Dodatok k Zmluve o poskytovanI verejnlich sluZieb
Cislo zmluvy: A3516774 lD predajcu: |D375GPB11
D6tum: 18. 12.20'|'4
ldent. k6d dodatku:
SIM karta s pridelenlm tel. dislom:
7987869
091 8562896
Orange Slovensko, a, s,
so sldlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 356 97 270, Dle : 20 20 31 05 78, le DPH: SK 20 20 31 05 78,
zaplsan6 v Obchodnom registri Okresn6ho s0du Bratislava l, oddiel: Sa, vloZka eislo 114218 (d'alej len "Podnik") a
(tyzickit osoba nepodnikatel'/ pr6vnicki osoba / tVzickit osoba podnikatel'): Prdvnickd osoba
U castnik
Meno, priezvisko, titul / Obchodn6 meno / Nizov:
Obec Klubina
Trvalf pobyt / Sidlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisn6 6islo, PSe, poSta):
Stard Bystrica, Klubina 67 , 02304, Star6 Bystrica
Cislo a platnost' OP / pasu:
Statne obdianstvo:
Rodn6 dislo / ICO:
IC DPH / DIC:
SR
0031 4056
Zastfpenf:
Poliadkovii BoZena
Rodn6 dislo:
(p-- -...--..--
-,.-;umie
-
dislo a platnosf OP / pasu / preuk. povol. na pobyt:
Povolenie na pob),t cudzinca)
(dalej len "Udastnik")
na z5klade vz6jomnej dohody uzawdraj0 tento dodatok k cit. zmluve o poskytovani verejnlch sluZieb (dalej len "Dodatok"; cit. zmluva o poskytovani verejnlich sluzieb,
ku ktofej sa Dodatok uzatvara, sa d'alej ozna6uje ako "Zmluva"), ktorym upravuj0 podmienky kripy zariadenia uveden6ho niZ5ie v texte Dodatku a tieZ vyuZivania
elektronickli'ch komunikadnich sluZieb a inlch slu2ieb poskytovanych na z6klade Zmluvy ("SluZby"), pripadne in6 osobitn6 podmienky vyuZivania SluZieb, ak s0
v Dodatku resp. dokumente, na ktoni'text Dodatku odkazuje, vlslovne dohodnut6. (Podnik a Udastnik sa spolodne d'alej oznaduju ako "strany")
el.
1.1
1. Predmetom tohto Dodatku le
dohoda str6n na aktiv6cii idastnickeho programu resp. zmene 0dastnfckeho programu na Udastnicky program (pokial' je v kol6nke niz3ie v tomto bode uveden6
"+++++" zosteva i6astnicky program nezmenenjr; uvedenie predmetn6ho symbolu v ktorejkol'vek kol6nke v Dodatku znamena, 2e stav ur6ovany danou kol6nkou
zostava nezmeneni oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokial'priamo v texte vztahujocom sa k danej kol6nke nie je uvedene inak)
Kengura 30 s osobitnym roam. balikom
na SIM karte Podniku registrovanej na Udastnika, ktorej telef6nne dislo je uveden6 v zAhlavi tohto Dodatku, resp. na tej SIM karte Podniku, ktora podas platnosti
tohto Dodatku nahradi (najmii z d6vodu straty, kradeze, vimeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovan0 na Udastnika, ktorej telef6nne dislo je uveden6 v zShlavi
tohto Dodatku (dalej len "SlM karta").
1
.2
dohoda stren o predaji zariadenia (dalej len "MT") (zmluvne strany sa dohodli, Ze pokial' je v kol6nke "V)irobn6 6islo MT" uveden6 "+++++", tento 0daj sa nebude
uvedzat a Ze predmel k0py teda N/T je jasne a jednoznadne urdeny svojim typom)
Typ MT
Nokia 515 black
Vyrobn6 6islo MT (lMEl)
357888058608495
2\
Udastnikovi z majetku Podniku so zfavou z jeho spotrebitel'skej ceny za k[pnu cenu (po uplatneni zl'avy z jeho spotrebitefskej ceny) s DPH (dalej tieZ "K0pna cena")
1,OO
EUR
Udastnik si.ie vedom!, 2e beZn5 maloobchodn6 (spotrebitel'sk6) cena MT bezzlavy zjeho spotrebitefskej ceny s DPH, za ktor0 Podnik MT zo svojho majetku
predava, pokiaf sa so zaujemcom o k0pu MT nedohodne na podmienkach uvedenfch v tomto Dodatku, je
'120,00 EUR
Udastnik si je vedomf, Ze MT je mu pred6van! za Kfpnu cenu uveden0 vysSie v tomto bode len z toho dovodu, Ze sa zaviazal uZivat sluZby poskytovand mu
prostrednictvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutt v bode 2.3 tohto Dodatku.
1.3
dohoda stren o tom, Ze v remci osobitnej ponukovej akcie Podniku
6)
Akciov6 mobilnd telef6ny pre doterajiich zAkaznikov
poskytne (resp. neposkytne vid niZ3ie) Podnik Udastnikovi aj d'alSie vfhody a v pripade, Ze Podnik tieto dalSie vfhody Udastnikovi poskytne, tie: dohoda o prdvach
a povinnostiach str6n spojenych s poskytnutim \ichto vyhod. Podrobnej5ia riprava pr5v a povinnosti str6n spojenyi'ch s poskytnutim dal5ich vyhod stj uveden6
v dokumente
7',)
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dia 26. 03.2014
ktoni ako Priloha d. 1 tohto Dodatku tvori jeho neoddelitel'nI s06ast. V pripade, Ze je v predchedzaj0cej vete uvedene kol6nka vyplnen6 symbolom '+++++" strany
sa dohodli, Ze Podnik neposkytne Udastnikovi v riimci lejto osobitnej ponukovej akcie Ziadne d'alsie vlhody a z6rovefr, 2e s0dastou Dodatku nie je Priloha d.
s obsahom podl'a tohto bodu. Strany sa dohodli, 2e s0dastou Prilohy d. 1 m62e byt aj 0prava inlch pr6v a povinnosti stran vratane prdv a povinnosti upravenfch
v tele Dodatku.
'1
Strana
eislo 06astnika:
(
^i,t:tit\jijt
3 I rjrtg
01
72506305
1t6
ill il|
ilililtilI ilt lililt
43516774
til
dohoda str6n o
aktiv6cii sluzby
1.4
a)
8)
Pristup k intemetu
b)
o deaktivdcii sluZby
deaktivacia: Zakaznicka z6na, Orange chat, TVv mobile
c)
o vofbe zwhodnen6ho disla (resp. viaceni'ch zwhodnenych 6isel), ak sa Strany dohodli na aktivScii (bonusovej) sluiby Nekone6n6 volania na vybrane tel. dislo
v sieti Orange, alebo o vofbe Rodinnlch TC (podl'a ich deflnicie v Cenniku sluZieb), ak sa Strany dohodli na aktiv5cii bonusovej sluZby Nekonedno v rodine
10)
"+++++"
d)
o aktiv6cii Mesadn6ho predplatn6ho vo vlSke
11)
+++++
e)
o poskytnuti zvfhodnenia (pokiafje nasleduj0ca kol6nka vyplnen6 symbolom "+++++" Udastnik neziska Ziadne zo zwhodnenl uvedenlch v Prilohe Dodatku,
ktor6 sI podmienene uvedenim kf06ovlch slov resp. slovnlch spojeni stanovenlch v prisluSnlch ustanoveniach Prilohy Dodatku, pri6om prAvo na ostatn6
zwhodnenia takouto podmienkou nepodmienen6 nie je timto dotknut6)
't2)
"+++++"
1.5
dohoda str6n, 2e Udastnikie povinnit uhradit Podniku poplatok za aktiv6ciu SIM karty resp. administrativny poplatok za vykonanie nevyhnutnlch zmien v Syst6moch
Podniku s0visiacich s k0pou koncov6ho telekomunikadn6ho zariadenia uveden6ho v bode 1,2 tohto dl6nku za cenu so zfavou (dalej len "Poplatok') vo WSke s DPH
13)
8,OO EUR
elZ.Pftvaa povinnosti Podniku a tlEastnika
je povinny zaplatit' Podniku kripnu cenu MT vo vfske uvedenej v el. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo WSke uvedenej v dl. t bode 1.5. odastnik je povinny
zaplatit K0pnu cenu a Poplatok na zaklade faktfry Wstavenej Podnikom v lehote uvedenej vo fakttre, inak do 1 5 dni odo dfia vystavenia fakt0ry, ak sa zmluvn6
strany nedohodli na spldcani Ktpnei ceny v splatkach. V pripade, Ze Podnik o to Udastnika poziada, je tento povinny zaplatit cehi Kripnu cenu MT s DPH a / alebo
2.'l
Udastnit<
Poplatok v hotovosti na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Udastnik uzatvori tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to plati, ak sa zmluvn6 strany
nedohodli na splAcani K0pnej ceny v spldtkach.
Strany sa dohodli, Ze Udastnik je povinn! po6as doby viazanosti, ako je tato stanovena v bode 2.3 tohto 6l6nku, maf na SIM karte aktivovan6 a uZivaf sluZby (resp.
sluibu) definovan6 v ustanoveniach pismen a) a b) tohto bodu, pridom zAviizky podl'a pismen a) a b) tohto bodu majri povahu alternativnych povinnosti teda plati,
Ze pokiaf si na SIM karte aktivovan6 sluZby (sluZba) uvedene v pismene a) Udastnik nie je povinn! z6roved plnit'v suvislosti so SIM kartou svoj zavazok podl'a
pfsmena b) a naopak (tj. ak m5 na SIM karte aktivovan0 sluzbu resp. aktivovan6 sluzby uveden6 v pismene b) tohto bodu, nie je povinnli plnif svoj z6vdzok podla
pismena a) tohto bodu).
Udastnik sa zavazuje, 2e v pripade, ak nebude mat na SIM karte aktivovany niektory z idastnickych programov ldeSlnych pausSlov Sova, Delfin, Kengura
a Panter alebo niektori z fdastnickych programov Nekone6n6 volania v Orangei - Veder a Vikend, Nekonedn6 volania v Orangei - Nonstop, podas doby
viazanosti, ako je tAto stanoven6 v bode 2.3 lohto dlenku, bude maf aktivovan! na SIM karte tak]? Udastnicky program (resp. takli' variant 0dastnickeho
programu), u ktor6hoie vyska mesadn6ho poplatku (s DPH) stanovena prinajmensom na sumu
a)
30.00 EUR
b)
(v pripade, ie je v kol6nke okrem sumy uvedeny aj konkretny tdastnicky program alebo typ 0dastnfckeho programu, Udastnik neporu5i svoje povinnosti,
ak bude mat predmetny tl6astnicky program resp, [dastnicky program daneho typu aktivovan! na SIM karte podas doby uvedenej v bode 2.3 tohto dlenku
ani v pripade, Ze vlska mesadn6ho poplatku uveden6ho 0dastnickeho programu bude niiSia ako suma uveden6 v kol6nke; pokialje v kol6nke uvedeny len
konkr6tny 0dastnicky program alebo viacero 0dastnickych programov alebo typ alebo viac iypov Udastnickych programov bez sumy, Uaastnik je povinny mat
na SIM karte aktivovanf len niektoni'z uvedenlch 06astnickych programov alebo 0dastnicky program uveden6ho typu, a to bez ohfadu na vy5ku ich mesadnych
poplatkov) a teda 2e podas tejto doby nebude mat na SIM karte aktivovani (ani nepoZiada o zmenu Udastnickeho programu na) tidastnicky program s nizsim
mesadnlm poplatkom, ako je vyska mesadn6ho poplatku uvedena vy56ie v tejto vete (pri plneni tohto zevazku sa berie do 0vahy v!5ka mesadn6ho poplatku
po uplatneni zliav, ktor6 mu na zaklade akejkollek prdvnej skutodnosti poskytne Podnik). Aktiv6cia ridastnickeho programu podla prvej vety tohto pismena
na SIM karte alebo aspof Ziadosf o aktiveciu takehoto 06astnickeho programu na SIM karte (v dl. 1 bode 1.'l Dodatku alebo inou formou na to stanovenou
Podnikom) a jeho nAsledn5 skutodnA aktivdcia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik n6roku na kipu MT za k0pnu cenu.
Udastnik sa zavezuje,:e v pripade, ak bude mat'na SIM karte aktivovan! niektoni z 0Eastnickych programov lde6lnych pau56lov Sova, Delfin, Kengura
a Panter alebo niekton/ z 06astnfckych programov Nekonedn6 volania v Orangei - Veder a Vikend, Nekonedn6 volania v Orangei - Nonstop, bude maf podas
doby viazanosti, ako je teto stanoven6 v bode 2.3 tohto dlanku, aktivovan0 na SIM karte tak0 kombin6ciu aktivovan6ho 06astnickeho programu, aktivovan6ho
Mesadn6ho predplatn6ho a doplnkovych sluZieb Nekone6n6 volania na vybran6 tel. dislo v sieti Orange, Nekonedno v rodine, Poistenie faktfr, Nekonedn6
SMS, Spr5vy do v5etkli'ch sieti SR 70+, Prenos Mesadneho predplatn6ho, za v5etky Standardn6 baliky sluZby Nekonedny internet v mobile, za doplnkov6 baliky
sluzby Nekonednli internet v mobile Balik Zdkaznicka z6na, Balik OrangeChat, Orange kniZnica a TV v mobile, mesadn6ho poplatku za doplnkov6 sluZby TV
v mobile s Archivom, Hal6 Svet, Nekonedn6 hovory Eur6pa, Nekonedne hovory Svet, Moja Eur6pa, Moja Eur6pa+, M6j Svet, M6j Svet+, N6hradnf telef6n,
Eu16pa d5ta, Svet data, Prichedzaj0ce hovory v EU, Prednostn6 starostlivosf, Exkluzivna starostlivosf, sluZby Znj'chlenie prenosu dAt a Zdietam svoje data,
u ktore.j vfSka sudtu mesadnlich poplatkov (vretane DPH) za tieto [6astnicke programy, sluzby, baliky, doplnkov6 sluzby a za Mesadn6 predplatn6 (vratane
DPH) je rovnA alebo vyiSia ako
t5)
30,00 EUR
Povinnost Udastnika podta tohto pismena je splnena aj v pripade, Ze kombinacia sluzieb, z ktorej sa reta s0det mesa6nlch poplatkov podfa predch6dzajricej
vety, nebude pozost6vaf zo v5etklch balikov, slu2ieb alebo inlich plneni vymenovanlch v predch5dzaj0cej vete. Pri plnenI z6viizku podla tohto bodu sa berie
do ivahy v!5ka mesa6nfch poplatkov za Mesadn6 predplatn6, Idastnicke programy, sluZby baliky resp. doplnkov6 sluZby po uplatneni zliav, kto16 mu
na zAklade akejkolVek priivnej skutodnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety pismena a) tohto bodu platia primerane aj pre pr6vne vztahy podl'a tohto
pismena, pokiaf v tomto pismene nie je uveden€ inak. Aktiv6cia kombindcie sluZieb podla prvej vety tohto pismena na SIM karte alebo aspof, Ziadost'
o aktiveciu tak6hoto 06astnickeho programu na SIM karte (v dl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a .ieho nAslednA skutodn6
aktivacia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda a.i podmienkou na vznik naroku na kipu MT za kipnu cenu.
2.3
Udastnik sa zavdzuje, Ze po dobu
t6)
24
mesiacov odo dia uzavretia tohto Dodatku (d'alej tieZ "doba viazanosti")
zolNe v zmluvnom vzfahu s Podnikom podfa Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako Udastnik Sluzieb poskytovanfch mu Podnikom prostrednictvom SIM karty
a Ze po celu tuto dobu bude bez preruSenia tieto Sluzby Wuzivaf, a to v silade s jeho zavezkami a z6rovei neuskutodni Ziaden taky 0kon, ktor! by smeroval
k ukondeniu alebo [delom ktor6ho by malo byf ukondenie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutim doby viazanosti (bez ohtadu na skutodn6 prdvne
n6sfedky uveden6ho 0konu); za porusenie tejto povinnosti sa nepovazuje odst0penie od zmluvy z d6vodov stanovenych z6konom d. 351 /201 1 Z. z. v platnom
zneni:
nepoziada o vypojenie z prevadzky, alebo o dodasn0 deaktiv6ciu SIM karty (pokiaf mu takato povinnost nevyplwa zo Zmluvy, pridom v takom pripade je
povinny bez zbytodn6ho odkladu pokradovat v uZivani SluZieb prostrednictvom inej SIM karty, ktora nahradl vypojen0 resp. deaktivovan0 SIM kartu)l
a)
b)
Strana
eislo Udastnika:
/\?f
(iilill(-3 :+l:ii
01
72506305
2t6
ilril|ilIill|iltilililt||
43516774
c)
d)
e)
'
sa nedopusti tak6ho konania, alebo, ned6 svojim konanim Ziaden taky podnet a ani neumozni tak6 konanie, nazAklade ktor6ho by Podniku vzniklo pr6vo
odsttpit od Zmluvy alebo pr6vo vypovedat Zmluvu z d6vodov nesplnenia alebo poru5enia povinnosti zo strany Odastnika, ku ktony'm sa zaviazal v tomto
Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na z5klade ktor6ho by bol Podnik opr6vnenf mu v dobe viazanosti dodasne obmedzif alebo preruSit poskytovanie SluZieb,
budematnaSlMkarteaktivovanitak!idastnickyprogram(resp.takyvariantridastnickehoprogramu)alebotak0kombin6ciuvbode2.2pismeneb)
uvedenlich sluZieb (resp. in)?'ch produktov), Ze ned6jde k poruseniu zavazku Udastnika uveden6ho v bode 2.2 iohto dlenku;
bude vdas a riadne uhr6dzat cenu za SluZby a in6 svoje penalnezevezky vo6i Podniku a sfdasne bude vdas a riadne uhradzat Podniku in6 platby, ktor6je
povinn! pfatit Podniku, a to aj v pripade, ak sa nejedne o peiazne zevezky vodi Podniku, avsak Udastnik je povinn! ich uhradit Podniku alebo prostrednictvom
Podniku tretej osobe.
V pripade telef6nnych disel, ktor6 boli v rdmci prenositefnosti 6isla prenesend k Podniku od in6ho podniku (dalej len "prenesen6 6isla") sa do doby viazanosti
nezapo6itava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku a2 do prvej aktivacie SIM karty s prenesenfm dislom, dize doba, po ktoro SIM karta nebude v d6sledku eite
nedokonden6ho prenosu disla aktivna; doba viazanosti tak zadne plyn[t aZ prvou aktivdciou SIM karty po ukondeni prenosu disla. V pripade, ak Udastnik uzatvoril
tento Dodatok v remci reZimu predaja na dial'ku, sa do doby viazanosti nezapoditava prvlch 14 dni nasleduj0cich po nadobudnuti platnosti Dodatku; doba viazanosti
tak zadne plynff ai po uplynuti 14 dni nasledujrlcich po nadobudnuti platnosti Dodatku. V tfchto pripadoch je v3ak Udastnik povinng plnit si povinnosti uveden6
v 6f. 2.3 a), c) a e) po cehl dobu pred zadatim viazanosti (odo dia nadobudnutia platnosti Dodatku aZ do zatalia plynutia doby viazanosti), ako aj po celU dobu
viazanosti.
2,5
06astnik si je vedom!, Ze MT je mu pred6vany za K[pnu cenu uveden0 v dl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej vy5ka sa rovn6 rozdielu medzi spotrebitel'skou (trhovou)
cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zl'avou zo spotrebitel'skej ceny, len z toho d6vodu, Ze sa Udastnik zaviazal uzlvaf sluzby poskytovan6 mu
prostrednictvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnut0 v tomto Dodatku, pridom nedodrzanie tohto zavazku (konkretne zevazkov
uvedenlch v 6f6nku 2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) vzhl'adom na rny'5ku zlavy zo spotrebitel'skej ceny MT, ako aj na pripadn! obsah Prilohy d. 1 Dodatku (pokial' je
sIdasfou Dodatku takato priloha), by sp6sobilo, 2e Podniku vznikla Skoda (minim6lne v rozsahu zl'avy zo spotrebitel'skei ceny MT). V nadveznosti na ustanovenia
predch6dzajucej vety sa Strany dohodli, Ze Udastnikje povinny Podniku uhradit nizsie v tomto bode uvedeno zmluvn0 pokutu v pripade poruSenia nizsie v tomto
bode uvedenlich povinnosti nasledovne:
ak odastnik podas doby viazanosti uvedenej v dl. 2 bode 2.3 Dodatku porusi svoju povinnost'vdas a riadne uhradif cenu za SluZby alebo povinnosf uhradit
vdas a riadne in! svoj pefra2nf zavazok vodi Podniku alebo povinnost uhradit vdas a riadne Podniku in0 platbu, ktor0 je povinnli platit Podniku (a to aj
v pripade, ak sa nejednd o pefrazni zevezok vo6i Podniku, avsak Udastnik je povinn! ho uhradit Podniku alebo prostrednictvom Podniku),
alebo
ak Uiastnik podas doby viazanosti uvedenej v dl6nku 2 bode 2.3 Dodatku poru5i svoju povinnosf zolrvat v zmluvnom vztahu s Podnikom podl'a Zmluvy v zneni
tohto Dodatku a po cel0 dobu viazanosti uZivat bez preruSenia Slu2by prostrednictvom SIM karty alebo 0dastnik poruSi svoju povinnost neuskutodnit Ziadny
taky lkon, ktonj' by smeroval k ukondeniu alebo Udelom ktoreho by malo byt'ukon6enie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutim doby viazanosti
(bez ohtadu na to, di skutodne d6jde k ukondeniu Dodatku alebo Zmluvy),
je Udastnik povinny uhradit Podniku zmluvn0 pokutu vo WSke
a)
b)
1
17\
19,00 EUR
Zmluvnd pokuta (resp. v pripade, :e sa vliska zmluvnej pokuty podas doby viazanosti od urdit6ho okamihu postupn e znizuje, plati toto ustanovenie pre zmluvni
pokutu, v jej v!5ke, ako je tdto stanovene pre obdobie pred Druhou dastou doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzi beZnou maloobchodnou (spotrebitefskou)
cenou MT bez zl'avy zjeho spotrebitefskej ceny s DPH (uvedenou v dlenku 1 bode 1.2 v kol6nke oznadene.i dislom 9) a K0pnou cenou tj. kupnou cenou s DPH,
za ktoni Podnik predal MT U6astnikovi, (uvedenou v 6l5nku 1 bode 1.2 v kol6nke ozna6enej dislom 4).
Pr6vo na zmluvn0 pokulu podfa tohto bodu vznikne Podnlku samotnlm poru5enim povinnosti Udastnika, a to v okamihu porusenia povinnosti Udastnikom, pridom
toto pr6vo nie je podmienen6 vykonanim Ziadneho 0konu zo strany Podniku (napr. odstripenim od Zmluvy alebo preruBenim 6i obmedzenfm poskytovania SluZieb
v pripade poruSenia povinnosti podl'a bodu 2.3 pismena c) tohto danku).
z.o
Udastnik stihlasi s tim, Ze ak podas doby platnosti tohto Dodatku d6jde na z6klade jeho :iadosti alebo z d6vodov jeho zavinenia k dodasnej deaktivAcii jemu
pfidelenej SIM karty a v d6sledku toho k obmedzeniu alebo k preru5eniu poskytovania SluZieb podfa Zmluvy, Ze doba po ktoru nebude z tychto d6vodov pou2ivat
tieto SluZby sa mu nezapodita do doby viazanosti. Teto skuto6nosf nezbavuje Udastnika jeho povinnosti zaplatif Podniku za toto dobu cenu Sluiieb, pokial'mu t6to
povinnost v zmysle Zmluvy vznikne, ani povinnosti plnit svoje zavazky dohodnut6 v pismenach a) a c) bodu 2.3 tohto 6lanku.
2.7
Podnik je povinnyi splnit si vietky svoje povinnosti, ktor6 pre neho vyplwaji zo Zmlwy a tohto Dodatku, najma (i) predaf Udastnikovi MT za dohodnut0 K0pnu cenu
a previesf na Udastnika vlastnicke pr6vo k MT a odovzdat mu ho za predpokladu, 2e Ucastnik splni vsetky podmienky potrebn6 pre vznik n5roku na k0pu MT
za Kupnu cenu v sflade s tymto Dodatkom; (ii) poskytovat Udastnfkovi SluZby podl'a Zmluvy a lohto Dodatku.
2.8
V pripade, ak ma v okamihu uzavierania tohto Dodatku Udastnik v s0vislosti so SIM kartou aktivovan[ sluzbu N6hradny telef6n a teda je v platnosti Dodatok
k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb o aktiv5cii sluZby Nahradny telef6n (alebo Dodatok k Zmluve o pripoieni o aktiv6cii sluzby Nahradny telef6n), v zehlavi
ktoreho je uveden6 to ist6 telef6nne dislo ako v.zShlavi tohto Dodatku, (dalej len "Dodatok o NT"), uzavretim tohto Dodatku zanike platnost Dodatku o NT
(a dochiidza k okamzitej deaktiv6cii sluZby NShradn! telef6n aktivovanej a uzivanej na z6klade Dodatku o NT zo SIM karty). V pripade zaniku Dodatku o NT podta
predch6dzaj0cej vety, mOZe (ale nemusl) Udastnlk v srivislosti so SIM kartou poZiadat o nov0 aktiveciu slu2by N6hradn11'telef6n, pri6om v takom pripade je povinny
uzavriet novy Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb o aktiv6cii sluZby N5hradnf telef6n. V pripade zeniku Dodatku o NT podla prvej vety tohto bodu
bude maf tato skutodnosf v z6vislosti od okolnosti uvedenli'ch v jednotlivych pismen6ch tohto bodu za ndsledok vznik niektor6ho z pr6vnych stavov uvedenych
v nasledovnich pismen5ch tohto bodu:
Ak sa nejedn6 o pripad podla pismena d) alebo e) tohto bodu a 0dastnik u2nazilklade Dodatku o NT zak0pil koncov6 telekomunikadne zariadenie, je povinny
uhradit v srivislosti so zenikom Dodatku o NT sumu vo {dke zost6vajrlcich neuhraden}ich mesadnlch poplatkov za sluZbu Ndhradnf telef6n (vr6tane DPH)
do konca p6vodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (tj. sumu rovnajdcej sa sudinu v1i'Sky mesadn6ho poplatku za sluzbu NAhradn)t telef6n a podtu
mesa6nlch poplatkov, ktore mal v silade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradif do konca doby viazanosti podfa Dodatku o NT, av6ak ktor6 v d6sledku z6niku
Dodatku o NT dosiaf neuhradil).
Ak sa nejedni o pripad podl'a pismena d) alebo e) tohto bodu a Udastnik pred z6nikom Dodatku o NT nezak0pil na zeklade Dodatku o NT koncov6
telekomunikadn6 zariadenie a s0dasne poZiadal o novo aktivaciu sluzby NAhradny telef6n v sivislosti so SIM kartou a podpisal prisluSn! novf Dodatok
k Zmluve o poskytovani verejnfch sluZieb o aktiv6cii sluzby N6hradny telef6n, v ktor6ho zAhlavi ie uvedene telef6nne 6islo SIM karty, alebo poZiadal o aktiv6ciu
tak6ho tidastnickeho programu, ktor6ho sridastbu je sluZba N6hradnf telef6n, a tento tdastnicky program mu bude aj skutodne na SIM karte aktivovanf,
vznikne mu ziinikom Dodatku o NT pravo na zl'avu z ceny Sluzieb vo vfske rovnaj0cej sa vlske_ mesadnych poplatkov, ktor6 mu boli vyudtovan6 a ktor6 uhradil
v s0vislosti s aktiv5ciou a uZivan[m sluZby Nehradny telef6n na zdklade Dodatku o NT, pridom Udastnikovi nevznikne povinnost uhradit zost6vaj0ce
nevy[dtovan6 mesadn6 poplatky za sluzbu Nahradny telef6n, ktor6 bol na z6klade Dodatku o NT povinni uhradif do konca povodne v Dodatku
o NT dohodnutej doby viazanosti (z6nikom Dodatku o NT zanik6 tiez pravo na k0pu koncov6ho telekomunikadn6ho zariadenia za cenu so zl'avou, ktore mu
vyplyvalo z jeho ustanoveni),
Ak sa ne,ednA o pripad podl'a pismena d) alebo e) tohto bodu a U6astnik pred z6nikom Dodatku o NT nezakripil na z6klade Dodatku o NT koncov6
telekomunika6n6 zariadenie a s0dasne nepoZiadal o nov[ aktivaciu sluZby NAhradny telef6n v srivislosti so SIM kartou a nepodpisal novy Dodatok k Zmluve
o poskytovani verejnych sluZieb o aktiv6cii sluZby Ndhradn! telef6n, v ktor6ho zahlavi je uveden6 telef6nne dislo SIM karty, Udastnikovi z5nikom platnosti
Dodatku o NT nevznikne pravo na zl'avu, ako v prlpade podl'a pismena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnost uhradif zost6vaj0ce nevyudtovane mesa6ne
poplatky za sluzbu N6hradny telef6n, ktore bol na zdklade Dodatku o NT povinny uhradit do konca p6vodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti
(z6nikom Dodatku o NT zanika tieZ pravo na k0pu koncov6ho telekomunika6n6ho zadadenia za cenu so zfavou, ktor6 mu vyplwalo z jeho ustanoveni).
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovanli' takli ri6astnicky program, ktor6ho sridastbu je sluzba Nahradn)t telef6n a Udastnik poziadal
o aktiv5ciu tak6ho ldastnickeho programu, ktoreho s06astou je sluZba Ndhradn! telef6n, a tento 06astnicky program mu bude aj skutodne na SIM karte
aktivovanf, Udastnikovi zanikom platnosti Dodatku o NT nevznikne prevo na zl'avu, ako v pripade podla pismena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnost
uhradit zostavaj[ce nevy0dtovan6 mesadn6 poplatky za sluzbu Nahradny telef6n, ktor6 bol na zaklade Dodatku o NT povinnyi uhradit do konca povodne
v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.
a)
b)
c)
d)
Strana
e islo ri6astnika: 0172506305
,,i11:ij:f..ti,\1
3
3 i 6::9
J/O
ilt
il|il||iltil| ilt illilltil
43516774
e)
2.9
2.1
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovanli taky 06astnicky program, ktor6ho s06astou je sluZba NShradnf telef6n a 06astnik poZiadal
o aktiv6ciu tak6ho ldastnickeho programu, ktor6ho sridastou nie je slu2ba N6hradn! telef6n, a tento fdastnicky program mu bude aj skuto6ne na SIM karte
aktivovany a 06astnik pred z6nikom Dodatku o NT nezak0pil naz1klade Dodatku o NT koncov6 telekomunikadn6 z;riadenie, Udastnikovi z5nikom platnosn
Dodatku o NT nevznikne pr6vo na zl'avu, ako v pripade podl'a pismena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnost uhradif zost6vaj0ce nevyddtovan6 mesadn6
poplatky za sluzbu N6hradny telef6n, ktor6 bol na zeklade Dodatku o NT povinny uhradif do konca p6vodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.
V pripade poru5enia niektorej z povinnosti U6astnika uvedenej v bode 2.3 alebo 2.4 tohto dl6nku odli5nej od povinnosti uvedenfch v pismen6ch a) a b) bodu 2.5
tphto 616nku (najmA ale nielen nedodrZanie z6vtizku uveden6ho v bode 2.2 tohto dldnku, zneu2itie SluZieb, poruSenie povinnosti podl'a bodu 2.3 plsmena c) tohto
dlSnku) podas doby viazanosti alebo v obdobi medzi okamihom uzavretia Dodatku a zaeiatkom plynutia doby viazanosti, ie 06astnik povinny uhradif Podniku
zmluvn0 pokutu vo vfSke rovnaj0cej sa vr.iSke zmluvnej pokuty podta bodu 2.5 tohto dlenku.
0 Referendn6 dislo -
PauS5l Dre blizkeho:
18)
'r+++++"
Ak je v kol6nke namiesto Referen6n6ho disla
priloh tykaj0ce sa PauS6lu pre blizkeho.
-
Pau56l pre blizkeho uvedenf symbol "+++++", nevzfahujI sa na 0dastnika Ziadne ustanovenia Dodatku ani jeho
2.11 Stranysadohodli,ie0iastnikjeopravnenyzapodmienokuvedenlchvtomtobodeaktivovatsipo6asdobyviazanostisluzbuPrest6vka,ktorespocivavtom,
Ze Udastnik podas doby, podas ktorei !e sluZba Prestdvka na SIM kafie aktivovana, (dalej v tomto bode tie: "Doba poskytovania") nie je povinny plnif svoju
povinnost maf na SIM karte aktivovan! tak! 0dastnicky program (resp. tak! variant fdastnickeho programu) alebo tak0 kombinaciu v bode 2.2 pismene b)
uved€nych sluZieb (resp. inlch produktov), ie ned6jde k poruSeniu zdvdzku Odastnika uveden6ho v bode 2.2 tohto 6lanku, pridom sa s0dasne o Dobu poskytovania
predlZi doba viazanosti dohodnut6 v ustanoveniach Dodatku. Akilvaciou sluZby Prest6vka nie s0 dotknut6 ostatn6 povinnosti Udastnika podl'a tohto Dodatku ani
podl'a infch ustanoveniZmluvy alebo infch zml0v stanovujrlcich pr6va a povinnosti medzi 0dastnikom a Podnikom. Doba poskytovania m6Ze byt'maximiilne 6
celli'ch ztdtovacich obdobi a Udastnik si ju moze aktivovat len na cel6 z0dtovacie obdobie resp. viac celich z0dtovacich obdobi. Slu2bu Prestevka mOZe U6astnik
vyuZivat aj viac krat podas doby viazanosti, avsak s0det D6b poskytovania nesmie prekro6it'5est celych z0dtovacich obdobi. Po6as Doby poskytovania m6Ze byt
na SIM karte aktivovanf aklkofuek aktu6lne pon0kan! 0dastnicky program, ktoreho podmienky uZivania s0 v pripade SIM karty splnen6. SluZbu Prest5vka je moZn6
aktivovat len v pripade, Ze na SIM karte bude aktivovany niektoryT z 0bastnickych programov lde5lnych paus5lov Sova, Delfin, Kengura a Panter alebo niektonl'
z fdastnickych programov Nekone6n6 volania v Orangei - Ve6er a Vikend, Nekonedn6 volania v Orangei - Nonstop (d'alej v tomto bode tieZ ako "Vybran6
programy"). SluZbu PrestAvka mozno na SIM karte aktivovat len za podmienky, Ze u2 uplynuli viac ako tri cel6 zrlatovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM
karte je minim6lne tri cel6 z0dtovacie obdobia bez preruSenia aktivovany niektony' z Vybranlch programov (Podnik je opravneny - nie vsak povinnli - aktivovaf
sluZbu Prestdvka aj v pripade, Ze nie je niektord z podmienok uvedenich v tejto vete splnen6). V pripade, Ze bude ku diu deaktiv6cie sluZby PrestAvka na SIM karte
aktivovan! Udastnicky program resp. kombin6cia sluzieb, ktor6 s0 v rozpore s ustanovenim bodu 2.2 tohto 6lanku, Podnik je oprevneny aktivovaf na SIM kartu ten
0dastnicky program resp. ttl kombin6ciu sluZieb, ktor6 bola na SIM karte aktivovana v poslednom okamihu pred aktiv5ciou sluZby Prest6vka. Aktiv5cia aj deaktivdcia
sluZby Prestevka prebehne k prv6mu dfiu z0dtovacieho obdobia nasledujIceho po doru6eni iiadosti o aktivaciu resp. deaktiviiciu sluZby Prestdvka. V pripade, Ze sa
Podnik a Udastnik vopred dohodnrl na presnej diZke Doby poskytovania, sluzba Prest6vka sa deaktivuje ku diu, v ktoni uplynie Doba poskfovania. Podnik
deaktivuje sluzbu Prestavka tieZ ked'uplynie Sieste cel6 zri6tovacie obdobie vyuZivania tejto sluZby podas doby viazanosti.
2.1
2 Referendne 6islo - Dardekovd Prima karta s benefltom Neobmedzen6 volania s blizkvm
19)
+++++
Ak je v kol6nke uveden! symbol "+++++", nevztahujo sa na U6astnika Ziadne ustanovenia Dodatku ani jeho priloh
tfkajtce sa Dardekovej Prima ka(y a benefitom
Neobmedzen6 volania s blizkym.
el.
3. 26veredn6 ustanovenia
J, l
Udastnik vyhlasuje, 2e nem6 2iadn e finandne zAvezky vodi Podniku, ktore v dei, ked' bude podpisovat tento Dodatok, by boli po lehote ich splatnosli. tJdastnik
potvrdzuje, 2eZmlwa ku ktorej sa uzatvara tento Dodatok, je platn6. V pripade, Ze v srjvislosti so SIM kartou bol medzi Udastnikom a Podnikom uzavretf in!
dodatok v ramd niektorej ponukovej akcie Podniku, obsahom ktoreho by bol. predaj zariadenia za cenu so zl'avou alebo poskytnutie in6ho zuy'hodnenia U6astnikovi
azevazok Udastnika plnit podmienky poskytnutia zlavy a d'al5ie povinnosti Udastnika uveden6 v predmetnom dodatku prostrednictvom SIM kariy (dalej tiez
"Predch6dzaj0ci dodatok") a tento Predch6dzaj0ci dodatok je platny v dei, v kto07 sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, Ze Predch6dzaj0ci dodatok zanika
okamihom uzavretia Dodatku. To neplati v pripade, ak je predmetom Predchidzajtceho dodatku poskytnutie sluZby pod n5zvom Zvlhodnene SMS v roamingu,
Twin alebo Nahradny telef6n, v takom pripade zost6va Predch6dzaj0ci dodatok platn! a popri fiom je platn! aj Dodatok.
5,2
U6astnik podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzalie MT uvedeneho v dl6nku 1 bode 1.2. V pripade, Ze ide o prenos 6isla sa Strany dohodli,2e Podnik zabezpedi
dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Udastnikovi, ktonj'je povinnli splnenie tejto povinnosti potvrdif svojim podpisom (resp. podpisom oprdvnenej osoby
konaj0cej za Udastnika).
Dodatok nadobudne platnost a ridinnosf v de6, v ktorom ho podpi5u obe jeho strany, ak sa strany dalej nedohodli na odloZeni idinnosti niektony'ch ustanoveni.
Ak k jeho podpisaniu nedojde obidvomi stranami Dodatku v jeden dei, nadobudne platnost a 0dinnost v deri, v ktorom ho podpise opr6vneny zastupca Podniku
aZ po Udastnlkovi. Tento Dodatok sa uzatv6ra na dobu urdit0, a to na dobu viazanosli uvedenI v 61. 2 Dodatku. V pripade prenesenfch 6lsel, ako aj v pripade,
ak 06astnik uzatvoril Dodatok v rdmci reZimu predaja na dialku, sa Dodatok uzatvara na dobu urditu odo dna nadobudnutia platnosti Dodatku a2 do uplynutia
viazanosti definovane.j osobitne pre tieto pripady v dl, 2 Dodatku. V pripade prenesenych disel je aZ do momentu aktivecie SIM karty odlozenS idinnosf ty'ch
ustanoveni Dodatku, ktonich vykonanie nie je mozne bez toho, aby bola aktivovan6 SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositelhosti telef6nneho 6isla
Prijimaj0ci podnik. Ak Udastnik uzatvoril tento Dodatok v r6mci reZimu predaja na diatku, v5etky ustanovenia Dodatku, ktor6 Specifikujri osobitn6 zvli'hodnenia
poskytovan6 U6astnikovi, najma ustanovenia Specifikuj0ce za6iatok poskytovania jednotliWch osobitnlich zvlihodneni, nadobudnf i6innosf aZ uplynutim doby
14 dni po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, 6im m6Ze d6jst k posunu momentu za6iatku poskytovania jednotlivfch osobitnlch zvyhodneni. Rozsah a charakter
osobitnich zvlhodneni vsak osteva nezmenenli'. V pripade, ak Udastnik uzatvoril tento Dodatok v remci rezimu predaja na dial'ku, neoddelitel'nou sUdastou Dodatku
si aj podmienky predaja na dial'ku a Udastnik podpisom Dodatku vyjadruje s nimi sfhlas.
-
3.4
Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa menI dohodnut6 doba platnosti Zmluvy, pokiaf tato nebola uzavrete na dobu urdit0,
vo svo.jej dasti tlkaj0cej sa SIM karty na dobu urdit0 zhodni s dobou platnosti Dodatku, pri6om okamihom zaniku Dodatku sa meni doba platnosti Zmluvy v dasti
tykajucej sa S|M-karty na dobu neurdit0. Zenikom platnosti Dodatku nie je dotknute platnost Zmluvy.
3.5
Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze platnost Dodatku skondi pred uplynutim doby, na ktor0 bol uzavrety v zmysle bodu 3.3 tohto dl6nku, z6nikom platnosti Zmluvy alebo
na z6klade dohody zmluvnlch stren. V pripade, Ze Udastnik poruSi svoje povinnosti taklm sp6sobom, 2e Podniku vo6i nemu vznikne pr5vo na zaplatenie zmluvnej
pokuty podl'a ustanoveni tohlo Dodatku, zanikne platnost Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v pripade thrady bankouj'm prevodom okamihom
pripisania celej sumy zmluvnej pokuty na Podnikom urden! i6et). Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e v pripade, Ze obsahom Prilohy 6. 1 je poskytnutie zfavy alebo in6ho
zvlhodnenia U6astnikovi, okamihom porusenia povinnosti Udastnika taklm sp6sobom, Ze Podniku vo6i nemu vznikne pr6vo na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a
uslanoveni tohto Dodatku, zanikni vsetky prava Udastnika na poskytovanie tlchto zliav a i alebo inych zvyhodneni, pokial'nie je v ustanoveniach Prilohy 6. 1
vyslovne uveden6 niedo in6.
J.O
Tento Dodatok je neoddelitefnou s*dastou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre U6astnika a Podnik.
3.7
Strany sa dohodli, Ze v pripade ak Podnik pozastavi poskytovanie Sluzieb podl'a Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odst0pi od Zmluvy a tohto Dodatku
z d6vodov na strane Udastnika a n6sledne Podnik na Ziadosf Udastnika zru5i 0dinky odstripenia od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne zaane znova poskytovat
pozastavene Sluzby, platia uslanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania SluZieb pripadne k odst!peniu
od Zmluvy a tohto Dodatku nebolo do5lo.
3.8
06astnik vyhlasuje, :e pred uzavretim tohlo Dodatku bol podrobne obozndmenf s pravami, ktor6 z neho vypllvaj0 ako aj so vsetk)imi podmienkami a / alebo
povinnostami, ktord sa podl'a neho zaviazal splnit, a s06asne, 2e bol v plnom rozsahu upozornen! na prislu5n6 d6sledky, ak tieto podmienky a / alebo povinnosti
nesplni alebo poruSi.
Strana
eislo 0eastnika:
/,.l[ij:!i,1t( 3]cj$
01
72506305
4t6
lilil|ililililillltlllllll||
43516774
3.9
Strany sa dohodli, 2e v pripade, Ze Udastnik z aklchkolVek ddvodov strati pr6vo na uZivanie ridastnickeho programu (resp. jeho variantu), kton/ ma na SIM karte
aktivovany a zeroven vdas nepoZiada o aktivaciu in6ho tdastnickeho programu, je Podnik opr6vnenf aktivovat mu na SIM karte iny 06astnicky program, kton/ splia
podmienky uveden6 v 61. 2 bode 2.2. Ak Udastnik poZiada o aktiv6ciu in6ho 0dastnickeho programu pred zmenou podl'a predchadrajocej vety, nepovaZuje sa tento
0kon za vykonan! vdas, pokial'nebude z technickfch, administrativnych alebo inych d6vodov Podnik schopny vykonat'po2adovanri zmenu vzhfadom na kr6tkosf
dasu medzi doruienfm Ziadosti a okamihom, v ktorom me dAjst k zmene fdastnickeho programu v d6sledku straty prava na poskytovanie dotknut6ho 0dastnickeho
programu.
3.10 U6astnik svojim podpisom berie na vedomie, Ze v srivislosti s prUatim nov6ho zekona
d,. 351t2O11 Z. z. boli k 1 . 1. 2012 vydan' nov6 V5eobecn6 podmienky
poskytovania vere.jnlch elektronickych komunikadnych sluZieb prostrednictvom verejnej mobilnej siete spolodnosti Orange Slovensko, a. s.
3.11 Stranysadohodli,ZePodnikmaniZsievtomtobodeuveden6prevoaUdastnikpotvrdzujesvojimpodpisom,Zesastoutoskutodnosfouobozn6milaberieju
na vedomie, Podnik je opr6vnenf pre kaZd6 zariadenie, ktor6ho predaj je predmetom tohto Dodatku a ktor6 mozno vyuZif na uZivanie verejnej telef6nnej sluZby,
technicky obmedzit moZnosf vyuZivania tohto zariadenia podas doby viazanosti podfa tohto Dodatku (pokial'je v Dodatku stanovenych viac d6b viazanosti tak podas
celei doby, podas ktorej .ie Udastnik zaviazan),' podl'a tohto Dodatku uzivat sluzby v riom stanovene v dohodnutom rozsahu a / alebo Strukt0re) v inej sieti, ako je
verejn6 telef6nna siet Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sief / SlMlock). U6astnik vyhlasuje, :e sa oboznamil so skutodnostami uvedenymi v tomto bode
a s ich vedomim kupuje tovar do svoiho vlastnictva. Vzhladom na uveden6 nevznikaj0 Udastnikovi z vyssie v tomto bode uvedenlch dovodov Ziadne pravne n6roky
vodi Podniku, najme mu ne\rznik6: (a) prevo reklamoval vyssie uveden6 skutoinosti na zakfpenom tovare (b) pr6vo pozadovat z hore uvedenych dovodov zl'avu
z kipnej ceny tovaru, (c), pr6vo z hore uvedenlch d6vodov odstOpif od kfpnej zmluvy (poZadovat vr6tenie celej k{pnej ceny zaplatenej za tovar), alebo ak6kofuek
in6 prdvne n6roky.
3.12 Bez ohl'adu na ostatne ustanovenia tohto Dodatku plati,
Ze v pripade, ak sa na tento Dodatok rzfahuje reZim povinn6ho zverejhovania zmlUv podla S 5a z6kona
6. 21112000 Z. z. o slobodnom pristupe k inform6ci6m a o zmene a doplneni niektony'ch zakonov v zneni neskorslch predpisov, tento Dodatok nadobudne 06innost
jeho
diom nasledujUcim po dni
zverejnenia v s0lade s ustanoveniami $ 47a Obdianskeho zekonnika, ak sa zmluvn6 strany nedohodli na odloZeni idinnosti
niektonich .ieho ustanoveni. Tymto ustanovenim nie s0 dotknut6 odkladacie alebo rozvazovacie podmienky, ak sri dohodnut6 v tomto Dodatku.
3.13 V pripade, ak vyjadril Udastnik svoj s0hlas oznadenim poloZky "s0hlasim s dohodou" uvedenej niZ5ie v tomto bode a podpisom tohto Dodatku, strany Zmluvy
sa dohodli, 2e v6etky spory, ktor6 medzi stranami vznikn0 zo vzajomnlch zmluvnlch vztahov existujricich, ako aj zo zmliv uzavretfch medzi nimi v bud0cnosti
(to zn. vsetky zmluvn6 vzfahy vzniknut6 na z6klade Zmluvy a k nej vyhotovenych dodatkov) a spory s nimi sUvisiace (vretane sporov o platnost, v)iklad a z6nik tejto
Zmfuvy), sa rozhodnri v rozhodcovskom konani pred stdlym rozhodcovskym s0dom, ktony' bude vybranly' Zalobcom zozoznamu stdlych rozhodcovskych sUdov
veden6ho Ministerstvom spravodlivosti Slovenskei republiky. Tlimto nie je dotknut6 prdvo Zalobcu obr6tif sa s nAvrhom na zadatie konania na prislu5n! vseobecn!
sOd Slovenskej republiky podfa zdkona d. 99/1 963 Zb. Ob6iansky sidny poriadok v zneni neskor5ich predpisov. Strany sa dohodli, 2e ukondenie platnosti Zmluvy
alebo dodatku k nej sa netlka ustanoveni tohto bodu, ktor6 bud0 trvat aj po ukondeni platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej.
E
EI S0hlasim s dohodou
NesUhlasim s dohodou
3.14 Limit 250 0dastnickych disel
a) V pripade, ak bude mat 0dastnik kedykolvek podas platnosti Dodatku na SIM karte aktivovanli,niektoni z 0dastntckych programov ldedlnych pau56lov Delfin,
KenguraaPanteraleboniektonizidastnickychprogramovNekonedn6volaniavOrangei-VederaVikend,Nekonedn6volaniavOrangei-Nonstopalebo
niektor0 z doplnkovlich sluzieb Nekonedn6 medzin6rodn6 hovory Eur6pa, Nekonedn6 medzinerodn6 hovory Svet, Nekonedn6 spr6vy alebo akrikolVek in0
sluzbu v zmysle Cennika sluZieb alebo v zmysle Dodatku, ktor6 obsahuje nekonedn6 volania alebo SMS a MMS v stanovenom dasovom rczpali ea stanoven6
dasov6 rozpetie sa povaiuje pre 0dely tohto bodu aj pripad, ked'nekone6n6 volania resp. SMS a MMS moZno vyuZivaf bez 6asov6ho obmedzenia) (d'alej
taketo sluZba ako "Baltk"), platia pre uvedeny Balik nasledovn6 pravidli: Balik obsahuje neobmedzen6 mnoZstvo predplatenych volani alebo SMS a MMS
na i6astnicke 6isla do siete / sieti urdenych v ustanoveniach Cenniku sluZieb (alebo inej dasti Zmluvy) stanovujricich podmienky konkr6tneho Balika
v stanovenom dasovom rozpati (dalei ako "Volania"; Volaniami sa teda rozumej0 aj SMS a MMS; stanoven6 6asov6 rozpetie, podas ktor6ho moZno vykonaf
Volanie, dalej tieZ ako "Obdobie") s obmedzenim podfa nasledujtlcich viet. Bez ak6hokolvek dalSieho poplatku (tj. mimo mesadn6ho poplatku) je {6astnik
zo SIM karty s aktivovanym Balikom opr6vnen! uskutodnit Volania na prvlch 250 unikatnych tdastnickych 6isel (v prislusnej sieti / sietach, na ktor6 sa podfa
Specifikdcie konkr6tneho Balika tieto neobmedzen6 Volania vztahujrj) podas jedn6ho z06tovacieho obdobia (do tohto podtu sa retajI len 6isla, na ktore Odastnik
vold po6as Obdobia), pri6om na kazd6 z tychto 0dastnickych 6isel m6Ze Udastnik uskuto6nit podas Obdobia v r5mci konkr6tneho 0dtovacieho obdobia
neobmedzen! podet Volani bez dalSieho poplatku, a to aj v pripade, Ze podas toho ist6ho zridlovacieho obdobia prekrodi podet 250 unikdtnych ridastnickych
disel, na ktor6 uskutodni Volania podas tohto zUdtovacieho obdobia v 16mci Obdobia, Pokial'Udastnik po6as niektoreho zridtovacieho obdobia v r6mci Obdobia
prekro6i podet 250 Odastnickych disel, na ktor6 Wkonal Volanie, za Volania na d'alSie idastnicke 6isla je povinn! plalif cenu stanoven( v Cenniku sluZieb
pre Volania v r6mci prfslusneho Balika. Cenu podla predchidzajLicej vety plati Udastnik za Volania, ak je Volanie uskuto6nen6 na idastnicke dislo, ktore je
v poradi dvestopetdesiatym prvym alebo dalsim Udastnickym 6islom, na ktor6 v danom zuctovacom obdobi Udastnik z konkr6tnej SIM karty s aktivovanym
Balikom podas Obdobia volal.
Strany sa dohodli, 2e Podnik je oprdvneny menit ustanovenia tohto bodu aj inak ako plsomnou formou, a to zverejnenim zmien ustanovenl v Cennlku sluZieb.
V pripade rozporu medzi ustanoveniami Dodatku a Cenniku sluZieb majt prednost ustanovenia Cennika sluZieb.
3.15 Ak sa Strany dohodli na aktivScii bonusovej sluZby Poistenie faktir, 06astnik vyhlasuje, ie sa oboznamil s prislusnymi poistnlimi podmienkami poistitel'a Metlife
Amsfico poistovfia, a. s., leO: 31 402 071, ktore s0 dostupn6 na internetovej stdnke Podniku na www.orange.sldpoistenie a sthlasi s nimi. ZArovef, Udastnik
prehlasuje nasledovn6:
Tymto prehlasujem, Ze mem viac ako 1 8 rokov a menej ako 65 rokov, nem6m zdravotn6 probl6my (predovSetkfm netrpim 2iadnou chronickou chorobou alebo
akoukofuek inou chorobou, ktor6 m62e viest k smrti alebo iplnej trvalej invalidite) a neplanujem lekarsky zekrok alebo operaciu, ktore by mala za nasledok
pr6ceneschopnost dlhSiu ako 30 po sebe nasleduj0cich dni a nepoberam starobny d6chodok, preddasn! starobnf d6chodok, vfsluhov! d6chodok alebo vlsluhov!
prispevok, ak sa takli d6chodok alebo prispevok podl'a prisluSnlch prevnych predpisov poskytuje, alebo v pripade, Ze Wsluho\ i dOchodok alebo Wsluhovy
prlspevok pobe16m, som sfdasne zamestnany. V priebehu poslednlich 24-roch mesiacov som nebol preceneschopny po dobu dlhSiu ako 30 po sebe nasleduj0cich
dni a / alebo hospitalizovanf po dobu viac ako 1 0 po sebe nasledujOcich dni. Zdrovei, ak som fyzick6 osoba nepodnikatel', prehlasujem Ze som zamestnan!
u jedn6ho zamestn6vatefa na dobu neurdit0 s najmenej 30 hodinovlm pracovnym t!2dfiom podas poslednlch 12 po sebe nasleduj0cich mesiacov, alebo u dvoch
zamestndvatel'ov za tych isrych podmienok nepretrzite aspoi 24 mesiacov, nie som teda nezamestnany, nie som vo r,'fpovednej dobe a nie som si ani vedomf,
2e by mi hrozila nezamestnanosf a nebola mi dan6 rny'poved. V pripade, 2e nespiiam podmienku poistenia zamestnanosti na dobu neur6it0 s najmenej 30
hodinovlm pracovnlim tliidiom podas poslednych 1 2 po sebe nasledujUcich mesiacov, alebo u dvoch zamestn6vatelov za tych istych podmienok nepretrzite aspoi
24 mesiacov, Poistenie vznikne s lym, Ze budem v plnom rozsahu poisteny pre pripad straty Zivota z ddvodu choroby alebo [razu, pre pripad Uplnej trvale.i invalidity
z d6vodu chorob] alebo 0razu a pre pripad Uplnej dodasnej invalidity. Pripoistenie pre pripad nedobrovolnej straty zamestnania vznikne najsk6r d6om kedy splnim
uvedene podmienky zamestnanosti.
3.16 Spolodnost Orange tymto v sulade s ustanoveniami Nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady Eur6pskej inie i.53112O12 Udastnika informuje, Ze od 1.7.2014
by v pripade, ak by existoval alternativny poskytovatef roamingu (dalej tieZ "APR"), ktoni so spolo6nosfou Orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom pristupe
k roamingu a z6rovei by na z6klade tejto zmluvy uZ zadal poskytovaf zAkaznikom pristup k regulovan!'m hlasovfm, SMS a datovym roamingovlm sluZbim,
Udastnik mal prSvo na poskytovanie uvedenych roamingovfch sluZieb tlmto APR, a to prostrednictvom SIM karty, ktor6 mu bola pridelena spolodnostou Orange,
a na 0zemi dlensklch St6tov Eur6pskej 0nie dohodnutfch v zmluve o poskytovani roamingu (dalej tieZ "Zmluva o AR") medzi Udastnikom a APR. Podmienkou je
aktivovan6 sluZba Roaming spolo6nosti Orange na prisluinej SIM karte Udastnika, skutodnost, Ze 06astnikovi nebolo spolo6nostou Orange preru6en6
poskytovanie sluzby Roaming na prislusnej SIM karte, Udastnik uzavrel s APR Zmluvu o AR v s0vislosti s prislusnou SIM kartou a skutodnosf, Ze Udastnik sluzby
poskytovand mu prislusnou SIM kartou vyuZlva v siefach, ktor6 sri predmetom zmluvy o AR s APR. Udastnik by bol v pripade podla prvej vety tohto bodu opravneny
prejsf k APR bezplatne a v ktoromkol'vek momente, pokial s[ splnen6 vyS5ie uveden6 podmienky. V pripade uzavretia Zmluvy AR medzi Udastnikom a APR sa
uskutodni prechod k APR do troch pracovnych dni nasledujocich po uplynuti dfia, podas ktor6ho bola uzavrete Zmluva AR. V pripade, ak Udastnikovi prestane byt
poskytovana sluZba Roaming spolo6nost'ou Orange (vretane preruSenia jej poskytovania), Zmluva AR bez dalSieho zanikne. V pripade, Ze Udastnik prenesie dislo,
v sivislosti s ktory?m mu poskytuje APR roamingov6 sluZby, k in6mu operatorovi, tento ini operator nie je povinnli podporovat roamingov6 sluZby poskytovan6
konkretnym APR. U6astnik svojim podpisom tohto zmluvn6ho dokumentu v1l'slovne potvrdzuje, ie bol informovan!'o mo2nosti zvolif si alternativneho poskytovatel'a
roamingu a teda o moznosti zvolit si oddelen6 roamingov6 sluzby poskytovane alternativnymi poskytovatel'mi roamingu.
eislo 0dastnika:
i{iTi:liill
<
3:11rlU
01
72506305
Strana
iltil|ililililtiltilililtil
5/6
A.3516774
3.17 PodpisomtohtozmluvnehodokumentuUdastnlksf6asnopotvrdzuje,2epredvolboueurotarifyaleboosobitnejroamingoveitarifyol
o platnych roamingovfch poplatkoch, naime o hovorovei eurotarife a SMS eurotarife. Vidy aktuSlnu inform6ciu o vsetklch platnlich
informacie
:h poplatkoch ziska
0dastnik na str6nke www.orange.sk.
Cadca. dra 18.12.2014
()[}I.l{l
023 G4 KI,UBtrNA
pGdaFa
s.f.o.
Souoov ss
spolo6nost Orange Slovensko, a, s.
pediatka, podpis
eislo UCastnika:
A!3pEi! i-ltx_3
i
6it;
01
72506305
Strana
iltilililil1]tiltIililtil
oro
43516774
r{
Prfloha c. 1 Dodatku k Zmluve
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dita 24. 10,2014
NMD
Cl. 1 Uvoan6 ustanovenia
Obsahom tejto prilohy je osobilne zvyhodnenie, ktor6 v r6mci ponukovej akcie "Ponuka NMD" poskytuie Podnik 0dastnikovi, ako aj podmienky poskytovania tejto
osobitnej vlhody. Zdkladnou podmienkou poskytovania zvyhodnenia je platnost Dodatku a tieZ skutodnost, Ze nezov tejto prilohy (druh!, pripadne kazdy dalsi riadok
nadpisu) ako aj ndzov ponukovej akcie, ako je tento uveden! v prvej vete tohto 6l6nku, je zhodny s n6zvom ponukovej akcie a Prilohy d. 1 uvedenym v tele Dodatku.
Legislativne skratky dohodnut6 v tele Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prilohy.
Podmienkou platnosti tejto prilohy je skutodnost, Ze Udastnik a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (pisomn5 zmluva o poskytovani verejnlch slu2ieb, ktorej dislo je
uveden6 v 26hlavi Dodatku) a Dodatok (dodatok k Zmluve, obsahom ktor6ho je najme predaj zariadenia za cenu so zlavou),
1.
Cl, 2 3G Pausaly
Strany sa dohodli, 2e ak m6 Udastnik v okamihu, v ktory nadobudne platnost Dodatok, aktivovanli na SIM karte 3G Paugel 1 50, 3G Pau56l 250 alebo 3G Pausal 500
(dalej spolu ako "3G pauSdly") alebo o aktivaciu niektor6ho z nich 06astnik najnesk6r v dei podpisu Dodatku Udastnikom poZiada a tenlo 0dastnicky program mu
bude na zaklade tejto Uiadosti skutodne na SIM karte aktivovany, nasledne podas doby platnosti Dodatku nie je moZn6 na SIM karte aktivovat Udastnlkovi iny ako
niektony' z 3G Pau56lov, Ostatn6 povinnost Udastnika (najme povinnosf dodriat minimdlnu vlsku mesadn6ho poplatku, ktor6 je uveden6 v tele Dodatku) uvedene
v Dodatku tim nie s0 dotknut6,
dl.
1.
3 zvyhodnenS aktiv6cia
sluiby cLlP
Strany sa dohodli, Ze Podnik U6astnikovi na SIM karte aktivuje sluZbu CLIP, pokiat u2 t0to sluZbu nemd aktivovan0. Zarovei Podnik v pripade podfa predch5dzaj0cej
vety poskytne Udastnikovi 100% zl'avu z vlisky aklivadneho poplatku za aktiv6ciu slu2by CLIP.
el, 4 Priivo pouilvat Prima telef6nne dislo a prenos kreditu
V pripade, ak prostrednictvom SIM karty bola do okamihu uzavretia Zmluvy 0dastnikovi Podnikom poskytovane predplatenA sluzba Prima, plati, Ze Podnik zabezpedi
za cenu administrativneho poplatku, ktor6ho vlska je uvedenS v Dodatku, aby Udastnik mohol pouZivat podl'a Zmluvy to telef6nne 6islo, ktor6 mal priraden6 ako
posledn6 k SIM karte v 6ase, ked mu jej prostrednictvom bola Podnikom poskytovan5 sluZba Prima. Zdrovefi Podnik umoZni U6astnikovi prenos nevyderpanej
hodnoty kreditu pri sluZbe Prima, ktoryi ma Udastnik predplatenj/ pre u2ivanie tejto slu2by prostrednictvom SIM karty, avsak maxim5lne do vy5ky 66,39 €. Uvedend
nevy6erpan6 hodnota sa zapodlta proti cene za sluZby poskytovan6 Udastnikovi prostrednictvom SIM karty v zmysle ustanoveni Zmluvy.
'1.
el. 5 Dardekov5 Prima karta s benefitom Neobmedzen6 volania s blizkym
Strany sa dohodli, Ze v pripade, ak m6 Udastnik v okamihu, v ktonj nadobudne platnost Dodatok, aktivovany na SIM karte niektonj'z idastnickych programov,
je
ktor6
moZne aktivovat a vyuzivat za podmienok tohto Dodatku, alebo o jeho aktivaciu Udastnik najneskar v defi nadobudnutia platnosti Dodatku poZiada a tento
06astnicky program mu bude na z5klade tejto Ziadosti skuto6ne na SIM karte aktivovan!, je sfdasne s uzatvorenim Dodatku oprdvnen! zvolif si jedno nov6 a2 Styri
SN (SlM karty) v r6mci predplatenej sluZby Sikovnd Prima (dalej aj ako "Prima SIM karta"), v s0vislosti s ktorymi mu bude poskytovan6 niZ5ie definovan6
zrnj'hodnenie (dalej aj ako "Benefit").
Benefit spodiva (i) v moZnosti uskutodiovania neobmedzenlch volani zo SIM karty Udastnika na ktorukolvek Prima SIM kartu zvolenf podla bodu 1 a taktieZ
uskuto6frovania neobmedzen!'ch volani z ktorejkolvek Prima SIM karty podl'a bodu 1 na SIM kartu Udastnika podas rozhodnej doby a (ii) v poskynuti osobitn6ho
predplateneho kreditu vo vi6ke 3,00 € s DPH na kaZdej zvolenej Prima SIM karte, s platnostbu 3 mesiace od aktivdcie Prima SIM karly.Za rozhodnr,i dobu sa
povazuje obdobie trvania viazanosti Dodatku, ak ma podas tohto rozhodn6ho obdobia 0dastnik s66asne aktivovanf takli'0dastnicky program, ktonj' splia podmienky
vzniku nSroku na Benefit. Konkr6tne telef6nne 6islo resp. telef6nne dlsla Prima, v srivislosti s kton/mi sa poskytuje Benefit, budri uveden6 v Dodatku, v prislu6nej
kol6nke, oznaienej ako "Referendn6 dislo - Dar6ekovS Prima karta s benefitom Neobmedzen6 volania s blizkym". Na Benefit vznika Udastnikovi ndrok iba v pripade,
akje v prislusnej kol6nke Dodatku uveden6 konkr6tne telef6nne 6islo /telef6nne 6lsla Prima. Podet volani, resp. dlZka volani zo SIM karty Udastnika na konkr6tnu
Prima SIM kartu (a vice versa) podfa tohto dl6nku nie je obmedzen6, aviak v pripade, Ze rozsah vyuzivania sluZby U6astnikom je tak!, 2e ohrozuje elektronickri
komunikadn0 sief Podniku, alebo vjeho dOsledku mOZu poklesn0t kvalitativne alebo kvantitativne parametre poskytovania sluZieb ostatnim 0dastnikom, m6Ze byf
taklto rozsah u2lvania povaZovan! za zneuzivanie slu2by a Podnik je opr6vnenf vykonat'opatrenia na dodasn6 obmedzenie alebo preruSenie poskytovania sluzieb
Udastnikovi.
Pre vznik n6roku na Benefit je potrebn6 Ziadost Udastnika o aktivdciu novej Prima SIM karty resp. viacenj'ch (maximilne viak Styroch) Prima SIM kariet najnesk6r
v okamihu uzatvorenia Dodatku; akdkolvek neskorSia aktiv6cia Prima SIM karty / Prima SIM kariet alebo aj len:iadost o jej aktivdciu nespdsobi vznik n6roku
0dastnika na Benefit.
Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze prAva a povinnosti Wplyvaj[ce z tohto Dodatku nie je moZn6 pisomne previest na in6ho 0dastnika, ak Podnik neurdi inak. Ak d6jde
k prevodu zAvdzku, vyplwaj0ceho z Dodatku alaleboz Prima SIM karty, automaticky doch5dza k zeniku Benefitu.
5.
1.
Ostatn6 podmienky vyuZivania elektronickli'ch komunikadnych sluZieb Prima SIM karty resp. Prima SIM kariet sa spravuj0 prisluSnlmi dojednaniami platnej verzie
Sikovnd Prima cennika. Po skon6eni platnosti Dodatku uplynutlm dobyjeho viazanosti Podnik ukondi poskytovanie Benefitu, ak sa zmluvn6 strany nedohodni inak
alebo ak Podnik neur6i inak.
el, 6 Vianodny benefit k Udastnickym programom Panter Pro 45 €, Panter Pro 65 € a Panter Pro 1 00 €
Strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze Udastnik m5 v okamihu, v ktonj'nadobudne platnost Dodatok, aktivovanli na SIM karte niektoni z nasledovnlch {iastnickych
programov lde5lneho pau66lu Panter, tj. bud Panter Pro 45 €, Panter Pro 65 € alebo Panter Pro 1 00 € (dalej zvolen! 06astnicky program aj ako "Program"), alebo
ak najneskdr do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktivSciu Programu poZiadal a Podnik mu na SIM karte na zaklade tejto Ziadosti Program skutodne aktivuie, me
Udastnik pr6vo na poskytnutie niektor6ho z ni25ie definovanlch benefitov, a to:
v pripade, Ze Uaastnik m6 v okamihu, v kton/ nadobudne platnosf Dodatok, aktivovany na SIM karte riiastnicky program Panter Pro 45 € (alebo alebo ak
najneskor do'okamihu podpisu tohto Dodatku o aktivaciu tohto 0dastnickeho programu poiiadal a Podnik mu na SIM kafie na z6klade tejto Ziadosti tento
program skutodne aktivuje), Podnik Udastnikovi poskytne benefit, spodivaj0ci v poskytnuti osobitn6ho baliku 1000 mintt hovorov na prich6dzajtce roamingov6
volania v rdmci Eur6pskej inie na zfdtovacie obdobie, bez povinnosti platit za tento balik akykolvek poplatok, a to poaas rozhodnej doby, definovanej niZ5ie
v bode 3 (dalej ako "Rozhodn6 doba"), pre konkr6tne 06astnlcke 6islo, priraden6 k SIM karte ("SN"), za podmienok stanovenych v tomto 6l6nku (dalej aj ako
"Benefit 1000"). alebo
a)
b)
vpripade,Ze06astnikmAvokamihu,vktorynadobudneplatnost'Dodatok,aktivovan!naSlMkarterldastnickyprogramPanterPro65€aleboPanterProl00€
(alebo alebo ak najnesk6r do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiv6ciu tohto t6astnickeho programu poZiadal a Podnik mu na SIM karte na zaklade tejto
Ziadosti tento program skutodne aktivuje), Podnik Udastnikovi poskytne benefit spodivaj0ci v poskytnuti (i) osobitn6ho baliku '1000 minUt hovorov
na prich6dzajice roamingov6 volania v r6mci Eur6pskej tnie na zudtovacie obdobie (Benefit 1 000) a (ii) osobitn6ho baliku 1 00 minot hovorov na odch6dzajice
roamingov6 volania v ramci Eur6pskej [nie na ztdtovacie obdobie (dalej aj ako "Benefit 1 00"), v oboch pripadoch bez povinnosti platit za prislu6n! balik
akykotuek poplatok, a lo podas Rozhodnej doby, pre konkretne [6aslnfcke dislo, priraden6 k SIM karte ("SN").
Benefit 1 000 a Benefit 1 00 sa spolodne nazyv4' aj "Benefity". Pre urdenie zlozenia poskytovan6ho Benefitu resp. Benefitov na SIM karte je rozhodu.i0ce, kton/
konkretny Program bol platn! v okamihu uzatvorenia Dodatku podla bodu 1 tohto 6l6nku. V pripade, ak d6jde na SIM karte podas platnosti Dodatku k zmene
Programu na inf Program, na SIM karte osteva taky Benefit resp. tak6 zloZenie Benefitov, ak6 prisl0cha k tomu Programu, kton/ bol platn! v okamihu uzatvorenia
Dodatku.
Udastnik m6 pr6vo na vyuZivanie niektor6ho z Benefitov po6as rozhodnej doby v trvani 24 celfch za sebou idrlcich z0dtovacich obdobi, podn0c prvfm cellm
zUdtovacim obdobim po nadobudnuti platnosti Dodatku (Rozhodn6 doba). V pripade, ak bezprostredne po nadobudnuti platnosti Dodatku nasleduje diastodn6 (nie
cel6) ztdtovacie obdobie, U6astnik m6 prevo konkr6tny Beneflt vyuZivat a.j podas tohto 6iastodn6ho (alikv6tneho) z0dtovacieho obdobia, a to v plnom mnoZstevnom
rozsahu dan6ho Benefitu. Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e po uplynuti rozhodnej doby poskytovania konkr6tneho Benefitu Podnik Udastnikovi automaticky ukondi
poskytovanie Benefitu resp. oboch Benefitov.
Strana 1 / 2
iii:Niil.i 1-{i\,1D-:rt1 1-3}.2c
V pripade, ak konkr6tny Program obsahuje balik tak6ho druhu minft, ak6 su predmetom Benefitu 100 a / alebo Benefitu 1000, tak podas doby poskytovania Benefitu
resp. Benefitov sa tento balik p6vodnlich min[t spoditava s prislu6nfm balikom minrit z Benefitu 100 alebo Benelitu 1000, pridom ako prv6 sa v remci z0dtovacieho
obdobia 6erpaj0 min0ty z balika Benefitu 1 00 a / alebo Benefitu 1 000.
Zmluvn6 strany sa dohodli, ie Beneft resp. Benefity budf poskytovan6 aj pre osobitn6 ridastnicke programy VPN EU, VPN Svet a VPN Svet Plus, pridom pre 06ery
poskytovania Benefitu / Benefitov sa tieto 06astnicke programy tieZzarad'q'3 medzi "Programy", a vztahuj0 sa na ne v5etky ustanovenia tohto 6ldnku, ktor6 sa
vztahuj0 na 0dastnicke programy Panter Pro 45 €, Panter Pro 65 € alebo Panter Pro 1 00 €. Pre (dely zmien a / alebo prechodov medzi jednotliwmi Programami sa
za ekvivalent 0dastnickeho programu Panter Pro 45 € povaZuje l6astnicky program VPN EU, za ekvivalent idastnickeho programu Panter Pro 65 € sa povaZuje
Udastnicky program VPN Svet a za ekvivalent oeastnickeho programu Panter Pro 100 € sa povaZuje fdastnfcky program VPN EU Plus.
odastnik mOZe konkr6tny Benefit vyuzif do konca rozhodnei doby len spdsobom stanovenym v tomto 6l6nku; ktoni'kofvek z Benefitov, ktoni Udastnik do uplynutia
tejto doby nevyu:ije, prepadne, a U6astnik nebude maf n5rok na vrAtenie jeho nominelnej hodnoty. Benefit ani jeho dast nie je mozn6 previesf na int 6ast
telekomunikaeneho Uetu Udastnika vzfahujtcu sa na ine SN, telekomunika6n! 0det in6ho rldastnika, ani na telekomunikadnf 0det Udastnika veden! pod infm
zekaznickym 6islom ("CN"), vratit Udastnikovi ako preplatok ani vyplatif v hotovosti alebo bezhotovostnim prevodom peRaznych prostriedkov. Nevy6erpan6 dast'
ktor6hokolvek z Benefitov sa neprenesa do d'alsieho zrj6tovacieho obdobia, ak Podnik neurdi inak.
7.
Udastnik 1e opr6vnenf podas platnosti Dodatku zmenit Program iba tak, Ze mesadny poplatok za novozvoleny Program bude vysSi, ako je mesadny poplatok
za Program, stanovenf v 6ase nadobudnutia platnosti Dodatku. Pr6vo U6astnika na konkretny Benefit zanikne, ak na SIM karte poiiada o aktiveciu ineho
6dastnickeho programu! ako niektor6ho z Programov, alebo ak z inlch d6vodov prestane byt na SIM karte Program aktivovan! alebo ak bude U6astnikovi preruSen6
alebo obmedzen6 poskytovanie sluzieb prostrednictvom SIM karty. PrAvo U6astnika na Benefit v tychto pripadoch zanikne k okamihu preruSenia alebo obmedzenia
poskytovania SluZieb alebo ku koncu z06tovacieho obdobia, podas kto16ho poZiadal Udastnik o aktiv6ciu in6ho 06astnickeho programu, ako Programu. V pripade
po ukondeni dodasn6ho preruSenia alebo obmedzenia poskytovania SluZieb prostrednictvom SIM karty alebo v pripade opetovnej aktivacie niektor6ho z Programov
na SIM karte, je Podnik opr6vnen! (nie v5ak povinny) poskytovat U6astnikovi zvfhodnenia poskytovan6 mu v r6mci konkr6tneho Benefitu, av5ak uZ len podas
zost6vaj0cej dasti rozhodnel doby.
Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze pr5va a povinnosti vyplyvajtce z tohto Dodatku ie moZn6 pisomne previest na ineho idastnika iba s predch6dzajtcim pisomnlm
s0hlasom Podniku, pridom pr6va a povinnosti sa na nov6ho f6astnika prevAdzaj0 len v tom rozsahu, aky bol priznanf p6vodn6mu 06astnikovi, a len na obdobie,
ktor6 v dase prevodu osteva do uplynutia p6vodnei rozhodnej doby.
el. 7 spoloEn6 ustanovenia
Za 0dastnicke 6isla aktivne v sieti Podniku sa povaZujti pre idely tohto Dodatku aktivne telef6nne disla pridelen6 Podniku a z6rovefi priradene jednotlivyim
0dastnikom verejnfch telef6nnych sluZieb na 26klade platnej zmluvy o poskytovani verejnych sluzieb uzavretei medzi Udastnikom a Podnikom, ktor6 si jednotliWmi
[6astnikmi vyuZivan6 v sieti Podniku, pridom za tdastnicke 6isla sa nepovaZuj0 najmi krStke 6isla, 6isla pouZfvane na poskytovanie osobitnych sluZieb uveden6
v cennikoch sluZieb Podniku, audiotextov6 6isla a in6 6isla, ktor6 nie st priradovan6 rl6astnikom na z6klade Standardnlch zmhiv o poskytovani verejnlch sluZieb.
2.
Strany sa dohodli, Ze v pripade dodasn6ho preruSenia poskytovania sluZieb v zmysle prislu5nlch ustanoveni Zmluvy sa podas doby do6asn6ho preru5enia
poskytovania sluZieb neprerusuje ani nespodiva plynutie doby, po ktor0 sa m6 poskytovat ktor6kolvek z\ ihodnenie uveden6 v Dodatku. V pripade, ak je doba
poskytovania zvlhodnenia stanovena na dobu platnosti Dodatku a v dosledku dodasn6ho preruSenia poskytovania sluZieb. sa doba platnosti Dodatku predlzi, doba
poskytovania zvihodnenia sa nepredlZuje a zosteva v diZke rovnajUcej sa p6vodne dohodnutej dobe platnosti bez jej predl2enia v d6sledku preruSenia poskytovania
sluZieb.
Strany sa dohodli, Ze ak na z6klade tohto Dodatku vznikne Uiastnikovi prdvo na poskytovanie bonusovej sluZby alebo in6ho zwhodnenia, ktor6 sa v 6ase
uzatvorenia Dodatku viaze na urdit0 konkr6tnu zvihodnenI WOW ponuku (d'alej aj ako "poeiatoiny benefit"), spolodnost Orange bude pokra6ovat v poskytovani
po6iatodn6ho benefltu 0dastnikovi aj v pripade, ak v dobe, podas ktorej sa podiatodny benefit poskytu.ie (dalej ako "rozhodn5 doba"), U6astnik prejde na in0
anlhodnenri WOW ponuku; ak v5ak 06astnik podas rozhodnej doby prejde zo zuy'hodnenej WOW ponuky na program WOW alebo na inf idastnicky program,
podiatodny benefit sa mu prestane poskytovat. Ak na zdklade tohto Dodatku vznikne Ueastnikovi pr6vo na poskytovanie zvyhodnenia, ktor6 sa v dase uzatvorenia
Dodatku via2e na ur6ity konkr6tny 06astnicky program (dalej len 'podiatodnf benefit"), pri prechode na iny fdastnicky program alebo na zwhodnen0 WOW ponuku
0dastnik straca nerok na podiatodnli'benefit.ZAroveh 06astnik berie na vedomie, Ze v pripade prechodu na iny t6astnicky program alebo na in0 zwhodnen[ WOW
ponuku nemA pr6vo na beneflt, ktoni Podnik poskytuje k 0dastnickemu programu alebo k zvyhodnenej WOW ponuke, na ktor0 06astnik pre5iel.
Strany sa dohodli, Ze v pripade prevodu SIM karty na inl osobu (za prevod sa povaZuje aj pripad, ked zanikne Zmluva aj Dodatok a tieto bud0 nahraden6 inymi
zmluvnfmi dokumentmi medzi Podnikom a nowm 0dastnikom Slu2ieb, pri6om prdva azivdzky Udastnika vzfahuj0ce sa na SIM kartu prevezme nov)i'06astnik,
ktor6mu bude tieZ pridelen5 SIM karta) pr6vo 0dastnika na jednotliv6 z{hodnenia podl'a tejto prilohy neprechddza na nov6ho 06astnika a prevodom zanik6. Podnik
vsak mOZe jednostranne rozhodn0t o tom, Ze prAvo k niektor6mu zo zvyhodneni podl'a tejto prilohy nov6mu tdastnikovi poskytne, pridom v takomto pripade sa
poskytovanie predmetn6ho zvlhodnenia spravuje prisluSnlmi ustanoveniami tejto prilohy, ak sa Podnik a noW 0dastnik nedohodn0 inak. V pripade, 2e sa v s0lade
s predchadzajtcou vetou prevedie niekto16 z\^ihodnenie na noveho Idastnika, prevedie sa len jeho nevyderpanA 6ast.
Strany sa dohodli, 2e v prlpade, Ze z akychkolVek d6vodov d6jde k zmene z0dtovacieho obdobia pridelen6ho U6astnikovi (napr. zmena prv6ho a posledn6ho dia
zridtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby opr6vnene.i na uZivanie niekto16ho zo zvr/hodneni uvedenych v tejto prilohe, je Podnik opr6vneny skretit dobu
poskytovania zvfhodnenia alebo zmenit dlzku in)tch leh6t sUvisiacich s poskytnutim zvlihodnenia v prospech alebo v neprospech 0dastnika resp. osoby, na ktoru
prejde pravo na uiivanie zvfhodnenia, avSak maximalne v rozsahu 31 dni u kaZd,bho zo zvihodneni.
Strany sa t)tmto dohodli, Ze aj po ukondeni plalnosti Dodatku nadalej trvaj0 tie ustanovenia, z ktonich znenia, zmyslu alebo povahyje zrejme, Ze tieto ustanovenia sa
vztahuj0 na obdobie po ukondeni platnosti Dodatku,
Slrana2l2
ii::Nill:ii {IjiD l:'r14 l:,\ }'i
Download

Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služieb