www.leier.eu
STREŠNÝ SYSTÉM
Montážny návod
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
VÝHODY BETÓNOVEJ KRYTINY LEIER
Charakter budovy esteticky dotvára strešná krytina, ktorá okrem
ochrannej funkcie vo veľkej miere zvýrazňuje individualitu
stavby.
2
Výhody betónovej krytiny Leier:
1. Mimoriadna odolnosť – vysoká pevnosť
a hmotnosť škridiel zabezpečuje stabilitu
a odolnosť krytiny aj pri extrémnych
poveternostných podmienkach.
2. Dlhá životnosť – pevnosť betónovej strešnej
krytiny rokmi narastá. Spoločnosť Leier poskytuje
na svoju škridlu písomnú záruku 35rokov
na mrazuvzdornosť, rozmerovú presnosť
a vodotesnosť.
3. Mrazuvzdornosť – technológia výroby
zabezpečuje veľmi nízku nasiakavosť, a tým aj
mrazuvzdornosť.
www.leier.eu
www.leier.eu
4. Vodotesnosť – kontrola rozmerovej presnosti
garantuje, že pri dodržaní minimálnych
bezpečnostných sklonov strechy a správnym
návrhom podstrešného hydroizolačného plášťa,
budú jednotlivé prvky do seba presne zapadať, čím
sa zabezpečí dokonalá vodotesnosť krytiny Leier.
5. Farebná stálosť a UV odolnosť – dosahujeme
použitím akrylátového farbiva z oxidov železa,
ako aj dvojnásobnou povrchovou úpravou škridly.
Farebný povrch aj celkový materiál je homogénny,
svoju farebnú stálosť si udržuje po desaťročia.
6. Prírodný produkt – krytina Leier je vyrobená
z prírodných surovín – kameniva, cementu a vody.
Ako farbivo sú použité oxidy železa.
VÝHODY BETÓNOVEJ KRYTINY LEIER
LEIER ÉPÍTŐANYAG-ÜZEMEK, ÉRTÉKESÍTÉS
Betónová škridla je v súčasnej dobe najviac používanou strešnou
krytinou.
3
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
Časti strechy:
extra
Zaujímavým tvarom dodá streche pravú mediteránskú
atmosféru. Široká farebná škála je doplnená aj o netradičné
vyhotovenie multicolor.
FAREBNÁ A TVAROVÁ
VAROVÁ ŠKÁLA
antik
palazzo
l
tehlovočervená
čierna
NO
VÉ
terra
▪ Strešné krytiny TOSCANA aj VENETO sa ukladajú šachovnicovo.
Prekrytie nad sebou ležiacich škridiel je závislé od sklonu
strechy.
▪ Sklon strešného plášťa ovplyvňuje rôzne parametre
a konštrukčné detaily strechy – prekrytie škridiel, z čoho sa
odvíja vzdialenosť strešných lát a počet, typ poistnej vrstvy
strešnej konštrukcie, spôsob upevnenia krytiny, výška kontralát
a pod.
TOSCANA
Zaujímavým tvarom dodá streche pravú mediteránskú
atmosféru. Široká farená škála je dopnená aj o netradičné
vyhotovenie multicolor.
terra
classic
▪ Návrh a pokládka strešnej krytiny TOSCANA a VENETO je
rovnaký. Rozmery škridly (krycia dĺžka a šírka) sú rovnaké,
rozdiel je iba vo výške profilu.
▪ Strešnú krytinu TOSCANA a VENETO je možné použiť pri
sklone min. 25° bez použitia plného záklopu. Pre dosiahnutie
vhodného zakrytia strešnej konštrukcie, pri rôznom sklone
strešnej roviny, je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu
a predpisy vzťahujúce sa na návrhy a realizácie strešných
konštrukcií.
standart
artt
▪ Je dôležité, aby sa návrh a realizácia strešnej krytiny vykonali
podľa pokynov výrobcu strešnej krytiny. Za chyby spôsobené
nesprávnym návrhom alebo nedodržaním platných noriem
a predpisov nepreberá výrobca záruku.
TYPY STREŠNÝCH KRYTÍN
červená
tm
tmavohnedá
mavohnedá
4
classic
Svojim klasickým profilom je ideálna na zhotovenie striech
v alpskom štýle.
standard
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
FAREBNÁ A TVAROVÁ ŠKÁLA
červená
www.leier.eu
www.leier.eu
tehlovočervená
TYPY STREŠNÝCH KRYTÍN
1 – ľavý a pravý štít
2 – bočné oplechovanie steny
3 – anténový prestup
4 – hrebeň
5 – odkvap
6 – nárožie
7 – úžľabie
8 – oplechovanie komína
5
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP PRI NAVRHOVANÍ POISTNEJ VRSTVY
POSTUP
Vodotesnosť strešnej krytiny
Pri sklone strechy vyššom ako 25° je vodotesnosť zabezpečená
už správnym uložením strešnej krytiny TOSCANA aj VENETO
a poistnou vrstvou. Poistná vrstva zabezpečí odvedenie kondenzátu vytvoreného pod škridlou, ako aj odvedenie podfúknutej
dažďovej vody a snehu. Miera vodotesnosti a nepremokavosti
závisí od správneho navrhnutia a použitia poistnej vrstvy strechy. Poistná vrstva je vytvorená hydroizolačnou fóliou, ktorá je
napnutá na strešných krokvách a upevnená pomocou kontralát.
Nepremokavú poistnú vrstvu je možné vytvoriť iba pri odvetraných strechách. Pri sklone 17° – 25° vodotesnosť strešného
plášťa zabezpečí hydroizolačná paropriepustná kontaktná fólia
s podliepacím pásom alebo s natavovacími spojmi, ktorá je
uložená na plnom debnení. Fólie dodávané spoločnosťou Leier
sa dajú použiť len od bezpečného sklonu strechy 25°.
▪ Voľne uložená poistná vrstva alebo voľne uložená
poistná vrstva so zlepenými spojmi: sa vytvorí uložením
prekrývajúcich sa pásov poistnej strešnej fólie na strešné krokvy
a ich upevnením pomocou kontralát. Za určitých podmienok je
potrebné spoje zlepiť.
3. Pri ďalších nad sebou ležiacich pásoch fólie musí byť
vodorovné prekrytie vrstiev min. 150 mm pri sklone strechy
do 30° a min. 100 mm pri sklone strechy vyššom ako 30°.
Horný pás musí vždy prekrývať spodný.
Realizácia poistnej vrstvy
Pokyny pre realizáciu poistnej vrstvy strešného plášťa:
1. Pri výbere poistnej strešnej fólie, zabudovaní a skladovaní je
potrebné dodržiavať pokyny výrobcu fólie.
- Pokládka strešnej fólie začína vždy pri odkvapovej hrane
strechy, fólia sa osádza rovnobežne s odkvapom mierne
napnutá na hornú stranu strešných krokiev alebo debnenie.
Pred osadením fólie je potrebné na odkvapovú hranu
prichytiť odkvapový plech. Spodná hrana fólie musí ležať na
odkvapovom plechu s prekrytím min. 120 mm. Daný spoj je
potrebné v celej dĺžke zlepiť.
Návrh poistnej vrstvy
Pri návrhu poistnej vrstvy je potrebné zohľadniť parametre
použitej strešnej krytiny ako aj parametre strechy – na základe
tohto je možné vybrať najvhodnejší druh poistnej vrstvy.
Výber poistnej vrstvy
Pri výbere poistnej vrstvy je potrebné zohľadniť nasledujúce
bezpečnostné parametre strechy:
▪ navrhovaný sklon strechy: pri sklone strešnej roviny menšej
ako 25° strešná krytina s voľne uloženou poistnou vrstvou
samostatne nezabezpečuje vodotesné krytie
▪ rozmery a tvar strechy: pri dĺžke krokiev 10 m a viac, pri
úžľabiach, stykoch strešných rovín, stavebných konštrukciách
na streche ako aj v miestach kde sa zhromažďuje sneh je
potrebné zabezpečiť zvýšenú vodotesnosť strešnej krytiny
▪ spôsob využitia priestoru pod strechou: v závislosti od
spôsobu využitia podstrešných priestorov je potrebné riešiť
mieru vodotesnosti strechy (obytné podkrovie zvyšuje nárok na
paropriepustnosť a vodotesný plášť)
▪ rôzne klimatické podmienky: v oblastiach s vyššou intenzitou
zrážok (podľa mapy snehových oblastí, v zmysle STN EN),
silnejšieho vetra (podľa mapy vetrových oblastí, v zmysle
STN EN), prípadne pri polohách s nadmorskou výškou nad
600 m.n.m je strešná krytina viac zaťažovaná
▪ iné podmienky: požiadavky vyplývajúce z miestnych predpisov,
z pamiatkových požiadaviek, atď.
Pre realizáciu poistnej vrstvy je možné použiť hydroizolačné
fólie dodávané spoločnosťou Leier. Pri voľne uloženej poistnej
vrstve sa používa paronepriepustná alebo paropriepustná
hydroizolačná fólia, v prípade uloženia fólie na debnenie je
potrebné použiť vysoko difúznu paropriepustnú fóliu určenú na
plný záklop. Pri realizácií poistnej vrstvy je potrebné zabezpečiť
vyspádovanie celej plochy poistnej vrstvy ako aj zabezpečiť
vodotesnosť každého prestupu cez vrstvu. Vo väčšine prípadov
sa poistná vrstva realizuje voľne napnutou poistnou fóliou na
krokvy. Prekrytie jednotlivých pásov fólie musí byť min. 100 mm.
4. Prípadné zvislé spoje fólie je nutné vytvárať vždy na krokve
a ukotviť kontralatou!
5. Nad strešnými oknami a komínmi je potrebné vytvoriť
odtokový žľab v 10° sklone, ktorý v prípade stekania
skondenzovanej vody po fólii odvedie vodu mimo strešného
okna alebo komína, prípadne akéhokoľvek prestupu cez fóliu.
▪ Voľne uložená poistná vrstva na debnení: sa vytvorí voľným
rozvinutím prekrývajúcich sa pásov poistnej strešnej fólie
určenej na debnenie a ich upevnením pomocou kontralát.
▪ Poistná vrstva na debnení so zlepenými alebo natavovacími
spojmi: sa vytvorí rozvinutím prekrývajúcich sa pásov poistnej
strešnej fólie na debnenie a ich uchytením pomocou kontralát.
Spoje nad sebou ležiacich pásov musia byť zlepené alebo
pozvárané.
2. Fólia sa najprv uchytí pomocou uchytávacích spôn na krokvy
(v hornej časti fólie v mieste prekrytia pod kontralatami). Fólia
medzi krokvami musí mať previs cca 20 mm kvôli odvádzaniu
vody z povrchu fólie. V prípade použitia kontaktnej fólie
sa nesmie tepelnou izoláciou narušiť tento previs. Fólia sa
napevno uchytí pri zaklincovaní kontralát.
6. Každá plocha poistnej vrstvy musí byť vyspádovaná smerom
k odkvapu, je potrebné zamedziť vytvoreniu plochy bez
odtoku vody.
7. Najvrchnejší pás paronepriepustnej fólie je potrebné
ukončiť cca 200 mm nad hrebeňom strechy a prekryť pásom
osadeným na vrch kontralát. Šírka prekrytia musí byť min.
150 mm. Tým sa dosiahne prevetranie strešného priestoru
pod strešnou fóliou.
Pokiaľ strecha nespĺňa jeden alebo viac bezpečnostných parametrov je potrebné poistnú vrstvu navrhnúť podľa tab. 1.
6
Výber druhu poistnej vrstvy
Počet
nedodržaných
parametrov
strechy
17 – 20°
20 – 25°
nad 25°
Jeden
Poistná vrstva na debnení so zlepenými spojmi
Voľne uložená poistná vrstva so zlepenými spojmi
Voľne uložená poistná vrstva
Dva
Poistná vrstva na debnení so zlepenými spojmi
Voľne uložená poistná vrstva na debnení
Voľne uložená poistná vrstva
Tri a viac
Poistná vrstva na debnení s natavovacími spojmi
Poistná vrstva na debnení s natavovacími spojmi
Voľne uložená poistná vrstva na debnení
Poistná vrstva závislá od sklonu strechy
www.leier.eu
POSTUP
POSTUP
Tab. č. 1
www.leier.eu
7
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
8. Paropriepustná fólia sa môže bez prerušenia previesť cez
hrebeň strechy.
POSTUP
12. Strešná poistná fólia nenahrádza strešnú krytinu a nepreberá
jej funkciu. Vplyvom UV žiarenia a iných pôsobení dochádza
k degradácii materiálu. Dobu UV odolnosti hydroizolačných
fólii udáva ich výrobca.
13. Počas práce je potrebné dodržiavať predpisy o bezpečnosti
pri práci.
Strešný systém spoločnosti Leier ponúka dva typy poistných
strešných fólii, ktoré zabezpečujú zvýšenú vodotesnosť strešného
plášťa.
9. Prechod cez poistnú fóliu anténnej a odvetrávacej škridly je
potrebné vodotesne vytvoriť na to určenými doplnkami.
Paronepriepustná vystužená fólia sa môže použiť iba pri
dvojnásobne odvetraných strechách. To znamená, že pod
poistnou strešnou fóliou musí byť v celej dĺžke strešnej roviny
vzduchová medzera. Okrem krokiev a kontralát, ktoré slúžia na
upevnenie sa fólia nedotýka žiadneho iného materiálu.
Fólia je nekontaktná, nesmie byť použitá na plné debnenie a pri
zateplení podkrovia musí byť vytvorená medzera medzi fóliou
a tepelnou izoláciou na bezpečné prevetranie spodnej strany
fólie. Rozmery balíka sú 1,5 x 50 m.
Kontralaty
Ak je v skladbe strešnej konštrukcie použitá aj poistná vrstva, je
potrebné použiť kontralaty. Majú dvojakú funkciu – uchytenie
strešnej fólie a vytvorenie priestoru na odvetranie medzi
strešnou krytinou a strešnou fóliou. Výška kontralaty sa mení
v závislosti od dĺžky krokvy a sklonu strechy. Hodnoty sú v tab. 2.
Šírka kontralaty je rovnaká ako jej výška.
V prípade použitia kontralatovania sa predĺži krycia dĺžka
strešnej roviny. Je to spôsobené spojením kontralát v hrebeni
strechy. Dĺžka kontralaty spravidla nie je totožná s dĺžkou krokvy.
Tab. 2
Výška kontralaty
Dĺžka
krokiev
Predĺženie kontralát v závislosti od sklonu strechy a výšky
kontralát je možné určiť z tab. 3.
Odkvapová lata
Osádza sa na dolný koniec krokiev na kontralatu. Prierezové
rozmery odkvapovej laty sú 50/50 mm. Nad odkvapovou latou sa
osádzajú strešné laty vo vzdialenosti 325 mm (táto vzdialenosť
platí pre škridlu VENETO aj TOSCANA).
Tab. 3
Najmenšia výška kontralaty v závislosti od sklonu strechy
Predĺženie kontralaty pri hrebeni strechy
Predĺženie vzhľadom ku sklonu strechy
do 22°
22 – 30°
nad 30°
Výška
kontralaty
17°
25°
35°
45°
55°
do 10 m
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
15 mm
23 mm
35 mm
50 mm
71 mm
10 – 15 m
65 mm
50 mm
50 mm
65 mm
20 mm
30 mm
46 mm
65 mm
93 mm
nad 15 m
100 mm
65 mm
50 mm
Paropriepustná fólia (105 g/m2) sa môže použiť pri strešných
konštrukciách, ktoré sú odvetrané iba nad poistnou strešnou
fóliou. Používa sa ako poistná hydroizolačná vrstva voľne uložená
na krokvách, alebo ako kontaktná, uložená na tepelnej izolácii
umiestnenej medzi strešnými krokvami. Odvetranie nad fóliou
musí byť vždy zabezpečené pomocou kontralatovania. Uvedená
fólia nie je vhodná na debnenie. Rozmery balíka sú 1,5 x 50 m.
10. Pri realizácii je potrebné vytvoriť vzduchové medzery okolo
poistnej fólie, taktiež je dôležité správne osadiť a zrealizovať
detaily pre prívod a odvod vzduchu.
Latovanie strechy
Laty, kontralaty, odkvapová a hrebeňová lata
Pre zhotovenie strešnej konštrukcie je dovolené použiť iba
nepoškodené a zdravé rezivo I.triedy. Pred zabudovaním je
vhodné drevo naimpregnovať proti škodcom a hubám.
8
POSTUP
POSTUP
11. Pri zvýšených požiadavkách na tesnosť poistnej vrstvy je
potrebné vrstvy poistnej fólie zlepiť (nataviť).
www.leier.eu
www.leier.eu
9
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
POSTUP
Hrebeňová lata
Strešné laty
parametrov je možné určiť potrebné prierezové rozmery
strešných lát pomocou tab. 4. Hodnoty s.p. uvedené v tabuľke
znamenajú, že pre danú kombináciu zaťaženia strechy
a vzdialenosti krokiev je prierez latovania potrebné staticky
prerátať.
Slúžia na upevnenie strešných škridiel na konštrukciu strechy.
Strešné laty sa upevňujú kolmo na kontralaty rovnobežne
s odkvapovou hranou strechy. Prierezové rozmery strešných
lát závisia od osových vzdialeností krokiev, veľkosti zaťaženia
pôsobiaceho na strechu a sklonu strechy. Podľa týchto
Tab. 5
Prierezové rozmery strešných lát v mm (v závislosti od zaťaženia, vzdialenosti krokiev a sklonu strechy)
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
60
30/50
30/50
30/50
30/50
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
65
30/50
30/50
30/50
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
70
30/50
30/50
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
30/50
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
30/50
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
80
85
90
95
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
105
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
110
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
115
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
60
30/50
30/50
30/50
30/50
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
65
30/50
30/50
30/50
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
70
30/50
30/50
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
30/50
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
30/50
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
30/50
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
75
80
85
90
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
30/50
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
105
30/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
110
50/50
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
115
50/50
50/50
50/50
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
s.p.
17°
25°
35°
45°
55°
TOSCANA
125 mm
115 mm
100 mm
90 mm
75 mm
VENETO
110 mm
100 mm
85 mm
75 mm
60 mm
POSTUP
100
Vzdialenosť hrebeňovej laty od hrebeňa v závislosti od
sklonu strechy
10
POSTUP
95
Sklon strechy: nad. 30 °
100
Sklon strechy: 17 – 30 °
1,0
75
Vzdialenosť hrebeňovej laty od hrebeňa
Typ
škridly
Zaťaženie pôsobiace na strechu (kN/m2)
Vzdialenosť
krokiev v cm
Slúži na uchytenie odvetrávacích doplnkov a hrebenáčov. Osádza
sa na hrebeni a nárožiach strechy pomocou držiaka hrebeňovej
laty.
Odporúčané prierezové rozmery hrebeňovej laty sú 50/50 mm.
Vzdialenosť hrebeňovej laty od hrebeňa sa mení v závislosti od
použitého typu škridly (iná výška profilu) a od sklonu strechy.
Hodnoty sú v tab. 5.
www.leier.eu
www.leier.eu
11
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
TOSCANA STREŠNÝ SYSTÉM
Konštrukčné rozmery škridle a betónových doplnkov, krycia šírka a spotreba škridle, uchytávanie škridle
Krajná škridla – ľavá
Krajná škridla – pravá
TOSCANA – TECHNICKÉ PARAMETRE
Rozmery
šírka x výška
[mm]
Hmotnosť
[kg]
Krycia šírka
[mm]
Vzdialenosť latovania
[mm]
Prekrytie
[mm]
Krycia dĺžka
[mm]
330 x 440
4,6
300
320 – 340
min. 80
max. 340
TOSCANA STREŠNÝ SYSTÉM
Odvetrávacia škridla
Technické údaje
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
355×420
Hmotnosť
[kg/ks]
6,7
Prekrytie
[cm]
min. 8
Krycia dĺžka
[cm]
max. 34*
Spotreba
[ks/bm]
2.9
Technické údaje
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
355×420
Hmotnosť
[kg/ks]
6,7
Prekrytie
[cm]
min. 8
Krycia dĺžka
[cm]
max. 34*
Spotreba
[ks/bm]
2.9
Technické údaje
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
330×420
Hmotnosť
[kg/ks]
7,2
Prekrytie
[cm]
min. 8
Krycia dĺžka
[cm]
max. 34*
Plocha mriežky
[cm]
cca 21
Spotreba
min. 1 ks/10 m2
TOSCANA STREŠNÝ SYSTÉM
TOSCANA STREŠNÝ SYSTÉM
* pri prekrytí 8 cm
12
www.leier.eu
www.leier.eu
13
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
TOSCANA STREŠNÝ SYSTÉM
Koncový hrebenáč
TOSCANA STREŠNÝ SYSTÉM
Rozbočovací hrebenáč
Konštrukčné rozmery škridle a betónových doplnkov, krycia šírka a spotreba škridle, uchytávanie škridle
Technické údaje
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
255×420
Hmotnosť
[kg/ks]
4,4
Prekrytie
[cm]
min. 5
Krycia dĺžka
max. 37*
Spotreba
[ks/bm]
2.65
Technické údaje
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
240×424
Hmotnosť
[kg/ks]
5,4
VENETO – TECHNICKÉ PARAMETRE
Prekrytie
[cm]
min. 5
Spotreba
[ks]
1 ks/nárožie
Rozmery
šírka x výška
[mm]
Hmotnosť
[kg]
Krycia šírka
[mm]
Vzdialenosť latovania
[mm]
Prekrytie
[mm]
Krycia dĺžka
[mm]
330 x 440
4,2
300
320 – 340
min. 80
max. 340
Technické údaje
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
280×375
Hmotnosť
[kg/ks]
6,3
Prekrytie
[cm]
min. 5
Spotreba
[ks/bm]
1 ks/spojenie hrebeňa
a nárožia
VENETO STREŠNÝ SYSTÉM
Hrebenáč
VENETO STREŠNÝ SYSTÉM
* prekrytie min. 5 cm
14
www.leier.eu
www.leier.eu
15
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
VENETO STREŠNÝ SYSTÉM
Krajná škridla – pravá
355×420
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
255×420
Hmotnosť
[kg/ks]
6,7
Hmotnosť
[kg/ks]
4,4
Prekrytie
[cm]
min. 8
Prekrytie
[cm]
min. 5
Krycia dĺžka
[cm]
max. 34*
Krycia dĺžka
[cm]
max. 37*
Spotreba
[ks/bm]
2,9
Spotreba
[ks/bm]
2.65
VENETO STREŠNÝ SYSTÉM
Koncový hrebenáč
Technické údaje
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
335×420
Hmotnosť
[kg/ks]
6,7
Technické údaje
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
240×424
Hmotnosť
[kg/ks]
5,4
Prekrytie
[cm]
min. 5
Spotreba
[ks/bm]
1 ks/nárožie
min. 8
Krycia dĺžka
[cm]
max. 34*
Spotreba
[ks/bm]
2,9
Rozbočovací hrebenáč
Technické údaje
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
330×420
Hmotnosť
[kg/ks]
7,0
Prekrytie
[cm]
min. 8
Krycia dĺžka
[cm]
max. 34*
Plocha
mriežky [cm]
cca 25
Spotreba
[ks/bm]
1 ks/10 m2
* pri prekrytí 8 cm
16
Technické údaje
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
Prekrytie
[cm]
Odvetrávacia škridla
Hrebenáč
Technické údaje
Technické údaje
Rozmery
(šírka/výška)
[mm]
280×375
Hmotnosť
[kg/ks]
6,3
Prekrytie
[cm]
min. 5
Spotreba
[ks/bm]
1 ks/spojenie hrebeňa
a nárožia
VENETO STREŠNÝ SYSTÉM
Krajná škridla – ľavá
VENETO STREŠNÝ SYSTÉM
* prekrytie min. 5 cm
www.leier.eu
www.leier.eu
17
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
POSTUP
Šírka a dĺžka strešného plášťa
Spotreba škridly
Krycia šírka
Štítová hrana
Celková šírka strešného plášťa sa skladá z troch parametrov:
▪ šírka ľavej krajnej škridly
▪ šírka základnej škridly
▪ šírka pravej krajnej škridly
Pre ukončenie štítových hrán je potrebné použiť krajné škridly.
Vypustenie strechy by malo byť 150 – 250 mm.
Pri návrhu strešnej konštrukcie je potrebné zohľadniť plánovanú
šírku strešného plášťa a tomu prispôsobiť aj polohu strešných
krokiev. Škridly Leier VENETO a TOSCANA sa osádzajú do radu
vedľa seba v module 300 mm. Kvôli odlišnej šírke krajných
škridiel sa ale celková šírka strešného plášťa odlišuje. Pri type
TOSCANA je celková šírka strešného plášťa o 40 mm väčšia ako
pri type VENETO (viď. tabuľku).
Poistná vrstva
Fóliu je potrebné uchytiť o krajnú krokvu a zahnúť na vonkajší
bok krokvy. Tento prečnievajúci kus sa následne uchytí pomocou
čelnej dosky.
Krajné škridly
Na základe celkovej šírky a dĺžky strešného plášťa je možné
určiť presne spotrebu škridiel. Vo väčšine prípadov môžeme
pre výpočet spotreby škridly použiť tab. 6, v ktorej je uvedená
spotreba škridly VENETO a TOSCANA v závislosti od sklonu
strešnej roviny. Je potrebné zohľadniť členitosť navrhovanej
strechy (nárožia, úžľabia, prestupy strešným plášťom, konštrukcie
na streche a pod.), ktorá ovplyvňuje spotrebu škridly (vynechanie
Tab. 6
Spotreba škridly
Priemerná tiaž 1 m2 krytiny
Sklon strechy
Min. spotreba škridly*
TOSCANA
VENETO
17 – 22°
10,42 ks/m2
47,9 kg
43,8 kg
22 – 30°
2
10,10 ks/m
46,5 kg
42,4 kg
2
45,1 kg
41,2 kg
Pri ukladaní krajných škridiel je potrebné zabezpečiť medzeru
šírky 10 mm medzi krajnou škridlou a štítovou doskou strechy.
30° a viac
9,80 ks/m
Krycia dĺžka
Vzdialenosť latovania, min. prekrytie
Krycia dĺžka – TOSCANA
Celková krycia dĺžka je vzdialenosť medzi najnižšie (odkvapovou)
a najvyššie osadenou strešnou latou. Daná dĺžka sa skladá zo
vzdialenosti odkvapovej laty od najbližšej strešnej laty ELt,
n – násobku vzdialeností strešných lát LT a vzdialenosti najvyššie
osadenej laty od hrebeňa GLt. Hodnoty sú uvedené v tab. 7.
krycia šírka = konštrukčná šírka + 9 cm
Tab. 7
prekrytie
prekrytie
konštrukčná šírka
škridly v mieste konštrukcií, dorezávanie v nárožiach a úžľabiach,
okolo komínov a strešných okien). Pri návrhu strešnej konštrukcie
je potrebné zohľadniť tiaž strešnej krytiny, ktorá určuje spolu so
zaťažením strechy od snehu a od navrhnutej osovej vzdialenosti
krokiev rozmery strešných lát, na ktoré bude škridla zavesená.
Plošná hmotnosť betónovej strešnej krytiny Leier je pri
najmenšom prekrytí v rozmedzí 42 – 48 kg/m2.
Krycia dĺžka nie je totožná s dĺžkou krokvy. Poloha odkvapovej
laty je vždy daná tak isto ako poloha najvyššie osadenej laty. Na
základe polohy odkvapovej a najvyššie osadenej laty, sklonu
strechy, min. dovoleného prekrytia škridly a z toho vyplývajúcej
max. vzdialenosti latovania, je možné navrhnúť rozmiestnenie
škridly. Pomôckou pre návrh sú tab. 8, 9 a 10, z ktorých je možné
pre škridlu VENETO aj TOSCANA rozvrhnúť na základe krycej
dĺžky a sklonu strechy rozmiestnenie škridly.
Vzdialenosť latovania
Najväčšia vzdialenosť
latovania LT
Vzdialenosť odkvapovej
laty ELt
Vzdialenosť najvyššie
osadenej strešnej laty od
hrebeňa GLt
Sklon strechy
Najmenšie prekrytie
17 – 22°
100 mm
320 mm
325 mm
50 mm
22 – 30°
90 mm
330 mm
325 mm
45 mm
nad 30°
80 mm
340 mm
325 mm
40 mm
Krycia dĺžka – VENETO
18
prekrytie
POSTUP
POSTUP
krycia šírka = konštrukčná šírka + 8 cm
prekrytie
konštrukčná šírka
www.leier.eu
www.leier.eu
19
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
Tab. 8
POSTUP
Vzdialenosť lát a počet radov škridiel pri sklone 17° – 22°
Vzdialenosť lát a počet radov škridiel pri sklone nad 30°
(ELt = 325 mm, GLt = 40 mm)
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
Krycia dĺžka (cm)
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
Vzdialenosť lát (cm)
31,3
22,5
24,2
25,8
27,5
29,2
30,8
24,4
25,6
26,9
28,1
29,4
30,6
31,9
26,5
27,5
28,5
29,5
30,5
31,5
Vzdialenosť lát (cm)
31,8
22,8
24,5
26,2
27,8
29,5
31,2
24,6
25,9
27,1
28,4
29,6
30,9
25,7
26,7
27,7
28,7
29,7
30,7
31,7
3
4
5
6
Počet radov
3
4
5
6
Krycia dĺžka (cm)
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
Krycia dĺžka (cm)
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
Vzdialenosť lát (cm)
27,1
27,9
28,8
29,6
30,4
31,3
27,5
28,2
28,9
29,6
30,4
31,1
31,8
28,4
29,1
29,7
30,3
30,9
31,6
28,6
Vzdialenosť lát (cm)
27,3
28,1
28,9
29,8
30,6
31,4
27,6
28,4
29,1
29,8
30,5
31,2
31,9
28,6
29,2
29,8
30,4
31,1
31,7
28,7
10
Počet radov
Krycia dĺžka (cm)
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
Krycia dĺžka (cm)
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
Vzdialenosť lát (cm)
29,1
29,7
30,2
30,8
31,3
31,9
29,2
29,7
30,2
30,7
31,2
31,7
29,3
29,7
30,2
30,6
31,1
31,5
32,0
29,8
Vzdialenosť lát (cm)
29,2
29,8
30,3
30,9
31,4
32,0
29,3
29,8
30,3
30,8
31,3
31,8
29,4
29,8
30,3
30,7
31,2
31,6
29,4
29,8
495
Počet radov
7
Počet radov
8
10
9
11
Krycia dĺžka (cm)
400
405
410
415
420
425
430
435
Vzdialenosť lát (cm)
30,2
30,6
31,0
31,5
31,9
29,8
30,2
30,6
Počet radov
13
12
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
31,0
31,3
31,7
29,8
30,2
30,5
30,9
31,3
31,6
32,0
30,2
14
15
7
8
13
Počet radov
495
Krycia dĺžka (cm)
400
405
410
415
420
425
430
435
30,5
Vzdialenosť lát (cm)
30,3
30,7
31,1
31,5
32,0
29,9
30,3
30,7
16
10
Počet radov
9
11
13
10
12
13
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
31,0
31,4
31,8
29,9
30,3
30,6
31,0
31,3
31,7
32,0
30,2
14
15
30,6
16
Krycia dĺžka (cm)
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
Krycia dĺžka (cm)
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
Vzdialenosť lát (cm)
30,8
31,2
31,5
31,8
30,2
30,5
30,8
31,1
31,4
31,7
32,0
30,4
30,7
31,0
31,3
31,6
31,9
30,4
30,7
31,0
Vzdialenosť lát (cm)
30,9
31,2
31,6
31,9
30,2
30,5
30,8
31,2
31,5
31,8
30,2
30,5
30,8
31,1
31,4
31,7
32,0
30,5
30,8
31,0
Krycia dĺžka (cm)
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
Krycia dĺžka (cm)
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
Vzdialenosť lát (cm)
31,3
31,5
31,8
30,4
30,7
30,9
31,2
31,4
31,7
32,0
30,6
30,9
31,1
31,4
31,6
31,9
30,6
30,8
31,1
31,3
Vzdialenosť lát (cm)
31,3
31,6
31,9
30,4
30,7
31,0
31,2
31,5
31,8
32,0
30,7
30,9
31,2
31,4
31,7
31,9
30,6
30,9
31,1
31,4
Krycia dĺžka (cm)
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
Krycia dĺžka (cm)
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
Vzdialenosť lát (cm)
31,5
31,8
32,0
30,8
31,0
31,3
31,5
31,7
31,9
30,8
31,0
31,2
31,4
31,6
31,8
30,7
30,9
31,1
31,4
31,6
Vzdialenosť lát (cm)
31,6
31,8
30,6
30,8
31,1
31,3
31,5
31,8
32,0
30,8
31,0
31,2
31,5
31,7
31,9
30,8
31,0
31,2
31,4
31,6
Krycia dĺžka (cm)
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
Krycia dĺžka (cm)
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
Vzdialenosť lát (cm)
31,8
32,0
30,9
31,1
31,3
31,5
31,7
31,9
30,9
31,1
31,3
31,4
31,6
31,8
32,0
31,0
31,2
31,4
31,6
31,8
Vzdialenosť lát (cm)
31,8
32,0
30,9
31,1
31,3
31,5
31,7
31,9
30,9
31,1
31,3
31,5
31,7
31,9
30,9
31,1
31,2
31,4
31,6
31,8
Počet radov
16
Počet radov
17
19
Počet radov
18
20
22
Počet radov
21
23
25
18
20
22
Počet radov
28
17
19
Počet radov
25
27
16
Počet radov
22
24
26
Počet radov
19
21
23
25
19
22
24
26
25
27
28
Krycia dĺžka (cm)
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995
Krycia dĺžka (cm)
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995
Vzdialenosť lát (cm)
31,9
31,0
31,2
31,3
31,5
31,7
31,9
30,9
31,1
31,3
31,5
31,6
31,8
32,0
31,1
31,3
31,4
31,6
31,8
31,9
Vzdialenosť lát (cm)
32,0
31,0
31,2
31,4
31,6
31,7
31,9
31,0
31,2
31,3
31,5
31,7
31,8
32,0
31,1
31,3
31,5
31,6
31,8
32,0
Tab. 9
28
29
30
Vzdialenosť lát a počet radov škridiel pri sklone 22° – 30°
Počet radov
31
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
Vzdialenosť lát (cm)
31,5
22,7
24,3
26,0
27,7
29,3
31,0
24,5
25,8
27,0
28,3
29,5
30,8
32,0
26,6
27,6
28,6
29,6
30,6
31,6
3
4
5
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
Vzdialenosť lát (cm)
27,2
28,0
28,8
29,7
30,5
31,3
27,6
28,3
29,0
29,7
30,4
31,1
31,9
28,5
29,1
29,8
30,4
31,0
31,6
28,7
Krycia dĺžka (cm)
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
Vzdialenosť lát (cm)
29,2
29,7
30,3
30,8
31,4
31,9
29,3
29,8
30,3
30,8
31,3
31,8
29,3
29,8
30,2
30,7
31,1
31,6
32,0
29,8
495
7
Počet radov
8
10
400
405
410
415
420
425
430
435
Vzdialenosť lát (cm)
30,3
30,7
31,1
31,5
31,9
29,8
30,2
30,6
Počet radov
9
11
Krycia dĺžka (cm)
13
12
13
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
31,0
31,4
31,8
29,9
30,2
30,6
30,9
31,3
31,6
32,0
30,2
14
15
30,5
16
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
Vzdialenosť lát (cm)
30,9
31,2
31,5
31,9
30,2
30,5
30,8
31,1
31,4
31,8
30,2
30,5
30,8
31,1
31,4
31,6
31,9
30,4
30,7
31,0
Krycia dĺžka (cm)
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
Vzdialenosť lát (cm)
31,1
31,6
31,8
30,4
30,7
30,9
31,2
31,5
31,7
32,0
30,7
30,9
31,2
31,4
31,7
31,9
30,6
30,9
31,1
31,3
Krycia dĺžka (cm)
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
Vzdialenosť lát (cm)
31,6
31,8
32,0
30,8
31,0
31,3
31,5
31,7
32,0
30,8
31,0
31,2
31,4
31,7
31,9
30,8
31,0
31,2
31,4
31,6
Krycia dĺžka (cm)
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
Vzdialenosť lát (cm)
31,8
32,0
30,9
31,1
31,3
31,5
31,7
31,9
30,9
31,1
31,3
31,5
31,7
31,8
32,0
31,0
31,2
31,4
31,6
31,8
16
Počet radov
17
19
Počet radov
Počet radov
18
20
22
19
21
23
25
22
24
26
25
27
28
Krycia dĺžka (cm)
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995
Vzdialenosť lát (cm)
32,0
31,0
31,2
31,4
31,5
31,7
31,9
31,0
31,1
31,3
31,5
31,7
31,8
32,0
31,1
31,3
31,4
31,6
31,8
31,9
Počet radov
28
29
31
10
Krycia dĺžka (cm)
Počet radov
30
6
Krycia dĺžka (cm)
Počet radov
29
(ELt = 325 mm, GLt = 45 mm)
Krycia dĺžka (cm)
Počet radov
28
30
POSTUP
Počet radov
POSTUP
Tab. 10
100
Počet radov
20
(ELt = 325 mm, GLt = 50 mm)
Krycia dĺžka (cm)
31
www.leier.eu
www.leier.eu
21
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
POSTUP
Odvetranie strešnej konštrukcie
Uchytávanie škridiel
V závislosti od sklonu strešnej roviny a druhu škridle sa mení
potreba jej uchytávania. Údaje sú uvedené v tab. 11.
Do sklonu strechy 45°: ak je základná škridla správne
osadená na strešné latovanie a je sčasti prekrytá susednými
škridlami, nie je potrebné ju dodatočne upevňovať. Škridla je
vplyvom vlastnej váhy odolná voči posunutiu pri búrkach a
silnom vetre. Krajné škridly, rôzne hrebenáče a všetky rezané
škridly je nutné uchytiť!
Tab. 11
Uchytenie strešnej krytiny podľa sklonu strechy
Sklon strechy
Spôsob uchytenia
do 45°
Iba vo veterných oblastiach
45 – 60 °
Každú druhú škridlu
nad 60 °
Každú škridlu
Pri sklone 45° – 60°: je potrebné uchytiť každú druhú
škridlu. Pri sklone nad 60° je potrebné uchytiť každú škridlu. Ak sa
stavba nachádza vo veternej oblasti je potrebné uchytiť základnú
škridlu aj pri sklone pod 45°.
Spôsob uchytenia: základná škridla sa uchytáva vetrovými
sponami alebo pomocou pozinkovaných klincov do strešného
latovania cez predrazenú dieru, ktorú treba prevŕtať. Pri výbere
dĺžky klinca je potrebné zohľadniť miesto uchytenia, ktoré sa
nachádza na vrchole profilu škridly. Poloha predrazenej diery
v škridle zabezpečí to, že sa klinec zatlčie do latovania. V prípade
zvýšených požiadaviek je potrebné použiť uchytenie pomocou
vrutov.
Na odvetranie strešnej konštrukcie je potrebné zabezpečiť
prívod vzduchu medzi poistnú fóliu a strešnou krytinou. To sa
zabezpečuje osadením kontralát. V odkvapovej časti strechy tým
vznikne medzera, cez ktorú sa nasáva vzduch pre odvetranie
strechy.
Túto medzeru je potrebné zabezpečiť proti vniknutiu vtákov
vetracím pásom, ktorý sa upevňuje na kontralaty a na odkvapovú
strešnú latu. Pred ukladaním strešnej krytiny je potrebné osadiť
uzatváraciu mriežku, ktorá sa upevňuje na odkvapovú latu.
V prípade potreby zvýšenia prierezu pre nasávanie vzduchu
je potrebné na odkvapovú latu umiestniť uzatváraciu mriežku
s vetracím pásom. Privádzanie vzduchu do priestoru pod
poistnou fóliou je potrebné vyriešiť podľa spôsobu úpravy
odkvapu.
Príslušenstvo k odvetraniu
Odkvap
Uzatváracia mriežka
Detail odkvapu strešnej konštrukcie je potrebné správne vyriešiť
z hľadiska odvádzania vody z povrchu krytiny a poistnej fólie
ako aj z hľadiska zabezpečenia funkčného odvetrania strešného
plášťa. Uvedené požiadavky kladené na odkvap sa dajú splniť
použitím vhodných strešných doplnkov a ich správnym
umiestnením.
Zabraňuje vlietaniu vtákov a väčšieho hmyzu
do priestoru medzi odkvapovou latou
a profilovanými strešnými latami.
Materiál
plast
Dĺžka
1m
Šírka
60 mm
Pripevnenie
klincovaním 5 ks/bm
Farby
tehlovočervená, čierna
Materiál
plast
Dĺžka
5m
Šírka
100 mm
Hmotnosť
0,34 kg
Pripevnenie
klincovaním po 20 cm
Farby
tehlovočervená, čierna
Materiál
plast
Dĺžka
1m
Rozmery
32x32mm (bez uzatváracej mriežky)
Hmotnosť
0,16 kg
Prierez vetracích otvorov
200 cm2/bm
Farby
tehlovočervená, hnedá, čierna
Vetrací pás
Zabraňuje vlietaniu vtákov a väčšieho hmyzu do
priestoru strešného plášťa. Zabuduje sa do línie
odkvapu.
POSTUP
22
Slúži na odvádzanie vody stekajúcej po poistnej
fólii. Osádza sa pred ukladaním poistnej fólie na
spodný koniec strešných krokiev. Uchytáva sa
v miestach, kde ho následne prekryje poistná
fólia pomocou klincov do krokvy. Dodatočné
upevnenie zabezpečia aj kontralaty.
Materiál
hliník
Dĺžka
1m
Spotreba
1,1 ks/bm odkvapu
Pripevnenie
klincovaním
Farby
Používa sa v prípade potreby väčšieho prierezu
vetracích otvorov. Pripevňuje sa klincami
k odkvapovej late.
tehlovočervená, hnedá, čierna
www.leier.eu
www.leier.eu
POSTUP
Uzatváracia mriežka s vetracím pásom
Odkvapový plech
23
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
POSTUP
Riešenie hrebeňa a nárožia strechy
Odvetranie hrebeňa a nárožia
Hrebeň
V ponuke strešných dielcov systému Leier je viacero podložiek
pod hrebenáč. Osádzajú sa pred umiestnením hrebenáčov na
hrebeňovú latu. Uchytia sa priklincovaním o hrebeňovú latu
pomocou príchytiek hrebenáčov.
Poistná vrstva z paronepriepustnej fólie:
najvrchnejší pás paronepriepustnej fólie je potrebné ukončiť
cca 200 mm nad hrebeňom strechy a prekryť pásom osadeným
na vrch kontralát. Šírka prekrytia musí byť min. 150 mm. Tým sa
dosiahne prevetranie strešného priestoru pod strešnou fóliou.
Poistnou fóliou je potrebné vyriešiť podľa spôsobu úpravy
odkvapu.
Univerzálna mriežka pod hrebenáč
Poistná vrstva z paropriepustnej fólie:
paropriepustná fólia sa môže bez prerušenia previesť cez hrebeň
strechy.
Umožňuje úsporné riešenie hrebeňa strechy.
Sústavou vetracích otvorov zabezpečuje
dodatočné odvetranie hrebeňa strechy. Svojou
špeciálnou úpravou poskytuje ochranu pred
hnaným dažďom a snehom.
Materiál
plast
Dĺžka
1m
Dĺžka štetín
75 mm
Hmotnosť
0,40 kg
Pripevnenie
klincovaním 5 ks/bm
Farby
tehlovočervená, hnedá, čierna
Materiál
pena
Dĺžka
1m
Výška/šírka
75/200 mm
Pripevnenie
klincovaním 5 ks/bm
Farby
tehlovočervená, hnedá, čierna, sivá
Držiak hrebeňovej laty a montáž hrebeňovej laty
Univerzálna penová podložka pod hrebenáč
Po uložení strešnej fólie sa osadia držiaky hrebeňovej laty. Natĺkajú sa na hrebeň strechy v priamke a v rovnakej výške. Hrebeňová lata sa
uchytí natlčením klincov do pripravených otvorov v bokoch držiaka. Odporúčané prierezové rozmery hrebeňovej laty sú 50/50 mm.
Univerzálna penová podložka pod hrebenáč sa
používa ako ochrana hrebeňov Je to penový pás,
ktorý je tvarovo prispôsobený pre osadenie na
hrebeň strechy a dokonale sa prispôsobí každej
strešnej krytine. Zabezpečuje odvetranie strešnej
konštrukcie.
24
Slúži na rovné a pevné uloženie hrebeňovej laty
na hrebeni a nároží strechy.
Materiál
pozinkovaná oceľ
Dĺžka
210 mm
Šírka hrebeňovej laty
50 mm
Pripevnenie
pribitím do krokvy
DETAILY
POSTUP
Držiak hrebeňovej laty
www.leier.eu
www.leier.eu
25
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
POSTUP
Nárožie
Univerzálna podložka pod hrebenáč – Leierroll Plus
Univerzálna podložka pod hrebenáč Leierroll
sa používa ako ochrana hrebeňov a nároží
striech. Je to hliníkový pás, ktorý ma vynikajúcu
tvarovateľnosť a dokonale sa prispôsobí každej
strešnej krytine. Je odolný voči UV žiareniu. Po
položení si natrvalo zachováva daný tvar. Na jej
spodnej časti je nanesená vrstva, ktorá zaisťuje
vynikajúcu priľnavosť ku škridle.
Materiál
tvarovateľný hliníkový plech
Dĺžka
5m
Šírka
300 mm
Hmotnosť
10 kg
Pripevnenie
klincovaním o hrebeňovú latu a lepením
o škridlu
Farby
tehlovočervená, hnedá, čierna
Materiál
polypropylénová tkanina s hliníkovými
okrajmi
Dĺžka
5m
Šírka
295 mm
H
Hmotnosť
10 kg
Pripevnenie
klincovaním o hrebeňovú latu a lepením
o škridlu
Farby
tehlovočervená
Univerzálna podložka pod hrebenáč – Leierroll
Univerzálna podložka pod hrebenáč Leierroll
chráni a zároveň aj odvetráva hrebeň alebo
nárožie striech. Stredná časť podložky sa
skladá z polypropylénovej tkaniny vystuženej
sklenenými vláknami. Po okrajoch podložky sú
hliníkové pásy umožňujúce tvarovo kopírovať
škridlu. Zo spodnej podložky sú na okrajoch
samolepiacej butylkaučukové pásy pre dokonalé
nalepenie na škridlu.
Montáž podložky Leierroll a Leierroll Plus:
26
DETAILY
DETAILY
Hrebeňovú latu upevníme v správnej výške na držiak hrebeňovej
laty a pomocou šnúry vyznačíme jej stred. Na očistenú škridlu
rozvinieme podložku pozdĺž hrebeňa alebo nárožia a pripravíme
ho k upevneniu. Začíname smerom od odkvapu a upevňujeme
podľa vyznačenej stredovej čiary. Ďalší pás preložíme cca 50 mm
cez predchádzajúci. Pomocou ľahkého pritlačenia prispôsobíme
vetrací pás sklonu strechy.
Odstránime krycí pás samolepiacej vrstvy a prilepíme aj bočné
strany pásov na škridly. Nakoniec pripevníme hrebenáče
pomocou príchytiek hrebenáčov.
www.leier.eu
www.leier.eu
27
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
POSTUP
Ukončenie hrebeňa a nárožia
Rozdeľovací hrebenáč
Po osadení podložky sa umiestňujú hrebenáče. Ukladajú sa
s prekrytím, upevňujú sa pomocou príchytiek hrebenáčov
zaklincovaním do hrebeňovej laty cez podložku. Dĺžku prekrytia
určí poloha príchytky hrebenáča.
Slúži na prekrytie prechodu vodorovného hrebeňa do dvoch
šikmých nároží pri valbových a polvalbových strechách.
Upevňuje sa pomocou pripevňovacieho klinca o hrebeňovú latu
strechy.
Príchytka hrebenáčov
Materiál
hliník
Dĺžka
115 mm
Spotreba
1 ks/hrebenáč
Pripevnenie
klincovaním o hrebeňovú latu
Farby
tehlovočervená, hnedá, čierna, červená
Materiál
hliník
Pripevnenie
klincovaním o hrebeňovú latu a štítovú
dosku
Farby
tehlovočervená, hnedá, čierna
Odvetrávacia škridla
Zabezpečuje bezpečné pripevnenie hrebenáčov
na hrebeni a nároží strechy.
Odvetrávacie škridly sa umiestňujú pod hrebeň strechy do
radu, ktorý je pod najvrchnejším na základe vopred určeného
umiestnenia. V prípade potreby je nutné ich umiestniť aj vo
viacerých radoch. Osádzajú sa pri ukladaní základnej škridly.
Koncový uzáver hrebenáča
Slúži k estetickému ukončeniu hrebeňov sedlových striech resp.
vikierov pri ukladaní hrebenáčov nasucho a zároveň napomáha
odvetraniu strechy. Pripevňuje sa pozinkovanými klincami do
hrebeňovej laty a štítovej dosky.
28
Slúži na prekrytie konca nárožia. Upevňuje sa
o hrebeňovú latu pomocou držiaka hrebenáča
a pripevňovacieho klinca.
www.leier.eu
DETAILY
DETAILY
Ukončovací hrebenáč
www.leier.eu
29
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
POSTUP
Úžľabie
Poistná vrstva
Pred začatím pokrývania strechy fóliou je potrebné spevniť
úžľabie plným debnením, položením kontralát do úžľabia. Výška
debnenia musí byť identická s výškou kontralát.
Hliníkový pás úžľabia
Fóliu z plochy strechy vyložíme na debnenie úžľabia a preložíme
cez úžľabie až na jeho druhú stranu.
Zvyšnú fóliu odstrihneme na druhej strane úžľabia na hrane
debnenia.
Po celej dĺžke debnenia úžľabia sa natiahne pás fólie šíroký
750 mm od odkvapovej hrany až po vrchný koniec úžľabia.
Presahujúca časť fólie cez debnenie sa prehne smerom do vnútra
úžľabia.
Postup opakujeme aj s fóliou vedenou z protiľahlej strany
strechy.
V prípade spojenia dvoch úžľabí sa dané pásy vo vrchnej časti
v mieste spojenia musia prekryť min. 100 – 150 mm.
Fólia je v úžľabí prekrytá v troch vrstvách.
Vyloženie fólie na debnenie musí vytvárať žliabok, ktorý
zabezpečuje bezpečné odvedenie vody popri úžľabí až do
odkvapu.
Spája dve priľahlé strešné plochy tak, aby
stekajúca voda, hnaný dážď a sneh, boli bezpečne
zvedené do odkvapu. Pripevňuje sa pomocou
príchytiek priamo na laty, alebo na debnenie. Tým
vytvára vodotesný a estetický prechod medzi
dvoma strešnými priľahlými plochami.
Materiál
hliník s ochrannou fóliou
Dĺžka
2m
Šírka
500 mm
Hmotnosť
1,9 kg
Spotreba
1 ks/1,9 bm úžľabia
Prekrytie
min. 10 cm
Pripevnenie
príchytkami
Farby
tehlovočervená, antracit, hnedá
Materiál
pena
Rozmery
30/60
Dĺžka
1m
Hmotnosť
1,9 kg
Spotreba
2 ks/1 bm úžľabia
Pripevnenie
samolepiaci povrch
Farby
tehlovočervená, čierna, hnedá
Tesniaci pás úžľabia
Hliníkové úžľabie
Slúži na uzatvorenie medzery medzi rezanou
škridlou a úžľabovým plechom, plechom
lemovania komína alebo bočným oplechovaním
stien. Zabraňuje vode, hnanému dažďu, snehu,
prachu a hmyzu dostať sa pod krytinu.
Hliníkový pás úžľabia sa osádza na strešné laty, ktoré sú
ukončené na debnení úžľabia. Laty sa uchytávajú na okraj
debnenia. Medzi strešné laty v mieste úžľabia sa osadia pomocné
laty, ktoré sa uchytávajú o najbližšiu kontralatu a kraj úžľabného
debnenia. Pásy treba ukladať vždy zdola nahor s prekrytím
min. 100 mm. Prvý pás sa upevňuje 4 klincami umiestnenými
cca. 20 mm od horného okraja pásu a spodný okraj musí byť
vypustený do odkvapového žľabu. Boky sa uchytávajú pomocou
kovových príchytiek, ktoré sa priklincujú o strešné a pomocné
laty.
Montáž:
30
DETAILY
DETAILY
Lepí sa z dvoch strán na okraj hliníkového pásu úžľabia. Pri
následnej pokládke strešnej krytiny je potrebné krajné rezané
škridly narezať tak, aby prekrývali hliníkový pás úžľabia (a tým
aj tesniaci pás) aspoň 80 mm.
www.leier.eu
www.leier.eu
31
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
POSTUP
Riešenie lemovania komína a steny
Uzatvárací pás úžľabia
Pri dvoch úžľabiach, ktoré sa stretávajú a vytvoria
pokračovanie hrebeňa strechy, je potrebné
hliníkové pásy úžľabia pri hrebeni utesniť
pomocou uzatváracieho pásu úžľabia. Pás sa
upevní nalepením na hliníkový pás úžľabia.
Materiál
plast
Rozmery
150 x 700 mm
Hmotnosť
0,17 kg
Prekrytie
min. 10 cm
Spotreba
1 ks/spoj úžľabia
Lemovanie komína
Pripevnenie
samolepiaci povrch
Farby
tehlovočervená, čierna
Poistná vrstva: v mieste komína je potrebné poistnú strešnú
fóliu vyviesť 200 mm na všetky steny komína a pomocou
komínovej a stenovej lišty prichytiť o komín. V mieste medzi
komínom a hrebeňom strechy je nutné osadiť do poistnej fólie
odtokový žľab, ktorý odvádza stekajúcu vodu od komína.
Komínová a stenová tesniaca páska: po uložení strešnej krytiny
je potrebné medzeru medzi škridlou a komínom prekryť. Na
to slúži komínová a stenová tesniaca páska, ktorá sa nalepí na
povrch škridly a komína. Na komín nalepený pás musí prečnievať
nad povrch škridly aspoň o 150 mm. V mieste medzi komínom
a hrebeňom strechy sa tesniaca páska nelepí na povrch škridly,
ale je potrebné vytvoriť záklop z dosiek. Tento záklop vytvára
podklad pre tesniacu pásku, ktorá po uložení bude prekrytá
strešnou krytinou. Tesniaci pás sa jednoducho ohýba, pritláča ku
škridle a strihá. Hliníkové vystuženie zabezpečuje trvalú tvarovú
stálosť. Po vyformovaní potrebného kusa tesniacej pásky sa musí
zo spodnej strany pásky odtrhnúť krycia fólia a následne sa páska
musí pritlačiť o škridlu a komín.
Dôležité!
Po nalepení sa páska už nedá odstrániť. Pri rohoch komína je
potrebné dávať pozor na vodotesnosť spojov pásky.
Komínová a stenová lišta: komínová a stenová tesniaca páska
sa na komíne zabezpečia pomocou lišty, ktorá sa upevní na
hornej hrane pásky okolo komína. Uchytáva sa každých 200 mm
o komínové teleso. Medzeru medzi lištou a povrchom komína je
potrebné vyplniť trvalo pružným tmelom.
Lemovanie steny
Postup prekrytia medzery medzi škridlou a stenou je podobný
ako pri lemovaní komína.
Príslušenstvo pre vodotesné prepojenie strechy a zvislej konštrukcie
Komínová a stenová páska
Flexibilný prvok, ktorý slúži na vodotesné
uzatvorenie prestupu komína cez strechu,
vodotesné riešenie detailu styku krytiny so
stenou, prípadne akýchkoľvek neštandardných
detailov a prestupov na streche, ktoré sa nedajú
riešiť oplechovaním.
Materiál
hliník
Dĺžka
2m
Šírka
300 mm
Hmotnosť
3,2 kg
Pripevnenie
samolepiaci povrch, lištou
Farby
tehlovočervená, antracit, čierna
Materiál
hliník
Dĺžka
1m
Šírka
100 mm
Pripevnenie
natĺkacími hmoždinkami po 20 cm
Farby
tehlovočervená, antracit
DETAILY
Slúži na prichytenie tesniaceho pásu okolo
komína alebo pri stene. Pripevňuje sa natĺkacími
hmoždinkami a následne sa utesní trvalo
pružným tmelom.
32
www.leier.eu
www.leier.eu
DETAILY
Komínová a stenová páska
33
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
Prestupy cez strechu, presvetlenie a výlezové
prvky
Prestupy cez strechu
Poistná vrstva: prestupy rôznych potrubí a rúr cez strechu je
možné zhotoviť pomocou na to určených strešných doplnkov.
K dispozícii je sada pre kanalizačné odvetranie a sada pre
anténu. Osádzajú sa spolu so strešnou krytinou. Tým sa presne
POSTUP
určí miesto, kde je potrebné vyrezať otvor v strešnej fólii. Otvor
cez poistnú fóliu je potrebné vyrezať čo najpresnejšie tak,
aby medzera medzi fóliou a prechádzajúcim potrubím alebo
rúrou bola čo najmenšia. Vodotesnosť spoja prestupu a fólie
zabezpečia tesniace krúžky a goliere. Nad prestupom alebo
strešným výlezom je potrebné z fólie vytvoriť bezpečnostný
žľab, ktorý bezpečne odvedie podfúknutú vodu, sneh alebo
kondenzát do vedľajšieho poľa, mimo prestup.
Sada pre odvetranie kanalizácie
Slúži k odvetraniu vnútornej kanalizácie stavby. Pozostáva
z dvoch častí: flexibilnej prípojnej rúry, PVC škridle a nadstavca
s krytom.
Spodný dielec (škridla), sa osadí na potrebné miesto do radu
škridiel a zavesí sa na strešné latovanie. Uchytenie sa vykoná
pomocou spony, ktorá sa upevní na spodnú strešnú latu.
Horný dielec (nadstavec s krytom) sa zasunie do škridly
a nastaví sa do zvislosti (dá sa použiť pri sklonoch strechy
20 – 50°). Spodná strana nadstavca prechádza cez poistnú
fóliu. Vodotesný spoj sa vytvorí pomocou tesniaceho prstenca.
Na koniec nadstavca sa upevní pomocou sťahovacej pásky
flexibilná rúra, ktorá slúži na prepojenie sady a kanalizačného
potrubia. Je potrebné dbať na to, aby sa počas osádzania sady
nepoškodila poistná fólia.
Materiál
tvrdené PVC
Rozmery PVC škridle
330 x 420 mm
Flexibilná rúra
110/500 mm
Hmotnosť
3 kg
Pripevnenie
priklincovaním k late
Farby
tehlovočervená, hnedá, čierna
Materiál
tvrdené PVC
Rozmery PVC škridle
330 x 420 mm
Hmotnosť
1,5 kg
Riešenie a návrh protisnehovej ochrany
a bezpečnej chôdze po streche
Zachytávanie snehu
Pri návrhu strešnej konštrukcie je potrebné brať do úvahy aj
vplyvy, ktoré pôsobia počas zimných mesiacov. Patria sem
pôsobenie mrazu (zamŕzanie – odmŕzanie), snehová pokrývka na
streche a pod.
Dôležité je zadržiavanie snehu na streche počas topenia. Počas
rýchleho oteplenia môže spôsobiť uvoľnený sneh, ktorý padne
zo strechy, škody alebo úraz. Preto je dôležité osadiť na strechu
lapače snehu, ktoré zabránia skĺznutiu snehu zo strechy.
Strecha musí byť navrhnutá a zrealizovaná takým spôsobom, aby
sa na nej nevyskytli miesta, kde by sa zachytával a hromadil sneh,
ktorý by bránil odtekaniu vody z topiaceho sa snehu.
V mieste prestupov alebo v mieste úžľabia je potrebné
narušiť a zmenšiť mäsu snehu nad daným prvkom pomocou
protisnehového háku alebo mreže.
V prvom rade v mieste úžľabia a odkvapu sa vytvárajú také kopy
snehu, ktoré zadržia vodu z topiaceho sa snehu a tá potom
spôsobí zatečenie alebo namrzne na krytinu.
Sada pre anténu
Slúži na prestup upevňovacej tyče antén, satelitov,
elektrického nadstrešného pripojenia a pod. Priemer
tyče môže byť v rozmedzí 20 – 50 mm. Sada sa skladá
z dvoch častí: prestupovej škridle a nadstavca pre anténu.
Osadenie sady pre anténu je podobné ako pri sade
pre odvetranie. Otvor horného dielca sady je potrebné
prispôsobiť veľkosti rúry, ktorá ňou bude prechádzať.
Pripevnenie
priklincovaním k late
Farby
tehlovočervená, hnedá, čierna
Materiál
tvrdené PVC
Rozmery PVC škridle
330 x 420 mm
Hmotnosť
1,5 kg
Pripevnenie
priklincovaním k late
Farby
tehlovočervená, hnedá, čierna
Materiál
tvrdené PVC alebo kov
Rozmery – plast
704 x 783 mm
Rozmery – kov
480 x 550 mm
Hmotnosť – plast
6,5 kg
Hmotnosť – kov
12,5 kg
Pripevnenie
pomocou popruhov k nosnej konštrukcii
strechy
Presvetlenie, výlez na strechu
Presvetlovacia škridla
cca. 2,3 – 2,4 ks hákov/m2
Slúži na lokálne presvetlenie podstrešného priestoru. Osádza
sa spolu s ostatými škridlami. Osádza sa zavesením na strešnú
latu a upevňuje sa pomocou spony o spodnú strešnú latu.
cca. 2,8 – 2,9 ks hákov/m2
34
Slúži k výstupu na strechu, k presvetleniu a vetraniu
podkrovných priestorov. Dodáva sa v plastovom a kovovom
prevedení. Predstavuje funkčný, do celého systému strechy
zapadajúci prvok, pretože spodný diel lemovania sa
prispôsobí tvaru krytiny. Pre plastový alebo kovový strešný
výlez je potrebné vyrezať otvor v poistnej fólii. Medzi výlezom
a poistnou fóliou je potrebné vytvoriť vodotesný spoj.
Nad výlez je potrebné osadiť odtokový žľab. Strešný výlez
je potrebné uchytiť o konštrukciu strechy. Výlezové okno
nespĺňa parametre interiérového okna.
Farby – plast
tehlovočervená, hnedá, čierna
Farby – kov
tehlovočervená, hnedá
www.leier.eu
DETAILY
DETAILY
Strešný výlez
www.leier.eu
35
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
POSTUP
Kovový protisnehový hák
Protisnehová mreža
Protisnehový hák zabraňuje zosúvaniu snehu zo strechy.
Je potrebné ich osadiť rovnomerne na celú plochu strechy.
Potrebný počet sa určuje na základe sklonu strechy a snehovej
oblasti, v ktorej sa stavba nachádza. Z mapy snehových
oblastí sa určí zaťaženie snehom v kN/m2. Z tab. 12 je možné
odčítať potrebný počet hákov. Protisnehové háky sa upevňujú
zavesením do hornej hrany základnej škridly. Je potrebné
ich umiestniť vždy do spodku profilu škridly. Stabilitu hákov
zabezpečí horný rad škridiel, ktoré svojou váhou priťažia háky.
Pripevnenie prvku je možné priklincovaním zvlášť k strešným
latám, aspoň v jednom bode.
Materiál
pozinkovaná oceľ
Rozmery
28 x 380 mm
Hmotnosť
0,14 kg
Pripevnenie
zavesením a priklincovaním k strešnej late
Farby
tehlovočervená, hnedá, čierna, sivá
Súčasťou strešného systému je aj snehová zábrana vo forme
20 cm vysokej kovovej mreže, ktorá spolu s protisnehovými
hákmi alebo aj samostatne zabraňuje spadnutiu snehu zo
strechy budovy. Jej inštalácia sa odporúča na strechy, ktoré
sa nachádzajú nad verejnými priestormi alebo chodníkmi.
Plocha mreže je 0,2 m2/bm. Mreža sa osádza nad odkvap po
celej dĺžke strechy. Držiak protisnehovej mreže sa upevňuje
na pomocnú strešnú latu. Držiak mreže sneholamu musí
dosadnúť do žľabu zvlnenej škridle. V mieste ukončenia
držiaku musí byť škridla podložená latou.
Materiál
farbená oceľ
Rozmery
200 x 1500 mm
Spotreba – mreža
1 ks/1,5 bm
Spotreba – držiak
min. 2 ks/mreža
Pripevnenie
zavesením a priklincovaním k strešnej
late
Farby
tehlovočervená, antracit
Montáž:
Najprv je potrebné osadiť držiaky mreží. V plánovanom mieste
sa nad strešnou latou musí pripevniť ďalšia pomocná horná
lata vo výške 100 – 120 mm od spodnej hrany strešnej laty,
pomocná lata má rovnaké prierezové rozmery ako strešné
laty. O pomocnú hornú latu sa držiak mreže upevní klincami
alebo skrutkami. Následne sa namontuje spodná pomocná
lata. Držiaky sa osádzajú cca 750 mm od seba vždy do spodku
profilu škridly. Následne sa mreže pripevnia na hornú časť
držiakov.
Potreba protisnehových hákov
Sklon strechy
Zaťaženie strechy od snehu kN/m2 (výpočet podľa EUROCODE 1)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20°
2,0
2,1
2,1
2,2
2,2
2,5
2,8
3,3
3,5
3,8
4,2
4,6
25°
2,1
2,2
2,2
2,3
2,5
2,7
3,1
3,5
4,0
4,4
4,8
5,2
30°
2,1
2,2
2,2
2,4
2,8
3,2
3,8
4,2
4,6
4,9
5,2
5,5
35°
2,2
2,3
2,3
2,5
2,9
3,3
3,9
4,4
4,6
5,2
5,7
6,2
40°
2,3
2,4
2,4
2,6
3,0
3,4
4,2
4,5
5,0
5,3
6,0
6,8
45°
2,5
2,6
2,7
2,8
3,1
3,6
4,4
4,9
5,2
5,5
6,2
7,0
50°
3,1
3,3
3,6
4,0
4,3
4,7
5,2
5,6
5,9
6,1
6,6
7,1
55°
3,2
3,4
3,7
4,1
4,4
4,8
5,4
5,8
6,0
6,3
6,7
7,2
60°
3,3
3,8
4,2
4,4
4,7
5,1
5,4
6,0
6,4
6,8
7,1
7,4
DETAILY
1
36
DETAILY
Tab. 12
www.leier.eu
www.leier.eu
37
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POSTUP
POSTUP
Chôdza po streche
Súčasťou strešného systému Leier sú dielce pre chôdzu po
streche – stúpacie komplety. Skladajú sa z nášľapnej plošiny
a upevňovacieho dielca. Upevňovacie dielce sa osádzajú
priskrutkovaním na pomocné strešné laty s prierezom 35/70 mm.
Zaťaženie sa prenáša do pomocných lát a na hornú stranu škridly,
ktorá je pod upevňovacím dielcom. Polohu pomocnej laty
určíme – v závislosti od vzdialenosti strešných lát – upevňovací
dielec musí bezpečne dosadnúť na dve nad sebou ležiace škridly.
V prípade vlnitej strešnej krytiny sa upevňovací dielec osadzuje
do spodnej časti profilu škridly tak, aby sa každá gumená
podložka dotýkala škridly. Držiak sa nesmie dotýkať bokov
profilu a drážok škridly.
Statika, skladovanie, doprava, balenie
Po osadení držiakov je potrebné ich hornú časť nastaviť do
vodováhy. Následne sa na držiaky pripevní nášľapná plošina
pomocou skrutiek. Skontrolujeme vodorovnosť plošiny
a v prípade potreby ju presne nastavíme.
Dôležité!
Po osadení celého kompletu je potrebné skontrolovať jej previs,
tuhosť a nosnosť. V prípade potreby je možné pomocou skrutiek
korigovať nastavenie. Na boky stúpacieho kompletu je možné
uchytiť stĺpiky zábradlia. Na stĺpiky sa následne pripevnia
vodorovné a zvislé časti zábradlia.
Skladovanie, doprava
Nosnosť strechy je závislá od strešnej nosnej konštrukcie, na
ktorú sa následne ukladá strešný plášť. Latovanie musí bez
porušenia preniesť zaťaženie, ktoré naň pôsobí:
vlastná tiaž strešnej krytiny, zaťaženie vetrom a snehom.
Plošná hmotnosť strešnej krytiny, v závislosti od sklonu strechy,
je v rozmedzí pre typ VENETO 42 – 44 kg/m2 a pre typ TOSCANA
45 – 48 kg/m2. Zaťaženie od vetra a snehu, pôsobiace na danú
strechu, sa vypočíta na základe príslušných noriem. Pri výpočte
zaťaženia je potrebné brať do úvahy platné bezpečnostné
koeficienty.
Základná škridla sa ukladá do radu na EUR palety, ktoré sú
obalené ochrannou fóliou. Škridla je v rámci palety ešte balená
po 5 – 6 ks. Každá paleta má identifikačný štítok.
Prierezové rozmery strešného latovania je možné určiť v závislosti
od použitého typu škridly, sklonu strechy, celkového zaťaženia
ako aj podľa osovej vzdialenosti krokiev.
Stúpací komplet
Slúži na bezpečný pohyb po streche. Nášľapná
plošina sa do vodorovnej polohy dá nastaviť
pomocou nastaviteľných skrutiek.Plošina je
upevnená na držiak stúpacej plošiny, ktorý sa
upevňuje skrutkovaním na troch miestach na
osobitnú dosku/strešnú latu umiestnenú práve
na tento účel. Držiak musí dosadnúť do žľabu
zvlnenej škridle. V mieste ukončenia držiaku musí
byť škridla podložená latou.
Statika
Materiál
farbená oceľ
Rozmery plošiny
400 x 800 mm
270 x 800 mm
270 x 400 mm
240 x 190 mm
Hmotnosť
400 x 800 mm
240 x 190 mm
270 x 800 mm 23 kg
270 x 400 mm 21 kg
240 x 190 mm 11 kg
Sklon strechy
16° – 60°
Pripevnenie
zavesením a priklincovaním k strešnej late
Farby
skrutkovaním k late min. v 3 bodoch
Materiál
farbená pozinkovaná oceľ
Rozmery
výška stĺpika 1000 mm
dĺžka výplňových rúr 500, 1000 a 2000 mm
Balenie:
TOSCANA:
VENETO
240 ks/pal
252 ks/pal
Hmotnosť palety je cca. 1100 kg.
Zábradlie
22 kg/komplet
Sklon strechy
16° – 60°
Pripevnenie
skrutkami k stúpaciemu kompletu,
sponami spojenými navzájom
Farby
tehlovočervená, antracit, pozinkovaná
38
DETAILY
Hmotnosť
DETAILY
Zvyšuje bezpečnosť počas pohybu na streche.
www.leier.eu
www.leier.eu
39
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
DETAILY
DETAILY
krokva
základná škridla Leier
paropriepustná strešná fólia
krajná škridla Leier
kontralata
drevená pätka
krokva
komínová stenová páska
strešná lata
štítová doska
paronepriepustná strešná fólia
komínová a stenová lišta
drevené podbitie
kontralata
trvalo pružný tmel
strešná lata
strešný trám
základná škridla Leier
klieština
krajná škridla Leier
stĺpik
40
DETAIL ŠTÍTU STRECHY
Strechy s paropriepustnou fóliou
1:10
www.leier.eu
DETAIL HORNÉHO PRIPOJENIA STRECHY KU STENE
www.leier.eu
Strechy s paronepriepustnou fóliou
1:10
DETAILY
DETAILY
drevená pätka
41
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
DETAILY
DETAILY
krokva
paropriepustná strešná fólia
kontralata
vzduchová medzera
strešná lata
vetracia mriežka
základná škridla Leier
krokva
debnenie
komínová stenová páska
paronepriepustná strešná fólia
komínová stenová páska
komínová a stenová lišta
kontralata
trvalo pružný tmel
paropriepustná strešná fólia
strešná lata
klampiarske lemovanie
odvetrávacia škridla
základná škridla Leier
strešný trám
odkvapová lata
klieština
42
DETAIL BOČNÉHO PRIPOJENIA STRECHY KU STENE
Strechy s paropriepustnou fóliou
1:10
www.leier.eu
DETAIL MANZARDOVEJ STRECHY
www.leier.eu
Zalomenie strechy
1:10
DETAILY
DETAILY
uzatváracia mriežka
43
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
DETAILY
POZNÁMKY
krokva
paronepriepustná strešná fólia
kontralata
strešná lata
základná škridla Leier
prestupová škridla
nadstavec pre anténu
uchytávacia rúra
tesniaci prstenec
PVC prestupová škridla
nástavec
kryt
tesniaci golier
POZNÁMKY
sťahovacia páska
DETAILY
flexibilná pripojovacia rúra
44
DETAIL PRESTUPOV CEZ STRECHU
Strechy s paronepriepustnou fóliou
1:10
www.leier.eu
www.leier.eu
45
STR EŠNÝ SYSTÉ M
STR EŠNÝ SYSTÉ M
POZNÁMKY
POZNÁMKY
46
www.leier.eu
www.leier.eu
47
www.leier.eu
Ďalšie publikácie:
www.leier.eu
www.leier.eu
www.leier.eu
Strieška na kónické
vyústenie EV
Kónické vyústenie TK
Betónová komínová
hlavica KFF
Obmurovka
z lícových tehál
Krákorcová doska KK
Šamotová vložka SB
Izolácia z minerálnej vlny SZL
Šamotový dielec pre napojenie
dymovodu FCC (sopúch)
Krycia doska
z minerálnej vlny EL
Tvárnica komínového
plášťa BKU
Šamotový dielec pre
komínové dvierka TAC
Komínové dvierka TA
Miska na odvod
kondenzátu KE
Vetracia mriežka SZR
BETÓNOVÉ DLAŽBOVÉ TVAROVKY
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
Komínový systém Leier LSK
Montážny návod
Montážny návod
Montážny návod
www.leier.eu
www.leier.eu
www.leier.eu
FILIGRÁNOVÉ STENY
Montovaný strop LEIER
LEIER DUTINOVÝ PANEL
Montážny návod
Montážny návod
Montážny návod
www.leier.eu
www.leier.eu
www.leier.eu
Filigránový strop LEIER
KERAMICKÉ MUROVACIE TVAROVKY
PREFABRIKOVANÉ SCHODY
Montážny návod
Montážny návod
Montážny návod
Download

strešný systém strešný systém