Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno
Bratislavská cesta č. 10, 945 25 Komárno
S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení za školský rok 2010/2011
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade
dňa 20.10.2011.
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy pri SOŠ – SZKI Komárno
odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2010/2011
dňa 26.10.2011
Ing. Judita Wagnerová
predsedníčka RŠ
Vyjadrenie zriaďovateľa:
Nitriansky samosprávny kraj
schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2010/2011.
.................................................................
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2010/2011 predkladá:
.......................................................
Ing. Elemír Pál
riaditeľ
Vypracovali:
Ing. Elemír Pál – riaditeľ školy
Mgr. Mária Mocsiová – zástupkyňa R pre TV
Ing. Ottó Varga – zástupca R pre TV a PV
Ing. Ľubica Gyuranová – zástupkyňa R pre TEČ
Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo
16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia č. 10/2006-R
z 25. 05. 2006 k vyhláške Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z.
Východiská a podklady:
1. Koncepcia školy
2. Plán práce školy na školský rok 2010/2011
3. Hodnotiace správy jednotlivých predmetových komisií za školský rok 2010/2011
2
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2010/2011 podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006
§ 2, ods. 1, písm. a) Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno
2. Adresa školy:
Bratislavská cesta č. 10, 945 25 Komárno
3. Telefón:
035/7740868
4. www stránka:
www.soskn.sk
5. Zriaďovateľ:
Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
www stránka: www.unsk.sk
6. Vedúci zamestnanci školy
Meno a priezvisko
Ing. Elemír Pál
Ing. Ottó Varga
Mgr. Mária Mocsiová
Ing. Ľubica Gyuranová
Fax:
035/7714000
E-mail: [email protected]
funkcia______________________________
riaditeľ, tel. č. 0915 727357
zástupca R pre teoretické a praktické vyučovanie
zástupca R pre teoretické vyučovanie
zástupca R pre technicko-ekonomické činnosti
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
Rada školy
Dátum ustanovenia rady školy: 21. máj 2008
Menný zoznam členov rady školy:
Meno a priezvisko
funkcia
Ing. Judita Wagnerová
predsedníčka
Ing. István Száraz
člen
Adriana Ozimyová
členka
Tibor Bélai
člen
Alžbeta Némethová
členka
Ľudmila Szabóová
členka
Róbert Németh
člen
Ing. Ladiszlav Beke
člen
Ing. Csaba Földes
člen
Ing. Béla Halász
člen
Ing. Miroslav Kasala
člen
zvolený – delegovaný za:_
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
rodičov
rodičov
rodičov
žiakov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
Telefonický kontakt na predsedníčku RŠ Ing. Juditu Wagnerovú: 0908 699401
3
Iné poradné orgány školy
Pedagogická rada
Porada vedenia
Pracovná porada
Predmetové komisie /PK/
I. PK všeobecnovzdelávacích predmetov
Vedúca PK:
Mgr. Ágnes Nagy
Členovia:
Mgr. Elena Szabóová
PaedDr. Márta Borsos
PhDr. Edita Andrusková
Mgr. Michal Homola
Mgr. Silvia Szabóová
Klára Kovácsová
Ildikó Szabó
Mgr. Silvia Deislerová
Tibor Vrečič
Mgr. Ivan Kubica
Mgr. Mária Mocsiová
Mgr. Angela Harisová
Dušan Kučera
Mgr. Tibor Zaťko
PhDr. Gabriella Prágai
Ing. Katarína Baloghová
Ing. Veronika Zilizi
Ing. Monika Virágová
II. PK odborných predmetov
Vedúca PK:
Ing. Judita Wagnerová
Členovia:
Ing. Elemír Pál
Ing. Alexander Kányai
Ing. Ladislav Molnár
Ing. István Száraz
Ondrej Szladký
Alexander Zachar
Ivan Marko
4
István Kiss
Ing. Zoltán Vizváry
Ing. Peter Hornig
Ing. Tibor Ollé
.
Ing. Andrej Varga
Ing. Gábor Sárai
Ing. Leopold Tóth
Ing. Štefan Szalay
Mgr. Štefan Zábojník
Kristián Madarász
Ing. Ottó Varga
Ing. Augustín Ondrejkovič
Ing. Alica Lászlóová
Ing. Judita Wagnerová
Žigmund Győri
Ľudovít Perei
Ján Kasza
Ing. Ľubica Gyuranová
Ing. Katarína Baloghová
Ing. Veronika Zilizi
Ing. Monika Virágová
Estera Horváthová
Žiacka školská rada
Členovia:
Róbert Németh
József Ollé
Zoltán Kovács
Eszter Tárnoková
Tamás Lacza
Dominik Tánczos
Tamás Néveri
Sabina Vargová
Csaba Auszten
Peter Vasi
Péter Oláh
5
§ 2, ods. 1, písm. b) - Údaje o počte žiakov školy
- počet žiakov k 15. septembru 2010:
- počet žiakov k 31. augustu 2011:
- počet tried:
- počet integrovaných žiakov:
373
362
19
0
V porovnaní s minulým školským rokom sme otvorili školský rok 2010/2011
približne s menším počtom žiakov. Dôvodom menšieho počtu žiakov na konci školského
roka je najčastejšie zanechanie štúdia alebo prestup na inú školu.
Počet žiakov k 31. augustu 2011 podľa jednotlivých tried
I. ročník
I. A
I. BM
I. C
I. DM
-
II. ročník
10
19
10
16
II. A
II. BM
II. C
II. DM
III. ročník
14
23
16
28
III. A
III. BM
III. C
III. DM
IV. ročník
20
28
18
26
IV. A
IV. BM
-
nadstavbové
štúdium
18
29
I. NA
I. NBM
II. NA
II. NBM
II. NCM
20
15
16
18
18
§ 2, ods. 1, písm. d) - Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka
Počet
prihlásených
žiakov na PS
121
Počet žiakov Počet žiakov
prijatých bez prijatých po
PS
absolvovaní PS
-
Nenaplnené odbory
3759 4
komerčný pracovník v doprave
6442 4
obchodný pracovník
2435 2 01
klampiar – strojárska výroba
2439 2
lakovník
3678 2
inštalatér
6
Počet zapísaných
žiakov
k 30.06.2010
53
Skutočný počet
žiakov 1. ročníka
k 15.09.2010
59
Počet tried plánovaných odborov
Študijné odbory
kód – názov
2697 4
3341 4
2413 4
6442 4
3759 4
Spolu
Vyučovací
jazyk
mechanik elektrotechnik
operátor drevárskej a nábytkárskej
výroby
mechanik strojov a zariadení
obchodný pracovník
komerčný pracovník v doprave
Počet tried
Počet
žiakov
SJ MJ
SJ MJ
2/3
1/3
20
10
SJ MJ
SJ MJ
SJ MJ
1/3
1/3
1/3
2
10
10
10
60
Učebné odbory
Kód - názov
3355 2
stolár
3675 2
maliar
6475 2
technicko-administratívny pracovník
2439 2
lakovník
2435 2 01 klampiar – strojárska výroba
3678 2
inštalatér
2464 2
strojný mechanik
2433 2
obrábač kovov
2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika
Spolu
Vyučovací Počet tried Počet
jazyk
žiakov
SJ MJ
1/3
10
SJ MJ
1/3
10
SJ MJ
1/3
10
SJ MJ
1/3
10
SJ MJ
1/3
10
SJ MJ
1/3
10
SJ MJ
1/3
10
SJ MJ
1/3
10
SJ MJ
1/3
10
3
90
Nadstavbové štúdium denné
Kód – názov
3347 4 drevárska a nábytkárska výroba
6476 4
technickoekonomický pracovník
6403 4
podnikanie v remeslách a službách
2414 4 04 strojárstvo - podnikanie a služby
2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
Spolu
Vyučovací Počet
jazyk
tried
SJ MJ
2/3
SJ MJ
2/3
SJ MJ
1
SJ MJ
1/3
SJ MJ
1/3
3
7
Počet
žiakov
20
20
30
10
10
90
§ 2, ods. 1, písm. e)
Údaje o výsledkoch koncoročného hodnotenia a klasifikácie žiakov
podľa poskytovaného stupňa vzdelania
(priemery prospechu podľa jednotlivých predmetov)
Trieda ANJ ARC AUT ASV CIS DNV DEJ EKO EPO ELR ELZ ELE ESH ETS EOT ELK FYZ GRS CHE INF
I. A
2,8
1,6
I. BM
2,26
2,37
I. C
2,2
3
1,9
I. DM
2,56
2,5
2,44
I. NA
2,75
3,45 2,33
1,9
1,89
I. NBM 2,93
2,8
1,8
2,4 2,68
2,05
3
2,67
2,33 1,83
1,27
1,8 2,89
2
II. A
2,79
3,36
2,57
3,36
3,07
2,07
II. BM
2,43
3,12
2,09
3,47
2,3
II. C
2,88
II. DM
3,07 1,44 2,38
II. NA
2,47
3,1
3,5
3,5
1,3
2,81 2
2,26
3,38
3,63
1,25
1,94
3
1,78 3,06 2
II. NCM 2,94
III. A
3,13
1,73
II. NBM 2,83
2,5 3,17
2,21
2,72
1,83
3,36
2,33
1,89 2,89
3,28
1,56
2,8
3,35
3,65
3,25
III. BM 2,89
1,64
2,82
3
1,71
III. C
1,94
3,75 4
4
3,14
III. DM 2,94
IV. A
3,5
3,44
3,1
IV. BM 3
2,44
3,53
2,33
3,38
3,06
3,39
3,17
3,22
2,93
3,25
3,5
2,31 1
Trieda KOC MJL MNZ MOF MKT MAT MTE NEJ OBN OBK PRX ODK OVY OIP PRN PRO CSA SJL SLF
I. A
I. BM
2,47
I. C
I. DM
2
3,6
II. A
II. BM
2,52
II. C
II. DM
3,11
II. NA
1,33
II. NBM
2,5
II. NCM
2,89 1,8
III. A
III. BM
2,75
III. C
III. DM
2,6
IV. A
IV. BM 2
1,7 1
1,9
2,84
2,32 1,63
1,89
3,3
2,94
I. NA
I. NBM
3,1
2,72
1,4 1,5
1,9
1,8
2,81 1,9
1,8
2,44 1,69
2,3
2,06
3,45
2,75
1,45
3,13
2,6
1,27
3,14
2,36 1,29
1,64
3,3
3,17 1,3
2,35
2,83 2,25
1,56 1,96
3,39
3,06 3
2,27 2,53
2,44
2,17
3,17
2,39 2,33
3,65
2,44 1,6
2,75
2,22 1,29
1,9
2,81
1,83
3,15 2,78 2,74
3
3,11
1,33 2,95
3,19 2,83 3,38
2,93 3,47
1,6
3,13
2,38
3,33
2,53
3
2,11 2,67
3,11
2,17
2,89
2,65
3,1
1,82
2,65
3,67 2,67 2,75
2,56 1,89
2,08 2,2
2,71 1,24
2,2
2,5
3,5
2,06
3,22
3,14
3,47 1,55
1,76
2,56
8
3,27
3
3,25
2,64
2,61
2,52
2,92
3,39
3,24
Trieda KMM SNI SPR STK STT STZ STN SEE TDK TNI TPV TCK TMN TVP TEA TEC TCF TMO
I. A
1
I. BM
1
I. C
1
I. DM
I. NA
3
3,4
2,4
2,47
1,67
1
3,17
2,5
2,83
1,55 1,78 3,11 2,22
2,83
1
II. BM
1
II. C
1
II. DM
1
3,5
3,33
2,63
3,33
2,67 3,67 2
II. A
3
2,7
1,82
I. NBM
2,5
1,4
3,44
3,33
2,83
2,83
2,5
1,67 3,5
3,7
3,2
2,33
II. NA
1,56
II. NBM
2,78
2,44 3,56 2,44
3,78
II. NCM
1,5
III. A
1
III. BM
1
III. C
1
2,22
2,89
III. DM
1
2,08
2,17
IV. A
1
2,89
IV. BM
1
3,33 2,69
2,64
2,64
2,89
2,76
2,86
2,5
Trieda TSV TEV TVZ TNI TPV TCK TMN TVP TEA TEC TCF TMO TSV TEV TVZ UCT VYT VBN ZAE
I. A
1,2
2,5
2,4
I. BM
1,47
2,47
1,67
I. C
1,5
I. DM
1,81
I. NA
1,42
2,83
1,09 3,11 2,22
I. NBM 1,33
3,33
3,67 2
1,2
3
2,7
1,5
2,63
1,81
1,4
3,2
1,47
3,56
2
1,9
1,42
3,44
1,09 1,73
1,33
2,17
II. A
1,15
1,15
II. BM
1,87
II. C
1,33
II. DM
1,5
II. NA
1,17 2,53
II. NBM
1,5
II. NCM
1,18 2,39
III. A
1,4
III. BM
1,61
III. C
1,76
2,89
2,89
1,76
III. DM
1,78
2,17
2,76
1,78
IV. A
1,5
IV. BM
1,93
3,33
2,83
2,83
3,2
2,5
1,33
2,33
1,5
1,56
3,56 2,44
3,21
1,87
2,76
1,83 2,8
2,38
1,17 2,53 2,87
3,78
1,5
1,5
1,78
1,18 2,39 2,67
1,4
2,64
2,64
2,89
3,33 2,69
1,61
1,5
2,86
9
2,5
1,93
3
2
Legenda:
ANJ
ARC
AUT
ASV
CUC
CIS
DEJ
ECF
EKO
EPO
ELR
ELZ
ELE
ESH
EUT
EOT
ELK
FYZ
GRS
INF
MJL
MKT
MAT
MTE
MRZ
NEJ
OBN
OBK
OKS
PRX
ODK
OVY
PRN
anglický jazyk
architektúra
automatizácia
automatizácia strojárskej výroby
cvičenie z účtovníctva
číslicová technika
dejepis
ekonomické cvičenie v cvičnej firme
ekonomika
ekonomika a podnikanie
elektrické merania
elektronické zariadenia
elektronika
elektronika spotrebnej techniky
elektropríslušenstvo úžitkovej techniky
elektrotechnické materiály
elektrotechnika
fyzika
grafické systémy
informatika
maďarský jazyk a literatúra
marketing
matematika
materiály
merania na elektronických zariadeniach
nemecký jazyk
občianska náuka
obchodná korešpondencia
odborná konverzácia v slovenskom jazyku
odborná prax
odborné kreslenie
odborný výcvik
právna náuka
PRO
PSP
RAD
CSA
SJL
SLF
KMM
SNI
SPR
STK
STT
STV
STZ
STN
SEE
TDK
TNI
TPV
TCK
TMN
TVP
TEA
TEC
TCF
TMO
TIA
TEV
TVZ
UCT
VYT
VBN
ZRI
ZAE
10
programovanie
psychológia práce
rádioelektronika
sekretárske a asistentské činnosti
slovenský jazyk a literatúra
slovenský jazyk a slovenská literatúra
spoločenská komunikácia
spotrebná technika
správanie
stavebné konštrukcie
strojárska technológia
strojárska výroba
stroje a zariadenia
strojníctvo
svet práce
technická dokumentácia
technická mechanika
technická príprava výroby
technické kreslenie
technické meranie
technické vybavenie počítačov
technika administratívy
technológia
technológia frézovania
technológia montáže
technológia vŕtania
telesná výchova
tovaroznalectvo
účtovníctvo
výpočtová technika
výrobné zariadenia
základy automatického riadenia
základy elektrotechniky
Prospech žiakov
Veľ
Po- Vyznami ProsTrieda
čet menaní dobr peli
e
Neprospeli
Neklasifikovaní
Správanie 2
Správanie 3
Správanie 4
I. A
10
0
5
10
0
0
0
0
0
I. BM
19
0
2
18
1
0
0
0
0
I. C
10
0
5
10
0
0
0
0
0
I. DM
16
0
3
15
0
1
1
0
0
I. NA
20
0
5
18
2
0
0
0
0
I. NBM 15
0
1
14
0
1
0
0
0
II. A
14
1
2
12
1
1
0
0
0
II. BM
23
1
4
19
2
2
0
0
0
II. C
16
1
3
14
2
0
0
0
0
II. DM
27
1
2
27
0
0
0
0
0
II. NA
15
0
2
15
0
0
0
0
0
II. NBM 18
0
4
16
2
0
0
0
0
II. NCM 18
2
3
17
1
0
0
0
0
III. A
20
0
1
19
1
0
0
0
0
III. BM 28
6
4
28
0
0
0
0
0
III. C
19
0
4
17
1
1
0
0
0
III. DM 25
0
7
23
0
2
0
0
0
IV. A
19
0
3
18
1
0
0
0
0
IV. BM 29
0
0
29
0
0
0
0
0
11
Dochádzka žiakov – údaje za školský rok
Trieda Počet
Zamešk. Zam. na
Ospr. na
Neosp.
Ospravedlnené
Neospravedlnené
hod.
žiaka
žiaka
na žiaka
I. A
10
1099
109,90
1081
108,10
18
1,80
I. BM
19
2633
138,58
2630
138,42
3
0,16
I. C
10
1225
122,50
1198
119,80
27
2,70
I. DM
16
3663
228,94
3368
210,50
295
18,44
I. NA
20
4830
241,50
4708
235,40
122
6,10
I. NBM 15
3032
202,13
3029
201,93
3
0,20
II. A
14
3164
226,00
2971
212,21
193
13,79
II. BM 23
5145
223,70
4882
212,26
263
11,43
II. C
16
4246
265,38
4074
254,63
172
10,75
II. DM 28
6562
234,36
6192
221,14
370
13,21
II. NA 15
3050
203,33
2926
195,07
124
8,27
II.
NBM
18
3076
170,89
3011
167,28
65
3,61
II.
NCM
18
3390
188,33
2976
165,33
414
23,00
III. A
20
4197
209,85
3928
196,40
269
13,45
III. BM 28
3542
126,50
3512
125,43
30
1,07
III. C
18
4833
268,50
4752
264,00
81
4,50
III.
DM
25
7362
294,48
6790
271,60
572
22,88
IV. A
18
1964
109,11
1864
103,56
100
5,56
IV. BM 29
6597
227,48
6102
210,41
495
17,07
Študijné výsledky žiakov v školskom roku 2010/2011 sa zlepšili oproti predchádzajúcemu
školskému roku. Výraznejšie sa znížil počet neprospievajúcich žiakov.
Dochádzka žiakov je naďalej veľmi slabá.
Výchovné opatrenia – pokarhania, boli udelené za porušenie školského poriadku. Oproti
vlaňajšiemu školskému roku sa nám znížil počet žiakov, ktorým bola udelená znížená známka
zo správania.
Pri posudzovaní priestupkov voči školskému poriadku sa postupovalo podľa platných právnych
predpisov. Na zamedzenie porušovania školského poriadku kladieme dôraz na preventívne
opatrenia, ktoré sú zamerané na úzku spoluprácu triednych učiteľov s rodičmi a výchovnou
poradkyňou.
12
Maturitné skúšky 2011
Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 105 žiakov z 2 tried štvorročného štúdia
a z 3 tried nadstavbového štúdia.
Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa konala v dňoch
15., 16. a 18. marca 2011 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk
a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, anglický jazyk,
matematika. Praktická časť odbornej zložky sa uskutočnila v dňoch 28. – 29. apríla 2011.
Ústna forma maturitnej skúšky prebiehala v dňoch 23. – 27. mája 2011. Štyria žiaci
konali maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne v septembri.
Predsedníčkou školskej maturitnej komisie bola Mgr. Alena Procházková zo
Strednej odbornej školy na Budovateľskej ulici v Komárne.
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet
PFEČ PFEČ PFIČ PFIČ
1
2
3
4
5
Ústna Ústn
Úrove Poče
(M/Ž) prieme poče prieme poče Ústn Ústn Ústn Ústn Ústn prieme
a
ň
t
r
t
r
t
a
a
a
a
a
r
počet
Anglický
jazyk
B1
59
(52/7) 63,25% 59
48,47% 59
9
Anglický
jazyk
B2
1
(1/0)
85,00% 1
1
Maďarský
jazyk a
literatúra
67
(61/6) 53,36% 67
48,24% 67
17
26
Matematik
a
3
(3/0)
1
1
43
(39/4) 42,14% 42
2
9
Praktická
časť
odbornej
zložky
102
(91/11
)
Slovenský
jazyk a
literatúra
35
(30/5) 51,12% 35
56,33% 35
Slovenský
jazyk a
slovenská
literatúra
67
(61/6) 49,93% 67
47,17% 67
Teoretická
časť
odbornej
zložky
102
(91/11
)
Nemecký
jazyk
B1
53,30% 1
37,80% 3
38,93% 42
12
13
2,84
55
1,00
1
3
2,11
64
1
2,33
3
26
6
2,84
43
11
13
10
2,97
34
8
16
29
11
2,67
64
18
28
33
18
2,55
98
18
21
1
Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
Predmet
Praktická
časť
odbornej
zložky
Úroveň Počet (M/Ž)
101
1
2
3
4
5
Praktická Praktická
Praktická Praktická Praktická Praktická Praktická priemer
počet
(90/11) 28
35
28
13
10
2,20
101
Záverečné skúšky 2011
Záverečné skúšky konalo spolu 42 žiakov učebných odborov denného štúdia a
3 žiaci zo štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov v riadnom skúšobnom období.
Traja žiaci nekonali skúšky z dôvodu neklasifikácie na konci klasifikačného obdobia.
Písomná časť sa konala 16. júna 2011, praktická časť 17. a 20. júna 2011, ústna časť
21. júna 2011.
V mimoriadnom skúšobnom období vykonali úspešne záverečnú skúšku
dvaja žiaci, jeden žiak štúdium neukončil.
Prehľad počtu žiakov:
Strojný mechanik
Strojný mechanik
Elektromechanik – úžitková technika
Stolár
Maliar
vyučovací jazyk slovenský
vyučovací jazyk maďarský
vyučovací jazyk maďarský
vyučovací jazyk slovenský
vyučovací jazyk maďarský
9 žiakov
13 žiakov
9 žiakov
9 žiakov
5 žiakov
Všetci žiaci úspešne vykonali záverečné skúšky.
Výsledky podľa jednotlivých tried – Ø prospech na skúške:
Trieda Odbor + počet
žiakov
3. C
SM – 9
STOL – 9
3. DM SM – 13
EMUT – 9
MAL - 5
Vyuč.jazyk Pís. časť
Prakt. časť
Ústna časť
16.06.2011
17.a 20.06.2011 21.06.2011
S
2,88
1,88
2,88
S
2,22
1,33
2,66
M
2,15
1,92
2,23
M
2,33
2,77
2,88
M
3,20
1,60
2,20
14
§ 2, ods. 1, písm. f) - Zoznam študijných a učebných odborov
vyučovaných v školskom roku
Trieda
I. A
I. BM
I. C
I. DM
II. A
II. BM
II. C
II. DM
III. A
III. BM
III. C
III. DM
IV. A
IV. BM
I. NA
I. NBM
II. NA
II. NBM
II. NCM
Študijný – učebný odbor
2697 4 mechanik elektrotechnik
2413 4 mechanik strojov a zariadení
2697 4 mechanik elektrotechnik
3355 2 stolár
2464 2 strojný mechanik
3355 2 stolár
2697 4 mechanik elektrotechnik
2413 4 mechanik strojov a zariadení
2697 4 mechanik elektrotechnik
2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika
3355 2 stolár
2464 2 strojný mechanik
2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika
3675 2 maliar
2697 4 mechanik elektrotechnik
2413 4 mechanik strojov a zariadení
2697 4 mechanik elektrotechnik
2464 2 strojný mechanik
3355 2 stolár
2464 2 strojný mechanik
2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika
3675 2 maliar
2697 4 mechanik elektrotechnik
2413 4 mechanik strojov a zariadení
2697 4 mechanik elektrotechnik
3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej
výroby
2414 4 04 strojárstvo – podnikanie a služby
6403 4 podnikanie v remeslách a službách
2414 4 04 strojárstvo – podnikanie a služby
2675 4 03 elektrotechnika – elektronické
zariadenia
2414 4 04 strojárstvo – podnikanie a služby
6403 4 podnikanie v remeslách a službách
2414 4 04 strojárstvo – podnikanie a služby
2675 4 03 elektrotechnika – elektronické
zariadenia
6403 4 podnikanie v remeslách a službách
15
Učebný plán
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
CD-2005-1690/9324-12:093
CD-2005-1690/15311-48:093
CD-2005-1690/9324-12:093
CD-2006-5554/15411-3:093
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
Zoznam všetkých zaradených odborov do siete v školskom roku
2413 4
2413 4
2414 4 01
2414 4 01
2414 4 02
2414 4 02
2414 4 04
2414 4 04
2433 2
2433 2
2435 2 01
2435 2 01
2439 2
2439 2
2464 2
2464 2
2675 4 03
2675 4 03
2697 4
2697 4
2683 2 15
2683 2 15
3341 4
3341 4
3347 4
3347 4
3355 2
3355 2
3675 2
3675 2
3678 2
3678 2
3759 4
3759 4
6403 4
6403 4
6442 4
6442 4
6475 2
6475 2
6476 4
6476 4
mechanik strojov a zariadení
mechanik strojov a zariadení
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístr., strojov a zariadení
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístr., strojov a zariadení
strojárstvo – obrábanie materiálov
strojárstvo – obrábanie materiálov
strojárstvo – podnikanie a služby
strojárstvo – podnikanie a služby
obrábač kovov
obrábač kovov
klampiar – strojárska výroba
klampiar – strojárska výroba
lakovník
lakovník
strojný mechanik
strojný mechanik
elektrotechnika – elektronické zariadenia
elektrotechnika – elektronické zariadenia
mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik
elektromechanik – úžitková technika
elektromechanik – úžitková technika
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
drevárska a nábytkárska výroba
drevárska a nábytkárska výroba
stolár
stolár
maliar
maliar
inštalatér
inštalatér
komerčný pracovník v doprave
komerčný pracovník v doprave
podnikanie v remeslách a službách
podnikanie v remeslách a službách
obchodný pracovník
obchodný pracovník
technickoadministratívny pracovník – blok strojárstvo
technickoadministratívny pracovník – blok strojárstvo
technicko-ekonomický pracovník – blok strojárstvo
technicko-ekonomický pracovník – blok strojárstvo
16
S
M
S /NŠ/
M /NŠ/
S /NŠ/
M /NŠ/
S /NŠ/
M /NŠ/
S
M
S
M
S
M
S
M
S /NŠ/
M /NŠ/
S
M
S
M
S
M
S /NŠ/
M /NŠ/
S
M
S
M
S
M
S
M
S /NŠ/
M /NŠ/
S
M
S
M
S /NŠ/
M /NŠ/
§ 2, ods. 1, písm. g) - Údaje o počte zamestnancov a plnení
kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy
Počet nepedagogických zamestnancov školy:
19
Počet pedagogických zamestnancov školy:
- z toho:
- kvalifikovaných:
- nekvalifikovaných:
- doplňujúcich si kvalifikáciu:
47
46
1
1
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov:
1.) Všeobecnovzdelávacie predmety –18 pedagógov, z toho odborne 18
-
2.) Odborné predmety - 16
Strojárske – 4 pedagógov, z toho odborne 4
Elektrotechnické – 4 pedagógovia, z toho odborne 4
Ekonomické - 4 pedagógovia, z toho odborne 4
Stolárske – 3 pedagógovia, z toho odborne 3
Maliarske – 1 pedagóg, z toho odborne 1
-
3.) Odborný výcvik - 13
strojár – 4 pedagógovia, z toho odborne 4
elektro – 5 pedagógovia, z toho odborne 4
maliar – 1 pedagóg, z toho odborne1
stolár – 2 pedagógovia, z toho odborne2
TAP – 1 pedagógovia, z toho odborne 1
§ 2, ods. 1, písm. h) - Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických
zamestnancov školy
Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2010/2011 bol vypracovaný v januári
2010. Zaradenie pracovníkov je nasledovné:
kontinuálne vzdelávanie - adaptačné
- funkčné
- aktualizačné
- inovačné
- kvalifikačné
- ďalšie vzdelávanie učiteľov:
-
začali: začali: začali: začali: začali: začali: -
17
pokračujú: 1
pokračujú: 1
pokračujú: pokračujú: 4
pokračujú: 0
pokračujú: -
ukončili: 1
ukončili: ukončili: 11
ukončili: 2
ukončili: 2
ukončili: -
§ 2, ods. 1, písm. i) - Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Najväčšia aktivita žiakov bola v oblasti športu – účasť a najväčšie úspechy žiakov:
- Memoriál Márie Zavarskej – vytrvalostná štafeta – chlapci 6. miesto
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
-
Medzitriedny školský futbalový turnaj, do turnaja sa zapojilo 13 tried,
do finále dňa 22. 12. 2010 postúpili chlapci z tried II. NCM, III. DM, III.C, III. BM.
Víťazom sa stali chlapci z II. NCM a cenu o najlepšieho strelca turnaj získal Attila
Bottyán z III. DM za 60 nastrieľaných gólov.
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
- Majstrovstvá školy v stolnom tenise – súťaž jednotlivcov
Výsledky: 1. miesto Filip Szűcs, 2. miesto Tomáš Dobi, 3. miesto Dávid Pšenák
žiakov pripravil Ing. István Száraz
-
MO v basketbale SŠ – starší dorast
Výsledok: 5. miesto
žiakov pripravil Tibor Vrečič
- MO v basketbale SŠ – mladší dorast
Výsledok: 5. miesto
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
-
Medzinárodné stretnutie o pohár riaditeľa SOŠ-SZKI vo futbale a stolnom tenise
za účasti družstiev z Komáromu, Taty, SOŠ – Hurbanovo, SOŠ – SZKI
Výsledok: Futbal 1. miesto, Stolný tenis 1. miesto (Filip Szűcs, Tomáš Dobi, Dávid
Pšenák)
žiakov pripravili Mgr. Ivan Kubica,
Ing. István Száraz
-
MO v hádzanej chlapcov SŠ v ŠH – Imeľ
Výsledok: 3. miesto
žiakov pripravil Tibor Vrečič
-
Naša škola bola organizátorom MO vo volejbale chlapcov SŠ.
Turnaja sa zúčastnilo 8 škôl z okresu KN. Naše družstvo obsadilo 2. miesto v skupine
žiakov pripravil Tibor Vrečič, Mgr. Ivan Kubica
-
MO vo futbale chlapcov SŠ, FŠ - Hurbanovo
Výsledok: v skupine nepostupové 3. miesto
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
-
MO v stolnom tenise, dvojčlenné družstvá
Výsledok: Filip Szűcs F, Tomáš Dobi T. 1. miesto
žiakov pripravil Ing. István Száraz
18
-
-
Masová akcia v uliciach KN- „Beh pre budúcnosť“
Zúčastnilo sa 28 žiakov našej školy
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
MO v atletike SŠ, AŠ – NZ
Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov našej školy
Výsledky:100 m – Attila Bottyán
III. DM
6. miesto
Ľudovít Horváth.
III. BM
7. miesto
Ákos Borgula
II. BM
15. miesto
Vrh guľouTibor Vajkai
III. DM
4. miesto
András Chodelka
I. BM
6. miesto
400 m Dávid Dékány
III. DM
3. miesto
800 m Róbert Nyilas
I. DM
3. miesto
1500 m Daniel Hruška
II. BM
5. miesto
Ferenc Mellék
I. BM
6. miesto
Diaľka Dávid Dékány
III. DM
9. miesto
Výška Csaba Auszten
I. BM
1. miesto
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
- MO v orientačnom behu, areál ZŠ Sv. Peter
Výsledok: súťaž družstiev 1. miesto v zložení – Márk Mihalik I. BM
Csaba Auszten I. BM
Daniel Hruška. II. BM
Ákos Borgula II. BM
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
- MK v atletike žiakov SŠ, AŠ – Nitra
Výsledok: Csaba Auszten skok do výšky 5. miesto
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
- „komárňanský beh detí a mládeže“ Cyklotrasa pri Váhu v rámci komárňanských dní
Výsledok: Ferenc Mellék
I. BM
4. miesto
Tomáš Hübsch
II. A
7. miesto
Ákos Borgula.
II. BM
11. miesto
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
- MK v orientačnom behu, Areál - Agrokomplex Nitra
Výsledok: družstvo obsadilo celkové 7. miesto v zložení: Márk Mihalik I. BM
Csaba Auszten I. BM
Daniel Hruška II. BM
Ákos Borgula II. BM
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
- Plavecký výcvik, krytá plaváreň KN pre žiakov 1. ročníkov
Zodpovedný Tibor Vrečič
19
-
Turistický kurz , pre žiakov 2. ročníka
Zodpovedný Mgr. Ivan Kubica
-
Kurz ochrany života a zdravia, pre žiakov 3. ročníka
Zodpovedný Ing. István Száraz
-
Medzinárodné športové stretnutie „Jávorka Kupa“ Tata – MR za účasti škôl z Taty,
Komáromu, Hurbanova, SOŠ – SZKI Komárno.
Našu školu reprezentovalo 24 žiakov. Chlapci súťažili v basketbale, futbale, atletike,
stolnom tenise.
Výsledky: Basketbal
3. miesto
Futbal
3. miesto
Stolný tenis
1. miesto Filip Szűcs II. C, Dávid Pšenák III. C
Atletika – družstvo
1. miesto
100 m – František Pásztor I. NBM
1. miesto
400 m – Dávid Dékány III.DM
1. miesto
1500 m – Ferenc Mellék I.BM
3. miesto
Štafeta 4x100 m Zsolt Döme, František
Pásztor, Attila Varga, Attila Bottyán
1. miesto
Členovia našej športovej výpravy získali celkové 1. miesto a pohár „Jávorka Kupa.“
Žiakov pripravili Mgr. Ivan Kubica,
Ing. István Száraz, Ing. Tibor Ollé
-
Futbalový turnaj na SOŠOaS KN v rámci Olympijského festivalu detí a mládeže
Slovenska, za účasti štyroch družstiev
Výsledok: 1. miesto
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
- Súťaž v silovom 5 boji, súťažilo sa v týchto silovo – vytrvalostných disciplínach
1) Zhyby na hrazde
2) Tlak v ľahu na lavičke
3) Bicepsový zdvih
4) Kľuky na bradlách
5) Drep s činkou
Súťaže sa zúčastnilo 26 pretekárov zo SŠ v okrese Komárno. Našu školu
reprezentovalo šesť chlapcov.
Výsledky:
Tomáš Jávorka
III. BM
2. miesto
Róbert Bese
III. A
4. miesto
Róbert Hegedűs
III. DM
17. miesto
Oliver Anda
III. A
19. miesto
Ádám Szűcs
III. DM
20. miesto
Juraj Bokroš
I. A
24. miesto
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
- Športovo- branná súťaž v SOŠ-SZKI Komárno. Naša škola bola usporiadateľom
športovo brannej súťaže „Župná kalokagatia – Mladý záchranár 2011“. Celá súťaž
bola pripravená a prebiehala v areáli našej školy. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev
20
z okresov Levice, Nové Zámky, Komárno. Napriek veľkej snahe naše družstvo
v zložení Gabriela Városová, Petra Hamranová, Pavol Klimčík, Peter Bottyán,
Ján Nagyváthy obsadilo celkové 6. miesto, keď nás od postupového 4. miesta na
krajské kolo delili iba 3 body!
žiakov pripravil Mgr. Ivan Kubica
Aktivity vo vedomostných súťažiach
A) jazykové súťaže:
- Olympiáda v nemeckom jazyku – účasť v okresnom kole – Róbert Kiss III.BM
žiaka pripravili Mgr. Ágnes Nagy, Klára Kovácsová
- Olympiáda v anglickom jazyku – účasť v okresnom kole - Dávid Szalai III. BM
žiaka pripravili Ildikó Szabó,
Mgr. Silvia Deislerová
-
Literárno – dejepisná (revolúcia v Uhorsku) - školské kolo – László Czékus,
František Benedek - II.DM
žiaka pripravila Mgr. Silvia Molnár Szabó
- Tompa Mihály Vers és prózamondó Verseny - školské kolo – víťaz Balázs Nagy
žiaka pripravila Ildikó Szabó
-
Pekná maďarská reč – Szép magyr beszéd - školské kolo – Ferenc Nagy III.BM
žiaka pripravila Mgr. Ágnes Nagy
-
Pravopisná súťaž- Helyesírási verseny – školské kolo – Zsolt Horváth II.NBM
žiaka pripravila Mgr. Ágnes Nagy
-
Dejepisná olympiáda - školské kolo - víťaz Peter Bottyán II.A
žiaka pripravila PhDr. Edita Andrusková
-
IV. Medzinárodná dejepisná súťaž Dejiny Karpatskej kotliny – víťazi Attila Kliment,
Márk Fekete II.DM
žiakov pripravila Mgr. Silvia Molnár Szabó
-
Recitačná súťaž . školské kolo – víťaz Patrik Balogh IV.A
žiaka pripravila Mgr. Elena Szabóová
-
Olympiáda ľudských práv – účasť na krajskom kole – Daniel Oslanec IV.A
žiaka pripravil Mgr. Michal Homola
21
B) matematicko – fyzikálne súťaže:
- Najlepší matematik - školské kolo:
umiestnenie: Kategória I. - II. ročník: Csaba Tóth I.BM
umiestnenie: Kategória III. - IV. ročník: Daniel Oslanec IV.BM, Patrik Horváth
III.BM
žiakov pripravila Mgr. Angela Harisová
- Matematický Klokan –
v kategórii Kadet 012 najúspešnejší: Ferenc Mellék I.BM
v kategórii Junior 034 najúspešnejší: Viktor Macko IV.A
žiakov pripravila Mgr. Angela Harisová
- Génius Logicus – medzinárodná matematicko-logická súťaž
najúspešnejší: Péter Trencsík IV.BM , Viktor Macko IV.A
žiakov pripravila Mgr. Angela Harisová
- celoslovenská súťaž EXPERT 2010 – najúspešnejší: Zsolt Horváth II.NBM,
Ondrej Novák II.NBM, Tomáš Kürti III.A,
žiakov pripravila Mgr. Angela Harisová
- Majster fyzik - školská súťaž, najúspešnejší Pavol Klimčík II.A
žiakov pripravil: Mgr. Dušan Kučera
C) súťaže zručnosti:
-
medzinárodná súťaž elektrotechniky Pécs Maďarsko – školu reprezentovali:
Bence Rancsó, Attila Szabó, Tamás Hožvák, Dávid Szalai z III. BM
-
súťaž zručnosti odboru stolár na podujatí Mladý tvorca
úspešný: Dávid Kiss I.C
žiakov pripravili: Ing. Augustín Ondrejkovič,
Žigmund Györi, majster OV
-
Mladý tvorca – v súťaži o TOP výrobok sme získali 1. miesto
Úspešní: Daniel Szkalicki III.BM, Csaba Vass II.DM, Dávid Klimčík II.A
žiakov pripravil: Ing. Gábor Sárai majster OV
- ZENIT v strojárstve – na krajskom kole 2. miesto József Csepregi III.BM,
3. miesto Attila Czibor III.C
žiakov pripravil: Ing. Alexander Kányai,
Ing. Ladislav Molnár, Ing. István Száraz
-
Celoslovenská súťaž Mladý zvárač, Tlmače
22
Účastníci: Ľudovít Horváth III.BM , Dávid Dékány III.DM
žiakov pripravil: István Kiss majster OV
-
Technická olympiáda – naša škola bola organizátorom okresného kola 1. ročníka
technickej olympiády pre žiakov ZŠ, zúčastnilo sa žiaci ZŠ okresu Komárno a
Galanta
zodpovedný: Ing. Augustín Ondrejkovič
-
Medzinárodná súťaž Maliar roka 2010, Coneco, BA,
Zúčastnili sa : Attila Kliment, Arnold Magyarics II.DM
žiakov pripravili: Ing. Judita Wagnerová,
Ján Kasza majster OV
D) aktivity v oblasti výchovného poradenstva a prevencie sociálno-patologických
javov:
Besedy, prednášky, výchovné koncerty:
- hudobný protidrogový koncert „Schody do seba“ organizovaný spoločnosťou LETart
z Martina. Zúčastnilo sa 11 tried.
- v rámci projektu „Duševné zdravie na stredných školách“ sa uskutočnili 2 stretnutia
s pracovníčkami Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, trieda
III.A
- v rámci kampane „Červené stužky“: príprava nástenky na danú tému, nosenie stužiek
žiakmi a učiteľmi školy, premietnutie filmu Anjeli (pre triedy I.A, I. C), beseda
s pracovníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na tému „HIV/AIDS,
sexuálna výchova“ (pre triedy II. C, II. DM)
- prednáška o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským
zaobchádzaním uskutočnená pracovníčkami Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, 4. ročník, 2. ročník nadstavbového štúdia
- stretnutie s otcom zosnulého drogovo závislého syna, v rámci ktorého prebehlo
premietnutie filmu „Karesz végakarata“ a následne rozhovor s otcom. Zúčastnili sa 4
triedy (I. BM, I. DM, III. BM, III.DM
- prednáška o postupoch pri hľadaní zamestnania uskutočnená pracovníčkami Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny (pre triedy III. A, III. BM, III. C, III. DM)
- beseda zorganizovaná v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne
na tému „Depresia“ s klinickým psychológom (pre triedy I.A a I.NA)
- beseda s pracovníkom Mestskej polície v Komárne na tému „Prevencia kriminality,
problematika závislosti, protidrogová tematika, záškoláctvo“ (pre triedy I.C, II.C)
- stretnutie s otcom zosnulého drogovo závislého syna, v rámci ktorého prebehlo
premietnutie
- preventívna aktivita v spolupráci s Policajným zborom v Komárne „Drogový pes“
( v triedach III.C, III.DM a IV.A),
- prednáška zorganizovaná v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom
v Komárne na tému „Obezita“ ( triedy I.A, I.C, II.DM)
23
- beseda zorganizovaná v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne
na tému „Sexuálna výchova“ (pre dievčatá z tried I.NA, II.NA, II.NCM)
- beseda zorganizovaná v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne
na tému „Bigorexia“ (pre chlapcov z tried I.NBM, II.NBM a II.NCM)
- beseda zorganizovaná v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne
na tému „Cesta k emocionálnej zrelosti“ (pre triedy II.NA, I.DM)
- prednáška „Zdravie a zdravý životný štýl“ uskutočnená pracovníkom Regionálneho
osvetového strediska v Komárne (pre triedy I.BM, I.DM, I.NBM, I.NA a II.A)
- beseda s pracovníkom Policajného zboru v Komárne na tému „Trestnoprávne
vedomie mladistvých“ ( pre triedy 2. a 3. ročníka) a prednášku s pracovníkom Mestskej
polície v Komárne na tému „Kriminalita mládeže“ ( triedy II.A, II.BM, II.C a II.DM)
- beseda s pracovníčkou Červeného kríža, ukážky podania prvej pomoci, 2. ročník
Iné aktivity
- organizovanie a účasť na Burze informácií v Komárne
- v rámci “Valentínskej kvapky krvi” zabezpečenie účasti na darovaní krvi s 10 žiakmi
- kontrola prihlášok na vysoké školy a pomoc pri ich vyplňovaní – 29 kusov
- návšteva Domova dôchodcov - zariadenia sociálnej starostlivosti na Špitálskej ulici
v Komárne, pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí a seniorov
- vypracovanie a podanie projektu Zdravie v školách 2011
Podanie informácií, nástenky
- „ Deň otvorených dverí „ – návšteva žiakov ZŠ okresu na našej škole
- vyhotovenie nástenky propagujúcej pripravované aktivity na školský rok 2010/2011,
- zmeny v školskom poriadku – aktualizácia nástenky
- podanie informácií týkajúcich sa drogovej problematiky rodičom na triednej schôdzi
rodičov 1. ročníka
- aktualizácia nástenky so študijnými výsledkami, absenciou a správaním za jednotlivé
polroky
- vyhotovenie nástenky propagujúce pripravované aktivity na školský rok 2010/2011
- vyhotovenie nástenky k Medzinárodnému dňu starších ľudí a seniorov
- prieskum v oblasti šikanovania prostredníctvom anonymných dotazníkov vo vybraných
triedach (I.A, I.C)
- uskutočnenie ankety, ktorej cieľom bolo zistiť skúsenosti žiakov v oblasti drog, 1.
ročník
- aktualizovanie informačného letáku pre rodičov s názvom „Ako odhaliť užívanie drog“
- aktualizácia nástenky s protidrogovou tematikou a tematikou propagujúcou zdravý
životný štýl s názvom “Čo si vyberieš?”
- vyhotovenie nástenky k Medzinárodnému dňu nefajčenia
- vyhotovenie nástenky ku Svetovému dňu zdravia
- vyhotovenie nástenky k Medzinárodnému dňu boja proti rasovej diskriminácii
24
Porady, školenia, semináre
- pracovná porada výchovných poradcov ZŠ – podanie informácií o pláne prijímania
žiakov na našu školu
E) výstavy , exkurzie, divadlá:
-
exkurzia do Rakúska
výlet do Bratislavy, návšteva SNR, Hradu
divadelné predstavenie v anglickom jazyku
divadelné predstavenie s environmentálnou tematikou
Deň Zeme – alebo vyčistime si Slovensko
Mladý tvorca – výstava výrobkov žiakov SŠ
BNV – „Týždeň jazykov“ - výstava v Budapešti
ELOSYS odborná exkurzia elektrotechniky v Trenčíne
F) záujmové krúžky
Názov záujmového krúžku
Počet detí
Vedúci
Anglický jazyk
16
PhDr. Edita Andrusková
Anglický jazyk pre maturantov 1
16
Ildikó Szabó
Anglický jazyk pre maturantov 2
19
Mgr. Silvia Deislerová
Cvičenia zo slovenského jazyka
17
Mgr. Elena Szabóová
Halový futbal
20
Ing. Zoltán Vizváry
Chceš sa zdokonaliť?
14
Žigmund Győri
Informatika
13
Ing. Zoltán Vizváry
Kovomodelársky a zváračský krúžok 12
Ivan Marko
Krok za krokom k maturite
10
Ing. Veronika Zilizi
Krúžok praktickej elektrotechniky 13
Mgr. Štefan Zábojník
Matematika
14
Mgr. Dušan Kučera
Matika 1
16
Mgr. Angela Harisová
Nemecká konverzácia
15
Mgr. Ágnes Nagy
Nemecký jazyk
14
Mgr. Silvia Molnár Szabó
Nemecky s úsmevom
10
Mgr. Michal Homola
Počítač hrou
17
Ing. Gábor Sárai
Počítače od A po Z
18
Ing. Štefan Szalay
Stolný tenis
15
Ing. István Száraz
Turisticko - vlastivedný krúžok
19
Ing. Ladislav Molnár
Tvorivá dielňa
13
Ing. Leopold Tóth
Účtovníctvo
15
Ing. Katarína Baloghová
Účtujeme spolu
11
Ing. Monika Virágová
25
G) aktivity v oblasti environmentálnej výchovy
- Škola sa zapojila do programu „Recyklohry“ ktorý je zameraný jednak na zber
recyklovateľného elelektroodpadu a zároveň na plnenie úloh zadávaných kolektívnou
organizáciou ASEKOL SK, s.r.o. prostredníctvom internetu
- Návšteva divadelného environmentálne SCI-FI predstavenia pre žiakov prvých a
druhých ročníkov
Vyššie menované aktivity boli organizované koordinátorkou prevencie environmentálnej
výchovy Ing. Judity Wagnerovej.
§ 2, ods. 1, písm. j) - Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Škola sa zapojila do projektov:
1.
Letná škola IKT-DELL pomáha zvyšovať počítačové zručnosti – vypracoval
Ing, Augustín Ondrejkovič
- nevyhodnotený
2.
Škola tradičných remesiel -Podpora kultúry národnostných menšín- vypracoval
Ing, Augustín Ondrejkovič
- zamietnutý
3.
Zváranie v medzinárodnej praxi - Hegesztés nemzetközi gyakorlatban
2011/2012 (da Vinci) – vypracovala: Mgr. Silvia Deislerová
- úspešný
4.
Tvorba a využitie alternatívnych zdrojov energie-Einsatz und Nutzung
alternativer Energiekonzepte im Schulgebäude (Comenius)
spolupracovali : Deislerová Silvia, Michal Homola, Szabóová Silvia
- neúspešný
5.
Prečo som na svete rád – výtvarný projekt (máj 2011) spolupracoval:
Mgr. Michal Homola
- neúspešný
6.
Projekt – šport : žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športovej činnosti
školám v pôsobnosti NSK(október 2010)- spolupracoval: Mgr. Ivan Kubica
- úspešný
7.
Projekt Kalokagatia – projekt na zabezpečenie regionálnej súťaže Mladý
záchranár(február 2011) – spolupracoval: Mgr. Ivan Kubica
- úspešný
26
8.
Projekt Thing-big-O2 – projekt na získanie finančných prostriedkov na vytvorenie
vržiska na vrh guľou a doskočiska na skok do diaľky.(marec 2011) –
spolupracoval :Mgr. Ivan Kubica
- nevyhodnotený
9.
Štvorlístok zdravého životného štýlu – vypracovala Ing. Monika Virágová
- zamietnutý
10. Zabudnuté dedičstvo - Rád Paulínov (Maďarsko)– vypracovala Mgr. Silvia
Molnár Szabó
- neúspešný
11. Môj vzor ( perspektíva a jövőért) – vypracovala Mgr. Silvia Molnár Szabó
- úspešný
§ 2, ods. 1, písm. k) – Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej
Štátnou školskou inšpekciou v škole
V školskom roku 2010/2011 nebola u nás vykonaná komplexná inšpekcia.
§ 2, ods. 1, písm. l) - Údaje o priestorových a materiálno-technických
podmienkach školy
Škola disponuje dvomi budovami. Budova teoretického vyučovania bola
odovzdaná do užívania v roku 2002. Celková výmera podlahových plôch je 10 775 m2 .
V budove je 28 tried z toho je 11 odborných učební, konkrétne tri učebne výpočtovej
techniky, jedna učebňa pre cvičnú firmu, tri jazykové učebne, dve učebne na vyučovanie
odborných predmetov elektrotechnických a dve učebne na vyučovanie odborných
predmetov strojárskych. Súčasťou budovy je aj telocvičňa s príslušenstvom s plochou
850 m2.
Je tu 18 kabinetov, 9 kancelárií, knižnica a jedáleň. Škola nemá kuchyňu a v jedálni sa
vydáva strava dovezená zo ŠJ pri SOŠ OaS, Budovateľská, Komárno.
Pozemok má rozlohu 18 751 m2 a okrem parkoviska a trávnikov je na ňom umiestnené
futbalové ihrisko a ihrisko na plážový volejbal.
Druhá budova je určená na praktické vyučovanie. Je umiestnená na pozemku
o výmere 6 727 m2 a jej celková podlahová plocha je 6 868 m2. Sú v nej zriadené dve
27
odborné učebne na vyučovanie techniky administratívy – jedna je vybavená písacími
strojmi mechanickými a jedna písacími strojmi elektronickými. Je tu jedna učebňa na
odborný výcvik účtovníctva vedeného prostredníctvom výpočtovej techniky, štyri učebne
pre OV elektrotechnikov, jedna učebňa pre zváračskú školu, jedna učebňa pre OV
strojárov a jedna učebňa pre OV stolárov.
Prízemie budovy tvorí hala, v ktorej sú zriadené jednotlivé pracoviská na odborný
výcvik.
Okrem toho sú tu skladové priestory a kancelárie. V hale je umiestnená aj zváračská
škola.
Škola má k dispozícii jedno staršie osobné motorové vozidlo, ktorým zabezpečuje
dovoz stravy a jedno nového osobného auto, ktorým zabezpečuje služobné cesty.
V školskom roku 2010/2011 sme plánovali:






realizovať terénne úpravy školského areálu a vykonať ďalšie práce pri
výstavbe ihrísk a doskočišťa,
dostavať chodník vedľa cesty v areáli školy,
zabezpečiť žalúzie na ďalšiu časť budovy teoretického vyučovania,
zvýšiť vybavenosť školy výpočtovou technikou,
vymaľovať dve triedy v budove TV,
obstarať interaktívnu tabuľu
Skutočnosť:
 realizovali sme rekonštrukciu ihriska
 obstarali sme:
- počítač, notebook a náhradné diely na opravu počítačov
v jazykovej učebni
- jeden kompletný interaktívny systém a dve interaktívne
zariadenia
- formátovaciu pílu, krovinorez, kosačku, karbobrúsky, iné
náradie pre OV
- materiál pre OV
- viazací stroj
- videokameru
- učebnice, mapy a iné učebné pomôcky pre TV
 vymaľovali sme v škole sociálne zariadenia, 4 učebne a kuchyňu
28
§ 2, ods. 1, písm. m) - Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení
výchovno-vzdelávacej činnosti
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu boli v roku 2010 nasledovné (v €):
Transfery bežné
- z toho mzdy
- odvody
- energie
- ostatné bežné
- vzdelávacie poukazy
- odchodné
- štipendiá
Vlastné príjmy - nájomné
- predaj výrobkov
a služieb
881 770,16
554 017,29
191 375,21
69 500,00
51 760,26
10 108,00
2 408,94
2 600,46
14 531,24
8 700,32
2. Príspevky od rodičov, 2 % dane
Príjem spolu:
7 614,37 €
Čerpanie príspevkov:
- stužková slávnosť, maturitné skúšky, záverečné skúšky
- nábor
- odborná literatúra
- poistenie žiakov
- ďalšie výdavky (vecné odmeny žiakom, cestovné,
štartovné na súťaže, šport, kancelárske potreby, ...
3.
1 138,17 €
160,00 €
126,99 €
696,33 €
5 492,88 €
Na vzdelávacie poukazy škola obdržala v minulom školskom roku finančné
prostriedky vo výške 9 251,20 €.
Z týchto prostriedkov bola financovaná záujmová činnosť žiakov školy.
Na odmeny a odvody z dohôd za vedenie krúžkov sa vyplatila suma 5 280 €.
Na materiálno technické zabezpečenie krúžkov sa použilo 3 971,20 € nasledovne:
-
tonery Stygian - 5 ks a HP 21 - 1 ks
elektro materiál
učebnice - knihy
pamäť, kábel, USB kľúč
310,12
67,41
189,81
344,14
29
-
medaily, stuha, pohár
scanner Canon LIDE
reproduktory 2 ks
káble AUDIO k počítačom
kamera - Camcoder PANASONIC
Romanticizmus v európskej liter. - knihy
Impressionizmus, symb., avant. - knihy
futbal. sada- dres, trenírky, štulpne, čísla 15 ks,
brankár. komplet 1
Mimio Teach - interakt. systém výučby
55,74
70,00
46,00
17,90
310,00
68,50
31,24
331,06
2 129,28
§ 2, ods. 1, písm. n) - Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok
2010/2011 a vyhodnotenie jeho plnenia
V koncepčnom zámere školy na školský rok 2010/2011 sme si stanovili ciele v rôznych
oblastiach života školy:
1./ V oblasti spoločenského a morálneho života školy
Cieľom našej školy bolo vytvoriť väčší priestor pre tvorivé aktivity žiakov
a zamestnancov, čo sme aj naplnili organizovaním rôznych kultúrnych a spoločenských
podujatí.
Organizovali sme športové podujatia pre žiakov aj zamestnancov školy.
Organizovali sme ples rodičov na rozvíjanie spolupráce školy s rodičmi.
2./ V oblasti zvyšovania kvalifikácie zamestnancov
Cieľom našej školy bolo prehodnotiť zaradenie zamestnancov, dosiahnuť neustále
zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov.
Dosahujeme nepretržité zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov
primeranou účasťou učiteľov na školeniach, seminároch a kurzoch.
3./ V oblasti rozvoja vzdelávacieho a výchovného procesu
Cieľom našej školy bolo zvýšiť úroveň vzdelávacieho a výchovného procesu v čase
vyučovania i mimo neho.
Zvýšili sme úroveň všeobecného a odborného vzdelávania doplnením odborných učební
o interaktívne tabule. Nakúpili sme odbornú literatúru pre učiteľov odborných predmetov
ekonomických.
Zapojili sme veľký počet žiakov do krúžkovej činnosti.
30
4./ V oblasti rozvoja študijných a učebných odborov
Cieľom našej školy bolo zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania
v jednotlivých profesiách a dosiahnutie čo najlepších výchovno-vyučovacích výsledkov.
Vykonávali sme neustály prieskum trhu práce z dôvodu uplatnenia sa budúcich
absolventov a zavedenia nových učebných a študijných odborov.
Prehodnotili sme a upravili sme zaradenie odborov v Sieti škôl.
Usilujeme sa o spoluprácu s organizáciami a firmami v regióne pri uplatňovaní
vzdelávacieho programu školy a pri vykonávaní odbornej praxe mimo priestorov našej
školy.
5./ V oblasti organizácie vnútorného života školy
Cieľom našej školy bolo skvalitniť výchovu a vzdelávanie v oblasti vnútorného života
školy.
Skvalitnili sme výchovu mimo vyučovania zavedením nových záujmových a športových
krúžkov.
Rozšírili sme kultúrno-spoločenské aktivity žiakov návštevou divadiel, exkurzií, výstav
Zúčastnili sme sa predajnej výstavy Mladý tvorca.
Boli sme organizátorom 1. ročníka Technickej olympiády pre žiakov základných škôl
okresov Komárno a Šala.
A tiež sme boli organizátormi športovo- brannej súťaže Kalokagatia – Mladý záchranár,
pre žiakov stredných škôl okresu Komárno a Nové Zámky.
Zúčastnili sme sa prezentácie stredných škôl a firiem okresu Komárno na Burze práce,
ktorú uskutočňuje každoročne Úrad práce .
Zapojili sme sa do projektov financovaných EÚ, MŠ SR , UNSK, a iných neziskových
organizácií ( T-Com, Orange, EkoPolis, )
Venovali sme zvýšenú starostlivosť slaboprospievajúcim žiakom – individuálnym
prístupom, doučovaním, úzkou spoluprácou s rodičmi, v niekoľkých prípadoch so
značným zlepšením
Do výchovného procesu sme zapojili aj školského psychológa.
Venovali sme starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom, výsledkom čoho bola
vyššia účasť našich žiakov na vedomostných súťažiach..
Zvýšili sme účasť žiakov na predmetových olympiádach, matematicko-fyzikálnych
súťažiach a súťažiach zručností.
Zviditeľnili sme školu v mestskej TV a v regionálnej tlači.
Organizovali sme Deň otvorených dverí a Otvorené dielne pre žiakov základných škôl.
Pokračovali sme v spolupráci s družobnými školami v Maďarskej republike.
6./ V oblasti materiálno-hospodárskeho zabezpečenia školy
Cieľom našej školy bolo vytvoriť priaznivé podmienky pre prácu v škole, zapojiť sa do
fondov a nadácii a intenzívne hľadať sponzorov z radov súkromných a fyzických osôb.
- finančné prostriedky získané zo sponzorských darov sme využili na zlepšenie
materiálno-technickej základne školy a na nábor žiakov
- využívali sme osobné kontakty a známosti všetkých zamestnancov školy s majiteľmi
firiem a podnikateľmi
- prenajímali sme dočasne prebytočný majetok fyzickým aj právnickým osobám
31
-
skrášlili sme pracovné prostredie zamestnancov novou maľovkou a novým
kancelárskym nábytkom
zakúpili sme pre jednotlivé predmetové komisie notebooky, projektory
zakúpili sme formátovaciu a pokosovú pílu pre stolársku dielňu
7./ V oblasti riadiacej a kontrolnej činnosti
Cieľom našej školy bolo vykonať rozbor výchovno-vzdelávacej práce a skvalitniť
odbornú a metodickú úroveň vyučovacieho procesu.
- vykonávali sme rozbor výchovno-vzdelávacej práce školy a jednotlivých učiteľov,
prerokovali ho na zasadnutiach PK a pedagogickej rady a vyvodzovali z neho závery
pre ďalšiu činnosť
- podporovali sme ďalšie vzdelávanie učiteľov
- zabezpečovali sme kvalitnú odborno-metodickú úroveň vyučovacích hodín
- zvýšili sme informačné kompetencie učiteľov
- zabezpečovali sme prípravu a realizáciu prijímacieho konania žiakov
- zabezpečovali sme prípravu a realizáciu maturitných a záverečných skúšok
- zabezpečovali sme protidrogovú prevenciu v škole
- vymenovali sme koordinátora prevencie sociálno-patologických javov
- vymenovali sme koordinátora environmentálnej výchovy
- vymenovali sme koordinátora pre tvorbu ŠkVP
- venovali sme pozornosť dodržiavaniu ľudských práv v každej oblasti výchovnovzdelávacieho procesu
- dbali sme na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov počas
výchovno-vzdelávacieho procesu
- ocenili a odmenili sme iniciatívu a pracovné úsilie zamestnancov
8./ V oblasti spolupráce so školskými a inými inštitúciami
Cieľom našej školy bolo vytvárať podmienky pre skvalitnenie spolupráce s radou školy,
radou rodičov a inými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.
- spolupracovali sme s radou školy a predkladali jej stanovené informácie a dokumenty
- spolupracovali sme s radou rodičov
- spolupracovali sme s inými strednými školami, základnými školami a podnikateľskou
sférou
- spolupracovali sme s Osvetovým regionálnym strediskom, Policajným zborom,
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Civilnou ochranou, Červeným
krížom, Hasičským zborom pri uskutočňovaní prednášok a besied
- uzatvorili sme rámcové zmluvy s organizáciami – SLKB, a. s., Stroje a mechanizmy,
ALT, a. s., v ktorých žiaci vykonávali prevádzkovú prax
- uzatvorili sme dohody o spolupráci a zabezpečení odborného výcviku žiakov
s firmami: Canon service združenie, CAT System s.r.o., COM-KLIMA s.r.o,
ELCONT, IMPULZ LIGHT s.r.o, KLIMA s. r. o., ELEKTRO NAGY,
SLK –
ELEKTRO s. r. o., Tranz El s.r.o.
K naplneniu uvedených cieľov a zámerov je nevyhnutná spolupráca všetkých
zamestnancov, rodičov, súkromných a fyzických osôb a v neposlednom rade spolupráca
so zriaďovateľom.
32
§ 2, ods. 1, písm. o) - Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania
zlepšiť vrátane návrhov opatrení
SILNÉ STRÁNKY
- kvalifikovaný pedagogický zbor
- postupné vylepšovanie materiálnotechnického vybavenia školy
- dobrá spolupráca s radou rodičov
a radou školy
- dobrá spolupráca s inými inštitúciami
- množstvo záujmových krúžkov
- zapojenie žiakov do mimovyučovacej
činnosti
- podpora ďalšieho vzdelávania
pedagógov
- tvorba
vlastného
vzdelávacieho
programu
SLABÉ STRÁNKY
- prevláda klasické hodnotenie žiakov
- prevláda využívanie klasických foriem
a metód práce pedagogických
zamestnancov
- nedostatočná vnútorná motivácia
žiakov
- zastarané obrábacie stroje pracoviska
odborného výcviku
PRÍLEŽITOSTI
- možnosť získavania mimorozpočtových
zdrojov
- možnosť zapájania sa do projektov EÚ
- spolupráca so zamestnávateľmi
a verejnosťou v regióne
- možnosť profilácie školy podľa
predstáv a potrieb zákazníka
- tvorba vlastného vzdelávacieho
programu
RIZIKÁ
- nepriaznivá ekonomická situácia
- vysoká zaťaženosť učiteľov
- nedostatočné ocenenie práce učiteľa
Vychádzajúc z minuloročných slabých stránok školy sme prijali také opatrenia, ktoré
nám dopomohli k odstráneniu nedostatočného prepojenia vyučovania s praxou.
Vymenovali sme hlavného majstra odborného výcviku z radov majstrov, čo dopomohlo
k zlepšeniu pracovnej klímy na odbornom výcviku. Reorganizovali sme činnosť
predmetových komisií, zaviedli sme spoločné sedenia učiteľov odborných predmetov
a majstrov odborného výcviku. Tým sme dosiahli väčšie zapojenie majstrov do
33
metodickej činnosti predmetovej komisie.
činnosti ako aj v projektovej činnosti školy.
Zlepšila sa aktivita majstrov v krúžkovej
Hospitačná činnosť vykonávaná vedením školy prebiehala podľa plánu hospitácií, ktorý
bol vypracovaný na celý školský rok. Bola zameraná na úroveň dosiahnutých
vyučovacích výsledkov u žiakov, súlad so ŠkVP a učebnými osnovami. Vedenie školy
najčastejšie používalo pozorovaciu metódu, štvrťročné testy z predmetov vyhodnotených
percentom úspešnosti. Na základe hospitácií sme zistili, že učitelia na hodinách
nepoužívajú moderné metódy vyučovania, málo používajú IKT. Bolo zistené, že
v prevažnej väčšine prevláda využívanie klasických foriem a metód vyučovania a
klasické hodnotenie žiakov.
Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov:
- sústrediť sa na minimalizovanie resp. eliminovanie svojich slabín
- zaviesť nové metódy a formy vyučovania
- vytvoriť tvorivú atmosféru aj na hodinách, kde prevláda tradičný spôsob vyučovania
so zavedením IKT do vyučovacieho procesu
- zaviesť otvorené hodiny, ktoré napomáhajú učiteľom zlepšovať
vzájomnú
spoluprácu, zefektívňovať formu a metódy vyučovania
- nepriaznivú ekonomickú situáciu riešiť racionálnym využívaním zverených
prostriedkov, dôsledným výkonom kontroly nakladania s nimi
- lepšie využiť priestory praktickej výučby
- lepšie propagovať naše služby a výrobky na trhu
- zapojiť sa do programov fondov a nadácií, uchádzať sa o získanie finančnej podpory
pre ďalší rozvoj školy
- spolupracovať s okolitými firmami pri tvorbe ŠkVP
- hľadať možnosti finančnej motivácie žiakov
§ 2, ods. 1, písm. p) - Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon
povolania, uplatnenie žiakov na pracovnom trhu, úspešnosť prijímania
na ďalšie štúdium
Naša škola pripravuje vyučených odborníkov najmä v oblasti strojárstva, elektrotechniky,
stolárstva. Najviac žiakov sa zamestnalo v podniku stroje a mechanizmy. SLK Elektro,
Elektro Nagy a v predajniach spotrebného tovaru elektro a v podnikateľskej sfére.
Zo žiakov, ktorí ukončili štúdium v 3-ročných učebných odboroch približne 60 %
pokračovalo v štúdiu v nadstavbových odboroch.
O vysokoškolské a pomaturitné štúdium sa uchádzalo približne 10 % končiacich žiakov.
34
§ 2, ods. 2 - Ďalšie informácie
Spolupráca s inými školami a podnikateľskou sférou
Udržiavali sme kontakty so Strednou školou z Komáromu (Maďarsko) formou
organizovania vzájomných športových akcií medzi žiakmi a pedagógmi obidvoch škôl.
Bolo by treba ďalej rozvíjať túto spoluprácu aj v oblasti výchovy a vzdelávania.
Organizovať vzájomné jedno alebo niekoľkodňové stretnutia pedagógov a žiakov pre
vzájomnú výmenu skúseností.
V celej doterajšej existencii školy bola veľmi úzka spolupráca so Slovenskými
lodenicami v Komárne, ktoré nám vždy poskytovali materiálnu, technickú a morálnu
pomoc, vrátane potrebnej profilácie študijných a učebných odborov. Taktiež udržiavame
kontakty aj s inými firmami ako napr. Stroje a mechanizmy, SLK Elektro, ALT, Canon
Servise, Nagy elektro, Joalko Hurbanovo, kde naši žiaci vykonávajú prevádzkovú a
odbornú prax.
Na záver možno konštatovať, že naša škola má perspektívu a môže sa udržať
v sieti škôl v prípade, ak sa vedenie školy tak ako doteraz aj v nastávajúcom období bude
usilovať o splnenie nasledujúcich požiadaviek:
1. V nasledujúcich školských rokoch organizovaným náborom zvyšovať súčasný
počet žiakov školy.
2. Neustále zvyšovať kvalifikáciu a odbornosť pedagogického zboru a ostatného
personálu školy.
3. Zdokonaľovať a zvyšovať efektívnosť vyučovacieho procesu a ostatných činností
v rámci školy.
4. Vykonávať neustály prieskum trhu práce:
a/ z dôvodu uplatnenia sa budúcich absolventov
b/ z dôvodu zavedenia nových učebných a študijných odborov
5. Zvyšovať náročnosť na jazykovú, odbornú a eticko-morálnu profiláciu
absolventov školy.
K splneniu týchto nárokov treba neustále rokovať už spomínanými firmami v regióne
a neodkladne začať rokovania aj s ďalšími firmami zo širšieho okolia nášho regiónu.
Zapojiť sa do programov fondov a nadácií a uchádzať sa o získanie finančnej a technickej
podpory pre ďalší rozvoj školy a meniť metódy práce, ktorými tieto ciele dosiahneme.
35
36
Príloha
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2010
(podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.)
Vyplňte formulár výkazu
Právny subjekt: 000891592 - Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
V prípade, že potrebujete výkaz vyplniť znova, môžete si formulár predvyplniť údajmi z predchádzajúceho protokolu. Stačí zadať ID
Vášho predchádzajúceho protokolu a stlačiť "Predvyplniť". Pokiaľ by ste si to potom rozmysleli a chceli začať vypĺňať nový čistý
formulár, stačí stlačiť tlačidlo "Vyprázdniť" pod formulárom.
Predvyplniť
Predvyplniť podľa protokolu s ID:
Formulár úspešne predvyplnený údajmi z protokolu s ID WTSQCIANDZ.
Hodnoty sa zadávajú v celých eurách!
NEVYČERPANÉ
finančné prostriedky
BEŽNÉ
vrátené
TRANSF
MZDY POIST
Čísl
kapitál
z
toho
do
ERY
Presun
Celkové spolu
bežné
spolu
NÉ
UKAZOVAT o
Zdroje
ové
jednotliv spolu presun štátneh
z roku
zdroje (KV+B
výdavky
EĽ
riad
2010
výdavk
do roku
o
com
2009
2010
V)
(BV)
ka
y (KV)
2011 rozpočt
u
A=A1+ B=B1+
B2=C+D
A1
A2
B1
C
D
E
N=A-B
O
P
A2
B2
+E+F
ZDROJE
FINANCOV
ANIA spolu - 001
súčet r. 002,
019-026
Zdroje
Čerpanie
37
Prostriedky
zo štátneho
rozpočtu v
rozpočtovej
kapitole MŠ
SR cez KŠÚ
002
spolu (§2 ods.
1 písm. a), §2
ods. 2 písm.
a) zákona*) súčet r. 003,
015
Bežné
výdavky spolu
003
- súčet r. 004,
007
normatívne súčet r. 005, 004
006
mzdy a
poistné
005
prevádzka
006
nenormatívne
- súčet r. (008- 007
014) + r.000
odchodné (§4
ods. 12
008
zákona*)
745393
554017
191376
0
0
121260
2648
0
0
0
2409
2409
0
0
38
na dopravu
žiakov (§4a
009
ods. 1 písm.
a)zákona*)
na asistentov
učiteľa pre
žiakov so
zdravotným
znevýhodnení 010
m alebo s
nadaním (§4a
ods. 1 písm. b)
zákona*)
za
mimoriadne
výsledky
011
žiakov (§4b
zákona*)
riešenie
havarijných
012
situácií (§4c
zákona*)
rozvojové
projekty (§4d 013
zákona*)
vzdelávacie
poukazy (§7
014
ods. 8
zákona*)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10108
0
39
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
príspevok na
výchovu a
vzdelávanie 000
(§6 b
zákona*)
Kapitálové
výdavky 015
súčet r. 016018
rekonštrukcia
školských
objektov a
modernizácia
škôl a
016
školských
zariadení (§3
ods. 2 písm. b)
zákona)
riešenie
havarijných
017
situácií (§4c
zákona*)
rozvojové
projekty (§4d 018
zákona*)
Prostriedky z
rozpočtov
019
obcí a
prostriedky z
rozpočtov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
VÚC / od
zriaďovateľo
v cirkevných
a
súkromných
škôl(§2 ods. 1
písm. b), §2
ods. 2 písm.
c) zákona*)
Prostriedky
od iných
fyzických a
právnických
osôb za
prenájom
priestorov a
zariadenia
škôl alebo
020
školských
zariadení v
čase, keď sa
nevyužívajú
na výchovnovzdelávací
proces (§2
ods. 1 písm.
c) zákona*)
Zisk z
podnikateľsk 021
ej činnosti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
(§2 ods. 1
písm. d), §2
ods. 2 písm.
b) zákona*)
Príspevky od
žiakov,
rodičov alebo
inej osoby,
ktorá má voči
žiakovi
vyživovaciu
povinnosť, na
čiastočnú
úhradu
022
nákladov
spojených s
hmotnou
starostlivosťo
u v školách a
v školských
zariadeniach
(§2 ods. 1
písm. e)
zákona*)
Vo
vybraných
školských
023
zariadeniach
príspevky od
žiakov,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
rodičov alebo
inej osoby,
ktorá má voči
žiakovi
vyživovaciu
povinnosť, na
čiastočnú
úhradu
nákladov na
výchovu a
vzdelávanie
(§2 ods. 1
písm. f), §2
ods. 2 písm.
d) zákona*)
Príspevky a
dary (§2 ods.
1 písm. h) ,
024
§2 ods. 2
písm. f)
zákona*)
Iné zdroje
podľa
osobitného
predpisu (§2
025
ods. 1 písm. i)
, (§2 ods. 2
písm. g)
zákona*)
Príspevky od 026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
zamestnávate
ľov a
zamestnávate
ľských
zväzov (§2
ods. 1 písm.
g), ods. 2
písm. e)
zákona*)
*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov
Z prevádzky
(stĺpca F)
Energie,
Nájomn
PREVÁD Cestovn
voda a Materiá Doprav
é za
ZKA
é
Údržba
Služby
Čísl
komunik
l
né
prenájo
spolu
náhrady
UKAZOVAT o
ácie
m
EĽ
riad
ka
F=G+H+I
+J+
K+L+M
G
H
I
J
ZDROJE
FINANCOVA
NIA spolu 001
súčet r. 002,
019-026
Prostriedky zo 002
44
K
L
M
zo
stĺpcov
C, D, F -
Výdavk
Výdavk
y na
y na
Výdavk výchovn
ďalšie
y na
ovzdel.
teplo vzdeláv
ped.
ací
zam.
proces
T
U
U1
štátneho
rozpočtu v
rozpočtovej
kapitole MŠ
SR cez KŠÚ
spolu (§2 ods.
1 písm. a), §2
ods. 2 písm. a)
zákona*) súčet r. 003,
015
Bežné výdavky
spolu - súčet r. 003
004, 007
normatívne súčet r. 005,
004
006
480
mzdy a poistné 005
prevádzka
006
591
75308
18810
1100
nenormatívne súčet r. (008- 007
014) + r.000
odchodné (§4
ods. 12
008
zákona*)
na dopravu
009
45
1635
0
21168
49409
19500
7350
žiakov (§4a
ods. 1 písm.
a)zákona*)
na asistentov
učiteľa pre
žiakov so
zdravotným
znevýhodnení 010
m alebo s
nadaním (§4a
ods. 1 písm. b)
zákona*)
za mimoriadne
výsledky
011
žiakov (§4b
zákona*)
riešenie
havarijných
012
situácií (§4c
zákona*)
rozvojové
projekty (§4d 013
zákona*)
vzdelávacie
poukazy (§7
014
ods. 8 zákona*)
príspevok na
výchovu a
000
vzdelávanie (§6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
0
4848
0
10065
0
0
0
0
0
b zákona*)
Kapitálové
výdavky - súčet
r. 016-018
rekonštrukcia
školských
objektov a
modernizácia
škôl a
školských
zariadení (§3
ods. 2 písm. b)
zákona)
riešenie
havarijných
situácií (§4c
zákona*)
rozvojové
projekty (§4d
zákona*)
Prostriedky z
rozpočtov obcí
a prostriedky
z rozpočtov
VÚC / od
zriaďovateľov
cirkevných a
súkromných
škôl(§2 ods. 1
písm. b), §2
015
016
017
018
019
0
0
0
0
47
0
0
0
0
0
0
ods. 2 písm. c)
zákona*)
Prostriedky od
iných
fyzických a
právnických
osôb za
prenájom
priestorov a
zariadenia
škôl alebo
020
školských
zariadení v
čase, keď sa
nevyužívajú
na výchovnovzdelávací
proces (§2 ods.
1 písm. c)
zákona*)
Zisk z
podnikateľske
j činnosti (§2
021
ods. 1 písm.
d), §2 ods. 2
písm. b)
zákona*)
Príspevky od
022
žiakov,
rodičov alebo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
inej osoby,
ktorá má voči
žiakovi
vyživovaciu
povinnosť, na
čiastočnú
úhradu
nákladov
spojených s
hmotnou
starostlivosťo
u v školách a v
školských
zariadeniach
(§2 ods. 1
písm. e)
zákona*)
Vo vybraných
školských
zariadeniach
príspevky od
žiakov,
rodičov alebo
023
inej osoby,
ktorá má voči
žiakovi
vyživovaciu
povinnosť, na
čiastočnú
úhradu
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
nákladov na
výchovu a
vzdelávanie
(§2 ods. 1
písm. f), §2
ods. 2 písm. d)
zákona*)
Príspevky a
dary (§2 ods. 1
písm. h) , §2 024
ods. 2 písm. f)
zákona*)
Iné zdroje
podľa
osobitného
predpisu (§2
025
ods. 1 písm. i) ,
(§2 ods. 2
písm. g)
zákona*)
Príspevky od
zamestnávateľ
ov a
zamestnávateľ
ských zväzov 026
(§2 ods. 1
písm. g), ods. 2
písm. e)
zákona*)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov
50
Zostavil:
Telefón:
Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok (len pri príspevkovej organizácii a
neštátnom subjekte) v eurách
•
Číslo
riadka
201
•
51
Zisk (+)
A
Strata (-)
B
Email:
0
5123
Dňa:
Podpis a
pečiatka:
V:
11.10.2011
Download

Stredná odborná škola - Szakközépiskola