Školský vzdelávací program pre primárne
vzdelávanie Základnej umeleckej školy
Jantárová 6 v Košiciach
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA KLAVÍRI
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Klavír sa u detí teší veľkej obľube, lebo je to na elementárnej úrovni ľahko ovládateľný
nástroj, tvorba tónu je spojená s jasnou vizuálnou predstavou. Začať možno už od útleho
detstva, čo poskytuje možnosť rozvoja sluchu pri imitovaní melodických a rytmických
prvkov. Veľká prednosť klavíra ako nástroja je jeho klaviatúra, ktorá je najvhodnejšia
na pochopenie harmonického systému. Klavír najlepšie zo všetkých nástrojov absorbuje
súzvuky, čo prospieva rozvoju harmonického cítenia. Svojimi technickými, dynamickými
a zvukomalebnými možnosťami dokáže najlepšie zo všetkých nástrojov zastúpiť celý
orchester a nie náhodou je preto obligátnym nástrojom všetkých inštrumentalistov, spevákov,
hercov a tanečníkov na vyššom stupni štúdia.
V súčasnosti je dostupné nepreberné množstvo tanečnej literatúry, aj takej ktorá vedie
k vlastným improvizačným pokusom a nabáda k objavovaniu nového prístupu k vyučovaniu.
Ciele
V nadväznosti na 1. ročník prehlbovať psychomotorické návyky a rozvoj tvorivosti
dieťaťa. Zvyšovať motiváciu k cvičeniu prostredníctvom pozitívneho vplyvu hudby na dieťa.
Tomuto záujmu podriadiť aj schopnosť čítať notový zápis v súčinnosti s rozvojom sluchu.
Rozvinúť umelecký prejav a zbaviť žiaka trémy. Viesť ho k samostatnosti a efektívnosti
domáceho cvičenia. Vplyvom hudby rozvíjať osobnosť dieťaťa. Viesť vyučovanie
v radostnom duchu.
Hudobný materiál
F. Emonts: Európska klavírna škola II.
Z. Janžurová: Nová klavírna škola
S. Suzuki: Klavírna škola II.
Kleinová, Fischerová, Mullerová: album etud I.
Majstri klasicizmu I.
J.K.Vaňhal: Sonatíny
Prednesové skladby
-
výber z uvedených škôl
tanečné skladby (napr. E. Hradeckého)
výber autorov z množstva dostupnej literatúry na primeranej technickej a výrazovej
úrovni
OBSAH
KOMPETENCIE
- rozvíjanie sluchu ako
primárneho predpokladu
pre kvalitný hudobný prejav
- získanie základných
návykov: správne sedenie,
postavenie rúk, ovládanie
hracieho aparátu, tvorba
tónu
- pokračovanie v budovaní
zručností, návykov
a schopností:
⋅ rozvoj kantilény
⋅ rozvoj harmonického
cítenia
⋅ pestovanie hry spamäti
⋅ vedenie k správnej
pedalizácii
⋅ vedenie k hre z listu
a štvorručnej hre
⋅ návyk plynulého čítania
nôt
⋅ prehlbovanie rytmického
cítenia
⋅ budovanie zmyslu pre
štýlovosť hry – zaradenie
skladieb klasicistických
⋅ pestovanie technickej
stránky hry v súlade
s farebne dynamickými
vyjadrovacími
prostriedkami
- rozvinúť hru piesní podľa
sluchu, s jednoduchým
harmonickým sprievodom
na T, S, D aj
s transpozíciou do
príbuzných tónin
- získať návyky
neprerušeného čítania nôt
- plynulá hra stupníc
a akordov s obratmi
- rozvinúť základné
technické návyky:
nezávislosť rúk,
dynamické kontrasty
- schopnosť budovať frázu
- zručnosti v hre
klasicistického štýlu
- hra z listu
VÝSTUP
- detské piesne
so sprievodom aj
s transpozíciou
- plynulá hra aj
v rýchlejšom tempe
s použitím
dynamických,
artikulačných
výrazových
prostriedkov
- hra spamäti
- zvládnutie 6 etúd,
2 klasicistických
skladieb, prednesových
skladieb rôzneho
charakteru
- zvládnutie hry z listu
na úrovni skladieb
prvého polroka prvého
ročníka
- zvládnutie súhry
pri hre z listu
- štvorručná hra
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Základným princípom je výchova hudbou k hudbe. Tomuto účelu slúži výber metód
a foriem práce.
Vhodné sú metódy:
- motivačné: rozhovor, demonštrácia;
- fixačné: opakovanie, precvičovanie, motorický tréning;
- diagnostické;
- klasifikačné: slovné hodnotenie, pochvala.
Upevňujú sa logické myšlienkové operácie a postupy učenia. Uplatňujú sa adekvátne
formy vyučovacej hodiny: základná, zameraná na určitý problém, adaptácia na podmienky
verejného vystúpenia, návšteva koncertu.
Čo najviac sa využíva didaktická technika: audio, video nahrávky, záznamy žiakovej
hry, záznamy učiteľovej hry, možnosti digitálnych nástrojov: ich zvukové možnosti
a spoznávanie rôznych tanečných štýlov, ale aj možnosti digitálnych prameňov a výukových
programov.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
JAZZOVÁ HRA NA KLAVÍRI
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Klavír sa u detí teší veľkej obľube, lebo je to na elementárnej úrovni ľahko ovládateľný
nástroj, tvorba tónu je spojená s jasnou vizuálnou predstavou. Začať možno už od útleho
detstva, čo poskytuje možnosť rozvoja sluchu pri imitovaní melodických a rytmických
prvkov. Veľká prednosť klavíra ako nástroja je jeho klaviatúra, ktorá je najvhodnejšia
na pochopenie harmonického systému. Klavír najlepšie zo všetkých nástrojov absorbuje
súzvuky, čo prospieva rozvoju harmonického cítenia. Svojimi technickými, dynamickými
a zvukomalebnými možnosťami dokáže najlepšie zo všetkých nástrojov zastúpiť celý
orchester a nie náhodou je preto obligátnym nástrojom všetkých inštrumentalistov, spevákov,
hercov a tanečníkov na vyššom stupni štúdia.
V súčasnosti je dostupné nepreberné množstvo jazzovej literatúry, aj takej ktorá vedie
k vlastným improvizačným pokusom a nabáda k objavovaniu nového prístupu k vyučovaniu.
Ciele
Priblížiť žiakom históriu a tradície jazzovej hudby, čím dosiahnuť v hre žiaka vlastnú
identitu ovplyvnenú jazzovou históriou a tradíciou. Viesť žiaka k vlastnému ovplyvneniu
fúzie štýlov. Ovplyvniť hudobné cítenie žiaka a usmerňovať ho pri vytváraní vlastných
improvizácií.
Rozvíjať sluchový potenciál dieťaťa, predstavivosť rozdielov, zvláštností durových
a molových skladieb a následných kombinácií tónin. Pestovať hudobný vkus, prirodzenosť
transponovania, zmysel pre vlastné komponovanie a rozvíjanie poriadku, slobody v prístupe
žiaka k jazzovej hudbe.
Hudobný materiál
Milan Dvořák: Jazzové etudy
Využívanie multimediálneho materiálu jazzovej literatúry.
Prednesové skladby
-
výber autorov z množstva dostupnej jazzovej literatúry na primeranej technickej
a výrazovej úrovni
OBSAH
- utvoriť spôsob
sprevádzania sa žiaka
samostatne a vedieť
použiť zložky, ktoré vedú
k zvládnutiu sprievodu
melodicko-improvizačnej
linky a rytmizovaniu
zároveň
- počúvanie jazzových trií:
klavír, bassa, bicie
KOMPETENCIE
VÝSTUP
- schopnosť používať
sprievodné party
s využívaním basového
sprievodu
- vytvorenie vlastnej
predstavy pri počúvaní
jazzového tria
- samostatne dotvárať
harmonickú zložku
- hra skladieb
s vytvorením vlastnej
harmónie
- pri počúvaní tria vnímať
dopĺňanie troch zložiek
dôležitých pre predstavu
a prenesenie myslenia
na klavír
- rytmizovanie melodickej
línie a improvizovanie
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Vyskúšať bluesovú formu, ľavá ruka hrá ostinátny rytmus a na základe pentatoniky
vytvárať melódiu, ktorá nesmie poslucháča vyrušovať, ale skôr dopĺňať sprievod ľavej ruky.
Podporovať u žiaka dostatočné sebavedomie a vytrvalosť. Učiť žiaka zvládať trému
a naučiť ho pohotovo reagovať na daný problém.
Hrať so žiakom skladby jemu najviac blízke a spracovávať ich podľa aktuálnej
dispozície. Využívať analýzu skladieb, motiváciu formou demonštrácie a pochvaly. Voliť
formu hodnotenia a sebahodnotenia žiaka. Uplatňovať rôzne formy práce so žiakom –
počúvanie nahrávok, hru učiteľa, zúčastňovanie sa koncertov. Viesť žiaka k tvorbe vlastných
improvizácií a aranžmánov skladieb, tiež k hre v skupine a k verejným vystúpeniam.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA KEYBOARDE
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Keyboard patrí do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov.
V súčasnosti
je veľmi populárnym a žiadaným nástrojom a preto sa hra na keyboarde stala vyučovacím
predmetom na základných umeleckých školách. Tento nástroj ponúka široké možnosti
využitia
a je preto veľmi dôležité, aby príslušný systém výučby zodpovedal možnostiam tohto
nástroja.
Predpokladom kvalitného a fundovaného zvládnutia tohto predmetu je praktické
ovládanie nástroja, znalosť harmonických značiek, funkčnej harmónie, modálnej harmónie,
predstava hry v jednotlivých hudobných štýloch. Bez týchto znalostí nemôže byť výučba hry
na keyboarde plnohodnotná.
Najvhodnejší spôsob výučby sa javí ten, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia
klavírnych osnov s bohatými možnosťami, ktoré poskytuje tento moderný nástroj.
Výučba hry na keyboarde v sebe integruje hru s automatickým sprievodom, polyfónnu
hru, kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu.
V rámci štúdia je nutné sa zaoberať výrazovými prostriedkami akými sú melódia,
harmónia a rytmus a neskôr aj kompozícia, aranžovanie a improvizácia.
Ciele
Základným cieľom v 2. ročníku je rozvíjať základy keyboardovej hry a prehlbovať
technické i výrazové schopnosti žiaka.
Viesť žiaka k využívaniu zvukovej, rytmickej a pamäťovej palety nástroja, využívať
akordické sprievody T, S, D, pestovať hru z listu a v neposlednom rade aj zapájanie žiakov
do komornej hry.
Hudobný materiál
F.DŘEVIKOVSKÝ: Každý se může stát kouzelníkem I., II. diel
V.PATEJDL: Klávesová škola Casio
E.SPAČIL: Hrajeme s Yamahou II. diel
YAMAHA PORTATONE: Song Book
K.BAKER: Let´s Keyboard
J.ULLMANN: Škola hry na keyboarde
A.BENTHIEN: Nová škola hry na keyboarde I., II. diel
P.MALÝ: Škola hry na klavíri a keyboarde I., II. diel
Z.BÖHMOVÁ, A.GRÜNFELDOVÁ, A.SARAUER: Klavírna škola pre začiatočníkov
V.LICHNEROVÁ: Zahraj mi pesničku
Z.JANŽUROVÁ, Z.PRŮŠOVÁ: S písničkou u klavíru
J.MARCOLOVÁ: Klavírni improvizace pro děti predškolního věku a žáky 1. – 3. ročníka
E.HRADECKÝ: Hrajeme na klavír podle akordových značek
C.GURLIT: Prvý prednes
A.CZERNY: Výber etud - op.599, op. 261
KLEINOVÁ, FISCHEROVÁ, MÜLLEROVÁ: Album I.
Možnosť doplniť inou vhodnou hudobnou literatúrou.
OBSAH
- rozvíjanie technických
zručností v oboch rukách
- využívanie jednoduchých
polyfónnych skladieb
(využívanie zvuku organu,
čembala)
- využívanie funkcií
nástroja
- štúdium rytmov Pops,
March, Polka, Waltz,
Country...
- hra stupníc durových
a molových s tonickým
kvintakordom a obratmi
- používanie trojhlasných
akordických úprav
v sprievode
- pestovanie hry spamäti
KOMPETENCIE
- rozlíšenie durových
a molových akordov
a ich značiek
- využívanie durového
a molového
harmonického sprievodu
- základy improvizačných
postupov
- používanie širších
možností rytmických
sprievodov
- využívanie rôznych
nástrojových farieb a ich
kombinácií
VÝSTUP
-
bezproblémová hra
durových stupníc
(protipohyb, príp. rovný
pohyb)
-
hra skladieb v rozsahu
1 oktávy s harmonickorytmickým sprievodom
-
hra skladieb viacerých
žánrov
-
samostatná obsluha
hudobného nástroja
-
účasť na koncertnom
podujatí
- orientácia v akordických
značkách a ich zápis
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Sústreďovať sa na rozvíjanie vedomostí a zručností žiaka podľa jeho individuálnych
dispozícií.
Neustále vzbudzovať záujem o hru na nástroji predvedením skladieb rôznych štýlov
učiteľom, spoločnou hrou (žiak – učiteľ), počúvaním skladieb interpretovaných staršími
žiakmi, prostredníctvom CD nosičov, zúčastňovania sa koncertov apod.
Zameriavať sa na podchytenie a rozvíjanie osobnostných predispozícií jednotlivých
žiakov sústreďovaním sa na správny výber skladieb, podporu vlastnej tvorivej
aktivity, improvizovanie, programovanie a aranžovanie hudby atď.
Zvyšovať motiváciu žiaka jeho zapájaním do rôznych nástrojových zoskupení
a formácií tanečnej, ľudovej, či modernej hudby.
Pri výučbe dodržiavať učebné osnovy s prihliadaním na citové zrenie a osobnosť
žiaka.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA HUSLIACH
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Husle sú sláčikový nástroj s možnosťou uplatnenia v sólovej, komornej hre,
v orchestroch komorných, folklórnych, v oblasti záujmovej a umeleckej činnosti alebo
profesionálnej.
Žiaci ZUŠ sú vedení už v priebehu štúdia k uplatneniu svojich vedomostí na školských,
verejných vystúpeniach, čo je dôležitým výchovným prostriedkom ich aktívnej spoluúčasti
na kultúrnom živote.
V predmete hra na husliach sa kladú nároky na hudobné, fyziologické a intelektuálne
dispozície človeka.
Tento predmet navyše obohacuje citové vnímanie žiaka a rozvíja nielen všetky zložky
hudobných schopností, ale aj estetické cítenie a morálno-vôľové vlastnosti.
Ciele
Ďalej rozširovať hudobný prejav žiaka upevňovaním elementárnych návykov
a rozvíjaním sluchovej predstavivosti.
Vedľa stálej kontroly správneho držania nástroja, vedenia a zadeľovania ťahov sláčika
venovať sústavnú pozornosť zvyšovaniu pohyblivosti prstov ľavej ruky, uvoľňovaniu pravého
ramena a rozvíjaniu schopnosti sluchovej kontroly pre spresňovanie intonácie.
Rozvíjať zmysel žiaka pre kvalitu tónu a jeho základné dynamické odtiene. Venovať
pozornosť metrickému a tempovému cíteniu žiaka. Pokračovať v hre piesní na základe
sluchovej predstavy.
Rozvíjať pamäť aj na skladbičkách presahujúcich rozsah ľudovej piesne. Venovať
pozornosť začiatkom hry z listu a súhre.
Hudobný materiál
V. Krúček: 2.diel
O. Ševčík: op. 2/1, op. 7/1
F. Wohlfahrt: Melodické etudy
Pedagogický repertoár: Zborník etud pre 1. – 3. ročník
H. Schradieck
OBSAH
- rozvíjanie motorického
cítenia, uvoľnených
prechodov a výmeny do
III. polohy
- sledovanie správnej
polohy palca a 1. prsta
(pri ich výmene)
- sledovanie chýb v ťahu
sláčika (vyvážený ťah)
- hladké prechody
cez struny (detaché,
legato)
- nácvik martelé stredom
a hornou časťou sláčika
- stupnice podľa prebraných
prstokladov v rozsahu
jednej a dvoch oktáv
- postupné rozvíjanie
intonačnej predstavivosti
a sluchovej sebakontroly
- začiatky dvojhmatovej hry
pomocou vrchnej prázdnej
struny
- výraznejšie odstupňovanie
dynamiky
- začiatky hry z listu
a súhry
- motivácia žiaka
koncertnou činnosťou
KOMPETENCIE
- získať základné
zručnosti a návyky pri
hre na nástroji
- rozlišovať jednoduché
a zložitejšie rytmické
pojmy (útvary – bodka
pri note, triola, synkopa,
ligatúra)
VÝSTUP
- plynulý ťah sláčika
- spájanie nôt v legate, ale aj
cez susedné struny
- hra stupníc so správnym
prstokladom
- cvičenia dvojhmatovej hry
- hra z listu pri preberaní novej
skladby
- osvojenie si postavenia
ľavej ruky v 1. a 3.
polohe
- zvládnuť psychologickú
a motorickú zdatnosť,
uplatniteľnú na tematických
a iných koncertoch
- samostatná sluchová
kontrola
- aspoň raz ročne vystúpiť
na verejnosti
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Dbať na prirodzené držanie tela a uvoľnené držanie huslí a sláčika. Správne postavenie
prstov na struny, hra časťami sláčika. Stupnica v rozsahu jednej oktávy, postupný prechod
na hru z nôt. Sústavná kontrola intonácie a vedenie žiaka k intonačnej sebakontrole. Základy
hry spamäti a súhry.
Upevnenie prebratých prstokladov, zdokonaľovanie intonačnej a hmatovej istoty,
zvyšovanie náročnosti na pohyblivosť ľavej ruky. Zdokonaľovanie struny cez struny.
Rozširovanie dynamiky.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA VIOLONČELE
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Violončelo je jedným zo skupiny sláčikových nástrojov, ktorý kladie nároky
na hudobné, fyziologické a intelektuálne dispozície hráča, zároveň však plnou mierou rozvíja
všetky zložky jeho hudobných schopností, ako zmysel pre intonáciu, rytmus, kvalitu tónu
a prirodzené frázovanie.
V súčasnej hudobnej praxi sa uplatňuje violončelo ako sólový nástroj so sprievodom
klavíra, v kombinácii s rôznymi nástrojmi v orchestroch (symfonických, komorných,
ľudových a tanečných). Učebné osnovy hry na violončele sú zostavené tak, aby každý žiak
získal základy odborného vzdelania, ktoré by mu umožnilo uplatnenie podľa jeho schopností
a záujmu. Pre žiakov, ktorí prejavia mimoriadny záujem o ďalšie odborné - profesionálne
štúdium violončelovej hry záujmovej umeleckej činnosti je určený náročnejší študijný
program. Pritom je potrebné mať na zreteli, že zvládnutie technickej zložky predmetu je len
prostriedkom na dosiahnutie vytýčeného cieľa a musí byť súčasťou celkového hudobného
a všeobecno-kultúrneho rozvoja osobnosti žiaka.
Ciele
Cieľom obsahu je upevnenie elementárnych návykov z prvého ročníka, zdokonaliť
rytmické cítenie – zložitejšie rytmické prvky, kvalitu tónu, intonáciu, frázovanie a hru
spamäti. Osvojenie si základných ťahov sláčikom (detache, legato, martelé) a ich kombinácia
v primeranom tempe. U vitálnejších žiakov začať s pohybom po hmatníku.
Pri výbere hudobného materiálu zohľadňovať individuálne schopnosti žiakov a ich vkus
(ľudová hudba, jazz, klasická hudba). Ďalej rozširovať hudobný prejav žiaka upevňovaním
elementárnych návykov a rozvíjaním sluchovej predstavivosti.
Venovať sústavnú pozornosť správneho držania nástroja vedenia, zadeľovania sláčika
a zdokonaľovať pohyblivosť prstov ľavej ruky.
Venovať sústavnú pozornosť na správne držanie nástroja vedenie, zadeľovanie sláčika
a zdokonaľovanie pohyblivosti prstov ľavej ruky. Rozvíjať zmysel žiaka pre kvalitu tónu
a jeho základné dynamické odtiene. Rozvíjať metrické a tempové cítenie žiaka. Pokračovať
v rozvíjaní hudobnej pamäte aj na skladbičkách presahujúcich rozsah ľudovej piesne.
Venovať pozornosť začiatkom hry z listu a súhre.
Hudobný materiál
M. Procházková: Malý muzikant a violončelo
D. Ktristinik: Malý violončelista
M. Procházková: Melodické etudy
R. Sapožnikov: Etudy
S. Suzuky: Škola II. zošit
OBSAH
- zdokonaľovanie správneho
a prirodzeného sedenia za nástrojom
- sledovanie vyváženého postoja
a zapájania všetkých častí rúk,
hľadanie najoptimálnejších podmienok
pre aktívne uvoľnenie rúk
KOMPETENCIE
-
žiak je schopný
spájať zvukové
predstavy
s motorickými
a vizuálnymi
-
zdokonalenie
základných
návykov
a zručností
violončelovej
techniky
- rozvíjanie motorického cítenia
- uvoľnené prechody
cez struny a výmena polôh
- sledovanie správnej polohy palca
a prvého prsta
- cvičenie pohyblivosti prstov
- precvičovanie ťahov sláčikom detaché,
legato, vo všetkých častiach sláčika
- intonačná sebakontrola
- zvýrazňovanie použitia dynamiky
-
osvojenie
a upevnenie
základných
rytmických
pojmov, správne
intonovanie
v prvej polohe
VÝSTUP
-
zvládnutie prípravy
po psychologickej
a praktickej stránke
na min. jedno
vystúpenie žiaka
v školskom roku
-
spájanie nôt v legate
cez susedné struny
-
interpretácia
jednoduchých
melódií spamäti
-
hra rôznych
motorických cvičení
- hra stupníc v jednej oktáve (B, Es,
A dur ) a dvoch oktávach (C, G, D dur)
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Tvorivá práca učiteľa so žiakom, muzicírovanie, správny výber metodických postupov,
uvedených v odporúčaných hudobných materiáloch, vzhľadom na individuálne schopnosti
žiakov. Mnohé technické problémy sa dajú interpretovať aj bez použitia danej literatúry.
Individuálny prístup k žiakovi, použitie adekvátnych postupov a foriem práce v súvislosti
s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska celkového nadania, úrovne talentu, orientácie žiaka
na rôzne hudobné žánre, výberom rôznorodých hudobných foriem. Pri výbere repertoáru
zohľadňovať individuálne schopnosti žiakov a ich vkus.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA GITARE
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých
hudobných žánroch.
Súčasná gitarová pedagogika ponúka pedagógom gitarovej hry viacero gitarových škôl,
metodických a koncepčných materiálov a rôznych publikácií, ktoré umožňujú viacero
prístupov k vytváraniu technických a výrazových prostriedkov v hre na gitare.
Učebné osnovy sú koncipované tak, aby si žiak vytváral trvalý vzťah k hudbe
a k nástroju podľa veku a fyzických dispozícii žiaka.
Ciele
Je potrebné prehlbovať a obohacovať technické a výrazové prostriedky pri hre
na nástroji. Rozširovať žiakov hudobný obzor, rozvíjať hudobnú predstavivosť, hudobnú
pamäť. Systematicky pracovať na skvalitňovaní tvorby tónu prstami a palcom pravej ruky.
Rozvíjať metrické, rytmické a tempové cítenie žiaka ako aj venovať pozornosť hre z listu.
Hudobný materiál
J.Jirmal: Škola hry na kytaru
Š.Urban: Prípravná škola na kytaru
M. Pongracz: Škola hry na klarinete
J. Nečekal- P. Mandel: Hra na kytaru, 1. diel
Prednesové skladby
- výber z uvedených škôl
J. Kotík: První prednesové skladby pro kytaru
S. Juřica: 50 ľudových piesní
C. Süsser: Začíname na kytaru
OBSAH
KOMPETENCIE
VÝSTUP
- rozširovanie
a upevňovanie poznatkov
získaných v 1. ročníku
-
správne návyky (sedenie,
držanie obidvoch rúk)
- piesne (ľudové)
so sprievodom T-S-D7
- dynamická funkcia
pravého ramena a pravej
ruky, prenášanie prstov
a palca pravej ruky
priečne cez struny
a pozdĺžne po strunách
(nad otvorom)
-
hra z listu (plynulé čítanie
nôt)
- hra krátkych skladbičiek
(piesní) spamäti
-
zdokonalená hra
ľudových piesní
s harmonickým
sprievodom (T-S-D7)
- hra p, mf, f (rozlíšenie)
- hra z listu
na úrovni I. polroka
1. ročníka
- hra palcom a prstami
pravej ruky striedavo aj
súčasne – dvojhlas,
trojhlas
- koordinácia činnosti
ľavého ramena, zápästia,
ruky a prstov
- hra kadencie bez použitia
barré T-S-D-T
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Uplatňovať bohatú literatúru, obsahujúcu všetky štýlové obdobia. Využívať rôznorodé
metódy a formy, smerujúce k rozvíjaniu všeobecného hudobného vzdelania, hudobnej
predstavivosti, sluchového a rytmického vnímania. Tieto metódy a formy práce musia
rešpektovať individuálne schopnosti žiaka, jeho vek, celkové nadanie, úroveň talentu
a rodinné prostredie. Uprednostniť video nahrávky, záznamy koncertov a ich analýzu.
Viesť žiaka k predvedeniu naštudovaných skladieb na koncerte (verejnom, internom), príp.
na seminároch a triednych koncertoch aspoň raz ročne.
prístupom a používaním adekvátnych metodických postupov a foriem práce nielen
v súvislosti s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového nadania a úrovne talentu.
Odporúčané gitarové školy, technická a prednesová literatúra slúžia k základnej orientácii
učiteľa, ktorý ich môže podľa svojich skúseností a individuálnych potrieb vhodne
kombinovať a nahrádzať inými materiálmi.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA AKORDEÓNE
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Akordeón hoci patrí medzi najmladšie hudobné nástroje, zaujíma výrazné miesto
v hudobnom interpretačnom živote. Napriek tomu že prešiel dlhodobým konštrukčným
vývojom ešte aj v súčasnosti sa pracuje na jeho technickom zdokonaľovaní.
Akordeón sa v našich podmienkach udomácnil predovšetkým v oblasti ľudovej hudby,
ale v posledných rokoch si čoraz častejšie nachádza miesto v tanečnej hudbe a tým obohacuje
zvukový kolorit mnohých tanečných žánrov.
Vďaka konštrukčnému vývoju si akordeón našiel cestu i do oblasti vážnej hudby
a to vďaka melodickým basom v ľavej ruke, ktoré umožňujú tomuto nástroju interpretovať
koncertné skladby v pôvodných rukopisoch z rôznych štýlových období.
Vyučovanie hry na akordeón vychádza zo spomínaných možností a je koncipované
na nových progresívnych princípoch, ktoré umožňujú žiakom získať odborné vzdelanie, ktoré
im umožní uplatniť sa v záujmovo umeleckej, ale i profesionálnej činnosti.
Ciele
Usmerniť a zdokonaliť správne pracovné návyky z 1. ročníka, podporovať rozvoj
muzikality úmerne s technickým napredovaním.
Rozvinúť a uprednostniť sluchovú kontrolu pri hraní pred zrakovou, rozvíjať
harmonické cítenie prostredníctvom ľudových piesní a hru spamäti.
Zdokonaliť prstovú techniku a mechovú artikuláciu.
Hudobný materiál
O. HRICOVÁ: Abeceda akordeonistu
J. VAŠICA: Praktická škola pre akordeón
J. VOJČIAK: Mladý akordeonista
MACHALÍČKOVÁ – HAVLÍČEK – ONDRUŠ: Škola hry na akordeón
DIKÁNOVÁ – ONDRUŠ: Akordeónové etudy I.
CZERNY – TOMŠÍK: Výber etud op. 599
EPERJEŠI: Zborník viachlasných skladieb pre 1. a 2. ročník
J. KOTÍK: 50 ľudových skladieb
J. LETŇAN: Slovenské ľudové piesne I. – III. zošit
Možnosť doplniť inou vhodnou hudobnou literatúrou.
OBSAH
- upevňovanie získaných
vedomostí, zručností
i návykov z prvého
ročníka
- rozšírenie päťprstovej
polohy pravej ruky
- zameranie sa na postupné
zdokonaľovanie hry
legato, tenuto, staccato
s využitím prstovej
a mechovej artikulácie
- hra v rôznych tóninách
s prihliadaním
na individuálne
schopnosti žiaka
- tvorba harmonického
sprievodu s jednoduchými
obmenami (k piesňam)
- rozšírenie základnej
dynamickej škály
a druhov tempa o ďalšie
diferenciácie
- dodržiavanie zásad
správneho nácviku
a sluchovej kontroly
KOMPETENCIE
- poznať známe ľudové
piesne
- ovládať hru legato,
tenuto, staccato
- reagovať na zmeny tempa
a dynamiky
- rozširovať dynamický
a tempový diapazón
nástroja
- získať cit a návyky pri
súhre s iným hráčom
alebo spevákom,
rešpektovať hlavne
tempové výkyvy
spoluhráča alebo speváka
- vedieť používať základné
registre 8´, 16´, 8 + 8´
- hra spamäti predovšetkým
prednesových skladieb
- oboznámenie žiaka
so základmi registrácie
8´, 16´, 8 + 8´
VÝSTUP
- plynulá hra
jednoduchých ľudových
piesní a skladbičiek
v päťprstovej i rozšírenej
polohe s jednoduchým
harmonickým
sprievodom T, S, D
- využitie aj tercioveho
a kvintového basu pri
harmonizácii
- používanie D7
- plynulá hra durových
stupníc oboma rukami
nahor i nadol, využívanie
aj 5, 6, 6/4
- využitie zvládnutej
mechovej techniky
s jednoduchou
a rozšírenou dynamikou
- interpretácia skladby
spamäti
- vystúpenie v rámci
koncertného života školy
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Uprednostňovať rozvíjanie vedomostí, návykov a zručností z predchádzajúceho ročníka.
Cieľom pedagogickej pôsobnosti v tomto predmete je vzbudiť u dieťaťa záujem
a záľubu k akordeónu i samotnej hre. Pri učení kladieme dôraz na zážitkové podávanie
informácii, ktoré majú väčšiu šancu udomácniť sa v detskej pamäti. Pomôcť nám pri tom
môže vlastná inštrumentálna produkcia, tematické koncerty alebo videonahrávky.
Je nutné podchytiť následný záujem o akordeón zo strany dieťaťa a vzhľadom na tento
fakt vyberať aj jednotlivé skladby na základe postupnosti od známeho k menej známemu.
Usilujeme sa, aby následné inštrumentálne skúsenosti motivovali k ďalšiemu štúdiu
skladby, napr. striedanie hry učiteľ - žiak, striedanie hry od polovice skladby, po taktoch atď.
Dbáme na to, aby každá hodina mala svoj cieľ, avšak nenútime dieťa k dosiahnutiu
vopred stanoveného cieľa, ale prispôsobujeme ho stavu momentálnej situácie.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Vyučovanie hry na zobcovú flautu je vhodnou metódou v systéme hudobno-vzdelávacej
elementaristiky. Táto skutočnosť má viacero príčin. Základy hry na tomto nástroji môžu
z hľadiska fyziologického a psychologického zvládnuť deti od 5 rokov. Okrem toho hra
na zobcovú flautu je akýmsi základným krokom pre hru na iných dychových nástrojoch –
drevených alebo plechových. Význam takejto iniciatívy má u dieťaťa aj veľmi vyhranený
zdravotný rozmer – dychová hygiena, držanie tela, práca rúk v súčasnosti s dychom, očný
kontakt – to všetko sú veľmi dôležité atribúty zdravého vývinu detského organizmu. Nie je to
isto náhoda, že hra na zobcovú flautu slúži ako podporná liečba pri astmatických poruchách,
prípadne môže slúžiť ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní jedinca.
Zobcová flauta je cenovo jedným z najdostupnejších hudobných nástrojov, čo je možné
využiť pri vytváraní zdroja motivácie.
Ciele
Podporovať detskú tvorivosť. Rozvíjať rytmické, intonačné a tónové cítenie. Rozvíjať
záujem žiakov o hru na nástroj v sólovej hre a v sprievode klavíra. Rozširovať teoretické
a praktické vedomosti.
Hudobný materiál
L. DANIEL: Škola hry na sopránovú zobcovú flautu I. a II. diel
J. MELKOVIČ: Čačky, hračky
R. GRUBER: Ľahké duetá
50 národných ľudových piesní
M. HOŠEK: Zábavné etudy
Krátke prednesy
OBSAH
-
-
-
nácvik elementárnych
úkonov – rytmus,
intonácia, tvorba tónu
pre zlepšenie estetického
cítenia žiaka
zavádzanie nácviku
hudobných tvarov v 2/4,
3
/4, 4/4, 3/8 metre
rozširovanie tónového
rozsahu od c1 – c3
-
vokálno-inštrumentálne
činnosti
-
pokračovanie
v pestovaní citlivosti
voči základným
metrickým predpisom
(takty)
KOMPETENCIE
- ovládanie hry na
zobcovej flaute v dvoch
oktávach
- správne reagovanie na
zmeny tempa a dynamiky
- spoznať ľudové piesne
a jednoduché prednesové
skladby
- z nacvičených ľudových
piesní a skladbičiek
spoznať aspoň štyri
a vystihnúť ich charakter
VÝSTUP
- hra jednoduchých
ľudových piesní
s vyjadrením obsahu
(veselá, smutná) so
sprievodom klavíra
- v naučenom tónovom
rozsahu používanie
vlastnej hudobnej fantázie
- obohacovanie skladieb
o nové rytmicko –
melodické prvky
- realizovanie naučených
vedomostí formou
koncertných vystúpení
a kultúrnych podujatí
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
V 2.ročníku predmetu hra na zobcovej flaute nadväzovať na výsledky z 1. ročníka.
Základným nástrojom pri výučbe na zobcovú flautu je barokový typ nástroja – v časovom
horizonte PHV – 3. ročník. Naďalej rozvíjať vedomosti a zručnosti žiaka podľa jeho
individuálnych dispozícií. Neustále vzbudzovať záujem o hru na nástroji štýlovo odlišných
skladieb spoločnou hrou (žiak – učiteľ), ale aj s klavírnym doprovodom. Zvyšovať motiváciu
žiaka – vystúpeniami na koncertoch, prehlbovať výrazové a technické schopnosti žiaka.
Študijný materiál variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa a podľa individuálnych
dispozícií žiaka.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HLASOVÁ VÝCHOVA, SPEV
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(hlasová výchova - v skupine 2 žiakov 1,5 hod. týždenne)
(spev - individuálne štúdium 1,5 hod. týždenne)
(obligátny nástroj: kláves. nástroje, príp. iný harm. nástroj 0,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Hlas je nástroj veľmi jemný a zložitý. Jeho štruktúra je obdivuhodné dielo prírody.
Žiadny iný hudobný nástroj vyrobený ľudskou rukou a umom nie je tak výrazovo bohatý
a tvárny a nemá toľko farieb a odtieňov. Žiadny iný nástroj, iba ľudský hlas znie hudobne
a súčasne aj hovorí. Spev je oddávna najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Kultivovaný
spevácky prejav sa uplatňuje v jeho vokálnej hudbe všetkých štýlových období a žánrov
v skladbách sólových, komorných i zborových.
Udržiavanie a rozvíjanie speváckej tradície prostredníctvom hlasovej a speváckej
výchovy poskytovaním základov hudobného vzdelania nadaným záujemcom je úloha
speváckych oddelení ZUŠ.
Ciele
V druhom ročníku primárneho umeleckého vzdelania v odbore spev výchovnovzdelávací proces vychádza z prehlbovania a obohacovania technických a výrazových
schopností. Žiak si postupne rozširuje spontánny hudobný prejav, zdokonaľuje kantilénu,
intonačné, rytmické a tempové cítenie. U žiaka postupne rozširujeme hlasový rozsah.
Je potrebné sústavne rozvíjať žiakovu pamäť, pripravovať ho na spievanie dvojhlasu
a rozvíjať spev s inštrumentálnym sprievodom. Taktiež rozširovať hudobný obzor žiaka
poznávaním piesní rozličného obsahu a nálad.
Hudobný materiál
M. Smutná – Vlková : Metodika spevu I. – II.
J. Soukup: Hlas, spev, spevácke umenie
B. Chládková – J. Snížková: Šlabikár začínajúceho speváčika ( Metodická príručka)
Umelecké spracovanie a aranžmán ľud. piesní
A. Moyzes: Dvanásť ľudových piesní zo Šariša
V. Novák: 25 slovenských ľudových piesní
P. Cón: Slov. ľud. piesne I. , II , III
K. Lapšanská: Do, re, mi, fa
Piesňová tvorba skladateľov
A. Moyzes: Detské pesničky
L. Burlas: Deti z nášho domu
D. Kardoš: Pomôžeme slávikovi
A. Zemanovský: Žabky, slimák a vietor
T. Frešo: Stupnica piesní
J. Meier: Mojim deťom
J. Kowalsky: Zverinček
OBSAH
- správne a prirodzené
držanie tela pri speve
- zdokonaľovanie
pokojného a hlbokého
dýchania na bránici
KOMPETENCIE
VÝSTUP
-
osvojenie si speváckych
návykov
-
naštudovanie
jednoduchších ľudových
alebo umelých piesní
s inštrumentálnym
sprievodom s primeraným
výrazom
- spievanie piesní
v rozsahu, v ktorom žiak
uplatní svoj hlasový
rozsah vo všetkých
polohách
- spájanie a zvukové
vyrovnávanie vokálov pri
zachovaní zásad správnej
speváckej výslovnosti
- rozširovanie hlasového
rozsahu žiaka do oktávy
-
- zdokonaľovanie kantilény
- vyrovnávanie hlasu v celej
hlasovej pohode
- rozvíjanie pamäťových
schopností
ovládanie hlasu
vo všetkých polohách
svojho hlasového rozsahu
zdokonalenie
intonačného, rytmického
a tempového cítenia žiaka
- príprava dvojhlasu
- rozvíjanie intonačnej,
rytmickej a harmonickej
predstavivosti
- spievanie s uplatnením
zásad správneho,
prirodzeného držania tela
- intonačná čistota spevu
- zvládnutie zásad
speváckej výslovnosti,
funkčne a prirodzene
ovládať rečové orgány
(prirodzená poloha
jazyka)
- pri reprodukcii piesní
žiak vychádza
z pochopenia ich
hudobného a slovného
obsahu
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Metódy a formy výchovno-vzdelávacej práce, ako aj počet a zameranie piesní
na splnenie stanovených cieľov voliť na základe individuálnych schopností žiaka
(individuálna forma výučby).V nižších ročníkoch uplatňovať imitačnú metódu, pričom
s narastajúcim vekom k nej pridružiť metódu intonačnú.
Učiteľ má vychádzať z metódy postupnosti od známeho k menej známemu, preto
pri výbere študijného materiálu postupovať od jednoduchých známych ľudových piesní,
detských piesní postupne k náročnejším (metóda vzájomnej spätnej väzby) t.j. veku primerane
zvyšovať nároky na vystihnutie charakteru piesní.
Upevňovať a kultivovať spevácke návyky a vedomosti, zjemňovať zmysel žiaka
pre krásu plynulej kantilény hudobnej frázy. Dbať, aby vokalizácia a spevácka dikcia bola
primeraná obsahu spievaného textu aj veku žiaka. Vhodným spôsobom rozširovať hudobný
rozhľad žiaka.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
HUDOBNÁ NÁUKA
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Charakteristickým rysom predmetu Hudobná náuka je jeho muzický a prevažne
činnostný ráz.
Podstatou predmetu sú vzájomné závislosti činností interpretačných, rytmickopohybových, speváckych, percepčných a tvorivých, ktoré majú pomáhať rozvíjať ako
povahové vlastnosti žiakov, tak aj schopnosť sústrediť sa, byť vytrvalý.
Úlohou učiteľa je novými spôsobmi vyvolať citovú účasť detí hudobnými emóciami
a svoje výchovno-vzdelávacie spôsoby smerovať k tomu, aby žiaci mali na konci školského
roku všetko uložené v pamäti bez nutnosti učiť sa doma.
Ciele
Nadväzne na 1. ročník rozvíjať kreatívne myslenie a emočnú inteligenciu. Rozvíjať
záujem o hudbu a pestovať zmysel pre dobro a krásu.
Poskytnúť žiakovi zážitok, rozvíjať hudobnú predstavivosť a pamäť, rozširovať
piesňový repertoár a upevňovať správne spevácke návyky. Viesť žiakov k uvedomovaniu si
hodnoty a krásy ľudovej piesne. Zvýšiť záujem počúvať hudbu a pripraviť žiakov na vlastnú
interpretačnú činnosť.
Hľadať spolu širšie súvislosti s históriou i s inými druhmi umenia.
Hudobný materiál
I.HURNÍK: Umění poslouchat hudbu
P.I.ČAJKOVSKIJ: Album pre mládež
W.A.MOZART: Turecký pochod
B.BARTÓK: Duo
J.HATRÍK: Záhadné pesničky
A.MOYZES: Trávnice
J.HATRÍK: Rozprávka o sláčikovom kvartete
R.SCHUMANN: Detské scény
A.VIVALDI: Štyri ročné obdobia
J.S.BACH: Knižočka pre Annu Magdalénu Bachovú
J.ERDEN: My posloucháme, my pozor dáme
B.BRITTEN: Sprievodca mladého človeka orchestrom
Koledy, piesne so zimnou tematikou
Veľkonočné zvyky, jarné hudobné hry a tance
Možnosť doplniť iným vhodným hudobným materiálom.
OBSAH
Tematické celky:
Čo hudba vie
- v nadväznosti na 1.ročník
doplnenie agogických
znamienok,
- piesne z 1.ročníka
Hudobná abeceda
a gramatika
- základné intervaly,
- kvintakord durový
a molový,
- predznamenanie,
- opakovacie znamienka.
- noty v husľovom kľúči od g
- g3, v basovom kľúči C –
c1,
- stupnice durové s krížikmi
a s 3 béčkami;
O čom hudba hovorí
- ľudová hudba na
Slovensku,
- sólo, duo, trio,
- dvojhlas, trojhlas,
- výrazové prostriedky;
Pohyb v hudbe
- hry s rytmom a metrom,
- bodka pri note, triola,
fermata, synkopa,
- tempové označenia;
Hudobný príbeh
- zbory, sláčikové a bicie
nástroje,
- rozvoj sluchovej
predstavivosti;
KOMPETENCIE
Interpretačné činnosti
- rozpoznať jednotlivé časti
piesne, samostatne
zaspievať jednoduchú
pieseň s doprovodom,
rozširovať svoj hlasový
rozsah,
- schopnosť rozlíšiť durové
a molové melódie,
- s udávaním základného
metra interpretovať
rytmické útvary
osminových
a šestnástinových nôt,
- schopnosť interpretovať
základné metrické hodnoty.
Percepčné schopnosti
- rozoznať
zvukovokontrastné nástroje,
rozlišovať vokálne
a inštrumentálne nástroje
(sólo, duo, trio, zbory),
- určovať metrum skladby
a rytmické zvláštnosti
Hudobno-teoretické poznatky
- noty v husľovom, basovom
kľúči,
- dynamické znamienka (pp,
ff, cresc., decresc.)
- posuvky
- stupnice durové a ich
kvintakordy
- základné intervaly, prima –
seconda volta
- ligatúra, legato, staccato
Ideme na koncert
- baroko,
- ústne vyjadrenie hudobných
dojmov
VÝSTUP
podľa schopnosti žiaka:
- dokáže samostatne
zaspievať jednoduchú
pieseň s doprovodom,
- vie prečítať noty
v notovej osnove,
- rozpoznáva jednotlivé
časti piesne,
- podľa sluchu rozoznáva
hudobné nástroje,
- rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty,
- ovláda základné hudobné
pojmy,
- rozpozná hudobné žánre;
- pohybom reaguje na
zmenu hudby, vyjadruje
tempo;
- dokáže sa správne chovať
na návšteve kultúrnospoločenskej akcie,
- vníma umenie ako
bohatstvo svojej zeme
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Zafixovanie poznatkov robíme formou hier, súťaží, rozhovorov v kruhu - pri speve
a rytmizácii robíme stále hru na telo. Tlieskanie, plieskanie a podupy sú prípravou
na dodržanie a cítenie základného tempa.
Dôležitá je dobrá nálada detí a pohoda na hodine.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
TANEC
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Tanečný odbor
( 3 hod. týždenne – tanečná príprava, tanečná prax)
Charakteristika predmetu
Tanec je nerozlučne spätý s človekom a má dôležitú úlohu viesť láske k umeniu.
Vyučovanie tanca má funkciu naučiť správnemu dýchaniu, držaniu tela, a zdokonaľuje
harmóniu, koordináciu a techniku pohybov. Dopomáha zdravému vývoju tela a uvoľňuje
stres, ktorému sú naše deti vystavené už od detstva. Má i nemalý vplyv na psychiku u našich
ratolestí. U tanca zabúdajú na ich malé starosti a majú pocit uvoľnenia, blaženosti, veselosti
a radosti. Jedným slovom, tanec učí už od ranného veku hudobnému cíteniu a je
najideálnejším pomocníkom pre zdravý vývin detského organizmu.
Ciele
V druhom ročníku v predmete tanec nadviazať na znalosti z prípravného štúdia a prvého
ročníka. Každá vyučovacia hodina má za cieľ naučiť dieťa milovať tanečné a hudobné umenie
a:
- naučiť deti nové tanečné prvky a štýly,
- orientovať sa v priestore pomocou harmonických pohybov,
- improvizovať,
- počúvať a precítiť hudbu pomocou tanečných pohybov a rytmických cvičení.
Odporúčaná literatúra
Jarmila JEŘÁBKOVÁ: Tanečná príprava
A.J.VAGANOVÁ: Základy klasického tanca
Jozef HRČKA, Zlata WÁLOVÁ: Gymnastika pri modernej hudbe
Hudobný sprievod
-
klavírna korepetícia,
moderná, jazzová a tanečná hudba rôznych autorov a hudobných skladateľov za pomoci
CD prehrávača.
OBSAH
KOMPETENCIE
VÝSTUP
- chôdza po kruhu
s vytlieskávaním kombinovaných
rytmov
- poznať základné
informácie o
tanečných technikách
- poskočný krok v priestore
so zmenami smeru
a s točkami, jednotlivo
a vo dvojici
- správne
využívanie
základnej tanečnej
techniky
- rozvinúť prácu nôh
v koordinácií
s rukami
- polkové variácie
- valčíkový krok po diagonále s pohybom - poznať tanečnú
rúk
terminológiu
- bočný a točený krok latinskoamerického tanca “cha-cha„
- vedieť využívať
- základné tanečné kroky disco štýlu
rekvizity v tanci
osemdesiatych rokov
- cvičenia na žinienke:
⋅ passé vtočené a vytočené
v sede a v ľahu,
⋅ švihy s vytočenými dolnými
končatinami vpred a na stranu v ľahu,
⋅ mostík, šnúra, kotúle vpred a vzad
rozkročmo, stojka do kotúľa
- základy klasického tanca a výučba
odbornej tanečnej terminológie
- zvládnuť
konfrontáciu s
mladšími a staršími
žiakmi
- získať odvahu
tancovať pred žiakmi
iných ročníkov
- tanečná spolupráca v skupine
- pohybová improvizácia
v priestore na hudobný sprievod
- tvorba
koordinovaných
pohybov
- vedieť nazvať
tanečné prvky
podľa tanečnej
terminológie
- zatancovanie malej
choreografie
s rekvizitou
- spolupráca s
mladšími a
staršími žiakmi
- vystupovanie na
verejných
predstaveniach
- nácvik choreografie
- dodržiavanie základných hygienických
pravidiel
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
2. ročník I. stupňa výučby tanca, nadväzuje na vedomosti z 1. ročníka I. stupňa.
Základným princípom je upevňovanie a rozvíjanie vedomostí, usilovnosti, disciplíny,
tvorivosti, sústredenosti, vnímavosti, vytrvalosti a talentu. Tomuto účelu slúži výber metód
a foriem práce.
Vhodné sú metódy:
- motivačné: rozhovor, demonštrácia,
- praktické: návšteva baletných a tanečných predstavení,
- klasifikačné: slovné hodnotenie, pochvala.
Upevňuje sa spolupráca v skupine, rozvíja rytmické cítenie, pohyb, pamäť. Uplatňuje
a využíva sa odborná tanečná terminológia, príprava na verejné vystúpenia, návšteva
baletných a tanečných predstavení.
Čo najviac využívať didaktickú techniku: audio, digitálne zdroje a video, využitie
internetových informácií, videozáznamy žiakovej práce na tanečnej sále a na verejných
vystúpeniach, ale aj možnosti digitálnych prameňov a výukových programov.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
DRAMATICKÉ A SLOVESNÉ ODDELENIE
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Literárno-dramatický odbor
(3 hod. týždenne - dramatická príprava, prednes)
Charakteristika predmetu
Mladí ľudia hľadajú svoje vzory správania, hľadajú ,,svoj“ štýl. Sú mimoriadne ľahko
ovplyvniteľní. Osobným príkladom, vhodne volenými témami v predmete dramatická
príprava, oboznamovaním s hodnotnými umeleckými dielami rôznych žánrov - tým vrtkým
žiakom môžeme pomôcť orientovať sa vo svojom vnútri a v chaose súčasnosti.
Žiaci by mali vedieť prostredníctvom hereckej vonkajšej a vnútornej techniky konať
vo fiktívnej situácii v kontakte s reálnym partnerom. Dramatické hry rozvíjajú nielen fantáziu,
ale pracujú aj s predstavou a prinášajú zážitok.
Prostredníctvom literatúry nielen poézie, ale aj prózy si žiak obohacuje slovnú zásobu,
učí sa hovorenému prejavu nielen slovami daného autora, ale vlastnou schopnosťou
komunikovať. Učí sa základy moderovania, konferovania a v daných cvičeniach vylepšuje
svoje hovorové schopnosti a s pomocou pedagóga sa učí aj správnym rečovým a pohybovým
návykom javiskového prejavu.
Ciele
V druhom ročníku sa nadväzuje na získané vedomosti z prvého ročníka, pričom sa
zdokonaľuje schopnosť reči, pohybového vyjadrovania a práce s partnerom. Pridávajú sa
taktiež základy improvizácie, ktoré sú pre kolektívnu (ansamblovú) nevyhnutné.
Každá vyučovacia hodina má za cieľ rozvíjať schopnosti jednotlivca ako aj celého
kolektívu. Hlavným cieľom je pripraviť kolektív na úspešné zvládnutie ľahšej divadelnej hry.
Odporúčaná literatúra
Konstantin Sergejevič STANISLAVSKIJ: Dramatizácia klasickej ruskej literatúry
Bertold BRECHT: Lyrika a próza
Pavol DOBŠINSKÝ: Slovenské rozprávky
OBSAH
- zdokonaľovanie reči,
umeleckého prednesu
- komunikácia s hereckým
partnerom na javisku,
základy improvizácie
- javiskový pohyb, mimika,
gestá
- práca v divadelnom
kolektíve
- práca s rekvizitou
v divadelnom priestore
- hlasové, jazykové
a pohybové rozcvičky
- základné postupy pri
naštudovaní divadelnej
hry
KOMPETENCIE
- schopnosť rozoznať
a naučiť sa monológy,
poéziu, prózu
VÝSTUP
- prezentácia divadelných
monológov
- správna recitácia
- získať zručnosti
improvizácie v dialógoch,
pohybových etudách
- spestriť pohybové etudy
citovým zafarbením
- zvládnutie kontaktu
s publikom
- prezentácia divadelného
dialógu
- práca s partnerom
- samostatne sa vedieť
rozcvičiť (hlasová
rozcvička, jazykové
cvičenia, pohybové
cvičenia, reakčné hry)
- schopnosť naštudovať
divadelnú hru
- improvizácia na zadanú
tému
- vyjadrovanie pocitov nonverbálna
komunikácia
- koncoročné predstavenie
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Základným princípom je čo najdokonalejšie ovládanie hereckého aparátu (telo a reč)
a práca v kolektíve. Za týmto účelom sú vhodné nasledujúce metódy:
- motivačné - rozhovor, demonštrácia,
- fixačné – opakovanie, upevňovanie vedomostí,
- diagnostické,
- klasifikačné – hodnotenie, sebahodnotenie.
Upevňovať vedomosti nadobudnuté v 1. ročníku a rozširovať schopnosť samostatného
prejavu jedinca, obohatené o skúsenosti s hereckým partnerom a celým kolektívom. Vhodné
sú cvičenia hravou formou: jazykolamy, pohybové hry, pohybové hry na hudbu, reakčné hry.
Vhodná môže byť aj návšteva divadelného predstavenia alebo sfilmovaná podoba muzikálov
(My Fair Lady, Phantom of the Opera, Hair, West Side Story, Jesus Christ Superstar).
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Výtvarný odbor
( 3 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Štúdium je orientované od materiálovo-technického experimentovania v nižších
ročníkoch, cez štúdie vecné, aspektívne, analyticko-syntetické, k samostatnej operatívnej
tvorbe, prostredníctvom autentických skúseností získaných z vybraných výtvarných činností
v jednotlivých predmetoch: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práce
s materiálom.
Hravé výtvarné činnosti
sprostredkujú spoznávanie jednoduchých výrazových
prostriedkov, technických postupov, možností využitia materiálov v spojení so spontánnym
sebavyjadrovaním.
Dôležitým faktorom je rozvoj jemnej motoriky – práca rúk u dieťaťa je ťažkopádna,
pohyby neobratné, nepresné. Dieťa kreslí, čo ho zaujme, s čím sú spojené jeho záporné alebo
kladné city. V kresbe nevystihne podobu, vyjadruje však svoje myšlienky a túžby. Kreslí
schematicky, sústreďuje sa na rôzne detaily, nesprávne zachytáva proporcie, všetko je na
jednej čiare. Kreslí podľa pamäti nie podľa predlohy, dieťa nie je realista. Kreslí predmety,
ktoré v danom jave nie sú viditeľné (transparencia, priesvitnosť, röntgenové obrázky).
Hlavným námetom je človek, okno, rebrík, kvet, auto, slnko... postupne dochádza
k zrýchleniu telesného vývinu, k skvalitňovaniu jemnej motoriky. Práca rúk je pevnejšia,
pohyby presné, čo sa doráža najmä na dekoračnom vytváraní – navliekanie korálikov,
skladanie obrázkov z prírodnín.
Ciele
Podporovať pozitívny vzťah žiaka k výtvarnému umeniu. Zlepšiť pozornosť, vnímavosť
a sústredenosť žiaka. Motivovať žiaka súťažami v triede, mimoškolskými hrami,
vychádzkami v prírode, návštevou obchodov s umeleckými predmetmi, návštevou galérie,
besedami so staršími žiakmi, besedami s umelcom, premietaním filmov.
Odporúčaná literatúra
BANÁS, J.: Didaktika výtvarnej výchovy
BANÁS J.: Teória vyučovania výtvarnej výchovy
VOJČÍKOVÁ, A.: Manuál učiteľa výtvarnej výchovy
OBSAH
- upevňovanie získaných
vedomostí, zručností a
návykov z 1. ročníka
KOMPETENCIE
- poznať základné
informácie o výtvarných
technikách
- základy kresby, maľby
- rozvíjanie jemnej
motoriky modelovaním a
dekoračnými činnosťami
- nadobudnutie schopnosti
vnímavosti zmyslov
- rozvíjanie tvorivosti a
fantázie, predstavivosti,
kreativity
- rozvinutie práce rúk,
odstránenie neobratných,
nepresných pohybov
- učenie sa spolupráci
v skupine
- základy práce
s počítačom
- poznávanie filmov s
výtvarnou tematikou
- poznávanie života a
tvorby akademického
maliara pri návšteve
v ateliéri
- schopnosť vytvárať
vlastnú výtvarnú krajinu
- poznať základné
informácie o grafických
programoch na PC
VÝSTUP
- správne využitie
výtvarných prostriedkov
- tvorba plošných prác –
tempera, akryl, akvarel a
priestorové práce – figúrky
z plastelíny a hliny,
postavičky z papiera,
ozdoby
- uskutočnenie výstavy
žiackych prác v rámci
školy a mesta
- tvorba pohľadnice
a novoročenky,
jednoduchý plagát,
koláž
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
V 2. ročníku predmetu výtvarná výchova nadväzovať na 1.ročník. Zapojiť každého
žiaka do výtvarných aktivít. Uplatňovať všetky druhy výtvarných činností, z ktorých
dominuje kresba a maľba. Klásť dôraz na výtvarné zážitky, proces sebarealizácie, pocit
úspešnosti.
Prostredníctvom hry s výtvarným umením prehlbovať počiatočný spontánny záujem
o výtvarné prejavy tak, aby ich vnímanie prinášalo radosť, relax, uvoľnenie.
Usilovať sa o to, aby žiakom boli poskytované optimálne podnety pre ich výtvarnú
aktivitu, preto striedať rôzne výtvarné činnosti, uprednostňovať zážitkové a skúsenostné
metódy.
Je dôležité, aby každá vyučovacia hodina mala svoj cieľ, k splneniu ktorého smeruje
každá práca žiaka a usmerňujúca práca učiteľov.
Download

stiahnuť - ZUŠ Jantárová 6, Košice