BRATISLAVA 4. – 5. 10. 2014
2 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV
2 INTERNATIONAL DOG SHOWS
DANUBE - DUO - CACIB
2 × CAJC - CAC - CACIB
BA
Výstavisko / Fairgrounds EXPO INCHE
Program:
Príjem psov..........................od 7.00
Posudzovanie..............9.30 - 14.30
Junior handling................ od 13.00
Záverečné súťaže............ od 15.00
Program:
Admission of the dogs....from 7.00
Judging........................9..30 - 14.30
Junior Handling.............from 13.00
Final Competitions.......from 15.00
Všeobecné ustanovenia:
General Provision:
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince musia
byť zapísané v plemenných knihách SKJ. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na
prihláške bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší
ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Doklady, ktoré budú
nahraté po III. uzávierke sa nebudú akceptovať. III. uzávierka je možná iba pri využití on
line prihlasovania. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa
na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.
Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného
poplatku za psa (netýka sa súťaží). Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa
na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu. Rozhodca je povinný
vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv.
hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je
zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa
z výstavy. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa z triedy
do triedy v den výstavy nie je možné! Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
The show is held under the FCI and SKJ show regulations. Only dogs registered with the
stud books recognised by the FCI can enter the show. Imported dogs of Slovak owners
must be registered with the SKJ stud books. In case of a wrong class on the entry form,
the dog will be automatically entered in the correct class according to his age, any dog
older than 15 months will in this case be entered in the open class. Documents uploaded
after the third entry closure will not be accepted. 3th entry close is open only for on
line enrolment. The exhibitor commits to pay the exhibition fees even when he/she will
not take part at the show. Should the show not be held for the unforeseen reasons, the
exhibition fees will be used to cover the expenses. The organiser may refuse to accept
the application without stating the reason. The organiser cannot be held responsible for
damages caused by/to a dog. The owner is responsible for any damages caused by the
dog. Exhibitor of the Slovak national breeds pay only 50% from the entry fee (except of final competitions). Owners of the dogs awarded with the BOB title are obliged to take part
at the final competitions, otherwise they cannot claim a BOB prize. A judge is obliged to
disqualify aggressive dogs. Provoking dogs against each other is not allowed. It is forbidden to treat the coat, skin or nose with anything that alters the structure, colour or form. It
is forbidden to prepare the dog at the show grounds with any substances or equipment.
Double handling from outside of the ring is forbidden. It is not allowed to enter the dog
on the day of the show. It is strictly forbidden to leave dogs tied up on trimming tables
except the time they are being prepared for the show (trimmed, brushed or combed).
Selling puppies at the exhibition grounds is strictly forbidden.
PRIHLASOVANIE ONLINE – www.dogshow.sk ÚHRADU VÝSTAVNÝCH POPLATKOV VYKONAJTE AŽ PO REGISTRÁCII
ONLINE PRIHLÁŠKY, NA ZÁKLADE EMAILU, KTORÝ OBDRŽÍTE! V ŇOM
NÁJDETE BANKOVÉ SPOJENIE, VÝŠKU VÝSTAVNÉHO POPLATKU A VARIABILNÝ SYMBOL.
ONLINE ENTRY – www.dogshow.sk
PLEASE PAY THE ENTRY FEES ONLY AFTER THE REGISTRATION OF YOUR
ONLINE ENTRIES, BASED ON THE E-MAIL THAT YOU WILL RECEIVE! YOU WILL
FIND THE BANK INFORMATION, THE SUM OF THE FEES AND A VARIABLE
SYMBOL THERE. THE SAME INFORMATION WILL BE IN YOUR MENU ALSO.
Nahratím prihlášky do systému online sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného
poriadku SKJ, FCI a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Ďalej so zverejnením fotografií z výstav na webovej stránke usporiadateľa a v časopisoch, ktoré publikujú správy z výstav. Prihlášky,
ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (pracovný certifikát pre triedu pracovnú,
doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov a čestnú) budú bez urgovania chýbajúcich
dokladov a upozornenia majiteľa psa na túto skutočnosť, preradené do triedy otvorenej.
By uploading the entry through the online system the exhibitor is obliged to follow the show rules
of SKJ, FCI and the Slovak veterinary regulations, and also agrees to have his address published
in the show catalogue and on the organiser‘s website. Furthemore it allows the organiser to
publish pictures from the shows at the organiser‘s website and in the magazines that publish
show reports. By submitting the entry form the exhibitor is obliged to pay all the entry fees. Entries without all the required documentation (working certificate for the working class, champion
diploma for champion or honorary class) will be moved to open class without notifying the owner.
Veterinárne podmienky:
Veterinary Regulations:
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok
pred výstavou, resp. podľa platnosti dĺžky vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET
PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.
Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations.
Triedy:
• mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
• dorast 6 – 9 mesiacov
• mladých 9 – 18 mesiacov
• stredná 15 – 24 mesiacov
• otvorená od 15 mesiacov
• pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
• šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
• veteránov od 8 rokov
• čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)
Tituly a čakateľstvá:
CAJC • CAC • CAC Reserve • CACIB • CACIB Reserve • Víťaz plemena BOB • Najkrajší
z opačného pohlavia BOS • Víťaz skupiny (BOG) • Víťaz výstavy (BIS)
Súťaže:
Najkrajšie šteňa • Najkrajší dorast • Najkrajší mladý jedinec • Najkrajší veterán • Najkrajší z triedy čestnej • Najkrajší pár psov • Najlepšia chovateľská skupina • Dieťa a pes •
Junior Handling • Velká cena národných plemien
Šampionáty krásy Slovenska – bude možné požiadať o vystavenie na počkanie.
Je potrebné predložiť vyplnenú žiadosť, originály kartičiek, originály posudkov
a kópiu PP. Info: www.skj.sk
Classes:
• Minor Puppy class correctly inoculated puppies up to 6 months
• Puppy class 6 – 9 months
• Junior class 9 – 18 months
• Intermediate class 15 – 24 months
• Open class 15 months and over
• Working class 15 months and over (FCI working certificate compulsory)
• Champion class 15 months and over (Championship certificate compulsory)
• Veteran class 8 years and over
• Honorary class from dogs with titles Interchampion, Champion, Club winner (Title certificate compulsory)
Titles and Chalenge Certificates:
CAJC • CAC • CAC Reserve • CACIB • CACIB Reserve • Best of Breed (BOB) • Best of
Opposite Sex (BOS)• Best of Group (BOG) • Best in Show (BIS)
Competitions:
The best baby • The best puppy • The best junior • The best veteran • Winner of the
honorary classes • Brace competition • Breeders competition • Child and Dog • Junior
Handling • Grand Prix Slovak Breeds
You can ask for the Slovak Beauty Champion Diploma. It will be issued immediately.
You need to fill in the application form. Info: www.skj.sk
's
Curaulififctation
Q
Sobota / Saturday
4. 10. 2014
Plemeno / Breed
Nedeľa / Sunday
5. 10. 2014
Krinke Milan, CZ
Australian Cattle Dog, Australian Kelpie, Australian Shepherd, Berger Blanc Suisse,
Československý vlčiak, Slovenský čuvač
Hindse Jørgen, DK
Ridarčíková Gabriela, SK
Bearded Collie, Old English Sheepdog (Bobtail), Berger de Beauce (Beauceron),
Berger de Brie (Briard), Shetland Sheepdog, Schipperke, Polski Owczarek Nizinny
Krinke Milan, CZ
Zavadilík Jiří, CZ
Deutscher Schäferhund
Štaudinger Juraj, SK
Müürisepp Alar, EST
Collie Rough, Collie Smooth
Javorčík Vladimír, SK
Hindse Jørgen, DK
all not listed breeds from FCI group 1.
Ridarčíková Gabriela, SK
Dogo Argentino, Cane Corso
Staviarska Viera, SK
De Giuliani Claudio, I
Deutsche Dogge
Matyáš Jaroslav, SK
Hovawart, Bullmastiff
Matakovič Bojan, CRO
Riesenschnauzer, Schnauzer, Zwergschnauzer
Václavík Miroslav, CZ
Matyáš Jaroslav, SK
Fila Brasileiro, Dogo Canario, Leonberger, Zwergpinscher, Shar-Pei, Tosa
Piskay Vladimír, SK
Müller Barbara, CH
Appenzeller Sennenhund, Berner Sennenhund, Entlebucher Sennenhund,
Grosser Schweizer Sennenhund, Bulldog
Pichard Laurent, CH
Doberman
Lokodi Csaba Zsolt, RO
Dogue de Bordeaux, Tchiorny Terrier
Matyáš Jaroslav, SK
Kavkazskaïa Ovtcharka, Sredneasiatskaïa Ovtcharka
Staviarska Viera, SK
Deutscher Boxer
Šuster Jozef, SK
Staviarska Viera, SK
Javorčík Vladimír, SK
Do-Khyi
Piskay Vladimír, SK
Newfoundland
Václavík Miroslav, CZ
all not listed breeds from FCI group 2.
Lokodi Csaba Zsolt, RO
Cwieceková Anna, SK
American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Bull Terrier Miniatur, Staffordshire Bull Terrier
Matakovič Bojan, CRO
Schwab Gitty, LUX
Cairn Terrier, Jack Russel terrier, Parson Russel Terrier, Soft Coated Wheaten Terrier, Yorkshire Terrier
Kubaľa Jaroslav, SK
Kubaľa Jaroslav, SK
all not listed breeds from FCI group 3.
Schwab Gitty, LUX
Dachshund Kurzhaar, Dachshund Langhaar
Kašpar Miloš, CZ
Müürisepp Alar, EST
Dachshund Rauhhaar
Gonzalez Elizabeth, GIBR
Vondrouš Otakar, CZ
Deutscher Spitz
Barlík Dušan, SK
Gonzalez Elizabeth, GIBR
all not listed breeds from FCI group 5.
De Giuliani Claudio, I
Matyáš Jaroslav, SK
Beagle
Burski Wojciech, PL
Rhodesian Ridgeback
Václavík Miroslav, CZ
Dalmatinac
Gonzalez Elizabeth, GIBR
Bayrischer Gebirgsschweisshund, Hannover’scher Schweisshund, Slovenský kopov
Jursa Jozef, SK
Piskay Vladimír, SK
Jevčák Jaroslav, SK
Chien de Saint-Hubert (Bloodhound)
Burski Wojciech, PL
Václavík Miroslav, CZ
all not listed breeds from FCI group 6.
Staviarska Viera, SK
English Setter, Irish Setter, Irish Red and White Setter, Gordon Setter, Pointer
Burski Wojciech, PL
all not listed breeds from FCI group 7.
Jursa Jozef, SK
Kašpar Miloš, CZ
Labrador Retriever, Golden Retriever,
Müürisepp Alar, EST
Lokodi Csaba Zsolt, RO
Burski Wojciech, PL
Flat Coated Retriever
Kašpar Miloš, CZ
American Cocker Spaniel, English Cocker Spaniel
Müller Barbara, CH
Vítková Viera, SK
all not listed breeds from FCI group 8.
Kašpar Miloš, CZ
Sládeková Lucia, SK
Caniche (Poodle)
Vítková Viera, SK
Vondrouš Otakar, CZ
Bichon à poil frisé, Bichon Havanais
Vítková Viera, SK
Piskay Vladimír, SK
Bouledogue français
Gonzalez Elizabeth, GIBR
Pichard Laurent, CH
Chinese Crested Dog, Maltese, Tibetan Spaniel
Jacobs Rainer, D
Epagneul nain Continental, King Charles Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel
Müller Barbara, CH
Boston Terrier, Lhasa Apso
Javorčík Vladimír, SK
Chihuahua
Šuster Jozef, SK
Lokodi Csaba Zsolt, RO
Jacobs Rainer, D
all not listed breeds from FCI group 9.
Javorčík Vladimír, SK
Vondrouš Otakar, CZ
Afghan Hound, Piccolo Levriero Italiano
Barlík Dušan, SK
Barlík Dušan, SK
all not listed breeds from FCI group 10.
Vojteková Iveta, SK
Vojteková Iveta, SK
FCI not recognized breeds
Vondrouš Otakar, CZ
Vojteková Iveta, SK
Junior handling
Vondrouš Otakar, CZ
ON LINE
www.dogshow.sk
DANUBE - DUO - CACIB 2014
1. uzávierka: 31. 7. 2014 / 1st entry close 31. 7. 2014
2. uzávierka: 28. 8. 2014 / 2nd entry close 28. 8. 2014
3. uzávierka: 18. 9. 2014 / 3rd entry close 18. 9. 2014
2× CAJC - CAC - CACIB
Mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
Minor Puppy correctly inoculated puppies up to 6 months
Dorast 6 – 9 mesiacov • Puppy 6 – 9 months
Mladých 9 – 18 mesiacov • Junior 9 – 18 months
CACJ
Stredná 15 – 24 mesiacov • Intermediate 15 – 24 months
Otvorená od 15 mesiacov • Open from 15 months
* Pracovná od 15 mesiacov • Working from 15 months
CAC
CACIB
BOB
** Šampiónov od 15 mesiacov • Champion from 15 months
Veteránov od 8 rokov • Veteran from 8 years
** Čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV • Honorary for dogs with ICH, CH, Club and National CH
Prihlasujem sa na deň
I register for
4. 10. 2014
Prihlasujem sa na deň
I register for
5. 10. 2014
Prihlasujem sa na obidva dni
I register for both days
4. - 5. 10. 2014
Plemeno • Breed
Pes • Male Farba • Colour
Druh srsti • Coat
Suka • Female Velkosť • Size
Meno psa • Name of the dog
Plemenná kniha a číslo zápisu • Registration Nr. (SPKP, CMKU, ČLP, MET, OHZB, PKR, VDH, LOF, LOI, LOSH ...)
Dátum narodenia • Date of birth
Otec psa • Sire
Matka psa • Dam
Chovateľ • Breeder
Majiteľ • Owner
Ulica • Street
Štát • Country
Číslo • Nr.
Tel.:
Mesto • Town
PSČ • ZIP
E-mail
Súťaže / Competitions
Páry • Brace competitions
Chovateľské skupiny • Breeders competition
Dieťa a pes / Junior handling - meno handlera a vek / name of the handler and age
Kópia PP / Copy of pedigree
Doklad o platbe / Payment
Svojim podpisom sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI
a Slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke SKJ. Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.
Miesto/dátum • Place/date
* Medzinárodný pracovný certifikát
* International working certificate
** Potvrdenie o šampionáte
** Championship certificate
With his/her signature, the exhibitor is obliged to abide by the SKJ/FCI show regulations and
Slovak veterinary rules. The exhibitor is giving his/her permission to publish his/her adress in
the exhibition catalog and on the website of the SKJ. The entry is financially binding.
Miesto/dátum • Place/date
Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku!
Fill in a separate form for each dog!
Nečitateľné prihlášky nebudú na výstavu prijaté. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (pracovný certifikát pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov a čestnú) bez urgovania chýbajúcich dokladov
a upozornenia majiteľa psa na túto skutočnosť budú preradené do triedy otvorenej. Ak
majiteľ na prihláške neuvedie zaradenie psa do triedy, resp. uvedie nesprávne vzhľadom k veku, organizátor bez kontaktovania majiteľa zaradí psa do príslušnej triedy. Prihlášky bez kópie preukazu o pôvode a kópie dokladu o úhrade budú vrátené! Doklady,
ktoré prídu po III. uzávierke už nebudú brané do úvahy.
Fill in the application form in block letters or by typing. Illegible applications will not be
accepted. Applications lacking any necessary documents (a copy of an International
working certificate for the Working class, a copy of a Championship certificate for the
Champion and Honorary classes) will be automatically entered into an open class without
notifying owners. Should the owner forget to indicate the class or should he/she do it incorrectly regarding the age, the organiser will enter the dog into a relevant class without
notifying the owner. Application forms without copies of pedigrees and payments will be
send back. Documents received after the third entry close will be disregarded.
PAYMENT
Tatra Banka, Hodžovo námestie 3, Bratislava
Beneficiary: Slovenská kynologická jednota
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATR SKBX
Bankové spojenie
Tatra Banka, Hodžovo námestie 3, Bratislava
Názov účtu: Slovenská kynologická jednota
č.účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATR SKBX
Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.
K prihláške priložte potvrdenie o zaplatení.
Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu tretej uzávierky,
resp. budú neidentifikovateľné, budú sa považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp.
vystavovateľ, pri akejkoľvek forme úhrady výstavných poplatkov musí uviesť na doklade
o poukázaní platby vlastné meno a adresu, aby bolo možné správne identifikovať platbu.
Tzn. meno majiteľa psa na prihláške a platiteľa výstavného poplatku musí byť totožné.
Výstavné poplatky
1. Uzávierka 31. 7. 2014
za 1.psa
za každého ďalšieho
triedy šteniat, dorastu, veteránov a čestná
súťaže
za jednu výstavu
€ 35
€ 33
€ 20
€ 10
za obidve výstavy
€ 62
€ 58
€ 32
€ 16
2. Uzávierka 28. 8. 2014
za 1.psa
za každého ďalšieho
triedy šteniat, dorastu, veteránov a čestná
súťaže
za jednu výstavu
€ 40
€ 38
€ 25
€ 10
za obidve výstavy
€ 72
€ 68
€ 42
€ 16
3. Uzávierka 18. 9. 2014
IBA ON LINE !
www.dogshow.sk
za 1.psa
za každého ďalšieho
triedy šteniat, dorastu, veteránov a čestná
súťaže
za jednu výstavu
€ 50
€ 48
€ 30
€ 15
za obidve výstavy
€ 92
€ 88
€ 52
€ 22
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladšieho dorastu,
dorastu, veteránov a čestnej sa nepovažujú za 1. prihláseného psa. Zľava za 2. a ďalších
psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné
s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.
Neuhradené prihlášky nebudú prijaté !
Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.
Stornovať prihlášku je možné len do termínu II. uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená. V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek
iného dôvodu, budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku a storno poplatok vo výške 10 €.
INZERCIA V KATALÓGU PRE PODNIKATEĽOV
Čierno-biela
Farebná
ENTRY FEES
1st ENTRY CLOSE 31. 7. 2014
1st dog
any additional dog
baby, puppy, veteran and honorary classes
competitions
one show only
€ 35
€ 33
€ 20
€ 10
both shows
€ 62
€ 58
€ 32
€ 16
2nd ENTRY CLOSE 28. 8. 2014
1st dog
any additional dog
baby, puppy, veteran and honorary classes
competitions
one show only
€ 40
€ 38
€ 25
€ 10
both shows
€ 72
€ 68
€ 42
€ 16
3rd ENTRY CLOSE 18. 9. 2014
ON LINE ONLY !
www.dogshow.sk
1st dog
any additional dog
baby, puppy, veteran and honorary classes
competitions
one show only
€ 50
€ 48
€ 30
€ 15
both shows
€ 92
€ 88
€ 52
€ 22
Dogs entered into minor puppy, puppy, veteran and honorary classes cannot be consi
dered as first entered dog. Discount for any additional dog can be acknow ledged only
if the name of the owner is fully identical with the name of the first dog owner’s name.
The entry close date is also the closing date for the relevant payments.
Cancellation of the application is possible only by the term of the second entry
close. In case of cancellation of the application or refunding the fees for whatever the
reason, the cancellation fee 10 € and the bank/post charges will be deducted.
BUSINESS CATALOGUE ADVERTISEMENTS
Black-and-white
Colour
Whole page
€ 60
€ 160
Celá strana A5
€ 60
€ 160
INZERCIA V KATALÓGU PRE CHOVATEĽOV
Celá strana A5
€ 20
€ 80
The size of the adverisement: whole page – A 5 – 115x180mm. Submit complete litographies on CD in JPG or PDF (min. 300dpi). Closing of the advertisements is 30 days prior
to the show with settled payments only.
INZERCIA V KATALÓGU PRE CHOVATEĽOV
Čierno-biela
Farebná
Bank and post charges are to be paid by exhibitors .
Attach a copy of the payment slip to the application form.
Exhibition fees that do not appear on the organiser’s account by the day of the show
or those that are unidentified are to be considered unpaid. Any owner/ exhibitor must
state his/her own name and address by any type of payment, so the payment can be
correctly identified (i. e. the name of the owner stated in the application form and the
payer’s name must be identical).
Black-and-white
Colour
Whole page
€ 20
€ 80
Formát reklamy: celá strana – A 5 – 115x180mm, hotové li tografie na CD dodané v JPG
alebo PDF (min. 300 dpi). Uzávierka inzercie je 30 dní pred konaním výstavy. Podmienkou pre zverejnenie v katalógu je úhrada vopred.
Prihlášky posielajte doporučene na adresu:
Please send the entry forms by registered post to the
following adress:
Dátum / Date
Výstava psov BRATISLAVA
P.O.BOX 45A
SK-949 01 Nitra
Bankovým prevodom / By bank transfer
Poštovou poukážkou / Postal money order
TEL.: +421 (0) 948 868 712
e-mail: [email protected]
Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií!
Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované!
This e-mail address is exclusively for information.
Entries send via e-mail will not be accepted!
VÝSTAVNÉ POPLATKY BOLI UHRADENÉ:
THE PAYMENT WAS MADE ON:
Hotovosť / Cash
ON LINE
Spolu / Total
www.dogshow.sk
www.danubeduocacib.sk
Využite možnosť ONLINE prihlášky: www.dogshow.sk
Podpis / Signature: .................................................................................................................................
Download

BRATISLAVA 4. – 5. 10. 2014