Motto:
Spievajte Hospodinovi
novú pieseň,
spievaj Hospodinovi,
celá Zem!
(Žalm 96, 1; Biblia)
Propozície 2014
Názov súťaže:
VIVAT GEORGIUS TRANOSCIUS
Základná charakteristika:
4. ročník medzinárodnej súťaže v duchovnej tvorbe mladých
autorov
Poslanie súťaže:
Vytvárať priestor pre vzájomnú cezhraničnú spoluprácu a inšpiráciu, vzdelávanie
a výmenu skúseností udržiavaním a rozvíjaním kultúrnych tradícií prostredníctvom tvorivých
aktivít, ktoré vychádzajú z prameňov minulosti a sprítomňujú historické súvislosti
prostredníctvom významnej osobnosti – evanjelického kňaza Juraja Tranovského,
barokového básnika, ktorý sa narodil v Sliezsku na Morave, pôsobil v Poľsku, Česku a na
Slovensku, kde dokončil svoju celoživotnú púť.
Cieľ súťaže:
Prezentovať duchovný svet mladého človeka, ktorý je nielen príjemcom kultúrnych hodnôt,
ale najmä ich tvorcom, uchovávateľom a šíriteľom. Zároveň prezentovať vzťah súčasnej
mladej generácie k hodnotám, ktoré hľadá, resp. už našla v diele dávnych predkov. Súťažnou
formou podporovať program rozvoja estetiky a ich umeleckých aktivít, a tým predchádzať
nežiaducim spoločenským javom.
Vyhlasovatelia:
1. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
2. Tranoscius a.s., Liptovský Mikuláš
Spoluusporiadatelia: Evanjelické lýceum a evanjelické gymnázium Poľský Tešín
Cirkevný zbor ECAV so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Vyhlásenie súťaže: november 2013
Uzávierka súťaže: 28. februára 2014
Program z tvorby ocenených autorov: marec/apríl v evanjelickom chráme na Tranovského
ulici v Liptovskom Mikuláši
Podmienky súťaže:
Súťaž je medzinárodná, určená pre žiakov a študentov:
▪ 8-ročných evanjelických a štátnych gymnázií
▪ evanjelických základných škôl a iných škôl
▪ 4 a 5-ročných evanjelických a štátnych gymnázií
▪ družobných gymnázií v Poľsku, na Morave a v Čechách
Do súťaže sa môže zapojiť jednotlivec i kolektív zaslaním prác podľa uvedených kategórií
v slovenskom a anglickom jazyku.
Práce ohodnotí odborná porota, pričom bude prihliadať na:
▪ obsahovú stránku
▪ aktuálnosť témy a originalitu nápadu
▪ technické zvládnutie umeleckého diela
Súťaž prebieha v žánrových kategóriách:
1. duchovná poézia a próza (básne, duchovné zamyslenia, glosy)
2. duchovná pieseň (autorská – vlastný text i hudba) – len pre študentov gymnázií
3. výtvarná, fotografická a filmová tvorba na duchovnú tému
Súťažiaci sú rozdelení do dvoch vekových skupín:
A 8-ročné gymnáziá a evanjelické základné školy a iné základné školy – ročníky
zodpovedajúce 5. – 9. ročníku základnej školy
B študenti evanjelických, bilingválnych a štátnych gymnázií – ročníky zodpovedajúce
úrovni strednej školy
Spôsob zasielania súťažných prác:
a) korešpondenčne (poštou)
b) elektronicky (e-mailom)
c) na CD prípadne DVD nosičoch
Ďalšie podmienky:
1. Každá škola môže poslať do súťaže maximálne 3 súťažné práce v každej vekovej
skupine a v každej žánrovej kategórii (nevzťahuje sa na výtvarnú tvorbu).
2. Každá súťažná práca musí mať tieto identifikačné znaky:
a) meno a priezvisko súťažiaceho jednotlivca, resp. kolektívu
b) navštevovaný ročník školy (veková skupina) a žánrová kategória
c) adresa školy, meno zodpovedného pedagóga
3. Duchovná poézia a próza musí byť vyhotovená v 3 exemplároch, ostatné práce v 1
origináli.
4. Súťažné práce nesmú byť prihlásené do iných súťaží ani nikde publikované až do
ukončenia vyhláseného ročníka súťaže.
5. Súťažné práce treba zaslať najneskôr do 29. februára 2012.
Naša adresa:
Evanjelická spojená škola
Komenského 10
031 01 Liptovský Mikuláš
E-mail: [email protected], [email protected]
Download

v propozíciách - Evanjelická spojená škola | Liptovský Mikuláš