Pre optimálny výsledok pracujeme ako tím.
Rovnako ako naše výrobky.
PROGRAM
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Semináre o vredoch predkolenia a
kompresívnej liecbe 2011
BRATISLAVA, Slovensko, 10. októbra 2011
Hlavný Sponzor
BRATISLAVA 10 OKTÓBER 2011
VIEDEN, Rakúsko, 11. októbra 2011
BUDAPEŠT, Madarsko, 13. októbra 2011
Miesto adresy:
Park Inn Danube Hotel, Rybné nám. 1,
811 02 Bratislava, Slovensko
CME kredity
Kredity sústavného vzdelávania (CME)
lekárom a sestrám udeluje Slovenská
angiologická spolocnost SLS a Spolocnost
cievnej chirurgie SLS.
Pocet získaných kreditov bude oznámený
na webovej stránke seminára. Kontaktujte
EWMA sekretariát, ak chcete podrobnejšie
informácie.
CombiSensation
Výrobky. Znalosti. Skúsenosti.
Spojenie pre maximálny úžitok.
Kombinácie s inováciami: Krytie na rany HydroTac
a tlakový obväz Pütter-Verband.
Pri vývoji hydropolymérového krytia HydroTac a tlakového
obväzu Pütter-Verband sme sa dali inšpirovať vami,
profesionálnymi zdravotníkmi: oba výrobky sú vysoko flexibilné a pri liečbe vredov predkolenia sa dokonale dopĺňajú.
HydroTac udržuje suché rany vlhké a exsudujúce rany
dostatočne suché. Tlakový obväz Pütter-Verband zabezpečí
silnú kompresiu postihnutého miesta.
Kombinácia vlhkého krytia HydroTac a kompresívneho
ovínadla Pütter-Verband je najlepším možným riešením
prispôsobeným potrebám vašich pacientov.
Pacientom preto maximálne vyhovuje –
rovnako ako vy.
Kontakt:
Sekretariát EWMA
Nordre Fasanvej 113, 2. floor
DK-2000 Frederiksberg
Denmark
Tel: +45 7020 0305
Fax: +45 7020 0315
[email protected]
www.ewma.org
Internetová stránka
www.ewma.org/icc-ewma-seminar
www.combisensation.com
Anz_Puetter_HydroTac_SK_DINA5.indd 1
Kredity sú úcastníkovi priznané v zmysle
vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
Aktívna úcast: Autor prednášky - 10
kreditov, spoluautor - 5 kreditov.
Autor prednášky v cudzom jazyku - 15
kreditov, spoluautor - 10 kreditov.
Kredity možno priznat najviac dvom
spoluautorom!
Za pasívnu úcast - 3 kredity.
14.09.11 08:40
LAYOUT: BIRGITTE CLEMATIDE · PRINT: KAILOW GRAPHIC A/S · dENMARK 2011
Generálny Sponzor
VRED PREDKOLENIA
A KOMPRESIA
SEMINÁR 2011
SEMINÁR 2011
A KOMPRESIA
VRED PREDKOLENIA
Organizuje:
EWMA – European Wound Management Association
ICC – International Compression Club
SSOOR – Slovenská spolocnost pre ošetrovanie otvorených rán
S.A.S SLS – Slovenská angiologická spolocnost, Slovenskej lekárskej spolocnosti
SCCH SLS – Spolocnost cievnej chirurgie, Slovenskej lekárskej spolocnosti
PROGRAM
Cas
Plenárna miestnost:
Diamant Hall
Uvítanie
Workshop miestnost:
Emeraude
Workshop miestnost:
Malachit
Workshop miestnost:
Diamant 3
08:00 Registrácia
09:00 Privítanie a predstavenie
Hugo Partsch (ICC), Finn Gottrup (EWMA), Viera Machácková (SSOOR),
Peter Labaš (Dekan LF UK Bratislava), Viera Štvrtinová (SAS - SLS),
Mária Šimaljaková (SDS - SLS), Vladimír Šefránek (SCCH - SLS)
09:15 Vred predkolenia
Predsedníctvo:
Peter Labaš, Mária Šimaljaková
1.Úvod do problému, Finn Gottrup
Program seminára pozostáva z prednášok, praktických workshopov,
priemyselného sympózia a diskusných fór, a veríme, že bude
prínosom pre Vašu prax. Využite tiež príležitost navštívit výstavu
firiem – predstavujúcich svoje produkty týkajúce sa témy seminára.
2.Aký velký je problém? Peter Franks, Finn Gottrup
3.Kto je trpiaci? Ewald Ambrózy
VÝSTAVA 08:00 - 16:00
10:15 Prestávka na kávu a výstava
10:45 Kompresia:
Predsedníctvo:
Viera Štvrtinová, Vladimír Šefránek
Hartmann workshop
Hlavným cielom seminára je:
n Poskytnút aktuálne informácie o súcasnom stave liecby UC a
použitia kompresívnej terapie v Slovenskej republike.
n Predstavit ICC návody v liecbe vredov predkolenia a diskutovat
o ich implementácii.
n Prezentovat hlavné výstupy tímov EWMA LUP projektu v Polsku,
Slovinsku a Ceskej republike, diskutovat o ich využití v liecbe
vredov predkolenia na Slovensku.
1.Kedy? – Diferenciálna diagnostika
Frantisek Zernovický st.
2.Ako? – Kompresívne materiály
Frantisek Zernovický ml.
3.Preco? – Ako funguje kompresia
Hugo Partsch
12:15 Obed a výstava 12:15-13:45
Veríme, že Vašou aktívnou úcastou prispejete k dosiahnutiu cielov
seminára.
12:45 3M Satelitné sympózium
13:45
14:00 Uzavretá sekcia pre pozvaných úcastníkov
– z organizácií pre rany, zdravotnícke inštitúcie a
14:30 iných významných orgánov z oblasti rozhodovania
15:15 Prestávka na kávu a výstava
15:45 Okrúhly stôl: Aká je situácia v hostujúcej krajine
a co by sa malo urobit?
Predseda: Finn Gottrup, EWMA,
Representi - Slovenskej asociácie pre manažment
16:30 rán a reprezentanti EWMA Leg Ulcer Projektu
Vážení prítomní.
Dovolte, aby sme Vás všetkých v mene Medzinárodného Klubu
kompresie (ICC), Európskej asociácie manažmentu rán (EWMA),
Dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave profesora Petra Labaša,
Slovenskej angiologickej spolocnosti SLS (SAS SLS), Spolocnosti
cievnej chirurgie SLS (SCCH SLS) a Slovenskej spolocnosti pre
ošetrovanie otvorených rán (SSOOR) privítali v Bratislave na
seminári „Vred predkolenia a kompresia“.
Workshop:
Skupina 1
Klinická a inštrumentálna Varitex Workshop
diagnostika
František Žernovický ml.
Skupina 2
Lohmann & Rauscher
Workshop
Skupina 2
Varitex Workshop
(Opakované)
Skupina 1
Lohmann & Rauscher
Workshop
(Opakované)
Prajeme Vám pekný pobyt v Bratislave.
Prof. Finn Gottrup, EWMA, Prof. Hugo Partsch, ICC,
Prof. Peter Labaš, dekan LF UK Bratislava,
Prof. Viera Štvrtinová SAS SLS, Prof. Vladimír Šefránek SCCH SLS,
Výkonný výbor SSOOR
Designed for
Patients
Less Tolerant of Compression
3M™ Coban™ 2 LayerLite Compression System
Designed with Intelligent Compression Dynamics
3M™ Coban™ 2 Layer Lite Compression System is specifically
designed to provide therapeutic compression yet remain comfortable
for patients less tolerant of compression therapy, including those who:
•have mixed etiology with ABPI greater than or equal to 0.5
•are new to compression, or where tolerance is not known
•are frail
•are less mobile
Coban 2 Layer Lite reduces the risk of tissue damage on patients with
ABPI greater than or equal to 0.5, making it a safe, comfortable and
effective option for the treatment of venous leg ulcers.
Coban 2 Layer Lite is latex free.
To learn more about 3M™ Coban™ 2 Layer Compression Therapy
products, visit us at www.3M.com/coban2layer, contact your local
3M Skin and Wound Care
representative.
3M
Download

VRED PREDKOLENIA A KOMPRESIA SEMINÁR 2011