Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
člen Európskej asociácie personálneho manažmentu
Vás srdečne pozýva na
12. ročník stretnutí HR manažérov a špecialistov
PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV:
Motivácia a odmeňovanie 2012
Stará Lesná, Hotel Forton – 19. a 20. apríl 2012
Hlavní partneri
Mediálni partneri
Partneri
PROGRAM
19. apríl 2012 – štvrtok
08:00 – 09:00
09:00 - 09:10
Prezentácia účastníkov
OTVORENIE, informácia o programe, ...
Jitka Žatkuliaková, výkonná riaditeľka ZRRĽZ, Bratislava
moderátor: Svetlana La Garde, Sociálna poisťovňa, Bratislava
09:10 – 13:00
09:10 - 10:00
10:00 - 10:50
10:50 – 11:20
11:20 - 12:10
12:10 - 13:00
MOTIVÁCIA A ODMEŇOVANIE 2012 – výmena skúseností z praxe s diskusiou
Motivačné prístupy v čase limitovaných zdrojov
 Majú byť vôbec iné ako v čase rozmachu?
 Benefity - sú všetky motivačné alebo plnia inú funkciu? Rušiť, či nerušiť ich v čase
limitovaných zdrojov?
 Čo je hlavný faktor demotivácie?
 Motivácia vs. kompetenčný profil - nevyhnutné prepojenie
Magdaléna Zacharová, Country HR Manager, sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.,
Bratislava
Odmeňovanie ako účinný nástroj dosahovania strategických cieľov spoločnosti
 KPI ukazovatele ako odpoveď na riešenie výkonnosti podniku
 Zavedenie a definovanie variabilnej zložky mzdy – strašiak alebo konkurenčná výhoda?
 Zmenu systému odmeňovania treba podporiť meniacou sa organizáciou
Jela Hamajová, Human Resources Manager, TRENS SK, a.s., Trenčín
Kávová prestávka – občerstvenie
Globálny bonusový program postavený na dosahovaní finančných cieľov firmy

Systém odmeňovania v Sauer - Danfoss

Ako ohodnotili systém odmeňovania zamestnanci

Naviazanie motivačnej zložky na plnenie finančných cieľov firmy
Bonusový program v roku 2011, 2012 a ďalej
Viera Hájková, vedúca personálneho úseku, Sauer - Danfoss a.s., Považská Bystrica
Odmeňovanie manažérov
 Prepojenie kľúčových kompetencií, dlhodobého výkonu a pohyblivej zložky mzdy
manažéra
 Identifikácia dlhodobých top a low performerov a progresívny/regresívny vplyv
dlhodobého výkonu na pohyblivú zložku mzdy
 Regulácia individuálneho pohľadu pri hodnotení dlhodobého výkonu manažérov zo
strany ich nadriadených
Martin Resutík, Human Resources Manager, Henkel Slovensko, spol. s r.o., Bratislava
13:00 – 14:00
Obedová prestávka – spoločný obed, ...
14:00 – 17:30
VYBRALI SME PRE VÁS: WORKSHOP A INTERAKTÍVNY SEMINÁR
15:30 - 16:00 Kávová prestávka - občerstvenie
W
14:00 - 15:30
opakovanie:
16:00 - 17:30
IS
14:00 - 15:30
Workshop
Ako platiť primerane – ani veľa, ani málo. Riadenie odmeňovania – model, prax a trendy
 Aktuálny pohľad na slovenské regióny, sektory a pozície
 Celkové odmeňovanie a úloha benefitov
 Nastavenie odmeňovania je v dnešnom neistom prostredí umenie
 Nový koncept pohľadu na odmeňovanie – čo všetko treba zohľadniť
 Zmenená úloha benchmarkingu
Štefan Norulák, Hay Group s.r.o., Bratislava
Interaktívny seminár
Akcelerovanie výkonnosti podniku: čitateľná pridaná hodnota HR manažéra
 Ako podporovať podnikovú stratégiu na HR úseku
 Ako identifikovať kľúčové prvky HR stratégie
opakovanie:
16:00 - 17:30




Riadenie výkonnosti HR nástrojmi
Systém riadenia výkonnosti na pracovných miestach a jeho štruktúra
Definovanie výkonnosti, hodnotenie výkonnosti, odmeňovanie za výkonnosť
Najčastejšie chyby, ktoré v systéme riadenia výkonnosti robíme
Ivan Burger, vedúci tréner spoločnosti ibis partner Slovakia, s.r.o., Bratislava
17:30 – 18:30
Predvečerná prestávka
18:30
Spoločná večera formou švédskych stolov
19:30 – 22:30
... možnosť pokračovať v neformálnych diskusiách ...
20. apríl 2012 – piatok
08:00 – 12:50
08:00 - 08:50
08:50 - 09:50
09:50 – 10:20
MOTIVÁCIA A ODMEŇOVANIE - z praxe pre prax a inšpiráciu
Mýty o motívoch motivácie
 Mikromotivácia a makrosprávanie
 Vieme koho motivujeme? Vieme prečo motivujeme?
 Imunitný systém firmy
 Byrokracia verzus amorokracia
Vladimír Synek, riaditeľ, Corporate Consulting Group, s.r.o., Bratislava
Motivačné a demotivačné nástroje zamestnávateľa z pohľadu právnej praxe
 Využívanie pracovných nástrojov, zverených predmetov a iných benefitov
zamestnancom
 Právne možnosti a limity kontroly zo strany zamestnávateľa na príkladoch z praxe
 Sankcie voči zamestnancovi vs. možnosti jeho právnej ochrany
Dagmar Zukalová, Zukalová – Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava
Kávová prestávka – občerstvenie
10:20 - 11:10
Generácia Y na trhu práce – treba ju motivovať odlišne? Ako a prečo?
 V roku 2015 bude na pracovnom trhu vedľa seba pracovať, žiť a učiť sa 5 generácií
 Vplyv digitálneho veku a sociálnych sietí na spôsob práce a životný štýl generácie Y
 Ako a prečo ich inak motivovať?
Tatiana Orglerová, Hay Group, s.r.o., Bratislava
11:10 - 12:00
Ako podporovať motivovanosť a odolnosť zamestnancov
 Ako pomáhať zamestnancom zvládať stres na pracovisku a v osobnom živote
 Ako zvýšiť odolnosť zamestnancov
 Praktické skúsenosti zo sveta a zo Slovenska
Miriam Lachová, CEE Regional Manager, Human Dynamic Central and Eastern
Europe, s.r.o., Bratislava
12:00 - 12:50
Trendy v odmeňovaní a riadení ĽZ
 Vývoj v oblasti odmeňovania a benefitov na Slovensku
 Súčasné priority a trendy v oblasti riadenia ľudského kapitálu
Oldřich Vaňous, HRS manažér, PricewaterhouseCoopers Tax, k.s., Bratislava
12:50 - 14:00
NA ZÁVER
12:50 – 13:00
Zhodnotenie podujatia a odmeňovanie ...
13:00 – 14:00
Spoločný obed
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI V RIADENÍ ĽZ: MOTIVÁCIA A ODMEŇOVANIE 2012
12. celoslovenské stretnutie personálnych manažérov
Téma
MOTIVÁCIA A ODMEŇOVANIE
Termín
19. a 20. apríl 2012
Miesto
Stará Lesná, Hotel Forton  00421-52-4467461 – recepcia
Doprava
Individuálna. Vlakové a autobusové spojenie: www.cp.sk
Ubytovanie
Individuálne.
Je rezervované v mieste konania - v hoteli Forton a v blízkych hoteloch Hills a Lesná
za zvýhodnených podmienok pre účastníkov konferencie ZRRĽZ.
Ceny ubytovania v hoteli Forton (vrátane raňajok):
dvojlôžková izba pre 2 osoby 50,- € / noc, 1 osoba v dvojlôžkovej izbe 35,- € / noc
+ možnosť návštevy relaxačného centra ...
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte priamo recepciu hotela Forton, tel.:
+ 421 52 4467 461, kde Vám poradia aj ohľadom ubytovania v hoteloch Hills a Lesná.
Viac informácií o možnostiach ubytovania na portáli www.zrrlz.sk „Konferencia“.
Účastnícky
poplatok
Základná cena:
členská organizácia ZRRĽZ
nečlen ZRRĽZ
* 179,- € / 1 účastník
* 299,- € / 1 účastník
* Pri prihlásení do 22. marca pre každého účastníka zľava 19,- €.
Po 22. marci zľava 19,- € pre 2. a každého ďalšieho účastníka z jednej spoločnosti.
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe,
lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie, 2x
obed a večeru. Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť
vyslať náhradníka.
Spôsob úhrady
Uzávierka
prihlášok
Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. ZRRĽZ
nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet ZRRĽZ
č. 2622190573/1100, VS: 412.
11. apríl 2012
Prihláška (online)
Prihláška (*doc.)
Odborný
a organizačný
garant
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, člen EAPM
IČO:
DIČ:
31751695
2020841207
www.zrrlz.sk
Adresa:
Kominárska 2, 4
831 04 Bratislava
Kontakt:
tel.: +421 2 55642 471, 0905 754 332
fax: +421 2 55642 472
e-mail: [email protected]
http://www.zrrlz.sk/konferencia
Download

Praktické skúsenosti v riadeni ĽZ 2009