MASARYKOVA UNIVERZITA
´ FAKULTA
PRˇ´IRODOVEˇDECKA
Studijnı´ katalog Biochemie
v akademicke´m roce 2012/2013
Brno, kveˇten 2012
 2012 Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-5864-4
OBSAH
Obsah
´ vodnı´ slovo
U
6
1 Harmonogram akademicke´ho roku 2012/2013
9
2 Persona´lnı´ obsazenı´ Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
11
3 Jazykova´ prˇ´ıprava
3.1 Bakala´rˇske´ studijnı´ programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Magisterske´ studijnı´ programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
4 Vy´uka teˇlesne´ vy´chovy na MU v akademicke´m roce 2012/2013
18
5 Prˇehled studijnı´ch programu˚ a oboru˚
20
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
6.1 Studijnı´ obor: Biochemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika . . . . . . . .
21
21
33
7 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Aplikovana´ biochemie
7.1 Studijnı´ obor: Aplikovana´ biochemie . . . . . . . . . . . . . . . .
43
44
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
8.1 Studijnı´ obor: Biochemie . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Studijnı´ obor: Analyticka´ biochemie . . . . . . . .
8.3 Studijnı´ obor: Biomolekula´rnı´ chemie . . . . . . .
8.4 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika
8.5 Studijnı´ obor: Biochemie genomu˚ a proteomu˚ . . .
52
53
64
75
84
89
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
Struktura za´znamu˚ v tabulka´ch
Tabulky v doporucˇeny´ch studijnı´ch pla´nech majı´ na´sledujı´cı´ strukturu:
ko´d
na´zev
kredity rozsah zakoncˇenı´
ucˇitel
ko´d
na´zev
kredity
identifikace prˇedmeˇtu v ra´mci IS MU
na´zev prˇedmeˇtu
kreditova´ hodnota prˇedmeˇtu ve forma´tu V + Z, kde
V je tzv. implicitnı´ pocˇet kreditu˚, charakterizujı´cı´ za´teˇzˇ
spojenou s plneˇnı´m pru˚beˇzˇny´ch pozˇadavku˚ a
Z je pocˇet kreditu˚ za doporucˇene´ ukoncˇenı´ prˇedmeˇtu.1
Je-li Z = 0, pak je pocˇet kreditu˚ uveden pouze v jednoduche´m tvaru V .
rozsah
v prˇ´ıpadeˇ pravidelne´ ty´dennı´ vy´uky pocˇet hodin ve
strukturˇe p/c/l , kde
p je pocˇet hodin prˇedna´sˇky,
c pocˇet hodin cvicˇenı´ a
l pocˇet hodin laboratornı´ch cvicˇenı´
v prˇ´ıpadeˇ jednora´zove´ blokove´ vy´uky cˇ´ıselny´ u´daj
se zkratkou h (hodiny), D (dny) nebo T (ty´dny)
zakoncˇenı´
ucˇitel
z
za´pocˇet
kz
klasifikovany´ za´pocˇet
zk
zkousˇka
k
kolokvium
seznam osob vyucˇujı´cı´ch dany´ prˇedmeˇt
V prˇ´ıpadeˇ nesrovnalostı´ mezi u´daji ve Studijnı´m katalogu a Informacˇnı´m
syste´mu MU jsou smeˇrodatne´ u´daje v Informacˇnı´m syste´mu.
Aktua´lnı´ elektronicka´ verze tohoto dokumentu je prˇ´ıstupna´ na adrese
http://www.sci.muni.cz/katalog.
1 Je-li to podmı´nkami studijnı´ho programu a konkre
´ tnı´ho prˇedmeˇtu dovoleno, lze volit odlisˇne´ zakoncˇenı´; v takove´m prˇ´ıpadeˇ se hodnota Z u prˇedmeˇtu PrˇF stanovı´ podle zvolene´ho zakoncˇenı´
U´vodnı´ slovo
Mile´ studentky a milı´ studenti,
jako kazˇdy´ rok bych va´m chteˇl napsat neˇkolik slov do u´vodu te´to brozˇurky, ktera´ poda´va´
prˇehled o nabı´dce a mozˇnostech studia na Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ v nadcha´zejı´cı´m akademicke´m roce a sta´va´ se tak uzˇitecˇnou pomu˚ckou studentu˚ na jejich cesteˇ za vzdeˇla´nı´m. Pro
ty, kterˇ´ı na pu˚du Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty vstupujı´ poprve´, dovolte u´vodem alesponˇ strucˇnou
informaci o historii fakulty. Ta vzˇdy byla u´zce spjata s historiı´ Masarykovy univerzity, ktera´
byla zalozˇena v roce 1919. Spolecˇneˇ s fakultou le´karˇskou, filosofickou a pra´vnickou tak byla
Prˇ´ırodoveˇdecka´ fakulta jednou ze zakla´dajı´cı´ch fakult Masarykovy univerzity. V soucˇasne´
dobeˇ ma´ fakulta akreditova´no 211 oboru˚ bakala´rˇsky´ch, magistersky´ch a doktorsky´ch, v nichzˇ
poskytuje vysokosˇkolske´ vzdeˇla´nı´ v oblasti veˇd matematicky´ch, fyzika´lnı´ch, chemicky´ch,
biologicky´ch a v oblasti veˇd o Zemi. Na fakulteˇ studuje prˇiblizˇneˇ 4 343 studentu˚, z toho
839 studentu˚ postgradua´lnı´ch. Vysoky´ podı´l postgradua´lnı´ch studentu˚ je jednı´m z charakteristicky´ch rysu˚ fakulty. Fakulta se cˇlenı´ na 13 u´stavu˚, ktere´ zajisˇt’ujı´ vesˇkerou cˇinnost
souvisejı´cı´ s realizacı´ vy´uky a vy´zkumu na fakulteˇ.
Fakulta ma´ noveˇ akreditovane´ programy jako odborne´ tak ucˇitelske´. V odborny´ch programech prˇipravuje odborne´ a veˇdecke´ pracovnı´ky, kterˇ´ı nacha´zejı´ uplatneˇnı´ v organizacı´ch
zaby´vajı´cı´ch se za´kladnı´m i aplikovany´m vy´zkumem, v pru˚myslu, zemeˇdeˇlstvı´, ochraneˇ zˇivotnı´ho prostrˇedı´ i sta´tnı´ spra´veˇ. Cı´lem ucˇitelsky´ch programu˚ je prˇ´ıprava budoucı´ch ucˇitelu˚
strˇednı´ch sˇkol.
Vysoka´ u´rovenˇ poskytovane´ho vzdeˇla´nı´ je podmı´neˇna intenzivnı´ veˇdeckou cˇinnostı´.
V ra´mci Masarykovy univerzity je Prˇ´ırodoveˇdecka´ fakulta fakultou s nejvysˇsˇ´ım veˇdecky´m
tvu˚rcˇ´ım vy´konem a patrˇ´ı v tomto aspektu mezi velice prestizˇnı´ instituce nejen v na´rodnı´m,
ale v prˇ´ıpadeˇ neˇktery´ch oboru˚ take´ v mezina´rodnı´m kontextu.
Fakulta procha´zı´ mohutny´m investicˇnı´m a stavebnı´m rozvojem. V ra´mci VaVpI projektu
CETOCOEN byl postaven v kampusu Bohunice novy´ pavilon, ktery´ je nynı´ vybavova´n,
aby mohl slouzˇit jak pedagogicke´ tak i vy´zkumne´ cˇinnosti. Ve vy´stavbeˇ jsou cˇtyrˇi pavilony
financovane´ projektem CESEB, ktere´ budou vyuzˇ´ıva´ny biologicky´mi obory a umozˇnı´ ukoncˇit
nedu˚stojnou provizornı´ dislokaci biologie v Rˇecˇkovicı´ch. V prˇ´ıpraveˇ je vy´stavba pavilonu˚
projektu CEITEC na jehozˇ realizaci se vy´raznou meˇrou podı´lejı´ pracovnı´ci fakulty. Dalsˇ´ı
vy´znamne´ investicˇnı´ VaVpI prostrˇedky posı´lı´ aplikovany´ vy´zkum v oblasti nanotechnologii.
Studenti, kterˇ´ı v roce 2012 zaha´jı´ svoje studia, uvidı´ na jeho konci fakultu jinou, vy´razneˇ
modernizovanou a sˇpicˇkoveˇ vybavenou. Modernizaci vy´uky slouzˇ´ı rovneˇzˇ OPVK projekty,
ktery´ch fakulta rˇesˇ´ı celkem 21 v celkove´ hodnoteˇ 360 mil.
Za´veˇrem bych ra´d poprˇa´l vsˇem teˇm, kterˇ´ı se svy´m studiem na fakulteˇ teprve zacˇ´ınajı´,
i teˇm, kterˇ´ı v neˇm u´speˇsˇneˇ pokracˇujı´, hodneˇ zdaru v nadcha´zejı´cı´m akademicke´m roce.
Veˇrˇ´ım, zˇe bude naplneˇn cˇinorody´m u´silı´m a snahou o dosazˇenı´ co nejlepsˇ´ıch vy´sledku˚ prˇi
studiu i badatelske´ cˇinnosti.
Jaromı´r Leichmann, deˇkan
6
U´vodnı´ slovo
Va´zˇene´ a mile´ studentky, va´zˇenı´ a milı´ studenti,
dovolte mi, abych va´s prˇed pocˇ´ınajı´cı´m akademicky´m rokem 2012/2013 prˇivı´tal na Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ MU. Studijnı´ katalog, ktery´ pra´veˇ otvı´ra´te, se skla´da´ ze sedmi prˇ´ırucˇek
odpovı´dajı´cı´ch sedmi skupina´m studijnı´ch programu˚ nabı´zeny´ch fakultou (matematika, fyzika, chemie, biochemie, biologie, geologie a geografie). Vedle obecny´ch informacı´ o fakulteˇ a harmonogramu akademicke´ho roku 2012/2013, katalog obsahuje za´vazna´ pravidla,
ktera´ musı´te respektovat prˇi sestavova´nı´ vasˇeho vlastnı´ho studijnı´ho pla´nu. Podstatnou cˇa´stı´
katalogu jsou pak doporucˇene´ studijnı´ pla´ny, jezˇ prˇedstavujı´ optima´lnı´ zpu˚sob, jak vyhoveˇt
pozˇadavku˚m studijnı´ch programu˚ a absolvovat cele´ studium beˇhem standardnı´ doby.
Soucˇasne´ studium na Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ nabı´zı´ studentu˚m znacˇnou volnost prˇi vy´beˇru zameˇrˇenı´ a cˇasove´ho rozvrzˇenı´ studia. S touto volnostı´ je vsˇak spojena i vysˇsˇ´ı mı´ra
zodpoveˇdnosti usporˇa´dat si studium tak, aby probı´halo v souladu s pravidly studijnı´ho programu i s nadrˇazeny´mi pra´vnı´mi normami a prˇedpisy.
Za´kladnı´mi dokumenty stanovujı´cı´mi pravidla studia na Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ MU
jsou
1. Za´kon cˇ. 111/1998 Sb. O vysoky´ch sˇkola´ch a o zmeˇneˇ a doplneˇnı´ dalsˇ´ıch za´konu˚ a
jeho novely,
2. Statut Masarykovy univerzity a prˇ´ılohy,
3. Statut Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty Masarykovy univerzity a prˇ´ılohy,
4. Studijnı´ a zkusˇebnı´ rˇa´d Masarykovy univerzity (SZRˇ) a opatrˇenı´ deˇkana k tomuto
rˇa´du,
5. opatrˇenı´ deˇkana Vy´uka a tvorba studijnı´ch programu˚,
6. vnitrˇnı´ prˇedpis fakulty Disciplina´rnı´ rˇa´d pro studenty.
Uvedene´ dokumenty lze nale´zt na www stra´nka´ch fakulty resp. univerzity, naprˇ´ıklad
na fakultnı´ stra´nce http://www.sci.muni.cz (odkaz „O fakulteˇ” a „Legislativa”). Doporucˇuji veˇnovat pozornost zejme´na Studijnı´mu a zkusˇebnı´mu rˇa´du. Podrobny´ komenta´rˇ
naleznete na http://is.muni.cz/auth/help/szr.
Od 1. 2. 2012 platı´ na MU novy´ Studijnı´ a zkusˇebnı´ rˇa´d, ktery´ v neˇkolika ustanovenı´ch
zprˇ´ısnˇuje podmı´nky u´speˇsˇne´ho studia. V souladu s tı´mto rˇa´dem byla aktualizova´na i opatrˇenı´
deˇkana k tomuto rˇa´du. Dovolte mneˇ na tomto mı´steˇ upozornit na neˇktere´ vybrane´ pasa´zˇe
vy´sˇe zmı´neˇny´ch prˇedpisu˚, ktere´ jsou nejcˇasteˇjsˇ´ımi prˇ´ıcˇinami studijnı´ch proble´mu˚:
•
•
V prvnı´m a druhe´m semestru bakala´rˇske´ho studia si studenti musı´ zapsat vsˇechny
povinne´ a povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty dle doporucˇene´ho studijnı´ho pla´nu (opatrˇenı´
k cˇl. 11, odst. 1 v druhe´m dokumentu pod cˇ´ıslem 4 vy´sˇe uvedene´ho seznamu).
Nesplneˇnı´ te´to povinnosti mu˚zˇe ve´st k dodatecˇne´mu zapsa´nı´ prˇedmeˇtu˚ studijnı´m
oddeˇlenı´m a na´sledny´m komplikacı´m spojeny´m s jejich ukoncˇenı´m. Tato povinnost
neplatı´, pokud je za´pis znemozˇneˇn nesplneˇnı´m prerekvizity prˇedmeˇtu.
Pro za´pis do dalsˇ´ıho semestru je nutne´ v prˇedchozı´m semestru zı´skat minima´lneˇ 20 kreditu˚ (noveˇ azˇ od JS 2013), prˇ´ıpadneˇ 45 kreditu˚ v soucˇtu za dva prˇedchozı´ semestry.
7
U´vodnı´ slovo
Do tohoto kriteria se nezapocˇ´ıta´vajı´ kredity prˇedmeˇtu˚ uznany´ch z prˇedchozı´ho studia
(cˇl. 12, odst. 2 a cˇl. 14 odst. 6 v SZRˇ). Vy´jimky z te´to povinnosti budou udeˇlova´ny
jen zcela ojedineˇle v za´vazˇny´ch a rˇa´dneˇ zdu˚vodneˇny´ch prˇ´ıpadech. Navı´c student musı´
mı´t u´speˇsˇneˇ ukoncˇeny vsˇechny opakovane´ prˇedmeˇty (cˇl. 12, odst. 1 tamte´zˇ). Novy´
SZRˇ prˇipousˇtı´ i dalsˇ´ı mozˇnost pro za´pis do na´sledujı´cı´ho semestru, detailneˇ popsanou
v SZRˇ cˇl. 12, odst. 2d.
•
•
O uzna´nı´ prˇedmeˇtu˚ z prˇedchozı´ho nebo soubeˇzˇne´ho studia lze pozˇa´dat pouze beˇhem
prvnı´ch trˇ´ı ty´dnu˚ semestra´lnı´ vy´uky (opatrˇenı´ deˇkana k SZRˇ, cˇl. 14, odst. 1). Veˇnujte
pozornost i dalsˇ´ım podmı´nka´m uzna´va´nı´ prˇedmeˇtu˚ uvedeny´m v tomto opatrˇenı´ a ve
Studijnı´m a zkusˇebnı´m rˇa´du (cˇl. 14).
Je nutne´ dodrzˇovat termı´ny odevzda´nı´ bakala´rˇsky´ch diplomovy´ch pracı´ stanovene´
harmonogramem akademicke´ho roku. Vy´jimky budou udeˇlova´ny jen ojedineˇle v za´vazˇny´ch a rˇa´dneˇ zdu˚vodneˇny´ch prˇ´ıpadech.
Budete-li mı´t jake´koliv nejasnosti ty´kajı´cı´ se vasˇeho studia, obracejte se na za´stupce
pro pedagogicke´ za´lezˇitosti rˇeditele u´stavu zodpoveˇdne´ho za realizaci vasˇeho studijnı´ho
oboru (prˇirˇazenı´ oboru˚ k u´stavu˚m je da´no opatrˇenı´m deˇkana cˇ. 6/2007), poprˇ´ıpadeˇ na garanta
vasˇeho studijnı´ho programu. Obtı´zˇe s interpretacı´ Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du mu˚zˇete rˇesˇit
s pracovnicemi studijnı´ho oddeˇlenı´ nebo se mnou. Vcˇasnou konzultacı´ prakticky´ch ota´zek
spojeny´ch s pru˚beˇhem studia lze prˇedejı´t va´zˇny´m proble´mu˚m prˇi studiu.
Za´veˇrem mi dovolte poprˇa´t va´m u´speˇsˇne´ studium, ktere´ va´s dobrˇe prˇipravı´ na vasˇe
budoucı´ povola´nı´ a soucˇasneˇ va´m prˇinese radost z pozna´va´nı´ prˇ´ırodnı´ch veˇd.
Zdeneˇk Bochnı´cˇek, prodeˇkan
8
1 Harmonogram akademicke´ho roku 2012/2013
1 Harmonogram akademicke´ho roku 2012/2013
Podzimnı´ semestr
Registrace
Zˇa´dost o za´pis do semestru (kromeˇ
1. roku studia)
Za´pis do semestru (kromeˇ 1. roku
studia)
Obdobı´ pro za´pis prˇedmeˇtu˚
Vy´uka
Obdobı´ pra´zdnin
Zkousˇkove´ obdobı´
Jarnı´ semestr
Registrace
Zˇa´dost o za´pis do semestru
Za´pis do semestru
Obdobı´ pro za´pis prˇedmeˇtu˚
Vy´uka
Zkousˇkove´ obdobı´
Obdobı´ pra´zdnin
4. cˇervna 2012 – 5. srpna 2012
21. kveˇtna 2012 – 23. za´rˇ´ı 2012
1. srpna 2012 – 24. za´rˇ´ı 2012
2. za´rˇ´ı 2012
17. za´rˇ´ı 2012
22. prosince 2012
2. ledna 2013
–
–
–
–
30. za´rˇ´ı 2012
21. prosince 2012
1. ledna 2013
13. u´nora 2013
3. prosince 2012
2. ledna 2013
1. u´nora 2013
3. u´nora 2013
18. u´nora 2013
21. kveˇtna 2013
2. cˇervence 2013
–
–
–
–
–
–
–
6. ledna 2013
24. u´nora 2013
25. u´nora 2013
3. brˇezna 2013
20. kveˇtna 2013
1. cˇervence 2013
31. srpna 2013
Ukoncˇenı´ studia v bakala´rˇsky´ch a magistersky´ch studijnı´ch programech
Podzimnı´ semestr
Odevzda´nı´ bakala´rˇsky´ch a
diplomovy´ch pracı´
Sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky
Jarnı´ semestr
Odevzda´nı´ bakala´rˇsky´ch a
diplomovy´ch pracı´
Sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky –
bakala´rˇske´ studium
Sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky –
magisterske´ studium
Opravne´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky – jen
bakala´rˇske´ studium
do 9. ledna 2013
4. u´nora 2013 – 15. u´nora 2013
dle rozhodnutı´ prˇ´ıslusˇne´ho u´stavu
3. cˇervna 2013 – 4. cˇervence 2013
3. cˇervna 2013 – 28. cˇervna 2013
26. srpna 2013 – 6. za´rˇ´ı 2013
9
1 Harmonogram akademicke´ho roku 2012/2013
Sta´tnı´ rigoro´znı´ zkousˇky
Prˇ´ıjem prˇihla´sˇek
Sta´tnı´ rigoro´znı´ zkousˇky
1. za´rˇ´ı 2012 – 30. za´rˇ´ı 2012
1. listopadu 2012 – 31. ledna 2013
Doktorske´ studijnı´ programy
Registrace prˇedmeˇtu˚ do podzimnı´ho
semestru
Registrace prˇedmeˇtu˚ do jarnı´ho
semestru
Prˇihla´sˇky ke studiu
Prˇijı´macı´ zkousˇky
Hlavnı´ prˇijı´macı´ komise
Prˇihla´sˇky ke sta´tnı´ doktorske´
zkousˇce a obhajoby disertacˇnı´ch
pracı´
10
21. kveˇtna 2012 – 5. srpna 2012
1. prosince 2012 – 6. ledna 2013
1. u´nora 2013 – 30. dubna 2013
19. cˇervna 2013
26. cˇervna 2013
pru˚beˇzˇneˇ cely´ rok
2 Persona´lnı´ obsazenı´ Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
2 Prˇ´ırodoveˇdecka´ fakulta
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2,
telefon: 549 49 1111, 549 49 xxxx
fax: 541 211 214
(xxxx viz http://www.muni.cz/sci/people/)
Deˇkana´t Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
Deˇkan:
Prodeˇkan pro rozvoj, statuta´rnı´ za´stupce
deˇkana:
Prodeˇkan pro informacˇnı´ syste´my:
Prodeˇkanka pro vneˇjsˇ´ı vztahy:
Prodeˇkan pro vy´zkum, vy´voj, zahranicˇnı´
vztahy a doktorske´ studium:
Prodeˇkan pro studium:
Tajemnı´k fakulty:
Sekretaria´t deˇkana:
Studijnı´ oddeˇlenı´:
Oddeˇlenı´ pro vy´zkum, vy´voj, zahranicˇnı´
vztahy a doktorske´ studium:
Ekonom projektu˚:
Oddeˇlenı´ persona´lnı´ a mzdove´:
Ekonomicke´ oddeˇlenı´:
doc. RNDr. Jaromı´r Leichmann, Dr.
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
1401
3920
prof. RNDr. Josef Janysˇka, DSc.
prof. RNDr. Zuzana Dosˇla´, DSc.
prof. RNDr. Viktor Kanicky´, DrSc.
4660
3568
4774
doc. RNDr. Zdeneˇk Bochnı´cˇek, Dr.
RNDr. Mgr. Daniela Dvorska´
Irena Pakostova´
Ing. Marcela Korcˇekova´, vedoucı´
Jindrˇisˇka Chlebecˇkova´
Marie Halasova´
Pavla Kupcova´
Irena Mita´sˇova´
Marie Neˇmcova´
Pavlı´na Ondra´cˇkova´, DiS.
Ing. Zdenˇka Rasˇkova´, vedoucı´
Mgr. Petr Buresˇ
Mgr. Anı´sa Kabarova´
Iva Klı´mova´
Ing. Andrea Krˇ´ızˇova´
Ing. Sˇa´rka Dvorˇa´kova´
Ing. Magdalena Voza´rova´
Jana Kneblova´, vedoucı´
Ing. Tereza Kalandrova´
Katarı´na Kopecˇkova´
Jana Kundrova´
Ing. Lucie Moskalenkova´
Eva Pavlı´kova´
Dana Sta´rkova´
Eva Sˇt’astnı´kova´
Ing. Marcela Vrzalova´
Ing. Eva Zˇufanova´
Ing. Roman Hladı´k, vedoucı´
Jarmila Franˇkova´, pokladna
Ing. Jana Jirku˚
Marcela Kocˇ´ırˇova´
Lenka Misˇkechova´
Zdenˇka Nekvapilova´
Helena Pilerova´
Dagmar Sila´kova´
Ilona Va´lkova´
3221
1402
6360
5551
4548
6039
4074
5918
6118
1111
6530
3278
6358
7277
7103
4753
5458
4916
3873
5771
4120
6287
6422
3438
8131
8238
3437
4246
3802
4350
3746
5910
6108
5650
6998
5182
11
2 Persona´lnı´ obsazenı´ Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
Technicko-provoznı´ oddeˇlenı´:
Oddeˇlenı´ IKT:
U´strˇednı´ knihovna:
Botanicka´ zahrada:
Bc. Marcela Sochorova´
Hana Svobodova´
Mgr. Dana Konecˇna´, vedoucı´
RNDr. Cˇestmı´r Greger, vedoucı´
Mgr. Tat’a´na Sˇkarkova´, vedoucı´
Ing. Marie Tupa´, vedoucı´
Organizacˇnı´ struktura Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
´ stav matematiky a statistiky
14311010 — U
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 1482
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
prof. RNDr. Jirˇ´ı Rosicky´, DrSc.
RNDr. Pavel Hora´k
http://www.muni.cz/sci/311010/people/
http://www.math.muni.cz/
http://www.math.muni.cz/studijni/
´ stav fyziky kondenzovany´ch la´tek
14312020 — U
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 6981
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
prof. RNDr. Josef Humlı´cˇek, CSc.
Mgr. Dusˇan Hemzal, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/312020/people/
http://www.physics.muni.cz/ufkl/
http://www.physics.muni.cz/ufkl/Vyuka/
´ stav fyzika´lnı´ elektroniky
14312030 — U
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 3052
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
prof. RNDr. Mirko Cˇerna´k, CSc.
Mgr. Pavel Dvorˇa´k, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/312030/people/
http://www.physics.muni.cz/kfe/
http://www.physics.muni.cz/kfe/
´ stav teoreticke´ fyziky a astrofyziky
14312040 — U
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 4083
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
12
prof. RNDr. Rikard von Unge, Ph.D.
Mgr. Michael Krbek, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/312040/people/
http://www.physics.muni.cz/?q=utfa
http://www.physics.muni.cz/?q=utfa
4980
8222
1409
1407
1408
7772
2 Persona´lnı´ obsazenı´ Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
´ stav chemie
14313010 — U
625 00 Brno, Kamenice 5, telefon: 549 49 6000
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
doc. Mgr. Marek Necˇas, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/313010/people/
http://www.sci.muni.cz/chemsekce/
http://www.sci.muni.cz/chemsekce/
´ stav biochemie
14313050 — U
625 00 Brno, Kamenice 5, telefon: 549 49 3818
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
doc. RNDr. Oldrˇich Janiczek, CSc.
http://www.muni.cz/sci/313050/people/
http://www.sci.muni.cz/ustav/ubch
http://www.sci.muni.cz/ustav/ubch
14313060 — Centrum pro vy´zkum toxicky´ch la´tek v prostrˇedı´
625 00 Brno, Kamenice 3, telefon: 549 49 1474
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/313060/people/
http://www.recetox.muni.cz/
http://www.recetox.muni.cz/index.php?s=studium
´ stav experimenta´lnı´ biologie
14314010 — U
625 00 Brno, Kamenice 5, telefon: 549 49 8244
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
prof. RNDr. Jan Sˇmarda, CSc.
doc. RNDr. Renata Veselska´, Ph.D., M.Sc.
http://www.muni.cz/sci/314010/people/
http://www.sci.muni.cz/UEB/
http://www.sci.muni.cz/UEB/
´ stav botaniky a zoologie
14314020 — U
621 00 Brno, Terezy Nova´kove´ 64, telefon: 532 146 113
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
doc. RNDr. Jan Helesˇic, Ph.D.
RNDr. Bozˇena Koubkova´, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/314020/people/
http://botzool.sci.muni.cz/
http://botzool.sci.muni.cz/
13
2 Persona´lnı´ obsazenı´ Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty
´ stav antropologie
14314070 — U
603 00 Brno, Vinarˇska´ 5, telefon: 549 49 1432
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
prof. PhDr. Jirˇ´ı Svoboda, DrSc.
doc. RNDr. Miroslav Kra´lı´k, Ph.D.
http://www.muni.cz/sci/314070/people/
http://anthrop.sci.muni.cz/
http://anthrop.sci.muni.cz/
´ stav geologicky´ch veˇd
14315010 — U
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 4322
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
http://www.muni.cz/sci/315010/people/
http://www.ugv.cz/
http://www.ugv.cz/
14315030 — Geograficky´ u´stav
611 37 Brno, Kotla´rˇska´ 2, telefon: 549 49 1491
Rˇeditel u´stavu:
Pedagogicky´ za´stupce:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
doc. RNDr. Petr Dobrovolny´, CSc.
RNDr. Vladimı´r Herber, CSc.
http://www.muni.cz/sci/315030/people/
http://www.geogr.muni.cz/
http://www.geogr.muni.cz/cz/studium/
14316000 — Na´rodnı´ centrum pro vy´zkum biomolekul
625 00 Brno, Kamenice 5, telefon: 549 49 5252
Rˇeditel u´stavu:
Seznam pracovnı´ku˚:
WWW u´stavu:
Informace pro studenty:
14
prof. RNDr. Jaroslav Kocˇa, DrSc.
http://www.muni.cz/sci/316000/people/
http://ncbr.chemi.muni.cz/
http://ncbr.chemi.muni.cz/
3 Jazykova´ prˇ´ıprava
3 Jazykova´ prˇ´ıprava
Povinnosti, popsane´ v te´to cˇa´sti katalogu, prˇedstavujı´ pouze minima´lnı´ pozˇadavky,
vztahujı´cı´ se na vsˇechny studenty bakala´rˇsky´ch a magistersky´ch studijnı´ch programu˚ PrˇF.
V prˇ´ıpadeˇ neˇktery´ch studijnı´ch programu˚ nebo oboru˚ jsou tyto pozˇadavky zesı´leny – podrobne´ informace naleznete v prˇ´ıslusˇne´ cˇa´sti studijnı´ho katalogu.
3.1 Bakala´rˇske´ studijnı´ programy
Kazˇdy´ student bakala´rˇske´ho studijnı´ho programu PrˇF musı´ prˇed sta´tnı´ za´veˇrecˇnou zkousˇkou
absolvovat prˇedmeˇt:
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JA001
Odborna´ anglicˇtina – zkousˇka
0+2 kr.
0/0
ucˇitel
zk
CJV MU
Cı´lem te´to zkousˇky je proveˇrˇit za´kladnı´ akademicke´ a odborne´ jazykove´ dovednosti,
zejme´na ty, ktere´ jsou potrˇebne´ pro studium odborne´ literatury a pro pokracˇova´nı´ v magisterske´m studiu. V prˇ´ıpadeˇ absolvova´nı´ prˇedmeˇtu JA002 Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina –
zkousˇka jizˇ v bakala´rˇske´m stupni nenı´ trˇeba skla´dat zkousˇku JA001.
Podpu˚rna´ (volitelna´) vy´uka k te´to zkousˇce je realizova´na prostrˇednictvı´m prˇedmeˇtu˚:
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JAC01
JAC02
Anglicˇtina pro chemiky 1
Anglicˇtina pro chemiky 2
2 kr.
2 kr.
0/2
0/2
ucˇitel
z
z
CJV MU
CJV MU
Volitelna´ vy´uka
Vypisova´ny jsou rovneˇzˇ prˇedmeˇty, oveˇrˇujı´cı´ znalosti francouzsˇtiny, neˇmcˇiny, rusˇtiny a sˇpaneˇlsˇtiny ve stejne´m rozsahu jako v prˇ´ıpadeˇ anglicˇtiny. Tyto prˇedmeˇty jsou vypisova´ny jako
volitelne´ (garant studijnı´ho programu mu˚zˇe zakotvit povinnost absolvovat neˇktery´ z teˇchto
prˇedmeˇtu˚ ve studijnı´ch pla´nech v prˇ´ıslusˇne´ cˇa´sti katalogu).
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JF001
JN001
JR001
JS001
Odborna´ francouzsˇtina – zkousˇka
Odborna´ neˇmcˇina – zkousˇka
Odborna´ rusˇtina – zkousˇka
Odborna´ sˇpaneˇlsˇtina – zkousˇka
0+2 kr
0+2 kr
0+2 kr
0+2 kr
0/0
0/0
0/0
0/0
ucˇitel
zk
zk
zk
zk
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
15
3.2 Magisterske´ studijnı´ programy
Podpu˚rna´ (volitelna´) vy´uka k uvedeny´m zkousˇka´m je realizova´na prostrˇednictvı´m prˇedmeˇtu˚:
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JFP01
JFP02
JNP01
JNP02
JRP01
JRP02
JSP01
JSP02
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
ucˇitel
z
z
z
z
z
z
z
z
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
Dalsˇ´ı volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
ucˇitel
JA003
Vy´beˇrova´ anglicˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce
4 kr.
0/4 z
Neˇmcova´
3.2 Magisterske´ studijnı´ programy
Kazˇdy´ student magisterske´ho studijnı´ho programu PrˇF musı´ prˇed sta´tnı´ za´veˇrecˇnou zkousˇkou
absolvovat alesponˇ jeden z prˇedmeˇtu˚:
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JA002
JF002
JN002
JR002
JS002
Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina – zkousˇka
Pokrocˇila´ odborna´ francouzsˇtina – zkousˇka
Pokrocˇila´ odborna´ neˇmcˇina – zkousˇka
Pokrocˇila´ odborna´ rusˇtina – zkousˇka
Pokrocˇila´ odborna´ sˇpaneˇlsˇtina – zkousˇka
0+2 kr.
0+2 kr.
0+2 kr.
0+2 kr.
0+2 kr.
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
ucˇitel
zk
zk
zk
zk
zk
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
Podpu˚rna´ (volitelna´) vy´uka k uvedeny´m zkousˇka´m je realizova´na prostrˇednictvı´m prˇedmeˇtu˚:
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JAC03
JAC04
JFP03
JFP04
JNP03
JNP04
JRP03
JRP04
JSP03
JSP04
Anglicˇtina pro chemiky 3
Anglicˇtina pro chemiky 4
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
16
ucˇitel
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
CJV MU
3 Jazykova´ prˇ´ıprava
Dalsˇ´ı volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity
rozsah
JA003
Vy´beˇrova´ anglicˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce
4 kr.
0/4
ucˇitel
z
Neˇmcova´
17
4 Vy´uka teˇlesne´ vy´chovy na MU v akademicke´m roce 2012/2013
4
Vy´uka celouniverzitnı´ teˇlesne´ vy´chovy na MU
v akademicke´m roce 2012/2013
Sportovnı´ aktivity – povinna´ forma vy´uky
Vy´uku sportovnı´ch aktivit studentu˚ prezencˇnı´ho studia na Masarykoveˇ univerziteˇ zajisˇt’uje
Centrum univerzitnı´ho sportu (CUS) Fakulty sportovnı´ch studiı´ (FSpS).
Vsˇichni studenti prezencˇnı´ho studia bakala´rˇsky´ch studijnı´ch programu˚ majı´ povinnost
beˇhem studia splnit podmı´nky pro udeˇlenı´ dvou za´pocˇtu˚ (1 za´pocˇet = 1 kredit) z prˇedmeˇtu˚
sportovnı´ch aktivit vypisovany´ch pod ko´dy P9....
Student si vybı´ra´ z nabı´dky prˇedmeˇtu˚ sportovnı´ch aktivit podle sve´ho sportovnı´ho zameˇrˇenı´, za´jmu a cˇasovy´ch mozˇnostı´. Nabı´dka je zverˇejneˇna na ISu a na webovy´ch stra´nka´ch
FSpS (http://www.fsps.muni.cz/cus/).
Studenti si mohou beˇhem jednoho semestru zapsat jeden prˇedmeˇt sportovnı´ch aktivit
s pravidelnou docha´zkou a jeden vy´cvikovy´ kurz.
Vy´uku lze absolvovat v libovolne´m semestru studia, nejpozdeˇji do konce zkousˇkove´ho
obdobı´ sˇeste´ho semestru.
Zˇa´dost o osvobozenı´ od docha´zky si mohou poda´vat pouze studenti na za´kladeˇ le´karˇske´ho
doporucˇenı´ a sportovci, kterˇ´ı se pravidelneˇ u´cˇastnı´ tre´ninku˚ vrcholove´ho a vy´konnostnı´ho
sportu.
Vsˇechny informace ty´kajı´cı´ se nabı´dky sportovnı´ch aktivit, vy´cvikovy´ch kurzu˚, kontaktu˚ na ucˇitele CUS, informace k vy´uce, formula´rˇe k zˇa´dostem sportovnı´ho a zdravotnı´ho
osvobozenı´, termı´ny akcı´ a souteˇzˇ´ı porˇa´dany´ch pro studenty jsou zverˇejneˇny na
http://www.fsps.muni.cz/cus/. Dotazy zası´lejte na: [email protected]
Sportovnı´ aktivity – volitelna´ forma vy´uky
Informace jsou zverˇejneˇny na http://www.fsps.muni.cz/cus/.
18
4 Vy´uka teˇlesne´ vy´chovy na MU v akademicke´m roce 2012/2013
Du˚lezˇite´ termı´ny FSpS pro akademicky´ rok 2012/2013
Podzimnı´ semestr
Registrace
Zverˇejneˇnı´ rozvrhu na stra´nka´ch
FSpS
Za´pis do semina´rnı´ch skupin
Konec zmeˇn v za´pisu prˇedmeˇtu˚
Vy´uka
Jarnı´ semestr
Registrace
Zverˇejneˇnı´ rozvrhu na stra´nka´ch
FSpS
Za´pis do semina´rnı´ch skupin
Konec zmeˇn v za´pisu prˇedmeˇtu˚
Vy´uka
1. cˇervna 2012 – 30. srpna 2012
30. srpna 2012
3. za´rˇ´ı 2012 – 30. za´rˇ´ı 2012
30. za´rˇ´ı 2012
17. za´rˇ´ı 2012 – 16. prosince 2012
2. ledna 2013 – 31. ledna 2013
31. ledna 2013
4. u´nora 2013 – 3. brˇezna 2013
3. brˇezna 2013
18. u´nora 2013 – 19. kveˇtna 2013
19
5 Prˇehled studijnı´ch programu˚ a oboru˚
5
Prˇehled studijnı´ch programu˚ a oboru˚
Bakala´rˇske´ studium (garant: prof. RNDr. Zdeneˇk Glatz, CSc.)
1406R
Biochemie (obecny´)
Biochemie
Chemoinformatika a bioinformatika
1409R
Aplikovana´ biochemie (profesnı´)
Aplikovana´ biochemie – zameˇrˇenı´ Biotechnologie
Aplikovana´ biochemie – zameˇrˇenı´ Klinicka´ biochemie
Aplikovana´ biochemie – zameˇrˇenı´ Bioanalyticka´ chemie
Magisterske´ studium (garant: prof. RNDr. Zdeneˇk Glatz, CSc.)
1406T
Biochemie
Biochemie
Analyticka´ biochemie
Biomolekula´rnı´ chemie
Chemoinformatika a bioinformatika
Biochemie genomu˚ a proteomu˚
Doktorske´ studium (prˇedseda oborove´ rady: prof. RNDr. Igor Kucˇera, DrSc.)
1406V
Biochemie
Biochemie
Biomolekula´rnı´ chemie
20
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
Garant studijnı´ho programu
Prof. RNDr. Zdeneˇk Glatz, CSc.
Cı´le studia ve studijnı´m programu
Bakala´rˇsky´ obecny´ studijnı´ program Biochemie prˇipravuje vysokosˇkolsky vzdeˇlane´ odbornı´ky, kterˇ´ı majı´ prˇehled o vsˇech oblastech chemie, jako je biochemie, anorganicka´ chemie,
organicka´ chemie, analyticka´ chemie a fyzika´lnı´ chemie, a biologie.
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny a pravidla pro jejich sestavova´nı´
V doporucˇeny´ch studijnı´ch pla´nech jsou uvedeny vhodne´ kombinace prˇedmeˇtu˚ a semestra´lnı´
pru˚chody, ktere´ zahrnujı´ vsˇechny povinne´, povinneˇ volitelne´ a neˇktere´ doporucˇene´ prˇedmeˇty
jednotlivy´ch studijnı´ch oboru˚. Nejsou zde uvedeny prˇedmeˇty, ktere´ se v tomto sˇkolnı´m roce
nevypisujı´. Nejedna´ se v zˇa´dne´m prˇ´ıpadeˇ o povinnost absolvovat prˇedmeˇty v uvedeny´ch
semestrech studia s vy´jimkou 1. roku studia, kdy je doporucˇeny´ studijnı´ pla´n za´vazny´.
Za´rovenˇ vsˇak jde o doporucˇeny´ pla´n, jehozˇ realizace je fakultou garantova´na a ktery´ by meˇl
umozˇnit ukoncˇenı´ studia v doporucˇene´ dobeˇ.
6.1 Studijnı´ obor: Biochemie
Garant studijnı´ho oboru
Doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Pravidla pro sestavova´nı´ studijnı´ho pla´nu
Vytvorˇenı´ studijnı´ho pla´nu podle pravidel studijnı´ho programu je za´konny´m pra´vem studenta.
Prˇi sestavenı´ studijnı´ho pla´nu musı´ student dodrzˇet ustanovenı´ Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du
fakulty a Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ho pla´nu v dane´m studijnı´m programu.
Jako vy´chodisko k tvorbeˇ studijnı´ho pla´nu mu˚zˇe student vyuzˇ´ıt Doporucˇene´ho studijnı´ho
pla´nu. Doporucˇeny´ studijnı´ pla´n rovnomeˇrneˇ rozkla´da´ studium do standardnı´ doby trˇ´ı let a
mu˚zˇe se sta´t za´vazny´m jedineˇ volbou studenta. Zarucˇuje studentu˚m, kterˇ´ı podle neˇho studujı´
splneˇnı´ povinnostı´ nutny´ch k ukoncˇenı´ vysokosˇkolske´ho studia beˇhem standardnı´ doby. Fakultnı´ rozvrh (cˇasova´ a prostorova´ alokace vy´uky prˇedmeˇtu˚ pro dany´ semestr) je zpracova´n
v na´vaznosti na doporucˇene´ studijnı´ pla´ny. Povinne´ a povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty a jejich
na´vaznosti jsou uvedeny v doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Povinny´mi prˇedmeˇty pro studijnı´
obor Biochemie jsou prˇedmeˇty matematicko-fyzika´lnı´ho za´kladu, kurzy obecne´ chemie,
´ vod do studia bioanorganicke´ chemie I, za´klady fyzika´lnı´ chemie, biochemie I + II, da´le U
chemie, prˇedna´sˇky Struktura a funkce bunˇky, Mikrobiologie a Molekula´rnı´ biologie. Povinne´
prakticke´ kurzy jsou laboratornı´ cvicˇenı´ z obecne´ chemie, biochemie, mikrobiologie a molekula´rnı´ biologie. Kurzy organicke´ a analyticke´ chemie jsou zarˇazeny jako povinneˇ volitelne´
- student si volı´, zda kurzy absolvuje pouze v rozsahu „Za´klady“ nebo kompletneˇ v u´rovnı´ch
I a na´vazneˇ II. Povinneˇ volitelne´ jsou JA001 Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka a Bakala´rˇska´
pra´ce z biochemie. Da´le si student musı´ vybrat minima´lneˇ jeden prakticky´ kurz z chemie a
minima´lneˇ jednu prˇedna´sˇku z biologie. Volitelne´ prˇedmeˇty prˇedstavujı´ minima´lneˇ 38 kreditu˚. Povinny´m prˇedmeˇtem bez kreditove´ho hodnocenı´ je dvouhodinova´ blokova´ prˇedna´sˇka
C7777 Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami, kterou musı´ kazˇdy´ student absolvovat na zacˇa´tku
21
6.1 Studijnı´ obor: Biochemie
kazˇde´ho akademicke´ho roku a jejı´zˇ absolvova´nı´ je nutnou podmı´nkou pro vstup do vsˇech
prˇedmeˇtu˚, ve ktery´ch docha´zı´ k manipulaci s chemicky´mi la´tkami (laboratornı´ch cvicˇenı´,
bakala´rˇsky´ch pracı´ ap.) Student mu˚zˇe pozˇa´dat garanta programu, aby mohl namı´sto povinne´ho prˇedmeˇtu zapsat prˇedmeˇt analogicky´ obsahem, se stejny´m ukoncˇenı´m a stejne´ho nebo
veˇtsˇ´ıho rozsahu. Volitelne´ prˇedmeˇty jsou vsˇechny prˇedmeˇty, ktere´ jsou na Prˇ´ırodoveˇdecke´
fakulteˇ a ostatnı´ch fakulta´ch Masarykovy univerzity v dane´m obdobı´ vyucˇova´ny a jejichzˇ
za´pis je pro studenty dane´ho programu povolen. Vy´beˇr volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ je omezen na
povinnost absolvovat minimum 171 kreditu˚ za prˇedmeˇty prˇ´ırodoveˇdecky´ch, matematicky´ch
nebo informaticky´ch veˇd, z toho minima´lneˇ 144 kreditu˚ za prˇedmeˇty z oboru chemicky´ch a
biologicky´ch veˇd. Volitelne´ prˇedmeˇty zvla´sˇteˇ vhodne´ pro bakala´rˇsky´ studijnı´ obor Biochemie
jsou uvedeny v doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Zakoncˇenı´ povinny´ch a povinneˇ volitelny´ch
prˇedna´sˇek je obvykle zkousˇkou, semina´rˇu˚ za´pocˇtem a laboratornı´ch cvicˇenı´ klasifikovany´m
za´pocˇtem. U volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ si student vybı´ra´ z mozˇny´ch zakoncˇenı´ prˇedmeˇtu. Prˇi
tvorbeˇ a plneˇnı´ studijnı´ho pla´nu musı´ kazˇdy´ student studijnı´ho programu dodrzˇet na´sledujı´cı´
pravidla a podmı´nky:
•
•
•
•
•
•
Student musı´ v prvnı´m a druhe´m semestru studia zapsat vsˇechny prˇedmeˇty podle
doporucˇene´ho studijnı´ho pla´nu.
Na zacˇa´tku kazˇde´ho akademicke´ho roku absolvovat povinny´ prˇedmeˇt bez kreditove´ho
hodnocenı´ C7777 Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami.
Za´kladnı´ chemicke´ discipliny, ktere´ nejsou povinne´, ale povinneˇ volitelne´, absolvuje
student tak, zˇe zvolı´ v dane´m prˇedmeˇtu bud’ Za´klady (organicke´ cˇi analyticke´ chemie)
nebo prˇedmeˇt u´rovneˇ I a na ten povinneˇ nava´zˇe stupneˇm II. Nelze volit tenty´zˇ prˇedmeˇt
v za´kladnı´ i rozsˇ´ırˇene´ (I+II) verzi.
Student musı´ u´speˇsˇneˇ vykonat zkousˇku z prˇedmeˇtu JA001 Odborna´ anglicˇtina zkousˇka prˇed prˇihla´sˇenı´m k bakala´rˇske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇce. Mu˚zˇe si vsˇak na
za´kladeˇ svy´ch znalostı´ zvolit prˇ´ımo zkousˇku z prˇedmeˇtu JA002 Pokrocˇila´ odborna´
anglicˇtina - zkousˇka, ktera´ mu na´sledneˇ bude uzna´na v navazujı´cı´m mgr. studiu, pro
ktere´ je povinna´.
Musı´ do termı´nu kona´nı´ bakala´rˇske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky zapsat a u´speˇsˇneˇ ukoncˇit
vsˇechny prˇedmeˇty, ktere´ jsou ve studijnı´m programu povinne´ a respektovat prˇitom
stanovene´ na´vaznosti.
Zı´skat za cele´ studium absolvova´nı´m povinny´ch, povinneˇ volitelny´ch a volitelny´ch
prˇedmeˇtu˚ nejme´neˇ 180 kreditu˚.
•
Za absolvova´nı´ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ musı´ student zı´skat minima´lneˇ 38 kreditu˚.
•
Zpracovat bakala´rˇskou pra´ci na zadane´ te´ma.
•
Absolvovat u´speˇsˇneˇ vsˇechny soucˇa´sti bakala´rˇske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky.
•
Student musı´ v pru˚beˇhu studia zı´skat dva kredity z prˇedmeˇtu Sportovnı´ aktivity.
Prˇedmeˇt zajisˇt’uje pro celou univerzitu Fakulta sportovnı´ch studiı´.
Samostatny´ projekt je jednosemestrovy´ volitelny´ prˇedmeˇt, ktery´ mu˚zˇe student zapsat
i vı´cekra´t beˇhem studia, avsˇak ne ve stejne´m semestru jako zapsal prˇedmeˇt Bakala´rˇska´
´ speˇsˇneˇ absolvovany´ prˇedmeˇt nemu˚zˇe by´t zapsa´n znovu. Samostatny´ projekt spocˇ´ıva´
pra´ce. U
22
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
v individua´lnı´ pra´ci studenta pod vedenı´m neˇktere´ho akademicke´ho pracovnı´ka na za´kladeˇ
vza´jemne´ dohody. Projekt mu˚zˇe by´t zalozˇen na experimenta´lnı´, teoreticke´ nebo litera´rnı´ pra´ci
studenta. Vy´sledek samostatne´ho projektu musı´ by´t zverˇejneˇn formou elektronicke´ publikace v ra´mci fakulty. Zverˇejneˇnı´ je podmı´nkou u´speˇsˇne´ho zakoncˇenı´ prˇedmeˇtu. Podmı´nky
´ stavu biochemie.
zverˇejneˇnı´ urcˇuje a zajisˇt’uje rada U
´ stavu biochemie a rada NCBR na na´vrh
Te´mata bakala´rˇsky´ch pracı´ vypisuje rada U
ucˇitelu˚ a zverˇejnˇuje jejich aktua´lnı´ nabı´dku v dostatecˇne´m pocˇtu. Student si z aktua´lnı´
nabı´dky svobodneˇ volı´ te´ma bakala´rˇske´ pra´ce. O zada´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce na zvolene´ te´ma
zˇa´da´ student ucˇitele, ktery´ te´ma navrhl. Pozˇa´dat mu˚zˇe nejdrˇ´ıve po zı´ska´nı´ 90 kreditu˚ a
u´speˇsˇne´m absolvova´nı´ prˇedna´sˇky z Biochemie I a II. Zada´nı´m bakala´rˇske´ pra´ce se ucˇitel,
ktery´ te´ma vypsal, sta´va´ pro studenta, ktery´ si ho vybral, vedoucı´m bakala´rˇske´ pra´ce. Rada
´ stavu biochemie pı´semne´ zada´nı´ bakala´rˇsky´ch pracı´ registruje a archivuje. Student mu˚zˇe
U
´ stavu biochemie navrhnout te´ma sve´ bakala´rˇske´ pra´ce nebo se na tomto
ktere´mukoliv ucˇiteli U
te´matu dohodnout. V tomto prˇ´ıpadeˇ navrhuje ucˇitel te´ma bakala´rˇske´ pra´ce pro konkre´tnı´ho
studenta. Omezenı´m vy´beˇru ze zverˇejneˇny´ch te´mat bakala´rˇsky´ch pracı´ mohou by´t jen prˇedem
uvedene´ kapacitnı´ du˚vody pracovisˇteˇ, na neˇmzˇ ma´ by´t bakala´rˇska´ pra´ce zpracova´na, nebo
drˇ´ıveˇjsˇ´ı obsazenı´ te´matu jiny´m studentem.
Sta´tnı´ bakala´rˇska´ zkousˇka je pı´semna´. Povinny´mi prˇedmeˇty jsou obecna´ a fyzika´lnı´ chemie, organicka´ chemie, analyticka´ chemie, biologie a biochemie. Pozˇadavky jsou uverˇejneˇny
na
http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/szz_bak.htm
23
6.1 Studijnı´ obor: Biochemie
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C1020
C1040
C1061
C1200
C4222
Obecna´ chemie
Obecna´ chemie - semina´rˇ
Anorganicka´ chemie I
´ vod do studia biochemie
U
Za´kladnı´ laboratornı´ vy´pocˇty
C7170
C7777
M1010
Struktura a funkce bunˇky
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
Matematika I
M1020
Matematika I - semina´rˇ
4+2 kr.
2 kr.
2+2 kr.
2+1 kr.
1 kr.
4/0/0
0/2/0
2/0/0
2/0/0
0/1/0
zk
z
zk
k
z
Pinkas
Pinkas
Prˇ´ıhoda
Zborˇil
Bouchal,
Kasˇparovsky´,
Lochman
4 kr. 2/0/0 zk Sˇery´
0 kr. 0/0/0 z Prˇ´ıhoda
3+2 kr. 3/0/0 zk Dosˇla´, Lisˇka, Sˇisˇma,
Zema´nek
3 kr. 0/3/0 z Dosˇla´, Dobrovolna´,
Krejcˇova´, Lisˇka,
Schlesingerova´, Sˇisˇma
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
C1062
Anorganicka´ chemie I - semina´rˇ
1 kr. 0/1/0 z
JAC01
Anglicˇtina pro chemiky I
2 kr. 0/2/0 z
Krˇivohla´vek,
Novosad, Touzˇ´ın
CJV MU
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C4221
C4660
F2120
Biochemicka´ laboratornı´ technika
Za´klady fyzika´lnı´ chemie
Fyzika
M2010
M2020
Matematika II
Matematika II - semina´rˇ
4 kr. 0/0/4 kz Janiczek, Lochman
2+2 kr. 2/0/0 zk Kuba´cˇek
3+1 kr. 2/1/0 k Bochnı´cˇek,
Dosoudilova´,
Krˇiva´nek
2+2 kr. 2/0/0 zk Dosˇla´
2 kr. 0/2/0 z Dosˇla´, Lisˇka, Sˇisˇma
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C2021
Organicka´ chemie I
C2700
Za´klady organicke´ chemie
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 11 kr.
2+2 kr. 2/0/0 zk Pota´cˇek
2+2 kr. 2/0/0 zk Pazdera
Doporucˇene´ prˇedmeˇty
JAC02
Anglicˇtina pro chemiky II
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 6 kr.
24
2 kr. 0/2/0 z
CJV MU
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C3181
C3190
C7777
Biochemie I
Biochemie I - semina´rˇ
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
2+2 kr. 2/0/0 zk
1 kr. 0/1/0 z
0 kr. 0/0/0 z
Zborˇil
Bouchal, Kasˇparovsky´
Prˇ´ıhoda
Koma´rek
Pota´cˇek, Janku˚,
Litera´k, Paruch,
Sˇindela´rˇ
Kanicky´, Preisler,
Vaculovicˇ
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C1660
C3022
Za´klady analyticke´ chemie
Organicka´ chemie II
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
C3100
Analyticka´ chemie I
2+2 kr. 2/0/0 zk
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 16 kr.
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAC03
Anglicˇtina pro chemiky III
2 kr. 0/2/0 z
CJV MU
3+2 kr. 3/0/0 zk
1 kr. 0/1/0 k
Dosˇkarˇ
Pantu˚cˇek
2+2 kr.
2 kr.
1 kr.
7 kr.
Zborˇil
Skla´dal
Bouchal, Kasˇparovsky´
Boublı´kova´,
Kasˇparovsky´
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 5 kr.
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi4020 Molekula´rnı´ biologie
Bi4020c Za´kladnı´ metody molekula´rnı´
biologie
C4182
Biochemie II
C4185
Semina´rˇ k bakala´rˇske´ pra´ci I
C4200
Biochemie II - semina´rˇ
C4220
Biochemie - laboratornı´ cvicˇenı´
2/0/0
0/2/0
0/1/0
0/0/7
zk
z
z
kz
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C4050
Analyticka´ chemie II
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 5 kr.
2+2 kr. 2/0/0 zk
Lubal
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAC04
Anglicˇtina pro chemiky IV
2 kr. 0/2/0 z
CJV MU
4 kr. 0/4/0 z
Neˇmcova´
Volitelne´ prˇedmeˇty
JA003
Vy´beˇrova´ anglicˇtina pro
prˇ´ırodoveˇdce
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 5 kr.
25
6.1 Studijnı´ obor: Biochemie
3. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi5710 Mikrobiologie
Bi5710c Mikrobiologie - cvicˇenı´
Bi7941
C7777
Molekula´rnı´ biologie - laboratornı´
cvicˇenı´ (pro obor biochemie)
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
2+2 kr. 2/0/0 zk Tvrzova´, Neˇmec
2 kr. 0/2/0 z Teshim, Krsek,
Ksˇicova´, Tvrzova´,
Bardounova´,
Syrova´tkova´
3 kr. 0/3/0 z Pantu˚cˇek
0 kr. 0/0/0 z
Prˇ´ıhoda
5 kr. 0/0/5 z
Janiczek
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C5014
Bakala´rˇska´ pra´ce z biochemie I
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 12 kr.
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
CZBB
C6185
C6200
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna´ bakala´rˇska´ zkousˇka
kr. 0/0/0 Janiczek
z biochemie
Semina´rˇ k bakala´rˇske´ pra´ci II
2 kr. 0/2/0 z Skla´dal
Biochemicke´ metody
4+2 kr. 4/0/0 zk Glatz, Zborˇil
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C6014
Bakala´rˇska´ pra´ce z biochemie II
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 10 kr.
26
10 kr. 0/0/10 z
Janiczek
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Bi5220
C1635
Imunologie
Analyticka´ chemie - praktikum
C2200
C3040
C3110
C4020
C4040
Chemicka´ synte´za - praktikum
8 kr.
Organicka´ chemie II - semina´rˇ
2 kr.
Analyticka´ chemie I - semina´rˇ
1 kr.
Pokrocˇila´ fyzika´lnı´ chemie
2+2 kr.
Pokrocˇila´ fyzika´lnı´ chemie - semina´rˇ 1 kr.
C5040
C5160
Jaderna´ chemie
Fyzika´lnı´ chemie - praktikum
C5190
Instrumenta´lnı´ analyticka´ chemie praktikum
C6220
C6230
Klinicka´ biochemie
Klinicka´ biochemie - cvicˇenı´
4+2 kr. 4/0/0 zk
4 kr. 0/4/0 z
C7150
Funkcˇnı´ biochemie I - regulace
metabolismu
Funkcˇnı´ biochemie I - semina´rˇ
Strukturnı´ biochemie
2+2 kr. 2/0/0 zk
Lojek, Cˇ´ızˇ, Kubala
Bittova´, Lubal,
Novotny´, Ta´borsky´,
Vaculovicˇ, Vrbkova´
Janku˚, Litera´k
Pota´cˇek
Kanicky´, Vaculovicˇ
Kuba´cˇek
Kuba´cˇek,
Michalicˇkova´
Prˇ´ıhoda
Sopousˇek,
Krˇivohla´vek, Brozˇ,
Pavlu˚
Farkova´, Hrdlicˇka,
Preisler, Vasˇinova´
Galiova´
Wimmerova´
Wimmerova´,
Adamova´, Koma´rek,
Mra´zkova´, Rozumova´
Pavelka
2 kr. 0/2/0 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
Pavelka
Zˇ´ıdek
Gloser, Kummerova´
Bala´zˇ, Kummerova´
Sˇimek, Va´cha
Hyrsˇl, Procha´zkova´,
Va´cha
Novosad
Novosad, Touzˇ´ın
Janku˚, Litera´k,
Pa´lkova´, Sotola´rˇova´
Lubal, Ta´borsky´
Kuba´cˇek
Mandl
Kasˇparovsky´,
Lochman
Pavelka
C7160
C9530
2+2 kr. 2/0/0 zk
3 kr. 0/3/0 z
0/0/8
0/2/0
0/1/0
2/0/0
0/1/0
kz
z
z
zk
z
2+2 kr. 2/0/0 zk
6 kr. 0/0/5 kz
5 kr. 0/0/5 kz
Jarnı´ semestr
Bi6180
Bi6180c
Bi6790
Bi6790c
Biologie rostlin
Biologie rostlin - cvicˇenı´
Biologie zˇivocˇichu˚
Biologie zˇivocˇichu˚ - cvicˇenı´
2+2 kr.
2 kr.
2+2 kr.
2 kr.
C2062
C2070
C2200
Anorganicka´ chemie II
Anorganicka´ chemie II - semina´rˇ
Chemicka´ synte´za - praktikum
2+2 kr. 2/0/0 zk
1 kr. 0/1/0 z
8 kr. 0/0/8 kz
C3120
C3150
C6210
C7860
Analyticka´ chemie - praktikum
2 kr.
Za´klady fyzika´lnı´ chemie - semina´rˇ
1 kr.
Biotechnologie
2+2 kr.
Rostlinna´ biochemie
2+2 kr.
C8155
Funkcˇnı´ biochemie II - signa´lnı´
dra´hy
2/0/0
0/2/0
2/0/0
0/2/0
0/0/2
0/1/0
2/0/0
2/0/0
zk
z
zk
z
kz
z
zk
zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
27
6.1 Studijnı´ obor: Biochemie
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty pro bakala´rˇsky´ obor Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi0580
Bi5000
Vy´vojova´ genetika
Bioinformatika I - nukleove´
kyseliny
Bi5040 Biostatistika - za´kladnı´ kurz
Bi5220 Imunologie
Bi5580 Obecna´ ekotoxikologie
Bi5580c Obecna´ ekotoxikologie - cvicˇenı´
3+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
1 kr.
Bi5980
Statisticke´ hodnocenı´ biodiverzity
2+1 kr. 2/0/0 k
Bi6901
Structural Biology - practice
Bi7015
Chemicke´ vlastnosti, struktura a
interakce nukleovy´ch kyselin
Bi7140 Molekula´rnı´ biologie viru˚
Bi7201 Za´klady genomiky
Bi7201c Za´klady genomiky - cvicˇenı´
Bi8858
2+2 kr. 2/0/0 zk Vyskot
1+1 kr. 1/0/0 k Pantu˚cˇek, Chovancova´
3/0/0
2/0/0
2/0/0
0/1/0
zk
zk
zk
z
2 kr. 0/2/0 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
1+2 kr. 1/0/0 zk
3 kr. 0/3/0 k
Jarkovsky´
Lojek, Cˇ´ızˇ, Kubala
Bla´ha, Jona´sˇ
Nova´kova´, Bla´ha,
Nova´k
Dusˇek, Jarkovsky´,
Harusˇtiakova´
Damborsky´, Prokop,
Chaloupkova´
Fojta, Palecˇek,
Fojtova´, Vorlı´cˇkova´
Ru˚zˇicˇkova´
Heja´tko, Konecˇna´
Heja´tko, Nejedla´,
Kuderova´, Konecˇna´,
Dobisova´, Pernisova´
Prokop, Chaloupkova´
Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ II 2+2 kr. 2/0/0 zk
- Biokataly´za a enzymove´
technologie
Bi8858c Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ 2+1 kr. 0/2/0 kz Prokop, Chaloupkova´
II, cvicˇenı´
Bi9060 Bioinformatika II - proteiny
1+1 kr. 1/0/0 k Damborsky´, Hulova´,
Chovancova´, Pantu˚cˇek
C1101
Vy´pocˇetnı´ technika I
1 kr. 1/0/0 k Farkova´
C1120
Vy´pocˇetnı´ technika - cvicˇenı´
1 kr. 0/1/0 z Farkova´
C2110
Operacˇnı´ syste´m UNIX a za´klady 2+1 kr. 0/2/0 k Kulha´nek, Kulasˇ,
Strˇelcova´, Trnka
programova´nı´
C2115
Prakticky´ u´vod do superpocˇ´ıta´nı´
2 kr. 0/2/0 k Kulha´nek, Strˇelcova´
C3055
Organicka´ chemie II - semina´rˇ
2 kr. 0/2/0 z Janku˚, Litera´k, Mazal,
Paruch, Sˇindela´rˇ
C3200
Chemicka´ literatura
1+2 kr. 1/0/0 zk Mazal, Necˇas, Skla´dal
C4120
Makromolekula´rnı´ chemie
2+2 kr. 2/0/0 zk Sˇindela´rˇ
C4300
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ I 2+2 kr. 2/0/0 zk Holoubek
Environmenta´lnı´ procesy
C4320
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ III 2+2 kr. 2/0/0 zk Holoubek
Zdroje znecˇisˇteˇnı´, slozˇky prostrˇedı´ a
jejich znecˇisˇteˇnı´ - hydrosfe´ra,
pedosfe´ra, biosfe´ra
C5001
Samostatny´ projekt z biochemie
5 kr. 0/0/5 z Janiczek, Svobodova´
Varˇekova´
C5020
Chemicka´ struktura
2+2 kr. 2/0/0 zk Brozˇ
28
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
C5030
C5040
C5060
Chemicka´ struktura - semina´rˇ
Jaderna´ chemie
Metody chemicke´ho vy´zkumu
C5120
C5140
C5241
Pocˇ´ıtacˇe v chemii a chemometrie
1+1 kr. 1/0/0 k
Pocˇ´ıtacˇe v chemii a chemometrie 2 kr. 0/2/0 z
cvicˇenı´
Organicka´ analy´za
1+2 kr. 1/0/0 zk
C5300
C5320
C5340
C5380
C5440
C5860
C5880
C5885
C5920
C6220
C6230
Statisticka´ termodynamika
Fyzika´lneˇ chemicke´ za´klady NMR
Nerovnova´zˇne´ syste´my
Specia´lnı´ laboratornı´ technika
Separacˇnı´ metody
Aplikovana´ NMR spektroskopie
Za´klady stereochemie
Za´klady stereochemie - semina´rˇ
Spra´vna´ laboratornı´ praxe
Klinicka´ biochemie
Klinicka´ biochemie - cvicˇenı´
2+2 kr.
3+2 kr.
2+2 kr.
1+2 kr.
1+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2 kr.
1+2 kr.
4+2 kr.
4 kr.
2/0/0
2/1/0
2/0/0
1/0/0
1/0/0
2/0/0
2/0/0
0/2/0
1/0/0
4/0/0
0/4/0
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
z
zk
zk
z
C7031
C7050
C7060
C7080
C7110
C7187
Atomova´ spektrometrie
Elektroanalyticke´ metody
Stopova´ analy´za
Lasery v analyticke´ chemii
Vy´pocˇetnı´ technika - aplikace
Experimenta´lnı´ onkologie
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
1 kr.
2+2 kr.
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/1/0
2/0/0
zk
zk
zk
zk
z
zk
C7280
C7410
C7440
C7460
Elektrodova´ kinetika
Struktura a reaktivita
Koordinace a kataly´za
Identifikace organicky´ch la´tek cvicˇenı´
Chemie nekovu˚
Organokovove´ sloucˇeniny
Inorganic Materials Chemistry
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
modelova´nı´ I
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
1 kr.
2/0/0
2/0/0
1/0/0
0/1/0
zk
zk
zk
z
Farkova´, Lubal,
Pazdera
Sˇob, Vrˇesˇt’a´l
Sklena´rˇ, Fiala, Kuba´nˇ
Kucˇera
Cˇernı´k
Mazal
Brozˇ, Holı´k
Cˇernı´k, Touzˇ´ın
Cˇernı´k, Touzˇ´ın
Bla´ha, Kla´nova´
Wimmerova´
Wimmerova´,
Adamova´, Koma´rek,
Mra´zkova´, Rozumova´
Kanicky´, Otruba
Trnkova´
Koma´rek
Novotny´
Farkova´
Bouchal, Hrstka,
Mu¨ller, Nenutil,
Vojteˇsˇek
Trnkova´
Kla´n
Pazdera
Pazdera
2+2 kr.
1+2 kr.
2+2 kr.
1+2 kr.
2/0/0
1/0/0
2/0/0
1/0/0
zk
zk
zk
zk
Cˇernı´k
Novosad
Pinkas
Kocˇa, Kulha´nek
C7700
C7740
C7780
C7790
1 kr. 0/1/0 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
Brozˇ
Prˇ´ıhoda
Ta´borsky´, Bittova´,
Preisler, Touzˇ´ın,
Trnkova´, Lubal,
Heger, Kla´n, Litera´k,
Mazal, Novotny´,
Sopousˇek, Vrbkova´
Farkova´
Farkova´, Lubal
29
6.1 Studijnı´ obor: Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
C7800
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
modelova´nı´ I - cvicˇenı´
C7830
C7870
C7880
C7890
C7895
Kapila´rnı´ elektrofore´za
Biometrika
Separacˇnı´ metody II
Chemicka´ technika
Hmotnostnı´ spektrometrie
biomolekul
Metody chemicke´ho vy´zkumu
Speciacˇnı´ analy´za
C7910
C7950
C7955
C7999
C8840
C9090
C9100
C9500
C9920
ENV001
F7460
GE091
30
Molekulova´ luminiscence
Advanced Methods of NMR
Spectroscopy
Chemie makrocyklicky´ch sloucˇenin
Sekunda´rnı´ metabolity
Biosenzory
Uzˇita´ chemie
´ vod do kvantove´ chemie a
U
elektronove´ struktury molekul
Environmentalistika v dnesˇnı´m
sveˇteˇ
Fyzika pevny´ch la´tek pro
nefyzika´lnı´ obory
Mineralogie a geochemie
1 kr. 0/1/0 z
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
zk
zk
zk
zk
zk
Kocˇa, Kulha´nek,
Sˇteˇpa´n
Havel
Mandl
Glatz, Janiczek
Zborˇil
Preisler
2+2 kr. 2/0/0 zk Zborˇil
2+2 kr. 2/0/0 zk Kanicky´, Koma´rek,
Lubal
1+2 kr. 1/0/0 zk Ta´borsky´, Preisler
2+1 kr. 0/0/2 zk Marek
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+1 kr.
3+2 kr.
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/1/0
zk
zk
zk
k
zk
Lubal
Pluha´cˇek
Skla´dal
Pazdera
Munzarova´
3+2 kr. 2/1/0 zk Bittner
2+2 kr. 2/0/0 zk Holy´
3 kr. 2/0/0 kz
Losos
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi6920
Bi8090
C2022
Prakticke´ aspekty EIA
Genove´ inzˇeny´rstvı´
Organicka´ chemie I - semina´rˇ
C2102
Vy´pocˇetnı´ technika II - prakticke´
cvicˇenı´
Anorganicka´ chemie III
Anorganicka´ chemie III - semina´rˇ
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ II Zdroje znecˇisˇteˇnı´, slozˇky prostrˇedı´ a
jejich znecˇisˇteˇnı´ - technosfe´ra,
atmosfe´ra
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ IV La´tky znecˇisˇt’ujı´cı´ prostrˇedı´
(environmenta´lnı´ polutanty)
Organicka´ chemie III - synte´za
Organicka´ chemie III - synte´za semina´rˇ
Samostatny´ projekt z biochemie
C4010
C4015
C4310
C4330
C4450
C4455
C6001
C6010
C6020
C6060
C6110
C6120
C6140
C6160
C6170
C6210
C6260
C6290
C6300
C6320
C6330
C6410
C6740
2+1 kr. 2/0/0 k
2+2 kr. 2/0/0 zk
2 kr. 0/2/0 z
2 kr. 0/2/0 z
Andeˇl
Dosˇkarˇ
Pota´cˇek, Janku˚,
Litera´k, Man, Mazal,
Paruch, Pazdera,
Sˇindela´rˇ
Farkova´
2+2 kr. 2/0/0 zk
1 kr. 0/1/0 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
Cˇernı´k, Prˇ´ıhoda
Cˇernı´k, Prˇ´ıhoda
Holoubek
2+2 kr. 2/0/0 zk
Holoubek
2+2 kr. 2/0/0 zk
2 kr. 0/2/0 z
Paruch
Paruch
5 kr. 0/0/5 z
Toxikologie
1+2 kr.
Jaderna´ chemie - praktikum
3 kr.
Pokrocˇile´ metody chemicke´ho
2+2 kr.
vy´zkumu
Analyticka´ chemie ZˇP - anorganicke´ 2+2 kr.
polutanty
Analyticka´ chemie ZˇP - anorganicke´ 3 kr.
polutanty - laboratornı´ cvicˇenı´
Optimalizace a hodnocenı´
2+2 kr.
analyticky´ch metod
Analyticka´ chemie II - semina´rˇ
2 kr.
Analy´za materia´lu˚ - praktikum
5 kr.
Biotechnologie
2+2 kr.
Metody separace proteinu˚
1+2 kr.
Atomova´ absorpcˇnı´ spektrometrie 1+2 kr.
Opticka´ a hmotnostnı´ spektrometrie 1+2 kr.
s indukcˇneˇ va´zany´m plazmatem
Chemicka´ kinetika
2+2 kr.
Chemicka´ kinetika - semina´rˇ
1 kr.
Organicka´ analy´za - praktikum
3 kr.
Elektricke´ vlastnosti molekul
2+2 kr.
1/0/0 zk
0/0/3 kz
2/0/0 zk
Janiczek, Svobodova´
Varˇekova´
Picka
Krˇivohla´vek
Holı´k
2/0/0 zk
Koma´rek, Kuta
0/0/3 kz
2/0/0 zk
Koma´rek, Kuta,
Vaculovicˇ
Farkova´
0/2/0
0/0/5
2/0/0
1/0/0
1/0/0
1/0/0
z
kz
zk
zk
zk
zk
Lubal
Koma´rek, Vaculovicˇ
Mandl
Glatz
Koma´rek
Kanicky´
2/0/0
0/1/0
0/0/3
2/0/0
zk
z
kz
zk
Sopousˇek
Sopousˇek
Farkova´, Pazdera
Trnkova´
31
6.1 Studijnı´ obor: Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
C6750
C6770
C6790
C6800
C6830
C6900
C6950
C7860
Materia´lova´ chemie kovu˚
2+2 kr.
NMR Spectroscopy of Biomolecules 2+2 kr.
Hmotnostnı´ spektrometrie
2+2 kr.
Multinuklea´rnı´ NMR spektroskopie 2+2 kr.
Radioekologie
1+2 kr.
Biofyzika´lnı´ faktory ZˇP
2 kr.
Chemicka´ exkurze
0 kr.
Rostlinna´ biochemie
2+2 kr.
C8070
C8500
C8510
Molekulova´ spektroskopie
Mechanismy organicky´ch reakcı´
Mechanismy organicky´ch reakcı´ semina´rˇ
Analy´za rizik
Technologie chemicky´ch vy´rob
Organicka´ chemie ve farmacii
Rtg strukturnı´ analy´za
Chemie prˇechodny´ch prvku˚
Metody studia rovnova´h a kinetiky
reakcı´
Vybrane´ metody analy´zy pevny´ch
la´tek
Supramolekula´rnı´ chemie
NMR - Strukturnı´ analy´za
Metody kvantove´ chemie
Fyzika pevny´ch la´tek pro
nefyzika´lnı´ obory
C8580
C8700
C8790
C8800
C8810
C8820
C8880
C8885
C8950
C9930
F7460
32
Brozˇ, Vrˇesˇt’a´l
Zˇ´ıdek, Fiala
Brozˇ, Vrˇesˇt’a´l
Pinkas
Krˇivohla´vek
Jasˇek
Janku˚, Sˇindela´rˇ
Kasˇparovsky´,
Lochman
2+2 kr. 2/0/0 zk Cˇernı´k, Touzˇ´ın
2+2 kr. 2/0/0 zk Kla´n
1 kr. 0/1/0 z Kla´n
2+2 kr.
2+2 kr.
2+1 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
1/0/0
2/0/0
1T
2/0/0
zk
zk
zk
zk
zk
k
z
zk
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
zk
zk
zk
zk
zk
zk
Cˇupr
Sˇindela´rˇ
Smrzˇ
Marek
Novosad
Havel
1+2 kr. 1/0/0 zk Kanicky´, Otruba
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
zk
zk
zk
zk
Mazal
Marek
Munzarova´
Holy´
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
6.2 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Garant studijnı´ho oboru
Prof. RNDr. Jaroslav Kocˇa, DrSc.
Pravidla pro sestavova´nı´ studijnı´ho pla´nu
Vytvorˇenı´ studijnı´ho pla´nu podle pravidel studijnı´ho programu je za´konny´m pra´vem studenta.
Prˇi sestavenı´ studijnı´ho pla´nu musı´ student dodrzˇet ustanovenı´ Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du
fakulty a Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ho pla´nu v ra´mci dane´ho studijnı´m oboru.
Prˇi tvorbeˇ a plneˇnı´ studijnı´ho pla´nu musı´ kazˇdy´ student studijnı´ho oboru dodrzˇet na´sledujı´cı´
pravidla a podmı´nky:
•
•
•
•
•
•
•
•
Student musı´ do termı´nu kona´nı´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky zapsat a u´speˇsˇneˇ ukoncˇit vsˇechny prˇedmeˇty, ktere´ jsou ve studijnı´m oboru povinne´ a respektovat prˇitom
stanovene´ na´vaznosti.
Student musı´ zı´skat odpovı´dajı´cı´ pocˇet kreditu˚ celkem za studium (tj. min. 180)
Student je povinen sestavovat svu˚j studijnı´ pla´n tak, aby v kazˇde´m semestru zapsal
prˇedmeˇty v souladu s podmı´nkami obsahove´ a cˇasove´ na´vaznosti, s vy´jimkou prvnı´ch
dvou semestru˚ studia, kdy je povinen zapsat povinne´ prˇedmeˇty dle doporucˇene´ho
studijnı´ho pla´nu. Pro zı´ska´nı´ pra´va dalsˇ´ıho za´pisu je student povinen u´speˇsˇneˇ ukoncˇit
vsˇechny opakovane´ prˇedmeˇty zapsane´ v prˇedchozı´m semestru a zı´skat alesponˇ 15 kreditu˚ za prˇedmeˇty zapsane´ v prˇedchozı´m semestru nebo alesponˇ 45 kreditu˚ za prˇedmeˇty
zapsane´ v prˇedchozı´ch dvou semestrech, viz cˇla´nek 12 Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du.
Student si musı´ v 1. rocˇnı´ku povinneˇ vybrat jeden prˇedmeˇt s fyzika´lnı´m zameˇrˇenı´m bud’ F2120 nebo F1240+F2090.
Od 2. rocˇnı´ku jsou zarˇazova´ny „samostatne´ projekty“, ktere´ budou vypisova´ny ve
formeˇ „balı´cˇku˚ te´mat“.
Pro u´speˇsˇne´ zvla´dnutı´ bakala´rˇske´ pra´ce je nezbytne´ absolvova´nı´ prˇedmeˇtu˚ Bakala´rˇska´
pra´ce I a II.
Student musı´ u´speˇsˇneˇ vykonat jazykovou zkousˇku JA001 Odborna´ anglicˇtina zkousˇka, prˇ´ıpadneˇ JA002 Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina - zkousˇka prˇed prˇihla´sˇenı´m
k bakala´rˇske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇce.
Student musı´ v pru˚beˇhu studia zı´skat dva kredity z prˇedmeˇtu Sportovnı´ aktivity.
Prˇedmeˇt zajisˇt’uje pro celou univerzitu Fakulta sportovnı´ch studiı´.
Povinny´m prˇedmeˇtem bez kreditove´ho hodnocenı´ je dvouhodinova´ blokova´ prˇedna´sˇka
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami, kterou musı´ kazˇdy´ student absolvovat na zacˇa´tku kazˇde´ho
akademicke´ho roku a jejı´zˇ absolvova´nı´ je nutnou podmı´nkou pro vstup do vsˇech prˇedmeˇtu˚,
ve ktery´ch docha´zı´ k manipulaci s chemicky´mi la´tkami (laboratornı´ch cvicˇenı´, diplomovy´ch
pracı´ ap.)
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna´ zkousˇka studentu˚ oboru Chemoinformatika a bioinformatika je pı´semna´. Sesta´va´ z hlavnı´ho prˇedmeˇtu Chemoinformatika a bioinformatika, a dvou volitelny´ch
prˇedmeˇtu˚ ze skupiny:
33
6.2 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika
•
fyzika´lnı´ chemie
•
organicka´ chemie
•
biochemie
•
analyticka´ chemie
Pozˇadavky jsou uverˇejneˇny na
http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/szz_bak_chi.htm
34
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C1020
C1040
C1470
C4222
Obecna´ chemie
Obecna´ chemie - semina´rˇ
´ vod do matematiky pro
U
chemoinformatiky a bioinformatiky
´ vod do matematiky pro
U
chemoinformatiky a bioinformatiky
- semina´rˇ
Operacˇnı´ syste´m UNIX a za´klady
programova´nı´
Za´kladnı´ laboratornı´ vy´pocˇty
C7777
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
C1475
C2110
4+2 kr. 4/0/0 zk
2 kr. 0/2/0 z
1+2 kr. 1/0/0 zk
2+1 kr. 0/2/0 k
2+1 kr. 0/2/0 k
1 kr. 0/1/0 z
0 kr. 0/0/0 z
Pinkas
Pinkas
Kocˇa, Krˇ´ızˇ, Sehnal,
Svobodova´ Varˇekova´
Krˇ´ızˇ, Kocˇa,
Svobodova´ Varˇekova´,
Sehnal, Sˇvandova´
Kulha´nek, Kulasˇ,
Strˇelcova´, Trnka
Bouchal,
Kasˇparovsky´,
Lochman
Prˇ´ıhoda
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C3231
Za´klady WWW publikova´nı´
2+2 kr. 2/0/0 zk
F1240
Fyzika pro chemiky I
2+2 kr. 2/0/0 zk
F1241
Fyzika pro chemiky I, semina´rˇ
´ vod do informacˇnı´ch technologiı´
FI:PB001 U
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 8 kr.
1 kr. 0/1/0 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
Svobodova´ Varˇekova´,
Geidl, Prokop
Bochnı´cˇek,
Dosoudilova´,
Krˇiva´nek
Dosoudilova´,
Krˇiva´nek
Matyska, Hladka´
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
C1061
C1062
Anorganicka´ chemie I
Anorganicka´ chemie I - semina´rˇ
F1520
Zajı´mava´ fyzika
JAC01
Anglicˇtina pro chemiky I
FI:PB029 Elektronicka´ prˇ´ıprava dokumentu˚
2+2 kr. 2/0/0 zk
1 kr. 0/1/0 z
1+1 kr. 2/0/0 k
2 kr. 0/2/0 z
3+2 kr. 2/1/0 zk
Prˇ´ıhoda
Krˇivohla´vek,
Novosad, Touzˇ´ın
Tyc, Bartosˇ
CJV MU
Sojka, Ru˚zˇicˇka,
Kacvinsky´
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 5 kr.
35
6.2 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C2130
´ vod do chemoinformatiky a
U
bioinformatiky
C2140
Aplikovana´ matematika pro
chemiky
Zpracova´nı´ informacı´ a vizualizace
v chemii
Programova´nı´ v jazyce C pro
chemiky
Za´klady organicke´ chemie
Za´klady fyzika´lnı´ chemie - semina´rˇ
Biochemicka´ laboratornı´ technika
Za´klady fyzika´lnı´ chemie
C2150
C2160
C2700
C3150
C4221
C4660
2+2 kr. 2/0/0 zk Kocˇa, Svobodova´
Varˇekova´,
Wimmerova´
1+2 kr. 1/0/0 zk Krˇ´ızˇ
2+1 kr. 0/2/0 k
Krˇ´ızˇ, Prokop
2+1 kr. 0/2/0 k
Prokop
2+2 kr.
1 kr.
4 kr.
2+2 kr.
Pazdera
Kuba´cˇek
Janiczek, Lochman
Kuba´cˇek
2/0/0
0/1/0
0/0/4
2/0/0
zk
z
kz
zk
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C2141
C4720
Aplikovana´ matematika pro
chemiky - semina´rˇ
XML technologie
F2090
F2091
Fyzika pro chemiky II
Fyzika pro chemiky II, semina´rˇ
F2120
Fyzika
1 kr. 0/1/0 z
Krˇ´ızˇ
2+1 kr. 0/2/0 k
Jira´t, Svobodova´
Varˇekova´
3+2 kr. 3/0/0 zk Mikulı´k
1 kr. 0/1/0 z Bernatova´, Klenovsky´,
Mikulı´k, Mla´dek
3+1 kr. 2/1/0 k Bochnı´cˇek,
Dosoudilova´,
Krˇiva´nek
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 4 kr.
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
JAC02
Anglicˇtina pro chemiky II
FI:VB000 Za´klady odborne´ho stylu
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 6 kr.
36
2 kr. 0/2/0 z
2+1 kr. 0/2/0 k
CJV MU
Pala, Hlava´cˇkova´,
Penˇa´z, Neveˇrˇilova´,
Necˇas, Busˇta, Zˇizˇkova´
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C3210
C3580
C7777
Strukturnı´ bioinformatika
Biochemie
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
1+2 kr. 1/0/0 zk
3+2 kr. 3/0/0 zk
0 kr. 0/0/0 z
Kocˇa, Prokop
Glatz
Prˇ´ıhoda
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi5040
C2115
C3220
C3231
Biostatistika - za´kladnı´ kurz
3+2 kr. 3/0/0 zk
Prakticky´ u´vod do superpocˇ´ıta´nı´
2 kr. 0/2/0 k
Pokrocˇile´ programova´nı´ v jazyce C 2+1 kr. 0/2/0 k
pro chemiky
Za´klady WWW publikova´nı´
2+2 kr. 2/0/0 zk
C4020
C4040
Pokrocˇila´ fyzika´lnı´ chemie
2+2 kr. 2/0/0 zk
Pokrocˇila´ fyzika´lnı´ chemie - semina´rˇ 1 kr. 0/1/0 z
C5001
Samostatny´ projekt z biochemie
C5020
Chemicka´ struktura
C5030
Chemicka´ struktura - semina´rˇ
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 12 kr.
5 kr. 0/0/5 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
1 kr. 0/1/0 z
Jarkovsky´
Kulha´nek, Strˇelcova´
Prokop
Svobodova´ Varˇekova´,
Geidl, Prokop
Kuba´cˇek
Kuba´cˇek,
Michalicˇkova´
Janiczek, Svobodova´
Varˇekova´
Brozˇ
Brozˇ
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
´ vod do studia matematicke´
U
biologie
F1520
Zajı´mava´ fyzika
F3011
Fyzika, filozofie a mysˇlenı´ 1
F5030
Za´klady kvantove´ mechaniky
JAC03
Anglicˇtina pro chemiky III
FI:PV044 Enviromenta´lnı´ informacˇnı´ syste´my
Bi1051
1 kr. 1/0/0 z
1+1 kr.
1+1 kr.
4+2 kr.
2 kr.
2+2 kr.
2/0/0
2/0/0
2/2/0
0/2/0
2/0/0
k
k
zk
z
zk
Dusˇek
Tyc, Bartosˇ
Novotny´, Sˇvandova´
Munzar, Hinterleitner
CJV MU
Hrˇebı´cˇek
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 7 kr.
37
6.2 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi4020
C2135
C4185
C6310
C6560
Molekula´rnı´ biologie
Bioinformatika v praxi
Semina´rˇ k bakala´rˇske´ pra´ci I
Symetrie molekul
Biochemie - laboratornı´ cvicˇenı´
3+2 kr.
2+1 kr.
2 kr.
2+2 kr.
5 kr.
3/0/0
0/2/0
0/2/0
2/0/0
0/0/4
zk
k
z
zk
kz
Dosˇkarˇ
Wimmerova´
Skla´dal
Kuba´cˇek
Kasˇparovsky´,
Boublı´kova´
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C4720
XML technologie
C5230
C6001
Analyticka´ chemie
Samostatny´ projekt z biochemie
2+1 kr. 0/2/0 k
Jira´t, Svobodova´
Varˇekova´
2+2 kr. 2/0/0 zk Kanicky´, Novotny´
5 kr. 0/0/5 z Janiczek, Svobodova´
Varˇekova´
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 8 kr.
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
CC040
C6010
JAC04
Vztahy mezi strukturou a
biologickou aktivitou
Toxikologie
Anglicˇtina pro chemiky IV
2 kr. 2/0/0 k
Friedl
1+2 kr. 1/0/0 zk Picka
2 kr. 0/2/0 z CJV MU
Volitelne´ prˇedmeˇty
JA003
Vy´beˇrova´ anglicˇtina pro
prˇ´ırodoveˇdce
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 4 kr.
38
4 kr. 0/4/0 z
Neˇmcova´
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
3. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C3200
C7777
C9530
C9531
JA001
Chemicka´ literatura
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
Strukturnı´ biochemie
Strukturnı´ biochemie - semina´rˇ
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
1+2 kr.
0 kr.
2+2 kr.
1 kr.
2 kr.
1/0/0
0/0/0
2/0/0
0/1/0
0/0/0
zk
z
zk
z
zk
Mazal, Necˇas, Skla´dal
Prˇ´ıhoda
Zˇ´ıdek
Nova´cˇek
CJV MU
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi3060
CB060
Obecna´ genetika
Semina´rˇ NCBR
3+2 kr. 3/0/0 zk
2 kr. 0/2/0 z
Kuglı´k, Lı´zal
Sklena´rˇ, Fiala, Kocˇa,
Krejcˇ´ı, Krˇ´ızˇ,
Kulha´nek, Marek,
Munzarova´, Skla´dal,
Sˇtefl, Vanˇa´cˇova´,
Wimmerova´, Zˇ´ıdek,
Svobodova´ Varˇekova´
C5015
Bakala´rˇska´ pra´ce I
5 kr. 0/0/5 z
Janiczek, Svobodova´
Varˇekova´
C7410
Struktura a reaktivita
2+2 kr. 2/0/0 zk Kla´n
C7415
Struktura a reaktivita - semina´ˇr
1 kr. 0/1/0 z
Kla´n
C7870
Biometrika
2+2 kr. 2/0/0 zk Mandl
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 11 kr. Prˇedmeˇty Bi5040 a C7870 nelze zvolit
soucˇasneˇ
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi0440
C5340
C9920
Linea´rnı´ a adaptivnı´ zpracova´nı´ dat 3+2 kr. 2/1/0 zk
Nerovnova´zˇne´ syste´my
2+2 kr. 2/0/0 zk
´ vod do kvantove´ chemie a
U
3+2 kr. 2/1/0 zk
elektronove´ struktury molekul
Schwarz, Holcˇ´ık
Kucˇera
Munzarova´
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 9 kr.
39
6.2 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika
3. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
CZBCI
C6185
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna´ bakala´rˇska´ zkousˇka
z chemoinformatiky a
bioinformatiky
Semina´rˇ k bakala´rˇske´ pra´ci II
kr. 0/0/0 2 kr. 0/2/0 z
Svobodova´ Varˇekova´
Skla´dal
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C6015
Bakala´rˇska´ pra´ce II
C6210
Biotechnologie
C8160
Enzymologie
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 14 kr.
10 kr. 0/0/10 z
Janiczek, Svobodova´
Varˇekova´
2+2 kr. 2/0/0 zk Mandl
2+2 kr. 2/0/0 zk Kucˇera
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
C4830
Instrumenta´lnı´ biochemicke´ metody 2+1 kr.
C8140
Bioenergetika
2+2 kr.
C9930
Metody kvantove´ chemie
2+2 kr.
FI:PA081 Programova´nı´ numericky´ch vy´pocˇtu˚ 2+2 kr.
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 11 kr.
40
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
k
zk
zk
zk
Glatz
Kucˇera
Munzarova´
Krˇenek
6 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Biochemie
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi3060
Bi5040
CB060
Obecna´ genetika
Biostatistika - za´kladnı´ kurz
Semina´rˇ NCBR
C2115
C3220
C4020
C4040
Prakticky´ u´vod do superpocˇ´ıta´nı´
2 kr.
Pokrocˇile´ programova´nı´ v jazyce C 2+1 kr.
pro chemiky
Pokrocˇila´ fyzika´lnı´ chemie
2+2 kr.
Pokrocˇila´ fyzika´lnı´ chemie - semina´rˇ 1 kr.
C5001
Samostatny´ projekt z biochemie
5 kr. 0/0/5 z
C5015
Bakala´rˇska´ pra´ce I
5 kr. 0/0/5 z
C5020
C5030
C7410
C7415
C7870
Chemicka´ struktura
Chemicka´ struktura - semina´rˇ
Struktura a reaktivita
Struktura a reaktivita - semina´rˇ
Biometrika
3+2 kr. 3/0/0 zk
3+2 kr. 3/0/0 zk
2 kr. 0/2/0 z
2+2 kr.
1 kr.
2+2 kr.
1 kr.
2+2 kr.
0/2/0 k
0/2/0 k
2/0/0 zk
0/1/0 z
2/0/0
0/1/0
2/0/0
0/1/0
2/0/0
zk
z
zk
z
zk
Kuglı´k, Lı´zal
Jarkovsky´
Sklena´rˇ, Fiala, Kocˇa,
Krejcˇ´ı, Krˇ´ızˇ,
Kulha´nek, Marek,
Munzarova´, Skla´dal,
Sˇtefl, Vanˇa´cˇova´,
Wimmerova´, Zˇ´ıdek,
Svobodova´ Varˇekova´
Kulha´nek, Strˇelcova´
Prokop
Kuba´cˇek
Kuba´cˇek,
Michalicˇkova´
Janiczek, Svobodova´
Varˇekova´
Janiczek, Svobodova´
Varˇekova´
Brozˇ
Brozˇ
Kla´n
Kla´n
Mandl
Jarnı´ semestr
C5230
C6001
Analyticka´ chemie
Samostatny´ projekt z biochemie
C6015
Bakala´rˇska´ pra´ce II
C6210
C8160
Biotechnologie
Enzymologie
2+2 kr. 2/0/0 zk
5 kr. 0/0/5 z
10 kr. 0/0/10 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
Kanicky´, Novotny´
Janiczek, Svobodova´
Varˇekova´
Janiczek, Svobodova´
Varˇekova´
Mandl
Kucˇera
41
6.2 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty pro obor Chemoinformatika a bioinformatika
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi0440
Bi1051
Linea´rnı´ a adaptivnı´ zpracova´nı´ dat
´ vod do studia matematicke´
U
biologie
´ vod do studia biochemie
C1200
U
C5340
Nerovnova´zˇne´ syste´my
´ vod do kvantove´ chemie a
C9920
U
elektronove´ struktury molekul
F3011
Fyzika, filozofie a mysˇlenı´ 1
F5030
Za´klady kvantove´ mechaniky
FI:PV044 Enviromenta´lnı´ informacˇnı´ syste´my
3+2 kr. 2/1/0 zk Schwarz, Holcˇ´ık
1 kr. 1/0/0 z Dusˇek
2+1 kr. 2/0/0 k Zborˇil
2+2 kr. 2/0/0 zk Kucˇera
3+2 kr. 2/1/0 zk Munzarova´
1+1 kr. 2/0/0 k Novotny´, Sˇvandova´
4+2 kr. 2/2/0 zk Munzar, Hinterleitner
2+2 kr. 2/0/0 zk Hrˇebı´cˇek
Jarnı´ semestr
CC040
Vztahy mezi strukturou a
2 kr.
biologickou aktivitou
C4830
Instrumenta´lnı´ biochemicke´ metody 2+1 kr.
C6010
Toxikologie
1+2 kr.
C8140
Bioenergetika
2+2 kr.
C9930
Metody kvantove´ chemie
2+2 kr.
F8310
Molekulove´ interakce a jejich u´loha 3+1 kr.
v biologii a chemii
FI:PA081 Programova´nı´ numericky´ch vy´pocˇtu˚ 2+2 kr.
42
2/0/0 k
Friedl
2/0/0
1/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
Glatz
Picka
Kucˇera
Munzarova´
Sˇponer
k
zk
zk
zk
k
2/0/0 zk Krˇenek
7 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Aplikovana´ biochemie
7 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Aplikovana´
biochemie
Garant studijnı´ho programu
doc. RNDr. Oldrˇich Janiczek, CSc.
Cı´le studia ve studijnı´m programu
Obor Aplikovana´ biochemie je cˇleneˇn do trˇ´ı samostatny´ch zameˇrˇenı´: Biotechnologie, Klinicka´ biochemie a Bioanalyticka´ chemie. Zarˇazenı´ do dane´ho zameˇrˇenı´ si student podle
sve´ho za´jmu volı´ po absolvova´nı´ prvnı´ho semestru. Vy´sledkem deˇlenı´ je bakala´rˇ - aplikovany´ biochemik, ktery´ je da´le specializova´n v aktua´lnı´ oblasti aplikovane´ biochemie. Cı´lem
zameˇrˇenı´ Biotechnologie je bakala´rˇske´ studium zameˇrˇene´ vedle obecny´ch chemicky´ch a biochemicky´ch disciplı´n i na biologicke´ obory souvisejı´cı´mi s mikrobiologiı´, buneˇcˇnou biologiı´
a genetikou, jakozˇ i na vy´uku spojenou prˇ´ımo s biotechnologiı´ - vyuzˇ´ıva´nı´ buneˇk a enzymu˚ v sˇiroke´ oblasti pru˚myslu, zemeˇdeˇlstvı´ a zˇivotnı´ho prostrˇedı´. Cı´lem zameˇrˇenı´ Klinicka´
biochemie je bakala´rˇ s rozsˇ´ırˇenou vy´ukou v obasti biomedicı´nsky´ch aplikacı´ vyuzˇ´ıvany´ch
v klinicky´ch laboratorˇ´ıch. Cı´lem zameˇrˇenı´ Bioanalyticka´ chemie je bakala´rˇ specializovany´
na vyuzˇitı´ analyticky´ch metod v biochemicke´ praxi.
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny a pravidla pro jejich sestavova´nı´
V doporucˇeny´ch studijnı´ch pla´nech jsou uvedeny vhodne´ kombinace prˇedmeˇtu˚ a semestra´lnı´
pru˚chody, ktere´ zahrnujı´ vsˇechny povinne´, povinneˇ volitelne´ a neˇktere´ doporucˇene´ volitelne´
prˇedmeˇty jednotlivy´ch studijnı´ch oboru˚. Nejsou zde uvedeny prˇedmeˇty, ktere´ se v tomto
sˇkolnı´m roce nevypisujı´. Nejedna´ se v zˇa´dne´m prˇ´ıpadeˇ o povinnost absolvovat prˇedmeˇty
v uvedeny´ch semestrech studia s vy´jimkou 1. roku studia, kdy je doporucˇeny´ studijnı´ pla´n
za´vazny´. Za´rovenˇ vsˇak jde o doporucˇeny´ pla´n, jehozˇ realizace je fakultou garantova´na a ktery´
by meˇl umozˇnit ukoncˇenı´ studia v doporucˇene´ dobeˇ.
´ stavu biochemie na na´vrh ucˇitelu˚ a zverˇejnˇuje
Te´mata bakala´rˇsky´ch pracı´ vypisuje rada U
jejich aktua´lnı´ nabı´dku v dostatecˇne´m pocˇtu. Student si z aktua´lnı´ nabı´dky svobodneˇ volı´
te´ma bakala´rˇske´ pra´ce. O zada´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce na zvolene´ te´ma zˇa´da´ student ucˇitele,
ktery´ te´ma navrhl. Pozˇa´dat mu˚zˇe nejdrˇ´ıve po zı´ska´nı´ 90 kreditu˚. Zada´nı´m bakala´rˇske´ pra´ce
se ucˇitel, ktery´ te´ma vypsal, sta´va´ pro studenta, ktery´ si ho vybral, vedoucı´m bakala´rˇske´ pra´ce.
´ stavu biochemie pı´semne´ zada´nı´ bakala´rˇsky´ch pracı´ registruje a archivuje. Student
Rada U
´ stavu biochemie navrhnout te´ma sve´ bakala´rˇske´ pra´ce nebo se
mu˚zˇe ktere´mukoliv ucˇiteli U
na tomto te´matu dohodnout. V tomto prˇ´ıpadeˇ navrhuje ucˇitel te´ma bakala´rˇske´ pra´ce pro
konkre´tnı´ho studenta. Omezenı´m vy´beˇru ze zverˇejneˇny´ch te´mat bakala´rˇsky´ch pracı´ mohou
by´t jen prˇedem uvedene´ kapacitnı´ du˚vody pracovisˇteˇ, na neˇmzˇ ma´ by´t bakala´rˇska´ pra´ce
zpracova´na, nebo drˇ´ıveˇjsˇ´ı obsazenı´ te´matu jiny´m studentem.
Sta´tnı´ bakala´rˇska´ zkousˇka je u´stnı´. Povinny´mi prˇedmeˇty jsou Obecna´ biochemie a Biochemicke´ metody. K tomu si student zvolı´ jeden z na´sledujı´cı´ch prˇedmeˇtu˚ - Anorganicka´
chemie, Fyzika´lnı´ chemie, Organicka´ chemie, Analyticka´ chemie nebo Molekula´rnı´ biologie.
Pozˇadavky jsou uverˇejneˇny na
http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/szz_bak_apl.htm
43
7.1 Studijnı´ obor: Aplikovana´ biochemie
7.1 Studijnı´ obor: Aplikovana´ biochemie
Garant studijnı´ho oboru
Doc. RNDr. Oldrˇich Janiczek, CSc.
Pravidla pro sestavova´nı´ studijnı´ho pla´nu
Vytvorˇenı´ studijnı´ho pla´nu podle pravidel studijnı´ho programu je za´konny´m pra´vem studenta.
Prˇi sestavenı´ studijnı´ho pla´nu musı´ student dodrzˇet ustanovenı´ Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du
fakulty a Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ho pla´nu v dane´m studijnı´m programu.
Jako vy´chodisko k tvorbeˇ studijnı´ho pla´nu mu˚zˇe student vyuzˇ´ıt Doporucˇene´ho studijnı´ho
pla´nu. Doporucˇeny´ studijnı´ pla´n rovnomeˇrneˇ rozkla´da´ studium do standardnı´ doby trˇ´ı let
a mu˚zˇe se sta´t za´vazny´m jedineˇ volbou studenta. Zarucˇuje studentu˚m, kterˇ´ı podle neˇho
studujı´ splneˇnı´ povinnostı´ nutny´ch k ukoncˇenı´ vysokosˇkolske´ho studia beˇhem standardnı´
doby. Fakultnı´ rozvrh (cˇasova´ a prostorova´ alokace vy´uky prˇedmeˇtu˚ pro dany´ semestr) je
zpracova´n v na´vaznosti na doporucˇene´ studijnı´ pla´ny. Povinne´ a povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
a jejich na´vaznosti jsou uvedeny v doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Zakoncˇenı´ povinny´ch
a povinneˇ volitelny´ch prˇedna´sˇek je zkousˇkou, semina´rˇu˚ za´pocˇtem a laboratornı´ch cvicˇenı´
klasifikovany´m za´pocˇtem. U volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ si student vybı´ra´ z mozˇny´ch zakoncˇenı´
prˇedmeˇtu. Student mu˚zˇe pozˇa´dat garanta programu, aby mohl namı´sto povinne´ho prˇedmeˇtu
zapsat prˇedmeˇt analogicky´ obsahem, se stejny´m ukoncˇenı´m a stejne´ho nebo veˇtsˇ´ıho rozsahu.
Studenti si sestavujı´ studijnı´ pla´ny tak, aby do termı´nu sta´tnı´ bakala´rˇske´ zkousˇky splnili
stanovene´ za´vazne´ podmı´nky, mezi nezˇ patrˇ´ı:
•
•
•
•
•
•
•
student musı´ v prvnı´m a druhe´m semestru studia zapsat vsˇechny prˇedmeˇty podle
doporucˇene´ho studijnı´ho pla´nu s vy´jimkou anglicˇtiny.
po absolvova´nı´ prvnı´ho semestru student volı´ zarˇazenı´ do zameˇrˇenı´ Biotechnologie,
Klinicka´ biochemie nebo Bioanalyticka´ chemie.
na zacˇa´tku kazˇde´ho akademicke´ho roku absolvovat povinny´ prˇedmeˇt bez kreditove´ho
hodnocenı´ C7777 Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami.
zı´ska´nı´ odpovı´dajı´cı´ho pocˇtu kreditu˚ celkem za studium (tj. min. 180) i pro jednotlive´
skupiny prˇedmeˇtu˚ – povinne´ (149) a volitelne´.
splnit podmı´nky uzavrˇenı´ jednotlivy´ch cˇa´stı´ studia (semestru˚ a rocˇnı´ku˚) a za´pisu do
dalsˇ´ıch.
dodrzˇet na´vaznost prˇedmeˇtu˚ stanovenou v jejich katalogu nebo upravenou zvla´sˇtnı´mi
ustanovenı´mi.
slozˇit u´speˇsˇneˇ zkousˇku z prˇedmeˇtu JA001 Odborna´ anglicˇtina-zkousˇka prˇed prˇihla´sˇenı´m se ke sta´tnı´ bakala´rˇske´ zkousˇce.
Dulezˇite´ upozorneˇnı´:
Prˇi sestavova´nı´ studijnı´ho pla´nu je nutno vzı´t v u´vahu pozˇadavky pro sta´tnı´ za´veˇrecˇnou
zkousˇku, jejichzˇ sylaby jsou zverˇejneˇny ve studijnı´ch materia´lech. Jim se musı´ prˇizpu˚sobit
vy´beˇr prˇedmeˇtu˚ tak, aby student zı´skal potrˇebne´ informace v cele´m pozˇadovane´m rozsahu,
tj. povinne´ biochemii i vybrane´m dalsˇ´ım prˇedmeˇtu.
44
7 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Aplikovana´ biochemie
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C1020
C1040
C1061
C1062
Obecna´ chemie
Obecna´ chemie - semina´rˇ
Anorganicka´ chemie I
Anorganicka´ chemie I - semina´rˇ
4+2 kr.
2 kr.
2+2 kr.
1 kr.
C1200
C1460
´ vod do studia biochemie
U
´ vod do matematiky
U
2+1 kr. 2/0/0 k
1+2 kr. 1/0/0 zk
C1480
´ vod do matematiky - semina´rˇ
U
1 kr. 0/1/0 z
C4222
Za´kladnı´ laboratornı´ vy´pocˇty
1 kr. 0/1/0 z
C7170
C7777
Struktura a funkce bunˇky
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
4 kr. 2/0/0 zk
0 kr. 0/0/0 z
4/0/0
0/2/0
2/0/0
0/1/0
zk
z
zk
z
Pinkas
Pinkas
Prˇ´ıhoda
Krˇivohla´vek,
Novosad, Touzˇ´ın
Zborˇil
Kocˇa, Krˇ´ızˇ, Sehnal,
Svobodova´ Varˇekova´
Kocˇa, Krˇ´ızˇ, Sehnal,
Svobodova´ Varˇekova´,
Sˇvandova´
Bouchal,
Kasˇparovsky´,
Lochman
Sˇery´
Prˇ´ıhoda
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
C1101
C3200
C7110
JAC01
Vy´pocˇetnı´ technika I
Chemicka´ literatura
Vy´pocˇetnı´ technika - aplikace
Anglicˇtina pro chemiky I
1 kr.
1+2 kr.
1 kr.
2 kr.
1/0/0
1/0/0
0/1/0
0/2/0
k
zk
z
z
Farkova´
Mazal, Necˇas, Skla´dal
Farkova´
CJV MU
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru doporucˇeny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 4 kr.
45
7.1 Studijnı´ obor: Aplikovana´ biochemie
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Biotechnologie
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi6180
Bi6790
C2021
C4221
C4660
F2120
Biologie rostlin
Biologie zˇivocˇichu˚
Organicka´ chemie I
Biochemicka´ laboratornı´ technika
Za´klady fyzika´lnı´ chemie
Fyzika
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
4 kr.
2+2 kr.
3+1 kr.
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/0/4
2/0/0
2/1/0
zk
zk
zk
kz
zk
k
Gloser, Kummerova´
Sˇimek, Va´cha
Pota´cˇek
Janiczek, Lochman
Kuba´cˇek
Bochnı´cˇek,
Dosoudilova´,
Krˇiva´nek
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/0/4
2/0/0
2/1/0
zk
zk
zk
kz
zk
k
Gloser, Kummerova´
Sˇimek, Va´cha
Pazdera
Janiczek, Lochman
Kuba´cˇek
Bochnı´cˇek,
Dosoudilova´,
Krˇiva´nek
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/0/4
2/0/0
2/1/0
zk
zk
zk
kz
zk
k
Gloser, Kummerova´
Sˇimek, Va´cha
Pazdera
Janiczek, Lochman
Kuba´cˇek
Bochnı´cˇek,
Dosoudilova´,
Krˇiva´nek
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 4 kr.
Jarnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Klinicka´ biochemie
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi6180
Bi6790
C2700
C4221
C4660
F2120
Biologie rostlin
Biologie zˇivocˇichu˚
Za´klady organicke´ chemie
Biochemicka´ laboratornı´ technika
Za´klady fyzika´lnı´ chemie
Fyzika
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
4 kr.
2+2 kr.
3+1 kr.
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 4 kr.
Jarnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Bioanalyticka´ chemie
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi6180
Bi6790
C2700
C4221
C4660
F2120
Biologie rostlin
Biologie zˇivocˇichu˚
Za´klady organicke´ chemie
Biochemicka´ laboratornı´ technika
Za´klady fyzika´lnı´ chemie
Fyzika
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 4 kr.
46
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
4 kr.
2+2 kr.
3+1 kr.
7 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Aplikovana´ biochemie
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Biotechnologie
Povinne´ prˇedmeˇty
C1635
Analyticka´ chemie - praktikum
3 kr. 0/3/0 z
C1660
C2200
C3022
Za´klady analyticke´ chemie
Chemicka´ synte´za - praktikum
Organicka´ chemie II
2+2 kr. 2/0/0 zk
8 kr. 0/0/8 kz
2+2 kr. 2/0/0 zk
C3181
C3190
C7777
Biochemie I
Biochemie I - semina´rˇ
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
2+2 kr. 2/0/0 zk
1 kr. 0/1/0 z
0 kr. 0/0/0 z
Bittova´, Lubal,
Novotny´, Ta´borsky´,
Vaculovicˇ, Vrbkova´
Koma´rek
Janku˚, Litera´k
Pota´cˇek, Janku˚,
Litera´k, Paruch,
Sˇindela´rˇ
Zborˇil
Bouchal, Kasˇparovsky´
Prˇ´ıhoda
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 9 kr.
Podzimnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Klinicka´ biochemie
Povinne´ prˇedmeˇty
C2200
C3100
Chemicka´ synte´za - praktikum
Analyticka´ chemie I
8 kr. 0/0/8 kz
2+2 kr. 2/0/0 zk
C3181
C3190
C7777
Biochemie I
Biochemie I - semina´rˇ
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
2+2 kr. 2/0/0 zk
1 kr. 0/1/0 z
0 kr. 0/0/0 z
Janku˚, Litera´k
Kanicky´, Preisler,
Vaculovicˇ
Zborˇil
Bouchal, Kasˇparovsky´
Prˇ´ıhoda
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 10 kr.
Podzimnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Bioanalyticka´ chemie
Povinne´ prˇedmeˇty
C2200
C3100
Chemicka´ synte´za - praktikum
Analyticka´ chemie I
8 kr. 0/0/8 kz
2+2 kr. 2/0/0 zk
C3181
C3190
C4020
C7777
Biochemie I
Biochemie I - semina´rˇ
Pokrocˇila´ fyzika´lnı´ chemie
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
2+2 kr.
1 kr.
2+2 kr.
0 kr.
2/0/0
0/1/0
2/0/0
0/0/0
zk
z
zk
z
Janku˚, Litera´k
Kanicky´, Preisler,
Vaculovicˇ
Zborˇil
Bouchal, Kasˇparovsky´
Kuba´cˇek
Prˇ´ıhoda
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 12 kr.
47
7.1 Studijnı´ obor: Aplikovana´ biochemie
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Biotechnologie
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi4020
C4182
C4185
C4200
C4220
Molekula´rnı´ biologie
Biochemie II
Semina´rˇ k bakala´rˇske´ pra´ci I
Biochemie II - semina´rˇ
Biochemie - laboratornı´ cvicˇenı´
C6210
Biotechnologie
3+2 kr.
2+2 kr.
2 kr.
1 kr.
7 kr.
3/0/0
2/0/0
0/2/0
0/1/0
0/0/7
zk
zk
z
z
kz
Dosˇkarˇ
Zborˇil
Skla´dal
Bouchal, Kasˇparovsky´
Boublı´kova´,
Kasˇparovsky´
2+2 kr. 2/0/0 zk Mandl
3/0/0
0/0/2
2/0/0
2/0/0
0/2/0
0/1/0
0/0/7
zk
kz
zk
zk
z
z
kz
Dosˇkarˇ
Lubal, Ta´borsky´
Lubal
Zborˇil
Skla´dal
Bouchal, Kasˇparovsky´
Boublı´kova´,
Kasˇparovsky´
3/0/0
0/0/2
2/0/0
2/0/0
0/2/0
0/1/0
0/0/7
zk
kz
zk
zk
z
z
kz
Dosˇkarˇ
Lubal, Ta´borsky´
Lubal
Zborˇil
Skla´dal
Bouchal, Kasˇparovsky´
Boublı´kova´,
Kasˇparovsky´
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 7 kr.
Jarnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Klinicka´ biochemie
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi4020
C3120
C4050
C4182
C4185
C4200
C4220
Molekula´rnı´ biologie
Analyticka´ chemie - praktikum
Analyticka´ chemie II
Biochemie II
Semina´rˇ k bakala´rˇske´ pra´ci I
Biochemie II - semina´rˇ
Biochemie - laboratornı´ cvicˇenı´
3+2 kr.
2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2 kr.
1 kr.
7 kr.
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 8 kr.
Jarnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Bioanalyticka´ chemie
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi4020
C3120
C4050
C4182
C4185
C4200
C4220
Molekula´rnı´ biologie
Analyticka´ chemie - praktikum
Analyticka´ chemie II
Biochemie II
Semina´rˇ k bakala´rˇske´ pra´ci I
Biochemie II - semina´rˇ
Biochemie - laboratornı´ cvicˇenı´
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 5 kr.
48
3+2 kr.
2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2 kr.
1 kr.
7 kr.
7 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Aplikovana´ biochemie
3. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Biotechnologie
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi5710 Mikrobiologie
Bi5710c Mikrobiologie - cvicˇenı´
2+2 kr. 2/0/0 zk
2 kr. 0/2/0 z
Bi7430
Bi7941
2+2 kr. 2/0/0 zk
3 kr. 0/3/0 z
Tvrzova´, Neˇmec
Teshim, Krsek,
Ksˇicova´, Tvrzova´,
Bardounova´,
Syrova´tkova´
Prokop
Pantu˚cˇek
5 kr. 0/0/5 z
0 kr. 0/0/0 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
Janiczek
Prˇ´ıhoda
Mandl
C5014
C7777
C7870
Molekula´rnı´ biotechnologie
Molekula´rnı´ biologie - laboratornı´
cvicˇenı´ (pro obor biochemie)
Bakala´rˇska´ pra´ce z biochemie I
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
Biometrika
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 4 kr.
49
7.1 Studijnı´ obor: Aplikovana´ biochemie
3. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Klinicka´ biochemie
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi5220
Bi7941
Imunologie
Molekula´rnı´ biologie - laboratornı´
cvicˇenı´ (pro obor biochemie)
LF:BMAK051
Analy´za klinicky´ch dat
C5014
Bakala´rˇska´ pra´ce z biochemie I
C6220
Klinicka´ biochemie
C6230
Klinicka´ biochemie - cvicˇenı´
C7777
C7870
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
Biometrika
2+2 kr. 2/0/0 zk Lojek, Cˇ´ızˇ, Kubala
3 kr. 0/3/0 z Pantu˚cˇek
2+1 kr.
5 kr.
4+2 kr.
4 kr.
0/0/0
0/0/5
4/0/0
0/4/0
zk
z
zk
z
Dusˇek, Jarkovsky´
Janiczek
Wimmerova´
Wimmerova´,
Adamova´, Koma´rek,
Mra´zkova´, Rozumova´
0 kr. 0/0/0 z Prˇ´ıhoda
2+2 kr. 2/0/0 zk Mandl
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 4 kr.
Podzimnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Bioanalyticka´ chemie
Povinne´ prˇedmeˇty
Bi7941
C5014
C5190
Molekula´rnı´ biologie - laboratornı´
cvicˇenı´ (pro obor biochemie)
Bakala´rˇska´ pra´ce z biochemie I
Instrumenta´lnı´ analyticka´ chemie praktikum
C6220
C6230
Klinicka´ biochemie
Klinicka´ biochemie - cvicˇenı´
C7777
C7870
C9100
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
Biometrika
Biosenzory
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 2 kr.
50
3 kr. 0/3/0 z
5 kr. 0/0/5 z
5 kr. 0/0/5 kz
Pantu˚cˇek
Janiczek
Farkova´, Hrdlicˇka,
Preisler, Vasˇinova´
Galiova´
4+2 kr. 4/0/0 zk Wimmerova´
4 kr. 0/4/0 z Wimmerova´,
Adamova´, Koma´rek,
Mra´zkova´, Rozumova´
0 kr. 0/0/0 z Prˇ´ıhoda
2+2 kr. 2/0/0 zk Mandl
2+2 kr. 2/0/0 zk Skla´dal
7 Bakala´rˇsky´ studijnı´ program Aplikovana´ biochemie
3. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Biotechnologie
Povinne´ prˇedmeˇty
CZBAB
C6014
C6185
C6200
JA001
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna´ bakala´rˇska´ zkousˇka
kr.
z aplikovane´ biochemie
Bakala´rˇska´ pra´ce z biochemie II
10 kr.
Semina´rˇ k bakala´rˇske´ pra´ci II
2 kr.
Biochemicke´ metody
4+2 kr.
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
2 kr.
0/0/0 -
Janiczek
0/0/10 z
0/2/0 z
4/0/0 zk
0/0/0 zk
Janiczek
Skla´dal
Glatz, Zborˇil
CJV MU
0/0/0 -
Janiczek
0/0/10 z
0/2/0 z
4/0/0 zk
0/0/0 zk
Janiczek
Skla´dal
Glatz, Zborˇil
CJV MU
0/0/0 -
Janiczek
0/0/10 z
0/2/0 z
4/0/0 zk
0/0/0 zk
Janiczek
Skla´dal
Glatz, Zborˇil
CJV MU
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 10 kr.
Jarnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Klinicka´ biochemie
Povinne´ prˇedmeˇty
CZBAB
C6014
C6185
C6200
JA001
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna´ bakala´rˇska´ zkousˇka
kr.
z aplikovane´ biochemie
Bakala´rˇska´ pra´ce z biochemie II
10 kr.
Semina´rˇ k bakala´rˇske´ pra´ci II
2 kr.
Biochemicke´ metody
4+2 kr.
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
2 kr.
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 10 kr.
Jarnı´ semestr - zameˇrˇenı´ Bioanalyticka´ chemie
Povinne´ prˇedmeˇty
CZBAB
C6014
C6185
C6200
JA001
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna´ bakala´rˇska´ zkousˇka
kr.
z aplikovane´ biochemie
Bakala´rˇska´ pra´ce z biochemie II
10 kr.
Semina´rˇ k bakala´rˇske´ pra´ci II
2 kr.
Biochemicke´ metody
4+2 kr.
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
2 kr.
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 8 kr.
Vy´beˇr doporucˇeny´ch povinneˇ volitelny´ch a volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ viz studijnı´ pla´ny oboru
Biochemie.
51
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
8
Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
Garant studijnı´ho programu
Prof. RNDr. Zdeneˇk Glatz, CSc.
Cı´le studia ve studijnı´m programu
Magistersky´ program Biochemie prˇipravuje vysokosˇkolsky vzdeˇlane´ odbornı´ky, kterˇ´ı majı´
prˇehled o oblastech biochemie jako je enzymologie, aplikovana´ mikrobiologie, bioanalyticka´ chemie, enzymove´ inzˇeny´rstvı´, klinicke´ biochemie, apod., kterˇ´ı budou schopni zı´skane´
poznatky aplikovat prˇi ˇresˇenı´ vy´zkumny´ch u´kolu˚ i vsˇech odborny´ch proble´mu˚ v budoucı´m
zameˇstna´nı´.
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny a pravidla pro jejich sestavova´nı´
V doporucˇeny´ch studijnı´ch pla´nech jsou uvedeny vhodne´ kombinace prˇedmeˇtu˚ a semestra´lnı´
pru˚chody, ktere´ zahrnujı´ vsˇechny povinne´, povinneˇ volitelne´ a neˇktere´ doporucˇene´ volitelne´
prˇedmeˇty jednotlivy´ch studijnı´ch oboru˚. Nejsou zde uvedeny prˇedmeˇty, ktere´ se v tomto
sˇkolnı´m roce nevypisujı´. Nejedna´ se v zˇa´dne´m prˇ´ıpadeˇ o povinnost absolvovat prˇedmeˇty
v uvedeny´ch semestrech studia. Za´rovenˇ vsˇak jde o doporucˇeny´ pla´n, jehozˇ realizace je
fakultou garantova´na a ktery´ by meˇl umozˇnit ukoncˇenı´ studia v doporucˇene´ dobeˇ.
´ stavu biochemie a rada NCBR na na´vrh
Te´mata diplomovy´ch pracı´ vypisuje rada U
ucˇitelu˚ a zverˇejnˇuje jejich aktua´lnı´ nabı´dku v dostatecˇne´m pocˇtu. Student si z aktua´lnı´ nabı´dky
svobodneˇ volı´ te´ma diplomove´ pra´ce. O zada´nı´ diplomove´ pra´ce na zvolene´ te´ma zˇa´da´
student na zacˇa´tku prvnı´ho semestru magisterske´ho studia ucˇitele, ktery´ te´ma navrhl. Zada´nı´m
diplomove´ pra´ce se ucˇitel, ktery´ te´ma vypsal, sta´va´ pro studenta, ktery´ si ho vybral, vedoucı´m
´ stavu biochemie a rada NCBR pı´semne´ zada´nı´ diplomovy´ch pracı´
diplomove´ pra´ce. Rada U
registruje a archivuje. Student mu˚zˇe ktere´mukoliv ucˇiteli chemicke´ sekce navrhnout te´ma
sve´ diplomove´ pra´ce nebo se na tomto te´matu dohodnout. V tomto prˇ´ıpadeˇ navrhuje ucˇitel
te´ma diplomove´ pra´ce pro konkre´tnı´ho studenta. Omezenı´m vy´beˇru ze zverˇejneˇny´ch te´mat
diplomovy´ch pracı´ mohou by´t jen prˇedem uvedene´ kapacitnı´ du˚vody pracovisˇteˇ, na neˇmzˇ
ma´ by´t diplomova´ pra´ce zpracova´na, nebo drˇ´ıveˇjsˇ´ı obsazenı´ te´matu jiny´m studentem.
Magistersky´ studijnı´ program Biochemie se deˇlı´ na na´sledujı´cı´ obory:
52
•
Biochemie
•
Analyticka´ biochemie
•
Biomolekula´rnı´ chemie
•
Chemoinformatika a bioinformatika
•
Biochemie genomu˚ a proteomu˚
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
8.1 Studijnı´ obor: Biochemie
Garant studijnı´ho oboru
Prof. RNDr. Igor Kucˇera, DrSc.
Pravidla pro sestavova´nı´ studijnı´ho pla´nu
Vytvorˇenı´ studijnı´ho pla´nu podle pravidel studijnı´ho programu je za´konny´m pra´vem studenta.
Prˇi sestavenı´ studijnı´ho pla´nu musı´ student dodrzˇet ustanovenı´ Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du
fakulty a Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ho pla´nu v dane´m studijnı´m programu.
Jako vy´chodisko k tvorbeˇ studijnı´ho pla´nu mu˚zˇe student vyuzˇ´ıt Doporucˇene´ho studijnı´ho
pla´nu. Doporucˇeny´ studijnı´ pla´n rovnomeˇrneˇ rozkla´da´ studium do standardnı´ doby dvou let a
mu˚zˇe se sta´t za´vazny´m jedineˇ volbou studenta. Zarucˇuje studentu˚m, kterˇ´ı podle neˇho studujı´
splneˇnı´ povinnostı´ nutny´ch k ukoncˇenı´ magisterske´ho studia beˇhem standardnı´ doby. Fakultnı´ rozvrh (cˇasova´ a prostorova´ alokace vy´uky prˇedmeˇtu˚ pro dany´ semestr) je zpracova´n
v na´vaznosti na doporucˇene´ studijnı´ pla´ny. Povinne´ prˇedmeˇty a povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty a
jejich na´vaznosti jsou uvedeny v doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Povinny´m prˇedmeˇtem bez
kreditove´ho hodnocenı´ je dvouhodinova´ blokova´ prˇedna´sˇka Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami, kterou musı´ kazˇdy´ student absolvovat na zacˇa´tku kazˇde´ho akademicke´ho roku a jejı´zˇ
absolvova´nı´ je nutnou podmı´nkou pro vstup do vsˇech prˇedmeˇtu˚, ve ktery´ch docha´zı´ k manipulaci s chemicky´mi la´tkami (laboratornı´ch cvicˇenı´, diplomovy´ch pracı´ ap.) Student mu˚zˇe
pozˇa´dat garanta programu, aby mohl namı´sto povinne´ho prˇedmeˇtu zapsat prˇedmeˇt analogicky´
obsahem, se stejny´m ukoncˇenı´m a stejne´ho nebo veˇtsˇ´ıho rozsahu. Pokud student u´speˇsˇneˇ
absolvoval povinny´ prˇedmeˇt jizˇ beˇhem bakala´rˇske´ho studia nahradı´ ho jednı´m z povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ stejne´ho nebo veˇtsˇ´ıho rozsahu. Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty jsou uvedeny
v Doporucˇene´m studijnı´m pla´nu, da´le jsou to Oborove´ semina´rˇe I-IV a Diplomova´ pra´ce I-IV
a Semina´rˇ k diplomove´ pra´ci I a II. Volitelne´ prˇedmeˇty jsou vsˇechny prˇedmeˇty, ktere´ jsou na
Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ a ostatnı´ch fakulta´ch Masarykovy univerzity v dane´m obdobı´ vyucˇova´ny a jejichzˇ za´pis je pro studenty dane´ho programu povolen. Vy´beˇr volitelny´ch prˇedmeˇtu˚
je omezen na povinnost absolvovat minimum 108 kreditu˚ za prˇedmeˇty prˇ´ırodoveˇdecky´ch,
matematicky´ch nebo informaticky´ch veˇd, z toho minima´lneˇ 96 kreditu˚ za prˇedmeˇty z oboru
chemicky´ch a biologicky´ch veˇd. Volitelne´ prˇedmeˇty zvla´sˇteˇ vhodne´ pro magistersky´ studijnı´ obor Biochemie jsou uvedeny v doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Student si mu˚zˇe zapsat
prˇedmeˇt figurujı´cı´ v seznamu povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ jako prˇedmeˇt volitelny´. Zakoncˇenı´ povinny´ch a povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ je zkousˇkou u prˇedna´sˇky, klasifikovany´m
za´pocˇtem u laboratornı´ho cvicˇenı´ a za´pocˇtem u semina´rˇe. Zakoncˇenı´ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚
si student vybı´ra´ z mozˇny´ch zakoncˇenı´ prˇedmeˇtu. Prˇi tvorbeˇ a plneˇnı´ studijnı´ho pla´nu musı´
kazˇdy´ student studijnı´ho programu dodrzˇet na´sledujı´cı´ pravidla a podmı´nky:
•
•
•
Na zacˇa´tku kazˇde´ho akademicke´ho roku absolvovat povinny´ prˇedmeˇt bez kreditove´ho
hodnocenı´ C7777 Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami.
Musı´ do termı´nu kona´nı´ magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky zapsat a u´speˇsˇneˇ ukoncˇit vsˇechny prˇedmeˇty, ktere´ jsou ve studijnı´m programu povinne´ a respektovat prˇitom
stanovene´ na´vaznosti.
Zı´skat 8 kreditu˚ za Oborove´ semina´rˇe z biochemie a 4 kredity za Semina´rˇ k diplomove´
pra´ci I a II.
53
8.1 Studijnı´ obor: Biochemie
•
•
•
•
•
•
Zı´skat za cele´ studium absolvova´nı´m povinny´ch, povinneˇ volitelny´ch a volitelny´ch
prˇedmeˇtu˚ nejme´neˇ 120 kreditu˚. Povinneˇ volitelne´ nutno absolvovat v rozsahu nejme´neˇ
14 kreditu˚ za studium, nepocˇ´ıtaje v to diplomovou pra´ci, oborovy´ semina´rˇ a semina´rˇ
k diplomove´ pra´ci.
Za absolvova´nı´ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ musı´ student zı´skat minima´lneˇ 30 kreditu˚.
Zpracovat diplomovou pra´ci na zadane´ te´ma. Kreditova´ hodnota diplomove´ pra´ce je
50.
Absolvovat odbornou praxi.
Student musı´ u´speˇsˇneˇ vykonat zkousˇku z prˇedmeˇtu JA002 Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina ‚ zkousˇka prˇed prˇihla´sˇenı´m k magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇce pokud tuto
nevykonal v ra´mci sve´ho prˇedchozı´ho bakala´rˇske´ho studia.
Absolvovat u´speˇsˇneˇ vsˇechny soucˇa´sti magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky.
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna´ zkousˇka pro studenty oboru biochemie sesta´va´ ze dvou hlavnı´ch prˇedmeˇtu˚ (biochemie a molekula´rnı´ biologie) a jednoho z volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ ze skupiny:
•
analyticka´ chemie
•
fyzika´lnı´ chemie
•
organicka´ chemie
Pozˇadavky jsou uverˇejneˇny na
http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/szz.htm
54
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C6961
C7777
C9320
Odborna´ praxe
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
Metody biochemicke´ho vy´zkumu laboratornı´ cvicˇenı´
4 kr. 3T
z
0 kr. 0/0/0 z
6 kr. 0/0/6 z
Skla´dal
Prˇ´ıhoda
Janiczek, Wimmerova´,
Mandl, Kasˇparovsky´,
Lochman, Bouchal,
Glatz, Kucˇera,
Skla´dal, Pavelka, Sˇedo
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C7010
Oborovy´ semina´rˇ z biochemie I
2 kr. 0/2/0 z
C9300
Diplomova´ pra´ce I (BC)
5 kr. 0/0/5 kz
Z vy´beˇru ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 3 kr.
Skla´dal
Janiczek
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 13 kr.
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C6205
Vybrane´ biochemicke´ metody laboratornı´ cvicˇenı´
8 kr. 0/0/6 kz
Glatz
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C8010
Oborovy´ semina´rˇ z biochemie II
2 kr. 0/2/0 z
C8210
Diplomova´ pra´ce II (BC)
10 kr. 0/0/10 kz
Z vy´beˇru ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 3 kr.
Pavelka
Janiczek
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 4 kr.
55
8.1 Studijnı´ obor: Biochemie
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C7777
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
0 kr. 0/0/0 z
Prˇ´ıhoda
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C9002
Oborovy´ semina´rˇ z biochemie III
2 kr. 0/2/0 z
C9220
Semina´rˇ k diplomove´ pra´ci I
2 kr. 0/2/0 z
C9310
Diplomova´ pra´ce III (BC)
10 kr. 0/0/10 kz
Z vy´beˇru ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 2 kr.
Mandl
Mandl
Janiczek
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 10 kr.
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
CZMB
JA002
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna magisterska´
zkousˇka z biochemie
Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina zkousˇka
kr. 0/0/0 -
Janiczek
2 kr. 0/0/0 zk CJV MU
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CA010
CA220
CA340
Oborovy´ semina´rˇ z biochemie IV
Semina´rˇ k diplomove´ pra´ci II
Diplomova´ pra´ce IV (BC)
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 3 kr.
56
2 kr. 0/2/0 z
2 kr. 0/2/0 z
25 kr. 0/0/25 kz
Mandl
Mandl
Janiczek
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi0580
Bi5220
Bi7015
Vy´vojova´ genetika
Imunologie
Chemicke´ vlastnosti, struktura a
interakce nukleovy´ch kyselin
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ I Environmenta´lnı´ procesy
Jaderna´ chemie
Klinicka´ biochemie
Klinicka´ biochemie - cvicˇenı´
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
C7160
C7176
C7187
Funkcˇnı´ biochemie I - regulace
metabolismu
Funkcˇnı´ biochemie I - semina´rˇ
DNA diagnostika - cvicˇenı´
Experimenta´lnı´ onkologie
C7188
C7195
´ vod do molekula´rnı´ medicı´ny
U
Pokrocˇile´ praktikum z biochemie
2+2 kr. 2/0/0 zk
5 kr. 0/0/5 kz
C7870
C7880
C7890
C7910
C9090
C9100
Biometrika
Separacˇnı´ metody II
Chemicka´ technika
Metody chemicke´ho vy´zkumu
Sekunda´rnı´ metabolity
Biosenzory
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
C4300
C5040
C6220
C6230
C7150
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
4+2 kr. 4/0/0 zk
4 kr. 0/4/0 z
2 kr. 0/2/0 z
4 kr. 0/4/0 kz
2+2 kr. 2/0/0 zk
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
zk
zk
zk
zk
zk
zk
Vyskot
Lojek, Cˇ´ızˇ, Kubala
Fojta, Palecˇek,
Fojtova´, Vorlı´cˇkova´
Holoubek
Prˇ´ıhoda
Wimmerova´
Wimmerova´,
Adamova´, Koma´rek,
Mra´zkova´, Rozumova´
Pavelka
Pavelka
Sˇery´, Cˇastulı´k
Bouchal, Hrstka,
Mu¨ller, Nenutil,
Vojteˇsˇek
Slaby´
Lochman,
Kasˇparovsky´, Bouchal
Mandl
Glatz, Janiczek
Zborˇil
Zborˇil
Pluha´cˇek
Skla´dal
57
8.1 Studijnı´ obor: Biochemie
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi8090
C6010
C6020
C6210
C6240
C6260
C6270
C7175
C7860
Genove´ inzˇeny´rstvı´
Toxikologie
Jaderna´ chemie - praktikum
Biotechnologie
Xenobiochemie
Metody separace proteinu˚
Metody separace proteinu˚ - cvicˇenı´
DNA diagnostika
Rostlinna´ biochemie
C8140
C8150
C8155
Bioenergetika
Bioenergetika - semina´rˇ
Funkcˇnı´ biochemie II - signa´lnı´
dra´hy
Enzymologie
Enzymologie - semina´rˇ
RNA metabolism
C8160
C8170
C9095
58
2+2 kr.
1+2 kr.
3 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
1+2 kr.
3 kr.
4 kr.
2+2 kr.
2/0/0
1/0/0
0/0/3
2/0/0
2/0/0
1/0/0
0/0/3
2/0/0
2/0/0
zk
zk
kz
zk
zk
zk
z
zk
zk
Dosˇkarˇ
Picka
Krˇivohla´vek
Mandl
Machala
Glatz
Janiczek
Sˇery´
Kasˇparovsky´,
Lochman
2+2 kr. 2/0/0 zk Kucˇera
2 kr. 0/2/0 z Kucˇera
2+2 kr. 2/0/0 zk Pavelka
2+2 kr. 2/0/0 zk Kucˇera
2 kr. 0/2/0 z Skla´dal
2+2 kr. 2/0/0 zk Vanˇa´cˇova´
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty pro magistersky´ obor Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi5000
Bioinformatika I - nukleove´
kyseliny
Bi5040 Biostatistika - za´kladnı´ kurz
Bi5580 Obecna´ ekotoxikologie
Bi5580c Obecna´ ekotoxikologie - cvicˇenı´
Bi6901
Structural Biology - practice
Bi7140 Molekula´rnı´ biologie viru˚
Bi7201 Za´klady genomiky
Bi7201c Za´klady genomiky - cvicˇenı´
Bi7541
Analy´za dat na PC
1+1 kr. 1/0/0 k
Pantu˚cˇek, Chovancova´
3+2 kr. 3/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
1 kr. 0/1/0 z
Jarkovsky´
Bla´ha, Jona´sˇ
Nova´kova´, Bla´ha,
Nova´k
Damborsky´, Prokop,
Chaloupkova´
Ru˚zˇicˇkova´
Heja´tko, Konecˇna´
Heja´tko, Nejedla´,
Kuderova´, Konecˇna´,
Dobisova´, Pernisova´
Jarkovsky´, Muzˇ´ık,
Kohu´t, Zdrazˇil
Prokop, Chaloupkova´
2 kr. 0/2/0 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
1+2 kr. 1/0/0 zk
3 kr. 0/3/0 k
2 kr. 0/2/0 kz
Bi8858
Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ II 2+2 kr. 2/0/0 zk
- Biokataly´za a enzymove´
technologie
Bi8858c Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ 2+1 kr. 0/2/0 kz
II, cvicˇenı´
Bi9060 Bioinformatika II - proteiny
1+1 kr. 1/0/0 k
C2110
C2115
C3040
C3200
C4120
C4320
C5020
C5030
C5060
C5120
C5140
C5241
Operacˇnı´ syste´m UNIX a za´klady
programova´nı´
Prakticky´ u´vod do superpocˇ´ıta´nı´
Organicka´ chemie II - semina´rˇ
Chemicka´ literatura
Makromolekula´rnı´ chemie
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ III Zdroje znecˇisˇteˇnı´, slozˇky prostrˇedı´ a
jejich znecˇisˇteˇnı´ - hydrosfe´ra,
pedosfe´ra, biosfe´ra
Chemicka´ struktura
Chemicka´ struktura - semina´rˇ
Metody chemicke´ho vy´zkumu
2+1 kr. 0/2/0 k
2 kr.
2 kr.
1+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
0/2/0
0/2/0
1/0/0
2/0/0
2/0/0
k
z
zk
zk
zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
1 kr. 0/1/0 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
Pocˇ´ıtacˇe v chemii a chemometrie
1+1 kr. 1/0/0 k
Pocˇ´ıtacˇe v chemii a chemometrie 2 kr. 0/2/0 z
cvicˇenı´
Organicka´ analy´za
1+2 kr. 1/0/0 zk
Prokop, Chaloupkova´
Damborsky´, Hulova´,
Chovancova´, Pantu˚cˇek
Kulha´nek, Kulasˇ,
Strˇelcova´, Trnka
Kulha´nek, Strˇelcova´
Pota´cˇek
Mazal, Necˇas, Skla´dal
Sˇindela´rˇ
Holoubek
Brozˇ
Brozˇ
Ta´borsky´, Bittova´,
Preisler, Touzˇ´ın,
Trnkova´, Lubal,
Heger, Kla´n, Litera´k,
Mazal, Novotny´,
Sopousˇek, Vrbkova´
Farkova´
Farkova´, Lubal
Farkova´, Lubal,
Pazdera
59
8.1 Studijnı´ obor: Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
C5300
C5320
C5340
C5440
C5860
C5870
C5880
C5885
C5920
C7031
C7050
C7060
C7080
C7110
C7186
C7280
C7410
C7440
C7460
C7700
C7740
C7780
C7790
C7800
C7830
C7895
C7950
C7955
C8152
C8840
C8857
C8980c
C9500
C9530
60
Statisticka´ termodynamika
Fyzika´lneˇ chemicke´ za´klady NMR
Nerovnova´zˇne´ syste´my
Separacˇnı´ metody
Aplikovana´ NMR spektroskopie
EPR spektroskopie
Za´klady stereochemie
Za´klady stereochemie - semina´rˇ
Spra´vna´ laboratornı´ praxe
Atomova´ spektrometrie
Elektroanalyticke´ metody
Stopova´ analy´za
Lasery v analyticke´ chemii
Vy´pocˇetnı´ technika - aplikace
Molekula´rnı´ psychiatrie
Elektrodova´ kinetika
Struktura a reaktivita
Koordinace a kataly´za
Identifikace organicky´ch la´tek cvicˇenı´
Chemie nekovu˚
Organokovove´ sloucˇeniny
Inorganic Materials Chemistry
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
modelova´nı´ I
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
modelova´nı´ I - cvicˇenı´
Kapila´rnı´ elektrofore´za
Hmotnostnı´ spektrometrie
biomolekul
Speciacˇnı´ analy´za
2+2 kr.
3+2 kr.
2+2 kr.
1+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2 kr.
1+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
1 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
1 kr.
2/0/0
2/1/0
2/0/0
1/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/2/0
1/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/1/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
1/0/0
0/1/0
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
z
zk
zk
zk
zk
zk
z
zk
zk
zk
zk
z
Sˇob, Vrˇesˇt’a´l
Sklena´rˇ, Fiala, Kuba´nˇ
Kucˇera
Mazal
Brozˇ, Holı´k
Kuba´cˇek
Cˇernı´k, Touzˇ´ın
Cˇernı´k, Touzˇ´ın
Bla´ha, Kla´nova´
Kanicky´, Otruba
Trnkova´
Koma´rek
Novotny´
Farkova´
Sˇedy´
Trnkova´
Kla´n
Pazdera
Pazdera
2+2 kr.
1+2 kr.
2+2 kr.
1+2 kr.
2/0/0
1/0/0
2/0/0
1/0/0
zk
zk
zk
zk
Cˇernı´k
Novosad
Pinkas
Kocˇa, Kulha´nek
1 kr. 0/1/0 z
Kocˇa, Kulha´nek,
Sˇteˇpa´n
2+2 kr. 2/0/0 zk Havel
2+2 kr. 2/0/0 zk Preisler
2+2 kr. 2/0/0 zk Kanicky´, Koma´rek,
Lubal
Molekulova´ luminiscence
1+2 kr. 1/0/0 zk Ta´borsky´, Preisler
Srovna´vacı´ biologie zˇivocˇichu˚
2+2 kr. 2/0/0 zk Sˇery´
Chemie makrocyklicky´ch sloucˇenin 2+2 kr. 2/0/0 zk Lubal
Protein Preparation and
1+2 kr. 1/0/0 zk Krejcˇ´ı
Characterization III Protein-Mediated Interaction
Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ I 2+1 kr. 0/2/0 kz Janda, Peka´rova´,
Dopitova´
- cvicˇenı´
Uzˇita´ chemie
2+1 kr. 2/0/0 k Pazdera
Strukturnı´ biochemie
2+2 kr. 2/0/0 zk Zˇ´ıdek
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
´ vod do kvantove´ chemie a
U
3+2 kr. 2/1/0 zk
elektronove´ struktury molekul
F7460
Fyzika pevny´ch la´tek pro
2+2 kr. 2/0/0 zk
nefyzika´lnı´ obory
GE091
Mineralogie a geochemie
3 kr. 2/0/0 kz
FI:PB050 Modelova´nı´ a predikce v syste´move´ 2+2 kr. 1/1/0 zk
biologii
XV004
Vy´zkum a vy´voj v praxi
4 kr. 2/2/0 kz
C9920
Munzarova´
Holy´
Losos
Sˇafra´nek
Janousˇkovcova´
61
8.1 Studijnı´ obor: Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi5620
2+2 kr. 2/0/0 zk Hilscherova´,
Marsˇa´lek, Hofman,
Cˇupr
Bi5620c Ekotoxikologicke´ biotesty - cvicˇenı´
2 kr. 0/0/2 z Nova´k, Nova´kova´,
Hilscherova´, Jarosˇova´,
Vasˇ´ıcˇkova´
Bi6400 Metody molekula´rnı´ biologie
3+2 kr. 3/0/0 zk Sˇmarda, Pantu˚cˇek
Bi6920 Prakticke´ aspekty EIA
2+1 kr. 2/0/0 k Andeˇl
Bi7541 Analy´za dat na PC
2 kr. 0/2/0 kz Jarkovsky´, Muzˇ´ık,
Kohu´t, Zdrazˇil
C2102
Vy´pocˇetnı´ technika II - prakticke´
2 kr. 0/2/0 z Farkova´
cvicˇenı´
C4010
Anorganicka´ chemie III
2+2 kr. 2/0/0 zk Cˇernı´k, Prˇ´ıhoda
C4015
Anorganicka´ chemie III - semina´rˇ
1 kr. 0/1/0 z Cˇernı´k, Prˇ´ıhoda
C4310
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ II 2+2 kr. 2/0/0 zk Holoubek
Zdroje znecˇisˇteˇnı´, slozˇky prostrˇedı´ a
jejich znecˇisˇteˇnı´ - technosfe´ra,
atmosfe´ra
C4330
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ IV 2+2 kr. 2/0/0 zk Holoubek
La´tky znecˇisˇt’ujı´cı´ prostrˇedı´
(environmenta´lnı´ polutanty)
C4450
Organicka´ chemie III - synte´za
2+2 kr. 2/0/0 zk Paruch
C4455
Organicka´ chemie III - synte´za 2 kr. 0/2/0 z Paruch
semina´rˇ
C4840
Metody znacˇenı´ a imobilizace
2+2 kr. 2/0/0 zk Skla´dal
biomolekul
C6060
Pokrocˇile´ metody chemicke´ho
2+2 kr. 2/0/0 zk Holı´k
vy´zkumu
C6110
Analyticka´ chemie ZˇP - anorganicke´ 2+2 kr. 2/0/0 zk Koma´rek, Kuta
polutanty
C6120
Analyticka´ chemie ZˇP - anorganicke´ 3 kr. 0/0/3 kz Koma´rek, Kuta,
Vaculovicˇ
polutanty - laboratornı´ cvicˇenı´
C6140
Optimalizace a hodnocenı´
2+2 kr. 2/0/0 zk Farkova´
analyticky´ch metod
C6160
Analyticka´ chemie II - semina´rˇ
2 kr. 0/2/0 z Lubal
C6170
Analy´za materia´lu˚ - praktikum
5 kr. 0/0/5 kz Koma´rek, Vaculovicˇ
C6290
Atomova´ absorpcˇnı´ spektrometrie 1+2 kr. 1/0/0 zk Koma´rek
C6300
Opticka´ a hmotnostnı´ spektrometrie 1+2 kr. 1/0/0 zk Kanicky´
s indukcˇneˇ va´zany´m plazmatem
C6310
Symetrie molekul
2+2 kr. 2/0/0 zk Kuba´cˇek
C6320
Chemicka´ kinetika
2+2 kr. 2/0/0 zk Sopousˇek
C6330
Chemicka´ kinetika - semina´rˇ
1 kr. 0/1/0 z Sopousˇek
C6410
Organicka´ analy´za - praktikum
3 kr. 0/0/3 kz Farkova´, Pazdera
62
Ekotoxikologicke´ biotesty
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
C6750
C6770
C6790
C6800
C6830
C6860
Materia´lova´ chemie kovu˚
2+2 kr.
NMR Spectroscopy of Biomolecules 2+2 kr.
Hmotnostnı´ spektrometrie
2+2 kr.
Multinuklea´rnı´ NMR spektroskopie 2+2 kr.
Radioekologie
1+2 kr.
Modernı´ metody analy´zy
2+2 kr.
organicky´ch polutantu˚
C6900
Biofyzika´lnı´ faktory ZˇP
2 kr.
C6950
Chemicka´ exkurze
0 kr.
C6960
Odborna´ praxe
0 kr.
C8070
Molekulova´ spektroskopie
2+2 kr.
C8500
Mechanismy organicky´ch reakcı´
2+2 kr.
C8510
Mechanismy organicky´ch reakcı´ 1 kr.
semina´rˇ
C8580
Analy´za rizik
2+2 kr.
C8700
Technologie chemicky´ch vy´rob
2+2 kr.
C8800
Rtg strukturnı´ analy´za
2+2 kr.
C8810
Chemie prˇechodny´ch prvku˚
2+2 kr.
C8820
Metody studia rovnova´h a kinetiky 2+2 kr.
reakcı´
C8857c Protein Preparation and
3 kr.
Characterization III - practice
C8860
Synteticke´ metody „zelene´“ chemie 2+2 kr.
C8862
Vy´pocˇty volny´ch energiı´ - cvicˇenı´
1 kr.
C8863
Vy´pocˇty volny´ch energiı´
2+1 kr.
C8880
Vybrane´ metody analy´zy pevny´ch 1+2 kr.
la´tek
C8885
Supramolekula´rnı´ chemie
2+2 kr.
C8950
NMR - Strukturnı´ analy´za
2+2 kr.
C8980
Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ I 2+2 kr.
- Exprese a purifikace
C9085
Protein-RNA interactions
1+2 kr.
C9930
Metody kvantove´ chemie
2+2 kr.
C9940
3-Dimensional Transmission
4+2 kr.
Electron Microscopy (3DEM)
F7460
Fyzika pevny´ch la´tek pro
2+2 kr.
nefyzika´lnı´ obory
F8310
Molekulove´ interakce a jejich u´loha 3+1 kr.
v biologii a chemii
F8390
Metalloproteins: structure and
1+1 kr.
function
FI:PA054 Forma´lnı´ modely v syste´move´
2+2 kr.
biologii
FI:PB051 Vy´pocˇetnı´ metody v bioinformatice 2+2 kr.
a syste´move´ biologii
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
1/0/0
2/0/0
zk
zk
zk
zk
zk
zk
Brozˇ, Vrˇesˇt’a´l
Zˇ´ıdek, Fiala
Brozˇ, Vrˇesˇt’a´l
Pinkas
Krˇivohla´vek
Kla´nova´
2/0/0
1T
3T
2/0/0
2/0/0
0/1/0
k
z
z
zk
zk
z
Jasˇek
Janku˚, Sˇindela´rˇ
Kocˇa, Pinkas, Sˇindela´rˇ
Cˇernı´k, Touzˇ´ın
Kla´n
Kla´n
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
zk
zk
zk
zk
zk
Cˇupr
Sˇindela´rˇ
Marek
Novosad
Havel
0/2/0 kz
Krejcˇ´ı
2/0/0
0/1/0
2/0/0
1/0/0
zk
z
zk
zk
Pazdera
Kulha´nek
Kulha´nek
Kanicky´, Otruba
2/0/0 zk
2/0/0 zk
2/0/0 zk
1/0/0 zk
2/0/0 zk
2/0/2 zk
Mazal
Marek
Janda, Peka´rova´,
Dopitova´
Sˇtefl
Munzarova´
Plitzko
2/0/0 zk
Holy´
2/0/0 k
Sˇponer
1/0/0 k
Kozelka
2/0/0 zk
Sˇafra´nek
1/1/0 zk
Lexa, Sˇafra´nek, Bystry´
63
8.2 Studijnı´ obor: Analyticka´ biochemie
8.2 Studijnı´ obor: Analyticka´ biochemie
Garant studijnı´ho oboru
Prof. RNDr. Zdeneˇk Glatz, CSc.
Pravidla pro sestavova´nı´ studijnı´ho pla´nu
Studijnı´ pla´n si sestavuje kazˇdy´ student dle sve´ volby podle pravidel studijnı´ho programu.
Prˇi sestavenı´ studijnı´ho pla´nu musı´ student dodrzˇet ustanovenı´ Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du
fakulty a Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ho pla´nu v dane´m studijnı´m programu.
Jako vy´chodisko k tvorbeˇ studijnı´ho pla´nu mu˚zˇe student vyuzˇ´ıt Doporucˇene´ho studijnı´ho
pla´nu. Doporucˇeny´ studijnı´ pla´n rovnomeˇrneˇ rozkla´da´ studium do standardnı´ doby dvou let a
mu˚zˇe se sta´t za´vazny´m jedineˇ volbou studenta. Zarucˇuje studentu˚m, kterˇ´ı podle neˇho studujı´
splneˇnı´ povinnostı´ nutny´ch k ukoncˇenı´ magisterske´ho studia beˇhem standardnı´ doby. Fakultnı´ rozvrh (cˇasova´ a prostorova´ alokace vy´uky prˇedmeˇtu˚ pro dany´ semestr) je zpracova´n
v na´vaznosti na doporucˇene´ studijnı´ pla´ny. Povinne´ prˇedmeˇty a povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty a
jejich na´vaznosti jsou uvedeny v doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Pro studijnı´ obor Analyticka´
biochemie jsou povinne´ prˇedmeˇty Odborna´ praxe, Metody biochemicke´ho vy´zkumu - laboratornı´ cvicˇenı´ a Vybrane´ biochemicke´ metody - laboratornı´ cvicˇenı´. Povinny´m prˇedmeˇtem
bez kreditove´ho hodnocenı´ je dvouhodinova´ blokova´ prˇedna´sˇka Zacha´zenı´ s chemicky´mi
la´tkami, kterou musı´ kazˇdy´ student absolvovat na zacˇa´tku kazˇde´ho akademicke´ho roku a
jejı´zˇ absolvova´nı´ je nutnou podmı´nkou pro vstup do vsˇech prˇedmeˇtu˚, ve ktery´ch docha´zı´
k manipulaci s chemicky´mi la´tkami (laboratornı´ch cvicˇenı´, diplomovy´ch pracı´ ap.) Student
mu˚zˇe pozˇa´dat garanta programu, aby mohl namı´sto povinne´ho prˇedmeˇtu zapsat prˇedmeˇt
analogicky´ obsahem, se stejny´m ukoncˇenı´m a stejne´ho nebo veˇtsˇ´ıho rozsahu. Pokud student u´speˇsˇneˇ absolvoval povinny´ prˇedmeˇt jizˇ beˇhem bakala´rˇske´ho studia nahradı´ ho jednı´m
z povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ stejne´ho nebo veˇtsˇ´ıho rozsahu. Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
jsou uvedeny v Doporucˇene´m studijnı´m pla´nu v rozsahu nejme´neˇ 8 kreditu˚ za studium, da´le
jsou to Oborovy´ semina´rˇ I-IV, Semina´rˇ k diplomove´ pra´ci I a II a Diplomova´ pra´ce I azˇ IV.
Zakoncˇenı´ povinny´ch a povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ je zpravidla zkousˇkou u prˇedna´sˇky,
klasifikovany´m za´pocˇtem u laboratornı´ho cvicˇenı´ a za´pocˇtem u semina´rˇe. Prˇi tvorbeˇ a plneˇnı´ studijnı´ho pla´nu musı´ kazˇdy´ student studijnı´ho programu dodrzˇet na´sledujı´cı´ pravidla a
podmı´nky:
•
•
•
•
•
64
Na zacˇa´tku kazˇde´ho akademicke´ho roku absolvovat povinnou dvouhodinovou blokovou prˇedna´sˇku bez kreditove´ho hodnocenı´ Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami, jejı´zˇ
absolvova´nı´ je nutnou podmı´nkou pro vstup do vsˇech prˇedmeˇtu˚, ve ktery´ch docha´zı´
k manipulaci s chemicky´mi la´tkami (diplomovy´ch pracı´ ap.).
Do termı´nu kona´nı´ magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky zapsat a u´speˇsˇneˇ ukoncˇit
zkousˇkou povinne´ prˇedmeˇty - C6961, C9320, C6205.
Zı´skat 8 kreditu˚ za Oborove´ semina´rˇe z biochemie a 4 kredity za Semina´rˇ k diplomove´
pra´ci I a II.
Absolvovat odbornou praxi.
Zı´skat za cele´ studium absolvova´nı´m povinny´ch, povinneˇ volitelny´ch a volitelny´ch
prˇedmeˇtu˚ nejme´neˇ 120 kreditu˚. Povinneˇ volitelne´ nutno absolvovat v rozsahu nejme´neˇ
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
14 kreditu˚ za studium, nepocˇ´ıtaje v to diplomovou pra´ci, oborovy´ semina´rˇ a semina´rˇ
k diplomove´ pra´ci.
•
•
•
•
•
•
Za absolvova´nı´ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ musı´ student zı´skat minima´lneˇ 30 kreditu˚.
Zpracovat diplomovou pra´ci na zadane´ te´ma. Kreditova´ hodnota diplomove´ pra´ce je
50.
Do termı´nu kona´nı´ magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky zı´skat nejme´neˇ 8 kreditu˚
absolvova´nı´m povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ ze seznamu uvedene´ho v Doporucˇene´m
studijnı´m pla´nu (mimo diplomovou pra´ci a oborove´ semina´rˇe). Nevycˇerpane´ povinneˇ
volitelne´ prˇedmeˇty lze vyuzˇ´ıt jako prˇedmeˇty volitelne´. Povinneˇ volitelne´ prˇedna´sˇky
jsou ukoncˇene´ zkousˇkou, cvicˇenı´ za´pocˇtem a jedna z povinneˇ volitelny´ch prˇedna´sˇek
mu˚zˇe by´t ukoncˇena kolokviem.
Volitelne´ prˇedmeˇty jsou vsˇechny prˇedmeˇty, ktere´ jsou na Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ a
ostatnı´ch fakulta´ch Masarykovy univerzity v dane´m obdobı´ vyucˇova´ny a jejichzˇ za´pis
je pro studenty dane´ho programu povolen. Vy´beˇr volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ je omezen
na povinnost absolvovat minimum 108 kreditu˚ za u´speˇsˇne´ ukoncˇenı´ prˇedmeˇtu˚ povinny´ch, povinneˇ volitelny´ch a volitelny´ch z prˇ´ırodoveˇdecky´ch, matematicky´ nebo
informaticky´ch veˇd, z toho minima´lneˇ 96 kreditu˚ za prˇedmeˇty z oboru chemicky´ch
a biologicky´ch veˇd. Volitelne´ prˇedmeˇty zvla´sˇteˇ vhodne´ pro magistersky´ studijnı´ program Biochemie, obor Analyticka´ biochemie, jsou uvedeny v Doporucˇene´m studijnı´m
pla´nu.
Student musı´ u´speˇsˇneˇ vykonat zkousˇku z prˇedmeˇtu JA002 Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina ‚ zkousˇka prˇed prˇihla´sˇenı´m k magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇce pokud tuto
nevykonal v ra´mci sve´ho prˇedchozı´ho bakala´rˇske´ho studia.
Absolvovat u´speˇsˇneˇ vsˇechny soucˇa´sti magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky.
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna´ zkousˇka pro studenty oboru analyticka´ biochemie sesta´va´ z hlavnı´ho
prˇedmeˇtu analyticka´ biochemie a dvou volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ ze skupiny:
•
klinicka´ biochemie a patobiochemie
•
imunologie a imunochemie
•
molekula´rnı´ biologie a genetika
•
instrumenta´lnı´ analyticka´ chemie
Pozˇadavky jsou uverˇejneˇny na
http://orion.chemi.muni.cz/pozadavky/szz.htm
65
8.2 Studijnı´ obor: Analyticka´ biochemie
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C6961
C7777
C9320
Odborna´ praxe
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
Metody biochemicke´ho vy´zkumu laboratornı´ cvicˇenı´
4 kr. 3T
z
0 kr. 0/0/0 z
6 kr. 0/0/6 z
Skla´dal
Prˇ´ıhoda
Janiczek, Wimmerova´,
Mandl, Kasˇparovsky´,
Lochman, Bouchal,
Glatz, Kucˇera,
Skla´dal, Pavelka, Sˇedo
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C7010
Oborovy´ semina´rˇ z biochemie I
2 kr. 0/2/0 z
C9300
Diplomova´ pra´ce I (BC)
5 kr. 0/0/5 kz
Z vy´beˇru ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 5 kr.
Skla´dal
Janiczek
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru doporucˇeny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 8 kr.
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C6205
Vybrane´ biochemicke´ metody laboratornı´ cvicˇenı´
8 kr. 0/0/6 kz
Glatz
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C8010
Oborovy´ semina´rˇ z biochemie II
2 kr. 0/2/0 z
C8210
Diplomova´ pra´ce II (BC)
10 kr. 0/0/10 kz
Z vy´beˇru ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 3 kr.
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru doporucˇeny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 7 kr.
66
Pavelka
Janiczek
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C7777
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
0 kr. 0/0/0 z
Prˇ´ıhoda
2 kr. 0/2/0 z
2 kr. 0/2/0 z
10 kr. 0/0/10 kz
Mandl
Mandl
Janiczek
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C9002
C9220
C9310
Oborovy´ semina´rˇ z biochemie III
Semina´rˇ k diplomove´ pra´ci I
Diplomova´ pra´ce III (BC)
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru doporucˇeny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 12 kr.
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
CZMAB
JA002
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna magisterska´
zkousˇka z analyticke´ biochemie
Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina zkousˇka
kr. 0/0/0 -
Janiczek
2 kr. 0/0/0 zk
CJV MU
2 kr. 0/2/0 z
2 kr. 0/2/0 z
25 kr. 0/0/25 kz
Mandl
Mandl
Janiczek
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CA010
CA220
CA340
Oborovy´ semina´rˇ z biochemie IV
Semina´rˇ k diplomove´ pra´ci II
Diplomova´ pra´ce IV (BC)
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru doporucˇeny´ch volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 3 kr.
67
8.2 Studijnı´ obor: Analyticka´ biochemie
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi5220
Bi7942
C5920
C6220
C6230
Imunologie
Bioanalytika I - Biomakromolekuly
Spra´vna´ laboratornı´ praxe
Klinicka´ biochemie
Klinicka´ biochemie - cvicˇenı´
C7150
C7160
C7176
C7187
Funkcˇnı´ biochemie I - regulace
metabolismu
Funkcˇnı´ biochemie I - semina´rˇ
DNA diagnostika - cvicˇenı´
Experimenta´lnı´ onkologie
C7188
C7195
´ vod do molekula´rnı´ medicı´ny
U
Pokrocˇile´ praktikum z biochemie
C7870
C7880
C7890
C7895
Biometrika
Separacˇnı´ metody II
Chemicka´ technika
Hmotnostnı´ spektrometrie
biomolekul
Metody chemicke´ho vy´zkumu
Biosenzory
C7910
C9100
68
Lojek, Cˇ´ızˇ, Kubala
Havlisˇ
Bla´ha, Kla´nova´
Wimmerova´
Wimmerova´,
Adamova´, Koma´rek,
Mra´zkova´, Rozumova´
2+2 kr. 2/0/0 zk Pavelka
2+2 kr.
2+2 kr.
1+2 kr.
4+2 kr.
4 kr.
2/0/0
2/0/0
1/0/0
4/0/0
0/4/0
zk
zk
zk
zk
z
2 kr. 0/2/0 z Pavelka
4 kr. 0/4/0 kz Sˇery´, Cˇastulı´k
2+2 kr. 2/0/0 zk Bouchal, Hrstka,
Mu¨ller, Nenutil,
Vojteˇsˇek
2+2 kr. 2/0/0 zk Slaby´
5 kr. 0/0/5 kz Lochman,
Kasˇparovsky´, Bouchal
2+2 kr. 2/0/0 zk Mandl
2+2 kr. 2/0/0 zk Glatz, Janiczek
2+2 kr. 2/0/0 zk Zborˇil
2+2 kr. 2/0/0 zk Preisler
2+2 kr. 2/0/0 zk Zborˇil
2+2 kr. 2/0/0 zk Skla´dal
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi6400
Bi6405
Metody molekula´rnı´ biologie
Metody molekula´rnı´ biologie cvicˇenı´
Bi7072
Bioanalytika II - Analyticke´ metody 2+2 kr. 2/0/0 zk
v klinicke´ praxi
Genove´ inzˇeny´rstvı´
2+2 kr. 2/0/0 zk
Za´klady proteomiky
1+2 kr. 1/0/0 zk
Bi8090
Bi8202
C4840
C6010
C6140
C6210
C6260
C6270
C7175
C7860
C8155
C8160
C8170
3+2 kr. 3/0/0 zk
3 kr. 0/3/0 z
Sˇmarda, Pantu˚cˇek
Benesˇ, Neradil,
Knopfova´, Forˇtova´,
Sˇmarda
Havlisˇ
Metody znacˇenı´ a imobilizace
biomolekul
Toxikologie
Optimalizace a hodnocenı´
analyticky´ch metod
Biotechnologie
Metody separace proteinu˚
Metody separace proteinu˚ - cvicˇenı´
DNA diagnostika
Rostlinna´ biochemie
2+2 kr. 2/0/0 zk
Dosˇkarˇ
Dopitova´, Heja´tko,
Janda, Konecˇna´,
Marek, Poteˇsˇil,
Zdra´hal
Skla´dal
1+2 kr. 1/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
Picka
Farkova´
2+2 kr.
1+2 kr.
3 kr.
4 kr.
2+2 kr.
Funkcˇnı´ biochemie II - signa´lnı´
dra´hy
Enzymologie
Enzymologie - semina´rˇ
2+2 kr. 2/0/0 zk
Mandl
Glatz
Janiczek
Sˇery´
Kasˇparovsky´,
Lochman
Pavelka
2+2 kr. 2/0/0 zk
2 kr. 0/2/0 z
Kucˇera
Skla´dal
2/0/0
1/0/0
0/0/3
2/0/0
2/0/0
zk
zk
z
zk
zk
69
8.2 Studijnı´ obor: Analyticka´ biochemie
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty pro magistersky´ obor Analyticka´ biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi3030 Fyziologie zˇivocˇichu˚
Bi3030c Fyziologie zˇivocˇichu˚ - cvicˇenı´
Bi5000
Bioinformatika I - nukleove´
kyseliny
Bi5040 Biostatistika - za´kladnı´ kurz
Bi5381 Metody sledova´nı´ metabolismu
zˇivocˇichu˚
Bi5710 Mikrobiologie
Bi5710c Mikrobiologie - cvicˇenı´
Bi6901
Bi7015
Structural Biology - practice
2+2 kr. 2/0/0 zk Sˇimek, Va´cha
2 kr. 0/2/0 z Va´cha, Hyrsˇl,
Procha´zkova´,
Kotasova´, Kvı´cˇalova´,
Tomanova´, Va´lkova´
1+1 kr. 1/0/0 k Pantu˚cˇek, Chovancova´
3+2 kr. 3/0/0 zk Jarkovsky´
2+1 kr. 2/0/0 k Petra´sek, Sˇimek
2+2 kr. 2/0/0 zk Tvrzova´, Neˇmec
2 kr. 0/2/0 z Teshim, Krsek,
Ksˇicova´, Tvrzova´,
Bardounova´,
Syrova´tkova´
2 kr. 0/2/0 z Damborsky´, Prokop,
Chaloupkova´
2+2 kr. 2/0/0 zk Fojta, Palecˇek,
Fojtova´, Vorlı´cˇkova´
2+2 kr. 2/0/0 zk Ru˚zˇicˇkova´
1+2 kr. 1/0/0 zk Heja´tko, Konecˇna´
3 kr. 0/3/0 z Pantu˚cˇek
Chemicke´ vlastnosti, struktura a
interakce nukleovy´ch kyselin
Bi7140 Molekula´rnı´ biologie viru˚
Bi7201 Za´klady genomiky
Bi7941 Molekula´rnı´ biologie - laboratornı´
cvicˇenı´ (pro obor biochemie)
Bi8858 Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ II 2+2 kr. 2/0/0 zk Prokop, Chaloupkova´
- Biokataly´za a enzymove´
technologie
Bi8858c Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ 2+1 kr. 0/2/0 kz Prokop, Chaloupkova´
II, cvicˇenı´
Bi9060 Bioinformatika II - proteiny
1+1 kr. 1/0/0 k Damborsky´, Hulova´,
Chovancova´, Pantu˚cˇek
ESF:BPH ZMAN Za´klady managementu
5 kr. 2/1/0 zk Blazˇek, Pirozˇek,
Cˇa´stek, Sˇafrova´
Dra´sˇilova´, Zˇa´kova´
Talpova´
C3200
Chemicka´ literatura
1+2 kr. 1/0/0 zk Mazal, Necˇas, Skla´dal
C4300
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ I 2+2 kr. 2/0/0 zk Holoubek
Environmenta´lnı´ procesy
C5020
Chemicka´ struktura
2+2 kr. 2/0/0 zk Brozˇ
C5030
Chemicka´ struktura - semina´rˇ
1 kr. 0/1/0 z Brozˇ
C5040
Jaderna´ chemie
2+2 kr. 2/0/0 zk Prˇ´ıhoda
70
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
C5060
Metody chemicke´ho vy´zkumu
C5120
C5140
C5241
Pocˇ´ıtacˇe v chemii a chemometrie
1+1 kr. 1/0/0 k
Pocˇ´ıtacˇe v chemii a chemometrie 2 kr. 0/2/0 z
cvicˇenı´
Organicka´ analy´za
1+2 kr. 1/0/0 zk
C5320
C5860
C5870
C5880
C5885
C5990
C5991
C7031
C7050
C7060
C7080
C7110
C7170
C7186
C7410
C7415
C7440
C7830
C7920
Fyzika´lneˇ chemicke´ za´klady NMR
Aplikovana´ NMR spektroskopie
EPR spektroskopie
Za´klady stereochemie
Za´klady stereochemie - semina´rˇ
Aplikovana´ enzymologie
Aplikovana´ enzymologie - cvicˇenı´
Atomova´ spektrometrie
Elektroanalyticke´ metody
Stopova´ analy´za
Lasery v analyticke´ chemii
Vy´pocˇetnı´ technika - aplikace
Struktura a funkce bunˇky
Molekula´rnı´ psychiatrie
Struktura a reaktivita
Struktura a reaktivita - semina´rˇ
Koordinace a kataly´za
Kapila´rnı´ elektrofore´za
Struktura a funkce proteinu˚
C7925
Struktura a dynamika nukleovych 2+2 kr.
kyselin
Molekulova´ luminiscence
1+2 kr.
Srovna´vacı´ biologie zˇivocˇichu˚
2+2 kr.
NMR spektroskopie pevne´ho stavu - 1+2 kr.
za´kladnı´ principy a aplikace v
chemii.
Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ I 2+1 kr.
- cvicˇenı´
Sekunda´rnı´ metabolity
2+2 kr.
Uzˇita´ chemie
2+1 kr.
Strukturnı´ biochemie
2+2 kr.
C7955
C8152
C8951
C8980c
C9090
C9500
C9530
2+2 kr. 2/0/0 zk
3+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2 kr.
2+2 kr.
2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
1 kr.
4 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
1 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
Ta´borsky´, Bittova´,
Preisler, Touzˇ´ın,
Trnkova´, Lubal,
Heger, Kla´n, Litera´k,
Mazal, Novotny´,
Sopousˇek, Vrbkova´
Farkova´
Farkova´, Lubal
2/0/0 zk
Farkova´, Lubal,
Pazdera
Sklena´rˇ, Fiala, Kuba´nˇ
Brozˇ, Holı´k
Kuba´cˇek
Cˇernı´k, Touzˇ´ın
Cˇernı´k, Touzˇ´ın
Skla´dal
Skla´dal
Kanicky´, Otruba
Trnkova´
Koma´rek
Novotny´
Farkova´
Sˇery´
Sˇedy´
Kla´n
Kla´n
Pazdera
Havel
Brzobohaty´,
Damborsky´, Marek
Sˇponer, Sˇpacˇkova´
1/0/0 zk
2/0/0 zk
1/0/0 zk
Ta´borsky´, Preisler
Sˇery´
Brus, Marek
0/2/0 kz
Janda, Peka´rova´,
Dopitova´
Pluha´cˇek
Pazdera
Zˇ´ıdek
2/1/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/2/0
2/0/0
0/2/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/1/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/1/0
1/0/0
2/0/0
2/0/0
zk
zk
zk
zk
z
zk
z
zk
zk
zk
zk
z
zk
zk
zk
z
zk
zk
zk
2/0/0 zk
2/0/0 k
2/0/0 zk
71
8.2 Studijnı´ obor: Analyticka´ biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
C9531
C9920
Strukturnı´ biochemie - semina´rˇ
1 kr.
´ vod do kvantove´ chemie a
U
3+2 kr.
elektronove´ struktury molekul
F9070
Experimenta´lnı´ metody biofyziky(a) 1+1 kr.
GE091
Mineralogie a geochemie
3 kr.
FI:PB050 Modelova´nı´ a predikce v syste´move´ 2+2 kr.
biologii
XV004
Vy´zkum a vy´voj v praxi
4 kr.
72
0/1/0 z Nova´cˇek
2/1/0 zk Munzarova´
2/0/0 k Vra´na
2/0/0 kz Losos
1/1/0 zk Sˇafra´nek
2/2/0 kz
Janousˇkovcova´
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi4020 Molekula´rnı´ biologie
Bi4020c Za´kladnı´ metody molekula´rnı´
biologie
Bi5620 Ekotoxikologicke´ biotesty
Bi5620c Ekotoxikologicke´ biotesty - cvicˇenı´
Bi6882
Bi6930
Bi7250
Bi7490
C4310
C5850
C6060
C6110
C6120
C6160
C6210
C6250
C6290
C6300
C6310
C6320
C6410
C6770
C6790
C6800
C6830
C6860
Biomarkers and toxicity
mechanisms
Imunotoxikologie
Le´karˇska´ genetika a geneticke´
poradenstvı´
Pokrocˇile´ neparametricke´ metody
3+2 kr. 3/0/0 zk
1 kr. 0/1/0 k
Dosˇkarˇ
Pantu˚cˇek
2+2 kr. 2/0/0 zk
2/0/0 zk
Hilscherova´,
Marsˇa´lek, Hofman,
Cˇupr
Nova´k, Nova´kova´,
Hilscherova´, Jarosˇova´,
Vasˇ´ıcˇkova´
Bla´ha, Prof. Alice
Hontela, Hilscherova´
Bla´ha
Gaillyova´, Vala´sˇkova´,
Vranova´
Komprdova´, Holcˇ´ık,
Dusˇek
Holoubek
2/0/0 zk
2/0/0 zk
Trnkova´
Holı´k
2/0/0 zk
Koma´rek, Kuta
0/0/3 kz
1/0/0 zk
1/0/0 zk
Koma´rek, Kuta,
Vaculovicˇ
Lubal
Mandl
Farkova´, Touzˇ´ın,
Vrbkova´
Koma´rek
Kanicky´
2/0/0
2/0/0
0/0/3
2/0/0
2/0/0
2/0/0
1/0/0
2/0/0
Kuba´cˇek
Sopousˇek
Farkova´, Pazdera
Zˇ´ıdek, Fiala
Brozˇ, Vrˇesˇt’a´l
Pinkas
Krˇivohla´vek
Kla´nova´
2 kr. 0/0/2 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
3+2 kr. 2/1/0 zk
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ II 2+2 kr.
Zdroje znecˇisˇteˇnı´, slozˇky prostrˇedı´ a
jejich znecˇisˇteˇnı´ - technosfe´ra,
atmosfe´ra
Biofyzika´lnı´ chemie I
2+2 kr.
Pokrocˇile´ metody chemicke´ho
2+2 kr.
vy´zkumu
Analyticka´ chemie ZˇP - anorganicke´ 2+2 kr.
polutanty
Analyticka´ chemie ZˇP - anorganicke´ 3 kr.
polutanty - laboratornı´ cvicˇenı´
Analyticka´ chemie II - semina´rˇ
2 kr.
Biotechnologie
2+2 kr.
Metody chemicke´ho vy´zkumu 5 kr.
praktikum
Atomova´ absorpcˇnı´ spektrometrie 1+2 kr.
Opticka´ a hmotnostnı´ spektrometrie 1+2 kr.
s indukcˇneˇ va´zany´m plazmatem
Symetrie molekul
2+2 kr.
Chemicka´ kinetika
2+2 kr.
Organicka´ analy´za - praktikum
3 kr.
NMR Spectroscopy of Biomolecules 2+2 kr.
Hmotnostnı´ spektrometrie
2+2 kr.
Multinuklea´rnı´ NMR spektroskopie 2+2 kr.
Radioekologie
1+2 kr.
Modernı´ metody analy´zy
2+2 kr.
organicky´ch polutantu˚
0/2/0 z
2/0/0 zk
0/0/5 kz
zk
zk
kz
zk
zk
zk
zk
zk
73
8.2 Studijnı´ obor: Analyticka´ biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
C6950
C7670
C7680
C7860
C8070
C8140
C8150
C8500
C8510
Chemicka´ exkurze
Izotopove´ metody
Izotopove´ metody - laboratornı´
cvicˇenı´
Rostlinna´ biochemie
Molekulova´ spektroskopie
Bioenergetika
Bioenergetika - semina´rˇ
Mechanismy organicky´ch reakcı´
Mechanismy organicky´ch reakcı´ semina´rˇ
C8700
Technologie chemicky´ch vy´rob
C8800
Rtg strukturnı´ analy´za
C8835
Biokoordinacˇnı´ chemie
C8855
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
modelova´nı´ II
C8856
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
modelova´nı´ II cvicˇenı´
C8860
Synteticke´ metody „zelene´“ chemie
C8880
Vybrane´ metody analy´zy pevny´ch
la´tek
C8885
Supramolekula´rnı´ chemie
C8950
NMR - Strukturnı´ analy´za
C8980
Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ I
- Exprese a purifikace
C9085
Protein-RNA interactions
C9940
3-Dimensional Transmission
Electron Microscopy (3DEM)
F8310
Molekulove´ interakce a jejich u´loha
v biologii a chemii
F8390
Metalloproteins: structure and
function
F8510
Fyzika biopolymeru˚
FI:PA054 Forma´lnı´ modely v syste´move´
biologii
FI:PB051 Vy´pocˇetnı´ metody v bioinformatice
a syste´move´ biologii
74
0 kr. 1T
z Janku˚, Sˇindela´rˇ
1+2 kr. 1/0/0 zk Krˇivohla´vek
3 kr. 0/2/0 kz Krˇivohla´vek, Pavelka
2+2 kr. 2/0/0 zk Kasˇparovsky´,
Lochman
2+2 kr. 2/0/0 zk Cˇernı´k, Touzˇ´ın
2+2 kr. 2/0/0 zk Kucˇera
2 kr. 0/2/0 z Kucˇera
2+2 kr. 2/0/0 zk Kla´n
1 kr. 0/1/0 z Kla´n
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
1+1 kr.
2/0/0
2/0/0
2/0/0
1/0/0
zk
zk
zk
k
1 kr. 0/1/0 z
Sˇindela´rˇ
Marek
Lubal, Ta´borsky´
Kocˇa, Krˇ´ızˇ
Kocˇa, Krˇ´ızˇ
2+2 kr. 2/0/0 zk Pazdera
1+2 kr. 1/0/0 zk Kanicky´, Otruba
2+2 kr. 2/0/0 zk Mazal
2+2 kr. 2/0/0 zk Marek
2+2 kr. 2/0/0 zk Janda, Peka´rova´,
Dopitova´
1+2 kr. 1/0/0 zk Sˇtefl
4+2 kr. 2/0/2 zk Plitzko
3+1 kr. 2/0/0 k
Sˇponer
1+1 kr. 1/0/0 k
Kozelka
2+2 kr. 2/0/0 zk Vetterl
2+2 kr. 2/0/0 zk Sˇafra´nek
2+2 kr. 1/1/0 zk Lexa, Sˇafra´nek, Bystry´
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
8.3 Studijnı´ obor: Biomolekula´rnı´ chemie
Garant studijnı´ho oboru
prof. RNDr. Vladimı´r Sklena´rˇ, DrSc.
Pravidla pro sestavova´nı´ studijnı´ho pla´nu
Studijnı´ pla´n si sestavuje kazˇdy´ student dle sve´ volby podle pravidel studijnı´ho programu.
Prˇi sestavenı´ studijnı´ho pla´nu musı´ student dodrzˇet ustanovenı´ Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du
fakulty a Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ho pla´nu v dane´m studijnı´m programu.
Jako vy´chodisko k tvorbeˇ studijnı´ho pla´nu mu˚zˇe student vyuzˇ´ıt Doporucˇene´ho studijnı´ho
pla´nu. Doporucˇeny´ studijnı´ pla´n rovnomeˇrneˇ rozkla´da´ studium do standardnı´ doby dvou let a
mu˚zˇe se sta´t za´vazny´m jedineˇ volbou studenta. Zarucˇuje studentu˚m, kterˇ´ı podle neˇho studujı´
splneˇnı´ povinnostı´ nutny´ch k ukoncˇenı´ magisterske´ho studia beˇhem standardnı´ doby. Fakultnı´ rozvrh (cˇasova´ a prostorova´ alokace vy´uky prˇedmeˇtu˚ pro dany´ semestr) je zpracova´n
v na´vaznosti na doporucˇene´ studijnı´ pla´ny. Povinne´ prˇedmeˇty a povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
a jejich na´vaznosti jsou uvedeny v doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Povinny´m prˇedmeˇtem bez
kreditove´ho hodnocenı´ je dvouhodinova´ blokova´ prˇedna´sˇka Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami, kterou musı´ kazˇdy´ student absolvovat na zacˇa´tku kazˇde´ho akademicke´ho roku a jejı´zˇ
absolvova´nı´ je nutnou podmı´nkou pro vstup do vsˇech prˇedmeˇtu˚, ve ktery´ch docha´zı´ k manipulaci s chemicky´mi la´tkami (laboratornı´ch cvicˇenı´, diplomovy´ch pracı´ ap.). Povinneˇ volitelne´
prˇedmeˇty jsou uvedeny v Doporucˇene´m studijnı´m pla´nu (Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
modelova´nı´ I, Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´ modelova´nı´ II, Struktura a dynamika nukleovy´ch kyselin, Struktura a funkce proteinu˚, Fyzika´lnı´ za´klady NMR spektroskopie, NMR
Spectroscopy of Biomolecules, Bioinformatika v praxi, RNA metabolism a Enzymologie)
v rozsahu nejme´neˇ 12 kreditu˚ za studium, da´le jsou to Semina´rˇ NCBR a Diplomova´ pra´ce.
Zakoncˇenı´ povinny´ch a povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ je zpravidla zkousˇkou u prˇedna´sˇky,
klasifikovany´m za´pocˇtem u laboratornı´ho cvicˇenı´ a za´pocˇtem u semina´rˇe. Volitelne´ prˇedmeˇty
zvla´sˇteˇ vhodne´ pro magistersky´ studijnı´ program Biochemie, obor Biomolekula´rnı´ chemie,
jsou uvedeny v Doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Zakoncˇenı´ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ si student
vybı´ra´ z mozˇny´ch zakoncˇenı´ prˇedmeˇtu. Prˇi tvorbeˇ a plneˇnı´ studijnı´ho pla´nu musı´ kazˇdy´
student studijnı´ho programu dodrzˇet na´sledujı´cı´ pravidla a podmı´nky:
•
•
•
•
Na zacˇa´tku kazˇde´ho akademicke´ho roku absolvovat povinnou dvouhodinovou blokovou prˇedna´sˇku bez kreditove´ho hodnocenı´ Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami, jejı´zˇ
absolvova´nı´ je nutnou podmı´nkou pro vstup do vsˇech prˇedmeˇtu˚, ve ktery´ch docha´zı´
k manipulaci s chemicky´mi la´tkami (diplomovy´ch pracı´ ap.).
Zı´skat 8 kreditu˚ za absolvova´nı´ prˇedmeˇtu˚ CB060 a CC060 Semina´rˇ NCBR (zakoncˇen
za´pocˇtem).
Zpracovat diplomovou pra´ci na zadane´ te´ma. Kreditova´ hodnota diplomove´ pra´ce je
50 kreditu˚.
Do termı´nu kona´nı´ magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky zı´skat nejme´neˇ 12 kreditu˚
absolvova´nı´m povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ ze seznamu uvedene´ho v Doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Povinneˇ volitelne´ prˇedna´sˇky jsou ukoncˇene´ zkousˇkou, cvicˇenı´
za´pocˇtem a jedna z povinneˇ volitelny´ch prˇedna´sˇek mu˚zˇe by´t ukoncˇena kolokviem.
75
8.3 Studijnı´ obor: Biomolekula´rnı´ chemie
•
•
•
Do termı´nu kona´nı´ magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky zı´skat absolvova´nı´m povinny´ch, povinneˇ volitelny´ch a volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 120 kreditu˚. Volitelne´ prˇedmeˇty
jsou vsˇechny prˇedmeˇty, ktere´ jsou na Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ a ostatnı´ch fakulta´ch
Masarykovy univerzity v dane´m obdobı´ vyucˇova´ny a jejichzˇ za´pis je pro studenty
dane´ho programu povolen. Vy´beˇr volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ je omezen na povinnost absolvovat minimum 108 kreditu˚ za u´speˇsˇne´ ukoncˇenı´ prˇedmeˇtu˚ prˇ´ırodoveˇdecky´ch,
matematicky´ch nebo informaticky´ch veˇd, z toho minima´lneˇ 96 kreditu˚ za prˇedmeˇty
z oboru chemicky´ch a biologicky´ch veˇd.
Student musı´ u´speˇsˇneˇ vykonat zkousˇku z prˇedmeˇtu JA002 Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina - zkousˇka prˇed prˇihla´sˇenı´m k magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇce pokud tuto
nevykonal v ra´mci sve´ho prˇedchozı´ho bakala´rˇske´ho studia.
´ speˇsˇneˇ absolvovat vsˇechny soucˇa´sti magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky.
U
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna´ zkousˇka studentu˚ oboru biomolekula´rnı´ chemie sesta´va´ z hlavnı´ho
prˇedmeˇtu biomolekula´rnı´ chemie, a dvou volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ ze skupiny:
•
fyzika´lnı´ chemie
•
organicka´ chemie
•
molekula´rnı´ biologie a genetika
•
biofyzika
Pozˇadavky jsou uverˇejneˇny na
http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/szz.htm
76
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C7777
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
0 kr. 0/0/0 z
Prˇ´ıhoda
2 kr. 0/2/0 z
Sklena´rˇ, Fiala, Kocˇa,
Krejcˇ´ı, Krˇ´ızˇ,
Kulha´nek, Marek,
Munzarova´, Skla´dal,
Sˇtefl, Vanˇa´cˇova´,
Wimmerova´, Zˇ´ıdek,
Svobodova´ Varˇekova´
Janiczek
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CB060
Semina´rˇ NCBR
C9300
Diplomova´ pra´ce I (BC)
5 kr. 0/0/5 kz
Z vy´beˇru ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 9 kr.
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 14 kr.
Jarnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CC060
Semina´rˇ NCBR
2 kr. 0/2/0 z
C8210
Diplomova´ pra´ce II (BC)
10 kr. 0/0/10 kz
Z vy´beˇru ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 8 kr.
Kocˇa, Sklena´rˇ
Janiczek
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 12 kr.
77
8.3 Studijnı´ obor: Biomolekula´rnı´ chemie
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C7777
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
0 kr. 0/0/0 z
Prˇ´ıhoda
2 kr. 0/2/0 z
Sklena´rˇ, Fiala, Kocˇa,
Krejcˇ´ı, Krˇ´ızˇ,
Kulha´nek, Marek,
Munzarova´, Skla´dal,
Sˇtefl, Vanˇa´cˇova´,
Wimmerova´, Zˇ´ıdek,
Svobodova´ Varˇekova´
Janiczek
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CB060
Semina´rˇ NCBR
C9310
Diplomova´ pra´ce III (BC)
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 3 kr.
10 kr. 0/0/10 kz
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 14 kr.
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
JA002
Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina zkousˇka
2 kr. 0/0/0 zk CJV MU
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CA340
CC060
78
Diplomova´ pra´ce IV (BC)
Semina´rˇ NCBR
25 kr. 0/0/25 kz
2 kr. 0/2/0 z
Janiczek
Kocˇa, Sklena´rˇ
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C5320
C7790
C7800
Fyzika´lneˇ chemicke´ za´klady NMR 3+2 kr. 2/1/0 zk
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
1+2 kr. 1/0/0 zk
modelova´nı´ I
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
1 kr. 0/1/0 z
modelova´nı´ I - cvicˇenı´
C7920
Struktura a funkce proteinu˚
2+2 kr. 2/0/0 zk
C7925
Struktura a dynamika nukleovych
kyselin
2+2 kr. 2/0/0 zk
Sklena´rˇ, Fiala, Kuba´nˇ
Kocˇa, Kulha´nek
Kocˇa, Kulha´nek,
Sˇteˇpa´n
Brzobohaty´,
Damborsky´, Marek
Sˇponer, Sˇpacˇkova´
Jarnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C2135
C6770
C8160
C8855
C8856
C9095
Bioinformatika v praxi
2+1 kr.
NMR Spectroscopy of Biomolecules 2+2 kr.
Enzymologie
2+2 kr.
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
1+1 kr.
modelova´nı´ II
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
1 kr.
modelova´nı´ II cvicˇenı´
RNA metabolism
2+2 kr.
0/2/0
2/0/0
2/0/0
1/0/0
k
zk
zk
k
Wimmerova´
Zˇ´ıdek, Fiala
Kucˇera
Kocˇa, Krˇ´ızˇ
0/1/0 z
Kocˇa, Krˇ´ızˇ
2/0/0 zk
Vanˇa´cˇova´
79
8.3 Studijnı´ obor: Biomolekula´rnı´ chemie
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty pro magistersky´ obor Biomolekula´rnı´ chemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi0580
Bi5000
Vy´vojova´ genetika
Bioinformatika I - nukleove´
kyseliny
Imunologie
Obecna´ ekotoxikologie
Structural Biology - practice
2+2 kr. 2/0/0 zk Vyskot
1+1 kr. 1/0/0 k Pantu˚cˇek, Chovancova´
2+2 kr. 2/0/0 zk Lojek, Cˇ´ızˇ, Kubala
2+2 kr. 2/0/0 zk Bla´ha, Jona´sˇ
2 kr. 0/2/0 z Damborsky´, Prokop,
Chaloupkova´
Bi7015 Chemicke´ vlastnosti, struktura a
2+2 kr. 2/0/0 zk Fojta, Palecˇek,
interakce nukleovy´ch kyselin
Fojtova´, Vorlı´cˇkova´
Bi7140 Molekula´rnı´ biologie viru˚
2+2 kr. 2/0/0 zk Ru˚zˇicˇkova´
Bi7942 Bioanalytika I - Biomakromolekuly 2+2 kr. 2/0/0 zk Havlisˇ
Bi8858 Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ II 2+2 kr. 2/0/0 zk Prokop, Chaloupkova´
- Biokataly´za a enzymove´
technologie
Bi8858c Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ 2+1 kr. 0/2/0 kz Prokop, Chaloupkova´
II, cvicˇenı´
Bi9060 Bioinformatika II - proteiny
1+1 kr. 1/0/0 k Damborsky´, Hulova´,
Chovancova´, Pantu˚cˇek
C2110
Operacˇnı´ syste´m UNIX a za´klady 2+1 kr. 0/2/0 k Kulha´nek, Kulasˇ,
Strˇelcova´, Trnka
programova´nı´
C2115
Prakticky´ u´vod do superpocˇ´ıta´nı´
2 kr. 0/2/0 k Kulha´nek, Strˇelcova´
C3200
Chemicka´ literatura
1+2 kr. 1/0/0 zk Mazal, Necˇas, Skla´dal
C4300
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ I 2+2 kr. 2/0/0 zk Holoubek
Environmenta´lnı´ procesy
C4320
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ III 2+2 kr. 2/0/0 zk Holoubek
Zdroje znecˇisˇteˇnı´, slozˇky prostrˇedı´ a
jejich znecˇisˇteˇnı´ - hydrosfe´ra,
pedosfe´ra, biosfe´ra
C5020
Chemicka´ struktura
2+2 kr. 2/0/0 zk Brozˇ
C5030
Chemicka´ struktura - semina´rˇ
1 kr. 0/1/0 z Brozˇ
C5060
Metody chemicke´ho vy´zkumu
2+2 kr. 2/0/0 zk Ta´borsky´, Bittova´,
Preisler, Touzˇ´ın,
Trnkova´, Lubal,
Heger, Kla´n, Litera´k,
Mazal, Novotny´,
Sopousˇek, Vrbkova´
C5120
Pocˇ´ıtacˇe v chemii a chemometrie
1+1 kr. 1/0/0 k Farkova´
C5140
Pocˇ´ıtacˇe v chemii a chemometrie 2 kr. 0/2/0 z Farkova´, Lubal
cvicˇenı´
C5340
Nerovnova´zˇne´ syste´my
2+2 kr. 2/0/0 zk Kucˇera
C5860
Aplikovana´ NMR spektroskopie
2+2 kr. 2/0/0 zk Brozˇ, Holı´k
C6220
Klinicka´ biochemie
4+2 kr. 4/0/0 zk Wimmerova´
C7830
Kapila´rnı´ elektrofore´za
2+2 kr. 2/0/0 zk Havel
Bi5220
Bi5580
Bi6901
80
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
C7870
C7880
C7895
Biometrika
Separacˇnı´ metody II
Hmotnostnı´ spektrometrie
biomolekul
Metody chemicke´ho vy´zkumu
Speciacˇnı´ analy´za
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
Mandl
Glatz, Janiczek
Preisler
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
1+2 kr. 1/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
3+2 kr. 2/1/0 zk
Skla´dal
Munzarova´
F5030
F5351
Protein Preparation and
Characterization III Protein-Mediated Interaction
Biosenzory
´ vod do kvantove´ chemie a
U
elektronove´ struktury molekul
Za´klady kvantove´ mechaniky
Za´klady molekula´rnı´ biofyziky
Zborˇil
Kanicky´, Koma´rek,
Lubal
Krejcˇ´ı
4+2 kr. 2/2/0 zk
2+2 kr. 2/1/0 zk
F9070
XV004
Experimenta´lnı´ metody biofyziky(a) 1+1 kr. 2/0/0 k
Vy´zkum a vy´voj v praxi
4 kr. 2/2/0 kz
Munzar, Hinterleitner
Kozelka, Kubı´cˇek,
Sˇponer, Mla´dek
Vra´na
Janousˇkovcova´
C7910
C7950
C8857
C9100
C9920
81
8.3 Studijnı´ obor: Biomolekula´rnı´ chemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi7072
Bioanalytika II - Analyticke´ metody 2+2 kr. 2/0/0 zk Havlisˇ
v klinicke´ praxi
Bi8090 Genove´ inzˇeny´rstvı´
2+2 kr. 2/0/0 zk Dosˇkarˇ
Bi8202 Za´klady proteomiky
1+2 kr. 1/0/0 zk Dopitova´, Heja´tko,
Janda, Konecˇna´,
Marek, Poteˇsˇil,
Zdra´hal
Bi8202c Za´klady proteomiky - cvicˇenı´
3 kr. 0/3/0 z Heja´tko, Zdra´hal,
Nejedla´, Konecˇna´,
Borkovcova´, Va´nˇova´,
Lochmanova´
C4010
Anorganicka´ chemie III
2+2 kr. 2/0/0 zk Cˇernı´k, Prˇ´ıhoda
C4310
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ II 2+2 kr. 2/0/0 zk Holoubek
Zdroje znecˇisˇteˇnı´, slozˇky prostrˇedı´ a
jejich znecˇisˇteˇnı´ - technosfe´ra,
atmosfe´ra
C4330
Chemie zˇivotnı´ho prostrˇedı´ IV 2+2 kr. 2/0/0 zk Holoubek
La´tky znecˇisˇt’ujı´cı´ prostrˇedı´
(environmenta´lnı´ polutanty)
C4840
Metody znacˇenı´ a imobilizace
2+2 kr. 2/0/0 zk Skla´dal
biomolekul
C6010
Toxikologie
1+2 kr. 1/0/0 zk Picka
C6060
Pokrocˇile´ metody chemicke´ho
2+2 kr. 2/0/0 zk Holı´k
vy´zkumu
C6200
Biochemicke´ metody
4+2 kr. 4/0/0 zk Glatz, Zborˇil
C6210
Biotechnologie
2+2 kr. 2/0/0 zk Mandl
C6260
Metody separace proteinu˚
1+2 kr. 1/0/0 zk Glatz
C6310
Symetrie molekul
2+2 kr. 2/0/0 zk Kuba´cˇek
C6800
Multinuklea´rnı´ NMR spektroskopie 2+2 kr. 2/0/0 zk Pinkas
C6900
Biofyzika´lnı´ faktory ZˇP
2 kr. 2/0/0 k Jasˇek
C6950
Chemicka´ exkurze
0 kr. 1T
z Janku˚, Sˇindela´rˇ
C6960
Odborna´ praxe
0 kr. 3T
z Kocˇa, Pinkas, Sˇindela´rˇ
C7860
Rostlinna´ biochemie
2+2 kr. 2/0/0 zk Kasˇparovsky´,
Lochman
C8140
Bioenergetika
2+2 kr. 2/0/0 zk Kucˇera
C8150
Bioenergetika - semina´rˇ
2 kr. 0/2/0 z Kucˇera
C8170
Enzymologie - semina´rˇ
2 kr. 0/2/0 z Skla´dal
C8800
Rtg strukturnı´ analy´za
2+2 kr. 2/0/0 zk Marek
C8857c Protein Preparation and
3 kr. 0/2/0 kz Krejcˇ´ı
Characterization III - practice
C8862
Vy´pocˇty volny´ch energiı´ - cvicˇenı´
1 kr. 0/1/0 z Kulha´nek
C8863
Vy´pocˇty volny´ch energiı´
2+1 kr. 2/0/0 zk Kulha´nek
82
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
C8950
C9085
C9930
C9940
F8310
F8390
F8510
NMR - Strukturnı´ analy´za
Protein-RNA interactions
Metody kvantove´ chemie
3-Dimensional Transmission
Electron Microscopy (3DEM)
Molekulove´ interakce a jejich u´loha
v biologii a chemii
Metalloproteins: structure and
function
Fyzika biopolymeru˚
2+2 kr.
1+2 kr.
2+2 kr.
4+2 kr.
2/0/0
1/0/0
2/0/0
2/0/2
zk
zk
zk
zk
Marek
Sˇtefl
Munzarova´
Plitzko
3+1 kr. 2/0/0 k
Sˇponer
1+1 kr. 1/0/0 k
Kozelka
2+2 kr. 2/0/0 zk
Vetterl
83
8.4 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika
8.4 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Garant studijnı´ho oboru
prof. RNDr. Jaroslav Kocˇa, DrSc.
Pravidla pro sestavova´nı´ studijnı´ho pla´nu
Studijnı´ pla´n si sestavuje kazˇdy´ student dle sve´ volby podle pravidel studijnı´ho programu.
Prˇi sestavenı´ studijnı´ho pla´nu musı´ student dodrzˇet ustanovenı´ Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du
fakulty a Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ho pla´nu v dane´m studijnı´m programu.
Jako vy´chodisko k tvorbeˇ studijnı´ho pla´nu mu˚zˇe student vyuzˇ´ıt Doporucˇene´ho studijnı´ho
pla´nu. Doporucˇeny´ studijnı´ pla´n rovnomeˇrneˇ rozkla´da´ studium do standardnı´ doby dvou
let a mu˚zˇe se sta´t za´vazny´m jedineˇ volbou studenta. Zarucˇuje studentu˚m, kterˇ´ı podle neˇho
studujı´ splneˇnı´ povinnostı´ nutny´ch k ukoncˇenı´ magisterske´ho studia beˇhem standardnı´ doby.
Fakultnı´ rozvrh (cˇasova´ a prostorova´ alokace vy´uky prˇedmeˇtu˚ pro dany´ semestr) je zpracova´n v na´vaznosti na doporucˇene´ studijnı´ pla´ny. Povinne´ prˇedmeˇty a povinneˇ volitelne´
prˇedmeˇty a jejich na´vaznosti jsou uvedeny v doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Pro studijnı´
obor Chemoinformatika a bioinformatika jsou povinne´ prˇedmeˇty C2136 Pokrocˇila´ chemoinformatika, C2137 Pokrocˇila´ chemoinformatika - semina´rˇ, C2138 Pokrocˇila´ bioinformatika,
C2139 Pokrocˇila´ bioinformatika - semina´rˇ, VSAG011 Modernı´ technologie pro analy´zu genomu, C7790 Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´ modelova´nı´ I, C7800 Pocˇ´ıtacˇova´ chemie
a molekulove´ modelova´nı´ I - cvicˇenı´, IB002 Na´vrh algoritmu˚ I a Diplomova´ pra´ce. Povinny´m prˇedmeˇtem bez kreditove´ho hodnocenı´ je dvouhodinova´ blokova´ prˇedna´sˇka C7777
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami, kterou musı´ kazˇdy´ student absolvovat na zacˇa´tku kazˇde´ho
akademicke´ho roku a jejı´zˇ absolvova´nı´ je nutnou podmı´nkou pro vstup do vsˇech prˇedmeˇtu˚,
ve ktery´ch docha´zı´ k manipulaci s chemicky´mi la´tkami (laboratornı´ch cvicˇenı´, diplomovy´ch
pracı´ apod.). Student mu˚zˇe pozˇa´dat garanta programu, aby mohl namı´sto povinne´ho prˇedmeˇtu zapsat prˇedmeˇt analogicky´ obsahem, se stejny´m ukoncˇenı´m a stejne´ho nebo veˇtsˇ´ıho
rozsahu. Pokud student u´speˇsˇneˇ absolvoval povinny´ prˇedmeˇt jizˇ beˇhem bakala´rˇske´ho studia
nahradı´ ho jednı´m z povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ stejne´ho nebo veˇtsˇ´ıho rozsahu. Student je
da´le povinen absolvovat alesponˇ jeden povinneˇ volitelny´ prˇedmeˇt z kazˇde´ho z na´sledujı´cı´ch
trˇ´ı okruhu˚:
•
•
•
Okruh I: Prohloubenı´ znalostı´ o nukleovy´ch kyselina´ch (C7925 Struktura a dynamika
nukleovy´ch kyselin, C7175 DNA diagnostika)
Okruh II: Pokrocˇile´ matematicke´ metody (PV027 Optimalizace, Bi7491 Regresnı´
modelova´nı´)
Okruh III: Programova´nı´ v modernı´m objektove´m programovacı´m jazyce (PB162
´ vod do vy´voje v C#/.NET)
Programova´nı´ v jazyce Java, PV178 U
Dalsˇ´ımi povinneˇ volitelny´mi prˇedmeˇty jsou CB060 Semina´rˇ NCBR a CC060 Semina´rˇ NCBR. Zakoncˇenı´ povinny´ch a povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ je zpravidla zkousˇkou u
prˇedna´sˇky, klasifikovany´m za´pocˇtem u cvicˇenı´ a za´pocˇtem u semina´rˇu˚. Povinny´ prˇedmeˇt
VSAG011 Modernı´ technologie pro analy´zu genomu je zakoncˇen kolokviem a prˇedmeˇty
zvolene´ z Okruhu II a Okruhu III je mozˇno zakoncˇit rovneˇzˇ kolokviem. Prˇi tvorbeˇ a plneˇnı´ studijnı´ho pla´nu musı´ kazˇdy´ student studijnı´ho programu dodrzˇet na´sledujı´cı´ pravidla a
podmı´nky:
84
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na zacˇa´tku kazˇde´ho akademicke´ho roku absolvovat povinnou dvouhodinovou blokovou prˇedna´sˇku bez kreditove´ho hodnocenı´ C7777 Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami.
´ speˇsˇneˇ absolvovat vsˇechny prˇedmeˇty, ktere´ jsou ve studijnı´m programu povinne´.
U
Zı´skat 4 kredity za absolvova´nı´ prˇedmeˇtu˚ CB060 a CC060 Semina´rˇ NCBR (zakoncˇeny
za´pocˇtem).
Za absolvova´nı´ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ musı´ student zı´skat minima´lneˇ 34 kreditu˚.
Zpracovat diplomovou pra´ci na zadane´ te´ma. Kreditova´ hodnota diplomove´ pra´ce je
50 kreditu˚.
Zı´skat nejme´neˇ 9 kreditu˚ absolvova´nı´m nejme´neˇ jednoho povinneˇ volitelne´ho prˇedmeˇtu z kazˇde´ho z vy´sˇe uvedeny´ch Okruhu˚ I azˇ III. Prˇedmeˇty zvolene´ z Okruhu II a
Okruhu III je mozˇno zakoncˇit kolokviem.
Zı´skat absolvova´nı´m povinny´ch, povinneˇ volitelny´ch a volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 120
kreditu˚. Volitelne´ prˇedmeˇty jsou vsˇechny prˇedmeˇty, ktere´ jsou na Prˇ´ırodoveˇdecke´
fakulteˇ a ostatnı´ch fakulta´ch Masarykovy univerzity v dane´m obdobı´ vyucˇova´ny a
jejichzˇ za´pis je pro studenty dane´ho programu povolen. Vy´beˇr volitelny´ch prˇedmeˇtu˚
je omezen na povinnost absolvovat minimum 108 kreditu˚ za u´speˇsˇne´ ukoncˇenı´ prˇedmeˇtu˚ prˇ´ırodoveˇdecky´ch, matematicky´ch nebo informaticky´ch veˇd, z toho minima´lneˇ
96 kreditu˚ za prˇedmeˇty z oboru chemicky´ch, biologicky´ch a informaticky´ch veˇd. Volitelne´ prˇedmeˇty zvla´sˇteˇ vhodne´ pro magistersky´ studijnı´ program Biochemie, obor
Chemoinformatika a bioinformatika, jsou uvedeny v Doporucˇene´m studijnı´m pla´nu.
Zakoncˇenı´ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ si student vybı´ra´ z mozˇny´ch zakoncˇenı´ prˇedmeˇtu.
´ speˇsˇneˇ vykonat zkousˇku z prˇedmeˇtu JA002 Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
U
(pokud jizˇ student nevykonal tuto zkousˇku v ra´mci sve´ho prˇedchozı´ho bakala´rˇske´ho
studia).
´ speˇsˇneˇ absolvovat vsˇechny soucˇa´sti magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky. (Prˇed
U
termı´nem te´to zkousˇky musı´ mı´t student splneˇny vsˇechny vy´sˇe uvedene´ podmı´nky.)
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna´ zkousˇka studentu˚ oboru Chemoinformatika a bioinformatika sesta´va´
z hlavnı´ho prˇedmeˇtu bioinformatika a chemoinformatika a dvou volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ ze
skupiny:
•
biochemie
•
organicka´ chemie
•
fyzika´lnı´ chemie
Pozˇadavky jsou uverˇejneˇny na
http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/szz.htm
85
8.4 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C2136
Pokrocˇila´ chemoinformatika
2+2 kr. 2/0/0 zk Kocˇa, Svobodova´
Varˇekova´
C2137
Pokrocˇila´ chemoinformatika 1 kr. 0/1/0 z Svobodova´ Varˇekova´,
semina´rˇ
Kocˇa
C7777
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
0 kr. 0/0/0 z Prˇ´ıhoda
C9300
Diplomova´ pra´ce I (BC)
5 kr. 0/0/5 kz Janiczek
LF:VSAG011 Modernı´ technologie pro analy´zu 2 kr. 1/0/0 z Malcˇ´ıkova´, Mra´z,
genomu
Pospı´sˇilova´, Tichy´
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CB060
Semina´rˇ NCBR
2 kr. 0/2/0 z
Sklena´rˇ, Fiala, Kocˇa,
Krejcˇ´ı, Krˇ´ızˇ,
Kulha´nek, Marek,
Munzarova´, Skla´dal,
Sˇtefl, Vanˇa´cˇova´,
Wimmerova´, Zˇ´ıdek,
Svobodova´ Varˇekova´
Z vy´beˇru ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 3 kr.
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 12 kr.
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C2138
Pokrocˇila´ bioinformatika
2+2 kr. 2/0/0 zk
C2139
Pokrocˇila´ bioinformatika - semina´rˇ
1 kr. 0/1/0 z
C8210
Diplomova´ pra´ce II (BC)
10 kr. 0/0/10 kz
FI:IB002 Algoritmy a datove´ struktury I
4+2 kr. 2/2/0 zk
Wimmerova´
Wimmerova´
Janiczek
Sˇkarvada, Goljer,
Klucˇa´r, Koza´k,
Madzin, Pacula,
Racˇek, Svoboda,
Sˇtefanˇa´k, Uhlı´rˇ, Kolla´r
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CC060
Semina´rˇ NCBR
2 kr. 0/2/0 z
Z vy´beˇru ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 3 kr.
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 7 kr.
86
Kocˇa, Sklena´rˇ
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C7777
C7790
C7800
C9310
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
modelova´nı´ I
Pocˇ´ıtacˇova´ chemie a molekulove´
modelova´nı´ I - cvicˇenı´
Diplomova´ pra´ce III (BC)
0 kr. 0/0/0 z
1+2 kr. 1/0/0 zk
Prˇ´ıhoda
Kocˇa, Kulha´nek
1 kr. 0/1/0 z
10 kr. 0/0/10 kz
Kocˇa, Kulha´nek,
Sˇteˇpa´n
Janiczek
25 kr. 0/0/25 kz
2 kr. 0/0/0 zk
Janiczek
CJV MU
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 3 kr.
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 12 kr.
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
CA340
JA002
Diplomova´ pra´ce IV (BC)
Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina zkousˇka
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 3 kr.
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
C7925
Struktura a dynamika nukleovych
kyselin
FI:PB162 Programova´nı´ v jazyce Java
2+2 kr. 2/0/0 zk
Sˇponer, Sˇpacˇkova´
4+2 kr. 2/2/0 zk
Pitner, Osˇlejsˇek,
Ba´rtek, Beran, Buda,
Grochal, Jakubicˇka,
Kremser, Kucˇ´ırkova´,
Mirek, Neveˇrˇilova´,
Zla´mal, Jelen
3+2 kr. 2/1/0 zk
4 kr. 2/0/0 zk
3+1 kr. 1/2/0 k
Dusˇek, Ma´jek, Pavlı´k
Sˇery´
Kulyukin, Bu¨hnova´
Jarnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi7491 Regresnı´ modelova´nı´
C7175
DNA diagnostika
´ vod do vy´voje v C#/.NET
FI:PV178 U
87
8.4 Studijnı´ obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
C3215
C6220
C6230
Za´klady farmakochemie
Klinicka´ biochemie
Klinicka´ biochemie - cvicˇenı´
C7176
DNA diagnostika - cvicˇenı´
´ vod do molekula´rnı´ medicı´ny
C7188
U
C9220
Semina´rˇ k diplomove´ pra´ci I
FI:IA101 Algoritmika pro teˇzˇke´ proble´my
FI:PB006 Principy programovacı´ch jazyku˚
FI:PV206 Communication and Soft Skills
2+2 kr. 2/0/0 zk Hampl
4+2 kr. 4/0/0 zk Wimmerova´
4 kr. 0/4/0 z Wimmerova´,
Adamova´, Koma´rek,
Mra´zkova´, Rozumova´
4 kr. 0/4/0 kz Sˇery´, Cˇastulı´k
2+2 kr. 2/0/0 zk Slaby´
2 kr. 0/2/0 z Mandl
2+2 kr. 2/0/0 zk Cˇerna´, Drazˇan
2+2 kr. 2/0/0 zk Sˇkarvada
5+2 kr. 3/2/0 zk Motschnig, Pitner,
Sˇkraba´lek, Kola´rˇ,
Ludı´k, Mateˇjkova´
Jarnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi6726
Fyziologie pu˚sobenı´ farmak a
toxicky´ch la´tek
Bi7527 Analy´za dat v R
CA220
Semina´rˇ k diplomove´ pra´ci II
C9085
Protein-RNA interactions
C9095
RNA metabolism
FI:IA012 Slozˇitost
FI:PB051 Vy´pocˇetnı´ metody v bioinformatice
a syste´move´ biologii
FI:PV209 Person Centered Communication
88
2+2 kr. 2/0/0 zk Vondra´cˇek, Machala
2+2 kr.
2 kr.
1+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2/0/0
0/2/0
1/0/0
2/0/0
2/0/0
1/1/0
zk
z
zk
zk
zk
zk
3 kr. 2/1/0 k
Budinska´
Mandl
Sˇtefl
Vanˇa´cˇova´
Cˇerna´
Lexa, Sˇafra´nek, Bystry´
Motschnig, Pitner,
Mateˇjkova´
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
8.5 Studijnı´ obor: Biochemie genomu˚ a proteomu˚
Garant studijnı´ho oboru
prof. RNDr. Jirˇ´ı Fajkus, CSc.
Pravidla pro sestavova´nı´ studijnı´ho pla´nu
Studijnı´ pla´n si sestavuje kazˇdy´ student dle sve´ volby podle pravidel studijnı´ho programu.
Prˇi sestavenı´ studijnı´ho pla´nu musı´ student dodrzˇet ustanovenı´ Studijnı´ho a zkusˇebnı´ho rˇa´du
fakulty a Pravidla a podmı´nky pro vytva´rˇenı´ studijnı´ho pla´nu v dane´m studijnı´m programu.
Jako vy´chodisko k tvorbeˇ studijnı´ho pla´nu mu˚zˇe student vyuzˇ´ıt Doporucˇene´ho studijnı´ho
pla´nu. Doporucˇeny´ studijnı´ pla´n rovnomeˇrneˇ rozkla´da´ studium do standardnı´ doby dvou let a
mu˚zˇe se sta´t za´vazny´m jedineˇ volbou studenta. Zarucˇuje studentu˚m, kterˇ´ı podle neˇho studujı´
splneˇnı´ povinnostı´ nutny´ch k ukoncˇenı´ magisterske´ho studia beˇhem standardnı´ doby. Fakultnı´ rozvrh (cˇasova´ a prostorova´ alokace vy´uky prˇedmeˇtu˚ pro dany´ semestr) je zpracova´n
v na´vaznosti na doporucˇene´ studijnı´ pla´ny. Povinne´ prˇedmeˇty a povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty a
jejich na´vaznosti jsou uvedeny v doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Povinny´m prˇedmeˇtem bez
kreditove´ho hodnocenı´ je dvouhodinova´ blokova´ prˇedna´sˇka Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami, kterou musı´ kazˇdy´ student absolvovat na zacˇa´tku kazˇde´ho akademicke´ho roku a
jejı´zˇ absolvova´nı´ je nutnou podmı´nkou pro vstup do vsˇech prˇedmeˇtu˚, ve ktery´ch docha´zı´ k
manipulaci s chemicky´mi la´tkami (laboratornı´ch cvicˇenı´, diplomovy´ch pracı´ ap.). Povinneˇ
volitelne´ prˇedmeˇty jsou uvedeny v Doporucˇene´m studijnı´m pla´nu (Genomika, Proteomika,
Metody v genomice a proteomice, Bioinformatika I - nukleove´ kyseliny, Bioinformatika II proteiny, Bioinformatika - cvicˇenı´, Za´klady genomiky - cvicˇenı´, Za´klady proteomiky ‚ cvicˇenı´, Struktura a funkce proteinovy´ch komplexu˚, Biometrika, Vy´vojova´ biologie, Struktura a
funkce eukaryoticky´ch chromozomu˚) v rozsahu nejme´neˇ 14 kreditu˚ za studium, da´le jsou to
Oborovy´ semina´rˇ BGP a Diplomova´ pra´ce. Zakoncˇenı´ povinny´ch a povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ je zpravidla zkousˇkou u prˇedna´sˇky, klasifikovany´m za´pocˇtem u laboratornı´ho cvicˇenı´ a
za´pocˇtem u semina´rˇe. Volitelne´ prˇedmeˇty zvla´sˇteˇ vhodne´ pro magistersky´ studijnı´ program
Biochemie, obor Biochemie genomu˚ a proteomu˚, jsou uvedeny v Doporucˇene´m studijnı´m
pla´nu. Zakoncˇenı´ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ si student vybı´ra´ z mozˇny´ch zakoncˇenı´ prˇedmeˇtu. Prˇi
tvorbeˇ a plneˇnı´ studijnı´ho pla´nu musı´ kazˇdy´ student studijnı´ho programu dodrzˇet na´sledujı´cı´
pravidla a podmı´nky:
•
•
•
•
Na zacˇa´tku kazˇde´ho akademicke´ho roku absolvovat povinnou dvouhodinovou blokovou prˇedna´sˇku bez kreditove´ho hodnocenı´ Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami, jejı´zˇ
absolvova´nı´ je nutnou podmı´nkou pro vstup do vsˇech prˇedmeˇtu˚, ve ktery´ch docha´zı´
k manipulaci s chemicky´mi la´tkami (diplomovy´ch pracı´ ap.).
Zı´skat 8 kreditu˚ za absolvova´nı´ prˇedmeˇtu˚ CG100, CG200, CG300 a CG400 - Oborovy´
semina´rˇ BGP I - IV (zakoncˇen za´pocˇtem).
Zpracovat diplomovou pra´ci na zadane´ te´ma. Kreditova´ hodnota diplomove´ pra´ce je
50 kreditu˚.
Do termı´nu kona´nı´ magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky zı´skat nejme´neˇ 14 kreditu˚
absolvova´nı´m povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ ze seznamu uvedene´ho v Doporucˇene´m studijnı´m pla´nu. Povinneˇ volitelne´ prˇedna´sˇky jsou ukoncˇene´ zkousˇkou, cvicˇenı´
za´pocˇtem a jedna z povinneˇ volitelny´ch prˇedna´sˇek mu˚zˇe by´t ukoncˇena kolokviem.
89
8.5 Studijnı´ obor: Biochemie genomu˚ a proteomu˚
•
•
•
Do termı´nu kona´nı´ magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky zı´skat absolvova´nı´m povinny´ch, povinneˇ volitelny´ch a volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 120 kreditu˚. Volitelne´ prˇedmeˇty
jsou vsˇechny prˇedmeˇty, ktere´ jsou na Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulteˇ a ostatnı´ch fakulta´ch
Masarykovy univerzity v dane´m obdobı´ vyucˇova´ny a jejichzˇ za´pis je pro studenty
dane´ho programu povolen. Vy´beˇr volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ je omezen na povinnost absolvovat minimum 108 kreditu˚ za u´speˇsˇne´ ukoncˇenı´ prˇedmeˇtu˚ prˇ´ırodoveˇdecky´ch,
matematicky´ch nebo informaticky´ch veˇd, z toho minima´lneˇ 96 kreditu˚ za prˇedmeˇty
z oboru chemicky´ch a biologicky´ch veˇd.
Student musı´ u´speˇsˇneˇ vykonat zkousˇku z prˇedmeˇtu JA002 Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina - zkousˇka prˇed prˇihla´sˇenı´m k magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇce pokud tuto
nevykonal v ra´mci sve´ho prˇedchozı´ho bakala´rˇske´ho studia.
´ speˇsˇneˇ absolvovat vsˇechny soucˇa´sti magisterske´ sta´tnı´ za´veˇrecˇne´ zkousˇky.
U
Sta´tnı´ za´veˇrecˇna´ zkousˇka studentu˚ oboru Biochemie genomu˚ a proteomu˚ se sesta´va´ ze
trˇ´ı hlavnı´ch prˇedmeˇtu˚ - genomika, proteomika, a strukturnı´ biochemie, a jednoho volitelne´ho
prˇedmeˇtu ze skupiny:
•
molekula´rnı´ biologie
•
pokrocˇila´ analyticka´ chemie
Pozˇadavky jsou uverˇejneˇny na
http://genpro.sci.muni.cz/zaverecna-zkouska/
90
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
Doporucˇene´ studijnı´ pla´ny
1. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
CG010
Proteomika
2+2 kr. 2/0/0 zk
CG020
Genomika
2+2 kr. 2/0/0 zk
C7777
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
0 kr. 0/0/0 z
Havlisˇ, Zdra´hal,
Heja´tko, Marek
Heja´tko, Pernisova´,
Hobza
Prˇ´ıhoda
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CG040
Diplomova´ pra´ce I
5 kr. 0/0/5 kz
CG100
Oborovy´ semina´rˇ BGP I
2 kr. 0/2/0 z
Z vy´beˇru ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 9 kr.
Havlisˇ
Fojtova´, Havlisˇ
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 14 kr.
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
CG080
Metody v genomice a proteomice
2+2 kr. 2/0/0 zk
Dopitova´, Fajkus,
Fojtova´, Havlisˇ,
Heja´tko, Marek,
Procha´zkova´
Schrumpfova´, Zdra´hal
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CG060
Diplomova´ pra´ce II
10 kr. 0/0/10 kz
CG200
Oborovy´ semina´rˇ BGP II
2 kr. 0/2/0 z
Z vy´beˇru ostatnı´ch povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 8 kr.
Havlisˇ
Fojtova´, Havlisˇ
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 12 kr.
91
8.5 Studijnı´ obor: Biochemie genomu˚ a proteomu˚
2. rok studia
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
C7777
Zacha´zenı´ s chemicky´mi la´tkami
0 kr. 0/0/0 z
Prˇ´ıhoda
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CG050
Diplomova´ pra´ce III
CG300
Oborovy´ semina´rˇ BGP III
Z vy´beˇru povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 3 kr.
10 kr. 0/0/10 kz
2 kr. 0/2/0 z
Havlisˇ
Fojtova´, Havlisˇ
Volitelne´ prˇedmeˇty
Z vy´beˇru volitelny´ch prˇedmeˇtu˚ 14 kr.
Jarnı´ semestr
Povinne´ prˇedmeˇty
JA002
Pokrocˇila´ odborna´ anglicˇtina zkousˇka
2 kr. 0/0/0 zk CJV MU
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
CG070
CG400
92
Diplomova´ pra´ce IV
Oborovy´ semina´rˇ BGP IV
25 kr. 0/0/25 kz
2 kr. 0/2/0 z
Havlisˇ
Fojtova´, Havlisˇ
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi5000
Bioinformatika I - nukleove´
kyseliny
Bi7201c Za´klady genomiky - cvicˇenı´
1+1 kr. 1/0/0 k
Pantu˚cˇek, Chovancova´
3 kr. 0/3/0 k
Bi9060
Bioinformatika II - proteiny
1+1 kr. 1/0/0 k
Bi9061
Bioinformatika - cvicˇenı´
C7870
Biometrika
Heja´tko, Nejedla´,
Kuderova´, Konecˇna´,
Dobisova´, Pernisova´
Damborsky´, Hulova´,
Chovancova´, Pantu˚cˇek
Damborsky´, Pantu˚cˇek,
Hulova´, Chovancova´
Mandl
2 kr. 0/2/0 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
Jarnı´ semestr
Povinneˇ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi8202c Za´klady proteomiky - cvicˇenı´
Bi8940
Bi9041
CG030
Vy´vojova´ biologie
Struktura a funkce eukaryoticky´ch
chromozomu˚
Struktura a funkce proteinovy´ch
komplexu˚
3 kr. 0/3/0 z
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
2+2 kr. 2/0/0 zk
Heja´tko, Zdra´hal,
Nejedla´, Konecˇna´,
Borkovcova´, Va´nˇova´,
Lochmanova´
Heja´tko
Fajkus, Fojtova´,
Fajkusova´
Palecˇek, Marek
93
8.5 Studijnı´ obor: Biochemie genomu˚ a proteomu˚
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Podzimnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi4865
Objevte veˇdu - veˇdecke´ pozna´nı´ a
mysˇlenı´
Bi5040 Biostatistika - za´kladnı´ kurz
Bi7015 Chemicke´ vlastnosti, struktura a
interakce nukleovy´ch kyselin
Bi7016 Chemie nukleovy´ch kyselin cvicˇenı´
Bi7050 Charakterizace proteinu˚ hmotnostnı´
spektrometriı´
Bi7050c Charakterizace proteinu˚ hmotnostnı´
spektrometriı´ - cvicˇenı´
Bi7230 Pokrocˇile´ biofyzika´lnı´ metody v
experimenta´lnı´ biologii
Bi7230c Pokrocˇile´ biofyzika´lnı´ metody v
experimenta´lnı´ biologii - cvicˇenı´
Bi7420
Microarrays
2+2 kr. 2/0/0 zk Havlisˇ
3+2 kr. 3/0/0 zk Jarkovsky´
2+2 kr. 2/0/0 zk Fojta, Palecˇek,
Fojtova´, Vorlı´cˇkova´
1 kr. 0/1/0 z Fojta, Bra´zda,
Bra´zdova´, Pivonˇkova´
1+1 kr. 1/0/0 k Zdra´hal, Konecˇna´,
Pospı´sˇilova´
1 kr. 0/1/0 z Zdra´hal, Hulova´
2+2 kr. 2/0/0 zk Hofr
2+1 kr. 0/2/0 k
Hofr, Heja´tko,
Zimmermann,
Manda´kova´,
Pavlousˇkova´,
Necˇasova´
1 kr. 1/0/0 kz Trbusˇek, Pospı´sˇilova´,
Malcˇ´ıkova´, Tichy´,
Hulova´
2+2 kr. 2/0/0 zk Prokop
4 kr. 0/4/0 z Sˇpanova´, Rittich,
Vojtı´sˇkova´
2+2 kr. 2/0/0 zk Budinska´
Bi7430 Molekula´rnı´ biotechnologie
Bi7430c Molekula´rnı´ biotechnologie cvicˇenı´
Bi7528 Analy´za genomicky´ch a
proteomicky´ch dat
Bi7690 Molekula´rnı´ diagnostika vrozeny´ch 1+2 kr. 1/0/0 zk Fajkusova´, Hulova´
poruch
Bi7690c Molekula´rnı´ diagnostika vrozeny´ch
1 kr. 0/1/0 z Fajkusova´, Hulova´
poruch - cvicˇenı´
Bi8600 Vı´cerozmeˇrne´ statisticke´ metody
3+2 kr. 2/1/0 zk Dusˇek, Harusˇtiakova´,
Jarkovsky´
Bi8858 Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ II 2+2 kr. 2/0/0 zk Prokop, Chaloupkova´
- Biokataly´za a enzymove´
technologie
Bi8858c Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ 2+1 kr. 0/2/0 kz Prokop, Chaloupkova´
II, cvicˇenı´
Bi9020 Evolucˇnı´ a srovna´vacı´ cytogenetika 2+2 kr. 2/0/0 zk Lysa´k
rostlin
Bi9020c Evolucˇnı´ a srovna´vacı´ cytogenetika
2 kr. 0/2/0 k Lysa´k, Manda´kova´
rostlin - cvicˇenı´
CB070
Proteinova´ krystalografie
1+2 kr. 1/0/0 zk Marek
C3210
Strukturnı´ bioinformatika
1+2 kr. 1/0/0 zk Kocˇa, Prokop
94
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
C5920
C6220
C6230
Spra´vna´ laboratornı´ praxe
Klinicka´ biochemie
Klinicka´ biochemie - cvicˇenı´
1+2 kr. 1/0/0 zk
4+2 kr. 4/0/0 zk
4 kr. 0/4/0 z
C7030
C7176
C7895
Separacˇnı´ metody
DNA diagnostika - cvicˇenı´
Hmotnostnı´ spektrometrie
biomolekul
Protein Preparation and
Characterization III Protein-Mediated Interaction
Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ I
- cvicˇenı´
Metody biochemicke´ho vy´zkumu laboratornı´ cvicˇenı´
2+2 kr. 2/0/0 zk
4 kr. 0/4/0 kz
2+2 kr. 2/0/0 zk
Bla´ha, Kla´nova´
Wimmerova´
Wimmerova´,
Adamova´, Koma´rek,
Mra´zkova´, Rozumova´
Havlisˇ
Sˇery´, Cˇastulı´k
Preisler
1+2 kr. 1/0/0 zk
Krejcˇ´ı
2+1 kr. 0/2/0 kz
C8857
C8980c
C9320
FI:IV105 Semina´rˇ z bioinformatiky
FI:IV107 Bioinformatika I
FI:IV108 Bioinformatika II
FI:IV114 Projekt z bioinformatiky a
syste´move´ biologie
JAC01
Anglicˇtina pro chemiky I
JAC03
Anglicˇtina pro chemiky III
JA001
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
JFP01
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
JFP03
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
JF001
Odborna´ francouzsˇtina - zkousˇka
JF002
Pokrocˇila´ odborna´ francouzsˇtina zkousˇka
JNP01
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
JNP03
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
JN001
Odborna´ neˇmcˇina - zkousˇka
JN002
Pokrocˇila´ odborna´ neˇmcˇina zkousˇka
JRP01
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
JRP03
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
JR001
JR002
1+1 kr.
2+2 kr.
2+2 kr.
2+1 kr.
0/1/0
2/1/0
1/1/0
1/1/0
k
zk
zk
k
Janda, Peka´rova´,
Dopitova´
Janiczek, Wimmerova´,
Mandl, Kasˇparovsky´,
Lochman, Bouchal,
Glatz, Kucˇera,
Skla´dal, Pavelka, Sˇedo
Lexa
Lexa, Flasar
Lexa
Lexa
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
0/2/0
0/2/0
0/0/0
0/2/0
0/2/0
0/0/0
0/0/0
z
z
zk
z
z
zk
zk
CJV MU
CJV MU
CJV MU
Sveˇtlı´kova´, Neˇmcova´
Sveˇtlı´kova´, Neˇmcova´
Sveˇtlı´kova´, Neˇmcova´
Sveˇtlı´kova´, Neˇmcova´
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
0/2/0
0/2/0
0/0/0
0/0/0
z
z
zk
zk
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
6 kr. 0/0/6 z
2 kr. 0/2/0 z
2 kr. 0/2/0 z
Odborna´ rusˇtina - zkousˇka
0+2 kr. 0/0/0 zk
Pokrocˇila´ odborna´ rusˇtina - zkousˇka 0+2 kr. 0/0/0 zk
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
Jancˇa, Janousˇkova´,
Matya´sˇova´, Neˇmcova´,
Sˇteˇpa´nkova´
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
95
8.5 Studijnı´ obor: Biochemie genomu˚ a proteomu˚
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
JSP01
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 1
JSP03
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 3
JS001
Odborna´ sˇpaneˇlsˇtina - zkousˇka
JS002
Pokrocˇila´ odborna´ sˇpaneˇlsˇtina zkousˇka
96
2 kr. 0/2/0 z
Simbartlova´,
Neˇmcova´
2 kr. 0/2/0 z Simbartlova´,
Neˇmcova´
0+2 kr. 0/0/0 zk Simbartlova´,
Neˇmcova´
0+2 kr. 0/0/0 zk Simbartlova´,
Neˇmcova´
8 Magistersky´ studijnı´ program Biochemie
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Jarnı´ semestr
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty
Bi4865
Bi6270
Bi7072
Bi8090
Bi8930
Bi8960
Bi8970
Bi9042
C2135
C3705
C3706
C6210
C6260
C7175
C8160
C8170
C8857c
C8980
C9095
JAC02
JAC04
JA001
JFP02
JFP04
JF001
JF002
JNP02
JNP04
JN001
JN002
JRP02
Objevte veˇdu - veˇdecke´ pozna´nı´ a 2+2 kr.
mysˇlenı´
Cytogenetika
2+2 kr.
Bioanalytika II - Analyticke´ metody 2+2 kr.
v klinicke´ praxi
Genove´ inzˇeny´rstvı´
2+2 kr.
Vy´vojova´ a buneˇcˇna´ biologie rostlin 2+1 kr.
Genetic codes
2 kr.
Early Molecular Evolution
2 kr.
Analy´za struktury chromatinu 2 kr.
praktikum
Bioinformatika v praxi
Spra´vna´ laboratornı´ praxe v
chemicke´ laboratorˇi
Spra´vna´ laboratornı´ praxe v
chemicke´ laboratorˇi - cvicˇenı´
Biotechnologie
Metody separace proteinu˚
DNA diagnostika
Enzymologie
Enzymologie - semina´rˇ
Protein Preparation and
Characterization III - practice
Prˇ´ıprava a charakterizace proteinu˚ I
- Exprese a purifikace
RNA metabolism
Anglicˇtina pro chemiky II
Anglicˇtina pro chemiky IV
Odborna´ anglicˇtina - zkousˇka
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
Francouzsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
Odborna´ francouzsˇtina - zkousˇka
Pokrocˇila´ odborna´ francouzsˇtina zkousˇka
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
Neˇmcˇina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
Odborna´ neˇmcˇina - zkousˇka
Pokrocˇila´ odborna´ neˇmcˇina zkousˇka
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
2/0/0 zk
Havlisˇ
2/0/0 zk
2/0/0 zk
Kuglı´k
Havlisˇ
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/2/0
Dosˇkarˇ
Friml
Trifonov
Trifonov
Fajkus, Sy´korova´,
Procha´zkova´
Schrumpfova´, Fojtova´
Wimmerova´
Farkova´, Vrana
zk
k
k
k
z
2+1 kr. 0/2/0 k
1+2 kr. 1/0/0 zk
2 kr. 0/2/0 kz
2+2 kr.
1+2 kr.
4 kr.
2+2 kr.
2 kr.
3 kr.
2/0/0
1/0/0
2/0/0
2/0/0
0/2/0
0/2/0
zk
zk
zk
zk
z
kz
2+2 kr. 2/0/0 zk
Farkova´
Mandl
Glatz
Sˇery´
Kucˇera
Skla´dal
Krejcˇ´ı
2+2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
2 kr.
0+2 kr.
0+2 kr.
2/0/0
0/2/0
0/2/0
0/0/0
0/2/0
0/2/0
0/0/0
0/0/0
zk
z
z
zk
z
z
zk
zk
Janda, Peka´rova´,
Dopitova´
Vanˇa´cˇova´
CJV MU
CJV MU
CJV MU
Sveˇtlı´kova´, Neˇmcova´
Sveˇtlı´kova´, Neˇmcova´
Sveˇtlı´kova´, Neˇmcova´
Sveˇtlı´kova´, Neˇmcova´
2 kr.
2 kr.
0+2 kr.
0+2 kr.
0/2/0
0/2/0
0/0/0
0/0/0
z
z
zk
zk
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
2 kr. 0/2/0 z
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
97
8.5 Studijnı´ obor: Biochemie genomu˚ a proteomu˚
ko´d
na´zev
kredity rozsah
ucˇitel
Doporucˇene´ volitelne´ prˇedmeˇty – pokr.
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
Sˇteˇpa´nkova´, Neˇmcova´
Simbartlova´,
Neˇmcova´
JSP04
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
2 kr. 0/2/0 z Simbartlova´,
Neˇmcova´
JS001
Odborna´ sˇpaneˇlsˇtina - zkousˇka
0+2 kr. 0/0/0 zk Simbartlova´,
Neˇmcova´
JS002
Pokrocˇila´ odborna´ sˇpaneˇlsˇtina 0+2 kr. 0/0/0 zk Simbartlova´,
Neˇmcova´
zkousˇka
FI:PB051 Vy´pocˇetnı´ metody v bioinformatice 2+2 kr. 1/1/0 zk Lexa, Sˇafra´nek, Bystry´
a syste´move´ biologii
JRP04
JR001
JR002
JSP02
98
Rusˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 4
2 kr. 0/2/0
Odborna´ rusˇtina - zkousˇka
0+2 kr. 0/0/0
Pokrocˇila´ odborna´ rusˇtina - zkousˇka 0+2 kr. 0/0/0
Sˇpaneˇlsˇtina pro prˇ´ırodoveˇdce 2
2 kr. 0/2/0
z
zk
zk
z
Studijnı´ katalog Prˇ´ırodoveˇdecke´ fakulty MU
Akademicky´ rok 2012/2013
Biochemie
Vydala Masarykova univerzita v roce 2012
1. vyda´nı´, 2012 na´klad 280 vy´tisku˚ 100 stran
Tisk Tiska´rna KNOPP, Nove´ Meˇsto nad Metujı´
ISBN 978-80-210-5864-4
Download

Studijní katalog Biochemie