Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013
Október 2013
-1-
Oblasti hodnotenia školy:
I.
II.
Poslanie a vízia
Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
III.
Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
IV.
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
V.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
VI.
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdiu
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov škôl
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
v školskom roku 2012/2013
XII.
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
XIII.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
XIV.
Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
-2-
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)
Kontaktné údaje školy
Názov školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Elektronická adresa
Internetová adresa
Zriaďovateľ
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
055 / 676 57 00 -1
055 / 677 05 60
[email protected]; [email protected]
http://www.sosake.sk
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Riaditeľ školy Jozef Eperješi, Ing.
Ing. Miroslav Babják
Zástupcovia riaditeľa RNDr. Jana Vargová
Ing. Peter Vida
Vedúca TEČ Bc. Emília Spišiaková
Hlavní majstri Juraj Hiriak
Ján Rusinko
Viliam Karaffa
Rada školy Predseda: Ing. Jozef Keltoš
Tajomník: Viola Némethová
Predseda do 13.06.2013
Žiacka školská rada
Predseda od 14.06.2013
Rada rodičov Predseda do 13.06.2013
Predseda od 14.06.2013
055 / 729 88 98, 0903 884 311
055 / 729 88 99
055 / 72 988 99
055 / 6765700-1, kl. 52
055 / 676 57 00 - 1, kl.49
055 / 671 93 57
055 / 623 38 87
055 / 671 0115
055 / 6765700-1, kl. 15
055 / 6765700-1, kl. 50
Zuzana H o o v á
Simona C a n g á r o v á
Dušan U l i č n ý
Marián Vrba
Certifikát kvality:
Naša škola si v školskom roku 2007/2008 stanovila jasný marketingový cieľ – t.j. zavedenie
Systému manažérstva kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001: 2001. Tento najvyšší cieľ sme
splnili. Koncom školského roku 2007/2008 Certifikačný orgán systémov manažérstva PQM, s.r.o.
udelil našej škole PQM CERTIFIKÁT číslo Q148508, číslo protokolu CQ - 485/08 s termínom
platnosti do júna 2011. Uvedený CERTIFIKÁT bol udelený našej škole
z dôvodu, že
zaviedla a používa Systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001-2001/EN ISO 9001:2000
v odbore výchovno-vzdelávacej činnosti. Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že
Systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.
S novým nazvom školy bol tento certifikát obnovený a potvrdený certifikačným orgánom koncom
školského roku 2008/2009.
V školskom roku 2009/2010 sa dňa 23.6.2010 uskutočnil kontrolný audit zo spoločnosti PQM.
Na jeho základe bola škole predĺžená platnosť certifikátu systému manažérstva kvality pre ďalšie
obdobie a vydaný certifikát podľa normy STN EN ISO 9001:2009 bez zmeny doby platnosti.
Recertifikácia SMK sa konala 6.12.2011 už inou firmou QSCert so sídlom vo Zvolene. Certifikácia
na normu ISO 9001:2008, pričom certifikovanou oblasťou bolo: „Vzdelávanie v oblasti
automobilového priemyslu, počítačových sietí, informačných technológií a ekonomiky v doprave.“
Škola úspešne absolvovala certifikačný audit a získala Certifikát kvality SMK na ďalšie obdobie.
-3-
V školskom roku 2012/2013 dňa 17.12.2012 škola úspešne obhájila kontrolným auditom získaný
Certifikát SMK – Vzdelávanie v oblasti automobilového priemyslu, počítačových sietí,
informačných technológií a ekonomiky v doprave. Kontrolný audit je plánovaný na mesiac
november 2013.
I. poslanie a vízia
1. SWOT analýza školy:
Slabé stránky:
Silné stránky:
- škola má už 128 rokov, pričom sa nikdy - nedostatočný záujem žiackej a rodičovskej
nespájala s inými školami / ba práve naopak – verejnosti o učebné autoopravárenské odbory,
sú
najviac
žiadané
našimi
za posledných 42 rokov z nej vznikli ďalšie ktoré
doteraz existujúce dve veľké školy v zamestnávateľmi,
Košiciach,
- nemáme príťažlivo znejúce názvy žiackych
- vynikajúca poloha školy z hľadiska dostupnosti
odborov, ktoré už svojim názvom pomáhajú
na dopravnú infraštruktúru Košíc,
náborom, pretože nás skôr zaujíma ich
- začiatkom roku 2013 bola naša vybraná do uplatnenie v praxi,
projektu
Rozvoj
stredného
odborného
vzdelávania /RSOV/ medzi 21 SŠ zo 405 SŠ - nedostatok financií zo štátneho rozpočtu,
Slovenskej republiky,
- jediná škola v Košickom kraji vychovávajúca - všeobecný pokles záujmu žiakov o učebné
v spolupráci so súkromnými autoservismi a študijné elektrotechnické a strojárske odbory
absolventov všetkých štyroch učebných z dôvodov věľkého nárastu stredných škôl v
odborov autoopravár /mechanik, elektrikár, Košiciach, ale aj nárastu niektorých odborov
z hľadiska názvoslovia – príťažlivo
karosár a lakovník/,
napr.manážersky znejúcich, ktoré trh práce ešte
- posledné päťročné úspechy našich žiakov neoveril,
v medzinárodných technických súťažiach
hlavne AUTOOPRAVAR JUNIOR, aj - nedostatok majstrov odbornej výchovy
a učiteľov odborných predmetov v dôsledku
ENERSOL,
toho, že v iných odvetviach sú lepšie finančne
- škola sa stala od 5.11.2011 Centrom odborného zvýhodnení,
vzdelávania a prípravy pre automobilový
- nedostatok finančných prostriedkov na opravu
priemysel Košického samosprávneho kraja,
šatne školy, zónovú reguláciu vykurovania
- škola už 17 rokov pozorne sleduje školy,
zamestnanosť svojich absolventov a preto
otvára odbory potrebné pre trh práce - odbory - zlé tepelnoizolačné vlastnosti budovy školy,
zamerané na autoopravárenstvo, informačné
technológie a počítačové odbory, silnoprúd, - zlé
tepelnoizolačné
vlastnosti
strechy,
autoelektroniku a auto dopravné odbory,
presklených 4 m vysokých copilitových dosák
- vedenie školy /riaditeľ školy a odborní po celom obvode fasády pracoviska Jarmočná
zástupcovia riaditeľa/ majú vlastné odbornosti podstatne zvyšujú tepelné straty,
v súlade s väčšinovou orientáciou školy,
- zlé tepelnoizolačné vlastnosti podstatnej
- škola nikdy neišla do heterogennosti, t.j. vždy väčšiny starých drevených okien na škole
ostala pri svojich odboroch zameraných na zvyšujú tepelné straty /tieto sa síce postupne
autoopravárenstvo, informačné technológie a menia za plastové – ale iba z vlastných
počítačové odbory, autoelektroniku silnoprúd, rozpočtových finančných prostriedkov/.
a auto dopravné odbory,
- škola otvára iba odbory, ktoré spĺňajú personálne a materiálno-technnologické podmienky,
-4-
- pred desiatimi rokmi bola škola vybraná ako
jediná v Košickom kraji medzi osem pilotných
škôl automobilového priemyslu Slovenskej
republiky,
- nadštandardné sociálno-hygienické vybavenie
školy a dielni,
- Škola úspešne absolvovala certifikačný audit
a získala Certifikát kvality SMK podľa normy
ISO 9001:2008 cestou firmy QSCert s.r.o., so
sídlom vo Zvolene na ďalšie obdobie do
novembra 2013,
- škola je certifikovaná spoločnosťou International Education Society London (IES);
znamená to, že absolventi školy môžu získať
medzinárodný certifikát IES a.s. Brno /majú
možnosť zamestnať sa vo svojom odbore
v zahraničí/,
- doterajší ratingu B našej školy bol zvýšený na
rating BB cestou IES Brno. V preklade to
znamená, že naša škola je hodnotená, ako
dobrej
kvalitná
inštitúcia
na
veľmi
profesionálnej úrovni,
- progresívny manažment školy, 25% učiteľov
má II. kvalifikačnú skúšku,
- sústavne sa vzdelávajúci pedagogovia, svedčí
o tom skutočnosť, že naša škola bola úspešná
v projekte vzdelávanie - v rámci prioritnej osi 1
Reforma systému vzdelávania a odbornej
prípravy v rámci Opatrenia 1.1 Premena
tradičnej školy na modernú. Tento projekt bol
úspešne dokončený začiatkom roku roku 2012,
- vlastná výroba odborných učebných pomôcok
riadena majstrami OV v každom odbore, ktorý
sa na škole vyučuje,
- samostatná výroba hotových zariadení, napr.
elektromobilu,
elektronických
zariadení,
nabíjacej sústavy budúcich elektromobilov,
nekonvenčných zdrojov energie...pre súťaže
žiakov nielen doma ale aj v zahraničí,
- samostatné inovácie – vlastné zriaďovanie
počítačových učební a dielni /škola ich má už
9/,
- vlastná CISCO akadémia NET akadémia
počítačovo sieťových technológií darovaná
škole Slovenskou sporiteľňou a.s.,
- kvalitne vybavené všetky vlastné dielne školy
pre všetky naše odbory ,
- plnenie novej koncepcie odborného vzdelávania podľa požiadaviek Milénia a zamestnávateľov,
- veľmi dobrá spolupráca medzi našou školou
-5-
a Cechom predajcov a autoservisov SR pri
podávaní projektov nových odborov,
- veľmi dobra spolupráca našej školy s úradmi
práce sociálnych vecí a rodiny pri každoročnom zisťovaní absolventskej a dlhodobej
nezamestnanosti, pričom celková dlhodobá
nezamestnanosť absolventov školy sa oproti
polovici roku 2009 citeľne zlepšuje,
- naša škola je školiacou zmluvnou školou pre
budúcich pedagógov UPJŠ v Košiciach,
- nadštandardne kvalitne vybavené učebne
elektrického merania, telocvične, základov
elektrotechniky,
učebne
autoelektroniky,
učebne automechaniky a s ôsmimi učebňami
vybavených interaktívnymi tabuľami,
- aj keď demografická krivka klesá - pokles
žiakov našej školy sa už zastavil, pričom počet
žiakov v prvom ročníku sa priblížil k 170,
- pravidelná vlastná autoevalvácia – t.j. seba
hodnotenie školy,
- aula školy s kapacitou 535 miest so svojou
novou vzduchotechnikou umožňujú žiakom
školy kvalitné prostredie pri spoločenských
akciách /všetky stuškové, akadémie,.../
Príležitosti:
- absolvovanie odborného výcviku žiakov
v zmluvných podmienkach súkromných firiem,
kde kvalitnejší absolventi môžu získať vhodné
zamestnanie,
- zosúladenie odbornosti žiakov v rámci školského vzdelávacieho programu (ďalej len
ŠkVP), teraz aj projektu RSOV s požiadavkami trhu práce a podnikateľských subjektov,
-
-
-
-
-
Ohrozenie:
- nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich
žiakov zo základných škôl,
- nezáujem zákonných zástupcov o študijné
výsledky svojich detí a spoluprácu so školou,
- nemožnosť získať mladších odborných
učiteľov, pretože v ostatných odvetviach
hospodárstva
sú viac finančne zvýhodnení,
záujem o našich žiakov aj vo veľkých firmách
– napr. v Obal Servise - U.S. Steel, Steel Trans
a Vsl. Energetike, DPMK a.s. ...v školskom - nemožnosť získať mladších majstrov, pretože
v ostatných odvetviach hospodárstva sú viac
roku 2012/2013 pretrvával,
finančne zvýhodnení,
zvládnutím cudzieho jazyka aplikovaného na
odbor žiaka vzniká zvýšená možnosť - odchod vyškolených perspektívnych pedagózamestnať sa buď
v servisnej, výrobnej gov do iných nepedagogických oblasti
činnosti alebo inej odbornej činnosti aj z dôvodov vyššieho mzdového ohodnotenia,
v zahraničí,
zvládnutím účtovníctva v odbore komerčný - veľké množstvo škôl poskytujúcich všeobecné
pracovník v cestnej doprave – majú absolventi a ekonomické vzdelanie,
možnosť získania ďalšej potrebnej odbornosti,
dobrá a funkčná spolupráca so zamestnáva- - veľký nárast počtu neštátnych stredných škôl
teľmi a zástupcami zamestnávateľov - t.j. CPA o viac, ako 100% pri klesajúcej demografickej
SR, ŠPÚ a ŠIOV ako predpokladu dobrých krivke oproti stavu pred rokom 1990 je pre
náš typ školy určitým rizikom, hlavne, ak
koncepčných a poradenských služieb,
exkurzie žiakov a pedagogického zboru na majú lákavo a príťažlivo znejúce nové odbory
-6-
– neoverené v praxi,
špecializovaných výstavách,
- príležitosť absolventov pracovať nielen - nepriaznivý
„kolísavý“
vplyv
terajšej
v servisoch, prepravných spoločnostiach ale celosvetovej
hospodárskej
krízy
na
aj vo výrobe „hlavne v automobilkách“,
absolventskú a ročnú nezamestnanosť našich
- dobrá spolupráca vedenia školy so špičkovými
absolventov ešte nie je na definitívnom ústupe,
českými školami takmer rovnakého zamerania,
- návrh na vznik škôl podávaný na MŠVVaŠ SR
hlavne ISŠA Brno,
- možnosti rekvalifikačných kurzov podľa s podobnými odbormi – ako tá naša neriadi
potrieb súkromných autoservisov, dopravných u nás iba jedina inštitúcia – čím dochádza
spoločnosti v spolupráci s úradmi práce a k predimenzovaniu niektorých odborov –
v Košiciach (autoopravárenské kurzy, kurzy hlavne atraktívne znejúcich,
pre pedagógov satelitných škôl v KSK a pod.), - našu školu ohrozujú aj nábory náborčíkov
- poskytované
finančné
výhody
žiakom z iných stredných škôl, ktorí sa pri svojich
vykonávajúcim odborný výcvik v zmluvných návštevách základných škôl nesústredia len na
firmách sú aj nadštandartné a pritom vlastnú školu, ale robia antireklamu iným
rozmanité,
školám – aj našej.
- rozsiahle a estetický upravené záhradné časti
priestorov v okolí školy a dielni na
Bielocerkevskej, vytvárajú veľmi príjemné
prostredie pre žiakov počas prestávok,
- záujem podstatnej väčšiny učiteľov, ktorí
úspešne dokončili projekt Vzdelávania v rámci
Výzvy na predloženú žiadosť o NFP s kódom
OPV-2008/1.1/04/SORO .vyhlásenej MŠSR
dáva určitú perspektívu jej ďalšej modernizácie
a stabilizácie učiteľov, pretože učitelia naďalej
rozvíjajú aktivity súvisiace s uvedeným
projektom,
- za posledné tri roky škola bola úspešná v
dvoch
projektoch grafických systémov a
naposledy, ako jedina v KSK v projekte
revitalizácie školských knižníc, pričom tieto
projekty sa rozvíjajú,
- účasť našej školy na experimentálnom
overovaní nadstavbového odboru 2493 L
predaj a servis vozidiel - začínajúc od prvého
ročníka v školskom roku 2012/ 20013/ - platné
len pre pilotné školy SR potvrdené
Rozhodnutím číslo: 2012-5916/21238:4-922
z 11.05.2012 MŠVVaŠ SR,
- Škola má pripravený projekt rekonštrukcie
a opráv nielen školy, ale aj dielni so
stavebnými povoleniami, pričom čakáme na
výzvu s cieľom, aby uvedené práce
a technológie boli získané z EURO - fondov,
- aj keď staré drevené okna na škole zvyšujú
tepelné straty – rok čo rok je ich menej, pretože
ich postupne meníme za plastové,
pripojenie školy na optickú sieť SANET, úplná
internetizácia školy „ v každej učebni“, Wifi
zariadenie, nový web portál na škole a LAN sieť
umožňujú pohotovú informovanosť.
-7-
2. Vízia školy
Vízia našej škola vychádza z koncepcie rozvoja našej školy do konca roku 2013. Vedenie SOŠA
v Košiciach považuje rozvoj školy vo svojej pôsobnosti za jednu z najväčších priorít.
Ďalšie smerovanie našej školy vychádza z vlastných skúsenosti úspešného riadenia školy za
posledných sedemnásť rokov, zo súčasnej orientácie školy a z požiadavky zamestnávateľov našich
žiakov, ktorí sú organizovaní v stavovskej organizácií Cechu predajcov a autoservisov Slovenskej
republiky (ďalej len CPA SR) a aj ostatných zamestnávateľov neautomobilových odborov.
Úspešný absolvent školy je víziou našej školy, ktorý sa zamestná v odbore štúdia a bude úspešný
v praxi, pričom je pripravený na ďalšie vzdelávanie vo svojom odbore a je schopný zapojiť sa do
pracovnej činnosti a aktívneho života nielen v krajinách Európskeho spoločenstva, ale aj inde vo
svete.
Naša škola by sa mala stať odbornou školou v Košiciach, ktorá bude:
- prehlbovať aj naďalej doterajšiu spoluprácu našej školy so zamestnávateľmi a prispôsobovať
podmienky vzdelávania našej školy trhu práce,
- vytvoriť optimálne podmienky pre pedagogických zamestnancov na získanie potrebných
kompetencií v oblasti IKT, ktoré im umožnia ľahší prístup k informáciám,
- skvalitňovať odbornú prípravu učiteľov a majstrov odborného výcviku v spolupráci so
zamestnávateľmi a ich požiadavkami a potrebami regionálneho trhu práce,
- vychovávať aj naďalej úspešných absolventov, ktorí sa zamestnajú v danom automobilovom
odbore, resp. v ostatných elektronických, elektronických a komerčno-dopravných odboroch, ktoré
sa na škole vyučujú
- prispievať k tvorbe nových učebných dokumentov novozriadených odborov cestou
zamestnávateľskej organizácie CPA SR,
- prispievať k vlastnej tvorbe kvalitných školských vzdelávacích programov vlastných odborov
aplikovaných na potreby budúcich zamestnávateľov našich absolventov,
- pri výučbe žiakov využívať najmodernejšie výučbové prostriedky a technológie,
- prispievať aj naďalej k mapovaniu trhu práce a znižovaniu dlhodobej a absolventskej
nezamestnanosti,
- v rámci neautomobilových odbornosti pripravovať aj naďalej žiakov v terajších úspešných
odboroch na trhu práce,
- podporovať účasť všetkých partnerov školy na jej rozvoji,
- prispôsobovať podmienky vzdelávania celoživotnému vzdelávaniu absolventov,
- prioritne zameraná na žiaka s jeho konkrétnymi schopnosťami, spôsobilosťami, zručnosťami
i problémami,
- podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov,
- prispievať k vytváraniu dobrej klímy v škole a na pracoviskách a k dobrým vzťahov medzi
pedagógmi, rodičmi a žiakmi.
- zlepšovať jazykové zručností žiakov podľa odbornosti žiaka,
- umožňovať žiakom získanie medzinárodne platných certifikátov cestou IES Brno,
- zavádzať postupnú a celkovú certifikáciu úrovne vedomostí a zručností žiakov za účastí
zamestnávateľov /odborná garancia záverečných učňovských skúšok pri spolupráci cechu so
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, záruka uplatnenia v praxi/,
Naša škola je v tomto období strednou odbornou automobilovou školou v Košiciach, ktorá je
a bude prioritne zameraná na žiaka. Poslaním našej školy je, aby jej absolvent s kompetenciami
získanými v odbornej teoretickej a praktickej časti štúdia a aj všeobecnovzdelávacej časti sa
prejavoval, ako občan, ktorý:
- má potrebné schopnosti, spôsobilosti a zručnosti, ktoré vie využívať pre vlastný rozvoj a prípravu
pre budúcnosť,
- je zdvorilý, asertívny, úctivý a čestný k budúcim zákazníkom v rámci svojho odboru,
- je úctivý a zdvorilý k svojmu okoliu, cudzincom a inej rase,
-8-
- chápe základné spoločenské normy,
- uvedomuje si základné enviromentálne problémy, aktívne sa zapája do činnosti na ochranu
životného prostredia,
- je demokratický s všeobecne uznávanými mravnými hodnotami,
- výstižne, kultivovane sa vyjadruje v písomnom a ústnom prejave,
- samostatne myslí, rieši aj problémové úlohy a pohotovo a slobodne sa rozhoduje pri využívaní
teoretických poznatkov vo svojej odbornej praxi,
- prispôsobuje sa podmienkam tímovej práce,
- vhodne využíva potrebnú odbornú terminológiu svojho odboru,
- bude vedieť plánovať a riadiť vlastné celoživotné vzdelávanie,
- má spôsobilosti a zručnosti aj na samostatnú tvorivú činnosť v danom odbore,
- využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie z dôvodov kvalitnej a účinnej
komunikácie s okolitým svetom,
- má úctu pred kultúrnym a historickým dedičstvom a vie sa orientovať v tradíciách mesta a nášho
regiónu a vytvára si k ním pozitívny vzťah,
- osvojuje si aj odbornú terminológiu v danom cudzom jazyku,
- uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému a psychickému násiliu,
- chová sa zodpovedne v krízových situáciách ohrozujúcich zdravie a život,
- ovláda a riadi svoje jednanie a chovanie tak, aby dosiahol pocit sebauspokojenia a sebaúcty,
- rešpektuje iných a vie sa vcítiť do ich situácie a aj problémov.
2.1 Vyhodnotenie:
Škola sa znovu významne posunula dopredu v rámci stanovenej vízie. Program práce na rok
školský rok 2012/2013 vychádzal predovšetkým z koncepcie rozvoja školy do konca roku 2013,
podľa ktorej sa naša škola organizuje a riadi už desiaty rok ako pilotná škola automobilového
priemyslu CPA SR. Teda už desiaty rok plníme zásadné vízie, ktoré CPA SR pretransformoval na
podmienky pilotných škôl automobilového priemyslu zo základných pedagogických koncepčných
materiálov platných pre stredoškolské odborné vzdelávanie.
Na skvalitnenie praktickej a odbornej prípravy žiakov sa podľa uvedeného odporúčania dňa
5.11.2010 zriadilo na našej škole Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový
priemysel Košického kraja / ďalej len COVaP AP KSK/. Práve toto výcvikové centrum sa postupne
viac a viac priblížilo požiadavkám zamestnávateľov, ale aj požiadavkám odborovo príbuzných
stredných štátnych škôl košického kraja.
Naše COVaP AP KSK poskytlo v školskom roku 2012/2013 odborné vyučovanie pre žiakov:
SPŠ- dopravná v Košiciach ......................... 18 hodín
SOŠ Rožňava ............................................... 4 hodiny
SOŠ Prakovce .................................................6 hodiny
––––––––––Spolu
28 hodín
Je to podstatne menej, ako v školskom roku 2011/2012, kedy naši majstri odúčili až 134 hodín
v prospech žiakov autoopravárenskych odborov aj ďalších príbuzných škôl.
Nielen pre vyššie uvedené školy, ale aj ďalšie odborné školy z Košického kraja. Absentovala
v tejto forme výučby pred rokom veľmi aktívna škola SOŠ - Strážske z dôvodu nedostatku financií
na prepravu žiakov. S každou s vyššie uvedených škôl bola podpísaná obojstranná zmluva
o využití COV AP KSK pre vyučovanie ich žiakov.
-9-
V našom COVaP pre AP KSK prebehala príprava a organizácia školského kola súťaže Autoopravár
Junior Castrol 2013 – mechanik-elektrikár, karosár, lakovník v spolupráci s CPA SR. Súťaž sa
uskutočnila v našich priestoroch COVaP SOŠA v Košiciach pre žiakov košického a prešovského
kraja. Účasť na tejto súťaží majú všetky školy, ktoré vyučujú autoopravárov. Nechýbala tu žiadna
škola z ôsmich škôl košického kraja. Súťaž je vyhlásená MŠVVaŠ SR a vyúsťuje v celoslovenské
kolo a nakoniec v československé finále.
3. Poslanie školy:
Naša škola mala vždy svoj prívlastok. Naposledy to bol „dopravný“ prívlastok, t.j. SOU dopravné.
Pretože v Košiciach je už škola, ktorá má v tomto období „dopravný“ prívlastok /SPŠ dopravná/ bolo potrebné uvažovať nad zmenou prívlastku. V zmysle §2 " zákona č.245/ 2008 Z. z. v platnom
znení sa naša škola priblížila aj k prívlastku „automobilová”. Preto nový názov našej školy platný
už štyri roky je : Stredná odborná škola automobilová. Na automobilovej orientácii našej školy
pracujeme už od roku 2003, odkedy spolupracujeme s CPA SR. No aj napriek terajšiemu názvu,
pôvodné odborné zameranie našej školy sa nezmenilo. Naša škola aj teraz má nielen
autoopravárenské zameranie, ale aj komerčno - dopravné a tiež autoelektronické. Trvalé postavenie
na našej škole majú v tomto období študijné elektronické odbory zamerané na informačné
technológie, techniku počítačových sieti a silnoprúdovú techniku. Súvisí to s veľmi dobrým
personálnym, materiálnym a technologickým vybavením našej školy na uvedené odbory už
niekoľko desaťročí. Predtým sa na našej škole vyučovali príbuzné zamerania, t.j. mechanik
elektronik číslicovej techniky. mechanik elektronik organizačnej a výpočtovej techniky, mechanik
organizačných a výpočtových strojov a silnoprúdovo a slaboprúdovo orientované odbory miestneho
priemyslu – elektromechanik strojov a zariadení a elektromechanik rozvodných zariadení.
Poslaním terajšej našej školy je načrtnúť postupnú zmenu našej školy podľa požiadaviek
odberateľov a stavovskej organizácie CPA SR.
Hlavnými odberateľmi našej školy sú právnické a fyzické osoby, ktoré zabezpečujú a aj v minulých
rokoch zabezpečovali našim žiakom zmluvnou formou praktické vyučovanie v posledných
ročníkoch podľa §44, ods.12 zákona č.245/2008 Z.z. v platnom znení. Touto formou overujú našich
žiakom a najlepším absolventom poskytujú aj pracovné pozície. V tejto oblasti v školskom roku
2012/2013 s našou školou spolupracovali fyzické a právnické osoby podľa svojho zamerania
a odborného zamerania našich žiakov.
4.1 Spolupráca s fyzickými a právnickými osobami
Bez tejto spolupráce zmysle §43 ods.12 zákona č.245/2008Z.z. by efektívnosť vyučovania nebola
spojená z praxou. Je potešiteľné, že spolupráca v tejto oblasti pokračuje aj napriek tomu, že našich
zmluvných partnerov zasiahla celosvetová hospodárska kríza.
V rámci autoopravárenských a dopravných zameraní s našou školou spolupracovali:
AUTOSERVISY A DOPRAVNÉ SPOLOČNOSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ing. Martin Hrehor, 3H Auto s. r. o., Južná trieda 76/D, Košice
Andrej Mikloš, ADM, Bidovce 97
Štefan Klara, ATS, spol. s r. o., Južná trieda 117, Košice
Attila Ondrej, AUTOCENTRUM, Gemerská 563, Rožňava
Pavol Gabriel, AUTO GABRIEL, s. r. o., Osloboditeľov 70, Košice (ŠKODA,
VOLKSWAGEN, AUDI)
Ing. Peter Valas, AUTO - VALAS spol. s r. o., Pri prachárni 7, Košice
Ing. Peter Valas, AUTO - VMV spol. s r. o., Pri prachárni 7, Košice
Ing. Vladimír Balco, AUTOLUX, spol. s r. o., Cintorínska 7, Košice (TOYOTA)
Ing. Peter Jesenský, Automobilové opravovne MV SR, Priemyselná 1, Košice
Imrich Vlasatý, AUTOSPOL VLASATÝ, Prešovská cesta 69, Košice (ŠKODA,
- 10 -
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
SEAT)
Michal Pasztor, Autostyling s. r. o., Budimír 258
Ladislav Nagy, BUBO Autopneuservis, Drábova 1, Košice
Ing. Dušan Ceis, CAIS, s.r.o., Červený rak 9, Košice (MAN)
Ing. Peter Čecho, DOSAH, Južná trieda 48, Košice
Slavomír Dzuro, AUTOOPRAVA, Ďurďošík 48
Ing. Andrej Gerec, FORD, Košice – Šaca
Ing. Marek Hajduk, FRANCE-TECH, Rozvojová 1, Košice (PEUGEOT)
Jozef Macák, FURMAN s. r. o., Myslavská 58, Košice
Rastislav Rendeš, G+R Servis s.r.o., Rozvojová 12, Košice
Ing. Martin Hrehor, H a H, spol. s r. o., Lesnícka 3, Košice (MAZDA, CITROEN),
prevádzka Moldavská cesta 28, KE
Štefan Ovak, Harsco Metals Slovensko, s. r. o., vstupný areál U.S. Steel, Košice
Jozef Martončík, H-POINT, s. r. o., Rampová 5, Košice
Ján Valyik AUTOSERVIS, Osloboditeľov 61, Košice-Barca
Jálius Vaško, KAR-LAK s.r.o., Podnikateľská 6, Košice
Štefan Kopčo, KBF, a.s., Napájadlá 5, Košice
Marcel Šejirman, POL AUTO, Opátska 265/9, Košice
Matej Kis, AUTO-MIX-SERVIS, Haniska 483
Miloš Molnár, AUTOSERVIS AUTOMOL, Stavebná 3636/2/A, Trebišov
Ing. Ján Bodnár, Mobil Star s. r. o., Priemyselná 2, Košice
Ľuboš Beličák, MORIS Slovakia, Alejová 4, Košice
Ing. Karol Šimko, MOTOR-CAR s.r.o., Dopravná 5, Košice
Ing. Martin Švida, NORSAM, s.r.o., Vozárová 1, Košice (NISSAN)
Ing. Miroslav Grela, OBAL - SERVIS, a. s., Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Ondrej Štofka, OP Auto s.r.o., Košická 52, Kostoľany n/H
Ing. Vladimír Jenča, PanEuro spol. s r. o., Prešovská Cesta 1212, Košice (OPEL,
CHEVROLET))
Pavol Beer, BP-AUTOSERVIS, Myslavaská 167/821, Košice
Peter Kundráth, PNEU – RÝCHLOSERVIS –PEKU, Letná 10, Poproč
Michal Katoč, MTM servis, Herlianska 13, Košická Nová Ves
Ing. Peter Mihalik, PORSCHE INTER AUTO SLOVAKIA spol. s r. o., Nerudova 9,
Košice
Miroslav Grumich, QALT, s.r.o., Južná trieda 64, Košice
Rastislav Macko, RM AUTO, Pozdišovce 88
Branislav Horník, Róbert BOSCH, spol. s. r. o., Ambrušova 4, Košice
Ing. Martin Švida, SWAM SERVIS s. r. o., Vozárová 1, Košice
Ing. Ivan Radači, SZILCAR, Alejová 2, Košice (FORD)
Ing. Martin Sojka, Tempus - Car s. r. o., Železiarenská 49, Košice prevádzka
Rastislavova 110, KE
Ing. Martin Sojka, Tempus-Bavaria s. r. o., Železiarenská 49, Košice pracovisko
Rastislavova 110, KE
Tomáš Macejka - Autoslužby, Jamník 316,
Ing. Miloš Phly, TRIDIAM s. r. o., Slanecká 1, Košice (MITSCHUBISHI)
Ing. Milan Cibuľa, Truck Centrum, Južná trieda 82, Košice
Pavel Turčik, TURCON SERVIS, Popradská 56/B, Košice
Jozef Pakes, UNI auto, Štefániková 102, Rožňava
Vladislav Varga - V.V. ELCAR auto-elektro-servis, Králičia 5/A, Košice
Andrej Šoltys, WD SERVIS s. r. o., Textilná 4, Košice
Ján Kamenický, JECAR servis s. r. o., Jesenná 7, Košice
Ondrej Spišiak, APIL, s. r. o., Cottbuská 6, Košice, prevádzka Podnikateľská 6, Košice
Štefan Bercík, PIT-STOP Servisauto, Mládežnícka 12, Košice
Ing. Ján Čontoš, FEDcar, s. r. o., Na ortášoch 240/14, Valaliky
- 11 -
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Michal Katoč, MTM CENTRUM spol. s r. o., Herlianska 13, Košice
Marián Hreňo, CANUS s. r. o., Južná trieda 65, Košice
Róbert Herko, PC SOFT, Mliečna 91, Košice - Košická Nová Ves
Ján Prochyra, ABRA automatické brány, s. r. o., Myslavská 2/A, Košice
Vladimír PETRO, Južná trieda 82, Košice
Jozef Človečko, STEEL TRANS, Adlerova 1, 04001 Košice
Slavomír Oros, OROSTRANS, Agátova 15, Košická Nová Ves
Milena Vargová, ENERGAS spol. s r. o., Hlavná 360, Nižná Myšľa
ELEKTRONICKÉ SPOLOČNOSTI :
66. Ing. Katarína Gaľová, Antik Telekom, Čárskeho 10, Košice
67. Thomas Jan Hejcman, Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, Košice
V školskom roku 2011/2012 s našou školou spolupracovalo 50 firiem. V školskom roku 2012/2013
sa našou školou spolupracovalo už 67 firiem.
4.1.1
Ďalší nápomocní partneri školy
Škola aktívne spolupracovala v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo
vyučovania s ďalšími partnermi, ktorým boli :
- Stavovská organizácia Cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky (CPA SR), s ktorou
škola už spolupracuje 10.rokov najviac prispela k rozvoju školy za posledné obdobie. S touto
spoluprácou sa podrobne každoročne zaoberáme vo vyhodnocovaní koncepcie rozvoja školy.
5.novembra 2010 pri príležitosti osláv 125. výročia našej školy bolo v našich dielňach na
Jarmočnej č.6 zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel
Košického samosprávneho kraja. (COVaP AP KSK). Stavovská organizácia CPA SR bola stále
našou oporou hlavne pri školeniach riaditeľov, odborných učiteľov a majstrov pilotných škôl. K
vzniku centra prispel CPA SR v spolupráci s našim zriaďovateľom Košickým samosprávnym
krajom. Príčinou bola skutočnosť, že na našej škole sa už desiaty rok pripravujú materiálne
a personálne podmienky na úspešnú transformáciu našej školy k reálnej praxi. Dôkazom tohto
zámeru je skutočnosť, že začiatkom roku 2013 bola naša vybraná do projektu Rozvoj stredného
odborného vzdelávania /RSOV/ medzi 21 SŠ zo 405 SŠ Slovenskej republiky. Nositeľom tohto
projketu je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Projekt trvá od 1.3.2013 do 31.10.2015. Jeho
cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy tak aby sa zlepšili ich odborné
vedomosti a zručnosti s cieľom zlepšiť uplatniteľnosť na trhu práce. V rámci projektu RSOV sa
majú overovať rôzne formy partnerskej spolupráce medzi školou a zamestnávateľom a to
konkrétne:
-
praktické vyučovanie na pracoviskách zamestnávateľov pod vedením inštruktorov z radov
zamestnancov firmy,
odborné stáže učiteľov a majstrov odbornej výchovy na pracoviskách zamestnávateľov,
zapojenie odborníkov z praxe do aktualizačného vzdelávania odborných pedagógov,
inovácia obsahu vzdelávania, učebníc a učebných textov v odborných školách,
budovanie centier odborného vzdelávania a realizácia vzdelávacích aktivít centier
v spolupráci so zamestnávateľmi,
zapojenie zamestnávateľov do kariérneho poradenstva smerovaného tak na žiakov stredných
škôl ako aj na žiakov základných škôl,
využívanie motivačných štipendií pre získavanie a stabilizáciu žiakov v technickom
odbornom vzdelávaní,
zvyšovanie podielu žiakov, ktorí sa pripravujú v odbornej škole pre konkrétneho
zamestnávateľa,
súbežne bol spustený ďalší národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej
školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.
- 12 -
- Východoslovenská energetika a.s. Košice, ktorá v rámci našej spolupráce za školský rok
2012/2013 podporila vzdelávací proces na našej škole v oblasti silno prúdovej elektrotechniky
sumou 2 400 € na nákup meracej techniky.
- Východoslovenská energetika a.s. Košice každoročne zapája našich žiakov vyšších ročníkov do
súťaži stredných škôl Košického a Prešovského kraja s ktorými spolupracuje. Pravidelne
koncom októbra bežného roku vyhlasuje témy projektov, ktoré musia vyústiť v praktickú
realizáciu. Koncom bežného školského roku financuje náklady na súťaž druhákov odboru 2697 4
mechanik elektrotechnik s hodnotnými cenami.
- Ďalším partnerom školy je IES Brno so sídlom v Londýne, cestou ktorého v minulom roku 10
našich žiakov získalo medzinárodný certifikát s možnosťou uchádzať sa o prácu vo svojom
odbore v krajinách Európskeho spoločenstva.
- Partnerom školy je aj FEI – TU pri školení našich učiteľov a majstrov – t.j. lektorov v našej
CISCO – akadémií, ktorej zariadenie bolo darované našej škole Slovenskou sporiteľňou a.s.
Bratislava. Ide o zariadenie pre modelovanie počítačových sieti – pre odbor : 2682 4 mechanik
počítačových sieti a tiež 2697 4 mechanik – elektrotetechnik informačných technológií. Koncom
školského roku 2012/2013 cestou FEI TU získal osvedčenie v oblasti počítačových sieti CISCO
náš majster Ing.Mihaľov. Získal osvedčenie CCNA2 Exploration v 4.0 (Routing Protocols and
Concepts), CCNA3 Exploration v 4.0 (LAN Switching and Wireless) a CCNA4 Exploration
v 4.0 (WAN Technologies).
- Spolupráca so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou /SOPK/ - táto spolupráca trvá
už 18 rokov a cestou tejto spolupráce sme sa spoločne so SOPK a inými školami snažili viac
priblížiť reálnym podmienkam opravárenskej a diagnostickej praxe budúcich zamestnávateľov
našich žiakov.
4.2 Vyhodnotenie :
Naša škola otvára už len tie učebné a študijné odbory, o ktoré je záujem zo strany zamestnávateľov.
Odberatelia našich žiakov majú najväčší záujem o žiakov našich učebných autoopravárenských
zameraní. Tento stav a aj názor zamestnávateľov pretrval aj v školskom roku 2012/2013.
Nároky právnických a fyzických osôb poskytujúcich našim žiakom praktické vyučovanie
v posledných ročníkoch sú stúpajúce. Preto z ich strany dochádza aj k vypovedaniu zmlúv
o zabezpečí odborného výcviku pre našich žiakov vo vlastných podmienkach, kvôli: absencií žiaka,
nezáujmu žiaka o prácu, neakceptovateľnému správaniu žiaka, podozreniu z krádeže,…. Takýto
žiaci sú našou školou na pedagogických radách výchovne riešení a tí nenapraviteľní aj vylúčení zo
školy.
Počas školského roku 2011/2012 boli z web stránky MŠVVaŠ SR vymazané všetky učebné
a študijné odbory, ktoré škola už niekoľko rokov neotvárala. Neotvárali sme hlavne tie odbory,
ktoré pri mapovaní trhu práce cestou úradov práce sociálnych veci a rodiny vykazovali najvyššiu
nezamestnanosť. Niektoré odbory sme prestali otvárať po racionalizačnej dohode so susednými
školami podobného typu, pričom oni sa vzdali niektorých odborov v prospech našej školy v rámci
malej racionalizácie. Platilo to aj naopak, že my sme sa vzdali niektorých odborov v prospech iných
škôl.
5. Zámery školy:
Terajšie vedenie odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja /ďalej len KSK/
v zmysle platnej legislatívy má v pláne budovať na našej škole Centrum odbornej výchovy
a prípravy pre automobilový priemysel (COVaP pre AP). Hlavným cieľom myšlienky vzniku
COVaP pre AP je vytvorenie školy, ktorá bude pripravovať pripravených absolventov pre trh práce.
Takáto škola musí spĺňať nielen podmienky zamestnávateľov, ale aj podmienky zriaďovateľa KSK. Touto podmienkou je poskytnutie spolupráca iným školám, ktoré majú podobné alebo
obdobné učebné a študijné zamerania. Tento typ školy bude teda predstavovať centrum
vzdelávania pre automobilový priemysel v Košickom kraji pre všetky ostatné školy vyučujúce
- 13 -
autoopravárenské odbory a príbuzné odbory. Škola bude poskytovať žiakom, pedagógom,
technológom z praxe možnosť vzdelávania ako aj celoživotného vzdelávania v daných odboroch.
Jej hlavný cieľ je však príprava absolventov.
Dlhodobým zámerom školy v spolupráci s CPA SR bolo prispôsobiť zameranie nadstavbovej formy
štúdia pre absolventov trojročného učebného odboru 2487 2 autopravár všetkých štyroch zameraní
požiadavke zamestnávateľov.
Ďalším zámerom školy
v spolupráci s CPA SR a našim
zriaďovateľom bolo pripraviť podmienky pre vznik ďalších experimentálnych odborov s cieľom ich
overovania – najsamprv na pilotných školách SR. V školskom roku 2011/2012 MŠVVaŠ SR svojim
Rozhodnutím číslo: 2012-5916/21238:4-922 z 11.05.2012 potvrdilo účasť našej školy na
experimentálnom overovaní nadstavbového odboru 2493 L predaj a servis vozidiel - začínajúc od
prvého ročníka v školskom roku 2012/ 20013. Tento experiment u nás aj naďalej pokračuje.
5.1
Ciele v školskom roku 2012/2013:
Ciele školy sú zdokumentované v pláne práce školy a tiež v Cieľoch kvality školy na školský
rok 2012/2013 v zmysle Príručky kvality školy.
V oblasti výchovy k humanizmu, tolerancii, protidrogovej prevencie a prevencie
negatívnych javov :
•
•
•
•
•
•
•
Tematika predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie je súčasťou tematických plánov v 2.
ročníku v rámci tematického celku „Človek a právne vzťahy“ v predmete občianska
náuka a je súčasne témou v rámci triednických hodín. V decembri 2012 sa uskutočnilo
školské kolo OĽP.
Monitoring v oblasti rizikového správania detí sa vykonáva priebežne a ojedinelé
prípady sú priamo konzultované s MUDr. Andrejom Vladimírom – súkromná
psychiatrická protidrogová ambulancia a tiež s psychologičkou PhDr. Rosovou
a PaedDr. Olajošovou z PPP Košice. Na hodinách ETV a OBN boli žiakom premietnuté
videokazety s protidrogovou tematikou „Duševné zdravie a stres“, „Biele hroby“,
„Pozor, AIDS“ a „Vážim si ťa, láska“. Pri organizovaní akcií drogovej prevencie máme
k dispozícii odbornú literatúru o liečbe závislostí „Tak už dosť“, ktorá obsahuje
informácie o tom, ako sa dá zvládnuť závislosť. Pri vyučovaní vyučujúci OBN a ETV
využívajú odborný text „Nové trendy pri syntetických drogách EÚ“. Na hodinách ETV
a NBV pracujú s pracovnými zošitmi „ Ako sa stať sám sebou a s metodickou príručkou
„Program cesty“.
V januári 2013 bola beseda na tému „Prevencia aktívneho a pasívneho tabakizmu“
spojená s vyšetrením prístrojom SMOKERLYZER, ktorý stanovuje vo výdychu obsah
oxidu uhoľnatého v pľúcach s Mgr. Gregovou z RÚVZ Košice.
V júni 2013 v rámci branného cvičenia sa prebrali témy o škodlivosti fajčenia.
V apríli 2013 sa uskutočnila beseda s Dr. Rosovou na tému „Obchodovanie s ľuďmi“.
Besedy sa zúčastnili triedy dennej nadstavbovej formy štúdia I.AN a I.BN.
V zmysle Národného programu podpory zdravia sme spolupracovali s RÚVZ, Ligou za
duševné zdravie, Slovenským ČK, Ligou proti rakovine a aktívne sme sa podieľali na
verejných zbierkach, kde naši žiaci pracovali ako aktivisti: V októbri 2012 naši žiaci ku
Dňu nezábudiek vyzbierali 90,72 €. Dňa 16.11.2012 pri príležitosti Hodiny deťom sa
naši žiaci zúčastnili zbierky s výnosom 27,30 €. Dňa 12.4.2013 sa naši žiaci zúčastnili
zbierky s výnosom – 193,33 €. Dňa 12.12.2012 sa naši žiaci zúčastnili slovenskej
katolíckej charity „Otvor svoje srdce“.
Vyučujúci pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa venovali kľúčovým problémom
týkajúcich sa starostlivosti osôb trpiacich na niektoré ochorenia ako sú depresie,
schizofrénia, drogové závislosti, epilepsia a mentálna retardácia. Cieľom tých
- 14 -
•
•
•
•
•
•
•
vyučovacích hodín bolo prispieť k posilneniu pozitívnych postojov k handicapovaným
ľuďom.
Veľmi aktívne a úspešne pokračujeme v spolupráci so SČK a to ako Miestny spolok
SČK pri SOŠA a tiež činnosť dobrovoľníkov počas Študentskej kvapky krvi. Pre veľký
záujem o darovanie krvi zo strany našich žiakov už niekoľko rokov sa na našej škole
uskutočňuje mobilný odber krvi. V októbri 2012 – Študentská kvapka krvi a 15. februára
2013 – Valentínska kvapka krvi - sa uskutočnili na našej škole mobilné odbery.
Škola používala na vyučovaní príslušných predmetov CD nosič s tematikou Alkohol –
skrytý nepriateľ
Na hodinách ETV a OBN sa uskutočnila projekcia filmu „Sila osobnosti“, ktorého
hlavnou myšlienkou je prostredníctvom známych športových osobností dokázať, že
dosiahnutie reálnych úspechov, naplnenie zmyslu života ale hlavne umenie prehrávať je
možné iba jedinou cestou – cestou pevnej vôle bez drog.
V januári 2013 sa konala akcia „Hrou proti AIDS“ v spolupráci s Dr. Masicom
a zamestnancami RÚVZ Košice. Akcie sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov v počte 50.
Vo februári 2013 sa dve žiačky z II.G – Veronika Balážová a Karolína Gombošová
zúčastnili Workshopu SČK – darcovstvo krvi.
V júni 2013 sme vytvorili web zdravia (žiak Roman Hanuliak z III.D), kde naši žiaci
získali z 15-tich zapojených škôl 5. miesto.
V júni 2013 v čase branného cvičenia z dôvodu nepriaznivého počasia sa premietali
filmy „Zdravý životný štýl“ (drogy, fajčenie, AIDS).
V oblasti environmentálnej výchovy:
•
•
•
•
•
Tematika environmentu je implementovaná do učebných osnov jednotlivých predmetov.
V rámci KOČAP-u a účelových cvičení telesnej výchovy sú integrované témy environmentu.
Tematika enviromentiu je obsiahnutá aj v maturitných zadaniach napr. cudzie jazyky, teoretická
časť odbornej zložky prioritne v odbore dopravná prevádzka a komerčný pracovník v doprave,
ale aj v otázkach teoretickej časti záverečných učňovských skúšok učebných odborov.
Pri výučbe environmentálnych tém majú vyučujúci k dispozícii filmy „Životné prostredie
Slovenska, Biodiverzita na Slovensku“.
V oblasti kvality a vzdelávania:
V apríli 2013 sa do terminálovej učebne nainštalovalo 20 nových počítačov s MS OFFICE 2013
a OS Windovs 7. Staršie počítače sa presunuli do novovytvorenej učebne U70 pre potreby
strojopisu a hospodárskej korešpodencie, ako aj časti ekonomických programov pre jednoduché
a podvojné účtovníctvo. Pre skvalitnenie výučby cudzích jazykov sme pokračovali v doplnení
učebných pomôcok a materiálov.
V oblasti súťaži žiakov :
•
•
•
•
Súťaže NAG 2012 orientovanej na počítačové siete a CISCO sa zúčastnilo 59 žiakov. Do
celoslovenskej súťaže postúpili žiaci III.D Štefan Gomboš a Lukáš Šándor.
Certifikát CISCO pod gesciou Ing.Mihaľova získali žiaci III.D Richard Klembala, Michal
Šuťák, Tomáš Hanzel, Zuzana Šimková, František Kažimír, Norbert Lipán.
Pre úspešných absolventov štúdia na základe ich žiadostí bolo vydaných po splnení podmienok
22 medzinárodných certifikátov International education society London/IES/- pre odbory
autoelektronika, informačné technológie 10, dopravná prevádzka 6, autoopravár 6.
Vzhľadom k zameraniu našich žiakov sme sa zapojili do vedomostných súťaží v rámci
vyučovania prírodovedných predmetov. V školskom roku 2012/2013 sa naši žiaci zúčastnili
školskej fyzikálnej súťaž „Najzdatnejší fyzik“, do ktorej sa zapojilo 20 žiakov. V rámci
matematiky sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický Klokan, ktorú v SR
organizuje firma Exam. Dňa 25.3.2013 sa tejto súťaže zúčastnilo 29 žiakov. Najlepšie výsledky
- 15 -
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dosiahol Milan Košík IV.D. Táto súťaž našich žiakov zaujala a sú schopní ju zvládnuť, preto
sme sa rozhodli v nej pokračovať aj naďalej.
Matematicko – fyzikálnú súťaž dňa 12.12.2012 orientovanú na medzipredmetové vzťahy
absolvovalo 22 žiakov.
Matematickú olympiádu PANGEA dňa 22.3.2013 absolvovalo 24 žiakov z druhého ročníka.
Zapojili sme sa do 5.ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov vybraných
ročníkov EXPERT geniality show. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci – Balun Samuel I.D
a Richard Klembala III.D.
V rámci tejto súťaže prebehla po prvýkrát súťaž MASTER OF SUDOKU za účasti 12 žiakov.
V súťaži Genius logicus – online –najúspešnejšou bola Veronika Balážová II.G –získala
strieborný certifikát VEĽMI DOBRÝ RIEŠITEĽ.
Pre všetky štyri zamerania učebného odboru autoopravár bola dňa 18.4.2013 súťaž
z matematiky za účasti 17 žiakov.
Zapojili sme sa po druhý krát do medzinárodnej súťaže ENERSOL 2013 kde v krajskom kole
žiaci Marek Mazák a Tomáš Hegedüs obsadili prvé miesto a postúpili do celoslovenského
finále v Senici.
Do celoštátnej súťaže BOZP v Žiline postúpili Erik Moškovič III.E, Popadič Dušan IV..F
a Kanca Martin I.F, kde obsadili 4.miesto v oboch kolách- v teoretickej aj praktickej časti.
Profesionálny úspech v Česko-Slovenskej súťaži AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2013
zaznamenali naši žiaci Šimon Németh a Norbert Vecsera III.C1 –odbor karosár , ktorí postúpili
až do celoslovenského finále .
Východoslovenská energetika a.s. vyhlásila 7.decembra 2012 6.ročník tímovej súťaže pre
študentov 3.a 4.ročníka so zameraním na energetiku. V silnej konkurencii 16 tímov z košického
a prešovského kraja sme obsadili s dvoma pracovnými skupinami 4. a 6.miesto ako jediná SOŠ
medzi samými priemyslovkami .
V dňoch 12.-13.11.2012 sa uskutočnila celoštátna informatická súťaž s názvom iBobor, kde
v kategórii JUNIOR dosiahol najlepšie umiestnenie Daniel Kušnír – získal 37,36 bodov
a v kategórii SENIOR Richard Klembala - získal 40,03 bodov.
Do krajského kola ZENIT v programovaní postúpili žiaci: v kategórii A: Štefan Gomboš
a Peter Jesenský z III.D a v kategórii B: Daniel Kušnír z II.G.
Do krajského kola ZENIT v elektronike postúpili žiaci Patrik Janejka a Martin Renčík z III.F.
Domáceho kola Olympiády v informatike v kategórii A sa zúčastnilo 8 žiakov.
Stredoškolská odborná činnosť /SOČ/: po školskom a regionálnom kole do krajského kola
postúpili v odbore 11 informatika žiaci: Štefan Holent IV.E, Richard Klembala III.D a Peter
Krbaťa IV.E. V odbore 12 Elektrotechnika postúpili žiaci: Marek Mazák a Tomáš Hegedȕs
z IV.D2. V odbore 05 Životné prostredie postúpili žiaci: Erik Moškovič, Roland Kalasz
a Lukáš Grega z III.E2.
Druhého ročníka grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických
programoch s témou Solúnsky bratia Cyril a Metod a 1150.výročie ich príchodu na územie
Slovenska sa zúčastnili žiaci: Moškovič Erik III.E - získal čestné uznanie, Jusko Jozef II.F,
Adamec Erik IV.H a Obšitoš Lukáš IV.H.
Odbornú spôsobilosť v elektrotechnike na vykonávanie činností na technických zariadeniach
elektrických získalo 17 žiakov – maturantov elektrotechnického zamerania.
IHRA - súťaže UPJŠ dňa 25.4.2013 – ústavu informatiky sa zúčastnili žiaci tímu: III.D SOŠA
KEBAL: Štefan Gomboš, Peter Jesenský, Lukáš Šándor, Roman Hanuliak, Richard Klembala.
V tomto školskom roku sa konal 1. ročník tejto súťaže v rámci Študentskej vedeckej
konferencie 2013 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach- Ústav informatiky
Školský vzdelávací program
Modernizácia výučby v priebehu školského roku 2012/2013, nové požiadavky praxe na našej škole
sa premietli do zmeny štruktúry ponúkaných odborov, do skladby odborných predmetov ako aj do
ich hodinových dotácií . Týka sa to odborov 2682 K mechanik počítačových sietí, 2697 K mechanik
- 16 -
elektrotechnik, 3759 K komerčný pracovník v doprave, 2487 H autoopravár, 2414 L 01 strojárstvo,
2675 L 02 elektrotechnika, 3757 L 01 dopravná prevádzka a experimentálny odbor 2493 L predaj
a servis vozidiel - prvý ročník. Stanovili sa cieľové požiadavky v jednotlivých odborných
predmetoch vo vzťahu k odborom a smerovaniu našej školy v podmienkach nášho regiónu.
Tieto požiadavky sa naplnili vytvorením školského vzdelávacieho programu pre jednotlivé odbory
a jednotlivé ročníky.
V oblasti odborného výcviku bol vypracovaný ŠkVP vzhľadom na potreby budúcich
zamestnávateľov v regióne. Technologické zariadenia pre opravy automobilov v COVaP pre AP
boli doplnené o moderné softvérové vybavenia. Pripravili sme autoopravárenské dielne pre potreby
získaného štatútu Centra odborného vzdelávania.
Termín odovzdania ŠkVP zriaďovateľovi do 31.08.2013 bol dodržaný.
II. údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Počet žiakov školy spolu
Z toho dievčat
Počet tried spolu
Počet žiakov v dennej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried denného štúdia
Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
Počet žiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom
ako slovenským z celkového počtu
žiakov/ z toho dievčat
Počet žiakov so športovou prípravou
z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat
Počet začlenených žiakov spolu/z toho
dievčat
Počet žiakov dištančnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v dištančnej forme štúdia
Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium
Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy
Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
individuálnu formu vzdelávania
- 17 -
722
37
32
552
37
29
107
0
5
0
0
0
4
0
0
0
0
0
59
3
4
0
0
95/5
0
0
0
58
31
52
19
2
l)
m)
n)
Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium
Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40
zákona č. 245/2008 Z.z. – štúdium
jednotlivých vyučovacích predmetov
Iný dôvod zmeny
15
0
1
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Žiaci zo základnej školy boli prijímaní do 1. ročníka na našu školu na základe prijímacej skúšky na základe výsledkov prospechu v ZŠ, výsledky celoslovenského testovania deviatakov a na
základe prijímacieho pohovoru, v odbore autoopravár bez prijímacích skúšok.
Kód
1.kolo PS
plán Prihlásení
odbor
2487 H
autoopravár
Mechanik
počítačových
sietí
Mechanik
elektrotechnik
Komerčný
pracovník v
doprave
2682 K
2697 K
3759 K
2.kolo PS
Zapísaní
Prijatí Prihlásení Prijatí žiaci
Stav k
15.9.2012
90
134
133
0
0
69
74
30
45
45
2
2
16
24
60
64
64
0
0
37
50
30
19
19
1
1
9
16
IV. údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Priemerný prospech za školu:
Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka za
školu:
Priemerný počet neospravedlnených vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet ospravedlnených vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2,73
2,75
2,68
2,63
2,59
104,44
119,59
67,71
116,28
121,43
18,66
23,24
13,63
26,53
20,29
85,78
96,35
54,08
89,75
101,13
Priemerný prospech za školu
priemerný počet vymeškaných
hodín na žiaka
2,59
2,68
121,43
2012/2013
67,71
2012/2013
2011/2012
2,63
2009/2010
2,75
2011/2012
2008/2009
2008/2009
119,59
2009/2010
2010/2011
2010/2011
104,44
2,73
116,28
- 18 -
priemerný počet ospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka
priemerný počet
neospravedlnených vymeškaných
hodín na žiaka
13,63
101,13
54,08
20,29
2012/2013
2012/2013
2011/2012
2011/2012
23,24
26,53
18,66
2008/2009
96,35
2008/2009
2009/2010
2009/2010
2010/2011
2010/2011
85,78
89,75
Na základe prijatých opatrení v predchádzajúcich školských rokoch konštatujeme, že počet
vymeškaných neospravedlnených hodín má klesajúcu tendenciu a to o 6,24 hodín na žiaka.
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/13
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
počet vymeškaných hodín na žiaka
za školský rok
Prospech
Počet
žiakov
1.
93
2
2,15
10
2.
3.
69
2
2,89
62
3
4.
Spolu
107
331
4
11
%
osprav.
Počet
žiakov
%
Počet
žiakov
%
neosprav.
Priemer na
žiaka
%
neprospeli
Počet hodín
Počet
žiakov
Študijné odbory
ročník
Poče
t
žiako
v
spolu
Prospeli
Priemer na
žiaka
veľmi
dobre
Počet hodín
s vyznamenaním
73
78,49
8
8,6
7839
90,1
1201
13,8
5
10,7
5
7,24
53
76,81
9
13,0
7675
99,67
2259
29,33
4,83
6
9,67
51
82,25
2
3,22
8447
138,47
754
12,36
3,73
3,32
1
22
0,93
6,64
89
266
83,17
80,36
13
32
12,14
9,66
7636
31597
83,91
99,99
1944
6158
21,36
19,48
2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/2013
v učebných odboroch s dĺžkou štúdia 3. roky v dennej forme štúdia
počet vymeškaných hodín na žiaka
za školský rok
prospech
%
Počet
žiakov
%
1.
2.
3.
Spolu
68
85
49
202
8
2
0
10
11,76
2,35
0
4,95
13
11
11
35
19,11
12,94
22,44
17,33
Učebné odbory
Počet
%
žiakov
42
68
38
148
61,76
80,0
77,55
73,27
Počet
žiakov
%
5
4
0
9
7,35
4,70
0
4,45
neosprav.
Priemer na
žiaka
Počet
žiakov
Osprav.
Počet hodín
Počet
žiakov
spolu
neprospeli
Priemer na
žiaka
ročník
prospeli
Počet hodín
veľmi
dobre
s vyznamenaním
7488
8888
4795
21171
115,2
112,5
101,5
109,69
1327
2138
469
3934
20,41
27,06
9,57
20,38
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/13
v iných formách štúdia – v študijnom odbore s dĺžkou štúdia 2 roky – denné nadstavbové
štúdium
- 19 -
počet vymeškaných hodín na žiaka
za rok
prospech
%
Počet
žiakov
1.
2.
Spolu
35
46
81
1
1
2
2,85
2,17
2,47
3
2
5
8,57
4,34
6,17
29
36
65
%
Poče
t
žiak
ov
%
82,85
78,26
80,25
2
7
9
2,71
15,22
11,11
neosprav.
Priemer na
žiaka
Počet
žiakov
osprav.
Počet hodín
Počet
žiakov
spolu
neprospeli
Priemer na
žiaka
ročník
prospeli
Študijné odbory
%
Počet
žiakov
Počet hodín
veľmi
dobre
s vyznamenaním
3341
3057
6398
101,24
71,09
84,18
805
976
1781
24,39
22,69
23,43
4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/13
v iných formách štúdia – študijný odbor v dĺžke štúdia 2 roky – štúdium popri zamestnaní
počet vymeškaných hodín na
žiaka za rok
prospech
veľmi
dobre
s vyznamenaním
prospeli
neprospeli
osprav.
neosprav.
ročník
Počet
žiakov
spolu
Počet
žiakov
%
Počet
žiakov
%
Počet
žiakov
%
Počet
žiakov
%
Počet hodín
Priemer na
žiaka
Počet hodín
Priemer na
žiaka
Študijné odbory
1.
29
6
20,68
8
27,58
10
34,48
5
17,24
-
-
-
-
2.
28
5
17,85
11
39,28
12
42,85
0
0
-
-
-
-
Spolu
57
11
19,29
19
33,33
22
38,59
5
8,77
-
-
-
-
5. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013 :
Kód
odboru
Názov odboru
2487 2
01
2487 2
02
2487 2
03
2487 2
04
Autoopravár mechanik
Autoopravár elektrikár
Autoopravár –
karosár
Autoopravár lakovník
celkom
PsV
PVD
P
N
Spolu konali ZS
Denní
Ostatní
Denní
Ostatní
Denní
Ostatní
Denní
Ostatní
Denní
Ostatní
3
0
3
0
18
0
0
0
24
0
2
1
2
0
5
0
0
0
9
1
1
0
0
0
6
0
0
0
7
0
3
0
1
0
3
0
0
0
7
0
9
1
6
0
32
0
0
0
47
1
6. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013
6.1 Celkové hodnotenie
Kód
Názov odboru
odboru
2697 4
3759 4
2682 4
2414 4
2675 4
3757 4
spolu
Mechanik elektrotechnik
Komerčný pracovník v
doprave
Mechanik počítačových
sietí
Strojárstvo
Elektrotechnika
Dopravná prevádzka
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
45
1
4
0
49
1
13
0
1
0
14
0
18
0
1
0
19
0
15
0
19
110
9
12
5
27
0
0
2
8
0
0
0
0
15
0
21
118
9
12
5
27
Mimoriadny termín: september 2013/2014:
- 20 -
Kód
odboru
Názov odboru
2672 4
3759 4
Mechanik elektronik
Komerčný pracovník
v doprave
Mechanik
počítačových sietí
Strojárstvo
Dopravná prevádzka
2682 4
2414 4
3757 4
spolu
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
3
0
1
0
4
0
2
0
3
0
5
0
3
0
0
0
3
0
1
3
12
0
1
1
1
2
7
0
0
0
2
5
19
0
1
1
6.2 Externá časť MS riadny termín – dosiahnutý percentil a počet žiakov
Predmet
Anglický jazyk
128 žiakov
Nemecký jazyk
24 žiakov B1
1 žiak B2
Počet žiakov
Percentil
1
1
1
2
2
1
3
1
1
2
2
1
4
5
5
2
4
4
4
3
3
5
5
1
4
2
4
5
4
2
5
5
4
5
7
5
5
3
2
3
94,2
87,1
77,9
72,3
69,6
67,0
64,0
61,3
58,2
55,3
52,6
49,9
47,1
44,2
41,6
38,8
36,4
33,8
31,3
28,9
26,4
24,0
21,5
19,3
17,2
15,1
13,1
11,1
9,3
7,5
6,1
4,7
3,5
2,6
1,7
1,0
0,7
0,4
0,2
0,0
1
1
1
1
25,4
19,9
13,9
8,2
- 21 -
Ruský jazyk
13 žiakov
Slovenský jazyk
a literatúra
166 žiakov
Matematika
23 žiakov
dobrovoľná
2
4
5
4
1
1
1
2
1
5,8
4,0
2,6
1,7
1,1
0,4
0,2
0,1
0,1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
50,0
41,5
24,2
21,5
17,5
7,6
6,2
4,3
3,4
2,3
0,8
1
1
4
5
4
3
6
3
4
7
3
7
9
6
7
5
10
8
6
15
10
10
5
9
1
3
5
2
2
3
1
1
81,6
56,9
53,0
48,9
44,9
41,1
37,4
33,6
30,0
26,6
23,4
20,5
17,7
15,2
12,9
10,8
9,0
7,4
6,0
4,7
3,7
2,8
2,2
1,7
1,2
0,9
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2
33,7
5
4
6
27,8
22,6
17,6
- 22 -
1
1
1
2
1
13,0
9,5
6,5
1,3
0,6
6.2.1 Porovnanie úspešnosti žiakov na EČ MS v školských rokoch 2012/2013 a 2011/2012
Predmet : slovenský jazyk a literatúra
2012/2013
2011/2012
Celková úspešnosť 43,0 / 166 žiakov
42,3 % / 164 žiakov
4-ročné denné
45,57% /92 žiakov 43,02 %/ 94 žiakov
2-ročné NŠ denné 39,16%/44 žiakov 36,55 % / 33 žiakov
ŠPZ - diaľkové
40,24%/28 žiakov 43,25 % / 37 žiakov
Záver: mierne pozitívny celkový posun, pokles úspešnosti je v štúdiu popri zamestnaní.
Predmet : anglický jazyk
2012/2013
2011/2012
Celková úspešnosť 37,0%/128 žiakov 30,3 % / 118 žiakov
4-ročné denné
40,66 %/78 žiakov 31,97 %/ 76 žiakov
2-ročné NŠ denné
32,31%/38 žiakov 27,22 % / 27 žiakov
ŠPZ - diaľkové
30,66%/10 žiakov 27,56 % / 15 žiakov
Záver: výrazne pozitívny celkový posun v každej forme štúdia.
Predmet: nemecký jazyk – za obe úrovne
2012/2013
2011/2012
Celková
24,65% / 25 žiakov
26,3 % / 28 žiakov
úspešnosť
4-ročné denné
20,35% / 14 žiakov
25,96 % / 20 žiakov
2-ročné NŠ denné
18,73% / 6 žiakov
26,66 % / 3 žiaci
ŠPZ - diaľkové
19%/ 5 žiakov
24,98 % / 5 žiakov
Záver: Výrazne negatívny celkový výsledok bez ohľadu na formu štúdia.
Predmet: ruský jazyk
2012/2013
34,1% / 13 žiakov
Celková
úspešnosť
Záver: Úspešnosť výrazne nižšia oproti minulému roku.
2011/2012
42,4 % / 18 žiakov
Predmet: matematika
2012/2013
2011/2012
Celková
32,6% / 23 žiakov
0% / 1 žiak
úspešnosť
4-ročné
33,48% / 21 žiakov
0 % / 1 žiak
denné
2-ročné NŠ
23,3% / 2 žiakov
––
denné
Zvýšená dotácia hodín matematiky sa prejavila aj v záujme o dobrovoľný predmet
maturitnej skúšky s pozitívnym výsledkom.
- 23 -
6.3 Interná časť MS riadny termín - písomná forma – dosiahnuté percento úspešnosti a počet
žiakov
Predmet
Anglický jazyk
128 žiakov
Nemecký jazyk
25 žiakov
Ruský jazyk
13 žiakov
Slovenský jazyk a
literatúra
166 žiakov
Počet žiakov
4
6
7
4
3
6
12
6
10
5
11
3
4
10
25
12
1
1
1
1
4
1
6
2
3
5
Hodnotenie
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
75 %
70 %
65 %
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
0%
75 %
70 %
65 %
60 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
0%
1
1
2
1
4
2
2
75 %
70 %
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
1
1
1
1
2
6
5
9
15
15
1
16
3
1
22
3
48
1
5
5
4
1
96,4 %
82,1 %
71,4 %
67,9 %
64,3 %
57,1 %
53,6 %
50 %
46,4 %
42,9 %
40 %
39,3 %
35,7 %
35 %
32,1 %
30 %
28,6 %
25 %
21,4 %
17,9 %
14,3 %
7,1 %
- 24 -
6.4 Interná časť MS riadny termín - - ústna časť
Maturitný
predmet
Slovenský
jazyk a
literatúra
Anglický
jazyk
Nemecký
jazyk
Ruský jazyk
TČ OZ
PČ OZ
Počet žiakov
s prospechom
1
Počet žiakov
s prospechom
2
Počet žiakov
s prospechom
3
Počet žiakov
s prospechom
4
Počet žiakov
s prospechom
5
Priemerná
známka
10
36
66
32
0
2,83
13
35
63
3
0
2,49
0
4
13
0
0
2,76
8
17
54
5
36
44
0
56
36
0
32
11
0
1
0
1,38
2,77
2,02
V porovnaní s minulým školským rokom sa priemerná známka z ÚFIČ MS v riadnom termíne zhoršila
z 2,42 na 2,54.
- 25 -
6.4.1 Interná časť MS mimoriadny termín september 2013 - ústna časť
Maturitný
predmet
Slovenský
jazyk a
literatúra
Anglický
jazyk
Nemecký
jazyk
Ruský jazyk
TČ OZ
PČ OZ
Počet žiakov
s prospechom
1
Počet žiakov
s prospechom
2
Počet žiakov
s prospechom
3
Počet žiakov
s prospechom
4
Počet žiakov
s prospechom
5
Priemerná
známka
0
1
13
0
0
2,92
0
2
6
0
0
2,75
1
0
3
0
0
2,50
0
0
0
0
0
1
0
2
4
0
10
7
0
1
0
3,92
3,50
Štatistické vyhodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
škola:SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košiceškolský rok:2012/2013
začiatok ÚFIČ MS:9.9.2013
koniec ÚFIČ MS:10.9.2013
termín: september 2013
počet
č.
1.
2.
3.
8.
10.
11.
13.
17.
19.
20.
22.
predmet
úroveň
1
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
B1
B1
2
3
1
2
13
6
3
1
1
Teoret. časť OZ - 2414 4 01
Teoret. časť OZ - 3757 4 01
4
1
2
2
Teoret. Časť OZ - 2682 4 MPS
Prakt. časť OZ - 2414 4 01
Prakt. časť OZ - 3757 4 01
Prakt. časť OZ - 3759 4
Prakt. Časť OZ - 2682 4 MPS
5
1
4
4
1
0
2
4
1
Teoret. časť OZ - 3759 4
1
priemer
v
za
maturantov
urovni
predmet
1
0
0
0
0
celkový počet
m aturantov
14
8
4
2
4
5
2
2
4
4
2
2,929
2,750
2,500
3,500
4,000
4,200
3,500
3,000
3,500
4,000
3,000
2,929
2,750
2,500
3,500
4,000
4,200
3,500
3,000
3,500
4,000
3,000
12,75
priem er
školy
3,20
Spracovala: RNDr. Jana Vargová, zást.riad.
V porovnaní s minulým školským rokom sa priemerná známka z ÚFIČ MS v mimoriadnom termíne zhoršila
z 3,14 na 3,20.
V. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2012/2013
Vzdelávacie programy
Školy
1.
Študijné odbory - Číslo schvaľovacej
denné štúdium
doložky MŠ SR
/SOŠ-kategória
resp. ŠVP
2682 4 mechanik
ŠVP
počítačových sietí
2682 K mechanik
ŠVP
počítačových sietí
2697 4 mechanik
ŠVP
elektrotechnik
triedy
2.
žiaci
triedy
3.
žiaci
triedy
4.
žiaci
triedy
Spolu
žiaci
triedy
žiaci
-
-
1
19
1
22
1
22
3
63
1
21
-
-
-
-
-
-
1
21
-
-
1,5
40
2
39
2
50
5,5
129
- 26 -
2697 K mechanik
elektrotechnik
3759 4 komerčný
pracovník v
doprave
3759 K komerčný
pracovník v
doprave
Celkom
ŠVP
2,5
48
-
-
-
-
-
-
2,5
48
ŠVP
-
-
0,5
18
-
-
1
19
1,5
37
ŠVP
0,5
18
-
-
-
-
-
-
0,5
18
4
87
3
77
3
61
4
91
14
316
Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2012/2013
Vzdelávacie programy
školy
1.
Učebné odbory
2487 H autoopravár
2487 2 01 autoopravár
mechanik
2487 2 02 autoopravár
elektrikár
2487 2 03 autoopravár
karosár
2487 2 04 autoopravár
lakovník
Celkom
Číslo schvaľovacej
doložky MŠ SR resp.
ŠVP
ŠVP
2.
triedy žiaci
3.
triedy
žiaci
triedy
Spolu
triedy
žiaci
žiaci
3
65
-
-
-
-
3
65
ŠVP
-
-
1,5
33
1,5
24
3
57
ŠVP
-
-
0,5
12
0,5
10
1
22
ŠVP
1
17
0,5
8
1,5
25
ŠVP
1
17
0,5
7
1,5
24
4
79
3
49
10
193
3
65
Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
Vzdelávacie programy
školy
v školskom roku 2012/2013
1.
Ostatné formy štúdia
Nadstavbová
denná/SOŠ-kategória
2493 L predaj a servis
vozidiel
3757 L dopravná
prevádzka
3757 4 01 dopravná
prevádzka
2414 L strojárstvo
2414 4 01 strojárstvo
2.
Spolu
Číslo schvaľovacej
doložky MŠ SR resp.
ŠVP
triedy
žiaci
triedy
žiaci
triedy
žiaci
ŠVP
1
20
-
-
1
20
ŠVP
0,5
4
-
-
0,5
4
ŠVP
-
-
2
26
2
26
ŠVP
ŠVP
0,5
2
9
33
1
3
17
43
0,5
1
5
9
17
76
Celkom
Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2012/2013
Vzdelávacie programy
Školy
1.
Ostatné formy štúdia Číslo schvaľovacej
ŠPZ – diaľková /SOŠ- doložky MŠ SR resp.
kategória
ŠVP
2414 L strojárstvo
ŠVP
2414 4 01 strojárstvo
ŠVP
3757 L dopravná
ŠVP
prevádzka
3757 4 01 dopravná
ŠVP
prevádzka
2675 L elektrotechnika
ŠVP
2.
Spolu
triedy
žiaci
triedy
žiaci
triedy
žiaci
1
-
13
-
1
9
1
1
13
9
0,5
8
-
-
0,5
8
-
-
0,5
7
0,5
7
0,5
8
-
-
0,5
8
- 27 -
2675 4 02
elektrotechnika
ŠVP
Celkom
-
-
0,5
12
0,5
12
2
29
2
28
4
57
VI. výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Z celkového počtu absolventov denného štúdia v školskom roku 2012/2013 podiel absolventov
na trhu práce – ku 30.9.2013 – vlastný monitoring školy
počet žiakov
v študijných
odboroch
počet žiakov
v učebných
odboroch
Spolu
pokračujú
v štúdiu
na VŠ
pokračuj
ú v štúdiu
vojenská
služba
zamestnaní
k 30.9.2013
nezamestnaní
k 30.9.2013
nezistené
celkom
(iné druhy
štúdia)
(profesionáln
a)
16
0
0
64
42
0
122
––
27
0
14
7
0
48
16
27
0
78
49
0
170
Monitoring žiakov – absolventov študijných a učebných odborov
po ukončení školského roku 2012/2013
Kód odboru s
názvom
2487 2 01
autoopravár –
mechanik
2487 2 02
autoopravár elektrikár
2487 2 03
autoopravár –
karosár
2487 2 04
autoopravár lakovník
2697 4
mechanik
elektrotechnik –
oblasť
autoelektronika
2697 4
mechanik
elektrotechnik –
oblasť IT
2697 4
mechanik
elektrotechnik –
oblasť ST
26 82 4
mechanik
počítačových
sietí
3759 4
komerčný
pracovník v
pokračujú v
štúdiu
vojenská
služba
(profesionálna)
zamestnaní
k 30.9.2013
Nezamestnaní
k 30.9.2013
celkom
16
0
7
1
24
5
0
5
0
10
4
0
1
2
7
2
0
1
4
7
5
0
9
10
24
0
0
7
1
8
2
0
13
2
17
3
0
8
10
21
2
0
3
10
15
- 28 -
doprave
3757 4 01
dopravná
prevádzka
2414 4 01
strojárstvo
2675 4 02
elektrotechnika
4
0
14
10
28
0
0
19
6
25
0
0
12
0
12
TRH PRÁCE - ABSOLVENTI 2012/2013
študijné odbory
13%
34%
0%
0%
pokračujú v
štúdiu na VŠ
pokračujú v
štúdiu - iné druhy
štúdia
profesionálna
vojenská služba
zamestnaní k
30.9.2013
nezamestnaní k
30.9.2013
53%
TRH PRÁCE - ABSOLVENTI 2012/2013
učebné odbory
15%
pokračujú v
štúdiu - iné druhy
štúdia
56%
profesionálna
vojenská služba
zamestnaní k
30.9.2013
29%
nezamestnaní k
30.9.2013
0%
Údaje, ktoré eviduje naša škola sa odlišujú od údajov získaných z ÚP, pretože mnohí absolventi na
otázku zamestnanosti uviedli, že pracujú na dohodu resp. sú dobrovoľne nezamestnaní a súčasne
pracujú v iných štátoch EÚ alebo pracujú ako brigádnici resp. sú v skúšobnej dobe.
V tomto období k nezamestnaosti našich žiakov prispieva aj projekt EÚ realizovaný cestou
ÚPSVaR. Ide o podporu mladých pri získavaní zamestnania. Majú síce možnosť získať minimálnu
mzdu platnú v SR, ale dôležité je, že vďaka tomuto projektu sa majú možnosť skôr zamestnať.
Podmienkou je byť aspoň 3 mesiace v evidencií nezamestnaných na ÚPSVaR. Po uvedenom období
10% minimálnej mzdy bude platiť potenciálny zamestnávateľ a 90% ÚPSVaR po dobu 18
- 29 -
mesiacov.
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov školy
1. pedagogickí zamestnanci
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
do 30
Spolu
Vek:
31- 40
41- 50
51- 60
61-65
Nad 66
rokov
všetkých
1
9
9
31
10
2
62
Počet:
0
6
8
14
1
0
29
z toho žien:
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
z toho externých
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
Počet všetkých
doplňujúcich si kvalifikáciu
učiteľov:
s 1. kvalifikačnou skúškou
s 2. kvalifikačnou skúškou
s vedecko-akademickou hodnosťou
Priemerný počet žiakov na učiteľa
z toho s vysokoškolským vzdelaním
Počet majstrov
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
odborného výcviku:
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na majstra OV
Počet
z toho s vysokoškolským vzdelaním
vychovávateľov:
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa
Priemerný
vek
54,85
0
39
0
0
19
10
0
18,51
4
18
1
31,39
0
0
0
0
39
23
0
0
0
0
0
0
Nepedagogickí zamestnanci školy
Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
Vek:
do
nad 66
Spolu
30 31-40 41-50 51-60 61-65
rokov
všetkých
1
1
6
12
0
0
20
Počet:
z toho
0
1
2
11
0
0
17
žien:
Počet
nepedagogických
zamestnancov:
0
0
Priemerný
vek
49,20
42,85
z toho s vysokoškolským vzdelaním
2
so stredoškolským vzdelaním
10
- 30 -
Odb. zamestnanec –
........................
Odb. zamestnanec –
Špeciálny pedagóg
Odb. zamestnanec –
psychológ
Pedag. zamestnanec korepetítor
Pedag. zamestnanec –
tréner športovej
školy/triedy
Pedag. zamestnanec –
zahraničný lektor
Pedag. zamestnanec –
pedagogický asistent
Pedag. zamestnanec vychovávateľ
Pedag. zamestnanec –
majster odbornej
výchovy
Pedag. zamestnanec učiteľ
Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2012/2013
Odbornosť odučených hodín
Predmety
Počet
hodín
týždenne
Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Odborné
Spolu
Odborne odučené
Neodborne odučené
Počet hodín
%
Počet hodín
%
157
157
100
0
0
141
153
367,5
141
153
367,5
100
100
100
0
0
0
0
0
0
818,50
818,50
100
0
0
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie
Vzdelávacia
inštitúcia
Aktualizačné
aSc, Bratislava
Aktualizačné
MPC Bratislava
Aktualizačné
MPC Bratislava
Aktualizačné
MPC Bratislava
Inovačné
MPC Bratislava
Aktualizačné
Kariérový koučing
s r.o.
Aktualizačné
MPC Bratislava
Aktualizačné
MPC Bratislava
Štátna jazyková
skúška
SOŠA Košice
Aktualizačné
MPC Bratislava
Názov
osvedčenia,
certifikát
Využívanie
školského
informačného
systému vo VVP
Hodnotenie
učebnej činnosti a
výkonu žiaka
Prípravné atestačné
vzdelávanie na
vykonanie II.
atestácie PZ
Prípravné atestačné
vzdelávanie na
vykonanie I.
atestácie PZ
Využívanie IKT vo
vyučovaní
Príprava
s spracovanie
obraz. Materiálu
programovým
vybavením
systému Windows
na podporu
tvorivosti
a vizualizácie vo
vyučovaní
Využitie digitálnej
fotografie vo
vyučovacom
procese
MS Office
v edukačnom
procese
Priznanie kreditov
podľa §47a ods.5
zákona č. 317/2009
Z. z. v platnom
znení
Príprava učiteľa na
realizáciu MS zo
slovenského jazyka
- 31 -
Počet učiteľov
Priebeh
1
Počet získaných
kreditov na 1
učiteľa
8
19
14
ukončené
1
0
ukončené
1
0
ukončené
1
25
ukončené
1
6
ukončené
2
12
Ukončené
2
10
Ukončené
1
60
ukončené
1
14
ukončené
ukončené
Špecializačné
ÚIPŠ Bratislava
Funkčné
MPC Bratislava
Modernizácia
vzdelávania na SŠ
s podporou IKT
Riadenie školy
a školského
zariadenia
1
35
ukončené
4
–
ukončené
Prehľad o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými
zamestnancami
Počet ped.
zamestnancov , ktorí
ešte nezískali kredity
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
do 30
37
9
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
30 (priznaný 6%
kreditný príplatok)
12
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
do 60
Počet ped.
zamestnancov
s počtom kreditov
60 (priznaný 12%
kreditný príplatok)
4
11
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
P.
Č
1
2
3
4
5
6
súťaže vyhlasované MŠ SR
pri individuálnych súťažiach
názov súťaže
súťaž konaná dňa
meno žiaka a trieda
ZENIT v
Patrik Janejka, Matej Renčík
5.12.2012
elektronike III.F
Štefan Gomboš III.D,Peter
ZENIT v
Jesenský III.D,
6.12.2012
programov
Dušan Kušnír II.G
SOČ
Štefan Holent IV.E,
12.4.2013
odbor 11
Richard Klembala III.D
SOČ
Peter Krbaťa IV.E
12.4.2013
odbor 12
SOČ
Marek Mazák, Tomáš Hegedüs
12.4.2013
odbor 12
IV.D2
SOČ
Erik Moškovič, Roland Kalasz,
12.4.2013
odbor 05
Lukáš Grega III.E2
krajská
úroveň
Celoslovenská
úroveň
medzinárodn
á úroveň
účasť
účasť
3.mies.
účasť
účasť
účasť
Iné súťaže
P.Č
1
2
3
4
5
6
názov pri individuálnych súťažiach
súťaže meno žiaka a trieda
súťaž konaná dňa
ENERSOL Marek Mazák, Tomáš Hegedüs
22.3.2013
2013
IV.D
Celoslovenská
úroveň
1.miesto Účasť -4.miesto
19.4.2013
1.-3.
Účasť4.miesto
Žilina
16.5.2013
Autoopravár – mechanik
Baran Michal, Gondoľa Dušan,
Hoks Anton III.A
14.2.2012
účasť
-
Autoopravár – elektrikár
Buchlák Ondrej, Dugas Filip,
Horváth Marek III.B2
14.2.2012
účasť
-
Autoopravár - karosár
Šimon Németh,
Norbert Vecsera III.C1
14.2.2012
Postup
/body/
účasť
Autoopravár - lakovník
14.2.2012
účasť
-
Moškovič Erik III.E,
IOZ -BOZP Popadič Dušan IV.F,
Kanca Martin I.F
AUTO
OPRAVÁR
JUNIORCASTROL
01
AUTO
OPRAVÁR
JUNIORCASTROL
02
AUTO
OPRAVÁR
JUNIORCASTROL
03
AUTO
krajská
úroveň
- 32 -
medzinárodn
á úroveň
OPRAVÁR
JUNIORCASTROL
04
7
Družstvá:
1.Roman Hanuliak III.D,
Marek Mazák, Tomáš Hegedüs
VSE a.s. KE IV.D2
8
I Bobor
Junior
9
I Bobor
senior
10
Marcel Hake, Martin Antolík,
Michal Vodarčík III.C2
IHRA
UPJŠ KE
2.Lukáš Gerega, Dávid
Findorák, Erik Moškovič –III.E
Daniel Kušnír II.G
Richard Klembala III.D
VSE a.s.
KE+PO
kraj
4. a 6.
miesto
7.12.2012
Bodovaná
účasť
Bodovaná
účasť
12.-13.11.2012
12.-13.11.2012
Družstvo III.D:
Roman Hanuliak,
Štefan Gomboš,
Peter Jesenský,
Matúš Ivan,
Richard Klembala
25.4.2013
účasť
Ostatné aktivity na prezentáciu školy
P.Č.
Názov aktivity
1.
WorkshopPRO
EDUCO&PRO JOB
2.
Workshop
SPRÁVNA VOĽBA
POVOLANIA
Termín konania
20.-21.-22.11.2012
Spoločenský pavilón VSŽ
Oblasť zamerania
(v médiach, účasť na
konferenciách,
výstavách)
Workshop –
propagácia možností
štúdia
Workshop propagácia možností
štúdia
9.-10.-11.12.2012
VÚC – SPŠ
dopravná Košice
3.
MHD
Mobilná reklama
4.
OC OPTIMA
Január- február- marec 2013
5.
OC AUPARK
Január- február- marec 2013
6.
MHD
Január- február- marec 2013
7.
Olymp
-schránkové noviny
8.
Korzár
9.
Činnosť COV KSK
pre autom.
priemysel pri SOŠA
KE
Január - február 2012
November 2012
Veľkoplošná
reklama
v autobusoch
a trolejbusoch MHD
KE
Prezentácia na
veľkoplošných LCD
TV
Prezentácia na
veľkoplošných LCD
TV
Prezentácia na LCD
TV
Košice - mesto
November –
január, február, máj, august 20122013
Propagácia
študijných odborov
školy
September 2012 až apríl 2013
Vzdelávanie žiakov
iných škôl
- 33 -
Počet zúčastnených
36 ZŠ Košiceokolie,KE-mesto
ZŠ Košice I-II
5 autobusov
4 LCD
2 LCD
18 LCD
30 000 ks
Počet žiakov SOŠ: 141
Počet žiakov ZŠ: 45
Počet žiakov súťaže
Autoopravár:160
X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
Číslo projektu
Celkový
finančný
príspevok
Príspevok
školy
(ak bol)
Poznámka
Učíme efektívne
a moderne –inovácia
vyučovacieho procesu
v súlade s modernizáciou
ŠkVP
Požiadavky trhu práce
prenesené cestou grafických
systémov na ďalšie náročné
odborné kompetencie
absolventov SOŠA
v Košiciach.
Aktívna kniha – aktívny žiakširoké obzory
ITMS kód projektu:
26110130262
311 863,82 €
16 413,88€
Schválený
MŠVVaV SR pod
číslom podacím:
2012-1997/ 15412:
24-922
1 645,78 €
86,62 €
Projekt z operačného
programu Vzdelávanie
-zapojených 33 vyučujúcich
– projekt bol úspešne
ukončený koncom roku 2011
softvér pre kurz UniTrain –
automobi-lová technika 3:
Alternátor –
jedna licencia
2 850 €
Žiadosť na výzvu MŠVVaŠ
SR „Elektronizácia a
revitalizácia školských
knižníc” z 2.03.2013
Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ organizovala dňa 19. 1. 2012 v Aule Maxima,
Technickej univerzity v Košiciach workshop na tému „Príklady dobrej praxe v regióne Košického
kraja“. Medzi štyri vybrané úspešne implementované projekty stredných škôl Košického kraja bol
vybraný aj projekt našej školy s názvom „Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho
procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP v rámci Opatrenia 1.1 premena tradičnej školy na
modernú.
Ocenenie s názvom PRÍKLAD DOBREJ PRAXE za prínos v oblasti vzdelávania uvedeného
projektu podpísané ministrom MŠ VVaŠ SR a generálnou riaditeľkou Agentúry MŠ VVaŠ SR pre
štrukturálne fondy EÚ prevzal riaditeľ školy.
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
v školskom roku 2012/2013.
Dňa 14.5.2013 ŠŠI, ŠIC Košice vykonalo na našej škole tematickú inšpekciu, ktorej predmetom
bola realizácia prijímacieho konania do študijných odborov. Na základe vykonanej kontroly boli
škole uložené dve opatrenia, ktoré je potrebné splniť v termíne prijímacích skúšok v roku 2014.
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.
V jednej počítačovej učebni sme vymenili 20 počítačov s nákladom 6 599,70 €, ktoré v plnej výške
hradila Rada rodičov našej školy. Škola celý rok šetrila na výmenu všetkých drevených a kovových
okien na škole za plastové z dôvodu normativného vykurovania. Odhadujeme, že celá výmena bude
predstavovať čiastku cca 150 000 €. Rada rodičov prispela aj na nákup USB kľúčov vo výške
605,05 €.
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
a.) Celkový tabuľkový prehľad financovania v šk. roku 2012/2013
Vybraný ukazovateľ
Dotácia zo ŠR na žiakov
FP prijaté za vzdelávacie
poukazy
Z toho
Špecifikácia ukazovateľa
Normatívne financovanie
Nenormatívne financovanie
Spolu
Spolu
Odmeny za krúžky
odvody
- 34 -
v EUR
1 483 527,00
6 478,00
1 490 005,00
4 814,00
1 620,00
567,00
Všeobecný materiál
Učebné pomôcky
Prístroje, zariadenia
Energia
Propagácia
1 758,50
865,50
0
0
0
0
FP od rodičov –
vyživ.povinosť
I n é FP
FP z darov
0
2 600,00
1 492 605,00
Spolu dotácie na žiakov
a dary:
Pomocná tabuľka č.1: „ k údajom o finančnom a hmotnom zabezpečení školy v školskom roku
2012/2013
Rok
Normatívne finančné
prostriedky v EUR
2012
2013
2013
131C
Spolu
614 464,43
865 935,00
3 127,57
Nenormatívne
finančné
prostriedky
v EUR
2 325,60
4 152,40
Z toho
vzdelávacie
poukazy
v EUR
1 925,60
2 888,40
6 478,00
4 814,80
1 483 527,00
Pomocná tabuľka č.2: „nenormatívne financovanie v školskom roku 2012/2013
Rok
2012
2013
2013
131C
spolu
Odmeny
v EUR
odvody
v EUR
642,00
978,00
225,00
342,00
1 620,00
567,00
Všeob.
materiál v
EUR
Učeb.
pomôcky
v EUR
1 055,60
702,90
868,50
1 758,50
868,50
Propagácia v EUR
Softvér
v EUR
Stroj.zar.
v EUR
Odchodné
v EUR
400,00
1 264,00
400,00
1 264,00
XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Organizátor
Počet
zúčastnených
žiakov
Prínos resp.
nezáujem žiakov
57
Splnené požiadavky
zamestnávateľov
- ZAP SR
62
Motivácia žiakov
k výberu
zamestnávateľa
Ročníkové
skúšky Cechu
predajcov
a servisov SR
máj –jún2013
Košice
Združenie
automobilového
priemyslu SR cech predajcov a
servisov
Suťaž VSE
7.12.2012
Košice
Vsl. energetika a.s.
Košice
- 35 -
Činnosť COV KSK pre autom. priemysel pri SOŠA KE
Obdobie: September 2012 až apríl 2013
Škola
Počet školených žiakov
Téma
SPŠ dopravná KE
90
Autoopravárenské technológie
SOŠ- Rožňava
9
Autoopravárenské technológie
SOŠ Prakovce
13
Autoopravárenské technológie
ZŠ Belehradská KE
15
Technická výchova
ZŠ Staničná KE
14
Technická výchova
TU – katedra inovácií
Merania na autodiagnostických
v automobilovom
12
zariadeniach (v rámci spolupráce)
priemysle
Príprava a organizácia školského a regionálneho kola súťaže Autoopravár Junior Castrol
2013 – mechanik- elektrikár, karosár, lakovník v spolupráci s CPS SR. Súťaž sa uskutočnila
v priestoroch COVaP AP KSK – SOŠA v Košiciach.
Počet žiakov: 160
Koncepcia rozvoja športu
Názov aktivity
XXII. Ročník –
Beh o pohár
starostu Hlinku
Volejbal – CH
– dlhodobá
súťaž 1. kolo
Volejbal – CH
– dlhodobá
súťaž 2.kolo
Dátum
MÚ MČ KE
JUH
7
24.10.2012
1. miesto
v skupine
Watsonová OA
(RCM – VÚC)
10
Watsonová OA
(RCM – VÚC)
10
29.11.2012
Volejbal – CH
semifinále
28.1.2013
Futsal – CH
Počet
zúčastnených
žiakov
7. a 10. miesto
5.12.2012
Florbal – CH
Organizátor
27.9.2012
Hádzaná – CH
Basketbal – CH
Miesto
9.10.2012 – I.
Kolo
20.11.2012 – II.
Kolo
24.10. 2012 – I.
Kolo
14.12.2012 – II.
Kolo
5.12. 2012 – I.
Kolo
12.12. 2012 –
II.kolo
3. miesto
a postup do
semifinále
3.miesto
v skupine
4. miesto
SOŠ – Šaca
(RCM – VÚC)
Gymnázium
Alejová (RCM –
VÚC)
10
10
2. miesto
v skupine
SOŠA Košice (
RCM – VÚC )
10
3. miesto
v skupine
Gymnázium
Alejová, Košice
(RCM – VÚC)
10
3. miesto
v skupine
Gymnázium
Alejová, Košice
(RCM – VÚC)
10
Nohejbal – CH
19.3.2013
3. miesto
v skupine
Badminton – D
21.3.2013
10. miesto
Badminton –
CH
22.3.2013
9. miesto
- 36 -
Gymnázium
Šaca ( RCM –
VÚC)
Watsonová OA
(RCM – VÚC)
Watsonová OA
(RCM – VÚC)
10
2
2
Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Činnosti a aktivity v rámci uvedenej koncepcie sú popísané v bodoch:
Vyhodnotenie oblasti kvality a vzdelávania, oblasti enviromentálnej výchovy, oblasti výchovy
k humanizmu, tolerancii, protidrogovej prevencii a prevencii negatívnych javov; ďalej v bodoch
vzdelávacie poukazy, kultúrne poukazy a žiacka školská rada
ŠTATISTIKY
Vzdelávacie a kultúrne poukazy
Poukaz vzdelávací
Počet vydaných
Počet prijatých
722
166
Názov krúžku, resp. oblasť
Automobilová technika
Cisco – počítačové siete 1
Cisco - počítačové siete 2
Dopravný krúžok pre
maturantov
Elektrotechnická spôsobilosť
pre maturantov 1
Elektrotechnická spôsobilosť
pre maturantov 2
Elektrotechnická spôsobilosť
pre maturantov 3
Futbal , florbal
S nemčinou do sveta
Slovenský jazyk a literatúra pre
maturantov
Tvorba www stránok a internet
Tvorivé písanie
Volejbal,hádzaná,stolný tenis,
atletika
Lektor
Ing. Bobik
Ing. Brecher
Ing. Mihaľov
Počet
prihlásených
žiakov
9
9
15
Počet zriadených
krúžkov
13
Vyhodnotenie
úspešnosti krúžku
Úspešný
Úspešný
Úspešný
Ing. Keltoš
13
Úspešný
Ing. Nikházyová
10
Úspešný
Gurská
7
Úspešný
Bernát
8
Úspešný
Repel
Paedr.Némethová
23
10
Úspešný
Úspešný
Mgr. Tóthová
14
Úspešný
RNDr. Balažka
Mgr. Vašková
23
11
Úspešný
Úspešný
Mgr. Sokáčová
14
Úspešný
Študentom našej školy ponúkli na začiatku školského roka 2012/2013 pedagógovia 27 rôznych
krúžkov. Vzhľadom k tomu, že do niektorých sa prihlásilo menej ako 5 žiakov, bola týmto žiakom
poskytnutá možnosť zapísať sa do iného krúžku ako sa pôvodne hlásili. Študenti túto možnosť
využili. Na škole teda fungovalo úspešne počas školského roku 13 krúžkov.
Kultúrne poukazy
Počet vydaných poukazov: 64 pre učiteľov; 635 pre žiakov školy
Spoločnými školskými akciami s využitím kultúrnych poukazov bola účasť na výchovnom
koncerte Hudobnej agentúry Valentína Čekovského.
Ostatné využitie kultúrnych poukazov bolo individuálne
Žiacka školská rada
- 37 -
Dňa 13.06. 2013 prebehli voľby žiackej rady a zástupcu žiakov do Rady školy.
Žiacka školská rada zabezpečovala účasť žiakov školy na charitatívnych akciách – zbierkach
v priebehu celého školského roka podľa ich zamerania.
Prílohy
Fotodokumentácia
Výučbový program ADT – rozmiestnenie
snímačov motora
Práca na moduloch auto - elektroniky
v špecializovanej odbornej učebni U25B
KONTROLA RIADENIA A ZORADENIE GEOMETRIE PODVOZKU
Autoservis školy –pracovisko Jarmočná 6
Školský pneuservis
- 38 -
Nové učebné pomôcky – merania na
funkčnom motore
Učebné pomôcky – učebňa COVaP AP
Diagnostické mearania – učebňa COVaP AP
Karosáreň – technológie opráv kovových a plastových častí automobilu
Automechanická dielňa – opravy motorov a podvozkových častí osobných automobilov
- 39 -
Priestory školy – odborné učebne elektrotechnického merania
Priestory školy pre mimoškolskú záujmovú športovú činnosť
Školenia žiakov odborovo príbuzných škôl v COVaP AP na Jarmočnej č.6
Školenie na simulačnom zariadení
autoelektroniky
Školenie: rozvod motorov – žiak SOŠ Prakovce
Školenie: nastavenie svetiel
Žiaci SOŠ Strážske pri školení karosárskych
technológií
- 40 -
Školenie: centrálne zamykanie, alarm,
audiosústava
Žiaci SOŠ Rožňava – autodiagnostika
Táto správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade školy dňa 8.10.2013 a v Rade školy SOŠ automobilovej
dňa 10.10.2013.
Ing. Jozef E p e r j e š i
Riaditeľ SOŠ automobilovej v Košiciach
- 41 -
Download

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch