H L AV N Á T É M A
V Ý ŤA H Y
V DISPOZÍCII BUDOV Z HĽADISKA
Z N I Ž OVA N I A H L U Č N O S T I I C H P R E VÁ D Z K Y
Na základe historických podkladov sa dokumentuje, že prvý „výťah“ zostrojil Archimedes asi
v roku 236 pred n. l. Bol to jednoduchý výťah na „ručný pohon“. Prvý skutočný výťah v obytnej
budove použil v roku 1670 E. Weigel v nemeckom meste Jena. Výťah v „súčasnej podobe“
uviedol a realizoval v roku 1853 Elisha Graves Otis v obchodnom dome v New Yorku. Výťahy
dneška prešli technickým a konštrukčným vývojom až do súčasnej modernej podoby.
Výťahy sú v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou budov (v budovách
s nadzemným podlažím viac ako 12 m
[1]). Keď hovoríme o výťahu ako o zdroji
hluku, potom treba uviesť aj ďalšie súčasti ako sú:
1) strojovňa, šachta – členenie z hľadiska priestoru
2) pohon, kabína, vodiace kladky laná,
elektrické vybavenie – členenie z hľadiska konštrukčného prvku, stýkače
[2].
Hluk z prevádzky výťahu sa šíri najmä cez ohraničujúce stavebné konštrukcie – štrukturálny hluk. Preto
protihlukové a protivibračné opatrenia
sa orientujú na zníženie šírenia hluku
a vibrácií z jednotlivých súčastí výťahu
do stavebných konštrukcií. Len v takom
prípade dosiahneme požadované prípustné hladiny hluku v chránených
miestnostiach budovy podľa Vyhlášky
MZ SR č. 549/2007 [3].
26
ES 3/2011
Hygienické požiadavky
a normatívne kritériá
na nepriezvučnosť konštrukcií
Hluk z prevádzky výťahu charakterizujeme ako hluk prerušovaný. Základným
kritériom na jeho posudzovanie v objektoch bytovej a občianskej výstavby je
hladina A hluku LA (dB), LAmax (dB)
a ekvivalentná hladina A hluku LAeq (dB)
v chránených miestnostiach budovy [3].
Vyžadované kritériá na vzduchovú nepriezvučnosť musia spĺňať steny oddeľujúce výťahovú šachtu od chránených
miestností podľa STN 73 0532 [4].
Prípustné hladiny hluku možno splniť
pri nasledujúcich hlavných stavebnokonštrukčných a technických podmienkach:
• vhodné dispozičné riešenie budov
a situovanie výťahu z hľadiska polo-hy
zdroja hluku a chránených miestností;
• výber strojových zariadení so zníženou hlučnosťou;
• pružné upevnenie vodidiel do stien
výťahovej šachty; (špeciálne konštrukčné riešenia)
• pružné uloženie strojov v strojovni bez
akustických mostov;
• stlmenie otvárania a zatvárania dverí;
• pružné uloženie spínačov, riadiacich
systémov a pod.
V úrovni projektového riešenia je to
práve dispozičné riešenie budovy, rešpektovanie zásad stavebnej akustiky
a úzka spolupráca architekta, konštruktéra a akustika špecialistu.
Na obr. 1 sú dve dispozičné začlenenia výťahov v pôdoryse budovy. Výťah
vedľa spálne nie je veľmi vhodným riešením, preto je v samostatnej šachte
a medzi ňou a stenou je naviac zvuková
izolácia (obr.1/A). V prípade 1/B (vhodnejšie situovanie výťahu) sú priľahlé
miestnosti bez zvýšeného nároku na
akustiku vnútorného priestoru [3]. Samozrejme, že výťah môže byť situovaný aj
H L AV N Á T É M A
■ Obr. 1 – Situovanie výťahovej šachty v dispozícii starších budov
A – samostatná nosná konštrukcia výťahovej šachty v konštrukčnej sústave P 1.14
BA – radová sekcia,
B – výťahová šachta v konštrukčnej sústave BANKS – S
■ Obr. 2 – Vybrané schémy usporiadania strojovne výťahov
A
B
C
D
–
–
–
–
duplex,
triplex,
kvadrouplex,
štyri výťahy v protiľahlom usporiadaní
mimo vnútorného pôdorysného riešenia
budovy ako to bolo napríklad v prípade
konštrukčných systémov ZTB, BAURING
a pod.
Strojovňa výťahu
Strojovňa výťahu je obyčajne situovaná na streche budovy alebo v suteréne
strojovne spĺňal požiadavku Rw ≥ 30 dB
a dvere Rw ≥ 15 dB. Pre strojovne v suteréne sa odporúča, aby dvere spĺňali
požiadavku Rw ≥ 20 dB. Strojovňa a v nej
výťahový stroj s elektromotorom sú hlavným zdrojom hluku [2]. V staršom bytovom fonde sú realizované výťahy, ktoré
čakajú na modernizáciu. Na obr. 2 sú
vyznačené vybrané možnosti dispozičného riešenia strojovní a osadenia strojových zariadení. Najčastejším nedostatkom výťahov z hľadiska hluku je ich
zdvíhacia funkcia. Táto je zdrojom rôznych mechanických zdrojov hluku, ktoré
vznikajú v pohonnom zariadení a pri riadení výťahu v čase jeho normálnej prevádzky.
Aj v prípade moderných výťahov platí,
že na zníženie šírenia hluku je dôležité
dôkladné plánovanie na úrovni dizajnu
budovy architektom, konštruktérom
a špecialistom z oblasti stavebnej akustiky. Na zamedzenie šírenia hluku je
potrebné zvážiť tri hlavné priority: poloha výťahu v dispozícii budovy, protihlukové úpravy šachty a kotviace body vodidiel. V súčasnosti sú široké technickokonštrukčné a stavebno-akustické možnosti zníženia hlučnosti systémov pohonu, ktoré zabezpečia vyžadované hygienické požiadavky. Hluk, ktorý sa šíri konštrukciou je vlastne vibračná energia
z rotujúcich a vibrujúcich dielov výťahu.
Tieto vibrácie sú typické v nízkych kmitočtoch a vyžarované ako počuteľný
hluk. Na zníženie prenosu tohto hluku je
stroj výťahu izolovaný od vodidiel gumovými tlmičmi. Vysoké prevádzkové kmitočty (elektrické interferencie vo vysokých kmitočtoch) pohonu sú zdrojom
hluku, ktorý je čiastočne nepočuteľný
pre ľudský sluch. Tento poznatok je
dôležitý hlavne v budovách s vyľahčeným konštrukčným systémom a ľahkými
deliacimi konštrukciami. Základným
princípom riešenia všetkých strojovní
výťahov z hľadiska šírenia hluku a vibrácií je pružné uloženie stroja na nosný
rošt. Nosný rošt sa musí pružne uložiť na
odizolovaný základ pre zníženie vplyvu
vibrácii.
Výťahové šachty
(novšie technické riešenia sú v šachte
bezstrojovňové výťahy). Poloha strojovne
závisí hlavne od dispozičného riešenia
budovy, počtu podlaží a druhu zvoleného
výťahu. V prípade, že strojovňa nesusedí
s chránenými priestormi, z hľadiska
hluku je postačujúca podmienka, aby
index nepriezvučnosti obvodovej steny
Deliace konštrukcie medzi šachtou
a chránenou miestnosťou musia spĺňať
požiadavky normy STN 73 0532 [4].
Nosné konštrukcie výťahovej šachty sú
obvykle riešené ako stavebné konštrukcie na silikátovej báze (betón, železobetón). Výnimku tvoria výťahy s priehľadnou kabínou. Medzi stenou šachty a deliacou konštrukciou je obvykle dilatačná
škára h = 10 – 20 mm. Výťahové šachty
z priestorových dielcov spolu so strojov-
ES 3/2011
27
H L AV N Á T É M A
ňou musia tvoriť samostatný celok, bez
tuhých stykov s konštrukciou budovy –
akustický most. Prerušenie styku v mieste výťahovej šachty a stropnej konštrukcie je obvykle riešené izolačným materiálom na báze minerálnej vlny alebo
gumy.
V šachte sú aj vodidlá, ktoré sú upevnené do steny pomocou kotiev. Odporúča sa, aby ich súčasťou boli protivibračné pružné prvky v súlade s požiadavkami [2]. Priestor medzi výťahovou šachtou
a bytom môže byť využitý ako inštalačné
jadro alebo miestnosti, ktoré si nevyžadujú zvýšené požiadavky na hluk vo vnútornom prostredí – akustický medzipriestor.
Umiestnenie stýkačov
a tlačidlových ovládačov
Skriňa stýkačov musí byť pružne
prichytená na stenu. Často sa však
vyskytuje tuhé spojenie skrine a steny,
čo zapríčiňuje šírenie hluku chvením
cez stavebné konštrukcie. Pružný spoj
tvoria pogumované pružiny – valcové
(STN 63 5813). Prednostne sa odporúča
pripevniť skriňu stýkača na pružne uložený základ výťahového stroja, prípadne
na výťahovú šachtu. Nové výťahy majú
inštalované nehlučné rozvádzače a nové
tlačidlové kombinácie, ktoré sú zabezpečené aj proti poškodeniu. Zariadenia
možno použiť aj do starších výťahov, čím
sa výrazne zníži hlučnosť prevádzky
výťahu.
■ Obr. 3 – Poloha výťahovej šachty a spôsob otvárania a zatvárania výťahu
vzhľadom na dispozičné riešenie budovy
A
B
C
D
E
F
G
H
–
–
–
–
–
–
–
–
výťahy sú v samostatnej sekcii budovy,
výťahy sú v samostatnej sekcii budovy prepojené na priestor chodby s dverami,
výťahy sú v jednej sekcii so schodišťom,
výťahová sekcia doplnená s protipožiarnymi dverami,
výťahy a schodište v dispozícii budovy napojené na chodbu,
výťah je situovaný v zrkadle schodišťa,
výťah je pristavaný k budove,
výťah je situovaný v hale budovy F – dvere spĺňajú protipožiarne požiadavky
podľa EN 81 – 1, S – výťahové dvere odolné iba proti deštrukcii
■ Obr. 4 – Príklady vhodného umiestnenia výťahov v pôdoryse budovy
Poloha výťahovej šachty
v dispozícii budovy
Výťahy sa v budovách obyčajne projektovali a projektujú do samostatného
priestoru v dispozícii budovy. V blízkosti
výťahu sú situované miestnosti, ktoré si
nevyžadujú zvýšené požiadavky na ochranu pred hlukom [2]. Sú to napríklad:
WC, kúpelňa, chodba, komora, inštalačné jadrá, pivničné priestory pre byty na
podlaží a podobne.
Najvýhodnejšie riešenie z pohľadu
hluku je, keď sú výťahy situované
v samostatnej sekcii mimo dispozície
budovy. Sekcia s výťahovými šachtami
sa môže doplniť aj schodiskom. Príkladom je poloha výťahovej šachty a vstupy
do výťahu vzhľadom k ostatným častiam
budovy a chráneným miestnostiam na
obr. 3.
Deliace konštrukcie medzi šachtou
a konštrukciou objektu charakterizujeme buď ako akusticky jednoduché,
alebo násobné so vzduchovou vrstvou.
Pružné podložky, polotuhé protivibračné materiály znižujú šírenie vibrácií
najmä v oblasti nízkych kmitočtov. Práve
28
ES 3/2011
A – v samostatnej sekcii prepojené na priestor chodby,
B – v jednej sekcii so schodišťom
H L AV N Á T É M A
tieto sú vo všeobecnosti málo tlmené
stavebnými konštrukciami (od 31,5 do
500 Hz).
Hladinu A hluku v úrovni podlažia
ovplyvňuje aj spôsob otvárania a zatvárania dverí. Hluk sa šíri stavebnou
konštrukciou výťahovej šachty do bytov.
Práve tento nepriaznivý hluk je charakteristický pre spôsob zatvárania výťahových dverí v starších budovách. V prípade nových výťahov je snaha výťahové
dvere realizovať takmer nehlučné.
• osadenie výťahových strojov na základ
cez pružné podložky bez akustických
mostov;
• nastavenie strojových zariadení a pravidelná údržba v zmysle vyhlášok,
noriem a TPV.
• používanie typových výťahov pri navrhovaní a riešení, ktoré majú u prototypov vykonané merania.
Vhodné umiestnenie výťahovej šachty
ale aj schodiska je na obr. 4.
Záver
Na základe uvedenej analýzy môžeme stanoviť základné dispozičné
a technicko-konštrukčné princípy znižovania hluku pri prevádzke výťahov
(nových aj starších):
• dispozičné riešenie budovy z hľadiska situovania výťahu a chránených
miestnosti;
• konštrukčné a materiálové riešenie
dielcov výťahovej šachty;
• pružné upevnenie výťahových vodidiel na stenu a ich vzájomné spojenie;
• pružné upevnenie stýkačov, riadiacich systémov a nehlučné zatváranie
dverí;
Príspevok je spracovaný s podporou
grantovej agentúry VEGA 1/0208/09.
Prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD.
SvF STU Bratislava
Recenzoval: Ľubomír Blažíček
Foto: LB výťahy, s. r. o.
Literatúra:
[1] STN 73 4301 Budovy na bývanie.
SÚTN Bratislava, 2005
[2] STN EN Bezpečnostné predpisy pre
konštrukcie a montáž osobných,
nákladných a malých nákladných
výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy.
SÚTN Bratislava, 1993
[3] Vyhláška MZ SR č. 549/2007, ktorou sa
stanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
[4] STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie
akustických vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky. ÚNMS
Bratislava, 2000
[5] Tomašovič, P. – Dlhý, D. – Gašparovičová, V. – Rychtáriková, M.: Akustika
budov. Stavebná a urbanistická akustika. Vydavateľstvo STU Bratislava,
2009, ISBN 978-80-227-3019-8
[6] STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb. ÚNMS Bratislava, 2002
[7] OTIS Katalóg. Stavebné úpravy šachiet a strojovní osobných a lôžkových
výťahov. 1996
[8] KONE Lift Katalóg pre projektovanie
[9] Dlhý, D.: Kvalita vnútorných drevených dverí z hľadiska akustiky. In.:
medzinárodná konferencia Drevené
okná, dvere a schody. DT ČSVTS Hranice 2005, ČR, s. 35 – 41
INZERCIA
L B V Y TA H Y
ES 3/2011
29
Download

LB výťahy