Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
Prevodovky s ochranou proti explózii,
typové rady
R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Vydanie 02/2009
16773438 / SK
Prevádzkový návod
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Obsah
1 Všeobecné informácie ........................................................................................... 5
1.1 Použitie návodu na montáž a prevádzku ....................................................... 5
1.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov ............................................................... 5
1.3 Nároky vyplývajúce zo záruky........................................................................ 6
1.4 Vylúčenie zákonnej zodpovednosti ................................................................ 6
1.5 Poznámka o autorských právach ................................................................... 6
2 Bezpečnostné pokyny ........................................................................................... 7
2.1 Úvodné poznámky ......................................................................................... 7
2.2 Všeobecne ..................................................................................................... 7
2.3 Cieľová skupina ............................................................................................. 8
2.4 Používanie na určený účel ............................................................................. 8
2.5 Súvisiace podklady ........................................................................................ 9
2.6 Transport........................................................................................................ 9
2.7 Dlhodobé skladovanie ................................................................................. 10
2.8 Inštalácia/montáž ......................................................................................... 10
2.9 Uvedenie do prevádzky/prevádzka .............................................................. 10
2.10 Kontrola/údržba............................................................................................ 10
3 Kontrolné zoznamy .............................................................................................. 11
3.1 Pred uvedením do prevádzky ...................................................................... 11
3.2 Počas uvedenia do prevádzky ..................................................................... 12
4 Konštrukcia prevodovky ..................................................................................... 13
4.1 Princíp konštrukcie prevodu s čelným súkolesím ........................................ 13
4.2 Princíp konštrukcie plochej prevodovky ....................................................... 14
4.3 Princíp konštrukcie prevodovky s kužeľovým súkolesím ............................. 15
4.4 Princíp konštrukcie závitovkových prevodoviek ........................................... 16
4.5 Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W10-W30.......................... 17
4.6 Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W37-W47.......................... 18
4.7 Typový štítok/Typové označenie.................................................................. 19
5 Mechanická inštalácia ......................................................................................... 21
5.1 Potrebné náradie/pomôcky .......................................................................... 21
5.2 Predpoklady pre montáž .............................................................................. 22
5.3 Inštalácia prevodovky .................................................................................. 23
5.4 Prevodovka s plným hriadeľom.................................................................... 29
5.5 Prevodovky a prevodové motory v kategórii II2GD...................................... 32
5.6 Momentové páky pre násuvné prevodovky.................................................. 34
5.7 Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo
s viacdrážkovým ozubením.......................................................................... 37
5.8 Násuvné prevodovky so zverným kotúčom.................................................. 44
5.9 Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC® ........................................... 48
5.10 Montáž ochranného krytu ............................................................................ 54
5.11 Spojka adaptéra AM .................................................................................... 55
5.12 Spojka adaptéra AQ..................................................................................... 59
5.13 Adaptér s klznou spojkou AR ....................................................................... 61
5.14 Veko AD na strane pohonu .......................................................................... 63
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
3
Obsah
6 Uvedenie do prevádzky ....................................................................................... 69
6.1 Kontrola hladina oleja .................................................................................. 69
6.2 Meranie teploty povrchu a teploty oleja........................................................ 69
6.3 Závitovkové prevodovky a prevodovky SPIROPLAN® W ............................ 71
6.4 Čelné prevodovky/Ploché prevodovky/Prevodovky s kužeľovým
súkolesím ..................................................................................................... 72
6.5 Prevodovky s uzávierkou spätného chodu................................................... 73
6.6 Sledovanie otáčok........................................................................................ 74
6.7 Montáž a nastavenie sledovača otáčok WEXA/WEX .................................. 74
6.8 Montáž snímača napäţových impulzov ........................................................ 78
7 Kontrola/údržba.................................................................................................... 80
7.1 Prípravné práce pre kontrolu a údržbu prevodoviek .................................... 80
7.2 Intervaly kontroly/intervaly údržby................................................................ 81
7.3 Intervaly výmeny maziva.............................................................................. 81
7.4 Intervaly kontroly a údržby pre adaptér AL / AM / AQ. ................................ 83
7.5 Adaptér AR .................................................................................................. 83
7.6 Kontrola a údržba vstupného veka AD......................................................... 87
7.7 Kontrola a údržba prevodoviek .................................................................... 88
8 Montážne polohy ................................................................................................ 105
8.1 Označenie montážnych polôh.................................................................... 105
8.2 Legenda ..................................................................................................... 106
8.3 Čelné prevodové motory R ........................................................................ 107
8.4 Čelné prevodové motory RX ...................................................................... 110
8.5 Ploché prevodové motory F ....................................................................... 112
8.6 Kužeľové prevodové motory K................................................................... 115
8.7 Závitovkové prevodové motory S............................................................... 119
8.8 Prevodové motory SPIROPLAN® W.......................................................... 126
9 Technické údaje ................................................................................................. 132
9.1 Dlhodobé skladovanie ............................................................................... 132
9.2 Mazivá........................................................................................................ 133
10 Prevádzkové poruchy / servis........................................................................... 136
10.1 Prevodovka ................................................................................................ 136
10.2 Adaptér AM / AQ. / AL ............................................................................... 137
10.3 Veko AD na strane pohonu ........................................................................ 137
10.4 Adaptér s klznou spojkou AR ..................................................................... 137
10.5 Oddelenie služieb zákazníkom ................................................................. 138
10.6 Likvidácia ................................................................................................... 138
11 Vyhlásenie o zhode ............................................................................................ 139
11.1 Prevodové motory kategórie II2G a II2D.................................................... 139
11.2 Prevodovky kategórie II2G a II2D s adaptérom AM / AQA / AL / AD......... 140
11.3 Prevodovky kategórie II3G a II3D s adaptérom AR ................................... 141
Index .................................................................................................................... 154
4
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Všeobecné informácie
Použitie návodu na montáž a prevádzku
1
Všeobecné informácie
1.1
Použitie návodu na montáž a prevádzku
1
Návod na montáž a prevádzku je súčasţou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na
prevádzku a servis. Návod je určený pre všetky osoby, ktoré vykonávajú montáž,
inštaláciu, uvedenie do prevádzky a servis výrobku.
Návod na montáž a prevádzku musí byţ prístupný a v čitateľnom stave. Uistite sa, že si
osoby zodpovedné za zariadenie a jeho prevádzku a osoby, ktoré na zariadení pracujú
na vlastnú zodpovednosţ, prečítali celý návod na montáž a prevádzku a porozumeli mu.
V prípade nejasností, alebo pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, obráţte sa na
SEW-EURODRIVE.
1.2
Štruktúra bezpečnostných pokynov
Bezpečnostné pokyny v tomto návode na montáž a prevádzku majú nasledujúcu
štruktúru:
Piktogram
SIGNÁLNE SLOVO!
Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.
Možné následky nerešpektovania.
•
Piktogram
Príklad:
Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
Signálne slovo
Význam
Dôsledky pri
nerešpektovaní pokynu
NEBEZPEČENSTVO!
Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo
Smrţ alebo ţažké poranenie
VÝSTRAHA!
Možná nebezpečná situácia
Smrţ alebo ţažké poranenie
POZOR!
Možná nebezpečná situácia
Ľahké poranenie
POZOR!
Nebezpečenstvo vzniku
hmotných škôd
Poškodenie pohonu alebo jeho okolia
Dôležité upozornenie týkajúce
sa ochrany proti explózii
Zrušenie ochrany proti explózii
a z neho vyplývajúce riziká
Nebezpečenstvo
všeobecne
Osobitné nebezpečenstvo, napr. zásah
elektrickým prúdom
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE
SA OCHRANY PROTI
EXPLÓZII
UPOZORNENIE
Užitočné pokyny alebo praktické
rady.
Uľahčuje zaobchádzanie s
pohonom
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
5
Všeobecné informácie
Nároky vyplývajúce zo záruky
1
1.3
Nároky vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode je predpokladom na bezporuchovú
prevádzku a na splnenie prípadných nárokov plynúcich zo záručných podmienok. Preto
si predtým, ako začnete pracovaţ s týmto zariadením, prečítajte tento návod!
1.4
Vylúčenie zákonnej zodpovednosti
Dodržiavanie prevádzkového návodu je základným predpokladom pre bezpečnú
prevádzku prevodoviek do výbušného prostredia typových radov R..7, F..7, K..7, S..7,
Spiroplan® W a pre dosiahnutie udávaných vlastností a výkonových charakteristík
výrobku. SEW-EURODRIVE nepreberá žiadnu zákonnú zodpovednosţ za ublíženie na
zdraví, za vecné škody alebo za škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov
v tomto návode na montáž a prevádzku. V uvedených prípadoch je vylúčená záruka za
vecné škody.
1.5
Poznámka o autorských právach
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek – aj čiastočné - rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a iné využívanie je
zakázané.
6
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Bezpečnostné pokyny
Úvodné poznámky
2
2
Bezpečnostné pokyny
Nasledujúce základné bezpečnostné pokyny majú zabrániţ ublíženiu na zdraví a vecným
škodám. Prevádzkovateľ (zariadenia) musí zabezpečiţ rešpektovanie a dodržiavanie
týchto základných bezpečnostných pokynov. Presvedčte sa, že pracovníci zodpovední
za prevádzkové zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí pracujú na tomto
zariadení na vlastnú zodpovednosţ, tento návod na montáž a prevádzku celý prečítali
a plne mu porozumeli. Ak vám niečo nie je jasné, alebo ak potrebujete ďalšie informácie,
kontaktujte SEW-EURODRIVE.
2.1
Úvodné poznámky
Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa vzţahujú prednostne na používanie prevodoviek.
Pri používaní prevodových motorov dodržujte prosím aj bezpečnostné pokyny pre
motory v príslušnom návode na obsluhu.
Dodržiavajte aj doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách
tohto návodu na montáž a prevádzku.
2.2
Všeobecne
NEBEZPEČENSTVO!
Počas prevádzky môžu byţ na motoroch a prevodových motoroch podľa ich krytia rôzne
súčasti pod napätím, neizolované súčasti, prípadne aj pohyblivé alebo otáčajúce sa
súčasti môžu maţ horúce povrchy.
Výbušné zmesi plynov alebo určité koncentrácie prachu v ovzduší môžu pri styku
s horúcimi, elektricky vodivými a pohybujúcimi sa časţami elektrických strojov spôsobiţ
ţažké alebo smrteľné poranenia.
Smrţ alebo ţažké poranenia.
•
Všetky práce súvisiace s transportom, uskladnením, zostavením/montážou,
pripojením, uvedením do prevádzky, opravami a údržbou smie vykonávaţ len
kvalifikovaný personál. Pri tom treba bezpodmienečne dbaţ na:
– Príslušné podrobné návody na obsluhu a schémy zapojenia
– Varovné a bezpečnostné štítky na motore/prevodovom motore
– Všetky ostatné technické podklady patriace k pohonu, pokyny na uvedenie do
prevádzky a schémy zapojenia
– Špeciálne predpisy a požiadavky v závislosti od daného zariadenia
– Národné/regionálne bezpečnostné predpisy a úrazovú prevenciu.
•
Nikdy neinštalujte poškodené produkty.
•
Poškodenia bezodkladne reklamujte u dopravcu
Pri neprípustnom odstránení potrebných krytov, pri neodbornom použití, pri nesprávnej
inštalácii alebo pri nesprávnej obsluhe hrozí nebezpečenstvo ţažkého ublíženia na
zdraví alebo vznik vecných škôd.
Ďalšie informácie sú uvedené v dokumentácii. Riaďte sa kapitolou "Súvisiaca dokumentácia" (→ str. 9).
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
7
Bezpečnostné pokyny
Cieľová skupina
2
2.3
Cieľová skupina
Akékoľvek práce na mechanickej časti pohonu smú vykonávaţ len odborní pracovníci
s príslušnou kvalifikáciou. Odborní pracovníci v zmysle tohto návodu sú osoby, ktoré boli
oboznámené s konštrukciou, mechanickou inštaláciou, odstránením porúch a údržbou
výrobku, a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti mechaniky (napr. mechanik alebo mechatronik) zakončené
záverečnou skúškou.
•
Znalosţ tohto návodu na montáž a prevádzku.
Akékoľvek práce na elektrickej časti pohonu smú vykonávaţ len odborní elektrotechnici
s príslušnou kvalifikáciou. Odborní elektrotechnici v zmysle tohto návodu sú osoby, ktoré
boli oboznámené s elektrickou inštaláciou, uvedením do prevádzky, odstránením porúch
a údržbou výrobku, a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti elektrotechniky (napr. elektrotechnik alebo mechatronik)
zakončené záverečnou skúškou.
•
Znalosţ tohto návodu na montáž a prevádzku.
Všetky práce v ostatných oblastiach, ako je transport, uskladnenie, prevádzka
a likvidácia smú vykonávaţ len osoby, ktoré boli vhodným spôsobom preškolené.
2.4
Používanie na určený účel
Prevodovky / prevodové motory sú určené pre priemyselné zariadenia a smú sa používaţ
iba v súlade s údajmi v technickej dokumentácii SEW-EURODRIVE a údajmi uvedenými
na typovom štítku. Zodpovedajú platným normám a predpisom a spĺňajú požiadavky
smernice EÚ 94/9/ES.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Hnací motor pripojený k prevodovke sa smie prevádzkovaţ len za predpokladov
opísaných v kapitole "Uvedenie do prevádzky pre prevodovky / prevodové motory
v prostredí ohrozenom explóziou".
Motor, pripojený k prevodovke, sa smie používaţ s meničom frekvencie iba za
predpokladu dodržania údajov na typovom štítku prevodovky!
Keď sa prevodovka používa v kombinácii s variátorom, treba braţ navyše do úvahy
návod na obsluhu variátora.
Motor pripojený na prevodovku prostredníctvom adaptéra alebo napr. remeňa sa smie
prevádzkovaţ len vtedy, ak sa dodržia údaje na typovom štítku prevodovky.
V okolí sa nesmú nachádzaţ žiadne agresívne látky, ktoré by mohli poškodiţ lak
a tesnenia.
8
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Bezpečnostné pokyny
Súvisiace podklady
2.5
2
Súvisiace podklady
Dodatočne sa musia dodržiavaţ nasledujúce materiály a dokumenty:
2.6
•
Návod na obsluhu "Trojfázové motory s ochranou proti explózii, asynchrónne servomotory" pri prevodových motoroch a asynchrónnych prevodových servomotorov
•
Návod na obsluhu "Synchrónne servomotory s ochranou proti explózii" pri synchrónnych prevodových servomotoroch CFM a CMP
•
Prevádzkové návody prípadne zabudovaných doplnkov
•
Katalóg "Prevodovky", resp.
•
Katalóg "Prevodovka s ochranou proti explózii"
Transport
Prekontrolujte dodávku ihneď po jej dodaní. Ubezpečte sa, že nedošlo k prípadnému
poškodeniu pri transporte. Prípadné poškodenie ihneď oznámte spoločnosti zabezpečujúcej prepravu. V prípade poškodenia nie je možné uvedenie do prevádzky.
Pevne dotiahnite zaskrutkované transportné oká. Oká sú dimenzované len na hmotnosţ
motora/prevodového motora; ďalšia záţaž sa nesmie pridávaţ.
Použité závesné skrutky s okom zodpovedajú norme DIN 580. Predpisy a záţaže
uvedené v tejto norme treba bezpodmienečne dodržaţ. Ak sú na prevodovom motore
umiestnené dve závesné oká alebo závesné skrutky, je potrebné pri transporte naviazaţ
obe závesné oká (skrutky). Smer ţahu viazacieho lana alebo reţaze potom podľa
DIN 580 nesmie prekročiţ uhol 45°.
V prípade potreby použite vhodné, dostatočne primerané a dimenzované transportné
prostriedky. Použité transportné poistky odstráňte pred uvedením do prevádzky.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
9
Bezpečnostné pokyny
Dlhodobé skladovanie
2
2.7
Dlhodobé skladovanie
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Dlhodobé skladovanie" (→ str. 133).
2.8
Inštalácia/montáž
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Mechanická inštalácia" (→ str. 21)!
2.9
Uvedenie do prevádzky/prevádzka
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte hladinu oleja podľa kapitoly "Kontrola
a údržba" (→ str. 81).
Skontroluje správny smer otáčania pri rozpojenej spojke. Všímajte si pritom neprirodzené zvuky obrusovania pri pretáčaní.
Pre skúšobnú prevádzku bez výstupných prvkov zaistite lícované perá. Kontrolné
a ochranné zariadenia sa ani pri skúšobnej prevádzke nesmú vyraďovaţ z funkcie.
Pri zmenách voči normálnej prevádzke (napr. zvýšené teploty, hlučnosţ, kmitanie) sa
prevodový motor v prípade pochybností musí vypnúţ. Zistite príčinu, prípadne
kontaktujte SEW -EURODRIVE.
2.10
Kontrola/údržba
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Kontrola/údržba" (→ str. 81)!
10
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Kontrolné zoznamy
Pred uvedením do prevádzky
3
Kontrolné zoznamy
3.1
Pred uvedením do prevádzky
3
V tomto kontrolnom zozname sú uvedené všetky činnosti, ktoré podľa smernice 94/9/EG
musia byţ vykonané pred uvedením prevodovky do prevádzky v potenciálne explozívnom prostredí.
Pred uvedením do prevádzky v potenciálne explozívnom prostredí skontrolujte
Skontrolované
Informácie
v kapitole ...
Prekontrolujte dodávku ihneď po jej dodaní. Ubezpečte sa, že nedošlo k prípadnému poškodeniu pri
transporte. Prípadné poškodenie ihneď oznámte spoločnosti zabezpečujúcej prepravu. V prípade
poškodenia nie je možné uvedenie do prevádzky. Použité transportné poistky pred uvedením do prevádzky
odstráňte.
2.6
Nasledujúce údaje na typovom štítku prevodovky musia súhlasiţ s prípustnými podmienkami v danom mieste
ohrozenom explóziou:
• Skupina zariadenia
• Kategória výbušné atmosféry (ATEX)
• Atex-Zone
• Teplotná trieda
• Maximálna teplota povrchu
4.7 a 5.4
Je zabezpečené, že pri montáži prevodovky nie je prítomná žiadna výbušná atmosféra, oleje, kyseliny, plyny,
výpary alebo žiarenie?
5.2
Je dodržaná teplota prostredia podľa tabuľky mazív?
9.2
Je zabezpečené dostatočné vetranie prevodoviek a nedochádza k externému zahriatiu (napr. cez spojky)?
Teplota chladiaceho vzduchu nesmie prekročiţ 40 °C.
5.3 a 5.4
Súhlasí montážna poloha s montážnou polohou uvedenou na typovom štítku prevodovky?
Nezabúdajte: Zmena montážnej polohy sa smie vykonávaţ iba po predchádzajúcej konzultácii so
SEW-EURODRIVE. Bez predchádzajúcej dohody zaniká platnosţ schválenia ATEX!
5.3 a 8.1
Súhlasí stav oleja podľa montážnej polohy s množstvom náplne oleja, uvedeným na typovom štítku
prevodovky?
5.3
Sú všetky skrutky na kontrolu a vypúšţanie oleja, ako aj odvzdušňovacie skrutky a ventily voľne prístupné?
5.3
Majú všetky prvky, ktoré majú byţ namontované na vstupe a výstupe, schválenie ATEX?
5.5
Je zaistené, že pri samostatných prevodovkách s adaptérmi alebo vekom na strane vstupu nebudú
prekročené údaje, uvedené na typovom štítku prevodovky?
6.2
Pri montáži prevodoviek s dutým hriadeľom a zverným kotúčom:
• je kryt namontovaný správne?
5.8
Pri montáži spojky s adaptérom AM, AQA:
• žiadne dištančné puzdrá sa nesmú používaţ ako montážne pomôcky!
5.11 a 5.12
Pri montáži motora na veko AD na strane vstupu:
• má remeň medzi koncom hriadeľa na vstupnej strane a hriadeľom motora dostatočný zvodový odpor
< 109 Ω?
• Pred montážou ochranného krytu: potvrdzuje analýza rizík, vykonaná výrobcom ochranného krytu, že
sa nemôžu vyskytnúţ žiadne zdroje požiaru (napr. iskrenie v dôsledku obrusovania)?
5.14
Pri motoroch so sieţovým napájaním:
• skontrolujte, či údaje uvedené na typovom štítku prevodovky a motora súhlasia s podmienkami
prostredia v mieste použitia
6.2
Pri prevodových motoroch, napájaných cez menič: skontrolujte, či je prevodový motor schválený na
prevádzku s meničom
• parametre meniča musia zamedziţ preţaženiu prevodovky (→ typový štítok prevodovky)
6.2
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
11
Kontrolné zoznamy
Počas uvedenia do prevádzky
3
3.2
Počas uvedenia do prevádzky
V tomto kontrolnom zozname sú uvedené všetky činnosti, ktoré podľa smernice 94/9/EG
musia byţ vykonané pri uvádzaní prevodovky do prevádzky v potenciálne explozívnom
prostredí.
Pri uvádzaní prevodovky do prevádzky v potenciálne explozívnom prostredí skontrolujte
12
Skontrolované
Informácie
v kapitole ...
Po cca 3 hodinách odmerajte teplotu povrchu. Hodnota rozdielu 70 K oproti teplote prostredia sa nesmie
prekročiţ. Pri hodnote > 70 K pohon okamžite odstavte a prekonzultujte so SEW-EURODRIVE!
6.2
Odmerajte teplotu oleja. K odmeranej hodnote treba pripočítaţ 10 K.Podľa tejto hodnoty stanovte interval
výmeny maziva.
6.2
Pri prevodovkách s adaptérom AM alebo vekom AD na strane vstupu s blokovaním spätného chodu RS
dodržte:
• otáčky odklopenia blokovania spätného chodu nesmú pri menovitej prevádzke klesnúţ pod minimálnu
hodnotu.
5.11 a 5.12
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie prevodu s čelným súkolesím
4
4
Konštrukcia prevodovky
UPOZORNENIE
Nasledujúce zobrazenia sú principiálne. Slúžia iba ako pomôcka na priradenie
k zoznamom jednotlivých dielcov. V závislosti od konštrukčnej veľkosti a druhu
vyhotovenia prevodovky sa môžu vyskytovaţ odchýlky!
4.1
Princíp konštrukcie prevodu s čelným súkolesím
[59]
[100]
[47]
[181]
[42] [3]
[41]
[24]
[101]
[515]
[516]
[517]
[2]
[20]
[1]
[102]
[45]
[59]
[43]
[6] [25]
[88]
[22]
[9]
[12]
[11]
[17]
[19]
[8]
[521]
[522]
[523]
[7]
[59]
[31]
[32]
[34]
[30]
[4]
[5]
[506]
[39] [507]
[131]
[508]
[37]
19194251
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17]
Pastorok
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Výstupný hriadeľ
Lícované pero
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Dištančná rúrka
[19]
[20]
[22]
[24]
[25]
[30]
[31]
[32]
[34]
[37]
[39]
[41]
Lícované pero
Odvzdušňovací ventil
Teleso prevodovky
Skrutka so závesným okom
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Lícované pero
Dištančná rúrka
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Poistný krúžok
[42]
[43]
[45]
[47]
[59]
[88]
[100]
[101]
[102]
[131]
[181]
[506]
Valivé ložisko
Lícované pero
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
Veko prevodovky
Skrutka so šesţhrannou hlavou
Tesnenie
Uzavierací klobúčik
Uzavierací klobúčik
Lícovaná podložka
[507]
[508]
[515]
[516]
[517]
[521]
[522]
[523]
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
13
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie plochej prevodovky
4
4.2
Princíp konštrukcie plochej prevodovky
[2]
[515]
[516]
[517]
[42]
[41]
[181]
[20]
[45]
[43]
[59]
[22]
[1]
[3]
[161]
[30]
[4]
[32]
[59]
[31]
[506]
[37]
[507] [39]
[508]
[131]
[5]
[165]
[183]
[160]
[19]
[94]
[92]
[91]
[93]
[25]
[102]
[88]
[521]
[522]
[523]
[100]
[101]
[7]
[59]
[17]
[9]
[81]
[6]
[11]
[14]
[16]
19298059
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[9]
[11]
[14]
[16]
[17]
[19]
[20]
14
Pastorok
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Dutý hriadeľ
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Skrutka so šesţhrannou hlavou
Výstupná príruba
Dištančná rúrka
Lícované pero
Odvzdušňovací ventil
[22]
[25]
[30]
[31]
[32]
[37]
[39]
[41]
[42]
[43]
[45]
[59]
[81]
[88]
Teleso prevodovky
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Lícované pero
Dištančná rúrka
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Poistný krúžok
Valivé ložisko
Lícované pero
Valivé ložisko
Uzavieracia skrutka
Krúžok Nilos
Poistný krúžok
[91]
[92]
[93]
[94]
[100]
[101]
[102]
[131]
[160]
[161]
[165]
[181]
[183]
Poistný krúžok
Podložka
Pružná podložka
Skrutka so šesţhrannou hlavou
Veko prevodovky
Skrutka so šesţhrannou hlavou
Tesnenie
Uzavierací klobúčik
Záslepka
Uzavierací klobúčik
Záslepka
Uzavierací klobúčik
Tesniaci krúžok hriadeľa
[506]
[507]
[508]
[515]
[516]
[517]
[521]
[522]
[523]
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie prevodovky s kužeľovým súkolesím
4.3
4
Princíp konštrukcie prevodovky s kužeľovým súkolesím
[100]
[102]
[3]
[536]
[43] [537] [533]
[538] [534]
[535]
[20]
[22]
[45]
[101]
[2]
[59]
[114]
[113]
[42]
[19]
[59]
[119]
[25]
[84]
[116]
[523] [89] [59]
[522]
[521][88]
[1]
[7]
[8]
[59]
[6]
[59]
[83] [17]
[11]
[12]
[9]
[132]
[133]
[31]
[161]
[30] [542]
[543]
[544]
[135]
[4]
[131]
[5]
[37]
[506]
[507]
[137] [508]
[39]
19301131
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17]
[19]
[20]
[22]
Pastorok
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Výstupný hriadeľ
Lícované pero
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Dištančná rúrka
Lícované pero
Odvzdušňovací ventil
Teleso prevodovky
[25]
[30]
[31]
[37]
[39]
[42]
[43]
[45]
[59]
[83]
[84]
[88]
[89]
[100]
[101]
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Lícované pero
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Valivé ložisko
Lícované pero
Valivé ložisko
Uzavieracia skrutka
Krúžok Nilos
Krúžok Nilos
Poistný krúžok
Uzavierací klobúčik
Veko prevodovky
Skrutka so šesţhrannou hlavou
[102]
[113]
[114]
[116]
[119]
[131]
[132]
[133]
[135]
[161]
[506]
[507]
[508]
[521]
[521]
Tesnenie
Matica so zárezmi
Poistná podložka
Ochrana závitu
Dištančná rúrka
Uzavierací klobúčik
Poistný krúžok
Oporný krúžok
Krúžok Nilos
Uzavierací klobúčik
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
[522]
[523]
[533]
[534]
[535]
[536]
[537]
[538]
[542]
[543]
[544]
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
15
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie závitovkových prevodoviek
4
4.4
Princíp konštrukcie závitovkových prevodoviek
[59]
[101]
[131]
[20]
[100]
[506]
[507]
[39] [137]
[102]
[37]
[22]
[5]
[43]
[30]
[2] [61] [59]
[1]
[19]
[89]
[523] [88]
[25] [522]
[521]
[59]
[7]
[6]
[9]
[520]
[12] [519]
[518]
[11]
19304203
[1]
[2]
[5]
[6]
[7]
[9]
[11]
[12]
[19]
16
Pastorok
Koleso
Závitovka
Závitovkové koleso
Výstupný hriadeľ
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Lícované pero
[20]
[22]
[25]
[30]
[37]
[39]
[43]
[59]
[61]
Odvzdušňovací ventil
Teleso prevodovky
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Lícované pero
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
[88]
[89]
[100]
[101]
[102]
[131]
[137]
[506]
[507]
Poistný krúžok
Uzavierací klobúčik
Veko prevodovky
Skrutka so šesţhrannou hlavou
Tesnenie
Uzavierací klobúčik
Oporný krúžok
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W10-W30
4.5
4
Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W10-W30
[100]
[101]
[65]
[66]
[102]
[71]
[68]
[143]
[72]
[1]
[22]
[89]
[25]
[88]
[521]
[522]
[523]
[6]
[19]
[250]
[251]
[17]
[8]
[7]
[11]
[518]
[519]
[12] [520]
[9]
19307275
[1]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17]
Pastorok
Koleso
Výstupný hriadeľ
Lícované pero
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Dištančná rúrka
[19]
[22]
[25]
[65]
[66]
[71]
[72]
[143]
Lícované pero
Teleso prevodovky
Valivé ložisko
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Oporný krúžok
Poistný krúžok
Oporný krúžok
[88]
[89]
[100]
[101]
[102]
[132]
[183]
[250]
Poistný krúžok
Uzavierací klobúčik
Veko prevodovky
Skrutka so šesţhrannou hlavou
Tesnenie
Poistný krúžok
Tesniaci krúžok hriadeľa
Poistný krúžok
[251]
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
Poistný krúžok
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
17
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W37-W47
4
4.6
Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W37-W47
[521]
[522]
[523] [88]
[6]
[89]
[25]
[22]
[19]
[7]
[8]
[59]
[5]
[518]
[519] [11]
[520]
[33]
[32]
[12]
[9]
[59]
[44] [133]
[506]
[1]
[37]
[5]
[31]
[30]
[137]
[2]
[61]
[26] [36]
605872395
[1]
[2]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[19]
18
Pastorok
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Výstupný hriadeľ
Lícované pero
Tesniaci krúžok hriadeľa
Radiálne guľkové ložisko
Poistný krúžok
Lícované pero
[22]
[24]
[25]
[26]
[30]
[31]
[32]
[33]
[36]
[37]
Teleso prevodovky
Transportné oká
Radiálne guľkové ložisko
Kryt, 1. stupeň
Radiálne guľkové ložisko
Lícované pero
Dištančná rúrka
Poistný krúžok
Skrutka so šesţhrannou hlavou
Radiálne guľkové ložisko
[44]
[59]
[61]
[68]
[72]
[80]
[88]
[89]
[106]
[133]
O-krúžok
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
Poistný krúžok
Poistný krúžok
Lícované pero
Poistný krúžok
Uzavierací klobúčik
Závrtná skrutka
Lícovaná podložka
[137]
[150]
[183]
[506]
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
Lícovaná podložka
Šesţhranná matica
Tesniaci krúžok hriadeľa
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Konštrukcia prevodovky
Typový štítok/Typové označenie
4.7
Typový štítok/Typové označenie
4.7.1
Typový štítok
4
SEW - Eurodrive
76646 Bruchsal/Germany
RF47/A/II2GD
na r/min
40
89
N 5313
Ma Nm
Fra max
IM
ne max r/min
1380
2,6
fB
FSA GmbH, EU Code 0588
CLP HC 220 Synth. Öl / 0,65l
3,1
13,4
i 34,73
IP 65
kg
Me max Nm
RF47/A/II2GD
M1
Made in Germany
0641 543 1
210927627
fb
FRa max
FRe max
i
IM
IP..
ne max
na
Memax
Ma
MR
MRS
= prevádzkový faktor
= maximálna radiálna sila na strane výstupu
= maximálna radiálna sila na strane vstupu (s vekom AD na strane pohonu)
= prevodový pomer
= údaj o montážnej polohe
= druh krytia
[1/min] = maximálny otáčky na strane vstupu
[1/min] = otáčky na strane výstupu
[Nm]
= maximálny krútiaci moment na strane vstupu
[Nm]
= výstupný krútiaci moment
[Nm]
= preklzový krútiaci moment pri použití adaptéra AR
[Nm]
= blokovací krútiaci moment uzávierky spätného chodu
[N]
[N]
Informácie
o špeciálnom
značení
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Pri niektorých aplikáciách sa smú prevodovky, príp. prevodové motory SEW prevádzkovaţ len pri dodržaní osobitných opatrení. Pre tieto prípady je na typovom štítku
špeciálne označenie "II..X".
Nevyhnutnosţ osobitných opatrení môže maţ rôzne príčiny (napr. výhradne prerušovaný chod, redukovaný výstupný krútiaci moment atď.). Informácie o nevyhnutných
osobitných opatreniach bola kupujúcemu oznámená pri prvom uvedení prevodovky,
príp. prevodového motora, do prevádzky. Kupujúci je povinný dodržiavanie týchto
osobitných opatrení zaistiţ.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
19
Konštrukcia prevodovky
Typový štítok/Typové označenie
4
4.7.2
Typové označenie
UPOZORNENIE
Podrobný prehľad typových označení a ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej
dokumentácii:
•
katalóg "Prevodovky"
•
katalóg "Prevodové motory"
•
katalóg "Pohony pre potenciálne explozívne prostredie"
Príklad:
Prevodovka
s čelným
súkolesím
kategórie II2GD
RF
47 / A
/ II2GD
Vyhotovenie s ochranou proti explózii podľa smernice 94/9/EG
Pre priamu nadstavbu na motor
Konštrukčná veľkosţ prevodovky
Konštrukčný rad prevodovky s čelným ozubením
(vyhotovenie s prírubou)
20
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Potrebné náradie/pomôcky
5
Mechanická inštalácia
5.1
Potrebné náradie/pomôcky
•
Súprava kľúčov na skrutky
•
Momentový kľúč pre:
5
– Zverné kotúče
– Adaptér pre motor
– Veko na strane vstupu s osadením pre vystredenie
5.1.1
•
Nasadzovací prípravok
•
Vyrovnávacie prvky (podložky, dištančné krúžky) podľa potreby
•
Upevňovací materiál pre prvky na strane vstupu a výstupu.
•
Lubrikačný prostriedok (napr. NOCO®-Fluid)
•
Prostriedky na zaistenie skrutiek (pri veku s osadením pre vystredenie na strane
pohonu), napr. Loctite® 243
•
Normované dielce nie sú súčasţou dodávky
Tolerancie pri montážnych prácach
Koniec hriadeľa
Príruby
Tolerancia priemeru podľa DIN 748
• ISO k6 pri plných hriadeľoch s á Â 50 mm
• ISO m6 pri plných hriadeľoch s á > 50 mm
• ISO H7 pri dutých hriadeľoch
• Vystreďovací otvor podľa DIN 332, tvar DR
Tolerancia vystredenia osadenia, podľa DIN 42948
• ISO j6 pri b1 Â 230 mm
• ISO h6 pri b1 > 230 mm
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
21
Mechanická inštalácia
Predpoklady pre montáž
5
5.2
Predpoklady pre montáž
POZOR!
Nesprávnou montážou môže dôjsţ k poškodeniu prevodovky alebo prevodového
motora.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Dodržiavajte striktne pokyny uvedené v tejto kapitole.
Preverte, či sú splnené nasledujúce body:
•
Údaje na typovom štítku prevodového motora súhlasia s údajmi elektrickej siete.
•
Pohon nie je poškodený transportom alebo uskladnením.
•
Uistite sa, že sú splnené nasledujúce predpoklady:
Pri štandardných prevodovkách:
– Teplota prostredia zodpovedá údajom v technickej dokumentácii, na typovom
štítku a tabuľke mazív v kapitole "Mazivá" (→ str. 134).
– V okolí nie sú prítomné žiadne oleje, kyseliny, plyny, pary, žiarenie atď.
Pri osobitnom vyhotovení:
– Pohon je zhotovený v súlade s okolitými podmienkami. Rešpektujte údaje na
typovom štítku.
Pri závitovkových prevodovkách/prevodovkách SPIROPLAN® W:
– Nesmú sa vyskytovaţ vysoké externé momenty zotrvačnosti, ktoré by mohli
prevodovku zaţažiţ v smere spätného chodu.
[Pri η’ (spätný ráz) = 2 – 1/η < 0,5 samosvornosti]
22
•
Výstupné hriadele prevodovky a dosadacie plochy príruby sa musia dôkladne zbaviţ
antikoróznych prostriedkov, znečistení a pod. Použite pritom bežné rozpúšţadlo.
Rozpúšţadlá nesmú preniknúţ na tesniace manžety hriadeľových tesniacich krúžkov
– poškodenie materiálu!
•
Pokiaľ sa v okolí vyskytujú abrazívne látky, chráňte hriadeľové tesniace krúžky na
výstupnej strane proti opotrebeniu.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Inštalácia prevodovky
5.3
5
Inštalácia prevodovky
Prevodovka alebo prevodový motor sa smie inštalovaţ /montovaţ len v uvedenej
montážnej polohe. Rešpektujte údaje na typovom štítku. Prevodovky SPIROPLAN® vo
veľkostiach W10-W30 sú nezávislé od montážnej polohy.
Spodná konštrukcia musí maţ nasledujúce vlastnosti:
•
rovinnosţ
•
tlmenie chvenia
•
torzná tuhosţ
Maximálna prípustná odchýlka rovinnosti je pre pätkové a prírubové upevnenie (orientačné hodnoty s ohľadom na DIN ISO 1101):
•
Veľkosţ prevodovky  67: max. 0,4 mm
•
Veľkosţ prevodovky 77...107: max. 0,5 mm
•
Veľkosţ prevodovky 137...147: max. 0,7 mm
•
Veľkosţ prevodovky 157...187: max. 0,8 mm
Pätky krytu a nosné príruby sa nesmú navzájom skrížiţ - dodržiavajte prípustné priečne
a axiálne tlaky!
Pripevnite prevodový motor pomocou skrutiek triedy 8.8.
Pripevnite nasledujúci prevodový motor pomocou skrutiek triedy 10.9:
•
RF37, R37F s prírubou-á 120 mm
•
RF47, R47F s prírubou-á 140 mm
•
RF57, R57F s prírubou-á 160 mm
•
a ďalej RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
•
Skrutky na kontrolu hladiny a vypúšţanie oleja, ako aj odvzdušňovacie ventily, musia
byţ voľne prístupné!
•
Procesy, pri ktorých rýchlym pohybom častíc na lakovanom povrchu vzniká silný
náboj, sú vylúčené!
•
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte predpísanú náplň oleja podľa montážnej
polohy! Pozri kapitolu "Mazivá" (→ str. 134), alebo údaje na typovom štítku.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
23
5
Mechanická inštalácia
Inštalácia prevodovky
Pri tejto príležitosti skontrolujte tiež predpísanú olejovú náplň v súlade s montážnou
polohou. Pozri kapitolu "Mazivá" (→ str. 134), alebo údaje na typovom štítku.
Prevodovky sú z výroby naplnené požadovaným množstvom oleja. Nepatrné odchýlky
na kontrolnej skrutke stavu oleja sú podmienené montážnou polohou a sú prípustné
v rámci výrobných tolerancií.
Pri zmene montážnej polohy zodpovedajúcim spôsobom upravte množstvo
náplne maziva a polohu odvzdušňovacieho ventilu.
Pri prevodovkách typu K pri zmene montážnej polohy na M5 alebo M6 alebo medzi
týmito polohami prosím kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom SEW.
Pri prevodovkách typu S konštrukčnej veľkosti S47 ... S97 prosím kontaktujte pri zmene
montážnej polohy na M2 a M3 oddelenie služieb zákazníkom SEW.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Zmena montážnej polohy sa smie vykonávaţ iba po predchádzajúcej konzultácii so
SEW-EURODRIVE. Bez predchádzajúcej dohody zaniká platnosţ schválenia ATEX!
Pri nebezpečenstve elektrochemickej korózie používajte medzi prevodovkou
a pracovným strojom 2 až 3 mm hrubú oddeľovaciu vložku z plastu. Použitý plast musí
maţ elektrický zvodový odpor < 109 Ω. Elektrochemická korózia môže vzniknúţ medzi
rozdielnymi kovmi ako napr. liatinou a ušľachtilou oceľou. Svorníky takisto opatrite
podložkami z plastu!
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Skriňu prevodovky vždy ešte navyše uzemnite.
24
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Inštalácia prevodovky
5.3.1
5
Uţahovacie momenty upevňovacích skrutiek
Prevodové motory uţahujte nasledujúcimi momentmi:
Uţahovací moment Skrutka / matica
Trieda pevnosti 8.8
Skrutka / matica
[Nm]
M6
11
M8
25
M10
48
M12
86
M16
210
M20
410
M24
710
M30
1 450
M36
2 500
M42
4 600
M48
6 950
M56
11 100
Uvedené čelné prevodové motory v prírubovom vyhotovení uţahujte nasledujúcimi
zvýšenými uţahovacími momentmi:
Príruba
Prevodovka
Skrutka / matica
Uţahovací moment Skrutka / matica
Trieda pevnosti 10.9
[Nm]
120
RF37
M6
14
140
RF47
M8
35
160
RF57
M8
35
60ZR
RZ37
M8
35
70ZR
RZ47
M8
35
80ZR
RZ57
M10
69
95ZR
RZ67
M10
69
110ZR
RZ77
M12
120
130ZR
RZ87
M12
120
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
25
Mechanická inštalácia
Inštalácia prevodovky
5
5.3.2
Upevnenie prevodoviek
Prevodovka
v pätkovom
vyhotovení
Nasledujúca tabuľka znázorňuje veľkosti závitov prevodoviek v pätkovom vyhotovení
v závislosti od typu prevodovky a konštrukčnej veľkosti:
Typ prevodovky
Skrutka
R / R..F
M6
07
M8
17/27/37
RX
Prevodovky
s prírubou vo
vyhotovení B5
S
27/37
57
37
47
37/47
W
47/57/67
67
57/67
57/67
67
M16
77/87
77/87
77/87
77
77
M20
97
97/107
M24
107
97
87
87
107
97
97
M30
137
127
107/167
M36
147/167
157
127/157/187
30/37/47
47/57
M12
Nasledujúca tabuľka znázorňuje veľkosti závitov prevodoviek s prírubou B14 a/alebo
dutým hriadeľom v závislosti od typu prevodovky a konštrukčnej veľkosti:
Typ prevodovky
Skrutka
RZ
M6
07/17/27
M8
37/47
M10
57/67
M12
77/87
FAZ / FHZ
KAZ /
KHZ / KVZ
SA /
SAZ / SHZ
WA
37
10/20/30
27/37/47
37/47
47/57
37
57/67/77
57/67/77
67/77
87/97
47
M16
87/97
87/97
M20
107/127
107/127
M24
157
157
Nasledujúca tabuľka znázorňuje veľkosti závitov prevodoviek s prírubou B5 v závislosti
od typu prevodovky, konštrukčnej veľkosti a priemeru príruby:
Typ prevodovky
á
príruba
[mm]
26
K / KH..B /
KV..B / KA..B
10/20
M10
Prevodovka vo
vyhotovení
s prírubou B14
a/alebo s dutým
hriadeľom
F/
FH..B / FA..B
Skrutka
RF /
R..F / RM
FF /
FAF / FHF
KF / KAF /
KHF / KVF
SF /
SAF /SHF
WF / WAF
80
M6
10
110
M8
20
120
M6
07/17/27
140
M8
07/17/27
160
M8
07/17/27/37/47
27/37
200
M10
37/47/57/67
47
250
M12
57/67/77/87
300
M12
67/77/87
350
M16
77/87/97/107
87
87
87
450
M16
97/107/137/147
97/107
97/107
97
550
M16
107/137/147/167
127
127
660
M20
147/167
157
157
37
10/20/30/37
37
37/47
30/37/47
47
57/67
57/67
57/67
77
77
77
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Inštalácia prevodovky
5.3.3
5
Inštalácia vo vlhkých priestoroch alebo na voľnom priestranstve
Pre používanie vo vlhkých priestoroch alebo na voľnom priestranstve sa dodávajú
pohony v antikoróznom vyhotovení so zodpovedajúcim ochranným lakom na povrchu.
V prípade potreby opravte vzniknuté poškodenia laku (napr. odvzdušňovacom ventile
alebo v oblasti prepravných ôk).
Pri montáži motorov na adaptér AM, AQ, AR, AT je potrebné zatesniţ dosadacie plochy
príruby vhodným tesniacim prostriedkom, napr. Loctite® 574.
5.3.4
Ozvdzušnenie prevodovky
Odvzdušnenie nie je potrebné pre nasledujúce prevodovky:
•
R07 v montážnych polohách M1, M2, M3, M5 a M6
•
R17, R27 a F27 - v montážnych polohách M1, M3, M5 a M6
•
Prevodovky SPIROPLAN® W10, W20, W30
•
W-prevodovka SPIROPLAN® W37 a W47 v montážnej polohe M1, M2, M3, M5, M6
SEW-EURODRIVE dodáva všetky ostatné prevodovky s odvzdušňovacím ventilom
montovaným a aktivovaným podľa danej montážnej polohy.
Výnimky:
1. SEW dodáva nasledujúce prevodovky so zaslepovacou skrutkou na mieste plánovaného odvzdušňovacieho otvoru:
– Výkyvné montážne polohy, pokiaľ sú možné
– Prevodovky pre montáž v šikmej polohe
Odvzdušňovací ventil je v svorkovej skrini motora. Pred uvedením do prevádzky
musíte najvyššie položenú zaslepovaciu skrutku nahradiţ dodaným odvzdušňovacím
ventilom.
2. Pri prídavných prevodovkách, ktoré treba odvzdušniţ na vstupnej strane, je
priložený odvzdušňovací ventil v plastovom vrecku.
3. SEW dodáva prevodovky v uzavretom vyhotovení bez odvzdušňovacieho ventilu.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Zmontovanie prídavných prevodoviek s motormi alebo adaptérmi smie vykonaţ len
autorizovaná osoba. V prípade pochybností kontaktujte SEW-EURODRIVE.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
27
5
Mechanická inštalácia
Inštalácia prevodovky
Aktivovanie
odvzdušňovacieho
ventilu
Skontrolujte, či je odvzdušňovací ventil aktivovaný. Pokiaľ odvzdušňovací ventil nie je
aktivovaný, treba pred uvedením prevodovky do prevádzky odstrániţ transportnú
ochranu odvzdušňovacieho ventilu!
1. Odvzdušňovací ventil s transportnou poistkou
211319051
2. Odstránenie transportnej poistky
211316875
3. Aktivovaný odvzdušňovací ventil
211314699
28
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Prevodovka s plným hriadeľom
5.3.5
5
Lakovanie prevodovky
POZOR!
Odvzdušňovacie ventily a hriadeľové tesniace krúžky sa môžu pri lakovaní alebo
opravách laku poškodiţ.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody.
•
Odvzdušňovacie ventily a ochrannú manžetu hriadeľového tesniaceho krúžku pred
nanášaním laku dôkladne oblepte ochrannou páskou.
•
Po dokončení lakovacích prác nalepenú pásku odstráňte.
5.4
Prevodovka s plným hriadeľom
5.4.1
Montážne pokyny
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Smú sa používaţ len prvky strany vstupu a výstupu s osvedčením ATEX, pokiaľ spadajú
pod smernicu 94/9/EG.
•
Vstupné a výstupné prvky montujte len pomocou nasadzovacieho prípravku.
Na nasadenie použite vystreďovací otvor so závitom umiestnený na konci hriadeľa.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Smú sa používaţ iba remene s dostatočným elektrickým zvodovým odporom < 109 Ω.
•
Musia splniţ požiadavky podľa IEC 60695-11-10, kategória FV-0.
•
Nasadené prenosové prvky musia byţ vyvážené a nesmú vyvolávaţ žiadne neprípustné radiálne alebo axiálne sily (prípustné hodnoty pozri katalóg "Prevodové
motory" alebo "Prevodovky s ochranou proti explózii").
UPOZORNENIE
Montáž si uľahčíte, ak príslušný výstupný prvok vopred natriete mazivom alebo krátko
zahrejete (na 80 ... 100 °C).
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
29
Mechanická inštalácia
Prevodovka s plným hriadeľom
5
5.4.2
Montáž vstupných a výstupných prvkov
POZOR!
Nesprávna montáž môže maţ za následok poškodenie ložísk, krytu alebo hriadeľa.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
Montáž pomocou
nasadzovacieho
prípravku
•
Vstupné a výstupné prvky montujte len pomocou nasadzovacieho prípravku.
Na nasadenie použite strediaci otvor so závitom umiestnený na konci hriadeľa.
•
Remenice, spojky, pastorky atď. nenasúvajte na zakončenie hriadeľa v žiadnom
prípade údermi kladiva.
•
Pri montáži remeníc dodržujte správne napnutie remeňa podľa údajov výrobcu.
•
Nasadené prenosové prvky musia byţ vyvážené a nesmú vyvolávaţ žiadne neprípustné radiálne alebo axiálne sily (prípustné hodnoty pozri katalóg "Prevodové
motory" alebo "Pohony s ochranou proti explózii".
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad nasadzovacieho prípravku na montáž spojok
alebo nábojov na koniec hriadeľov prevodoviek alebo motorov. Pokiaľ možno skrutku
bez problémov dotiahnuţ, je možné prípadne ustúpiţ od použitia axiálneho ložiska na
nasadzovacom prípravku.
[2]
[1]
[3]
211368587
[1] Koniec hriadeľa prevodovky
[2] Axiálne ložisko
[3] Náboj spojky
30
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Prevodovka s plným hriadeľom
Zamedzenie
vzniku veľkých
radiálnych síl
5
Na zamedzenie vzniku veľkých radiálnych síl: Vykonajte montáž ozubených a reţazových kolies podľa obr. B.
[1]
[1]
[A]
[B]
211364235
[1] náboj
[A] nevhodné
[B] správne
UPOZORNENIE
Montáž si uľahčíte, ak príslušný výstupný prvok vopred natriete klzným prípravkom
alebo krátko zahrejete (na 80 ... 100 °C).
5.4.3
Montáž spojok
POZOR!
Vstupné a výstupné prvky, ako remenice, spojky atď., sa počas prevádzky rýchlo
pohybujú.
Nebezpečenstvo zovretia a pomliaždenia.
•
Zakryte vstupné a výstupné prvky ochranou proti dotyku.
Pri montáži spojok vykonajte nasledujúcu kompenzáciu podľa údajov výrobcu spojky.
a) maximálna a minimálna šírka medzery
b) vyosenie
c) uhol vyosenia.
a)
b)
c)
211395595
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
31
Mechanická inštalácia
Prevodovky a prevodové motory v kategórii II2GD
5
5.5
Prevodovky a prevodové motory v kategórii II2GD
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
5.5.1
•
Prevodovky a prevodové motory s ochranou proti explózii konštrukčného radu R, F,
K, W a S zodpovedajú konštrukčným predpisom skupiny zariadení II, kategória 2G
(Ex atmosféra - plyn) a 2D (Ex atmosféra - prach). Sú určené na použitie v zóne 1
a 21.
•
Prevodovky a prevodové motory s ochranou proti explózii konštrukčného radu R, F,
K, W a S zodpovedajú konštrukčným predpisom skupiny zariadení II, kategória 3G
(výbušná atmosféra je plyn) a 3D (výbušná atmosféra je prach). Sú určené na
používanie v zóne 2 a 22.
•
Prevodovky a prevodové motory konštrukčného radu W10.. sa nesmú používaţ
v prostredí ohrozenom explóziou.
Teplota prostredia
Prevodovky kategórie II2G a II2D sa smú používaţ iba pri teplotách okolia –20 °C až
+40 °C.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Pri odlišných teplotách okolia sa musia tieto zaznačiţ zodpovedajúco na typový štítok.
5.5.2
Teplotná trieda
Prevodovky / prevodové motory so sieţovým napájaním kategórie II2G (Ex atmosféra –
plyn) sú v závislosti od otáčok, prevodového pomeru a konštrukčného typu schválené
pre teplotné triedy T3 až T6. Teplotná trieda prevodovky je uvedená na typovom štítku.
Samostatné prevodovky, ako aj prevodové motory (iba štvor- a šesţpólové), pripojené
na menič, sa stanovujú podľa aplikácie po konzultácii so SEW-EURODRIVE.
5.5.3
Teplota povrchu
Maximálna teplota povrchu prevodovky kategórie II2D (v závislosti od otáčok, prevodového pomeru a montážnej polohy) je 120 °C alebo 140 °C. Vyššie teploty povrchu sú
prípustné iba po konzultácii so SEW-EURODRIVE a musia byţ vyznačené na typovom
štítku. Prevádzkovateľ zariadenia musí zaručiţ, že možné usadeniny prachu neprekročia
maximálnu hrúbku 5 mm v súlade s EN 50281-1-2.
32
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Prevodovky a prevodové motory v kategórii II2GD
5.5.4
5
Krytie
Všetky vyhotovenia prevodoviek zodpovedajú stupňu elektrického krytia IP65 podľa
EN 60529.
5.5.5
Podmienky prostredia
Musí sa zabezpečiţ dostatočné prúdenie vzduchu okolo prevodoviek a musí sa vylúčiţ
prenos tepla do prevodovky z okolia (napr. cez spojky).
5.5.6
Výkon a krútiaci moment na výstupe
Musí sa zabezpečiţ dodržanie (maximálneho) výstupného krútiaceho momentu
a prípustných radiálnych síl.
5.5.7
Špeciálne konštrukcie
Špeciálne konštrukcie (napr. upravený výstupný hriadeľ) sa v potenciálne explozívnych
oblastiach smú používaţ len po schválení firmou SEW-EURODRIVE.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
33
Mechanická inštalácia
Momentové páky pre násuvné prevodovky
5
5.6
Momentové páky pre násuvné prevodovky
POZOR!
Nesprávna montáž môže maţ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
5.6.1
•
Momentové páky pri montáži nepredpínajte!
•
Na upevnenie momentových pák používajte výhradne skrutky pevnostnej triedy 8.8.
Plochá prevodovka
Nasledujúci obrázok znázorňuje zachytenie krútiaceho momentu pri plochých prevodovkách.
d
[3]
ΔL
c
øa
[1]
øb +0.5
[2]
211366411
[1]
Skrutka
[2]
Podložka
[3]
Matica
Pri montáži kovového dorazu postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Použite skrutky [1] a podložky podľa nasledujúcej tabuľky.
2. Na zaistenie skrutkového spoja použite 2 matice [3].
3. Dotiahnite skrutku tak, aby sa dosiahlo predpätie "Í L" gumených dorazov podľa
tabuľky.
Gumené dorazy
Prevodovka
34
Priemer
Priemer
vnútorný
Dĺžka
(uvoľnené)
Šírka kotúča
Í L (napnuté)
a [mm]
b [mm]
c [mm]
d [mm]
[mm]
FA27
40
12,5
20
5
1
FA37
40
12,5
20
5
1
FA47
40
12,5
20
5
1,5
FA57
40
12,5
20
5
1,5
FA67
40
12,5
20
5
1,5
FA77
60
21,0
30
10
1,5
FA87
60
21,0
30
10
1,5
FA97
80
25,0
40
12
2
FA107
80
25,0
40
12
2
FA127
100
32,0
60
15
3
FA157
120
32,0
60
15
3
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Momentové páky pre násuvné prevodovky
5.6.2
5
Prevodovka s kužeľovým súkolesím
Následujúci obrázok znázorňuje zachytenie krútiaceho momentu pri kužeľovočelných
prevodovkách.
•
Puzdro [1] osaďte z oboch strán.
•
Stranu B prípojky namontujte zrkadlovo k strane A.
[1]
211362059
5.6.3
Prevodovka
Skrutky
Uţahovací moment
KA37
4 × M10 × 25 – 8.8
48 Nm
KA47
4 × M10 × 30 – 8.8
48 Nm
KA67
4 × M12 × 35 – 8.8
86 Nm
KA77
4 × M16 × 40 – 8.8
210 Nm
KA87
4 × M16 × 45 – 8.8
210 Nm
KA97
4 × M20 × 50 – 8.8
410 Nm
KA107
4 × M24 × 60 – 8.8
710 Nm
KA127
4 × M36 × 130 – 8.8
2 500 Nm
KA157
4 × M36 × 130 – 8.8
2 500 Nm
Závitovkové prevodovky
Nasledujúci obrázok znázorňuje zachytenie krútiaceho momentu pri závitovkových
prevodovkách.
•
Puzdro [1] osaďte z oboch strán.
[1]
211491723
Prevodovka
Skrutky
Uţahovací moment
SA37
4 x M6 × 16 – 8.8
11 Nm
SA47
4 x M8 × 20 – 8.8
25 Nm
SA57
6 x M8 × 20 – 8.8
25 Nm
SA67
8 x M12 × 25 – 8.8
86 Nm
SA77
8 x M12 × 35 – 8.8
86 Nm
SA87
8 x M16 × 35 – 8.8
210 Nm
SA97
8 x M16 × 35 – 8.8
210 Nm
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
35
Mechanická inštalácia
Momentové páky pre násuvné prevodovky
5
5.6.4
Prevodovky SPIROPLAN® W
Nasledujúci obrázok znázorňuje zachytenie krútiaceho momentu pri prevodovkách
SPIROPLAN® W.
Puzdro [1] osaďte z oboch strán.
45˚
•
[1]
211489547
36
Prevodovka
Skrutky
Uţahovací moment
WA10
4 x M6 × 16
11 Nm
WA20
4 x M6 × 16
11 Nm
WA30
4 x M6 × 16
11 Nm
WA37
4 x M8 × 20
25 Nm
WA47
4 x M10 × 25
48 Nm
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
5.7
5
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým
ozubením
UPOZORNENIE
Pri návrhu zákazníckeho hriadeľa dbajte aj na dodržiavanie konštrukčných pokynov
v katalógu prevodových motorov!
5.7.1
Pokyny na montáž
1. Naneste prípravok NOCO® a dôkladne ho rozotrite
®
O
C
O I
N U
L
F
®
O
C
O I
N U
L
F
211516171
2. Namontujte hriadeľ a zaistite ho v axiálnom smere
(montáž sa uľahčí použitím nasadzovacieho prípravku)
V nasledujúcich odsekoch sú opísané 3 spôsoby montáže:
•
2A: štandardný rozsah dodávky
•
2B: súprava na montáž/demontáž pri zákazníckom hriadeli s osadením
•
2C: súprava na montáž/demontáž pri zákazníckom hriadeli bez osadenia
2A: Montáž so štandardným rozsahom dodávky
[1]
[2]
[3]
[4]
A
[5]
211518347
[1] Krátka upevňovacia skrutka (štandardný rozsah dodávky)
[2] Pružná podložka
[3] Podložka
[4] Poistný krúžok
[5] Zákaznícky hriadeľ
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
37
5
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
2B: Montáž s montážnou/demontážnou súpravou SEW-EURODRIVE (→ str. 42)
– Zákaznícky hriadeľ s osadením
[1]
[2]
[3]
B
[4]
[5]
211520523
[1] Upevňovacia skrutka
[2] Pružná podložka
[3] Podložka
[4] Poistný krúžok
[5] Zákaznícky hriadeľ s osadením
2C: Montáž s montážnou/demontážnou súpravou SEW-EURODRIVE (→ str. 42)
– Zákaznícky hriadeľ bez osadenia
[1]
[2]
[3]
C
[4]
[5]
[6]
211522699
[1] Upevňovacia skrutka
[2] Pružná podložka
[3] Podložka
[4] Poistný krúžok
[5] Dištančná rúrka
[6] Zákaznícky hriadeľ bez osadenia
38
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
5
3. Dotiahnite upevňovaciu skrutku zodpovedajúcim momentom (pozri tabuľku).
211524875
Skrutka
Uţahovací moment [Nm]
M5
5
M6
8
M10/12
20
M16
40
M20
80
M24
200
UPOZORNENIE
Na zabránenie korózie v lícovaní odporúčame zákaznícky hriadeľ voľne pretočiţ medzi
dve dosadacie plochy!
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
39
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
5
5.7.2
Pokyny na demontáž
Opis platí len vtedy, pokiaľ bola prevodovka namontovaná pomocou montážnej/demontážnej súpravy SEW-EURODRIVE (→ str. 42). Dodržujte pokyny uvedené v kapitole
"Pokyny na montáž" (→ str. 37), body 2B alebo 2C.
1. Povoľte upevňovaciu skrutku [1].
2. Diely [2] až [4] odstráňte spolu s dištančnou rúrkou [5] (ak je prítomná).
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
211527051
[1] Upevňovacia skrutka
[2] Pružná podložka
[3] Podložka
[4] Poistný krúžok
[5] Dištančná rúrka
[6] Zákaznícky hriadeľ
3. Medzi zákaznícky hriadeľ [6] a poistný krúžok [4] nasaďte odtláčací kotúč [8]
a maticu s poistkou proti pretočeniu [7] z montážnej/demontážnej súpravy
SEW-EURODRIVE.
4. Poistný krúžok [4] nasaďte naspäţ.
40
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
5
5. Poistnú skrutku [1] zaskrutkujte naspäţ. Teraz môžete uţahovaním skrutky
prevodovku odtlačiţ z hriadeľa.
[1]
[4]
[7]
[8]
[6]
211529227
[1] Upevňovacia skrutka
[4] Poistný krúžok
[6] Zákaznícky hriadeľ
[7] Poistná matica
[8] Odtláčací kotúč
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
41
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
5
5.7.3
Montážna/demontážna súprava SEW
Montážnu/demontážnu súpravu SEW-EURODRIVE možno objednaţ podľa nasledujúceho objednávacieho čísla.
[1]
[7]
[8]
[7]
[1]
211531403
[1] Upevňovacia skrutka
[7] Matica na demontáž s poistkou proti pretočeniu
[8] Odtláčací kotúč
DH7
[mm]
M1)
C4
[mm]
C5
[mm]
WA..10
16
M5
5
5
12
4,5
18
15,7
50
643 712 5
WA..20
18
M6
5
6
13,5
5,5
20,5
17,7
25
643 682 X
WA..20, WA..30, SA..37, WA..37
20
M6
5
6
15,5
5,5
22,5
19,7
25
643 683 8
FA..27, SA..47, WA..47
25
M10
5
10
20
7,5
28
24,7
35
643 684 6
FA..37, KA..37, SA..47, SA..57, WA..47
30
M10
5
10
25
7,5
33
29,7
35
643 685 4
FA..47, KA..47, SA..57
35
M12
5
12
29
9,5
38
34,7
45
643 686 2
FA..57, KA..57, FA..67, KA..67, SA..67
40
M16
5
12
34
11,5
41,9
39,7
50
643 687 0
SA..67
45
M16
5
12
38,5
13,5
48,5
44,7
50
643 688 9
FA..77, KA..77, SA..77
50
M16
5
12
43,5
13,5
53,5
49,7
50
643 689 7
FA..87, KA..87, SA..77, SA..87
60
M20
5
16
56
17,5
64
59,7
60
643 690 0
FA..97, KA..97, SA..87, SA..97
70
M20
5
16
65,5
19,5
74,5
69,7
60
643 691 9
Typ
C6
[mm]
U-0,5
[mm]
T -0,5
[mm]
D3-0,5
[mm]
L4
Objednávacie
[mm] číslo montážnej/
demontážnej
súpravy
FA..107, KA..107, SA..97
90
M24
5
20
80
24,5
95
89,7
70
643 692 7
FA..127, KA..127
100
M24
5
20
89
27,5
106
99,7
70
643 693 5
FA..157, KA..157
120
M24
5
20
107
31
127
119,7
70
643 694 3
1) Upevňovacia skrutka
42
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
5
UPOZORNENIE
Pri popísanej montážnej súprave SEW na upevnenie zákazníckeho hriadeľa ide
o odporúčanie SEW-EURODRIVE. Treba vždy preskúšaţ, či je táto konštrukcia
schopná kompenzovaţ prítomné axiálne sily. V špeciálnych prípadoch použitia (nap r.
upevnenie hriadeľa miešačky) sa musí nasadiţ iná konštrukcia na axiálne poistenie.
V týchto prípadoch je vždy možné nasadiţ axiálne istenie vlastnej výroby. Popri tom je
potrebné zabezpečiţ, aby táto konštrukcia nevytvárala potenciálny zápalný zdroj podľa
DIN EN 13463 (napr. iskry vznikajúce pri nárazoch.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
43
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so zverným kotúčom
5
5.8
Násuvné prevodovky so zverným kotúčom
5.8.1
Montážne pokyny
POZOR!
Utiahnutie upínacích skrutiek bez namontovaného hriadeľa môže viesţ k deformácii
dutého hriadeľa.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Upínacie skrutky uţahujte len vtedy, ak je namontovaný hriadeľ.
1. Upínacie skrutky uvoľnite o niekoľko závitov (nevyskrutkujte ich úplne)!
A
B
211533579
2. Dôkladne odmastite otvor dutého hriadeľa a hnací hriadeľ bežným rozpúšţadlom.
211535755
44
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so zverným kotúčom
5
3. Odmastený dutý/hnací hriadeľ
211537931
4. Na hnací hriadeľ naneste v oblasti objímky prípravok NOCO® Fluid.
Zvieracia oblasţ zverného kotúča pritom musí zostaţ bez maziva! NOCO® Fluid sa
preto nikdy nesmie nanášaţ priamo na puzdro, pretože po zasunutí hnacieho hriadeľa
môže pasta vniknúţ do zvieracej oblasti zverného kotúča.
211540107
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
45
5
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so zverným kotúčom
5. Namontujte hnací hriadeľ.
– Dbajte na rovinnosţ vonkajších krúžkov zverného kotúča.
– Pri prevodovkách s nákružkom hriadeľa:
Namontujte zverný kotúč na doraz nákružku.
– Pri prevodovkách bez nákružku hriadeľa:
Zverný kotúč namontujte do vzdialenosti 1 až 2 mm od krytu prevodovky.
– Upínacie skrutky doţahujte postupne jednu po druhej niekoľkokrát dokola (nie
krížom) pomocou momentového kľúča. Uţahovacie momenty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
s>0mm
1-2mm
211542283
6. Po montáži skontrolujte, či je zvyšková medzera s medzi vonkajším krúžkom
a zverným kotúčom > 0 mm.
7. Namažte vonkajšiu plochu dutého hriadeľa v oblasti zverného kotúča, aby nedošlo
k vzniku korózie.
Typ prevodovky
Skrutka
Nm
SH37
WH37
M5
5
WH47
M6
12
M8
30
KH37...77
FH37...77
SH47...77
KH87/97
FH87/97
SH87/97
KH107
FH107
M10
59
KH127/157
FH127/157
M12
100
KH167
M16
250
KH187
M20
470
max.1)
60°
1) maximálny uhol utiahnutia na jeden krok
46
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so zverným kotúčom
5.8.2
5
Pokyny na demontáž
POZOR!
Nebezpečenstvo zovretia a pomliaždenia pri nesprávnej montáži ţažkých súčastí.
Nebezpečenstvo poranenia.
•
Rešpektujte nasledujúce pokyny na demontáž.
•
Správne namontujte zverný kotúč.
1. Upínacie skrutky povoľujte jednu po druhej vždy o štvrtinu otáčky, aby nemohlo dôjsţ
k vzpriečeniu vonkajších krúžkov.
2. Rovnomerne a postupne uvoľnite upínacie skrutky. Upínacie skrutky sa nesmú úplne
vyskrutkovaţ.
3. Vymontujte hriadeľ, resp. stiahnite náboj z hriadeľa. (Prípadnú vrstvu hrdze, ktorá sa
môže vytvoriţ na hriadeli pred nábojom, treba najprv odstrániţ).
4. Snímte zverný kotúč z náboja.
5.8.3
Očistenie a namazanie
Demontované zverné kotúče netreba rozoberaţ pred novým upevnením.
Pokiaľ je zverný kotúč znečistený, vyčistite ho a namažte.
Namažte kužeľové plochy niektorým z nasledujúcich mazív:
Mazivo (Mo S2)
Konzistencia
Molykote 321 (klzný lak)
Molykote Spray (práškový sprej)
Molykote G Rapid
Aemasol MO 19P
Aemasol DIO-sétral 57 N (klzný lak)
Sprej
Sprej
Sprej alebo pasta
Sprej alebo pasta
Sprej
Namažte upínacie skrutky viacúčelovou vazelínou, napr. Molykote BR 2 alebo
podobnou.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
47
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
5
5.9
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
1. Vyčistite zákaznícky hriadeľ a vnútornú stranu dutého hriadeľa. Uistite sa, že sú
odstránené všetky zvyšky tukov a olejov.
2. Na zákaznícky hriadeľ namontujte narážací krúžok a objímku.
211941003
3. Na objímku naneste prípravok NOCO®-Fluid a dôkladne ho rozotrite.
O
C
O D
N UI
L
F
®
211938827
4. Nasuňte prevodovku na zákaznícky hriadeľ.
211936651
48
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
5
5. Namontujte momentovú páku (nedoţahujte skrutky).
K...
F...
S...
211943179
6. Nasuňte objímku až po doraz do prevodovky.
211945355
7. Pevne dotiahnite všetky upevňovacie skrutky momentovej páky.
211947531
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
49
5
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
8. Objímku zaistite dorazovým krúžkom. Dorazový krúžok na objímke dotiahnite
príslušným momentom podľa nasledujúcej tabuľky:
212000907
Typ
Poniklované
[štandard]
Ušľachtilá oceľ
KT/FT
ST/WT
–
37
18
Uţahovací moment [Nm]
7,5
37
47
18
7,5
47
57
18
7,5
57, 67
67
35
18
77
77
35
18
87
87
35
18
97
97
35
18
107
–
38
38
127
–
65
65
157
–
150
150
9. Uistite sa, že sú všetky skrutky povolené a nasuňte zverný kotúč na dutý hriadeľ.
212003083
50
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
5
10.Nasuňte protikus objímky na zákaznícky hriadeľ aj na dutý hriadeľ.
212005259
11.Zverný kotúč dôkladne usaďte.
12.Poklepte ľahko na protibežnú objímku aby ste sa uistili, že pevne sedí v dutom
hriadeli.
212007435
13.Skontrolujte, či zákaznícky hriadeľ "sedí" v protikuse objímky.
212009611
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
51
5
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
14.Skrutky zverného kotúča dotiahnite len rukou a presvedčte sa, že oba krúžky
zverného kotúča sú rovnobežné.
212011787
15.Upínacie skrutky dotiahnite jednu po druhej niekoľkokrát dokola (nie krížom) zodpovedajúcim krútiacim momentom podľa nasledujúcej tabuľky:
> 0mm
212013963
Typ
52
Poniklované
[štandard]
KT/FT
ST/WT
Ušľachtilá oceľ
Uţahovací moment [Nm]
–
37
4,1
6,8
37
47
10
6,8
47
57
12
6,8
57, 67
67
12
15
77
77
30
30
87
87
30
50
97
97
30
50
107
–
59
65
127
–
100
120
157
–
100
120
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
5
16.Po montáži skontrolujte, či je zvyšková medzera s medzi vonkajším krúžkom
a zverným kotúčom > 0 mm.
17.Zvyšková medzera medzi protikusom objímky a koncom dutého hriadeľa a medzera
medzi dorazovým krúžkom objímky a zverným krúžkom musí byţ > 0 mm.
> 0 mm
> 0 mm
212016139
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
53
Mechanická inštalácia
Montáž ochranného krytu
5
5.10
Montáž ochranného krytu
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Pred montážou nezabúdajte
•
na bezchybný lepený spoj medzi tesnením a krytom
•
na to, aby otvory v tesnení a kryte navzájom lícovali
POZOR!
Výstupné prvky sa počas prevádzky rýchlo pohybujú.
Nebezpečenstvo zovretia a pomliaždenia.
•
Pred začatím prác vypnite napájanie motora a zabezpečte ho proti neúmyselnému
zapnutiu!
•
Zakryte vstupné a výstupné prvky ochranou proti dotyku.
5.10.1 Montáž pevného krycieho veka
1
2
1. Pred upevnením krytu najprv odstráňte plastové zátky na kryte prevodovky (pozrite
obr. 1)
2. Krycie veko upevnite pomocou priložených skrutiek na kryt prevodovky (pozrite
obr. 2)
54
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Montáž ochranného krytu
5
5.10.2 Montáž bez krycieho veka
V špeciálnych prípadoch použitia ako napr. priechodné hriadele nemôžete namontovaţ
krycie veko. V takých prípadoch je možná prevádzka bez krycieho veka, pokiaľ výrobca
stroja alebo zariadenia pomocou zodpovedajúcich doplnkov zaistí splnenie požadovaného stupňa ochrany podľa DIN EN 13463-1.
Ak sú kvôli tomu potrebné osobitné opatrenia pri obsluhe alebo údržbe, musia byţ
opísané v návode na obsluhu zariadenia alebo súčasti.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
55
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AM
5
5.11
Spojka adaptéra AM
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Dištančné puzdrá sa nesmú použiţ ako montážna pomôcka!
5.11.1 Adaptér EC AM63 - 280 / Adaptér NEMA AM56 - 365
212099979
[1]
Hriadeľ motora
[479] Polovica spojky
[481] Nastavovacia skrutka so zárezom
[484] Lícované pero
[491] Dištančná rúrka
1. Vyčistite hriadeľ motora a plochy prírub motora i adaptéra.
2. Odstráňte tesné pero hriadeľa motora a nahraďte ho tesným perom [484], ktoré je
súčasţou dodávky (nie AM63 a AM250).
3. Zahrejte polovicu spojky [479] cca na 80-100 °C a nasuňte ju na hriadeľ motora.
Polohu nastavte nasledujúcim spôsobom:
– Adaptér IEC AM63 - 225 na doraz k nákružku hriadeľa motora.
– Adaptér IEC AM250 - 280 na rozmer A.
– Adaptér NEMA pomocou dištančnej rúrky [491] na rozmer A.
4. Zaistite lícované pero a polovicu spojky pomocou závitového kolíka [481] s použitím
uţahovacieho momentu TA podľa tabuľky na hriadeli motora.
56
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AM
5
5. Skontrolujte rozmer A.
6. Utesnite stykové plochy medzi adaptérom a motorom vhodným prostriedkom na
utesnenie plôch.
7. Namontujte motor na adaptér, zuby spojky na hriadeli adaptéra pritom musia
zasahovaţ do plastovej vačky.
63 / 71
80 / 90
100 / 112
132
160 / 180
200
225
250 / 280
A
IEC AM
24,5
31,5
41,5
54
76
78,5
93,5
139
TA
1,5
1,5
4,8
4,8
10
17
17
17
Závit
M4
M4
M6
M6
M8
M10
M10
M10
NEMA AM
56
143 / 145
182 / 184
213 / 215
254 / 256
284 / 286
324 / 326
364 / 365
A
46
43
55
63,5
78,5
85,5
107
107
TA
1,5
1,5
4,8
4,8
10
17
17
17
Závit
M4
M4
M6
M6
M8
M10
M10
M10
UPOZORNENIE
Na zabránenie korózie v lícovaní odporúčame na hriadeľ motora pred montážou polovíc
spojky naniesţ NOCO®-Fluid.
POZOR!
Pri montáži motora na adaptér môže do adaptéra preniknúţ vlhkosţ.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Utesnite adaptér anaerobným kvapalinovým tesnením
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
57
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AM
5
Prípustné
zaţaženia
POZOR!
Pri montáži motora môže dôjsţ k vzniku neprípustne vysokých zaţažení.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Hodnoty zaţaženia uvedené v nasledujúcej tabuľke nesmú byţ v žiadnom prípade
prekročené.
X
Fq
18513419
Fq1) [N]
Typ adaptéra
58
IEC
NEMA
x1) [mm]
IEC-adaptér
Adaptér NEMA
AM63/71
AM56
77
530
410
AM80/90
AM143/145
113
420
380
AM100/112
AM182/184
144
2 000
1 760
AM1322)
AM213/21522)
1 600
1 250
AM132..
AM213/215
4 700
3 690
186
AM160/180
AM254/286
251
4 600
4 340
AM200/225
AM324-AM365
297
5 600
5 250
AM250/280
–
390
11 200
–
1)
Maximálna prípustná sila nadstavbového motora Fqmax sa pri zväčšení odstupu ţažiska x musí lineárne
znížiţ. Pri zmenšení vzdialenosti ţažiska x nie je prípustné žiadne zvýšenie maximálnej možnej sily Fqmax.
2)
Priemer výstupnej príruby adaptéra: 160 mm
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AM
Adaptér AM
s blokovaním
spätného chodu
AM../RS
5
Pred montážou alebo pred uvedením do prevádzky skontrolujte smer otáčania pohonu.
V prípade chybného smeru otáčania prosím kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom
SEW-EURODRIVE.
Uzávierka spätného chodu má bezúdržbovú prevádzku a nevyžaduje žiadnu ďalšiu
údržbu. Blokovanie spätného chodu má v závislosti od konštrukčnej veľkosti takzvané
minimálne otáčky odklopenia (pozri nasledovnú tabuľku).
.
POZOR!
Pri podkročení minimálnych otáčok odklopenia sa blokovacie poistky spätného chodu
viac opotrebovávajú a vplyvom trenia sa viac zahrievajú.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Pri menovitej prevádzke nesmie dôjsţ k podkročeniu minimálnych otáčok
odklopenia.
•
Počas rozbehu a brzdenia je podkročenie minimálnych otáčok odklopenia prípustné.
Maximálny blokovací moment uzávierky
spätného chodu
[Nm]
Minimálne otáčky
odklopenia
[1/min]
AM80/90/RS,
AM143/145/RS
65
820
AM100/112/RS,
AM182/184/RS
425
620
AM132/RS,
AM213/215/RS
850
530
AM160/180/RS,
AM254/286/RS
1 450
480
AM200/225/RS,
AM324-365/RS
1 950
450
AM250/280/RS,
1 950
450
Typ
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
59
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AQ.
5
5.12
Spojka adaptéra AQ.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Dištančné puzdrá sa nesmú použiţ ako montážna pomôcka!
5.12.1 Adaptér AQA80 - 190 / Adaptér AQH80 - 190
AQA
AQH
479
479
1
1
2
A
3
A
212114955
1 Hriadeľ motora
2 Závitový kolík
3 Skrutka
AQA = s drážkou pre lícované pero
AQH = bez drážky pre lícované pero
1. Vyčistite hriadeľ motora a plochy prírub motora i adaptéra.
2. Vyhotovenie AQH: Povoľte skrutky na polovici spojky [479] a uvoľnite kónické
spojenie.
3. Zahrejte polovicu spojky (80 °C - 100 °C) a nasuňte ju na hriadeľ.
Vyhotovenie AQA / AGH: až na vzdialenosţ "A" (pozri tabuľku).
60
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AQ.
5
4. Vyhotovenie AQH: Skrutky polovíc spojky dotiahnite rovnomerne do kríža, niekoľkokrát dokola. sDbajte na to, aby boli všetky skrutky dotiahnuté uţahovacím
momentom TA podľa nasledujúcej tabuľky.
Vyhotovenie AQA: Zaistite polovicu spojky závitovým kolíkom (pozri tabuľku).
5. Prekontrolujte polovicu spojky (vzdialenosţ "A" pozri tabuľku).
Namontujte motor na adaptér, čeľuste oboch polovíc spojky pritom do seba musia
vzájomne zapadaţ. Požadovaná sila na spojenie oboch polovíc spojky po konečnej
montáži vzrastie, čím sa vylúči riziko axiálneho zaţaženia susedných ložísk.
UPOZORNENIE
Len pri AQA, pri AQH nedovolené: Na zabránenie korózie v lícovaní odporúčame na
hriadeľ motora pred montážou polovíc spojky naniesţ NOCO®-Fluid.
POZOR!
Pri montáži motora na adaptér môže do adaptéra preniknúţ vlhkosţ.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Utesnite adaptér anaerobným kvapalinovým tesnením
5.12.2 Nastavovacie rozmery / uţahovacie momenty
Typ
Veľkosţ
spojky
AQA /AQH 80 /1/2/3
AQA /AQH 100 /1/2
AQA /AQH 100 /3/4
AQA /AQH 140 /1/2
AQA /AQH 140 /3
AQA /AQH 190 /1/2
AQA /AQH 190 /3
Skrutky DIN 912
Uţahovací moment TA
[Nm]
AQA
AQH
AQA
AQH
M5
M4
2
3
M5
M5
2
6
M8
M5
10
6
M8
M6
10
10
44,5
19/24
AQA /AQH 115 /1/2
AQA /AQH 115 /3
Vzdialenosţ "A"
[mm]
39
53
62
24/28
28/38
38/45
62
62
74,5
76,5
100
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
61
Mechanická inštalácia
Adaptér s klznou spojkou AR
5
5.13
Adaptér s klznou spojkou AR
1
2
3
4
5
6
[1] Spínacia vačka
[2] Snímač impulzov
[3] Unášací kotúč spojky
8
7
[4] Trecie obloženie
[5] Tanierová pružina
[6] Drážkovaná matica
[7] Náboj
[8] Relé kontroly otáčok
Pohony s klznou spojkou sa skladajú zo sériového ozubeného prevodu a motora /
motora s meniteľným prevodom, medzi ktorými je zabudovaný adaptér. V tomto adaptéri
je umiestnená klzná spojka. Pri prevodových motoroch s dvojitou prevodovkou sa môže
klzná spojka nachádzaţ medzi prvou a druhou prevodovkou.
Klzný náboj na strane motora [7] s tanierovými pružinami [5] a maticou so zárezmi [6]
unáša na strane výstupu cez klzné obloženie [4] kotúča unášača [3] spojkový tanier so
závlačkou. Klzný moment je z výroby nastavený individuálne podľa konkrétnej
konštrukcie pohonu.
Otáčky spojkového taniera na strane výstupu sa snímajú snímačom impulzov [2]
a odosielajú sa ďalej na skúšobné zariadenie [8]. Ako skúšobné zariadenia sa používajú
sledovače otáčok a sledovače sklzu. Môžu sa montovaţ spolu so stýkačmi, istiacimi
blokmi atď. na normalizovanej lište 35 mm (podľa DIN EN 50 022) v rozvádzači, alebo
pripevniţ prostredníctvom dvoch otvorov
5.13.1 Sledovač WEX
Sledovač otáčok [8] sa používa na prevodových motoroch s konštantnými otáčkami a je
pripojený na snímač impulzov [2] v adaptéri.
62
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Adaptér s klznou spojkou AR
5
5.13.2 Montáž
Montáž snímača
impulzov
1. Z hnacieho motora odmontujte kryt ventilátora
2. Pomaly otáčajte koncom hriadeľa na motore alebo adaptéri, až uvidíte spínaciu vačku
(= hlava cylindrickej skrutky) v závitovom otvore.
3. Zaskrutkujte snímač impulzov až sa dotkne spínacej vačky
4. Otočte snímač impulzov [1] o 2 otáčky (zodpovedá odstupu 2 mm)
[1]
2 mm
5. Zaistite snímač impulzov z vonkajšej strany kontramaticou.
6. Kontrola: Otáčajte pomaly koncom hriadeľa motora, resp. adaptéra.
Správna montáž: Spínacia vačka sa nedotýka snímača.
7. Namontujte kryt ventilátora.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Sledovač otáčok sa musí nachádzaţ mimo potenciálne explozívneho prostredia.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
63
Mechanická inštalácia
Veko AD na strane pohonu
5
Pripojenie
sledovačov
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Neveďte prívody viacžilovými vedeniami, aby sa zamedzilo väzbe rušivých
impulzov. Maximálne dĺžky vedenia 500 m pri priereze žíl 1,5 mm2. Pri nebezpečenstve rušenia silnoprúdovým alebo riadiacim vedením, ako aj pri dĺžkach
vedenia nad 10 m používajte tienené káble.
Dbajte na všeobecne platné normy. Predovšetkým v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu!
1. Pri vyhotovení so sledovačom otáčok WEX
Pripojte inkrementálny snímač adaptéra na sledovač otáčok
•
cez dvojžilové vedenie.
•
Inkrementálny snímač generuje 1 impulz na otáčku
2. Pripojte sledovač otáčok podľa príslušnej priloženej schémy.
5.14
Veko AD na strane pohonu
Pri montáži hnacích prvkov dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Montáž vstupných
a výstupných prvkov" (→ str. 30).
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Smú sa používaţ iba remene s dostatočným elektrickým zvodovým odporom (< 109 Ω).
•
64
Pred montážou ochranného krytu treba na základe analýzy rizík preukázaţ, že sa
nemôžu vyskytnúţ žiadne zdroje požiaru (napr. iskrenie v dôsledku obrusovania).
Analýzu rizík musí vykonaţ výrobca ochranného krytu.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Veko AD na strane pohonu
5
5.14.1 Veko so základnou doskou motora AD../P
Montáž motora a nastavenie základnej dosky motora
212119307
[1] Základná doska motora
[2] Svorník so závitom (iba AD6/P / AD7/P)
[3] Podpera (len AD6/P / AD7/P)
[4] Matice
[5] Závitový stĺpik
1. Základnú dosku motora nastavte rovnomerným dotiahnutím nastavovacích matíc do
požadovanej montážnej polohy. Pri čelných prevodovkách prípadne odstráňte pre
najnižšiu polohu závesnú skrutku s okom; opravte poškodené miesta na laku.
2. Polohujte motor na základnej doske (konce hriadeľov musia lícovaţ) a upevnite ho.
3. Namontujte vstupné prvky na vstupný koniec hriadeľa a na hriadeľ motora
a vzájomne vyrovnajte vstupné prvky, koniec hriadeľa a hriadeľ motora; v prípade
potreby znova upravte polohu motora.
4. Nasaďte prenosové prvky (klinový remeň, reţaz, ...) a napnite ich rovnomerným
pohybom základnej dosky motora. Medzi základnou doskou motora a stĺpikmi pritom
nesmie byţ pnutie.
5. Matice, ktoré nie sú využité na nastavenie polohy, pevne dotiahnite, aby sa
dostatočne fixovali závitové stĺpiky.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
65
5
Mechanická inštalácia
Veko AD na strane pohonu
5.14.2 Iba AD6/P a AD7/P
Matice svorníkov pred nastavením povoľte tak, aby sa svorníky mohli v podpere voľne
pohybovaţ v axiálnom smere. Matice utiahnite až po dosiahnutí definitívnej polohy
prestavenia. Základnú dosku motora nenastavujte pomocou podpier.
5.14.3 Veko s osadením pre vystredenie AD../ZR
Montáž prvkov na veko s osadením pre vystredenie
1. Na upevnenie aplikácie musia byţ skrutky pripravené na určitú primeranú dĺžku. Dĺžka
l nových skrutiek sa stanoví podľa:
212121483
[l] t+a
[t] hĺbka zaskrutkovania (pozri tabuľku)
[a] hrúbka aplikácie
[s] upevňovací závit (pozri tabuľku)
Zaokrúhlite vypočítanú dĺžku skrutiek na najbližšiu nižšiu normalizovanú
hodnotu.
2. Vyskrutkujte upevňovaciu skrutku z osadenia pre vystredenie.
3. Vyčistite styčnú plochu a osadenie pre vystredenie.
66
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Veko AD na strane pohonu
5
4. Vyčistite závity nových skrutiek a prvých niekoľko závitov potrite prostriedkom na
zaistenie skrutiek (napr. Loctite® 243).
5. Nasaďte aplikáciu podľa osadenia pre vystredenie a dotiahnite upevňovacie skrutky
uvedeným momentom TA (pozri tabuľku).
Typ
Hĺbka
zaskrutkovania
t [mm]
Upevňovací
závit
s
Uţahovací moment
TA pre spojovacie skrutky (svorníky)
triedy pevnosti 8.8 [Nm]
AD2/ZR
25,5
M8
25
AD3/ZR
31,5
M10
48
AD4/ZR
36
M12
86
AD5/ZR
44
M12
86
AD6/ZR
48,5
M16
210
AD7/ZR
49
M20
410
AD8/ZR
42
M12
86
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
67
Mechanická inštalácia
Veko AD na strane pohonu
5
Prípustné
zaţaženia
POZOR!
Pri montáži motora môže dôjsţ k vzniku neprípustne vysokých zaţažení.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Hodnoty zaţaženia uvedené v nasledujúcej tabuľke sa v žiadnom prípade nesmú
prekročiţ.
x
Fq
212123659
Typ
x1)
[mm]
Fq1)
[N]
AD2/ZR
193
330
AD3/ZR
274
AD4/ZR2)
AD4/ZR
68
361
1 400
1 120
3 300
AD5/ZR
487
3 200
AD6/ZR
567
3 900
AD7/ZR
663
10 000
AD8/ZR
516
4 300
1)
Maximálne hodnoty zaţaženia pre svorníky s triedou pevnosti 8.8. Maximálna prípustná sila pripojeného
motora Fqmax sa pri zväčšení odstupu ţažiska x musí lineárne znížiţ. Pri zmenšení odstupu ţažiska nie
je prípustné zväčšenie Fqmax.
2)
Priemer výstupnej príruby adaptéra: 160 mm
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Veko AD na strane pohonu
5
5.14.4 Veko s blokovaním spätného chodu AD../RS
Pred montážou alebo pred uvedením do prevádzky skontrolujte smer otáčania pohonu.
V prípade chybného smeru otáčania prosím kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom
SEW-EURODRIVE.
Blokovanie spätného chodu má bezúdržbovú prevádzku a nevyžaduje žiadnu ďalšiu
údržbu. Blokovanie spätného chodu má v závislosti od konštrukčnej veľkosti takzvané
minimálne otáčky odklopenia (pozri nasledovnú tabuľku).
POZOR!
Pri podkročení minimálnych otáčok odklopenia sa blokovacie poistky spätného chodu
viac opotrebovávajú a vplyvom trenia sa viac zahrievajú.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Pri menovitej prevádzke nesmie dôjsţ k podkročeniu minimálnych otáčok
odklopenia.
•
Počas rozbehu a brzdenia je podkročenie minimálnych otáčok odklopenia prípustné.
Maximálny blokovací moment uzávierky
spätného chodu
[Nm]
Minimálne otáčky
odklopenia
[1/min]
AD2/RS
65
820
AD3/RS
425
620
AD4/RS
850
530
AD5/RS
1 450
480
AD6/RS
1 950
450
AD7/RS
1 950
450
AD8/RS
1 950
450
Typ
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
69
I
6
Uvedenie do prevádzky
Kontrola hladina oleja
0
6
Uvedenie do prevádzky
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Pred uvedením do prevádzky sa musí skontrolovaţ stav oleja, predpísaný pre danú
montážnu polohu. Skrutky na kontrolu stavu a vypúšţanie oleja, ako aj odvzdušňovacie
skrutky a ventily musia byţ voľne prístupné.
6.1
Kontrola hladina oleja
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či množstvo olejovej náplne zodpovedá danej
montážnej polohe. Dodržiavajte pritom pokyny uvedené v kapitole "Kontrola hladiny
oleja a výmena oleja" (→ str. 89).
6.2
Meranie teploty povrchu a teploty oleja
UPOZORNENIE
Údaje maximálnej teploty povrchu, uvedené na typovom štítku, platia pri meraniach
teploty za normálnych podmienok prostredia a inštalácie. Už nepatrné zmeny týchto
podmienok (napr. obmedzené priestory pri inštalácii) môžu podstatne ovplyvniţ charakteristiku zahrievania.
6.2.1
Meranie teploty povrchu
Počas prevádzky prevodovky je bezpodmienečne nutné vykonaţ meranie povrchovej
teploty prevodovky v stave maximálneho zaţaženia. Meranie možno vykonaţ s bežnými
prístrojmi na meranie teploty. Teplota povrchu sa zisţuje na rozhraní prevodovky
a motora v mieste, kde poloha skrinky svorkovnice zabraňuje vplyvu vetrania ventilátora
motora. Maximálna povrchová teplota sa dosiahne asi po 3 hodinách prevádzky; rozdiel
povrchovej teploty voči teplote okolia nesmie prekročiţ hodnotu 70 K.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Pri vyššej hodnote rozdielu teploty sa pohon musí okamžite odstaviţ. V takomto prípade
bezpodmienečne konzultujte SEW-EURODRIVE
Pri prevodovkách s adaptérom AM, AQ, AR alebo vekom AD na strane pohonu sa teplota
povrchu meria na spojovacom šve medzi prírubou prevodovky na strane vstupu
a prírubou motora na strane výstupu (pozri nasledujúci obrázok).
70
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Uvedenie do prevádzky
Meranie teploty povrchu a teploty oleja
I
6
0
°C
18669579
6.2.2
Meranie teploty oleja
Teplota oleja sa musí meraţ, aby bolo možné stanoviţ intervaly výmeny maziva opísané
v kapitole "Kontrola a údržba" (→ str. 81). Teplota sa musí meraţ v spodnej časti
prevodovky. Pri prevodovkách s vypúšţacou skrutkou olej sa teplota musí meraţ na
vypúšţacej skrutke. K odmeranej hodnote sa musí pripočítaţ 10 K. Pomocou takto
zistenej hodnoty teploty oleja sa určí interval výmeny maziva.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
71
I
6
Uvedenie do prevádzky
Závitovkové prevodovky a prevodovky SPIROPLAN® W
0
6.3
Závitovkové prevodovky a prevodovky SPIROPLAN® W
UPOZORNENIA
Upozornenie: Pri závitovkových prevodovkách konštrukčného radu S..7 bol smer
otáčania výstupného hriadeľa oproti konštrukčnému radu S..2 zmenený z pravotočivého na ľavotočivý. Obrátenie smeru otáčania: vymeňte dve fázy v prívode motora.
6.3.1
Čas zábehu
Prevodovky SPIROPLAN® a závitovkové prevodovky potrebujú čas zábehu najmenej
48 h, aby sa dosiahla maximálna účinnosţ. Ak sa prevodovka používa v oboch smeroch
otáčania, pre každý smer otáčania platí vlastný čas zábehu. Tabuľka udáva priemerné
zníženie výkonu počas času zábehu.
Závitovkové
prevodovky
Závitovka
Rozsah i
Zníženie η
1-stupňová
cca 50 ... 280
cca 12 %
2-stupňová
cca 20 ... 75
cca 6 %
3-stupňová
cca 20 ... 90
cca 3 %
4-stupňová
–
–
5-stupňová
cca 6 ... 25
cca 3 %
6-stupňová
cca 7 ... 25
cca 2 %
Prevodovky
Spiroplan®
72
W10 / W20 / W30
W37 / W47
Rozsah i
Zníženie η
Rozsah i
Zníženie η
cca 35 ... 75
cca 15 %
cca 20 ... 35
cca 10 %
cca 10 ... 20
cca 8
cca 8 %
cca 30 ... 70
cca 8 %
cca 5 %
cca 10 ... 30
cca 5 %
cca 6
cca 3 %
cca 3 ... 10
cca 3 %
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Uvedenie do prevádzky
Čelné prevodovky/Ploché prevodovky/Prevodovky s kužeľovým súkolesím
I
6
0
6.4
Čelné prevodovky/Ploché prevodovky/Prevodovky s kužeľovým súkolesím
6.4.1
Samostatné prevodovky
Pri prevodovkách s adaptérom alebo s vekom na strane pohonu sa musí zaistiţ, že údaje
uvedené na typovom štítku prevodovky sa neprekročia. Musí sa vylúčiţ preţaženie
prevodovky.
6.4.2
Motory s napájaním zo siete
Skontrolujte, či údaje uvedené na typovom štítku prevodovky a motora súhlasia
s podmienkami prostredia v mieste inštalácie.
6.4.3
Prevodové motory napájané cez menič
•
Preverte, či je pre prevodový motor prípustná prevádzka s meničom frekvencie
(Typový štítok).
•
Parametre meniča musia zabrániţ preţaženiu prevodovky. Zodpovedajúce prípustné
výkonové parametre prevodovky zistíte z typového štítku.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
73
I
6
Uvedenie do prevádzky
Prevodovky s uzávierkou spätného chodu
0
6.5
Prevodovky s uzávierkou spätného chodu
Uzávierka spätného chodu slúži na blokovanie nežiaduceho smeru otáčania.
V prevádzke je potom možné otáčanie len určeným smerom.
POZOR!
Prevádzka v uzavretom smere môže maţ za následok zničenie blokovacích poistiek
spätného chodu!
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Motor sa nesmie rozbehnúţ v zablokovanom smere. Aby ste dosiahli požadovaný
smer otáčania, dbajte na správne napájanie motora!
•
Na kontrolné účely je jednorazovo prípustná prevádzka v zablokovanom smere
s polovičným výstupným momentom prevodovky.
B
CCW
A
CW
CW
CCW
659173899
Smer otáčania sa určuje vzhľadom na výstupný hriadeľ (LSS)
•
Otáčanie doprava (CW)
•
Otáčanie doľava (CCW)
Prípustný smer otáčania je označený na skrini prevodovky.
74
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Uvedenie do prevádzky
Sledovanie otáčok
I
6
0
6.6
Sledovanie otáčok
6.6.1
Príslušenstvo WEX - sériové vyhotovenie
V sériovom vyhotovení klzného adaptéra AR s ochranou proti explózii je prírube pre
upevnenie motora umiestnený závit M12x1 na prichytenie snímača napäţových
impulzov. Sledovač otáčok a snímač napäţových impulzov sú obsiahnuté v dodávke od
SEW.
6.6.2
Údaje výrobcov
Údaje sledovača otáčok vo vyhotovení WEX:
Výrobca:
Firma Pepperl + Fuchs, Mannheim
Typ:
KFU8-UFC-Ex1.D
Pomocné napätie:
DC 20-90 V / AC 48-253 V
Číslo písomného osvedčenia ATEX TÜV 99 ATEX 1471
Údaje snímača napäţových impulzov vo vyhotovení WEXA/WEX/IGEX
Výrobca:
Firma Pepperl + Fuchs, Mannheim
Typ:
NCB12-12GM35-N0 podľa DIN 19234 (NAMUR)
Puzdro:
M12x1
Číslo písomného osvedčenia ATEX TÜV 99 ATEX 1471
6.7
Montáž a nastavenie sledovača otáčok WEXA/WEX
1. Pred montážou si prečítajte návod na obsluhu od výrobcu sledovača otáčok!
2. Základné nastavenie sledovača otáčok vykonajte podľa návodu na obsluhu
vydaného výrobcom.
Nastavenie musí spôsobiţ vypnutie pohonu pri poklese otáčok použitého motora
o 5 % pod menovitú hodnotu. Menovité otáčky hnacieho motora nájdete na
výkonovom štítku motora.
Snímač zabudovaný v adaptéri vyrobí 1 impulz za otáčku hriadeľa adaptéra. Ak sa znížia
otáčky adaptéra pod vypínaciu hodnotu, tzn. zabudovaná spojka preklzuje, musí sa
ihneď hnací motor odpojiţ od napájacieho napätia.
Pred opakovaným uvedením adaptéra do prevádzky sa musí odstrániţ porucha
a adaptér sa musí odstaviţ najmenej na 15 minút. Ak nie je možné s istotou vylúčiţ chybu
obsluhujúceho personálu, je potrebné tento interval spúšţaţ automaticky činným
blokovaním opätovného zapnutia.
Všetky nasledujúce pokyny na inštaláciu a nastavenie sa vzţahujú na sledovač otáčok,
resp. snímač napäţových impulzov, vo vyhotovení WEX.
Pri použití iného sledovača otáčok ho treba namontovaţ a uviesţ do prevádzky v súlade
s výrobnou dokumentáciou.
Sledovač otáčok sa musí nachádzaţ mimo oblasti ohrozenej explóziou.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
75
I
6
Uvedenie do prevádzky
Montáž a nastavenie sledovača otáčok WEXA/WEX
0
6.7.1
Montáž a nastavenie sledovača otáčok WEXA/WEX
Relé 2 sa môže použiţ na vytvorenie varovného signálu alebo na riadenie zariadenia
(obsadenie svoriek 16-18).
Nižšie umiestnená schéma ukazuje zapojenie ochrany sledovača otáčok.
BU
2-
BN
1+
Ex
3
1
L
2
+
-
+
L2
L3
7
L1
8
+24V
3
-
10
11
12
-
13
+
14
16
17
18
+
-
19
20
DC 20-90V
AC 48-253V
23
24
Arret
Off
Aus
Marche
On
Ein
0V
N
18698891
76
[1]
Snímač +
[14]
Rozbehové premostenie
[3]
Snímač -
[23]
Napájanie 24 VDC, +
[10]
Relé 1 (spoločný prípoj)
[24]
Napájanie 24 VDC, -
[11]
Relé 1 (uzavretie)
[19]
Výstup následného spínania +
[12]
Relé 1 (otvorenie)
[20]
Výstup následného spínania -
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Uvedenie do prevádzky
Montáž a nastavenie sledovača otáčok WEXA/WEX
I
6
0
18702219
Čelný panel sledovača otáčok:
LED V CHK 1
(žltá/červená)
Na indikáciu vstupných impulzov (bliká červeným svetlom v takte), poruchy na vstupe
(bliká červeným svetlom) a poruchy zariadenia (trvalo svieti červeným svetlom)
LED PWR (zelená)
Na indikáciu napájacieho napätia
LED OUT 1 (žltá)
Na indikáciu relé 1 aktívne
LED OUT 2 (žltá)
Na indikáciu relé 2 aktívne
LED OUT 3 (žltá)
Na indikáciu tranzistor aktívny
RS 232
Sériové rozhranie RS 232 na pripojenie PC pre parametrizáciu a diagnózu UFC
pomocou PACTware
Displej
Displej na zobrazovanie nameraných hodnôt a porúch a na zobrazovanie v režime
nastavovania parametrov
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Trvanie premostenia rozbehu nesmie prekročiţ 3 sekundy. Toto nastavenie sa musí
v každom prípade vykonaţ veľmi dôsledne a skontrolovaţ záverečným meraním!
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
77
I
6
Uvedenie do prevádzky
Montáž a nastavenie sledovača otáčok WEXA/WEX
0
6.7.2
Montáž a nastavenie odlišných sledovačov otáčok
Ak sa použijú iné sledovače otáčok, musia byţ vybavené vlastným vstupom snímača
(rozlišovacia farba: modrá) na vyhodnocovanie snímačov podľa DIN 19234 (NAMUR)
a na prevádzku tohto snímača musia byţ schválené na používanie v explozívnom
prostredí.
UPOZORNENIE
Snímač napäţových impulzov (senzor) je spravidla vybavený modrým pripájacím
káblom a musí zodpovedaţ DIN 19234 (NAMUR). Príslušné kontrolné číslo môže byţ
umiestnené na vlastnom snímači napäţových impulzov alebo na pripájacom kábli.
78
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Uvedenie do prevádzky
Montáž snímača napäţových impulzov
I
6
0
6.8
Montáž snímača napäţových impulzov
Na nasledujúcom obrázku je znázornená montáž snímača napäţových impulzov a
nastavenie spínacej vzdialenosti x.
[1]
x
[2]
[3]
[5]
18712331
[1] Príruba adaptéra - kryt ložiska
[2] Hlava skrutky
[3] Kontramatica
[5] Snímač napäţových impulzov
1. Otáčajte výstupný hriadeľ klzného adaptéra, až pokiaľ nie je v závitovom otvore veka
ložiska rozoznateľná hlava skrutky s drážkami.
2. Snímač napäţových impulzov:
•
Otáčajte opatrne závitom v prírube adaptéra [1] prestavovacieho mechanizmu, až
kým snímač napäţových impulzov [5] nedosadne na hlavu skrutky [2]
•
Otočte o 2 otáčky späţ a zatiahnite s kontramaticou [3]
Spínacia vzdialenosţ je týmto nastavená na 2 mm. Snímač napäţových impulzov počas
prevádzky pri tejto vzdialenosti generuje 1 impulz na otáčku.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
79
I
6
Uvedenie do prevádzky
Montáž snímača napäţových impulzov
0
6.8.1
Zmena spínacej vzdialenosti x
Ak pri spínacej vzdialenosti x = 1 mm nenastane žiadna zmena stavu spínania na
snímači napäţových impulzov (indikácia LED) pri otáčajúcom sa hriadeli klzného
adaptéra, môžeme spínaciu vzdialenosţ upraviţ nasledujúcim spôsobom:
1. Pri stále svietiacej LED [4] snímača napäţových impulzov tento otočte o pol otáčky
proti smeru hodinových ručičiek a preskúšajte funkciu.
2. Pri nesvietiacej LED [4] snímač napäţových impulzov otočte najviac jeden krát o 90
stupňov v smere hodinových ručičiek.
POZOR!
Pri kolízii s hlavou skrutky sa snímač napäţových impulzov môže zničiţ.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Snímač napäţových impulzov nepotočte o viac než o pol otáčky
3. Ak i napriek tomu nedôjde k zmene stavu zopnutia, je potrebné napájanie snímača
napäţových impulzov skontrolovaţ pomocou vyhodnocovacej elektroniky (pri
vyhotovení WEXA/WEX).
80
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola/údržba
Prípravné práce pre kontrolu a údržbu prevodoviek
7
7
Kontrola/údržba
Nasledujúce prevodovky sú namazané na celý čas životnosti a preto sú bezúdržbové:
•
Čelné prevodovky R07, R17, R27
•
Ploché prevodovky F27
•
Prevodovky Spiroplan®
V závislosti od vonkajších vplyvov môže byţ potrebná oprava, resp. obnovenie
ochranného antikorózneho náteru povrchu.
Pre všetky prevodovky platia nasledujúce intervaly kontroly a údržby.
7.1
Prípravné práce pre kontrolu a údržbu prevodoviek
Skôr než začnete kontrolu a údržbu prevodoviek, dodržiavajte nasledujúce pokyny.
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrţ alebo ţažké poranenia.
•
Pred začatím prác odpojte prevodový motor od napätia a zaistite ho proti neúmyselnému zapnutiu!
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Ťažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúţ!
•
Kontrolnú skrutku hladiny oleja a vypúšţaciu skrutku oleje uvoľňujte veľmi opatrne.
POZOR!
Použitím nesprávneho prevodového oleja sa môžu stratiţ mazacie vlastnosti.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Syntetické mazivá navzájom nemiešajte a nemiešajte ich s minerálnymi mazivami!
•
Ako mazivo sa štandardne používa minerálny olej.
UPOZORNENIE!
Polohu skrutky na kontrolu hladiny oleja, vypúšţacej skrutky oleja a odvzdušňovacieho
ventilu nájdete (v závislosti od danej montážnej polohy) v listoch montážnych polôh.
Pozri kapitolu "Montážne polohy" (→ str. 106).
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
81
Kontrola/údržba
Intervaly kontroly/intervaly údržby
7
7.1.1
Čistenie prevodovky
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Pri čistení prevodovky nepoužívajte žiadne materiály ani postupy (napr. stlačený vzduch),
ktorých pôsobením by na lakovom povlaku mohol vznikaţ elektrostatický náboj.
7.2
Intervaly kontroly/intervaly údržby
Časový interval
Čo treba vykonaţ?
•
•
Každých 3 000 hodín prevádzky, minimálne
polročne
•
•
•
Každých 10 000 prevádzkových hodín
•
Kontrola oleja a jeho množstvo
•
Podľa prevádzkových podmienok a podmienok
prostredia (pozri nasledujúci diagram), najneskôr
každé 3 roky
•
Výmena odvzdušňovacieho ventilu
•
Podľa prevádzkových podmienok a podmienok
prostredia (pozri nasledujúci diagram), najneskôr
každých 5 rokov
Podľa teploty oleja
•
•
•
Vymeňte syntetický olej
Výmena tesnenia montážneho veka
Vymeňte tukovú náplň valivých ložísk
(odporúčanie)
Vymeňte hriadeľovú tesniacu manžetu
(neumiestnite zas na tú istú vybehnutú stopu)
•
•
•
82
Skontrolujte zvuk pri chode, možnosţ
poškodenia ložísk
Vizuálne skontrolujte prípadnú netesnosţ
tesnení. Pri známkach presakovania
skontrolujte olej a jeho množstvo
Pri prevodovkách s momentovou podperou:
Skontrolujte gumené dorazy, príp. ich vymeňte
Rôzne (v závislosti od vonkajších vplyvov)
•
Opravte alebo obnovte povrchový /
antikorózny ochranný náter
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola/údržba
Intervaly výmeny maziva
7.3
7
Intervaly výmeny maziva
Nasledujúci obrázok znázorňuje intervaly výmeny pre štandardné prevodovky
a normálne podmienky okolia. Pri špeciálnych verziách v sţažených/agresívnych
podmienkach prostredia vymieňajte olej častejšie!
30000
[h]
25000
[3]
20000
15000
[4]
[1]
10000
[5]
5000
0
70
80
90
100
110
115
[2]
[1] Prevádzkové hodiny
[3] CLP PG
[2] Stála teplota olejovej náplne
[4] CLP HC / HCE
•
[5] CLP / HLP / E
Priemerná hodnota podľa druhu oleja pri 70 °C
120
[°C]
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Oil
83
Kontrola/údržba
Intervaly kontroly a údržby pre adaptér AL / AM / AQ.
7
7.4
Intervaly kontroly a údržby pre adaptér AL / AM / AQ.
Časový interval
Čo treba vykonaţ?
•
Každých 3 000 hodín prevádzky,
minimálne polročne
•
•
Skontrolujte zvuk pri chode, možnosţ poškodenia ložísk
Vizuálne skontrolujte prepúšţanie adaptéra
•
Po 10 000 hodinách prevádzky
•
•
Skontrolujte vôľu pretáčania
Vizuálne skontrolujte elastický ozubený veniec
•
Po 25 000 - 30 000 hodinách prevádzky
•
•
Vymeňte tuk vo valivých ložiskách
Vymeňte hriadeľovú tesniacu manžetu (neumiestnite zas
na tú istú vybehnutú stopu)
Vymeňte elastický ozubený veniec
•
7.5
Adaptér AR
Časový interval
Čo treba vykonaţ?
•
Každých 3 000 hodín prevádzky,
minimálne polročne
•
•
Skontrolujte zvuk pri chode, možnosţ poškodenia ložísk
Vizuálne skontrolujte prepúšţanie adaptéra
•
Po 25 000 - 30 000 hodinách prevádzky
•
•
Vymeňte tuk vo valivých ložiskách
Vymeňte hriadeľovú tesniacu manžetu (neumiestnite zas
na tú istú vybehnutú stopu)
Zariadenie/
časţ zariadenia
Adaptér s trecou
spojkou
Časový interval
Čo treba vykonaţ?
Kapitola
Limit opotrebovania je ovplyvňovaný mnohými faktormi a môže
byţ krátky.
Skontrolujte trecie
obloženie a tanierové
pružiny, prípadne
vymeňte, pri znížení
nastavte preklzový
moment.
pozri "Kontrola
a údržba pohonu
s klznou spojkou AR"
Najmenej každých 3 000
prevádzkových hodín
Pri opotrebení pod 50 % pôvodnej hrúbky (pozri nasledujúcu tabuľku) treba trecie
obloženie vymeniţ.
Hrúbka nového trecieho obloženia:
Typ
Hrúbka obloženia [mm]
AR71 / AR80 / AR85 / AR90 / AR95
2
AR100 / AR105 / AR112
3
AR132 / AR135 / AR145 / AR160 / AR165 /
AR180 / AR185 / AR195
4
Rozmery nastavovacieho nástroja
Typ
84
d
l
u
tmax
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
AR71
14
30
5
16,3
AR80 / AR85
19
40
6
21,8
AR90 / AR95
24
50
8
27,3
AR100 / AR105 / AR112
28
60
8
31,3
AR132 / AR135 / AR145
38
80
AR160 / AR165
42
AR180 / AR185 / AR195
48
110
10
41,3
12
45,3
14
51,8
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola/údržba
Adaptér AR
7.5.1
7.5.2
7
Potrebné náradie/pomôcky
•
Štandardné náradie
•
Hákový kľúč
•
Olejová maznica
•
Sţahovací a nasadzovací prípravok (závitové vreteno ako priemer vstupného
hriadeľa prevodovky)
•
Momentový kľúč
Kontrola / výmena trecieho obloženia / nastavenie preklzového momentu
Presná kontrola a nastavenie preklzového momentu je možná len vtedy, ak použijete
momentový kľúč s vhodným spojovacím nadstavcom. Nastavovacie hodnoty pozri
tabuľku
.
[1] [2]
[3] [4] [5]
[6]
[1] Zaisţovacia skrutka
[2] Skrutka s valcovou hlavou
[3] Približovací spínač
[4] Trecí kotúč
[7] [8]
[5] Trecie obloženie
[6] Tanierová pružina
[7] Drážkovaná matica
[8] Náboj
Nasledujúci obrázok znázorňuje hrubé nastavenie krútiaceho momentu
AR71-115
AR132-195
[1]
Z
[2]
[4]
Z
[5]
[3]
[1] Značka
[2] Poistná podložka (vačka)
[3] Drážkovaná matica
[4] Značky (unášací kotúč)
[5] Drážkovaná matica
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
85
7
Kontrola/údržba
Adaptér AR
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrţ alebo ţažké poranenia.
•
Pred začatím prác odpojte prevodový motor od napätia a zaistite ho proti neúmyselnému zapnutiu!
1. Odpojte motor / motor s meniteľným prevodom od adaptéra
2. Povoľte poistnú skrutku [1], klzný náboj [8] odtiahnite od konca hriadeľa
3. Klzný náboj [8] upnite do zveráka
4. pri AR 71–115: uvoľnite poistnú podložku [2]
pri AR 132–195: uvoľnite sţahovaciu skrutku na matici s drážkami [7]
5. Trochu uvoľnite maticu s drážkami, aby bolo možné treciu spojku ľahko nastaviţ rukou
6. pri AR 71–115: označte polohu matice s drážkami [3]
pri AR 132–195: označte kotúč unášača [4]
7. Celkom uvoľnite maticu s drážkami, snímte tanierové pružiny [6]
Upozornenie: Poznamenajte si navrstvenie tanierových pružín!
8. Skontrolujte trecie obloženie [5]: keď je opotrebené, vymeňte ho
Upozornenie: Zabráňte preniknutiu maziva na trecie plochy – zničí sa povrch!
9. Skontrolujte tanierové pružiny [6]: keď sú vyžíhané, vymeňte ich
10.Znovu zabudujte tanierové pružiny [6] (dodržte vrstvenie ako predtým)
11.Maticu s drážkami pripevnite až po značku
12.Odmerajte/nastavte
pomocou momentového kľúča
•
Momentový kľúč spojte s otvorom v náboji
•
Odmerajte krútiaci moment (v oboch smeroch otáčania), poprípade upravte
maticou s drážkou
Hrubé nastavenie bez momentového kľúča
•
Nastavte klznú spojku pomocou kľúča s ozubom
•
Klzný moment počítajte podľa hodnoty "Z" (pozri nasledujúcu tabuľku), počítaný
je od značky
pri AR 71–115: = počet drážok poistného plechu
pri AR 132–195: = počet drážok matice s drážkami
13.maticu s drážkami poistite poistným plechom resp. so zvieracou skrutkou
14.Pohon zložte v opačnom poradí krokov
86
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola/údržba
Adaptér AR
7
Preklzové
momenty
adaptéra AR
Typ
adaptéra
Tanierové pružiny
HrúbPočet
ka
mm
AR71
4
0,6
3
4
AR80
3
4
AR85
AR90
AR95
AR100
AR105
AR112
AR115
AR132S/M
AR132ML
AR135
AR145
AR160
AR165
AR180
AR185
AR195
0,6
4
3
0,9
0,6
Rozsah
nastavenia 1 2
Drážky, príp. počet drážok "Z"
6
7
8
1,0-2,0
1,0
1,4
1,6
1,8
2,0
2
2,1-4,0
2,1
–
2,4
2,6
3,2
3
4,1-6,0
4,1 5,0 5,8 6,0
1
1,0-2,0
1,0
1,4
1,6
2,8
2,0
2
2,1-4,0
2,1
–
2,4
2,6
3
4,1-6,0
4,1 5,0 5,8 6,0
obr.1)
Nm
1
3
4
5
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21
Preklzový moment MR v Nm
3,4
3,8
4
3,2
3,4
3,8
4,0
13
14
15
16
15
16
2
6,1-16
6,0 8,0 9,0
10
11
12
2
2,0-4,0
2,0 2,4 3,0
3,6
3,8
4,0
4,1 5,0 5,8 6,0
10
11
12
13
14
3
4,1-6,0
4
0,9
2
6,1-16
2
1,1
3
17-24
6
0,7
2
5,0-13
5,0
6,0
8,0
9,0
10
11
12
13
2
14-35
14
16
17
18
20
22
23
24
26
27 28 – 30 31 32 35
3
36-80
36
41
45
48
54
58
60
1
15-32
26
–
28
30
32
2
33-65
3
66-130
1
30-45
32
36
38
40
41
42 40 44 45
2
46-85
75
80
85
2
1,45
4
1,5
4
1,5
2
2,7
4
1,5
2
2,7
2
86-200
1
30-45
2
46-85
6,0 8,0 9,0
16
33
20
24
15
18
22
24
40
50
58
67
60
65
70
86
90
110 125 135 150 160 180 190 200
60
65
70
90
110 125 135 150 160 170 180 190 200
68 100 120 135
46
48
32
40
48
2
86-200
86
3
201-300
200 280 300
75
80
36
38
40
41
42 44 45
85
1) Vrstvenie tanierových pružín, pozri nasledujúcu legendu.
Legenda
obr. 1
obr. 2
obr. 3
zaradené po dvojiciach s opačnou orientáciou ()()
zaradené opačnou orientáciou
()
zaradené so zhodnou orientáciou
))
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
87
Kontrola/údržba
Kontrola a údržba vstupného veka AD
7
7.5.3
Výmena snímača impulzov adaptéra
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrţ alebo ţažké poranenia.
•
Pred začatím prác odpojte prevodový motor od napätia a zaistite ho proti neúmyselnému zapnutiu!
1. Z hnacieho motora odmontujte kryt ventilátora
2. Snímte prípojku snímača impulzov
3. Povoľte kontramaticu na snímači impulzov, oddeľte starý snímač impulzov
4. Namontujte nový snímač impulzov. Pozri kapitolu "Montáž snímača napäţových
impulzov" (→ str. 79).
5. Snímač impulzov pripojte na sledovač otáčok / sklzu
6. Namontujte kryt ventilátora.
UPOZORNENIE
Používaţ smiete len originálne náhradné diely podľa dodaných zoznamov jednotlivých
dielcov.
7.6
88
Kontrola a údržba vstupného veka AD
Časový interval
Čo treba vykonaţ?
•
Každých 3 000 hodín prevádzky,
minimálne polročne
•
•
Skontrolujte zvuk pri chode, možnosţ poškodenia ložísk
Vizuálne skontrolujte prepúšţanie adaptéra
•
Po 25 000 - 30 000 hodinách prevádzky
•
Vymeňte tuk vo valivých ložiskách
•
Vymeňte hriadeľový tesniaci krúžok
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola/údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
7.7
Kontrola a údržba prevodoviek
7.7.1
Kontrola hladiny a výmena oleja
7
Postup pri kontrole hladiny a výmene oleja závisí od nasledujúcich kritérií:
•
Typ prevodovky
•
Veľkosţ
•
Montážna poloha
Riaďte sa prosím odkazmi na príslušné kapitoly a nasledujúcou tabuľkou. Informácie
o montážnych polohách nájdete v kapitole "Montážne polohy" (→ str. 106).
Identifikačný
znak
Kapitola "Kontrola hladiny a výmena oleja"
A:
• Čelné prevodovky...
• Ploché prevodovky...
• Kužeľové prevodovky...
• Závitovkové prevodovky..
so skrutkou na kontrolu hladiny oleja
(→ str. 90)
B:
• Čelné prevodovky...
• Ploché prevodovky...
• Prevodovky SPIROPLAN®...
bez skrutky na kontrolu stavu oleja
(→ str. 93)
C:
• Závitovkové prevodovky S37...
bez skrutky na kontrolu hladiny oleja a montážneho veka
(→ str. 97)
D:
• SPIROPLAN® W37 / W47...
v montážnej polohe M1, M2, M3, M5, M6 s kontrolnou skrutkou
hladiny oleja
(→ str. 100)
E:
• SPIROPLAN® W37 / W47...
v montážnej polohe M4 bez kontrolnej skrutky hladiny oleja
a montážneho veka
(→ str. 97)
Rad
Prevodovka
Identifikačný znak pre kapitolu "Kontrola hladiny a výmena oleja"
M1
M2
M3
R07...R27
F
K
S
W
M4
M6
B
A
A
R47 / R57
A
R77...R167
A
RX57...R107
A
F27
B
F37..F157
A
K37...K187
A
S37
C
S47...S97
A
W10...W30
B
W37...W47
M5
B
R37 / R67
R
Referencie
D
E
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
D
89
Kontrola/údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
7
7.7.2
Čelné, ploché, kužeľové a závitovkové prevodovky s kontrolnou skrutkou hladiny oleja
Kontrola hladiny
oleja pomocou
kontrolnej skrutky
POZOR!
Dvojité prevodovky konštrukčného radu
•
R../R.. v montážnych polohách M1
•
S../R.. v montážnej polohe M3
majú zvýšený stav olejovej náplne, ktorý je potrebný na zaistenie dostatočného
mazania. Z tohto dôvodu sa nesmú používaţ upevnené skrutky na kontrolu stavu oleja.
V tomto prípade bezpodmienečne kontaktujte SEW-EURODRIVE!
Pri kontrole hladiny oleja v prevodovke postupujte nasledujúcim spôsobom:
•
Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na kontrolu / údržbu
prevodoviek" (→ str. 81).
•
Zistite polohu kontrolnej skrutky hladiny oleja a odvzdušňovacieho ventilu podľa listu
montážnych polôh. Pozri kapitolu "Montážne polohy" (→ str. 106).
•
Umiestnite nádobu pod kontrolnú skrutku hladiny oleja.
•
Pomaly vyskrutkujte kontrolnú skrutku hladiny oleja. Môže pritom dôjsţ k úniku
malého množstva oleja.
•
Hladinu náplne oleja skontrolujte pomocou olejovej mierky (1), priloženej k návodu
na obsluhu, jej zasunutím do otvoru pre kontrolu stavu oleja (3).
•
Pri meraní dbajte na to, aby pomocný oblúk (2) olejovej mierky (1) bol vždy
v kolmej polohe smerom nahor (pozri nasledujúci obrázok).
2
90°
3
Ø
1
max.
Oil
X
min.
min. = max _ X
18634635
Maximálna hladina oleja (max.): Spodná hrana otvoru pre kontrolu stavu oleja (3)
Minimálna hladina oleja (min.): Maximálna hladina oleja (max.) po odčítaní hodnoty
"x" závislej od priemeru (á ) otvoru na kontrolu stavu oleja (3) (pozri nasledujúcu
tabuľku).
90
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola/údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
á Otvor na kontrolu hladiny oleja
Minimálna hladina oleja = x [mm] = značka na olejovej mierke
M10 x 1
1,5
M12 x 1,5
2
M22 x 1,5
3
M33 x 2
4
M42 x 2
5
7
Správna minimálna hladina oleja (hodnota "x") zodpovedá značkám na olejovej
mierke (pozri nasledujúci obrázok)
1,5
2
3
4
5
18637707
•
Pokiaľ je hladina oleja príliš nízka, postupujte nasledujúcim spôsobom:
– Vyskrutkujte odvzdušňovací ventil.
– Odvzdušňovacím otvorom dolejte nový olej rovnakého druhu.
– Znova zaskrutkujte odvzdušňovací ventil.
•
Znova zaskrutkujte kontrolnú skrutku hladiny oleja.
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
91
Kontrola/údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
7
Pri kontrole oleja v prevodovke postupujte nasledujúcim spôsobom:
Kontrola oleja
pomocou
vypúšţacej
skrutky oleja
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na kontrolu / údržbu
prevodoviek" (→ str. 81).
2. Zistite polohu vypúšţacej skrutky oleja z listu montážnych polôh. Pozri kapitolu
"Montážne polohy" (→ str. 106).
3. Pomocou vypúšţacej skrutky odoberte malé množstvo oleja.
4. Skontrolujte akosţ oleja.
– Viskozita
– Ak olej vizuálne vykazuje známky silného znečistenia, odporúčame ho vymeniţ aj
mimo intervalu údržby uvedeného v kapitole "Intervaly kontrol/údržby" (→ str. 82).
5. Prekontrolujte hladinu oleja.
Vymeňte olej
prostredníctvom
vypúšţacej skrutky
a odvzdušňovacieho ventilu
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Ťažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúţ!
•
Prevodovka musí byţ teplá, pretože znížená viskozita studeného oleja sţažuje jeho
správne vypúšţanie.
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na kontrolu / údržbu
prevodoviek" (→ str. 81).
2. Zistite polohu vypúšţacej skrutky oleja a odvzdušňovacieho ventilu podľa listu
montážnych polôh. Pozri kapitolu "Montážne polohy" (→ str. 106).
3. Pod skrutku na vypúšţanie oleja postavte nádobu.
4. Odstráňte kontrolnú skrutku hladiny oleja, odvzdušňovací ventil a vypúšţaciu skrutku
oleja.
5. Olej úplne vypustite.
6. Znova zaskrutkujte vypúšţaciu skrutku oleja.
7. Naplňte nový olej rovnakého druhu cez odvzdušňovací otvor (inak kontaktujte
oddelenie služieb zákazníkom). Miešanie rôznych syntetických mazív nie je prípustné.
– Naplňte množstvo oleja, ktoré zodpovedá údajom na typovom štítku.
– Prekontrolujte hladinu oleja pomocou kontrolnej skrutky hladiny oleja.
8. Znova zaskrutkujte kontrolnú skrutku hladiny oleja a odvzdušňovací ventil.
92
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola/údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
7.7.3
7
Čelné a ploché prevodovky a prevodovky SPIROPLAN® bez kontrolnej skrutky hladiny oleja
a s montážnym vekom
Kontrola hladiny
oleja pomocou
montážneho veka
Pri prevodovkách, ktoré nie sú vybavené otvorom na kontrolu hladiny, sa výška hladiny
kontrolujte pomocou otvoru v montážnom veku. Postupujte nasledovne:
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na kontrolu / údržbu
prevodoviek" (→ str. 81).
2. Nainštalujte prevodovku v nasledujúcej montážnej polohe tak, aby montážne veko
bolo hore:
– R07 - R57 v montážnej polohe M1
– F27 v montážnej polohe M3
– W10 - W30 v montážnej polohe M1
3. Povoľte skrutky [1] montážneho veka [2] a odstráňte montážne veko [2] spoločne
s príslušným tesnením [3] (pozri nasledujúci obrázok).
[1]
[2]
[3]
18643211
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
93
7
Kontrola/údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
4. Zistite kolmú vzdialenosţ "x" medzi hladinou oleja a tesniacou plochou krytu
prevodovky (pozri nasledujúci obrázok).
90°
X
18646283
5. Nameranú hodnotu "x" porovnajte s maximálnou vzdialenosţou medzi hladinou oleja
a tesniacou plochou, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke v závislosti od
montážnej polohy. V prípade potreby upravte výšku náplne.
Typ prevodovky
R07
R17
R27
R47
R57
F27
Maximálna vzdialenosţ x [mm] medzi hladinou oleja a tesniacou plochou
krytu prevodovky pre danú pracovnú polohu
M1
M2
M3
M4
M5
M6
2-stupňová
52 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
3-stupňová
49 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
2-stupňová
63 ± 1
18 ± 1
46 ± 1
18 ± 1
46 ± 1
46 ± 1
3-stupňová
58 ± 1
11 ± 2
40 ± 2
11 ± 2
40 ± 2
40 ± 2
2-stupňová
74 ± 1
22 ± 1
45 ± 1
22 ± 1
45 ± 1
45 ± 1
3-stupňová
76 ± 1
19 ± 1
42 ± 1
19 ± 1
42 ± 1
42 ± 1
2-stupňová
–
–
–
–
39 ± 1
–
3-stupňová
–
–
–
–
32 ± 1
–
2-stupňová
–
–
–
–
32 ± 1
–
3-stupňová
–
–
–
–
28 ± 1
–
2-stupňová
78 ± 1
31 ± 1
72 ± 1
56 ± 1
78 ± 1
78 ± 1
3-stupňová
71 ± 1
24 ± 1
70 ± 1
45 ± 1
71 ± 1
71 ± 1
nezávisle od montážnej polohy
94
W10
12 ± 1
W20
19 ± 1
W30
31 ± 1
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola/údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
7
6. Po skontrolovaní hladiny oleja uzavrite prevodovku:
•
Znova nainštalujte tesnenie montážneho veka. Dbajte na to, aby tesniace plochy
boli čisté a suché.
•
Namontujte montážne veko. Dotiahnite skrutky veka z vnútra von v poradí
vyznačenom na obrázku menovitým uţahovacím momentom podľa nasledujúcej
tabuľky. Opakujte postup uţahovania tak dlho, pokiaľ nebudú skrutky pevne
dotiahnuté. Na zamedzenie poškodenia montážneho veka sa na skrutkovanie
smú používaţ iba impulzové uţahovače alebo momentové kľúče (žiadne rázové
uţahovače).
7
8
1
5
2
6
1
2
3
4
7
6
8
1
5
A
5
2
4
3
1
2
6
B
3
4
C
2
4
3
5
1
3
D
4
E
18649739
Typ
prevodovky
Obr.
Upevňovací
závit
Menovitý uţahovací moment
TN [Nm]
Minimálny uţahovací moment
Tmin [Nm]
R/RF07
E
M5
6
4
R/RF17/27
D
M6
11
7
M5
6
4
M6
11
7
R/RF47/57
A
F27
B
W10
C
W20
C
W30
A
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
95
7
Kontrola/údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
Kontrola oleja
pomocou
montážneho veka
Pri kontrole oleja v prevodovke postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na kontrolu / údržbu
prevodoviek" (→ str. 81).
2. Otvorte montážne veko prevodovky podľa kapitoly "Kontrola hladiny oleja cez
montážne veko" (→ str. 93).
3. Otvorom v montážnom veku odoberte malé množstvo oleja.
4. Skontrolujte akosţ oleja.
– Viskozita
– Ak olej vizuálne vykazuje známky silného znečistenia, odporúčame ho vymeniţ aj
mimo intervalu údržby uvedeného v kapitole "Intervaly kontrol a údržby"
(→ str. 82).
5. Prekontrolujte hladinu oleja.
6. Priskrutkujte montážne veko. Dodržujte poradie a uţahovacie momenty podľa
kapitoly "Kontrola množstva oleja cez montážne veko" (→ str. 93).
Výmena oleja
pomocou
montážneho veka
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Ťažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúţ!
•
Prevodovka musí byţ teplá, pretože znížená viskozita studeného oleja sţažuje jeho
správne vypúšţanie.
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na kontrolu / údržbu
prevodoviek" (→ str. 81).
2. Otvorte montážne veko prevodovky podľa kapitoly "Kontrola hladiny oleja cez
montážne veko" (→ str. 93).
3. Nechajte olej kompletne vytiecţ z otvoru v montážnom veku do pripravenej nádoby.
4. Naplňte nový olej rovnakého druhu cez otvor v montážnom veku (v ostatných
prípadoch kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom). Miešanie rôznych syntetických mazív nie je prípustné.
– Množstvo oleja podľa údajov na typovom štítku.
5. Prekontrolujte hladinu oleja.
6. Priskrutkujte montážne veko. Dodržujte poradie a uţahovacie momenty podľa
kapitoly "Kontrola množstva oleja cez montážne veko" (→ str. 93).
96
Prevádzkový návod – Prevodovky do výbušného prostredia, typové rady R..7, F..7, K..7 S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola/údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
7.7.4
7
Závitovkové prevodovky S37 bez kontrolnej skrutky hladiny oleja a montážneho veka
Kontrola hladiny
oleja pomocou
uzavieracej skrutky
Prevodovka S37 nie je vybavená skrutkou na kontrolu hladiny oleja ani montážnym
vekom a preto sa hladina oleja kontroluje pomocou kontrolného otvoru.
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na kontrolu / údržbu
prevodoviek" (→ str. 81).
2. Nainštalujte prevodovku do montážnej polohy M5 alebo M6, t.j. kontrolný otvor musí
byţ vždy hore.
3. Vyskrutkujte uzavieraciu skrutku [1] (pozri nasledujúci obrázok).
[1]
18655371
4. Zasuňte mierku kolmo kontrolným otvorom až na dno skrine prevodovky. Potom
mierku opäţ kolmo vytiahnite z kontrolného
Download

5 - SEW-EURODRIVE