Peter Varga ...GEODET
Geodetické a katrografické práce
Faktúra - Daňový doklad
Dodávateľ:
č.26/2014
Odberateľ:
Peter Varga - GEODET
č.d.736, 925 02 Dolné Saliby
OBEC JELKA
ul. Mierová
92523 Jelka
Č.
IČO: 40216616
IČO: 00306011
DIČ: 1047394425
DIČ: SK 2021006691
č.ú.: 0201374017/0900
č.ú.:
959/17
Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Deň vystavenia faktúry:
25.06.2014
forma úhrady: hotovosť
Deň splatnosti faktúry:
25.06.2014
KS:
Dátum zdanit. plnenia:
25.06.2014
VS: 262014
Faktúrujem Vám:
p.č.
1.
Popis prác
Faktúrujem
Cena
Vám za geodetické
zameranie v KÚ JELKA,
Geometrický plán Č. 357154564-87/2011
Spolu:
250.00 - EUR
250.00 - EUR
DPH: nie som platca DPH
Celková faktúrovaná suma:
250.00 - EUR
Faktúru vystavil:
Peter Varga
súkromný geodet
92502 Dolné Saliby č. 736
IČO: 40 216 6 J 6
DIČ: 1047394425
Podpis
I
ť!/
c.d.736, 92502 Dolné Saliby
ankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s ..
číslo účtu:0201374017j 0900
~ 0905363337
IČO: 40216616
DIČ: 1047394425
Download

Peter Varga ...GEODET