4
4
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach § 1-4,5 ods. 1, § 6,
§ 16 ods. 2,3,5, § 18, 20, 25, 27, 32, 34 ods. 1,2,3, §
62, 79, 92, 94, Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na
dráhach § 1,2 odst. 2, § 3, 6, 25-28, 42, Vyhláška
MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh),
Turnusy
4
6
4
4
4
4
1.2.
Požiadavky na prácu rušňovodiča analýza pracovnej činnosti rušňovodiča, faktory ovplyvňujúce pracovný
výkon (únava, režim práce a odpočinku, organizácia práce) nehody,
bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy, záťaž, zaťaženie, stres,
zvládanie stresu podľa osobitného
44)
predpisu
12
12
12
12
12
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach § 33, Zákon č.
514/2009 Z. z. o doprave na dráhach § 32, Psychológia práce - analýza pracovnej činnosti vodiča dráhového vozidla (rušňovodiča), faktory ovplyvňujúce pracovný výkon, bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej
dopravy, záťaž, zaťaženie, stres, zvládanie stresu,
zásady psychohygieny, psychická spôsobilosť na
prácu, psychologické aspekty učenia sa
12
12
12
12
12
12
1.3.
Základy zo znalostí bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci, protipožiarne zabezpečenie pracoviska
44)
podľa osobitného predpisu
2
2
2
2
2
Ochrana pred požiarmi - množstvo, druhy a umiestnenie hasiacich prístrojov TNŽ 28 0389, podmienky
akcieschopnosti hasiacich prístrojov, Vyhláška MV SR
č. 719/2002 Z. z. a TNŽ 28 0399, spôsob využitia
hasiacich prístrojov, činnosť vodiča po vzniku požiaru
2
2
2
2
2
2
1.4.
Základy poskytovania prvej pomoci
8
8
8
8
8
Základy poskytovania prvej pomoci
8
8
8
8
8
8
0
0
1.5.
Technická špecifikácia interoperability, subsystém, prevádzka a riadenie
dopravy
0
0
0
0
0
Zákon o dráhach číslo 513/2009 § 64, § 65
0
2
1.6.
6–6
2
2
ŽSR Z 3
Príloha 6
Rozdelenie koľajových vozidiel a
Základné pojmy, druhy koľajových vozidiel
železničných prevádzkových režimov
2
2
3
3
2
1
2
1
2
2
2
1
1
overenie nadobudnutých vedomostí písomnou formou (testom) z bloku 1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
33
30
30
SUMÁR - blok 1
31
31
31
30
31
30
35
BLOK 2
Elektrotechnika
Odborná znalosť (implementácia do
predpisov ŽSR)
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Počet hodín výučby pre kategóriu A, B, N (necertifikovaný) / OS č.
21/A
21/A 1
21/A 2
21/A 3
21/A 4
21/A 5
24/B
24/B 1
24/B 2
22/N
23/N
2.1.
Základné zásady elektrotechniky a elektrotechnológie pre uchádzačov bez elektrotechnického vzdelania
88
88
88
0
88
Definície a princípy v elektrotechnike, prvky
elektrotechnických obvodov, elektrické stroje a
prístroje v elektrotechnike, elektrotechnické
normy
0
88
88
88
88
88
overenie nadobudnutých vedomostí písomnou formou (testom) z bloku 2
3
3
3
0
3
0
3
3
3
3
3
91
91
91
91
91
SUMÁR - blok 2
91
91
91
0
91
0
6–7
Z3
Príloha 6
BLOK 3
Konštrukcia a obsluha železničného vozidla - elektrická trakcia E alebo S alebo ES
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pre kategóriu A, B, N (necertifikovaný) / OS č.
21/A
21/A 1
21/A 2
21/A 3
21/A 4
21/A 5
24/B
24/B 1
24/B 2
22/N
23/N
3.1.
Trakčná mechanika, technológia jazdy
(počet hodín sa môže skrátiť o polovicu
rušňovodičom, ktorí majú absolvovaný
blok 4, alebo niektorý z bloku 3-E, 3-S,
3-ES)
12
2
0
0
2
Usporiadanie pojazdu hnacích vozidiel, odpory vlaku,
teória a technológia vedenia vlaku
0
12
12
12
2
4
.2.
Základy elektrickej trakcie, energetika
elektrickej trakcie, pevné trakčné zariadenia, stroje a prístroje elektrických
Základné pojmy, sústava trakčného vedenia, napájavozidiel (počet hodín možno skrátiť o
nie
polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval
výučbu inej elektrickej trakcie)
4
2
0
0
2
0
4
4
4
2
4
0
8
3.3.
Elektronika hnacieho železničného
vozidla, pulzné meniče, regulačná
elektronika hnacieho vozidla, elektronické prvky
8
8
0
0
8
Popis prvkov, zapojenia, princíp činnosti
0
8
8
8
3.4.
Brzdové a tlakovzdušné zariadenia
elektrických hnacích dráhových vozidiel
(počet hodín sa môže skrátiť o polovicu
rušňovodičom, ktorí majú absolvovaný
blok 4, alebo niektorý z bloku 3-E, 3-S,
3-ES)
32
32
0
0
32
Popis konštrukcie jednotlivých prístrojov, princíp činnosti, so zameraním na príslušné rady (SR 15 V)
0
3.5.
6–8
32
32
32
32
32
ŽSR Z 3
Príloha 6
Konštrukcia vykurovania dráhových
vozidiel (počet hodín sa môže skrátiť
o polovicu rušňovodičom, ktorí majú
absolvovaný blok 4, alebo niektorý
z bloku 3-E, 3-S, 3-ES)
8
0
0
0
0
Popis konštrukcie sústav vykurovania a klimatizácie,
spôsoby obsluhy ovládacích prvkov vozňov
0
8
8
0
0
8
3.6.
Prevádzka, údržba a diagnostika elektrických hnacích dráhových vozidiel
8
8
0
0
8
Základné zásady, prevádzky a údržby, popis, lokalizácia a odstraňovanie porúch
0
8
8
8
8
8
72
64
44
64
SUMÁR - blokov 3.1. až 3.6.
72
52
0
0
52
0
72
K sumáru hodín 3.1. až 3.6. pripočítať na každý rad HŽV počet hodín z bloku 3.7.
3.7.
Popis konštrukcie a obsluhy elektrického železničného dráhového vozidla na
každý rad HŽV príslušnej trakcie
30
30
30
0
30
Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a
spôsob obsluhy
0
30
30
30
30
30
OS - niektorá z bloku 3 S alebo 3 E alebo 3 ES
6–9
Z3
Príloha 6
BLOK 4
Konštrukcia a obsluha železničného vozidla - motorová trakcia
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pre kategóriu A, B, N (necertifikovaný) / OS č.
21/A
21/A 1
21/A 2
21/A 3
21/A 4
21/A 5
24/B
24/B 1
24/B 2
22/N
23/N
4.1.
Trakčná mechanika, technológia
jazdy (počet hodín sa môže skrátiť
o polovicu rušňovodičom, ktorí majú
absolvovaný niektorý z bloku 3-E, 3S, 3-ES)
12
8
8
0
8
Usporiadanie pojazdu hnacích vozidiel, odpory vlaku,
teória a technológia vedenia vlaku
0
12
12
12
8
8
4.2.
Konštrukcia a príslušenstvo spaľovacích motorov hnacích dráhových
vozidiel
6
16
16
0
16
Princíp činností spaľovacích motorov, popis konštrukcie funkčných celkov a okruhov, popis regulácie, popis
závad
0
16
16
16
16
16
4
3
Mechanický prenos výkonu
4
4
4
0
Popis konštrukčných celkov, princíp činnosti
4
0
4
4
4
4
4
4.4.
Hydraulický prenos výkonu
8
4
4
0
Popis konštrukčných celkov, princíp činnosti
4
0
8
8
8
4
4
4.5.
Elektrický prenos výkonu
8
4
4
Popis konštrukčných celkov, princíp činnosti
0
4
0
8
8
8
4
8
4.6.
Stroje a prístroje motorových hnacích železničných vozidiel
8
4
4
0
4
Popis a funkcia elektrických strojov a prístrojov dráhových vozidiel
0
8
4.7.
6 – 10
8
8
4
8
ŽSR Z 3
Príloha 6
Brzdové a tlakovzdušné zariadenia
hnacích železničných vozidiel (počet
hodín sa môže skrátiť o polovicu
rušňovodičom, ktorí majú absolvovaný niektorý z bloku 3-E, 3-S, 3-ES)
32
32
32
0
32
Popis konštrukcie jednotlivých prístrojov, princíp činnosti, so zameraním na príslušné rady (SR 15 V)
0
32
32
3
32
32
4.8.
Prevádzka, údržba a diagnostika
hnacích železničných vozidiel
8
8
8
0
Základné zásady prevádzky a údržba, popis, lokalizácia a odstraňovanie porúch
8
0
8
8
8
8
8
4.9.
Palivo, mazivo a chladiace kvapaliny
spaľovacích motorov hnacích železničných vozidiel
2
2
2
0
2
Rozdelenie palív a mazív, vlastnosti a určenie, spôsob
použitia a druhy chladiacich kvapalín
0
2
2
2
2
4.10.
Konštrukcia riadiacich a prípojných
vozňov
4
4
4
0
4
Popis konštrukcie riadiacich a prípojných vozňov
0
4
4
4
4
4
4.11.
Konštrukcia vykurovania dráhových
vozidiel (počet hodín sa môže skrátiť
o polovicu rušňovodičom, ktorí majú
absolvovaný niektorý z bloku 3-E, 3S, 3-ES)
8
0
0
0
Popis konštrukcie sústav vykurovania a klimatizácie,
spôsoby obsluhy ovládacích prvkov
0
8
8
0
0
8
102
86
102
SUMÁR - blokov 4.1. až 4.11.
110
86
86
0
86
0
110
110
K sumáru hodín 4.1. až 4.11. pripočítať na každý rad HŽV podľa prenosu výkonu počet
hodín z blokov 4.12. až 4.14.
6 – 11
Z3
Príloha 6
4.12.
Popis konštrukcie motorového hnacieho železničného vozidla s mechanickým prenosom výkonu na každý
rad hnacueho vozidla
8
8
8
0
8
Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a
obsluhy
0
8
8
8
8
8
4.13.
Popis konštrukcie motorového hnacieho železničného vozidla s hydraulickým prenosom výkonu na každý
rad hnacieho dráhového vozidla
12
12
12
0
12
Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a
obsluhy
0
12
12
12
12
12
4.14.
Popis konštrukcie motorového hnacieho železničného vozidla s elektrickým prenosom výkonu na každý
rad hnacieho železničného vozidla
15
15
15
0
15
Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a
obsluhy
0
15
OS z bloku
6 – 12
15
15
15
15
ŽSR Z 3
Príloha 6
BLOK 5
Konštrukcia a obsluha železničného vozidla - parná trakcia
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pre kategóriu A, B, N (necertifikovaný) / OS č.
21/A
21/A 1
21/A 2
21/A 3
21/A 4
21/A 5
24/B
24/B 1
24/B 2
22/N
23/N
5.1.
Vývoj parnej trakcie
7
0
0
Historický vývoj parnej trakcie
0
0
Mechanika vozby v parnej trakcii
7
0
0
0
0
0
0
0
Parný stroj
8
0
Podvozok parného železničného
vozidla
16
0
0
0
0
Brzdové zariadenia železničného
vozidla
16
0
0
0
0
Ostatné zariadenia parného železničného vozidla
4
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
5.2.
Usporiadanie pojazdu hnacích vozidiel, odpory vlaku,
teória a technológia vedenia vlaku v parnej trakcii
0
7
7
7
7
7
5.3.
Druhy rozvodov, typy a usporiadanie parných strojov,
rozvodový diagram
0
8
8
8
8
8
5.4.
Konštrukcia pojazdu podvozkov, zákonitá armatúra a
parný kotol
0
16
16
16
16
16
5.5.
Popis brzdového zariadenia parných rušňov, zdroje
stlačeného vzduchu
0
16
16
16
16
16
5.6.
Popis brzdového zariadenia parných rušňov, zdroje
stlačeného vzduchu
0
4
4
4
4
4
5.7.
Prevádzka a údržba dráhového
vozidla
22
0
0
0
0
80
0
0
0
0
Popis prevádzky v muzeálnych podmienkach, exkurzia
0
22
22
22
22
22
SUMÁR - blok 5
0
80
80
80
80
80
OS z bloku 5
6 – 13
Z3
Príloha 6
BLOK 6
Konštrukcia a obsluha vozidiel železničnej údržby
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pre kategóriu A, B, N (necertifikovaný) / OS č.
21/A
21/A 1
21/A 2
21/A 3
21/A 4
21/A 5
24/B
24/B 1
24/B 2
22/N
23/N
6.1.
Zákon č. 513/2009Z.z.o dráhach, Zákon č. 514/2009
Z. z. o doprave na dráhach, Vyhláška MDPT SR č.
351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Ž 1 ŽSR Pravidlá železničnej prevádzky, základné pojmy,
kapitola I, rádio - telefónna prevádzka, odborné pojmy
Všeobecné pojmy
2
0
0
2
0
2
0
0
2
2
2
6.2.
Princíp činnosti spaľovacích motorov, popis konštrukcie funkčných celkov a okruhov, popis regulácie, popis
závad
Spaľovacie motory
10
0
0
10
0
10
0
0
10
10
10
6.3.
Mechanické časti strojov
10
0
0
Popis mechanických častí, mechanický prenos výkonu
10
0
10
0
0
10
10
10
6.4.
Popis hydraulických častí a ich zapojenie, hydraulický
prenos výkonu
Hydraulické časti strojov
10
0
0
10
0
10
0
0
10
10
10
6.5.
Elektrické časti strojov, určené technické zariadenia
10
0
0
10
0
Popis elektrických častí a ich zapojenie, elektrický
prenos výkonu
10
0
0
10
10
10
6.6.
Brzdy - všeobecne, špeciálne k
brzdovému systému skupiny strojov
32
0
0
32
0
Popis konštrukcie jednotlivých prístrojov, princíp činnosti, so zameraním na príslušné skupiny strojov (SR
15 V), princíp automobilových bŕzd
32
0
6.7.
6 – 14
0
32
32
32
ŽSR Z 3
Príloha 6
Smernice pre prevádzku, údržbu a
opravy traťových strojov
8
0
0
8
0
82
0
0
82
0
Predpis S 8, smernice špeciálne k popisu obsluhy
strojov
8
0
0
8
8
8
0
82
82
82
SUMÁR - blok 6
82
0
K sumáru hodín 6.1. až 6.7. pripočítať na každú skupinu strojov počet hodín z bloku
6.8.
6.8.
Popis konštrukcie a obsluhy zameraný na jednu zo skupín strojov
alebo rozšírenie o ďalšiu skupinu
strojov
16
0
0
16
0
Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a
spôsob obsluhy charakteristický pre príslušnú skupinu
strojov
16
0
0
16
16
16
OS z bloku 6
6 – 15
Z3
Príloha 6
BLOK 7
Znalosti železničnej infraštruktúry
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pre kategóriu A, B, N (necertifikovaný) / OS č.
21/A
21/A 1
21/A 2
21/A 3
21/A 4
21/A 5
24/B
24/B 1
24/B 2
22/N
23/N
7.1.
Súčasti infraštruktúry najmä: traťové
značky, priechodný prierez, traťová
rýchlosť, prechodnosť vozidiel, sklonové a smerové pomery, rozchod
trate, stanice a zastávky, oznamovacie zariadenia, úrovňové križovanie
železničných dráh s pozemnými
komunikáciami, podmienky prevádzky schopnosti železničnej dráhy
30
30
20
20
20
Ž 1 ŽSR "Pravidlá železničnej prevádzky" kapitola I,
VI, XIV, XXI, podľa rozsahu znalostí kapitola XV, SR
1013, tabuľky traťových pomerov, Vyhláška MDPT SR
č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), zoznam
použitých termínov, Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach
, predpis Z 3, rádio - telefónna prevádzka, opakovanie
a priebežné overenie vedomostí
15
40
40
40
10
10
7.2.
Pravidlá prevádzkovania dráhy
najmä: dopravne, stanovištia, koľaje,
výhybky, obsluha výhybiek, zabezpečovacie zariadenia, návestná
sústava, návesti pri posune, návesti
pri vlakovej doprave, zábrzdná vzdialenosť
40
30
15
15
20
Ž 1 ŽSR "Pravidlá železničnej prevádzky" kapitola I,
XX, kapitola II, III, IV, V, X, XI, XII, VII, XIII, VIII podľa
rozsahu znalostí, samovraty, opakovanie a priebežné
overenie vedomostí
10
40
40
40
10
20
7.3.
Pravidlá prevádzkovania dopravy na
dráhe najmä: sprevádzanie vlaku,
zostavovanie a brzdenie vlaku,
skúšky brzdy, výpočet brzdiacich
hodnôt, preprava nebezpečného
tovaru, označovanie vlaku
10
10
4
4
4
Ž 1 ŽSR "Pravidlá železničnej prevádzky" kapitola IX,
XXXVIII, XL, príloha 5 RID, VM 1 Vozne a mechanizmy, opakovanie a priebežné overenie vedomostí
1
40
30
35
1
20
7.4.
Riadenie dopravy na dráhe: jazdy
vlakov a posun, výluky traťových
koľají, jazda vozidiel na vylúčenú
koľaj, posun medzi dopravňami,
grafikon, cestovný poriadok, tabuľky
traťových pomerov, operatívne riadenie dopravy na dráhe, nehody a
mimoriadne udalosti, dráhové vozidlá
6 – 16
Ž 1 ŽSR "Pravidlá železničnej prevádzky" kapitola
XVII, XVI, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXVII, XXXIX, XXXV, XXXVI, SR 1003, Z 17,
D 2/81, opakovanie a priebežné overovanie vedomostí
ŽSR Z 3
Príloha 6
a vozidlá železničnej údržby
20
20
20
20
2
2
58
40
50
10
15
150
165
31
65
SUMÁR - blok 7
100
90
59
59
46
28
178
BLOK 8
Vedenie a riadenie HŽV
8.1.
Predpisy dopravcu
Predpisy a časovú dotáciu určí dopravca, požiadavku
si uplatní u PVZ
OS z bloku 7, 8
6 – 17
Z3
Príloha 6
Rozdiely medzi jednotlivými kategóriami
45)
BLOK 1
Všeobecné právne predpisy
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pri zmene činnosti "z/na"
A/B 1
A/B 2
A/B
B1/B2
B2/B1
B1/B
B2/B
21/24-1
21/24-2
21/24
24-1/24-2
24-2/24-1
24.01.2024
24.02.2024
1.1.
Zákon o dráhach, Zákon o
doprave na dráhach, organizácia času v doprave podľa
osobitného predpisu
0
0
2
Požiadavky na prácu rušňovodiča - analýza pracovnej
činnosti rušňovodiča, faktory
ovplyvňujúce pracovný výkon
(únava, režim práce a odpočinku, organizácia práce)
nehody, bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy,
záťaž, zaťaženie, stres,
zvládanie stresu podľa oso44)
bitného predpisu
0
0
0
Základy zo znalostí bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci, protipožiarne zabezpečenie pracoviska podľa oso44)
bitného predpisu
0
0
0
Základy poskytovania prvej
pomoci
0
0
0
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach § 1-4,5 ods. 1, § 6, § 16
ods. 2,3,5, § 18, 20, 25, 27, 32, 34 ods. 1,2,3, § 62, 79, 92,
94, Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach § 1,2
odst. 2, § 3, 6, 25-28, 42, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z.
z. (Dopravný poriadok dráh), Ž 1 ŽSR "Pravidlá železničnej
prevádzky", základné pojmy, kapitola I, rádio - telefónna
prevádzka, turnusy
0
0
2
2
1.2.
Zákon č. 513/2009Z.z.o dráhach § 33, Zákon č. 514/2009 Z.
z. o doprave na dráhach § 32, Psychológia práce - analýza
pracovnej činnosti vodiča dráhového vozidla (rušňovodiča),
faktory ovplyvňujúce pracovný výkon, bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy, záťaž, zaťaženie, stres, zvládanie
stresu, zásady psychohygieny, psychická spôsobilosť na
prácu, psychologické aspekty učenia sa
0
0
0
0
1.3.
Ochrana pred požiarmi - množstvo, druhy a umiestnenie
hasiacich prístrojov TNŽ 28 0389, podmienky akcieschopnosti hasiacich prístrojov, Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z.
a TNŽ 28 0399, spôsob využitia hasiacich prístrojov, činnosť
vodiča po vzniku požiaru
0
0
0
0
1.4.
Základy poskytovania prvej pomoci
0
0
0
1.5.
Technická špecifikácia interoperability, subsystém prevádzka a riadenie dopravy
6 – 18
Zákon o dráhach č. 513/2009 § 64, 65
0
ŽSR Z 3
Príloha 6
2
2
2
0
0
0
0
1.6.
Rozdelenie koľajových vozidiel a železničných prevádzkových režimov
0
0
0
Základné pojmy, druhy koľajových vozidiel
0
0
0
0
overenie nadobudnutých vedomostí písomnou formou (testom) z bloku 1
1
1
1
0
0
1
1
3
3
SUMÁR - blok 1
3
3
5
0
0
BLOK 2
Elektrotechnika
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pri zmene činnosti "z/na"
A/B 1
A/B 2
A/B
B1/B2
B2/B1
B1/B
B2/B
21/24-1
21/24-2
21/24
24-1/24-2
24-2/24-1
24.01.2024
24.02.2024
2.1.
Základné zásady elektrotechniky a elektrotechnológie pre
uchádzačov bez elektrotechnického vzdelania
0
0
0
Definície a princípy v elektrotechnike, prvky elektrických
obvodov, elektrické stroje a prístroje v elektrotechnike,
elektrotechnické normy
0
0
0
0
overenie nadobudnutých vedomostí písomnou formou (testom) z bloku 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUMÁR - blok 2
0
0
0
0
0
6 – 19
Z3
Príloha 6
BLOK 3
Konštrukcia a obsluha železničného vozidla - elektrická trakcia E alebo S alebo ES
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pri zmene činnosti "z/na"
A/B 1
A/B 2
A/B
B1/B2
B2/B1
B1/B
B2/B
21/24-1
21/24-2
21/24
24-1/24-2
24-2/24-1
24.01.2024
24.02.2024
3.1.
Trakčná mechanika, technológia
jazdy (počet hodín sa môže
skrátiť o polovicu rušňovodičom,
ktorí majú absolvovaný blok 4,
alebo niektorý z bloku 3-E, 3-S,
3-ES)
0
0
0
Usporiadanie pojazdu hnacích vozidiel, odpory vlaku, teória
a technológia vedenia vlaku
0
0
0
0
3.2.
Základy elektrickej trakcie, energetika elektrickej trakcie, pevné
trakčné zariadenia, stroje a
prístroje elektrických vozidiel
(počet hodín možno skrátiť o
polovicu rušňovodičovi, ktorý
absolvoval výučbu inej elektrickej trakcie)
0
0
0
Základné pojmy, sústava trakčného vedenia, napájanie
0
0
0
0
3.3.
Elektronika hnacieho železničného vozidla, pulzné meniče,
regulačná elektronika hnacieho
vozidla, elektronické prvky
0
0
0
Popis prvkov, zapojenia, princíp činnosti
0
0
0
0
3.4.
Brzdové a tlakovzdušné zariadenia elektrických hnacích
dráhových vozidiel (počet hodín
sa môže skrátiť o polovicu rušňovodičom, ktorí majú absolvovaný blok 4, alebo niektorý
z bloku 3-E, 3-S, 3-ES)
0
0
0
Popis konštrukcie jednotlivých prístrojov, princíp činnosti so
zameraním na príslušné rady (SR 15 V)
0
0
0
0
3.5.
Konštrukcia vykurovania dráhových vozidiel (počet hodín sa
môže skrátiť o polovicu rušňovo6 – 20
Popis konštrukcie sústav vykurovania a klimatizácie, spôsoby ovládacích prvkov vozňov
ŽSR Z 3
Príloha 6
dičom, ktorí majú absolvovaný
blok 4, alebo niektorý z bloku 3E, 3-S, 3-ES)
0
8
0
0
8
0
8
3.6.
Prevádzka, údržba a diagnostika
elektrických hnacích dráhových
vozidiel
0
0
0
Základné zásady prevádzky a údržba, popis, lokalizácia a
odstraňovanie porúch
0
0
0
0
0
8
SUMÁR - blokov 3.1. až 3.6.
0
8
0
0
8
K sumáru hodín 3.1. až 3.6. pripočítať na každý rad HŽV počet hodín z bloku 3.7.
3.7.
Popis konštrukcie a obsluhy
elektrického železničného dráhového vozidla na každý rad
HŽV príslušnej trakcie
0
0
0
Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a spôsob
obsluhy
0
0
0
0
písomný test z konštrukcie a obsluhy železničného vozidla - elektrická trakcia E alebo S alebo
ES
0
1
0
0
1
0
1
6 – 21
Z3
Príloha 6
BLOK 4
Konštrukcia a obsluha železničného vozidla - motorová trakcia
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pri zmene činnosti "z/na"
A/B 1
A/B 2
A/B
B1/B2
B2/B1
B1/B
B2/B
21/24-1
21/24-2
21/24
24-1/24-2
24-2/24-1
24.01.2024
24.02.2024
4.1.
Trakčná mechanika, technológia jazdy (počet hodín sa
môže skrátiť o polovicu rušňovodičom, ktorí majú absolvovaný niektorý z bloku 3-E,
3-S, 3-ES)
0
0
0
Usporiadanie pojazdu hnacích vozidiel, odpory vlaku, teória
a technológia vedenia vlaku
0
0
0
0
4.2.
Konštrukcia a príslušenstvo
spaľovacích motorov hnacích
dráhových vozidiel
0
0
0
Princíp činnosti spaľovacích motorov, popis konštrukcie
funkčných celkov a okruhov, popis regulácie, popis závad
0
0
0
0
4.3.
Mechanický prenos výkonu
0
0
0
Popis konštrukčných celkov, princíp činnosti
0
0
0
0
4.4.
Hydraulické prenosy výkonu
0
0
0
Popis konštrukčných celkov, princíp činnosti
0
0
0
0
4.5.
Elektrický prenos výkonu
0
0
Popis konštrukčných celkov, princíp činnosti
0
0
0
0
0
4.6.
Stroje a prístroje motorových
hnacích železničných vozidiel
0
6 – 22
0
0
Popis a funkcia elektrických strojov a prístrojov dráhových
vozidiel
0
0
0
0
ŽSR Z 3
Príloha 6
4.7.
Brzdové a tlakovzdušné
zariadenia hnacích železničných vozidiel (počet hodín sa
môže skrátiť o polovicu rušňovodičom, ktorí majú absolvovaný niektorý z bloku 3-E,
3-S, 3-ES)
0
0
0
Popis konštrukcie jednotlivých prístrojov, princíp činnosti so
zameraním na príslušné rady (SR 15 V)
0
0
0
0
4.8.
Prevádzka, údržba a diagnosZákladné zásady prevádzky a údržby, popis, lokalizácia a
tika hnacích železničných
odstraňovanie porúch
vozidiel
0
0
0
0
0
0
0
4.9.
Palivo, mazivo a chladiace
kvapaliny spaľovacích motorov hnacích železničných
vozidiel
0
0
0
Rozdelenie palív a mazív, vlastnosti a určenie, spôsob
použitia a druhy chladiacich kvapalín
0
0
0
0
4.10.
Konštrukcia riadiacich a
prípojných vozňov
0
0
Popis konštrukcie riadiacich a prípojných vozňov
0
0
0
0
0
4.11.
Konštrukcia vykurovania
dráhových vozidiel (počet
hodín sa môže skrátiť
o polovicu rušňovodičom,
ktorí majú absolvovaný niektorý z bloku 3-E, 3-S, 3-ES)
0
8
0
Popis konštrukcie sústav vykurovania a klimatizácie, spôsoby obsluhy ovládacích prvkov vozňov
0
8
0
8
4.12.
Popis konštrukcie motorového hnacieho železničného
vozidla s mechanickým prenosom výkonu na každý rad
hnacieho dráhového vozidla
0
0
0
Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a spôsob
obsluhy
0
0
0
0
6 – 23
Z3
Príloha 6
4.13.
Popis konštrukcie motorového hnacieho železničného
vozidla s hydraulickým prenosom výkonu na každý rad
hnacieho dráhového vozidla
0
0
0
Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a spôsob
obsluhy
0
0
0
0
4.14.
Popis konštrukcie motorového hnacieho železničného
vozidla s elektrickým prenosom výkonu na každý rad
hnacieho dráhového vozidla
0
0
0
Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a spôsob
obsluhy
0
0
0
0
0
8
SUMÁR - bloku 4
0
8
0
0
8
písomný test z konštrukcie a obsluhy železničného vozidla - motorová trakcia
0
6 – 24
1
0
0
1
0
1
ŽSR Z 3
Príloha 6
BLOK 5
Konštrukcia a obsluha železničného vozidla - parná trakcia
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pri zmene činnosti "z/na"
A/B 1
A/B 2
A/B
B1/B2
B2/B1
B1/B
B2/B
21/24-1
21/24-2
21/24
24-1/24-2
24-2/24-1
24.01.2024
24.02.2024
Vývoj parnej trakcie
0
0
0
Mechanika vozby v parnej
trakcii
0
0
0
Parný stroj
0
0
0
5.1.
Historický vývoj parnej trakcie
0
0
0
0
5.2.
Usporiadanie pojazdu hnacích vozidiel, odpory vlaku, teória
a technológia vedenia vlaku v parnej trakcii
0
0
0
0
5.3.
Druhy rozvodov, typy a usporiadanie parných strojov, rozvojový diagram
0
0
0
0
5.4.
Podvozok parného železničného vozidla
0
0
0
Konštrukcia pojazdu, podvozkov, zákonitá armatúra a parný
kotol
0
0
0
0
Brzdové zariadenie železničného vozidla
0
0
0
Popis brzdového zariadenia parných rušňov, zdroje stlačeného vzduchu
0
0
0
0
Ostatné zariadenia parného
železničného vozidla
0
0
0
Popis brzdového zariadenia parných rušňov, zdroje stlačeného vzduchu
0
0
0
0
5.5.
5.6.
5.7.
Prevádzka a údržba dráhového vozidla
0
0
0
Popis prevádzky v muzeálnych podmienkach, exkurzia
0
0
0
0
0
0
SUMÁR - bloku 5
0
0
0
0
0
písomný test z konštrukcie a obsluhy železničného vozidla - parná trakcia
0
0
0
0
0
0
0
6 – 25
Z3
Príloha 6
BLOK 6
Konštrukcia a obsluha vozidiel železničnej údržby
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pri zmene činnosti "z/na"
A/B 1
21/24-1
A/B 2
21/24-2
A/B
21/24
B1/B2
24-1/24-2
B2/B1
24-2/24-1
B1/B
24.01.2024
B2/B
24.02.2024
6.1.
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach, Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný
poriadok dráh), Ž 1 ŽSR - Pravidlá železničnej prevádzky, základné
pojmy, kapitola I, telefónna prevádzka, odborné pojmy
Všeobecné pojmy
0
0
0
Spaľovacie motory
0
0
0
Mechanické časti strojov
0
0
0
0
0
0
6.2.
Princíp činnosti spaľovacích motorov, popis konštrukcie
funkčných celkov a okruhov, popis regulácie, popis závad
0
0
0
0
6.3.
Popis mechanických častí, mechanický prenos výkonu
0
Hydraulické časti strojov
0
0
0
Elektrické časti strojov, určené technické zariadenia
0
0
0
Brzdy - všeobecne, špeciálne
k brzdovému systému skupiny strojov
0
0
0
Smernice pre prevádzku,
údržbu a opravy traťových
strojov
0
0
0
0
0
0
0
6.4.
Popis hydraulických častí a ich zapojenie, hydraulický prenos výkonu
0
0
0
0
6.5.
Popis elektrických častí a ich zapojenie, elektrický prenos
výkonu
0
0
0
0
6.6.
Popis konštrukcie jednotlivých prístrojov, princíp činnosti so
zameraním na príslušné skupiny strojov (SR 15 /V/), princíp
automobilových bŕzd
0
0
0
0
6.7.
Predpis S 8, smernice špeciálne k popisu obsluhy strojov
0
0
0
0
K sumáru hodín 6.1. až 6.7. pripočítať na každú skupinu strojov počet hodín z bloku 6.8.
6.8.
Popis konštrukcie a obsluhy
zameraný na jednu zo skupín
strojov alebo rozšírenie o
ďalšiu skupinu strojov
Popis konštrukcie, obvodov, ovládacích prvkov a spôsob
obsluhy charakteristický pre príslušnú skupinu strojov
písomný test z konštrukcie a obsluhy vozidiel železničnej údržba príslušnej skupiny
0
0
0
0
0
BLOK 7
6 – 26
0
0
ŽSR Z 3
Príloha 6
Znalosti železničnej infraštruktúry
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pri zmene činnosti "z/na"
A/B 1
21/24-1
A/B 2
21/24-2
A/B
21/24
B1/B2
24-1/24-2
B2/B1
24-2/24-1
B1/B
24.01.2024
B2/B
24.02.2024
7.1.
Súčasti infraštruktúry najmä:
traťové značky, priechodný
prierez, traťová rýchlosť,
prechodnosť vozidiel, sklonové a smerové pomery, rozchod trate, stanice a zastávky, oznamovacie zariadenia,
úrovňové križovanie železničných dráh s pozemnými
komunikáciami, podmienky
prevádzky schopnosti železničnej dráhy
10
10
10
Ž 1 ŽSR "Pravidlá železničnej prevádzky" kapitola I, VI, XIV,
XXI, podľa rozsahu znalostí kapitola XV, SR 1013, tabuľky
traťových pomerov
0
0
0
0
7.2.
Pravidlá prevádzkovania
dráhy najmä: dopravne,
stanovištia, koľaje, výhybky,
obsluha výhybiek, zabezpečovacie zariadenia, návestná
sústava, návesti pri posune,
návesti pri vlakovej doprave,
zábrzdná vzdialenosť
0
0
0
Ž 1 ŽSR "Pravidlá železničnej prevádzky" kapitola I, XX,
kapitola II, III, IV, V, X, XI, XII, VII, XIII, VIII podľa rozsahu
znalostí
0
0
0
0
7.3.
Pravidlá prevádzkovania
dopravy na dráhe najmä:
sprevádzanie vlaku, zostavovanie a brzdenie vlaku, skúšky brzdy, výpočet brzdiacich
hodnôt, preprava nebezpečného tovaru, označovanie
vlaku
20
25
30
Ž 1 ŽSR "Pravidlá železničnej prevádzky" kapitola IX,
XXXVIII, XL, príloha 5 RID
10
0
5
5
7.4.
Riadenie dopravy na dráhe:
jazdy vlakov a posun, výluky
traťových koľají, jazda vozidiel na vylúčenú koľaj, posun
medzi dopravňami, grafikon,
cestovný poriadok, tabuľky
traťových pomerov, operatívne riadenie dopravy na dráhe,
nehody a mimoriadne udalosti, dráhové vozidlá a vozidlá
Ž 1 ŽSR "Pravidlá železničnej prevádzky" kapitola XVII, XVI,
XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXIX,
XXXV, XXXVI
6 – 27
Z3
Príloha 6
železničnej údržby
20
30
38
10
0
18
8
23
13
SUMÁR - bloku 7
50
65
78
20
0
písomný test zo znalostí železničnej infraštruktúry
3
3
3
3
3
3
BLOK 8
Vedenie a riadenie hnacích železničných vozidiel
Odborná znalosť (zákon, vyhláška)
Odborná znalosť (implementácia do predpisov ŽSR)
Počet hodín výučby pri zmene činnosti "z/na"
A/B 1
A/B 2
A/B
B1/B2
B2/B1
B1/B
B2/B
21/24-1
21/24-2
21/24
24-1/24-2
24-2/24-1
24.01.2024
24.02.2024
8.1.
Predpisy dopravcu
Predpisy a časovú dotáciu určí dopravca, požiadavku si
uplatní u PVZ
SUMÁR - bloku 8
6 – 28
ŽSR Z 3
Príloha 6
Trakcie
Trakcia
Motorové HŽV
Rady
199, 701 (T211), 702 (T212), 703, 704, 704.5 (T238), 710
(T334), 711, 720 (T435),721 (T458), 725 (T444), 726
(T444), 731 (T457), 735, 736, 740 (T448), 742 (T466), 743,
746, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 770 (T 669),
771 (T669), 773, 810, 811, 812, 813-913, 840
Elektrické HŽV
• Jednosmerná prúdová sústava
110, 121, 125, 131, 140, 150, 151, 162, 163, 182, 183, 405,
420, 425, 460
• Striedavá prúdová sústava
210, 230, 240, 242, 263, 560
• Viac systémová prúdová sústava
350, 363
Zaradenie vozidiel železničnej údržby (traťových strojov) do skupín
Skupina
Označenie (reprezentujúce vozidlá železničnej údržby /traťové stroje/)
1
Strojové čističky štrkového lôžka, SČP 200, DELČ 800, SČH 150, SČH 150.1,
SČ 600, SČ 600.S, RM 74, RM 76, RM 80, SZP 750
2
Montážne vozne pre kontrolu a údržbu trakčného vedenia, MVTV, Motorové
vozíky, MV 80, MV 90, DGKu 5, Stroje na zváranie koľajníc, PRSM 3, PRSM 4
3
Automatické strojové podbíjačky, ASP 400, ASP 400.1, ASP 07-16, ASP 07-32,
ASPV 07-275, ASPV 08-275, ASP 08-16, ASP 09-16
4
Motorové vozíky a špeciálne traťové stroje, Motorový vozík, MUV 69, Stroje na
odstraňovanie snehu a práce v zimných podmienkach s vlastným pohonom pojazdu a koľajové snehové frézy, KSF 70, Pluhy na úpravu štrkového lôžka, PUŠL,
USP 3000 C, Uťahovačky svorkových skrutiek, DZ 500, Novovyvinuté a novozavádzané stroje a stroje na koľajovom i cestnom podvozku súčasne, (obojživelné
traťové stroje)
Stroje na trhanie a kladenie koľajových polí, UK 25/18, PKP 25/20, PK 20/25
5
6 – 29
Z3
Príloha 6
Teoretická príprava k čiastkovej OS č. 34
Špecialista železničných tratí a stavieb
Náplň
Blok 1
Ž1
SR 1004 (D), SR 1023, Pomôcky GVD, Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach, Vyhláška MDPT
SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh), Z 3
Z 17
D 33 Príloha 1
Oo 23
Z 10, STN 28 0315
Doplňujúce ustanovenia pre samovratnú činnosť výmen
TS 3
TS 3-1
S 3-2
S 3-3
S 3-4
S 3-5
S 4, TNŽ 73 6312
61)
Z 12
S5
63)
TS 6
S7
D 2/81, S 8
S 9/11
S 24/2
Z6
SR 79 (Sei)
SR 103/2 (S)
SR 103/3(S), SR 103/6 (S)
SR 103/4(S), SR 103-7 (S)
JN 2/S – JN 7/S
STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630, STN 05 0650
STN 07 8304
STN 27 0143
E 2, E 3, E 7
STN 69 0012
STN 73 6200, STN 73 6201, STN P ENV 1991-2 (STN 73 6203)
STN 73 6380
6 – 30
Počet
hodín
63
4
4
2
2
4
2
67
4
19
2
2
2
16
3
8
4
2
5
2
1
1
1
2
2
6
4
8
2
4
1
2
6
4
ŽSR Z 3
Príloha 6
STN 73 6360, TNŽ 73 6360, TNŽ 73 6361
13)
ZS 1
Spolu blok 1
42
4
307
Blok 2
Psychologické aspekty teoretickej prípravy a učenia sa
Analýza pracovných činností majster, hlavný majster, vedúci traťového obvodu
Faktory ovplyvňujúce pracovný výkon: únava, režim práce a odpočinku, organizácia práce,
vek, atď.
Bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy: príčiny nehôd udalostí a pracovných úrazov, rizikové jednanie, porušovanie predpisov, zvládnutie problémov a mimoriadnych situácií
Záťaž, zaťaženie, stres, zvládanie stresu, zásady psychohygieny
Psychická spôsobilosť na prácu
Kurz prvej pomoci vrátane skúšky
Spolu blok 2
Blok 3
Odborné vzdelávanie z oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín, alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii, resp. ničenie nežiaducej vegetácie na ŽSR
Spolu blok 3
Celkom
Výcvik na OÚ pred vykonaním odbornej skúšky v trvaní
Odborná skúška
Výcvik na OÚ pred vykonaním praktickej skúšky v trvaní
2
2
2
2
2
2
8
20
8
8
335
120
200
Praktická skúška
Poučená osoba odborne spôsobilá samostatne vykonávať a riadiť práce na železničnom zvršku a spodku, ukoľajnení na elektrifikovaných tratiach, spätnom koľajnicovom vedení na koľajniciach, ktoré sú súčasťou elektrického vykurovania vlakov
Náplň
Všeobecné požiadavky pre určené technické zariadenia a určené činnosti
Základy elektrotechniky vo vzťahu k vykonávanej práci
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
Bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
Osobitné požiadavky pre prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
Praktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci
46)
Teoretická a praktická skúška
SPOLU:
Počet
hodín
0,5
3,5
8
4
1
6
8
6
37
Teoretická príprava k OS č. 42
6 – 31
Kontrola a údržba zabezpečovacej techniky
Z3
Príloha 6
Náplň
Blok 1
Ž 1, Oo 23, Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok dráh) Príloha 6, Z 17,
Z3
Z 10
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR
T 31, T 34, Op 16/41
T 81, T 84 , T 60/5
13)
ZS 1
D 101/T 101, SR 112(T), D 110/T 110
Praktické cvičenie na zabezpečovacom zariadení
D 102/T 102
D 106/T 106, E 4, E 8
T 119
T 120
T 121
T 122
T 123
T 126
T 128, T 130
34)
T 115, Op 4 , PMR 1/300/94
PMR 1/96
Obsluha samovratných výhybiek č. 2392/93-441
Spolu blok 1
Blok 2
Psychologické aspekty teoretickej prípravy a učenia sa
Analýza pracovných činností dozorca, návestný majster zabezpečovacia technika
Faktory ovplyvňujúce pracovný výkon: únava, režim práce a odpočinku, organizácia práce,
vek, atď.
Bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy: príčiny nehôd a pracovných úrazov, rizikové jednanie, porušovanie predpisov, zvládnutie problémov a mimoriadnych situácií
Záťaž, zaťaženie, stres, zvládanie stresu, zásady psychohygieny
Psychická spôsobilosť na prácu
Kurz prvej pomoci vrátane skúšky
Spolu blok 2
Celkom
Výcvik na OÚ pred vykonaním odbornej skúšky v trvaní
Odborná skúška
Blok 3
Výcvik na OÚ pred vykonaním praktickej skúšky v trvaní
Praktická skúška
6 – 32
Počet
hodín
14
1
2
2
1
4
8
16
6
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
74
2
2
2
2
2
2
8
20
94
40
80
ŽSR Z 3
Príloha 6
47)
Elektrotechnická kvalifikácia § 24 vrátane skúšky
16
6 – 33
Z3
Príloha 6
Teoretická príprava k OS č. 50, 51, 51/1, 51/2
Vozmajster
Počet
hodín OS
č. 51/1
Počet
hodín OS
č. 51/2
Počet
hodín OS
č. 50, 51
18
1
2
2
18
1
2
2
2
18
1
2
2
2
Z8
Smernice pre prevádzkovú údržbu kotúčovej brzdy osobných
vozňov
8
3
11
0
15
3
Konštrukcia ŽKV, TNŽ 28 0004, TNŽ 28 0007, TNŽ 28 2100,
TNŽ 28 0080, TNŽ 28 0083
PGV
RIC
RID
24
18
30
6
-
4
2
4
6
2
AVV – Prílohy 1, 2, 4, 9, 10, 11
Príloha II RIV - Nakladacie smernice (Zväzok 1, 2)
SR 15 (V)
D 33+Príloha 1
Spolu blok 1
Blok 2
Predpisy dopravcu
16
80
8
18
16
6
108
8
18
32
6
149
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
20
2
8
20
2
8
20
Náplň
Blok 1
Ž 1, E 7, Z 3
Z 17
Z10
Oo 23
Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. (Dopravný poriadok
dráh) – Prílohy 1, 2, 3
31)
Blok 3
Psychologické aspekty teoretickej prípravy a učenia sa
Analýza pracovnej činností vozmajster
Faktory ovplyvňujúce pracovný výkon: únava, režim práce a
odpočinku, organizácia práce, vek, atď.
Bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy: príčiny nehôd
a pracovných úrazov, rizikové jednanie, porušovanie predpisov, zvládnutie problémov a mimoriadnych situácií
Záťaž, zaťaženie, stres, zvládanie stresu, zásady psychohygieny
Psychická spôsobilosť na prácu
Kurz prvej pomoci
Spolu blok 3
Blok 4
6 – 34
ŽSR Z 3
Príloha 6
D 101/T101
SR 112 T
-
-
D 106/T 106
D 110/T 110
Dočasné smernice pre rádiovú prevádzku v podmienkach ŽSR
Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu zariadenia pre samovratnú činnosť výmen (samovratné výhybky) č. 2392/1993 – 441
-
-
D 33, D 33 príloha 1
E2
E4
E8
E 11
Oo 23
Pomôcky GVD
-
-
SR 1013
Z 17
13)
ZS 1
Z3
Ž1
39),48)
Spolu blok 4
-
-
100 + B 2
128 + B 2
Celkom
Výcvik na OÚ pred vykonaním odbornej skúšky v trvaní
80
80
Odborná skúška + skúška z poskytovania prvej pomoci
35
39),48)
204 + B
2/ 169 +
B2
80
6 – 35
Z3
Príloha 6
Skúšobný komisár
Predsedom skúšobnej komisie na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
osôb na vedenie dráhového vozidla pri praktickej časti odbornej skúšky je
MDVRR SR poverený skúšobný komisár.
Skúšobným komisárom môže byť zamestnanec, ktorý:
a) dosiahol vek 30 rokov,
b) je najmenej 10 rokov držiteľom preukazu na vedenie dráhového vozidla,
c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa strojníckeho alebo elektrotechnického smeru,
d) vykonal skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti,
e) je bezúhonný,
f) nevykonával výcvik tých uchádzačov o získanie preukazu na vedenie dráhového vozidla, ktorých skúša,
g) je zamestnancom prevádzkovateľa dráhy alebo dráhového podniku.
Žiadosť o vykonanie skúšky pre činnosť skúšobného komisára môže podať
uchádzač alebo v jeho mene zamestnávateľ.
Osobitnú skúšku na činnosť skúšobného komisára organizuje a realizuje
MDVRR SR. Po úspešnom vykonaní skúšky vydá príslušný orgán osvedčenie
skúšobného komisára.
Osvedčenie skúšobného komisára platí 10 rokov odo dňa jeho vydania,
s možnosťou predĺženia jeho platnosti na základe účasti najmenej raz ročne na
pravidelných školeniach organizovaných PVZ.
Správny orgán, ktorý vydal osvedčenie skúšobného komisára, je pri strate
stanovených podmienok oprávnený odobrať osvedčenie skúšobného komisára.
6 – 36
ŽSR Z 3
Príloha 7
Zoznam zamestnancov ŽSR a prevádzkovateľa dopravy na
železničnej dráhe, pre ktorých je predpísaná účasť na
pravidelnom školení podľa OS
Počet hodín PŠ za rok
OS
číslo
Názov skúšky
1.
3
11
12
13
14
15
16
17
18
2.
Osobná doprava
Operátor
Vozňová služba
Dopravný zamestnanec na trati
Dopravný zamestnanec na trati
Malá dopravná
Elektronický dopravný denník
19
Veľká dopravná
20
21
Inšpektor železničnej dopravy
Rušňovodič kategória A
Posun
Nákladná doprava
B
1
3.
55)
6
3
51)
6
51)
4
51)
4
51)
12
2
50),51)
6
50),51), 55)
14
51)
21-1 Rušňovodič kategória A 1
21-2 Rušňovodič kategória A 2
2
21-4 Rušňovodič kategória A 4
21-5 Rušňovodič kategória A 5
Rušňovodič – bez certifikácie špeciálne trate
posun
Rušňovodič – bez certifikácie špeciálne trate
23
vlaky
24 Rušňovodič kategória B
24-1 Rušňovodič kategória B-1
24-2 Rušňovodič kategória B-2
30A Kontrola železničného zvršku
30B Kontrola a údržba železničného zvršku
30C Kontrola a údržba železničných tunelov
30D Kontrola a údržba železničných mostov
33 Technik železničných tratí a stavieb
33E Správa a údržba budov
34 Špecialista železničných tratí a stavieb
22
2
2
2
2
B 3-8
Účasť
v roku
5.
54)
54)
-
6.
2x
1x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
-
2x
4.
49)
2
49)
2
49)
2
49)
2
-
8
51)55)
14
2
2
21-3 Rušňovodič kategória A 3
B
-
49),51), 55)
2x
2x
6
49), 55)
2x
54)
6
49), 55)
2x
54)
49),51), 55)
2x
2
49), 55)
2x
2x
54),55)
-
54)
-
54)
-
-
8
49),51), 55)
8
4
2
-
2
49), 55)
2
-
2
49), 55)
2x
2
2
2
6
6
6
6
4
2
55)
8
54)
54)
-
49)51) 55)
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
1x
1x
2x
54)
12
49)55)
10
49)51) 55)
12
-
7-1
Z3
Príloha 7
OS
číslo
1.
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
2.
Špecialista traťových mechanizmov
Špecialista železničných tunelov
Špecialista železničných mostov
Inšpektor železničných tratí a stavieb
Kontrola a údržba oznamovacej techniky
Zámočník zabezpečovacej techniky
Kontrola a údržba zabezpečovacej techniky
Špecialista oznamovacích vedení
Špecialista oznamovacej techniky
Špecialista telekomunikačnej techniky
Špecialista zabezpečovacej techniky
Inšpektor zabezpečovacej, oznamovacej
47
a telekomunikačnej techniky
50,51 Vozmajster pre osobné a nákladné vlaky
51-1 Vozmajster pre osobné vlaky
51-2 Vozmajster pre nákladné vlaky
60 Elektromontér silnoprúdových zariadení
61 Elektromontér trakčného vedenia
Elektromontér trakčných napájacích staníc
62
a špeciálnych zariadení
63 Technik železničnej infraštruktúry
64 Špecialista železničnej elektrotechniky
65 Elektrodispečer
66 Inšpektor železničnej elektrotechniky
70 Vyšetrovanie
7-2
4.
-
5.
-
Účasť
v roku
6.
2x
2x
55)
-
-
2x
2x
1x
2x
2x
1x
2x
1x
2x
2x
51), 55) 58)
49)
4
51),55)
6
4
6
2
49)
2
49)
2
-
-
2x
2x
2x
2x
2x
4
-
-
2x
6
55)
10
10
10
52)53)
16
-
-
2x
2x
2x
2x
2x
Názov skúšky
B
1
3.
6
55)
8
8
12
4
4
55)
10
6
6
6
55)
10
10
8
55)
B
2
B 3-8
ŽSR Z 3
Príloha 7
Počet hodín PŠ
SSP
Názov skúšky
11/1
Zamestnanec obsluhujúci rádiostanicu
15/1
Zamestnanec ručne obsluhujúci výhybky v stanici
s releovým zabezpečovacím zariadením, TEST -om
a elektronickým stavadlom
Zamestnanec nehodových pomocných prostriedkov
17/1
17/2
30/2
31/1
38/1
40/1
Zamestnanec oprávnený vykonávať ručný posun, posun
cestným vozidlom a posun mechanizačným zariadením
Zamestnanec poverený vedením čaty SZM
Geodet
Preberač materiálu, kategorizátor
Prevádzkový zamestnanec OZT
60/1
Prevádzkový zamestnanec EE
Blok 1
Počet
hodín
2
1x za 2r.
4
1x za 1r.
3
1x za 1r.
2
1x za 2r.
1
2
2
2
2
1x za 1r.
1x za 1r.
1x za 2r.
1x za 2 r.
1x za 1r.
Účasť
Ak sa u zamestnanca požaduje udržiavanie odbornej spôsobilosti dvoma
OS, počty hodín školenia nie sú súčtom hodín týchto dvoch OS, ale
prienikom. Rozsah hodín prieniku stanoví PVZ.
7-3
ŽSR Z3
Príloha 8
Periodické odborné skúšky
1. Zamestnanec s odbornou skúškou je povinný podrobiť sa raz za tri roky
periodickej odbornej skúške. Overenie znalostí z BOZP sa riadi
podmienkami stanovenými v Prílohe 1 tohto predpisu.
2. Rozsah periodickej odbornej skúšky je daný rozsahom teoretickej časti
odbornej skúšky, vrátane predchádzajúcich skúšok, predpisov označených
indexom a špecifických predpisov.
3. Periodické odborné skúšky realizuje PVZ.
4. OÚ v rámci svojej pôsobnosti sledujú dobu platnosti príslušnej skúšky u
každého zamestnanca tak, aby neprekročila cyklus stanovený v článku 1
tejto prílohy. Rovnakú povinnosť má aj sám zamestnanec. Periodická
odborná skúška musí byť vykonaná najneskôr v posledný deň platnosti
skúšky uvedený vo „Výkaze o vzdelávaní zamestnanca“ a v „Osvedčení
o odbornej spôsobilosti“.
5. Najneskôr dva mesiace pred ukončením platnosti skúšky nahlási OÚ na
PVZ zamestnancov na periodickú odbornú skúšku, a to podaním prihlášky
na skúšku. V poznámke uvedie dátum doby platnosti skúšky a požiadavky
na vyskúšanie z predpisov označených indexom a špecifických predpisov.
6. PVZ realizujúce periodickú odbornú skúšku oznámi termín a miesto
konania periodickej odbornej skúšky zamestnancovi prostredníctvom OÚ.
Termín periodickej odbornej skúšky môže byť stanovený maximálne 30 dní
pred ukončením doby platnosti skúšky.
8–1
ŽSR Z 3
Príloha 9
Podmienky pre odobratie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
a osvedčenia o spôsobilosti z BOZP pri výkone kontrolnej
činnosti a zoznam oprávnených osôb
1. Oprávnená osoba je zamestnanec ŽSR, ktorý má právo odobrať
„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti” a „Osvedčenie o spôsobilosti
z BOZP“ (ďalej len osvedčenie) vydané PVZ zamestnancom ŽSR,
zamestnancom prevádzkovateľov dopravy a zamestnancom ďalších
subjektov, ktoré vykonávajú činnosti na ŽSR.
Oprávnenie sa nevzťahuje na odobratie „Preukazu rušňovodiča“
a „Doplnkového osvedčenia“ vydaného iným zamestnávateľom.
2. Oprávnenie je zapísané v zamestnaneckom preukaze vydanom pre
zamestnancov ŽSR na zadnej strane preukazu v časti „Ďalšie oprávnenie”.
3. Text zápisu:
a) odobrať osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
b) odobrať osvedčenie o odbornej spôsobilosti – obvod .........................
(uvedie sa obvod príslušného regiónu OR),
c) odobrať osvedčenie o spôsobilosti z BOZP,
d) odobrať osvedčenie o spôsobilosti z BOZP – obvod ...........................
(uvedie sa obvod príslušného regiónu OR).
4. Zamestnancom s textom zápisu uvedeným v bode 3a), 3c) tejto prílohy
zápis vykoná Odbor krízového riadenia a ochrany GR ŽSR.
5. Zamestnancom s textom zápisu uvedeným v bode 3b), 3d) tejto prílohy
zápis vykonajú príslušné útvary, ktoré tieto preukazy vydávajú pre okruh
zamestnancov v ich kompetencii.
6. Platnosť oprávnenia vyznačená v zamestnaneckom preukaze platí počas
výkonu pracovnej funkcie (pracovnej činnosti).
7. Pracovné činnosti pre ktoré má „osoba oprávnená” právo odobrať
osvedčenia, sú uvedené v čl.11. Kritériom pre týchto zamestnancov je
pracovná činnosť, ktorú vykonávajú, a udržiavaná odbornosť (platná
odborná skúška) požadovaná pre výkon pracovnej činnosti.
8. Odborná spôsobilosť oprávnenej osoby súčasne určuje rozsah oprávnenia
pre odobratie osvedčenia.
9–1
Z3
Príloha 9
9. Pri odobratí osvedčenia je oprávnená osoba povinná zachovať nasledovný
postup:
a) o odobratí osvedčenia urobí zápis v troch vyhotoveniach. Originál si
ponechá, jednu kópiu odovzdá zamestnancovi, druhú kópiu zašle
vedúcemu príslušného pracoviska zamestnanca. Zápis musí
obsahovať: meno a priezvisko zamestnanca, dôvod odobratia
osvedčenia, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,
b) odobratie oznámi ihneď (napr.: osobne, telefonicky, písomne, atď.)
bezprostredne nadriadenému zamestnancovi a príslušnému
priamemu nadriadenému zamestnancovi zamestnanca, ktorému bolo
odobrané osvedčenie,
c) odobraté osvedčenie s uvedením dôvodu odošle poverenému
vzdelávaciemu zariadeniu, ktoré preukaz vydalo.
10. Odobratie osvedčenia sa do vyriešenia daného prípadu považuje za
dočasnú stratu predpokladov na výkon práce v zmysle príslušných
ustanovení Pracovného poriadku.
11. Oprávnenou osobou pre odbornú spôsobilosť a spôsobilosť z BOZP je:
Pracovná činnosť
Hlavný inšpektor BOZP
Hlavný inšpektor BŽD
Hlavný kontrolór dopravy
Inšpektor BOZP
Inšpektor BŽD
Inšpektor GI
Inšpektor pre školenie, vedúci oddelenia ÚIVP a IV
Kontrolór dopravy
Kontrolór ŽI
Koordinátor BOZP
Koordinátor SMS
Námestník prednostu ŽST - dopravný
Odvetvový správca
Prednosta ŽST
Vedúci atrakčného obvodu
Vedúci kontrolór dopravy
Vedúci oddelenia GR
Vedúci oddelenia RS ŽE
Vedúci oddelenia ÚS
9–2
Rozsah
oprávnenia
a), c)
a), c)
a), c)
a), c)
a), c)
a), c)
a), c)
a), c)
a), c)
c)
b), d)
b), d)
b), d)
b), d)
b), d)
a), c)
a), c)
a), c)
a), c)
Vedúci oddelenia VOJ
Vedúci pobočky ŽT
Vedúci prevádzky ŽT
Vedúci prevádzky železničnej údržby
Vedúci strediska miestnej údržby
Vedúci účelového strediska
Vedúci úseku VOJ
ŽSR Z 3
Príloha 9
b), d)
b), d)
a), c)
b), d)
b), d)
b), d)
b), d)
9–3
ŽSR Z 3
Príloha 10
Spôsobilosť na vedenie hnacích železničných vozidiel
certifikovaným rušňovodičom
1. Táto príloha sa vzťahuje na rušňovodičov, ktorí obsluhujú rušne, iné hnacie
železničné vozidlá a riadiace vozne na železničných tratiach.
Táto príloha sa nevzťahuje na rušňovodičov, ktorí pôsobia na špeciálnych
dráhach; na železničných tratiach, ktoré sú pre obvyklú železničnú dopravu
dočasne uzatvorené z dôvodu údržby, obnovy alebo modernizácie; na železničnej
sieti, ktorá je funkčne oddelená od ŽSR; na súkromnej infraštruktúre; na vlečkách
ak rušňovodiči nevstupujú na koľaje ŽSR (za koľaje ŽSR sa nepovažujú
odovzdávkové koľaje určené prevádzkovým poriadkom pre odovzdávku vozňov
z príslušnej vlečky).
2. Rušňovodičom je osoba schopná a oprávnená viesť vlaky alebo železničné
vozidlá po železnici.
3. Rušňovodič musí mať:
- Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP,
- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
- Harmonizované doplnkové osvedčenie (najmenej jedno),
- Preukaz rušňovodiča.
4. Harmonizované doplnkové osvedčenie nemusí mať rušňovodič, ak má
prideleného pilota.
5. Dopravca je povinný informovať manažéra infraštruktúry o tom, že
rušňovodičovi bol pridelený ďalší rušňovodič vo funkcii pilota. Pilot musí mať
harmonizované doplnkové osvedčenie platné pre železničnú trať, na ktorej po
dopravnej stránke zodpovedá za vedenie rušňa a na ktorej je pridelený
rušňovodičovi, ktorý nepozná traťové pomery a nemá osvedčenie na túto časť
železničnej trate.
6. Preukaz rušňovodiča je doklad vydaný bezpečnostným orgánom, ktorý
preukazuje, že jeho držiteľ spĺňa minimálne požiadavky na vek, vzdelanie,
zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a získal osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na vedenie rušňa.
7. Harmonizovaný formulár žiadosti o preukaz rušňovodiča obsahuje tieto časti:
11-1
Z3
Príloha 10
a) Formulár žiadosti o preukaz, ktorý sa vypĺňa, keď žiadateľ alebo subjekt v jeho
mene predkladá žiadosť o vydanie nového, aktualizovaného, zmeneného
a doplneného alebo obnoveného preukazu rušňovodiča alebo jeho duplikátu.
Harmonizovaný formulár žiadosti sa uvádza v oddieli 3.
b) Vyhlásenie o ochrane údajov sa uvádza v oddieli 4.
c) Zoznam pripojených dokumentov sa uvádza v oddieli 5.
d) Usmernenie týkajúce sa formulára žiadosti pre žiadateľov a príslušné orgány,
usmernenia sa uvádzajú v oddieli 5.
8. Na vydanie preukazu rušňovodiča musia uchádzači splniť tieto minimálne
predpoklady:
- vek najmenej 20 rokov,
- úplné stredné vzdelanie elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania,
- úspešné absolvovanie odbornej prípravy vrátane výcviku a praktickej skúšky
a získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
- preukázanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti na výkon práce lekárskym
a psychologickým posudkom,
- preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako tri
mesiace a čestným vyhlásením, že mu nebola v priestupkovom konaní
uložená sankcia zákazu viesť rušeň.
9. Harmonizované doplnkové osvedčenie obsahuje odkaz na číslo preukazu,
priezvisko, meno, titul, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť rušňovodiča,
dátum vydania osvedčenia, dátum uplynutia platnosti osvedčenia, obchodné
meno ŽSR (vydávajúceho podniku), referenčné číslo pridelené zamestnancovi
jeho zamestnávateľom (nepovinný údaj), číslo osvedčenia, ktoré umožňuje
prístup k údajom zoznamu osvedčení vedeného bezpečnostným orgánom;
fotografiu držiteľa, podpis držiteľa, miesto trvalého pobytu alebo poštovú adresu
držiteľa (nepovinný údaj), názov a adresu manažéra infraštruktúry alebo
železničného podniku, pre ktorý je rušňovodič oprávnený viesť dráhové vozidlá
a vlaky; miesto pracoviska (napr. SMÚ ŽTS MDS Trebišov), kategóriu, v ktorej je
rušňovodič oprávnený viesť dráhové vozidlá a typy; skupiny železničných vozidiel,
ktoré je držiteľ oprávnený obsluhovať; železničnú infraštruktúru, na ktorej je
rušňovodič oprávnený viesť vlaky a železničné vozidlá (traťové úseky na ktorých
má rušňovodič vykonané poznanie trate); dodatočné informácie alebo
obmedzenia, jazykové schopnosti držiteľa (uvádzať len cudzí jazyk).
11-2
ŽSR Z 3
Príloha 10
Harmonizované doplnkové osvedčenie.
Na prednej strane sa uvádzajú informácie: Priezvisko, meno, titul držiteľa, číslo
preukazu, dátum vydania a skončenia platnosti harmonizovaného doplnkového
osvedčenia, údaje o vydávajúcom subjekte a odtlačok pečiatky.
Na druhej strane sa uvádzajú údaje o zamestnávateľovi/najímajúcom subjekte
a dodatočné údaje o držiteľovi, ktoré sú očíslované takto:
1. údaje o zamestnávateľovi alebo najímajúcom subjekte,
2. údaje o rušňovodičovi (držiteľovi harmonizovaného doplnkového osvedčenia).
Tretia strana obsahuje:
3. kategórie oprávnenia na vedenie vozidla,
4. dodatočné informácie,
5. jazykové znalosti,
6. obmedzenia.
Na vnútorných stranách sa uvedú typy (skupiny) koľajových vozidiel, ktoré je
rušňovodič oprávnený viesť a zoznam častí infraštruktúry, na ktorých je
rušňovodič oprávnený viesť hnacie vozidlo.
Do harmonizovaného doplnkového osvedčenia sa môžu pridať ďalšie vnútorné
strany s informáciami, ak dostupný priestor nepostačuje.
Harmonizované doplnkové osvedčenie musí byť v súlade so vzorom uvedeným
v Prílohe 13.
10. OÚ je povinný zabezpečiť vyškolenie a poučenie o povinnostiach
zamestnanca, ktorý vedie HŽV tak, aby tento zamestnanec bol preukázateľne
oboznámený s traťovými pomermi na tratiach, v dopravniach a vlečkách kde
vedie HŽV; oboznámenie sa vykoná aj keď zamestnanec vedúci HŽV
nevykonával službu na trati po dobu dlhšiu ako jeden rok.
Poznanie sa vykoná prejdením daného traťového úseku na HŽV dvakrát vo dne
a dvakrát v noci oboma smermi; súčasťou poznania traťových pomerov je
poznanie miestnych pomerov v dopravniach, v ktorých bude vykonávať pravidelný
posun.
OÚ vlastným opatrením zabezpečí evidenciu, sledovanie a dodržiavanie vyššie
uvedených ustanovení podľa vzoru uvedeného v Prílohe 13.
11-3
Z3
Príloha 10
11. Zamestnávateľ môže na vedenie rušňov využiť rušňovodičov, ktorí spĺňajú
podmienky odbornej spôsobilosti pre kategóriu A alebo kategóriu B.
12. Kategória A zahŕňa rušne, ktoré sa používajú na posun, a ako vozidlá
železničnej údržby v členení:
A1 = obmedzenie na posunovacie rušne,
A2 = obmedzenie na pracovné vlaky,
A3 = obmedzenie na vozidlá železničnej údržby,
A4 = obmedzenie na všetky ostatné rušne, keď sa používajú na posun,
A5 = iné obmedzenie, ak sa oprávnenie týka služieb alebo koľajových vozidiel
nezahrnutých do predchádzajúcich kategórií.
13. Kategória B zahŕňa rušne používané ako vlaky osobnej dopravy a nákladnej
dopravy na ŽSR v členení:
B1 = obmedzenie na osobnú dopravu,
B2 = obmedzenie na nákladnú dopravu.
14. Overená kópia doplnkového osvedčenia
Vzor overenej kópie harmonizované doplnkového osvedčenia je uvedený
v Prílohe 13. V overenej kópii harmonizovaného doplnkového osvedčenia sa
uvádzajú informácie o spôsobilostiach, ktoré nadobudol rušňovodič. Overená
kópia neoprávňuje rušňovodiča viesť vozidlo.
Overená kópia doplnkového osvedčenia sa uvádza na formáte A4 a má len jednu
stranu. Ak je potrebné uviesť informácie vo viac ako jednom riadku v príslušných
rámčekoch, môže byť konečná overená kópia dlhšia ako jedna strana.
15. Príslušný OÚ vytvorí ako súčasť svojho systému riadenia bezpečnosti vlastné
postupy vydávania osvedčení a aktualizácie vydaných osvedčení pre svojich
zamestnancov, ako aj postup a pravidlá preskúmavania vlastných rozhodnutí,
ktoré umožnia rušňovodičom požiadať na podnikovej úrovni o preskúmanie
rozhodnutia o nevydaní osvedčenia, zamietnutí jeho aktualizácie, pozastavenie
platnosti alebo odňatí osvedčenia.
16. Ak sa spor medzi zamestnancom a príslušným OÚ o postupoch týkajúcich sa
vydávania osvedčení nepodarí vyriešiť na podnikovej úrovni, strany sa môžu
obrátiť o pomoc na Odbor riadenia ľudských zdrojov GR ŽSR, ak ten nemôže
rozhodnúť odstúpi spor na bezpečnostný orgán. Možnosť obrátiť sa na súd nie je
týmto dotknutá.
17. Príslušný OÚ bezodkladne aktualizuje osvedčenie vždy, keď rušňovodič získa
ďalšie povolenie týkajúce sa železničnej trate alebo vedenia rušňov.
11-4
ŽSR Z 3
Príloha 10
18. Príslušný OÚ je povinný:
a)
viesť evidenciu o všetkých vydaných, aktualizovaných, zmenených,
doplnených, pozastavených a odňatých osvedčeniach a o osvedčeniach,
ktorých platnosť uplynula alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté
alebo zničené, ako aj údaje o lekárskych preventívnych prehliadkach
rušňovodičov,
b) spolupracovať s bezpečnostným orgánom na výmene informácií a umožniť mu
prístup k požadovaným údajom v evidencii,
c) poskytovať na požiadanie informácie o obsahu osvedčení v evidencii
bezpečnostným orgánom a vyšetrovacím orgánom aj iných členských štátov,
ktoré sú potrebné na ich činnosť.
19. Rušňovodiči musia mať prístup k údajom evidencie o osvedčeniach, ktoré sa
ich týkajú a majú právo na vydanie opisu alebo kópie údajov. Prístup k údajom im
umožní príslušný OÚ.
20. Spôsobilosť rušňovodiča viesť rušeň sa zhodnotí pri praktickej skúške na
železničnej trati. Na vykonanie odbornej skúšky v zmysle prevádzkových
predpisov v mimoriadne zložitých situáciách je možné použiť i simulátory.
21. Odborná príprava rušňovodičov a skúšky sa skladajú z dvoch častí.
Prvá časť sa týka získania preukazu rušňovodiča a je zameraná na získanie
odbornej spôsobilosti, metodiku prípravy a cieľ odborných vedomostí.
Druhá časť sa týka získania osvedčenia a je zameraná na osobitné odborné
vedomosti o železničnej infraštruktúre, železničné vozidlá a na jazykové
schopnosti.
Obsah odbornej prípravy rušňovodičov stanovený v Prílohe 6 sa musí doplniť
o obsah jednotlivých technických špecifikácií interoperability a o kritériá navrhnuté
Európskou železničnou agentúrou.
22. Skúšky musia byť organizované tak, aby sa zabránilo konfliktu záujmov, ak
skúšajúci je zamestnancom toho istého OÚ ako skúšaný.
23. Ak kritériá výberu skúšajúcich a obsahu skúšok neurčí Európska komisia, určí
ich bezpečnostný orgán ak ide o získanie preukazu rušňovodiča a príslušný OÚ,
ak ide o získanie osvedčenia jej zamestnancov. Vedomosti skúšaných
o železničnej infraštruktúre, vlakových trasách a prevádzkových pravidlách môžu
11-5
Z3
Príloha 10
hodnotiť len skúšajúci určení bezpečnostným orgánom na návrh Odboru riadenia
ľudských zdrojov GR ŽSR.
24. Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy rušňovodičov a vykonaní skúšok
vydá PVZ rušňovodičovi do 15 dní osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
25. Príslušný OÚ je povinný zabezpečiť stále hodnotenie všetkých činností
spojených s odbornou prípravou rušňovodiča a skúškou, s hodnotením ich
schopnosti a s aktualizáciou preukazov rušňovodiča a osvedčení podľa systému
noriem kvality a systému riadenia bezpečnosti a zabezpečiť odstraňovanie
zistených nedostatkov.
26. Príslušný OÚ zabezpečí raz za päť rokov nezávislé hodnotenie postupov
nadobúdania a hodnotenia odborných vedomostí a odbornej spôsobilosti
rušňovodičov a systému vydávania preukazov rušňovodiča a osvedčení v súlade
s ich systémom riadenia bezpečnosti kvalifikovanými osobami, ktoré sa
nezúčastnili vykonávania kontrolovaných činností.
27. Výsledky hodnotenia sa zaznamenajú a do 30 dní s nimi oboznámia
bezpečnostný orgán, PVZ a objednávateľov dopravných služieb. Ak je to
potrebné, bezpečnostný orgán prijme opatrenia na odstránenie nedostatkov
zistených nezávislým hodnotením.
28. Rušňovodič je povinný počas platnosti osvedčenia pravidelne sa podrobovať
overovaniu odbornej spôsobilosti, ak ide o cudzinca aj overovaniu jazykových
schopností. Interval overovania určuje Príloha 8.
29. Na základe overenia odbornej spôsobilosti ten, kto vydal Osvedčenie
o odbornej spôsobilosti (PVZ), potvrdí vydaním Osvedčenia o odbornej
spôsobilosti, že rušňovodič naďalej spĺňa požiadavky na výkon práce.
30. Ak rušňovodič pri overovaní odbornej spôsobilosti nepreukáže odbornú
spôsobilosť na výkon práce, PVZ mu odoberie Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti a bezpečnostný orgán odoberie rušňovodičovi preukaz.
31. Na opätovné získanie osvedčenia a preukazu rušňovodiča je potrebné
úspešné absolvovanie skúšky; v prípade neúspešného absolvovanie druhej
opravnej skúšky sa musí podrobiť odbornej príprave v stanovenom rozsahu.
Náklady spojené s opätovným získaním preukazu rušňovodiča si uhrádza
rušňovodič.
11-6
ŽSR Z 3
Príloha 10
32. Príslušný OÚ je povinný zabezpečiť priebežnú kontrolu platnosti preukazov
rušňovodičov a osvedčení tých rušňovodičov, ktorých zamestnáva alebo ktorých
má dočasne pridelených.
33. Príslušný OÚ musí na monitorovanie rušňovodičov vytvoriť monitorovací
systém, ktorý bude:
a) zabezpečovať pravidelnosť kontrol platnosti preukazov rušňovodiča,
osvedčení, nestrannosť a preukázateľnosť kontrol;
b) určovať sústavu opatrení, ktoré sa musia realizovať v záujme bezpečnosti
poskytovania dopravných služieb, ochrany života a zdravia rušňovodičov,
ostatných členov vlakového personálu a cestujúcich, keď sa zistí okamžitá
nespôsobilosť rušňovodiča na výkon práce.
34. Ak sa monitorovaním zistí pochybnosť o spôsobilosti rušňovodiča na výkon
práce alebo sa zistí neplatnosť preukazu alebo osvedčenia, príslušný OÚ
rušňovodiča musí okamžite podniknúť nevyhnutné kroky a uplatniť niektoré
z opatrení uvedené v systéme monitorovania.
35. Na uznávanie odbornej kvalifikácie rušňovodiča získanej v inom členskom
štáte sa použije všeobecný predpis o uznávaní odborných kvalifikácií.
Držiteľ preukazu na vedenie dráhového vozidla je povinný mať počas výkonu
práce pri sebe – preukaz na vedenie dráhového vozidla, osvedčenie o odbornej
spôsobilosti a harmonizované doplnkové osvedčenie a preukázať sa nimi pri
kontrole.
11-7
ŽSR Z 3
Príloha 11
Spôsobilosť na vedenie hnacích železničných vozidiel
rušňovodičom bez certifikácie
Príprava rušňovodičov podľa tejto prílohy sa vzťahuje na rušňovodičov
(traťových strojníkov), ktorí vykonávajú výhradne činnosť na špeciálnej dráhe
(tratiach Tatranských elektrických železníc (TEŽ), Štrba – Štrbské Pleso (OŽ),
Trenčianska Teplá –Trenčianske Teplice (TREŽ) a Košickej detskej železnici
(DŽ).
Rozsah prípravy na získanie odbornej spôsobilosti je stanovený v Prílohách 3
a 6.
Preukaz na vedenie dráhového vozidla na špeciálnej dráhe v správe ŽSR
vydáva bezpečnostný orgán.
Uchádzač alebo zamestnávateľ v jeho mene môže požiadať o vydanie
preukazu na vedenie dráhových vozidiel.
Bezpečnostný orgán vydá preukaz na vedenie dráhových vozidiel tomu, kto
splnil tieto požiadavky:
-
má doklad o odbornej spôsobilosti na výkon práce na dráhe,
je podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky a psychologického
vyšetrenia zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie dráhového
vozidla,
- dosiahol vek:
• 20 rokov, ak ide o vedenie železničného vozidla, koľajového vozidla
pre špeciálnu dráhu,
• 19 rokov, ak ide o vedenie koľajového vozidla na špeciálnej dráhe, na
ktorej je obmedzená rýchlosť na 40 km.h-1 alebo železničného vozidla
na vlečke,
- absolvoval úspešne výcvik a vykonal praktickú skúšku,
- je bezúhonný.
Lehota na vydanie preukazu je 30 dní odo dňa podania žiadosti.
Držiteľ preukazu na vedenie dráhového vozidla je povinný mať počas výkonu
práce pri sebe:
- Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP,
- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
- Preukaz na vedenie dráhového vozidla.
11-1
ŽSR Z 3
Príloha 11
OÚ je povinný zabezpečiť vyškolenie a poučenie o povinnostiach
zamestnanca, ktorý vedie HŽV tak, aby tento zamestnanec bol preukázateľne
oboznámený s traťovými pomermi na tratiach, v dopravniach a vlečkách kde
vedie HŽV; oboznámenie sa vykoná aj keď zamestnanec vedúci HŽV
nevykonával službu na trati po dobu dlhšiu ako jeden rok.
Poznanie sa vykoná prejdením daného traťového úseku na HŽV dvakrát vo
dne a dvakrát v noci oboma smermi; súčasťou poznania traťových pomerov je
poznanie miestnych pomerov v dopravniach, v ktorých bude vykonávať
pravidelný posun.
OÚ vlastným opatrením zabezpečí evidenciu, sledovanie a dodržiavanie
vyššie uvedených ustanovení podľa vzoru uvedeného v Prílohe 13.
Bezpečnostný orgán rozhodne o odňatí preukazu na vedenie dráhového
vozidla pred uplynutím jeho platnosti, ak jeho držiteľ:
- prestal byť bezúhonný,
- stratil zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť,
- jeho doklad o odbornej spôsobilosti stratil platnosť.
11-2
ŽSR Z 3
Príloha 12
ZÁKLADNÉ PARAMETRE REGISTROV DOPLNKOVÝCH
OSVEDČENÍ RUŠŇOVODIČOV (RDO)
1. Základné parametre
Základné parametre registrov doplnkových osvedčení (RDO) sú:
— údaje, ktoré sa majú zozbierať,
— formát údajov ,
— prístupové práva,
— výmena údajov,
— obdobie, počas ktorého sa majú údaje uchovať,
— postupy v prípade bankrotu.
2. Údaje, ktoré sa majú zozbierať
RDO obsahujú štyri oddiely.
Oddiel 1 obsahuje informácie o aktuálnom stave preukazu rušňovodiča.
Oddiel 2 obsahuje informácie o vydanom doplnkovom osvedčení
Oddiel 3 obsahuje historické informácie o doplnkovom osvedčení.
Oddiel 4 obsahuje informácie o základných požiadavkách a úvodných
previerkach, aby bolo možné vydať doplnkové osvedčenie a informácie o
následných previerkach, ktoré sa majú zaznamenať, aby doplnkové osvedčenie
ostalo v platnosti.
Údaje, ktoré sa majú zozbierať, sú uvedené v tabuľke v bode 3.
V oddiele 2 sa uvádzajú informácie o aktuálnych poznatkoch v súvislosti s
koľajovými vozidlami a infraštruktúrou a o jazykových znalostiach. Uvedený oddiel
zahŕňa dátum nasledujúcich očakávaných kontrol a previerok. Dňom
nasledujúcich kontrol a previerok sa začína nový „aktuálny stav“ a predošlé
informácie sa presunú do oddielu 4, ktorý obsahuje historické informácie.
12 - 1
Z3
Príloha 12
3. Formát údajov
Formát údajov RDO sa uvádza v tomto zozname.
Zoznam je rozvrhnutý takto:
Číslo
Dátum, ktorý sa má uviesť
Obsah
Formát
Stav
požiadavky
Oddiel 1: Aktuálny stav preukazu
Číslo preukazu
1.
1.1.
Číslo preukazu
EIN (12 číslic)
povinný údaj
Aktuálny stav preukazu
2.
2.1.
Dôkaz o aktuálnom stave preukazu:
text
povinný údaj
— platný
—platnosť pozastavená (očakáva sa
rozhodnutie)
— odobratý
2.2.
Dôvod pozastavenia platnosti alebo text
povinný údaj
odobratia preukazu
Oddiel 2: Informácie o aktuálnom vydanom preukaze v súlade s oddielom 2 prílohy I k
smernici 2007/59/ES
Priezvisko(-á) držiteľa
3.
3.1.
Priezvisko(-á) uvedené v cestovnom pase text
povinný údaj
alebo občianskom preukaze, alebo inom
doklade
uznávanom
ako
doklad
preukazujúci totožnosť. Viaceré priezviská
sú povolené v závislosti od vnútroštátnej
praxe.
Meno(-á) držiteľa
4.
4.1.
Meno(-á) uvedené v cestovnom pase alebo text
povinný údaj
občianskom preukaze, alebo inom doklade
uznávanom ako doklad preukazujúci
totožnosť. Viaceré mená sú povolené v
závislosti od vnútroštátnej praxe.
Dátum narodenia držiteľa
5.
5.1.
Dátum narodenia držiteľa
RRRR-MM-DD
povinný údaj
(Rok-mesiac-deň)
Miesto narodenia držiteľa
6.
6.1.
Miesto narodenia držiteľa
Text
povinný údaj
6.2.
Štátna príslušnosť
Text
nepovinný
údaj
Dátum vydania preukazu
7.
7.1.
Uvedenie aktuálneho dátumu vydania RRRR-MM-DD
povinný údaj
preukazu
12 - 2
ŽSR Z 3
Príloha 12
10.
10.1.
Dátum skončenia platnosti preukazu
Dátum očakávaného formálneho skončenia RRRR-MM-DD
platnosti preukazu
Názov vydávajúceho orgánu
Názov orgánu vydávajúceho preukaz Text
(príslušný
orgán,
poverený
orgán,
železničný podnik, manažér infraštruktúry)
Referenčné číslo, ktoré pridelil zamestnávateľ zamestnancovi
Referencia spoločnosti rušňovodiča
Text
11.
11.1.
Fotografia držiteľa
Fotografia
12.
12.1.
Podpis držiteľa
Podpis
8.
8.1.
9.
9.1.
13.
13.1.
13.2.
originál alebo
elektronická kópia
Originál (fotokópia)
elektronická kópia
Trvalé bydlisko alebo poštová adresa držiteľa
Adresa držiteľa
ulica a číslo text
domu
mesto
text
13.3.
krajina
text
13.4.
poštové
smerové
číslo
telefónne
číslo
e-mailová
adresa
alfanumerický kód
13.5.
13.6.
text
text
povinný údaj
povinný údaj
nepovinný
údaj
povinný údaj
povinný údaj
nepovinný
údaj
nepovinný
údaj
nepovinný
údaj
nepovinný
údaj
nepovinný
údaj
nepovinný
údaj
Dodatočné informácie
Informácie, ktoré uložil príslušný orgán v kódované
povinný údaj
súlade s prílohou II k smernici 2007/59/ES
informácie
Kolónka 9.a.1 — rodný(-é) jazyk(-y) text
rušňovodiča
Kolónka 9.a.2 — priestor vyhradený na text
záznamy členského štátu vydávajúceho
preukaz v prípade informácií, ktoré môžu
byť
potrebné
podľa
vnútroštátnych
právnych predpisov
Zdravotné obmedzenia
15.
15.1.
Informácie, ktoré uložil príslušný orgán v kódované
povinný údaj
súlade s prílohou II k smernici 2007/59/ES
informácie
Povinné nosenie okuliarov/šošoviek
(kód b.1)
Povinné nosenie sluchových pomôcok
(kód b.2)
Oddiel 3: Historické informácie o stave preukazu a výsledky pravidelných kontrol
14.
14.1.
12 - 3
Z3
Príloha 12
Dátum prvého vydania
Dátum prvého vydania
RRRR-MM-DD
povinný údaj
Dátum skončenia platnosti
Dátum skončenia platnosti (a dátum RRRR-MM-DD
povinný údaj
očakávaného
formálneho
obnovenia
platnosti)
Aktualizácia (možno uviesť niekoľko záznamov)
18.
18.1.
Dátum aktualizácie
RRRR-MM-DD
povinný údaj
18.2.
Dôvod aktualizácie
text
povinný údaj
Zmena(-y) a doplnenie(-a) (možno uviesť niekoľko záznamov)
19.
19.1.
Dátum zmeny a doplnenia
RRRR-MM-DD
povinný údaj
19.2.
Dôvod zmeny a doplnenia
text
povinný údaj
Pozastavenie platnosti (možno uviesť niekoľko záznamov)
20.
20.1
Trvanie pozastavenia platnosti
od
(dátum)
do povinný údaj
(dátum)
20.2.
Dôvod pozastavenia platnosti
text
povinný údaj
Odobratie (možno uviesť niekoľko záznamov)
21.
21.1.
Dátum odobratia
RRRR-MM-DD
povinný údaj
21.2.
Dôvod odobratia
text
povinný údaj
Nahlásenie straty preukazu
22.
22.1.
Dátum oznámenia
RRRR-MM-DD
povinný údaj
22.2.
Dátum vydania duplikátu
RRRR-MM-DD
povinný údaj
Nahlásenie krádeže preukazu
23.
23.1.
Dátum oznámenia
RRRR-MM-DD
povinný údaj
23.2.
Dátum vydania duplikátu
RRRR-MM-DD
povinný údaj
Nahlásenie zničenia preukazu
24.
24.1.
Dátum oznámenia
RRRR-MM-DD
povinný údaj
24.2.
Dátum vydania duplikátu
RRRR-MM-DD
povinný údaj
Oddiel 4: Informácie o základných požiadavkách na vydanie preukazu a výsledky
pravidelných prehliadok a previerok
Vzdelanie
25.
25.1
Základná
najvyšší
stupeň text
povinný údaj
požiadavka
dosiahnutého vzdelania
Telesná
26.
zdatnosť
26.1.
Základná
vyhlásenie
o
splnení text
povinný údaj
požiadavka
požiadaviek uvedených v
prílohe II (oddieli 1.1, 1.2,
1.3 a 2.1) k smernici
2007/59/ES
26.2.
Dátum
RRRR-MMpovinný údaj
prehliadky
DD
26.3
Následné
potvrdené/nepotvrdené
text
povinný údaj
pravidelné
prehliadky
16.
16.1.
17.
17.1.
12 - 4
ŽSR Z 3
Príloha 12
26.4.
(možno uviesť
niekoľko
záznamov)
Nasledujúca
prehliadka
dátum poslednej prehliadky
RRRR-MMDD
povinný údaj
dátum
očakávanej
prehliadky
RRRR-MMDD
povinný údaj
26.6.
Poznámky
Poznámky, ktoré treba spresniť:
— bežný plán
— predpokladaný plán (podľa
osvedčenia lekára)
— v prípade potreby zmena
informácií (kód 9.a.2)
— zmena kódu obmedzenia
— iné
+
priestor
na
spresnenie
text
povinný údaj
27.
27.1
Psychická spôsobilosť na výkon povolania
Základná
vyhlásenie
o
splnení
požiadavka
požiadaviek uvedených v
prílohe II (oddiel 2.2) k
smernici 2007/59/ES
Dátum
prehliadky
Nasledujúca(-e)
len v prípade potreby
prehliadka(-y)
(možno uviesť niekoľko
záznamov)
dátum každej nasledujúcej
prehliadky
Všeobecné odborné vedomosti
Základná
vyhlásenie
o
splnení
požiadavka
požiadaviek uvedených v
prílohe IV k smernici
2007/59/ES
Dátum previerky
text
povinný údaj
RRRR-MMDD
vyhlásenie
povinný údaj
RRRR-MMDD
povinný údaj
text
povinný údaj
RRRR-MMDD
RRRR-MMDD
povinný údaj
26.5.
27.2.
27.3.
27.4.
28.
28.1.
28.2.
28.3
Nasledujúca
previerka
nasledujúcej
formálnej
(iba ak sa požaduje na
vnútroštátnej úrovni)
povinný údaj
povinný údaj
12 - 5
Z3
Príloha 12
4. Prístupové práva
Bezpečnostný orgán poskytne prístup k informáciám uvedeným vo Vydanom
registri preukazov (VRP) týmto zainteresovaným stranám na tieto účely:
— príslušným orgánom ostatných členských štátov na základe odôvodnenej
žiadosti na účely:
= kontroly vlakov premávajúcich v oblasti ich jurisdikcie;
= preskúmania dodržiavania súladu so všetkými subjektmi pôsobiacimi v
oblasti ich jurisdikcie;
— agentúre ES na základe odôvodnenej žiadosti na účely hodnotenia vývoja v
oblasti certifikácie rušňovodičov a to najmä pokiaľ ide o prepojenie registrov;
— každému zamestnávateľovi rušňovodičov na účely získania informácií o stave
preukazov;
— železničným podnikom a manažérom infraštruktúry, ktorí zamestnávajú alebo
najímajú rušňovodičov, na účely získania informácií o stave preukazov;
— rušňovodičom na základe žiadosti na účely prezerania údajov, ktoré sa ich
týkajú;
— vyšetrovacím orgánom ustanoveným na účely vyšetrovania nehôd.
5. Výmena údajov
Prístup k relevantným údajom sa poskytuje na oficiálnu žiadosť. Príslušný orgán
bezodkladne poskytuje údaje spôsobom, pri ktorom sa zabezpečuje bezpečný
prenos informácií a ochrana osobných údajov.
6. Obdobie uchovávania údajov
Všetky údaje vo VRP sa uchovávajú aspoň 10 rokov odo dňa skončenia platnosti
preukazu rušňovodiča.
Ak sa kedykoľvek počas desaťročného obdobia začne vyšetrovanie zahŕňajúce
rušňovodiča, údaje týkajúce sa rušňovodiča sa musia uchovať dlhšie ako 10
rokov (ak sa to požaduje). Všetky zmeny vo VRP sa zaznamenávajú.
Odbor riadenia ĽZ GR ŽSR a OÚ ŽSR, ktoré zamestnávajú rušňovodičov
(vodičov vozidiel železničnej údržby (OR, RR ÚŽI)), vytvoria register
harmonizovaných doplnkových osvedčení podľa vyššie uvedených parametrov
najneskôr do 30.06.2011. Registrácia a vydávanie osvedčení sa realizuje počnúc
dňom 01.07.2011 pre rušňovodičov ŽSR v kategórii A, A 1- A 5, B, B 1-B 2.
12 - 6
ŽSR Z 3
Príloha 13
Zoznam a vzory tlačív
– Prihláška na skúšku (500 071)
– Výkaz o vzdelávaní zamestnanca (500 072 + 500 073)
– Plán výcviku (500 076)
– Výkaz o účasti na pravidelnom školení (500 077)
– Zoznam zamestnancov, ktorí musia spĺňať podmienku odbornej
spôsobilosti
– Harmonizované doplnkové osvedčenie (Nariadenie Komisie (EU)
č. 6/2010)
– Formulár žiadosti o preukaz rušňovodiča (Nariadenie Komisie (EU)
č. 36/2010)
– Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (Vyhláška MDPT SR č.245/2010 Z. z.)
– Osvedčenie BOZP (vzor vypracováva PVZ)
– Protokol z praktickej časti skúšky HŽV (traťový strojník)
– Kópia doplnkového osvedčenia (Nariadenie Komisie (EU) č. 36/2010)
– Karta znalostí tratí a HŽV
13 – 1
Z3
Príloha 13
13 – 2
ŽSR Z 3
Príloha 13
13 – 3
Z3
Príloha 13
13 – 4
ŽSR Z 3
Príloha 13
3
13 – 5
Z3
Príloha 13
13 – 6
ŽSR Z 3
Príloha 13
3
13 – 7
Z3
Príloha 13
13 – 8
ŽSR Z 3
Príloha 13
3
13 – 9
Z3
Príloha 13
13 – 10
ŽSR Z 3
Príloha 13
13 – 11
Z3
Príloha 13
13 – 12
ŽSR Z 3
Príloha 13
13 – 13
Z3
Príloha 13
13 – 14
ŽSR Z 3
Príloha 13
13 – 15
Z3
Príloha 13
13 – 16
ŽSR Z 3
Príloha 13
13 – 17
Z3
Príloha 13
13 – 18
ŽSR Z 3
Príloha 13
13 – 19
Download

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA ŽSR