Hodina
Mesiac
Rozpis učiva predmetu : FYZIKA
1
2
3
IX.
4
5
Tematick
ý celok
Téma
Čo sa budeme učiť?
Látky a telesá
Vzájomné pôsobenie telies.
Sila.
Zloženie látok. Atómy a
molekuly.
Ustavičný neusporiadaný
pohyb častíc látky
Ročník: šiesty
1,5 hod týždenne/ 51 hodín ročne
Obsahový štandard
Látky a telesá
Výkonový štandard
Motivačné pokusy
Opísať priebeh
jednoduchého
experimentu
Látka. Teleso. Rozdiel medzi
látkou a telesom
Rozlišovať pojmy látka a
teleso. Poznaťpríklady z
praxe a triediť látky a
telesá.
Pôsobenie telies. Vzájomné
pôsobenie telies. Sila. Silomer.
Zloženie látok. Atómy a
molekuly.
aplikovať postup : teória experiment - dôkaz formou
jednoduchého
experimentu.
Rozlišovať pojmy atómy a
molekuly.
Difúzia. Brownov pohyb.
jednoduchým
experimentom dokázať
ustavičný neuporiadaný
pohyb molekúl
Prierezové témy
6
Časticové zloženie pevných
látok
7
Čo sme sa naučili?
8
Test č.1
Časticové zloženie pevných
látok. Kryštalické a amorfné
látky.
jednoduchým
experimentom ukázať
kryštalickú stavbu
kuchynskej soli. Poznať
odlišnosti medzi
kryštalickými a amorfnými
látkami.
vytváranie štruktúry poznatkov súbor pojmov
štruktúra pojmov a
kontrola vedomostí
zručností
Vlastnosti látok
9
10
11
X.
Model atómu
Ióny
Elektrizovanie telies pri
vzájomnom styku
Vysvetliť stavbu atómu,
Atóm, atómové jadro, atómový rozlišovať atomárne častice
obal. Protóny, neutróny,
a ich polohu v atóme,
elektróny
elektrický náboj častíc.
Ión. Katión, anión.
Vysvetliť vznik iónu,
kladného a záporného.
Elektrizovanie telies trením.
Súhlasne a nesúhlasne
zelektrizované telesá.
Jednoduchým
experimentom overiť
vzájomné pôsobenie dvoch
zelektrizovaných telies.
X.
Elektrické pole
Elektrické pole a jeho siločiary.
Elektrická sila príťažlivá a
odpudivá.
13
Prírodné a umelé magnety
Vysvetliť rozdiel medzi
prírodným aumelým
magnetom. Poznať
označenie pólov magnetu.
Jednoduchým
experimentom ukázať a
Prírodné a umelé magnety. Póly vysvetliť pôsobenie
magnetu. Magnetka.
magnetu na magnetku.
14
Jednoduchým
experimentom znázorniť
Magnetické pole.. Indukčné Magnetické pole. Indukčné čiary indukčné čiary v okolí
čiary magnetického poľa
magnetického poľa.
tyčového magnetu .
12
XI
Grafické znázornenie
siločiar elektrického poľa
dvoch zelektrizovaných
telies a elementárnych
nábojov.
Rozlišovať zemepisné a
magnetické póly Zeme.
Použiť správne buzolu a
kompas a poznať ich
využitie.
Magnetické pole Zeme
Zemepisné póly Zeme,
magnetićké póly Zeme. Smer
siločiar v blézkosti Zeme.
Kompas, buzola.
Vlastnosti kvapalín
nestlačiteľnosť, tekutosť,
jednoduchým
deliteľnosť, vodorovná hladina, experimentom overiť
Pascalov zákon, tvar, objem
vlastnosti kvapalín
17
Využitie vlastnosti kvapalín
vodováha, hydraulické
zariadenie
18
Čo sme sa naučili?
15
XI
16
19
20
XII
21
22
ENV
zostrojiť model vodováhy
alebo hydraulického
zariadenia
vytváranie štruktúry poznatkov súbor pojmov
štruktúra pojmov a
Test č.2 - Vlastnosti kvapalín kontrola vedomostí
zručností
aplikovať vzťah tvrdenie dôkaz: na základne teórie
stlačiteľnosť, rozpínavosč,
jednoduchým
Vlastnosti plynov a ich
nestálosť tvaru a objemu,
experimentom dokázať
využitie
tektutosť
vlastnosti plynov
Opísať priebeh
Spoločné a rozdielne
Tekutiny - spološný názov pre jednoduchého
vlastnosti kvapalín a plynov kvapaliny a plyny
experimentu
Opísať priebeh
krehkosť, tvrdosť, pružnosť,
jednoduchého
Vlastnosti pevných látok
pevnosť
experimentu
ENV
ENV
XII
Porovnávanie a meranie
Rozlišovať merateľné a
nemerateľné vlastnosti
látok
Dĺžka, jednotky dĺžky
dĺžka ako fyzikálna veličina, jej
značka a jednotky. Premena
jednotiek
fyzikálna veličina dĺžka,
jednotky dĺžky,
premieňanie jednotiek
dĺžky
25
Meranie dĺžky, dĺžkové
meradlá
Rôzne typy dĺžkových meradiel,
jednotky dĺžky. Meranie dĺžky správne použiť rôzne typy
kedysi a dnes.
dĺžkových meradiel
26
Meranie dĺžky - príprava
23
24
Merateľné a nemerateľné
vlastnosti látok
I.
27
Meranie dĺžky - experiment
Pripraviť protokol o meraní
dĺžok rôznych predmetov,
Jednoduchou
experimentálnou
činnosťou získať údaje o
dĺžka ako fyzikálna veličina, jej dĺžke rôznych telies.
značka a jednotky. Dĺžkové Používať správny zápis
veličiny a jednotky.
meradlá.
medzipredmetové
vzťahy MAT - premena
jednotiek
I.
28
29
30
II.
31
32
Meranie objemu kvapalného
telesa. Jednotky objemu.
jednoduchou
experimentálnou
činnosťou zmerať objem
kvapalného telesa a
používať správny zápis
veličiny a jednotky.
Meranie objemu pevného
telesa
jednoduchou
experimentálnou
činnosťou zmerať objem
pevného telesa a používať
správny zápis veličiny a
jednotky.
Meranie objemu telies experiment
Meranie objemu telies,
správny záznam o
experimentálnej činnosti,
správny zápis veličín a
jednotiek
Meranie hmotnosti
pevného telesa.
Rovnoramenné váhy.
Meranie hmotnosti
kvapalného a plynného
telesa
objem ako fyzikálna veličina,
jednotky objemu, odmerný
valec
hmotnosť ako veličina, jej
značka a jednotky.
Používanie správneho
hmotnosť ako fyzikálna veličina,
postupu pri meraní
jej značka a jednotky.
hmotnosti rúznych telies,
Rovnoramenné váhy. Premena
používanie správneho
jednotiek- Postup pri meraní zápisu nameraných hodnôt
hmotnosti rôznych telies
a jednotiek.
správny postup meranie,
používanie správnych
jednotiek
33
Projekt č.1 - meranie
objemu kvapky vody
samostatné riešenie úlohy
podľa daného postupu
34
Čo sme sa naučili?
vytváranie štruktúry poznatkov súbor pojmov
35
36
Test č 3 - Merateľné
vlastnosti, premena
jednotiek
Vplyv hmotnosti na
správanie telies v
kvapalinách
III.
37
Vplyv objemu a tvaru telies
na ich správanie v
kapalinách
38
39
Hustota pevných látok
Hustota kvapalín
40
Riešenie aplikačných úloh
41
Čo sme sa naučili?
42
Test č. 4 - Hustota látok
kontrola vedomostí
štruktúra pojmov a
zručností
Opísať priebeh
jednoduchého
Plávanie a ponáranie telies. Loď. experimentu, na základe
Ponorka.
ktorého vyvodí záver.
Hustota látky, jej značka a
Hustota ako fyzikálna veličina,
jednotky, premena
jej značka a jednotky.
jednotiek. Objasniť využitie
Hustomer. Riešenie
hustomeru. Riešiť
jednoduchých apiikačných úloh.
jednoduché úlohy.
IV.
vytváranie štruktúry poznatkov súbor pojmov
štruktúra pojmov a
kontrola vedomostí
zručností
TBZ,OSR
43
Objem kvapaliny vytlačeniej Archimedov zákon v
telesami - experiment
experimente
aplikovať vzťah tvrdenie dôkaz: na základne teórie
jednoduchým
experimentom dokázať
tvrdenie
44
Správanie sa telies v
kvapalinách s rôznou
hustotou
Plávanie a ponáranie telies.
Vysvetliť dané javy
pomocou nadobudnutých
poznatkov
Loď. Ponorka.
Vyrobiť funkčný model
lode alebo ponorky s
využitím poznatkov o
správaní sa teleis v
kvapalinách
TBZ,OSR
ENV, OŽZ, OSR
46
V.
VI.
Projekt č.2 - Správanie sa
telies v kvapalinách
47
Hustota plynov
Hustota plynných látok
Využitím získaných
poznatkov o štruktúre
látok vysvetliť vlastnosti
plynov
48
Vplyv teploty na hustotu
plynu
Teplovzdušný balón.
Meteorologická sonda
Využitie vplyvu teploty
prostredia na hustotu
plynov
49
Čo sme sa naučili?
vytváranie štruktúry poznatkov súbor pojmov
50
Test č. 5 - Srávanie te sa
telies v tekutinách
kontrola vedomostí
51
Záverečné opakovanie
Hodnotenie žiakov a ich práce
štruktúra pojmov a
zručností
Ohodnotiť prácu seba
samého ako aj prácu
OSR
Download

Rozpis učiva predmetu : FYZIKA Ročník: šiesty 1,5 hod týždenne/ 51