&
0
<
&0
0<
&<
&0<
.
ZÁ
Č
E
R
VE
S
Á
N
V
Á
PR
O
OJ ÁRN
ZV KUL AV
ROOLE RA S
M NT
CE
-M
E
Í
DIC
NS
A
KE
HO
ROZVOJ
MOLEKU
MOLEKULÁRNO-MEDICÍNSKEHO
CENTRA SAV
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z FINANČNÉHO MECHANIZMU EHP,
NÓRSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU
A ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁZOV PROJEKTU:
KÓD PROJEKTU:
ROZVOJ MOLEKULÁRNO-MEDICÍNSKEHO CENTRA SAV
AKO UNIKÁTNEHO PRACOVISKA NA SLOVENSKU
V OBLASTI MODERNEJ MEDICÍNY
SK 0095
THIS PROJECT IS SUPPORTED BY GRANT
FROM ICELAND LIECHTENSTEIN AND
NORWAY THROUGH THE EEA
FINANCIAL MECHANISM AND THE
NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM.
Molekulárno-medicínske centrum
Slovenská akadémia vied
ZÁ
VE
N
Č
RE
PR
S
Á
A
V
Á
O
R
P
U
T
K
JE
O
OJ ÁRN
ZV KUL AV
ROOLE RA S
M NT
CE
-M
E
ÍN
DIC
SK
EH
O
ROZVOJ
MOLEKU
MOLEKULÁRNO-MEDICÍNSKEHO
CENTRA SAV
MMC SAV
Riaditeľ: MUDr. Richard Imrich, PhD.
Zástupca riaditeľa: Mgr. Zuzana Jezerská
Vlárska 7, 831 01 Bratislava
Detašované pracovisko Martin
RADA MMC SAV
(riaditelia ústavov SAV,
zástupca II. Oddelenia SAV)
NBÚ SAV
MVDr Ivo Vanický, Csc.
Šoltésovej 4, 040 01 Košice
ODBOR SEKCIÍ
Cytoanalytická sekcia
MUDr. Oľga Babušíková, DrSc.
Genomická sekcia
Mgr. Daniela Gašpéríková, Csc.
Proteomická sekcia
Ing. Ľudovít Škultéty, Csc.
Sekcia bioimagingu a bioinformatiky
Sekcia regeneračnej medicíny
ÚEO SAV
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Vlárska 7, 833 91 Bratislava
ÚEE SAV
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
Vlárska 3, 833 06 Bratislava
ÚMFG SAV
Doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Vlárska 5, 833 34 Bratislava
VÚ SAV
MVDr. Juraj Kopáček, Csc.
Dúbravská cesta 9, 845 05
Bratislava
ROZVOJ
MOLEKU
MOLEKULÁRNO-MEDICÍNSKEHO
CENTRA SAV
OBSAH
Úvodné slovo
KAPITOLA PRVÁ
1. Ciele a ich naplnenie
2. Vstupy a výstupy projektu
2.1 Nákup a inštalácia zariadení
2.2 Rozvoj ľudských zdrojov
2.3 Implementácia nových technologií a
rozvoj spoluprác na regionálnej,
národnej a medzinárodnej úrovni
2.4 Manažment a publicity
3. Projektové indikátory
4. Závery a udržateľnosť projektu
KAPITOLA DRUHÁ
1. Cytoanalitická sekcia
2. Genomická sekcia
3. Proteomická sekcia
ÚSTAVY ZDRUŽENÉ V MOLEKULÁRNO-MEDICÍNSKOM CENTRE SAV
Neurobiologický ústav SAV
Vedecko-výskumná práca na NbÚ SAV sa venuje hlavne štúdiu nervového tkaniva a centrálneho
nervového systému za normálnych a patologických okolností. Zameriava sa predovšetkým na
ischemické a traumatické poškodenie nervového tkaniva a skúma možnosti regeneračných mechanizmov. Vzhľadom k doterajšiemu vedeckému zameraniu tohto ústavu sa perspektívne uvažuje o
vytvorení sekcie MMC SAV špecializovanej na regeneračnú medicínu.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
V posledných rokoch sa na ÚEO SAV stáva dominantným výskum možností diagnostiky, prevencie a
terapie nádorových chorôb na základe nových poznatkov o génoch, ktoré sú príčinou vzniku a rastu
nádorových buniek. Tento trend vychádza z tradičných smerov výskumu ústavu, akými boli a sú
výskum retrovírusov, opravy DNA, fenotypizácie nádorových buniek pomocou monoklonových
protilátok, testovanie chemických látok na ich prípadnú karcinogénnu aktivitu, testovanie novo
vyvinutých chemoterapeutík a skúmanie faktorov, ktoré prispievajú k metastatickému charakteru
nádorových buniek. Práca na ÚEO SAV je taktiež venovaná nádorovej epidemiológii v rámci Registra
nádorov SR, ktorý patrí k najlepším v Európe. ÚEO SAV sa v nedávnom období využitím systému WAVE
na rýchlu detekciu DNA fragmentov sledovali mutácie génov predisponujúcich k vzniku nádorov
prsníka, ovárií, či štítnej žľazy.
Ústav experimentálnej onkológie SAV
V posledných rokoch sa na ÚEO SAV stáva dominantným výskum možností diagnostiky, prevencie a
terapie nádorových chorôb na základe nových poznatkov o génoch, ktoré sú príčinou vzniku a rastu
nádorových buniek. Tento trend vychádza z tradičných smerov výskumu ústavu, akými boli a sú
výskum retrovírusov, opravy DNA, fenotypizácie nádorových buniek pomocou monoklonových
protilátok, testovanie chemických látok na ich prípadnú karcinogénnu aktivitu, testovanie novo
vyvinutých chemoterapeutík a skúmanie faktorov, ktoré prispievajú k metastatickému charakteru
nádorových buniek. Práca na ÚEO SAV je taktiež venovaná nádorovej epidemiológii v rámci Registra
nádorov SR, ktorý patrí k najlepším v Európe. ÚEO SAV sa v nedávnom období využitím systému WAVE
na rýchlu detekciu DNA fragmentov sledovali mutácie génov predisponujúcich k vzniku nádorov
prsníka, ovárií, či štítnej žľazy.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Ústav je zameraný na základný výskum orientovaný na komlexnú analýzu fyziologických funkcií
regulačných bielkovín excitabilných buniek na bunkovej molekulárnej a submolekulárnej úrovni.
Zameriava sa predovšetkým na činnosť jednotlivých transportných bielkovín, ich reguláciu priamo i
prostredníctvom receptorov, kvantitatívnu analýzu sledovaných dejov, vrátane formulovania
vhodných matematických modelov. Prostredníctvom molekulárnogenetických analýz skúma vznik a
vývoj fyziologických a patofyziologických funkcií a dedičných ochorení. Konečný výstup výsledkov
pracoviska smeruje jednak do rozvoja poznania a jednak do klinickej praxe, ako v oblasti diagnostiky,
tak aj terapie.
Virologický ústav SAV
Infraštruktúra tohto ústavu vytvára vhodné podmienky pre monitoring a detekciu vírusových a
bakteriálnych infekcií, umožňuje realizovať ekologické, detekčné, ale najmä molekulárne biologické,
proteomické, štruktúrne aj imunologické štúdie vírusov a baktérií. Tieto štúdie postupne vyúsťujú k
analýzam bunkovej biológie, ako aj k odhaleniu a pochopeniu interakcií medzi patogénom a
hostiteľom a vedú k hľadaniu nových antivírusových látok a vakcinačných stratégií. Všetky tieto
výskumné témy sú podčiarknuté vysokou publikačnou činnosťou vedeckých pracovníkov ústavu v
kvalitných domácich i zahraničných časopisoch, ktorá prispieva k popularizácii vedy a následne k
nadväzovaniu ďalších vedeckých kontaktov s porovnateľnými špičkovými pracoviskami na Slovensku
i v zahraničí. Väčšina projektov na ústave rieši dané úlohy s využitím najmodernejších molekulárne medicínskych prístupov a ich výstupy sú prenášané do medicínskej praxe.
1. ÚVODNÉ SLOVO
Translačný výskum
Základný výskum v biologických vedách prešiel za posledné desaťročia prevratným vývojom, ktorý, znamenal
získanie bezprecedentnej šírky, hĺbky a rôznorodosti informácií odpovedajúcich na fundamentálne otázky fungovania živých organizmov. Dokonca by sa mohlo zdať, že medzi základným výskumom predovšetkým v oblasti genetiky, molekulárnej biológie, či bunkovej biológie na jednej strane a medicínou na strane druhej, vznikla istá medzera
obmedzujúca praktickú aplikáciu výsledkov základného biologického výskumu v klinike. Vedecká, ale aj klinická
komunita si tento problém intenzívne uvedomuje. Jasným dôkazom toho je vznik množstva podoblastí v rámci tzv.
translačného výskumu, ktoré premosťujú vzniknutú medzeru. Vznik molekulárnej medicíny ako samostatnej
disciplíny v rámci translačného výskumu je toho jedným z najdôležitejších príkladov.
Molekulárna medicína
Porozumenie príčin a mechanizmov vedúcich k vzniku chorôb bolo vždy jedným zo základných princípov biomedicínskeho výskumu. Toto poznanie rozširuje možnosti empirických skúsenosti, ktoré medicína zbiera od svojich
počiatkov. Molekulárna medicína ako súčasť translačných snáh posledných rokov využíva poznatky v celom spektre
biologického výskumu, od genetiky po bunkovú biológiu pri ich uplatnení v klinickej praxi.
Napriek značnej heterogenite, ktorá je dôsledkom šírky a zložitosti týchto oblastí biologického výskumu, molekulárna medicína zároveň predstavuje istý spoločný princíp, ktorý spája na prvý pohľad vzdialené odbory. Úzky
kontakt s medicínou zároveň formuje smerovanie základného biologického výskumu s ohľadom na aktuálne
problémy klinickej praxe.
Personalizovaná medicína
Molekulárna medicína vychádza z hlbokého poznania procesov a mechanizmov vzniku ochorení na úrovni
molekúl, ktoré sú základnými stavebnými kameňmi živých organizmov. Genetická informácia zakódovaná v
molekulách deoxyribonukleovej kyseliny (DNA), tvorí informačnú matricu pre fungovanie živých organizmov.
Napriek veľmi vysokej podobnosti DNA sekvencií v ľudskej populácii, aj drobné zmeny sú rozhodujúce pre vznik
ochorenia, jeho závažnejší priebeh, ale aj účinok niektorých liečiv. Molekulárna medicína berie do úvahy aj túto
individuálnu variabillitu v genetickej výbave každého pacienta, čím dáva možnosť vzniku tzv. personalizovanej
liečby.
Komplexný prístup „-omík“
Extrémna komplexnosť dejov prebiehajúcich v živom organizme je významným limitujúcim faktorom reálneho
poznania procesov a mechanizmov vzniku ochorení. Podobne aj možnosť špecificky cielenej liečby s minimom
nežiaducich účinkov je obmedzená touto zložitosťou. Jedným z tradičných prístupov, ktorý dlho pomáhal
porozumieť procesom v živých organizmov je redukcia počtu študovaných dejov alebo štruktúr. Avšak tento redukcionistický prístup má aj obmedzenia dané previazanosťou veľkého počtu vzájomne súvisiacich entít. Nové
technológie s vysokou kapacitou, ktoré umožnili sledovať tisíce znakov alebo udalostí prebiehajúcich v organizme
súčasne, a v reálnom čase, pomáhajú prekonať obmedzenia, ktoré redukcionistický prístup so sebou prináša.
Molekulárna medicína aktívne využíva komplexný prístup na úrovni celého genómu (genomika), celkovej
prepísanej infomácie z DNA do mRNA (transkriptomika), kompletnej výbave proteínov (proteomika) a ďalších
„-omík“. Použitím zložitých bioinformatických algoritmov je možné sledovať a porozumieť aj veľmi komplexným
systémom a dejom prebiehajúcim v ľudskom organizme.
Projekt „Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny“
Molekulárno-medicínske centrum SAV (MMC SAV) vzniklo v novembri 2007. Pri svojom vzniku predstavovalo
projekt jedinečného pracoviska, programovo zameraného na molekulárnu medicínu. Napriek tomu, že na Slovensku už pracovali tímy vedcov a lekárov v tejto problematike, zatiaľ neexistovalo špecializované pracovisko,
ultimatívne spojené s týmto zameraním.
MMC SAV začínalo organizačne a manažérsky z nuly. Práve tomu mal pomôcť projekt, ktorý by prispel k
naštartovaniu najmä koordinácie odborného vedeckého potenciálu, vybudovaniu základných pilierov technickej
podpory a nástupu na národnú i medzinárodnú scénu. Po úspešnej aplikácií sa stal týmto ab esse ad posse projekt
Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej
medicíny. Trvanie projektu predstavovalo 21 prácou naplnených mesiacov, v rozmedzí od júna 2009 do apríla 2011.
Implementačné zložky projektu
V projekte sa aktívne podieľali na odborných výsledkoch tri ústavy v rámci ktorých pôsobia sekcie MMC SAV: Ústav
experimentálnej endokrinológie SAV (Genomická sekcia), Ústav experimentálnej onkológie SAV (Cytoanalytická
sekcia)
a Virologický ústav SAV (Proteomická sekcia). Jednotlivé sekcie prostredníctvom svojich pracovníkov (súčasne
zamestnancov MMC SAV) rozvíjali vedecké úlohy projektu. V každej sekcii pracovali dvaja pracovníci (vedecký
pracovník a odborný operátor) a na projekte pracoval aj vedecký pracovník pre klinické a biomedicínske výstupy.
Vedeckí a odborní pracovníci boli v úzkom odbornom kontakte s hlavným vedeckým koordinátorom, riaditeľom
MMC SAV.
Významnou súčasťou projektu bolo vytvorenie technicko-operatívnej bázy, čo predstavovalo predovšetkým
nákup odborných prístrojov. Ďalšou implementačnou časťou bolo odborné zaškolenie pracovníkov projektu pri
práci
s nakúpenými prístrojmi, plánované študijné pobyty, slúžiace na rozvoj vedeckého potenciálu v danej oblasti, ako aj
účasti na konferenciách, kde sa prezentovali čiastkové výsledky vedeckých meraní a štúdií. V závere projektu sa
realizovala medzinárodná konferencia –Molecular and Translational Medicine Conference 2011 - zameraná na
molekulárnu a translačnú medicínu.
Vzhľadom na to, že na Slovensku je oblasť molekulárnej medicíny relatívne málo známa, a to aj v širokých
odborných kruhoch, propagácia a informovanosť bola jednou z ťažiskových úloh projektu. Je dôležité, aby sa
možnosti diagnostiky dostali do širokého povedomia odbornej, ale aj laickej verejnosti na celom území SR.
Mediálne a informačné výstupy projektu boli zadefinované hneď na začiatku v koncízne pripravenej mediálnej
stratégií, ktorá spolupracovala s obidvoma stranami – vedcami na jednej a mediálnymi pracovníkmi na druhej
strane pri tvorbe popularizačných produktov (web stránka, rozhlas, tlačové médiá, spoluúčasť v relevantných aktivitách, tlač a realizácia informačno-propagačných materiálov). Úsilie, vedené tlačovým koordinátorom, bolo zavŕšené
krátkym televíznym filmom Život silnejší ako osud. Ďalšou významnou súčasťou projektu bolo nadviazanie
pracovných kontaktov a cesty odborno-manažérskeho charakteru v Nórsku s podobnými pracoviskami molekulárnej medicíny. Tieto kontakty predpokladajú rast na základe zahraničných skúseností, ako aj vytváranie spoločných
európskych programov a členstva v odborných organizáciách.
Projekt Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti
modernej medicíny nemal investičný charakter, keďže jeho investičné náklady boli pod hranicou 50 percent
celkového rozpočtu. Celková suma, vynaložená počas 21 mesiacov implementácie predstavovala 718 231 EUR, z
toho 85 percentný bol vklad
z grantových mechanizmov Nórskeho finančného mechanizmu, finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a 15 percent tvoril príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Projekt takejto koncepcie a šírky predstavuje významný počin z hľadiska vytvorenia nového, unikátneho
výskumno – medicínskeho pracoviska na Slovensku. Je postavený na základoch toho najnovšieho, k čomu dospieva
súčasný medicínsky výskum a jeho celospoločenským zámerom je zlepšenie kvality starostlivosti o pacienta na
Slovensku.
Projekt takejto koncepcie a šírky predstavuje významný počin z hľadiska vytvorenia nového, unikátneho
výskumno–medicínskeho pracoviska na Slovensku. Je postavený na základoch toho najnovšieho, k čomu dospieva
súčasný medicínsky výskum a jeho celospoločenským zámerom je zlepšenie kvality starostlivosti o pacienta na
Slovensku.
MUDr. Richard Imrich, Ph.D.
riaditeľ MMC SAV
Mgr. Zuzana Jezerská
technická koordinátorka
projektu
ROZVOJ
MOLEKU
MOLEKULÁRNO-MEDICÍNSKEHO
CENTRA SAV
KAPITOLA PRVÁ
1. Ciele a ich naplnenie
2. Vstupy a výstupy projektu
2.1 Nákup a inštalácia zariadení
2.2 Rozvoj ľudských zdrojov
2.3 Implementácia nových technologií
a rozvoj spoluprác na regionálnej,
národnej a medzinárodnej úrovni
2.4 Manažment a publicity
3. Projektové indikátory
4. Závery a udržateľnosť projektu
ROZVOJ
MOLEKU
MOLEKULÁRNO-MEDICÍNSKEHO
CENTRA SAV
KAPITOLA PRVÁ
V tejto kapitole sa rozoberá projekt z hľadiska procesu implementácie, zahrňujúc odborno-technické a manažérske
postupy. Hodnotí sa naplnenie cieľov projektu, ako aj jeho ďalšia udržateľnosť, dosiahnuté výstupy a oblasť rizík.
2. CIELE A ICH NAPLNENIE
Projekt Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti molekulárnej medicíny trval od 1. augusta 2009 do 31. apríla 2011. Projekt bol financovaný z Finančného mechanizmu EHP,
Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie a rozvoj organického funkčného celku, ktorý bude pod hlavičkou a
záštitou (organizačnou, inštitucionálnou a odbornou) MMC SAV prevádzať výskum, vývoj, vzdelávanie a poskytovanie služieb v oblasti molekulárnej medicíny v Slovenskej republike, a to využitím a rozvojom technológií a ľudských
zdrojov, ktorých základy boli položené v partnerských zakladajúcich ústavoch.
Čiastkové ciele projektu boli nasledovné:
tSP[WPKűVETLâDI[ESPKPW
tCVEPWBOJFJOGSBÝUSVLUÞSZB[BSJBEFOJBÝQFDJBMJ[PWBOâDIMBCPSBUØSJÓ
tQSPQBHÈDJBBJOGPSNPWBOPTƃWFSFKOPTUJPWâ[OBNFNPMFLVMÈSOFKNFEJDÓOZBKFKWâTUVQPWQSFäJWPUB[ESBWJFKFEOPUlivca,
tTUSBUÏHJBQSFQPKFOJBWâTLVNVTQSBYPV
Po 21 mesiacoch implementácie projektu môžeme konštatovať, že ciele projektu boli naplnené a tým sme sa
priblížili k celkovému zámeru MMC SAV ako celku, a to prispieť k zlepšeniu zdravotníckej starostlivosť o pacienta na
Slovensku prostredníctvom rozvoja, podpory a zavádzania koncepcie a výsledkov analýz molekulárnej medicíny do
praxe.
2. VSTUPY A VÝSTUPY PROJEKTU
Medzi vstupy projektu patrili predovšetkým nákupy prístrojového vybavenia a zábeh metodických postupov na
troch pracoviskách MMC SAV, konkrétne Sekcií cytologickej, proteomickej a genomickej. Ďalej to boli školenia
odborného personálu pre prácu s týmto prístrojovým vybavením, služobné cesty, odborné stretnutia a výmenné
pobyty, smerujúce k zlepšeniu odbornej úrovne, ako aj k motivácii špecialistov venovať sa molekulárnej medicíne
na Slovensku, k propagácii a výmene informácií o situácii na Slovensku v oblasti molekulárnej medicíny a k budovaniu perspektívnych sietí.
Medzi výstupy projektu sa počíta predovšetkým fungovanie cytologickej, proteomickej a genomickej Sekcie.
Dôležitým príspevkom v rámci toho sú vyškolení odborníci, vybudované kontakty s inštitúciami výskumu, zdravotníckymi a vzdelávacími inštitúciami v širšom kontexte molekulárnej medicíny na Slovensku a európskom priestore.
Súčasne sa podarilo odštartovať spoločné vedecké a vzdelávacie programy s relevantnými inštitúciami a zvýšilo sa
aj povedomie odbornej a laickej verejnosti o Molekulárnej medicíne, technologických postupoch a jeho využitie v
praxi.
Konkrétne aktivity, ktoré predstavovali výstupy projektu sú uvedené nasledovne:
2.1 Nákup a inštalácia zariadení
Počet zakúpených a inštalovaných zariadení:
1. ABI Prism 7900HT systém na detekciu báz
na princípe RT-PCR
2. AutoMACS Pro magnetický bunkový separátor
3. BD FACS CantoII digitálny prietokový cytometer
4. SP035 vysokotlakový plnič kolón
5. Eppendorf 5301 vákuový koncentrátor
6. Protein software
Počet sekcií využívajúcich zariadenia:
1. Genomická sekcia MMC
2. Cytoanalytická sekcia MMC
3. Proteomická sekcia MMC
2.2 Rozvoj ľudských zdrojov
Rozvoj ľudských zdrojov prebiehal prostredníctvom školení užívateľov prístrojov zakúpených v projekte pre
vedeckých a technických pracovníkov zapojených do projektu (spolu 12 vyškolení) ako aj pre iných pracovníkov
partnerských ústavov, ktorí prístroje aktívne využívajú. Avšak pre rozvoj ľudských zdrojov mali veľký význam aj študijné pobyty a účasti na vedeckých kongresoch, ktoré sú uvádzané ako samostaný indikátor projektu. Školení pri
inštalácií 3 najzložitejších prístrojov prístrojov sa zúčastnili títo členovia riešiteľského projektu:
1. ABI Prism 7900HT- Daniela Gašperíková, Miroslava Hučková, Richard Imrich, Miroslav Vlček
2. AutoMACS Pro - Michaela Fajtová, Ján Kusenda, Miroslav Vlček, Richard Imrich
3. FACS CantoII – Micheala Fajtová, Miroslav Vlček, Ján Kusenda, Richard Imrich
Prístroje a software, ktoré sú umiestnene na Proteomickej skecii MMC buď nevyžadujú špecálne školenie (vákuový
koncentrátor) alebo sú natoľko špecifické (plnič kolón a software), že nevyžadovali školenie pre viacerych užívateľov.
2.3 Implementácia nových technológií a rozvoj spoluprác na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni
1. Dr. Simak - Federal Drug Adminstration, Bethesda, USA, štandardizácia mikročastíc
2. Dr. Tasken - Centre for Molecular Medicine Norway, Nórsko, organizácia výskumu v molekulárnej medicíne
3. Dr. Hollan - Revmatismesykehuset, Lillehammer, Nórsko, kardiovaskulárne riziko o chronických zápalových ochorení
4. Dr. Harrison - Churchill Hospital, Oxford, Veľká Británia, protokol a postup spracovania vzoriek na analýzu mikročastíc
5. Dr. Eisenhofer - University of Dresden, Drážďany, Nemecko, neurochemické analýzy katecholamínov, spracovanie
a metodika odberu vzoriek
Počet organizovaných podujatí:
1. MTM2011 - Molecular and translational Medicine Conference 2011
2. Tlačová konfrencia pri príležitosti ukončenia projektu (február 2011)
Počet zahraničných ciest:
1. Michaela Fajtová
XXV Congress of the International Socienty for Advancement of Cytometry, Seattle, USA, 8-12.5.2010
2. Michaela Fajtová
Micro and Nanovesicles in Health and Disease, Oxford, UK, 23-24.9.2010
3. Miroslav Vlček
European League Against Rheumatism, Rím, Taliansko, 16-19.6.2010
4. Richard Imrich
Internasjonalt møte for revmatologer, kardiologer/indremedisinere, immunologer og andre interesserte
Nórsko, 2-3.9.2010, Centre for Molecular Medicine Norway, Oslo, Lillehammer, Nórsko, 6-8.9.2010
5. Zuzana Jezerská
Centre for Molecular Medicine Norway, Oslo, Nórsko, 6-8.9.2010
6. Miroslav Vlček
Internasjonalt møte for revmatologer, kardiologer/indremedisinere, immunologer og andre interesserte
Lillehammer, Nórsko, 2-3.9.2010
7. Daniela Gašperíková
46th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes in Stockholm, Štokholm,
Švédsko, 20 – 24.9.2010.
8. Ľudovít Škultéty
National Institute of Crop Science, NARO, Tsukuba, Japonsko, 2– 31.8.2010
9. Miroslav Vlček
Institut fur Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin – Forschungsgruppe Neurochemie, Medizinische
Klinik und Poliklinik III, Universitätsklinikum TU, Drážďany, Nemecko, 31.1.-24.2.2011
10. Richard Imrich
Federal Drug Adminstration, National Institutes of Health, Bethesda, USA, Experimental Biology 2011,
Washington, USA 26.3-14.4.2011
Ľudoívt Škultéty
National Institute of Crop Science, NARO, Tsukuba, Japonsko
Počas môjho pobytu v dňoch 2. 8. 2010 – 31.8.2010 v rámci projektu, v National Institute of Crop Science, NARO,
Tsukuba, Japonsko, som sa sústredil na identifikáciu rozdielne exprimovaných proteínov a fosfoproteínov hospodársky veľmi významnej plodiny – sóje za stresových podmienok. Na naše experimenty slúžili dvojdňové klíčky sóje,
ktoré sa zatopili na 24h. Päť milimetrov dlhé špičky korienkov sa následne odstrihli, zozbierali z kontrolných a aj
zatopených klíčkov a následne sa z nich analyzovali proteíny v biologických triplikátoch. Proteíny sa purifikovali
metódov chloroform-metanol a analyzovali Shot-gun proteomickým prístupom. Na amotnú analyze sa použila
kvapalinová chromatografia s následnou fragmentačnou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS) za využitia
LTQ-Orbitap s rozlíšením 60,000 FWHM. Komplexná identifikácia fosfoproteínov vyžaduje ich obohatenie v zmesi.
Naučil som sa techniky obohatenia fosfoproteínov použitím afinitnej chromatografie s imobilizovaným kovom
(Qiagen) a fosfopeptidov s TiO2 Mag Sepharózou (GE Healthcare). Obohatenie fosfoproteínov použitím Qiagen
kolóny sme sledovali s SDS-PAGE. S cieľom určiť rozdiely vo fosforilácii proteínov, obohatená frakcia proteínov sa
poštiepila trypsínom a analyzovala s LC-MS/MS technikou. Keďže pri kolízne indukovanej disociácii fosfoproteínov
dochádza zväčša k neutrálnej strate kyseliny fosforečnej a generované hmotnostné spektra obsahujú len málo
informatívnych iónov, naučil som sa manipulovať process iónovej disociácie, aby sme vyprodukovali spektra s
informatívnou hodnotou. Tento postup viedol k identifikácii viac ako 150 fosfoproteínov izolovaných z koreňových
špičiek sójových klíčkov s rôznymi miestami fosforylácie. Dosiahnuté výsledky a postupy som prezentoval na 2
seminároch, ktoré sa konali 27. augusta 2010 o 13:30 a 17:00h. Vzhľadom na to, že naše pracovisko sa venuje hmotnostnej spektrometrii a proteomike, absolvovaná služobná cesta bola značným prínosom a umožnila získať nové
poznatky v uvedenej oblasti, ktoré následne budú využité pri našich experimentoch.
Michaela Fajtová
XXV Congress of the International Socienty for Advancement of Cytometry, Seattle, USA
Prvý májový víkend sa konala v americkom meste Seattle významná medzinárodná konferencia CYTO2010 (XXV
Congress of the International Society for Advancement of Cytometry), na ktorej bolo možné vďaka projektu Molekulárno-medicínskeho centra SAV s názvom "Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny", podporeného a spolufinancovaného z finančného mechanizmu
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, prezentovať výsledky výskumu Ústavu experimentálnej onkológie SAV o analýze leukemických kmeňových buniek v kostnej dreni pacientov s
AML. Konferencia CYTO2010 sa konala 8.-12. mája 2010 priamo v centre Seattle – vo Washington State Convention
& Trade Centre, ktoré pre niekoľko tisíc návštevníkov poskytovalo obrovské prednáškové sály a halu, v ktorej bolo
počas 4 dní trvania konferencie vystavených až 355 posterov.
Hlavným cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov s najnovšími pokrokmi v technológii prietokovej
cytometrie (FC), jej najmodernejšími technologickými vylepšeniami alebo novými aplikáciami v rôznych typoch (i
nevšedných) vedeckých disciplín a možností prepojenia prietokovej cytometrie s ďalšími technikami vhodnými pre
výskumné ale aj pre klinické pracoviská.
Deň pred oficiálnym otvorením konferencie bolo možné zúčastniť sa kurzov zameraných na výučbu základných
princípov prietokovej cytometrie (kalibráciu a štandardizáciu prietokových cytometrov, prípravu vzoriek, spracovanie a analýzu dát, kompenzáciu...). Program konferencie v sebe zahŕňal možnosť zúčastniť sa prednášok alebo diskutovať o výsledkoch, postupoch a problémoch jednotlivých výskumných skupín, ktoré sa prezentovali v posterovej
sekcii. Mňa osobne najviac zaujali prednášky vo forme workshopov, ktoré boli venované metodologickému zvládnutiu najnovších aplikácií prietokovej cytometrie (prietoková cytometria mikročastíc; odlíšenie nešpecifickej a
špecifickej fluorescencie; využitie najnovších bioinformatických prístupov na analýzu FC dát a iné). Moja účasť na
konferencii bola spojená aj s posterovou prezentáciou výsledkov výskumu na Ústave experimentálnej onkológie
SAV, oddelenia nádorovej imunológie o analýze leukemických kmeňových buniek v kostnej dreni pacientov s AML
(Presence of CD34+CD38-HLA-DR-Lin- rare cell subset in AML bone marrow samples is associated with poor clinical
outcomes). Asi najcennejší poznatok z našej oblasti výskumu bol, že najnovšie výskumy regenerujúcich buniek
kostnej drene naznačujú, že CD34-CD117+ populácia progenitorových buniek by mohla byť zadaná do erytroidnej
triedy.
ROZVOJ
MOLEKU
MOLEKULÁRNO-MEDICÍNSKEHO
CENTRA SAV
ROZVOJ
MOLEKU
MOLEKULÁRNO-MEDICÍNSKEHO
CENTRA SAV
2.4 Manažment a publicita
Manažment projektu pozostával z užšieho tímu (technický koordinátor, hlavný odborný koordinátor, finančný
manažér, tlačový koordinátor), ktorý bol prakticky v denno-dennom kontakte. Na pravidelných týždenných stretnutiach sa stretával aj širší projektový manažment – technickí asistenti, ekonomický personál, web-master, monitorovací manažér. Každý člen manažérskeho tímu mal presne určený okruh svojich aktivít a zodpovedností.
Okrem pravidelných porád a stretnutí sa uskutočnilo úvodné stretnutie celého projektového personálu, vrátane
odborných pozícií (tzv. kick-off meeting) dňa 27. októbra 2009, kde sa predstavila celá koncepcia projektu, vrátane
manažmentu a organizačnej štruktúry, plánu práce, finančného manažmentu a PR stratégie. Na záver sa konalo
záverečné stretnutie riešiteľov projektu, a to dňa 17. februára 2011. Na tomto stretnutí sa hodnotil celý projekt,
dosiahnuté výsledky ako aj odpočet vedeckých, publikačných, informačných a propagačných aktivít. Obidve
stretnutia mali interný charakter.
Vyhodnotenie informačno-propagačnej stratégie MMCSAV v projekte rozvoja
MMC SAV ako unikátneho pracoviska SAV na Slovensku v oblasti modernej
medicíny.
Vznik Molekulárno-medicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a projekt rozvoja Molekulárno-medicínskeho
centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku je dôležitým krokom nielen pre medicínsky výskum, ale aj pre
skvalitnenie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Jedným z cieľov a úloh Molekulárno-medicínskeho centra
Slovenskej akadémie vied bolo vytvorenie kvalitnej komunikačnej stratégie, ako zdroja informovanosti a propagácie činnosti jednotlivých sekcií, zverejňovania serióznych informácií o riešených projektoch, technologických
možnostiach, diagnostických službách, výsledkoch a úspechoch v riešení naplánovaných vedeckých úloh.
Informačno-propagačným cieľom v projekte bolo šíriť informácie o podstate a význame molekulárnej medicíny do
celého spektra populácie, ktorej spätná väzba by sa mala prejaviť ako pozitívny tlak verejnosti na štátne riadiace
orgány, ktorých záujmom by mala byť podpora vedy v zdravotníctve na Slovensku.
Na základe vytýčeného cieľa - zvýšiť záujem externého prostredia o potrebe rozvoja molekulárnej medicíny bol
vytvorený propagačný a mediálny plán, pri rešpektovaní geografických a demografickych odlišností v populácii
Slovenska. Laickú verejnosť me plánovali zaujať a informovať o budúcich možnostiach zdravotnej starostlivosti,
odbornú verejnosť, ako aj samotných vedeckých pracovníkov, motivovať, prehĺbiť záujem o projekt a spoluprácu s
výskumným tímom formou výmeny skúseností, účasťou na výskumoch a podobne.
Pri tvorbe komunikačnej stratégie bolo naplánované využitie rôznych komunikačných nástrojov k dosiahnutiu
predpokladaného zásahu na vyššie uvedené cieľové skupiny. Výber médií závisel od šírky zásahu, kvality a tiež ceny.
Napriek abstraktnej predstave o ústretovosti médií, a tým súvisiace dosiahnutie mojej predstavy o rozsahu a kvalite
medializácie projektu, sme boli , v období polovice plynutia projektu, trochu zaskočení nabiehajúcim konzumným
a komerčným systémom v médiách, organizačnými zmenami vo vydavateľstvách, v televízii a rozhlase, ktoré nám
narušili plánovaný časový harmonogram medializácie, ba dokonca okresali, či zrušili niekoľko už vytvorených mediálnych produktov. Tento poznatok ma prinútil prehodnotiť plánované aktivity a niektoré upraviť.
Počas plynutia projektu sme pracovali z nasledujúcimi typmi médií, ktoré spĺňali predstavy o kvalitnej propagácii
- televízia, rozhlas, internet, web, printové médiá, informačno-propagačné akcie, informačno-propagačné materiály,
publikácie, videofilm, tlačová konferencia a promotion na rôznych konferenciách.
Informačno-propagačné materiály MMCSAV
Pre projekt “ Rozvoj molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska
na Slovensku “ sme vytvorili vizuál, ktorý značkou/ logom /, grafickým spracovaním, farebným podaním a jednotným štýlom na prvý pohľad upriami pozornosť na projekt, odlíši ho od ďalších aktivít na akciách, v mediálnych
výstupoch a propagačných materiáloch.Napr. propagačný panel RMMCSAV, roll-up, plagát, info systém a ďalšie.
Pracovné priestory, laboratóriá, prístroje, prepojené projektom, sú označené vládou určeným značením, ktoré je
zvýraznené prvkami jednotného grafického vizuálu. Žiaden externý návštevník neprehliadne výrazné
grafické i obsahové označenie a dáva si tento vnem do súvislostí pri vizuálnom kontakte na rôznych
akciách a materiáloch.
Publikácie
Okrem viacerých informačných materiálov sa môžme pochváliť najmä informačno-propagačnou
brožúrou, ktorá svojím obsahom a grafickým spracovaním patrí ku kvalitným reprezentatívnym materiálom na Slovensku i v zahraničí.
Publikácie
Okrem viacerých informačných materiálov sa môžme pochváliť najmä informačno-propagačnou
brožúrou, ktorá svojím obsahom a grafickým spracovaním patrí ku kvalitným reprezentatívnym materiálom na Slovensku i v zahraničí.
Informačno-propagačné akcie
Účasťou na dvoch akciách “ Noc výskumníka 2009 “ a “ Noc výskumníka 2010 “ sme zviditeľnili činnosť jednotlivých
sekcií , ako aj ústavov združených cez projekt v Molekulárno-medicínskom centre SAV. Prezentáciami zúčastnených
vedeckých pracovníkov sa nám podarilo zvýšiť povedomie a názory širokej verejnosti na slovenskú vedu. Okrem
úspešného priebehu akcií nás môžu tešiť kladné hodnotenia v článkoch s fotografiami na internetovom portáli SAV,
internetovom portáli CVTISK, na internetovej stránke euroactiv.sk, ak aj odvysielaný rozhovor riaditeľa MMCSAV pre
spravodajskú reláciu v televízii JOJ a Radio Slovensko.
Pod názvom “Veda a zdravie” sme organizovali s Predsedníctvom SAV a CVTISK dve besedy s vedcom a lekárom ,
na témy: “ Zápalové reumatické choroby a gény zvyšujúce riziko vzniku reumatoidnej artritídy” a “ Dedičné formy
cukrovky “ v kongresovom centre SAV.
Pre propagaciu MMCSAV boli prínosom i mediálne výstupy z besedy na internetových portáloch SAV a CVTISK a
v časopise Tele Plus. sledovanosť: internetové portály 30-40% odbornej a širokej verejnosti, Tele Plus 60-70% širokej
verejnosti.
Web stranka RMMC SAV
Stránka obsahuje aktuality,články a fotogaleriu, interné správy, kontakty a možnosti vzájomných diskusií a prezentácií . Graficky je spracovaná tak, aby v prvom pláne zreteľne uvádzala všetky zákonom určené zobrazenia a texty.
Printové médiá
Spolupracovali sme s médiami, ktoré sme si vybrali na základe kvality a odbornosti. Sú to týždenníky a
mesačníky : Zdravotnícke noviny, Lekárske listy, Právo a manažment v zdravotníctve, Euroreport plus -pre odbornú
a Humanita , Tele plus,- pre širokú verejnosť. Bolo uverejnených 8 článkov a 5 inzerátov, cez ktoré sme propagovali
činnosť a aktivity MMCSAV.
Sledovanosť: Teleplus- 60% , Humanita 30% širokej verejnosti , Zdravotnícke noviny a Lekárske listy, Právo a manazment v zdravotníctve, Euroreportplus 80% odbornej verejnosti
Televízia
Spolupracovali sme s televíziou JOJ v rámci spravodajských relácií
Sledovanosť : 60% divákov
STV 2 - Podarilo sa nám zmluvne zabezpečiť vysielanie propagačného dokumentárneho filmu o MMCSAV s
názvom Život silnejší ako osud , pričom sme získali vysielanie premiery a ďalších repríz počas dvoch nasledujucich
rokov.
Sledovanosť : priblizne 60% populácie 12 plus
TVC Ružinov - Beseda o činnosti MMCSAV a o projekte s hosťami- MUDr.Imrichom a MUDr. Vlčekom 29.novembra 2010 - premiera a 10 repríz a beseda o projekte RMMCSAV ,hostia Mgr.Jezerská a Mgr.Gašperíková, 11.februára 2011 premiéra + 10 repríz.
Sledovanosť : priemerný počet divákov danej relácie cca 40 000 divákov.
Rozhlas
veľmi sme boli spokojní so spoluprácou so Slovenským rozhlasom- Rádio Slovensko, kde
prejavili o naše aktivity a tímy veľký záujem. V tomto rádiu bolo odvysielaných niekoľko rozhovorov s vedeckými
pracovníkmi, ako aj upútavky k akciám, tiež živý vstup riaditeľa MMCSAV cey telefón
sledovanosť: priemerný počet poslucháčov - 1,2 mil.
Napriek tomu,že projekt je finančne ohraničený, záverečná fáza mediálnej kampane by mala udržať informovanosť o projekte a MMCSAV minimálne do konca roka 2011.
Vďaka široko spektrálnym médiám, ako sú Rádio Slovensko a STV, ktoré sa nám podarilo zaujať, si môžme povedať,
že úloha propagácie a informovanosti v rámci celého Slovenska bola splnená.
Verejnosť sme zaujali upútavkami a rozhovormi v rozhlase a tiež vysielaním dokumentárneho filmu,ktorý bol
spracovaný zrozumiteľným spôsobom aj širokej obci divákov celého Slovenska.
Už aj preto, že sa nám podarilo zaujať a podchytiť redaktorov niekoľkých významných médií, ktorí pochopili, že táto
téma má byť uprednostňovaná, že verejnosť, lekári a vedci v tomto smere musia byť vzájomne informovaní. Len tak
sa môže prepojiť výskum s praktickou medicínou- čo je stále cieľom MMC SAV a projektu RMMC SAV.
foto riaditel, beseda, cokolvek
UHSR
UWB)
,1$/
SG
I
30
13 36
-8 79
6
CIA
POLÍ
ENÉ SILY
OJ
OZBR
IS SN
ár /
Janu
2011
uár
€
Febr
2,50
VÝSTUPY:
OKTÓBER 2009
- RMMC leták-skladačka 1200 ks
NOVEMBER 2009
- grafický návrh vizuálu webu RMMC
- logo RMMC - návrh, grafické spracovanie ,logomanuál -12stranový 2 ks,
samolepky, tabula RMMC, elektronická pozvánka, propagačný panel, pečiatky
APRÍL 2010
- rozhovor v Slovenskom rozhlase s MUDr.Richardom Imrichom, PhD., riaditeľom MMCSAV
na tému Molekulárna medicína a Rozvoj MMC SAV ( 21.4.2010 )
MÁJ 2010
- samolepky 12 ks na dvere
- RMMC RollUp 1000x2000 mm
- RMMC inzerát A4 do časopisu Právo a manažment v zdravotníctve
- článok Molekulárna medicína - nové obzory pre vedu, pacienta aj lekára - v časopise
Právo a manažment v zdravotníctve
- rozhovor v Slov.rozhlase s RNDr. Jánom Sedlákom, Csc., riaditeľom UEO SAV
na tému Molekulárna medicína a Rozvoj MMC SAV ( 5.5.2010 )
- rozhovor v Slov.rozhlase s vedúcou genomickej sekcie MMC SAV Mgr.Danielou
Gašperíkovou, CSc na tému Molekulárna medicína a Rozvoj MMC SAV ( 12.5.2010 )
JÚN 2010
- RMMC inzerát A4 do časopisu Právo a manažment v zdravotníctve máj-jún 2010
- článok Mgr. Zuzany Jezerskej Molekulárna medicína-nové obzory pre vedu, pacienta
aj lekára v časopise Právo a manažment v zdravotníctve máj-jún 2010
- Prvé návrhy na scenár k dokumentárnemu filmu o projekte RMMC
JÚL 2010
- RMMC inzerát A4 do časopisu Humanita č.3-4/2010
- RMMC inzerát A4 do časopisu Právo a manažment v zdravotníctve júl-august 2010
- scénar k filmu o RMMC
- príprava besedy o činnosti jednotlivých ústavoch SAV v rámci projektu RMMC
AUGUST 2010
- RMMC inzerát A4 do časopisu Právo a manažment v zdravotníctve júl-august 2010
- článok Molekulárna medicína – Skĺbenie výskumu a praxe v Zdravotníckych novinách č. 28, 5.8.2010
- info.tabulky o projekte RMMC
- RMMC plagát A4
- propagačná brožúra RMMC 250 ks
- príprava na akciu SAV - Noc výskumníka 2010
- prvé natáčanie filmu o RMMC
SEPTEMBER 2010
- príprava na akciu noc výskumníka
- el.pozvánka na Noc výskumníka
- prezentácia RMMC SAV na akcii “ Noc výskumníka “
- príprava besedy pre širokú verejnosť v rámci projektu RMMC a pozvánka
na besedu “Veda a zdravie “ - diskusia vedca a lekára
- el.pozvánka na besedu „Veda a zdravie“dňa 1.10.2010 o reume (Rasgenas)
- dokumentácia návštevy a rozhovorov o RMMC SAV a spolupráci, riaditeľa MMCSAV MUDr.Richarda Imricha
s Dr. Petrom Ebbesenom z Dánska / Laboratory for Stem Cell Resear, Aalborg Univesity, Aarthus, Denmark /
na webe MMCSAV
- prezentácia RMMCSAV a rozhovor v Slovenskom rozhlase s MUDr.Richardom Imrichom,PhD, riaditeľom
MMCSAV
- práce na odbornom a popularizačno-náučnom filme o RMMC SAV
- prvá informačná pozvánka na konferenciu MTM 2011
OKTÓBER 2010
- el. pozvánka na konferenciu MTM 2011
- prezentácia RMMC SAV na akcii: beseda “ Veda a zdravie” -diskusia vedca a lekára
- článok a fotodokumentácia ne webe MMC SAV z besedy “ Veda a zdravie” téma: reumatoidná artritída
- mediálny výstup na informačnom serveri SAV z besedy “ Veda a zdravie” téma: reumatoidná artritída
- mediálny príspevok z akcie na Centrálnom informačnom portáli pre výskum,vývoj a inovácie
Slovenskej republiky z besedy “ Veda a zdravie” téma: reumatoidná artritída
- príprava besedy o RMMC v regionálnej TV Ružinov
- príprava tl.konferencie v rámci pripravovanej inštalácie nového prístroja zakúpeného v rámci projektu
- práce na odbornom a popularizačno-náučnom filme o RMMC SAV
- príprava pozvánky s programom na konferenciu MTM 2011
NOVEMBER 2010
- el.pozvánka na besedu dňa 24.11.2010 (RMMC) dedičné formy cukrovky
- príprava besedy v rámci projektu RMMCSAV - “ Veda a zdravie - dedičné formy cukrovky “
- beseda (Dedičné formy cukrovky v rámci projektu RMMC SAV a článok a fotodokumentácia na web
- rozhovor s Mgr.Gašperíkovou do časopisu Diabetes o výskume a projekte RMMCSAV
- školenie, textová, fotografická a film.dokumentácia z priebehu inštalácie a
zaškolovania vedeckých pracovníkov na prístroji /cytometer/ v rámci ďalšie
- organizovanie prác na odb. a popularizačno.náučnom filme o RMMCSAV informovanosti / web MMCSAV /
DECEMBER 2010
- prezentácia projektu RMMC na medz.konferencii v Piešťanoch 3.12.2010
- pozvánka na konf. MTM 2011 – prípravy programu konferencie
- finalizácia slov. verzie filmu
- web – aktuality
- web – konferencia Molekulárna a translačná medicína 2011
JANUÁR 2011
- inzerát o konf. MTM 2011 do časopisu Euroreportplus
- inzerát o konf. MTM 2011 do časopisu Právo a manažment v zdravotníctve č.1/2011
- tlač. materiály pre konferenciu MTM 2011
- pozvánka na tlačovú konferenciu
- film – anglická verzia filmu
- web -aktuality
FEBRUÁR 2011
- konferencia MTM 2011 25.2. v Crowne Plaza – dokumentácia konferencie,
foto+video, PR materiály, konferenčné zložky
- tlačová konferencia RMMC SAV 25.2.2011
- vysielanie filmu MMC premiéra 17.2., repríza 18.2. na STV 2
- článok Mgr.Daniely Gašperíkovej, CSc v TELEPLUS č.4/2011
- článok MUDr. Richarda Imricha, Csc. v Zdravot.novinách č.5, 3.2.2011
- mediál.výstup na portáli CVTI z konferencie MTM 2011 21.2.2011
- mediál.výstup na portáli SAV z konferencie MTM 2011 25.2.2011
- mediál.výstup na portáli TASR z konferencie MTM 2011
- reportáž z tlač. konferencie RMMC SAV z 25.2.2011 v Televíznych novinách, STV
- rozhovor v Slov.rozhlase o konferencii MTM 2011
- rozhovor v TV Ružinov 11.2.2011 o 16.30 hod. + 10 x repríza
- správa z tlač. konferencie RMMC SAV z 25.2.2011 na portáli slovakiasite.sk
- správa z tlač. konferencie RMMC SAV z 25.2.2011 na portáli katalog dedo.sk
- správa z tlač. konferencie RMMC SAV z 25.2.2011 na portáli cme.sk
- správa z tlač. konferencie RMMC SAV z 25.2.2011 na portáli prestavka.sk
- správa z tlač. konferencie RMMC SAV z 25.2.2011 na portáli gynda.sk
- správa z tlač. konferencie RMMC SAV z 25.2.2011 na portáli bedekerzdravia.sk
- správa z tlač. konferencie RMMC SAV z 25.2.2011 na portáli domred.sk
- správa z tlač. konferencie RMMC SAV z 25.2.2011 na portáli webnoviny.sk/zdravie.sk
- správa z tlač. konferencie RMMC SAV z 25.2.2011 na portáli video.sita.sk/.sk
- SNM – video z konferencie RMMC SAV z 25.2.2011
- článok o RMMC SAV v Regionálnych novinách Novinky č.5/2011
( Hornonitriansky kraj, okres Prievidza )
MAREC 2011
- článok MUDr. Richarda Imricha v časopise Euroreport plus marec, apríl 2011
- film – druhá repríza dňa 30.3. na STV 2
- Sl. rozhlas – rozhovor s prof. I. Klimešom o RMMC SAV+endo 15.3.2011 o 16.47 hod.
- TV JOJ – rozhovor s riaditeľom MMC SAV MUDr. Richardom Imrichom
- web actuality
APRÍL 2011
- článok o konferencii MTM 2011 v časopise Právo a manaž. v zdravotníctve č.2/2011
- rozhovor s riaditeľom MMC SAV MUDr. Richardom Imrichom, v časopise Euroreport plus marec, apríl 2011
- záverečná publikácia
- web – aktuality
- inzercia a článok o RMMC SAV v regionálnych novinách Náš kraj (Banskobystrický kraj) vyjde v májovom čísle
- rozhovor o molekulárnej Medicíne – vyjde v júnovom čísle Zdravotnícke noviny
foto xxx
3. PROJEKTOVÉ INDIKÁTORY
Projektové indikátory predstavovali kvantitatívne hodnotenie z hľadiska troch oblastí, a to, po prvé, nákup a inštalácia zariadení, po druhé budovanie kapacít ľudských zdrojov a po tretie networking a diseminácia informácií. Okrem
posledného indikátora, počtu medzinárodných ciest ktorých sa ich uskutočnilo desať, o jednu menej ako bolo
plánovaných, sa všetky indikátory naplnili, v niektorých prípadoch dokonca prekročili.
4. ZÁVERY A UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU
Predpoklady pre udržateľnosť projektu
To, že vývoj v oblasti molekulárnej medicíny vo svete bude pokračovať veľmi dynamickým spôsobom, o tom niet
pochýb. Keďže tento výskum so sebou prináša nové nároky na odborné sily, zariadenie pracovísk, koordináciu a
komunikáciu v celosvetovom priestore, ako aj na priestor pre možnosti testovania a zavádzania výsledkov do
diagnostických postupov, jednoznačne stojí pred nami náročná výzva. Na Slovensku, kde špecializovaný výskum,
tak náročný na finančné vstupy, dlhodobo nedosahuje potrebné príspevky z verejných zdrojov, je situácia o to
zložitejšia. Tým pádom je výskum, a následne jeho testovanie a zavádzanie do praxe – čo je jednoznačnou ambíciou
MMC a tohto projektu – závislé od mimorozpočtových zdrojov. Táto situácia by sa mala zlepšiť, keď sa podarí dôsledne, ekonomicky a finančne, prepojiť výskum v oblasti molekulárnej medicíny so zdravotníckou starostlivosťou. Treba
si však uvedomiť, že základný výskum musí byť vždy
v predstihu a ten zo sebou prináša neustále nové a nevyhnutné finančné nároky. Preto je jedným z cieľov aj tohto
projektu MMC postupne a strategicky prispieť k tomu, aby sa zmenila politická vôľa a predovšetkým informovanosť
decisívnych vládnych úradníkov, ako aj širokú verejnosť a dosiahlo sa všeobecné pochopenie významu výskumu v
oblasti molekulárnej medicíny tak, by sa stal integrálnou súčasťou stratégií rozvoja spoločnosti.
Riziká a opatrenia na ich minimalizovanie
Riziká v krátkodobom, ale aj dlhodobom horizonte sú nasledovné:
tNBMâQPŘFUBWZTPLÈWZƃBäFOPTƃPECPSOÓLPWWPCMBTUJNPMFLVMÈSOFKNFEJDÓOZOB4MPWFOTLV
tOÓ[LBIMBEJOBJOGPSNPWBOPTUJÝUÈUOZDIPSHÈOPWBUâNQPEmOBODPWBOJFWâTLVNVNPMFLVMÈSOFKNFEJDÓOZBKFK
aplikácie
v praxi
t[EŰIBWâB[MPäJUâQSPDFT[ÓTLBWBOJBQPWPMFOÓOBWZLPOÈWBOJFDFSUJmLPWBOâDITMVäJFCBWCVEÞDOPTUJNPäOPTUJ
platieb za
tieto vysoko špecifické činnosti
tWZTPLÏŘMFOTLÏQSÓTQFWLZEPOBKQSFTUÓäOFKÝÓDIPECPSOâDITQPMPŘOPTUÓ
Projekt prispel k zvýšeniu záujmu a motivácie odborníkov jednak možnosťou ich ďalšieho vzdelávania, práce na
konkrétnych zakúpených prístrojoch, a možnosťou prezentácie svojich výsledkov na odborných fórach. Nie náhodou bolo súčasťou projektu, ako aj celkových cieľov MMC systematicky informovať odbornú a laickú verejnosť o
kľúčovom význame MM v modernej medicíne smerom k zlepšeniu starostlivosti o zdravie každého jednotlivca.
Plánom MMC SAV je kvalitatívne a kvantitatívne budovanie odborných vzťahov so zdravotníckymi pracoviskami
a Ministerstvom zdravotníctva, aby boli tieto iniciatívy MMC všeobecne akceptované a vítane. Členstvo v odborných spoločnostiach je dôležité pre uznanie kreditu MMC. Preto je stratégia zvolená po úrovniach a budú sa hľadať
aj iné možnosti získania finančných prostriedkov pre tento cieľ.
Problémy flexibility – alternatívne a riadiace mechanizmy
Zriadením MMC prezentovala SAV dôležitosť výskumu v oblasti molekulárnej medicíny. Molekulárna medicína sa
netýka len jednej problematiky v medicínskej oblasti – dôkazom toho sú aj zakladajúce ústavy, s rôznym zameraním
(onkológia, endokrinológia, virológia,...). Je to oblasť, ktorá predstavuje nový pohľad k riešeniu problémov a procesov ličby. MMC SAV sa bude snažiť hľadať všetky možné cesty na pokračovanie realizácie vytýčených cieľov pri jeho
vzniku.
ROZVOJ
MOLEKU
MOLEKULÁRNO-MEDICÍNSKEHO
CENTRA SAV
KAPITOLA DRUHÁ
1. Cytoanalitická sekcia
2. Genomická sekcia
3. Proteomická sekcia
ROZVOJ
MOLEKU
MOLEKULÁRNO-MEDICÍNSKEHO
CENTRA SAV
portrety + pokec - sekcie
KAPITOLA DRUHÁ
V druhej kapitole sa hodnotia vedecko – výskumné aspekty projektu, a to predovšetkým zmeny a výsledky jednotlivých Sekcií MMC SAV pred a po skončení projektu, ako aj vízie do ďalšej etapy vývoja.
CYTOANALITICKÁ SEKCIA MMC
PRIETOKOVÁ CYTOMETRIA VYUŽITEĽNÁ V KLINICKEJ PRAXI A VO VÝSKUME LEUKEMICKÝCH KMEŇOVÝCH
BUNIEK
Cytoanalytická sekcia MMC má dva ciele, ktoré si stanovila na začiatku projektu:
1) Prenos vedeckých výsledkov do klinickej praxe a možnosti jej realizácie
2) rozšírenie vedomostí o imunofenotype hematopoetických kmeňových buniek a ich diferencovanejších
dcérskych progenitorových buniek.
Cytoanalytická sekcia MMC využíva mnohoparametrovú prietokovú cytometriu. Je zameraná na analýzu
povrchových a vnútrobunkových (cytoplazmatických a jadrových) proteínov v živých bunkách v krvi, kostnej dreni,
alebo v médiu. Metóda umožňuje šetrné a špecifické stanovenie expresie týcho proteínov (antigénov), čo sa úspešne využíva v diagnostike a liečbe pacientov s krvnými malignitami (leukémie a lymfómy) a vo výskume leukemických kmeňových buniek.
Ad 1) I) Jedným z najvýznamnejších vyšetrení pri diagnóze leukemií je stanovenie imunofenotypu leukemic kých
buniek na úrovni jednej bunky, ktoré umožňuje jednoznačne rozlíšiť leukemické bunky a ich jednotlivé podtypy od
normálnych neleukemických buniek.
II) Sledovanie úspešnosť liečby chorých s leukémiou možno najlepšie hodnotiť podľa leukemických buniek, ktoré
prežívajú počas liečby a po nej aj v minimálnom podiele (tzv. minimálna zvyšková choroba - MRD). Dôkaz MRD
pomáha v aplikácii primeranej liečby pre jednotlivého pacienta už pred objavením návratu choroby (relapsu), pred
jeho klinickou manifestáciou.
III) Naším cieľom pri riešení projektu bude možnosť sledovania MRD v čo najmenších frekvenciách. Významnou
mierou k tomu dopomôže sofistikovanejší prietový cytometer.
IV) Presné odlíšenie leukemických a regenerujúcich buniek. Hlavnou snahou nášho výskumu bude pokus o získanie
významnejších kritérií pre odlíšenie nádorových buniek od buniek rôznych stupňov normálneho hematopoetického procesu. Náhrada nových buniek eliminovaných chemoterapiou sa uskutožňuje v kostnej dreni pacientov s
akútnou leukémiou. Dreňové prekurzory lymfoytov (hematogóny) majú však mnoho morfologických a imunofenotypových podôb s neoplastickými blastmi, čo môže spôsobiť závažné problýmy v diagnóze a hlavne post-terapeutickom monitorovaní. Znaky najmenej zrelých regenerujúcich buniek (hematogóny 1. štádia)) môžu často imitovať
leukemické blasty.
V) Pokus o stratifikáciu krvných malignít na základe expresie (prítomnosti) prognosticky významných znakov
prítomných už v diagnóze/včasnej remisii.
Ad 2) Ad 2) Vedecké ciele využitia prietokovej cytometrie v základnon výskume
V súčasnosti Cytoanalytická sekcia MMC SAV pracuje aj na rozšírení vedomostí o imunofenotype hematopoetických kmeňových buniek a ich diferencovanejších dcérskych progenitorových buniek. Očakávame, že tieto nové
poznatky budú mať v budúcnosti funkciu markerov a umožnia presnejšie odlíšenie leukemických kmeňových
buniek a leukemických blastov prítomných v kostnej dreni v minimálnych počtoch pri určovaní minimálnej zvyškovej choroby. S rozšírením vedomostí o rozdieloch skúmaných leukemických, regenerujúcich a normálnych populácií i v malých detajloch možno očakávať i bližšie poznania cieľovej štruktúry leukemickej kmeňovej bunky v rámci
liečby leukémií.
Očakávame, že tieto nové poznatky budú mať v budúcnosti funkciu markerov a umožnia presnejšie odlíšenie
leukemických kmeňových buniek a leukemických blastov prítomných v kostnej dreni v minimálnych počtoch pri
určovaní minimálnej zvyškovej choroby. S rozšírením vedomostí o rozdieloch skúmaných leukemických, regenerujúcich a normálnych populácií i v malých detajloch možno očakávať i bližšie poznania cieľovej štruktúry leukemickej
kmeňovej bunky v rámci liečby leukémií.
Hlavný prínos nášho najnovšieho výskumu je poskytnutie významnejších kritérií pre odlíšenie nádorových buniek a
buniek rôznych stupňov normálneho krvného vyzrievania.
V súčasnosti Cytoanalytická sekcia MMC SAV pracuje aj na rozšírení vedomostí o imunofenotype hematopoetických
kmeňových buniek a ich diferencovanejších dcérskych progenitorových buniek.
Vedecké ciele využitia prietokovej cytometrie v základnom výskume možno zhrnúť nasledovne:
I) Vedecká problematika Cytoanalytickej sekcie vyúsťuje do výskumu hematopoetických a leukemickych kmeňových buniek a ich progenitorov. Cieľom výskumu je poukázať na zhodné a odlišné vlastnosti buniek veľmi včasných
štádií a následných štádií vývoja spoločných primitívnych, ako aj ďalších nasmerovaných a ďalších štádií vývoja
hematopoézy.
II) Z teoretického hľadiska v prípade očakávaného rozšírenia vedomostí o rozdieloch skúmaných leukemických,
regenerujúcich a normálnych populácií možno očakávať aj bližšie poznanie cieľovej štruktúry leukemickej kmeňovej bunky v rámci cielenej liečby.
III) Plánuje sa flow-cytometrická analýza bunkových membránových mikročastíc („microparticles“) ktorá umožňuje
výskum rôznych fenotypov cirkulujúcich endoteliálnych mikročastíc u viacerých hematologických, cievnych a iných
chorôb a rôznych fyziologických porúch.
Zhodnotenie plánovaných cieľov projektu
Plánované ciele nášho výskumu sa splnili a možno ich zhrnúť nasledovne:
S rozšírením vedomostí o rozdieloch skúmaných leukemických, regenerujúcich a normálnych populácií i v malých
detajloch možno očakávať i bližšie poznania cieľovej štruktúry leukemickej kmeňovej bunky v rámci liečby leukémií.
Hlavným klinickým zámerom cytoanalytickej sekcie MMC je umožniť využitie najmodernejších metód pre potreby
zdravotníckych pracovníkov. Ide predovšetkým o špecializované vyšetrenia vzoriek pacientov, ktoré nie sú ešte širšie
dostupné, ale zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri presnejšej diagnostike, predpovedi vývoja choroby, alebo navrhovaní liečby. V základnom výskume sa venuje tejto oblasti veľké úsilie. MMC má snahu poskytnúť lekárom také údaje,
ktoré im umožnia efektívnejšiu liečbu konkrétneho pacienta.
V budúcnosti plánujeme uskutočňovať pomocou prietokovej cytometrie výskum bunkových membránových
mikročastíc („microparticles“), ktorý umožňuje sledovanie rôznych fenotypov cirkulujúcich endoteliálnych mikročastíc u viacerých krvných a cievnych chorôb a rôznych fyziologických porúch.
Dosiahnuté výsledky:
Hlavný prínos nášho výskumu je poskytnutie významnejších kritérií pre odlíšenie nádorových buniek
od buniek rôznych stupňov normálneho hematopoetického procesu, ktorý sa uskutočňuje v KD pacientov s akútnou leukémiou (AL) po ukončení jednotlivých liečebných fáz.
Presná diagnostika leukemických populácií bola založená na identifikácii aberantných, s leukémiou-asociovaných fenotypov (LAP), ktoré umožňujú ich odlíšenie od normálnych buniek; LAP chýbajú
alebo sú extrémne zriedkavé vo vzorkách KD zdravého jedinca. LAP všeobecne vyplývajú z expresie
znakov inej triedy, asynchrónnej expresie znakov, zo zmenenej expresie antigénov a netypických vzorov
fyzikálnych parametrov. LAP možno identifikovať u veľkej väčšiny pacientov s AL lokalizovaných na tzv.
„empty spaces“, prítomných aj v malých frekvenciách. Naše najnovšie poznatky o leukemickej a regenerujúcej bunke umožňujú promptný a citlivejší dôkaz minimálnej zvyškovej choroby počas liečby a jej ukončení.
Výsledky výskumu o sekvencii T-bunkových diferenciačných antigénoch v manažmente pacientov s T-akútnou lymfoblastickou leukémiou nám umožnil poukázať na základe expresie prognosticky
významných znakov už v diagnóze/včasnej remisii u T-ALL na možnosti takejto prognostickej stratifikácie
(poznanie imunofenotypu „pro-T ALL) v porovnaní s „kortikálnym typom T-ALL). [Publikácia - Neoplasma
2009, 56: 6; 508-513].
Čo najviac prispelo k naplneniu výskumných cieľov plánovaného projektu ?
Nový prietokový cytometer -Digitálny prietokový cytometer BD FACSCANTO II – má 3 lasery, umožňuje získať údaje
o 8 fluorescenčných parametroch na jednej bunke. Používa sa softvér BD FACSDiva. Zakúpenie uvedeného prístroja
z finančných prostriedkov projektu MMC unožnil podstatné skvalitnenie našej práce a získanie presnejších výsledkov pre aplikáciu do klinickej praxe, ako i výskumu hematopoetických a leukemickych kmeňových buniek a ich
progenitorov.
Účasť na konferenciách:
Doktorantka Michaela Fajtová sa zúčastnila a prezentovala výsledky nášho výskumu formou posterovej prezentácie
(Presence of CD34+CD38-HLA-DR-Lin- rare cell subset in AML bone marrow samples is associated with poor clinical
outcomes) na medzinárodnej konferencii CYTO 2010, XXV Congress of the International Society for Advancement
of Cytometry, Seattle, máj 2010. Konferencia bola zameraná na prezentáciu najnovších pokrokov v technológii
prietokovej cytometrie.
V septembri 2010 sa Michaela Fajtová zúčastnila na konferencii Micro & Nanovesicles in Health and Disease, Oxford.
Konferencia bola zameraná na prezentáciu súčasných poznatkov o nano a mikročasticiach a na prezentáciu techník,
ktoré sa používajú na ich analýzu.
Vo februári 2011 sa Michaela Fajtová zúčastnila konferencie 1st Molecular and Translantional Medicine Conference
2011, Bratislava s príspevkom Immunophenotypic subtypes of CD34+ Common Myeloid Progenitors.
Plány do budúcnosti:
Do budúcnosti plánujeme zaviesť v našom laboratóriu metódu prietokovej cytometrie mikročastíc – konkrétne
mikročastíc endotelového pôvodu. Materiálom na izoláciu mikročastíc v našom laboratóriu budú kostné drene
pacientov s leukémiami, máme naštudovanú metodiku izolácie mikročastíc a zostavené panely monoklonálnych
protilátok, ktoré sa použijú na ich identifikáciu. Usilujeme sa o študijný pobyt v spriatelenom laboratóriu vo Francúzsku, kde by sme chceli ísť študovať konkrétne prietokovú cytometriu mikročastíc.
foto
MUDr. Oľga Babušíková, DrSc.
Mgr. Michaela Fajtová
Ing. Ján Kusenda, CSc.
foto ľavá
GENOMICKÁ SEKCIA MMC SAV
STANOVENÉ CIELE NA ZAČIATKU PROJEKTU
tTMFEPWBOJFtrendov vývoja technológií a metodík určených pre genomiku
tQPTUVQOÏdobudovanie už existujúceho DNA diagnostického sekvenačného centra o ďalší prístroj
tBQMJLPWBOJFBOÈTMFEOFSP[WJOVUJFNFUØE%/"B3/"BOBMâ[Z[BMPäFOÏOBTFLWFOBŘOâDIBOBMâ[BDIBBOBMâ[BDI
RNA v reálom čase potrebných pri analýze mutácií monogénových ochorení
zavádzanie ďalších DNA diagnostických postupov v oblasti monogénovej cukrovky a obezity, kongenitálneho
hyperinzulinizmu a senzorineurálnej poruchy sluchu
tTÞCFäOÏSP[ÝJSPWBOJFQBMFUZPDIPSFOÓSFTQvzoriek DNA, ktoré sa budú skladovať v jestvujúcej DNA banke
rozšírenie dobre fungujúceho systému spolupráce s terénnymi detskými endokrinológmi a dospelými diabe
tológmi na identifikáciu pacientov s klinickými podozreniami na monogénové endokrinopatie
tÞŘBTƃOBQSÓQSBWFSFHJPOÈMOZDIBNFE[JOÈSPEOâDITQPMVQSÈDBQPEJFűBOJFTBOBOÈSPEOâDIBNFE[JOÈSPEOâDI
projektoch.
Zhodnotenie naplnenia projektu
1. Z prostriedkov projektu sme zaobstarali:
ABI PRISM 7900 Sequecing detection system
t5FDIOJDLÈJOÝUBMÈDJBEFDFNCFS
tÀLPMFOJFBQMJLBŘOÏIPÝQFDJBMJTUVQSFQSBDPWOÓLPW
tĚBMÝJF[BÝLPűPWBOJFQSBDPWOÓLPWPECPSOâNPQFSÈUPSPNTQPMVQSBDPWOÓLPW
[BCF[QFŘFOJFNBOVÈMPW
programov a konzultácií pre potreby využívania prístroja a pomoc pri optimalizácií metód)
t1SÓTUSPKWQSFWÈE[LFEOÓWSPLVEPUFSB[CF[TFSWJTOÏIP[ÈTBIV
t0ECPSOâPQFSÈUPS3/%S.JSPTMBWB)VŘLPWÈ
Externé faktory
základná prístrojová technika zabezpečená najmä cez Národný diabetologický program, APVV, BITCET, ale aj iné...
2. Počas riešenia projektu sme v našom pracovisku:
a. Rozvinuli sme a naplno sme využili techniky priameho obojsmerného sekvenovania, MLPA, dHPLC a PCR
analýz v reálnom čase, k čomu nám pomohol aj nákup prístroja ABI PRISM 7900
b. Priebežne sme dobudovali DNA diagnostiku pre 18 klinických diagnóz v oblasti monogénového diabetu a
hyperinzulizmu
c. zaviedli sme DNA dianostiku monogénovej obezity
d. zaviedli sme molekulárno-genetickú analýzu etiopatogenézy hereditárnych porúch sluchu
e. rozvinuli sme celoslovenskú spoluprácu s klinickými diabetológmi a endokrinológmi a začali sme spoluprácu
s klinickými otorinolaryngológmi
f. napriek tomu sú monogénové endokrinopatie stále poddiagnostikované a vyvstáva potreba udomácnenia
metód DNA analýzy v štandardných diagnostických postupoch
g. nadviazali regionálne a medzinárodné spolupráce a podieľali sme sa a naďalej na mnohých národných a
medzinárodných projektoch.
i. Projekty (VEGA, APVV, ŠF, EU, 6. a 7. rámcového programu EK, COST)
ii. Spolupráce s kolegami z ústavov SAV a vysokých škôl ale aj s kolegami z Anglicka, Nemecka, Poľska, Španielska
Čo najviac prispelo k naplneniu cieľov?
t/ÈLVQQSÓTUSPKPWÏIP[BSJBEFOJB"#*13*4.4FRVFDJOHEFUFDUJPOTZTUFN
tTQPMVmOBODPWBOJFQSBDPWOÏIPNJFTUBQSFPECPSOÏIPQSBDPWOÓLBLUPSâQSBDPWBMOBQSPKFLUF
tBCTPMWPWBOÈTMVäPCOÈDFTUBOBiUI"OOVBM.FFUJOHPGUIF&VSPQFBO"TTPDJBUJPOGPSUIF4UVEZPG%JBCFUFTi
Stockholm
tVNPäOJMBQSF[FOUPWBƃWâTMFELZDFMPTMPWFOTLFKÝUÞEJFWPCMBTUJNPOPHÏOPWÏIPEJBCFUV
Významné vedecké výsledky:
Objasnili sme molekulárno-genetických mechanizmov diabetogenicity nových mutácií u extrémnej inzulínovej
rezistencie a u monogénovej cukrovky
t*EFOUJmLPWBMJTNFOPWâDZUPHFOFUJDLâEFGFLUWTZOESØNFJO[VMJOPSF[JTUFODJFEZTHMZLÏNJFBSBTUPWFKSFUBSEÈDJF
pozostávajúci zo simultánnej heterozygótnej disrupcie génu pre inzulínový receptor a beta-2 chimerínu, čo poukazuje na novú digenickú príčinu inzulínovej rezistencie a rastového deficitu.
t1PQSWâLSÈUTNFQPVLÈ[BMJOBLűÞŘPWÞÞMPIVDIJNFSÓOVWQSPYJNÈMOPNTJHOBMJOHVJO[VMÓOVJOWJWP
t*EFOUJmLPWBMJTNFOPWÞNVUÈDJVWQSPNØUPSPWFKPCMBTUJHÏOVQSFQBOLSFBUJDLÞHMVLPLJOÈ[V($
LUPSÈNFOÓ
génovú expresiu glukokinázy, zapríčinenú stratou špecifického väzobného miesta pre transkripčný faktor Sp1, čo
spôsobuje hyperglykémiu nalačno u ľudí s diabetom typu GCK-MODY
t1PUSFCBTLSÓOJOHVQSPNØUPSPWFKPCMBTUJCPMB[BISOVUÈQSJUWPSCFFVSØQTLZDIEPQPSVŘFOÓOBEJBHOPTUJLVBMJFŘCV
cukrovky, na tvorbe ktorých sme sa podieľali.
Výsledky týchto prác boli publikované v prestížnom časopise Diabetes (IF=8.396) a viedli aj k udeleniu Ceny SAV za
vedecko-výskumnú činnosťv roku 2009.
Indikátory kvalitatívne:
Publikácie in extenso
Lesayová D, Staník J, Gasperíková D, Klimes I.: Klinické a genetické aspekty monogénovej obezity. Vnitr Lek. 2010
Oct;56(10):1043-9. Review. Slovak. PMID: 21105449 [PubMed - indexed for MEDLIN
Wirsing A, Johnstone KA, Harries LW, Ellard S, Ryffel GU, Stanik J, Gasperikova D, Klimes I, Murphy R. Novel monogenic
diabetes mutations in the P2 promoter of the HNF4A gene are associated with impaired function in vitro. Diabet
Med. 2010 Jun;27(6):631-5.
Bohnekamp J, Böselt I, Saalbach A, Tönjes A, Kovacs P, Biebermann H, Manvelyan HM, Polte T, Gasperikova D,
Lkhagvasuren S, Baier L, Stumvoll M, Römpler H, Schöneberg T.
Involvement of the chemokine-like receptor GPR33 in innate immunity. Biochem Biophys Res Commun. 2010 May
28;396(2):272-7. Epub 2010 Apr 23.
Riziká:
tnedostatok mzdových prostriedkov, s ktorými súvisí udržateľnosť, či získanie nových, schopných vedeckých
či odborných pracovníkov
t OFEPTUBUPL LBQJUÈMPWâDI BMF OBKNÊ QSFWÈE[LPWâDI [ESPKPW OB [BCF[QFŘFOJF DIPEV [BSJBEFOÓ B UP WSÈUBOF
pozáručného servisu a spotrebného tovaru.
Vízia rozvoja sekcie do budúcnosti:
Vybudovať centrálne sekvenačné pracovisko vybavené špičkovým zariadením na analýzu ľudského gnómu pre
diagnostické a vedecké účely. Výsledkom bude rýchly prenos vedeckých poznatkov od laboratórneho stola k lôžku
pacienta a umožnenie personalizovanej liečby a prevencie.
foto
Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.
RNDr. Hučková Miroslava
PROTEOMICKÁ SEKCIA
STANOVENÉ CIELE NA ZAČIATKU PROJEKTU
tTMFEPWBƃUSFOEZWâWPKBUFDIOPMØHJÓBNFUPEÓLVSŘFOâDIQSFQSPUFNJLV
tBQMJLPWBƃBOÈTMFEOFSP[WJOÞƃQSPUFPNJDLÏNFUØEZBUFDIOJLZ[BMPäFOÏOBINPUOPTUOPTQFLUSPNFUSJDLâDI.4
analýzach v štúdiách nádorových a infekčných ochorení,
t NPOJUPSPWBƃ LPNQMFYOÏ QSPUFÓOPWÏ [MPäFOJF B FYQSFTJV KFEOPUMJWâDI QSPUFÓOPW WOÞUSPCVOLPWâDI QBSB[JUPW
(baktérií a vírusov) alebo infikovaných, či nádorovo pozmenených buniek s cieľom odhaliť zmeny v metabolických
a signálnych dráhach, ktoré sú esenciálne pre ich virulenciu a patogenitu.
tWZQSBDPWBƃQPTUVQZ[BNFSBOÏOBJEFOUJmLÈDJVÝQFDJmDLâDIQSPUFÓOPWâDINBSLFSPWLUPSÏCVEFNPäOÏWZVäJƃW
diagnostike, či pri monitorovaní študovaných ochorení.
tDIBSBLUFSJ[PWBƃQPTUUSBOTMBŘOÏNPEJmLÈDJFTP[BNFSBOÓNOBKNÊOBGPTGPSZMÈDJVLUPSÈKFOFTNJFSOFEÙMFäJUÈL
pochopeniu komplexných biologických procesov.
tOBEWÊ[PWBƃSFHJPOÈMOFBNFE[JOÈSPEOÏTQPMVQSÈDFBQPEJFűBƃTBOBOÈSPEOâDIBNFE[JOÈSPEOâDIQSPKFLUPDI
Zhodnotenie naplnenia projektu:
Z prostriedkov projektu sme zaobstarali:
centrifugačný vákuový koncentrátor na zahustenie vzoriek, vysokotlakový plnič chromato-grafických kapilárnych
kolón
licencia proteomického softwaru na bioinformačné spracovanie a interpretáciu MS dát.
ZHODNOTENIE NAPLNENIA PROJEKTU
Počas riešenia projektu sme v našom pracovisku:
- Získali nové poznatky o expresii, štruktúre, biologickej funkcii a medicínskom význame proteínov,
- Identifikovali látky, v ktorých sa prejavili zmeny napríklad v dôsledku zmien vo virulencii študovaného organizmu
alebo sú vyvolané stresovými faktormi ako je napríklad prepuknutie choroby,
- Sledovali trendy vývoja technológií a metodík určených pre protemiku a zaviedli postupy na odhalenie
kvalitatívnych (prítomnosť jednotlivých zložiek) ako aj kvantitatívnych (množstvo) zmien v proteínovom zložení
analyzovaných biologických materiálov , teda postupy zamerané na identifikáciu špecifických proteínových
markerov, ktoré bude možné využiť v diagnostike, či pri monitorovaní študovaných ochorení.
- nadviazali regionálne a medzinárodné spolupráce a podielali sme sa a naďalej podielame na mnohých národných
a medzinárodných projektoch.
Projekty (VEGA, APVV, ŠF EU, 6. a 7. rámcového balíka EU)
Spolupráce s kolegami z ústavov SAV a vysokých škôl ale aj s kolegami z Ukrajiny, Portugalska, Holandska, Nemecka,
Nórska, Českej republiky , USA a Japonska
ČO NAJVIAC PRISPELO K NAPLNENIU CIEĽOV?
- Financovanie 1 pracovného miesta pre odborného pracovníka, ktorý pracoval na projekte
- absolvovaná služobná cesta do Japonska, ktorá nám nielen umožnila nahliadnuť do dobre fungujúceho
a finančne zabezpečeného centralizovaného pracoviska
- napomohla zdokonaliť naše poznatky o identifikácii rozdielne exprimovaných proteínov , ktoré umožňujú odhaliť
procesy prebiehajúce za stresových podmienok. Naučili sme sa používať nové techniky kvantifikácie proteínov bez
použitia značiek
- významne napomohla pri zavedení novej metodiky charakterizácie posttranslačných modifikácií so zameraním sa
na fosforyláciu, ktorá je nesmierne dôležitá k pochopeniu komplexných biologických procesov
VÝZNAMNÉ VEDECKÉÝ VSLEDKY
- identifikovali sme špecifické proteíny, ktoré môžu súvisieť so šírením, patogenézou a virulenciou
rôznych infekčných ochorení ľudí a zvierat, ako je Q horúčka, zápalové ochorenie (septicemia) lososov,
vtáčia chrípka, či vírusová lymfocytárna choriomeningitída.
- identifikovali sme aj proteín, ktorý pravdepodobne súvisí so spontánnou regresiou rôznych nádorových
ochorení. Následne sme charakterizovali jeho reaktívne epitopy,
- zaujalo nás tiež ako taká dôležitá plodina ako sója, je schopná zdravo rásť aj v extrémnych podmienkach
chronickej radiácie v miestach kontaminovaných rádioaktívnym odpadom. Zistili sme, že v
semenách rastlín sa rozdielne akumulujú určité proteíny na základe ktorých sme mohli navrhnúť
pracovný model adaptácie rastlín.
Výsledky tejto práce vyvolali obrovský medzinárodný ohlas a viedli aj k udeleniu Ceny SAV za medzinárodnú
spoluprácu.
VÝZNAMNÉ VEDECKÉ VÝSLEDKY
- identifikovali sme špecifické proteíny, ktoré môžu súvisieť so šírením, patogenézou a virulenciou
rôznych infekčných ochorení ľudí a zvierat, ako je Q horúčka, zápalové ochorenie (septicemia)
lososov,
vtáčia chrípka, či vírusová lymfocytárna choriomeningitída.
- identifikovali sme aj proteín, ktorý pravdepodobne súvisí so spontánnou regresiou rôznych
nádorových ochorení. Následne sme charakterizovali jeho reaktívne epitopy,
- zaujalo nás tiež ako taká dôležitá plodina ako sója, je schopná zdravo rásť aj v extrémnych podmienkach
chronickej radiácie v miestach kontaminovaných rádioaktívnym odpadom. Zistili sme, že v semenách rastlín sa
rozdielne akumulujú určité proteíny na základe ktorých sme mohli navrhnúť
pracovný model adaptácie rastlín. Výsledky tejto práce vyvolali obrovský medzinárodný ohlas a viedli aj k udeleniu
Ceny SAV za medzinárodnú spoluprácu.
Indikátory kvantitatívne:
Termín
Meno pracovníka, titul,
pozícia na projekte
Názov akcie (konferencia,
služobná cesta a pod.)
2. 8. 2010
31.8.2010
Ing. Ľudovít Škultéty, PhD.
Vedecký pracovník
Služobná cesta do National
Institute of Crop Science,
NARO, Tsukuba, Japonsko
Dosiahnuté výsledky
Zaškolenie do metodík
súvisiacich s identifiká
ciou rozdielne exprim
ovaných proteínov a
fosfoproteínov za stre
sových podmienok.
Príspevky na konferenciách:
FULEOVÁ, Andrea - BETINOVÁ, Eva - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LUDWIG, S. - TOMAN, Rudolf. Proteomics analysis of
differentially expressed cellular proteins in response to avian H5N1 virus infection in human lung cells. In Medical
Biodefense Conference 2009, Book of abstracts. - Munich. Germany, 2009, p. 38.Typ: AFG
LABUDOVÁ, Martina - TOMÁŠKOVÁ, Jana - ŠKULTÉTY, Ľudovít - PASTOREK, Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia.
Nukleoproteín vírusu lymfocytárnej choriomeningitídy kmeňa MX zabezpečuje šírenie počas perzistentnej infekcie
cez interakciu s keratínom 1 a indukciu medzibunkových kontaktov. In Labudove dni 2009 : zborník rozšírených
abstraktov. Editor Eva Špitálska, Mária Kazimírová, Elena Kocianová, Zbyšek Šustek. - Bratislava : Virologický ústav SAV,
2009, s. 13-14. ISBN 978-80-970140-7-0.Typ: AED
HAJDUCH, Martin - KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - RASHYDOV, Namik M. PREŤOVÁ, Anna. Twenty four years since Chernobyl disaster: What seed protein can tell us?. In XXII. Biochemický
zjazd " od laboratórneho stola do praxe" : book of abstracts. - Martin : Jeséniova lekárska fakulta, 2010, s. 58. ISBN
978-80-88866-83-1.Typ: AFHA
KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - RASHYDOV, Namik M. - PREŤOVÁ, Anna HAJDUCH, Martin. The proteomic analysis of plant adaptation in Chernobyl area: the analysis of mature flaxseeds
from radio-contaminated environment. In Plant for Life : european Plant Science Organisation, 5th EPSO
Conference, 18-22 April 2010. - Olos : EPSO, 2010, p. 204.Typ: AFG
KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - RASHYDOV, Namik M. - PREŤOVÁ, Anna HAJDUCH, Martin. Proteomics of flaxseed development. In Molecular Aspects of Plant Development 2010 :
international conference 23-26 February 2010, Vienna. - Vienna : Vienna International Plant Conference Association
(VIPCA), 2010, p. 59.Typ: AFG
MÁJEK, Pavol - SEDLÁK, T. - MAJERSKÝ, T. - PORTUGALCOVÁ, K. - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít RASHYDOV, Namik M. - PREŤOVÁ, Anna - HAJDUCH, Martin. ADINIS.ExProf – software tool to assess
concordance/discordance of protein expression profiles using General Linear Modeling. In Systems biology and
Omic approaches : COST action Plant proteomics in Europe, 5-7 may, 2010. - Namur : LA LIBERTÉ DE CHERCHER,
2010, p. 22.Typ: AFG
RAMIREZ, Gabriela Flores - TOMAN, Rudolf - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Targets for clinical diagnosis of Coxiella burnetii and
vaccine development identified by proteomics techniques. In European Society of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases. 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases - Book of Abstracts. Vienna, 2010, p. S629.Typ: AFG
RAMIREZ, Gabriela Flores - BILKOVÁ, Z. - VADOVIČ, Pavol - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Identification of surface proteins of the
obligate intracellular bacterium Coxiella burnetii. In XXII. Biochemický zjazd " od laboratórneho stola do praxe" :
book of abstracts. - Martin : Jeséniova lekárska fakulta, 2010, s. 93. ISBN 978-80-88866-83-1.Typ: AFHA
Publikácie
ŠKULTÉTY, Ľudovít - JANKOVIČOVÁ, B. - SVOBODOVÁ, Z. - MADER, Pavel - REZACOVÁ, P. - DUBROVČÁKOVÁ, Mária LAKOTA, J. - BILKOVÁ, Z. Identification of carbonic anhydrase I immunodominant epitopes recognized by specific
autoantibodies which indicate an improved prognosis in patients with malignancy after autologous stem cell
transplation. In Journal of Proteome Research, 2010, vol. 9, p. 5171-5179. (5.132 - IF2009). (2010 - Current Contents).
ISSN 1535-3893.Typ: ADCA
ZÁVER
Možno konštatovať, že všetky ciele projektu boli splnené
ozvoj proteomiky je samozrejme zásadným spôsobom ovplyvnený vývojom na poli technologie.
Našou ambíciou je preto:
pokračovať v sledovaní trendov vývoja technológií a metodík určených pre protemiku a podľa našich finančných a
technických možností ich zabezpečovať a následne aplikovať v našich podmienkach. udržať vysokú kvalitu
poskytovaných služieb a naďalej ich rozširovať.
napr. viac by sme sa chceli venovať štúdiám posttranslačných modifikácii proteínov, ktoré sú nesmierne dôležité k
pochopeniu komplexných biologických procesov.
štruktúrna analýza proteínov a ich komplexov s inými proteínmi, nízkomolekulovými ligandami, biologicky
aktívnymi látkami, DNA alebo RNA.
odhaliť terciárnej štruktúry proteínov a ich komplexov, ktorá tvorí základ pre pre racionálny dizajn
nových liečiv. S čím súvisí aj posilnenie bioinformatiky.
Riziká:
nedostatok kapitálových ale najmä prevádzkových zdrojov na zabezpečenie chodu zariadení a to
vrátane pozáručného servisu a spotrebného tovaru
mzdových prostriedkov, s ktorými súvisí udržateľnosť, či získanie nových, schopných vedeckých , či odborných
pracovníkov. Vízia rozvoja sekcie do budúcnosti: byť súčasťou funkčného, finančne dobre zabezpečeného (aj
prevádzkové náklady), centralizovaného, špecializovaného servisného pracoviska - centra typu tzv. Core facility..
Ing. Ľudovít ŠKULTÉTY, PhD
Molekulárno-medicínske centrum
Slovenská akadémia vied
Download

PDF - MMC - SAV - Slovenská Akadémia Vied