EU SILC
Statistics on income and living
conditions
Zisťovanie o príjmoch a ţivotných
podmienkach
Úvod

realizuje sa vo všetkých 27 štátoch EÚ a okrem toho aj
v Nórsku a na Islande

na Slovensku od roku 2005

zdroj pravidelných, včasných a kvalitných údajov o príjmoch,
chudobe a sociálnom vylúčení v krajinách EÚ

zdrojová základňa pre analýzy ţivotnej úrovne obyvateľstva,
ako i pre koncepčné zámery a prijímanie opatrení
smerujúcich k zvyšovaniu kvality ţivota občanov SR
Nariadenia (Regulations)

porovnateľná medzinárodná metodika

základné nariadenie - č. 1177/2003 – jeho cieľom bolo
ustanovenie spoločného rámca zisťovania EU SILC na
národnej a európskej úrovni

ďalšie nariadenia sa týkajú:
-
podrobnejšieho popisu definícií ukazovateľov zisťovania
-
aspektov terénnej práce a postupov pri imputáciách
pravidiel výberu a sledovania vzorky
-
zoznamu cieľových primárnych premenných
podrobnému obsahu priebeţných a záverečných správ o kvalite
-
zoznamu cieľových sekundárnych premenných
-
Jednotky výberu

Základnou jednotkou zisťovania EU SILC je súkromná
hospodáriaca domácnosť a jej súčasní členovia, ktorí v čase
zberu údajov bývajú na území SR.

Súkromná hospodáriaca domácnosť je tvorená členmi
domácnosti, ktorí spoločne ţijú a spoločne hospodária,
vrátane spoločného zabezpečovania ţivotných potrieb. Za
znak spoločného hospodárenia sa povaţuje spoločná úhrada
základných výdavkov domácnosti (strava, úhrada nákladov
za bývanie, elektrina, plyn a pod.).
Typ výberu

Na Slovensku sa pri výberovom zisťovaní EU SILC pouţíva
jednostupňový stratifikovaný výber. V jednotlivých stratách sa
vyberá proporcionálny počet domácností jednoduchým
náhodným výberom.

2 stratifikačné kritériá – geografická stratifikácia (8 regiónov)
a stupeň urbanizácie (podľa veľkostnej skupiny obce, t.j.
počtu obyvateľov
v obci).
Pouţitím
týchto
dvoch
stratifikačných kritérií sa v SR vytvorilo 48 strát.

Opora výberu - údaje z SODB 2001. Pri aktualizácii opory
výberu sa pouţili informácie o úbytku, resp. prírastku
(novopostavených a skolaudovaných) trvalo obývaných
domov a bytov v krajoch v období rokov 2001-2004 a ďalej
2004-2009.
Dizajn (model) zisťovania 1

4-ročný rotačný model s dvoma typmi ročných údajov:
1. prierezové (cross-sectional) údaje, ktoré sa vzťahujú
k určitému časovému obdobiu (napr. rok 2010) – premenné
týkajúce sa príjmov, chudoby, sociálneho vylúčenia a iných
ţivotných podmienok:
Dizajn (model) zisťovania 2
2. dlhodobé (longitudinal) údaje, ktoré sa vzťahujú k zmenám
v čase na individuálnej úrovni a sú pozorované počas
štvorročného obdobia (napr. roky 2007-2010) – premenné
týkajúce sa príjmu, práce a niektorých nepeňaţných
ukazovateľov sociálneho vylúčenia:
Veľkosť výberovej vzorky

minimálna efektívna veľkosť súboru pre prierezový
komponent pre Slovensko: 4 250 domácností a 11 000 osôb
vo veku 16 rokov a viac
Rok zisťovania
Počet vybraných
domácností
Počet akceptovaných
domácností
Miera neodpovedí (%)
Počet osôb vo veku 16
rokov a viac
EU SILC 2005
6 016
5 147
14,4
12 879
EU SILC 2006
6 025
5 105
15,3
12 630
EU SILC 2007
5 840
4 941
15,4
12 573
EU SILC 2008
5 879
5 450
7,3
14 098
EU SILC 2009
5 988
5 264
12,1
13 821
EU SILC 2010
6 068
5 376
11,4
14 106
Váţenie
Vo výberových zisťovaniach je pre výpočet sledovaných
ukazovateľov, ktoré by charakterizovali celú populáciu, potrebné
prepočítať
(preváţiť)
individuálne
údaje
získané
od
respondentov pouţitím matematicko-štatistických metód.
Výpočet váh realizujeme v súlade s odporučeniami Eurostatu.
Vo všeobecnosti pri výpočte váh berieme do úvahy
pravdepodobnosť výberu jednotiek, neodpovede a kalibráciu na
externé dáta. Kalibrácia sa týka distribúcie domácností a osôb
v cieľovej populácii a ako kalibračné premenné pouţívame:
pohlavie, vek (5-ročné skupiny), veľkosť a zloţenie domácnosti,
región (NUTS 2 úroveň) a hodnoverné dáta z iných národných
externých zdrojov (napr. počty pracujúcich, nezamestnaných,
dôchodcov).
Priebeh zisťovania a typy
zisťovaných údajov

na realizácii zisťovania EU SILC sa podieľa tím odborníkov z
ústredia ŠÚ SR, gestori pracovísk ŠÚ SR a opytovatelia
(pribliţne 400) - externí pracovníci ŠÚ SR, ktorí vykonávajú
zber údajov

čas zberu údajov – kaţdý rok v mesiaci Apríl

spôsob zberu údajov – PAPI (Paper And Pencil Interviewing)

3 typy dotazníkov:
-
A - Zloţenie domácnosti
-
B - Údaje za domácnosť
C - Údaje za osoby
-
Primárne ukazovatele 1
Informácie o domácnostiach

Identifikačné údaje (identifikačné číslo, región, rotačná skupina, stupeň
urbanizácie, váha )

Bývanie (typ obydlia, vlastnícky status, vlastníctvo predmetov dlhodobej
spotreby, náklady na bývanie )

Sociálne vylúčenie ( nedoplatky, nepeňaţné ukazovatele materiálnej
deprivácie, fyzické a sociálne prostredie )

Príjmy na úrovni domácnosti ( celkový príjem domácnosti, príjem z
prenájmu, sociálne príjmy, peňaţné transfery medzi domácnosťami)
Primárne ukazovatele 2
Informácie o osobách

Identifikačné
údaje
( identifikačné
číslo,
číslo
domácnosti,
typ
opytovania, váha)

Základné údaje ( demografické údaje, vzdelanie, zdravie, informácie o
práci)

Príjmy osôb vo veku 16 rokov a viac ( príjem zo zamestnania,
nepeňaţný príjem, zisky alebo straty zo samostatne zárobkovej činnosti,
sociálne príjmy, príspevky na vzdelanie )
Sekundárne ukazovatele

2005: Sociálna situácia rodiny (Social condition of family)

2006: Spoločenská účasť (Social participation)

2007: Podmienky bývania (Housing conditions)

2008: Zadlţenosť a finančné vylúčenie domácnosti (Overindebtedness and financial exclusion)

2009: Materiálna deprivácia (Material deprivation)

2010: Spoločné vyuţívanie zdrojov v rámci domácnosti (Intrahousehold sharing of resources)

2011: Medzigeneračný prenos znevýhodnení
(Intergenerational transmission of disadvantages)

2012: Podmienky bývania (Housing conditions)

2013: Blahobyt (Well-being)
Výstupy

4 základné súbory mikroúdajov posielané do Eurostatu:
-
súbor D (register domácností) – pribliţne 20 premenných
-
súbor R (register osôb) – pribliţne 50 premenných
súbor H (súbor s údajmi za všetky vyšetrené domácnosti) –
pribliţne 140 premenných
-
súbor P (súbor za všetky vyšetrené osoby staršie ako 16 rokov)
– pribliţne 200 premenných

anonymizované mikroúdaje v podrobnejšej štruktúre
(pomocné premenné, podrobnejšie príjmové premenné) –
poskytované na vedecké účely externým uţívateľom

publikácie, články, príspevky
Uţívatelia
Domáci
Zahraniční

MPSVaR SR

Eurostat

MF SR a iné
rezorty

WB

OECD

NBS

výskumné pracoviská

SAV

výskumné ústavy

vysoké školy

médiá
Slovensko
EU SILC 2007
EU SILC 2008
medián ekvivalentného disponibilného príjmu
EU SILC 2009
index SR
EU SILC 2010
Košický kraj
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj
Ţilinský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Bratislavský kraj
Slovensko
Košický kraj
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj
Ţilinský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Bratislavský kraj
Slovensko
Košický kraj
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj
Ţilinský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Bratislavský kraj
Slovensko
Košický kraj
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj
Ţilinský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Bratislavský kraj
Eur/mesiac
Medián ekvivalentného disponibilného príjmu
na osobu/mesiac podľa krajov
700
140
650
600
130
550
500
120
450
110
400
350
100
300
90
250
200
80
150
70
100
50
60
0
50
Hranica rizika chudoby podľa výsledkov
EU SILC 2007-2010
Hranica rizika
chudoby (rok/Eur)
Hranica rizika
chudoby
(mesiac/Eur)
Medziročný nárast
(%)
EU SILC
2007
EU SILC
2008
EU SILC
2009
EU SILC
2010
2 944
3 223
3 403
3 670
245
269
284
306
-
9,5
5,6
7,7
45.0
Miera rizika chudoby podľa ekonomickej
aktivity
EU SILC 2010
41.1
40.0
35.0
30.0
%
25.0
20.0
16.5
15.0
10.0
6.7
5,7
5.0
0.0
pracujúci
nezamestnaný
dôchodca
Miera rizika chudoby podľa ekonomickej aktivity
iná neaktívna osoba
Miera rizika chudoby SR
Miera rizika chudoby podľa typu domácnosti
EU SILC 2010
35.0
29.8
30.0
25.0
25.0
20.0
15.0
%
10.0
12.0
11.0
8.1
5.0
0.0
domácnosť bez
závislých detí
jeden rodič,
dvaja dospelí, s 1 dvaja dospelí, s 2 dvaja dospelí, s 3
najmenej 1 závislé závislým dieťaťom závislými deťmi
alebo viac
dieťa
závislými deťmi
Miera rizika chudoby podľa ekonomickej aktivity
Miera rizika chudoby SR
Miera rizika chudoby
Hranica rizika chudoby
Lotyšsko
Rumunsko
Bulharsko
Litva
Grécko
Estónsko
Španielsko
Taliansko
Portugalsko
Veľká Británia
Poľsko
Cyprus
Nemecko
Malta
Írsko
Luxembursko
Belgicko
Fínsko
Švédsko
Dánsko
Francúzsko
Maďarsko
Rakúsko
Nórsko
Slovinsko
Holandsko
Slovensko
Island
Česká republika
30.0
20.0
15.0
10,000
%
10.0
8,000
6,000
5.0
4,000
2,000
0.0
0
PPS
Miera rizika chudoby a národné hranice rizika
chudoby - EU SILC 2009
18,000
25.0
16,000
14,000
12,000
Ďakujem za Vašu pozornosť
Thank you for your attention
Download

EU SILC