KATEDRÁLNY INFOLIST
23. – 29.6.2014
farský týždenník, číslo 22/2014, ročník VIII.
Liturgický kalendár:
Utortok 24.6. NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA
slávnosť
Piatok
27.6. NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
slávnosť
Sobota
28.6. Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie
spomienka
Nedeľa
29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
slávnosť
Odprosujúca pobožnosť s odpustkami
Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude v závere sv. omše
odprosujúca pobožnosť. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby
Najmilší Ježišu predpísanej na túto slávnosť, môže získať úplné odpustky
za obvyklých podmienok: byť v milosti posväcujúcej, vzbudiť si odpor
k hriechu, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
(Otčenáš, Zdravas a Sláva).
Zbierka
Budúcu nedeľu, na slávnosť sv. Petra a Pavla Apoštolov, sa bude konať
Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenili: 7. júna 2014
Anna Kuchárová, Lukáš Dinko a Klaudia Dinková. 14.06.2014 Sofia
Vaculčiaková.
Sviatostné manželstvo si vyslúžili 7.06.2014 Michal Jelínek a Zuzana
Lalíková a 14.06.2014 Martin Mistrík a Petra Špániková
Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur a na kvety:
novomanželia Jelínkovci 50 Eur. Za dary úprimné Pán Boh zaplať!
Pozvania
VIVAT VOX ORGANI
Pozývame vás na pokračovanie cyklu letných organových koncertov pod
názvom Vivat vox organi. V podaní Marka Dietricha si vypočujeme
organové diela v stredu 25. júna 2014 o 19.30 hod. v Katedrále.
Pozvánka na odpustovú púť
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Bystrica – mesto, pozýva veriacich
v sobotu 28.6.2014 na odpustovú púť v rámci Roka Sedembolestnej Panny
Márie do Farského kostola v Banskej Bystrici. Vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol vybraný diecéznym biskupom v rámci Roku
Sedembolestnej ako privilegovaný, budeme sláviť Sviatok Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie nasledovne:
11.00 – privítanie pútnikov
11.30 – Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii
– možnosť sv. zmierenia
12.00 – Slávnostná sv. omša (hl. celebrant vdp. Peter Staroštík, farnosť
Fončorda)
Modlitby matiek
Pozývame duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb
matiek - komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole Panny Márie
Pomocnice v Sásovej v dňoch 27.-29.06.2014.
Program: piatok o 19.20 - Pôst a odprosovanie za svoje hriechy
sobota o 19.20 - Odprosovanie za hriechy tých,
ktorí ubližujú nám a našim deťom
nedeľa o 19.20 - Chválime Pána za všetko,
čo urobil v našich životoch.
Pozvánka na púť
Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry!
Dňa 30. augusta 2014 sa uskutoční púť Banskobystrickej diecézy do
Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej do Šaštína. Srdečne vás zo
všetkých farností našej diecézy na túto púť pozývam. Nech je na väčšiu česť
a slávu Božiu i jeho Božej Matky a na náš duchovný úžitok. Program púte je
nasledovný:
9. 30 Možnosť sv. spovede (počas sv. ruženca aj sv. omše)
9. 45 Modlitba svätého ruženca
10. 30 Sv. omša (celebruje Mons. Marián Chovanec)
11. 30 Zverenie diecézy pod ochranu Panny Márie – modlitba
11. 40 Predstavenie dekanátov. (Dekan s jednou rodinou prevezmú od otca
biskupa exhortáciu Evangelii gaudium)
12. 15 - 12. 30 Požehnanie, záver.
Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010. Príspevok dobrovoľný.
Download

26. týždeň 14 .pdf